แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ นางสาวพรพ มล ร ตนะ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย โรงเร ยนก ฬาจ งหว ดนครศร ธรรมราช สถาบ นการพลศ กษากระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

2 ว ส ยท ศน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลแห งการเร ยนร การค ด ตระหน ก และเห น ความสาค ญของภาษาไทย ม ท กษะการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ดเต มตามศ กยภาพ ใช ภาษาเพ อ การส อสาร แสวงหาความร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ปร ชญา ส งเสร มการอ าน ส บสานความเป นไทย ม น าใจน กก ฬา พ ฒนาความร ค ความด พ นธก จ ๑. พ ฒนาท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยนของผ เร ยนให ได มาตรฐาน ๒. ส งเสร มให ผ เร ยนร จ กค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดอย างม ว จารณญาณและค ดสร างสรรค ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนม ท ศนคต ท ด ต อว ชาภาษาไทย ๔. สน บสน นคร สอนภาษาไทย ให จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ๕. สน บสน นคร ภาษาไทย ให จ ดกระบวนการเร ยนร ท เอ อต อน กเร ยนโรงเร ยนก ฬา โดยเฉพาะอย างย ง น กก ฬาท ไปเก บต วท มชาต และไปแข งข นก ฬา เช น การจ ดทาบทเร ยนสาเร จร ปบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เป าหมาย ๑. ผ เร ยนเห นค ณค าและความสาค ญของภาษาไทย ๒. ผ เร ยนม ท กษะการใช ภาษาไทยอย างถ กต องและเหมาะสม ๓. ใช ภาษาไทยเป นเคร องม อแสวงหาความร ได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เพ อให การพ ฒนาผ เร ยนเป นไปอย างเต มศ กยภาพ ผ เร ยนม ความร ตลอดจนสามารถใช ภาษาไทยได อย าง ถ กต อง กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย จ งกาหนด ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ไว ๑๐ ประการ ได แก ๑. เข ยนเลขไทยในการเร ยนว ชาภาษาไทย ๒. ใช ภาษาในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. ใช ภาษาได ถ กต องตามหล กภาษา ๔. ใช ภาษาอย างม ค ณธรรม ๕. ใช ภาษาอย างส ภาพ ๖. ม น ส ยร กการอ าน ร กการเข ยน ๗. ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด ๘. ม ความค ดสร างสรรค ในการประย กต ใช ภาษา ๙. อน ร กษ ภาษาในฐานะสมบ ต ทางว ฒนธรรม ๑๐. ร กและเห นค ณค าในการเร ยนร ว ชาภาษาไทย

4 หล กการ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬาม หล กการท สาค ญ ด งน ๑. เป นหล กส ตรการศ กษาเพ อความเป นเอกภาพของชาต และเพ อความเป นเอกล กษณ ในการจ ด การศ กษาสาหร บบ คคลท ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬา ม จ ดหมายและมาตรฐานการเร ยนร เป นเป าหมาย สาหร บพ ฒนาเด กและเยาวชนให ม ความร ท กษะ เจตคต ค ณธรรมและม ความสามารถทางการก ฬาเพ อความเป น เล ศบนพ นฐานของความเป นไทยควบค ก บความเป นสากล ๒. เป นหล กส ตรจ ดการศ กษาในระบบให ผ ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬา ม โอกาสได ร บการศ กษาอย างเสมอ ภาค และม ค ณภาพ ๓. เป นหล กส ตรการศ กษาท สนองการกระจายอานาจ ให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพและความต องการของท องถ น ๔. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม โครงสร างย ดหย นท งด านสาระการเร ยนร เวลาและการจ ดการเร ยนร ๕. เป นหล กส ตรการศ กษาท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ๖. เป นหล กส ตรการศ กษาท สามารถเท ยบโอนผลการเร ยนร และประสบการณ ได จ ดหมาย หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬา ม ง พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนให ม ความเป นเล ศด านก ฬา เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ข เพ อการศ กษาต อ และประกอบ อาช พ จ งกาหนดเป นจ ดหมายเพ อให เก ดก บผ เร ยน เม อจบการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ม ความสามารถในการเสร มสร างตนเองให ม ศ กยภาพส งส ดทางด านก ฬา และม จ ตว ญญาณในการ แข งข นก ฬา ๒. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยและปฏ บ ต ตนตาม หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๓. ม ความร ความสามารถในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และม ท กษะช ว ต ๔. ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส ขน ส ย ร กการออกกาล งกาย ๕. ม ความร กชาต ม จ ตสาน กในความเป นพลเม องไทยและพลโลก ย ดม นในว ถ ช ว ตและ การปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๖. ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทย การอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ม จ ต สาธารณะท ม งทาประโยชน และสร างส งท ด งามในส งคม อย ร วมก นในส งคมอย างม ความส ข

5 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งพ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬาให เป นมน ษย ท ม สมบ รณ เป นคนด ม ป ญญา ม ความร ความสามารถใน ทางการก ฬาควบค ไปก บว ทยาการด านต าง ๆ ม ความส ข ม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและ ประกอบอาช พตามมาตรฐานการเร ยนร ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ ๖ ประการ ด งน ๑. ความสามารถในด านก ฬา เป นความสามารถในการพ ฒนาตนเองด านก ฬา เพ อให ถ งศ กยภาพส งส ด แห งตน ม ความสามารถในการเล นและการแข งข นเฉพาะชน ดก ฬาเพ อความเป นเล ศ ม ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของน กก ฬาและม จ ตว ญญาณในการแข งข นก ฬาเพ อความเป นเล ศ ม ความสามารถในการเสร มสร าง สมรรถภาพกลไกและสมรรถภาพจ ตเพ อศ กยภาพทางด านก ฬา เข าใจป จจ ยท ม อ ทธ พลต อประส ทธ ภาพของ น กก ฬา และสามารถนาไปใช ได อย างเหมาะสม ๒. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ด ความร ความเข าใจ ความร ส ก และท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหา ความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเองและส งคม ๓. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศเพ อ การต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม ๔. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการ เปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท เก ดข น ต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม ๕. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการนากระบวนการต าง ๆ ไปใช ในการ ดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการอย ร วมก นในส งคมด วย การสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การ ปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น ๖. ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสารการทางาน การแก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม

6 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งพ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษด าน ก ฬาให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ขในฐานะเป นพลเม อง ไทย และพลโลก ด งท กาหนดในค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท ง ๑๐ ประการ ได แก ๑. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ๒. ซ อส ตย ส จร ต ๓. ม ว น ย ๔. ใฝ เร ยนร ๕. อย อย างพอเพ ยง ๖. ม งม นในการทางาน ๗. ร กความเป นไทย ๘. ม จ ตสาธารณะ ๙. ม ส ขภาพด ๑๐. ม ความสามารถทางด านก ฬา นอกจากน สถานศ กษาสามารถกาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ มเต มให สอดคล องตามบร บทและ จ ดเน นของตนเอง

7 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ทาไมต องเร ยนภาษาไทย ภาษาไทยเป นเอกล กษณ ของชาต เป นสมบ ต ทางว ฒนธรรมอ นก อให เก ดความเป นเอกภาพและเสร มสร าง บ คล กภาพของคนในชาต ให ม ความเป นไทย เป นเคร องม อในการต ดต อส อสารเพ อสร างความเข าใจและความส มพ นธ ท ด ต อก น ทาให สามารถประกอบก จธ ระ การงาน และดารงช ว ตร วมก นในส งคมประชาธ ปไตยได อย างส นต ส ข และ เป นเคร องม อในการแสวงหาความร ประสบการณ จากแหล งข อม ลสารสนเทศต างๆ เพ อพ ฒนาความร พ ฒนา กระบวนการค ดว เคราะห ว จารณ และสร างสรรค ให ท นต อการเปล ยนแปลงทางส งคม และความก าวหน าทาง ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ตลอดจนนาไปใช ในการพ ฒนาอาช พให ม ความม นคงทางเศรษฐก จ นอกจากน ย งเป นส อ แสดงภ ม ป ญญาของบรรพบ ร ษด านว ฒนธรรม ประเพณ และส นทร ยภาพ เป นสมบ ต ล าค าควรแก การเร ยนร อน ร กษ และส บสานให คงอย ค ชาต ไทยตลอดไป เร ยนร อะไรในภาษาไทย ภาษาไทยเป นท กษะท ต องฝ กฝนจนเก ดความชานาญในการใช ภาษาเพ อการส อสาร การเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อนาไปใช ในช ว ตจร ง การอ าน การอ านออกเส ยงคา ประโยค การอ านบทร อยแก ว คาประพ นธ ชน ดต างๆ การอ าน ในใจเพ อสร างความเข าใจ และการค ดว เคราะห ส งเคราะห ความร จากส งท อ าน เพ อนาไป ปร บใช ใน ช ว ตประจาว น การเข ยน การเข ยนสะกดตามอ กขรว ธ การเข ยนส อสาร โดยใช ถ อยคาและร ปแบบต างๆ ของการเข ยน ซ งรวมถ งการเข ยนเร ยงความ ย อความ รายงานชน ดต างๆ การเข ยนตามจ นตนาการ ว เคราะห ว จารณ และเข ยน เช งสร างสรรค การฟ ง การด และการพ ด การฟ งและด อย างม ว จารณญาณ การพ ดแสดงความค ดเห น ความร ส ก พ ดลาด บเร องราวต างๆ อย างเป นเหต เป นผล การพ ดในโอกาสต างๆ ท งเป นทางการและไม เป นทางการ และ การพ ดเพ อโน มน าวใจ หล กการใช ภาษาไทย ธรรมชาต และกฎเกณฑ ของภาษาไทย การใช ภาษาให ถ กต องเหมาะสมก บ โอกาสและบ คคล การแต งบทประพ นธ ประเภทต างๆ และอ ทธ พลของภาษาต างประเทศในภาษาไทย วรรณคด และวรรณกรรม ว เคราะห วรรณคด และวรรณกรรมเพ อศ กษาข อม ล แนวความค ด ค ณค า ของงานประพ นธ และความเพล ดเพล น การเร ยนร และทาความเข าใจบทเห บทร องเล นของเด ก เพลงพ นบ านท เป นภ ม ป ญญาท ม ค ณค าของไทย ซ งได ถ ายทอดความร ส กน กค ด ค าน ยม ขนบธรรมเน ยมประเพณ เร องราวของ ส งคมในอด ต และความงดงามของภาษา เพ อให เก ดความซาบซ งและภ ม ใจ ในบรรพบ ร ษท ได ส งสมส บทอดมา จนถ งป จจ บ น

8 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การอ าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาใน การดาเน นช ว ตและม น ส ยร กการอ าน สาระท ๒ การเข ยน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ สาระท ๓ การฟ ง การด และการพ ด มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และ ความร ส ก ในโอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค สาระท ๔ หล กการใช ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ เข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต สาระท ๕ วรรณคด และวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ เข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค าและนามา ประย กต ใช ในช ว ตจร ง

