บทสร ปส าหร บผ บรหาร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บรหาร"

Transcription

1 Q! ก บทสร ปส าหรบผ บรหาร การประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในสงกดส านกงาน เขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ ม วตถ ประสงค เพ #อประเมนผลการด าเนนงานตามกลย ทธ ของสถานศ กษาในสงกด ป งบประมาณ พ.ศ เพ #อรายงานผลการด าเนนงานต อหน วยงานท #เก #ยวข อง และเพ #อให ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา สถานศ กษาและหน วยงานท #เก #ยวข องม ข อม ล สารสนเทศในการพฒนาการบรหารจดการ ขอบเขตของการปฏบตงาน ประเมนผลการด าเนนงานของสถานศ กษาในสงกด 184 โรงเร ยน จ าแนกประเด นการประเมนเป น 5 กลย ทธ 34 ประเด นการประเมน วธ การประเมน ประเมน โดยคณะกรรมการประเมนผลการด าเนนงานของส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ซ #งม วธ ด าเนนการ 5 ข!นตอน ได แก ข!นวางแผนการด าเนนงาน ข!นปฏบต ตามแผน ข!นวเคราะห ผลและรายงานผลการประเมน ข!นเผยแพร ผลการประเมนและพฒนา การด าเนนงาน การวเคราะห ข อม ลใช ค าสถตพ!นฐาน ได แก ค าร อยละ (Percentage) และค าเฉล #ย (Mean) เกณฑ การตดสนค ณภาพม 4 ระดบ ได แก ระดบพอใช (คะแนนเฉล #ย ) ระดบด (คะแนนเฉล #ย ) ระดบด มาก (คะแนนเฉล #ย ) และระดบด เย #ยม (คะแนนเฉล #ย ) สร ปผลการประเมน ดงน 1. ผลการด าเนนงานของสถานศ กษารายกลย ทธ และรวมท กกลย ทธ 1.1 ผลการด าเนนงานกลย ทธ ท & 1 พฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ท กระดบตามหลกส ตรและส งเสรมความสามารถด านเทคโนโลย เพ #อเป นเคร #องม อในการเร ยนร พบว า สถานศ กษาในสงกดส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงานรวมท กประเด นอย ในระดบค ณภาพด มาก (2.88) เม #อพจารณา ในรายประเด นการประเมนพบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ดในประเด นท # 1.2 นกเร ยน ระดบปฐมวยท กคนได รบการเตร ยมความพร อมอย างม ค ณภาพ โดยม ผลการประเมนตนเอง ตามระบบประกนค ณภาพภายใน ภาพรวม 11 มาตรฐาน ระดบด ด มาก หร อด เย #ยม(3.30) ระดบค ณภาพด มาก รองลงมาค อประเด นท #1.6 นกเร ยนม ทกษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ โดยนกเร ยนม ผลการประเมนค ณภาพภายใน ตามมาตรฐานท #3 ตวบ งช!ท #3.4 ระดบด ด มาก หร อด เย #ยม ร อยละ 100 (3.02) ระดบค ณภาพด มาก ท!งน! ประเด นท #ผลการด าเนนงาน ม ค าเฉล #ยต #าส ดค อ ประเด นท # 1.1 ผลสมฤทธทางการเร ยนวชาหลก ระดบการศ กษาข!นพ!นฐาน จากการประเมนระดบชาตเพ#มข!นร อยละ 3 (2.50) ระดบค ณภาพด มาก

