หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555)

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555)"

Transcription

1 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ

2 สารบ ญ เร อง หน า รายละเอ ยดของหล กส ตร... หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (หล กส ตร 1 ปร บปร ง พ.ศ. 2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป... 1 รห สและช อหล กส ตร... 1 ช อปร ญญาและสาขา.. 1 ว ชาเอก.. 1 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร... 1 ร ปแบบของหล กส ตร... 1 สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร... 2 ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตร ค ณภาพ และมาตรฐาน... 2 อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา... 2 ช อและค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร... 3 สถานท จ ดการเร ยนการสอน... 3 สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผน หล กส ตร... 3 ผลกระทบจากข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จ ของหล กส ตร... 4 ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/สาขาว ชาอ นของสถาบ น 5 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร... 6 ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร... 6 แผนพ ฒนาปร บปร ง... 7 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร... 8 ระบบการจ ดการศ กษา... 8 การด าเน นการหล กส ตร... 8 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม (ฝ กประสบการณ ว ชาช พหร อ สหก จศ กษา) ข อก าหนดเก ยวก บการท าโครงงานหร องานว จ ย... 24

3 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตร ส รายว ชา (Curriculum Mapping) หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา กฎระเบ ยบหร อหล กเกณฑ ในการให ระด บคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษา เกณฑ การส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย การเตร ยมการส าหร บอาจารย ใหม การพ ฒนาความร และท กษะให แก คณาจารย หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร การบร หารหล กส ตร การบร หารทร พยากรการเร ยนการสอน การบร หารคณาจารย การบร หารบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน การสน บสน นและการให ค าแนะน าน กศ กษา ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และหร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต.. 41 ต วบ งช ผลการด าเน นงาน (Key Performance Indicators) หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร การประเม นประส ทธ ผลของการสอน การประเม นหล กส ตรในภาพรวม การประเม นผลการด าเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร การทบทวนผลการประเม นและวางแผนปร บปร งหล กส ตรและแผนกลย ทธ การสอน... 43

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ภาคผนวก. ภาคผนวก ก ค าอธ บายรายว ชา ภาคผนวก ข ตารางเปร ยบเท ยบหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการท วไป พ.ศ.2552 ก บ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ภาคผนวก ค ประว ต และผลงานของอาจารย ประจ าหล กส ตร ภาคผนวก ง คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรและว พากษ หล กส ตร 74 ภาคผนวก จ ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการพ จารณา.. 76 ภาคผนวก ช มต การประช มคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพชรบ รณ มต การประช มสภาว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ... 77

5 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ คณะ ว ทยาการจ ดการ 1. รห สและช อหล กส ตร ภาษาไทย : ภาษาอ งกฤษ : หมวดท 1 ข อม ลท วไป หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต Master of Business Administration 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ช อเต ม (ไทย) : บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (การจ ดการท วไป) ช อย อ (ไทย) : บธ.ม. (การจ ดการท วไป) ช อเต ม (อ งกฤษ) : Master of Business Administration (General Management) ช อย อ (อ งกฤษ) : M.B.A. (General Management) 3. ว ชาเอก การจ ดการท วไป 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรค ณว ฒ ระด บท 4 (ระด บปร ญญาโท)

6 2 5.2 ภาษาท ใช ภาษาไทย เอกสารและต าราในว ชาของหล กส ตรเป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ง) 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น ไม ม 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาสาขาว ชาการจ ดการท วไป 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555 ปร บปร งจากหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป พ.ศ คณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา เห นชอบในการน าเสนอต อสภาว ชาการ ในการประช ม คร งท 7 ว นท 22 ธ นวาคม พ.ศ สภาว ชาการ เห นชอบในการน าเสนอหล กส ตรต อมหาว ทยาล ย ในการประช ม คร งท 6 ว นท 26 ธ นวาคม พ.ศ สภามหาว ทยาล ย เห นชอบหล กส ตรในการประช ม คร งท 1 ว นท 23 มกราคม พ.ศ เป ดสอน ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมในการเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาโท หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ในป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา เม อจบการศ กษาแล วสามารถเข าท างานได ท ง ภาคร ฐและภาคเอกชน ด งน 8.1 พน กงานมหาว ทยาล ยต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท ธ รการ เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ห วหน าส าน กงาน เป นต น

