ภาคต น ป การศ กษา 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคต น ป การศ กษา 2558"

Transcription

1 มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ระเบ ยบการสม ครเข าร บการค ดเล อก เป นน กศ กษา ระด บปร ญญาโท ภาคต น ป การศ กษา 2558 หมายเหต มหาว ทยาล ยจะไม พ จารณาค นค าธรรมเน ยมการสม ครและเอกสารประกอบ การสม ครเพ อค ดเล อกเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาแก ผ สม ครไม ว ากรณ ใดๆ * ม การปร บปร งเน อหา เพ ออานวยความสะดวก แก ผ สนใจสม ครเร ยนระด บปร ญญาโท

2 ปฏ ท นการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา 2558 ภาคต น / ก.ค.2558 จ ดส งเอกสารการลงทะเบ ยนเร ยนให น กศ กษา 1-31 ก.ค.2558 ลงทะเบ ยนเร ยน (ระด บปร ญญาโท ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต และปร ญญาเอก) 15 ส.ค.2558 ว นส ดท ายของการขอเพ มช ดว ชา (เฉพาะน กศ กษาเก า) ว นส ดท ายของการลาพ กการศ กษา (เฉพาะน กศ กษาเก า) ว นส ดท ายของการขอเปล ยนแปลงข อม ลการลงทะเบ ยนเร ยน(เฉพาะน กศ กษาเก า) 31 ส.ค.2558 ว นส ดท ายของการขอเพ มช ดว ชา (น กศ กษาใหม ระด บปร ญญาโทและ ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต) ว นส ดท ายของการขอเปล ยนแปลงข อม ลการลงทะเบ ยนเร ยน(เฉพาะน กศ กษาใหม ) ส.-อา. ตลอดเด อน ส.ค จ ดปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การสาหร บน กศ กษาใหม ระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา 2558 ท กหล กส ตร 15 ก.ย.2558 ว นเป ดภาคการศ กษา 30 ก.ย.2558 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบประมวลความร ภาคต น/2558 (และภาคพ เศษ/2557) (เฉพาะกล มท ต อง รอผลเกรดเฉล ย) 15 ต.ค.2558 ว นส ดท ายของการขอถอนช ดว ชา (ปร ญญาโทและประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต รวมน กศ กษาเก าและใหม ) ส.7 อา.8 พ.ย.2558 สอบประมวลความร ภาคต น/2558 (และภาคพ เศษ/2557) 22 ธ.ค.2558 ประกาศผลสอบสอบประมวลความร ภาคต น/2558 (และภาคพ เศษ/2557) 30 ธ.ค.2558 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบประมวลความร ภาคปลาย/2558 (เฉพาะกล มท ไม ต องรอผลเกรดเฉล ย) 20 ม.ค.2559 ว นส ดท ายของการศ กษาประจาภาคการศ กษา ส. 30 อา.31 ม.ค สอบไล ประจาภาคการศ กษา 29 ก.พ ว นส ดท ายของการสอบปกป องว ทยาน พนธ การศ กษาค นคว าอ สระ ว นส ดท ายของการสอบห วข อและโครงร างด ษฎ น พนธ ว นส ดท ายของการสอบโครงการด ษฎ น พนธ และสอบต ดตามความก าวหน าด ษฎ น พนธ ว นส ดท ายของการสอบปกป องด ษฎ น พนธ 15 ม.ค แจ งผลการสอบไล ประจาภาค 31 ม.ค.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบซ อมภาคต น/2558 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชา หล กส ตรและการสอน 10 เม.ย.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบรายว ชาภาษาอ งกฤษสาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1 และ 2 (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) ส.7 - อา.8 พ.ค.2559 สอบซ อมหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน ภาคต น/2558 อา 8 พ.ค.2559 สอบรายว ชาภาษาอ งกฤษสาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1 และ 2 (จ ดสอบท เฉพาะ มสธ.นนทบ ร เท าน น) ส.28 อา 29 พ.ค.2559 สอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) 22 ม.ย.2559 ประกาศผลสอบซ อมหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน ภาคต น/2558 จ.8 ม.ย.2559 ประกาศผลสอบรายว ชาภาษาอ งกฤษ 1-2 ภาคต น/2558 อ.30 ม.ย.2559 ประกาศผลสอบการสอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก ภาคต น/2558 ภาคปลาย / ม.ค.2559 ลงทะเบ ยนเร ยน (ระด บปร ญญาโท ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต และปร ญญาเอก) 15 ก.พ.2559 ว นส ดท ายของการขอเพ มช ดว ชา ว นส ดท ายของการขอลาพ กการศ กษา ว นส ดท ายของการขอเปล ยนแปลงข อม ลการลงทะเบ ยนเร ยน

