การบร หารความเส ยง RISK MANAGEMENT

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยง RISK MANAGEMENT"

Transcription

1 เอกสารเผยแพร องค กรแห งการเร ยนร เด อนมกราคม พ.ศ.2556 ฉบ บท 2 การบร หารความเส ยง RISK MANAGEMENT ความเส ยง ค อ โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความ ส ญเปลา หร อเหต การณ"ท ไมพ งประสงค"ท ท าให'งานไมประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค" และเป-าหมายท ก าหนด หร อ ความเส ยง ค อ ความไมแนนอนท เก ดข นและม ผลตอการบรรล เป-าหมายหร อว ตถ ประสงค"ท ต งใจไว' ด งน น ความเส ยงจ งถ กว ดได'ด'วยผลกระทบท ได'ร บ และ ความนาจะเป0นของเหต การณ"ท เก ดข น การบร หารความเส ยงขององคกร ค อ การบร หารความเส ยงของโครงการ ตาง ๆ ตามแผนงานซ งเป0นเร องส าค ญและหล กเล ยงไมได' แม'การต ดส นใจโดยการศ กษาความ เป0นไปได'ของโครงการ (Feasibility Study) ตาง ๆ จะชวยให'ม ความม นใจในผลส าเร จวาจะ สามารถจ ดความเส ยงได' และจะท าให'โครงการบรรล เป-าหมายหร อว ตถ ประสงค"ท ต งไว' การ ด าเน นการตามโครงการก อาจเก ดความเส ยงได'อ ก และอาจเก ดผลกระทบก บความส าเร จของ โครงการได' ด งน น การบร หารความเส ยงจ งครอบคล ม ความเส ยงด'านงบประมาณ ความ เส ยงด'านคาใช'จาย ความเส ยงด'านก าหนดการ และความเส ยงด'านเทคน ค หากไมได'ร บการ ด แลเอาใจใสในวางแผนปฏ บ ต การแก'ไข ต ดตามประเม นผล ผลเส ยหายอยางร'ายแรงยอมเก ด ข นก บโครงการ ก จกรรมตาง ๆ ได' เม อความเส ยงสามารถถ กว ดด'วยผลกระทบท ได'ร บและความนาจะเป0นของ เหต การณ" ท มากระทบ จ งอาจจ าแนกปEจจ ยเส ยงท ต'องการว ด ตามด'านตางๆ ของผลกระทบ จากการด าเน นงานขององค"กร ด งน ด'านกลย ทธ" (S: Strategic ) ด'านการปฏ บ ต งาน (O : Operation ) ด'านนโยบาย (P : Policy) ด'านการเง น (F : Financial) และ ด'านเหต การณ" ภายนอก (E: Event ) ความส าค ญของการบร หารความเส ยง การน ากระบวนการบร หารความเส ยงมาใช'ในองค"กร จะชวยให'เป0นหล กประก น ในระด บหน งวาการด าเน นการตาง ๆ ขององค"กร จะม การด าเน นการให'บรรล เป-าหมายท วางไว' ~ 1 ~

