สาขาว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาขาว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 การพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน ของ หม บ านส นทราย อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม Project Development Accounting System Study Case: Develop Account System SanSai Village A.Doisaket Chiang Mai ผ จ ดทา นางสาวขว ญใจ แก วก นทร รห ส นางสาวส ดาพร ยาว น น รห ส นางสาวส ดาล กษณ กวงแหวน รห ส สาขาว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

2 การพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน ของ หม บ านส นทราย อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม Project Development Accounting System Study Case: Develop Account System SanSai Village A.Doisaket Chiang Mai ผ จ ดทา นางสาวขว ญใจ แก วก นทร รห ส นางสาวส ดาพร ยาว น น รห ส นางสาวส ดาล กษณ กวงแหวน รห ส สาขาว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

3 ช อโครงการ : กรณ ศ กษาพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนของ หม บ านส นทราย อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม โดย : นางสาวขว ญใจ แก วก นทร : นางสาวส ดาพร ยาว น น : นางสาวส ดาล กษณ กวงแหวน สาขาว ชา : การบ ญช คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา : 2554 บทค ดย อ เน องจากประเทศไทย เป นประเทศท เศรษฐก จกาล งพ ฒนา และข นช อในเร องการทา เกษตรกรรมทาให ม การทาเกษตรกรรมหร อการประกอบอาช พเกษตรกร ท แตกต างก นตาม สภาพแวดล อม ของแต ละพ นท ภ ม ภาคในประเทศไทย และด วยประเทศไทยได ม การเพาะปล ก พ ชไร พ ชสวนเป นส วนมาก แต ในประเทศไทยม สภาพอากาศท แตกต างก น ในแต ละพ นท ของ ประเทศจ งปล กพ ชไร พ ชสวน แตกต างก นสาหร บพ นท ภาคเหน อเป นพ นท เม องหนาว ม สภาพ อากาศค อนข างหนาวเย น จ งเหมาะสาหร บ การทาเกษตรกรรมในร ปแบบการปล กพ ชผ กสวนคร ว เช น ผ กกาดขาว ผ กคะน า ผ กบ ง กล าปล เป นต น พ ชผ กเหล าน สามารถปล กได ตลอดท งป ซ งในช มชนของคณะผ จ ดท าม กล มเกษตรกรท ปล ก พ ชผ กสวนคร ว (เพ อพ ฒนาการท า บ ญช คร วเร อน ให แก เกษตรกรในกรณ ศ กษา หม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ) ซ งม การปล กและจ ดจาหน ายเองและย งไม ทราบเก ยวก บรายร บรายจ ายท แน นอน การจะใช ช ว ต ให อย รอดภายใต ส งคมป จจ บ น เป นแนวทางหน งท ประชาชนคนไทยควรย ดถ อค อ การพ งพาตนเอง ม ความพอประมาณและไม ประมาท ตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของพระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลท 9 ทรงเล งเห นความสาค ญของการสร างภ ม ค มก นให ตนเอง ม ความพอประมาณ พอม พอก น พอม พอใช ค าน งถ งหล กเหต ผลและประมาณตนเอง พร อมก บสร างภ ม ค มก นให ตนเอง และทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาท โดยเฉพาะ การใช จ ายเง นซ งเป นป จจ ยสาค ญในการดาเน นช ว ต การทาบ ญช ค อ การจดบ นท กข อม ล ในการดารงช ว ตของตนเอง หร อครอบคร ว ข อม ลท ได บ นท กจะเป นต วบ งช อด ต ป จจ บ น และอนาคตของช ว ตของต วเอง สามารถนาข อม ลอด ตมาบอกถ งป จจ บ นและอนาคตได บ ญช คร วเร อน หมายถ ง การบ นท กข อม ลด านอ น ๆ ในช ว ตของเราด วย เช น บ ญช ทร พย ส น พ นธ พ ช พ นธ ไม ในบ านและช นชนของเรา บ ญช เด กและเยาวชน บ ญช ภ ม ป ญญาด านต าง ๆ ของเราเป นต น หมายความว า ส งหร อเร องราวต าง ๆ ในช ว ตของเรา เราจดบ นท กได ท กเร อง หากประชาชนท กคนจดบ นท กจะม ประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว ช นชนและประเ ทศ จะเป นแหล งเร ยนร ครอบคร วเร ยนร ช นชนเร ยนร และประเทศเร ยนร

4 การเร ยนร เป นท มาของป ญญา ป ญญาท มาของความเจร ญท งกาย ส งคม ใจ และจ ตว ญญาณ ของมน ษย จะเห นว า การทาบ ญช หร อการจดบ นท กน ส าค ญย งกว าส งอ นใด บ คคลส าค ญ ในประเทศหลายท านเป นต วอย างท ด ของการจดบ นท ก เช น ท านพ ทธทาส ในหลวง และสมเด จพระเทพ ล วนเป นน กจดบ นท กท งส น การบ นท ก ค อการเข ยน เม อม การเข ยนย อมม การค ด เม อม การค ดย อมเก ดป ญญา แก ไขป ญหาได โดยเหต ผลว เคราะห พ จารณา ได ถ กต อง น นค อ ทางเจร ญของมน ษย น นเอง การทาบ ญช คร วเร อนในด านเศรษฐก จ หร อการบ นท กรายร บ รายจ ายท ทางราชการพยายามส งเสร มให ประชาชนได ท าก นน น เป นเร องการท าบ นท ก รายร บ-รายจ าย ประจาว น ประจาเด อน ว าม รายร บจากแหล งใด จานวนเท าใด ในแต ละว น ส ปดาห เด อนและป เพ อจะได เห นภาพรวมว า ตนเองและครอบคร ว ม รายร บ-รายจ ายเท าใด คงเหล อเท าใด เม อเห นต วเลขจะทาให เราค ดได ว าส งไม จาเป นน นม มากหร อน อยสามารถลดได หร อไม เล กได ไหม ถ าไม ลดไม เล กจะเก ดอะไรข น การจ ดทาบ ญช คร วเร อน หร อ บ ญช รายร บรายจ ายน ไม ใช แต เป นเพ ยงการจดบ นท กรายการต าง ๆ ท เป นเง นเท าน น แต ย งเป นการสร างความสาม คค ภายในครอบคร ว ร จ กช วยเหล อแบ งป นก นในส งคม ทาให ครอบคร วม ความส ข ใช ช ว ตโดยย ดหล ก ความพอเพ ยง ม เหต ม ผล ร จ กพ งพาตนเอง ท กคนร ถ งแหล งท มาของรายร บและการใช ไป ของค าใช จ ายในแต ละว นสามารถนาข อม ลการใช จ ายมาวางแผนบร หารการเง นในอนาคตได ด งน นว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งได เล งเห นค ณค าของน กศ กษา ท ได เร ยนร และศ กษาตามรายว ชาการบ ญช ทางโรงเร ยนจ งเป ดโอกาสให น กศ กษาได ลงม อปฏ บ ต อย างแท จร ง โดยเร ยนว ชาโครงการ (Project) เพ อให สอดคล องก บคาขว ญของ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จท ว า ค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได และให น กศ กษานาความร ท ม อย ไปพ ฒนาการบ ญช คร วเร อน เพ อให น กศ กษาเก ดการพ ฒนาของตนเอง และการทางานอย าง เป นระบบ คณะผ จ ดทาโครงการ การพ ฒนาการบ ญช คร วเร อน ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 3 ในสาขาว ชาช พการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งได เล งเห นความสาค ญน จ งเป นท มาของโครงการ พ ฒนาการบ ญช คร วเร อนให แก เกษตรกร กรณ ศ กษา: หม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม

