สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554"

Transcription

1 สารสนเทศทางการศ กษา ประจาป การศ กษา 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เอกสารลาด บท 21/2554 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 http ://www.chan1.go.th

2 ค าน า เอกสารสารสนเทศทางการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นขอม ลสารสนเทศประจ าป การศ กษา 2554 ซ งเป นข อม ลต นป การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 และข อม ลส นป การศ กษา 2553 ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 โดยการจ ดเก บข อม ลของโรงเร ยน และประมวลผลผ านเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เพ อเป นข อม ลในการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 กล มนโยบายและแผน ในฐานะผ ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 หว งเป นอย างย งว า เอกสารสารสนเทศทางการศ กษาจะเป นประโยชน ต อการบร หาร และการจ ดการศ กษาตามสมควร ขอขอบค ณบ คลากรในส งก ดท ให ความร วมม อในการส ารวจ รวบรวมข อม ล และจ ดท าเอกสารฉบ บน ได ส าเร จล ล วงด วยด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ก นยายน

3 หน า ค าน า 2 สารบ ญ 3 ส วนท 1 เกร นน า ประว ต จ นทบ ร 6 ค าขว ญจ งหว ดจ นทบ ร 8 ล กษณะภ ม ศาสตร 8 ล กษณะภ ม ประเทศ 9 ล กษณะภ ม อากาศ 9 การปกครองและประชากร 10 การคมนาคมขนส ง 10 ส นค าพ นเม อง 13 อาหารพ นเม อง 14 แหล งท องเท ยว 15 ส วนท 2 แนะน าส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ก อนท จะมาเป นส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 16 ท ต ง 17 เขตพ นท บร การ 18 บ คลากรส าน กงาน 19 อ ตราก าล งในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 19 ปร มาณงานท ร บผ ดชอบ 21 ท ศทางการด าเน นงานของเขตพ นท 22 ส วนท 3 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา

4 หน า ตารางท 1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกรายส งก ดและขนาด ป การศ กษา ตารางท 2 จ านวนสถานศ กษาแยกรายอ าเภอและส งก ด ป การศ กษา ตารางท 3 จ านวนน กเร ยน / น กศ กษา คร และห องเร ยนรายส งก ด ป การศ กษา ตารางท 4 จ านวนโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 จ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา ตารางท 5 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา ตารางท 6 จ านวนน กเร ยน ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกประเภทโรงเร ยน ตามส งก ดและระด บการศ กษา ป การศ กษา ตารางท 7 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร ต อน กเร ยนและน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 7 ขนาด ป การศ กษา ตารางท 8 จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม จ าแนกตามประเภทความพ การ ป การศ กษา ตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (NT) ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 10 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา ตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ / ประเภท ป การศ กษา ตารางท 14 จ านวนน กเร ยนด อยโอกาส ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนแยกรายส ญชาต ป การศ กษา ตารางท 16 จ านวนน กเร ยนขาดแคลนเคร องแบบ เคร องเข ยน แบบเร ยน อาหารกลางว น หร อมากกว า 3 รายการ แยกรายช น ป การศ กษา ตารางท 17 จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กและส วนส งไม ได เกณฑ มาตรฐาน ป การศ กษา ตารางท 18 จ านวนน กเร ยนจ าแนกตามศาสนา ป การศ กษา ตารางท 19 จ านวนน กเร ยนท อย ห างไกลจากโรงเร ยน เก น 3 ก โลเมตร จ าแนกตามว ธ การเด นทาง ป การศ กษา ตารางท 20 จ านวนน กเร ยนพ การ น กเร ยนด อยโอกาส ป การศ กษา

5 ตารางท 21 จ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกเป นรายช นและสาเหต ป การศ กษา ตารางท 22 จ านวนน กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 6 และช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 23 จ านวนน กเร ยนท เร ยนจบช น อน บาล ป.3 ป.6 และม.3 จ าแนกตามระยะเวลา ท ใช ในการเร ยน 44 หน า หน า แผนภ ม ท 1 จ านวนโรงเร ยนจ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา แผนภ ม ท 2 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยนและน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา แผนภ ม ท 3 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา แผนภ ม ท 4 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ / ประเภท ป การศ กษา

6 จ นทบ ร หร อท น ยมเร ยกก นในอ กช อว า เม อง จ นท ม ประว ต ศาสตร ย อนไปต งแต ย คก อนประว ต ศาสตร ค อ ม การส ารวจพบเคร องม อในย คห นข ดอาย ประมาณ 2,000 ป ท อ าเภอมะขาม อ าเภอท าใหม และท ราบเช งเขาบ านคลองบอน อ าเภอโป งน าร อน น กโบราณคด ส นน ษฐานว าม การสร างเม องข น เป นคร งแรกเม อพ ทธศตวรรษท 18 บร เวณหน าเขาสระบาป โดย ชาวชอง ซ งเป นชนเผ าในตระก ลมอญ เขมร เป นชนพ นเม อง กล มแรกท เข ามาต งรกรากในป าตะว นออกบร เวณจ งหว ด ระยอง จ นทบ ร และตราด โดยเฉพาะในเขตป ารอยต อจ นทบ ร ตราด ซ งเป นแหล งของป าและสม นไพรอ นอ ดมสมบ รณ มาก ท งรง (ค อยางไม ท ได จากต นไม ใช ท ายา) คร ง (ค อช อของเพล ยชน ดหน ง ให ส แดงในการย อมผ า ข ผ ง กระวาน ไม กฤษณา ไม จ นทน ขาว หวาย อบเชยป า ขม น หอม น าม นยางเร ว และอ นๆ อ กมากมาย ในสม ยก อนชาวชองด ารงช พด วยการเก บหาของ ป า ทว าป จจ บ นพ นท ป าได ลดน อยลง เน องจากการห กร างถางพง การท าไร ท าสวน และถ กจ บจองโดยคนไทยและ คนจ น กอปรก บการเก บของป ากลายเป นเร องผ ดกฎหมาย นายพรานจ งต องเปล ยนว ถ ช ว ตไปเป นแรงงานใน เม อง หร อบางส วนย งคงท านาท าสวนก นอย ท บ านคลองพล ก งอ าเภอเขาค ชก ฏ พ.ศ ได ม การย ายเม องไปสร างใหม ท บ านล มซ งอย ทางฝ งตะว นตกของแม น าจ นทบ ร และหล งจาก กร งศร อย ธยาเส ยแก พม า สมเด จพระเจ าตากส นมหาราชคร งด ารงต าแหน งพระยาวช รปราการ ได ย ดเม องจ นทบ ร ไว นาน 5 เด อน เพ อสะสมเสบ ยงและร พล จากน นจ งเด นท พประกอบด วยชาวไทยจ น จ านวน 5,000 คน กล บไป กอบก กร งศร อย ธยาค นจากพม าได ส าเร จ น บเป นความภาคภ ม ใจของคนเม องจ นท มาถ งป จจ บ น ด งจะเห นได จาก โบราณสถานและอน สรณ สถานหลายแห งท ม การจ ดสร างไว เพ อร าล กถ งพระองค ในสม ยสมเด จพระน งเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 3 ได ย ายเม องไปต งอย ท บ านเน นวง ซ งอย ในพ นท ส งเพ อ เป นท ม นในการป องก นการถ กร กรานจากญวน จนกระท งในสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาล ท 5 จ งย ายเม องกล บไปท เด ม ณ บ านล ม เน องจากค ายเน นวงอย ไกลจากแหล งน า จนป พ.ศ เก ดกรณ พ พาทไทย ฝร งเศส ร.ศ. 112 ฝร งเศสได เข ามาย ดครองเม องจ นทบ ร ไว นานถ ง 11 ป จนไทยต องยอมยกด นแดน ฝ งซ ายแม น าโขงให ฝร งเศสเพ อแลกเม องจ นทบ ร กล บค นมา จนกระท งป พ.ศ.2476 ได ม การจ ดระเบ ยบบร หารราชการแผ นด นใหม เม องจ นทบ ร จ งได ร บการยกฐานะ เป นจ งหว ดมาจนท กว นน 6

