สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554"

Transcription

1 สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เอกสารลาด บท 21/2554 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 http ://www.chan1.go.th

2 ค าน า เอกสารสารสนเทศทางการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นขอม ลสารสนเทศประจ าป การศ กษา 2554 ซ งเป นข อม ลต นป การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 และข อม ลส นป การศ กษา 2553 ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 โดยการจ ดเก บข อม ลของโรงเร ยน และประมวลผลผ านเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เพ อเป นข อม ลในการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 กล มนโยบายและแผน ในฐานะผ ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 หว งเป นอย างย งว า เอกสารสารสนเทศทางการศ กษาจะเป นประโยชน ต อการบร หาร และการจ ดการศ กษาตามสมควร ขอขอบค ณบ คลากรในส งก ดท ให ความร วมม อในการส ารวจ รวบรวมข อม ล และจ ดท าเอกสารฉบ บน ได ส าเร จล ล วงด วยด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ก นยายน

3 หน า ค าน า 2 สารบ ญ 3 ส วนท 1 เกร นน า ประว ต จ นทบ ร 6 ค าขว ญจ งหว ดจ นทบ ร 8 ล กษณะภ ม ศาสตร 8 ล กษณะภ ม ประเทศ 9 ล กษณะภ ม อากาศ 9 การปกครองและประชากร 10 การคมนาคมขนส ง 10 ส นค าพ นเม อง 13 อาหารพ นเม อง 14 แหล งท องเท ยว 15 ส วนท 2 แนะน าส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ก อนท จะมาเป นส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 16 ท ต ง 17 เขตพ นท บร การ 18 บ คลากรส าน กงาน 19 อ ตราก าล งในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 19 ปร มาณงานท ร บผ ดชอบ 21 ท ศทางการด าเน นงานของเขตพ นท 22 ส วนท 3 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา

4 หน า ตารางท 1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกรายส งก ดและขนาด ป การศ กษา ตารางท 2 จ านวนสถานศ กษาแยกรายอ าเภอและส งก ด ป การศ กษา ตารางท 3 จ านวนน กเร ยน / น กศ กษา คร และห องเร ยนรายส งก ด ป การศ กษา ตารางท 4 จ านวนโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 จ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา ตารางท 5 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา ตารางท 6 จ านวนน กเร ยน ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกประเภทโรงเร ยน ตามส งก ดและระด บการศ กษา ป การศ กษา ตารางท 7 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร ต อน กเร ยนและน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 7 ขนาด ป การศ กษา ตารางท 8 จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม จ าแนกตามประเภทความพ การ ป การศ กษา ตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (NT) ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 10 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา ตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ / ประเภท ป การศ กษา ตารางท 14 จ านวนน กเร ยนด อยโอกาส ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนแยกรายส ญชาต ป การศ กษา ตารางท 16 จ านวนน กเร ยนขาดแคลนเคร องแบบ เคร องเข ยน แบบเร ยน อาหารกลางว น หร อมากกว า 3 รายการ แยกรายช น ป การศ กษา ตารางท 17 จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กและส วนส งไม ได เกณฑ มาตรฐาน ป การศ กษา ตารางท 18 จ านวนน กเร ยนจ าแนกตามศาสนา ป การศ กษา ตารางท 19 จ านวนน กเร ยนท อย ห างไกลจากโรงเร ยน เก น 3 ก โลเมตร จ าแนกตามว ธ การเด นทาง ป การศ กษา ตารางท 20 จ านวนน กเร ยนพ การ น กเร ยนด อยโอกาส ป การศ กษา

5 ตารางท 21 จ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกเป นรายช นและสาเหต ป การศ กษา ตารางท 22 จ านวนน กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 6 และช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 23 จ านวนน กเร ยนท เร ยนจบช น อน บาล ป.3 ป.6 และม.3 จ าแนกตามระยะเวลา ท ใช ในการเร ยน 44 หน า หน า แผนภ ม ท 1 จ านวนโรงเร ยนจ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา แผนภ ม ท 2 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยนและน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา แผนภ ม ท 3 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา แผนภ ม ท 4 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ / ประเภท ป การศ กษา

6 จ นทบ ร หร อท น ยมเร ยกก นในอ กช อว า เม อง จ นท ม ประว ต ศาสตร ย อนไปต งแต ย คก อนประว ต ศาสตร ค อ ม การส ารวจพบเคร องม อในย คห นข ดอาย ประมาณ 2,000 ป ท อ าเภอมะขาม อ าเภอท าใหม และท ราบเช งเขาบ านคลองบอน อ าเภอโป งน าร อน น กโบราณคด ส นน ษฐานว าม การสร างเม องข น เป นคร งแรกเม อพ ทธศตวรรษท 18 บร เวณหน าเขาสระบาป โดย ชาวชอง ซ งเป นชนเผ าในตระก ลมอญ เขมร เป นชนพ นเม อง กล มแรกท เข ามาต งรกรากในป าตะว นออกบร เวณจ งหว ด ระยอง จ นทบ ร และตราด โดยเฉพาะในเขตป ารอยต อจ นทบ ร ตราด ซ งเป นแหล งของป าและสม นไพรอ นอ ดมสมบ รณ มาก ท งรง (ค อยางไม ท ได จากต นไม ใช ท ายา) คร ง (ค อช อของเพล ยชน ดหน ง ให ส แดงในการย อมผ า ข ผ ง กระวาน ไม กฤษณา ไม จ นทน ขาว หวาย อบเชยป า ขม น หอม น าม นยางเร ว และอ นๆ อ กมากมาย ในสม ยก อนชาวชองด ารงช พด วยการเก บหาของ ป า ทว าป จจ บ นพ นท ป าได ลดน อยลง เน องจากการห กร างถางพง การท าไร ท าสวน และถ กจ บจองโดยคนไทยและ คนจ น กอปรก บการเก บของป ากลายเป นเร องผ ดกฎหมาย นายพรานจ งต องเปล ยนว ถ ช ว ตไปเป นแรงงานใน เม อง หร อบางส วนย งคงท านาท าสวนก นอย ท บ านคลองพล ก งอ าเภอเขาค ชก ฏ พ.ศ ได ม การย ายเม องไปสร างใหม ท บ านล มซ งอย ทางฝ งตะว นตกของแม น าจ นทบ ร และหล งจาก กร งศร อย ธยาเส ยแก พม า สมเด จพระเจ าตากส นมหาราชคร งด ารงต าแหน งพระยาวช รปราการ ได ย ดเม องจ นทบ ร ไว นาน 5 เด อน เพ อสะสมเสบ ยงและร พล จากน นจ งเด นท พประกอบด วยชาวไทยจ น จ านวน 5,000 คน กล บไป กอบก กร งศร อย ธยาค นจากพม าได ส าเร จ น บเป นความภาคภ ม ใจของคนเม องจ นท มาถ งป จจ บ น ด งจะเห นได จาก โบราณสถานและอน สรณ สถานหลายแห งท ม การจ ดสร างไว เพ อร าล กถ งพระองค ในสม ยสมเด จพระน งเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 3 ได ย ายเม องไปต งอย ท บ านเน นวง ซ งอย ในพ นท ส งเพ อ เป นท ม นในการป องก นการถ กร กรานจากญวน จนกระท งในสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาล ท 5 จ งย ายเม องกล บไปท เด ม ณ บ านล ม เน องจากค ายเน นวงอย ไกลจากแหล งน า จนป พ.ศ เก ดกรณ พ พาทไทย ฝร งเศส ร.ศ. 112 ฝร งเศสได เข ามาย ดครองเม องจ นทบ ร ไว นานถ ง 11 ป จนไทยต องยอมยกด นแดน ฝ งซ ายแม น าโขงให ฝร งเศสเพ อแลกเม องจ นทบ ร กล บค นมา จนกระท งป พ.ศ.2476 ได ม การจ ดระเบ ยบบร หารราชการแผ นด นใหม เม องจ นทบ ร จ งได ร บการยกฐานะ เป นจ งหว ดมาจนท กว นน 6

