Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Size: px
Start display at page:

Download "Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter frgeorge@allsaintscbg.org. Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m."

Transcription

1 Parish Web Site Voice of the Church All Saints Greek Orthodox Church 601 W. McMurray Road Canonsburg, PA Office: (724) FAX: (724) Hall: (724) Volume 24 Number 8 Fr. George L. Livanos, Protopresbyter Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m. Office Address OUR MISSION IS TO GLORIFY OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST THROUGH OUR WORDS AND ACTIONS, ACCORDING TO THE HOLY TRADITIONS AND SACRED TEACHINGS OF OUR ORTHODOX CHRISTIAN FAITH. Today s Sunday bulletin is offered by Irene Changle and family and Jim Kairys, in memory of their dear mother Della Kairys; and by the Flaskos family, Kal, Harry and Angie, Anthony and Christina, Michael and Katina and family in loving memory of their parents, grand parents and cousins, Maria and Antonios Flaskos, Anthony and ELeni Germanos and Harry, Angelo and Diana Mazaras and Zoe Aretakis. May their memory be eternal. SCRIPTURE READINGS Orthros/Matins Gospel Luke 24:12-35 (pg 63- Orthros book) Divine Liturgy Epistle II Corinthians 4:6-15 ( page 88 in the Liturgy Book) Divine Liturgy Gospel Luke 18:10-14 (pg. 129 in the Liturgy Book) SUNDAY - February 24, SUNDAY OF THE PUBLICAN AND THE PHARISEE Today we commemorate the First and Second Finding of the Head of St. John the Baptist and St. Erasimos of the Kiev Caves Tone 5 Eothinon 5 TRISAGION PRAYER SERVICE: (pg. 164 in the Liturgy Book) Today s Trisagion Prayer Service is offered for the departed servants of God Della Kairys (5 yrs) by her children Irene Changle and family and Jim Kairys. Also commemorated today are the departed servants of God Maria (52 yrs) and Antonios Flaskos (41 yrs) and Eleni Germanos and Harry and Angelo and Diana Mazaras and Zoe Aretakis, offered by their children, grandchildren and cousins Kal Flaskos, Harry and Angie Flaskos, Anthony & Chrisina, Michael and Katina and family. May their memory be eternal.

2 . WORSHIP SERVICES, MEETINGS AND EVENTS Welcome visitors and friends. We remind everyone that the Blessed Bread offered at the end of the Divine Liturgy may be received by all. Holy Communion is a Sacrament, however, and is only offered to Baptized/Chrismated Orthodox Christians in good standing. TODAY - TRIODION PERIOD BEGINS - FAST FREE WEEK - ACOLYTE Pizza Fellowship and Bonding activity - in the trailer during Coffee Hour. - Pan-Rhodian Meeting - 4:30 p.m. Mon. - Festival Cooking - grape leaves - 9:00 a.m. and 6:30 p.m. Mon-Thur.- GOYA Outback Fundraiser Tue. - Morning Prayer Service - 9:00 a.m. - Festival Cooking - grape leaves - 9:00 a.m. - Greek School - 6:00 p.m. - GOYA Basketball Cbg. Middle School - 8-9:15 p.m. Wed. - FAST FREE - Morning Prayer Service - 9:00 a.m. Thurs. - Daughters of Penelope Event - 4:00 p.m. Fri. - FAST FREE - Paraklesis Supplication Service - 9:00 a.m. - GOYA Basketball Tournament at St. Nicholas Cathedral GOYA BREAKFAST: Today s special breakfast of scrambled eggs, bacon, home fries and toast ($6/plate) is sponsored by Jeff, Marcy Jonathan and Jessica Cadez and by Jack, Sandy, Clarine and Steven McCabe. Pastries are being offered in loving memory of Della Kairys by her family.

