แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ นางสาวพรพ มล ร ตนะ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย โรงเร ยนก ฬาจ งหว ดนครศร ธรรมราช สถาบ นการพลศ กษากระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

2 ว ส ยท ศน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลแห งการเร ยนร การค ด ตระหน ก และเห น ความสาค ญของภาษาไทย ม ท กษะการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ดเต มตามศ กยภาพ ใช ภาษาเพ อ การส อสาร แสวงหาความร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ปร ชญา ส งเสร มการอ าน ส บสานความเป นไทย ม น าใจน กก ฬา พ ฒนาความร ค ความด พ นธก จ ๑. พ ฒนาท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยนของผ เร ยนให ได มาตรฐาน ๒. ส งเสร มให ผ เร ยนร จ กค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดอย างม ว จารณญาณและค ดสร างสรรค ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนม ท ศนคต ท ด ต อว ชาภาษาไทย ๔. สน บสน นคร สอนภาษาไทย ให จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ๕. สน บสน นคร ภาษาไทย ให จ ดกระบวนการเร ยนร ท เอ อต อน กเร ยนโรงเร ยนก ฬา โดยเฉพาะอย างย ง น กก ฬาท ไปเก บต วท มชาต และไปแข งข นก ฬา เช น การจ ดทาบทเร ยนสาเร จร ปบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เป าหมาย ๑. ผ เร ยนเห นค ณค าและความสาค ญของภาษาไทย ๒. ผ เร ยนม ท กษะการใช ภาษาไทยอย างถ กต องและเหมาะสม ๓. ใช ภาษาไทยเป นเคร องม อแสวงหาความร ได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เพ อให การพ ฒนาผ เร ยนเป นไปอย างเต มศ กยภาพ ผ เร ยนม ความร ตลอดจนสามารถใช ภาษาไทยได อย าง ถ กต อง กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย จ งกาหนด ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ไว ๑๐ ประการ ได แก ๑. เข ยนเลขไทยในการเร ยนว ชาภาษาไทย ๒. ใช ภาษาในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. ใช ภาษาได ถ กต องตามหล กภาษา ๔. ใช ภาษาอย างม ค ณธรรม ๕. ใช ภาษาอย างส ภาพ ๖. ม น ส ยร กการอ าน ร กการเข ยน ๗. ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด ๘. ม ความค ดสร างสรรค ในการประย กต ใช ภาษา ๙. อน ร กษ ภาษาในฐานะสมบ ต ทางว ฒนธรรม ๑๐. ร กและเห นค ณค าในการเร ยนร ว ชาภาษาไทย

4 หล กการ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬาม หล กการท สาค ญ ด งน ๑. เป นหล กส ตรการศ กษาเพ อความเป นเอกภาพของชาต และเพ อความเป นเอกล กษณ ในการจ ด การศ กษาสาหร บบ คคลท ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬา ม จ ดหมายและมาตรฐานการเร ยนร เป นเป าหมาย สาหร บพ ฒนาเด กและเยาวชนให ม ความร ท กษะ เจตคต ค ณธรรมและม ความสามารถทางการก ฬาเพ อความเป น เล ศบนพ นฐานของความเป นไทยควบค ก บความเป นสากล ๒. เป นหล กส ตรจ ดการศ กษาในระบบให ผ ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬา ม โอกาสได ร บการศ กษาอย างเสมอ ภาค และม ค ณภาพ ๓. เป นหล กส ตรการศ กษาท สนองการกระจายอานาจ ให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพและความต องการของท องถ น ๔. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม โครงสร างย ดหย นท งด านสาระการเร ยนร เวลาและการจ ดการเร ยนร ๕. เป นหล กส ตรการศ กษาท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ๖. เป นหล กส ตรการศ กษาท สามารถเท ยบโอนผลการเร ยนร และประสบการณ ได จ ดหมาย หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬา ม ง พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนให ม ความเป นเล ศด านก ฬา เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ข เพ อการศ กษาต อ และประกอบ อาช พ จ งกาหนดเป นจ ดหมายเพ อให เก ดก บผ เร ยน เม อจบการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ม ความสามารถในการเสร มสร างตนเองให ม ศ กยภาพส งส ดทางด านก ฬา และม จ ตว ญญาณในการ แข งข นก ฬา ๒. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยและปฏ บ ต ตนตาม หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๓. ม ความร ความสามารถในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และม ท กษะช ว ต ๔. ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส ขน ส ย ร กการออกกาล งกาย ๕. ม ความร กชาต ม จ ตสาน กในความเป นพลเม องไทยและพลโลก ย ดม นในว ถ ช ว ตและ การปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๖. ม จ ตสาน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทย การอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ม จ ต สาธารณะท ม งทาประโยชน และสร างส งท ด งามในส งคม อย ร วมก นในส งคมอย างม ความส ข

5 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ สาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งพ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษทางการก ฬาให เป นมน ษย ท ม สมบ รณ เป นคนด ม ป ญญา ม ความร ความสามารถใน ทางการก ฬาควบค ไปก บว ทยาการด านต าง ๆ ม ความส ข ม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและ ประกอบอาช พตามมาตรฐานการเร ยนร ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ ๖ ประการ ด งน ๑. ความสามารถในด านก ฬา เป นความสามารถในการพ ฒนาตนเองด านก ฬา เพ อให ถ งศ กยภาพส งส ด แห งตน ม ความสามารถในการเล นและการแข งข นเฉพาะชน ดก ฬาเพ อความเป นเล ศ ม ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของน กก ฬาและม จ ตว ญญาณในการแข งข นก ฬาเพ อความเป นเล ศ ม ความสามารถในการเสร มสร าง สมรรถภาพกลไกและสมรรถภาพจ ตเพ อศ กยภาพทางด านก ฬา เข าใจป จจ ยท ม อ ทธ พลต อประส ทธ ภาพของ น กก ฬา และสามารถนาไปใช ได อย างเหมาะสม ๒. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ด ความร ความเข าใจ ความร ส ก และท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหา ความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเองและส งคม ๓. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศเพ อ การต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม ๔. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการ เปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท เก ดข น ต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม ๕. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการนากระบวนการต าง ๆ ไปใช ในการ ดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการอย ร วมก นในส งคมด วย การสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การ ปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น ๖. ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสารการทางาน การแก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม

6 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานสาหร บโรงเร ยนก ฬา ม งพ ฒนาผ เร ยนท ม ความสามารถพ เศษด าน ก ฬาให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ขในฐานะเป นพลเม อง ไทย และพลโลก ด งท กาหนดในค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท ง ๑๐ ประการ ได แก ๑. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ๒. ซ อส ตย ส จร ต ๓. ม ว น ย ๔. ใฝ เร ยนร ๕. อย อย างพอเพ ยง ๖. ม งม นในการทางาน ๗. ร กความเป นไทย ๘. ม จ ตสาธารณะ ๙. ม ส ขภาพด ๑๐. ม ความสามารถทางด านก ฬา นอกจากน สถานศ กษาสามารถกาหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ มเต มให สอดคล องตามบร บทและ จ ดเน นของตนเอง

7 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ทาไมต องเร ยนภาษาไทย ภาษาไทยเป นเอกล กษณ ของชาต เป นสมบ ต ทางว ฒนธรรมอ นก อให เก ดความเป นเอกภาพและเสร มสร าง บ คล กภาพของคนในชาต ให ม ความเป นไทย เป นเคร องม อในการต ดต อส อสารเพ อสร างความเข าใจและความส มพ นธ ท ด ต อก น ทาให สามารถประกอบก จธ ระ การงาน และดารงช ว ตร วมก นในส งคมประชาธ ปไตยได อย างส นต ส ข และ เป นเคร องม อในการแสวงหาความร ประสบการณ จากแหล งข อม ลสารสนเทศต างๆ เพ อพ ฒนาความร พ ฒนา กระบวนการค ดว เคราะห ว จารณ และสร างสรรค ให ท นต อการเปล ยนแปลงทางส งคม และความก าวหน าทาง ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ตลอดจนนาไปใช ในการพ ฒนาอาช พให ม ความม นคงทางเศรษฐก จ นอกจากน ย งเป นส อ แสดงภ ม ป ญญาของบรรพบ ร ษด านว ฒนธรรม ประเพณ และส นทร ยภาพ เป นสมบ ต ล าค าควรแก การเร ยนร อน ร กษ และส บสานให คงอย ค ชาต ไทยตลอดไป เร ยนร อะไรในภาษาไทย ภาษาไทยเป นท กษะท ต องฝ กฝนจนเก ดความชานาญในการใช ภาษาเพ อการส อสาร การเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ และเพ อนาไปใช ในช ว ตจร ง การอ าน การอ านออกเส ยงคา ประโยค การอ านบทร อยแก ว คาประพ นธ ชน ดต างๆ การอ าน ในใจเพ อสร างความเข าใจ และการค ดว เคราะห ส งเคราะห ความร จากส งท อ าน เพ อนาไป ปร บใช ใน ช ว ตประจาว น การเข ยน การเข ยนสะกดตามอ กขรว ธ การเข ยนส อสาร โดยใช ถ อยคาและร ปแบบต างๆ ของการเข ยน ซ งรวมถ งการเข ยนเร ยงความ ย อความ รายงานชน ดต างๆ การเข ยนตามจ นตนาการ ว เคราะห ว จารณ และเข ยน เช งสร างสรรค การฟ ง การด และการพ ด การฟ งและด อย างม ว จารณญาณ การพ ดแสดงความค ดเห น ความร ส ก พ ดลาด บเร องราวต างๆ อย างเป นเหต เป นผล การพ ดในโอกาสต างๆ ท งเป นทางการและไม เป นทางการ และ การพ ดเพ อโน มน าวใจ หล กการใช ภาษาไทย ธรรมชาต และกฎเกณฑ ของภาษาไทย การใช ภาษาให ถ กต องเหมาะสมก บ โอกาสและบ คคล การแต งบทประพ นธ ประเภทต างๆ และอ ทธ พลของภาษาต างประเทศในภาษาไทย วรรณคด และวรรณกรรม ว เคราะห วรรณคด และวรรณกรรมเพ อศ กษาข อม ล แนวความค ด ค ณค า ของงานประพ นธ และความเพล ดเพล น การเร ยนร และทาความเข าใจบทเห บทร องเล นของเด ก เพลงพ นบ านท เป นภ ม ป ญญาท ม ค ณค าของไทย ซ งได ถ ายทอดความร ส กน กค ด ค าน ยม ขนบธรรมเน ยมประเพณ เร องราวของ ส งคมในอด ต และความงดงามของภาษา เพ อให เก ดความซาบซ งและภ ม ใจ ในบรรพบ ร ษท ได ส งสมส บทอดมา จนถ งป จจ บ น

8 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การอ าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาใน การดาเน นช ว ตและม น ส ยร กการอ าน สาระท ๒ การเข ยน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศและรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ สาระท ๓ การฟ ง การด และการพ ด มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และ ความร ส ก ในโอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค สาระท ๔ หล กการใช ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ เข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต สาระท ๕ วรรณคด และวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ เข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค าและนามา ประย กต ใช ในช ว ตจร ง