3 15 ม.ค.2559 ว นเป ดภาคการศ กษา 31 ม.ค.2559 ว นส ดท ายของการเปล ยนสถานภาพน กศ กษาทดลองเร ยนเป นน กศ กษาสาม ญ ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนเร ยนสาหร บน กศ กษาทดลองเร ยนเปล ยนสถานภาพเป นน กศ กษาสาม ญ ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบประมวลความร ภาคปลาย /2558(เฉพาะกล มท ต องรอผลเกรดเฉล ย) 15 เม.ย ว นส ดท ายของการขอถอนช ดว ชา ว นส ดท ายของการย นคาร องขอโอนย ายช ดว ชาข ามภาคการศ กษา ส.7 อา.8 พ.ค.2559 สอบประมวลความร ภาคปลาย/ ม.ย.2559 ประกาศผลการสอบประมวลความร ภาคปลาย/ ก.ค.2559 ว นส ดท ายของการศ กษาประจาภาคการศ กษา ส.30 อา.31 ก.ค.2559 สอบไล ประจาภาคการศ กษา 31 ส.ค.2559 ว นส ดท ายของการสอบปกป องว ทยาน พนธ และการศ กษาค นคว าอ สระ 15 ก.ย.2559 แจ งผลสอบไล ประจาภาคการศ กษา 30 ก.ย.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบซ อมภาคปลาย/2558 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชาหล กส ตรและการสอนว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบรายว ชาภาษาอ งกฤษ สาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1 และ 2(จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) 15 ต.ค.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) 31 ต.ค.2559 ว นส ดท ายของการสอบห วข อและโครงร างด ษฎ น พนธ ว นส ดท ายของการสอบโครงการด ษฎ น พนธ และสอบต ดตามความก าวหน าด ษฎ น พนธ ว นส ดท ายของการสอบปกป องด ษฎ น พนธ ส.5- อา.6 พ.ย.2559 สอบซ อมภาคปลาย/2558 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน อา.6 พ.ย.2559 สอบรายว ชาภาษาอ งกฤษสาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1 และ 2 (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) ส.26-อา.27 พ.ย.2559 สอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก (จ ดสอบเฉพาะท มสธ.นนทบ ร เท าน น) 22 ธ.ค.2559 ประกาศผลสอบซ อมภาคปลาย/2558 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน อ.6 ธ.ค.2559 ประกาศผลสอบรายว ชาภาษาอ งกฤษสาหร บบ ณฑ ตศ กษา 1 และ 2 ศ.30 ธ.ค.2559 ประกาศผลสอบว ดค ณสมบ ต ระด บปร ญญาเอก ภาคพ เศษ / ม.ย ลงทะเบ ยนเร ยน/เพ มช ดว ชา (เฉพาะช ดว ชาท เป ดการเร ยนการสอนในภาคพ เศษเท าน น) 30 ม.ย.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบประมวลความร ภาคพ เศษ/2558 และภาคต น/2559 (เฉพาะกล มท ไม ต องรอผลเกรดเฉล ย) 15 ก.ค.2559 ว นส ดท ายของการย นคาร องขอโอนย ายช ดว ชาข ามภาคการศ กษา 15 ส.ค.2559 ว นเป ดภาคการศ กษา 15 ก.ย.2559 ว นส ดท ายของการย นเร องสอบปกป องว ทยาน พนธ /การศ กษาค นคว าอ สระ 30 ก.ย.2559 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนสอบประมวลความร ภาคพ เศษ/2558 และภาคต น/2559 (เฉพาะกล มท ต องรอผลเกรดเฉล ย) 31 ต.ค.2559 ว นส ดท ายของการสอบปกป องว ทยาน พนธ และสอบการศ กษาค นคว าอ สระ ว นส ดท ายของการศ กษาประจาภาคการศ กษา ส.5- อา.6 พ.ย.2559 สอบประมวลความร ภาคพ เศษ/2558 และภาคต น/ ธ.ค.2559 ประกาศผลสอบการสอบประมวลความร ภาคพ เศษ/2558 และภาคต น/2559

4 ว ส ยท ศน (Vision) สาน กบ ณฑ ตศ กษา สาน กบ ณฑ ตศ กษาเป นหน วยงาน สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษาในระบบการศ กษาทางไกล อย างม ค ณภาพและได มาตรฐาน

