ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555

Size: px
Start display at page:

Download "ค ำน ำ กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555"

Transcription

1

2 ค ำน ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) เป นแผนย ทธศาสตร ท จ ดท ำ ข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการด ำเน นงานพ ฒนาการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ โดยม เป าหมายส งส ดค อ คนพ การท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาและได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อแรกพบ ความพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา และการจ ด บร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ การจ ดท ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ท กภาคส วน ท เก ยวข องได ม ส วนร วมอย างม ประส ทธ ภาพในการยกร างแผน โดยได ร วมก นทบทวนสถานการณ แนวโน มด าน คนพ การระบบการพ ฒนาการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ แนวค ดและนโยบายท งในบร บทภายในประเทศ และ ระหว างประเทศ รวมท งการประเม นศ กยภาพทางย ทธศาสตร จากสภาพแวดล อมภายในและภายนอก แล วประมวล เป นกรอบแนวค ด ว ส ยท ศน เป าประสงค ย ทธศาสตร แนวทางและมาตรการ และการน ำแผนส การปฏ บ ต นอกจากน ย งได จ ดให ม การประช มเสวนาพ จารณ ท ศทางแผนย ทธศาสตร เพ อปร บปร งให แผนม ความสมบ รณ ท ส ด กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม 2555 ก

3 บทค ดย อ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 49 ก ำหนดว า บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก น ในการร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บ ค าใช จ าย ผ ยากไร ผ พ การหร อท พพลภาพ หร อผ อย ในสภาวะยากล ำบาก ต องได ร บส ทธ ตามวรรคหน ง และการสน บสน นจากร ฐเพ อ ให ได ร บการศ กษาโดยท ดเท ยมก บบ คคลอ น แสดงให เห นว า กฎหมายส งส ดของประเทศได แสดงเจตนารมณ อย าง ช ดเจนท จะให คนพ การท กคนม ส ทธ ในการร บการศ กษาข นพ นฐานอย างเสมอภาคม ค ณภาพ โดยขจ ดป ญหา อ ปสรรคอ นเน องจากความพ การรวมท งก ำหนดให ม การออกกฎหมายร บรองส ทธ ด งกล าว และจากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ม เจตนารมณ ท จะค มครองส ทธ ทางการศ กษาของคนพ การ ซ งก สอดคล องก บบทบ ญญ ต ท ก ำหนดไว ในร ฐธรรมน ญ กล าวค อ ให คนพ การ ท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างน อย 12 ป ม ส ทธ ได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อแรกพบความพ การม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวกส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา และการจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ และพระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 ท ระบ ว า การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การม ล กษณะเฉพาะแตกต าง จากการจ ด การศ กษาส ำหร บบ คคลท วไปโดยจ ดให คนพ การม ส ทธ และโอกาสได ร บการบร การและความช วยเหล อ ทางการศ กษาเป นพ เศษต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ จ งม ความจ ำเป นอย างย งท ต องจ ดท ำแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ เพ อน ำไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและเก ด มรรคผลส ำหร บคนพ การอย างแท จร ง โดยม สาระส ำค ญ ด งน เจตนารมณ คนพ การท กประเภทม ส ทธ ได ร บการศ กษาและได ร บความช วยเหล อทางการศ กษาต งแต แรกเก ดหร อ แรกพบความพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาและ การจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กพ การ ต องจ ดให อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ว ส ยท ศน คนพ การได ร บการศ กษาตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ท วถ ง และเสมอภาค ข

4 พ นธก จ 1. สร างโอกาสให คนพ การได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และเสมอภาค 2. จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของแต ละ ประเภทความพ การในท กระบบและร ปแบบการศ กษา 3. ส งเสร มสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 4. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ เป าประสงค คนพ การได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพสอดคล องก บความต องการจ ำเป นของแต ละบ คคล และม ท กษะการด ำรงช ว ต สามารถประกอบอาช พพ งตนเองได ม ศ กด ศร ความเป นมน ษย ย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ย ทธศาสตร 1 เพ มโอกาสให คนพ การได ร บบร การทางการศ กษา ย ทธศาสตร 2 พ ฒนาหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล ให เหมาะสมส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ ย ทธศาสตร 4 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา และแหล งเร ยนร ส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 5 ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 6 พ ฒนาระบบการบร หารและกลไกในการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ย ทธศาสตร 7 ระดมทร พยากรจากท กภาคส วนเพ อการศ กษาส ำหร บคนพ การ การบร หาร ส อสารท ศทางการพ ฒนาเพ อ สร างความตระหน กร วมและกลไกสาธารณะ จนสามารถน ำแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพ และบ งเก ดประส ทธ ผล โดยม เคร อข ายความร วมม อ 5 องค กรหล กของกระทรวงศ กษาธ การ และองค กรเอกชนด านคนพ การ ท จะต องประสานการท ำงานร วมก นภายใต ป จจ ยความส ำเร จท ท กภาคส วนม ส วนร วมในการผล กด น ค

5 สารบ ญ หน า ค ำน ำ ก บทค ดย อ ข สารบ ญ ค บทท 1 บร บทและสภาพการจ ดการศ กษา 1 สถานการณ ป จจ บ น 1 สถานการณ และแนวโน มในอนาคต 6 บทท 2 การประเม นความต องการและต ดตามแผนย ทธศาสตร 9 การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร 9 การประเม นเป าหมายเช งย ทธศาสตร 13 บทท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การ 19 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร 19 แผนท ของย ทธศาสตร 24 บทท 4 การต ดตามและประเม นแผนส การปฏ บ ต 27 ต วช ว ด เป าหมายการพ ฒนา และมาตรการ 27 ป จจ ยความส ำเร จ 36 การข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต 37 ภาคผนวก 40 ผ งกระบวนการบร หาร 41 การส ำรวจความพ การ ของส ำน กงานสถ ต แห งชาต 42 หน งส อเลขาธ การคณะร ฐมนตร ลงว นท 7 ม ถ นายน ค ำส งคณะกรรมการจ ดท ำ 57 ค ำส งคณะกรรมการด ำเน นงานประช มเสนาพ จารณ ท ศทางแผน 60 การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ คณะท ำงานจ ดท ำเอกสาร 65