7 ส ญล กษณ จ งหว ดจ นทบ ร ตราประจาจ งหว ด ร ปกระต ายอย ในดวงจ นทร เปล งแสงเป นประกาย แสงจ นทร หมายถ งความสวยงาม เย อกเย น ละม นละไม เปร ยบได ก บความสงบ ร นรมย และร มเย นเป นส ขของภ ม ภาคน ร ปกระต ายเป นส ญล กษณ ส วนหน ง ของดวงจ นทร ซ งชาวไทยท วไปเช อว าม อย เช นน นมาแต ด กด าบรรพ เช นเด ยวก บท จ นทบ ร เป นเม องโบราณม ช อ ปรากฏอย ในพงศาวดารมาต งแต แรกสร างกร งศร อย ธยา ธงประจาจ งหว ดจ นทบ ร ดอกไม ประจาจ งหว ด ช อดอกไม ดอกเหล องจ นทบ ร ต นไม ประจาจ งหว ดช อพรรณไม จ น ช อว ทยาศาสตร Diosppyros decandra 7

8 คาขว ญจ งหว ดจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร ม ค าขว ญประจ าจ งหว ดว า น าตกล อเล อง เม องผลไม พร กไทยพ นธ ด อ ญมณ มากเหล อ เส อจ นทบ ร สมบ รณ ธรรมชาต สมเด จพระเจ าตากส นมหาราช รวมญาต ก ชาต ท จ นทบ ร ล กษณะภ ม ศาสตร จ งหว ดจ นทบ ร ต งอย บนพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกของประเทศ ระหว าง เส นร งท องศา เหน อ และเส นแวงท องศาตะว นออก อย ห างจากกร งเทพมหานคร ประมาณ 245 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมดจ านวน 6,338 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 3,961,250 ไร ค ดเป น 16.6% ของพ นท ภาคตะว นออกและ เท าก บ 1.8 ของพ นท ประเทศ ม อาณาเขตต ดต อก บจ งหว ดใกล เค ยงค อ ราชอาณาจ กร ก มพ ชาประมาณ 86 ก โลเมตร และม แนวชายฝ งทะเลยาวประมาณ 87 ก โลเมตรและต ดต อ ท ศเหน อ ต ดจ งหว ดฉะเช งเทรา จ งหว ดสระแก ว และจ งหว ดปราจ นบ ร ท ศตะว นออก ต ดจ งหว ดตราด และราชอาณาจ กรก มพ ชา ท ศใต ต ดอ าวไทย ท ศตะว นตก ต ดจ งหว ดระยอง และจ งหว ดชลบ ร 8

9 ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท จ งหว ดจ นทบ ร แบ งล กษณะภ ม ประเทศได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. ภ เขาส งและเน นเขา ได แก ด านตะว นตกเฉ ยงเหน อต ดก บจ งหว ดระยองและจ งหว ดฉะเช งเทรา ในเขต อ าเภอแก งหางแมว ม เขาชะม ล ชะอม และล าปลายประแกต เป นต นก าเน ดล าน าสาขาของคลองโตนด ทางตอน เหน อและตะว นออกม ท วเขาจ นทบ ร ประกอบด วย เขาสอยดาวเหน อ เขาตะเค ยนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปล อง เขาสอยดาวใต ท วเขาจ นทบ ร ทอดต วจากเขตต ดต อจ งหว ดสระแก วลงมาตอนกลางของจ งหว ด บรรจบก บเขาสาม ง ามของท วเขาบรรท ด ท วเขาจ นทบ ร ครอบคล มพ นท ด านตะว นออกของก งอ าเภอ เขาค ชฌก ฏ ตะว นตกของ อ าเภอสอยดาวและอ าเภอโป งน าร อน ส วนเขาสามง ามอย ทางตอนใต ของอ าเภอโป งน าร อน ตะว นออกของอ าเภอ นายายอามและตอนเหน อของอ าเภอขล ง ส วนเน นเขาม กระจายอย ท วไปในท กอ าเภอ/ก งอ าเภอ 2. ท ราบส งและท ราบเช งเขา ได แก ด านตะว นออกของเขาสอยดาวจดชายแดนไทย ก มพ ชา ในพ นท อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป งน าร อน ด านใต ของเขาสามง าม พ นท ตอนกลางอ าเภอขล งและตะว นออกของอ าเภอ มะขาม อ กบร เวณหน งระหว างเขาสอบดาวก บเขาชม ลในพ นท อ าเภอแก งหางแมว ก งอ าเภอเขาค ชฌก ฏและทาง ตอนเหน อของอ าเภอท าใหม 3. ท ราบล มน าและท รบชายฝ งทะเล ได แก ล มน าตลองโตนด ไหลผ านอ าเภอแก งหางแมว ก ง อ าเภอเขาค ชฌก ฏ อ าเภอท าใหม ล มน าจ นทบ ร ไหลผ านทางตะว นตกของอ าเภอมะขาม อ าเภอเม องจ นทบ ร และ อ าเภอแหลมส งห ล มน าพ งราดม เฉพาะล าน าสาขาอย ในพ นท อ าเภอนายายอาม แล วไหลไปบรรจบก บล าน าสาขา จากอ าเภอแกลง จ งหว ดระยอง รวมเป นล าน าพ งราดไหลลงใต เป นแนวระหว างจ งหว ดจ นทบ ร และจ งหว ดระยอง ล มน าเวฬ ไหลจากเหน อลงใต ในเขตอ าเภอขล ง ส วนท ราบชายฝ งทะเลได แก พ นท ตอนใต ของอ าเภอนายายอาม อ าเภอท าใหม อ าเภอแหลมส งห และอ าเภอขล ง ล กษณะภ ม อากาศ สภาพภ ม อากาศโดยท วไปจ งหว ดจ นทบ ร ต งอย ในเขตท ม อากาศร อนช น ม ฝนตกช กต ดต อก นประมาณ 6 เด อนต อป และในป พ.ศ ม ฝนตกจ านวน 163 ว น ว ดปร มาณน าฝนโดยรวม 2,856 ม ลล เมตร และเด อนท ม อ ณหภ ม ต าส ดในรอบป ค อเด อนธ นวาคม ว ดได องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม เฉล ยตลอดป องศา เซลเซ ยส ประกอบด วย 3 ฤด ค อ ฤด ร อน ต งแต กลางเด อนก มภาพ นธ ถ งกลางเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน ต งแต กลางเด อนพฤษภาคมถ งกลางเด อนต ลาคม ฤด หนาว ต งแต กลางเด อนพฤศจ กายนถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 9