7 3 8.2 เจ าหน าท ในหน วยงานองค การบร หารส วนท องถ น ต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน เจ าหน าท จ ดเก บรายได เป นต น 8.3 ประกอบธ รก จส วนต ว 8.4 เจ าหน าท ธนาคาร ต าแหน ง ผ จ ดการ/เจ าหน าท ธ รการ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายส นเช อ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายล กค าส มพ นธ พน กงานปฏ บ ต การ เป นต น 8.5 พน กงานบร ษ ท ต าแหน ง ผ จ ดการ เจ าหน าท ธ รการ ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายบ คคล ผ จ ดการ/เจ าหน าท ฝ ายควบค มค ณภาพ และอาช พอ นๆ 9. ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ท ช อ -สก ล ค ณว ฒ สถานศ กษา *9.1 นาย ส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) มหาว ทยาล ยรามค าแหง M.B.A. (Business Administration) มหาว ทยาล ยรามค าแหง M.T. (Mechanical Technology) สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าธนบ ร *9.2 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) *9.3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หาร ทร พยากรมน ษย ) คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) 9.4 นางชล ยร ตน กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) จ รช ยเชาวนนท นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) 9.5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) เช อมวราศาสตร บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยแม โจ สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ. ท จบ

8 4 บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ธ ราช * หมายเหต อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร สถานท จ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ในโลกย คไร พรมแดน (Globalization) ย คข อม ลข าวสาร (Information Age) และย คส งคม ฐานความร (Knowledge based Society) การแข งข นทางธ รก จเป นไปอย างร นแรง สภาพแวดล อม ทางการบร หารได เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว คน เป นป จจ ยช ขาดความสามารถในการแข งข นใน ท กม ต ล าด บความสามารถในการแข งข นของประเทศไทย ในภาพรวมย งอย ในระด บท ไม น าพ งพอใจ ในการจ ดล าด บความสามารถในการแข งข นของโลก (World Competitiveness) ประจ าป 2010 โดยสถาบ นการพ ฒนาการบร หารระหว างประเทศ (Institute of International Management Development) ประเทศไทยอย ในล าด บท 26 จากจ านวน 58 ประเทศ ล าด บของประเทศไทยต า กว าหลายประเทศในภ ม ภาคเด ยวก น เช น ประเทศส งคโปร และมาเลเซ ย เป นต น จ ดอ อนท ส าค ญ ของประเทศไทย ค อ ความสามารถในการแข งข นภาคอ ตสาหกรรม อย ในระด บต า เน องจากความ ขาดแคลนบ คลากรระด บกลางและระด บส งจ านวนมาก ในภาคว ชาการน นอาจารย สอนมหาว ทยาล ย เพ ยง 25 %ท ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก และงบประมาณเพ อการว จ ยต อ GDP อย ในระด บต า มาก แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 ( พ.ศ ) ได ก าหนดท ศทางในการ พ ฒนาประเทศโดยก าหนดให คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา เพราะคนเป นท งเป าหมายส ดท ายท ได ร บผลประโยชน และผลกระทบจากการพ ฒนาขณะเด ยวก น คน ค อผ ข บเคล อนการพ ฒนาไปส เป าหมาย ในภาพรวมทางเศรษฐก จประเทศไทยก าล งเข าส สภาวะขาดแคลนก าล งคนท งระด บกลาง และระด บส งท งเช งปร มาณและค ณภาพ ประส ทธ ภาพการผล ตของแรงงานไทยย งต า ค ดเป น 6.2 เหร ยญสหร ฐต อคน ต อช วโมงเท ยบก บมาเลเซ ย เกาหล ใต ส งคโปร ไต หว น ม มากกว า 11 เหร ยญ สหร ฐแม ว าการสร างองค การความร ใหม ท เก ดจากการว จ ยและพ ฒนาม จ านวนเพ มข น แต การน าองค ความร ไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย อย ในระด บต า ด งน นการจ ดการศ กษาในระด บมหาบ ณฑ ตทาง บร หารธ รก จจ งม ความจ าเป นในการพ ฒนาประเทศ 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม

9 5 การเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมภายใต บร บทของโลกย คโลกาภ ว ตน ได ก อให เก ด ผลกระทบต อความเช อ ค าน ยม จร ยธรรม และพฤต กรรมของประชาชนในท กภาคส วนของโลก เน องจากความร เป นป จจ ยส าค ญท ท าให การปร บต วให เข าก บสภาวะความเปล ยนแปลงของส งคม เป นไปได อย างสมด ล ประเทศไทยตกอย ในภาวะเช นเด ยวก บประเทศต างๆ กล าวค อ ก าล งประสบ ป ญหาว กฤตค าน ยม จร ยธรรม และทางพฤต กรรมของสมาช กในส งคม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ฉบ บป จจ บ นจ งได ก าหนดย ทธว ธ แสดงการพ ฒนาค ณภาพคน และส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยการพ ฒนาคนครอบคล ม 3 เร องหล ก ค อ 1) การพ ฒนาคนไทยให ม ค ณธรรมน าความร 2) การเสร มสร างส ขภาวะคนไทยให ม ส ขภาพแข งแรงท งร างกายและจ ตใจ 3) การเสร มสร างคนไทยให อย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข 12. ผลกระทบจาก ข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร ส บเน องจากผลกระทบจากการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมด งกล าวแล วในข อ 11ในการพ ฒนาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ตน คณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรได ก าหนดแนวทาง ของหล กส ตรเป นสหว ทยาการ (Multidiscipline) เจตนารมณ ในการออกแบบหล กส ตรในร ปแบบน เพ อบ รณาการศาสตร ทางการบร หาร และนว ตกรรมทางการจ ดการท เก ดจากการปฏ บ ต เข ามา รวมก นเป นองค ความร ท งน เพ อให ผ ศ กษาสามารถน าไปประย กต ใช ได ท งในการบร หารภาคธ รก จ และ การบร หารภาคร ฐหล งส าเร จการศ กษา 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น ตามนโยบายและกรอบท ศทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ น น ในด าน นโยบายด านการบร หารงานว ชาการ ในข อท 12.1 สน บสน นและส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรใน สาขาว ชาท ม ความพร อมและตอบสนองต อความต องการของท องถ นและส งคม ท งระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/สาขาว ชาอ นของสถาบ น 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรน ท เป ดสอนโดยคณะ/สาขาว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให สาขาว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม

10 การบร หารจ ดการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรต องประสานงานก บอาจารย ผ แทนจากคณะอ นท เก ยวข อง ด านเน อหาสาระ การจ ดตารางเร ยนและตารางสอบ ให สอดคล องก บมาตรฐานผลการเร ยนร ตาม มาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการจ ดการท วไป หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา ม งม นท จะผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ท ม ความร ความช านาญด านการจ ดการ 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถ ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน โดยม ล กษณะท พ งประสงค ด งน ด านค ณธรรม จร ยธรรม

11 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และตระหน กในภ ม ป ญญาชาวบ าน และ ศ ลปว ฒนธรรมของชาต ม ความร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ยและเคารพกฎกต กาของส งคม เป นพลเม องด และม จรรยาบรรณในว ชาช พ ด านความร ม ความร และประสบการณ ในสาขาว ชาท ศ กษาและสามารถประย กต ใช ในการ ด ารงช ว ต ม ความสามารถในการแก ป ญหาและข อโต แย งในสถานการณ อ นๆ และการ แก ป ญหาในการท างานได ม ความร ความสามารถในด านการจ ดการ การบ ญช การตลาด การเง น และ การบร หารทร พยากรมน ษย สามารถน าไปประย กต ใช ในการท างานท ได ร บมอบหมาย และแก ไข ป ญหาด านการจ ดการในองค กรธ รก จและองค กรภาคร ฐได เป นอย างด รวมท งศ กษาต อในระด บท ส งข น ด านท กษะทางป ญญา สามารถค ดอย างม ว จารณญาณ ม ท กษะในการค ดว เคราะห และใช ในเช ง สร างสรรค อย างม เหต ผล สามารถพ จารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก ป ญหาทางว ชาการ ในเช งบร หาร ม ท กษะช ว ต ค ดอย างม เหต ผล ใช ป ญญาในการแก ป ญหาการท เผช ญใน สถานการณ ต างๆ และร เท าท นการเปล ยนแปลง ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ม ความสามารถในการท างานร วมก บผ อ น ม ภาวะผ น าในการท างานของกล ม ม ความสามารถในการแก ไขป ญหาท เก ดข นในการท างานของกล ม ม ความร บผ ดชอบต ออาช พ ม น าใจและเส ยสละ พร อมอ ท ศตนในการท างานเพ อส วนรวม ม เป าหมาย ม พล งม งม นในการพ ฒนาตน ส วนรวม ช มชนและท องถ น ม ความเข าใจและสามารถด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ

12 ม ความสามารถในการว เคราะห ด วยกระบวนการทางคณ ตศาสตร หร อ ว ทยาศาสตร อย างม ว จารณญาณเพ อน าไปประย กต ใช ในจ ดการธ รก จได อย างม ค ณภาพ ม ความร ทางด านท กษะภาษาไทยและภาษาต างประเทศรวมท งสามารถ ส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร และท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการแสวงหาความร เพ อ น าไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความใฝ ร ใฝ เร ยนอย างต อเน อง ม ท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ จ ดการเร ยนร และการด าเน นช ว ตในส งคมอย างม ความส ข 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช - ปร บปร งหล กส ตรบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ให ม มาตรฐานไม ต ากว า สกอ. ก าหนด และสอดคล องก บความ ต องการของภาคธ รก จและภาคร ฐ - พ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลในการให ความร แก น กศ กษา - ต ดตามความเปล ยนแปลงและความ ต องการก าล งคนในภาคร ฐและภาค ธ รก จ เพ อเป นข อม ลในการพ ฒนา หล กส ตร - เช ญผ เช ยวชาญท งภาคร ฐและเอกชน และผ ใช บ ณฑ ตมาม ส วนร วมในการ พ ฒนาหล กส ตร - ปร บปร งหล กส ตรท ก 5 ป - อาจารย ใหม ต องผ านการอบรม/ ปฐมน เทศเก ยวก บเทคน คการสอนการ ว ดและประเม นผล - อาจารย ท กคนต องเข าอบรมเก ยวก บ หล กส ตรการสอนร ปแบบต าง ๆ และ การว ดผลประเม นผลท งน เพ อให ม ความร ความสามารถในการประเม นผล ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ท ผ สอน จะต องสามารถว ดและประเม นผลได เป นอย างด - รายงานผลการด าเน นงานปร บปร ง หล กส ตร - เอกสารการประสานงานก บภาคร ฐ และเอกชน - เอกสารหล กส ตรฉบ บปร บปร ง - หล กฐานหร อเอกสารแสดงผลการ ด าเน นการ - รายงานผลการประเม นการเร ยน การสอนของอาจารย

13 9 แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช - พ ฒนาบ คลากรด านองค ความร ให ก าวท นต อว ว ฒนาการและองค ความร ใหม ๆ ในสาขาว ชาการจ ดการท วไป และพ ฒนาการบร การว ชาการและ สร างเสร มประสบการณ การน าความร ด านการจ ดการไปใช ในปฏ บ ต งานจร ง - สน บสน นบ คลากรในการพ ฒนาองค ความร ให ก าวท นว ว ฒนาการใหม - สน บสน นบ คลากรด านการเร ยนการ สอนและท างานบร การว ชาการแก องค กรภายนอก - หล กฐานการส งบ คลากรเข าร บ การฝ กอบรม/การเข าร วมการ ประช ม/ส มมนาว ชาการต าง ๆ ท เก ยวข องก บสาขาว ชาการจ ดการ ท วไป - ปร มาณงานบร การว ชาการต อ อาจารย ในหล กส ตร หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาเป นแบบทว ภาค ข อก าหนดต างๆให เป นไปตามข อบ งค บของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ท ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ง) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม 2. การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว น-เวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน - ภาคการศ กษาท 1 ม ถ นายน ก นยายน - ภาคการศ กษาท 2 ต ลาคม ก มภาพ นธ - ภาคฤด ร อน ม นาคม พฤษภาคม 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ต องส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ผ านการค ดเล อกตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและ/หร อ เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า

14 หล กส ตรว ชาบร หารธ รก จ กล มว ชาบ งค บ และว ชาเล อกม เน อหาท เก ยวข องก บศาสตร ทางด านบร หารธ รก จและต องอาศ ยท กษะด านการว เคราะห ด งน นจ งม ป ญหาส าหร บน กศ กษาท ไม ม พ นฐานทางด านบร หารธ รก จ ขาดประสบการณ ในการบร หารจ ดการ หร อน กศ กษาท จบการศ กษา ระด บบ ณฑ ตในสาขาท ไม ใช ศาสตร ท เก ยวข องทางบร หารธ รก จ ต ารา เอกสาร และข อสอบในบางว ชาเป นภาษาอ งกฤษ หากน กศ กษาท เข ามาเร ยนม ท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษไม ด พอ ท งการส อสาร การอ าน การเข ยน จะท าให ยากต อการเข าใจในเน อหา ร ปแบบ ต อการเร ยนการสอน 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจ าก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 ด าเน นการแก ไขป ญหาส าหร บน กศ กษาท ม ป ญหาเก ยวก บพ นฐานความร ทางบร หารธ รก จ หร อจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ในสาขาว ชาอ นท ม ใช สาขาว ชาบร หารธ รก จ คณะกรรมการบร หาร หล กส ตรจะพ จารณาก าหนดให ม การเร ยนเสร มเพ อปร บพ นฐานความร ทางด านบร หารธ รก จและม การ พ ฒนาท กษะและความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษโดยม การจ ดรายว ชาภาษาอ งกฤษส าหร บ น กศ กษาบ ณฑ ตศ กษาโดยไม น บหน วยก ต 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาแต ละป การศ กษา ช นป ท ช นป ท รวม คาดว าจะจบการศ กษา งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย : บาท) รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ ค าบ าร งการศ กษา 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ค าลงทะเบ ยน 351, , , , ,000

