ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 1

Size: px
Start display at page:

Download "ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 1"

Transcription

1

2 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 1 รายงานสร ปก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) คร งท 1 ประจาป การศ กษา 2556 ว นท 2 เมษายน 2557 ณ คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว ทยาเขตว งไกลก งวล (เขต 4) ห อง ACC103 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ณ ว นท 2 เมษายน 2557 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว ทยาเขตว งไกลก งวล จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อ จ ดการประเด นความร ในห วข อ การบร การว ชาการส ความเข มแข งและความย งย นของช มชน ท งน เพ อ เป นการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นเก ยวก บแนวทางการเข าถ งความต องการของช มชน เทคน คการเข ยน ข อเสนอโครงการบร การว ชาการและการจ ดก จกรรมบร การว ชาการท ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอ และเป นไป ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษาข อท 3 กาหนดให สถาบ นม การสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห ง การเร ยนร ซ งม การจ ดการความร เพ อม งส สถาบ นแห งการเร ยนร อ นจะส งผลให สถาบ นอ ดมศ กษาม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด โดยม การบร หารจ ดการความร ในสถาบ น อ นประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ล และการแลกเปล ยนความร ท งภายใน และภายนอกสถาบ น การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในสถาบ น การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการความร ในสถาบ น ให ด ย งข น ด งน นคณะบร หาร ว ทยาเขตว งไกลก งวลจ งได เล งเห นความส าค ญของการจ ดการความร เพราะการ จ ดการความร จะเป นการรวบรวมองค ความร ท ม อย ในคณะ ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มา พ ฒนาให เป นระบบ จ งได จ ดท าก จกรรมการแลกเปล ยนความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว ทยาเขตว งไกลก งวล ประจ าป การศ กษา 2556 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการ

3 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 2 แลกเปล ยนเร ยนร เก ยวแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ในด านการบร การว ชาการ ของแต ละบ คคลในคณะ เพ อนาแนวปฏ บ ต ท ด น นไปประย กต ใช ให เหมาะสมต อไป การจ ดก จกรรมคร งน ม บ คลากรของคณะท งอาจารย และเจ าหน าท เข าร วมท งส น 21 คน ประกอบด วยบ คลากรสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน นว ชาการ และได ร บเก ยรต จากว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความเช ยวชาญทางด านการจ ดการความร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.โสร ตน มงคลมะไฟ

4 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 3 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) โดยว ทยากร ผศ.ดร.โสร ตน มงคลมะไฟ ว นพ ธท 2 เมษายน 2557 ณ คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว ทยาเขตว งไกลก งวล (เขต 4) เร อง การบร การว ชาการส ความเข มแข งและความย งย นของช มชน

5 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 4 กล มท 1 รองศาสตราจารย ท ศน ย ส งห เจร ญ ประธานกล มจ ดการความร อ.สมใจ ศร เนตร อ.ว รว ลย ป นช มแสง ผศ.กาญจนา พ นธ เอ ยม อ.ส ภาพร เพชร ตน ก ล สมาช กภายในกล มม การแลกเปล ยนเทคน คว ธ การจ ดการโครงการบร การช มชน เป นล กษณะการ บอกเล าเร องราว โดยม เลขาของกล มทาหน าท บ นท กข อม ลของแต ละคน