10 การปกครองและประชากร ประกอบด วย การปกครอง แบ งออกเป น 10 อ าเภอ 76 ต าบล 728 หม บ าน 33 ช มชน หน วยการปกครองส วนท องถ น 1. องค การบร หารส วนจ งหว ด 2. เทศบาลเม อง 3 แห ง เทศบาลต าบล 27 แห ง 3. องค การบร หารส วนต าบล 51 แห ง ประชากรจ งหว ดจ นทบ ร เด อนเมษายน ป พ.ศ ม ประชากรรวมท งส น 515,842 คน โดยแยกเป น ชาย 254,314 คน หญ ง 261,528 คน การคมนาคมขนส ง จ งหว ดจ นทบ ร ม การคมนาคมท สะดวกสบาย ม เส นทางคมนาคมท งทางบก ทางน า และทางอากาศ โดยเฉพาะทางบกม เส นทางท อย ในสภาพด ตลอดท กฤด กาล ม ความสะดวก รวดเร ว การคมนาคมขนส งทางบก เส นทางเด นรถของจ งหว ดจ นทบ ร ต ดต อถ งกรงเทพฯ ม 3 สาย ค อ จ นทบ ร กร งเทพฯ สาย ก. ข. และ ค. ส วนการขนส งเส นทางรถระหว างจ งหว ดม 10 เส นทางไปย งจ งหว ดต าง ๆ ได แก จ งหว ดตราด ระยอง ชลบ ร สระบ ร สระแก ว นครราชส มา ปราจ นบ ร บ ร ร มย ฉะเช งเทรา และตาก การเด นทางส จ งหว ดจ นทบ ร ม เส นทาง ด งน เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร พ ทยา บ านฉาง ระยอง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 291 ก โลเมตร เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร ศร ราชา บ านฉาง ระยอง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทางประมาณ 254 ก โลเมตร 245 ก โลเมตร เส นทางสายกร งเทพฯ ชลบ ร แกลง จ นทบ ร โดยใช ทางหลวงหมายเลข 344 ระยะทางประมาณ ทางหลวงพ เศษ (Motorway) เร มต นท ถนนศร นคร นทร ส นส ดท เม องพ ทยา จ งหว ดชลบ ร จากน นใช ทางหลวงหมายเลข 36 และทางหลวงหมายเลข 3 รวมระยะทางประมาณ 248 ก โลเมตร เส นทางย ทธศาสตร เช อมระหว างภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อผ านจ งหว ดปราจ นบ ร ผ านทางหลวง หมายเลข 33 เข าส ทางหลวงหมายเลข 317 ผ านอ าเภอสอยดาว อ าเภอโป งน าร อน และอ าเภอมะขาม เข าส จ งหว ดจ นทบ ร เส นทางจ นทบ ร ตราด ระยะทาง 78 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ระยอง ระยะทาง 103 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ชลบ ร ระยะทาง 155 ก โลเมตร 10

11 เส นทางจ นทบ ร สระแก ว ระยะทาง 169 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร ปราจ นบ ร ระยะทาง 269 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร นครราชส มา ระยะทาง 352 ก โลเมตร เส นทางจ นทบ ร บ ร ร มย ระยะทาง 441 ก โลเมตร การคมนาคมขนส งทางน า ในอด ตจ งหว ดจ นทบ ร ใช การคมนาคมทางน าเป นหล ก โดยใช ท าเท ยบเร อท า แฉลบ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเม อง แต ต อมาม ป ญหาเร องส นทรายในร องน า ป จจ บ นจ งหว ดก าล งพ ฒนาปร บปร ง ท าเท ยบเร อแหลมส งห ต าบลปากน าแหลมส งห เป นท าเท ยบเร อเพ อการท องเท ยวและการขนส งส นค าอ กเส นทาง หน ง การคมนาคมขนส งทางอากาศ ม สนามบ นท ต าบลเขาว ว อ าเภอท าใหม ใช ในราชการทหาร และบางคร ง ใช เป นสนามบ นส าหร บหน วยท าฝนเท ยม กล มชนชาต กล มชนชาต ต าง ๆ ท เคยอาศ ยอย ในพ นท ต าง ๆ ภายของจ งหว ดจ นทบ ร เม อคร งอด ตกาล และป จจ บ นน ชนเช อสายต างๆ น ก ย งกระจ ดกระจายอย ตามท ต าง ๆ และช มชนชาวชองถ อได ว าเป นชนพ นเม องของจ งหว ด จ นทบ ร ช มชนชาวชอง ในแถบตอนเหน อของจ นทบ ร ม ชนพ นเม องด งเด มกล มหน งซ งม นามเร ยกว า ชอง และเช อ ก นว าเป นคนพ นเม องเด มในด นแดนแถบน ส วนใหญ รวมกล มก นอย ในบร เวณเช งเขาสอยดาวและ เขาค ชฌก ฏใน พ นท อ าเภอโป งน าร อน อ าเภอมะขาม และก งอ าเภอเขาค ชฌก ฏ โดยเฉพาะในเขตของต าบลตะเค ยนทองคลองพล และพลวง ชาวชองม ร ปร างส นท ด ส งประมาณ ฟ ต ผมหย กขอด ตาโต ร มฝ ปากหนา ช มชนชาวญวน เข ามาต งถ นฐานในจ นทบ ร ต งแต สม ยอย ธยาตอนปลายจากประว ต ว ดคาทอล กจ นทบ ร ระบ ว าพระส งฆราชซ งป อองเดอ ซ เซให บาทหลวงเฮ ตเด นทางมาด แลคาทอล ก ชาวญวนซ งอพยพหน ภ ยการบ บค น ทางศาสนาในญวนเข ามาอย ในจ นทบ ร เม อหลายส บป ก อนท บาทหลวงเฮ ตเด นทางมาถ งในป พ.ศ.2254 ( สม ยพระเจ าท ายสระ ) พบว าขณะน น จ นทบ ร ม คาทอล กชาวญวนจ านวนประมาณ 130 คนบาทหลวงเฮ ต ได สร างโบสถ หล งเล ก ๆ ข น ต อมาได ม การย ายอ ก 3 คร ง จนมาต งอย ในบร เวณป จจ บ น จากน นช มชนชาวญวนคร สต ก ค อย ๆ ขยายต วข นเร อย ๆ โดยม โบสถ เป นศ นย กลางของช มชนและเป นศ นย รวมจ ตใจต อมาเม อช มชนญวนแถบ ร มแม น าจ นทบ ร ไม สามารถขยายเขตออกไปได อ กจ งได แยกไปต งในถ นอ น เช น อ าเภอขล ง อ าเภอท าใหม และบ าน ท าแฉลบ ช มชนชาวจ น ชาวจ น เน องจากเม องต าง ๆ ทางแถบชายฝ งทะเลตะว นออกอย ในเส นทางการค าทาง ทะเลระหว างไทยและจ นมาแต โบราณ จ งม ช มชนของชาวจ นอย ในบร เวณน เป นจ านวนมากเฉพาะท จ นทบ ร ม ช มชน ชาวจ นด งเด มอย ตามชายฝ งทะเลหลายแห ง ท งในเขต อ าเภอขล ง แหลมส งห และท าใหม ส วนใหญ ท าอาช พ 11

