สร ปผลโครงการพ ฒนาสมรรถนะ ผ บร หาร คร และบ คลากร ทางการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลโครงการพ ฒนาสมรรถนะ ผ บร หาร คร และบ คลากร ทางการศ กษา"

Transcription

1 1 สร ปผลโครงการพ ฒนาสมรรถนะ ผ บร หาร คร และบ คลากร ทางการศ กษา หล กส ตรเฉพาะสาขา : ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 ระหว างว นท 6 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห องประช ม 2/1 อาคารเฉล มพระเก ยรต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ความเป นมาของโครงการ ตามนโยบาย และจ ดเน นของร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ การม งเน นการผล ตและ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ การเปล ยนแปลงของโลกเป นไปอย างรวดเร ว ไม ว าจะเป น ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การศ กษา ซ งน บว นจะทว ความร นแรงมากย งข นเร อยๆ ด งน น องค การ ท งหลายตลอดจนสถานศ กษาจะต องเตร ยมความพร อม และปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงด งกล าว การท สถานศ กษาจะด ารงอย ได อย างเข มแข งและม ประส ทธ ภาพ ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท กคน จะต องม ความร ความสามารถ ท กษะในการปฏ บ ต งานภายใต กระแสของการเปล ยนแปลงอย างม ออาช พ จ งจะสามารถพ ฒนาผ เร ยนให เป นทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพ และเป นบ คคลแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต อ กท ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ป พ ทธศ กราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบ ว า การศ กษาต องย ดหล ก ว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด ความเป นมาของหล กส ตร ผ บร หารก บการสร างค ณภาพของสถานศ กษาจะต องม การบร หารจ ดการอย างเป นระบบและ เก ดประส ทธ ภาพ ผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษา ในฐานะผ น าองค กรจ าเป นต องปร บเปล ยน กระบวนการท างาน กระบวนการเร ยนร ให เหมาะก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคมและการเม อง ด งน น ผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษาในย คป จจ บ นจะต องม ว ส ยท ศน ในการบร หารการศ กษาให ท นสม ยก บการเปล ยนแปลง ม ภาวะผ น า สร างภาพพจน ใหม ให เป นผ น าทางว ชาการ ม หน าท ในการน า แนวค ดใหม ๆ ไปส การปฏ บ ต เพ อพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาด านต าง ๆ ต องเป นผ จ ดประกายความค ดในการ พ ฒนาค ณภาพงาน ม การส อสารท ด ต องสร างพล งเช งร ก เพ อพร อมท จะร บการเปล ยนแปลงน าองค ความร ใหม ๆ มาพ ฒนา โดยการแลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากรในองค กร สร างองค กรให อย ร วมก นอย างม ความส ข เก ดประส ทธ ภาพต อการท างานของผ บร หารและบ คลากรในองค กร และเก ดประส ทธ ผลต อการศ กษาของ ผ เร ยน