6 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 5 กล มท 1 : ผ เข าร วมก จกรรมได เสนอประเด นความร กระบวนการบร การว ชาการ เร อง กระบวนการจ ด โครงการบร การว ชาการให แก ช มชน ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได รศ. ท ศน ย ส งห เจร ญ ก อนการจ ดทาโครงการ ส ารวจก บช มชนและด าเน นการขอข อม ลท เก ยวข องก บการให บร การ ช มชนในเร องของผล ตภ ณฑ ช มชน และสถานท โดยการประสานงานก บ ช มชน เตร ยมความพร อมในการเข าพ นท เช น บ คคล ช มชน พ นท และ ประช มเตร ยมความพร อม ระหว างการจ ดทาโครงการ สอบถามความต องการของช มชนท ต องการ เช น การส งเสร มการตลาด การขาย การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช องทางการจ ดจ าหน าย และด าเน นการให ความร โดยการบรรยาย สาธ ตและการระดมสมอง และให ช มชนสอบถาม ว ทยากร อาจารย เก ยวก บป ญหาตลอดจนแนวทางในการแก ไขป ญหาท ถ กต องและว เคราะห ป ญหาร วมก น หล งการจ ดทาโครงการ ประเม นความพ งพอใจโดยใช แบบสอบถาม/สร ปประเด นเป นร ปเล ม และ จ ดทางานว จ ย อาจารย ว รว ลย ป นช มพลแสง ก อนการจ ดทาโครงการ ส ารวจความต องการ โดยการต ดต อผ น าช มชนว าต องการให ถ ายทอด ความร โดยการส มภาษณ ว าช นชนม ความต องการด านใด หร อม การ ประสานงานก บศ ษย เก า สอบถามความต องการของช มชน ระหว างการจ ดทาโครงการ 1.อาจารย ผ ร บผ ดชอบ เข าไปส มภาษณ รายละเอ ยด ความต องการ เสนอแนะ ลงสนามด พ นท จร ง ว าสามารถพ ฒนาอะไรได บ าง 2.โทรศ พท สอบถามจากคนในช มนและหน วยงานของช มชน 3. ได เน อหาแล วเข ยน โครงการเพ อของบประมาณ ไม เคยได งบช มชน แต เม อช มชนได ความร จะไปจ ดทางบเพ อพ ฒนา ช มชนต อไป 4. โครงการจ ดต ง คาส งกรรมการ หล งการจ ดทาโครงการ ประเม นความพ งพอใจ จากการใช แบบสอบถาม

7 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 6 ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได อาจารย ส ภาพร เพชร ตน ก ล ก อนการจ ดทาโครงการ ม การส ารวจความต องของช มชนว าต องการให ทางสาขา ให ความร หร อ เพ มท กษะเพ มเต มทางด านใดโดยการโทรศ พท สอบถามก บทางหน วยงาน เป นการเบ องต น และได ท าการน ดหมายเพ อเข าพบ ด สถานท ด าเน นการจร ง เพ อให เก ดความเข าใจตรงก น หล งจากน นน ามาประช มปร กษาหาร อก บทาง สาขาเพ อเป นมต ในการเล อกสถานท ในการทาโครงการ ระหว างการจ ดทาโครงการ หล งจากสร ปเห นชอบสถานท ในการจ ดท าโครงการแล ว ด าเน นการ ต ดต อประสานงานก บห วหน าช มชนเพ อแจ งก บผ เข าร วมโครงการในว นเวลา และสถานท ในการจ ดท าโครงการพร อมเตร ยมความพร อมในเร อง สถานท อาหาร แบบประเม นและส อท ใช เม อถ งว นด าเน นโครงการ ม การบรรยายให ความร ทางว ชาการในเร องส วนประสมทางการตลาด พร อมก บให ผ เข าร วม โครงการได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและสอบถาม หล งการจ ดทาโครงการ ประเม นความพ งพอใจจากภาพรวมในการเข าร วมโครงการเบ องต น ด วยการส มภาษณ และใช แบบสอบถามและสร ปแบบประเม นผลและสร ป เป นร ปเล มโครงการ ผศ.กาญจนา พ นธ เอ ยม ก อนการจ ดทาโครงการ หาข อม ลของช มชนท ต องการเข าไปพ ฒนา โดยการถามความต องการ ของกล มช มชนว าม ความต องการพ ฒนาด านใดและสอดคล องตรงก บความร ความสามารถของบ คลากรในสาขา เพ อจ ดท มงานให สอดคล องก บความ ต องการของช มชน ระหว างการจ ดทาโครงการ เข าร วมการอบรมบรรยายตามท ได ร บมอบหมายในห วข อการโฆษณา ประชาส มพ นธ 4. โครงการจ ดต ง คาส งกรรมการ หล งการจ ดทาโครงการ รวบรวมป ญหาและแนวทางการแก ป ญหา รวมท งความร ท ได เพ อใช เป น แนวทางด านว ชาการ แขนงอ น เพ อทาการว จ ยและพ ฒนาต อไป