9 ค ณภาพผ เร ยน จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองเป นทานองเสนาะได ถ กต อง เข าใจความหมายโดยตรง และความหมายโดยน ย จ บใจความสาค ญและรายละเอ ยดของส งท อ าน แสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บ เร องท อ าน และเข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด ย อความ เข ยนรายงานจาก ส งท อ านได ว เคราะห ว จารณ อย างม เหต ผล ลาด บความอย างม ข นตอนและความเป นไปได ของเร องท อ าน รวมท งประเม นความถ กต องของ ข อม ลท ใช สน บสน นจากเร องท อ าน เข ยนส อสารด วยลายม อท อ านง ายช ดเจน ใช ถ อยคาได ถ กต องเหมาะสมตามระด บภาษาเข ยนคาขว ญ คาคม คาอวยพรในโอกาสต างๆ โฆษณา คต พจน ส นทรพจน ช วประว ต อ ตช วประว ต และประสบการณ ต างๆ เข ยนย อความ จดหมายก จธ ระ แบบกรอกสม ครงาน เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดหร อ โต แย งอย างม เหต ผล ตลอดจนเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าและเข ยนโครงงาน พ ดแสดงความค ดเห น ว เคราะห ว จารณ ประเม นส งท ได จากการฟ งและด นาข อค ด ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ได จากการศ กษาค นคว าอย างเป นระบบ ม ศ ลปะในการพ ด พ ดใน โอกาสต างๆ ได ตรงตามว ตถ ประสงค และพ ดโน มน าวอย างม เหต ผลน าเช อถ อ รวมท งม มารยาทในการฟ ง ด และพ ด เข าใจและใช คาราชาศ พท คาบาล ส นสกฤต คาภาษาต างประเทศอ นๆ คาท บศ พท และศ พท บ ญญ ต ในภาษาไทย ว เคราะห ความแตกต างในภาษาพ ด ภาษาเข ยน โครงสร างของประโยครวม ประโยคซ อน ล กษณะ ภาษาท เป นทางการ ก งทางการและไม เป นทางการ และแต งบทร อยกรองประเภทกลอนส ภาพ กาพย และโคลงส ส ภาพ สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน ว เคราะห ต วละครสาค ญ ว ถ ช ว ตไทย และค ณค าท ได ร บ จากวรรณคด วรรณกรรมและบทอาขยาน พร อมท งสร ปความร ข อค ดเพ อนาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองเป นทานองเสนาะได ถ กต องและเข าใจ ต ความ แปล ความ และขยายความเร องท อ านได ว เคราะห ว จารณ เร องท อ าน แสดงความค ดเห นโต แย งและเสนอความค ด ใหม จากการอ านอย างม เหต ผล คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน เข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด บ นท ก ย อ ความ และเข ยนรายงานจากส งท อ าน ส งเคราะห ประเม นค า และนาความร ความค ดจากการอ านมาพ ฒนาตน พ ฒนาการเร ยน และพ ฒนาความร ทางอาช พ และ นาความร ความค ดไปประย กต ใช แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต ม มารยาทและม น ส ยร กการอ าน เข ยนส อสารในร ปแบบต างๆ โดยใช ภาษาได ถ กต องตรงตามว ตถ ประสงค ย อความจากส อท ม ร ปแบบและเน อหาท หลากหลาย เร ยงความแสดงแนวค ดเช งสร างสรรค โดยใช โวหารต างๆ เข ยนบ นท ก รายงาน การศ กษาค นคว าตามหล กการเข ยนทางว ชาการ ใช ข อม ลสารสนเทศในการอ างอ ง ผล ตผลงานของตนเองใน ร ปแบบต างๆ ท งสารคด และบ นเท งคด รวมท งประเม นงานเข ยนของผ อ นและนามาพ ฒนางานเข ยนของตนเอง ต งคาถามและแสดงความค ดเห นเก ยวก บเร องท ฟ งและด ม ว จารณญาณในการเล อกเร องท ฟ งและด ว เคราะห ว ตถ ประสงค แนวค ด การใช ภาษา ความน าเช อถ อของเร องท ฟ งและด ประเม นส งท ฟ งและด แล ว นาไปประย กต ใช ในการดาเน นช ว ต ม ท กษะการพ ดในโอกาสต างๆ ท งท เป นทางการและไม เป นทางการโดยใช ภาษาท ถ กต อง พ ดแสดงทรรศนะ โต แย ง โน มน าว และเสนอแนวค ดใหม อย างม เหต ผล รวมท งม มารยาทใน การฟ ง ด และพ ด

10 เข าใจธรรมชาต ของภาษา อ ทธ พลของภาษา และล กษณะของภาษาไทย ใช คาและกล มคาสร าง ประโยคได ตรงตามว ตถ ประสงค แต งคาประพ นธ ประเภท กาพย โคลง ร ายและฉ นท ใช ภาษาได เหมาะสมก บ กาลเทศะและใช คาราชาศ พท และคาส ภาพได อย างถ กต อง ว เคราะห หล กการ สร างคาในภาษาไทย อ ทธ พลของ ภาษาต างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ น ว เคราะห และประเม นการใช ภาษาจากส อส งพ มพ และส อ อ เล กทรอน กส ว เคราะห ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมตามหล กการว จารณ วรรณคด เบ องต น ร และเข าใจล กษณะ เด นของวรรณคด ภ ม ป ญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ นบ าน เช อมโยงก บการเร ยนร ทางประว ต ศาสตร และว ถ ไทย ประเม นค ณค าด านวรรณศ ลป และนาข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรมไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง

11 สาระการเร ยนร พ นฐาน ม ธยมศ กษาตอนต น คาอธ บายรายว ชา รายว ชาภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ภาคเร ยนท ๒ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๖๐ ช วโมง / ต อภาคเร ยน จานวน ๑.๕ หน วยก ต การอ านออกเส ยง บทร อยกรอง เช น กลอนส ภาพ กลอนส กวา กาพย ยาน ๑๑ กาพย ฉบ ง ๑๖ กาพย ส รางคนางค ๒๘ และโคลงส ส ภาพ *บทร อยกรองของท องถ นโคลงน ราศนครศร ธรรมราช *การอ านจ บ ใจความจากงานเข ยนประเภทต างๆเช น เร องเล าจากประสบการณ เร องส น บทสนทนา น ทานชาดก วรรณคด ในบทเร ยน งานเข ยนเช งสร างสรรค บทความ สารคด บ นเท งคด เอกสารทางว ชาการท ม คา ประโยค และข อความท ต องใช บร บทช วยพ จารณาความหมาย งานเข ยนประเภทช กจ งโน มน าวใจเช งสร างสรรค การอ านและปฏ บ ต ตามเอกสารค ม อ การอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส อท น กเร ยนสนใจและเหมาะสม ก บว ย * กาหนดตามความสนใจของน กเร ยนแต ละชน ดก ฬา * หน งส ออ านท คร และน กเร ยนกาหนดร วมก นม มารยาทในการอ าน การเข ยนบนส ออ เล กทรอน กส การบรรยายประสบการณ การเข ยนย อความจากส อต างๆ เช น เร องส น คาสอน โอวาท คาปราศร ย ส นทรพจน รายงาน ระเบ ยบ คาส ง บทสนทนาเร องเล าประสบการณ การ เข ยนแสดง ความค ดเห นเก ยวก บสาระจากส อต างๆ เช น บทความ * บทความทางด านก ฬา * หน งส ออ านนอก เวลา ข าวและ เหต การณ ประจาว น เหต การณ สาค ญต างๆ การเข ยนจดหมายก จธ ระ จดหมายสอบถามข อม ลการ เข ยนรายงานโครงงาน มารยาทในการเข ยน การประเม นความน าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจด วยการพ ด การพ ดรายงานการศ กษาค นคว า จากแหล งเร ยนร ต างๆ ในช มชน และท องถ นของตน *เพลงพ นบ าน ปร ศนาคาทาย เพลงกล อมเด กการละเล น พ นเม อง ฯลฯ ของจ งหว ดนครศร ธรรมราช * มารยาทในการฟ ง การด และการพ ดชน ดและหน าท ของคา ภาษาพ ด *ภาษาถ น* ภาษาเข ยน สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ตวรรณคด และวรรณกรรมเก ยวก บ *ท องถ น นครศร ธรรมราช *ศาสนา ประเพณ พ ธ กรรม ส ภาษ ตคาสอน เหต การณ ประว ต ศาสตร บ นเท งคด บ นท กการ เด นทาง วรรณกรรมท องถ น *ตานานสถานท สาค ญของท องถ น* การว เคราะห ค ณค าและข อค ด จากวรรณคด และ วรรณกรรม*โคลงน ราศนครศร ธรรมราช * ต วช ว ด ท๑.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕,ม๑/๖,ม๑/๗ม๑/๘,ม๑/๙ ท๒.๑ ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๕,ม๑/๖,ม๑/๗,ม๑/๘,ม๑/๙ ท๓.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม ๑/๕,ม๑/๖ ท๔.๑ ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕,ม๑/๖ ท๕.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕ รวม ๓๒ ต วช ว ด