3 From whence comes forth the love of God, how it is expressed and what its works are --- "He who maintains in his soul even the slightest mark of hatred for any person whatsoever, on the grounds of some sort of offense, is wholly foreign to the love of God. For the love of God in no way whatever countenances hatred towards our fellow man. Our Lord Himself said: 'If you love Me, keep my commandments' (John 14:15), and 'This is My commandment, that ye love one another, as I have loved you' (John 15:12). Therefore, anyone who does not love his neighbor has not put into action the commandment of God; and he, once again, who does not put into action this command of God cannot even love God himself." PRAYER CORNER: Your prayers are requested for the health and well being of Florence Elenitsas, Manuel Johns, Marie Klein, James Macek and John Sfikas, Parish Shut-ins, our Armed Forces, those in Prison, who are suffering and in need, those serving the Lord from afar. GOYA BREAKFAST: Today s special breakfast of scrambled eggs, bacon, home fries and toast ($6/plate) is sponsored by the Jeff, Marcy Jonathan and Jessica Cadez and by Jack, Sandy, Clarine and Steven McCabe. Pastries are being offered in loving memory of Della Kairys by her family. RADIO TO BROADCAST SERMONS: Father George will be offering a monthly Sermon on the Greek Radio Station W.E.D.O. Radio 810 on your AM dial. Please tune in today from 2-3 p.m. to hear his offering to The Voice of Orthodoxy on the Greek Hour. ACADEMIC HONORS: Congratulations to Matthew Perryman, son of Steve and Ramona Perryman who is a National Merit Scholar finalist for the school year. FOOD FESTIVAL COOKING: Exciting News!!!! We ll be rolling grape leaves Monday and Tuesday at 9:00 a.m. AND at 6:30 on Monday evening for those of you who work. You don t want to miss out on this FUN opportunity to meet new people, learn a new skill, and contribute towards the success of your All Saints Church Food Festival! Won t you please take an hour or two of your day to offer your hands, and your time to volunteer for this year s Festival? AHEPA SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES: Applications are now available for the AHEPA 2013 college scholarships. Applications for the AHEPA National Scholarships must be postmarked by March 31, th Applications for the AHEPA District Scholarships must be postmarked byapril 17, Application forms for both of these scholarships are available boy contacting Nick Scouloukas at Anyone interested in applying for an AHEPA Local Chapter 156 scholarship should contact Jack For a National Pan-Rhodian Scholarship, due July 31, 2013 or a Local Pan- Rhodian Scholarship due June 30, 2013 contact Nick Scouloukas at

4 4

5 5

6 All Saints Philoptochos Celebrates National Wear Red Day this February with The Heart Truth! Although significant progress has been made in increasing awareness among women that heart disease is their #1 killer, most women fail to make the connection between heart disease risk factors and their personal risk of developing the disease. This disease is largely preventable, but kills more women than all forms of cancer combined. Join The Heart Truth campaign on Sunday, February 24, 2013 National Wear Red Day to help spread the message that "Heart Disease Doesn't Care What You Wear, It's the #1 Killer of Women. " The Heart Truth created and introduced the Red Dress as the national symbol for women and heart disease awareness in 2002 to deliver an urgent wake-up call to American women. The Red Dress reminds women of the need to protect their heart health, and inspires them to take action. On National Wear Red Day, wear a Red Dress, red shirt, or red tie to show your support for women and heart disease awareness. While heart disease risk begins to rise in middle age, heart disease develops over time and can start at a young age, even in the teen years. It's never too early, or too late, to take action to prevent and control the risk factors for heart disease. The Heart Truth is building awareness of women's heart disease and empowering women to reduce and prevent their risk. It is reaching women with important heart health messages in community settings through a diverse network of national and grassroots partner organizations. The Heart Truth campaign is sponsored by the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), part of the National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health and Human Services (HHS) in partnership with The Office on Women's Health (OWH) and other groups committed to the health and well-being of women. To find out more about women and heart disease, visit The Heart Truth Web pages at or call the NHLBI Health Information Center at