6 บทท 1 บร บทและสภาพการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 1. สถานการณ ป จจ บ น การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ได พ จารณาจากการด ำเน นานขององค กรท งภาคร ฐและเอกชน หลายแห ง ซ งร วมก นจ ดการศ กษาในหลายร ปแบบ ท งการศ กษาในระบบการศ กษา นอกระบบ และการศ กษา ตามอ ธยาศ ย เพ อสนองเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 การจ ดการศ กษาต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก นในการร บการศ กษา ข นพ นฐานไม น อยกว า 12 ป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ าย การจ ดการศ กษาส ำหร บ บ คคล ซ งม ความบกพร องทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการเร ยนร หร อผ ม ร างกาย พ การ หร อท พพลภาพ หร อบ คคลซ งไม สามารถพ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาสต องจ ดให บ คคล ด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเป นพ เศษ ด งน น การศ กษาส ำหร บคนพ การในวรรคสอง ได จ ดการศ กษาให ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ โดยไม เส ยค าใช จ าย และให บ คคลด งกล าวม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวย ความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎ กระทรวง และสอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การแห งชาต ฉบ บท 4 พ.ศ รวมท งกฎหมาย และปฏ ญญาต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อให คนพ การได ร บบร การทางการศ กษาตรงตามความต องการจ ำเป นพ เศษ เฉพาะบ คคล และสามารถด ำรงช ว ตอ สระ (Independent Living : IL) ได ในท กบร บทของส งคม ภายใต นโยบาย ส งคมไทยไม ทอดท งก น กระทรวงศ กษาธ การ แบ งโครงสร างการบร หารออกเป น 5 องค กรหล ก ค อ 1)ส ำน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ 2)ส ำน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา 3)ส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 4)ส ำน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา 5)ส ำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งม บทบาทภารก จท เก ยวข องก บ การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภทการศ กษา ตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ (ราชก จจาน เบกษา หน า 24, 2552) รวมท งการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภท ซ งครอบคล มการให บร การช วยเหล อระยะ แรกเร ม (Early Intervention : EI) การเตร ยมความพร อมและประสานส งต อจนถ งว ยเร ยนในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน 12 ป ระด บอาช วศ กษา ระด บอ ดมศ กษา รวมท งการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ด วยร ปแบบว ธ การต าง ๆ ตามความเหมาะสมส ำหร บคนพ การท กประเภท ในป พ.ศ ให บร การ การศ กษาส ำหร บคนพ การในท กระบบและท กระด บการศ กษาได จ ำนวนท งส น 1,014,908 คน ซ งจ ำแนกเป น ป 2550 จ ำนวน 228,807 คน, ป 2551 จ ำนวน 230,410 คน, ป 2552 จ ำนวน 274,321 คน, ป 2553 จ ำนวน 281,370 คน และในป 2554 จ ำนวน 341,947 คน โดยครอบคล มจ ำนวนคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การและสามารถจ ำแนกการจ ดบร การทางการศ กษาในร ปแบบต าง ๆ ให ก บคนพ การ 9 ประเภทความพ การ ตามหน วยงานหร อองค กรหล กของกระทรวงศ กษาธ การตามล ำด บ ด งน 1

7 1. ส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ให บร การการศ กษาในระบบ 3 ร ปแบบ และม ข อม ลของการให บร การทางการศ กษา ป 2554 ม จ ำนวน 320,032 คน ด งน 1.1 โรงเร ยนเฉพาะความพ การ จ ำนวน 43 โรง ใน 35 จ งหว ด ร บน กเร ยนพ การท ม ความพ การในระด บร นแรงจากคนพ การในว ยเร ยนท วประเทศ เข าเร ยนแบบประจ ำในท กช วงช น (ปฐมว ยถ ง ม ธยมศ กษาตอนปลาย) แบ งเป น 4 ประเภทสถานศ กษา ซ งม การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การได จ ำนวนท งส น 13,098 คน ได แก โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 20 โรง ใน 20 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 5,159 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 19 โรง ใน 19 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 7,139 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 2 โรง ใน 2 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 311 คน โรงเร ยนท สอนเด กท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ จ ำนวน 2 โรง ใน 2 จ งหว ด จ ดการศ กษาส ำหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ จ ำนวน 489 คน 1.2 ศ นย การศ กษาพ เศษ จ ำนวน 76 แห ง ใน 76 จ งหว ด แบ งเป น 2 กล ม ได แก ศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา จ ำนวน 13 แห ง ใน 13 จ งหว ด ศ นย การศ กษาพ เศษประจ ำจ งหว ด จ ำนวน 63 แห ง ใน 63 จ งหว ด โดยม การให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การแบบหม นเว ยน (ประจ ำและไป กล บ) ต งแต แรกเก ดหร อ พบความพ การ ในร ปแบบท หลากหลาย อาท การให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม (Early Intervention : EI) ส ำหร บคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ด วยการให บร การท ศ นย การศ กษาพ เศษ และการปร บบ านเป นห องเร ยน เปล ยนพ อแม เป นคร ท โรงเร ยนท วไปท จ ดการเร ยนร วม และท สถานพยาบาล (กรณ เด กเจ บป วยเร อร ง) เพ อเตร ยม ความพร อมและประสานส งต อเข าส ระบบการศ กษาตามล ำด บ รวมท งการให บร การองค ความร ด านการศ กษาพ เศษ แก พ อแม ผ ปกครอง และบ คคลท ม ส วนเก ยวข อง โดย ป การศ กษา 2554 ศ นย การศ กษาพ เศษ สามารถให บร การ ทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ จ ำนวน 64,046 คน (ไม รวมจ ำนวนน กเร ยนพ การเร ยนร วมซ งศ นย การศ กษาพ เศษ ให บร การ และเน องจากเป นข อม ลในข อท 1.3) จ ำแนกเป น 9 ประเภทความพ การ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 1,233 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 1,260 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 11,077 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 11,533 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 26,748 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 1,032 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรม จ ำนวน 900 คน หร ออารมณ 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 4,961 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 5,302 คน 2

8 1.3 การจ ดการเร ยนร วมในโรงเร ยนท วไป ส งก ดส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามนโยบายของร ฐบาลในป พ.ศ.2542 ซ งกระทรวงศ กษาธ การประกาศให เด กพ การท กคนท อยากเร ยนต อง ได เร ยน ด งน น จ งม การร บน กเร ยนพ การเข าเร ยนร วมในโรงเร ยนท วไป จ ำนวน 242,888 คน ใน 18,370 โรง จ ำแนกเป น 9 ประเภทความพ การ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 3,980 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 1,692 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 18,102 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 7,890 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 183,398 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 4,359 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ จ ำนวน 6,280 คน 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 3,863 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 13,324 คน สร ป ได ว าในการจ ดการศ กษาของส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถจ ดบร การ ทางการศ กษาส ำหร บคนพ การท ง 9 ประเภทความพ การ ใน 3 ร ปแบบข างต น ม ผลส ำเร จเช งปร มาณ ในป 2554 ม คนพ การท ร บบร การทางการศ กษาจ ำนวน 320,032 คน 2. ส ำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ให การศ กษาส ำหร บคนพ การในร ปแบบสถานศ กษา เร ยนร วม ในระด บอาช วศ กษา โดยในป การศ กษา 2553 สามารถจ ดบร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การได จ ำนวน 1,265 คน จากสถานศ กษาท ร บน กศ กษาเข าเร ยนร วม จ ำนวน 260 แห งจากสถานศ กษาในส งก ดจ ำนวน ท งหมด 415 แห ง โดยแบ งตามประเภทความพ การต าง ๆ ด งน 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 204 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 384 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 47 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 474 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 26 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 54 คน 7) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 21 คน 8) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 55 คน 3. ส ำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ให บร การการศ กษาส ำหร บคนพ การในร ปแบบเร ยน ร วมก บน กศ กษาท วไป ต งแต ระด บต ำกว าระด บปร ญญาตร จนถ งระด บปร ญญาเอก โดยในป 2553 สถาบ น อ ดมศ กษา จ ำนวน 73 แห ง จาก 169 แห ง ร บคนพ การเข าเร ยนต งแต ระด บต ำกว าระด บปร ญญาตร จนถ งระด บ ปร ญญาเอก รวมจ ำนวนท งส น 4,668 คน จ ำแนกเป น 3