12 สาระการเร ยนร พ นฐาน ม ธยมศ กษาตอนต น โครงสร างรายว ชา รายว ชาภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ภาคเร ยนท ๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๖๐ ช วโมง / ต อภาคเร ยน จานวน ๑.๕ หน วยก ต หน วย ท ช อหน วยการเร ยนร ๑ พ ดด ม เสน ห ท.๑/๑ ม.๑/๑ ท.๒/๑ ม ๑/๑ ท.๓/๑ ม๑/๑ ท.๔/๑ ม๑/๑ ท.๕/๑ ม.๑/๑ มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระการเร ยนร * การอ านออกเส ยง บทร อยแก วท เป น บทบรรยาย (บทบรรยายจากส งต พ มพ ท ม เน อหาเก ยวก บก ฬา) - บทร อยกรอง เช น กลอนส ภาพ กลอนส กวา กาพย ยาน ๑๑ กาพย ฉบ ง ๑๖ กาพย ส รางคนางค ๒๘ และโคลงส ส ภาพ (บทร อยกรองเก ยวก บท องถ น โครง น ราศนครศร ธรรมราช ) - การค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ด ตามร ปแบบ * ร ปแบบการเข ยนต วอ กษรไทย การ พ ดสร ปความ พ ดแสดงความร ความค ด อย างสร างสรรค จากเร องท ฟ งและด เส ยง ในภาษาไทย * วรรณคด และวรรณกรรมเก ยวก บ (ท องถ น )ศาสนา ประเพณ ประเพณ พ ธ กรรม ส ภาษ ตคาสอน เวลา (ช วโมง) ๕ ๕ ๕ น าหน ก คะแนน ๕ ๑๐ ๑๐

13 หน วย มาตรฐานการ ช อหน วยการเร ยนร ท เร ยนร /ต วช ว ด ๓ สานวนชวนฝ น ท.๑/๑ ม.๑/๘ ท.๒/๑ ม ๑/๔ ท.๓/๑ ม๑/๕ ท.๔/๑ ม๑/๓ม ๑/๔ ม๑/๕ ท.๕/๑ ม.๑/๕ ๔ ใฝ ใจเร ยนร ค ก ฬา ท.๑/๑ ม.๑/๙ ท.๒/๑ ม ๑/๖ ท.๓/๑ ม.๑/๖ ท.๔/๑ ม๑/๖ สาระการเร ยนร * การอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส อท น กเร ยนสนใจและเหมาะสมก บ ว ย (กาหนดตามความสนใจของน กเร ยน แต ละชน ดก ฬา การอ านหน งส อเร องเล า เก ยวก บจ งหว ด) เช น น ทาน บทความ หน งส ออ านท คร และน กเร ยนกาหนด ร วมก น * การเข ยนเร ยงความเช งพรรณนา การพ ดรายงานการศ กษาค นคว าจาก แหล งเร ยนร ต างๆ ในช มชน และท องถ น ของตน (เพลงพ นบ าน ปร ศนาคาทาย เพลงกล องเด ก ฯลฯ ของจ งหว ด นครศร ธรรมราช) * ชน ดและหน าท ของคา บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า - บทอาขยานตามท กาหนด - บทร อยกรองตามความสนใจ * ม มารยาทในการอ าน การเข ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บสาร จากส อต างๆ เช น - บทความ (บทความทางด านการก ฬา ) - หน งส ออ านนอกเวลา - ข าวและเหต การณ ประจาว น - เหต การณ สาค ญต างๆ มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต เวลา (ช วโมง) ๕ ๕ ๕ น าหน ก คะแนน ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ รวม ๖๐ ๑๐๐