2 2 สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ตระหน กในการพ ฒนาบทบาทของ ผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา ซ งเป นผ นาองค กร จ งเห นควรจ ดทาโครงการ หล กส ตรส งเสร ม การเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษาข น เพ อพ ฒนาผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา ให เป นผ น า ม ออาช พระด บแนวหน า โดยยกระด บการทางานในองค กรให ม ศ กยภาพส งข น ด งศ กยภาพของผ ร วมงานเพ อ น าไปส ประโยชน ขององค กร ม การจ ดการเร ยนการสอนท เข มแข ง เป นระบบ ให เป นไปตามว ตถ ประสงค การจ ดการศ กษาของประเทศต อไป แผนการดาเน นการ สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ อน ม ต ให สถาบ นพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ดาเน นโครงการพ ฒนาสมรรถนะผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเฉพาะสาขา : ส งเสร มการ เร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา โดยม แผนการดาเน นการ ด งน 1. การประกาศร บสม ครผ สนใจเข าร บการพ ฒนา สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และ บ คลากรทางการศ กษา ได น าหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ภายใต โครงการพ ฒนา สมรรถนะผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ประชาส มพ นธ เผยแพร ทาง เว บไซต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา 2. การร บสม คร ผ สนใจหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา สามารถ ศ กษาขอบข ายเน อหาหล กส ตร กล มเป าหมาย ค ณสมบ ต ผ สม คร ระยะเวลาการพ ฒนา และ download ใบสม ครทาง และส งใบสม ครถ งผ ร บผ ดชอบหล กส ตรทาง ท ภายในระยะเวลาท กาหนด 3. ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรดาเน นการตรวจสอบค ณสมบ ต ของผ สม ครและแจ งผลการพ จารณา ให ผ ท ได ร บการค ดเล อกให เข าร บการพ ฒนาทราบ โดยประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการอบรม ทางเว บไซต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา และกาหนดการอบรม (ร บจานวน 40 คน สารองไว 5 คน) 4. ประสานทาง ของผ อบรมท ได ร บการค ดเล อกท กคนโดยส งแบบใบตอบร บเพ อ ย นย นการเข าร บการพ ฒนา และให ส งแบบตอบร บกล บมาก อน หร อ ภายในว นท กาหนด 5. การบร หารโครงการสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ม ค าส งท 128 / 2558 เร อง แต งต งผ บร หารโครงการหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ร นท 2 ลงว นท 6 เด อน พฤษภาคม พ.ศ และ ค าส งท 129 / 2558 เร อง แต งต งว ทยากร และว ทยากร ประจ ากล ม หล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ร นท 2 ลงว นท 6 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ให ผ ท ได ร บการแต งต งปฏ บ ต หน าท บร หารโครงการ ว ทยากร และว ทยากรประจ ากล ม ในการ พ ฒนาผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษา หล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ร นท 2 ระหว างว นท 6 10 กรกฎาคม 2558 อย างเต มความสามารถ บรรล ผลตามว ตถ ประสงค ของ โครงการ และบ งเก ดผลด ต อทางราชการ

3 3 การพ ฒนากล มเป าหมาย สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ด าเน นการพ ฒนาตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ร นท 2 ระหว างว นท 6 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห อง ประช ม 2/1 อาคารเฉล มพระเก ยรต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา โดยม ผ สม ครเข าร บการพ ฒนา จ านวน 45 คน แจ งขอสละส ทธ 1 คน ไม มาไม แจ ง 2 คน มาลงทะเบ ยนเข าร บ การพ ฒนา จานวน 42 คน จาแนกได ด งแสดงตามตารางท 1 ตารางท 1 ส งก ด ผ เข าอบรม ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา จานวนคน ผอ. รอง ผอ. ผอ. รอง ผอ. เพศ ชาย เพศ หญ ง สพฐ. ม สพป สพม อปท กศน สอศ สช ยอดรวม หล กส ตร สาระว ชาของหล กส ตร ประกอบด วย 1) ภาวะผ นาและผ นาทางว ชาการ (3 ชม.) 2) การจ ดการความร (Knowledge Management) (3 ช วโมง) 3) การพ ฒนาท กษะการค ดอย างเป นระบบ (3 ชม.) 4) การกาหนดแนวทางการพ ฒนาองค กร (3 ชม.) 5) การประสานงานและการส อสาร (3 ชม.) 6) การสร างกล มส มพ นธ (3 ชม.) 7) การนาเสนอแนวค ดการท าโครงการ การพ ฒนาองค กร และสร ปผลนาเสนอ การไปศ กษาด งาน ( 3 ชม.) 8) การอภ ปรายสร ปภาพรวมองค ความร (3 ชม.) 9) การศ กษาด งาน ( 6 ชม.)

4 4 คณะว ทยากรฝ กอบรม ตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ น าการศ กษา ร นท 2 เป นผ ท ม ความร ม ความสามารถ ม ประสบการณ และประสบความสาเร จเป นท ยอมร บในเช งว ชาการและทางว ชาช พในแต ละ สาระว ชาท ร บผ ดชอบในการพ ฒนา จ ดก จกรรมการพ ฒนาโดยถ อว าผ เข าร บการพ ฒนาม ความส าค ญท ส ด ประกอบด วย 1) นายปราณ ต ศร ศ กดา ข าราชการบานาญ 2) นายสง า โพธ ว ง ข าราชการบานาญ 3) ดร.ส เมธ ปานะถ ก ผ อานวยการโรงเร ยนโนนส งว ทยาคาร 4) นางสาวมะล คงสก ล ผ อานวยการโรงเร ยนว ดป อมว เช ยรโชต การาม 5) นางท ศน ย ส วรรณพงษ ข าราชการบานาญ 6) นายว เช ยร ร งทว ช ย ผ อานวยการโรงเร ยนพระตาหน กสวนก หลาบ มหามงคล 7) ดร.ชานาญ ท ดมาล ผ อานวยการโรงเร ยนว ดดอนหวาย 8) นางจ ร ฐ อน เช งช ย สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระบวนการพ ฒนา 1) การบรรยายและแลกเปล ยนเร ยนร 2) ใบงาน ใบก จกรรม 3) การทาก จกรรมกล ม 4) การนาเสนอแนวค ด การทาโครงการ การพ ฒนาองค กร และสร ปการไปศ กษาด งาน 5) ทดสอบความร ก อน หล ง การพ ฒนา 6) อภ ปรายสร ปภาพรวมองค ความร