8 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 7 จากประเด นความร ท ได จากสมาช กแต ละคนสามารถสร ปเป นองค ความร ได ด งน 1. การจ ดทาโครงการ การตลาดก บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน ณ สหกรณ การเกษตรห บกะพง จาก ด การดาเน นงาน จ ดทาคาส งแต งต งคณะกรรมการในการดาเน นโครงการ เอกสารประกอบ รายช อพร อมคาส งโครงการ เป าหมาย ช มชนสหกรณ การเกษตรห บกะพง จาก ด ได ร บการถ ายทอดความร ทางด าน การตลาด เวลา ตามป งบประมาณ 2. ประชาส มพ นธ โครงการ การดาเน นงาน ลงเว บไซด ช แจงรายละเอ ยด ว น เวลา สถานท ในการจ ดท าโครงการเพ อถ ายทอด ความร แก ช มชน และประชาส มพ นธ ให น กศ กษา คร -อาจารย เจ าหน าท และกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ โดยการต ดประกาศ เอกสารประกอบ ข อม ลทางเว บไซด คณะบร หารธ รก จต ดประกาศโปสเตอร เป าหมาย ให น กศ กษา คร อาจารย เจ าหน าท ม ส วนร วมในก จกรรมถ ายทอดความร ส ช มชน เวลา ตามป งบประมาณ 3. ความร วมม อ การดาเน นงานก อนเร มโครงการ 1.ต ดต อประสานงานก บช มชนเพ อเข าร วมโครงการให ตรงตามว ตถ ประสงค 2.ต ดต อสถานท อาหาร อาหารว าง 3. ประช ม หาร อและเตร ยมความพร อมก บช มชน เอกสารประกอบ หน งส อเช ญ เป าหมาย จานวนผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ระหว างดาเน นโครงการ 1.สอบถารมรายละเอ ยดการดาเน นงานของช มชนและทดสอบองค ความร พ นฐานของช มชน เก ยวก บความร ทางด านการตลาดในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน 2. ดาเน นการบรรยาย สาธ ต และระดมสมอง 3.ว เคราะห ป ญหาของช มในเร องธ รก จ เก ยวก บผล ตภ ณฑ ช มชน เก ยวก บการตลาด

9 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 8 4. ว ทยากรให ข อเสนอแนะและร บข อเสนอแนะจากช มชน เช นทางกล มผล ตภ ณฑ ป าน ศรนารายณ ต องการให สร างแบรนด ส นค าให ก บผล ตภ ณฑ ช มชน หล งดาเน นโครงการ 1.ประเม นช มชนจากความพ งพอใจโดยใช แบบสอบถาม 2.สร ปผลความพ งพอใจในการจ ดโครงการ สร ปเป นประเด นป ญหาและจ ดท าร ปเล ม ส งมอบให ก บ ช มชนเพ อให ช มชนนาไปใช เป นแนวทางในการพ ฒนาต อไป เอกสารประกอบ สร ปร ปเล มโครงการ เป าหมาย งานว จ ย ต อยอด เวลา ตามป งบประมาณ 4. การพ ฒนาองค ความร การดาเน นงาน น าผลจากโครงการมาจ ดท าเสนอของานว จ ย และโครงการต อยอด เช น เสนอ งานว จ ยเร อง การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชนของสหกรณ การเกษตรห บกะพง จาก ด เอกสารประกอบ งานว จ ยและโครงการ เป าหมาย งานว จ ย ต อยอด เวลา ตามป งบประมาณ

10 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 9 กล มท 2 ผศ. ดร. ย พรพรรณ ต นต ส ตยานนท ประธานกล มจ ดการความร อ.อ ไร มากคณา ผศ. โสภณ เป ยสน ท อ. น พล เอกอ ดม อ. ล กขณา บ ญณรงค สมาช กภายในกล มม การแลกเปล ยน ความร เก ยวก บ แนวทางการจ ดโครงการ บร การว ชาการ เป นล กษณะการบอกเล า เร องราว โดยม เลขาของกล มท าหน าท บ นท ก ข อม ลของแต ละคน