5 ก ตต กรรมประกาศ โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : กา รพ ฒนาบ ญช คร วเร อน ของหม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ได ร บการสน บสน นจากว ทยาล ย เทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ในการเร ยนร ผ านการปฏ บ ต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โดยผ านการเร ยนร ในว ชา โครงการ ( Project) เพ อตรงตามเป าหมายท โรงเร ยนได ต งไว ค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได และนาความร ท ได เร ยนมาบ รณาการ เพ อให เป นประโยชน แก ช มชน ซ งจะเป นการจ ดประกายให น กศ กษาได เห นและสามารถสร างองค ความร ใหม ๆ ได อย ตลอดเวลา อ นจะส งผลให น กศ กษาสามารถนาไปประย กต ใช ในการเร ยนและการประกอบ อาช พได อย างเป นจร ง และม ประส ทธ ภาพอ กด วย ค ณ ะ ผ จ ด ท า ข อ ก ร า บ ข อ บ ค ณ อ า จ า ร ย เ บ ญ จ ว ร ร ณ เ ห ล ย ม จ น ด า และอาจารย ษร ญชนก ประด บ ให ค าแนะน า ข อเสนอแนะ พร อมท งช วยตรวจสอบ ปร บปร งและแก ไข โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : การพ ฒนาบ ญช คร วเร อน ของหม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม เป นอย างด มาโดยตลอด จนกระท ง โครงการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : การพ ฒนาบ ญช คร วเร อน ของหม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ประสบความสาเร จและเร ยบร อยสมบร ณ ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว คณะผ จ ดทา ขอกราบขอบค ณ สมาช กกล มเกษตรกรบ านส นทราย ท ให ความช วยเหล อและ ความอน เคราะห จากกล มเกษตรกร หม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ท ให การ สน บสน นโครงการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช กรณ ศ กษา : การพ ฒนาบ ญช คร วเร อน ของหม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม จ งทาให การทาโครงการน สาเร จล ล วง ไปได ด วยด คณะผ จ ดทาขอขอบค ณในความอน เคราะห และร วมม อท ด คณะผ จ ดทา 27 ก มภาพ นธ 2555

6 สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญร ปภาพ ช บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ประโยชน ของช มชนท คาดว าจะได ร บ 3 ประโยชน ท น กศ กษาจะได ร บ 3 ขอบเขตของการพ ฒนา 3 คาน ยามศ พท 5 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานโครงการท เก ยวข อง ทฤษฎ เศรษฐก จพอเพ ยง 6 ทฤษฎ การบ นท กบ ญช 12 แนวค ดทฤษฎ การออมเง น 15 งานว จ ยท เก ยวข อง 17 บทท 3 ข นตอนการดาเน นงาน การว จ ย 20 ประชากรและประชากรกล มต วอย าง 20 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 20 การเก บรวบรวมข อม ล 21 การว เคราะห ข อม ล 21 บทท 4 ผลการดาเน นงาน การว เคราะห ข อม ล 23 การแปลความหมายค าคะแนน 23 การเสนอผลการว เคราะห ข อม ล 23

7 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย 31 ข อม ลเก ยวก บการเข าร วมโครงการ 34 อภ ปรายผลการดาเน นโครงการ 34 ข อเสนอแนะในการดาเน นโครงการ 35 ข อเสนอแนะในการดาเน นโครงการคร งต อไป 35 บรรณาน กรม 36 ภาคผนวก 37 แบบสอบถาม 38 ร ปภาพการดาเน นงาน 40 ประว ต ผ จ ดทาโครงการ 48

8 สารบ ญตาราง ตาราง หน า ตารางท 4 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 24 ตารางท 4 2 แสดงระด บความร ความเข าใจในการทาบ ญช คร วเร อน 26 ตารางท 4 3 แสดงระด บการบ นท กบ ญช อย างต อเน องสม าเสมอ 27 ตารางท 4 4 แสดงระด บการบ นท กบ ญช คร วเร อนอย างถ กต อง 27 ตารางท 4 5 แสดงระด บการบ นท กบ ญช เก ดการวางแผนในการใช จ ายเง น 28 ตารางท 4 6 แสดงระด บการตระหน กในการใช จ ายเง นของผ บ นท กบ ญช 28 ตารางท 4 7 แสดงระด บการออมเง นหล งการบ นท กบ ญช 29 ตารางท 4 8 แสดงระด บการนาความร ไปเผยแผ ต อผ อ นได 29 ตารางท 4 9 แสดงระด บความพ งพอใจในส งท คณะผ จ ดทาให คาแนะนา 30

9 สารบ ญร ปภาพ ภาพท หน า ร ปภาพท 1 แสดงร ปปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3ห วง 2เง อนไข 7 ร ปภาพท 2 แสดงร ปหล กการบ นท กบ ญช ตามระบบค 14 ร ปภาพท 3 แสดงร ปว ฏจ กรช ว ตท ควรจะเป นของบ คคลหน ง ๆ 17 ร ปภาพท 4 6 แสดงร ปบรรยากาศการทางานในว ทยาล ยของคณะผ จ ดทา 40 ร ปภาพท 7 11 แสดงร ปพ ชผ กสวนคร วของกล มเกษตรกร 41 ร ปภาพท แสดงร ปการเปร ยบเท ยบก อนและหล งทาการพ ฒนาการบ นท กบ ญช 44 ร ปภาพท แสดงร ปการสอนทาบ ญช ให ก บเกษตรกร 45 ร ปภาพท แสดงร ปการออกสารวจพ นท ของคณะผ จ ดทา 46