5 5 สร ปผลการประเม นโครงการ และความค ดเห นการดาเน นการ หล กส ตรเฉพาะสาขา : ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 ระหว างว นท 6 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห องประช ม 2/1 อาคารเฉล มพระเก ยรต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ได แจกแบบสอบถามผ เข าร บการอบรมท งหมด 42 ฉบ บ ได ร บค นมา 42 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ 100 ผ เข าร บการอบรมม ความเห นเก ยวก บการฝ กอบรม ม รายละเอ ยดตามตารางท 2 ด งน ตารางท 2 ลาด บ รายการ X S.D. ระด บ การประเม น 1 ท านได ความร แนวค ด ท กษะและประสบการณ ใหม ๆ มากท ส ด จากการอบรม 2 การอบรมคร งน เสร มสร างเจตคต และพฤต กรรม มากท ส ด ในทางท ด 3 ท านม นใจว าจะสามารถนาส งท ได ร บจากการอบรมไปใช มากท ส ด ในการปฏ บ ต งานได 4 ท านค ดว าการอบรมคร งน บรรล จ ดประสงค ของหล กส ตร มากท ส ด 5 ท านค ดว าเน อหาว ชาในหล กส ตรเป นประโยชน ต อการ มากท ส ด ปฏ บ ต งานในสถานศ กษา 6 ว ทยากรโดยภาพรวมม ค ณภาพและประส ทธ ภาพในการ มากท ส ด เสร มสร างความร ท กษะ ประสบการณ ให แก ท าน 7 ก จกรรมการฝ กอบรมในหล กส ตรเอ อต อการเร ยนร และ มากท ส ด พ ฒนาความสามารถของท าน 8 ปร มาณงานท มอบหมายให ท านปฏ บ ต ตลอดการอบรม มากท ส ด เหมาะสม 9 การทดสอบส งเสร มการเร ยนร ในสาระว ชาเพ ยงใด มากท ส ด 10 เอกสารประกอบการอบรมม ค ณภาพและเหมาะสม มากท ส ด 11 ส อ อ ปกรณ ท ใช ในการอบรมม ความเหมาะสม มากท ส ด 12 อาหารและเคร องด มม ค ณภาพและเพ ยงพอ มาก 13 สถานท ดาเน นการม บรรยากาศเอ อต อการอบรม มากท ส ด 14 ท านได ร บความสะดวกในการใช บร การต าง ๆ มากท ส ด โดยภาพรวม มากท ส ด

6 6 จากตาราง การว เคราะห ค าเฉล ยรายข อ พบว า การประเม นความค ดเห นการด าเน น โครงการในภาพรวม อย ในระด บมากท ส ด ( X = 4.76, S.D. = 0.34) เม อพ จารณาเป นรายข อ 3 อ นด บแรก พบว า ได ความร แนวค ด ท กษะและประสบการณ ใหม ๆ จากการอบรม การอบรมคร งน เสร มสร างเจตคต และพฤต กรรมในทางท ด เน อหาว ชาในหล กส ตร เป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานในสถานศ กษา ท งสามข อม ค าเฉล ยเท าก น อย ในระด บมากท ส ด ( X = 4.90, S.D. = 0.30) ว ทยากรโดยภาพรวมม ค ณภาพและประส ทธ ภาพในการเสร มสร างความร ท กษะ ประสบการณ อย ในระด บมากท ส ด ( X = 4.88, S.D. = 0.33) การอบรมคร งน บรรล จ ดประสงค ของหล กส ตร การฝ กอบรม ในหล กส ตรเอ อต อการเร ยนร และพ ฒนาความสามารถ อย ในระด บมากท ส ด ( X = 4.83, S.D. = 0.38) ข อคาถามปลายเป ด ตารางท 3 ลาด บ ท ข อเสนอแนะอ น ๆ ความถ 1 ควรจ ดการอบรมหล กส ตรน อ ก อย างต อเน อง 2 2 ห วข อการพ ฒนาท กษะการค ดควรหาว ทยากรเช ยวชาญด านน โดยเฉพาะ เช น 1 ดร.ส ว ทย ม ลคา อ.ท ศนา แขมณ 3 ขอบค ณท ผ บร หารโครงการจ ดอบรม และ จ ดประสบการณ ให แก ผ เข าร บการอบรม 1 ได แนวค ดอย างด ย ง 4 การให บร การส ญญาณอ นเตอร เน ต (Wi-Fi) 1 5 ควรจ ดให ม โครงการด ๆ แบบน อ ก 1