14 จานวนช วโมง ช วโมงท ส ปดาห ท ระหว างเร ยน กลางภาค ปลายภาค โครงการสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ รายว ชาภาษาไทย ๓ ช วโมง / ส ปดาห น าหน ก ๑.๕ หน วยก ต อ ตราส วนคะแนนเต ม ๑๐๐ คะแนน ระหว างเร ยน : ปลายภาค (๗๐: ๓๐) โรงเร ยนก ฬาจ งหว ดนครศร ธรรมราช น าหน กคะแนน หน วยการ เร ยนร ต วช ว ด พ ฒนาท กษะ การอ าน พ ฒนาท กษะ การเข ยน พ ฒนาท กษะ การฟ ง การด การพ ด หล กการใช ภาษา ท ๑.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๕, ม.๑/๘, ม.๑/๙ ๑. การอ านจ บใจความสาค ญจากเร องท อ าน ๒ ๑-๒ ๑ ๓-๒ ๒. การอ านต ความจากเร องท อ าน ๒ ๓-๔ ๑-๒ ๒ - - ๓. ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ านงานเข ยนอย างหลากหลาย เพ อใช แก ป ญหาช ว ต ๔. ม น ส ยร กการอ าน สามารถเล อกอ านหน งส อท ม ค ณค า และ นาไปใช ประโยชน ได ในช ว ตจร ง ตลอดจนม มารยาทในการอ าน ๓ ๕-๗ ๒-๓ ๒-๒ ๓ ๘-๑๐ ๓ ๒-๒ ท ๒.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖, ม.๑/๙ ๕. เข ยนส อสารโดยใช คาถ กต อง ช ดเจน เหมาะสม และ ๒ ๑๑-๑๒ ๔-๓ ๓ สละสลวย ๖. การเข ยนบรรยายประสบการณ เก ยวก บสาระจากส อต าง ๆ ๓ ๑๓-๑๕ ๕-๓ ๒ ๗. เข ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บข าวและเหต การณ ประจาว นได ๒ ๑๖-๑๗ ๕-๖ - ๓-๘. ม มารยาทท ด ในการเข ยน ๒ ๑๘-๑๙ ๖-๒ - ท ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๓, ม.๑/๕ ๙. พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด ๓ ๒๐-๒๒ ๗-๓ ๑ ๑๐. พ ดแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค เก ยวก บเร องท ฟ ง และด ๒ ๒๓-๒๔ ๘-๓ ๒ ๑๑. พ ดรายงานประเด นท ศ กษาค นคว า จากการฟ ง การด และการ สนทนา และม มารยาทท ด ในการฟ ง การด การพ ด ๔ ๒๕-๒๘ ๙-๓ - ท ๔.๑ ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ ๑๒. ว เคราะห ความแตกต างของภาษาพ ดและภาษาเข ยนได ๒ ๒๙-๓๐ ๑๐ ๔-๒ ๑๓. แต งบทร อยกรองประเภทกาพย และกลอนได ๓ ๓๓-๓๓ ๑๑ ๔-๓ ๑๔. จาแนกและใช สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ตได ๒ ๓๔-๒๕ ๑๒ ๓ - -

15 วรรณคด และ วรรณกรรม การอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ค ณล กษณ ะ อ นพ ง ประสงค ท ๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ ม.๑/๕ ๑๕. อ านเพ อพ น จค ณค าวรรณกรรม วรรณคด และร หล กในการ ๕ ๓๖-๔๐ ๑๓-๑๔ ๕-๓ ว เคราะห วรรณกรรม วรรณคด ๑๖. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๔๑-๔๕ ๑๕ ๕-๒ เร อง ราชาธ ราช ตอน สม งพระรามอาสาได ๑๗. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๔๖-๕๐ ๑๖-๑๗ ๕-๒ เร อง กาพย เห ชมเคร องคาวหวานได ๑๘. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๕๑-๕๕ ๑๘ ๕-๒ เร อง น ทานพ นบ านได ๑๙. บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า ๒ ๕๖-๕๗ ๑๙ ๕ - - ๒๐. สามารถประเม นค าวรรณคด ท อ านได ๓ ๕๘-๖๐ ๒๐ ๕-๒ ประเม นผลปลายภาค ส ปดาห ท ๒๐ ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๕๐ ๒๐ ๓๐ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยนได (สอดคล องก บกรอบประเม นการอ านของสถานศ กษาและ มาตรฐานของกล มสาระตามระด บช วงช น) ๑. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ๒. ซ อส ตย ส จร ต ๓. ม ว น ย ๔. ใฝ เร ยนร ๕. อย อย างพอเพ ยง ๖. ม งม นในการทางาน ๗. ร กความเป นไทย ๘. ม จ ตสาธารณะ ๙. ม น าใจเป นน กก ฬา ลงช อ... อาจารย ผ สอน ลงช อ...ห วหน างานหล กส ตร (นางสาวพรพ มล ร ตนะ) (นางกานต ส ร บ ญส งห ) ลงช อ...รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ลงช อ......ผ อานวยการ (นายสมช ย น ธ สก ลกาญจน ) (นายครองจ กร งามม ศร )

16 แผนการจ ดการเร ยนร ท ๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายว ชา ภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ หน วยการเร ยนร ท ๑ พ ฒนาท กษะการอ าน เร อง การอ านจ บใจความสาค ญ ป การศ กษา ๒๕๕๔ เวลา ๒ ช วโมง ๓ คะแนน ๑. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ด ท ๑.๑ ม.๑/๒ จ บใจความสาค ญจากเร องท อ าน ๒. สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด การอ านจ บใจความสาค ญเป นท กษะการอ านท ควรฝ กฝน ช วยให ผ อ านเข าใจเร องได อย างรวดเร วและ เป นพ นฐานท สาค ญในการอ านท ด ๓. สาระการเร ยนร ๓.๑ ความร ๑. บอกล กษณะของใจความสาค ญของข อความ หร อเร องท อ านได ถ กต อง ๒. จ บใจความสาค ญของบทร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง ๓.๒ ท กษะ/กระบวนการ ๑. ท กษะการอ านจ บใจความสาค ญ ๒. ท กษะการค ดว เคราะห ๓. ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๔. กระบวนการปฏ บ ต และการทางานกล ม ๕. ความสามารถในการส อสาร ๓.๓ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๑. ม ว น ย ๒. ใฝ เร ยนร ๓. เห นค ณค าของภาษาและร กความเป นไทย