10 บทท 1 บทนา การบ ญช (Accounting) เป นการจดบ นท กรายการต าง ๆ ท เก ยวก บการเง น ข นตอนของ ระบบการรวบรวมการว เคราะห และการรายงานข อม ลทางการเง น สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย ซ งเร ยกช อย อว า ส.บช. (The Institute of Certified Accountant and Auditor of Thailand : ICAAT) ได ให ความหมายของ การบ ญช ไว ด งน การบ ญช (Accounting) หมายถ ง ศ ลปะของการเก บรวบรวม บ นท ก จาแนก และทาสร ปข อม ล อ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข นส ดท ายของการบ ญช ค อการให ข อม ล ทางด านการเง น ซ งเป นประโยชน แก บ คคลหลายฝ าย และผ ท สนใจในก จกรรม ของก จการ สมาคมผ สอบบ ญช ร บอน ญาตของประเทศสหร ฐอเมร กา (The American Institute of Certified Public Accountants: AICPA) ได ให ความหมายของการบ ญช ไว ด งน Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and interpreting the results thereof. จากคาน ยามด งกล าว การบ ญช หมายถ ง ศ ลปะของการจดบ นท ก การจาแนกให เป น หมวดหม และการสร ปผล ส งสาค ญในร ปต วเง น รายการ และเหต การณ ต าง ๆ ซ งเก ยวข องก บ ทางด านการเง น รวมท งการแปลความหมายของผลการปฏ บ ต ด งกล าวด วย ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา เน องจากประเทศไทย เป นประเทศท เศรษฐก จกาล งพ ฒนา และข นช อในเร องการทา เกษตรกรรมทาให ม การทาเกษตรกรรมหร อการประกอบอาช พเกษตรกร ท แตกต างก นตาม สภาพแวดล อม ของแต ละพ นท ภ ม ภาคในประเทศไทย และด วยประเทศไทยได ม การเพาะปล กพ ช ไร พ ชสวนเป นส วนมาก แต ในประเทศไทยม สภาพอากาศท แตกต างก น ในแต ละพ นท ของประเทศ จ งปล กพ ชไร พ ชสวน แตกต างก นสาหร บพ นท ภาคเหน อเป นพ นท เม องหนาว ม สภาพอากาศ ค อนข างหนาวเย น จ งเหมาะสาหร บ การทาเกษตรกรรมในร ปแบบการปล กพ ชผ กสวนคร ว เช น ผ กกาดขาว ผ กคะน า ผ กบ ง กล าปล เป นต น พ ชผ กเหล าน สามารถปล กได ตลอดท งป ซ งในช มชนของคณะผ จ ดท าม กล มเกษตรกรท ปล ก พ ชผ กสวนคร ว (เพ อพ ฒนาการท า บ ญช คร วเร อน ให แก เกษตรกรในกรณ ศ กษา หม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ) ซ ง ม ก า ร ป ล ก แ ละจ ด จ า ห น า ย เ อ ง แ ละย ง ไม ท ร า บ เ ก ย ว ก บ ร า ยร บ ร า ย จ า ย ท แ น น อ น การจะใช ช ว ต ให อย รอดภายใต ส งคมป จจ บ น เป นแนวทางหน งท ประชาชนคนไทยควรย ดถ อค อ

11 การพ งพาตนเอง ม ความพอประมาณและไม ประมาท ตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลท 9 ทรงเล งเห นความสาค ญของการสร าง ภ ม ค มก นให ตนเอง ม ความพอประมาณ พอม พอก น พอม พอใช คาน งถ งหล กเหต ผลและประมาณ ตนเอง พร อมก บสร างภ ม ค มก นให ตนเอง และทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาท โดยเฉพาะการใช จ ายเง นซ งเป นป จจ ยสาค ญในการดาเน นช ว ต การทาบ ญช ค อ การจดบ นท กข อม ล ในการดารงช ว ตของตนเอง หร อครอบคร ว ข อม ลท ได บ นท กจะเป นต วบ งช อด ต ป จจ บ น และอนาคตของช ว ตของต วเองให สามารถนาข อม ลอด ตมาบอกถ งป จจ บ นและอนาคตได บ ญช คร วเร อน หมายถ ง การบ นท กข อม ลด านอ น ๆ ในช ว ตของเราด วย เช น บ ญช ทร พย ส น พ นธ พ ช พ นธ ไม ในบ านและช นชนของเรา บ ญช เด กและเยาวชน บ ญช ภ ม ป ญญาด านต าง ๆ ของเรา เป นต น หมายความว า ส งหร อเร องราวต าง ๆ ในช ว ตของเรา เราจดบ นท กได ท กเร อง หากประชาชนท กคนจดบ นท กจะม ประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว ช นชน และประเทศ จะเป น แหล งเร ยนร ครอบคร วเร ยนร ช นชนเร ยนร และประเทศเร ยนร การเร ยนร เป นท มาของป ญญา ป ญญาท มาของความเจร ญท งกาย ส งคม จ ตใจ และจ ตว ญญาณของมน ษย จะเห นว า การทาบ ญช หร อการจดบ นท กน สาค ญย งกว าส งอ นใด บ คคลสาค ญในประเทศหลายท านเป นต วอย างท ด ของการจดบ นท ก เช น ท านพ ทธทาส ในหลวง และสมเด จพระเทพ ล วนเป นน กจดบ นท กท งส น การบ นท ก ค อการเข ยน เม อม การเข ยนย อมม การค ด เม อม การค ด ย อมเก ดป ญญา แก ไขป ญหาได โดยเหต ผลว เคราะห พ จารณา ได ถ กต อง น นค อ ทางเจร ญของมน ษย น นเอง การทาบ ญช คร วเร อน ในด านเศรษฐก จ หร อการบ นท กรายร บรายจ ายท ทางราชการพยายามส งเสร มให ประชาชนได ทาก น เป นเร องการท าบ นท ก รายร บ-รายจ าย ประจาว น ประจาเด อน ว าม รายร บ จากแหล งใด จานวนเท าใด ในแต ละว น ส ปดาห เด อนและป เพ อจะได เห นภาพรวมว า ตนเองและครอบคร ว ม รายร บ-รายจ ายเท าใด คงเหล อเท าใด เม อเห นต วเลขจะทาให เราค ดได ว าส งไม จาเป นน นม มาก หร อน อย สามารถลดได หร อไม เล กได ไหม ถ าไม ลดไม เล กจะเก ดอะไรข น การจ ดท า บ ญช คร วเร อน หร อ บ ญช รายร บรายจ ายน ไม ใช แต เป นเพ ยงการจดบ นท กรายการต าง ๆ ท เป นเง นเท าน น แต ย งเป นการสร างความสาม คค ภายในครอบคร ว ร จ กช วยเหล อแบ งป นก น ในส งคม ทาให ครอบคร วม ความส ข ใช ช ว ตโดยย ดหล ก ความพอเพ ยง ม เหต ม ผล ร จ กพ งพาตนเอง ท กคนร ถ งแหล งท มาของรายร บและการใช ไปของค าใช จ าย ในแต ละว นสามารถน าข อม ล การใช จ ายมาวางแผนบร หารการเง นในอนาคตได ด งน นโรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ จ งได เล งเห นค ณค าของน กศ กษา ท ได เร ยนร และศ กษาตามรายว ชาการบ ญช ทางโรงเร ยนจ งเป ดโอกาสให น กศ กษาได ลงม อ ป ฏ บ ต อ ย า ง แ ท จ ร ง โ ด ย เ ร ย น ว ช า โ ค ร ง ก า ร ( Project) เ พ อ ให สอด ค ล อ ง ก บ ค า ข ว ญ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ท ว า ค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได และให น กศ กษานาความร ท ม อย ไปพ ฒนาการบ ญช คร วเร อน เพ อให น กศ กษาเก ดการพ ฒนา