12 ประมงและค าขาย ในเขตอ าเภอเม องจ นทบ ร ม ช มชนชาวจ นเก าเป นจ นฮกเก ยน อย ในบร เวณร มแม น าจ นทบ ร เร ยกว า ย านท าหลวง ไปจนถ งบร เวณช มชนชาวญวน ท เร ยกว า ตลาดล าง โดยม ศาลเจ าเป นท หมายเขตชาวจ นเป น ผ บ กเบ กก จการหลายอย าง อาท การต อเร อส าเภา การค า รวมท งเป นนายอากรเก บส วยด วย ช มชนชาวก หล า เป นชนกล มน อยจากพม าท เข ามาอาศ ยอย ในจ งหว ดจ นทบ ร ช วงสม ยร ชกาลท 5 ชาว ก หล าเร ยกต วเองว า "ไต" แต คนไทยจะเร ยก "ไทยใหญ " ชาวเขมรจะเร ยกชาวต างชาต ท เข าไปในเขมรว า "กาลา" ช อก หล า ก เร ยกตามภาษาเขมรแต เพ ยนเส ยงเป น "ก หล า" ผ ส งอาย ของชาวก หล าเล าให ฟ งว า พวกเขาอพยพ " มา ตามพลอย " โดยเร มเข ามาท าพลอยท ต าบลบางกะจะต อมาได อพยพไปท าพลอยท บ อไร ข าม ไปถ งบ อไพล น บ อเวฬ และได กล บมาต งถ นฐานในจ นทบ ร ในช วงหล ง พ.ศ ช มชนชาวเขมร เน องจากจ นทบ ร ม เขตแดนต ดต อก บประเทศสาธารณร ฐก มพ ชาประชาธ ปไตย จ งม หม บ านชาวเขมรอย ตามแนวชายแดนหลายแห ง เช น บ านแหลม บ านโอล าเจ ยกและบ านผ กกาด อ าเภอโป งน าร อน ศาสนา น บถ อศาสนาพ ทธร อยละ 83.6 ศาสนาคร สต ร อยละ 4.14 ศาสนา อ สลามร อยละ 0.33 ศาสนาอ น ๆ ร อยละ การละเล นและการแสดงพ นบ าน การละเล นพ นบ านของจ งหว ดจ นทบ ร เป นส วนหน งท แสดงให เห นว ถ ช ว ตความเป นอย ของชาวจ นทบ ร ต งแต อด ตถ งป จจ บ นการละเล นพ นบ านของจ งหว ดจ นทบ ร ในป จจ บ น ม ท งท เป นการละเล นแบบด งเด มท ส บทอด มาจากบรรพชนชาวจ นทบ ร และร ปแบบท พ ฒนาปร บปร งเปล ยนแปลงไปตามกาลเวลาและท ได ประด ษฐ ข นใหม โดยให สอดคล องก บช ว ตความเป นอย และสภาพส งคมท เปล ยนแปลงแต ย งม เอกล กษณ เฉพาะของชาวจ นทบ ร ไว อย างเด นช ด การเล นสะบ าล อ จ งหว ดจ นทบ ร ม การละเล นสะบ าล อก นมานาน เด มท น นน ยมเล นก นท งเด กและผ ใหญ ม กเล นก นในช วงเทศกาลตร ษสงกรานต นอกจากจะเล นเพ อความสน กสนานแล ว ย งม การแข งข นเอาแพ เอาชนะ ก นว าบ านใดต าบลใดเป นผ ม ฝ ม อในการเล นมากกว าก น แต ในป จจ บ นหาม ผ เล นได น อยเต มท เด ก ๆ ก ไม น ยม เล น การเล นสะบ าล อน จ งไม แพร หลาย แต จ งหว ดจ นทบ ร โดยเทศบาลเม องจ นทบ ร ได พยายามอน ร กษ ไว โดยม การ จ ดให ม แข งข นเป นประจ าท กป ในช วงของเทศกาลตร ษสงกรานต ระบาทอเส อ เส อเป นห ตถกรรมพ นบ านของชาวจ งหว ดจ นทบ ร โดย สมเด จพระนางเจ าร าไพพรรณ พระบรมราช น ในร ชกาลท 7 ทรงฟ นฟ การทอเส อ ข น เม อคร งประท บอย ณ ว งสวนบ านแก วทรงหากรรมว ธ ย อมส เส อ ออกแบบลาย และออกแบบร ปทรงต าง ๆ ของว สด ท ท าด วยเส อจนเก ดเป นผล ตภ ณฑ ท ข น 12

13 หน าตาของจ งหว ดจ นทบ ร คณาจารย ของว ทยาล ยนาฏศ ลป จ นทบ ร ได น าว ธ การทอเส อมาประด ษฐ เป นท าร าโดย เร มจากการต ดกก จ กกก ย อมส กก ตลอดจนการทองเป นผ นเส อ ท งน โดยได ร บการแนะน าจากอาจารย ส ร ว ภาท พย สมบ ต บ ญ สถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ ผ แสดงเป นหญ งล วนประมาณ 69 คน การแต งกาย สวมเส อแขนกระบอกผ าหน า น งผ าถ งกรอมเท า ผมเกล าท ามวยส งกลางศ รษะ ท ดดอกไม เคร องประด บได แก ต างห สร อยข อม อ เข มข ด อ ปกรณ ท ใช ในการประกอบการแสดง 1. ม ดใช ส าหร บต ดต นกก 2. ผ นเส อ ดนตร ดนตร ท ใช ในการแสดงระบ าทอเส อ ค อ วงป พาทย ไม แข ง เพลงและจ งหวะใช จ นตนาการไปตามล ลา ท าร า ท านองเพลงม ส าเน ยงเขมร ระบาชอง การแสดงพ นบ านระบ าชอง เป นระบ าท แสดงถ งความสน กสนานร าเร งของชาวชองในจ งหว ด จ นทบ ร ท มาจ บกล มก นในงานเทศกาลและร วมเต นระบ าด วยก น ผ แสดงเป นหญ งล วน จ านวน 6 8 คน ( หร อ แล วแต โอกาส ) จ ดม งหมายของการแสดงเพ อความสน กสนานและสวยงาม การแต งกาย การแต งกายน งผ าถ งส เข ยว สวมเส อแขนส นส ขาว สวมเคร องประด บ ต างห ก าไลข อม อส ทอง ก าไลข อเท าเป นล กกระพรวนและท ดดอกไม แดง ดนตร ดนตร เป นวงป พาทย ไม แข ง โดยม ท านองเพลงดนตร ไปทางส าเน ยงเขมร ส นค าพ นเม อง ผลไม เป นส นค าท ข นช อของจ งหว ดจ นทบ ร ระหว างเด อนพฤษภาคมถ งม ถ นายน ได แก ท เร ยน เงาะ ม งค ด ระก าหวาน ในช วงฤด ผลไม จะม น กท องเท ยวน ยมเด นทางไปท องเท ยวและซ อหาผลไม รสอร อยราคาย อมเยา ค ณภาพด ท จ งหว ดจ นทบ ร เส อจ นทบ ร ห ตถกรรมพ นบ านอ กชน ดท ม ช อเส ยงของจ งหว ด ผล ตจากกก ได ม การน าเอากกมา ด ดแปลง เป นเคร องใช ต าง ๆ มากมาย พร กไทย จ นทบ ร เป นแหล งปล กพร กไทยท ส าค ญของประเทศไทยเป นพ ชเศรษฐก จท ท ารายได ให ก บ เกษตรกรในจ งหว ดจ นทบ ร อ ญมณ เป นส นค าท ข นช อของจ งหว ด น กท องเท ยวสามารถหาซ อได ตามร าน จ าหน ายอ ญมณ บนถนนอ ญมณ ในว นศ กร ว นเสาร และว นอาท ตย 13

14 อาหารพ นเม อง หม ชะมวง ม ล กษณะคล ายหม พะโล แต ม รสชาต ท งหวาน เผ ดและเปร ยวทานพร อมก บข าวสวย ก วยเต ยวเส นป ม ล กษณะคล ายก วยเต ยวผ ดไท แต ใช ก วยเต ยวเส นจ นท ผ ดด วยเคร องแกง ใส ป ทะเลทอด กรอบ ม รสเข มข น ท งเปร ยว เผ ด หวาน ร บประทานก บถ วงอก ห วปล หร อแตงกวาซอย ก วยเต ยวหม เล ยงและเน อเล ยง ม รสชาต ของน าก วยเต ยวต างจากก วยเต ยวอ นๆ ค อม รสชาต หวาน เผ ด และเปร ยว เพราะต มด วยเคร องเทศหลายชน ด ท าให ม กล นหอมของดอกเร ว เวลาร บประทานจะปร งด วยน าตาล อ อยและน าส มพร กข หน สด น าพร กป ไข เป นอาหารรสจ ด ม กล นและรสหวานหอมของป ทะเทต มส ก ปร งด วยกระเท ยมและพร กข หน ร บประทานก บแตงกวาและขม นขาว ไก ต มกระวาน เป นแกงจ ดชน ดหน ง แต ม รสชาต เหม อนต มข าไก และม กล นหอมของต นกระวาน ปลากระบอกต มส มระกา ม รสชาต คล ายก บต มส มท วไป เพ ยงแต ใส ระก าเปร ยวแทนมะนาว เพ อเป น เอกล กษณ ของเม องจ นท ทองม วนน ม เป นขนมท ข นช อของอ าเภอท าใหม ท าจากแป ง ม 2 รสค อรสหวาน และรสเค ม ขนมน มนวล เป นขนมท ท าจากแป ง ห อไส มะพร าว ม รสหวาน 14

