หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555)"

Transcription

1 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ

2 สารบ ญ เร อง หน า รายละเอ ยดของหล กส ตร... หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตร 1 ปร บปร ง พ.ศ. 2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป... 1 รห สและช อหล กส ตร... 1 ช อปร ญญาและสาขา.. 1 ว ชาเอก.. 1 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร... 1 ร ปแบบของหล กส ตร... 1 สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร... 2 ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตร ค ณภาพ และมาตรฐาน... 2 อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา... 2 ช อและค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร... 3 สถานท จ ดการเร ยนการสอน... 3 สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผน หล กส ตร... 3 ผลกระทบจากข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จ ของหล กส ตร... 4 ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/สาขาว ชาอ นของสถาบ น 5 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร... 6 ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร... 6 แผนพ ฒนาปร บปร ง... 7 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร... 8 ระบบการจ ดการศ กษา... 8 การด าเน นการหล กส ตร... 8 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม (ฝ กประสบการณ ว ชาช พหร อ สหก จศ กษา) ข อก าหนดเก ยวก บการท าโครงงานหร องานว จ ย... 24

3 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตร ส รายว ชา (Curriculum Mapping) หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา กฎระเบ ยบหร อหล กเกณฑ ในการให ระด บคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษา เกณฑ การส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย การเตร ยมการส าหร บอาจารย ใหม การพ ฒนาความร และท กษะให แก คณาจารย หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร การบร หารหล กส ตร การบร หารทร พยากรการเร ยนการสอน การบร หารคณาจารย การบร หารบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน การสน บสน นและการให ค าแนะน าน กศ กษา ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และหร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต.. 41 ต วบ งช ผลการด าเน นงาน (Key Performance Indicators) หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร การประเม นประส ทธ ผลของการสอน การประเม นหล กส ตรในภาพรวม การประเม นผลการด าเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร การทบทวนผลการประเม นและวางแผนปร บปร งหล กส ตรและแผนกลย ทธ การสอน... 43

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ภาคผนวก. ภาคผนวก ก ค าอธ บายรายว ชา ภาคผนวก ข ตารางเปร ยบเท ยบหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการท วไป พ.ศ.2552 ก บ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ภาคผนวก ค ประว ต และผลงานของอาจารย ประจ าหล กส ตร ภาคผนวก ง คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรและว พากษ หล กส ตร 74 ภาคผนวก จ ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการพ จารณา.. 76 ภาคผนวก ช มต การประช มคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพชรบ รณ มต การประช มสภาว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ... 77

5 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ คณะ ว ทยาการจ ดการ 1. รห สและช อหล กส ตร ภาษาไทย : ภาษาอ งกฤษ : หมวดท 1 ข อม ลท วไป หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต Master of Business Administration 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ช อเต ม (ไทย) : บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (การจ ดการท วไป) ช อย อ (ไทย) : บธ.ม. (การจ ดการท วไป) ช อเต ม (อ งกฤษ) : Master of Business Administration (General Management) ช อย อ (อ งกฤษ) : M.B.A. (General Management) 3. ว ชาเอก การจ ดการท วไป 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรค ณว ฒ ระด บท 4 (ระด บปร ญญาโท)

6 2 5.2 ภาษาท ใช ภาษาไทย เอกสารและต าราในว ชาของหล กส ตรเป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ง) 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น ไม ม 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาสาขาว ชาการจ ดการท วไป 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555 ปร บปร งจากหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป พ.ศ คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา เห นชอบในการน าเสนอต อสภาว ชาการ ในการประช ม คร งท 7 ว นท 22 ธ นวาคม พ.ศ สภาว ชาการ เห นชอบในการน าเสนอหล กส ตรต อมหาว ทยาล ย ในการประช ม คร งท 6 ว นท 26 ธ นวาคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ย เห นชอบหล กส ตรในการประช ม คร งท 1 ว นท 23 มกราคม พ.ศ เป ดสอน ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมในการเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาโท หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ในป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา เม อจบการศ กษาแล วสามารถเข าท างานได ท ง ภาคร ฐและภาคเอกชน ด งน 8.1 พน กงานมหาว ทยาล ยต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท ธ รการ เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ห วหน าส าน กงาน เป นต น