2 ข 1.2 ผลการด าเนนงานกลย ทธ ท & 2 ปล กฝงค ณธรรม ความส าน กในความ เป นชาตไทยและวถ ช วตตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพ ยง พบว า สถานศ กษาในสงกด ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน รวมท กประเด นอย ในระดบค ณภาพด เย #ยม(3.30) เม #อพจารณาในรายประเด นการประเมน พบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ดในประเด นท # 2.2 นกเร ยนม ค ณธรรม จรยธรรม กตญT และม ความส าน กในความเป นไทย โดยนกเร ยนได รบการพฒนาให ม ค ณธรรมจรยธรรม กตญT และม ความส าน กในความเป นไทย ร อยละ 100 (3.43) ระดบค ณภาพด เย #ยมรองลงมาค อประเด น ท # 2.1 นกเร ยนม ค ณลกษณะอนพ งประสงค ตามหลกส ตรการศ กษาข!นพ!นฐาน โดยนกเร ยน ผ านเกณฑ การประเมนค ณลกษณะอนพ งประสงค ตามหลกส ตรการศ กษาข!นพ!นฐาน ร อยละ 100 (3.41) ระดบค ณภาพด เย #ยม ท!งน! ประเด นท #ผลการด าเนนงานม ค าเฉล #ยต #าส ดค อ ประเด นท #2.4 นกเร ยนได เร ยนร ประวตศาสตร ชาตไทย สงคมศ กษา ประชาธปไตย ม ความเป นพลเม องไทย และพลโลก โดยนกเร ยนได รบการเร ยนร ร อยละ 100 (3.17) ระดบค ณภาพด มาก 1.3 ผลการด าเนนงานกลย ทธ ท & 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท#วถ ง และลดความเหล #อมล!า ผ เร ยนได รบโอกาสในการพฒนาเต มตามศกยภาพ พบว า สถานศ กษา ในสงกดส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการ ด าเนนงานรวมท กประเด นอย ในระดบค ณภาพด เย #ยม(3.50) เม #อพจารณาในรายประเด นการ ประเมนพบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ดในประเด นท #3.6 การสนบสน นค าใช จ าย ในการจดการศ กษาต!งแต ระดบอน บาล จนจบการศ กษาข!นพ!นฐาน โดยโรงเร ยนด าเนนการ ใช จ ายงบประมาณ เป นไปตามหลกเกณฑ วธ การและนกเร ยนได รบการสนบสน น ร อยละ 100 (3.67) ระดบค ณภาพด เย #ยม รองลงมาค อประเด นท # 3.2 นกเร ยนจบการศ กษาข!นพ!นฐานตาม ก าหนดเวลาของหลกส ตร โดยนกเร ยนช!นประถมศ กษาป ท # 6 ป การศ กษา 2555 จบการศ กษา ตามก าหนดเวลาของหลกส ตร ร อยละ 100 (3.63) ระดบค ณภาพด เย #ยม ท!งน! ประเด นท #ผล การด าเนนงานม ค าเฉล #ยต #าส ดค อ ประเด นท # 3.5 ร อยละของผ เร ยนท #จบช!น ม.3 เร ยนต อช!น ม.6 เป นไปตามเปาหมายท #ก าหนดนกเร ยนท #จบช!นมธยมศ กษาป ท #3 จากสถานศ กษา ป การศ กษา 2555 ม อตราการเข าเร ยนระดบมธยมศ กษาตอนปลาย สายสามญ สายอาช พหร อเท ยบเท า ป การศ กษา 2556 ร อยละ 96 (3.27) ระดบค ณภาพด เย #ยม 1.4 ผลการด าเนนงานกลย ทธ ท & 4 พฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ท!งระบบ ให สามารถจดกจกรรมการเร ยนร อย างม ประสทธภาพ พบว า สถานศ กษาในสงกด ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน รวมท กประเด นอย ในระดบค ณภาพด มาก (2.99) เม #อพจารณาในรายประเด นการประเมนพบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ดในประเด นท #4.5 คร และบ คลากรทางการศ กษา ได รบการ พฒนาตามศกยภาพและบรบทรอบตวผ เร ยน ร อยละ 80 (3.29) ระดบค ณภาพด เย #ยม รองลงมา