12 ของตนเอง และการทางานอย างเป นระบบ คณะผ จ ดทาโครงการ การพ ฒนา การบ ญช คร วเร อน ในระด บประ กาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 3 ในสาข าว ชาช พการบ ญช คณะ บร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย และบร หารธ รก จ จ งได เล งเห นความส าค ญน จ งเป นท มาของโครงการ พ ฒนาการบ ญช คร วเร อนให แก เกษตรกร กรณ ศ กษา : หม บ านส นทราย อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อพ ฒนาระบบการบ ญช คร วเร อนของกล มเกษตรกรบ านส นทราย 2. เพ อให กล มเกษตรกรบ านส นทรายม ความร เบ องต นเก ยวก บบ ญช คร วเร อน 3. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาในการนาความร ไปพ ฒนาช มชน ประโยชน ของช มชนท คาดว าจะได ร บ 1.1 กล มเกษตรกรม ความร ความเข าใจในการทาบ ญช รายร บรายจ ายเบ องต น 1.2 กล มเกษตรกรสามารถดาเน นงานด านการทาบ ญช ได อย างเป นระบบ 1.3 กล มเกษตรกรสามารถร บร รายร บและรายจ ายได ง ายย งข น ประโยชน ท น กศ กษาจะได ร บ 1. ม ประสบการณ จากการทาโครงการ 2. เร ยนร จากการทางานจร ง 3. ใช ความร จากการเร ยนสาขาว ชาช พไปปฏ บ ต งานจร ง 4. ร จ กแก ไขป ญหาเฉพาะหน า 5. ฝ กการทางานเป นท ม 6. ม ความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งาน ขอบเขตของการพ ฒนา ขอบเขตด านเน อหา การทาบ ญช คร วเร อนเป นการจดบ นท กรายร บ รายจ ายประจาว น ของคร วเร อน ด งน น การทาบ ญช คร วเร อน จ งม ความสาค ญ ด งน 1. ทาให ทราบรายร บ รายจ ายและหน ส นของคร วเร อน รายร บ เป นเง น หร อของม ค าท คร วเร อนได ร บจากการประกอบอาช พ หร อผลตอบแทน ท ได ร บจากการแลกเปล ยน เช น เง นเด อน ดอกเบ ยจากเง นฝากธนาคาร รายได จากการขายส งของเหล อใช เป นต น

13 หน ส นเป นเง นหร อของม ค าท คร วเร อนได ร บจากแหล งภายนอก โดยม ภาระ ท ต องชดใช ค นในอนาคต เช น การก ย มเง นจากธนาคาร การก ย มเง นจากเพ อนบ าน เป นต น รายจ าย เป นเง นหร อของม ค า ท จ ายออกไป เพ อให ได ส งของหร อบร การ เช น ค าเช าบ าน ค าน า ค าไฟฟ า ค าอาหาร เป นต น 2. ทาให ทราบว าคร วเร อนม เง นคงเหล อเท าใดในแต ละว น 3. น าข อม ลมาใช ในการบร หารจ ดการเง น จ ดลาด บความส าค ญของรายจ าย และวางแผนการใช จ าย ว ารายจ ายใดม ความจาเป น รายจ ายใดไม ม ความจาเป นสามารถ ต ดออกได การบร หารจ ดการเง นเป นการจ ดการให เก ดความสมด ลระหว างรายร บและรายจ าย คร วเร อนควรม รายร บมากกว ารายจ าย หากรายร บน อยกว ารายจ าย คร วเร อนต องทาการก ย มเง น มาใช จ าย การก ย มเง น สามารถช วยแก ป ญหาได เพ ยงช วงระยะเวลาส น ๆ แต อาจเป นการสร าง ป ญหาในอนาคต ถ ารายร บน อยกว ารายจ ายเป นประจา คร วเร อนก จะม หน ส น พอกพ นข น ภาระหน ส นท ต องชาระค น ท งเง นต น และดอกเบ ยก จะเพ มข นตามระยะเวลาการก ย ม ทาให เป นป ญหาท บถมท แก ไขยาก การแก ป ญหาท ม นคงและถ กต องสามารถทาได 3 ว ธ ค อ 1. การหาทางเพ มรายร บ เช นการใช เวลาว างในการผล ตหร อแปลร ปส นค า เพ อนาไป จาหน าย 2. การต ดรายจ ายท ไม จาเป นออกจากการใช จ ายของคร วเร อน เช น รายจ ายเก ยวก บ การพน น เป นต น 3. การลดรายจ ายท จาเป นลง เช นการเด นทางโดยการเด นเท า หร อการป นจ กรยาน แทนการใช รถส วนต ว จะช วยลดค าใช จ ายในการเด นทาง และทาให ส ขภาพแข งแรงอ กด วย ขอบเขตด านประชากร กล มเกษตรกร หม บ านส นทราย ต.ล วงเหน อ อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม จ านวน 15 ครอบคร ว

14 คาน ยามศ พท การพ ฒนา เร อง การพ ฒนาการบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษา : กล มเกษตรกร หม บ านส นทราย ตาบลลวงเหน อ อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม ค าน ยามของศ พท ท ใช ใน การศ กษา ด งน บ ญช คร วเร อน หมายถ ง สม ดท ใช จดบ นท ก รายร บ-รายจ าย ภายในครอบคร ว เศรษฐก จพอเพ ยง หมายถ ง แนวทางการดาเน นช ว ตของพสกน กรชาวไทยโดย พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลท 9 ท ให คาน งถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และค ณธรรม ประกอบการวางแผนการต ดส นใจและการกระทา กล มเกษตรกร หมายถ ง กล มบ คคลท ประกอบอาช พเกษตรกร ในหม บ านส นทราย ตาบลลวงเหน อ อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม เกษตรกรรม หมายถ ง การเพาะปล กการเก บเก ยวของพ ช และการเล ยงส ตว รายร บ หมายถ ง รายร บท ได จากการขายผลผล ต, รายได ท ได จากการจ าง เป นต น รายจ าย หมายถ ง การชาระหน เง นก, จ ายเง นซ อค าป ย, จ ายเง นค าอาหาร, จ ายเง นให ล ก ไปโรงเร ยน เป นต น ศ กยภาพ หมายถ ง ค ณสมบ ต ท ม อย ในต วของเกษตรกร บ านส นทราย ตาบลลวงเหน อ อาเภอดอยสะเก ด ในด านความร ความสามารถ ด านการพ ฒนาค ณภาพของพ ชผ กสวน โดยการพ ฒนา การดาเน นงานต างๆ ในการประกอบอาช พเกษตรกรให ด ย งข น ผล ตผล หมายถ ง ส นค าท ได จากทาเกษตรกรรม เพ อนามาเป นรายได หร อเอาไว บร โภค การดาเน นงาน หมายถ ง กระบวนการ การทาเกษตรกรรม การเพาะปล กพ ชผ กสวนคร ว ของชาวเกษตรกร หม บ านส นทราย ตาบลลวงเหน อ อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช ยงใหม