9 ค ณภาพผ เร ยน จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองเป นทานองเสนาะได ถ กต อง เข าใจความหมายโดยตรง และความหมายโดยน ย จ บใจความสาค ญและรายละเอ ยดของส งท อ าน แสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บ เร องท อ าน และเข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด ย อความ เข ยนรายงานจาก ส งท อ านได ว เคราะห ว จารณ อย างม เหต ผล ลาด บความอย างม ข นตอนและความเป นไปได ของเร องท อ าน รวมท งประเม นความถ กต องของ ข อม ลท ใช สน บสน นจากเร องท อ าน เข ยนส อสารด วยลายม อท อ านง ายช ดเจน ใช ถ อยคาได ถ กต องเหมาะสมตามระด บภาษาเข ยนคาขว ญ คาคม คาอวยพรในโอกาสต างๆ โฆษณา คต พจน ส นทรพจน ช วประว ต อ ตช วประว ต และประสบการณ ต างๆ เข ยนย อความ จดหมายก จธ ระ แบบกรอกสม ครงาน เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดหร อ โต แย งอย างม เหต ผล ตลอดจนเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าและเข ยนโครงงาน พ ดแสดงความค ดเห น ว เคราะห ว จารณ ประเม นส งท ได จากการฟ งและด นาข อค ด ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ได จากการศ กษาค นคว าอย างเป นระบบ ม ศ ลปะในการพ ด พ ดใน โอกาสต างๆ ได ตรงตามว ตถ ประสงค และพ ดโน มน าวอย างม เหต ผลน าเช อถ อ รวมท งม มารยาทในการฟ ง ด และพ ด เข าใจและใช คาราชาศ พท คาบาล ส นสกฤต คาภาษาต างประเทศอ นๆ คาท บศ พท และศ พท บ ญญ ต ในภาษาไทย ว เคราะห ความแตกต างในภาษาพ ด ภาษาเข ยน โครงสร างของประโยครวม ประโยคซ อน ล กษณะ ภาษาท เป นทางการ ก งทางการและไม เป นทางการ และแต งบทร อยกรองประเภทกลอนส ภาพ กาพย และโคลงส ส ภาพ สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน ว เคราะห ต วละครสาค ญ ว ถ ช ว ตไทย และค ณค าท ได ร บ จากวรรณคด วรรณกรรมและบทอาขยาน พร อมท งสร ปความร ข อค ดเพ อนาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองเป นทานองเสนาะได ถ กต องและเข าใจ ต ความ แปล ความ และขยายความเร องท อ านได ว เคราะห ว จารณ เร องท อ าน แสดงความค ดเห นโต แย งและเสนอความค ด ใหม จากการอ านอย างม เหต ผล คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน เข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด บ นท ก ย อ ความ และเข ยนรายงานจากส งท อ าน ส งเคราะห ประเม นค า และนาความร ความค ดจากการอ านมาพ ฒนาตน พ ฒนาการเร ยน และพ ฒนาความร ทางอาช พ และ นาความร ความค ดไปประย กต ใช แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต ม มารยาทและม น ส ยร กการอ าน เข ยนส อสารในร ปแบบต างๆ โดยใช ภาษาได ถ กต องตรงตามว ตถ ประสงค ย อความจากส อท ม ร ปแบบและเน อหาท หลากหลาย เร ยงความแสดงแนวค ดเช งสร างสรรค โดยใช โวหารต างๆ เข ยนบ นท ก รายงาน การศ กษาค นคว าตามหล กการเข ยนทางว ชาการ ใช ข อม ลสารสนเทศในการอ างอ ง ผล ตผลงานของตนเองใน ร ปแบบต างๆ ท งสารคด และบ นเท งคด รวมท งประเม นงานเข ยนของผ อ นและนามาพ ฒนางานเข ยนของตนเอง ต งคาถามและแสดงความค ดเห นเก ยวก บเร องท ฟ งและด ม ว จารณญาณในการเล อกเร องท ฟ งและด ว เคราะห ว ตถ ประสงค แนวค ด การใช ภาษา ความน าเช อถ อของเร องท ฟ งและด ประเม นส งท ฟ งและด แล ว นาไปประย กต ใช ในการดาเน นช ว ต ม ท กษะการพ ดในโอกาสต างๆ ท งท เป นทางการและไม เป นทางการโดยใช ภาษาท ถ กต อง พ ดแสดงทรรศนะ โต แย ง โน มน าว และเสนอแนวค ดใหม อย างม เหต ผล รวมท งม มารยาทใน การฟ ง ด และพ ด

10 เข าใจธรรมชาต ของภาษา อ ทธ พลของภาษา และล กษณะของภาษาไทย ใช คาและกล มคาสร าง ประโยคได ตรงตามว ตถ ประสงค แต งคาประพ นธ ประเภท กาพย โคลง ร ายและฉ นท ใช ภาษาได เหมาะสมก บ กาลเทศะและใช คาราชาศ พท และคาส ภาพได อย างถ กต อง ว เคราะห หล กการ สร างคาในภาษาไทย อ ทธ พลของ ภาษาต างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ น ว เคราะห และประเม นการใช ภาษาจากส อส งพ มพ และส อ อ เล กทรอน กส ว เคราะห ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมตามหล กการว จารณ วรรณคด เบ องต น ร และเข าใจล กษณะ เด นของวรรณคด ภ ม ป ญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ นบ าน เช อมโยงก บการเร ยนร ทางประว ต ศาสตร และว ถ ไทย ประเม นค ณค าด านวรรณศ ลป และนาข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรมไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง

11 สาระการเร ยนร พ นฐาน ม ธยมศ กษาตอนต น คาอธ บายรายว ชา รายว ชาภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ภาคเร ยนท ๒ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๖๐ ช วโมง / ต อภาคเร ยน จานวน ๑.๕ หน วยก ต การอ านออกเส ยง บทร อยกรอง เช น กลอนส ภาพ กลอนส กวา กาพย ยาน ๑๑ กาพย ฉบ ง ๑๖ กาพย ส รางคนางค ๒๘ และโคลงส ส ภาพ *บทร อยกรองของท องถ นโคลงน ราศนครศร ธรรมราช *การอ านจ บ ใจความจากงานเข ยนประเภทต างๆเช น เร องเล าจากประสบการณ เร องส น บทสนทนา น ทานชาดก วรรณคด ในบทเร ยน งานเข ยนเช งสร างสรรค บทความ สารคด บ นเท งคด เอกสารทางว ชาการท ม คา ประโยค และข อความท ต องใช บร บทช วยพ จารณาความหมาย งานเข ยนประเภทช กจ งโน มน าวใจเช งสร างสรรค การอ านและปฏ บ ต ตามเอกสารค ม อ การอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส อท น กเร ยนสนใจและเหมาะสม ก บว ย * กาหนดตามความสนใจของน กเร ยนแต ละชน ดก ฬา * หน งส ออ านท คร และน กเร ยนกาหนดร วมก นม มารยาทในการอ าน การเข ยนบนส ออ เล กทรอน กส การบรรยายประสบการณ การเข ยนย อความจากส อต างๆ เช น เร องส น คาสอน โอวาท คาปราศร ย ส นทรพจน รายงาน ระเบ ยบ คาส ง บทสนทนาเร องเล าประสบการณ การ เข ยนแสดง ความค ดเห นเก ยวก บสาระจากส อต างๆ เช น บทความ * บทความทางด านก ฬา * หน งส ออ านนอก เวลา ข าวและ เหต การณ ประจาว น เหต การณ สาค ญต างๆ การเข ยนจดหมายก จธ ระ จดหมายสอบถามข อม ลการ เข ยนรายงานโครงงาน มารยาทในการเข ยน การประเม นความน าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจด วยการพ ด การพ ดรายงานการศ กษาค นคว า จากแหล งเร ยนร ต างๆ ในช มชน และท องถ นของตน *เพลงพ นบ าน ปร ศนาคาทาย เพลงกล อมเด กการละเล น พ นเม อง ฯลฯ ของจ งหว ดนครศร ธรรมราช * มารยาทในการฟ ง การด และการพ ดชน ดและหน าท ของคา ภาษาพ ด *ภาษาถ น* ภาษาเข ยน สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ตวรรณคด และวรรณกรรมเก ยวก บ *ท องถ น นครศร ธรรมราช *ศาสนา ประเพณ พ ธ กรรม ส ภาษ ตคาสอน เหต การณ ประว ต ศาสตร บ นเท งคด บ นท กการ เด นทาง วรรณกรรมท องถ น *ตานานสถานท สาค ญของท องถ น* การว เคราะห ค ณค าและข อค ด จากวรรณคด และ วรรณกรรม*โคลงน ราศนครศร ธรรมราช * ต วช ว ด ท๑.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕,ม๑/๖,ม๑/๗ม๑/๘,ม๑/๙ ท๒.๑ ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๕,ม๑/๖,ม๑/๗,ม๑/๘,ม๑/๙ ท๓.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม ๑/๕,ม๑/๖ ท๔.๑ ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕,ม๑/๖ ท๕.๑ ม๑/๑,ม๑/๒,ม๑/๓,ม๑/๔,ม๑/๕ รวม ๓๒ ต วช ว ด