3 ค ค อประเด นท #4.1การพฒนาคร ให สามารถจดการเร ยนการสอนด วยคอมพวเตอร พกพาได อย าง ม ประสทธภาพ ร อยละ 100 (3.23) ระดบค ณภาพด มาก และประเด นท # 4.4 การพฒนาคร ให เป น คร เก ง ม ค ณภาพและม ค ณธรรม ร อยละ 60 (3.23) ระดบค ณภาพด มาก ท!งน! ประเด นท #ผล การด าเนนงานม ค าเฉล #ยต #าส ดค อ ประเด นท #4.3 คร และบ คลากรในสถานศ กษาสามารถ ใช ภาษาองกฤษในการตดต อส #อสารได ร อยละ 60 (2.47) ระดบค ณภาพด 1.5 ผลการด าเนนงานกลย ทธ ท & 5 การพฒนาการบรหารจดการศ กษาให ม ประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการส งเสรมสนบสน น การจดการศ กษา (Good Governance) พบว า สถานศ กษาในสงกดส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงานรวมท กประเด นอย ในระดบค ณภาพ ด มาก (3.18) เม #อพจารณาในรายประเด นการประเมนพบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ด ในประเด นท # 5.2 สถานศ กษาม การวางแผนพฒนาสถานศ กษาโดยการม ส วนร วมจากผ เก #ยวข อง (3.35) ระดบค ณภาพด เย #ยม รองลงมาค อประเด นท # 5.7การตดต อส #อสารภายในสถานศ กษาและ ภายนอกสถานศ กษาท #ม ประสทธภาพ โดยสามารถตดต อส #อสารได หลากหลายช องทาง รวดเร ว ทนตามก าหนด (3.34) ระดบค ณภาพด เย #ยม ท!งน! ประเด นท #ผลการด าเนนงานม ค าเฉล #ยต #าส ด ค อ ประเด นท # 5.6 การได รบการสนบสน นจากเคร อข ายประเภทบ คคล องค กรและ ICT ของ สถานศ กษา ในด านวชาการ การบรหารงานบ คคล การบรหารงบประมาณ และการบรหารท#วไป อย างน อย ด านละ 1 กจกรรม (3.09) ระดบค ณภาพด มาก 1.6 ผลการด าเนนงานรวมท กกลย ทธ พบว า สถานศ กษาในสงกดส านกงาน เขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงานรวมท กกลย ทธ อย ในระดบค ณภาพด มาก (3.19) เม #อพจารณาในรายกลย ทธ พบว า ม ค าเฉล #ยผลการด าเนนงาน ส งส ดในกลย ทธ ท # 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท#วถ ง และลดความเหล #อมล!า ผ เร ยนได รบโอกา ในการพฒนาเต มตามศกยภาพ (3.50) ระดบค ณภาพด เย #ยม รองลงมาได แก กลย ทธ ท #2 ปล กฝง ค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาตไทยและวถ ช วตตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพ ยง (3.30) ระดบค ณภาพด เย #ยม กลย ทธ ท # 5 การพฒนาการบรหารจดการศ กษาให ม ประสทธภาพ ตามหลกธรรมาภบาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการส งเสรมสนบสน นการจด การศ กษา (Good Governance) (3.22) ระดบค ณภาพด มาก กลย ทธ ท #4 พฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท!งระบบให สามารถจดกจกรรมการเร ยนร อย างม ประสทธภาพ (2.99) ระดบค ณภาพด มาก และกลย ทธ ท #ผลการด าเนนงานม ค าเฉล #ยต #าส ดค อ กลย ทธ ท #1 พฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระดบตามหลกส ตรและส งเสรมความสามารถด านเทคโนโลย เพ #อเป นเคร #องม อในการเร ยนร (2.88) ระดบค ณภาพด มาก

4 !! ง 2. ปญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะในการด าเนนงาน ปญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะจากการด าเนนงานของสถานศ กษาท #พบ สร ปได ดงน 2.1 ปญหาและอ ปสรรคในการด าเนนงาน พบว า สถานศ กษาหลายแห ง ม บ คลากรไม เพ ยงพอต อการจดการเร ยนการสอน ส งผลกระทบต อการพฒนาสถานศ กษาในหลายด าน เช น ม คร สอนไม ครบช!น เกดปญหาด านการ จดการเร ยนการสอน บ คลากรไม เพ ยงพอต อการปฏบตงานตามภาระงานของสถานศ กษา ท าให งานไม ม ค ณภาพเท าท #ควร สถานศ กษาม ภาระงานมาก คร ม การอบรมบ อย ท าให เกดผลกระทบต อ การจดการเร ยนการสอน และการด าเนนงานตามกลย ทธ บางประเด นไม ต อเน #อง ระบบการตดต อส #อสารในสถานศ กษายงไม ค ณภาพเท าท #ควร เช น สญญาณโทรศพท ระบบอนเตอร เน ตไม ม ค ณภาพ ส งผลกระทบต อการตดต อส #อสารของ สถานศ กษากบส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา หน วยงานอ #น ๆ และท าให การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบรหารจดการและการจดการเร ยนการสอนไม ม ประสทธภาพเท าท #ควร สถานศ กษาหลายแห งยงประสบปญหาเร #องผลสมฤทธทางการเร ยน Q ต #า ซ #งยงต องหาแนวทางในการยกระดบผลสมฤทธทางการเร ยนอยากหลากหลายวธ Q ปญหา ส วนหน #งเกดจากคร ผ สอน และบางส วนเกดจากเด กม ความบกพร องทางการเร ยนร 2.2 ข อเสนอแนะในการด าเนนงาน พบว า ควรม การพฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษาด วยวธ ท #หลากหลาย ม การแลกเปล #ยนเร ยนร และการม ส วนร วมจากท กภาคส วน สถานศ กษาควรทบทวนการมอบหมายความรบผดชอบในสถานศ กษา เพ #อให ผ ปฏบตงานในสถานศ กษาม ความชดเจน และสามารถปฏบตงานได อย างม ประสทธภาพ สถานศ กษาควรม การต อยอดความส าเร จของการด าเนนงาน ตามกลย ทธ ท #สามารถด าเนนการได ด เพ #อให เกดการเปล #ยนแปลงท #ด ข!น และเกดความย#นย น รวมถ งขยายผลเป นแบบอย างต อสถานศ กษาอ #น ๆ ต อไป ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา ควรม ระบบนเทศตดตาม กจกรรม การด าเนนงานของสถานศ กษาในบางกจกรรมท #ยงไม เป นร ปธรรม เพ #อให เกดการพฒนา อย างต อเน #อง 3. ผลการปฏบตงานของสถานศ กษาท &เป นแบบอยางได ผลการปฏบตงานของสถานศ กษาท #เป นแบบอย างได สร ปประเด นส าคญได ดงน 3.1 การพฒนาระบบการประกนค ณภาพภายในให เข มแข ง เช น การบรหาร แบบ PCRS System สร างความรกสามคค ด วยหลก 5 น!วม อ เพ #อท าให สถานศ กษาได รบการ ยอมรบจากช มชนและท กภาคส วน เข ามาม ส วนร วมในการพฒนาระบบการประกนค ณภาพภายใน