7 íá Êýñéå åëýçóïí ìðïñåß íá áëëüîåé ôïí êüóìï ÌáêÜñé íá ìðïñïýóá íá ðüñù ìáæß ìïõ óôéò äéáêïðýò ôá ìõóôéêü ôïõ Êüíôïãëïõ íá ôéò êüíù åõëïãçìýíåò êáé áîý áóôåò Ôï êáôáöýãéï ôçò øõ Þò áíáæçôü èýìéóåò êáé ìõñùäéýò. Áðü Ýíá øáñáäï þñé ìå îýíïéáóôïõò êáé áìýñéìíïõò ãéá ðüóáí ôçí âéùôéêþí íôüðéïõò, ìå ôçí îõðïëéóéü ôïõò íá öáíåñþíåé óôá ìüôéá óïõ ôçí áëçèéíþ êáëïêáéñéíþ åõôõ ßá Ôï ''Ý åé ï Èåüò'', ðïõ óõíå þò áêïýò íá âãáßíåé áð ôï óôüìá ôïõò óå êüíåé íá ðáßñíåéò âáèéü áíáêïõöéóôéêþ áíüóá, ìýóá óôçí ïðïßá ùñü ìüíï ôï óþìåñá êáé ï åðéïýóéïò. Áðü ìéá êåëáñõóôþ ðçãþ óå ìáêñéíü îùêêëþóé ðïõ ðñïóìýíåé êáñôåñéêü ôéò ìýñåò ôéò æåóôýò ãéá íá ëåéôïõñãçèåß Êáé åêåß ðïõ ðéóôåýåéò ðùò êüðçêå ç áíáðíïþ óïõ áðü ôïí ëßâá ìéáò áêüìá äýóêïëçò ìýñáò ðïõ ìïéüæåé íá óå êõâåñíü ïëüôåëá, áõôýò ïé éåñýò æùãñáöéýò Ýñ ïíôáé íá óå äñïóßóïõí óôï ìýóá óïõ êáé íá óå êüíïõí íá õãñáßíåóáé ìüíï óôá ìüôéá Íïéþèù, ãéá ëßãï Ýóôù, íá ìçí áðïæçôþ ôßðïôá Üëëï ìïõ áñêåß áõôþ ç èåüðíåõóôç óôáëáãìáôéü ìéáò îå áóìýíçò ùñáéüôçôáò êáé Ýíáò åóðåñéíüò Þ ïò êáìðüíáò íá ìïõ èõìßæåé ðùò Ýöôáóå ôï èýñïò ìå ôïõò ðïëëïýò ìåãüëïõò ôïõ Áãßïõò êáé ðùò ðëçóéüæåé ôï äéêü ôïõ îå ùñéóôü ÐÜó á.áêïýù öùíýò áãéáóìýíåò íá ìéëïýí ãéá ôá ìåëëïýìåíá ãéá ôïí ðüëåìï ðïõ Ýñ åôáé, ôçí ðåßíá êáé ôçí äõóôõ ßá ðïõ ðáñáìïíåýïõí êáé ëýù ðùò ï Èåüò è' áëëüîåé ôç âïõëþ ôïõ áí åìåßò Ôïõ ðñïóöýñïõìå óáí óýã ñïíïé Íéíåõßôåò ôéò áìáñôßåò ìáò êáé Ýíá äéáìáíôýíéï äüêñõ..ìåôáíïßáò áí áñïýìå áõôþí ôçí óðüíéáò ïìïñöéüò ñéóôéáíéêþ ÊáëïêáéñéíÞ æùþ, íçóôýøïõìå óôçí Üñç Ôçò ÌçôÝñáò ìáò, éêåôåýóïõìå üñèñïõ âáèýùò.ìáêñéü áðï ôï ðñïâåâëçìýíï îåãýìíùìá ôçò áèùüôçôáò êáé ôá áöüñçôá íôåóéìðýë ôïõ ìéóüêáëïõ.øüëëïíôáò ìå ðßóôç ðïõ ðáñáóýñåé ôïõò ãýñù ìáò ôï ðëïýóéïé åðôþ åõóáí êáé åðåßíáóáí, ëßãï ìåôü ôï Èåïôüêå ÐáñèÝíå.üóåò öïñýò ðáíçãõñßóïõìå öýôïò ôï êáëïêáßñé ôïõò Áãßïõò ðïõ óôç ãç åèáõìüóôùóå ï Êýñéïò üóåò öïñýò Ýíá åëýçóïí áíýâåé ðáñáêëçôéêü óôïí èñüíï Ôïõ.ºóùò êáé íá íáé áõôü ðïõ èá áëëüîåé ôïí êüóìï 7

8 HIS EMINENCE METROPOLITAN SAVAS OF PITTSBURGH KINDLY REQUESTS YOUR PRESENCE AT A CELEBRATION BANQUET HONORING TH THE 75 ANNIVERSARY OF HELLENIC COLLEGE/HOLY CROSS SEMINARY SUNDAY ~ MARCH 3, 2013 HOLY CROSS CHURCH ~ MT. LEBANON, PA Find us on Facebook: 8

9 9

Your ideas for a WOW? I d love to hear them.

Your ideas for a WOW? I d love to hear them. May 2013 Volume 13, Issue 5 I just finished reading First Impressions: Creating WOW Experiences in Your Church, a book about church hospitality. Author Mark Waltz poses the question: Will your guests experience

More information

Our Lady Queen of Peace

Our Lady Queen of Peace Our Lady Queen of Peace 4696 Notre Dame Lane, House Springs, Mo 63051 636-671-3062 www.olqpparish.org July 5, 2015 PASTOR Reverend Michael Murphy ASSOCIATES Reverend James Beighlie, C.M. Reverend Donald

More information

SEBTS Student Handbook 2014 2015. Welcome to Southeastern Baptist Theological Seminary. And to The College at Southeastern