12 สาระการเร ยนร พ นฐาน ม ธยมศ กษาตอนต น โครงสร างรายว ชา รายว ชาภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ภาคเร ยนท ๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๖๐ ช วโมง / ต อภาคเร ยน จานวน ๑.๕ หน วยก ต หน วย ท ช อหน วยการเร ยนร ๑ พ ดด ม เสน ห ท.๑/๑ ม.๑/๑ ท.๒/๑ ม ๑/๑ ท.๓/๑ ม๑/๑ ท.๔/๑ ม๑/๑ ท.๕/๑ ม.๑/๑ มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระการเร ยนร * การอ านออกเส ยง บทร อยแก วท เป น บทบรรยาย (บทบรรยายจากส งต พ มพ ท ม เน อหาเก ยวก บก ฬา) - บทร อยกรอง เช น กลอนส ภาพ กลอนส กวา กาพย ยาน ๑๑ กาพย ฉบ ง ๑๖ กาพย ส รางคนางค ๒๘ และโคลงส ส ภาพ (บทร อยกรองเก ยวก บท องถ น โครง น ราศนครศร ธรรมราช ) - การค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ด ตามร ปแบบ * ร ปแบบการเข ยนต วอ กษรไทย การ พ ดสร ปความ พ ดแสดงความร ความค ด อย างสร างสรรค จากเร องท ฟ งและด เส ยง ในภาษาไทย * วรรณคด และวรรณกรรมเก ยวก บ (ท องถ น )ศาสนา ประเพณ ประเพณ พ ธ กรรม ส ภาษ ตคาสอน เวลา (ช วโมง) ๕ ๕ ๕ น าหน ก คะแนน ๕ ๑๐ ๑๐

13 หน วย มาตรฐานการ ช อหน วยการเร ยนร ท เร ยนร /ต วช ว ด ๓ สานวนชวนฝ น ท.๑/๑ ม.๑/๘ ท.๒/๑ ม ๑/๔ ท.๓/๑ ม๑/๕ ท.๔/๑ ม๑/๓ม ๑/๔ ม๑/๕ ท.๕/๑ ม.๑/๕ ๔ ใฝ ใจเร ยนร ค ก ฬา ท.๑/๑ ม.๑/๙ ท.๒/๑ ม ๑/๖ ท.๓/๑ ม.๑/๖ ท.๔/๑ ม๑/๖ สาระการเร ยนร * การอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส อท น กเร ยนสนใจและเหมาะสมก บ ว ย (กาหนดตามความสนใจของน กเร ยน แต ละชน ดก ฬา การอ านหน งส อเร องเล า เก ยวก บจ งหว ด) เช น น ทาน บทความ หน งส ออ านท คร และน กเร ยนกาหนด ร วมก น * การเข ยนเร ยงความเช งพรรณนา การพ ดรายงานการศ กษาค นคว าจาก แหล งเร ยนร ต างๆ ในช มชน และท องถ น ของตน (เพลงพ นบ าน ปร ศนาคาทาย เพลงกล องเด ก ฯลฯ ของจ งหว ด นครศร ธรรมราช) * ชน ดและหน าท ของคา บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า - บทอาขยานตามท กาหนด - บทร อยกรองตามความสนใจ * ม มารยาทในการอ าน การเข ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บสาร จากส อต างๆ เช น - บทความ (บทความทางด านการก ฬา ) - หน งส ออ านนอกเวลา - ข าวและเหต การณ ประจาว น - เหต การณ สาค ญต างๆ มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต เวลา (ช วโมง) ๕ ๕ ๕ น าหน ก คะแนน ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ รวม ๖๐ ๑๐๐

14 จานวนช วโมง ช วโมงท ส ปดาห ท ระหว างเร ยน กลางภาค ปลายภาค โครงการสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ รายว ชาภาษาไทย ๓ ช วโมง / ส ปดาห น าหน ก ๑.๕ หน วยก ต อ ตราส วนคะแนนเต ม ๑๐๐ คะแนน ระหว างเร ยน : ปลายภาค (๗๐: ๓๐) โรงเร ยนก ฬาจ งหว ดนครศร ธรรมราช น าหน กคะแนน หน วยการ เร ยนร ต วช ว ด พ ฒนาท กษะ การอ าน พ ฒนาท กษะ การเข ยน พ ฒนาท กษะ การฟ ง การด การพ ด หล กการใช ภาษา ท ๑.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๕, ม.๑/๘, ม.๑/๙ ๑. การอ านจ บใจความสาค ญจากเร องท อ าน ๒ ๑-๒ ๑ ๓-๒ ๒. การอ านต ความจากเร องท อ าน ๒ ๓-๔ ๑-๒ ๒ - - ๓. ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ านงานเข ยนอย างหลากหลาย เพ อใช แก ป ญหาช ว ต ๔. ม น ส ยร กการอ าน สามารถเล อกอ านหน งส อท ม ค ณค า และ นาไปใช ประโยชน ได ในช ว ตจร ง ตลอดจนม มารยาทในการอ าน ๓ ๕-๗ ๒-๓ ๒-๒ ๓ ๘-๑๐ ๓ ๒-๒ ท ๒.๑ ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๖, ม.๑/๙ ๕. เข ยนส อสารโดยใช คาถ กต อง ช ดเจน เหมาะสม และ ๒ ๑๑-๑๒ ๔-๓ ๓ สละสลวย ๖. การเข ยนบรรยายประสบการณ เก ยวก บสาระจากส อต าง ๆ ๓ ๑๓-๑๕ ๕-๓ ๒ ๗. เข ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บข าวและเหต การณ ประจาว นได ๒ ๑๖-๑๗ ๕-๖ - ๓-๘. ม มารยาทท ด ในการเข ยน ๒ ๑๘-๑๙ ๖-๒ - ท ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๓, ม.๑/๕ ๙. พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด ๓ ๒๐-๒๒ ๗-๓ ๑ ๑๐. พ ดแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค เก ยวก บเร องท ฟ ง และด ๒ ๒๓-๒๔ ๘-๓ ๒ ๑๑. พ ดรายงานประเด นท ศ กษาค นคว า จากการฟ ง การด และการ สนทนา และม มารยาทท ด ในการฟ ง การด การพ ด ๔ ๒๕-๒๘ ๙-๓ - ท ๔.๑ ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ ๑๒. ว เคราะห ความแตกต างของภาษาพ ดและภาษาเข ยนได ๒ ๒๙-๓๐ ๑๐ ๔-๒ ๑๓. แต งบทร อยกรองประเภทกาพย และกลอนได ๓ ๓๓-๓๓ ๑๑ ๔-๓ ๑๔. จาแนกและใช สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ตได ๒ ๓๔-๒๕ ๑๒ ๓ - -