15 แหล งท องเท ยว จ งหว ดจ นทบ ร ม แหล งท องเท ยวท ส าค ญ ได แก แหล งท องเท ยวทางด านประว ต ศาสตร และโบราณสถาน แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรมและห ตถกรรม และแหล งท องเท ยวตามธรรมชาต ด งน 1. แหล งท องเท ยวทางด านประว ต ศาสตร และศาสนสถาน ได แก ว ดพล บพลา ว ดโยธาน ม ต ว ดเขา ส ก ม ว ดพล บบางกะจะ ว ดม งกรบ ปผาราม ว ดไผ ล อม ว ดเน นส ง ว ดทองท ว โบราณสถานเม องเพน ยด หอไตร กลางน า ว ดตะกาดเง า ว ดเขตต นาบ ญญาราม เจด ย ยอดเขาพลอยแหวน รอยพระบาทบนเขาค ชฌก ฏ โบสถ คาทอล ก โบราณสถานค ายเน นวง ค กข ไก ต กแดง พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต พาณ ชย นาว ศาลสมเด จพระเจ าตาก ส นมหาราช อ ต อเร อสมเด จพระเจ าตากส นมหาราช 2. แหล งท องเท ยวทางว ฒนธรรมและห ตถกรรม ได แก บ อพลอยท เขาพลอยแหวน ทอเส อกก จ นทบ ร หม บ านเสม ดงามและบางสระเก า ศ นย ว ฒนธรรมจ งหว ดจ นทบ ร ส าน กงานโบราณคด ใต น า 3. แหล งท องเท ยวตามธรรมชาต และเช งน เวศ ได แก เขตร กษาพ นธ ส ตว ป าเขาสอยดาว อ ทยานแห งชาต น าตกพล ว อ ทยานแห งชาต เขาค ชฌก ฏ น าตกตรอกนอง น าตกคลองนารายณ ถ าเขาวงกต หาดอ าวกระท ง หาด อ าวยาง หาดแหลมเสด จ หาดเจ าหลาว หาดค งว มาน ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค งกระเบน หาดแหลมส งห ฟาร ม ปลาโลมาโอเอซ สซ เว ลด 4. แหล งท องเท ยวอ น ได แก ตลาดชายแดนไทย ก มพ ชา (ช องผ กกาด) ตลาดชายแดนไทย ก มพ ชา (บ านแหลม) 15

16 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บการด แล ของส าน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการ ให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการเขต พ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ โดยม ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 เป นผ บร หาร และแบ งงานออกเป น 7 กล ม 1 หน วย ตามประกาศตามกระทรวงศ กษาธ การ เร องการแบ งส วนราชการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา พ.ศ และเพ มเต ม (ลงในราชก จจาน เบกษาเล มท 127 ตอนพ เศษ 109 ว นท 14 ก นยายน 2553) ด งน 1. กล มอ านวยการ 2. กล มบร หารงานบ คคล 3. กล มนโยบายและแผน 4. กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 5. กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา 6. กล มบร หารการเง นและส นทร พย 7. กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 8. หน วยตรวจสอบภายใน 16

17 ท ต ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ต งอย เลขท 1 ถนนตากส น ต าบลตลาด อ าเภอเม องจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร บนเน อท 10 ไร 3 งาน ณ ละต จ ดท ลองต จ ดท หล งท 1 แบบอาคารส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด 3 ช น เป นอาคารคอนกร ต ช นแรก เป นห องปฏ บ ต งานของกล มอ านวยการ กล มบร หารงานบ คคล หน วยตรวจสอบ ภายใน และห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 3 ห อง ช นสอง เป นห องปฏ บ ต งานของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ นทบ ร เขต 1 ห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 1 ห อง กล มบร หารการเง นและส นทร พย กล มนโยบายและแผน และห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช นสาม เป นห องประช ม และห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 1 ห อง หล งท 2 แบบอาคารส าน กงานการประถมศ กษาอ าเภอ 2 ช น เป นอาคารคอนกร ต เสร มเหล ก ช นแรก เป นห องปฏ บ ต งานของกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ช นสอง เป นห องปฏ บ ต งานของรองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 2 ห อง และห องปฏ บ ต งานของกล มส งเสร มการจ ดการศ กษาและกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน อาคารพ สด จ านวน 2 หล ง โรงจอดรถ จ านวน 3 หล ง อาคารศ นย ส อเพ อการศ กษา จ านวน 1 หล ง เบอร โทรศ พท Website : http: //www.chan1.go.th 17

18 เขตพ นท บร การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม เขตพ นท บร การจ ดการศ กษา 4 อ าเภอ ค อ อ าเภอเม องจ นทบ ร ท าใหม นายายอาม และแก งหางแมว ม พ นท ท งหมด 2, ตารางก โลเมตร จ าแนก เป นรายอ าเภอได ด งน อ าเภอ เขตการปกครอง พ นท ประชากร ระยะทางอ าเภอ เทศบาล เทศบาล อบต. ต าบล หม บ าน (ตร.กม.) (คน) ก บจ งหว ด (กม.) เม อง ต าบล เม อง ,147 ท าใหม , นายายอาม , , แก งหางแมว , รวม , ,402 ภาพแผนท ต งโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 18

19 บ คลากรสาน กงาน ตาแหน ง/กล ม/หน วย ผอ./รอง ผอ.สพท. กล มอ านวยการ กล มบร หารการเง นและส นทร พย กล มบร หารบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผล การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน หน วยตรวจสอบภายใน เพศ ชาย หญ ง รวม ต ากว า ป.ตร ว ฒ การศ กษา ป. ป.ตร โท รวม ป. เอก รวม อ ตรากาล งในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 1. จานวนตาแหน งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา อ ตราก าล งคร จานวนคร ตาม จ.18 จ านวนคร ตามเกณฑ ก.ค. จ านวนคร ขาด ค ดเป นร อยละ +เก น 1,116 1, จานวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จาแนกตามระด บตาแหน ง ด งน ระด บต าแหน ง รวม ชาย หญ ง คร ผ ช วย คศ คศ คศ คศ คศ.5 รวม

20 3. จานวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จาแนกตามว ทยฐานะ และเพศ ด งน ต าแหน ง ร บเง นเด อนใน ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ว ทยฐานะ อ นด บ รวม ชาย หญ ง 1. ผ อ านวยการโรงเร ยน คศ.1 คศ.2 ผ อ านวยการช านาญการ คศ.3 ผ อ านวยการช านาญการพ เศษ คศ.4 ผ อ านวยการเช ยวชาญ คศ.5 ผ อ านวยการเช ยวชาญพ เศษ รวม รองผ อ านวยการโรงเร ยน คศ คศ.2 รองผ อ านวยการช านาญการ คศ.3 รองผ อ านวยการช านาญการพ เศษ คศ.4 รองผ อ านวยการเช ยวชาญ รวม คร คศ คศ.2 คร ช านาญการ คศ.3 คร ช านาญการพ เศษ คศ.4 คร เช ยวชาญ 1 1 คศ.5 คร เช ยวชาญพ เศษ 4. คร ผ ช วย คร ผ ช วย รวม รวมท งส น 1, การศ กษาของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ในสถานศ กษา จ าแนกตามเพศ ว ฒ / ตาแหน ง ผ บร หาร ร.ร. ผ ช วยผ บร หารฯ คร ผ สอน รวม ร อยละ ต ากว า ป.ตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม ,