17 ก จกรรมการเร ยนร (ว ธ สอนแบบอ ปน ย) น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 1 ช วโมงท ๑ ๑. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ ๒. คร เล าน ทานอ สป เร อง ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ให น กเร ยนฟ ง ด งน ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ล กแกะต วหน งหลงฝ งว งเตล ดไปพบก บหมาป า ขณะกาล งจะถ กจ บก นล กแกะเห นจวนต วไม ม ทาง หน พ นจ งแข งใจย นเผช ญหน า พร อมออกอ บายว า ไหนๆ ข าก จะต องกลายเป นอาหารของท านอย างไม ม ทางหล กเล ยงได แล ว ก อนตายข าอยากฟ งเส ยงป และเต นราเป นคร งส ดท าย ขอท านช วยอน เคราะห ด วยเถ ด หมาป าน กสน กจ งเป าป ด วยทานองเร าใจ หมาเฝ าฝ งแกะต วหน งว งมาตามเส ยง คร นเห นล กแกะกาล งตกอย ในอ นตรายจ งเห าเร ยกพรรคพวกของม น ด วยเหต น หมาป าต องร บท งป ว งหน ไปด วยความเส ยดาย ๓. คร ส มเร ยกน กเร ยนเล าน ทานอ สปจากเร องท คร เล า คร ให เพ อนน กเร ยนในช นส งเกตการลาด บเร อง และการเล าว า เน อเร องครบถ วน หร อม เน อเร องท ช ดเจนหร อไม หากย งม ข อบกพร องให น กเร ยน อาสาสม คร ๑ คน ออกมาเล าหน าช นเร ยน เพ อให น กเร ยนเปร ยบเท ยบและเห นความแตกต างของการ เล าน ทานของเพ อนท งสองคน ๔. คร อธ บายให น กเร ยนทราบว า การเล าน ทานของต วแทนน กเร ยนท ง ๒ คน เป นการนาเน อเร องท เป น ใจความสาค ญมาเล า หร อถ ายทอดเร องราวโดยไม เก บเอารายละเอ ยดเล กๆน อยๆท อย ในเร องมาเล าด วย ๕. ให ต วแทนน กเร ยนออกมาร บเน อเร องของน ทานอ สป เร อง ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ท คร เตร ยมไว และให น กเร ยนข ดเส นใต ข อความท ค ดว า เป นใจความสาค ญ ๖. คร ให ข อส งเกตเก ยวก บล กษณะของใจความสาค ญว า เป นข อความท เป นใจความหล กของข อความแต ละ ย อหน า หากขาดข อความส วนน ไปจะทาให ผ อ านไม เข าใจเร องท อ าน ๗. ให น กเร ยนศ กษาความร เก ยวก บหล กการอ านจ บใจความสาค ญ จากหน งส อเร ยน ช วโมงท ๒ ๑. ให น กเร ยนทบทวนความร เก ยวก บหล กการอ านจ บใจความสาค ญ ๒. คร เข ยนต วอย างโคลงโลกน ต บนกระดานหน าช นเร ยน แล วให น กเร ยนร วมก นจ บใจความสาค ญของ โคลงโลกน ต ท กาหนด ด งน เพ อนก น ส นทร พย แล ว แหนงหน หาง าย หลายหม นม มากได เพ อนตาย ถ ายแทนช - วาอาตม หายาก ฝากผ ไข ยากแท จ กหา

18 ๓. ให น กเร ยนร วมก นบอกใจความสาค ญ และใจความรองของโคลงโลกน ต แล วคร เสนอแนะเพ มเต มให น กเร ยนม ความร ความเข าใจมากย งข น ๔. ให น กเร ยนทาใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ เม อเสร จแล วให น กเร ยนและคร ร วมก นเฉลยคาตอบ ๕. ให น กเร ยนบอกความสาค ญของการอ านจ บใจความสาค ญ โดยให ต วแทนเข ยนรวบรวมบนกระดาน หน าช นเร ยน ๖. คร เสนอแนะเพ มเต มให น กเร ยนเห นความสาค ญของการอ านท ช วยให ผ อ านม ความร กว างไกล หล กฐานแสดงผลการเร ยน ช นงาน / ภาระงาน ช นงาน ๑. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ ๒. การจ บใจความสาค ญของโคลงโลกน ต ภาระงาน ๑. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ ๒. การจ บใจความสาค ญของโคลงโลกน ต ๓. การเล าน ทาน การว ดและประเม นผล ว ธ การ เคร องม อ เกณฑ น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน แบบทดสอบก อนเร ยน ร อยละ ๖๐ ผ านเกณฑ น กเร ยนทาใบงานท ๑.๑ ใบงานท ๑.๑ ร อยละ ๖๐ ผ านเกณฑ น กเร ยนเข าร วมก จกรรมในช นเร ยน แบบประเม นตามสภาพจร ง ระด บค ณภาพ ๒ ผ านเกณฑ ส อการเร ยนร ๑. หน งส อเร ยน ภาษาไทย : หล กภาษาและการใช ภาษา ม.๑ ๒. น ทานอ สป ๓. ต วอย างโคลงโลกน ต ๔. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ แหล งการเร ยนร ๑. ห องสม ด ๒. ส อต างๆ เช น ว ทย โทรท ศน

19 แบบทดสอบก อนเร ยน - หล งเร ยน คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว ๑. คาในข อใดม ความหมายแคบมากท ส ด ก. นก ข. ส ตว ป ก ค. นกแก ว ง. นกแก วต วเม ย ๒. ประโยคในข อใดม ความหมายโดยน ย ก. ค นเด อนแรมท องฟ าม ดาวระย บระย บ ข. ฝนตกหน กมากจนทาให เก ดฟ าร อง ฟ าผ า ค. เพชรเป นอ ญมณ ท ม ค าและม ราคาแพง ง. น กการเม องน าด ควรจะร กษาให คงอย ก บประชาชนต อไป ๓. ใจความสาค ญม ล กษณะอย างไร ก. ข อความท เกร นนาเร อง ข. ข อความท เป นแก นของเร อง ค. ข อความสร ปในตอนท ายของเร อง ง. ข อความท เป นตอนกลางของเร อง ๔. เหต ใดจ งต องทบทวนความร ความเข าใจเร องก อนสร ปใจความ ก. เพ อให ได รายละเอ ยดเพ มเต มมากข น ข. เพ อช แจงรายละเอ ยดของเร องมากข น ค. เพ อให ม ความถ กต อง และครบถ วน ง. เพ อให สามารถเล าเร องต งแต ต นจนจบได ให น กเร ยนอ านคาประพ นธ ท กาหนด แล วตอบคาถาม ข อ ๕-๖ เป นมน ษย ส ดน ยมเพ ยงลมปาก จะได ยากโหยห วเพราะช วหา แม นพ ดด ม คนเขาเมตตา จะพ ดจาจงพ เคราะห ให เหมาะความ ๕. คาประพ นธ ข างต นให ความสาค ญเก ยวก บเร องใด ก. หล กการใช ภาษาพ ด ข. ความสาค ญของการพ ด ค. ความร บผ ดชอบในการพ ด ง. การใช ถ อยคาในการนาเสนอแนวค ด