15 วรรณคด และ วรรณกรรม การอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ค ณล กษณ ะ อ นพ ง ประสงค ท ๕.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ ม.๑/๕ ๑๕. อ านเพ อพ น จค ณค าวรรณกรรม วรรณคด และร หล กในการ ๕ ๓๖-๔๐ ๑๓-๑๔ ๕-๓ ว เคราะห วรรณกรรม วรรณคด ๑๖. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๔๑-๔๕ ๑๕ ๕-๒ เร อง ราชาธ ราช ตอน สม งพระรามอาสาได ๑๗. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๔๖-๕๐ ๑๖-๑๗ ๕-๒ เร อง กาพย เห ชมเคร องคาวหวานได ๑๘. การว เคราะห ค ณค าและข อค ดจากวรรณคด และวรรณกรรม ๕ ๕๑-๕๕ ๑๘ ๕-๒ เร อง น ทานพ นบ านได ๑๙. บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า ๒ ๕๖-๕๗ ๑๙ ๕ - - ๒๐. สามารถประเม นค าวรรณคด ท อ านได ๓ ๕๘-๖๐ ๒๐ ๕-๒ ประเม นผลปลายภาค ส ปดาห ท ๒๐ ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๕๐ ๒๐ ๓๐ อ าน ค ดว เคราะห และเข ยนได (สอดคล องก บกรอบประเม นการอ านของสถานศ กษาและ มาตรฐานของกล มสาระตามระด บช วงช น) ๑. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ๒. ซ อส ตย ส จร ต ๓. ม ว น ย ๔. ใฝ เร ยนร ๕. อย อย างพอเพ ยง ๖. ม งม นในการทางาน ๗. ร กความเป นไทย ๘. ม จ ตสาธารณะ ๙. ม น าใจเป นน กก ฬา ลงช อ... อาจารย ผ สอน ลงช อ...ห วหน างานหล กส ตร (นางสาวพรพ มล ร ตนะ) (นางกานต ส ร บ ญส งห ) ลงช อ...รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ลงช อ......ผ อานวยการ (นายสมช ย น ธ สก ลกาญจน ) (นายครองจ กร งามม ศร )

16 แผนการจ ดการเร ยนร ท ๑ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายว ชา ภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ หน วยการเร ยนร ท ๑ พ ฒนาท กษะการอ าน เร อง การอ านจ บใจความสาค ญ ป การศ กษา ๒๕๕๔ เวลา ๒ ช วโมง ๓ คะแนน ๑. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ด ท ๑.๑ ม.๑/๒ จ บใจความสาค ญจากเร องท อ าน ๒. สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด การอ านจ บใจความสาค ญเป นท กษะการอ านท ควรฝ กฝน ช วยให ผ อ านเข าใจเร องได อย างรวดเร วและ เป นพ นฐานท สาค ญในการอ านท ด ๓. สาระการเร ยนร ๓.๑ ความร ๑. บอกล กษณะของใจความสาค ญของข อความ หร อเร องท อ านได ถ กต อง ๒. จ บใจความสาค ญของบทร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง ๓.๒ ท กษะ/กระบวนการ ๑. ท กษะการอ านจ บใจความสาค ญ ๒. ท กษะการค ดว เคราะห ๓. ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๔. กระบวนการปฏ บ ต และการทางานกล ม ๕. ความสามารถในการส อสาร ๓.๓ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๑. ม ว น ย ๒. ใฝ เร ยนร ๓. เห นค ณค าของภาษาและร กความเป นไทย

