แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป

Size: px
Start display at page:

Download "แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป"

Transcription

1 แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป ล าด บ รห สน ส ต ช อ - สก ล สาขาว ชา ลงช อ นางสาวส วรรณา น ตไธสง การบร หารการเง น นางสาวว ไลพร นนทะภา การบร หารการเง น นางสาวขน ษฐา กระแสโสม การบร หารการเง น นางสาวจ รส ดา อ วนใหญ การบร หารการเง น นางสาวสร ณา แย มวรรณน ง การบร หารการเง น นางสาวชลาล ย ช ยบ านก ด การบร หารการเง น นายเกร ยงไกร เล ศสก ล การบร หารการเง น นายก ลชาต จ ตต ส ทธ การบร หารการเง น นางสาวจ นตหรา พ ดข นทด การบร หารการเง น นางสาวน ดดา พ งชอบ การบร หารการเง น นางสาวส ร ภรณ สอบเหล ก การบร หารการเง น นางสาวศ ร พร โพกส งเน น การบร หารการเง น นางสาวจ นทร ท พย ก นออย การบร หารการเง น นางสาวอร ณท พย น กสาม การบร หารการเง น นางสาวณ ฐฐ น นท ยอดสะเท น การบร หารการเง น นางสาวน นท ดา ละอองเอก การบร หารการเง น นางสาวกฤตยา ตะล น การบร หารการเง น นางสาวสร อยส ดา เจ ยวร มย การบร หารการเง น นางสาวปรารถนา พลร กษา การบร หารการเง น นางสาวนาร ร ตน กล บมาร มย การบร หารการเง น นางสาววรรณภา วงค ส นทร การบร หารการเง น นางสาววรรณว ภา แก วแสง การบร หารการเง น นางสาววาสนา สาธร การบร หารการเง น นายย รน นท จ นแดง การบร หารการเง น นางสาวประภ สสร บรรเท งศ กด ศ ร การบร หารการเง น นางสาวเมร ษา ส ร เตอร การบร หารการเง น นางสาวปร ยาน ช ร ตนาร การบร หารการเง น นายจ ระศ กด ส าเภา การบร หารการเง น นางสาวพ นธ ท พย ว นน บล การบร หารการเง น นายณ ฐพงศ เหม อนตา การบร หารการเง น

2 นางสาวก ญญาวด ค าเหมา การบร หารการเง น นางสาวนภ สวรรณ น อยเล ศ การบร หารการเง น นางสาวย ร อ นโสม การบร หารการเง น นางสาวส ภาพร ส ขส ล การบร หารการเง น นางสาวศศ ธร ถาวร การบร หารการเง น นางสาวส จ ตรา โสมณว ตร การบร หารการเง น นางสาวส ภาร ตน บ ญจ นทร การบร หารการเง น นางสาวนงน ช ศร ม นตะ การบร หารการเง น นางสาวสมพร พาลา การบร หารการเง น นางสาวจ ฬาร ตน บ ญเร อง การบร หารการเง น นางสาวจ ฬาร ตน ไพร นทร การบร หารการเง น นางสาวพรท พย พรมราช การบร หารการเง น นายน ร ต ทองเฟ อง การบร หารการเง น นางสาวภ ทราภรณ บ ญงาม การบร หารการเง น นางสาวศ ร พร ฦาแรง การบร หารการเง น นางสาวพ ชราภรณ ป นร บ รณ การบร หารการเง น นางสาวรสส คนธ เฟ องค า การบร หารการเง น นางสาวสาว ตร ปองส นเท ยะ การบร หารการเง น นางสาวนภาล ย นามโพธ การบร หารการเง น นางสาวจ ราภรณ เพ มช ลอง การบร หารการเง น นางสาวสก ณา นามโท การบร หารการเง น นางสาวภ ทรน นท บ วเข ม การบร หารการเง น นางสาวพ ชราพร วงษ เบ า การบร หารการเง น นางสาวนร ศรา ส หาบง การบร หารการเง น นางสาวเพ ญต ยา จ นทร ดอน การบร หารการเง น นางสาววน ชา หม นแก ว การบร หารการเง น นางสาวส วด แพไธสง การบร หารการเง น นางสาวเบญจพร วงษ ป ญญา การบร หารการเง น นางสาวกนกร ตน สารมณ การบร หารการเง น นางสาวจร ญญา ศร หาวงษ การบร หารการเง น นางสาวอร ณวรรณ ม แก ว การบร หารการเง น นางสาวส น นทา ส ภ ร การบร หารการเง น นายศราว ธ ธงชาย การบร หารการเง น นางสาววรรณา พ ลศร การบร หารการเง น