7 7 ประกาศรายช อผ ผ านการฝ กอบรม ผลส มฤทธ ในการฝ กอบรม หล กส ตรเฉพาะสาขา : ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 ระหว างว นท 6 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห องประช ม 2/1 อาคารเฉล มพระเก ยรต สถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เลขท ช อ สก ล ตาแหน ง / หน วยงาน คะแนนรวม สร ปผลการประเม น เลขท 100 ผ าน ไม ผ าน ว ฒ บ ตร 1 นางอาภรณ อ อนคง ผ อานวยการโรงเร ยนบ านพร วง สพป.นครศร ธรรมราช เขต นางสาวน สรณ จ ต ธรรมศ ร รองผ อานวยการโรงเร ยนเทศบาลบ านหนองบ ว เทศบาลเม องประจวบค ร ข นธ นางเจร ยงพร เข ยวน อย ผ อานวยการโรงเร ยนบ านนาเก ดผล สพป. นครศร ธรรมราช เขต นางจ นจ รา อ นต ะเสาร ผ อานวยการโรงเร ยนเทศบาลว ดท าสะต อย สาน กการศ กษาเทศบาลนคเช ยงใหม นางน นทร ตน ส มล ผ อานวยการโรงเร ยนพรรณราชลเขต สพป. นครศร ธรรมราช เขต จ าส บเอกจต รงค ก ลแก ว รองผ อานวยการโรงเร ยนโคกสาโรงว ทยา สพม. เขต ว าท ร อยตร พ พ ฒน ประด บเพชร ผ อานวยการโรงเร ยนบ านโนนง วงาม สพป. ช ยภ ม เขต นายนพดล ส งหศร รองผ อานวยการโรงเร ยนศร กระนวนว ทยาคม สพม. เขต นายมานะ โตสมบ ต ผ อานวยการโรงเร ยนบ านห วยปลาหลด สพป. ตาก เขต นางพรรณพร โพธ จ นทร รองผ อานวยการโรงเร ยนหอว ง ปท มธาน สพม. เขต

8 เลขท ช อ สก ล ตาแหน ง / ส งก ด คะแนนรวม สร ปผลการประเม น เลขท 100 ผ าน ไม ผ าน ว ฒ บ ตร 11 นายพงศ ภาณ พ ฒนพ มพ พงศ รองผ อานวยการโรงเร ยนหอว ง ปท มธาน สพม. เขต นางสาวพนอ ท พย พ มลร ตน รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต นางสาวม ยลา ศร โมรา รองผ อานวยการโรงเร ยนกาญจนาน เคราะห สพม. เขต นางสมพ ศ สาเน ยงแจ ม ผ อานวยการโรงเร ยนบ อพลอยร ชดาภ เษก สพม. เขต นายส ชาต ชาต วรรณ ผ อานวยการว ทยาล ยการอาช พศร ส ชนาล ย สอศ นางชญาภา น าบ ณฑ ตย ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม วงโพธ ศร สพป. มหาสารคาม เขต นายศ ภช ย นาร ร กษ รองผ อานวยการโรงเร ยนแหลมทองผด งว ทย สพป. ช ยภ ม เขต นายส ร นทร นานาผล ผ อานวยการโรงเร ยนว งยาวเจร ญว ทย สพป. ร อยเอ ด เขต นางสาวกาญจนา ทร พย ส วรรณ ผ อานวยการโรงเร ยนบ านมาบแก สพป. นครสวรรค เขต นางพ ชร เม องสอง ผ อานวยการโรงเร ยนเขาห นกราวประชาสรรค สพป. นครสวรรค เขต นายส รช ย จามรเน ยม ผ ช วยผ อานวยการโรงเร ยนนาคประส ทธ ม ลน ธ ว ดบางช างเหน อ สช นายร งสรรค ง ท พย ผ อานวยการโรงเร ยนบ านว งอ ายคง สพป. ช ยภ ม เขต นายพ ชว ชญ โฮงยาก ล ผ อานวยการโรงเร ยนบ านนาโป ง สพป. เลย เขต นางร ชน พร บ ญศ กด ผ อานวยการโรงเร ยนบ านชายทะเลม ตรภาพท ๙๕ สพป. สม ทรสาคร 90 66