11 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 10 กล มท 2 : ผ เข าร วมก จกรรมได เสนอประเด นความร กระบวนการบร การว ชาการ เร อง แนวทางการจ ด โครงการบร การว ชาการ ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได ผศ. โสภณ เป ยสน ท องค ความร หล กการใช SWOT Analysis ซ งประกอบด วย S= Strength W= Weakness O= Opportunity T= Threat องค ประกอบจากภายใน องค ประกอบจากภายนอก โครงการท ดาเน นการม จ ดแข งข อใดบ าง โดยให ม การแสดงความค ดเห นจากผ ม ส วน ร วมท กคน และม จ ดอ อนท ต องได ร บการปร บปร งพ ฒนาข อใดบ าง และอย างไร โอกาส ในการจ ดทาโครงการม มากน อยเพ ยงใด ม ส งท อาจก อให ส ญเส ยโอกาสท ม อย ไป อาจารย น พล เอกอ ดม การบร การว ชาการแก ช มชน เป นภาระหน าท ของอาจารย ในมหาว ทยาล ย ท จะต องปฏ บ ต โดยคาน งถ งความต องการของช มชนก อนว าเขาต องการอะไร และต องด าเน นการตามกระบวนการตามข นตอนเพ อจะได ตรงตามต วช ว ด ของ คณะ มหาว ทยาล ยรวมถ งระด บชาต ข าพเจ าเองไม เคยเป นห วหน าในการ จ ดท าโครงการบร การว ชาการมาก อน เม อพ ดถ งเร องน ส วนใหญ จะร บฟ ง ความค ดเห นด ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ให ถ กต องตามกระบวนการตรงตาม ต วช ว ด เป นประโยชน ต อคณะและมหาว ทยาล ย รวมท งประโยชน ของ ตนเองด วย อาจารย อ ไร มากคณา เล าถ งประสบการณ การจ ดโครงการบร การว ชาการ ต องม การส ารวจ ความต องการของโรงเร ยนเขาพ ท กษ น นเราม ได ส ารวจด วยตนเอง แต ผ อ านวยการได แสดงความจ านงค ขอความช วยเหล อด านคร ผ สอน ภาษาอ งกฤษ เน องจากเป นตาแหน งขาดแคลน และได ส งหน งส อเช ญอาจารย ไปสอนด งน น สาขาฯ จ งเข าพบผ น าช มชนด วยตนเอง เพ อศ กษาความ ต องการพ นฐานในการจ ดท าโครงการ หล งจ ดท าโครงการก ม การท า แบบสอบถาม เพ อประเม นความพ งพอใจในการจ ดโครงการ ท งน กศ กษา ฝ กสอน และคร พ เล ยง และผ บร หารโรงเร ยน และน ามาว เคราะห ผล ม การ ต ดตามผลสอบ O-Net ของน กเร ยนช นป. 6 และนาไปใช ประโยชน ส วน สาขาฯ (ผ จ ด) ก ว เคราะห ป ญหาท พบ อาจารย อ ไร เสนอว า ควรทาข นตอนให

12 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 11 ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได ช ดเจนก อนและหล งการท าโครงการ ซ งระหว างการท าโครงการ หากส งเกต พฤต กรรมของผ ร บบร การน น ควรม การปร บปร งท นท ก อนส นส ดโครงการ ผศ. ดร. ย พรพรรณ ต นต ส ตยานนท ก อนการบร การว ชาการ 1. ประช มความคณาจารย ในสาขาเพ อสร างเข าใจถ งการบร การว ชาการ เป นภารก จหล กของอาจารย ท ต องทา 2. วางแผนคร าวๆ ว าจะทาโครงการอะไร เน อหาอะไร กล มเป าหมาย อะไรจะท า การส ารวจความต องการของช มชนน นๆ ด วยว ธ การ ค อ แบบสอบถาม ใช Social Media) 3. เม อได ผลความต องการของกล มเป าหมายแล วนามากาหนดแนวทาง ท ศทาง การถ ายทอดความร 4. จ ดทา MOU ก บช มชนก อนท จะทาโครงการ 5. ประช มร วมก บกล มเป าหมาย เพ อนาเสนอ เน อหา ก จกรรม ว ธ การ และนามาปร บปร งให เหมาะสมก บ ระหว างการทาโครงการ 1. ก อนทาโครงการต องเตร ยมอ ปกรณ สถานท และป จจ ย ต างๆ ท จะ ทาในโครงการ 2. ทาก จกรรมการถ ายทอดความร โดยให Pre Test โดยใช แบบทดสอบ หร อส มภาษณ 3. ม การประเม นพฤต กรรม โดยการส งเกต เพ อปร บเปล ยนให เหมาะสม 4. Post Test โดยใช แบบทดสอบ หร อส มภาษณ ระหว างการทาโครงการ 1. นาผลการ Pre Test และ Post Test มาเปร ยบเท ยบก น เพ อด ว า กล มเป าหมายได ร บความร เพ มมากน อยเพ ยงใด 2. ประเม นความสาเร จด านความร ของกล มเป าหมายว าสามารถนา ความร น นไปใช ประโยชน ต อตนเอง หร อช มชนในด านใด ล กษณะใดบ าง เช นการต อยอดความร หร อการสร างเคร อข าย 3. สร ปผลโครงการ และรายงานผลโครงการต อคณะ 4. ควรม การต ดตามผล impact ท เก ดข นด วย

