ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555"

Transcription

1

2 ค ำน ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) เป นแผนย ทธศาสตร ท จ ดท ำ ข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการด ำเน นงานพ ฒนาการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ โดยม เป าหมายส งส ดค อ คนพ การท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาและได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อแรกพบ ความพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา และการจ ด บร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ การจ ดท ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ท กภาคส วน ท เก ยวข องได ม ส วนร วมอย างม ประส ทธ ภาพในการยกร างแผน โดยได ร วมก นทบทวนสถานการณ แนวโน มด าน คนพ การระบบการพ ฒนาการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ แนวค ดและนโยบายท งในบร บทภายในประเทศ และ ระหว างประเทศ รวมท งการประเม นศ กยภาพทางย ทธศาสตร จากสภาพแวดล อมภายในและภายนอก แล วประมวล เป นกรอบแนวค ด ว ส ยท ศน เป าประสงค ย ทธศาสตร แนวทางและมาตรการ และการน ำแผนส การปฏ บ ต นอกจากน ย งได จ ดให ม การประช มเสวนาพ จารณ ท ศทางแผนย ทธศาสตร เพ อปร บปร งให แผนม ความสมบ รณ ท ส ด กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555 ก

3 บทค ดย อ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 49 ก ำหนดว า บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก น ในการร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บ ค าใช จ าย ผ ยากไร ผ พ การหร อท พพลภาพ หร อผ อย ในสภาวะยากล ำบาก ต องได ร บส ทธ ตามวรรคหน ง และการสน บสน นจากร ฐเพ อ ให ได ร บการศ กษาโดยท ดเท ยมก บบ คคลอ น แสดงให เห นว า กฎหมายส งส ดของประเทศได แสดงเจตนารมณ อย าง ช ดเจนท จะให คนพ การท กคนม ส ทธ ในการร บการศ กษาข นพ นฐานอย างเสมอภาคม ค ณภาพ โดยขจ ดป ญหา อ ปสรรคอ นเน องจากความพ การรวมท งก ำหนดให ม การออกกฎหมายร บรองส ทธ ด งกล าว และจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ม เจตนารมณ ท จะค มครองส ทธ ทางการศ กษาของคนพ การ ซ งก สอดคล องก บบทบ ญญ ต ท ก ำหนดไว ในร ฐธรรมน ญ กล าวค อ ให คนพ การ ท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างน อย 12 ป ม ส ทธ ได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อแรกพบความพ การม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวกส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา และการจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ และพระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 ท ระบ ว า การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การม ล กษณะเฉพาะแตกต าง จากการจ ด การศ กษาส ำหร บบ คคลท วไปโดยจ ดให คนพ การม ส ทธ และโอกาสได ร บการบร การและความช วยเหล อ ทางการศ กษาเป นพ เศษต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ จ งม ความจ ำเป นอย างย งท ต องจ ดท ำแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ เพ อน ำไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและเก ด มรรคผลส ำหร บคนพ การอย างแท จร ง โดยม สาระส ำค ญ ด งน เจตนารมณ คนพ การท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาและได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อ แรกพบความพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาและ การจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ว ส ยท ศน คนพ การได ร บการศ กษาตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ท วถ ง และเสมอภาค ข

4 พ นธก จ 1. สร างโอกาสให คนพ การได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และเสมอภาค 2. จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของแต ละ ประเภทความพ การในท กระบบและร ปแบบการศ กษา 3. ส งเสร มสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 4. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ เป าประสงค คนพ การได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพสอดคล องก บความต องการจ ำเป นของแต ละบ คคล และม ท กษะการด ำรงช ว ต สามารถประกอบอาช พพ งตนเองได ม ศ กด ศร ความเป นมน ษย ย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ย ทธศาสตร 1 เพ มโอกาสให คนพ การได ร บบร การทางการศ กษา ย ทธศาสตร 2 พ ฒนาหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล ให เหมาะสมส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ ย ทธศาสตร 4 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา และแหล งเร ยนร ส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 5 ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 6 พ ฒนาระบบการบร หารและกลไกในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 7 ระดมทร พยากรจากท กภาคส วนเพ อการศ กษาส ำหร บคนพ การ การบร หาร ส อสารท ศทางการพ ฒนาเพ อ สร างความตระหน กร วมและกลไกสาธารณะ จนสามารถน ำแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพ และบ งเก ดประส ทธ ผล โดยม เคร อข ายความร วมม อ 5 องค กรหล กของกระทรวงศ กษาธ การ และองค กรเอกชนด านคนพ การ ท จะต องประสานการท ำงานร วมก นภายใต ป จจ ยความส ำเร จท ท กภาคส วนม ส วนร วมในการผล กด น ค

5 สารบ ญ หน า ค ำน ำ ก บทค ดย อ ข สารบ ญ ค บทท 1 บร บทและสภาพการจ ดการศ กษา 1 สถานการณ ป จจ บ น 1 สถานการณ และแนวโน มในอนาคต 6 บทท 2 การประเม นความต องการและต ดตามแผนย ทธศาสตร 9 การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร 9 การประเม นเป าหมายเช งย ทธศาสตร 13 บทท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การ 19 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร 19 แผนท ของย ทธศาสตร 24 บทท 4 การต ดตามและประเม นแผนส การปฏ บ ต 27 ต วช ว ด เป าหมายการพ ฒนา และมาตรการ 27 ป จจ ยความส ำเร จ 36 การข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต 37 ภาคผนวก 40 ผ งกระบวนการบร หาร 41 การส ำรวจความพ การ ของส ำน กงานสถ ต แห งชาต 42 หน งส อเลขาธ การคณะร ฐมนตร ลงว นท 7 ม ถ นายน ค ำส งคณะกรรมการจ ดท ำ 57 ค ำส งคณะกรรมการด ำเน นงานประช มเสนาพ จารณ ท ศทางแผน 60 การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ คณะท ำงานจ ดท ำเอกสาร 65