2 เน องจากการบร หารความเส ยงเป0นการท านายอนาคตอยางม เหต ม ผล ม หล กการและหาทาง ลดหร อป-องก นความเส ยหายในการท างานแตละข นตอนไว'ลวงหน'า หร อในกรณ ท พบก บ เหต การณ"ท ไมคาดค ด โอกาสท จะประสบก บปEญหาน'อยกวาองค"กรอ นหร อหากเก ดความ เส ยหายข น ก จะเป0นความเส ยหายท น'อยกวาองค"กรท ไมม การน ากระบวนการบร หารความ เส ยงมาใช' เพราะได'ม การเตร ยมการไว'ลวงหน'า ในขณะท องค"กรอ นท ไมเคยม การเตร ยมการ หร อไมม การน าแนวค ดของกระบวนการบร หารความเส ยงมาใช' เม อเก ดสถานการณ"ว กฤตข น องค"กรเหลาน นจะประสบก บปEญหาและความเส ยหายท ตามมาโดยยากท จะแก'ไข ด งน นการน า กระบวนการบร หารความเส ยงมาชวยเสร มรวมก บการท างาน จะชวยให'ภาระงานท ปฏ บ ต การ อย เป0นไปตามเป-าหมายท ก าหนดไว' และป-องก นโอกาสท จะเก ดความเส ยงและปEญหาท จะเป0น อ ปสรรคตอการด าเน นงาน การบร หารความเส ยงเป0นสวนหน งของการบร หารจ ดการองค"กร เป0นเร อง สวนรวมท ท กคนในองค"กร ต งแตคณะกรรมการ ผ 'บร หารระด บส ง จนถ งพน กงานท กคนควรได' ม สวนรวมในการ ว เคราะห"ในเช งล ก เช งบ รณาการ และเช อมโยงส มพ นธ"ก บการก าหนดกลย ทธ" นโยบาย แผนงาน แผนปฏ บ ต การ ก จกรรมขององค"กร ซ งการบร หารความเส ยงท ด จะเป0นการ ว ดความสามารถและการด าเน นงานของบ คลากรภายในองค"กร สอดคล'องก บพระราช กฤษฎ กาวาด'วย หล กเกณฑ"และว ธ การบร หารก จการบ'านเม องท ด พ.ศ มาตรา 6 ท วา มาตรา 6 การบร หารก จการบ'านเม องท ด ได'แก การบร หารราชการเพ อบรรล เป-าหมาย ด งตอไปน (1) เก ดประโยชน"ส ขของประชาชน (2) เก ดผลส มฤทธ ตอภารก จของร ฐ (3) ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค 'มคาในเช งภารก จของร ฐ (4) ไมม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป0น (5) ม การปร บปร งภารก จของสวนราชการให'ท นตอสถานการณ" (6) ประชาชนได'ร บการอ านวยความสะดวกและได'ร บการตอบสนองความต'องการ (7) ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอยางสม าเสมอ ด งน น องค"กรท ม การบร หารจ ดการท ด จะต'องด าเน นงานบนพ นฐานของ 3 องค"ประกอบท ส าค ญ ค อการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบค มภายใน (Internal Control) และการบร หารความเส ยง (Risk Management) ซ งสอดคล'องก บหล กการบร หาร ก จการบ'านเม องท ด ~ 2 ~

3 ความเส ยงของบร บทราชการไทย ความเส ยงของหนวยงานภาคร ฐม ความแตกตางจากภาคเอกชน เน องจาก ว ส ยท ศน"และภารก จท แตกตางก น โดยในภาคเอกชน น ความเส ยงทางการเง นเป0นความเส ยงท ส าค ญท ส ด เพราะแผนย ทธศาสตร"ของหนวยงานจะม งเน'นไปท การสร'างก าไรส งส ด ในขณะท แผนย ทธศาสตร"ของหนวยงานภาคร ฐจะม งเน'นท การตอบสนองนโยบายร ฐ และให'บร การ ประชาชน ด งน น การบร หารความเส ยงของหนวยงานภาคร ฐจ งเก ยวก บความเส ยงเช งนโยบาย ท งน ความเส ยงของบร บทราชการไทย ท น บวาเป0นเหต ให'การด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร" ไมประสบความส าเร จ ได'แก 1. ความเส ยงเช งนโยบาย : ครอบคล มความเส ยงท เก ยวข'องก บนโยบายและ แผนกลย ทธ"ของหนวยงานรวมไปถ งการต ดส นใจด'านบร หารท สงผลตอท ศทางของหนวยงาน ในทางท ไมสงเสร มหร อเป0นอ ปสรรคตอการปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร" 2. ความเส ยงจากการด าเน นงาน : เป0นความเส ยงท เก ดข นในกระบวนการ ท างานตามแผนย ทธศาสตร"และสงผลกระทบตอความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน ย ทธศาสตร" เชน การขาดความรวมม อจากหนวยงานท เก ยวข'อง การออกแบบกระบวนการ ปฏ บ ต งานท ไมเหมาะสมการปฏ บ ต งานผ ดพลาดหร อลาช'า การขาดข'อม ลหร อเคร องม อท จ าเป0น เป0นต'น 3. ความเส ยงทางการเง น : การบร หารงบประมาณท ไมม ประส ทธ ภาพ เพ ยงพอ อาจท าให'โครงการหร อการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร" ไมสามารถด าเน นการได' อยางตอเน องหร อส าเร จล ลวงภายใต'กรอบเวลาท ก าหนด ซ งอาจเป0นเพราะการประเม น คาใช'จายของโครงการไว'ต ากวาท ควรจะเป0น หร อการเพ มข นของราคาว สด อ ปกรณ" รวมไปถ ง การขาดการจ ดสรรเง น หร อทร พยากรท ม อย เก ดประโยชน"อยางเหมาะสม 4. ความเส ยงด'านเหต การณ" : เป0นความเส ยงท ไมได'เก ดประจ า แตสงผล กระทบตอส มฤทธ ผลตามแผนย ทธศาสตร" และไมสามารถคาดการณ"การเก ดความส ญเส ยได' อยางแมนย า รวมไปถ งเหต การณ"ท เก ดจากปEจจ ยภายนอกท อย นอกเหน อการควบค ม เชน ความเส ยงทางการเม อง การโยกย'ายผ 'บร หาร ภ ยธรรมชาต เป0นต'น ~ 3 ~