7 3 8.2 เจ าหน าท ในหน วยงานองค การบร หารส วนท องถ น ต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เจ าหน าท จ ดเก บรายได เป นต น 8.3 ประกอบธ รก จส วนต ว 8.4 เจ าหน าท ธนาคาร ต าแหน ง ผ จ ดการ/เจ าหน าท ธ รการ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายส นเช อ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายล กค าส มพ นธ พน กงานปฏ บ ต การ เป นต น 8.5 พน กงานบร ษ ท ต าแหน ง ผ จ ดการ เจ าหน าท ธ รการ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายบ คคล ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายควบค มค ณภาพ และอาช พอ นๆ 9. ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ท ช อ -สก ล ค ณว ฒ สถานศ กษา *9.1 นาย ส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) มหาว ทยาล ยรามค าแหง M.B.A. (Business Administration) มหาว ทยาล ยรามค าแหง M.T. (Mechanical Technology) สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าธนบ ร *9.2 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) *9.3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หาร ทร พยากรมน ษย ) คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) 9.4 นางชล ยร ตน กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) จ รช ยเชาวนนท นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) 9.5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) เช อมวราศาสตร บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยแม โจ สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ. ท จบ

8 4 บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ธ ราช * หมายเหต อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร สถานท จ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ในโลกย คไร พรมแดน (Globalization) ย คข อม ลข าวสาร (Information Age) และย คส งคม ฐานความร (Knowledge based Society) การแข งข นทางธ รก จเป นไปอย างร นแรง สภาพแวดล อม ทางการบร หารได เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว คน เป นป จจ ยช ขาดความสามารถในการแข งข นใน ท กม ต ล าด บความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย ในภาพรวมย งอย ในระด บท ไม น าพ งพอใจ ในการจ ดล าด บความสามารถในการแข งข นของโลก (World Competitiveness) ประจ าป 2010 โดยสถาบ นการพ ฒนาการบร หารระหว างประเทศ (Institute of International Management Development) ประเทศไทยอย ในล าด บท 26 จากจ านวน 58 ประเทศ ล าด บของประเทศไทยต า กว าหลายประเทศในภ ม ภาคเด ยวก น เช น ประเทศส งคโปร และมาเลเซ ย เป นต น จ ดอ อนท ส าค ญ ของประเทศไทย ค อ ความสามารถในการแข งข นภาคอ ตสาหกรรม อย ในระด บต า เน องจากความ ขาดแคลนบ คลากรระด บกลางและระด บส งจ านวนมาก ในภาคว ชาการน นอาจารย สอนมหาว ทยาล ย เพ ยง 25 %ท ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก และงบประมาณเพ อการว จ ยต อ GDP อย ในระด บต า มาก แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ( พ.ศ ) ได ก าหนดท ศทางในการ พ ฒนาประเทศโดยก าหนดให คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา เพราะคนเป นท งเป าหมายส ดท ายท ได ร บผลประโยชน และผลกระทบจากการพ ฒนาขณะเด ยวก น คน ค อผ ข บเคล อนการพ ฒนาไปส เป าหมาย ในภาพรวมทางเศรษฐก จประเทศไทยก าล งเข าส สภาวะขาดแคลนก าล งคนท งระด บกลาง และระด บส งท งเช งปร มาณและค ณภาพ ประส ทธ ภาพการผล ตของแรงงานไทยย งต า ค ดเป น 6.2 เหร ยญสหร ฐต อคน ต อช วโมงเท ยบก บมาเลเซ ย เกาหล ใต ส งคโปร ไต หว น ม มากกว า 11 เหร ยญ สหร ฐแม ว าการสร างองค การความร ใหม ท เก ดจากการว จ ยและพ ฒนาม จ านวนเพ มข น แต การน าองค ความร ไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย อย ในระด บต า ด งน นการจ ดการศ กษาในระด บมหาบ ณฑ ตทาง บร หารธ รก จจ งม ความจ าเป นในการพ ฒนาประเทศ 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม

9 5 การเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมภายใต บร บทของโลกย คโลกาภ ว ตน ได ก อให เก ด ผลกระทบต อความเช อ ค าน ยม จร ยธรรม และพฤต กรรมของประชาชนในท กภาคส วนของโลก เน องจากความร เป นป จจ ยส าค ญท ท าให การปร บต วให เข าก บสภาวะความเปล ยนแปลงของส งคม เป นไปได อย างสมด ล ประเทศไทยตกอย ในภาวะเช นเด ยวก บประเทศต างๆ กล าวค อ ก าล งประสบ ป ญหาว กฤตค าน ยม จร ยธรรม และทางพฤต กรรมของสมาช กในส งคม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ฉบ บป จจ บ นจ งได ก าหนดย ทธว ธ แสดงการพ ฒนาค ณภาพคน และส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยการพ ฒนาคนครอบคล ม 3 เร องหล ก ค อ 1) การพ ฒนาคนไทยให ม ค ณธรรมน าความร 2) การเสร มสร างส ขภาวะคนไทยให ม ส ขภาพแข งแรงท งร างกายและจ ตใจ 3) การเสร มสร างคนไทยให อย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข 12. ผลกระทบจาก ข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร ส บเน องจากผลกระทบจากการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมด งกล าวแล วในข อ 11ในการพ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ตน คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรได ก าหนดแนวทาง ของหล กส ตรเป นสหว ทยาการ (Multidiscipline) เจตนารมณ ในการออกแบบหล กส ตรในร ปแบบน เพ อบ รณาการศาสตร ทางการบร หาร และนว ตกรรมทางการจ ดการท เก ดจากการปฏ บ ต เข ามา รวมก นเป นองค ความร ท งน เพ อให ผ ศ กษาสามารถน าไปประย กต ใช ได ท งในการบร หารภาคธ รก จ และ การบร หารภาคร ฐหล งส าเร จการศ กษา 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น ตามนโยบายและกรอบท ศทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น น ในด าน นโยบายด านการบร หารงานว ชาการ ในข อท 12.1 สน บสน นและส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรใน สาขาว ชาท ม ความพร อมและตอบสนองต อความต องการของท องถ นและส งคม ท งระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/สาขาว ชาอ นของสถาบ น 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรน ท เป ดสอนโดยคณะ/สาขาว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให สาขาว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม

10 การบร หารจ ดการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรต องประสานงานก บอาจารย ผ แทนจากคณะอ นท เก ยวข อง ด านเน อหาสาระ การจ ดตารางเร ยนและตารางสอบ ให สอดคล องก บมาตรฐานผลการเร ยนร ตาม มาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการจ ดการท วไป หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา ม งม นท จะผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ท ม ความร ความช านาญด านการจ ดการ 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถ ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน โดยม ล กษณะท พ งประสงค ด งน ด านค ณธรรม จร ยธรรม

11 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และตระหน กในภ ม ป ญญาชาวบ าน และ ศ ลปว ฒนธรรมของชาต ม ความร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ยและเคารพกฎกต กาของส งคม เป นพลเม องด และม จรรยาบรรณในว ชาช พ ด านความร ม ความร และประสบการณ ในสาขาว ชาท ศ กษาและสามารถประย กต ใช ในการ ด ารงช ว ต ม ความสามารถในการแก ป ญหาและข อโต แย งในสถานการณ อ นๆ และการ แก ป ญหาในการท างานได ม ความร ความสามารถในด านการจ ดการ การบ ญช การตลาด การเง น และ การบร หารทร พยากรมน ษย สามารถน าไปประย กต ใช ในการท างานท ได ร บมอบหมาย และแก ไข ป ญหาด านการจ ดการในองค กรธ รก จและองค กรภาคร ฐได เป นอย างด รวมท งศ กษาต อในระด บท ส งข น ด านท กษะทางป ญญา สามารถค ดอย างม ว จารณญาณ ม ท กษะในการค ดว เคราะห และใช ในเช ง สร างสรรค อย างม เหต ผล สามารถพ จารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก ป ญหาทางว ชาการ ในเช งบร หาร ม ท กษะช ว ต ค ดอย างม เหต ผล ใช ป ญญาในการแก ป ญหาการท เผช ญใน สถานการณ ต างๆ และร เท าท นการเปล ยนแปลง ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ม ความสามารถในการท างานร วมก บผ อ น ม ภาวะผ น าในการท างานของกล ม ม ความสามารถในการแก ไขป ญหาท เก ดข นในการท างานของกล ม ม ความร บผ ดชอบต ออาช พ ม น าใจและเส ยสละ พร อมอ ท ศตนในการท างานเพ อส วนรวม ม เป าหมาย ม พล งม งม นในการพ ฒนาตน ส วนรวม ช มชนและท องถ น ม ความเข าใจและสามารถด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ

12 ม ความสามารถในการว เคราะห ด วยกระบวนการทางคณ ตศาสตร หร อ ว ทยาศาสตร อย างม ว จารณญาณเพ อน าไปประย กต ใช ในจ ดการธ รก จได อย างม ค ณภาพ ม ความร ทางด านท กษะภาษาไทยและภาษาต างประเทศรวมท งสามารถ ส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร และท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร เพ อ น าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความใฝ ร ใฝ เร ยนอย างต อเน อง ม ท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ จ ดการเร ยนร และการด าเน นช ว ตในส งคมอย างม ความส ข 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช - ปร บปร งหล กส ตรบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ให ม มาตรฐานไม ต ากว า สกอ. ก าหนด และสอดคล องก บความ ต องการของภาคธ รก จและภาคร ฐ - พ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลในการให ความร แก น กศ กษา - ต ดตามความเปล ยนแปลงและความ ต องการก าล งคนในภาคร ฐและภาค ธ รก จ เพ อเป นข อม ลในการพ ฒนา หล กส ตร - เช ญผ เช ยวชาญท งภาคร ฐและเอกชน และผ ใช บ ณฑ ตมาม ส วนร วมในการ พ ฒนาหล กส ตร - ปร บปร งหล กส ตรท ก 5 ป - อาจารย ใหม ต องผ านการอบรม/ ปฐมน เทศเก ยวก บเทคน คการสอนการ ว ดและประเม นผล - อาจารย ท กคนต องเข าอบรมเก ยวก บ หล กส ตรการสอนร ปแบบต าง ๆ และ การว ดผลประเม นผลท งน เพ อให ม ความร ความสามารถในการประเม นผล ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ท ผ สอน จะต องสามารถว ดและประเม นผลได เป นอย างด - รายงานผลการด าเน นงานปร บปร ง หล กส ตร - เอกสารการประสานงานก บภาคร ฐ และเอกชน - เอกสารหล กส ตรฉบ บปร บปร ง - หล กฐานหร อเอกสารแสดงผลการ ด าเน นการ - รายงานผลการประเม นการเร ยน การสอนของอาจารย

13 9 แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช - พ ฒนาบ คลากรด านองค ความร ให ก าวท นต อว ว ฒนาการและองค ความร ใหม ๆ ในสาขาว ชาการจ ดการท วไป และพ ฒนาการบร การว ชาการและ สร างเสร มประสบการณ การน าความร ด านการจ ดการไปใช ในปฏ บ ต งานจร ง - สน บสน นบ คลากรในการพ ฒนาองค ความร ให ก าวท นว ว ฒนาการใหม - สน บสน นบ คลากรด านการเร ยนการ สอนและท างานบร การว ชาการแก องค กรภายนอก - หล กฐานการส งบ คลากรเข าร บ การฝ กอบรม/การเข าร วมการ ประช ม/ส มมนาว ชาการต าง ๆ ท เก ยวข องก บสาขาว ชาการจ ดการ ท วไป - ปร มาณงานบร การว ชาการต อ อาจารย ในหล กส ตร หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาเป นแบบทว ภาค ข อก าหนดต างๆให เป นไปตามข อบ งค บของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ท ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ง) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม 2. การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว น-เวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน - ภาคการศ กษาท 1 ม ถ นายน ก นยายน - ภาคการศ กษาท 2 ต ลาคม ก มภาพ นธ - ภาคฤด ร อน ม นาคม พฤษภาคม 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ต องส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ผ านการค ดเล อกตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและ/หร อ เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า