20 ๖. คาท เป นต วหนาในข อใดม ความหมายโดยน ย ก. เป นมน ษย ส ดน ยมเพ ยง ลมปาก ข. จะได ยาก โหยห วเพราะช วหา ค. แม น พ ดด ม คนเขาเมตตา ง. จะพ ดจาจงพ เคราะห ให เหมาะความ ๗. คาในข อใดท ต องอาศ ยการต ความ ก. พ พ ดจนคออ กเสบ ข. แม ชอบใส เส อคอกระเช า ค. ล งเป นพวกคอทองแดง ง. น องชอบเอาน าเย นล บหน า ๘. เอาน าล บท อง ตรงก บความหมายในข อใด ก. ส หล งชนฝา ข. ส ทนห วในยามยาก ค. อดอยากยากแค น ง. หย งในศ กด ศร ๙. ข อใดเป นการต ความท อาศ ยความเช อทางส งคม ก. จาป ข. มะล ข. ชบา ง. ล นทม ๑๐. แต งต วเป นอ กาคาบพร ก ม ความหมายตรงก บข อใด ก. ผ หญ งท แต งต วจ ดจ าน ข. คนท ชอบก นอาหารรสจ ด ค. คนผ วดาท ชอบแต งต วด วยเส อผ าส แดง ง. คนท ม ตระก ลต าแต ชอบพ ดอวดตนเองข มคนอ น เฉลย ๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ค ๕. ข ๖. ก ๗. ค ๘. ข ๙. ง ๑๐. ค

21 แบบประเม นตามสภาพจร ง ลาด บ ท ๑ ความร ความเข าใจในเน อหา รายการประเม น ระด บคะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๒ กระบวนการค ดว เคราะห ประเม นค า ๓ การแสดงความค ดเห น ๔ ความม น าใจก บเพ อนร วมงาน ๕ ความร บผ ดชอบต อหน าท ท ได ร บมอบหมาย รวม ลงช อ...ผ ประเม น (...).../.../... เกณฑ การให คะแนน ปฏ บ ต สมบ รณ ช ดเจน ให ๔ คะแนน ปฏ บ ต ย งม ข อบกพร องในจ ดท ไม สาค ญ ให ๓ คะแนน ปฏ บ ต ย งม ข อบกพร องเป นส วนใหญ ให ๒ คะแนน ปฏ บ ต ไม ได เลย ให ๑ คะแนน เกณฑ การต ดส นค ณภาพ ช วงคะแนน ๑๗-๒๐ ๑๓-๑๖ ๙-๑๒ ๕-๘ ระด บค ณภาพ ๔ หมายถ ง ด มาก ๓ หมายถ ง ด ๒ หมายถ ง พอใช ๑ หมายถ ง ปร บปร ง

22 ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ คาช แจง ให น กเร ยนสร ปใจความสาค ญของเพลง ร ปท ม ท กบ าน พร อมตอบคาถามท กาหนด ร ปท ม ท กบ าน คาร อง น ต พงษ ห อนาค / ข บร อง ธงไชย แมคอ นไตย ทานอง อภ ไชย เย นพ นส ข / เร ยบเร ยงเส ยงประสาน ว รภ ทร อ งอาพร ต งแต เล กย งเคยได ถามแม ว า บนข างฝาบ านเราน นต ดร ปใคร ท แม คอยบ ชาประจาก อนนอนท กค นจะต องไหว แม ตอบว าให กราบร ปน นท กว น ท านเป นเทวดาท ม ลมหายใจ ท เราย งพอก นอย างว นน ท านด แลคนไทยมานานเหล อเก น ให จาไว เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ เต บโตมาก ส บป ท ผ าน ภาพท เห นค อท านทางานท กว น เม อไรเราทาอะไรท เก ดท อ แค มองด ร ปบนข างฝาจะได กาล งใจ จากร ปน น เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ (ประสานเส ยงหม ) จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป

23 สาระสาค ญ ข อค ดท ได ร บ

24 ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ คาช แจง ให น กเร ยนสร ปใจความสาค ญของเพลง ร ปท ม ท กบ าน พร อมตอบคาถามท กาหนด ร ปท ม ท กบ าน คาร อง น ต พงษ ห อนาค / ข บร อง ธงไชย แมคอ นไตย ทานอง อภ ไชย เย นพ นส ข / เร ยบเร ยงเส ยงประสาน ว รภ ทร อ งอาพร ต งแต เล กย งเคยได ถามแม ว า บนข างฝาบ านเราน นต ดร ปใคร ท แม คอยบ ชาประจาก อนนอนท กค นจะต องไหว แม ตอบว าให กราบร ปน นท กว น ท านเป นเทวดาท ม ลมหายใจ ท เราย งพอก นอย างว นน ท านด แลคนไทยมานานเหล อเก น ให จาไว เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ เต บโตมาก ส บป ท ผ าน ภาพท เห นค อท านทางานท กว น เม อไรเราทาอะไรท เก ดท อ แค มองด ร ปบนข างฝาจะได กาล งใจ จากร ปน น เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ (ประสานเส ยงหม ) จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป

25 สาระสาค ญ คนไทยท กหม เหล า ท กเช อชาต ศาสนา ต างก ม พระบรมฉายาล กษณ ของพระบาทสมเด จ พระ เจ าอย ห วในม มต างๆ ของบ านไว เพ อเคารพบ ชาด วยศร ทธาในพระมหากร ณาธ ค ณของพระองค ท ม ต อปวงชนชาว ไทย โดยเฉพาะแนวพระราชดาร เก ยวก บความพอเพ ยงท พระราชทานแก พสกน กร ข อค ดท ได ร บ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเป นแบบอย างท ด ในการดารงช ว ต พระองค สอนให คนร จ ก คาว า พอเพ ยง