6 บทท 1 บร บทและสภาพการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 1. สถานการณ ป จจ บ น การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ได พ จารณาจากการด ำเน นานขององค กรท งภาคร ฐและเอกชน หลายแห ง ซ งร วมก นจ ดการศ กษาในหลายร ปแบบ ท งการศ กษาในระบบการศ กษา นอกระบบ และการศ กษา ตามอ ธยาศ ย เพ อสนองเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 การจ ดการศ กษาต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก นในการร บการศ กษา ข นพ นฐานไม น อยกว า 12 ป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ าย การจ ดการศ กษาส ำหร บ บ คคล ซ งม ความบกพร องทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการเร ยนร หร อผ ม ร างกาย พ การ หร อท พพลภาพ หร อบ คคลซ งไม สามารถพ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาสต องจ ดให บ คคล ด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเป นพ เศษ ด งน น การศ กษาส ำหร บคนพ การในวรรคสอง ได จ ดการศ กษาให ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ โดยไม เส ยค าใช จ าย และให บ คคลด งกล าวม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวย ความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎ กระทรวง และสอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต ฉบ บท 4 พ.ศ รวมท งกฎหมาย และปฏ ญญาต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อให คนพ การได ร บบร การทางการศ กษาตรงตามความต องการจ ำเป นพ เศษ เฉพาะบ คคล และสามารถด ำรงช ว ตอ สระ (Independent Living : IL) ได ในท กบร บทของส งคม ภายใต นโยบาย ส งคมไทยไม ทอดท งก น กระทรวงศ กษาธ การ แบ งโครงสร างการบร หารออกเป น 5 องค กรหล ก ค อ 1)ส ำน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ 2)ส ำน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา 3)ส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 4)ส ำน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา 5)ส ำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งม บทบาทภารก จท เก ยวข องก บ การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภทการศ กษา ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ (ราชก จจาน เบกษา หน า 24, 2552) รวมท งการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภท ซ งครอบคล มการให บร การช วยเหล อระยะ แรกเร ม (Early Intervention : EI) การเตร ยมความพร อมและประสานส งต อจนถ งว ยเร ยนในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน 12 ป ระด บอาช วศ กษา ระด บอ ดมศ กษา รวมท งการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ด วยร ปแบบว ธ การต าง ๆ ตามความเหมาะสมส ำหร บคนพ การท กประเภท ในป พ.ศ ให บร การ การศ กษาส ำหร บคนพ การในท กระบบและท กระด บการศ กษาได จ ำนวนท งส น 1,014,908 คน ซ งจ ำแนกเป น ป 2550 จ ำนวน 228,807 คน, ป 2551 จ ำนวน 230,410 คน, ป 2552 จ ำนวน 274,321 คน, ป 2553 จ ำนวน 281,370 คน และในป 2554 จ ำนวน 341,947 คน โดยครอบคล มจ ำนวนคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและสามารถจ ำแนกการจ ดบร การทางการศ กษาในร ปแบบต าง ๆ ให ก บคนพ การ 9 ประเภทความพ การ ตามหน วยงานหร อองค กรหล กของกระทรวงศ กษาธ การตามล ำด บ ด งน 1

7 1. ส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ให บร การการศ กษาในระบบ 3 ร ปแบบ และม ข อม ลของการให บร การทางการศ กษา ป 2554 ม จ ำนวน 320,032 คน ด งน 1.1 โรงเร ยนเฉพาะความพ การ จ ำนวน 43 โรง ใน 35 จ งหว ด ร บน กเร ยนพ การท ม ความพ การในระด บร นแรงจากคนพ การในว ยเร ยนท วประเทศ เข าเร ยนแบบประจ ำในท กช วงช น (ปฐมว ยถ ง ม ธยมศ กษาตอนปลาย) แบ งเป น 4 ประเภทสถานศ กษา ซ งม การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การได จ ำนวนท งส น 13,098 คน ได แก โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 20 โรง ใน 20 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 5,159 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 19 โรง ใน 19 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 7,139 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 2 โรง ใน 2 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 311 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ จ ำนวน 2 โรง ใน 2 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ จ ำนวน 489 คน 1.2 ศ นย การศ กษาพ เศษ จ ำนวน 76 แห ง ใน 76 จ งหว ด แบ งเป น 2 กล ม ได แก ศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา จ ำนวน 13 แห ง ใน 13 จ งหว ด ศ นย การศ กษาพ เศษประจ ำจ งหว ด จ ำนวน 63 แห ง ใน 63 จ งหว ด โดยม การให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การแบบหม นเว ยน (ประจ ำและไป กล บ) ต งแต แรกเก ดหร อ พบความพ การ ในร ปแบบท หลากหลาย อาท การให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม (Early Intervention : EI) ส ำหร บคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ด วยการให บร การท ศ นย การศ กษาพ เศษ และการปร บบ านเป นห องเร ยน เปล ยนพ อแม เป นคร ท โรงเร ยนท วไปท จ ดการเร ยนร วม และท สถานพยาบาล (กรณ เด กเจ บป วยเร อร ง) เพ อเตร ยม ความพร อมและประสานส งต อเข าส ระบบการศ กษาตามล ำด บ รวมท งการให บร การองค ความร ด านการศ กษาพ เศษ แก พ อแม ผ ปกครอง และบ คคลท ม ส วนเก ยวข อง โดย ป การศ กษา 2554 ศ นย การศ กษาพ เศษ สามารถให บร การ ทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ จ ำนวน 64,046 คน (ไม รวมจ ำนวนน กเร ยนพ การเร ยนร วมซ งศ นย การศ กษาพ เศษ ให บร การ และเน องจากเป นข อม ลในข อท 1.3) จ ำแนกเป น 9 ประเภทความพ การ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 1,233 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 1,260 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 11,077 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 11,533 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 26,748 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 1,032 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรม จ ำนวน 900 คน หร ออารมณ 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 4,961 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 5,302 คน 2

8 1.3 การจ ดการเร ยนร วมในโรงเร ยนท วไป ส งก ดส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามนโยบายของร ฐบาลในป พ.ศ.2542 ซ งกระทรวงศ กษาธ การประกาศให เด กพ การท กคนท อยากเร ยนต อง ได เร ยน ด งน น จ งม การร บน กเร ยนพ การเข าเร ยนร วมในโรงเร ยนท วไป จ ำนวน 242,888 คน ใน 18,370 โรง จ ำแนกเป น 9 ประเภทความพ การ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 3,980 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 1,692 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 18,102 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 7,890 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 183,398 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 4,359 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ จ ำนวน 6,280 คน 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 3,863 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 13,324 คน สร ป ได ว าในการจ ดการศ กษาของส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถจ ดบร การ ทางการศ กษาส ำหร บคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ใน 3 ร ปแบบข างต น ม ผลส ำเร จเช งปร มาณ ในป 2554 ม คนพ การท ร บบร การทางการศ กษาจ ำนวน 320,032 คน 2. ส ำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ให การศ กษาส ำหร บคนพ การในร ปแบบสถานศ กษา เร ยนร วม ในระด บอาช วศ กษา โดยในป การศ กษา 2553 สามารถจ ดบร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การได จ ำนวน 1,265 คน จากสถานศ กษาท ร บน กศ กษาเข าเร ยนร วม จ ำนวน 260 แห งจากสถานศ กษาในส งก ดจ ำนวน ท งหมด 415 แห ง โดยแบ งตามประเภทความพ การต าง ๆ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 204 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 384 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 47 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 474 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 26 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 54 คน 7) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 21 คน 8) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 55 คน 3. ส ำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ให บร การการศ กษาส ำหร บคนพ การในร ปแบบเร ยน ร วมก บน กศ กษาท วไป ต งแต ระด บต ำกว าระด บปร ญญาตร จนถ งระด บปร ญญาเอก โดยในป 2553 สถาบ น อ ดมศ กษา จ ำนวน 73 แห ง จาก 169 แห ง ร บคนพ การเข าเร ยนต งแต ระด บต ำกว าระด บปร ญญาตร จนถ งระด บ ปร ญญาเอก รวมจ ำนวนท งส น 4,668 คน จ ำแนกเป น 3