14 หล กส ตรว ชาบร หารธ รก จ กล มว ชาบ งค บ และว ชาเล อกม เน อหาท เก ยวข องก บศาสตร ทางด านบร หารธ รก จและต องอาศ ยท กษะด านการว เคราะห ด งน นจ งม ป ญหาส าหร บน กศ กษาท ไม ม พ นฐานทางด านบร หารธ รก จ ขาดประสบการณ ในการบร หารจ ดการ หร อน กศ กษาท จบการศ กษา ระด บบ ณฑ ตในสาขาท ไม ใช ศาสตร ท เก ยวข องทางบร หารธ รก จ ต ารา เอกสาร และข อสอบในบางว ชาเป นภาษาอ งกฤษ หากน กศ กษาท เข ามาเร ยนม ท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษไม ด พอ ท งการส อสาร การอ าน การเข ยน จะท าให ยากต อการเข าใจในเน อหา ร ปแบบ ต อการเร ยนการสอน 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจ าก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 ด าเน นการแก ไขป ญหาส าหร บน กศ กษาท ม ป ญหาเก ยวก บพ นฐานความร ทางบร หารธ รก จ หร อจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ในสาขาว ชาอ นท ม ใช สาขาว ชาบร หารธ รก จ คณะกรรมการบร หาร หล กส ตรจะพ จารณาก าหนดให ม การเร ยนเสร มเพ อปร บพ นฐานความร ทางด านบร หารธ รก จและม การ พ ฒนาท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษโดยม การจ ดรายว ชาภาษาอ งกฤษส าหร บ น กศ กษาบ ณฑ ตศ กษาโดยไม น บหน วยก ต 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาแต ละป การศ กษา ช นป ท ช นป ท รวม คาดว าจะจบการศ กษา งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย : บาท) รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ ค าบ าร งการศ กษา 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ค าลงทะเบ ยน 351, , , , ,000

15 11 รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ เง นอ ดหน นจากร ฐบาล รวมรายร บ 1,051,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030, งบประมาณรายจ าย (หน วย : บาท) หมวด เง น ป งบประมาณ ก. งบด าเน นการ 1. ค าใช จ ายบ คลากร 900, , ,000 1,041,000 1,093, ค าใช จ ายด าเน นงาน (ไม รวม 3) 75,000 75,000 75,000 75,000 75, ท นการศ กษา รายจ ายระด บมหาว ทยาล ย 70, , , , ,000 รวม (ก) 1,045,000 1,160,000 1,207,000 1,256,000 1,308,000 ข.งบลงท น ค าคร ภ ณฑ 160, , , , ,000 รวม (ข) 160, , , , ,000 รวม (ก) + (ข) 1,205,000 1,345,000 1,402,000 1,477,000 1,533,000 จ านวนน กศ กษา * ค าใช จ ายต อห วน กศ กษา 34,700 19,200 20,600 21,100 21,900 * หมายเหต จ านวนน กศ กษารวมหล กส ตรเก าและหล กส ตรปร บปร ง ค าใช จ ายต อห วน กศ กษา ตลอดหล กส ตร ไม เก น 100,000 บาท 2.7 ระบบการศ กษา