5 Q Q จ สถานศ กษา การสนทนาสร างสรรค ส งานประกนค ณภาพ โดยจดกจกรรมสนทนาประจ าสปดาห ท กวนจนทร เวลา น. ม การวเคราะห ปญหา แลกเปล #ยนเร ยนร เพ #อการพฒนางาน และพฒนาระบบประกนค ณภาพสถานศ กษา การพฒนาระบบประกนค ณภาพภายในโดยเน นการ พฒนาให ครบท กองค ประกอบ สถานศ กษาใช ระบบประกนค ณภาพภายใน ในการพฒนาผ เร ยน ให ม ความสามารถในการคดวเคราะห ม วจารณญาณ ม ความคดสร างสรรค ตามระดบการศ กษา และพฒนาระบบประกนค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยใช การบรหารสถานศ กษาส ความเป นเลศ ด านดนตร ส อาเซ ยน เป นต น 3.2 การประย กต ใช ระบบด แลช วยเหล อนกเร ยน ในการด แลช วยเหล อและพฒนา นกเร ยน ให เหมาะสมกบสภาพแวดล อมของโรงเร ยน เช น การคดกรองนกเร ยนเพ #อลดปญหากล ม เส #ยง และพฒนาให ม พฤตกรรมท #ด ม ค ณลกษณะอนพ งประสงค การจดท าข อม ลสารสนเทศ นกเร ยนรายบ คคล เพ #อให ความช วยเหล อ ส งเสรมพฒนา ปองกนและแก ไข อย างตรงตามความ ต องการของนกเร ยน การช วยเหล อเอ!อเฟ!อด วยท นการศ กษา เป นต น 3.3 การน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพ ยงไปใช ในการจดการเร ยนการสอน และพฒนาผ เร ยน โดยการบ รณาการในหลกส ตรการเร ยนการสอนท กกล มสาระการเร ยนร ท กช!น เร ยน และจดกจกรรมเสรมหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพ ยง เช น การส งเสรมอาช พอสระ ส งเสรมให ผ เร ยนม ทกษะในการท างาน การปล กผกสวนครวปลอดสารพษ ท านาป ปล กต นไม ผล การอน รกษ พนธ พ ชสม นไพร (เหง อกปลาหมอ) กจกรรมเกษตรพอเพ ยง เพาะเห ดนางฟา ปล ก แก วมงกร การเล!ยงปลาด ก การเล!ยงเป ดเทศ ผลตดอกไม จากรงไหม กจกรรมสหกรณ โรงเร ยน ประมงโรงเร ยน กจกรรมอาหารกลางวน การออมทรพย ธนาคารขยะ เป นต น 3.4 การพฒนานกเร ยนผ านกจกรรมล กเส อ เนตรนาร โดยใช กจกรรมล กเส อ เนตรนาร ในการพฒนาผ เร ยนให ม ค ณลกษณะอนพ งประสงค เช น การอบรมล กเส อจราจร กจกรรมล กเส อต อต านยาเสพตด การประกวดระเบ ยบแถว การบ าเพ ญประโยชน ต อสาธารณะ การจดประสบการณ แบบล กเส อปฐมวย (เตร ยมล กเส อส ารอง) โดยจดกจกรรมเสรมประสบการณ ในระดบปฐมวยเพ #อเตร ยมความพร อมแก เด กด านค ณภาพผ เร ยน โดยการปฏบตกจกรรมประจ า ในท กวน การเปดกองล กเส อส ารอง การแต งกายแบบล กเส อ การตรวจการเร ยนพ!นฐาน การตรวจ ส ขภาพ เป นต น 3.5 การจดกจกรรมยกระดบผลสมฤทธทางการเร ยนของผ เร ยน ในลกษณะ ต าง ๆ เช น พฒนาผลสมฤทธทางวชาการ เป นเลศ โดยจดคร ผ สอนให ตรงตามวชาเอก เน นสอน แบบเต มเวลา เต มใจ เต มหลกส ตร ให ความร รอบตวเพ#ม สอนนอกเวลาตลอดป ใช ข อสอบวดผล อย างหลากหลาย เน นการคดวเคราะห อย างเป นระบบ การพฒนาการอ านออกเข ยนได โดยการ จดโครงการส งเสรมรกการอ าน การคดกรองนกเร ยน ฝ กทกษะการท างานเป นกล ม จดสอน ซ อมเสรมรายบ คคล การจดกจกรรมการสอนแบบโครงงาน เป นต น