9 1) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น จ ำนวน 2,168 คน 2) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น จ ำนวน 498 คน 3) บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา จ ำนวน 105 คน 4) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย จ ำนวน 908 คน หร อส ขภาพ 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ ำนวน 267 คน 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา จ ำนวน 113 คน 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ จ ำนวน 68 คน 8) บ คคลออท สต ก จ ำนวน 73 คน 9) บ คคลพ การซ อน จ ำนวน 468 คน 4. ส ำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ม หน วยงานท ให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ 2 หน วยงาน ค อ 4.1 ส ำน กบร หารงานคณะกรรมการการส งเสร มการศ กษาเอกชน จ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคน พ การในระบบ 2 ร ปแบบ โดยป 2553 จ ดบร การการศ กษาให คนพ การรวมท งส น 4,723 คน โดยแบ งเป น 1) โรงเร ยนเฉพาะความพ การ 16 โรง ใน 11 จ งหว ด ร บน กเร ยนพ การแบบประจ ำ 13 โรง และแบบไป-กล บ 3 โรง ร บน กเร ยนได จ ำนวน 2,021 คน 2) โรงเร ยนเอกชนจ ดการเร ยนร วม จ ำนวน 644 โรง ใน 76 จ งหว ด ป 2553 ร บน กเร ยนพ การเร ยนร วมได จ ำนวน 2,702 คน 4.2 ส ำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นการจ ดก จกรรม การศ กษาท ม กล มเป าหมายผ ร บบร การและม ว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ท ช ดเจน ม ร ปแบบ หล กส ตร ว ธ การจ ด และระยะเวลาเร ยนหร อฝ กอบรมท ย ดหย นและหลากหลายตามสภาพความต องการและศ กยภาพในการเร ยนร ของ กล มเป าหมายน นและม ว ธ การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ตามศ กยภาพท ม มาตรฐานเพ อร บค ณว ฒ ทางการศ กษา หร อเพ อจ ดระด บผลการเร ยนร โดยจ ำแนกเป น การศ กษาข นพ นฐาน แบ งเป น 3 ระด บ รวม 3,559 คน ค อ 1) ระด บประถมศ กษา จ ำนวน 2,811 คน 2) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ ำนวน 717 คน 3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ำนวน 31 คน และเป นผ ไม ร หน งส ออ ก จ ำนวน 1,583 คน การศ กษาต อเน อง ได จ ำแนกเป น 1) การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ ให ความส ำค ญก บการจ ดการศ กษาหล กส ตรระยะส น และการฝ กอบรมท สอดคล องก บความต องการของกล มเป าหมาย โดยม งหว งให ผ เร ยนสามารถน ำความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ ำว น และพ ฒนาหล กส ตรท หลากหลายและท นสม ยสามารถให บร การได อย างกว างขวาง จ ำนวนกล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 3,223 คน 2) การศ กษาเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ม งจ ดโดยใช ร ปแบบการฝ กอบรม การเข าค ายการประช มส มมนา การศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร และร ปแบบอ น ๆ ท เหมาะสมก บกล มเป าหมายเพ อน ำ 4

10 ความร ไปพ ฒนาส งคมช มชน จ ำนวนกล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 2,051 คน 3) การศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะช ว ต ม งจ ดให ก บท กกล มเป าหมาย โดยจ ดก จกรรม การศ กษาท ม งเน นให ท กกล มเป าหมายม ความร ความสามารถในการจ ดการช ว ตของตนเองให อย ในส งคมได อย างม ความส ขโดยเน นก จกรรมของสถานศ กษา 3D ได แก การปกครองระบบประชาธ ปไตย ท ม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข (Democracy) ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย (Decency) และม ภ ม ค มก นภ ยจาก ยาเสพต ด (Drug-free) รวมท ง ก จกรรมการใช เวลาว างให เป นประโยชน ต อตนเอง ครอบคร ว และช มชน จ ำนวน กล มเป าหมายท เข าร บบร การในป งบประมาณ 2554 จ ำนวน 3,266 คน กระทรวงศ กษาธ การได จ ดบร การการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภทความพ การด วยร ปแบบ การจ ดการศ กษาท หลากหลายและประสบผลส ำเร จในเช งค ณภาพ ของการให บร การการศ กษาส ำหร บคนพ การ ค อ 1. จ ำนวนคนพ การได ร บการศ กษาในระด บการศ กษาท ส งข น โดยเฉพาะระด บอาช วศ กษาและ อ ดมศ กษา ท ำให คนพ การสามารถพ ฒนาองค กรเอกชนด านคนพ การ และเคร อข ายได เข มแข ง ส งผลให คนพ การ ม งานท ำเพ มมากข น สามารถพ งพาตนเองได พร อมท งม ส วนร วมในการออกกฎหมายต าง ๆ ท เก ยวข องก บว ถ ช ว ต คนพ การได 2. ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน และทางกายภาพของน กเร ยน น ส ต น กศ กษาพ การม การพ ฒนา ในท ศทางท ด ข นตามล ำด บ โดยเฉพาะในระด บการศ กษาท เป นการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร มการเตร ยม ความพร อม และประสานส งต อได ม ร ปแบบว ธ การพ ฒนาคนพ การในว ยเร ยนเป นร ปธรรมมากข น โดยกระบวนการ จ ดท ำแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอน รายบ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) การจ ดท ำแผนการให บร การช วงเช อมต อเฉพาะบ คคล (Individualized Education Plan : ITP) รวมท งระบบการจ ดบร การส งอ ำนวยความสะดวกส อ บร การ และ ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาตามระบบค ปองการศ กษา 3. ด านค ณภาพการจ ดการศ กษา ในท กระด บการศ กษา ท งการศ กษาในระบบและการศ กษานอก ระบบ รวมท งการศ กษาตามอ ธยาศ ย ย งม ป ญหาในสามม ต ใหญ ได แก 3.1 ม ต ด านบ คลากร แบ งได เป น 2 ประเด น ขาดแคลนบ คลากร ด งน 1) การศ กษาข นพ นฐาน 2) อาช วศ กษา 3) การจ ดการศ กษาเอกชน 4) การจ ดการศ กษานอกโรงเร ยน ค ณภาพบ คลากรท ให บร การทางการศ กษาส ำหร บคนพ การ ด งน 1) ขาดความเช ยวชาญเฉพาะด าน เช น ความร ด านกายภาพบ ำบ ด ความร ทางก จกรรมบ ำบ ด ความร ด านอาช วะบ ำบ ด ความร ด านอรรถบ ำบ ด ความร ด านดนตร บ ำบ ด ความร ด านศ ลปะ บ ำบ ด ความร ด านจ ตว ทยาการศ กษาพ เศษ รวมท งความเช ยวชาญเฉพาะด านอ น ๆ ท จ ำเป นส ำหร บคนพ การ 2) ขาดการสน บสน น ให ม การว จ ยในสถานศ กษา ส งผลให ขาดการพ ฒนา นว ตกรรมในการพ ฒนาการเร ยนการสอน การฝ กท กษะให คนพ การ แต ละประเภทและแต ละระด บความพ การ 5