5 1 1.ความร เก ยวก บมหาว ทยาล ย ความเป นมาของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพ อเป นการขยายและกระจายโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนให กว างขวางย งข น โดยใช ทร พยากรท ม จาก ดให เก ดประโยชน ส งส ด ร ฐบาลจ งดาเน นการจ ดต งมหาว ทยาล ยข นอ กแห งหน งม ล กษณะเป นมหาว ทยาล ยในระบบเป ด ดาเน นการสอนโดยใช ระบบการสอน ทางไกล ซ งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานช อ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ตามพระนามเด มของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วร ชกาลท 7 เม อคร งดารงพระอ สร ยยศเป น กรมหลวงส โขท ยธรรมราชา และ พระราชทานพระบรมราชาน ญาตให ใช พระราชล ญจกรในร ชกาลท 7 ซ งเป นร ปพระแสงศรสามองค นามาประกอบก บเจด ย ทรงพ มข าวบ ณฑ ซ ง เป นส ญล กษณ ของกร งส โขท ย เป นตราประจามหาว ทยาล ย เม อว นท 5 ก นยายน พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงลงพระปรมาภ ไธยในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช มหาว ทยาล ยจ งกาหนดว นท 5 ก นยายนของท กป เป นว นสถาปนามหาว ทยาล ยในฐานะท เป นมหาว ทยาล ย ของร ฐ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชม อานาจให ปร ญญาและประกาศน ยบ ตรท ม ศ กด และส ทธ เช นเด ยวก บมหาว ทยาล ยของร ฐอ นๆ ท ก ประการ ในว นท 24 ต ลาคม พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต งศาสตราจารย ดร. ว จ ตร ศร สอ านให ดารงตาแหน งอธ การบด คนแรก ต อมาได ทรงม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต งศาสตราจารย ดร.เอ ยม ฉายางาม ให ดารงตาแหน งอธ การบด คนท 2 ในว นท 22 ม นาคม พ.ศ ได ทรงม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต ง รองศาสตราจารย ดร.ทองอ นทร วงศ โสธร เป นอธ การบด คนท 3 ในว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงม พระบรมราช โองการโปรดเกล าฯ แต งต งศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ให ดารงตาแหน งอธ การบด คนท 4 ในว นท 30 ม ถ นายน พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได ทรงม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต งรองศาสตราจารย ดร.ปราณ ส งขะตะวรรธน ให ดารง ตาแหน งอธ การบด คนท 5 ในว นท 30 ม ถ นายน พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได ทรงม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต งรองศาสตราจารย ดร.สมจ นต ส นถวร กษ ให ดารงตาแหน งอธ การบด คนท 6 ในว นท 31 มกราคม พ.ศ พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว ได ทรงม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งต งรองศาสตราจารย ดร.นพ.ช ยเล ศ พ ช ตพรช ย ให ดารงตาแหน งอธ การบด คนป จจ บ น หล งจากได ใช เวลาเตร ยมการด านต างๆ เพ อให พร อมท จะเป ดสอนเป นเวลาประมาณ 2 ป มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชจ ง ได เป ดร บน กศ กษาระด บปร ญญาตร ร นแรก เม อว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ สาขาว ชาท เป ดสอน 3 สาขาว ชาแรก ค อสาขาว ชาศ ลป ศาสตร สาขาว ชาศ กษาศาสตร และสาขาว ชาว ทยาการจ ดการ ต อมาในป พ.