16 12 ระบบการศ กษาแบบช นเร ยน เป นไปตามข อบ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก จ) 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามสถาบ นอ ดมศ กษา เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ และ ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก จ) และตารางเปร ยบเท ยบรายว ชาใน หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป พ.ศ ก บ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ (ภาคผนวก ข) 3. หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (General Management) จ ดหล กส ตร เป น 2 แผน ค อ แผน ก(2) และแผน ข หน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรแต ละแผนไม น อย กว า 42 หน วยก ต โดยม โครงสร างหล กส ตร ด งน แผน ก (2) ท าว ทยาน พนธ หมวดว ชาเฉพาะด าน 42 หน วยก ต 1 กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต 2 กล มว ชาเล อก 9 หน วยก ต 3 กล มว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข ท าการศ กษาค นคว าอ สระ หมวดว ชาเฉพาะด าน 42 หน วยก ต 1 กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต 2 กล มว ชาเล อก 15 หน วยก ต 3 กล มว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต

17 13 สร ปโครงสร างหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต แผน ก (2) แผน ข แผนการเร ยน บ งค บ เล อก บ งค บ เล อก หมวดว ชา หมวดว ชาส มพ นธ หมวดว ชาเฉพาะด าน ว ทยาน พนธ / การศ กษา ค นคว าอ สระ รวม หน วยก ต รวม รายว ชา เร ยนแผน ก (2) เล อกท าว ทยาน พนธ จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 42 หน วยก ต 1.หมวดว ชาเฉพาะด าน จ านวน 21 หน วยก ต 1) กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) Managerial Accounting MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Managerial Economics MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) Organization Development and Change Management MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) Strategic Management MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม Seminar in Modern Management 3 (2-2-5)

18 14 MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง Advanced Marketing Management 3 (3-0-6) 2 ) กล มว ชาเล อก 9 หน วยก ต ส าหร บแผน ก เล อกไม น อยกว า 9 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เล อกไม น อยกว า 15 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSEC 601 การว เคราะห เช งปร มาณทางธ รก จ 3 (3-0-6) Business Quantitative for Analysis MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง Advanced Financial Management 3 (3-0-6) MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) Human Resource Planning and Policy MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) Modern Production and Operation Management MSMA 602 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Management Information System MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ Corporate Governance and Business Ethics 3 (3-0-6) รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSMA 604 ผ ประกอบการย คใหม 3 (3-0-6) Modern Entrepreneurship MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) International Business Management MSMA 607 การบร หารโครงการและการต ดส นใจเพ อการลงท น 3 (3-0-6) Project Management and Decision Making for Investment MSMA 608 การบร หารความเส ยง 3 (3-0-6) Risk Management MSMA 609 การจ ดการค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3-0-6) Quality Management and Productivities MSMA 610 การจ ดส งก าล งบ าร งทางธ รก จ Logistics Management 3 (3-0-6) 3) กล มว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต

19 15 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต MSMA 611 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis แผน ข จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 42 หน วยก ต หมวดว ชาบ งค บ จ านวน 21 หน วยก ต 1) กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) Managerial Accounting MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Managerial Economics MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) Organization Development and Change Management MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) Strategic Management รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 (2-2-5) Seminar in Modern Management MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) Advanced Marketing Management 2) กล มว ชาเล อก ให เล อกว ชาด งต อไปน 5 ว ชา ๆ ละ 3 หน วยก ต (15 หน วยก ต) รห สว ชา รายช อว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) Advanced Financial Management MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) Human Resource Planning and Policy MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) Modern Production and Operation Management

20 16 MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSEC 601 การว เคราะห เช งปร มาณทางธ รก จ 3 (3-0-6) Business Quantitative for Analysis MSMA 602 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Management Information System MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ 3 (3-0-6) Corporate Governance and Business Ethics MSMA 604 ผ ประกอบการย คใหม 3 (3-0-6) Modern Entrepreneurship MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) International Business Management MSMA 607 การบร หารโครงการและการต ดส นใจเพ อการลงท น 3 (3-0-6) Project Management and Decision-Making for Investment MSMA 608 การบร หารความเส ยง 3 (3-0-6) Risk Management MSMA 609 การจ ดการค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3-0-6) Quality Management and Productivities MSMA 610 การจ ดส งก าล งบ าร งทางธ รก จ 3 (3-0-6) Logistics Management 3) กล มว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต รห สว ชา รายช อว ชา หน วยก ต MSMA 612 การศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต Independent Study รายช อว ชาเสร ม น กศ กษาจะต องลงทะเบ ยนเร ยนในรายช อว ชาต อไปน โดยไม น บหน วยก ต เพ อปร บพ น ฐานความร * MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) * MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) * MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5)