11 3) ขาดการพ ฒนาบ คลากร ให ม ความร เร องการให บร การและใช ส งอ ำนวย ความสะดวกส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาท ต องใช และบร การ ให ตรงตามความต องการ จ ำเป นเฉพาะบ คคล 4) ขาดองค ความร ด านการศ กษาพ เศษ โดยเฉพาะคร ในสถานศ กษาท วไป ในท กระด บการศ กษาท จ ดการเร ยนร วม 3.2 ม ต ทางด านกายภาพ แบ งได เป น 3 ประเด น ขาดอาคารสถานท ท ม ร ปแบบท เหมาะสม ส ำหร บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ ท งประเภทความพ การซ งม ความแตกต างก น เพ อให เป นส งคมท ปราศจากอ ปสรรค ความพอเพ ยง ด านส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ น ใดทางการศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดไว ในกฎกระทรวงฯ ซ งขณะน ย งไม ม หน วยงานใดต งงบประมาณ ส ำหร บบ ญช ก ซ งเป นรายการอ ปกรณ อ ำนวยความสะดวกท เป นรายการขนาดใหญ และม ราคาค อนข างส ง และเป น ระบบการให คนพ การย มใช ตามกฎกระทรวง ฯ คนพ การจ ำนวนมากย งไม สามารถเข าถ งบร การส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา จากสถานศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 4. ด านการบร หารจ ดการ การด ำเน นงานจ ดท ำระบบท ส ำค ญ 4 ส วน ได แก ระบบการพ ฒนา บ คลากรของสถานศ กษา ระบบการพ ฒนาสถานศ กษาท จ ดการเร ยนร วม จ ดวางระบบและพ ฒนาเคร อข าย การกระจายส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา ให เด กพ การเร ยนร วมและ ระบบการจ ดท ำและพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมระยะส นตามประเภทความพ การ และเน องจากเง นกองท นส งเสร ม และพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การ ไม ได ร บการจ ดสรรเพ มเต มซ งระบบเง นกองท น ฯ ด งกล าวเป นระบบท สามารถบ รณาการงานระหว างหน วยงานได เป นอย างด และม ความคล องต วในการด ำเน นงานด านการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การได มาก แต เม อขาดการสน บสน นการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ท ำให ความพ การท แตกต างก น ย งม จ ำนวนมาก และไม เป นไปตามมาตรฐานท ก ำหนดและจ ำนวนผ ให บร การ ด งน น สภาพป ญหาจ งย งคงม อย อย างต อเน องและควรได ร บความช วยเหล อตามส ทธ ข นพ นฐานของคนพ การ 6

12 2. สถานการณ แนวโน มในอนาคต การส ำรวจข อม ลประชากรคนพ การ ม การด ำเน นการและจ ดท ำฐานข อม ล โดยหลายหน วยงาน ท ำให การค ดประมาณการส ดส วนคนพ การ จากข อม ลของแต ละหน วยงานแตกต างก นไปกล าว ค อ องค การอนาม ยโลก (World Health Organization : WHO) กล าวไว ว าประมาณร อยละ 5-10 ของประชากรโลก เป นคนพ การโดยคนพ การส วนใหญ อย ในพ นท เขตชนบทของประเทศก ำล งพ ฒนาและประมาณ ร อยละ 75 ไม สามารถเข าถ งบร การท จ ำเป นได หร อเข าถ งได อย างจ ำก ดเท าน น ส ำน กงานสถ ต แห งชาต กล าวไว ว า ประชากร จ ำนวน 65,566,359 คน ม ผ พ การจ ำนวน 1,871,860 คน หร อค ดเป นร อยละ 2.9 ของประชากรท งหมด และจากการข อม ลประชากรของประเทศไทย พ.ศ ของ สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล ท ำให สามารถค ำนวณจ ำนวนประชากรผ พ การท ใช เป นข อม ล ในการจ ดท ำ ของกระทรวงศ กษาธ การ ด งปรากฏในตารางต อไปน ตารางท 3 แสดงจ ำนวนประชากรท งประเทศและประชากร ป ป พ.ศ. ประชากรท งหมด (คน) จ ำนวนคนพ การ (คน) ,109,300 64,308,400 64,487,800 64,647,600 64,787,700 1,859,200 1,864,900 1,870,200 1,874,800 1,878,800 หมายเหต : ข อม ลจากส ำน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด งน นจากสถานการณ และแนวโน มด งกล าว ของกระทรวงศ กษาธ การ จ งม แนวทางการด ำเน นงานการจ ดการศ กษาให ครอบคล ม ท กระบบและท กระด บการศ กษาให ช ดเจน ด งน 1. เน นการขยายโอกาสและการบร การทางการศ กษาส าหร บคนพ การอย างท วถ ง 2. ม ระบบการว น จฉ ย ค ดกรองคนพ การ และร ปแบบการจ ดกล มประเภทคนพ การและม กระบวนการต ดตามการช วยเหล อคนพ การ 3. สร างความเข มแข งในการบร หารจ ดการให แก หน วยงานท จ ดการศ กษาส าหร บคนพ การ ท กประเภทอย างม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ 4. สร างความร วมม อระหว างหน วยงาน ภาคร ฐ เอกชน และองค กรภาค เคร อข ายท เก ยวข องก บ คนพ การ จ ดบร การทางการศ กษาให ส าหร บคนพ การได อย างม มาตรฐานและสน บสน นให องค กรด านคนพ การและ เคร อข ายม บทบาทเป นส วนหน งของคณะกรรมการในท กม ต ของการพ ฒนาคนพ การ 5. ส งเสร มให ม งานว จ ยเพ อสร างองค ความร ด านคนพ การ 6. พ ฒนาค ณภาพกระบวนการจ ดหล กส ตรการจ ดการศ กษาส าหร บคนพ การ เพ อลดข อจ าก ด 7