15 บทท 2 แนวค ด ทฤษฏ และงานท เก ยวข อง ทฤษฎ เศรษฐก จพอเพ ยง เศรษฐก จพอเพ ยง (Sufficiency Economic) เศรษฐก จพอเพ ยง เป นแนวค ดใหม ท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ร ชกาลท 9 ได พระราชทานแก ปวงชนชาวไทย ค าว า พอเพ ยง พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได ทรงพระราชทานความหมายไว ด ง ต วอย างพระราชดาร ส คาว า พอเพ ยง ม ความหมาย กว างออกไปอ ก ไม ได หมายถ ง การพอม พอใช สาหร บใช ของต วเอง ม ความหมายว า พอม พอก น และความหมายน ก แปลว าเศรษฐก จพอเพ ยง การพ ฒนาตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ค อการพ ฒนา ท ต งอย บนพ นฐานของทางสายกลาง และความไม ประมาท โดยคาน งถ ง ความพอประมาณ ความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว ตลอดจนใช ความร ความรอบคอบ และค ณธรรม ประกอบการวางแผน การต ดส นใจ และการกระทา ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ม หล กพ จารณา อย 5 ส วน ด งน กรอบแนวค ด เป นปร ชญาท ช แนะแนวทางการดารงอย และปฏ บ ต ตนในทาง ท ควรจะเป น โดยม พ นฐานมาจากว ถ ช ว ตด งเด มของส งคมไทย สามารถนามาประย กต ใช ได ตลอดเวลา และเป นการมองโลกเช งระบบท ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ม งเน นการรอดพ น จากภ ย และว กฤต เพ อความม นคง และความย งย นของการพ ฒนาค ณล กษณะ เศรษฐก จพอเพ ยง สามารถนามาประย กต ใช ก บการปฏ บ ต ตนได ในท กระด บโดยเน นการปฏ บ ต บนทางสายกลาง และการพ ฒนาอย างเป นข นตอน คาน ยาม ความพอเพ ยงจะต องประกอบด วย 3 ค ณล กษณะ พร อม ๆ ก นด งน 1. ความพอประมาณ หมายถ ง ความพอด ท ไม น อยเก นไป และไม มากเก นไป โดยไม เบ ยดเบ ยนตนเอง และผ อ น เช นการผล ต และการบร โภคท อย ในระด บพอประมาณ 2. ความม เหต ผล หมายถ ง การต ดส นใจเก ยวก บระด บของความพอเพ ยงน น จะต องเป นไป อย างม เหต ผล โดยพ จารณาจากเหต ป จจ ยท เก ยวข องตลอดจนคาน งถ งผลท คาดว าจะเก ดข น จากการกระทา อย างรอบคอบ 3. ก ารม ภ ม ค ม ก นท ด ในต ว หม ายถ ง การเตร ยมต ว ให พ ร อมร บผลก ระท บ และการเปล ยนแปลง ด านต าง ๆ ท จะเก ดข นโดยคาน งถ งความเป นไปได ของสถานการณ ต าง ๆ ท คาดว าจะเก ดข นในอนาคต ท งใกล และไกล เง อนไข การต ดส นใจและการดาเน นก จกรรมต าง ๆ ให อย ในระด บพอเพ ยงน น ต องอาศ ยท งความร และค ณธรรมเป นพ นฐาน กล าวค อ เง อนไขความร ประกอบด วย ความรอบร เก ยวก บว ชาการต าง ๆ ท เก ยวข องอย างรอบด าน ความรอบคอบท จะนา ความร เหล าน นมาพ จารณาให เช อมโยงก น เพ อประกอบการวางแผน และความระม ดระว ง

16 ในข นปฏ บ ต เง อนไขค ณธรรม ท จะต องเสร มสร างประกอบด วย ม ความตระหน กในค ณธรรม ม ความซ อส ตย ส จร ต และม ความอดทน ม ความเพ ยร ใช สต ป ญญาในการดาเน นช ว ตแนวทาง ปฏ บ ต / ผลท คาดว าจะได ร บ จากการนาปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ค อ การพ ฒนา ท สมด ล และย งย น พร อมร บต อการเปล ยนแปลงในท กด าน ท งด านเศรษฐก จ ส งคมส งแวดล อม ความร และเทคโนโลย ทางสายกลาง พอประมาณ ม เหต ผล ม ภ ม ค มก นในต วท ด เง อนไขความร (รอบร รอบคอบ ระม ดระว ง) เง อนไขค ณธรรม (ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน สต ป ญญา แบ งป น) น าส ช ว ต/เศรษฐก จ/ส งคม/ส งแวดล อม สมด ล/ม นคง/ย งย น

17 เศรษฐก จพอเพ ยงก บทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง และแนวทาง ปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม เป นแนวทางในการพ ฒนาท นาไปส ความสามารถในการพ งตนเอง ในระด บ ต า ง ๆ อ ย า ง เ ป น ข น ต อ น โ ด ย ล ด ค ว า ม เ ส ย ง เ ก ย ว ก บ ค ว า ม ผ น แ ป ร ข อ ง ธร ร ม ช า ต หร อการเปล ยนแปลงจากป จจ ยต าง ๆ โดยอาศ ยความพอประมาณ และความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ม ความร ความเพ ยร และความอดทน สต และป ญญา การช วยเหล อ ซ งก นและก น และความสาม คค เศรษฐก จพอเพ ยงความหมายกว างกว าทฤษฎ ใหม โดยท เศรษฐก จ พอเพ ยงเป นกรอบแนวค ดท ช บอกหล กการ และแนวทางปฏ บ ต ของทฤษฎ ใหม ในขณะท แนวพระราชดาร เก ยวก บทฤษฎ ใหม หร อเกษตรทฤษฎ ใหม ซ งเป นแนวทางการพ ฒนาการเกษตร อย างเป นข นตอนน น เป นต วอย างการใช หล กเศรษฐก จพอเพ ยงในทางปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม เฉพาะในพ นท ท เหมาะสม ทฤษฎ ใหม ตามแนวพระราชดาร อาจเปร ยบเท ยบก บหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ซ งม อย 2 แบบ ค อ แบบพ นฐาน ก บ แบบก าวหน า ได ด งน ทฤษฎ ใหม ข นท 1 ท ม งแก ป ญหาของเกษตรกรท อย ห างไกลแหล งน า ต องพ งน าฝน และประสบความเส ยง จากการท น าไม พอเพ ยง แม กระท งส าหร บการปล กข าวเพ อบร โภค และม ข อสมมต ว า ม ท ด นพอเพ ยงในการข ดบ อ เพ อแก ไขป ญหาในเร องด งกล าว จากการแก ป ญหาความเส ยง เร องน าจะทาให เกษตรกรสามารถม ข าว เพ อการบร โภคย งช พในระด บหน ง และใช ท ด นส วนอ น ๆ สนองความต องการพ นฐานของครอบคร ว รวมท งขายในส วนท เหล อเพ อม รายได ท จะใช เป น ค าใช จ ายอ น ๆ ท ไม สามารถผล ตเองได ท งหมดน เป นการสร างภ ม ค มก นในต วให เก ดข นในระด บ ครอบคร ว อย างไรก ตาม แม กระท ง ในทฤษฎ ใหม ข นท 1 ก จาเป นท เกษตรกรจะต องได ร บ ความช วยเหล อจากช มชนราชการ ม ลน ธ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม ความพอเพ ยง ในระด บช มชน และระด บองค กรเป นเศรษฐก จพอเพ ยงแบบก าวหน า ทฤษฎ ใหม ข นท 2 เป นเร องของการสน บสน นให เกษตรกรรวมพล งก นในร ปกล มหร อสหกรณ หร อการท ธ รก จต าง ๆ รวมต วก นในล กษณะเคร อข ายว สาหก จ กล าวค อ เม อสมาช กในแต ละครอบคร ว หร อองค กรต าง ๆ ม ความพอเพ ยงข นพ นฐานเป นเบ องต นแล วก จะรวมกล มก นเพ อร วมม อก น สร างประโยชน ให แก กล ม และส วนรวมบนพ นฐานของการไม เบ ยดเบ ยนก น การแบ งป นช วยเหล อ ซ งก นและก น ตามก าล งและความสามารถ ของตนซ งจะสามารถท าให ช มชนโดยรวม หร อเคร อข ายว สาหก จน น ๆ เก ดความพอเพ ยงในว ถ ปฏ บ ต อย างแท จร ง