9 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 2,168 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 498 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 105 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 908 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 267 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 113 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ จ ำนวน 68 คน 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 73 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 468 คน 4. ส ำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ม หน วยงานท ให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ 2 หน วยงาน ค อ 4.1 ส ำน กบร หารงานคณะกรรมการการส งเสร มการศ กษาเอกชน จ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคน พ การในระบบ 2 ร ปแบบ โดยป 2553 จ ดบร การการศ กษาให คนพ การรวมท งส น 4,723 คน โดยแบ งเป น 1) โรงเร ยนเฉพาะความพ การ 16 โรง ใน 11 จ งหว ด ร บน กเร ยนพ การแบบประจ ำ 13 โรง และแบบไป-กล บ 3 โรง ร บน กเร ยนได จ ำนวน 2,021 คน 2) โรงเร ยนเอกชนจ ดการเร ยนร วม จ ำนวน 644 โรง ใน 76 จ งหว ด ป 2553 ร บน กเร ยนพ การเร ยนร วมได จ ำนวน 2,702 คน 4.2 ส ำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นการจ ดก จกรรม การศ กษาท ม กล มเป าหมายผ ร บบร การและม ว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ท ช ดเจน ม ร ปแบบ หล กส ตร ว ธ การจ ด และระยะเวลาเร ยนหร อฝ กอบรมท ย ดหย นและหลากหลายตามสภาพความต องการและศ กยภาพในการเร ยนร ของ กล มเป าหมายน นและม ว ธ การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ตามศ กยภาพท ม มาตรฐานเพ อร บค ณว ฒ ทางการศ กษา หร อเพ อจ ดระด บผลการเร ยนร โดยจ ำแนกเป น การศ กษาข นพ นฐาน แบ งเป น 3 ระด บ รวม 3,559 คน ค อ 1) ระด บประถมศ กษา จ ำนวน 2,811 คน 2) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ ำนวน 717 คน 3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ำนวน 31 คน และเป นผ ไม ร หน งส ออ ก จ ำนวน 1,583 คน การศ กษาต อเน อง ได จ ำแนกเป น 1) การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ ให ความส ำค ญก บการจ ดการศ กษาหล กส ตรระยะส น และการฝ กอบรมท สอดคล องก บความต องการของกล มเป าหมาย โดยม งหว งให ผ เร ยนสามารถน ำความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ ำว น และพ ฒนาหล กส ตรท หลากหลายและท นสม ยสามารถให บร การได อย างกว างขวาง จ ำนวนกล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 3,223 คน 2) การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ม งจ ดโดยใช ร ปแบบการฝ กอบรม การเข าค ายการประช มส มมนา การศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร และร ปแบบอ น ๆ ท เหมาะสมก บกล มเป าหมายเพ อน ำ 4

10 ความร ไปพ ฒนาส งคมช มชน จ ำนวนกล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 2,051 คน 3) การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต ม งจ ดให ก บท กกล มเป าหมาย โดยจ ดก จกรรม การศ กษาท ม งเน นให ท กกล มเป าหมายม ความร ความสามารถในการจ ดการช ว ตของตนเองให อย ในส งคมได อย างม ความส ขโดยเน นก จกรรมของสถานศ กษา 3D ได แก การปกครองระบบประชาธ ปไตย ท ม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข (Democracy) ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย (Decency) และม ภ ม ค มก นภ ยจาก ยาเสพต ด (Drug-free) รวมท ง ก จกรรมการใช เวลาว างให เป นประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว และช มชน จ ำนวน กล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 3,266 คน กระทรวงศ กษาธ การได จ ดบร การการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภทความพ การด วยร ปแบบ การจ ดการศ กษาท หลากหลายและประสบผลส ำเร จในเช งค ณภาพ ของการให บร การการศ กษาส ำหร บคนพ การ ค อ 1. จ ำนวนคนพ การได ร บการศ กษาในระด บการศ กษาท ส งข น โดยเฉพาะระด บอาช วศ กษาและ อ ดมศ กษา ท ำให คนพ การสามารถพ ฒนาองค กรเอกชนด านคนพ การ และเคร อข ายได เข มแข ง ส งผลให คนพ การ ม งานท ำเพ มมากข น สามารถพ งพาตนเองได พร อมท งม ส วนร วมในการออกกฎหมายต าง ๆ ท เก ยวข องก บว ถ ช ว ต คนพ การได 2. ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน และทางกายภาพของน กเร ยน น ส ต น กศ กษาพ การม การพ ฒนา ในท ศทางท ด ข นตามล ำด บ โดยเฉพาะในระด บการศ กษาท เป นการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร มการเตร ยม ความพร อม และประสานส งต อได ม ร ปแบบว ธ การพ ฒนาคนพ การในว ยเร ยนเป นร ปธรรมมากข น โดยกระบวนการ จ ดท ำแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอน รายบ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) การจ ดท ำแผนการให บร การช วงเช อมต อเฉพาะบ คคล (Individualized Education Plan : ITP) รวมท งระบบการจ ดบร การส งอ ำนวยความสะดวกส อ บร การ และ ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาตามระบบค ปองการศ กษา 3. ด านค ณภาพการจ ดการศ กษา ในท กระด บการศ กษา ท งการศ กษาในระบบและการศ กษานอก ระบบ รวมท งการศ กษาตามอ ธยาศ ย ย งม ป ญหาในสามม ต ใหญ ได แก 3.1 ม ต ด านบ คลากร แบ งได เป น 2 ประเด น ขาดแคลนบ คลากร ด งน 1) การศ กษาข นพ นฐาน 2) อาช วศ กษา 3) การจ ดการศ กษาเอกชน 4) การจ ดการศ กษานอกโรงเร ยน ค ณภาพบ คลากรท ให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ ด งน 1) ขาดความเช ยวชาญเฉพาะด าน เช น ความร ด านกายภาพบ ำบ ด ความร ทางก จกรรมบ ำบ ด ความร ด านอาช วะบ ำบ ด ความร ด านอรรถบ ำบ ด ความร ด านดนตร บ ำบ ด ความร ด านศ ลปะ บ ำบ ด ความร ด านจ ตว ทยาการศ กษาพ เศษ รวมท งความเช ยวชาญเฉพาะด านอ น ๆ ท จ ำเป นส ำหร บคนพ การ 2) ขาดการสน บสน น ให ม การว จ ยในสถานศ กษา ส งผลให ขาดการพ ฒนา นว ตกรรมในการพ ฒนาการเร ยนการสอน การฝ กท กษะให คนพ การ แต ละประเภทและแต ละระด บความพ การ 5