21 17 * MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) แผนการศ กษา แผน ก 2 สาขาว ชาการจ ดการท วไป แผน ก (2) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม *MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) *MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) *MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) *MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) รวม 3/3 (12) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) รวม 15 / 18 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 ( 2-2-5) MSMA 611 ว ทยาน พนธ 3 รวม 15/33 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 MSMA 611 ว ทยาน พนธ 9

22 18 รวม 9/ แผน ข สาขาว ชาการจ ดการท วไป แผน ข ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม *MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) *MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) *MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) *MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) รวม 3 / 3 (12) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) รวม 15 / 18 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ 3 (3-0-6) MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 (2-2-5) รวม 15 / 33 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) MSMA 612 การศ กษาค นคว าอ สระ 6 รวม 9/ ค าอธ บายรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา (ภาคผนวก ก) ตารางเปร ยบเท ยบรายว ชาในหล กส ตรบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555

23 19

24 ช อ สก ล ต าแหน งและค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา 1 นายส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) M.B.A. (Business Administration) M.T. (Mechanical Technology) 2 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) 3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากร มน ษย ) คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหง สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยแม โจ สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร

25 21 ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา นางชล ยร ตน จ รช ยเชาวนนท กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) 5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย เช อมวราศาสตร นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ธ ราช

26 อาจารย ผ สอน ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 1 นายส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) M.B.A. (Business Administration) M.T. (Mechanical Technology) 2 นางชล ยร ตน จ รช ยเชาวนนท กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) 3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากร มน ษย ) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหง สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง ป พ.ศ. ท จบ มหาว ทยาล ยแม โจ 2553 ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

27 23 คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระ นครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 4 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) 5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย เช อมวราศาสตร ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

28 24 6 นางปาณ สรา คงป ญญา บธ.ม. (การบ ญช ) บธ.บ. (การบ ญช ) 7 นางสาวอร ณร ง บ วหลวง บธ.ม. (บร หารธ รก จ) ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 8 ผ ช วยศาสตราจารย ศ.ม.(เศรษฐศาสตร ) นงล กษณ เร องว ทยาภรณ บธ.บ. (การเง น) 9 นายน คม จ นทรม งกร บธ.ม. (การตลาด) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร ) ธ ราช มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ว ทยาล ยคร เทพสตร สถาบ นเทคโนโลย ส งคม(เกร ก) มหาว ทยาล ยกร งเทพ มหาว ทยาล ยพาย พ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ล าด บ ช อ-นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 10 นางกฤษต ญา ม ลศร บธ.ม. (บร หารธ รก จ) ศศ.บ. (บร หารธ รก จ) มหาว ทยาล ยนเรศวร สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

29 25 11 นายชาญช ย ส ขสก ล บธ.ม. (บร หารธ รก จ) วท.บ. (เคม ) 12 นางสาวนภาล ย บ ญท ม บธ.ม.(การบ ญช เพ อการวางแผนและการ ควบค ม) บช.บ.(บ ญช ต นท น) 13 นายอด ลย ศ ร ส ตย เจร ญ บช.ม. บธ.บ.(การบ ญช ) 14 นางสาวปว ตรา โคบ าร ง บธ.ม (การจ ดการธ รก จโทรคมนาคม) บธ.บ (บร หารธ รก จ) 15 นางป ล นธนา สงวนบ ญญพงษ คอ.ม. (เทคโนโลย เทคน คศ กษา) ค.บ. (นาฏศ ลป ) นศ.บ. (น เทศศาสตร ) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสาน ม ตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยหอหารค าไทย มหาว ทยาล ยพาย พ สถาบ นราชภ ฏอ ตรด ตถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร ว ทยาล ยคร สวนส น นทา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เหน อ