7 ส ญล กษณ จ งหว ดจ นทบ ร ตราประจาจ งหว ด ร ปกระต ายอย ในดวงจ นทร เปล งแสงเป นประกาย แสงจ นทร หมายถ งความสวยงาม เย อกเย น ละม นละไม เปร ยบได ก บความสงบ ร นรมย และร มเย นเป นส ขของภ ม ภาคน ร ปกระต ายเป นส ญล กษณ ส วนหน ง ของดวงจ นทร ซ งชาวไทยท วไปเช อว าม อย เช นน นมาแต ด กด าบรรพ เช นเด ยวก บท จ นทบ ร เป นเม องโบราณม ช อ ปรากฏอย ในพงศาวดารมาต งแต แรกสร างกร งศร อย ธยา ธงประจาจ งหว ดจ นทบ ร ดอกไม ประจาจ งหว ด ช อดอกไม ดอกเหล องจ นทบ ร ต นไม ประจาจ งหว ดช อพรรณไม จ น ช อว ทยาศาสตร Diosppyros decandra 7

8 คาขว ญจ งหว ดจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร ม ค าขว ญประจ าจ งหว ดว า น าตกล อเล อง เม องผลไม พร กไทยพ นธ ด อ ญมณ มากเหล อ เส อจ นทบ ร สมบ รณ ธรรมชาต สมเด จพระเจ าตากส นมหาราช รวมญาต ก ชาต ท จ นทบ ร ล กษณะภ ม ศาสตร จ งหว ดจ นทบ ร ต งอย บนพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกของประเทศ ระหว าง เส นร งท องศา เหน อ และเส นแวงท องศาตะว นออก อย ห างจากกร งเทพมหานคร ประมาณ 245 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมดจ านวน 6,338 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 3,961,250 ไร ค ดเป น 16.6% ของพ นท ภาคตะว นออกและ เท าก บ 1.8 ของพ นท ประเทศ ม อาณาเขตต ดต อก บจ งหว ดใกล เค ยงค อ ราชอาณาจ กร ก มพ ชาประมาณ 86 ก โลเมตร และม แนวชายฝ งทะเลยาวประมาณ 87 ก โลเมตรและต ดต อ ท ศเหน อ ต ดจ งหว ดฉะเช งเทรา จ งหว ดสระแก ว และจ งหว ดปราจ นบ ร ท ศตะว นออก ต ดจ งหว ดตราด และราชอาณาจ กรก มพ ชา ท ศใต ต ดอ าวไทย ท ศตะว นตก ต ดจ งหว ดระยอง และจ งหว ดชลบ ร 8

9 ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท จ งหว ดจ นทบ ร แบ งล กษณะภ ม ประเทศได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. ภ เขาส งและเน นเขา ได แก ด านตะว นตกเฉ ยงเหน อต ดก บจ งหว ดระยองและจ งหว ดฉะเช งเทรา ในเขต อ าเภอแก งหางแมว ม เขาชะม ล ชะอม และล าปลายประแกต เป นต นก าเน ดล าน าสาขาของคลองโตนด ทางตอน เหน อและตะว นออกม ท วเขาจ นทบ ร ประกอบด วย เขาสอยดาวเหน อ เขาตะเค ยนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปล อง เขาสอยดาวใต ท วเขาจ นทบ ร ทอดต วจากเขตต ดต อจ งหว ดสระแก วลงมาตอนกลางของจ งหว ด บรรจบก บเขาสาม ง ามของท วเขาบรรท ด ท วเขาจ นทบ ร ครอบคล มพ นท ด านตะว นออกของก งอ าเภอ เขาค ชฌก ฏ ตะว นตกของ อ าเภอสอยดาวและอ าเภอโป งน าร อน ส วนเขาสามง ามอย ทางตอนใต ของอ าเภอโป งน าร อน ตะว นออกของอ าเภอ นายายอามและตอนเหน อของอ าเภอขล ง ส วนเน นเขาม กระจายอย ท วไปในท กอ าเภอ/ก งอ าเภอ 2. ท ราบส งและท ราบเช งเขา ได แก ด านตะว นออกของเขาสอยดาวจดชายแดนไทย ก มพ ชา ในพ นท อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป งน าร อน ด านใต ของเขาสามง าม พ นท ตอนกลางอ าเภอขล งและตะว นออกของอ าเภอ มะขาม อ กบร เวณหน งระหว างเขาสอบดาวก บเขาชม ลในพ นท อ าเภอแก งหางแมว ก งอ าเภอเขาค ชฌก ฏและทาง ตอนเหน อของอ าเภอท าใหม 3. ท ราบล มน าและท รบชายฝ งทะเล ได แก ล มน าตลองโตนด ไหลผ านอ าเภอแก งหางแมว ก ง อ าเภอเขาค ชฌก ฏ อ าเภอท าใหม ล มน าจ นทบ ร ไหลผ านทางตะว นตกของอ าเภอมะขาม อ าเภอเม องจ นทบ ร และ อ าเภอแหลมส งห ล มน าพ งราดม เฉพาะล าน าสาขาอย ในพ นท อ าเภอนายายอาม แล วไหลไปบรรจบก บล าน าสาขา จากอ าเภอแกลง จ งหว ดระยอง รวมเป นล าน าพ งราดไหลลงใต เป นแนวระหว างจ งหว ดจ นทบ ร และจ งหว ดระยอง ล มน าเวฬ ไหลจากเหน อลงใต ในเขตอ าเภอขล ง ส วนท ราบชายฝ งทะเลได แก พ นท ตอนใต ของอ าเภอนายายอาม อ าเภอท าใหม อ าเภอแหลมส งห และอ าเภอขล ง ล กษณะภ ม อากาศ สภาพภ ม อากาศโดยท วไปจ งหว ดจ นทบ ร ต งอย ในเขตท ม อากาศร อนช น ม ฝนตกช กต ดต อก นประมาณ 6 เด อนต อป และในป พ.ศ ม ฝนตกจ านวน 163 ว น ว ดปร มาณน าฝนโดยรวม 2,856 ม ลล เมตร และเด อนท ม อ ณหภ ม ต าส ดในรอบป ค อเด อนธ นวาคม ว ดได องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม เฉล ยตลอดป องศา เซลเซ ยส ประกอบด วย 3 ฤด ค อ ฤด ร อน ต งแต กลางเด อนก มภาพ นธ ถ งกลางเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน ต งแต กลางเด อนพฤษภาคมถ งกลางเด อนต ลาคม ฤด หนาว ต งแต กลางเด อนพฤศจ กายนถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 9