15 11 รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ เง นอ ดหน นจากร ฐบาล รวมรายร บ 1,051,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030, งบประมาณรายจ าย (หน วย : บาท) หมวด เง น ป งบประมาณ ก. งบด าเน นการ 1. ค าใช จ ายบ คลากร 900, , ,000 1,041,000 1,093, ค าใช จ ายด าเน นงาน (ไม รวม 3) 75,000 75,000 75,000 75,000 75, ท นการศ กษา รายจ ายระด บมหาว ทยาล ย 70, , , , ,000 รวม (ก) 1,045,000 1,160,000 1,207,000 1,256,000 1,308,000 ข.งบลงท น ค าคร ภ ณฑ 160, , , , ,000 รวม (ข) 160, , , , ,000 รวม (ก) + (ข) 1,205,000 1,345,000 1,402,000 1,477,000 1,533,000 จ านวนน กศ กษา * ค าใช จ ายต อห วน กศ กษา 34,700 19,200 20,600 21,100 21,900 * หมายเหต จ านวนน กศ กษารวมหล กส ตรเก าและหล กส ตรปร บปร ง ค าใช จ ายต อห วน กศ กษา ตลอดหล กส ตร ไม เก น 100,000 บาท 2.7 ระบบการศ กษา

16 12 ระบบการศ กษาแบบช นเร ยน เป นไปตามข อบ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก จ) 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามสถาบ นอ ดมศ กษา เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ และ ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ.2553 (ภาคผนวก จ) และตารางเปร ยบเท ยบรายว ชาใน หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป พ.ศ ก บ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ (ภาคผนวก ข) 3. หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 42 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป (General Management) จ ดหล กส ตร เป น 2 แผน ค อ แผน ก(2) และแผน ข หน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรแต ละแผนไม น อย กว า 42 หน วยก ต โดยม โครงสร างหล กส ตร ด งน แผน ก (2) ท าว ทยาน พนธ หมวดว ชาเฉพาะด าน 42 หน วยก ต 1 กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต 2 กล มว ชาเล อก 9 หน วยก ต 3 กล มว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข ท าการศ กษาค นคว าอ สระ หมวดว ชาเฉพาะด าน 42 หน วยก ต 1 กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต 2 กล มว ชาเล อก 15 หน วยก ต 3 กล มว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต

17 13 สร ปโครงสร างหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต แผน ก (2) แผน ข แผนการเร ยน บ งค บ เล อก บ งค บ เล อก หมวดว ชา หมวดว ชาส มพ นธ หมวดว ชาเฉพาะด าน ว ทยาน พนธ / การศ กษา ค นคว าอ สระ รวม หน วยก ต รวม รายว ชา เร ยนแผน ก (2) เล อกท าว ทยาน พนธ จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 42 หน วยก ต 1.หมวดว ชาเฉพาะด าน จ านวน 21 หน วยก ต 1) กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) Managerial Accounting MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Managerial Economics MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) Organization Development and Change Management MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) Strategic Management MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม Seminar in Modern Management 3 (2-2-5)

18 14 MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง Advanced Marketing Management 3 (3-0-6) 2 ) กล มว ชาเล อก 9 หน วยก ต ส าหร บแผน ก เล อกไม น อยกว า 9 หน วยก ต ส าหร บแผน ข เล อกไม น อยกว า 15 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSEC 601 การว เคราะห เช งปร มาณทางธ รก จ 3 (3-0-6) Business Quantitative for Analysis MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง Advanced Financial Management 3 (3-0-6) MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) Human Resource Planning and Policy MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) Modern Production and Operation Management MSMA 602 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Management Information System MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ Corporate Governance and Business Ethics 3 (3-0-6) รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSMA 604 ผ ประกอบการย คใหม 3 (3-0-6) Modern Entrepreneurship MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) International Business Management MSMA 607 การบร หารโครงการและการต ดส นใจเพ อการลงท น 3 (3-0-6) Project Management and Decision Making for Investment MSMA 608 การบร หารความเส ยง 3 (3-0-6) Risk Management MSMA 609 การจ ดการค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3-0-6) Quality Management and Productivities MSMA 610 การจ ดส งก าล งบ าร งทางธ รก จ Logistics Management 3 (3-0-6) 3) กล มว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต

19 15 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต MSMA 611 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis แผน ข จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 42 หน วยก ต หมวดว ชาบ งค บ จ านวน 21 หน วยก ต 1) กล มว ชาบ งค บ 21 หน วยก ต รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) Managerial Accounting MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Managerial Economics MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) Organization Development and Change Management MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) Strategic Management รห สว ชา ช อรายว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 (2-2-5) Seminar in Modern Management MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) Advanced Marketing Management 2) กล มว ชาเล อก ให เล อกว ชาด งต อไปน 5 ว ชา ๆ ละ 3 หน วยก ต (15 หน วยก ต) รห สว ชา รายช อว ชา (หน วยก ต) ท-ป-อ MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) Advanced Financial Management MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) Human Resource Planning and Policy MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) Modern Production and Operation Management

20 16 MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) Business Research Methodology MSEC 601 การว เคราะห เช งปร มาณทางธ รก จ 3 (3-0-6) Business Quantitative for Analysis MSMA 602 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) Management Information System MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ 3 (3-0-6) Corporate Governance and Business Ethics MSMA 604 ผ ประกอบการย คใหม 3 (3-0-6) Modern Entrepreneurship MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) International Business Management MSMA 607 การบร หารโครงการและการต ดส นใจเพ อการลงท น 3 (3-0-6) Project Management and Decision-Making for Investment MSMA 608 การบร หารความเส ยง 3 (3-0-6) Risk Management MSMA 609 การจ ดการค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3-0-6) Quality Management and Productivities MSMA 610 การจ ดส งก าล งบ าร งทางธ รก จ 3 (3-0-6) Logistics Management 3) กล มว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต รห สว ชา รายช อว ชา หน วยก ต MSMA 612 การศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต Independent Study รายช อว ชาเสร ม น กศ กษาจะต องลงทะเบ ยนเร ยนในรายช อว ชาต อไปน โดยไม น บหน วยก ต เพ อปร บพ น ฐานความร * MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) * MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) * MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5)

21 17 * MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) แผนการศ กษา แผน ก 2 สาขาว ชาการจ ดการท วไป แผน ก (2) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม *MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) *MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) *MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) *MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) รวม 3/3 (12) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) รวม 15 / 18 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 ( 2-2-5) MSMA 611 ว ทยาน พนธ 3 รวม 15/33 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 MSMA 611 ว ทยาน พนธ 9

22 18 รวม 9/ แผน ข สาขาว ชาการจ ดการท วไป แผน ข ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม *MSAC 501 บ ญช การเง น 3 (3-0-6) *MSEC 501 หล กเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) MSMA 501 การพ ฒนาองค การและบร หารการเปล ยนแปลง 3 (3-0-6) *MSMA 504 ภาษาอ งกฤษส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) *MSMA 505 คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ตศ กษา 3 (2-2-5) รวม 3 / 3 (12) ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSFN 501 การจ ดการการเง นข นส ง 3 (3-0-6) MSEC 502 เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3 (3-0-6) MSMA 502 การจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การสม ยใหม 3 (3-0-6) MSMA 503 ว ทยาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ 3 (2-2-5) MSMK 501 การจ ดการการตลาดข นส ง 3 (3-0-6) รวม 15 / 18 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSHR 501 การวางแผนและนโยบายด านทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) MSMA 601 การจ ดการเช งกลย ทธ 3 (3-0-6) MSAC 502 การบ ญช บร หารข นส ง 3 (3-0-6) MSMA 603 บรรษ ทภ บาลและจร ยธรรมทางธ รก จ 3 (3-0-6) MSMA 606 ส มมนาการจ ดการสม ยใหม 3 (2-2-5) รวม 15 / 33 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อรายว ชา หน วยก ต/หน วยก ตสะสม MSMA 605 การจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 3 (3-0-6) MSMA 612 การศ กษาค นคว าอ สระ 6 รวม 9/ ค าอธ บายรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา (ภาคผนวก ก) ตารางเปร ยบเท ยบรายว ชาในหล กส ตรบร หารธ รก จ มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555

23 19

24 ช อ สก ล ต าแหน งและค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา 1 นายส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) M.B.A. (Business Administration) M.T. (Mechanical Technology) 2 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) 3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากร มน ษย ) คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหง สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยแม โจ สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร

25 21 ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา นางชล ยร ตน จ รช ยเชาวนนท กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) 5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย เช อมวราศาสตร นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ธ ราช

26 อาจารย ผ สอน ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 1 นายส รพล พงศท ต Ph.D. (Business Administration) M.B.A. (Business Administration) M.T. (Mechanical Technology) 2 นางชล ยร ตน จ รช ยเชาวนนท กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) นศ.ม. (การประชาส มพ นธ ) วท.บ. (จ ตว ทยา) 3 นายบ ญช วย ส ทธ ร กษ ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากร มน ษย ) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยรามค าแหง สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม มหาว ทยาล ยรามค าแหง ป พ.ศ. ท จบ มหาว ทยาล ยแม โจ 2553 ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

27 23 คอ.ม. (บร หารอาช วะและเทคน ค การศ กษา) ค.บ. (ก อสร าง) สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระ นครเหน อ ว ทยาล ยคร พระนคร ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 4 นางอ จฉรา ผ องพ ทยา ศศ.ด. (อาช วศ กษา) กศ.ม. (ธ รก จศ กษา) บช.บ. (การบ ญช ) 5 ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย เช อมวราศาสตร ศศ.ด. (พ ฒนาส งคม) บธ.ม. (การบร หารธ รก จ) บธ.บ. (การจ ดการท วไป) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมา ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

28 24 6 นางปาณ สรา คงป ญญา บธ.ม. (การบ ญช ) บธ.บ. (การบ ญช ) 7 นางสาวอร ณร ง บ วหลวง บธ.ม. (บร หารธ รก จ) ศศ.บ. (การจ ดการท วไป) 8 ผ ช วยศาสตราจารย ศ.ม.(เศรษฐศาสตร ) นงล กษณ เร องว ทยาภรณ บธ.บ. (การเง น) 9 นายน คม จ นทรม งกร บธ.ม. (การตลาด) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร ) ธ ราช มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ว ทยาล ยคร เทพสตร สถาบ นเทคโนโลย ส งคม(เกร ก) มหาว ทยาล ยกร งเทพ มหาว ทยาล ยพาย พ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ล าด บ ช อ-นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา 10 นางกฤษต ญา ม ลศร บธ.ม. (บร หารธ รก จ) ศศ.บ. (บร หารธ รก จ) มหาว ทยาล ยนเรศวร สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ป พ.ศ. ท จบ ภาระการสอน ชม./ป การศ กษา

29 25 11 นายชาญช ย ส ขสก ล บธ.ม. (บร หารธ รก จ) วท.บ. (เคม ) 12 นางสาวนภาล ย บ ญท ม บธ.ม.(การบ ญช เพ อการวางแผนและการ ควบค ม) บช.บ.(บ ญช ต นท น) 13 นายอด ลย ศ ร ส ตย เจร ญ บช.ม. บธ.บ.(การบ ญช ) 14 นางสาวปว ตรา โคบ าร ง บธ.ม (การจ ดการธ รก จโทรคมนาคม) บธ.บ (บร หารธ รก จ) 15 นางป ล นธนา สงวนบ ญญพงษ คอ.ม. (เทคโนโลย เทคน คศ กษา) ค.บ. (นาฏศ ลป ) นศ.บ. (น เทศศาสตร ) มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสาน ม ตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยหอหารค าไทย มหาว ทยาล ยพาย พ สถาบ นราชภ ฏอ ตรด ตถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร ว ทยาล ยคร สวนส น นทา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เหน อ

30 อาจารย พ เศษ ล าด บ ช อ นามสก ล ค ณว ฒ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ท จบ 1 รศ.ดร.ประสงค แสงพาย พ D.B.A.(Inernational Business & Management Argosy University,USA. - Science,Postmaster degree in Hotel &Tourism Administration) 2 รศ.ดร.ปพฤกษ อ ตสาหะวาณ ชก จ Ph.D (Business Administration) Washington State University,USA. - 3 รศ.อ มพร เท ยงตระก ล บช.ม.(การบ ญช ) มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ ดร.ฐ ตาภรณ ภ บ ญบ ตร D.B.A.(Business Administration/Management) Walden University,Minnesota,USA. - 5 ผศ.ดร.มน ส งามวงศ กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ ดร.ธนากร น อยทองเล ก ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากรมน ษย ) มหาว ทยาล ยแม โจ พ.ศ ดร.พส ษฐ โสภณพงศพ ฒน กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ ดร.ส รช ย ก งวล ปร.ด. (การศ กษาเพ อบร หารทร พยากรมน ษย ) มหาว ทยาล ยแม โจ พ.ศ ดร.ส รศ กด จ ระว ฒนมงคล กจ.ด. (การจ ดการส อสาร) มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต พ.ศ.2549