4 ว ตถ ประสงคของการบร หารความเส ยงของบร บทราชการไทย 1. ว ตถ ประสงค"กอนความส ญเส ย : ว ตถ ประสงค"ของการบร หารความเส ยงกอน ความส ญเส ยเป0นว ตถ ประสงค"ส าหร บการเตร ยมการขององค"กร เพ อวางแผนป-องก นความ ส ญเส ย เชน การว เคราะห"ความเส ยงขององค"กร รวมไปถ งความพยายามท จะลดความก งวล ของผ 'บร หารและพน กงานกอนท จะเก ดความส ญเส ยเพ อไมให'ส ญเส ยโอกาสในการท าก าไร หร อประส ทธ ภาพการท างาน 2. ว ตถ ประสงค"หล งความส ญเส ย : เป0นการวางแผนเพ อความอย รอดของ องค"กรเม อเก ดความส ญเส ยข น โดยการท าแผนรองร บความส ญเส ยลวงหน'า ซ งครอบคล ม การวางแผนการบร หารความเส ยง เพ อรองร บเหต การณ"ท เก ดความส ญเส ยข นก บองค"กรแผน การเย ยวยาความส ญเส ย แผนการด าเน นงานหล กเก ดความส ญเส ย โอกาสความร บผ ดชอบ ผ 'อ นและส งคมหล งเก ดความส ญเส ย เป0นต'น ประโยชนจากการบร หารความเส ยง 1. เป0นการสร'างฐานข'อม ลความร 'ท ม ประโยชน"ตอการบร หารและการปฏ บ ต งาน ในองค"กร การบร หารความเส ยงจะเป0นแหลงข'อม ลส าหร บผ 'บร หารในการต ดส นใจด'านตาง ๆ เน องจากการบร หารความเส ยง เป0นการด าเน นการซ งต งอย บนสมม ต ฐานในการตอบสนองตอ เป-าหมายและภารก จหล กขององค"กร 2. ชวยสะท'อนให'เห นภาพรวมของความเส ยงตาง ๆ ท ส าค ญได'ท งหมด การ บร หารความเส ยงจะท าให'พน กงานภายในองค"กรม ความเข'าใจถ งเป-าหมายและภารก จหล กของ องค"กร และตระหน กถ งความเส ยงส าค ญท สงผลกระทบในเช งลบตอองค"กรได'อยางครบถ'วน ซ งครอบคล มความเส ยงท ม เหต ท งจากปEจจ ยภายในองค"กร และจากปEจจ ยภายนอกองค"กร 3. เป0นเคร องม อส าค ญในการบร หารงาน การบร หารความเส ยงเป0นเคร องม อท ชวยให'ผ 'บร หารสามารถม นใจได'วาความเส ยงได'ร บการจ ดการอยางเหมาะสม และท นเวลา รวมท งเป0นเคร องม อท ส าค ญของผ 'บร หารในการบร หารงาน และการต ดส นใจในด'านตางๆ เชน การวางแผน การก าหนดกลย ทธ" การต ดตามควบค มและว ดผลการปฏ บ ต งาน ซ งจะสงผลให' การด าเน นงานเป0นไปตามเป-าหมายและสามารถสร'างม ลคาเพ มให'แกองค"กร 4. ชวยให'การพ ฒนาองค"กรเป0นไปในท ศทางเด ยวก น การบร หารความเส ยงท า ให'ร ปแบบการต ดส นใจในการปฏ บ ต งานขององค"กรม การพ ฒนาไปในท ศทางเด ยวก น เชน การ ต ดส นใจโดยท ผ 'บร หารม ความเข'าใจในกลย ทธ" ว ตถ ประสงค"ขององค"กร และระด บความเส ยง อยางช ดเจน ~ 4 ~