17 ก จกรรมการเร ยนร (ว ธ สอนแบบอ ปน ย) น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 1 ช วโมงท ๑ ๑. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ ๒. คร เล าน ทานอ สป เร อง ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ให น กเร ยนฟ ง ด งน ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ล กแกะต วหน งหลงฝ งว งเตล ดไปพบก บหมาป า ขณะกาล งจะถ กจ บก นล กแกะเห นจวนต วไม ม ทาง หน พ นจ งแข งใจย นเผช ญหน า พร อมออกอ บายว า ไหนๆ ข าก จะต องกลายเป นอาหารของท านอย างไม ม ทางหล กเล ยงได แล ว ก อนตายข าอยากฟ งเส ยงป และเต นราเป นคร งส ดท าย ขอท านช วยอน เคราะห ด วยเถ ด หมาป าน กสน กจ งเป าป ด วยทานองเร าใจ หมาเฝ าฝ งแกะต วหน งว งมาตามเส ยง คร นเห นล กแกะกาล งตกอย ในอ นตรายจ งเห าเร ยกพรรคพวกของม น ด วยเหต น หมาป าต องร บท งป ว งหน ไปด วยความเส ยดาย ๓. คร ส มเร ยกน กเร ยนเล าน ทานอ สปจากเร องท คร เล า คร ให เพ อนน กเร ยนในช นส งเกตการลาด บเร อง และการเล าว า เน อเร องครบถ วน หร อม เน อเร องท ช ดเจนหร อไม หากย งม ข อบกพร องให น กเร ยน อาสาสม คร ๑ คน ออกมาเล าหน าช นเร ยน เพ อให น กเร ยนเปร ยบเท ยบและเห นความแตกต างของการ เล าน ทานของเพ อนท งสองคน ๔. คร อธ บายให น กเร ยนทราบว า การเล าน ทานของต วแทนน กเร ยนท ง ๒ คน เป นการนาเน อเร องท เป น ใจความสาค ญมาเล า หร อถ ายทอดเร องราวโดยไม เก บเอารายละเอ ยดเล กๆน อยๆท อย ในเร องมาเล าด วย ๕. ให ต วแทนน กเร ยนออกมาร บเน อเร องของน ทานอ สป เร อง ล กแกะหลงฝ งก บหมาป า ท คร เตร ยมไว และให น กเร ยนข ดเส นใต ข อความท ค ดว า เป นใจความสาค ญ ๖. คร ให ข อส งเกตเก ยวก บล กษณะของใจความสาค ญว า เป นข อความท เป นใจความหล กของข อความแต ละ ย อหน า หากขาดข อความส วนน ไปจะทาให ผ อ านไม เข าใจเร องท อ าน ๗. ให น กเร ยนศ กษาความร เก ยวก บหล กการอ านจ บใจความสาค ญ จากหน งส อเร ยน ช วโมงท ๒ ๑. ให น กเร ยนทบทวนความร เก ยวก บหล กการอ านจ บใจความสาค ญ ๒. คร เข ยนต วอย างโคลงโลกน ต บนกระดานหน าช นเร ยน แล วให น กเร ยนร วมก นจ บใจความสาค ญของ โคลงโลกน ต ท กาหนด ด งน เพ อนก น ส นทร พย แล ว แหนงหน หาง าย หลายหม นม มากได เพ อนตาย ถ ายแทนช - วาอาตม หายาก ฝากผ ไข ยากแท จ กหา

18 ๓. ให น กเร ยนร วมก นบอกใจความสาค ญ และใจความรองของโคลงโลกน ต แล วคร เสนอแนะเพ มเต มให น กเร ยนม ความร ความเข าใจมากย งข น ๔. ให น กเร ยนทาใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ เม อเสร จแล วให น กเร ยนและคร ร วมก นเฉลยคาตอบ ๕. ให น กเร ยนบอกความสาค ญของการอ านจ บใจความสาค ญ โดยให ต วแทนเข ยนรวบรวมบนกระดาน หน าช นเร ยน ๖. คร เสนอแนะเพ มเต มให น กเร ยนเห นความสาค ญของการอ านท ช วยให ผ อ านม ความร กว างไกล หล กฐานแสดงผลการเร ยน ช นงาน / ภาระงาน ช นงาน ๑. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ ๒. การจ บใจความสาค ญของโคลงโลกน ต ภาระงาน ๑. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ ๒. การจ บใจความสาค ญของโคลงโลกน ต ๓. การเล าน ทาน การว ดและประเม นผล ว ธ การ เคร องม อ เกณฑ น กเร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน แบบทดสอบก อนเร ยน ร อยละ ๖๐ ผ านเกณฑ น กเร ยนทาใบงานท ๑.๑ ใบงานท ๑.๑ ร อยละ ๖๐ ผ านเกณฑ น กเร ยนเข าร วมก จกรรมในช นเร ยน แบบประเม นตามสภาพจร ง ระด บค ณภาพ ๒ ผ านเกณฑ ส อการเร ยนร ๑. หน งส อเร ยน ภาษาไทย : หล กภาษาและการใช ภาษา ม.๑ ๒. น ทานอ สป ๓. ต วอย างโคลงโลกน ต ๔. ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ แหล งการเร ยนร ๑. ห องสม ด ๒. ส อต างๆ เช น ว ทย โทรท ศน

19 แบบทดสอบก อนเร ยน - หล งเร ยน คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว ๑. คาในข อใดม ความหมายแคบมากท ส ด ก. นก ข. ส ตว ป ก ค. นกแก ว ง. นกแก วต วเม ย ๒. ประโยคในข อใดม ความหมายโดยน ย ก. ค นเด อนแรมท องฟ าม ดาวระย บระย บ ข. ฝนตกหน กมากจนทาให เก ดฟ าร อง ฟ าผ า ค. เพชรเป นอ ญมณ ท ม ค าและม ราคาแพง ง. น กการเม องน าด ควรจะร กษาให คงอย ก บประชาชนต อไป ๓. ใจความสาค ญม ล กษณะอย างไร ก. ข อความท เกร นนาเร อง ข. ข อความท เป นแก นของเร อง ค. ข อความสร ปในตอนท ายของเร อง ง. ข อความท เป นตอนกลางของเร อง ๔. เหต ใดจ งต องทบทวนความร ความเข าใจเร องก อนสร ปใจความ ก. เพ อให ได รายละเอ ยดเพ มเต มมากข น ข. เพ อช แจงรายละเอ ยดของเร องมากข น ค. เพ อให ม ความถ กต อง และครบถ วน ง. เพ อให สามารถเล าเร องต งแต ต นจนจบได ให น กเร ยนอ านคาประพ นธ ท กาหนด แล วตอบคาถาม ข อ ๕-๖ เป นมน ษย ส ดน ยมเพ ยงลมปาก จะได ยากโหยห วเพราะช วหา แม นพ ดด ม คนเขาเมตตา จะพ ดจาจงพ เคราะห ให เหมาะความ ๕. คาประพ นธ ข างต นให ความสาค ญเก ยวก บเร องใด ก. หล กการใช ภาษาพ ด ข. ความสาค ญของการพ ด ค. ความร บผ ดชอบในการพ ด ง. การใช ถ อยคาในการนาเสนอแนวค ด