30 อาจารย พ เศษ ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ท จบ 1 รศ.ดร.ประสงค แสงพาย พ D.B.A.(Inernational Business & Management Argosy University,USA. - Science,Postmaster degree in Hotel &Tourism Administration) 2 รศ.ดร.ปพฤกษ อ ตสาหะวาณ ชก จ Ph.D (Business Administration) Washington State University,USA. - 3 รศ.อ มพร เท ยงตระก ล บช.ม.(การบ ญช ) มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ ดร.ฐ ตาภรณ ภ บ ญบ ตร D.B.A.(Business Administration/Management) Walden University,Minnesota,USA. - 5 ผศ.ดร.มน ส งามวงศ กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ ดร.ธนากร น อยทองเล ก ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากรมน ษย ) มหาว ทยาล ยแม โจ พ.ศ ดร.พส ษฐ โสภณพงศพ ฒน กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ ดร.ส รช ย ก งวล ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากรมน ษย ) มหาว ทยาล ยแม โจ พ.ศ ดร.ส รศ กด จ ระว ฒนมงคล กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ.2549

31 27 4. องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม (ฝ กประสบการณ ว ชาช พหร อสหก จศ กษา) ไม ม 5. ข อก าหนดเก ยวก บการท าโครงงานหร องานว จ ย ข อก าหนดในการท าว ทยาน พนธ ต องเป นการสร างองค ความร ใหม ในห วข อท เก ยวข องก บ บร หารธ รก จ หร อ การประย กต ใช องค ความร ด านการบร หารจ ดการธ รก จ อ นจะน าไปส การตอบสนอง ต อความต องการในการพ ฒนาองค การและทางส งคม โดยม กระบวนการในการท าว ทยาน พนธ ท ช ดเจน และต องน าส งตามร ปแบบและระยะเวลาท หล กส ตรก าหนดอย างเคร งคร ด ข อก าหนดในการท าการค นคว าอ สระ ต องเป นการค นคว าเก ยวก บการบร หารจ ดการ โดย จ ดท าออกมาในล กษณะการว เคราะห และการศ กษาการด าเน นการขององค การ โดยประเด นเน อหา ประกอบข นเป นเอกสารทางว ชาการท ม การประย กต ใช องค ความร ทางด านบร หารธ รก จ เพ อน าไปส การใช ประโยชน ในงานด านบร หารธ รก จและการจ ดการ ภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษา ท งน ต องได ร บการพ จารณาอน ม ต ห วข อ และผ านการสอบปากเปล าการค นคว าอ สระตามข อบ งค บของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วยเร องการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ค าอธ บายโดยย อ 1) ว ทยาน พนธ ท น กศ กษาสนใจท าการว จ ย ต องสามารถอธ บายได โดยทฤษฎ ท น ามาใช ใน การศ กษา และองค ความร ใหม ท จะได ร บจากการท าว จ ย จะต องม ประโยชน ต อการน าไปใช ม ขอบเขต การด าเน นการท ช ดเจนและสามารถท าเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด 2) การค นคว าอ สระเป นการค นคว าในเร องเก ยวก บการบร หารจ ดการ โดยจ ดท าออกมาใน ล กษณะการว เคราะห และการศ กษาการด าเน นงานขององค การ โดยประเด นเน อหาประกอบข นเป น เอกสารทางว ชาการท ม การประย กต ใช องค ความร ด านบร หารธ รก จ เพ อน าไปส การใช ประโยชน ในงาน ด านบร หารธ รก จและการจ ดการ ภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษาและสามารถท าเสร จภายใน ระยะเวลาท ก าหนด 5.2 มาตรฐานผลการเร ยนร น กศ กษาม ความร ในเน อหาการจ ดการทางบร หารธ รก จ ม ความเช ยวชาญในการค ด ว เคราะห และสามารถสร างองค ความร ใหม ท สามารถน าไปใช ในการบร หารงาน พ ฒนาองค การหร อประเทศได จร ง 5.3 ช วงเวลา ภาคการศ กษาท 2 ของป การศ กษาท จ านวนหน วยก ต ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต การศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information