26 บ นท กผลหล งสอน ลงช อผ สอน (นางสาวพรพ มล ร ตนะ) ว นท.. ความค ดเห นห วหน ากล มสาระภาษาไทย... ลงช อห วหน ากล มสาระภาษาไทย (.....) ว นท... ความค ดเห นรองผ อานวยการฝ ายว ชาการ..... ลงช อรองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ( ) ว นท

27 แผนการจ ดการเร ยนร ท ๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายว ชา ภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ หน วยการเร ยนร ท ๑ พ ฒนาท กษะการอ าน เร อง การอ านต ความ ป การศ กษา ๒๕๕๔ เวลา ๒ ช วโมง ๒ คะแนน ๑. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ด ม ท ๑.๑ ม.๑/๓ ระบ เหต และผล และข อเท จจร งก บข อค ดเห นจากเร องท อ าน ม. ๑/๕ ต ความคายากในเอกสารว ชาการโดยพ จารณาจากบร บท.๑/๖ ระบ ข อส งเกตและความสมเหต สมผลของงานเข ยนประเภทช กจ งโน มน าวใจ ม. ๑/๗ ปฏ บ ต ตามค ม อแนะนาว ธ การใช งานของเคร องม อ หร อเคร องใช ในระด บท ยากข น ม.๑/๘ ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ านงานเข ยนอย างหลากหลายเพ อนาไปใช แก ป ญหา ในช ว ต ม.๑/๙ ม มารยาทในการอ าน ๒. สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด การอ านต ความเป นการพ จารณาความหมายของถ อยคา ท ต องอาศ ยท กษะกระบวนการค ด เพ อนามา ว เคราะห ค ดไตร ตรองหาเหต ผล ซ งจะช วยให ผ อ านเข าใจได อย างล กซ งและเห นค ณค า ๓. สาระการเร ยนร ๓.๑ ความร ๑. บอกหล กการอ านต ความได ๒. ต ความบทร อยแก วและบทร อยกรองได ๓. ต ความและว เคราะห บทความทางว ชาการได ๔. ต ความและปฏ บ ต ตามเอกสารค ม อได ถ กต อง ๓.๒ ท กษะ/กระบวนการ ๑. ท กษะการอ านต ความ ๒. ท กษะการค ดว เคราะห ๓. ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๔. กระบวนการปฏ บ ต และการทางานกล ม ๕. ความสามารถในการส อสาร

28 ๓.๓ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๑. ม ว น ย ๒. ใฝ เร ยนร ๓. เห นค ณค าของภาษาและร กความเป นไทย ก จกรรมการเร ยนร (ว ธ สอนแบบน รน ย และว ธ สอนโดยเน นกระบวนการ : กระบวนการค ดว เคราะห ) ช วโมงท ๑ ๑. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ ๒. ให ต วแทนน กเร ยนออกมาป กก หลาบลงในแจก น แจก นละ ๑ ดอก หน าช นเร ยน ๓. ให น กเร ยนช วยก นบอกว า ดอกก หลาบต างส ในแต ละแจก นม ความหมายเหม อนหร อแตกต างก น อย างไร ๔. คร ต งประเด นคาถามนาความค ดน กเร ยน เพ อให น กเร ยนม แนวทางในการตอบท ง ายข นและเป น แนวทางเด ยวก น เช น - ดอกก หลาบส แดงส อความหมายถ งความร กความปรารถนา - ดอกก หลาบส ชมพ ส อความหมายถ งความร กท ม ความส ขอย างสมบ รณ - ดอกก หลาบส ขาวส อความหมายถ งความบร ส ทธ และม ตรภาพ - ดอกก หลาบส เหล องส อความหมายถ งความเป นม ตรท ด ต อก น ๕. คร ช แจงให น กเร ยนทราบว า ความหมายท ส อผ านส ต างๆ ของดอกก หลาบ เป นการต ความท ส อออกมา เป นความหมายโดยใช ส เป นต วกาหนด และนอกจากน การต ความเก ยวก บความหมายของส ดอก ก หลาบย งม ความหมายเปล ยนไปตามจานวนดอกท มอบให ด วย ๖. ให น กเร ยนศ กษาความร เร อง การอ านต ความ จากหน งส อเร ยน ๗. ให น กเร ยนสร ปหล กการอ านต ความ โดยคร เป ดโอกาสให น กเร ยนสอบถามเพ มเต มในส วนท สงส ย ๘. น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ ๖ คน เพ อร วมก นศ กษาและฝ กต ความตามประเด นท กาหนด ด งน - การอ านต ความบทร อยแก ว - การอ านต ความบทร อยกรอง - การอ านต ความบทความทางว ชาการ - การอ านต ความเอกสารค ม อ ๙. ให น กเร ยนแต ละกล มร วมก นแสดงความค ดเห น และสร ปประเด นความร ร วมก น ๑๐. คร ให น กเร ยนแต ละกล มต ความและจ บใจความสาค ญของเน อเพลงประจาโรงเร ยน โดยคร กาหนด ประเด นในการต ความ ด งน - เน อหาสาระ - ถ อยคาสานวน - น าเส ยง ๑๑. ให แต ละกล มทบทวนผลงาน และค ดเล อกต วแทนเพ อออกมานาเสนอผลงานหน าช นเร ยน ๑๒. คร ชมเชยในความสามารถ และเน นย าให น กเร ยนนาหล กในการต ความไปปร บใช ในการร บสารต างๆ ในช ว ตประจาว น

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย นางสาว ส พ ตรา จ นดาหนา รห สน กศ กษา ๕๔๐๑๑๓๑๐๑๑๔๙ เลขท ๔๔ คณะคร ศาสตร สาขาว ชาภาษาไทย ป ๔ หม ๓

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย นางสาว ส พ ตรา จ นดาหนา รห สน กศ กษา ๕๔๐๑๑๓๑๐๑๑๔๙ เลขท ๔๔ คณะคร ศาสตร สาขาว ชาภาษาไทย ป ๔ หม ๓ แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย นางสาว ส พ ตรา จ นดาหนา รห สน กศ กษา ๕๔๐๑๑๓๑๐๑๑๔๙ เลขท ๔๔ คณะคร ศาสตร สาขาว ชาภาษาไทย ป ๔ หม ๓ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๗ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย แผนการจ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม สาระการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดด งต อไปน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information