18 เหต ท เร ยกว า "ทฤษฎ ใหม " ม การจ ดแบ งท ด นออกเป นส ดส วนท ช ดเจน เพ อประโยชน ส งส ดของเกษตรกรรายย อ ย ม พ นท ถ อครองขนาดเล ก ซ งไม เคยม ใครค ดมาก อน ม การคานวณปร มาณน าก กเก บให เพ ยงพอ ในการเพาะปล กตลอดป โดยหล กว ชาการม การวางแผนท สมบ รณ แบบโดยม 3 ข น ทฤษฎ ใหม ข นต น การจ ดสรรท อย อาศ ยและทาก นให แบ งพ นท ซ งโดยเฉล ยแล วเกษตรกรไทยม เน อท ถ อครอง ประมาณ ไร ต อครอบคร วออกเป น 4 ส วน ค อ แหล งน า นาข าว พ ชผสมผสาน โครงสร าง พ นฐานในอ ตราส วน 30:30:30:10 โดยหากถ อครอง 10 ไร ก แบ งตามพ นท ด งน 1. ส วนแรก ร อยละ 30 (3 ไร ) ให ข ดสระก กเก บน าในฤด ฝนไว เพาะปล กและใช เสร ม การปล กพ ช ในฤด แล งได ตลอดป ท งย งใช เล ยงปลาและปล กพ ชน า พ ชร มสระเพ อบร โภคและเพ ม รายได ให ก บครอบคร วอ กทางหน งด วย โดยพระราชทานแนวทางว าต องม น า 1,000 ล กบาศก เมตร ต อการเพาะปล ก 1ไร โดยประมาณและบนสระน าอาจสร างเล าไก เล าหม ได ด วย 2. ส วนท สอง ร อยละ 30 (3 ไร ) ให ทานาข าว คนไทยบร โภคข าวเป นอาหารหล ก โดยม เกณฑ เฉล ยเกษตรกรบร โภคข าวคนละ 200 ก โลกร มข าวเปล อกต อป เกษตรกรม ครอบคร วละ 3-4 คน ด งน นควรปล กข าว 5 ไร ผลผล ตประมาณไร ละ 30 ถ ง ซ งเพ ยงพอต อการบร โภคตลอดป เพ อย ดหล กพ งตนเองได อย างม อ สรภาพ 3. ส วนท สาม ร อยละ 30 (3 ไร ) ปล กไม ผล ไม ย นต น ไม ใช สอย ไม ทาเช อเพล ง ไม สร าง บ าน พ ชผ ก พ ชไร พ ชสม นไพร ฯลฯ เพ อการบร โภคและใช สอยอย างพอเพ ยง หากเหล อบร โภค นาไปจาหน าย เป นรายได ต อไป 4. ส วนท ส ร อยละ 10 (1 ไร ) เป นท อย อาศ ยและอ นๆ เช น ถนน ค นด น ลานตากข าว กองป ยหม ก โรงเพาะเห ด พ ชผ กสวนคร ว เป นต นท งน หากม ท ด นมากก แบ งตามส ดส วน โดยประมาณด งกล าว ทฤษฎ ใหม ข นก าวหน า หล กการด งกล าวมาแล ว เป นทฤษฎ ใหม ข นท หน งเม อเกษตรกรเข าใจ ในหล กการ และได ลงม อปฏ บ ต ในท ด นของตนจนได ผลแล ว เกษตรกรก จะสามารถพ ฒนาตนเอง ไปส ข น พออย พอก น และต ดค าใช จ ายลงเก อบท งหมด ม อ สระจากสภาพป จจ ยภายนอกแล วและเพ อให ม ผล สมบ รณ ย งข น จ งควรท จะต องดาเน นการตามข นท สองและข นท สามต อไปตามลาด บด งน