13 ของคนพ การท ม ความแตกต างก นในแต ละประเภท 7. พ ฒนาคร และบ คลากรด านการศ กษาส าหร บคนพ การ 8. ส งเสร มสน บสน นให คนพ การม งานท าเพ อสามารถช วยเหล อตนเองได 9. สน บสน นส อ ส งอ านวยความสะดวก และการจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการจ ด การเร ยน การสอนให ก บคนพ การ 10. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา คนพ การ ครอบคร ว ช มชน องค กรปกครอง ส วนท องถ นและองค กรเอกชนด านคนพ การร วมก นพ ฒนาและสร างองค ความร ในการจ ดการศ กษาส าหร บ คนพ การ จากแนวทางด งกล าวสอดคล องก บผลการว เคราะห สถานการณ การพ ฒนาการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การ ในจ ดแข ง จ ดอ อน (ป จจ ยภายในขององค กร) และโอกาสก บอ ปสรรค (ป จจ ยภายนอกองค กร) และ สภาพป ญหาท คนพ การได ร บบร การทางการศ กษาในสถานศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ย งไม ท วถ งและไม สามารถ เข าร บบร การทางการศ กษา และในส วนของป ญหาค ณภาพการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การต งแต แรกเก ดหร อพบ ความพ การและประสานส งต อส การเร ยนร วมท ผ านมา ย งคงม ป ญหาต อเน องอย ในระด บมาก ซ งควรจะต องได ร บ การแก ไขป ญหาด งกล าวให สอดคล องก บข อเสนอแนะขององค กรเอกชนด านคนพ การท กประเภทแห งประเทศไทย ท จะกล าวในบทท 2 ของการประเม นความต องการและต ดตามแผนย ทธศาสตร ต อไป 8

14 บทท 2 การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร การจ ดท ำ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ของกระทรวง ศ กษาธ การ เก ดข นจากภาค ภาคร ฐและองค กรเอกชน ท เก ยวข องก บการด ำเน นงานด านคนพ การ ร วมก นว เคราะห ความต องการทางย ทธศาสตร ท งด านนโยบาย ผ ม ส วนได ส วนเส ยและสถานการณ ด านคนพ การ รวมถ งการประเม น ศ กยภาพทางย ทธศาสตร เพ อทราบถ งสภาพแวดล อมแนวโน ม การเปล ยนแปลงต างๆ ท งป จจ ยภายในและป จจ ย ภายนอกด านคนพ การ เพ อทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และข อจ ำก ดของหน วยงานท จ ดการศ กษาของกระทรวง ศ กษาธ การ และสถานศ กษาท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บ ซ งจะส งผลต อการพ ฒนาระบบการจ ดการ ศ กษาส ำหร บคนพ การและสถานศ กษา ท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บการศ กษา ด งน น จ งม ความจ ำเป น ท จะต องประเม นความต องการและศ กยภาพทางย ทธศาสตร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ อ นจะน ำ ไปส การก ำหนดท ศทาง ว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ซ งสร ปสาระส ำค ญ ได ด งน 1. การประเม นความต องการทางย ทธศาสตร จากกระแสส ทธ มน ษยชน ความเป นประชาธ ปไตยท ำให แนวค ดการด ำเน นงานด านคนพ การ ปร บเปล ยนไป อย างมาก จากการให การสงเคราะห เป นการเน น ความส ำค ญก บการพ ฒนาคนพ การให เต มศ กยภาพอย างส งส ด พร อมท งม ความเสมอภาคทางส งคมเท าเท ยมก บคนท วไป นอกจากน คนพ การย งเป นพล งส วนหน งท ม ส วนร วมพ ฒนา ส งคมในท กด านด วยด ตลอดมา การจ ดท ำ ของกระทรวงศ กษาธ การ จ งได วางแนวค ดและท ศทางให สอดคล องก บบทบ ญญ ต ในกฎหมายท เก ยวข องตลอดจน แผนและพ นธกรณ ระหว างประเทศ ด งน 1. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย 2550 มาตรา 49 ก ำหนดให บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก น ในการได ร บการศ กษาไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ ายผ พ การ หร อท พลภาพหร อผ อย ในสภาวะยากล ำบาก จะต องได ร บส ทธ และการสน บสน นจากร ฐเพ อให ได ร บการศ กษา โดยท ดเท ยมก บบ คคลอ น 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท ย ดหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงเพ อสร างภ ม ค มก นและย ด คน เป นศ นย กลางของการพ ฒนาและภาค การม ส วนร วมท กข นตอน ม ความสมด ลในการพ ฒนาในท กม ต และพ ฒนาส ว ส ยท ศน ป 2570 ท งน ได น ำเสนอย ทธศาสตร หล ก 6 ย ทธศาสตร เป นแนวทางในการพ ฒนาประเทศในส วนของคนพ การ ได ถ กกล าวไว ในย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมใน 9

15 ส งคม โดยการจ ดบร การทางส งคมให ท กคนตามส ทธ พ งม พ งได เน นการสร างภ ม ค มก นระด บป จเจกและสร าง การม ส วนร วมในกระบวนการต ดส นใจในการพ ฒนาประเทศ และพ ฒนาช องทางการเข าถ งบร การสาธารณะอย าง ท วถ ง โดยการสน บสน นการกระจายอ ำนาจส ท องถ นตามกรอบท ร ฐธรรมน ญก ำหนด ท งบร การการศ กษา ส ขภาพ สว สด การส งคม กระบวนการย ต ธรรม รวมท งสร างโอกาสม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ โดยเฉพาะในกล ม เด ก เยาวชน สตร ผ พ การหร อท พพลภาพ ผ ส งอาย การด อยโอกาสทางส งคม คนยากจนและผ ท อย ในพ นท ห างไกล 3. พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนพ การ พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงท เก ยวข อง ส งเสร มให คนพ การได ร บโอกาส ส ทธ การสงเคราะห การพ ฒนา และการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ 4. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม ระบ ว า การจ ดการศ กษาส ำหร บบ คคลท ม ความบกพร องทางร างกายจ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการเร ยนร หร อม ร างกายพ การ หร อท พพลภาพหร อบ คคลซ งไม สามารถ พ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาส ต องจ ดให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐาน เป นพ เศษ ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ โดยไม เส ยค าใช จ ายและให บ คคลด งกล าวม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวย ความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎ กระทรวง 5. พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 ม สาระส ำค ญ ค อการก ำหนด ความหมายของคนพ การ ผ ด แลคนพ การ แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล เทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวกคร การศ กษาพ เศษ การเร ยนร วม สถานศ กษาเฉพาะความพ การ ศ นย การศ กษาพ เศษ ศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ ม การก ำหนดส ทธ และหน าท ทางการศ กษาของคนพ การให ได ร บการศ กษา โดยไม เส ยค าใช จ ายต งแต แรกเก ดหร อ พบความพ การ สามารถเล อกบร การทางการศ กษา สถานศ กษา ระบบและร ปแบบการศ กษาตามความสามารถ ความสนใจ ความถน ด และความต องการจ ำเป นของคนพ การ ฯลฯ 6. กฎกระทรวง ก ำหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการเข าถ งและใช ประโยชน จากข อม ล ข าวสาร การส อสาร บร การโทรคมนาคมเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวก เพ อการส อสารและบร การส อสาธารณะส ำหร บคนพ การ พ.ศ ปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ มน ษยชน เป นกฎบ ตรท แสดงถ งความเช อม นในส ทธ มน ษยชนข นพ นฐาน ในศ กด ศร ค ณค าต วบ คคลและในความเสมอภาคแห งส ทธ ของท งชายและหญ งส งเสร มความก าวหน าทางส งคม ตลอดจนมาตรฐานแห งชาต ให ด ข น ม เสร ภาพมากข น 8. ปฏ ญญาว าด วยส ทธ คนพ การไทย พ.ศ.2541 ร ฐบาลไทยได ตระหน กถ งส ทธ ของคนพ การไทย โดยผ แทนจากองค กรท เก ยวข องก บคนพ การท งภาคร ฐและเอกชน และองค กรคนพ การได ร วมก นจ ดท ำปฏ ญญา ว าด วยส ทธ คนพ การไทย ซ งได ร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร เม อว นท 10 พฤศจ กายน พ.ศ.2541 ม สาระ ท ส ำค ญเก ยวข องก บการศ กษาส ำหร บคนพ การ ด งน 1) คนพ การ ม ศ กด ศร แห งความเป นมน ษย ม ส ทธ และเสร ภาพแห งบ คคลย อมได ร บความค มครอง ในฐานะพลเม องไทยตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและม ส ทธ ต าง ๆ ตามท ระบ ไว ภายใต ปฏ ญญาฉบ บน โดยไม ม ข อยกเว นใด ๆ และปราศจากการแบ งแยกเช อชาต ศาสนา การเม อง ภาษา ถ นก ำเน ด เพศ อาย หร อ สถานะอ นใด 2) คนพ การ ม ส ทธ แสดงความค ดเห น และม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม อง 3) คนพ การ ม ส ทธ เข าร วมในการต ดส นใจก ำหนดนโยบาย และแผนงานท กด านท เก ยวก บ 10