21 ปร มาณงานท ร บผ ดชอบ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม หน าท ด แลร บผ ดชอบ การจ ดการศ กษา ข นพ นฐานครอบคล ม 4 อ าเภอค อ อ าเภอเม องจ นทบ ร อ าเภอท าใหม อ าเภอนายายอามและอ าเภอแก งหางแมว ม โรงเร ยนในส งก ด จ านวน 87 แห ง และ 1 สาขา โรงเร ยนเอกชน จ านวน 16 แห ง รายละเอ ยดด งน 1. โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 แยกเป นระด บ ด งน 1.1 โรงเร ยนประถมศ กษา เป ดสอนระด บประถมศ กษา จ านวน 2 โรงเร ยน 1 สาขา เป ดสอนระด บอน บาล ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 64 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 20 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน 1.2 โรงเร ยนเอกชน เป ดสอนระด บอน บาล จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 4 โรงเร ยน เป ดสอนระด บอน บาล ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ านวน 3 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 1 โรงเร ยน เป ดสอนระด บปวช. ป 1 ปวส. ป 2 จ านวน 1 โรงเร ยน 2. โรงเร ยนจ าแนกตามจ านวนน กเร ยน 2.1 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1120 คน จ านวน 43 โรงเร ยน 2.2 โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน จ านวน 30 โรงเร ยน 1 สาขา 2.3 โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน จ านวน 6 โรงเร ยน 2.4 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 5011,000 คน จ านวน 6 โรงเร ยน 2.5 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1,0011,500 คน จ านวน โรงเร ยน 2.6 โรงเร ยนท ม น กเร ยน 1,500 คนข นไป จ านวน 2 โรงเร ยน 21

22 ท ศทางการดาเน นงานของเขตพ นท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ได จ ดวางท ศทางการด าเน นงานของเขตพ นท การศ กษาในป งบประมาณ 2554 ไว ด งน ว ส ยท ศน (VISION) ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเป นคนด กล า เก งและท นสม ย บนพ นฐานความเป นไทย ม เคร อข ายความร วมม อท กภาคส วน พ นธก จ (MISSION) ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง พ ฒนาผ เร ยนให เต มตามศ กยภาพ ม ค ณธรรมน าความร ยกระด บค ณภาพส มาตรฐาน เป าประสงค (GOAL) 1. น กเร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานของหล กส ตรและม ความสามารถในการใช เทคโนโลย ในการส อสารและการเร ยนร 2. ประชากรว ยเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป อย างท วถ งและเสมอภาค 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตามศ กยภาพ 4. โรงเร ยนท กแห งม ระบบประก นค ณภาพการศ กษาท เข มแข งและผ านการประเม นค ณภาพภายนอก ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 5. ส งเสร มความเข มแข งในการบร หารจ ดการศ กษาและส งเสร มการม ส วนร วมจากท กภาคส วน กลย ทธ (STRATEGY) กลย ทธ ในการพ ฒนาการศ กษา 5 ด าน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ และส งเสร มความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ส งเสร มการจ ดการเร ยนร ท ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 3 สร างความเสมอภาคและเพ มโอกาสทางการศ กษาเต มศ กยภาพ ให ท วถ ง ครอบคล ม กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ กลย ทธ ท 5 ส งเสร มการม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชน และท องถ นในการจ ดการศ กษา และสร างความเข มแข งในสถานศ กษา จ ดเน น (FOCUS) 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 5 กล มสาระหล ก เพ มข นอย างน อยร อยละ 4 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น 3. ลดอ ตราการออกกลางค น เพ มอ ตราการศ กษาต อ 4. น กเร ยนท กคนม ความส าน กในการร กชาต และความเป นไทย 5. ยกระด บค ณภาพคร ให ม ศ กยภาพพร อมส าหร บการเปล ยนแปลง 6. สถานศ กษาท กแห งม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและผ านการร บรองจากการประเม น ค ณภาพภายนอก 7. ส งเสร มความเข มแข งในการจ ดบร หารการศ กษาและการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 22

23 23

24 ตารางท 1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกรายส งก ด ประเภทและขนาด ป การศ กษา 2554 ประเภท/ขนาด จานวนโรงเร ยนแยกส งก ด หมาย จานวนโรงเร ยน สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. รวม เหต จาแนกตามประเภท ระด บก อนประถม ระด บประถมศ กษา ขยายโอกาส ระด บม ธยมศ กษา อาช วศ กษา อ ดมศ กษา จาแนกตามขนาด ขนาดท 1 (0 120 คน) ขนาดท 2 ( คน) ขนาดท 3 ( คน) ขนาดท 4 ( คน) ขนาดท 5 (5001,499 คน) ขนาดท 6 (1,5002,499 คน) ขนาดท 7 ( 2,500 คน) * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น จากตารางท 1 พบว าโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 99 โรงเร ยน เป นโรงเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 87 โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษา (ขยายโอกาส) จ านวน 21 โรงเร ยน โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา จ านวน 11 โรงเร ยน (เฉพาะท อย ในเขตพ นท บร การของสพป.จบ.1) เม อแยกตาม ขนาดโรงเร ยน พบว า ม โรงเร ยนขนาดเล ก ท ม จ านวนน กเร ยนต ากว า 120 คน ม จ านวน 44 โรงเร ยน และ โรงเร ยนท ม ขนาดใหญ ท ส ด ค อ ขนาดท 7 ( 2,500 คน) ม จ านวน 3 โรงเร ยน และพบว าม โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานการศ กษาเอกชนซ งเป ดสอนต งแต ก อนระด บประถมศ กษาถ งระด บ อาช วศ กษา จ านวน 17 โรงเร ยน โรงเร ยนในส งก ดต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 3 โรงเร ยน และโรงเร ยนใน ส งก ดองค กรบร หารส วนท องถ น จ านวน 6 โรงเร ยน ท งย งม ม สถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาท เป ดให บร การ 3 แห ง ได แก มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ, มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร และว ทยาล ยพระปกเกล า และ ม สถานศ กษาในระด บอาช วศ กษา 3 แห ง ได แก ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร, ว ทยาล ยสารพ ดช างจ นทบ ร และ ว ทยาล ยการอาช พนายายอาม แสดงให เห นว าในเขตพ นท บร การของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ นทบ ร เขต 1 ม การให การบร การการศ กษาท หลากหลายครบท กระด บ

25 ตารางท 2 จานวนสถานศ กษา แยกรายอาเภอและส งก ด ป การศ กษา 2554 อ าเภอ จ านวนโรงเร ยนแยกส งก ด สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. รวม เม อง ท าใหม นายายอาม แก งหางแมว รวม ร อยละ * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น ร อยละ จากตารางท 2 พบว า สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานม มากท ส ด ค ด เป นร อยละ รองลงมาเป นสถานศ กษาในส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ค ด เป นร อยละ ตารางท 3 จานวนน กเร ยน/น กศ กษา คร และห องเร ยน แยกรายส งก ด ป การศ กษา 2554 ส งก ด สพป. สพม. สช. ตชด. เทศบาล สอศ. สกอ. จานวนน กเร ยน จานวนคร ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ 10,517 9,480 19, ,411 7,415 12, ,299 8,741 17, ,069 1,812 3, ,707 1,558 4, ,176 6,072 9, ห องเร ยน รวม 32,358 35,279 67, ,304 3,198 2,239 ร อยละ * หมายเหต ข อม ล สพม. เฉพาะโรงเร ยนม ธยม 11 โรงเร ยนท ต งอย ในเขตพ นท บร การของ สพป. จ นทบ ร 1 เท าน น จากตารางท 3 พบว าจ านวนน กเร ยนในท กส งก ด ม จ านวนท งหมด 67,637 คน โดยแยกเป นชาย จ านวน 32,358 คน หญ ง จ านวน 35,279 คน เม อเปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยน น กศ กษาชายและหญ ง พบว า จ านวนน กเร ยน น กศ กษาชายม น อยกว าหญ ง