10 การปกครองและประชากร ประกอบด วย การปกครอง แบ งออกเป น 10 อ าเภอ 76 ต าบล 728 หม บ าน 33 ช มชน หน วยการปกครองส วนท องถ น 1. องค การบร หารส วนจ งหว ด 2. เทศบาลเม อง 3 แห ง เทศบาลต าบล 27 แห ง 3. องค การบร หารส วนต าบล 51 แห ง ประชากรจ งหว ดจ นทบ ร เด อนเมษายน ป พ.ศ ม ประชากรรวมท งส น 515,842 คน โดยแยกเป น ชาย 254,314 คน หญ ง 261,528 คน การคมนาคมขนส ง จ งหว ดจ นทบ ร ม การคมนาคมท สะดวกสบาย ม เส นทางคมนาคมท งทางบก ทางน า และทางอากาศ โดยเฉพาะทางบกม เส นทางท อย ในสภาพด ตลอดท กฤด กาล ม ความสะดวก รวดเร ว การคมนาคมขนส งทางบก เส นทางเด นรถของจ งหว ดจ นทบ ร ต ดต อถ งกรงเทพฯ ม 3 สาย ค อ จ นทบ ร กร งเทพฯ สาย ก. ข. และ ค. ส วนการขนส งเส นทางรถระหว างจ งหว ดม 10 เส นทางไปย งจ งหว ดต าง ๆ ได แก จ งหว ดตราด ระยอง ชลบ ร สระบ ร สระแก ว นครราชส มา ปราจ นบ ร บ ร ร มย ฉะเช งเทรา และตาก การเด นทางส จ งหว ดจ นทบ ร ม เส นทาง ด งน เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร พ ทยา บ านฉาง ระยอง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 291 ก โลเมตร เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร ศร ราชา บ านฉาง ระยอง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทางประมาณ 254 ก โลเมตร 245 ก โลเมตร เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร แกลง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 344 ระยะทางประมาณ ทางหลวงพ เศษ (Motorway) เร มต นท ถนนศร นคร นทร ส นส ดท เม องพ ทยา จ งหว ดชลบ ร จากน นใช ทางหลวงหมายเลข 36 และทางหลวงหมายเลข 3 รวมระยะทางประมาณ 248 ก โลเมตร เส นทางย ทธศาสตร เช อมระหว างภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อผ านจ งหว ดปราจ นบ ร ผ านทางหลวง หมายเลข 33 เข าส ทางหลวงหมายเลข 317 ผ านอ าเภอสอยดาว อ าเภอโป งน าร อน และอ าเภอมะขาม เข าส จ งหว ดจ นทบ ร เส นทางจ นทบ ร ตราด ระยะทาง 78 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ระยอง ระยะทาง 103 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ชลบ ร ระยะทาง 155 ก โลเมตร 10

11 เส นทางจ นทบ ร สระแก ว ระยะทาง 169 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ปราจ นบ ร ระยะทาง 269 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร นครราชส มา ระยะทาง 352 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร บ ร ร มย ระยะทาง 441 ก โลเมตร การคมนาคมขนส งทางน า ในอด ตจ งหว ดจ นทบ ร ใช การคมนาคมทางน าเป นหล ก โดยใช ท าเท ยบเร อท า แฉลบ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเม อง แต ต อมาม ป ญหาเร องส นทรายในร องน า ป จจ บ นจ งหว ดก าล งพ ฒนาปร บปร ง ท าเท ยบเร อแหลมส งห ต าบลปากน าแหลมส งห เป นท าเท ยบเร อเพ อการท องเท ยวและการขนส งส นค าอ กเส นทาง หน ง การคมนาคมขนส งทางอากาศ ม สนามบ นท ต าบลเขาว ว อ าเภอท าใหม ใช ในราชการทหาร และบางคร ง ใช เป นสนามบ นส าหร บหน วยท าฝนเท ยม กล มชนชาต กล มชนชาต ต าง ๆ ท เคยอาศ ยอย ในพ นท ต าง ๆ ภายของจ งหว ดจ นทบ ร เม อคร งอด ตกาล และป จจ บ นน ชนเช อสายต างๆ น ก ย งกระจ ดกระจายอย ตามท ต าง ๆ และช มชนชาวชองถ อได ว าเป นชนพ นเม องของจ งหว ด จ นทบ ร ช มชนชาวชอง ในแถบตอนเหน อของจ นทบ ร ม ชนพ นเม องด งเด มกล มหน งซ งม นามเร ยกว า ชอง และเช อ ก นว าเป นคนพ นเม องเด มในด นแดนแถบน ส วนใหญ รวมกล มก นอย ในบร เวณเช งเขาสอยดาวและ เขาค ชฌก ฏใน พ นท อ าเภอโป งน าร อน อ าเภอมะขาม และก งอ าเภอเขาค ชฌก ฏ โดยเฉพาะในเขตของต าบลตะเค ยนทองคลองพล และพลวง ชาวชองม ร ปร างส นท ด ส งประมาณ ฟ ต ผมหย กขอด ตาโต ร มฝ ปากหนา ช มชนชาวญวน เข ามาต งถ นฐานในจ นทบ ร ต งแต สม ยอย ธยาตอนปลายจากประว ต ว ดคาทอล กจ นทบ ร ระบ ว าพระส งฆราชซ งป อองเดอ ซ เซให บาทหลวงเฮ ตเด นทางมาด แลคาทอล ก ชาวญวนซ งอพยพหน ภ ยการบ บค น ทางศาสนาในญวนเข ามาอย ในจ นทบ ร เม อหลายส บป ก อนท บาทหลวงเฮ ตเด นทางมาถ งในป พ.ศ.2254 ( สม ยพระเจ าท ายสระ ) พบว าขณะน น จ นทบ ร ม คาทอล กชาวญวนจ านวนประมาณ 130 คนบาทหลวงเฮ ต ได สร างโบสถ หล งเล ก ๆ ข น ต อมาได ม การย ายอ ก 3 คร ง จนมาต งอย ในบร เวณป จจ บ น จากน นช มชนชาวญวนคร สต ก ค อย ๆ ขยายต วข นเร อย ๆ โดยม โบสถ เป นศ นย กลางของช มชนและเป นศ นย รวมจ ตใจต อมาเม อช มชนญวนแถบ ร มแม น าจ นทบ ร ไม สามารถขยายเขตออกไปได อ กจ งได แยกไปต งในถ นอ น เช น อ าเภอขล ง อ าเภอท าใหม และบ าน ท าแฉลบ ช มชนชาวจ น ชาวจ น เน องจากเม องต าง ๆ ทางแถบชายฝ งทะเลตะว นออกอย ในเส นทางการค าทาง ทะเลระหว างไทยและจ นมาแต โบราณ จ งม ช มชนของชาวจ นอย ในบร เวณน เป นจ านวนมากเฉพาะท จ นทบ ร ม ช มชน ชาวจ นด งเด มอย ตามชายฝ งทะเลหลายแห ง ท งในเขต อ าเภอขล ง แหลมส งห และท าใหม ส วนใหญ ท าอาช พ 11