SEBTS Student Handbook 2014 2015. Welcome to Southeastern Baptist Theological Seminary. And to The College at Southeastern - andbook 2013-2014 SEBTS Student Handbook 2014 2015 Welcome to Southeastern Baptist Theological Seminary And to The College at Southeastern SEBTS Student Handbook 2014 2015 WELCOME FROM THE DEAN OF STUDENTS

More information

ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day

ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day official publication of the pancretan association of america ÊPHTH www.pancretan.org april 2005 JOHN TSONTAKIS New romantic with Cretan overtones Áíáðïëþôáò ôïí EôÞóéï óõíýäñéï éáôñü Êñçôþí Ùêåáíßáò ÉùÜííç

More information

HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader

HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader CHAPTER NEWS HELIOS #19 X CLEARWATER Louis A. Thomas (ΤΣΟΥΝΟΣ), Community and Church Leader Louis A. Thomas (Τσουνος), a community and Greek Orthodox Church leader, died in Clearwater, Fl, on Monday, November

More information

This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion

This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion Table of Contents Note: The Table of Contents was not part of the paper adopted by The General Conference, but is added for convenience.

More information

Two Feet of Love. The. Session for Teens. Two distinct but complementary ways we can respond to the call to put love in action

Two Feet of Love. The. Session for Teens. Two distinct but complementary ways we can respond to the call to put love in action The Two Feet of Love Session for Teens Two distinct but complementary ways we can respond to the call to put love in action Department of Justice, Peace and Human Development United States Conference of

More information

Text Copyright 2011, 2006, 2005 by Harvest Ministries. All rights reserved.

Text Copyright 2011, 2006, 2005 by Harvest Ministries. All rights reserved. START! to Follow START! to Follow Text Copyright 2011, 2006, 2005 by Harvest Ministries. All rights reserved. Design and Typesetting: Harvest Design Copywriting: Leah Case Copyediting: Harvest Publications

More information

Released on September 8 th, 2007 Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary

Released on September 8 th, 2007 Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary Released on September 8 th, 2007 Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary Thy Kingdom Come is a 501c3 not-for-profit organization that was created to enlighten society on certain truths of the Catholic

More information

The Messenger. October 2014

The Messenger. October 2014 CHRIST LUTHERAN CHURCH, FILEY S Page 1 The Messenger October 2014 Greetings, In the evening quails came up and covered the camp; and in the morning there was a layer of dew around the camp. When the layer

More information

The Witnessing and Blessing of a Lifelong Covenant

The Witnessing and Blessing of a Lifelong Covenant The Witnessing and Blessing of a Lifelong Covenant Liturgical Resources for Blessing Same-Sex Relationships Extracted from Liturgical Resources 1: I Will Bless You and You Will Be a Blessing Authorized

More information

THE MESSENGER. Congratulations to our High School. Vacation Church School. And College Graduates!!! INSIDE

THE MESSENGER. Congratulations to our High School. Vacation Church School. And College Graduates!!! INSIDE THE MESSENGER A Monthly Publication of St. Paul Greek Orthodox Church JULY / AUGUST 2015 Congratulations to our High School INSIDE CLERGY REFLECTIONS MINISTRIES OF THE CHURCH MONTHLY CALENDAR PARISH COUNCIL

More information

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705 March 2015 Lenten Pilgrimage The Lenten Prayer of St. Ephraim the Syrian Προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου O Lord and Master of my life, Take from me the will to be lazy and sad; The desire to get ahead

More information

Teens in the Workplace:

Teens in the Workplace: SPECIAL EDUCATION ISSUE Issue #4 Oct 2009 26 Court Street, Suite 701, Brooklyn, NY 11242 Tel: 718-722-9217 Fax: 718-222-3153 Website: www.todayschristianministries.org A FREE PUBLICATION DEDICATED TO GIVING

More information

Welcome to the Knights of Columbus, the world s largest lay Catholic family service organization. As their forebears did more than a century ago,

Welcome to the Knights of Columbus, the world s largest lay Catholic family service organization. As their forebears did more than a century ago, Welcome to the Knights of Columbus, the world s largest lay Catholic family service organization. As their forebears did more than a century ago, today s Knights and their families stand shoulder to shoulder

More information

Session 3 The Triangle Up, In and Out Teaching Outline

Session 3 The Triangle Up, In and Out Teaching Outline Session 3 The Triangle Up, In and Out Teaching Outline Review the Semi-Circle 5 mins Without checking back, what are the main issues you remember from the Rhythm of Life? Discuss with three others how

More information

The pages of this devotional are formatted for double-sided printing in Landscape mode on standard 8.5x11 paper.