13 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 12 ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได อาจารย ล กขณา บ ญณรงค 1. ในการจ ดโครงการบร การว ชาการควรต องม การประช มร วมก บ ช มชนท เราจะไปบร การว ชาการ เพ อให เก ดการร วมม อ และหาแนวทาง ร วมก นในการจ ดท าโครงการฯ เพ อให สอดคล องก บความต องการของ กล มเป าหมาย 2. ต องม การประชาส มพ นธ โครงการผ านส อต างๆ เพ อให กล ม ผ เข าร วมโครงการเข าร วม 3. ก อนการจ ดโครงการฯ ต องม การว ดผลความร ก อน และหล งการ ให บร การว ชาการ เพ อด ถ งความก าวหน าของการได ความร ก อนและหล งเข า ร วมโครงการ เพ อใช ในการประเม นความสาเร จของโครงการ 4. หล งจากการทาโครงการต องม การว เคราะห ผลการร บความร ก อน และหล งการเข าร บบร การว ชาการ จากน นต องประเม นผลความพ งพอใจการ เข าร วมโครงการ สร ปประเด นป ญหาเพ อแนวทางในการจ ดท าโครงการใน คร งต อไป 5. ควรม การจ ดองค ความร เร องการจ ดโครงการบร การว ชาการท ได จ ด ไปแก สาธารณชนผ านทางส อต างๆ จากประเด นความร ท ได จากสมาช กแต ละคนสามารถสร ปเป นองค ความร ได ด งน ข นก อนการบร การว ชาการ 1. ประช มเพ อสร างความตระหน กและความการเข าใจให แก คณาจารย ในสาขาว าการบร การว ชาการ เป นภารก จหล กของอาจารย ในสาขา 2. วางแผนและมอบหมายหน าท อาจารย ในสาขาในการจ กทาโครงการบร การว ชาการ 3. สารวจความต องการด านการบร การว ชาการของช มชนหร อองค กร โดย - ส งแบบสอบถามความต องการขอร บบร การว ชาการไปย งช มชนเป าหมาย - สารวจฯ ผ านส อต างๆ เช น ห วห นสาร เว ปไซด Social Network ส อว ทย - เข าพบผ นาช มชนหร อองค กร เพ อสอบถามความต องการฯ - ผ านเคร อข ายน กศ กษาป จจ บ นและศ ษย เก า 4. ว เคราะห ความต องการของช มชนหร อองค กร วางแผนจ ดเตร ยมความพร อมเพ อก าหนดท ศทาง ว ธ การในการให บร การทางว ชาการ