12 ประมงและค าขาย ในเขตอ าเภอเม องจ นทบ ร ม ช มชนชาวจ นเก าเป นจ นฮกเก ยน อย ในบร เวณร มแม น าจ นทบ ร เร ยกว า ย านท าหลวง ไปจนถ งบร เวณช มชนชาวญวน ท เร ยกว า ตลาดล าง โดยม ศาลเจ าเป นท หมายเขตชาวจ นเป น ผ บ กเบ กก จการหลายอย าง อาท การต อเร อส าเภา การค า รวมท งเป นนายอากรเก บส วยด วย ช มชนชาวก หล า เป นชนกล มน อยจากพม าท เข ามาอาศ ยอย ในจ งหว ดจ นทบ ร ช วงสม ยร ชกาลท 5 ชาว ก หล าเร ยกต วเองว า "ไต" แต คนไทยจะเร ยก "ไทยใหญ " ชาวเขมรจะเร ยกชาวต างชาต ท เข าไปในเขมรว า "กาลา" ช อก หล า ก เร ยกตามภาษาเขมรแต เพ ยนเส ยงเป น "ก หล า" ผ ส งอาย ของชาวก หล าเล าให ฟ งว า พวกเขาอพยพ " มา ตามพลอย " โดยเร มเข ามาท าพลอยท ต าบลบางกะจะต อมาได อพยพไปท าพลอยท บ อไร ข าม ไปถ งบ อไพล น บ อเวฬ และได กล บมาต งถ นฐานในจ นทบ ร ในช วงหล ง พ.ศ ช มชนชาวเขมร เน องจากจ นทบ ร ม เขตแดนต ดต อก บประเทศสาธารณร ฐก มพ ชาประชาธ ปไตย จ งม หม บ านชาวเขมรอย ตามแนวชายแดนหลายแห ง เช น บ านแหลม บ านโอล าเจ ยกและบ านผ กกาด อ าเภอโป งน าร อน ศาสนา น บถ อศาสนาพ ทธร อยละ 83.6 ศาสนาคร สต ร อยละ 4.14 ศาสนา อ สลามร อยละ 0.33 ศาสนาอ น ๆ ร อยละ การละเล นและการแสดงพ นบ าน การละเล นพ นบ านของจ งหว ดจ นทบ ร เป นส วนหน งท แสดงให เห นว ถ ช ว ตความเป นอย ของชาวจ นทบ ร ต งแต อด ตถ งป จจ บ นการละเล นพ นบ านของจ งหว ดจ นทบ ร ในป จจ บ น ม ท งท เป นการละเล นแบบด งเด มท ส บทอด มาจากบรรพชนชาวจ นทบ ร และร ปแบบท พ ฒนาปร บปร งเปล ยนแปลงไปตามกาลเวลาและท ได ประด ษฐ ข นใหม โดยให สอดคล องก บช ว ตความเป นอย และสภาพส งคมท เปล ยนแปลงแต ย งม เอกล กษณ เฉพาะของชาวจ นทบ ร ไว อย างเด นช ด การเล นสะบ าล อ จ งหว ดจ นทบ ร ม การละเล นสะบ าล อก นมานาน เด มท น นน ยมเล นก นท งเด กและผ ใหญ ม กเล นก นในช วงเทศกาลตร ษสงกรานต นอกจากจะเล นเพ อความสน กสนานแล ว ย งม การแข งข นเอาแพ เอาชนะ ก นว าบ านใดต าบลใดเป นผ ม ฝ ม อในการเล นมากกว าก น แต ในป จจ บ นหาม ผ เล นได น อยเต มท เด ก ๆ ก ไม น ยม เล น การเล นสะบ าล อน จ งไม แพร หลาย แต จ งหว ดจ นทบ ร โดยเทศบาลเม องจ นทบ ร ได พยายามอน ร กษ ไว โดยม การ จ ดให ม แข งข นเป นประจ าท กป ในช วงของเทศกาลตร ษสงกรานต ระบาทอเส อ เส อเป นห ตถกรรมพ นบ านของชาวจ งหว ดจ นทบ ร โดย สมเด จพระนางเจ าร าไพพรรณ พระบรมราช น ในร ชกาลท 7 ทรงฟ นฟ การทอเส อ ข น เม อคร งประท บอย ณ ว งสวนบ านแก วทรงหากรรมว ธ ย อมส เส อ ออกแบบลาย และออกแบบร ปทรงต าง ๆ ของว สด ท ท าด วยเส อจนเก ดเป นผล ตภ ณฑ ท ข น 12

13 หน าตาของจ งหว ดจ นทบ ร คณาจารย ของว ทยาล ยนาฏศ ลป จ นทบ ร ได น าว ธ การทอเส อมาประด ษฐ เป นท าร าโดย เร มจากการต ดกก จ กกก ย อมส กก ตลอดจนการทองเป นผ นเส อ ท งน โดยได ร บการแนะน าจากอาจารย ส ร ว ภาท พย สมบ ต บ ญ สถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ ผ แสดงเป นหญ งล วนประมาณ 69 คน การแต งกาย สวมเส อแขนกระบอกผ าหน า น งผ าถ งกรอมเท า ผมเกล าท ามวยส งกลางศ รษะ ท ดดอกไม เคร องประด บได แก ต างห สร อยข อม อ เข มข ด อ ปกรณ ท ใช ในการประกอบการแสดง 1. ม ดใช ส าหร บต ดต นกก 2. ผ นเส อ ดนตร ดนตร ท ใช ในการแสดงระบ าทอเส อ ค อ วงป พาทย ไม แข ง เพลงและจ งหวะใช จ นตนาการไปตามล ลา ท าร า ท านองเพลงม ส าเน ยงเขมร ระบาชอง การแสดงพ นบ านระบ าชอง เป นระบ าท แสดงถ งความสน กสนานร าเร งของชาวชองในจ งหว ด จ นทบ ร ท มาจ บกล มก นในงานเทศกาลและร วมเต นระบ าด วยก น ผ แสดงเป นหญ งล วน จ านวน 6 8 คน ( หร อ แล วแต โอกาส ) จ ดม งหมายของการแสดงเพ อความสน กสนานและสวยงาม การแต งกาย การแต งกายน งผ าถ งส เข ยว สวมเส อแขนส นส ขาว สวมเคร องประด บ ต างห ก าไลข อม อส ทอง ก าไลข อเท าเป นล กกระพรวนและท ดดอกไม แดง ดนตร ดนตร เป นวงป พาทย ไม แข ง โดยม ท านองเพลงดนตร ไปทางส าเน ยงเขมร ส นค าพ นเม อง ผลไม เป นส นค าท ข นช อของจ งหว ดจ นทบ ร ระหว างเด อนพฤษภาคมถ งม ถ นายน ได แก ท เร ยน เงาะ ม งค ด ระก าหวาน ในช วงฤด ผลไม จะม น กท องเท ยวน ยมเด นทางไปท องเท ยวและซ อหาผลไม รสอร อยราคาย อมเยา ค ณภาพด ท จ งหว ดจ นทบ ร เส อจ นทบ ร ห ตถกรรมพ นบ านอ กชน ดท ม ช อเส ยงของจ งหว ด ผล ตจากกก ได ม การน าเอากกมา ด ดแปลง เป นเคร องใช ต าง ๆ มากมาย พร กไทย จ นทบ ร เป นแหล งปล กพร กไทยท ส าค ญของประเทศไทยเป นพ ชเศรษฐก จท ท ารายได ให ก บ เกษตรกรในจ งหว ดจ นทบ ร อ ญมณ เป นส นค าท ข นช อของจ งหว ด น กท องเท ยวสามารถหาซ อได ตามร าน จ าหน ายอ ญมณ บนถนนอ ญมณ ในว นศ กร ว นเสาร และว นอาท ตย 13

14 อาหารพ นเม อง หม ชะมวง ม ล กษณะคล ายหม พะโล แต ม รสชาต ท งหวาน เผ ดและเปร ยวทานพร อมก บข าวสวย ก วยเต ยวเส นป ม ล กษณะคล ายก วยเต ยวผ ดไท แต ใช ก วยเต ยวเส นจ นท ผ ดด วยเคร องแกง ใส ป ทะเลทอด กรอบ ม รสเข มข น ท งเปร ยว เผ ด หวาน ร บประทานก บถ วงอก ห วปล หร อแตงกวาซอย ก วยเต ยวหม เล ยงและเน อเล ยง ม รสชาต ของน าก วยเต ยวต างจากก วยเต ยวอ นๆ ค อม รสชาต หวาน เผ ด และเปร ยว เพราะต มด วยเคร องเทศหลายชน ด ท าให ม กล นหอมของดอกเร ว เวลาร บประทานจะปร งด วยน าตาล อ อยและน าส มพร กข หน สด น าพร กป ไข เป นอาหารรสจ ด ม กล นและรสหวานหอมของป ทะเทต มส ก ปร งด วยกระเท ยมและพร กข หน ร บประทานก บแตงกวาและขม นขาว ไก ต มกระวาน เป นแกงจ ดชน ดหน ง แต ม รสชาต เหม อนต มข าไก และม กล นหอมของต นกระวาน ปลากระบอกต มส มระกา ม รสชาต คล ายก บต มส มท วไป เพ ยงแต ใส ระก าเปร ยวแทนมะนาว เพ อเป น เอกล กษณ ของเม องจ นท ทองม วนน ม เป นขนมท ข นช อของอ าเภอท าใหม ท าจากแป ง ม 2 รสค อรสหวาน และรสเค ม ขนมน มนวล เป นขนมท ท าจากแป ง ห อไส มะพร าว ม รสหวาน 14