31 27 4. องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม (ฝ กประสบการณ ว ชาช พหร อสหก จศ กษา) ไม ม 5. ข อก าหนดเก ยวก บการท าโครงงานหร องานว จ ย ข อก าหนดในการท าว ทยาน พนธ ต องเป นการสร างองค ความร ใหม ในห วข อท เก ยวข องก บ บร หารธ รก จ หร อ การประย กต ใช องค ความร ด านการบร หารจ ดการธ รก จ อ นจะน าไปส การตอบสนอง ต อความต องการในการพ ฒนาองค การและทางส งคม โดยม กระบวนการในการท าว ทยาน พนธ ท ช ดเจน และต องน าส งตามร ปแบบและระยะเวลาท หล กส ตรก าหนดอย างเคร งคร ด ข อก าหนดในการท าการค นคว าอ สระ ต องเป นการค นคว าเก ยวก บการบร หารจ ดการ โดย จ ดท าออกมาในล กษณะการว เคราะห และการศ กษาการด าเน นการขององค การ โดยประเด นเน อหา ประกอบข นเป นเอกสารทางว ชาการท ม การประย กต ใช องค ความร ทางด านบร หารธ รก จ เพ อน าไปส การใช ประโยชน ในงานด านบร หารธ รก จและการจ ดการ ภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษา ท งน ต องได ร บการพ จารณาอน ม ต ห วข อ และผ านการสอบปากเปล าการค นคว าอ สระตามข อบ งค บของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ว าด วยเร องการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ค าอธ บายโดยย อ 1) ว ทยาน พนธ ท น กศ กษาสนใจท าการว จ ย ต องสามารถอธ บายได โดยทฤษฎ ท น ามาใช ใน การศ กษา และองค ความร ใหม ท จะได ร บจากการท าว จ ย จะต องม ประโยชน ต อการน าไปใช ม ขอบเขต การด าเน นการท ช ดเจนและสามารถท าเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด 2) การค นคว าอ สระเป นการค นคว าในเร องเก ยวก บการบร หารจ ดการ โดยจ ดท าออกมาใน ล กษณะการว เคราะห และการศ กษาการด าเน นงานขององค การ โดยประเด นเน อหาประกอบข นเป น เอกสารทางว ชาการท ม การประย กต ใช องค ความร ด านบร หารธ รก จ เพ อน าไปส การใช ประโยชน ในงาน ด านบร หารธ รก จและการจ ดการ ภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษาและสามารถท าเสร จภายใน ระยะเวลาท ก าหนด 5.2 มาตรฐานผลการเร ยนร น กศ กษาม ความร ในเน อหาการจ ดการทางบร หารธ รก จ ม ความเช ยวชาญในการค ด ว เคราะห และสามารถสร างองค ความร ใหม ท สามารถน าไปใช ในการบร หารงาน พ ฒนาองค การหร อประเทศได จร ง 5.3 ช วงเวลา ภาคการศ กษาท 2 ของป การศ กษาท จ านวนหน วยก ต ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต การศ กษาค นคว าอ สระ 6 หน วยก ต

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information

หมวด 1. ข อม ลท #วไป

หมวด 1. ข อม ลท #วไป หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา หล กส ตร ปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช #อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. รห สและช #อหล กส ตร รห ส ภาษาไทย หมวด 1.

More information

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555)

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย หล กส ตรปร ชญาด

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดของหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขต/คณะ/สาขาว ชา ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คณะบร หารธ

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : บร หารธ รก จบ ณฑ ต (ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Business Administration

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 ม ถ นายน 2558 ~ ก ~

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (การออกแบบเว บและเน อหา) หล กส ตรใหม พ.ศ. 2554 หมวดท 1 ข อม ลท วไป วท.บ. (การออกแบบเว บและเน อหา)

ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (การออกแบบเว บและเน อหา) หล กส ตรใหม พ.ศ. 2554 หมวดท 1 ข อม ลท วไป วท.บ. (การออกแบบเว บและเน อหา) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการออกแบบเว บและเน อหา หล กส ตรใหม พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ว ทยาเขต/คณะ/สาขาว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อหล

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หมวด หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 6 หมวดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา 1 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 255 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร /ภาคว ชาว

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University 2 หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554 ---------------------------------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information