16 คนพ การท งในระด บชาต และระด บท องถ น 4) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการด แลฟ นฟ สมรรถภาพ และพ ฒนาต งแต แรกเก ดและแรกเร มท พบ ความพ การ รวมท งผ ปกครองและครอบคร วของคนพ การต องได ร บการสน บสน นจากร ฐในท กด านเพ อให สามารถฟ นฟ สมรรถภาพและพ ฒนาคนพ การอย างเต มตามศ กยภาพ และสอดคล องก บความต องการของแต ละบ คคล 5) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บบร การฟ นฟ สมรรถภาพ เพ อให สามารถด ำรงช ว ตอย างอ สระได ด วย ตนเองอย างเต มศ กยภาพของแต ละบ คคล 6) คนพ การ ม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพในท กระด บท กร ปแบบของ การจ ดการศ กษาตามความต องการของคนพ การอย างเท าเท ยมก บบ คคลท วไป ท งการศ กษาในระบบ การศ กษา นอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยเพ อการส งเสร มการศ กษาอย างต อเน องตลอดช ว ตโดยไม ม การจ ำก ด ก ดก น เล อกปฏ บ ต หร อข อยกเว นใด ๆ 7) คนพ การ ม ส ทธ และโอกาสได ร บการเตร ยมความพร อมด านอาช พ การฝ กอาช พ การประกอบ อาช พท กประเภท ได ร บการจ างงานหร อว าจ างเข าท ำงานตามความต องการและความสามารถโดยได ร บค าตอบแทน และสว สด การ ได ร บความก าวหน ารวมท งได เข าร วมเป นสมาช กสหภาพแรงงานโดยไม ม การก ดก นหร อเล อกปฏ บ ต 8) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการปกป องค มครองจากการถ กค กคามทางเพศท ำร ายร างกายและจ ตใจ ก กข ง เอาร ดเอาเปร ยบ หร อการแสวงหาประโยชน ใด ๆ จากความพ การ ท งน ให ได ร บความช วยเหล อทางด าน กฎหมายเช นเด ยวก บบ คคลท วไป 9) คนพ การ ม ส ทธ อย ร วมก บครอบคร ว ช มชนของตน และม ส วนร วมอย างเต มท ในก จกรรม ของครอบคร ว ช มชน และส งคม 10) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก บร การ และความช วยเหล อจากร ฐ เพ อให สามารถด ำรงช ว ตอย ในส งคมได เช นเด ยวก บบ คคลท วไป 11) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บการเผยแพร และประชาส มพ นธ ให ครอบคร วช มชนและส งคมได ร บร และเข าใจคนพ การในทางสร างสรรค โดยเฉพาะในเร องส ทธ ศ กยภาพ และความสามารถรวมท งการบ ำเพ ญประโยชน ของคนพ การ 12) คนพ การ ม ส ทธ ได ร บและเข าถ งข อม ลข าวสาร โดยเฉพาะเร องท เก ยวข องก บส ทธ ของคนพ การ ท งน ต องได ร บการสน บสน นให ม ส อท กประเภทท เหมาะสมก บความพ การ รวมท งต องจ ดให ม ล ามภาษาม อ อ กษร เบรลล ส ออ เล กโทรน กส หร ออ ปกรณ พ เศษอ นๆ ท ใช ในการส อสาร 13) คนพ การ และครอบคร ว ช มชน ส งคม ม ส ทธ ได ร บและเข าถ งข อม ลข าวสาร เพ อทราบถ งส ทธ อ นระบ ไว ในปฏ ญญาฉบ บน โดยท วถ ง 14) ร ฐต องให ความส ำค ญและปฏ บ ต ตามพ นธส ญญาท เก ยวข องก บคนพ การ ซ งลงนามหร อตกลง ร วมก นในระด บประเทศ และระด บนานาชาต 9. แผนปฏ บ ต การระด บโลกด านคนพ การ ม วาระเพ อการปฏ บ ต และกฎมาตรฐานเก ยวก บคนพ การ ซ งม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาคนพ การโดยส งเสร มสน บสน นให เก ดมาตรการอ นจะเป นผลด แก การป องก นความพ การ การร กษาพยาบาลและการฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การ ด วยการตระหน กถ งเป าหมายของการม โอกาสและ การม ส วนร วมอย างเต มท ของคนพ การในการด ำรงช ว ตส งคมตลอดจนการพ ฒนาความเสมอภาคก บคนท วไป ให เป นจร ง จากแนวค ดและแนวทางด งกล าวจ งก ำหนดเป นท ศทาง ด งน 1) ส งเสร มให คนพ การ ครอบคร ว ช มชน และส งคม ม เจตคต เช งสร างสรรค และม ส วนร วมในการ 11