19 ทฤษฎ ใหม ข นท สอง เกษตรกรรวมพล งในร ป กล ม หร อ สหกรณ ร วมแรง ร วมใจก น ดาเน นการในด านต าง ๆ ด งน 1. การผล ต (พ นธ พ ช เตร ยมด น ชลประทาน ฯลฯ) โดยเกษตรกรจะต องร วมม อในการผล ต โดยเร มต งแต ข นเตร ยมด นการหาพ นธ พ ช ป ย การจ ดหาน า และอ น ๆ เพ อการเพาะปล ก 2. การตลาด (ลานตากข าว ย ง เคร องส ข าว การจาหน ายผลผล ต) เม อม ผลผล ตแล วจะต อง เตร ยมการต างๆ เพ อการขายผลผล ตให ได ประโยชน ส งส ด เช น การเตร ยมลานตากข าวร วมก น การจ ดหาย ง รวบรวมข าว เตร ยมหาเคร องส ข าวตลอดจนการรวมก นขายผลผล ตให ได ราคาด และลด ค าใช จ ายลงด วย 3. การเป นอย (กะป ปลา อาหาร เคร องน งห ม ฯลฯ) ในขณะ เด ยวก นเกษตรกรต องม ความ เป นอย ท ด พอสมควร โดยม ป จจ ยพ น ฐานในการ ดารงช ว ต เช น อาหาร การก นต างๆ เส อผ า ท พอเพ ยง 4. สว สด การ (สาธารณส ข เง นก ) แต ละช มชน ควรม สว สด การและบร หารท จาเป น เช น ม สถาน อนาม ยเม อยามป วยไข หร อม กองท นไว ก ย มเพ อประโยชน ในก จกรรมต าง ๆ ของช มชน 5. การศ กษา (โรงเร ยน ท นการศ กษา) ช มชนควรม บทบาทในการส งเสร มการศ กษา เช น ม กองท นเพ อการศ กษา เล าเร ยนให แก เยาวชนของช มชนเอง ส งคมและศาสนา ช มชนควรเป นท รวม ในการพ ฒนาส งคมและจ ตใจ โดยม ศาสนาเป นท ย ดเหน ยว ก จกรรมท งหมดด งกล าวข างต น จะต อง ได ร บความร วมม อ จากท กฝ ายท เก ยวข องไม ว าส วนราชการ องค กรเอกชน ตลอดจนสมาช กใน ช มชนน นเป นสาค ญ ทฤษฎ ใหม ข นท สาม เม อดาเน นการผ านพ นข นท สองแล ว เกษตรกรหร อกล มเกษตรกรก ควรพ ฒนาก าวหน า ไปส ข นท สามต อไป ค อ ต ดต อประสานงาน เพ อจ ดหาท น หร อแหล งเง น เช น ธนาคาร หร อบร ษ ท ห างร านเอกชน มาช วยในการลงท นและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ท งน ท งฝ ายเกษตรกรและฝ ายธนาคาร หร อบร ษ ทเอกชนจะได ร บประโยชน ร วมก น กล าวค อ เกษตรกรขายข าวได ในราคาส ง (ไม ถ กกดราคา) ธนาคารหร อบร ษ ทเอกชนสามารถซ อข าวบร โภคในราคาต า (ซ อข าวเปล อก ตรงจากเกษตรกรและมาส เอง) เกษตรกรซ อเคร องอ ปโภค บร โภคในราคาต า เพราะรวมก นซ อเป น จานวนมาก (เป นร านสหกรณ ราคาขายส ง) ธนาคาร หร อบร ษ ทเอกชน จะสามารถกระจาย บ คลากร เพ อไปดาเน นการในก จกรรมต าง ๆ ให เก ดผลด ย งข นลดป ญหาการอพยพ ย ายถ นของ ประชากร โดยม อาช พท ม นคงและรายได ท ต อเน อง เป าหมายการพ ฒนาเศรษฐก จ 3 ประการ

20 ก) ด านประส ทธ ภาพค อ การขยายต วทางเศรษฐก จ โดยม กจะพ จารณาจากการขยายต ว ของผลผล ตรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) ซ งแสดงว าในระยะเวลา 1 ป ประเทศผล ตส นค าและบร การรวมแล วเป นม ลค าเท าใด ด งน น การท ประเทศม GDP ขยายต ว จ งหมายถ งว าส งคมม การผล ตส นค า และบร การเพ มข นเร อยๆอย างต อเน อง ม ทร พยากรมากข น ประชาชนโดยรวมม ความม งค งมากข น ซ งการขยายต วได ด แสดงว าระบบเศรษฐก จม ประส ทธ ภาพ ม การจ ดสรรทร พยากรท ด ข) ด านเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จ ค อ การท ต วแปรทางเศรษฐก จท สาค ญไม เปล ยนแปลง อย างรวดเร ว การไม ม shock ในระบบเศรษฐก จ ท งน ประชาชนโดยท วไปย อมไม ชอบ การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ทาให ปร บต วได ยาก ในด านเสถ ยรภาพน ม กจะมองได หลายม ต ค อ การม เสถ ยรภาพในระด บราคาของส นค า หมายถ ง การท ระด บราคาของส นค าไม เปล ยนแปลง อย างฉ บพล น ประชาชนสามารถคาดการณ ราคาส นค าและบร การได การม เสถ ยรภาพของ การม งานทา หมายถ ง การท ตาแหน งงานม ความเพ ยงพอ ต อความต องการของตลาดแรงงาน การม เสถ ยรภาพของอ ตราแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศ หมายถ ง การท อ ตราแลกเปล ยนเง นตรา ต างประเทศไม ม การเปล ยนแปลงอย างฉ บพล น ซ งจะม ผลต อเสถ ยรภาพของราคาในประเทศ และทาให วางแผนการทาธ รกรรมระหว างประเทศม ความย งยากมากข น ค) ด านความเท าเท ยมก น โดยท วไปหมายถ ง ความเท าเท ยมก นทางรายได เม อเศรษฐก จ ม การเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น แต ปรากฏว า รายได ของคนในประเทศม ความแตกต างก น มากข นเร อย ๆ แสดงให เห นว าม คนเพ ยงกล มน อยได ประโยชน จากการขยายต วของเศรษฐก จ สถานการณ จะเลวร ายไปกว าน อ ก หากเศรษฐก จม การเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น แต ปรากฏว า ม คนจนมากข นเร อยๆ ในช วงก อนว กฤต ป 2540 ประเทศไทยม การขยายต วท ด ท งด านการส งออก การผล ต รวมท งม การปร บโครงสร างการผล ต โดยม ความเป นอ ตสาหกรรมมากข น ส นค าอ ตสาหกรรมก เป น ส นค าท ม ท กษะการผล ตส งข น อ ตราการขยายของผลผล ตมวลรวมของประเทศไทย ในช วงป พ.ศ.2502-พ.ศ.2516 เฉล ยร อยละ 8.1 ต อป, ป พ.ศ.2517-พ.ศ.2528 ซ งเป นช วงท เศรษฐก จตกต า ท วโลก อ ตราการขยายของผลผล ตรวมของประเทศย งส งถ งร อยละ 6.3 ต อป และป พ.ศ.2529-พ.ศ.2539 อ ตราการขยายของผลผล ตรวม ของประเทศเฉล ยต อป ของไทยค อ ร อยละ 9.1 ซ งจะเห นได ว า ก อนเหต การณ ว กฤต ทางเศรษฐก จ ประเทศไทยม การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จท ด มาโดยตลอด แม จะลดลงบ างในช วงป พ.ศ.2539 ซ งเป นช วงท เศรษฐก จตกต าท วโลกก ตาม นอกจากน เศรษฐก จของประเทศไทยม เสถ ยรภาพส ง ท งเสถ ยรภาพของระด บราคาส นค า เสถ ยรภาพของอ ตราแลกเปล ยน และเสถ ยรภาพของการม งานทา อย ในระด บท ไม เป นป ญหา โดยท ในป พ.ศ.2504-พ.ศ.2513 ประเทศไทยม อ ตราเง นเฟ อเฉล ยร อยละ 2.3 ต อป ช วงป