11 3) ขาดการพ ฒนาบ คลากร ให ม ความร เร องการให บร การและใช ส งอ ำนวย ความสะดวกส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาท ต องใช และบร การ ให ตรงตามความต องการ จ ำเป นเฉพาะบ คคล 4) ขาดองค ความร ด านการศ กษาพ เศษ โดยเฉพาะคร ในสถานศ กษาท วไป ในท กระด บการศ กษาท จ ดการเร ยนร วม 3.2 ม ต ทางด านกายภาพ แบ งได เป น 3 ประเด น ขาดอาคารสถานท ท ม ร ปแบบท เหมาะสม ส ำหร บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ ท งประเภทความพ การซ งม ความแตกต างก น เพ อให เป นส งคมท ปราศจากอ ปสรรค ความพอเพ ยง ด านส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ น ใดทางการศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดไว ในกฎกระทรวงฯ ซ งขณะน ย งไม ม หน วยงานใดต งงบประมาณ ส ำหร บบ ญช ก ซ งเป นรายการอ ปกรณ อ ำนวยความสะดวกท เป นรายการขนาดใหญ และม ราคาค อนข างส ง และเป น ระบบการให คนพ การย มใช ตามกฎกระทรวง ฯ คนพ การจ ำนวนมากย งไม สามารถเข าถ งบร การส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา จากสถานศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 4. ด านการบร หารจ ดการ การด ำเน นงานจ ดท ำระบบท ส ำค ญ 4 ส วน ได แก ระบบการพ ฒนา บ คลากรของสถานศ กษา ระบบการพ ฒนาสถานศ กษาท จ ดการเร ยนร วม จ ดวางระบบและพ ฒนาเคร อข าย การกระจายส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา ให เด กพ การเร ยนร วมและ ระบบการจ ดท ำและพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมระยะส นตามประเภทความพ การ และเน องจากเง นกองท นส งเสร ม และพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การ ไม ได ร บการจ ดสรรเพ มเต มซ งระบบเง นกองท น ฯ ด งกล าวเป นระบบท สามารถบ รณาการงานระหว างหน วยงานได เป นอย างด และม ความคล องต วในการด ำเน นงานด านการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การได มาก แต เม อขาดการสน บสน นการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ท ำให ความพ การท แตกต างก น ย งม จ ำนวนมาก และไม เป นไปตามมาตรฐานท ก ำหนดและจ ำนวนผ ให บร การ ด งน น สภาพป ญหาจ งย งคงม อย อย างต อเน องและควรได ร บความช วยเหล อตามส ทธ ข นพ นฐานของคนพ การ 6

12 2. สถานการณ แนวโน มในอนาคต การส ำรวจข อม ลประชากรคนพ การ ม การด ำเน นการและจ ดท ำฐานข อม ล โดยหลายหน วยงาน ท ำให การค ดประมาณการส ดส วนคนพ การ จากข อม ลของแต ละหน วยงานแตกต างก นไปกล าว ค อ องค การอนาม ยโลก (World Health Organization : WHO) กล าวไว ว าประมาณร อยละ 5-10 ของประชากรโลก เป นคนพ การโดยคนพ การส วนใหญ อย ในพ นท เขตชนบทของประเทศก ำล งพ ฒนาและประมาณ ร อยละ 75 ไม สามารถเข าถ งบร การท จ ำเป นได หร อเข าถ งได อย างจ ำก ดเท าน น ส ำน กงานสถ ต แห งชาต กล าวไว ว า ประชากร จ ำนวน 65,566,359 คน ม ผ พ การจ ำนวน 1,871,860 คน หร อค ดเป นร อยละ 2.9 ของประชากรท งหมด และจากการข อม ลประชากรของประเทศไทย พ.ศ ของ สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล ท ำให สามารถค ำนวณจ ำนวนประชากรผ พ การท ใช เป นข อม ล ในการจ ดท ำ ของกระทรวงศ กษาธ การ ด งปรากฏในตารางต อไปน ตารางท 3 แสดงจ ำนวนประชากรท งประเทศและประชากร ป ป พ.ศ. ประชากรท งหมด (คน) จ ำนวนคนพ การ (คน) ,109,300 64,308,400 64,487,800 64,647,600 64,787,700 1,859,200 1,864,900 1,870,200 1,874,800 1,878,800 หมายเหต : ข อม ลจากส ำน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด งน นจากสถานการณ และแนวโน มด งกล าว ของกระทรวงศ กษาธ การ จ งม แนวทางการด ำเน นงานการจ ดการศ กษาให ครอบคล ม ท กระบบและท กระด บการศ กษาให ช ดเจน ด งน 1. เน นการขยายโอกาสและการบร การทางการศ กษาส าหร บคนพ การอย างท วถ ง 2. ม ระบบการว น จฉ ย ค ดกรองคนพ การ และร ปแบบการจ ดกล มประเภทคนพ การและม กระบวนการต ดตามการช วยเหล อคนพ การ 3. สร างความเข มแข งในการบร หารจ ดการให แก หน วยงานท จ ดการศ กษาส าหร บคนพ การ ท กประเภทอย างม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ 4. สร างความร วมม อระหว างหน วยงาน ภาคร ฐ เอกชน และองค กรภาค เคร อข ายท เก ยวข องก บ คนพ การ จ ดบร การทางการศ กษาให ส าหร บคนพ การได อย างม มาตรฐานและสน บสน นให องค กรด านคนพ การและ เคร อข ายม บทบาทเป นส วนหน งของคณะกรรมการในท กม ต ของการพ ฒนาคนพ การ 5. ส งเสร มให ม งานว จ ยเพ อสร างองค ความร ด านคนพ การ 6. พ ฒนาค ณภาพกระบวนการจ ดหล กส ตรการจ ดการศ กษาส าหร บคนพ การ เพ อลดข อจ าก ด 7