9 8 9 เลขท ช อ สก ล ตาแหน ง / ส งก ด คะแนนรวม สร ปผลการประเม น เลขท 100 ผ าน ไม ผ าน ว ฒ บ ตร 25 นางสาวพน ตนาฎ เพชรร กษ ผ อานวยการโรงเร ยนว ดราษฎร ศร ทธากะยาราม สพป. สม ทรสาคร นางว ไล ออกก จว ตร ผ อานวยการโรงเร ยนเมธ ช ณหะว ณว ทยาล ย สพม ว าท ร อยตร ส ก จ ศร พรหม ผ อานวยการโรงเร ยนโคกส ว ทยาสรรค สพม. เขต นายอานนท อ นทรพาณ ชย ผ อานวยการโรงเร ยนธรรมบวรว ทยา สพม. เขต นางมณท พย บ ญมณ ผ อานวยการโรงเร ยนบ านหว างคลอง สพป. กระบ นางศ ร ร ชญ ธ ต ะ ผ อานวยการโรงเร ยนสบมายสาม คค ว ทยา สพป. ลาปาง เขต นางศ ร พรรณ เหมทานนท รองผ อานวยการโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 1 สพป. กระบ นางสาวร งนภา ธ ศร ผ อานวยการโรงเร ยนบ านถ อน สพป. สกลนคร เขต นายประนมเนตร ม ลฑา ผ อานวยการโรงเร ยนวาร ชว ทยา บ านภ แฉะ สพม. เขต ว าท ร อยตร ก รต ก ลบ ตร ผ อานวยการ กศน.อาเภอคลองหาด สาน กงาน กศน. จ งหว ด สระแก ว นางวล กขณา สาระก จจานนท ผ อานวยการโรงเร ยนบ านท าลาด สพป. หนองบ วลาภ เขต นางมณ ร ตน ปร นายวน ชย ผ อานวยการโรงเร ยนประสานม ตรว ทยา สพม. เขต นางชนกพร จ ฑาสงฆ ผ อานวยการศ นย กศน. อาเภอคาม วง สาน กงาน กศน. จ งหว ดกาฬส นธ 94 79

10 10 เลขท ช อ สก ล ตาแหน ง / ส งก ด คะแนนรวม สร ปผลการประเม น เลขท 100 ผ าน ไม ผ าน ว ฒ บ ตร 38 นายศ ภพงษา จ นทร งษ รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต นางสมพ ศ เก ดนวล ผ อานวยการโรงเร ยนบ านว งประจบ สพป. ตาก เขต นายสมน ก เอ ยมใส ผ อานวยการโรงเร ยนนาโบสถ พ ทยาคม สพม. เขต นายสาย นต โชต ว งโส รองผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลบ านแพง สพป. นครพนม เขต นายส รเชษฐ พละเอ น รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาฬส นธ เขต ผ เข าร บการพ ฒนาท กคนผ านเกณฑ การพ ฒนาท กด านรวมก นไม น อยกว าร อยละ 80 สร ปภาพรวมของคะแนนรวมได ค าเฉล ย = ลงช อ จ ร ฐ อน เช งช ย ห วหน าโครงการฯ ( นางจ ร ฐ อน เช งช ย ) คร ชานาญการพ เศษ