26 ตางรางท 4 จานวนโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 จาแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา 2554 ประเภท จ านวนโรงเร ยน ร อยละ จานวนโรงเร ยนท งส น 87/1 สาขา 100 จ าแนกตามประเภทท เป ดสอน ระด บประถมศ กษา โรงเร ยนขยายโอกาส จาแนกตามโรงเร ยนหล ก/สาขา โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนสาขา จาแนกตามขนาดจานวนน กเร ยน (ร.ร.ร ฐบาล) ขนาดท 1 (นร คน) ขนาดท 2 (นร คน) ขนาดท 3 (นร คน) ขนาดท 4 (นร คน) ขนาดท 5 (นร คน) ขนาดท 6 (นร คน) ขนาดท 7 (นร คน) / จากตารางท 4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ม โรงเร ยนในส งก ด จ านวน 87 โรงเร ยน 1 โรงเร ยนสาขา จ ดการศ กษาในระด บประถมศ กษา (ช วงช นป ท 1 และ 2) ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก โรงเร ยนประถมศ กษาท เป ดสอนขยายโอกาส โดยเป ดสอนช วงช นท 3 (ม.1 ม.3 ) ร อยละ หากจ าแนกตามขนาดโดยอ งจ านวนน กเร ยน ถ าโรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ม จ านวนโรงเร ยนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และ ขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ร อยละ

27 แผนภ ม ท 1 จ านวนโรงเร ยนจ าแนกประเภท ขนาด ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนขยายโอกาส, จาแนกตามประเภทท เป ดสอน ระด บประถมศ กษา ระด บประถมศ กษา, จากแผนภ ม ท 1.1 พบว า โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 โรงเร ยนท เป ดสอนระด บประถมมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นโรงเร ยนขยายโอกาส โรงเร ยนสาขา 1.2 จาแนกตามโรงเร ยนหล ก/สาขา 1.14 จากแผนภ ม ท 1.2 พบว า โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 โรงเร ยนหล กหร อเอกเทศ ค ดเป นร อยละ ส วนโรงเร ยนสาขา ค ดเป นร อยละ จาแนกตามขนาดจานวนน กเร ยน (ร.ร.ร ฐบาล) โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนหล ก โรงเร ยนสาขา ขนาดท ขนาดท 4 5 (นร. (นร คน) 499 คน) 7% 7% ขนาดท 3 (นร คน) 14% ขนาดท 2 (นร คน) 21% ขนาดท 6 (นร คน) 1% ขนาดท 1 (นร คน) 49% ขนาดท 7 (นร คน ข นไป) 1% ขนาดท 1 (นร คน) ขนาดท 2 (นร คน) ขนาดท 3 (นร คน) ขนาดท 4 (นร คน) ขนาดท 5 (นร คน) ขนาดท 6 (นร คน) ขนาดท 7 (นร คน ข นไป) จากแผนภ ม ท 1.3 โรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 หากจ าแนกตามขนาดโดยอ งจ านวนน กเร ยน ถ าโรงเร ยนขนาดเล กท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ม จ านวนโรงเร ยน มากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมา ได แก ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ร อยละ ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ร อยละ 6.82 ขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ร อยละ

28 ตารางท 5 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ป การศ กษา 2554 ช น นร.ชาย นร.หญ ง รวม ร อยละ ห องเร ยน ห อง : นร. อน บาล : 17 อน บาล : 17 รวมก อนประถมศ กษา 1,600 1,548 3, : 17 ประถมศ กษาป ท 1 1,377 1,184 2, : 22 ประถมศ กษาป ท 2 1,215 1,107 2, : 20 ประถมศ กษาป ท 3 1,109 1,085 2, : 20 ประถมศ กษาป ท 4 1,162 1,053 2, : 19 ประถมศ กษาป ท 5 1,287 1,147 2, : 21 ประถมศ กษาป ท 6 1,192 1,120 2, : 20 รวมประถมศ กษา 7,342 6,696 14, : 20 ม ธยมศ กษาป ท : 12 ม ธยมศ กษาป ท : 30 ม ธยมศ กษาป ท : 29 รวมม ธยมศ กษาตอนต น 1,495 1,242 2, : 29 รวมท งส น 10,437 9,480 19, : 20 ร อยละ จากตารางท 5 จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยน ในภาพรวมระด บก อนประถมศ กษา และท กช วงช น ม ส ดส วน จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยน 1 : 20 และเม อจ าแนกเป นรายระด บและช วงช นปรากฏว า ระด บก อนประถมศ กษา ม จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยนน อยท ส ด ค ดเป นส ดส วน 1 : 17 รองลงมา ได แก ระด บประถมศ กษา (ช วงช นท 1 และ 2) ส ดส วน 1 : 20 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ช วงช นท 3) ส ดส วน 1 : 29 และระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย (ช วงช นท 4) ส ดส วน 1 : 39 28

29 แผนภ ม ท 2 จ านวนน กเร ยนจ าแนกรายช น เพศ ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน ก อนประถมศ กษา ห องเร ยน, 190 น กเร ยน, 3165 ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ห องเร ยน, 694 ห องเร ยน, 96 น กเร ยน, 2773 น กเร ยน, ห องเร ยน น กเร ยน จากแผนภ ม ท 2 พบว า จ านวนน กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ม จ านวนน กเร ยนและจ านวนห องเร ยน มากท ส ด ค อ ม จ านวนน กเร ยน 14,038 คน และห องเร ยน 694 ห อง รองลงมาค อ น กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาตอนต น ม จ านวนน กเร ยน 2,737 คน และ ห องเร ยน 96 ห อง และ น กเร ยนระด บช นอน บาล ม จ านวน 3,165 คน และ ห องเร ยน 190 คน ตารางท 6 จ านวนน กเร ยน ห องเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกประเภทโรงเร ยนตามส งก ดเด ม และระด บการศ กษา ป การศ กษา 2554 ระด บ สพฐ. ก อนประถม ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวมท งส น สพป. น กเร ยน 3,165 14,038 2,773 19,997 ห องเร ยน นร. : ห อง 1 : 17 1 : 20 1 : 29 1 : 20 รวม น กเร ยน 3,165 14,038 2,773 19,997 ห องเร ยน นร. : ห อง 1 : 17 1 : 20 1 : 29 1 : 20 จากตารางท 6 จ านวนน กเร ยนจ าแนกเป นระด บ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 ระด บประถมศ กษา ม น กเร ยนมากท ส ด จ านวน 14,038 น ม ห องเร ยน 694 ห อง ส ดส วนห องเร ยน ต อน กเร ยน 1 : 20 รองลงมา ค อ ระด บก อนประถมศ กษา ม น กเร ยน 3,165 คน ม ห องเร ยน 190 ห อง ส ดส วน 1 : 17 คน และระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม น กเร ยน 2,773 น ม ห องเร ยน 96 ห อง ส ดส วน 1 : 29 หากพ จารณาตามเกณฑ ท ก าหนดจะเห นว าระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนส ง กว าเกณฑ ก าหนด ส วนระด บก อนประถมศ กษาม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนย งต ากว าเกณฑ ท ก าหนด และ ระด บประถมศ กษาม ส ดส วนน กเร ยนต อห องเร ยนพอด ก บเกณฑ ท ก าหนด 29