20 ๖. คาท เป นต วหนาในข อใดม ความหมายโดยน ย ก. เป นมน ษย ส ดน ยมเพ ยง ลมปาก ข. จะได ยาก โหยห วเพราะช วหา ค. แม น พ ดด ม คนเขาเมตตา ง. จะพ ดจาจงพ เคราะห ให เหมาะความ ๗. คาในข อใดท ต องอาศ ยการต ความ ก. พ พ ดจนคออ กเสบ ข. แม ชอบใส เส อคอกระเช า ค. ล งเป นพวกคอทองแดง ง. น องชอบเอาน าเย นล บหน า ๘. เอาน าล บท อง ตรงก บความหมายในข อใด ก. ส หล งชนฝา ข. ส ทนห วในยามยาก ค. อดอยากยากแค น ง. หย งในศ กด ศร ๙. ข อใดเป นการต ความท อาศ ยความเช อทางส งคม ก. จาป ข. มะล ข. ชบา ง. ล นทม ๑๐. แต งต วเป นอ กาคาบพร ก ม ความหมายตรงก บข อใด ก. ผ หญ งท แต งต วจ ดจ าน ข. คนท ชอบก นอาหารรสจ ด ค. คนผ วดาท ชอบแต งต วด วยเส อผ าส แดง ง. คนท ม ตระก ลต าแต ชอบพ ดอวดตนเองข มคนอ น เฉลย ๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ค ๕. ข ๖. ก ๗. ค ๘. ข ๙. ง ๑๐. ค

21 แบบประเม นตามสภาพจร ง ลาด บ ท ๑ ความร ความเข าใจในเน อหา รายการประเม น ระด บคะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๒ กระบวนการค ดว เคราะห ประเม นค า ๓ การแสดงความค ดเห น ๔ ความม น าใจก บเพ อนร วมงาน ๕ ความร บผ ดชอบต อหน าท ท ได ร บมอบหมาย รวม ลงช อ...ผ ประเม น (...).../.../... เกณฑ การให คะแนน ปฏ บ ต สมบ รณ ช ดเจน ให ๔ คะแนน ปฏ บ ต ย งม ข อบกพร องในจ ดท ไม สาค ญ ให ๓ คะแนน ปฏ บ ต ย งม ข อบกพร องเป นส วนใหญ ให ๒ คะแนน ปฏ บ ต ไม ได เลย ให ๑ คะแนน เกณฑ การต ดส นค ณภาพ ช วงคะแนน ๑๗-๒๐ ๑๓-๑๖ ๙-๑๒ ๕-๘ ระด บค ณภาพ ๔ หมายถ ง ด มาก ๓ หมายถ ง ด ๒ หมายถ ง พอใช ๑ หมายถ ง ปร บปร ง

22 ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ คาช แจง ให น กเร ยนสร ปใจความสาค ญของเพลง ร ปท ม ท กบ าน พร อมตอบคาถามท กาหนด ร ปท ม ท กบ าน คาร อง น ต พงษ ห อนาค / ข บร อง ธงไชย แมคอ นไตย ทานอง อภ ไชย เย นพ นส ข / เร ยบเร ยงเส ยงประสาน ว รภ ทร อ งอาพร ต งแต เล กย งเคยได ถามแม ว า บนข างฝาบ านเราน นต ดร ปใคร ท แม คอยบ ชาประจาก อนนอนท กค นจะต องไหว แม ตอบว าให กราบร ปน นท กว น ท านเป นเทวดาท ม ลมหายใจ ท เราย งพอก นอย างว นน ท านด แลคนไทยมานานเหล อเก น ให จาไว เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ เต บโตมาก ส บป ท ผ าน ภาพท เห นค อท านทางานท กว น เม อไรเราทาอะไรท เก ดท อ แค มองด ร ปบนข างฝาจะได กาล งใจ จากร ปน น เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ (ประสานเส ยงหม ) จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป

23 สาระสาค ญ ข อค ดท ได ร บ

24 ใบงานท ๑.๑ เร อง ใจความสาค ญ คาช แจง ให น กเร ยนสร ปใจความสาค ญของเพลง ร ปท ม ท กบ าน พร อมตอบคาถามท กาหนด ร ปท ม ท กบ าน คาร อง น ต พงษ ห อนาค / ข บร อง ธงไชย แมคอ นไตย ทานอง อภ ไชย เย นพ นส ข / เร ยบเร ยงเส ยงประสาน ว รภ ทร อ งอาพร ต งแต เล กย งเคยได ถามแม ว า บนข างฝาบ านเราน นต ดร ปใคร ท แม คอยบ ชาประจาก อนนอนท กค นจะต องไหว แม ตอบว าให กราบร ปน นท กว น ท านเป นเทวดาท ม ลมหายใจ ท เราย งพอก นอย างว นน ท านด แลคนไทยมานานเหล อเก น ให จาไว เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ เต บโตมาก ส บป ท ผ าน ภาพท เห นค อท านทางานท กว น เม อไรเราทาอะไรท เก ดท อ แค มองด ร ปบนข างฝาจะได กาล งใจ จากร ปน น เป นร ปท ม ท กบ าน จะรวยหร อจนหร อว าจะใกล ไกล เป นร ปท ม ท กบ าน ด วยความร ก ด วยภ กด ด วยจ ตใจ (ประสานเส ยงหม ) จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป จะขอตามรอยของพ อ ท องคาว าเพ ยงและพอจากห วใจ เป นล กท ด ของพ อ ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป ด วยความร ก ด วยภ กด ตลอดไป

25 สาระสาค ญ คนไทยท กหม เหล า ท กเช อชาต ศาสนา ต างก ม พระบรมฉายาล กษณ ของพระบาทสมเด จ พระ เจ าอย ห วในม มต างๆ ของบ านไว เพ อเคารพบ ชาด วยศร ทธาในพระมหากร ณาธ ค ณของพระองค ท ม ต อปวงชนชาว ไทย โดยเฉพาะแนวพระราชดาร เก ยวก บความพอเพ ยงท พระราชทานแก พสกน กร ข อค ดท ได ร บ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเป นแบบอย างท ด ในการดารงช ว ต พระองค สอนให คนร จ ก คาว า พอเพ ยง

26 บ นท กผลหล งสอน ลงช อผ สอน (นางสาวพรพ มล ร ตนะ) ว นท.. ความค ดเห นห วหน ากล มสาระภาษาไทย... ลงช อห วหน ากล มสาระภาษาไทย (.....) ว นท... ความค ดเห นรองผ อานวยการฝ ายว ชาการ..... ลงช อรองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ( ) ว นท