6 ฉ 3.6 การพฒนาค ณธรรมจรยธรรมนกเร ยน เช น การจดโครงงานค ณธรรม เยาวชนไทยท าด ถวายในหลวง โดยนกเร ยนจตอาสาร วมด แลผ ส งอาย ในช มชน ท าความสะอาด บ าน สานสายใยรกด วยการนวด กจกรรมส งเสรมค ณธรรมโดยย ดหลกไตรสกขา ถ อศ ล 5 น าทางช วต ส งเสรมค ณธรรมน าความร ส การปฏบต ผ านโรงเร ยนวถ พ ทธ การจดคร สอนศ ลธรรม ท กวนศ กร เป นต น ข อเสนอแนะ 1. ข อเสนอแนะในการน าผลการประเมนไปใช 1.1 สถานศ กษาในสงกดส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ควรตรวจสอบ ทบทวนการด าเนนงานและวเคราะห สภาพปญหา อ ปสรรคในการด าเนนงาน เพ #อพฒนาการเนนงานให ม ประสทธภาพย#งข!น 1.2 ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ควรน าข อม ล ผลการประเมน ไปใช วางแผนสนบสน น ช วยเหล อและนเทศการด าเนนงานของสถานศ กษา ให ม ประสทธภาพย#งข!น ส านกงานคณะกรรมการการศ กษาข!นพ!นฐานและหน วยงานท #เก #ยวข อง ควรใช ข อม ลสารสนเทศ ในการพฒนาการบรหารจดการในส วนท #เก #ยวข อง 2. ข อเสนอแนะในการพฒนาการด าเนนงาน 2.1 บ คลากรในส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา ควรม การประเมนผล การด าเนนงานในหน าท #ความรบผดชอบ ให ครอบคล มท กด าน เพ #อให ม ข อม ลสารสนเทศในการ ปรบปร งพฒนางานท #ม ประสทธภาพ 2.2 ส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา ควรสนบสน น ส งเสรมให บ คลากร ในส านกงานเขตพ!นท #การศ กษา ใช การประเมน และการศ กษาวจยเพ #อพฒนาการด าเนนงาน ในหน าท #เพ #อความน าเช #อถ อ และเกดการพฒนาอย างย#งย น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น

แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น แบบบ นท กการประเม นผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ป%งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน,วยร บการประเม น โรงเร ยน... ศ นย1พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา... อ าเภอ... คณะกรรมการประเม

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท ง 2 ระด บ ค อ ระด บปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สถานศ กษาได น ามาว เคราะห น าข อม ลมาใช ในการวางแผนพ

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บ ญญ ต ให ม การกาหนดมาตรฐาน การศ กษาและให สภาการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมแห งชาต ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนและ มาตรฐานการศ กษาของชาต

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) 3 ด D ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) -----------------------

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554

รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 รายงานการน เทศการศ กษา ป การศ กษา 2554 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐมเขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ในป การศ กษา 2554 กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information