11 11 สร ปผลการดาเน นการ 1) การประเม นตามต วช ว ดความสาเร จของ หล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นา การศ กษา ร นท 2 น น ผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษา ค ดเป นร อยละ 100 ผ านการพ ฒนา เป นผ ม ความร ความเข าใจ ท กษะ และเจตคต ท ด ในการเพ มศ กยภาพการบร หารการศ กษา (สาหร บผ เข าร บการพ ฒนา จ านวน 42 คน ) 2) การประเม นผลส มฤทธ หล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 ในภาพรวม ม ผ สม ครเข าร บการพ ฒนา จานวน 57 คน ได ร บการค ดเล อก จานวน 45 คน แจ งสละส ทธ จานวน 1 คน ไม มาไม แจ ง จานวน 2 คน มาลงทะเบ ยนเข าร บการพ ฒนา จานวน 42 คน ม ผ ผ านการพ ฒนาได ร บว ฒ บ ตร จ านวน 42 คน ผลส มฤทธ ของผ เข าร บการฝ กอบรม หล กส ตร ส งเสร ม การเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 สร ปภาพรวมของคะแนนรวมท กด านได ค าเฉล ย = ซ ง ส งกว าเกณฑ ตามต วช ว ดของโครงการต องไม น อยกว าร อยละ 80 น น จ งถ อว าผ านเกณฑ ตามต วช ว ดของ โครงการ ได ระด บคะแนนท 5 3) การประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บการพ ฒนาท ม ต อการบร หารจ ดการโครงการ หล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร การพ ฒนาผ นาการศ กษา ร นท 2 อย ในเกณฑ มากท ส ด (ค าเฉล ยเท าก บ 4.76 ) ค ดเป นร อยละ 95.2 ผ ร บผ ดชอบ ภาคพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 2 นางจ ร ฐ อน เช งช ย คร ชานาญการพ เศษ

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม งานการเจ าหน าท กองธ รการ สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน คำนำ งานการเจ าหน าท กองธ รการ เป นหน วยงานกลางของว ทยาเขตป ตตาน ม หน าท ร บผ ดชอบ

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล โดย สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ธ นวาคม 2554 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ และสร ปผลการด าเน นงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ และสร ปผลการด าเน นงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ. ๕๕๕ และสร ปผลการด าเน นงาน พ.ศ. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ๑ ค าน า ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ประจ าป ฉบ บน จ ดท าข นภายใต แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

ค าน า ส าน กงานอธ การบด

ค าน า ส าน กงานอธ การบด ค าน า ส าน กงานอธ การบด ได น าการจ ดการความร มาเป นเคร องในการด าเน นงานเพ อสน บสน นประเด นย ทธ ของหน วยงาน โดยมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ม การผล กด นให ม การน าการจ ดการความร มาเป นเคร องม อ ในการบร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.)

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) (ได ร บความเห นชอบจาก อ.ก.ตร.บร หารทร พยากรบ คคล ในการประช มคร ง ๒/๒๕๕๗ เม อว นท ๑๗ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) ************************** ข

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

สร ปผลการส มมนา เคร อข ายภาคประชาชน เพ อส งเสร มและสน บสน นการป องก น และปราบปรามการฟอกเง น ระหว างว นท ๑๐ ๑๑ ก มภาพ นธ พ.ศ

สร ปผลการส มมนา เคร อข ายภาคประชาชน เพ อส งเสร มและสน บสน นการป องก น และปราบปรามการฟอกเง น ระหว างว นท ๑๐ ๑๑ ก มภาพ นธ พ.ศ สร ปผลการส มมนา เคร อข ายภาคประชาชน เพ อส งเสร มและสน บสน นการป องก น และปราบปรามการฟอกเง น ระหว างว นท ๑๐ ๑๑ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมว นเซอร สว ทส กร งเทพมหานคร ๑. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากคณะกรรมการภาคประชาชนระด

More information

ค ม อส าหร บผ เข าอบรม หล กส ตรผ บร หารการสาธารณส ขระด บต น (ผ.บ.ต.) ร นท 22

ค ม อส าหร บผ เข าอบรม หล กส ตรผ บร หารการสาธารณส ขระด บต น (ผ.บ.ต.) ร นท 22 ค ม อส าหร บผ เข าอบรม หล กส ตรผ บร หารการสาธารณส ขระด บต น (ผ.บ.ต.) ร นท 22 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข 1 ค าน า หล กส ตรผ บร หารการสาธารณส

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก

1. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก ประกาศคณะกรรมการค ดเล อกพน กงานเทศบาล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งในระด บส งข น ส าหร บต าแหน งผ บร หารของเทศบาล เร อง ร บสม ครค ดเล อกพน กงานเทศบาล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งในระด บท ส งข น ส าหร บต าแหน

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information