27 แผนการจ ดการเร ยนร ท ๒ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายว ชา ภาษาไทย ๒ รห สว ชา ท ๒๑๑๐๒ ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ หน วยการเร ยนร ท ๑ พ ฒนาท กษะการอ าน เร อง การอ านต ความ ป การศ กษา ๒๕๕๔ เวลา ๒ ช วโมง ๒ คะแนน ๑. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ดเพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหาในการดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน ต วช ว ด ม ท ๑.๑ ม.๑/๓ ระบ เหต และผล และข อเท จจร งก บข อค ดเห นจากเร องท อ าน ม. ๑/๕ ต ความคายากในเอกสารว ชาการโดยพ จารณาจากบร บท.๑/๖ ระบ ข อส งเกตและความสมเหต สมผลของงานเข ยนประเภทช กจ งโน มน าวใจ ม. ๑/๗ ปฏ บ ต ตามค ม อแนะนาว ธ การใช งานของเคร องม อ หร อเคร องใช ในระด บท ยากข น ม.๑/๘ ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ านงานเข ยนอย างหลากหลายเพ อนาไปใช แก ป ญหา ในช ว ต ม.๑/๙ ม มารยาทในการอ าน ๒. สาระสาค ญ/ความค ดรวบยอด การอ านต ความเป นการพ จารณาความหมายของถ อยคา ท ต องอาศ ยท กษะกระบวนการค ด เพ อนามา ว เคราะห ค ดไตร ตรองหาเหต ผล ซ งจะช วยให ผ อ านเข าใจได อย างล กซ งและเห นค ณค า ๓. สาระการเร ยนร ๓.๑ ความร ๑. บอกหล กการอ านต ความได ๒. ต ความบทร อยแก วและบทร อยกรองได ๓. ต ความและว เคราะห บทความทางว ชาการได ๔. ต ความและปฏ บ ต ตามเอกสารค ม อได ถ กต อง ๓.๒ ท กษะ/กระบวนการ ๑. ท กษะการอ านต ความ ๒. ท กษะการค ดว เคราะห ๓. ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๔. กระบวนการปฏ บ ต และการทางานกล ม ๕. ความสามารถในการส อสาร

28 ๓.๓ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ๑. ม ว น ย ๒. ใฝ เร ยนร ๓. เห นค ณค าของภาษาและร กความเป นไทย ก จกรรมการเร ยนร (ว ธ สอนแบบน รน ย และว ธ สอนโดยเน นกระบวนการ : กระบวนการค ดว เคราะห ) ช วโมงท ๑ ๑. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ ๒. ให ต วแทนน กเร ยนออกมาป กก หลาบลงในแจก น แจก นละ ๑ ดอก หน าช นเร ยน ๓. ให น กเร ยนช วยก นบอกว า ดอกก หลาบต างส ในแต ละแจก นม ความหมายเหม อนหร อแตกต างก น อย างไร ๔. คร ต งประเด นคาถามนาความค ดน กเร ยน เพ อให น กเร ยนม แนวทางในการตอบท ง ายข นและเป น แนวทางเด ยวก น เช น - ดอกก หลาบส แดงส อความหมายถ งความร กความปรารถนา - ดอกก หลาบส ชมพ ส อความหมายถ งความร กท ม ความส ขอย างสมบ รณ - ดอกก หลาบส ขาวส อความหมายถ งความบร ส ทธ และม ตรภาพ - ดอกก หลาบส เหล องส อความหมายถ งความเป นม ตรท ด ต อก น ๕. คร ช แจงให น กเร ยนทราบว า ความหมายท ส อผ านส ต างๆ ของดอกก หลาบ เป นการต ความท ส อออกมา เป นความหมายโดยใช ส เป นต วกาหนด และนอกจากน การต ความเก ยวก บความหมายของส ดอก ก หลาบย งม ความหมายเปล ยนไปตามจานวนดอกท มอบให ด วย ๖. ให น กเร ยนศ กษาความร เร อง การอ านต ความ จากหน งส อเร ยน ๗. ให น กเร ยนสร ปหล กการอ านต ความ โดยคร เป ดโอกาสให น กเร ยนสอบถามเพ มเต มในส วนท สงส ย ๘. น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ ๖ คน เพ อร วมก นศ กษาและฝ กต ความตามประเด นท กาหนด ด งน - การอ านต ความบทร อยแก ว - การอ านต ความบทร อยกรอง - การอ านต ความบทความทางว ชาการ - การอ านต ความเอกสารค ม อ ๙. ให น กเร ยนแต ละกล มร วมก นแสดงความค ดเห น และสร ปประเด นความร ร วมก น ๑๐. คร ให น กเร ยนแต ละกล มต ความและจ บใจความสาค ญของเน อเพลงประจาโรงเร ยน โดยคร กาหนด ประเด นในการต ความ ด งน - เน อหาสาระ - ถ อยคาสานวน - น าเส ยง ๑๑. ให แต ละกล มทบทวนผลงาน และค ดเล อกต วแทนเพ อออกมานาเสนอผลงานหน าช นเร ยน ๑๒. คร ชมเชยในความสามารถ และเน นย าให น กเร ยนนาหล กในการต ความไปปร บใช ในการร บสารต างๆ ในช ว ตประจาว น

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ประกาศโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) เร อง ให ใช หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ****************** เพ อให การจ ดการศ

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ (ฉบ บร าง) เอกสารประกอบ แนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การศ กษาสภาพและแนวทางการจ ดอ สลามศ กษาในโรงเร ยนของร ฐ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข

More information

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

บทท ๒ ค ำอธ บายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) บทท ๒ ต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยม งเน นค ณภาพของผ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร

ก จกรรมเสร มหล กส ตร ส าน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แนวปฏ บ ต ในการจ ด ก จกรรมเสร มหล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กส ตรประกาศน

More information

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ

แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ แบบบ นท กข อม ลภาคสนาม สาหร บ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บการศ กษาปฐมว ย (๒-๕ ป ) ช อสถานศ กษา... เลขท...แขวง/ตาบล... เขต/อาเภอ...จ งหว ด... ส งก ดหร อหน วยงานท ม หน าท กาก บด แลสถานศ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1.

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1. โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1.0/ภาคเร ยน ช อผ สอน นางปร ยาน ช แสงมหาช ย ***********************************************************************************************

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง

แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง 1 แบบทดสอบ 1. หล กส ตรและการน าหล กส ตรไปใช 2. มาตรฐานและจรรยาบรรณว ชาช พ 3. กฎหมายท เก ยวข อง ************************************************** 1. แนวการจ ดการศ กษา กาหนดไว ในหมวดใดของ พระราชบ ญญ ต การศ

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง จากการท ผ ว จ ยได ค นคว าเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องในการสร างและพ ฒนา หน งส อ อ านเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ช ด Around Myself ให ม ประส

More information

เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4

เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 ค าน า ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 (ส งห บ ร ลพบ ร ช ยนาท อ างทอง) เช อว า ป จจ ยส าค ญท ส ดท จะน าไปส ความส าเร จในการยกระด

More information