5 5. ชวยให'การพ ฒนาการบร หาร และจ ดสรรทร พยากรเป0นไปอยางม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การจ ดสรรทร พยากรเป0นไปอยางเหมาะสม โดยพ จารณาถ งระด บความ เส ยงในแตละก จกรรมและการเล อกใช'มาตรการในการบร หารความเส ยง ด งน น การรวมก นระหวางผ 'บร หาร (คณะกรรมการบร หารความเส ยง) ก บ บ คลากรในการว เคราะห"ความเส ยงและแนวทางแก'ไข จะท าให'ม ความเข'าใจตรงก น เพราะการ ว เคราะห"ความเส ยง ผ 'บร หารและบ คลากรอาจมองตางม มก น บนพ นฐานความค ดท ตางก น ประเด นท จะก าหนดและควบค มความเส ยง จ ดแรกค อ ถามต วเองกอนวา เรายอมร บความจร ง ได'หร อไมวาม ความเส ยง ความเส ยงอะไรท ควบค มได' แล'วจ งเอาส งน นมาว เคราะห"ตอ ข นตอนการว เคราะหความเส ยง ในการว เคราะห"ความเส ยงอาจใช'ค าถามน าการค ดค'นหาประเด นค าตอบท เป0น การว เคราะห"ปEจจ ยเส ยงด'านตางๆ ซ งควรตอบค าถาม 7 ค าถามให'ได'ในแตละก จกรรม โครงการ หร อแผนงาน ด งน ค อ Q1: ทานม ความฝEน ความหว งอะไรท ต'องบรรล (ก จกรรม โครงการ หร อแผนงาน) ให'ได' อย บ'างหร อไม Q2: ทานม ความก งวลใจอะไรบ'าง ซ งเป0นเหต การณ" ปEญหา อ ปสรรคท จะท าให' (ก จกรรม โครงการ หร อแผนงาน) ของทานไมบรรล ความส าเร จท ต งไว' Q3: ทานได'เตร ยมการณ"ใดเพ อป-องก นสาเหต ของเหต การณ"ท อาจจะกระทบของ (ก จกรรม โครงการ หร อแผนงาน) เหลาน นบ'างแล'วหร อไม Q4: ทานค ดวาการเตร ยมการเหลาน นถ'าม ส งท เล ดลอดได'จะนาก งวลใจเพ ยงใด Q5: ทานจะทราบได'อยางไรวา เหต การณ" ปEญหา อ ปสรรค จ านวนมากน น ควรจะน า ส งใดมาพ จารณา Q6: ทานค ดวาจ าเป0นต'องม แนวทาง ว ธ การ เพ มเต มในการร บม อ เหต การณ"หร อผลท เล ดลอดมา อ กหร อไม อยางไร Q7: ทานจะทราบได'อยางไรวา เหต การณ"น นได'เก ด หร อม แนวโน'มท จะเก ดมากน'อย หร อไมเพ ยงไร ~ 5 ~

หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา

หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา [1] หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา พ.ท.หญ ง ปวรส บ ตะเข ยว การบร หารสถานศ กษาน น ค ณภาพของผ เร ยนยอมเป"นเป#าหมายส าค ญท ส ดท ผ บร หารจ าเป"นตองม งเนน ใหเก ดข นและหาแนวทางจ ดท าโครงการเพ อใหบรรล เป#าหมาย

More information

แผนบร หารความเส ยง เง นท นหม นเว ยนในการผล ตพ นธ ปลา พ นธ ก ง และพ นธ ส ตว น าอ นๆ

แผนบร หารความเส ยง เง นท นหม นเว ยนในการผล ตพ นธ ปลา พ นธ ก ง และพ นธ ส ตว น าอ นๆ แผนบร หารความเส ยง เง นท นหม นเว ยนในการผล ตพ นธ ปลา พ นธ ก ง และพ นธ ส ตว น าอ นๆ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล กระบวนการบร หารความเส ยงเป นเคร องม อทางกลย ทธ ท ส าค