13 ของคนพ การท ม ความแตกต างก นในแต ละประเภท 7. พ ฒนาคร และบ คลากรด านการศ กษาส าหร บคนพ การ 8. ส งเสร มสน บสน นให คนพ การม งานท าเพ อสามารถช วยเหล อตนเองได 9. สน บสน นส อ ส งอ านวยความสะดวก และการจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการจ ด การเร ยน การสอนให ก บคนพ การ 10. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา คนพ การ ครอบคร ว ช มชน องค กรปกครอง ส วนท องถ นและองค กรเอกชนด านคนพ การร วมก นพ ฒนาและสร างองค ความร ในการจ ดการศ กษาส าหร บ คนพ การ จากแนวทางด งกล าวสอดคล องก บผลการว เคราะห สถานการณ การพ ฒนาการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การ ในจ ดแข ง จ ดอ อน (ป จจ ยภายในขององค กร) และโอกาสก บอ ปสรรค (ป จจ ยภายนอกองค กร) และ สภาพป ญหาท คนพ การได ร บบร การทางการศ กษาในสถานศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ย งไม ท วถ งและไม สามารถ เข าร บบร การทางการศ กษา และในส วนของป ญหาค ณภาพการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การต งแต แรกเก ดหร อพบ ความพ การและประสานส งต อส การเร ยนร วมท ผ านมา ย งคงม ป ญหาต อเน องอย ในระด บมาก ซ งควรจะต องได ร บ การแก ไขป ญหาด งกล าวให สอดคล องก บข อเสนอแนะขององค กรเอกชนด านคนพ การท กประเภทแห งประเทศไทย ท จะกล าวในบทท 2 ของการประเม นความต องการและต ดตามแผนย ทธศาสตร ต อไป 8

14 บทท 2 การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร การจ ดท ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ของกระทรวง ศ กษาธ การ เก ดข นจากภาค ภาคร ฐและองค กรเอกชน ท เก ยวข องก บการด ำเน นงานด านคนพ การ ร วมก นว เคราะห ความต องการทางย ทธศาสตร ท งด านนโยบาย ผ ม ส วนได ส วนเส ยและสถานการณ ด านคนพ การ รวมถ งการประเม น ศ กยภาพทางย ทธศาสตร เพ อทราบถ งสภาพแวดล อมแนวโน ม การเปล ยนแปลงต างๆ ท งป จจ ยภายในและป จจ ย ภายนอกด านคนพ การ เพ อทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และข อจ ำก ดของหน วยงานท จ ดการศ กษาของกระทรวง ศ กษาธ การ และสถานศ กษาท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บ ซ งจะส งผลต อการพ ฒนาระบบการจ ดการ ศ กษาส ำหร บคนพ การและสถานศ กษา ท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บการศ กษา ด งน น จ งม ความจ ำเป น ท จะต องประเม นความต องการและศ กยภาพทางย ทธศาสตร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ อ นจะน ำ ไปส การก ำหนดท ศทาง ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ซ งสร ปสาระส ำค ญ ได ด งน 1. การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร จากกระแสส ทธ มน ษยชน ความเป นประชาธ ปไตยท ำให แนวค ดการด ำเน นงานด านคนพ การ ปร บเปล ยนไป อย างมาก จากการให การสงเคราะห เป นการเน น ความส ำค ญก บการพ ฒนาคนพ การให เต มศ กยภาพอย างส งส ด พร อมท งม ความเสมอภาคทางส งคมเท าเท ยมก บคนท วไป นอกจากน คนพ การย งเป นพล งส วนหน งท ม ส วนร วมพ ฒนา ส งคมในท กด านด วยด ตลอดมา การจ ดท ำ ของกระทรวงศ กษาธ การ จ งได วางแนวค ดและท ศทางให สอดคล องก บบทบ ญญ ต ในกฎหมายท เก ยวข องตลอดจน แผนและพ นธกรณ ระหว างประเทศ ด งน 1. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย 2550 มาตรา 49 ก ำหนดให บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก น ในการได ร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ ายผ พ การ หร อท พลภาพหร อผ อย ในสภาวะยากล ำบาก จะต องได ร บส ทธ และการสน บสน นจากร ฐเพ อให ได ร บการศ กษา โดยท ดเท ยมก บบ คคลอ น 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท ย ดหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงเพ อสร างภ ม ค มก นและย ด คน เป นศ นย กลางของการพ ฒนาและภาค การม ส วนร วมท กข นตอน ม ความสมด ลในการพ ฒนาในท กม ต และพ ฒนาส ว ส ยท ศน ป 2570 ท งน ได น ำเสนอย ทธศาสตร หล ก 6 ย ทธศาสตร เป นแนวทางในการพ ฒนาประเทศในส วนของคนพ การ ได ถ กกล าวไว ในย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมใน 9