17 จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กประเภทในระด บการศ กษาข นพ นฐาน 2) เร งเพ มประส ทธ ภาพการด ำเน นงานการจ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคนพ การในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน และจ ดบร การพ ฒนาสมรรถภาพคนพ การ ในระบบการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม (Early Intervention : EI) ตามแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล (Individualized Education Program : IEP) และตาม แผนการสอนรายบ คคล (Individual Implementation Plan : IIP) และให ม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล อ อ นใดทางการศ กษาตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดในกฎกระทรวง 3) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนา รวมท งสน บสน นให น ำผลการว จ ยเป นเคร องม อก ำหนดแนวทาง การด ำเน นงานการจ ดการศ กษาพ เศษส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษา 4) เสร มสร างความเข มแข งของสถานศ กษาท จ ดการศ กษาพ เศษในท กภาคส วนพร อมท ง จ ดระบบการสน บสน นการประสานงานแบบเคร อข ายขององค กรภาคร ฐและเอกชนท เก ยวข องก บคนพ การ ด านการศ กษา ด านการแพทย ด านส งคม และด านการประกอบอาช พ เพ อให เก ดการด ำเน นงาน การจ ดการศ กษา พ เศษส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษาอย างบ รณาการ 5) พ ฒนากองท นส งเสร มและพ ฒนาการศ กษาส ำหร บคนพ การเพ อสน บสน นการจ ด การศ กษา ส ำหร บคนพ การในท กระด บ และท กระบบการศ กษา 10. กรอบการปฏ บ ต งานแห งสห สวรรษจากทะเลสาบบ วา ส ส งคมบ รณาการ ท ปราศจากอ ปสรรคและ ต งอย บนพ นฐานของส ทธ ส ำหร บคนพ การในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก พ.ศ ท ประเทศสมาช กจะต อง ปฏ บ ต ใน 7 สาขา ได แก องค กรช วยเหล อตนเองของคนพ การและสมาคมครอบคร วก บผ ปกครองของคนพ การ ท เก ยวข อง ผ หญ งพ การ การค นหาและการด ำเน นงานก บความพ การต งแต แรกเร มและการให การศ กษาส ำหร บ คนพ การ การฝ กอบรมและการจ างงาน รวมท งการประกอบอาช พอ สระการเข าถ งส งแวดล อมท สร างข นและ การขนส งสาธารณะ การเข าถ งข อม ลข าวสารและการส อสาร ตลอดจนเทคโนโลย สารสนเทศและเทคโนโลย ส งอ ำนวยความสะดวกการบรรเทาความยากจนด วยโครงการเสร มศ กยภาพสร างความม นคงทางส งคมและ ความย งย นในการด ำรงช ว ต 11. อน ส ญญาว าด วยส ทธ คนพ การ ค.ศ.2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ท ให หล กประก นในส ทธ เสร ภาพ ศ กด ศร ความเป นมน ษย ต อคนพ การอย างเสมอภาคก บบ คคลท วไป 2. การประเม นเป าหมายเช งย ทธศาสตร จากสถานการณ ป จจ บ นและสถานการณ แนวโน มด งกล าว ได น ำมาส การว เคราะห โดยย ดหล กการ ม ส วนร วมขององค กรต าง ๆ ในกระทรวงศ กษาธ การ และองค กรเอกชนด านคนพ การ โดยใช เทคน ค ว ธ การว เคราะห ท เป ดโอกาส ให แสดงความค ดเห นอย างอ สระ สามารถสร ปได ด งน 1. ป จจ ยภายนอก (Force Outside the Organization) 1.1 โอกาส (Opportunities : O) ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม (Social Cultural Factors : S) 1) หน วยงานบร การภาคร ฐ ท งท จ ดบร การฟ นฟ พ ฒนาคนพ การและท บร การจ ดการศ กษา 12

18 ในท กระด บให ความส ำค ญก บการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การมากข น 2) องค กรเอกชน เห นความส ำค ญของการจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ ม การจ ดต งสถาน ศ กษาข นมารองร บคนพ การโดยเฉพาะ ซ งม จ ำนวน 16 แห ง โดยเป นสถานศ กษาส ำหร บคนพ การ 4 ประเภท ค อ บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น, บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น, บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย หร อส ขภาพ, บ คคลท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา 3) ผ น ำคนพ การ ม บทบาทในเช งนโยบาย ท งระด บจ งหว ดและระด บประเทศคนพ การ ม ความต นต วในการพ ฒนาตนเอง 4) กระแสโลกาภ ว ตน และความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ ท ำให คนพ การม โอกาส ได ร บข อม ลข าวสารด ข น 5) ท ต งทางภ ม ศาสตร ท ำให ประเทศไทยเป นศ นย กลางขององค กรระหว างประเทศ ท เก ยวข องก บส ทธ และการพ ฒนาคนพ การ เช น UN ESCAP ILO FAO APCD และ DPI-AP เป นต น 6) ม องค กรท ด ำเน นงาน ด านคนพ การท งในประเทศและระหว างประเทศ 7) ม การปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของร ฐ จากการสงเคราะห เป นการพ ฒนาเพ อรองร บส ทธ และโอกาสตามหล กส ทธ มน ษยชน 8) ว ฒนธรรมของส งคมไทย ม ความเอ ออาทรต อคนพ การ 9) ส อมวลชน ให ความส ำค ญในการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด านความสามารถและผลงาน ของคนพ การมากข น ป จจ ยด านเทคโนโลย (Technological Factors : T) 1) การน ำเลขประจ ำต วน กเร ยน 13 หล กมาใช ในระบบข อม ล ท ำให เด กได ร บการศ กษาหร อ ส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาได อย างท วถ งและถ กต องเพ มข น 2) ม หน วยงานท สน บสน นการผล ต และพ ฒนาต นแบบนว ตกรรมในการพ ฒนาสมรรถภาพ คนพ การในด านการศ กษา ป จจ ยด านเศรษฐก จ (Economic Factors : E) การระดมทร พยากร จากท กภาคส วนในการบร หารงานท ำได ง ายข นช วยให การจ ดบร การ พ ฒนาสมรรถภาพคนพ การและการจ ดการศ กษาตามกฎกระทรวง ฯ เพ มมากข น ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย (Political and local Factors : P) 1) ม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10, มาตรา 18(1), มาตรา 28, มาตรา 37(1), และมาตรา 60(3) ท ระบ เก ยวก บการจ ดการศ กษาส ำหร บ คนพ การ 2) ม พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ พ.ศ.2551 โดยม สาระส ำค ญค อ การก ำหนดความหมายของคนพ การ ผ ด แลคนพ การ แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล เทคโนโลย ส งอ ำนวย ความสะดวก คร การศ กษาพ เศษ การเร ยนร วม สถานศ กษาเฉพาะความพ การศ นย การศ กษาพ เศษ ศ นย การเร ยน เฉพาะความพ การ ม การก ำหนดส ทธ และหน าท ทางการศ กษาของคนพ การท ให ได ร บการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย ต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ สามารถเล อกบร การทางการศ กษา สถานศ กษา ระบบและร ปแบบการศ กษา ตามความสามารถ ความสนใจ ความถน ด และความต องการจ ำเป นของคนพ การ ฯลฯ 3) ม กฎกระทรวงก ำหนดหล กเกณฑ ให คนพ การม ส ทธ ได ร บส งอ ำนวยความสะดวก ส อ 13