3 นายฉลอง อน ส การบร หารการเง น นางสาวนฤมล บ วป อม การบร หารการเง น นางสาวจรรยาพร บ วแดง การบร หารการเง น นางสาวจต พร อย อ นทร การบร หารการเง น นางสาวแอนนา ม งค ง การบร หารการเง น นางสาวณ ฐวด ฤทธ ทรงเม อง การบร หารการเง น นางสาวเบญวล อมาตยก ล การบร หารการเง น นางสาวว ช ดา ขวาลา การบร หารการเง น นางสาวงามส ร จ นทร เจ ดแก ว การบร หารการเง น นางสาวเกต ศ ร นทร จ าวรรณ การบร หารการเง น นางสาวส ร พร พระส น น การบร หารการเง น นางสาวพน สดา ไชยพ นธ การบร หารการเง น นางสาวอร ญญา พ มพ สาล การบร หารการเง น นางสาวดาราภรณ จ นทราช การบร หารการเง น นางสาวส ภ สสร ก าล งเล ศ การบร หารการเง น นางสาวจ นทร ส ดา ช างประเสร ฐ การบร หารการเง น นางสาวมะล ว ลย ณะวะศร การบร หารการเง น นางสาวภาว ณ ส ขสมร การบร หารการเง น คณะไม ถ กต อง นางสาวอ ไรวรรณ เร องฤทธ การบร หารการเง น นางสาวกนกวรรณ ค าว เช ยร การบร หารการเง น นางสาวดวงเด อน แก วประด ษฐ การบร หารการเง น นางสาวขว ญหล า ศ ร แข ง การบร หารการเง น นางสาวสราล ทนทาน การบร หารการเง น นางสาวตร ชฎา ส วรรณสม การบร หารการเง น นางสาวอ สร ยาภรณ ทองประท ด การบร หารการเง น นายธ ระว ฒ ก องค า การบร หารการเง น นางสาวประภาภรณ ธรรมฤทธ การบร หารการเง น คณะไม ถ กต อง นางสาวส ก ญญา สายสมร การบร หารการเง น นางสาวอภ ญญา ไตยศร การบร หารการเง น นายจอมพล จอมค าส งห การบร หารการเง น นายทนงศ กด ผ วกลม การบร หารการเง น นางสาวนฤมล บ วทอง การบร หารการเง น นางสาวภรณ ท พย หาว ชา การบร หารการเง น นางสาวณ ฐชยา โอชา การบร หารการเง น

4 นายว รย ทธ ค ณจ นทร เถ อน การบร หารการเง น นางสาวภ ควด ว ร ว ฒน การบร หารการเง น นางสาวพรพรรณ ด าเน น การบร หารการเง น นายท นกร ทยะราษฎร การบร หารการเง น นางสาววงเด อน ส ทธ อาจ การบร หารการเง น นางสาวอน สรา ร กษาภ กด การบร หารการเง น นางสาวจ ฑาร ตน ครองยศ การบร หารการเง น นางสาวว ภาวด พละเอ น การบร หารการเง น นางสาวธ ดาร ตน ส นโดษ การบร หารการเง น นายปราว ณ ป เลต ง การบร หารการเง น นางสาวส ดาพร ส วไธสง การบร หารการเง น นางสาวย ภาพร มอญส ลา การบร หารการเง น นางสาวเกศ ร นทร ชาร วรรณ การบร หารการเง น นางสาวท กษ ณา โพธ พ นธราช การบร หารการเง น นางสาววราภรณ โพธ สาย การบร หารการเง น นายว ฒนช ย ท พเจร ญ การบร หารการเง น นางสาวบ งอร วงละคร การบร หารการเง น นายมนตร ว นทะว ฒ การบร หารการเง น นางสาวบ วบ ษกร ว งห น การบร หารการเง น นางสาวชมพ น ท เหล ายนขาม การบร หารการเง น นางสาวว ระยา น ละดา การบร หารการเง น นางสาวพ ลท ภา ค าบ ญเหล อ การบร หารการเง น นางสาวเสาวล กษณ โงชาฤทธ การบร หารการเง น นางสาวจ รน นท เทพพ ท กษ การบร หารการเง น นายชาคร ต กอศ กด การบร หารการเง น นางสาวอ นจ ตร ถ นท บไทย การบร หารการเง น นางสาวส ภาร ตน คามบ ตร การบร หารการเง น นางสาวจต พร ค าพ นธ จ นทร การบร หารการเง น นางสาวจ นทร เพ ญ วงค เสนา การบร หารการเง น นางสาวจ ราภรณ ชมภ บ ตร การบร หารการเง น นางสาวก ลยา วรวงค การบร หารการเง น นางสาวจ ฬาล กษณ น ลผาย การบร หารการเง น นางสาวศร ส ดา มะโนศร การบร หารการเง น นางสาวน ภาวรรณ จอนโคกกรวด การบร หารการเง น