15 ส งคม โดยการจ ดบร การทางส งคมให ท กคนตามส ทธ พ งม พ งได เน นการสร างภ ม ค มก นระด บป จเจกและสร าง การม ส วนร วมในกระบวนการต ดส นใจในการพ ฒนาประเทศ และพ ฒนาช องทางการเข าถ งบร การสาธารณะอย าง ท วถ ง โดยการสน บสน นการกระจายอ ำนาจส ท องถ นตามกรอบท ร ฐธรรมน ญก ำหนด ท งบร การการศ กษา ส ขภาพ สว สด การส งคม กระบวนการย ต ธรรม รวมท งสร างโอกาสม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ โดยเฉพาะในกล ม เด ก เยาวชน สตร ผ พ การหร อท พพลภาพ ผ ส งอาย การด อยโอกาสทางส งคม คนยากจนและผ ท อย ในพ นท ห างไกล 3. พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงท เก ยวข อง ส งเสร มให คนพ การได ร บโอกาส ส ทธ การสงเคราะห การพ ฒนา และการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ 4. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม ระบ ว า การจ ดการศ กษาส ำหร บบ คคลท ม ความบกพร องทางร างกายจ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการเร ยนร หร อม ร างกายพ การ หร อท พพลภาพหร อบ คคลซ งไม สามารถ พ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาส ต องจ ดให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐาน เป นพ เศษ ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ โดยไม เส ยค าใช จ ายและให บ คคลด งกล าวม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวย ความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎ กระทรวง 5. พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 ม สาระส ำค ญ ค อการก ำหนด ความหมายของคนพ การ ผ ด แลคนพ การ แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล เทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวกคร การศ กษาพ เศษ การเร ยนร วม สถานศ กษาเฉพาะความพ การ ศ นย การศ กษาพ เศษ ศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ ม การก ำหนดส ทธ และหน าท ทางการศ กษาของคนพ การให ได ร บการศ กษา โดยไม เส ยค าใช จ ายต งแต แรกเก ดหร อ พบความพ การ สามารถเล อกบร การทางการศ กษา สถานศ กษา ระบบและร ปแบบการศ กษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถน ด และความต องการจ ำเป นของคนพ การ ฯลฯ 6. กฎกระทรวง ก ำหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการเข าถ งและใช ประโยชน จากข อม ล ข าวสาร การส อสาร บร การโทรคมนาคมเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวก เพ อการส อสารและบร การส อสาธารณะส ำหร บคนพ การ พ.ศ ปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ มน ษยชน เป นกฎบ ตรท แสดงถ งความเช อม นในส ทธ มน ษยชนข นพ นฐาน ในศ กด ศร ค ณค าต วบ คคลและในความเสมอภาคแห งส ทธ ของท งชายและหญ งส งเสร มความก าวหน าทางส งคม ตลอดจนมาตรฐานแห งชาต ให ด ข น ม เสร ภาพมากข น 8. ปฏ ญญาว าด วยส ทธ คนพ การไทย พ.ศ.2541 ร ฐบาลไทยได ตระหน กถ งส ทธ ของคนพ การไทย โดยผ แทนจากองค กรท เก ยวข องก บคนพ การท งภาคร ฐและเอกชน และองค กรคนพ การได ร วมก นจ ดท ำปฏ ญญา ว าด วยส ทธ คนพ การไทย ซ งได ร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร เม อว นท 10 พฤศจ กายน พ.ศ.2541 ม สาระ ท ส ำค ญเก ยวข องก บการศ กษาส ำหร บคนพ การ ด งน 1) คนพ การ ม ศ กด ศร แห งความเป นมน ษย ม ส ทธ และเสร ภาพแห งบ คคลย อมได ร บความค มครอง ในฐานะพลเม องไทยตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและม ส ทธ ต าง ๆ ตามท ระบ ไว ภายใต ปฏ ญญาฉบ บน โดยไม ม ข อยกเว นใด ๆ และปราศจากการแบ งแยกเช อชาต ศาสนา การเม อง ภาษา ถ นก ำเน ด เพศ อาย หร อ สถานะอ นใด 2) คนพ การ ม ส ทธ แสดงความค ดเห น และม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม อง 3) คนพ การ ม ส ทธ เข าร วมในการต ดส นใจก ำหนดนโยบาย และแผนงานท กด านท เก ยวก บ 10

16 คนพ การท งในระด บชาต และระด บท องถ น 4) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการด แลฟ นฟ สมรรถภาพ และพ ฒนาต งแต แรกเก ดและแรกเร มท พบ ความพ การ รวมท งผ ปกครองและครอบคร วของคนพ การต องได ร บการสน บสน นจากร ฐในท กด านเพ อให สามารถฟ นฟ สมรรถภาพและพ ฒนาคนพ การอย างเต มตามศ กยภาพ และสอดคล องก บความต องการของแต ละบ คคล 5) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บบร การฟ นฟ สมรรถภาพ เพ อให สามารถด ำรงช ว ตอย างอ สระได ด วย ตนเองอย างเต มศ กยภาพของแต ละบ คคล 6) คนพ การ ม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพในท กระด บท กร ปแบบของ การจ ดการศ กษาตามความต องการของคนพ การอย างเท าเท ยมก บบ คคลท วไป ท งการศ กษาในระบบ การศ กษา นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยเพ อการส งเสร มการศ กษาอย างต อเน องตลอดช ว ตโดยไม ม การจ ำก ด ก ดก น เล อกปฏ บ ต หร อข อยกเว นใด ๆ 7) คนพ การ ม ส ทธ และโอกาสได ร บการเตร ยมความพร อมด านอาช พ การฝ กอาช พ การประกอบ อาช พท กประเภท ได ร บการจ างงานหร อว าจ างเข าท ำงานตามความต องการและความสามารถโดยได ร บค าตอบแทน และสว สด การ ได ร บความก าวหน ารวมท งได เข าร วมเป นสมาช กสหภาพแรงงานโดยไม ม การก ดก นหร อเล อกปฏ บ ต 8) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการปกป องค มครองจากการถ กค กคามทางเพศท ำร ายร างกายและจ ตใจ ก กข ง เอาร ดเอาเปร ยบ หร อการแสวงหาประโยชน ใด ๆ จากความพ การ ท งน ให ได ร บความช วยเหล อทางด าน กฎหมายเช นเด ยวก บบ คคลท วไป 9) คนพ การ ม ส ทธ อย ร วมก บครอบคร ว ช มชนของตน และม ส วนร วมอย างเต มท ในก จกรรม ของครอบคร ว ช มชน และส งคม 10) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก บร การ และความช วยเหล อจากร ฐ เพ อให สามารถด ำรงช ว ตอย ในส งคมได เช นเด ยวก บบ คคลท วไป 11) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการเผยแพร และประชาส มพ นธ ให ครอบคร วช มชนและส งคมได ร บร และเข าใจคนพ การในทางสร างสรรค โดยเฉพาะในเร องส ทธ ศ กยภาพ และความสามารถรวมท งการบ ำเพ ญประโยชน ของคนพ การ 12) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บและเข าถ งข อม ลข าวสาร โดยเฉพาะเร องท เก ยวข องก บส ทธ ของคนพ การ ท งน ต องได ร บการสน บสน นให ม ส อท กประเภทท เหมาะสมก บความพ การ รวมท งต องจ ดให ม ล ามภาษาม อ อ กษร เบรลล ส ออ เล กโทรน กส หร ออ ปกรณ พ เศษอ นๆ ท ใช ในการส อสาร 13) คนพ การ และครอบคร ว ช มชน ส งคม ม ส ทธ ได ร บและเข าถ งข อม ลข าวสาร เพ อทราบถ งส ทธ อ นระบ ไว ในปฏ ญญาฉบ บน โดยท วถ ง 14) ร ฐต องให ความส ำค ญและปฏ บ ต ตามพ นธส ญญาท เก ยวข องก บคนพ การ ซ งลงนามหร อตกลง ร วมก นในระด บประเทศ และระด บนานาชาต 9. แผนปฏ บ ต การระด บโลกด านคนพ การ ม วาระเพ อการปฏ บ ต และกฎมาตรฐานเก ยวก บคนพ การ ซ งม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาคนพ การโดยส งเสร มสน บสน นให เก ดมาตรการอ นจะเป นผลด แก การป องก นความพ การ การร กษาพยาบาลและการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ ด วยการตระหน กถ งเป าหมายของการม โอกาสและ การม ส วนร วมอย างเต มท ของคนพ การในการด ำรงช ว ตส งคมตลอดจนการพ ฒนาความเสมอภาคก บคนท วไป ให เป นจร ง จากแนวค ดและแนวทางด งกล าวจ งก ำหนดเป นท ศทาง ด งน 1) ส งเสร มให คนพ การ ครอบคร ว ช มชน และส งคม ม เจตคต เช งสร างสรรค และม ส วนร วมในการ 11