14 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล จ ดทาความร วมม อด านการร การว ชาการต อช มชน โดยการทา MOU 6. ประช มร วมก บช มชนหร อองค กร เพ อวางแผนแนวทางในการจ ดท าโครงการฯ และก จกรรม ร วมก น เช น ร วมก นก าหนดเน อหาในการให บร การ ร ปแบบก จกรรม ว ธ การประเม นผล ว ธ การต ดตามผล เป นต น 7. จ ดทาโครงการบร การทางว ชาการตามแนวทางท ได ประช มร วมก นก บช มชน เช น เข ยนโครงการ กาหนดว ธ การ กาหนดระยะเวลา งบประมาณ กล มเป าหมาย คณะกรรมการผ ร บผ ดชอบ เป นต น 8. ขออน ม ต โครงการฯ 9. ประชาส มพ นธ โครงการฯ เพ อให กล มเป าหมายทราบถ งว น เวลา สถานท เป นต น 10. เตร ยมส อ อ ปกรณ บ คลากร ยานพาหนะ สถานท ท จะใช ในการดาเน นโครงการฯ ข นตอนระหว างดาเน นงาน 1. ทดสอบความร ผ ร วมโครงการ ก อนเข าร บบร การว ชาการ (Pretest) โดยข อสอบ หร อ การ ส มภาษณ 2. ดาเน นการจ ดก จกรรมตามแผนท ได กาหนดไว 3. ทดสอบความร หล งผ ร วมโครงการ หล ง เข าร บบร การว ชาการ (Post test) โดยข อสอบ หร อ การ ส มภาษณ 4. ระหว างการท าก จกรรมม การส งเกตพฤต กรรมการม ส วนร วมของผ เข าร วมโครงการ และ ปร บปร งร ปแบบก จกรรมให เหมาะสมก บสถานการณ และผ เข าร วมโครงการ 5. ประเม นความพ งพอใจการเข าร วมโครงการฯ โดยใช แบบสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วม หล งจากการทาก จกรรม ข นตอนหล งดาเน นงาน 1. ว เคราะห ผลการทดสอบความร ก อน- หล งการร บการบร การว ชาการของผ เข าร วมโครงการ 2. ว เคราะห ผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการฯ 3. ว เคราะห ผลการส งเกตพฤต กรรมการม ส วนร วมการทาก จกรรมของผ เข าร วมโครงการฯ 4. ประเม นประโยชน และผลกระทบ ความส าเร จของโครงการในระด บใด เช น ระด บบ คคล ช มชน ภาพรวม เป นต น 5. สร ปผลการจ ดท าโครงการ ว เคราะห ป ญหา พร อมท งเสนอแนะแนวทางในการการจ ดท า โครงการคร งต อไป

15 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล รายงานผลการจ ดโครงการฯแก คณะ และมหาว ทยาล ย 7. นาผลการประเม นโครงการฯ ไปหาแนวทางในการพ ฒนาการจ ดทาบร การว ชาการในคร งต อไป 8. เผยแพร องค ความร ในการจ ดบร การท างว ชาการผ านส อต างๆส สาธารณชน เช น ว ทย หน งส อพ มพ เว บไซด เข ยนบทความทางว ชาการ จ ดน ทรรศการว ชาการ 9. ม ระบบต ดตามผลการดาเน นโครงการต อช มชน เพ อศ กษาผลการนาความร ท ได ร บไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน แก ตนเองและช มชน

16 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 15 กล มท 3 ผศ. นภาพร นาคท ม ประธานกล มจ ดการความร ดร.อธ ส ทธ น ชเนตร ผศ.กาญจนา มงคลน พ ทธ อ.น ตยา มณ นาค อ.ท ศน ย ว รปร ชาช ย อ.ว จ ตรร ตน บ ญทอง อ.ทว พร ตร ผอง อ.จ รวรรณ ข นทองปาน อ.พ มพ ปว ณ มะณ วงค

17 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 16 สมาช กภายในกล มม การแลกเปล ยน ความร เก ยวก บ ข นตอนการจ ดโครงการ บร การว ชาการ เป นล กษณะการบอกเล า เร องราว โดยม เลขาของกล มท าหน าท บ นท กข อม ลของแต ละคน