15 แหล งท องเท ยว จ งหว ดจ นทบ ร ม แหล งท องเท ยวท ส าค ญ ได แก แหล งท องเท ยวทางด านประว ต ศาสตร และโบราณสถาน แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรมและห ตถกรรม และแหล งท องเท ยวตามธรรมชาต ด งน 1. แหล งท องเท ยวทางด านประว ต ศาสตร และศาสนสถาน ได แก ว ดพล บพลา ว ดโยธาน ม ต ว ดเขา ส ก ม ว ดพล บบางกะจะ ว ดม งกรบ ปผาราม ว ดไผ ล อม ว ดเน นส ง ว ดทองท ว โบราณสถานเม องเพน ยด หอไตร กลางน า ว ดตะกาดเง า ว ดเขตต นาบ ญญาราม เจด ย ยอดเขาพลอยแหวน รอยพระบาทบนเขาค ชฌก ฏ โบสถ คาทอล ก โบราณสถานค ายเน นวง ค กข ไก ต กแดง พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต พาณ ชย นาว ศาลสมเด จพระเจ าตาก ส นมหาราช อ ต อเร อสมเด จพระเจ าตากส นมหาราช 2. แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรมและห ตถกรรม ได แก บ อพลอยท เขาพลอยแหวน ทอเส อกก จ นทบ ร หม บ านเสม ดงามและบางสระเก า ศ นย ว ฒนธรรมจ งหว ดจ นทบ ร ส าน กงานโบราณคด ใต น า 3. แหล งท องเท ยวตามธรรมชาต และเช งน เวศ ได แก เขตร กษาพ นธ ส ตว ป าเขาสอยดาว อ ทยานแห งชาต น าตกพล ว อ ทยานแห งชาต เขาค ชฌก ฏ น าตกตรอกนอง น าตกคลองนารายณ ถ าเขาวงกต หาดอ าวกระท ง หาด อ าวยาง หาดแหลมเสด จ หาดเจ าหลาว หาดค งว มาน ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค งกระเบน หาดแหลมส งห ฟาร ม ปลาโลมาโอเอซ สซ เว ลด 4. แหล งท องเท ยวอ น ได แก ตลาดชายแดนไทย ก มพ ชา (ช องผ กกาด) ตลาดชายแดนไทย ก มพ ชา (บ านแหลม) 15

16 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บการด แล ของส าน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการ ให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการเขต พ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ โดยม ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นผ บร หาร และแบ งงานออกเป น 7 กล ม 1 หน วย ตามประกาศตามกระทรวงศ กษาธ การ เร องการแบ งส วนราชการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา พ.ศ และเพ มเต ม (ลงในราชก จจาน เบกษาเล มท 127 ตอนพ เศษ 109 ว นท 14 ก นยายน 2553) ด งน 1. กล มอ านวยการ 2. กล มบร หารงานบ คคล 3. กล มนโยบายและแผน 4. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 5. กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา 6. กล มบร หารการเง นและส นทร พย 7. กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 8. หน วยตรวจสอบภายใน 16

17 ท ต ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ต งอย เลขท 1 ถนนตากส น ต าบลตลาด อ าเภอเม องจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร บนเน อท 10 ไร 3 งาน ณ ละต จ ดท ลองต จ ดท หล งท 1 แบบอาคารส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด 3 ช น เป นอาคารคอนกร ต ช นแรก เป นห องปฏ บ ต งานของกล มอ านวยการ กล มบร หารงานบ คคล หน วยตรวจสอบ ภายใน และห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 3 ห อง ช นสอง เป นห องปฏ บ ต งานของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ นทบ ร เขต 1 ห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 1 ห อง กล มบร หารการเง นและส นทร พย กล มนโยบายและแผน และห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช นสาม เป นห องประช ม และห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 1 ห อง หล งท 2 แบบอาคารส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอ 2 ช น เป นอาคารคอนกร ต เสร มเหล ก ช นแรก เป นห องปฏ บ ต งานของกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ช นสอง เป นห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 2 ห อง และห องปฏ บ ต งานของกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาและกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน อาคารพ สด จ านวน 2 หล ง โรงจอดรถ จ านวน 3 หล ง อาคารศ นย ส อเพ อการศ กษา จ านวน 1 หล ง เบอร โทรศ พท Website : http: //www.chan1.go.th 17

18 เขตพ นท บร การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม เขตพ นท บร การจ ดการศ กษา 4 อ าเภอ ค อ อ าเภอเม องจ นทบ ร ท าใหม นายายอาม และแก งหางแมว ม พ นท ท งหมด 2, ตารางก โลเมตร จ าแนก เป นรายอ าเภอได ด งน อ าเภอ เขตการปกครอง พ นท ประชากร ระยะทางอ าเภอ เทศบาล เทศบาล อบต. ต าบล หม บ าน (ตร.กม.) (คน) ก บจ งหว ด (กม.) เม อง ต าบล เม อง ,147 ท าใหม , นายายอาม , , แก งหางแมว , รวม , ,402 ภาพแผนท ต งโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 18

19 บ คลากรสาน กงาน ตาแหน ง/กล ม/หน วย ผอ./รอง ผอ.สพท. กล มอ านวยการ กล มบร หารการเง นและส นทร พย กล มบร หารบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผล การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน หน วยตรวจสอบภายใน เพศ ชาย หญ ง รวม ต ากว า ป.ตร ว ฒ การศ กษา ป. ป.ตร โท รวม ป. เอก รวม อ ตรากาล งในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 1. จานวนตาแหน งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา อ ตราก าล งคร จานวนคร ตาม จ.18 จ านวนคร ตามเกณฑ ก.ค. จ านวนคร ขาด ค ดเป นร อยละ +เก น 1,116 1, จานวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จาแนกตามระด บตาแหน ง ด งน ระด บต าแหน ง รวม ชาย หญ ง คร ผ ช วย คศ คศ คศ คศ คศ.5 รวม

20 3. จานวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จาแนกตามว ทยฐานะ และเพศ ด งน ต าแหน ง ร บเง นเด อนใน ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ว ทยฐานะ อ นด บ รวม ชาย หญ ง 1. ผ อ านวยการโรงเร ยน คศ.1 คศ.2 ผ อ านวยการช านาญการ คศ.3 ผ อ านวยการช านาญการพ เศษ คศ.4 ผ อ านวยการเช ยวชาญ คศ.5 ผ อ านวยการเช ยวชาญพ เศษ รวม รองผ อ านวยการโรงเร ยน คศ คศ.2 รองผ อ านวยการช านาญการ คศ.3 รองผ อ านวยการช านาญการพ เศษ คศ.4 รองผ อ านวยการเช ยวชาญ รวม คร คศ คศ.2 คร ช านาญการ คศ.3 คร ช านาญการพ เศษ คศ.4 คร เช ยวชาญ 1 1 คศ.5 คร เช ยวชาญพ เศษ 4. คร ผ ช วย คร ผ ช วย รวม รวมท งส น 1, การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จ าแนกตามเพศ ว ฒ / ตาแหน ง ผ บร หาร ร.ร. ผ ช วยผ บร หารฯ คร ผ สอน รวม ร อยละ ต ากว า ป.ตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม ,