The pages of this devotional are formatted for double-sided printing in Landscape mode on standard 8.5x11 paper. This Lenten Devotional is provided for your personal use in preparing your heart to understand God s calling for you to reach out with His Good News to those He sends to you. You are invited to print and

More information

You Have Been Invited To A Banquet

You Have Been Invited To A Banquet You Have Been Invited To A Banquet Matthew 22:1 14 When you look around at people who go to church, do you see people who are rejoicing, people who are happy, people who know how richly they have been

More information

Love Is Our Mission: The Family Fully Alive

Love Is Our Mission: The Family Fully Alive Grades 9-12 LESSON PLANS based on PREPARATORY CATECHESIS FOR THE VIII WORLD MEETING OF FAMILIES Love Is Our Mission: The Family Fully Alive Copyright 2014, Archdiocese of Philadelphia. All rights reserved.

More information

2014 HOLY TRINITY CATHEDRAL STEWARDSHIP

2014 HOLY TRINITY CATHEDRAL STEWARDSHIP Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana JANUARY 12, 2014 ST. TATIANA THE MARTYR OF ROME Sunday, January 12 ~ 8:45 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy NO Sunday School, Youth Hymnology,

More information

Our Lady of Victory Parish Restoring Our Home In Faith

Our Lady of Victory Parish Restoring Our Home In Faith Our Lady of Victory Parish Restoring Our Home In Faith Message From Our Pastor May 15, 2010 Dear Parishioners and Friends of our Parish, Almost every time I meet a new visitor to Our Lady of Victory, that

More information

FAITH IN OUR FAMILIES: PARENTS, FAMILIES AND FRIENDS TALK ABOUT FAITH, SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY PFLAG. www.pflag.org

FAITH IN OUR FAMILIES: PARENTS, FAMILIES AND FRIENDS TALK ABOUT FAITH, SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY PFLAG. www.pflag.org FAITH IN OUR FAMILIES: PARENTS, FAMILIES AND FRIENDS TALK ABOUT FAITH, SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY PFLAG www.pflag.org Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) is the nation

More information

My Foundation: Principles, Skills, Habits

My Foundation: Principles, Skills, Habits My Foundation: Principles, Skills, Habits SELF-RELIANCE Published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salt Lake City, Utah 2014, 2015 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English

More information

THE US E. of the MEANS of GRAC E. A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t. Adopted for Guidance and Practic e

THE US E. of the MEANS of GRAC E. A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t. Adopted for Guidance and Practic e THE US E of the MEANS of GRAC E A Statement o n the Practice of Word and Sacramen t Adopted for Guidance and Practic e EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA THE USE OF THE MEANS OF GRAC E A Statement

More information

CathedraLife Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity

CathedraLife Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity CathedraLife Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity January 2015 Monthly Newsletter Volume 1, Issue 4 The three most great luminaries of the Three-Sun Divinity have illumined all of the world with

More information

How to Pray for Each Other

How to Pray for Each Other [Evelyn Christenson s A Study Guide for Evangelism Praying, edited November 2003.] SECTION 5 ******************** How to Pray for Each Other Goal: To undergird each other in prayer as we pray for and help

More information

Becoming the Story we Tell: renewing our engagement with Christ crucified and risen

Becoming the Story we Tell: renewing our engagement with Christ crucified and risen Becoming the Story we Tell: renewing our engagement with Christ crucified and risen Introduction Directory of Resources The Primate s Proposal: Why Now? T H E P R I M A T E S P R O P O S A L 2 0 1 4 Introduction

More information

Baptism and Confirmation

Baptism and Confirmation Baptism and Confirmation Contents 60 Holy Baptism Structure 60 Pastoral Introduction 62 63 Holy Baptism Baptism within a Celebration of Holy Communion 78 80 Baptism apart from a Celebration of Holy Communion

More information

The Newspaper of the Diocese of Harrisburg. Seminarian Service in the Summer

The Newspaper of the Diocese of Harrisburg. Seminarian Service in the Summer The CatholicWitness The Newspaper of the Diocese of Harrisburg July 18, 2014 Vol 48 No. 14 Seminarian Service in the Summer EMILY M. ALBERT, THE CATHOLIC WITNESS Seminarian Bennett Smith takes time during

More information

Shiloh Lutheran Church Newsletter

Shiloh Lutheran Church Newsletter Shiloh Lutheran Church Newsletter July/August 2010 Wedding Bans Heather Workinger and Jason Smith announce their marriage on Saturday, July 31st. Please hold them in your prayers as God richly blesses

More information