18 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 17 กล มท 3 : ผ เข าร วมก จกรรมได เสนอประเด นความร กระบวนการบร การว ชาการ เร อง ข นตอนการจ ด โครงการบร การว ชาการ ห วข อความร ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได ผศ.กาญจนา มงคลน พ ทธ 1.การส ารวจความต องการของช มชน หร อภาคร ฐและเอกชน 2.ความร วมม อด านบร การว ชาการเพ อ การเร ยนร และเสร มสร างความร 3.ก า ร ป ร ะ เ ม น ป ร ะ โ ย ช น ห ร อ ผลกระทบของการให บร การว ชาการ ต อส งคม อ.น ตยา มณ นาค อ.จ รวรรณ ข นทองปาน อ.ว จ ตรร ตน บ ญทอง อ.ทว พร ตร ผอง อ.ท ศน ย ว รปร ชาช ย อ.ว จ ตรร ตน บ ญทอง ใช แบบสอบถามสารวจความต องการส งไป ย งกล มเป าหมาย ประกอบด วย ส าน กงานบ ญช และธ รก จโรงแรม โดยแบบสอบถามเป นแบบ ปลายเป ด ส งน กศ กษาไปสารวจความต องการของ กล มเป าหมาย บร การถ ายทอดความร ทางการบ ญช ฟร สถานท จ ดฝ กอบรม/บร การว ชาการให ก บ สถานประกอบการ (กล มเป าหมาย) ส งเอกสารเพ อประชาส มพ นธ กล มเป าหมาย กรอบของมาตรฐานทางบ ญช และภาษ ม การ เปล ยนแปลงจ งเป นแรงผล กด นให ผ จ ดท าบ ญช ต องพ ฒนาความร อย างต อเน อง - เข าอบรมสามารถว เคราะห รายการเอกสาร ทางการค าได - ผ เข าอบรมสามารถจ ดท าเอกสารประกอบการ บ นท กบ ญช ได - ผ เข าอบรมสามารถบ นท กบ ญช ลงสม ดรายว น ได - ผ เข าอบรมสามารถจ ดท าทะเบ ยนทร พย ส น ทะเบ ยนล กหน ทะเบ ยนเจ าหน ทะเบ ยนส นค า และว ตถ ด บได - ผ เข าอบรมสามารถจ ดท ารายงานภาษ ซ อ รายงานภาษ ขาย และรายงานภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย - ผ เข าอบรมสามารถค านวณภาษ เง นได พ ง ประเม นของพน กงาน และจ ดท าบ ญช ภาษ เง นได พน กงานได - ผ เข าอบรมสามารถป ดบ ญช ในสม ดรายว นแล ว ผ านรายการไปบ ญช แยกประเภทได - ผ เข าอบรมสามารถจ ดทาแบบ ภ.ง.ด 1,3,53

19 ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร คณะบร หารธ รก จ พ นท ว งไกลก งวล 18 ห วข อความร ช อ-นามสก ล องค ความร ท ได และ ภ.พ.30 เพ อนาส งกรมสรรพากรได - ผ เ ข า อ บ ร ม ส า ม า ร ถ จ ด ท า แ บ บ น า ส ง ประก นส งคมได - ผ เข าอบรมสามารถจ ดทางบทดลอง, กระดาษทา การ และงบการเง นได 4. น าผลประเม นในข อ 3 มาพ ฒนา ระบบ 5. การพ ฒนาความร ท ได จากการ บร การทางว ชาการ ผศ.กาญจนา มงคลน พ ทธ ผ เข าร บการอบรมนาความร ท ได จากการ อบรมไปถ ายทอดให เพ อนร วมงานได ร บทราบ ผศ.นภาพร นาคท ม ผ เข าร บการอบรมนาความร ท ได ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น อ.พ มพ ปว ณ มะณ วงค ม การเผยแพร โครงการบร การว ชาการผ าน ทางเว บไซต ผลล พธ ของโครงการ ค ม อ การจ ดทาบ ญช สาหร บธ รก จบร การ Link :

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report SAR) กองบร หารงานบ คคล (ระหว างว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ถ งว นท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คานา กองบร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย แบบสอบถามเพ อการว จ ย ประส ทธ ภาพการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย (Efficiency of knowledge management in Rajabhat University in Thailand)... คาช แจง 1. แบบสอบถามฉบ บ น ม ว ตถ ประสงค เพ อนาผลท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 112 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ น าของคณะกรรมการบร หารประจ าส วนงานและผ บร หารท กระด บของส วนงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ค าอธ บายต วบ งช : ป จจ ยสน บสน นท ส าค ญต อการเจร

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information