21 พ.ศ.2514-พ.ศ.2523 อ ตราเง นเฟ อของประเทศไทยค อร อยละ 10.0 ต อป และในป พ.ศ.2524-พ.ศ.2533 ประเทศไทยม อ ตรา เง นเฟ อเฉล ยร อยละ 4.4 ต อป อย างไรก ด ระบบเศรษฐก จ ไทยก ม ความไม สมด ลในหลายด าน เช น การกระจายรายได ถ งแม ว าส ดส วนคนท ม รายได ต ากว า เส นความยากจนลดลง คนจนกล บม ส ดส วน ของรายได ท น อยลง แต คนม ฐานะจะม รายได เพ มมากข น ทฤษฎ การบ นท กบ ญช ทฤษฎ การบ นท กรายการทางบ ญช (Recording transaction) แบ งเป น 2 ระบบ ด งน 1. ระบบบ ญช เด ยว (Single - entry bookkeeping or single - entry system) เป นว ธ การบ นท กบ ญช เพ ยงด านเด ยวเท าน นค อ ด านเดบ ตหร อด านเครด ต ระบบบ ญช เด ยว จะบ นท กเฉพาะรายการในบ ญช เง นสด หร อ บ ญช ท ส าค ญบางบ ญช เช น บ ญช ล กหน หร อบ ญช เจ าหน เท าน น โดยไม ได ใช การบ นท กรายการตามระบบบ ญช ค ท ต องบ นท กรายการ บ ญช ท งด านเดบ ตและเครด ต การบ นท กบ ญช ตามระบบบ ญช เด ยวน น ยมใช ในก จการขนาดเล กท เจ าของเป นผ ควบค มและจดบ นท กเอง สาหร บธ รก จขนาดย อมข นไปไม ควรนาระบบบ ญช เด ยว มาใช เน องจากจะม ป ญหาในการเก บข อม ล การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลทางการบ ญช และการจ ดทางบการเง น 2. ระบบบ ญช ค (Double - entry bookkeeping or double - entry system) เป นว ธ การท ใช ปฏ บ ต ในการบ นท กรายการบ ญช ต าง ๆ ประกอบด วยรายการใน สม ดรายว นท วไป รายการในสม ดบ ญช แยกประเภท ตลอดจนเอกสารหล กฐาน การบ นท กเหล าน ม ระบบการและประเพณ ปฏ บ ต ต าง ๆ ซ งอาจใช ได ก บท งก จการขนาดเล กและขนาดใหญ ท งน เพ อ ว ตถ ประสงค ท จะทาให สามารถเสนอรายงานทางการเง นได ถ กต องตามท ควรและท นต อเหต การณ การบ นท กบ ญช ตามระบบบ ญช ค แต ละรายการจะเก ยวข องก บบ ญช สองด าน ค อบ นท กด านเดบ ต บ ญช หน งและบ นท กด านเครด ตใน อ กบ ญช หน งด วยจานวนเง นท เท าก น และจะม ผลทาให เก ดด ล ข นในต วเอง และในขณะเด ยวก นก จะทาให ผลรวมของยอดบ ญช ท เก ดจากท กรายการรวมก นแล ว ได ค าเป นศ นย น นก ค อ ผลรวมของยอดด ลเดบ ตเท าก บผลรวมยอดด ลเครด ต การจ ดทารายละเอ ยด ของยอดบ ญช ต าง ๆ ประกอบก นเป นยอดรวมท งส น เร ยกว า งบทดลอง (สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย.2538) การบ นท กบ ญช จะใช หล กระบบบ ญช ค ด งน นรายการค าท กรายการต องบ นท กโดย เดบ ตบ ญช หน ง และเครด ตอ กบ ญช หน งด วยจานวนเง นท เท าก นเสมอ เร ยกว า บ ญช น นได ด ลก น แต ในบางคร งรายการค าท เก ดข นในเวลาเด ยวก นม หลายบ ญช อาจบ ญช อาจบ นท กบ ญช โดยเดบ ต

22 หร อเครด ตบ ญช หลายบ ญช รวมก นได เร ยกว า การรวมรายการ (Compound entry) แต จานวน เง นรวมของเดบ ตและเครด ตจะต อง เท าก นเสมอ นอกจากน นเม อบ นท กรายการค าเร ยบร อย แล วยอดคงเหล อของแต ละบ ญช ท ม ยอดด ลเดบ ต เม อนามารวมก นจะเท าก บยอดคงเหล อของแต ละ บ ญช ท ม ยอดด ลเครด ต ซ งเป นไปตามหล กสมการบ ญช ท ว า ส นทร พย เท าก บ หน ส นและท น รวมก น สมการบ ญช จากงบด ล ยอดรวมของส นทร พย จะเท าก บยอดรวมของหน ส นและส วนของเจ าของเสมอ ไม ว าก จการจะม รายการค าเก ดข นหร อเปล ยนแปลงไปในร ปแบบใดก ตาม เม อพ จารณาทางด าน ส นทร พย จะเป นการแสดงถ งส งท ก จการเป นเจ าของ ส วนทางด านหน ส นและส วนของเจ าของ จะเป นการแสดงถ งแหล งท มาของเง นลงท นของก จการว ามาจากเจ าหน และเจ าของก จการ เป นจ านวนเท าใดในแต ละกล ม ด งน นส ทธ เร ยกร องของเจ าหน รวมก บส ทธ เร ยกร อง ของส วนเจ าของ จ งเท าก บส นทร พย ท งหมดของก จการ ซ งแสดงออกมาเป น สมการบ ญช (Accounting equation) หร อสมการงบด ล ได ด งน ส นทร พย = หน ส น + ส วนของเจ าของ (Assets)= (Liabilities)+ (Owners' Equity) รายการค า รายการค า ค อ เหต การณ ทางการเง นท ม ผลทาให การดาเน นงานของก จการและก อให เก ด การเปล ยนแปลงในส นทร พย หน ส นและส วนของเจ าของ วงจรบ ญช ค อ ลาด บข นตอนในการลงบ ญช โดยเร มต นจากรายการค า นาไปว เคราะห จดบ นท ก ในสม ดข นต น จ ดให เป นหมวดหม โดยผ านไปย งบ ญช แยกประเภท แล วนามาสร ปผล ในร ปของรายงานทางการเง น บ ญช แยกประเภท ได แก บ ญช แยกประเภทส นทร พย หน ส น ส วนของเจ าของ รายได และค าใช จ าย ม 2 แบบ ค อ แบบต ว T และแบบแสดงยอดคงเหล อ หล กบ ญช ค การบ นท กบ ญช ใช หล ก ท ก ๆ เดบ ต จะต องบ นท กเท าก บในท ก ๆ เครด ต บ ญช แยกประเภท จะต องนามาจ ดให เป นหมวดหม โดยเร ยงจาก ส นทร พย หน ส น ส วนของเจ าของ รายได และค าใช จ าย โดยให นาหมายเลขมากาก บ เร ยกว า ผ งบ ญช

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information