จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะน ต ศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะน ต ศาสตร"

Transcription

1 จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 แบบฟอร มท 1.1 รายช ออาจารย (ข ดเคร องหมาย ช องสถานภาพปฏ บ ต งานจร ง หร อลาศ กษาต อ) ช อ-นามสก ล การศ กษาส งส ด ตาแหน ง ทางว ชาการ ปฏ บ ต งานจร ง ลาศ กษาต อ สาขาน ต ศาสตร 1. ผศ.ดร.ว ภาส ทองส ทธ ปร ญญาเอก ผ ช วยศาสตราจารย - 2. ผศ.ดร.เมธา ส พงษ ปร ญญาเอก ผ ช วยศาสตราจารย - 3. ผศ.ปร ญญา ศร เกต ปร ญญาโท ผ ช วยศาสตราจารย - 4. อาจารย ชล ช วงษ ว ฑ ต ปร ญญาโท อาจารย ศ ว ช น ก ลก จ ปร ญญาโท อาจารย ว ชร นทร เหร ยญหล อ ปร ญญาโท - - รายช อบ คลากร (ข ดเคร องหมาย ช องสถานภาพปฏ บ ต งานจร ง หร อลาศ กษาต อ) ช อ-นามสก ล ตาแหน ง การศ กษาส งส ด ปฏ บ ต งานจร ง ลาศ กษาต อ 1. นางสาวนวพรรษ พ กโหมด เลขาน การ ปร ญญาตร -

2 แบบฟอร มท 1.2 อาจารย ประจา จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการและระด บการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 คณะ / หน วยงาน ตาแหน งทางว ชาการ จานวนอาจารย ท งหมด ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม

3 โครงการ / ก จกรรม พ ฒนาน กศ กษา ป การศ กษา 2555 แบบฟอร ม 1.3 ลาด บ ช อโครงการ / ก จกรรม ประเภทของโครงการ ต วบ งช เป าหมาย ด านประก นค ณภาพ ตามกรอบค ณว ฒ ฯ 1 โครงการส มมนากฎหมายอาญา - ก จกรรมว ชาการท - ด านความร เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ - น กศ กษาเข าร วมโครงการ 2 โครงการศ กษาร ฐสภา/พ พ ธภ ณฑ พระบาทสมเด จ พระปกเกล าเจ าอย ห ว - ก จกรรมว ชาการท - ด านความร - ด านท กษะทางป ญญา กฎหมายอาญา เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ - น กศ กษาม ความร ความเข าใจถ งพระ ประว ต - น กศ กษาเข าร วมโครงการ

4 ลาด บ ช อโครงการ / ก จกรรม ประเภทของโครงการ ต วบ งช เป าหมาย ด านประก นค ณภาพ ตามกรอบค ณว ฒ ฯ 3 โครงการศ กษาว ธ พ จารณาคด ของศาล - ก จกรรมว ชาการท - ก จกรรมเสร มสร าง - ด านค ณธรรม จร ยธรรม - ด านความร - ด านท กษะทางป ญญา เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ ค ณธรรมและจร ยธรรม 4 โครงการเพ อพ ฒนาความร และประสบการณ ให ศ ษย เก า 5 โครงการน ต ศาสตร ก าวส ประชาคมอาเซ ยนบนพ น ฐานเศรษฐก จพอเพ ยง - ก จกรรมว ชาการท - ก จกรรมก ฬาและกร ส งเสร มส ขภาพ - ก จกรรมเสร มสร าง ค ณธรรมและจร ยธรรม - ก จกรรมว ชาการท - ก จกรรมส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม - ด านค ณธรรม จร ยธรรม - ด านความร กฎหมาย เช งปร มาณ - จานวนศ ษย เก าเข าร วมโครงการ - ศ ษย เก าได ร บข อม ลข าวสารเก ยวก บ ว ชาช พ - ด านความร เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ กฎหมาย - น กศ กษาเข าร วมโครงการ - ศ ษย เก าเข าร วมโครงการ จานวน 25 คน - น กศ กษาเข าร วมโครงการ

5 ลาด บ ช อโครงการ / ก จกรรม ประเภทของโครงการ ต วบ งช เป าหมาย ด านประก นค ณภาพ ตามกรอบค ณว ฒ ฯ 6 โครงการอบรมน กว จ ยร นใหม - ก จกรรมว ชาการท - ด านความร เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ - น กศ กษาเข าร วมโครงการ 6 โครงการอบรมการประก นค ณภาพการศ กษาก บ น กศ กษา - ก จกรรมว ชาการท การทาว จ ย - ด านความร เช งปร มาณ - จานวนน กศ กษาเข าร วมโครงการ การประก นค ณภาพการศ กษา และม ส วน ร วมในการประก นค ณภาพการศ กษา หมายเหต ก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ม 5 ด าน 1) ด านค ณธรรม จร ยธรรม 2) ด านความร 3) ด านท กษะทางป ญญา 4) ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 5) ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร การใช เทคโนโลย สารสนเทศ - น กศ กษาเข าร วมโครงการ ม การส งเสร มให น กศ กษานาความร และท กษะด านประก นค ณภาพไปใช ในการจ ดก จกรรมอย างน อย 5 ประเภทสาร บปร ญญาตร อย างน อย 2 ประเภทสาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1) ก จกรรมว ชาการท 2) ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ 3) ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม 4) ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม 5) ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม

6 ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร หร อนาไปใช ประโยชน ป การศ กษา 2555 แบบฟอร มท 1.4 ลาด บ รายช องานว จ ยหร องานสร างสรรค ช อผ ทางานว จ ย หร องานสร างสรรค 1 ความชอบด วยกฎหมายในการย ดหร ออาย ดทร พย ส นท ได จากการ ผศ.ปร ญญา ศร เกต ฟอกเง น 2 ค าเส ยหายในเช งลงโทษ : ศ กษาเช งประว ต ศาสตร และการพ ฒนา ผศ.ดร.เมธา ส พงษ ของกฎหมาย 3 การปฏ บ ต งานตามหล กธรรมาภ บาลของพน กงานองค การ นายชล ช วงษ ว ฑ ต ปกครองส วนท องถ นในเขตอาเภอสามโคก จ.ปท มธาน 4 มาตรการทางกฎหมายในการกาก บด แลต วแทนประก นช ว ตกรณ นายศ ว ช น ก ลก จ เสนอขายประก นช ว ต 5 การนาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในกองบ งค บการปราบปรามการ ผศ.ดร.ว ภาส ทองส ทธ กระทาผ ดเก ยวก บอาชญากรรมทางเศรษฐก จ 6 ความต องการม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมของผ ส งอาย กรณ ศ กษาชมรมผ ส งอาย ในพ นท จ งหว ดปท มธาน ผศ.ดร.ว ภาส ทองส ทธ * หมายเหต การต พ มพ เผยแพร ระด บชาต หร อนานาชาต 1) การประช มระด บชาต / นานาชาต 2) การประช มระด บชาต /นานาชาต ท ม Peer review 3) วารสารระด บชาต / นานาชาต ท ม Peer review 4) วารสารระด บมหาว ทยาล ย /นานาชาต ท ม อย ในฐานข อม ลสากล 5) Invited Paper ในการประช มว ชาการระด บชาต / นานาชาต 6) ส ทธ บ ตร การนาไปใช ประโยชน 1) งานท นาไปใช ประโยชน ในการเร ยนการสอน 2) งานท นาไปใช ประโยชน แก ช มชนหร อส งคม 3) งานท นาไปใช ประโยชน ในภาคเอกชน หร อ ภาคร ฐ งบประมาณ ภายใน ภายนอก ว น / เด อน / ป และ แหล งต พ มพ เผยแพร ว น / เด อน /ป แหล งการน าไปใช ประโยชน

7 โครงการ / ก จกรรม การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2555 แบบฟอร มม 1.5 ลาด บ ช อโครงการ / ก จกรรมบร การว ชาการ ว น / เด อน / ป หน วยงานท ไปให บร การ การน าโครงการมาบ รณาการ การว จ ย การเร ยนการสอน 1 โครงการอบรมกฎหมายชาวบ าน 12 ม.ค ม.ค ม.ค เทศบาลเม องท าโขลง จ งหว ดปท มธาน องค การบร หารส วนตาบลบ านใหม องค การบร หารส วนตาบลคลองควาย ความชอบ ด วยกฎหมาย ในการย ดหร อ อาย ด ทร พย ส นท ได จากการฟอก เง น ความร เบ องต น เก ยวก บกฎหมาย ท วไป * หมายเหต ล กษณะของโครงการบร การว ชาการแก ส งคม 1) ม การสารวจความต องการของช มชน หร อภาคร ฐ เอกชน หน วยงานว ชาช พ เพ อนาความต องการมาจ ดทาโครงการ 2) ม ความร วมม อด านบร การว ชาการเพ อการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชน หร อภาคร ฐ เอกชน หน วยงานว ชาช พ 3) ม การบ รณาการบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการว จ ย 4) ม การบ รณาการบร การทางว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอน

8 โครงการ / ก จกรรม การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 แบบฟอร มม 1.6 ลาด บ ช อโครงการ/ก จกรรม ว น / เด อน / ป สถานท จ ดโครงการ การน าโครงการมาบ รณาการ การทาน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ก จกรรมน กศ กษา การเร ยนการสอน 1 โครงการค ณธรรมเยาวชนไทยทาด เพ อในหลวง 10 มกราคม 2556 โรงเร ยนจาร ศรบาร ง จ.ปท มธาน - 2 โครงการท ศนศ กษาด งานศ นย ศ ลปช พบางไทร 30 มกราคม 2556 ศ นย ศ ลปช พบางไทร จ.อย ธยา ว ชากฎหมาย ทร พย ส นทาง ป ญญา * หมายเหต ล กษณะของโครงการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 1) ม การฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน พ ฒนา เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม 2) สร างสรรค ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ นให เป นรากฐานการพ ฒนาองค ความร 3) ม การบ รณาการงานด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษา

9 การส งเสร มพ ฒนาอาจารย / บ คลากร ประจาป 2555 ลาด บ ช ออาจารย / บ คลากร ประเภทการพ ฒนา ห วข อการอบรม ส มมนา ศ กษาด งาน / ระด บของการศ กษาต อ 1 นายว ชร นทร เหร ยญหล อ การอบรมภายในสถาบ น โครงการอบรมส มมนา การจ ดการความร ประจาป การศ กษา นายว ชร นทร เหร ยญหล อ การอบรมภายในสถาบ น โครงการส มมนาว ชาการเร อง การว ดและประเม นผล นายศ ว ช น ก ลก จ ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3 นายว ชร นทร เหร ยญหล อ การอบรมส มมนา โครงการเสวนา เร อง ความสาเร จของการบ รณาการ ภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษา 4 นายว ชร นทร เหร ยญหล อ การอบรมภายในสถาบ น โครงการทบทวนและจ ดทาแผนย ทธศาสตร ใหม นางสาวนวพรรษ พ กโหมด ( ) 5 นายว ชร นทร เหร ยญหล อ การอบรมภายในสถาบ น โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การเร อง เทคน คการใช นางสาวนวพรรษ พ กโหมด สถ ต และการว จ ย (SPSS) 6 นางสาวนวพรรษ พ กโหมด การอบรมภายในสถาบ น โครงการอบรมส มมนา เลขาน การก บการประก น ค ณภาพการศ กษา 7 นางสาวนวพรรษ พ กโหมด การอบรมส มมนา การอบรมเร อง การใช งานระบบฐานข อม ลด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา (CHE QA Online) * หมายเหต ประเภทของการส งเสร มพ ฒนาอาจารย และบ คลากร 1) การศ กษาต อ 2) การอบรมส มมนา 3) การศ กษาด งาน 4) การอบรมภายในสถาบ น ภายใน ประเทศ ภายนอก ประเทศ แบบฟอร มท 1.7 ว น / เด อน /ป 22 พฤศจ กายน เมษายน พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม มกราคม พฤษภาคม 2556

จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แบบฟอร มท 1.1 รายช ออาจารย (ข ดเคร องหมาย ช องสถานภาพปฏ บ ต งานจร ง หร อลาศ กษาต อ) ช อ-นามสก ล การศ กษาส งส ด ตาแหน

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ

ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 0 สารบ ญ ว ธ ประเม น 1 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 2 แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะในการปร บปร ง 3 สร ปผลการประเม นในภาพรวม 8 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ - ตาราง

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม (ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาการจ ดก จกรรม ของคณะ สถาบ นการพลศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ คาอธ บายต วบ งช : มหาว ทยาล ยม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมในการดาเน นพ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ -------------------------------

ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ------------------------------- 1 ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ------------------------------- ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาคณะคร ศาสตร เป นองค กรค ณภาพเพ อเป นผ นาในการผล ต การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ส ว ชาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

2. นางจร ยา ชายหงษ ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป (พน กงานราชการ)

2. นางจร ยา ชายหงษ ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป (พน กงานราชการ) รายละเอ ยดแนบท ายคาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร เร อง ให ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ ล กจ างประจา และล กจ างช วคราว กองบร หารงานบ คคล ปฏ บ ต หน าท เป นรายบ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

1.3 ความร วมม อก บหน วยงานอ น หน วยงานภายนอก (ระบ ) โครงการมหาว ทยาล ยไซเบอร ไทย, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หน วยงานภายใน (ระบ )

1.3 ความร วมม อก บหน วยงานอ น หน วยงานภายนอก (ระบ ) โครงการมหาว ทยาล ยไซเบอร ไทย, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หน วยงานภายใน (ระบ ) ~ 1 ~ แบบฟอร มเสนอโครงการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ประจาป งบประมาณ2558 ช อโครงการ/ก จกรรม เข าร วมโครงการประช มว ชาการ และร วมส งผลงานว ชาการเพ อนาเสนอในการประช ม นานาชาต ด านอ เล ร นน ง ป

More information

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน

ค ำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน คำส งคณะมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ท ๐๓๙ / ๒๕๕๗ เร อง กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอำนำจให ปฏ บ ต รำชกำรแทน และกำรร กษำรำชกำรแทน ------------------------------------------- เพ อให การบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Quality Improvement Plan) ประจาป การศ กษา 2557 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ (จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556) คานา 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information