5 นายว น ย ผลจ ต การบร หารการเง น นางสาวเยาวมาลย เทพขาม การบร หารการเง น นางสาวนร ศรา โคตรพ ฒน การบร หารการเง น นางสาวเกสราภรณ สก ลโพน การบร หารการเง น นางสาวพ ชรภรณ ก ลซ อ การบร หารการเง น นางสาวป ณญาร ตน พ นส าอาง การบร หารการเง น นางสาวพ ศม ย ภ แล นกล า การบร หารการเง น นางสาวว ร ชฏา ภ กด ร ก การบร หารการเง น นางสาวกนกอร อ อนเร อง การบร หารการเง น คณะไม ถ กต อง นางสาวมล ษา ตาลเอ ยม การบร หารการเง น นางสาวม ลล กา ก องเวหา การบร หารการเง น นางสาวเพ ญผกา ว ชาหา การบร หารการเง น นางสาวบ ษม นตรา บ ญเต อน การบร หารการเง น นายว ฒนา บางละมาต การบร หารการเง น นางสาวส ขใจ เห มน ช การบร หารการเง น นางสาวท ศน ย ภ สมน ก การบร หารการเง น นางสาวดาเรศ บ ญมา การบร หารการเง น นางสาวหน งฤท ย ราชหาด การบร หารการเง น นางสาวเสาวภา พ งพรม การบร หารการเง น นางสาวปร ชาต ร มเกษร การบร หารการเง น นางสาวศศ ธร ชมภ ราษฎร การบร หารการเง น นายช ยว ฒ วงค เว ยน การบร หารการเง น นายช ยร ตน ศร สมจ กร การบร หารการเง น นางสาวเข มทอง ส ร ยนต การบร หารการเง น นางสาวอรอนงค ชามาตร การบร หารการเง น ท าส ญญา นางสาวประภาพร น ลทา การบร หารการเง น นายอ ทธ เดช จ นดา การบร หารการเง น นางสาวพรรณ ภา ไกยะนา การบร หารการเง น นางสาวพรรณวด บ ญโสม การบร หารการเง น นางสาวอรอ มา ประท มล การบร หารการเง น นางสาวศ ร พร วงค ร ตนะ การบร หารการเง น นางสาวอรพรรณ บ ตรพรม การบร หารการเง น นางสาวอมรพ นธ พ สด ดอน การบร หารการเง น นางสาวไอร ณ ห อคนด การบร หารการเง น

6 นางสาวมลชยา จ กพ มพ การบร หารการเง น นางสาวภรณ ท พย ว ใจค า การบร หารการเง น นางสาวศร นญา อาจว ช ย การบร หารการเง น

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป (ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป ท รห สน กศ กษา ช อ - นามสก ล หม เร ยน ประเภทการก ย ม 1 533701250 นายอน ชา พรประส ทธ 14.13

More information

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4.