17 จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภทในระด บการศ กษาข นพ นฐาน 2) เร งเพ มประส ทธ ภาพการด ำเน นงานการจ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคนพ การในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน และจ ดบร การพ ฒนาสมรรถภาพคนพ การ ในระบบการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม (Early Intervention : EI) ตามแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล (Individualized Education Program : IEP) และตาม แผนการสอนรายบ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) และให ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล อ อ นใดทางการศ กษาตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎกระทรวง 3) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนา รวมท งสน บสน นให น ำผลการว จ ยเป นเคร องม อก ำหนดแนวทาง การด ำเน นงานการจ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษา 4) เสร มสร างความเข มแข งของสถานศ กษาท จ ดการศ กษาพ เศษในท กภาคส วนพร อมท ง จ ดระบบการสน บสน นการประสานงานแบบเคร อข ายขององค กรภาคร ฐและเอกชนท เก ยวข องก บคนพ การ ด านการศ กษา ด านการแพทย ด านส งคม และด านการประกอบอาช พ เพ อให เก ดการด ำเน นงาน การจ ดการศ กษา พ เศษส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษาอย างบ รณาการ 5) พ ฒนากองท นส งเสร มและพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การเพ อสน บสน นการจ ด การศ กษา ส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษา 10. กรอบการปฏ บ ต งานแห งสห สวรรษจากทะเลสาบบ วา ส ส งคมบ รณาการ ท ปราศจากอ ปสรรคและ ต งอย บนพ นฐานของส ทธ ส ำหร บคนพ การในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก พ.ศ ท ประเทศสมาช กจะต อง ปฏ บ ต ใน 7 สาขา ได แก องค กรช วยเหล อตนเองของคนพ การและสมาคมครอบคร วก บผ ปกครองของคนพ การ ท เก ยวข อง ผ หญ งพ การ การค นหาและการด ำเน นงานก บความพ การต งแต แรกเร มและการให การศ กษาส ำหร บ คนพ การ การฝ กอบรมและการจ างงาน รวมท งการประกอบอาช พอ สระการเข าถ งส งแวดล อมท สร างข นและ การขนส งสาธารณะ การเข าถ งข อม ลข าวสารและการส อสาร ตลอดจนเทคโนโลย สารสนเทศและเทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวกการบรรเทาความยากจนด วยโครงการเสร มศ กยภาพสร างความม นคงทางส งคมและ ความย งย นในการด ำรงช ว ต 11. อน ส ญญาว าด วยส ทธ คนพ การ ค.ศ.2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ท ให หล กประก นในส ทธ เสร ภาพ ศ กด ศร ความเป นมน ษย ต อคนพ การอย างเสมอภาคก บบ คคลท วไป 2. การประเม นเป าหมายเช งย ทธศาสตร จากสถานการณ ป จจ บ นและสถานการณ แนวโน มด งกล าว ได น ำมาส การว เคราะห โดยย ดหล กการ ม ส วนร วมขององค กรต าง ๆ ในกระทรวงศ กษาธ การ และองค กรเอกชนด านคนพ การ โดยใช เทคน ค ว ธ การว เคราะห ท เป ดโอกาส ให แสดงความค ดเห นอย างอ สระ สามารถสร ปได ด งน 1. ป จจ ยภายนอก (Force Outside the Organization) 1.1 โอกาส (Opportunities : O) ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม (Social Cultural Factors : S) 1) หน วยงานบร การภาคร ฐ ท งท จ ดบร การฟ นฟ พ ฒนาคนพ การและท บร การจ ดการศ กษา 12

18 ในท กระด บให ความส ำค ญก บการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การมากข น 2) องค กรเอกชน เห นความส ำค ญของการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ม การจ ดต งสถาน ศ กษาข นมารองร บคนพ การโดยเฉพาะ ซ งม จ ำนวน 16 แห ง โดยเป นสถานศ กษาส ำหร บคนพ การ 4 ประเภท ค อ บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น, บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น, บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย หร อส ขภาพ, บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา 3) ผ น ำคนพ การ ม บทบาทในเช งนโยบาย ท งระด บจ งหว ดและระด บประเทศคนพ การ ม ความต นต วในการพ ฒนาตนเอง 4) กระแสโลกาภ ว ตน และความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ ท ำให คนพ การม โอกาส ได ร บข อม ลข าวสารด ข น 5) ท ต งทางภ ม ศาสตร ท ำให ประเทศไทยเป นศ นย กลางขององค กรระหว างประเทศ ท เก ยวข องก บส ทธ และการพ ฒนาคนพ การ เช น UN ESCAP ILO FAO APCD และ DPI-AP เป นต น 6) ม องค กรท ด ำเน นงาน ด านคนพ การท งในประเทศและระหว างประเทศ 7) ม การปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของร ฐ จากการสงเคราะห เป นการพ ฒนาเพ อรองร บส ทธ และโอกาสตามหล กส ทธ มน ษยชน 8) ว ฒนธรรมของส งคมไทย ม ความเอ ออาทรต อคนพ การ 9) ส อมวลชน ให ความส ำค ญในการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด านความสามารถและผลงาน ของคนพ การมากข น ป จจ ยด านเทคโนโลย (Technological Factors : T) 1) การน ำเลขประจ ำต วน กเร ยน 13 หล กมาใช ในระบบข อม ล ท ำให เด กได ร บการศ กษาหร อ ส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาได อย างท วถ งและถ กต องเพ มข น 2) ม หน วยงานท สน บสน นการผล ต และพ ฒนาต นแบบนว ตกรรมในการพ ฒนาสมรรถภาพ คนพ การในด านการศ กษา ป จจ ยด านเศรษฐก จ (Economic Factors : E) การระดมทร พยากร จากท กภาคส วนในการบร หารงานท ำได ง ายข นช วยให การจ ดบร การ พ ฒนาสมรรถภาพคนพ การและการจ ดการศ กษาตามกฎกระทรวง ฯ เพ มมากข น ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย (Political and local Factors : P) 1) ม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10, มาตรา 18(1), มาตรา 28, มาตรา 37(1), และมาตรา 60(3) ท ระบ เก ยวก บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ 2) ม พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 โดยม สาระส ำค ญค อ การก ำหนดความหมายของคนพ การ ผ ด แลคนพ การ แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล เทคโนโลย ส งอ ำนวย ความสะดวก คร การศ กษาพ เศษ การเร ยนร วม สถานศ กษาเฉพาะความพ การศ นย การศ กษาพ เศษ ศ นย การเร ยน เฉพาะความพ การ ม การก ำหนดส ทธ และหน าท ทางการศ กษาของคนพ การท ให ได ร บการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ สามารถเล อกบร การทางการศ กษา สถานศ กษา ระบบและร ปแบบการศ กษา ตามความสามารถ ความสนใจ ความถน ด และความต องการจ ำเป นของคนพ การ ฯลฯ 3) ม กฎกระทรวงก ำหนดหล กเกณฑ ให คนพ การม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ 13