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

NRCT นโยบายการกาก บด แลองค การท ด

NRCT นโยบายการกาก บด แลองค การท ด NRCT นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กล มพ ฒนาระบบบร หาร วช. คานา นโยบายการกาก บด แลองค การท ด เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง

ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง 2.1 การจ ดการประช มช แจงและทาความเข าใจเก ยวก บการปร บปร งเปล ยนแปลงระบบบ ญช ของการรถไฟฯ ขอบเขตงานข อท 2 การจ ดส มมนาและฝ กอบรม และการใช เทคน คว ธ ในการบร หารความเปล ยนแปลง เน องจากโครงการศ กษาปร บปร งระบบบ

More information

การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง

การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง การบร หารความเส ยง กรมบ ญช กลาง 1. หล กการแนวค ดการบร หารความเส ยงภาคร ฐ การบร หารความเส ยง ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2545 การบร หารราชการต องเป นไป เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส

More information

สถานอารยธรรมศ กษา โขง-สาละว น

สถานอารยธรรมศ กษา โขง-สาละว น คานา ด วยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ก าหนดมาตรฐานและต วบ งช การ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อให สถาบ นอ ดมศ กษาใช เป นกรอบการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา โดยเร มต นจาก พ.ศ. 2556

More information

บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ

บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ บทท 4 การด าเนนงานตรวจสอบ การด าเน นการตรวจสอบโดยท วไปม ข นตอนการปฏ บ ต งานแบงเป น 4 ข นตอนด งน 1. การวางแผนการตรวจสอบ 2. การปฏ บ ต งานตรวจสอบ 3. การรายงานผลการตรวจสอบ 4. การต ดตามผลการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ

More information

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ผ บร หารและบ คลากรบางส วนของคณะ คณะ ม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย เผยแพร ประชาส มพ นธ ให ผ บร หารของ คณะทราบ ไม ม การปฏ บ ต ตามนโยบายท กาหนดไว

ผ บร หารและบ คลากรบางส วนของคณะ คณะ ม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย เผยแพร ประชาส มพ นธ ให ผ บร หารของ คณะทราบ ไม ม การปฏ บ ต ตามนโยบายท กาหนดไว ตารางท 1 การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยง ของคณะคร ศาสตร 1. ด าน กลย ทธ Strategic (S) นโยบายผ บร หาร การม ส วนร วมในการกาหนด นโยบาย การเผยแพร นโยบาย การปฏ บ ต ตามนโยบาย การประเม

More information

ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ส าน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 2 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามต องจ ดท าการบร หารความเส ยง และควบค

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management)

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยม นโยบายใหแตละสวนงาน สรางและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแหงการเร ยนร ซ งตองม การจ ดการความร ตามภารก จของแตละสวนงานส

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง (Risk Management) ป การศ กษา 2556

ค ม อการบร หารความเส ยง (Risk Management) ป การศ กษา 2556 ค ม อการบร หารความเส ยง (Risk Management) ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน คานา ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

2. อ บ ต การณ ความเส ยงหร อ ป จจ ยเส ยง

2. อ บ ต การณ ความเส ยงหร อ ป จจ ยเส ยง 1 การบร หารความเส ยง 1. ความเส ยง หมายถ ง โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย หร อเหต การณ ท ไม พ ง ประสงค ซ งอาจเก ดข นในอนาคตและม ผลกระทบหร อท าให การด าเน นงานไม ประสบความส าเร จตาม ว ตถ ประสงค และเป

More information

การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555

การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 ก คาน า ท กหน วยงานในองค กรต างๆ ม การดาเน นงานเปล ยนแปลงตามสถานการณ ตลอดเวลา ซ งอาจ ส งผลกระทบต อการดาเน นงานในองค กร ซ งความไม

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย)

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย) เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย) (ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557) ต วช ว ดร วม :

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 112 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ น าของคณะกรรมการบร หารประจ าส วนงานและผ บร หารท กระด บของส วนงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ค าอธ บายต วบ งช : ป จจ ยสน บสน นท ส าค ญต อการเจร

More information