21 ปร มาณงานท ร บผ ดชอบ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม หน าท ด แลร บผ ดชอบ การจ ดการศ กษา ข นพ นฐานครอบคล ม 4 อ าเภอค อ อ าเภอเม องจ นทบ ร อ าเภอท าใหม อ าเภอนายายอามและอ าเภอแก งหางแมว ม โรงเร ยนในส งก ด จ านวน 87 แห ง และ 1 สาขา โรงเร ยนเอกชน จ านวน 16 แห ง รายละเอ ยดด งน 1. โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 แยกเป นระด บ ด งน 1.1 โรงเร ยนประถมศ กษา เป ดสอนระด บประถมศ กษา จ านวน 2 โรงเร ยน 1 สาขา เป ดสอนระด บอน บาล ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 64 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 20 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน 1.2 โรงเร ยนเอกชน เป ดสอนระด บอน บาล จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 4 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บปวช. ป 1 ปวส. ป 2 จ านวน 1 โรงเร ยน 2. โรงเร ยนจ าแนกตามจ านวนน กเร ยน 2.1 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1120 คน จ านวน 43 โรงเร ยน 2.2 โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน จ านวน 30 โรงเร ยน 1 สาขา 2.3 โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน จ านวน 6 โรงเร ยน 2.4 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 5011,000 คน จ านวน 6 โรงเร ยน 2.5 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1,0011,500 คน จ านวน โรงเร ยน 2.6 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1,500 คนข นไป จ านวน 2 โรงเร ยน 21

22 ท ศทางการดาเน นงานของเขตพ นท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ได จ ดวางท ศทางการด าเน นงานของเขตพ นท การศ กษาในป งบประมาณ 2554 ไว ด งน ว ส ยท ศน (VISION) ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเป นคนด กล า เก งและท นสม ย บนพ นฐานความเป นไทย ม เคร อข ายความร วมม อท กภาคส วน พ นธก จ (MISSION) ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง พ ฒนาผ เร ยนให เต มตามศ กยภาพ ม ค ณธรรมน าความร ยกระด บค ณภาพส มาตรฐาน เป าประสงค (GOAL) 1. น กเร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานของหล กส ตรและม ความสามารถในการใช เทคโนโลย ในการส อสารและการเร ยนร 2. ประชากรว ยเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป อย างท วถ งและเสมอภาค 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตามศ กยภาพ 4. โรงเร ยนท กแห งม ระบบประก นค ณภาพการศ กษาท เข มแข งและผ านการประเม นค ณภาพภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 5. ส งเสร มความเข มแข งในการบร หารจ ดการศ กษาและส งเสร มการม ส วนร วมจากท กภาคส วน กลย ทธ (STRATEGY) กลย ทธ ในการพ ฒนาการศ กษา 5 ด าน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ และส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ท ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 3 สร างความเสมอภาคและเพ มโอกาสทางการศ กษาเต มศ กยภาพ ให ท วถ ง ครอบคล ม กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ กลย ทธ ท 5 ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชน และท องถ นในการจ ดการศ กษา และสร างความเข มแข งในสถานศ กษา จ ดเน น (FOCUS) 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 5 กล มสาระหล ก เพ มข นอย างน อยร อยละ 4 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น 3. ลดอ ตราการออกกลางค น เพ มอ ตราการศ กษาต อ 4. น กเร ยนท กคนม ความส าน กในการร กชาต และความเป นไทย 5. ยกระด บค ณภาพคร ให ม ศ กยภาพพร อมส าหร บการเปล ยนแปลง 6. สถานศ กษาท กแห งม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและผ านการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก 7. ส งเสร มความเข มแข งในการจ ดบร หารการศ กษาและการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 22

23 23

24 ตารางท 1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกรายส งก ด ประเภทและขนาด ป การศ กษา 2554 ประเภท/ขนาด จานวนโรงเร ยนแยกส งก ด หมาย จานวนโรงเร ยน สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. รวม เหต จาแนกตามประเภท ระด บก อนประถม ระด บประถมศ กษา ขยายโอกาส ระด บม ธยมศ กษา อาช วศ กษา อ ดมศ กษา จาแนกตามขนาด ขนาดท 1 (0 120 คน) ขนาดท 2 ( คน) ขนาดท 3 ( คน) ขนาดท 4 ( คน) ขนาดท 5 (5001,499 คน) ขนาดท 6 (1,5002,499 คน) ขนาดท 7 ( 2,500 คน) * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น จากตารางท 1 พบว าโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 99 โรงเร ยน เป นโรงเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 87 โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษา (ขยายโอกาส) จ านวน 21 โรงเร ยน โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา จ านวน 11 โรงเร ยน (เฉพาะท อย ในเขตพ นท บร การของสพป.จบ.1) เม อแยกตาม ขนาดโรงเร ยน พบว า ม โรงเร ยนขนาดเล ก ท ม จ านวนน กเร ยนต ากว า 120 คน ม จ านวน 44 โรงเร ยน และ โรงเร ยนท ม ขนาดใหญ ท ส ด ค อ ขนาดท 7 ( 2,500 คน) ม จ านวน 3 โรงเร ยน และพบว าม โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานการศ กษาเอกชนซ งเป ดสอนต งแต ก อนระด บประถมศ กษาถ งระด บ อาช วศ กษา จ านวน 17 โรงเร ยน โรงเร ยนในส งก ดต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเร ยน และโรงเร ยนใน ส งก ดองค กรบร หารส วนท องถ น จ านวน 6 โรงเร ยน ท งย งม ม สถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาท เป ดให บร การ 3 แห ง ได แก มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ, มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร และว ทยาล ยพระปกเกล า และ ม สถานศ กษาในระด บอาช วศ กษา 3 แห ง ได แก ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร, ว ทยาล ยสารพ ดช างจ นทบ ร และ ว ทยาล ยการอาช พนายายอาม แสดงให เห นว าในเขตพ นท บร การของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ นทบ ร เขต 1 ม การให การบร การการศ กษาท หลากหลายครบท กระด บ

25 ตารางท 2 จานวนสถานศ กษา แยกรายอาเภอและส งก ด ป การศ กษา 2554 อ าเภอ จ านวนโรงเร ยนแยกส งก ด สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. รวม เม อง ท าใหม นายายอาม แก งหางแมว รวม ร อยละ * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น ร อยละ จากตารางท 2 พบว า สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานม มากท ส ด ค ด เป นร อยละ รองลงมาเป นสถานศ กษาในส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ค ด เป นร อยละ ตารางท 3 จานวนน กเร ยน/น กศ กษา คร และห องเร ยน แยกรายส งก ด ป การศ กษา 2554 ส งก ด สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. จานวนน กเร ยน จานวนคร ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ 10,517 9,480 19, ,411 7,415 12, ,299 8,741 17, ,069 1,812 3, ,707 1,558 4, ,176 6,072 9, ห องเร ยน รวม 32,358 35,279 67, ,304 3,198 2,239 ร อยละ * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น จากตารางท 3 พบว าจ านวนน กเร ยนในท กส งก ด ม จ านวนท งหมด 67,637 คน โดยแยกเป นชาย จ านวน 32,358 คน หญ ง จ านวน 35,279 คน เม อเปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยน น กศ กษาชายและหญ ง พบว า จ านวนน กเร ยน น กศ กษาชายม น อยกว าหญ ง