30 ตารางท 7 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร ต อน กเร ยน และน กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 7 ขนาด ป การศ กษา 2554 ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน คร : นร. ห อง : นร. ขนาดท 1 (0 120 คน) ไม ม น กเร ยน น กเร ยน 1 20 คน น กเร ยน คน : 6 1 : 3 น กเร ยน คน : 12 1 : 6 น กเร ยน คน : 14 1 : 8 น กเร ยน คน : 18 1 : 11 น กเร ยน คน : 15 1 : 13 ขนาดท 2 ( คน) 19 3, : 18 1 : 19 ขนาดท 3 ( คน) 12 2, : 20 1 : 23 ขนาดท 4 ( คน) 6 2, : 19 1 : 26 ขนาดท 5 (500 1,499 คน) 6 3, : 22 1 : 29 ขนาดท 6 (1,500 2,499 คน) 1 2, : 22 1 : 33 ขนาดท 7 ( 2,500 คน) 1 2, : 25 1 : 44 รวมท งส น 88 19,997 1, : 19 1 : 20 จากตารางท 7 อ ตราส วนน กเร ยนต อคร พบว าในภาพรวมท กระด บช นในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 อ ตราส วนคร ต อน กเร ยนเท าก บ 1 : 19 และเม อพ จารณาเป นขนาดห องเร ยน ปรากฏว า การเร ยนท ม น กเร ยน คน ม จ านวนคร เก นเกณฑ มากท ส ด รองลงมา ได แก การเร ยนท ม น กเร ยน คน, คน และ คน และการเร ยนขนาดท 2 (น กเร ยน คน) ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) ตามล าด บ ส วนการเร ยนท ม คร ต ากว าเกณฑ มากท ส ด ค อ โรงเร ยน ขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ส วนอ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยนปรากฏว า ในภาพรวมท กระด บช น อ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยน เท าก บ 1 : 20 และเม อพ จารณาเป นขนาดการเร ยน ปรากฏว า โรงเร ยนขนาดท 7 (น กเร ยน 2,500 คน) ม จ านวนน กเร ยนต อห องเร ยนมากท ส ด รองลงมา ได แก โรงเร ยนขนาดท 6 (น กเร ยน 1,500 2,499 คน) และโรงเร ยนขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) ส าหร บอ ตราส วนห องเร ยนต อน กเร ยนน อยท ส ด ค อ การเร ยนท ม น กเร ยน คน รองลงมา ได แก โรงเร ยนท ม น กเร ยน คน และ การเร ยนท ม น กเร ยน คน ตามล าด บ 30

31 ตารางท 8 จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม จ าแนกตามประเภทความพ การ ป การศ กษา 2554 ประเภทความพ การ ก อน ประถมศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวม ร อยละ บกพร องทางการเห น บกพร องทางการได ย น บกพร องทางสต ป ญญา บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ ม ป ญหาทางการเร ยนร บกพร องทางการพ ด/ภาษา ออท ศต ก พ การซ อน อ นๆ รวมท งส น ร อยละ จ านวนน กเร ยนท งหมด (ปกต และพ การ) 3,165 14,095 2,737 19,997 จากตารางท 8 จ านวนเด กพ การท เร ยนร วมก บเด กปกต ในการเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร เขต 1 พบว า ในภาพรวมน เด กพ การเร ยนร วมก บเด กปกต ในท กระด บช น ค ดเป นร อยละ 0.80 หากจ าแนกเป นรายระด บ ปรากฏว าระด บม ธยมตอนต นม เด กพ การเร ยนร วม ก บเด กปกต มากท ส ด รองลงมาได แก ระด บประถมศ กษา และระด บก อนประถมศ กษา ตามล าด บ และ เม อพ จารณาประเภทความพ การพบว า เด กท ม ป ญหาทางด านการเร ยนร มากท ส ดรองลงมา ได แก ความบกพร อง ทางสต ป ญหา ตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ช น ป.3 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ระด บ ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ผล ผล ผล ผล เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 9 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) ป การศ กษา 2552 ม ว ชา ภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 ในป การศ กษา 2553 ท งสามว ชาม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 31

32 ตารางท 10 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ว ชา ระด บ เฉล ยร อยละ หมายเหต ภาษาไทย เขตพ นท ประเทศ คณ ตศาสตร เขตพ นท ประเทศ ว ทยาศาสตร เขตพ นท ประเทศ ส งคมศ กษา เขตพ นท ประเทศ ภาษาอ งกฤษ เขตพ นท ประเทศ ส ขศ กษา เขตพ นท ประเทศ ศ ลปะ เขตพ นท ประเทศ การงานอาช พ เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 10 ผลการสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ท งว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษา ศ ลปะ และการงานอาช พ ในระด บเขตพ นท การศ กษาม ค าเฉล ยส งกว าค าเฉล ยระด บประเทศ ส วนว ชาท ม ค าเฉล ย ส งกว าร อยละ 50 ในระด บเขตพ นท การศ กษา ค อ ว ชาส ขศ กษา และว ชาการงานอาช พ ป การศ กษา 2552 ว ชาส งคม ว ชาส ขศ กษา ว ชาการงานอาช พ ในป การศ กษา

33 ตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ว ชา ระด บ เฉล ยร อยละ หมายเหต ภาษาไทย เขตพ นท ประเทศ คณ ตศาสตร เขตพ นท ประเทศ ว ทยาศาสตร เขตพ นท ประเทศ ส งคมศ กษา เขตพ นท ประเทศ ภาษาอ งกฤษ เขตพ นท ประเทศ ส ขศ กษา เขตพ นท ประเทศ ศ ลปะ เขตพ นท ประเทศ การงานอาช พ เขตพ นท ประเทศ จากตารางท 11 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา พบว า ท กว ชาระด บเขตพ นท การศ กษาม ค าเฉล ยส งกว าค าเฉล ยระด บประเทศ และ ม ว ชาท ม ค าเฉล ยเก นร อยละ 50 ในระด บเขตพ นท การศ กษา ค อ ว ชาส ขศ กษา ป การศ กษา 2552 และ ว ชาส ข ศ กษา ว ชาการงานอาช พ ป การศ กษา

34 ตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 ประเภท จานวน ร อยละ ข าราชการคร ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจา รวม 1, จากตารางท 12 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 พบว า ข าราชการคร จ านวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ บ คลากรทางการศ กษา ร อยละ 6.13 ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา ร อยละ 8.67 และล กจ างประจ า ร อยละ 5.89 แผนภ ม ท 3 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ป การศ กษา 2554 บ คลากรทางการ ล กจ างประจ า, 72 ข าราชการคร ไม ศ กษา, 75 ส งก ดสถานศ กษา, 106 ข าราชการคร, 970 ข าราชการคร ข าราชการคร ไม ส งก ดสถานศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ล กจ างประจ า จากแผนภ ม ท 3 พบว าข าราชการคร ม จ านวนมากท ส ด และล กจ างประจ าม จ านวนน อยท ส ด 34

35 ตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตาม ว ฒ / ประเภท ป การศ กษา 2554 ว ฒ / ต าแหน ง ผ บร หาร ร.ร. ผ ช วยผ บร หารฯ คร ผ สอน รวม ร อยละ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม ,076 ร อยละ จากตารางท 13 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตามว ฒ ประเภท ป การศ กษา 2554 พบว า คร ผ สอนม จ านวนมากท ส ด รองลงมา ได แก ผ บร หารโรงเร ยนและผ ช วยผ บร หารโรงเร ยน หากพ จารณาตามว ฒ การศ กษา ปรากฏว า ม ผ จบระด บปร ญญาตร มากท ส ด รองลงมา ได แก ปร ญญาโทและปร ญญาเอก แผนภ ม ท 4 จ านวนข าราชการคร จ าแนกตาม ว ฒ /ประเภท ป การศ กษา 2554 ปร ญญาเอก คร ผ สอน, 1 ผ ช วยผ บร หารฯ, 0 ผ บร หาร ร.ร., 1 ปร ญญาโท ปร ญญาตร คร ผ สอน, 67 ผ ช วยผ บร หารฯ, 11 ผ บร หาร ร.ร., 42 ผ ช วยผ บร หารฯ, 8 ผ บร หาร ร.ร., 44 คร ผ สอน, 902 คร ผ สอน ผ ช วยผ บร หารฯ ผ บร หาร ร.ร จากแผนภ ม ท 4 พบว า ข าราชการคร ต าแหน งผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร และคร ผ สอนส วนใหญ จบการศ กษาระด บปร ญญาตร รองลงมาต าแหน งผ บร หาร ผ ช วยผ บร หาร และคร ผ สอนจบการศ กษาระด บ ปร ญญาโท 35

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information