19 บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา พ.ศ ) ร ฐบาลช ดป จจ บ นม นโยบายด านส งคมระบ ว า ร ฐบาลม งม นท จะสร างส งคมเข มแข ง ให คนในชาต อย เย นเป นส ขร วมก น อย างสมานฉ นท บนพ นฐานของค ณธรรม 5) ร ฐบาลม การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การในหลายร ปแบบ 6) กฎหมาย นโยบายของร ฐ ได วางพ นฐานการพ ฒนาคนพ การในท กด าน 7) กระแสการปฏ ร ประบบราชการ การปฏ ร ปการเม องม ความช ดเจนท จะพ ฒนาคนพ การ ไปในทางท ด ข น 8) ร ฐบาลป จจ บ นม แผน นโยบาย งบประมาณท ให การสน บสน นคนพ การและองค กร คนพ การ 9) โครงสร างองค กรคนพ การระด บชาต ม ความเข มแข งได ร บการยอมร บจากท งภาคร ฐและ เอกชน 1.2 อ ปสรรค (Threats : T) ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม (Social Cultural Factors : S) 1) องค กรด านคนพ การ ขาดการบ รณาการการท ำงานร วมก น 2) ผ ปกครอง ครอบคร ว ช มชน ส งคม ขาดความร ความเข าใจและม เจตคต ท ไม ถ กต องต อ ความพ การ 3) ผ ปกครองคนพ การโดยรวมม ฐานะยากจนมาก และขาดความร ขาดความกระต อร อร น ท จะพ ฒนาบ ตรหลานท พ การอย างจร งจ ง 4) ม ข อจ ำก ดในการเข าถ งบร การทางการศ กษาของภาคร ฐอ กมาก 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางจ ตใจ สต ป ญญา ออท สต ก และบกพร องทางการเร ยนร ไม สามารถเร ยกร องส ทธ และโอกาสท พ งม พ งได และสามารถพ ฒนาได น อยกว าความพ การประเภทอ น ป จจ ยด านเทคโนโลย (Technological Factors : T) คนพ การโดยรวมไม สามารถเข าถ งความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ ยด านเศรษฐก จ (Economic Factors : E) สภาพเศรษฐก จของประเทศ ม ผลกระทบต อการพ ฒนาคนพ การ ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย (Political and local Factors : P) 1) ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ของ กระทรวงศ กษาธ การ ม กรอบแนวค ดเพ อเป นแนวทางในการด ำเน นงาน แต ร ฐจ ดสรรงบประมาณไม ครอบคล มค า ใช จ ายท จ ำเป นข นพ นฐานส ำหร บคนพ การแต ละประเภท ตลอดจนการจ ดส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และ ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาให คนพ การย งไม เพ ยงพอ 2) ขาดกลไกประสานงานด านคนพ การระด บชาต เพ อประสานและตรวจสอบการด ำเน นงาน ด านคนพ การ 3) ความผ นแปรทางการเม อง ท ำให นโยบายของแต ละร ฐบาลขาดความช ดเจนเก ยวก บ การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การและขาดความต อเน อง 4) หน วยงานของร ฐบาล ขาดการบ รณาการการจ ดสรรและการต ดตามงบประมาณเก ยวก บ การพ ฒนาคนพ การ 14

20 5) ขาดความเช อมโยงในการต ดต อส อสารระหว างหน วยงานท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 6) ขาดการต ดตามประเม นผลในการท ำภาพรวมของกระทรวงศ กษาธ การอย างจร งจ ง 2. ป จจ ยภายใน (Force Inside the Organization) 2.1 จ ดแข ง(Stranglers : S) ด านโครงสร างและนโยบาย 1) กระทรวงศ กษาธ การม สถานศ กษาท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บท กระบบ 2) การเข าส ระบบการศ กษาในอ ตราลดลง และม ระบบการแพทย พ ฒนาด ข น 3) ม ระบบการเปล ยนผ านเด กพ การส งต อระบบอ ดมศ กษา ด านการให บร การและค ณล กษณะของผ ร บบร การ 1) คนพ การเข าส ระบบการศ กษาท กระด บการศ กษาในอ ตราเพ มมากข นอย างต อเน อง 2) ม สถานศ กษาท เป ดโอกาสให คนพ การได ร บการศ กษาในระด บส งเพ มมากข น 3) ความสามารถในการให บร การส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล อ อ นใดทางการศ กษา ให แก คนพ การท กประเภทได เพ มมากข น 4) การจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลายตามความต องการจ ำเป นพ เศษรายบ คคล เพ มข น 5) ปร มาณบ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น ได ร บโอกาสในการศ กษาในระด บส ง ของระบบการศ กษา ถ อเป นแบบอย างท ด ให แก คนพ การประเภทอ น ๆ 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น ได ร บโอกาสในการศ กษาในท กระด บและ หลากหลายสาขามากข น 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น ม ล กษณะทางกายภาพเหม อนคนท วไปได ร บ โอกาสด านการฝ กอบรมอาช พหล กส ตรระยะส นท หลากหลาย 8) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น และบ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น ม ความพร อมด านสต ป ญญาเหม อนคนท วไปสามารถพ ฒนา ส ความเป นเล ศได ด านบ คลากร 1) สถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม ผ เช ยวชาญ / น กว จ ยในการจ ดการศ กษาพ เศษ จ ำนวนมาก 2) บ คลากรด านคนพ การได ร บการพ ฒนาความร ความช ำนาญในการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การ 3) คร และบ คลากรด านการศ กษาพ เศษ ม ความม นคง ด านการเง น สถานศ กษาม ความคล องต วในการระดมทร พยากรเพ อสน บสน นการบร หารงาน ด านว สด อ ปกรณ สถานศ กษาม การประสานงานก บหน วยงานอ น เพ อจ ดหาว สด อ ปกรณ ในการพ ฒนา คนพ การ ด านการบร หารจ ดการ 15

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information