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. 1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. นายพรช ย ไตรยราช ท นตแพทย 8 5. นายอ ศรา จร ญธรรม เภส ชกร 8 6. นางพวงท

More information

แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554

แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554 ท แบบสร ปเง นร บบร จาคกองท นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 1 ณ ว นท 19 มกราคม 2554 ใบแทนใบเสร จร บเง น ช อ - สก ลผ บร จาค ท อย ในการจ

More information

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110 และประเภทท วไป ตามมาตรฐานกาหนด ก.พ.อ.กาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เร อง มาตรฐานการจาแนกข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2552 เลข กองกลาง งานธ รการและสารบรรณ 1 003 นางนคร นทร หระพ ล 5460100006539 ศศ.บ.

More information

05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย

05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย 1/9 ประกาศการไฟฟ านครหลวง เร อง ประกาศผ ม ส ทธ เข าสอบ เลขประจ าต วสอบ และห องสอบ 5. ค ณว ฒ ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร

More information

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว

กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

More information

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย 081-0717095 มหาไถ

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3

ระด บช น ป.4-6 เด กชายอภ ส ทธ ส งห ศ ลป นางเบญจา จ ตรสายธาร 0867204694 3 โรงเร ยนเทศบาล 1 ส ขว ทยากร ต งตรง ระด บช น ม.1-3 แบบรายงานการประกวดแข งข นทางว ชาการงานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น 2556 การประกวดแข งข น การกล าวส นทรพจน ภาษาไทย ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระด บช น ป.4-6 1 โรงเร ยนเทศบาล 1 โพศร ส งก ดเทศบาลนครอ ดรธาน เด

More information

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1 เร ยน ท านอาจารย ท ปร กษา รายช อน กศ กษาท ได ร บท น Window I ป 2551 เน องจากการโอนเง นให ผ ร บท นสกว. ท าเป นกล ม ด งน นขอความร วมม อ ท านอาจารย ท ปร กษาท กท าน ด งน 1. น าหน งส อท ส าน กประสานงาน ฯ จะส

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน

รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห องประช มโรงเร ยนว ดตรณาราม อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน.. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

ล าด บท หน วยงาน ช อ - สก ล ตาแหน ง 3 กล มพ ฒนาระบบบร หาร ๑. นายอด ลย ป อมส ข นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ

ล าด บท หน วยงาน ช อ - สก ล ตาแหน ง 3 กล มพ ฒนาระบบบร หาร ๑. นายอด ลย ป อมส ข นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ รายช อเจาหนาท ผ เขาอบรมโครงการใหความร เก ยวก บพระราชบ ญญ ต ขอม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ร นท ๒ ว นจ นทร ท ๒๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอย ล ซ ต กร งเทพมหานคร ลาด บท หน วยงาน ช อ - สก ล ตาแหน ง กรมบ งค

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส

More information

าด บท โรงเร ยน ล าด บท ช อ-สก ลภาษาไทย ช อ-สก ลภาษาอ งกฤษ ล าด บท ช อ-สก ลภาษาไทย ช อ-สก ลภาษาอ งกฤษ 1 โรงเร ยนตระกาศประชาสาม คค - - - - - -

าด บท โรงเร ยน ล าด บท ช อ-สก ลภาษาไทย ช อ-สก ลภาษาอ งกฤษ ล าด บท ช อ-สก ลภาษาไทย ช อ-สก ลภาษาอ งกฤษ 1 โรงเร ยนตระกาศประชาสาม คค - - - - - - รายช อผ เข าร วมแข งข นก จกรรมภาษาอ งกฤษส าหร บน กเร ยนม ธยมปลาย (English Day) คร งท 7 ประเภทก จกรรม English Quiz และ Spelling Bee ประเภทก จกรรมการแข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ (English Quiz) ประเภทก จกรรมการแข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต 14 18 ต ลาคม 2553 ฝ ายก จการน ส ตและประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า โครงการอบรมจร ยธรรมน าช ว ต จ ดข นระหว างว นท 14 18

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล

More information

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402 1 1800000001 นาย โชคด ม นคง 2 1800000002 นาย จ กรพล อ ชยาว โรจน 3 1800000003 นาย พ พ ฒนน นท ชวะโรจน 4 1800000004 นาย ส ทธ พงษ พลอยเสง ยมพงษ 5 1800000005 นาย อมรเทพ ส บสาย 6 1800000006 นางสาว ณ ชากร คงแก*ว

More information

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท 12-14 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information