19 บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา พ.ศ ) ร ฐบาลช ดป จจ บ นม นโยบายด านส งคมระบ ว า ร ฐบาลม งม นท จะสร างส งคมเข มแข ง ให คนในชาต อย เย นเป นส ขร วมก น อย างสมานฉ นท บนพ นฐานของค ณธรรม 5) ร ฐบาลม การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การในหลายร ปแบบ 6) กฎหมาย นโยบายของร ฐ ได วางพ นฐานการพ ฒนาคนพ การในท กด าน 7) กระแสการปฏ ร ประบบราชการ การปฏ ร ปการเม องม ความช ดเจนท จะพ ฒนาคนพ การ ไปในทางท ด ข น 8) ร ฐบาลป จจ บ นม แผน นโยบาย งบประมาณท ให การสน บสน นคนพ การและองค กร คนพ การ 9) โครงสร างองค กรคนพ การระด บชาต ม ความเข มแข งได ร บการยอมร บจากท งภาคร ฐและ เอกชน 1.2 อ ปสรรค (Threats : T) ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม (Social Cultural Factors : S) 1) องค กรด านคนพ การ ขาดการบ รณาการการท ำงานร วมก น 2) ผ ปกครอง ครอบคร ว ช มชน ส งคม ขาดความร ความเข าใจและม เจตคต ท ไม ถ กต องต อ ความพ การ 3) ผ ปกครองคนพ การโดยรวมม ฐานะยากจนมาก และขาดความร ขาดความกระต อร อร น ท จะพ ฒนาบ ตรหลานท พ การอย างจร งจ ง 4) ม ข อจ ำก ดในการเข าถ งบร การทางการศ กษาของภาคร ฐอ กมาก 5) บ คคลท ม ความบกพร องทางจ ตใจ สต ป ญญา ออท สต ก และบกพร องทางการเร ยนร ไม สามารถเร ยกร องส ทธ และโอกาสท พ งม พ งได และสามารถพ ฒนาได น อยกว าความพ การประเภทอ น ป จจ ยด านเทคโนโลย (Technological Factors : T) คนพ การโดยรวมไม สามารถเข าถ งความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ ยด านเศรษฐก จ (Economic Factors : E) สภาพเศรษฐก จของประเทศ ม ผลกระทบต อการพ ฒนาคนพ การ ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย (Political and local Factors : P) 1) ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ของ กระทรวงศ กษาธ การ ม กรอบแนวค ดเพ อเป นแนวทางในการด ำเน นงาน แต ร ฐจ ดสรรงบประมาณไม ครอบคล มค า ใช จ ายท จ ำเป นข นพ นฐานส ำหร บคนพ การแต ละประเภท ตลอดจนการจ ดส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และ ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาให คนพ การย งไม เพ ยงพอ 2) ขาดกลไกประสานงานด านคนพ การระด บชาต เพ อประสานและตรวจสอบการด ำเน นงาน ด านคนพ การ 3) ความผ นแปรทางการเม อง ท ำให นโยบายของแต ละร ฐบาลขาดความช ดเจนเก ยวก บ การจ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การและขาดความต อเน อง 4) หน วยงานของร ฐบาล ขาดการบ รณาการการจ ดสรรและการต ดตามงบประมาณเก ยวก บ การพ ฒนาคนพ การ 14

20 5) ขาดความเช อมโยงในการต ดต อส อสารระหว างหน วยงานท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การ 6) ขาดการต ดตามประเม นผลในการท ำภาพรวมของกระทรวงศ กษาธ การอย างจร งจ ง 2. ป จจ ยภายใน (Force Inside the Organization) 2.1 จ ดแข ง(Stranglers : S) ด านโครงสร างและนโยบาย 1) กระทรวงศ กษาธ การม สถานศ กษาท จ ดการศ กษาส ำหร บคนพ การท กระด บท กระบบ 2) การเข าส ระบบการศ กษาในอ ตราลดลง และม ระบบการแพทย พ ฒนาด ข น 3) ม ระบบการเปล ยนผ านเด กพ การส งต อระบบอ ดมศ กษา ด านการให บร การและค ณล กษณะของผ ร บบร การ 1) คนพ การเข าส ระบบการศ กษาท กระด บการศ กษาในอ ตราเพ มมากข นอย างต อเน อง 2) ม สถานศ กษาท เป ดโอกาสให คนพ การได ร บการศ กษาในระด บส งเพ มมากข น 3) ความสามารถในการให บร การส งอ ำนวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล อ อ นใดทางการศ กษา ให แก คนพ การท กประเภทได เพ มมากข น 4) การจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลายตามความต องการจ ำเป นพ เศษรายบ คคล เพ มข น 5) ปร มาณบ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น ได ร บโอกาสในการศ กษาในระด บส ง ของระบบการศ กษา ถ อเป นแบบอย างท ด ให แก คนพ การประเภทอ น ๆ 6) บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น ได ร บโอกาสในการศ กษาในท กระด บและ หลากหลายสาขามากข น 7) บ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น ม ล กษณะทางกายภาพเหม อนคนท วไปได ร บ โอกาสด านการฝ กอบรมอาช พหล กส ตรระยะส นท หลากหลาย 8) บ คคลท ม ความบกพร องทางร างกายหร อส ขภาพ บ คคลท ม ความบกพร องทางการเห น และบ คคลท ม ความบกพร องทางการได ย น ม ความพร อมด านสต ป ญญาเหม อนคนท วไปสามารถพ ฒนา ส ความเป นเล ศได ด านบ คลากร 1) สถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม ผ เช ยวชาญ / น กว จ ยในการจ ดการศ กษาพ เศษ จ ำนวนมาก 2) บ คลากรด านคนพ การได ร บการพ ฒนาความร ความช ำนาญในการจ ดการศ กษา ส ำหร บคนพ การ 3) คร และบ คลากรด านการศ กษาพ เศษ ม ความม นคง ด านการเง น สถานศ กษาม ความคล องต วในการระดมทร พยากรเพ อสน บสน นการบร หารงาน ด านว สด อ ปกรณ สถานศ กษาม การประสานงานก บหน วยงานอ น เพ อจ ดหาว สด อ ปกรณ ในการพ ฒนา คนพ การ ด านการบร หารจ ดการ 15

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาระดมความค ดเร องการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา :

รายงานสร ปผลการส มมนาระดมความค ดเร องการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา : รายงานสร ปผลการส มมนาระดมความค ด เร อง การต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา : สำน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 53 371.2 สำน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา ส 691 ร รายงานสร ปผลการส มมนาระดมความค

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information