26 ตางรางท 4 จานวนโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 จาแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา 2554 ประเภท จ านวนโรงเร ยน ร อยละ จานวนโรงเร ยนท งส น 87/1 สาขา 100 จ าแนกตามประเภทท เป ดสอน ระด บประถมศ กษา โรงเร ยนขยายโอกาส จาแนกตามโรงเร ยนหล ก/สาขา โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนสาขา จาแนกตามขนาดจานวนน กเร ยน (ร.ร.ร ฐบาล) ขนาดท 1 (นร คน) ขนาดท 2 (นร คน) ขนาดท 3 (นร คน) ขนาดท 4 (นร คน) ขนาดท 5 (นร คน) ขนาดท 6 (นร คน) ขนาดท 7 (นร คน) / จากตารางท 4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม โรงเร ยนในส งก ด จ านวน 87 โรงเร ยน 1 โรงเร ยนสาขา จ ดการศ กษาในระด บประถมศ กษา (ช วงช นป ท 1 และ 2) ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก โรงเร ยนประถมศ กษาท เป ดสอนขยายโอกาส โดยเป ดสอนช วงช นท 3 (ม.1 ม.3 ) ร อยละ หากจ าแนกตามขนาดโดยอ งจ านวนน กเร ยน ถ าโรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ม จ านวนโรงเร ยนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และ ขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ร อยละ

27 แผนภ ม ท 1 จ านวนโรงเร ยนจ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนขยายโอกาส, จาแนกตามประเภทท เป ดสอน ระด บประถมศ กษา ระด บประถมศ กษา, จากแผนภ ม ท 1.1 พบว า โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 โรงเร ยนท เป ดสอนระด บประถมมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นโรงเร ยนขยายโอกาส โรงเร ยนสาขา 1.2 จาแนกตามโรงเร ยนหล ก/สาขา 1.14 จากแผนภ ม ท 1.2 พบว า โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 โรงเร ยนหล กหร อเอกเทศ ค ดเป นร อยละ ส วนโรงเร ยนสาขา ค ดเป นร อยละ จาแนกตามขนาดจานวนน กเร ยน (ร.ร.ร ฐบาล) โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนสาขา ขนาดท ขนาดท 4 5 (นร. (นร คน) 499 คน) 7% 7% ขนาดท 3 (นร คน) 14% ขนาดท 2 (นร คน) 21% ขนาดท 6 (นร คน) 1% ขนาดท 1 (นร คน) 49% ขนาดท 7 (นร คน ข นไป) 1% ขนาดท 1 (นร คน) ขนาดท 2 (นร คน) ขนาดท 3 (นร คน) ขนาดท 4 (นร คน) ขนาดท 5 (นร คน) ขนาดท 6 (นร คน) ขนาดท 7 (นร คน ข นไป) จากแผนภ ม ท 1.3 โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 หากจ าแนกตามขนาดโดยอ งจ านวนน กเร ยน ถ าโรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ม จ านวนโรงเร ยน มากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ร อยละ

28 ตารางท 5 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา 2554 ช น นร.ชาย นร.หญ ง รวม ร อยละ ห องเร ยน ห อง : นร. อน บาล : 17 อน บาล : 17 รวมก อนประถมศ กษา 1,600 1,548 3, : 17 ประถมศ กษาป ท 1 1,377 1,184 2, : 22 ประถมศ กษาป ท 2 1,215 1,107 2, : 20 ประถมศ กษาป ท 3 1,109 1,085 2, : 20 ประถมศ กษาป ท 4 1,162 1,053 2, : 19 ประถมศ กษาป ท 5 1,287 1,147 2, : 21 ประถมศ กษาป ท 6 1,192 1,120 2, : 20 รวมประถมศ กษา 7,342 6,696 14, : 20 ม ธยมศ กษาป ท : 12 ม ธยมศ กษาป ท : 30 ม ธยมศ กษาป ท : 29 รวมม ธยมศ กษาตอนต น 1,495 1,242 2, : 29 รวมท งส น 10,437 9,480 19, : 20 ร อยละ จากตารางท 5 จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยน ในภาพรวมระด บก อนประถมศ กษา และท กช วงช น ม ส ดส วน จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยน 1 : 20 และเม อจ าแนกเป นรายระด บและช วงช นปรากฏว า ระด บก อนประถมศ กษา ม จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยนน อยท ส ด ค ดเป นส ดส วน 1 : 17 รองลงมา ได แก ระด บประถมศ กษา (ช วงช นท 1 และ 2) ส ดส วน 1 : 20 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ช วงช นท 3) ส ดส วน 1 : 29 และระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย (ช วงช นท 4) ส ดส วน 1 : 39 28

29 แผนภ ม ท 2 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ก อนประถมศ กษา ห องเร ยน, 190 น กเร ยน, 3165 ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ห องเร ยน, 694 ห องเร ยน, 96 น กเร ยน, 2773 น กเร ยน, ห องเร ยน น กเร ยน จากแผนภ ม ท 2 พบว า จ านวนน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ม จ านวนน กเร ยนและจ านวนห องเร ยน มากท ส ด ค อ ม จ านวนน กเร ยน 14,038 คน และห องเร ยน 694 ห อง รองลงมาค อ น กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาตอนต น ม จ านวนน กเร ยน 2,737 คน และ ห องเร ยน 96 ห อง และ น กเร ยนระด บช นอน บาล ม จ านวน 3,165 คน และ ห องเร ยน 190 คน ตารางท 6 จ านวนน กเร ยน ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกประเภทโรงเร ยนตามส งก ดเด ม และระด บการศ กษา ป การศ กษา 2554 ระด บ สพฐ. ก อนประถม ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวมท งส น สพป. น กเร ยน 3,165 14,038 2,773 19,997 ห องเร ยน นร. : ห อง 1 : 17 1 : 20 1 : 29 1 : 20 รวม น กเร ยน 3,165 14,038 2,773 19,997 ห องเร ยน นร. : ห อง 1 : 17 1 : 20 1 : 29 1 : 20 จากตารางท 6 จ านวนน กเร ยนจ าแนกเป นระด บ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ระด บประถมศ กษา ม น กเร ยนมากท ส ด จ านวน 14,038 น ม ห องเร ยน 694 ห อง ส ดส วนห องเร ยน ต อน กเร ยน 1 : 20 รองลงมา ค อ ระด บก อนประถมศ กษา ม น กเร ยน 3,165 คน ม ห องเร ยน 190 ห อง ส ดส วน 1 : 17 คน และระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม น กเร ยน 2,773 น ม ห องเร ยน 96 ห อง ส ดส วน 1 : 29 หากพ จารณาตามเกณฑ ท ก าหนดจะเห นว าระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนส ง กว าเกณฑ ก าหนด ส วนระด บก อนประถมศ กษาม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนย งต ากว าเกณฑ ท ก าหนด และ ระด บประถมศ กษาม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนพอด ก บเกณฑ ท ก าหนด 29

30 ตารางท 7 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร ต อน กเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 7 ขนาด ป การศ กษา 2554 ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร : นร. ห อง : นร. ขนาดท 1 (0 120 คน) ไม ม น กเร ยน น กเร ยน 1 20 คน น กเร ยน คน : 6 1 : 3 น กเร ยน คน : 12 1 : 6 น กเร ยน คน : 14 1 : 8 น กเร ยน คน : 18 1 : 11 น กเร ยน คน : 15 1 : 13 ขนาดท 2 ( คน) 19 3, : 18 1 : 19 ขนาดท 3 ( คน) 12 2, : 20 1 : 23 ขนาดท 4 ( คน) 6 2, : 19 1 : 26 ขนาดท 5 (500 1,499 คน) 6 3, : 22 1 : 29 ขนาดท 6 (1,500 2,499 คน) 1 2, : 22 1 : 33 ขนาดท 7 ( 2,500 คน) 1 2, : 25 1 : 44 รวมท งส น 88 19,997 1, : 19 1 : 20 จากตารางท 7 อ ตราส วนน กเร ยนต อคร พบว าในภาพรวมท กระด บช นในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 อ ตราส วนคร ต อน กเร ยนเท าก บ 1 : 19 และเม อพ จารณาเป นขนาดห องเร ยน ปรากฏว า การเร ยนท ม น กเร ยน คน ม จ านวนคร เก นเกณฑ มากท ส ด รองลงมา ได แก การเร ยนท ม น กเร ยน คน, คน และ คน และการเร ยนขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ตามล าด บ ส วนการเร ยนท ม คร ต ากว าเกณฑ มากท ส ด ค อ โรงเร ยน ขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ส วนอ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยนปรากฏว า ในภาพรวมท กระด บช น อ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยน เท าก บ 1 : 20 และเม อพ จารณาเป นขนาดการเร ยน ปรากฏว า โรงเร ยนขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ม จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยนมากท ส ด รองลงมา ได แก โรงเร ยนขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และโรงเร ยนขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ส าหร บอ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยนน อยท ส ด ค อ การเร ยนท ม น กเร ยน คน รองลงมา ได แก โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน และ การเร ยนท ม น กเร ยน คน ตามล าด บ 30

31 ตารางท 8 จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม จ าแนกตามประเภทความพ การ ป การศ กษา 2554 ประเภทความพ การ ก อน ประถมศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวม ร อยละ บกพร องทางการเห น บกพร องทางการได ย น บกพร องทางสต ป ญญา บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ ม ป ญหาทางการเร ยนร บกพร องทางการพ ด/ภาษา ออท ศต ก พ การซ อน อ นๆ รวมท งส น ร อยละ จ านวนน กเร ยนท งหมด (ปกต และพ การ) 3,165 14,095 2,737 19,997 จากตารางท 8 จ านวนเด กพ การท เร ยนร วมก บเด กปกต ในการเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 พบว า ในภาพรวมน เด กพ การเร ยนร วมก บเด กปกต ในท กระด บช น ค ดเป นร อยละ 0.80 หากจ าแนกเป นรายระด บ ปรากฏว าระด บม ธยมตอนต นม เด กพ การเร ยนร วม ก บเด กปกต มากท ส ด รองลงมาได แก ระด บประถมศ กษา และระด บก อนประถมศ กษา ตามล าด บ และ เม อพ จารณาประเภทความพ การพบว า เด กท ม ป ญหาทางด านการเร ยนร มากท ส ดรองลงมา ได แก ความบกพร อง ทางสต ป ญหา ตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ช น ป.3 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ระด บ ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ผล ผล ผล ผล เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) ป การศ กษา 2552 ม ว ชา ภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 ในป การศ กษา 2553 ท งสามว ชาม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 31

32 ตารางท 10 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ว ชา ระด บ เฉล ยร อยละ หมายเหต ภาษาไทย เขตพ นท ประเทศ คณ ตศาสตร เขตพ นท ประเทศ ว ทยาศาสตร เขตพ นท ประเทศ ส งคมศ กษา เขตพ นท ประเทศ ภาษาอ งกฤษ เขตพ นท ประเทศ ส ขศ กษา เขตพ นท ประเทศ ศ ลปะ เขตพ นท ประเทศ การงานอาช พ เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 10 ผลการสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ท งว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษา ศ ลปะ และการงานอาช พ ในระด บเขตพ นท การศ กษาม ค าเฉล ยส งกว าค าเฉล ยระด บประเทศ ส วนว ชาท ม ค าเฉล ย ส งกว าร อยละ 50 ในระด บเขตพ นท การศ กษา ค อ ว ชาส ขศ กษา และว ชาการงานอาช พ ป การศ กษา 2552 ว ชาส งคม ว ชาส ขศ กษา ว ชาการงานอาช พ ในป การศ กษา

33 ตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ว ชา ระด บ เฉล ยร อยละ หมายเหต ภาษาไทย เขตพ นท ประเทศ คณ ตศาสตร เขตพ นท ประเทศ ว ทยาศาสตร เขตพ นท ประเทศ ส งคมศ กษา เขตพ นท ประเทศ ภาษาอ งกฤษ เขตพ นท ประเทศ ส ขศ กษา เขตพ นท ประเทศ ศ ลปะ เขตพ นท ประเทศ การงานอาช พ เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา พบว า ท กว ชาระด บเขตพ นท การศ กษาม ค าเฉล ยส งกว าค าเฉล ยระด บประเทศ และ ม ว ชาท ม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 ในระด บเขตพ นท การศ กษา ค อ ว ชาส ขศ กษา ป การศ กษา 2552 และ ว ชาส ข ศ กษา ว ชาการงานอาช พ ป การศ กษา

34 ตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 ประเภท จานวน ร อยละ ข าราชการคร ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจา รวม 1, จากตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 พบว า ข าราชการคร จ านวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ บ คลากรทางการศ กษา ร อยละ 6.13 ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา ร อยละ 8.67 และล กจ างประจ า ร อยละ 5.89 แผนภ ม ท 3 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 บ คลากรทางการ ล กจ างประจ า, 72 ข าราชการคร ไม ศ กษา, 75 ส งก ดสถานศ กษา, 106 ข าราชการคร, 970 ข าราชการคร ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจ า จากแผนภ ม ท 3 พบว าข าราชการคร ม จ านวนมากท ส ด และล กจ างประจ าม จ านวนน อยท ส ด 34

35 ตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตาม ว ฒ / ประเภท ป การศ กษา 2554 ว ฒ / ต าแหน ง ผ บร หาร ร.ร. ผ ช วยผ บร หารฯ คร ผ สอน รวม ร อยละ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม ,076 ร อยละ จากตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ ประเภท ป การศ กษา 2554 พบว า คร ผ สอนม จ านวนมากท ส ด รองลงมา ได แก ผ บร หารโรงเร ยนและผ ช วยผ บร หารโรงเร ยน หากพ จารณาตามว ฒ การศ กษา ปรากฏว า ม ผ จบระด บปร ญญาตร มากท ส ด รองลงมา ได แก ปร ญญาโทและปร ญญาเอก แผนภ ม ท 4 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตาม ว ฒ /ประเภท ป การศ กษา 2554 ปร ญญาเอก คร ผ สอน, 1 ผ ช วยผ บร หารฯ, 0 ผ บร หาร ร.ร., 1 ปร ญญาโท ปร ญญาตร คร ผ สอน, 67 ผ ช วยผ บร หารฯ, 11 ผ บร หาร ร.ร., 42 ผ ช วยผ บร หารฯ, 8 ผ บร หาร ร.ร., 44 คร ผ สอน, 902 คร ผ สอน ผ ช วยผ บร หารฯ ผ บร หาร ร.ร จากแผนภ ม ท 4 พบว า ข าราชการคร ต าแหน งผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร และคร ผ สอนส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาตร รองลงมาต าแหน งผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร และคร ผ สอนจบการศ กษาระด บ ปร ญญาโท 35

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 1 คานา ข อม ลพ นฐานถ อเป นส งท ม ความสาค ญอย างย ง โดยในส วนของเทศบาลการจ ดทา รายงานข อม ลพ นฐานจะเป นเหม อนการเป ดให ประชาชนและผ สนใจท วไปได เข าถ งเทศบาล

More information

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน >

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน > 1 ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 < กล มนโยบายและแผน > 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เป นหน วยงาน การจ ดการศ กษาท ม พ นท ร บผ ดชอบ 3 จ งหว ด ค อ จ

More information

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560)

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ น ตราประจ าจ งหว ด ค าขว ญจ งหว ดล าพ น พระธาต เด น พระรอดขล ง ล าไยด ง กระเท ยมด ประเพณ งาม จามเทว ศร หร

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10520 โทรศ พท 02-1729736 - 41, โทรสาร 02-1729736 -41 ต อ 214 Web site: www.mrl.ac.th

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

รายงานผลการประเม นตนเอง

รายงานผลการประเม นตนเอง รายงานผลการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการอาช พอ นทร บ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 คานา รายงานการประเม นตนเอง ( Self Assessment Report

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning)

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) พ.ศ. 2557-2559 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาภ เก ต สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนเกาะส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information