ศ มหาว ทยาล ยได ขยายการร บน กศ กษาเพ มข นในสาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชาเศรษฐศาสตร สาขาว ชามน ษยน เวศศาสตร และสาขาว ชาเกษตรศาสตร และสหกรณ ป การศ กษา 2526 มหาว ทยาล ยได เป ด สอนสาขาว ชาร ฐศาสตร เพ มข นอ ก 1 สาขาว ชา ป การศ กษา 2527 มหาว ทยาล ยได เป ดสอนสาขาว ชาน เทศศาสตร ป การศ กษา 2538 มหาว ทยาล ยได เป ดสอนสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และในป การศ กษา 2543 ได เป ดสอนสาขาว ชาพยาบาลศาสตร เพ มข นอ กสาขาว ชาหน ง รวมเป น 12 สาขาว ชาจนถ งป จจ บ น ภายหล งการจ ดการการศ กษาระด บปร ญญาตร โดยระบบการศ กษาทางไกลได ร บความสาเร จและได ร บการยอมร บว าม มาตรฐานอย ในระด บเด ยวก นก บมหาว ทยาล ยระบบป ดโดยท วไป จ งม เส ยงเร ยกร องจากผ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ให มหาว ทยาล ยเป ดสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา ท งน เพราะไม อาจจะละภารก จงานประจามาเร ยนในระบบป ดได และเม อพ จารณาความ ต องการบ คลากรระด บส งกว าปร ญญาตร ประกอบก บความพร อมในด านต างๆ ของมหาว ทยาล ย ท งด านจานวนอาจารย ส อ และ ทร พยากรสน บสน นการศ กษา มหาว ทยาล ยจ งม นโยบายให เป ดสอนหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยในระยะเร มแรกเป ดสอนในหล กส ตร ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาศ กษาศาสตร ต อมาป การศ กษา 2542 ได เร มเป ดสอนสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ป การศ กษา 2543 ได เป ด สอนสาขาว ชาว ทยาการจ ดการ และสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ และสาขาว ชาเกษตรศาสตร และสหกรณ ป การศ กษา 2544 ได เป ด สอนสาขาว ชามน ษยน เวศศาสตร ป การศ กษา 2545 ได เป ดสอนสาขาว ชาศ ลปศาสตร และหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตทางการ บร หารการศ กษาของสาขาว ชาศ กษาศาสตร ในป การศ กษา 2546 ได เป ดสอนสาขาว ชาร ฐศาสตร เพ มข นอ ก 1 หล กส ตร ป การศ กษา 2547 สาขาว ชาว ทยาการจ ดการ เป ดสอนหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต และหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตการค าปล ก เพ มอ ก 2 หล กส ตร และป การศ กษา 2548 สาขาว ชาพยาบาลศาสตร ได เป ดหล กส ตรการบร หารการพยาบาลเพ มข นอ ก 1 หล กส ตร สาหร บป การศ กษา 2549 สาขาว ชาศ ลปศาสตร ได เป ดหล กส ตรใหม ค อ หล กส ตรศ ลปศาสตร (ไทยคด ศ กษา) และสาขาว ชาเกษตรศาสตร และสหกรณ ได เป ดสอนหล กส ตรใหม ค อ บร หารธ รก จสหกรณ มหาบ ณฑ ต สาหร บป การศ กษา 2550 สาขาว ชาศ กษาศาสตร ได เป ดสอน

6 2 หล กส ตรใหม ค อ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตแขนงว ชาหล กส ตรและการสอน สาหร บป การศ กษา 2551 สาขาว ชาเกษตรศาสตร และ สหกรณ ได เป ดหล กส ตรใหม ค อ เกษตรศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว ชาการจ ดการการเกษตร สาหร บป การศ กษา 2552 สาขาว ชาน ต ศาสตร ได เป ดสอนหล กส ตรน ต ศาสตรมหาบ ณฑ ต เพ ม 1 หล กส ตร 2 ว ชาเอก ค อ ว ชาเอกกฎหมายธ รก จ และว ชาเอกกฎหมายมหาชน สาหร บป การศ กษา 2553 สาขาว ชาว ทยาการจ ดการได เป ดสอนหล กส ตรใหม ค อ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต แขนงว ชาการตลาด และสาขาว ชา เศรษฐศาสตร ได เป ดสอนหล กส ตรใหม อ ก 2 ว ชาเอกค อ ว ชาเอกเศรษฐศาสตร และว ชาเอกเศษฐศาสตร ธ รก จ สาหร บป การศ กษา 2554 สาขาว ชาน ต ศาสตร ได เป ดสอนหล กส ตรใหม เพ ม 1 หล กส ตรค อ หล กส ตรน ต ศาสตรมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการ ย ต ธรรม และสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนหล กส ตรใหม ค อ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาหร บป การศ กษา 2555 สาขาว ชาร ฐศาสตร ได เป ดสอนหล กส ตรใหม เพ ม 1 หล กส ตรค อ หล กส ตรร ฐศาสตร มหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการเม องการปกครองท องถ น สาหร บป การศ กษา 2556 สาขาว ชาพยาบาลศาสตร ได เป ดสอนหล กส ตรใหม เพ ม 1 หล กส ตรค อ หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว ชาการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน สาหร บป การศ กษา 2558 สาขาว ชา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนหล กส ตรใหม เพ ม 1 หล กส ตรค อ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ระบบการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ย ดระบบการศ กษาทางไกลท ม งเน นให น กศ กษา สามารถศ กษาค นคว าอย างม อ สระด วยตนเอง ภายใต การให คาปร กษาแนะนาอย างม ระบบด วยว ธ การน ดหมายระหว างอาจารย ก บ น กศ กษาตามแต ละช วงเวลาท เหมาะสม การเข าร บการปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การ การเข าร บการส มมนาเสร ม การเข าร บการส มมนาเข ม เพ อการทาว ทยาน พนธ และเพ อการศ กษาค นคว าอ สระ และการเข าร บการอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ต ในด านการถ ายทอดเน อหาสาระและประสบการณ ทางว ชาการน น จะจ ดทาผ านส อประสมซ งประกอบด วยส อส งพ มพ ส อโสต ท ศน ส ออ เล กทรอน กส และส อโทรคมนาคม การจ ดเน อหาสาระและประสบการณ ทางว ชาการจะจ ดทาเป นช ดว ชาท ม ล กษณะบ รณา การ แต ละช ดว ชาม ค าไม น อยกว า 6 หน วยก ต การจ ดการเร ยนการสอนจะใช ระบบทว ภาค ค อแบ งป การศ กษาออกเป น 2 ภาคการศ กษา ค อภาคต น และภาคปลาย แต ละภาคการศ กษาม ระยะเวลาเร ยนไม น อยกว า 15 ส ปดาห แต ละภาคการศ กษาน กศ กษาจะลงทะเบ ยนเร ยนได ไม น อยกว า 6 หน วยก ต และไม เก น 12 หน วยก ต การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 1. โครงสร างหล กส ตร 1.1 หล กส ตรระด บปร ญญาโท ม 2 แผน ค อหล กส ตรแผน ก และหล กส ตรแผน ข 1) หล กส ตรแผน ก จ ดสาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และประสงค จะเพ มพ นท กษะการว จ ยและการนาผลว จ ยไป ประย กต ใช ในว ชาช พได โดยต องศ กษาช ดว ชาไม น อยกว า 20 หน วยก ต และทาว ทยาน พนธ ไม น อยกว า 12 หน วยก ต และเม อรวม หน วยก ตตลอดหล กส ตรแล วจะต องไม น อยกว า 36 หน วยก ต น กศ กษาจะลงทะเบ ยนเพ อทาว ทยาน พนธ ได โดยม เง อนไขด งน หล กส ตร 6 หน วยก ต : น กศ กษาสามารถลงทะเบ ยนช ดว ชาว ทยาน พนธ ได เม อลงทะเบ ยนเร ยนมาแล วไม น อยกว า 4 ช ดว ชา โดยได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาว ชาการ 2) หล กส ตรแผน ข จ ดสาหร บน กศ กษาท ไม เล อกทาว ทยาน พนธ แต ม ความสนใจในด านการว จ ยและนาผลการว จ ยไป ประย กต ใช ในว ชาช พ โดยม เง อนไขด งน หล กส ตร 6 หน วยก ต : ต องศ กษาช ดว ชาไม น อยกว า 30 หน วยก ต ศ กษาค นคว าอ สระไม น อยกว า 6 หน วยก ต และต องสอบ ประมวลความร ท งน เม อรวมหน วยก ตตลอดหล กส ตรแล วไม น อยกว า 36 หน วยก ตน กศ กษาจะลงทะเบ ยนเร ยนการศ กษาค นคว าอ สระได ต อเม อศ กษาไปแล วไม น อยกว า 30 หน วยก ต ได คะแนนเฉล ยสะสมไม ต ากว า 3.00 จาก 5 ช ดว ชาท ศ กษาและสอบผ านและได ร บ ความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาว ชาการ 1.2 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต จ ดพ ฒนาความร ท กษะ เพ มพ นว ทยฐานะและยกระด บมาตรฐานว ชาช พเฉพาะทาง โดยต อง ศ กษาช ดว ชารวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 4 ช ดว ชา หร อ 24 หน วยก ต และผ านการอบรมเข มประสบการณ ว ชาช พประกาศน ยบ ตร บ ณฑ ตตามท มหาว ทยาล ยกาหนด 2. ระยะเวลาในการศ กษา

7 3 หล กส ตรระด บปร ญญาโท น กศ กษาต องใช เวลาตามหล กส ตรไม น อยกว า 2 ป การศ กษา แต ไม เก น 6 ป การศ กษา เป นไปตาม เกณฑ ของ สาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) สาหร บหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต น กศ กษาต องใช เวลาศ กษาตามหล กส ตรไม น อยกว า 1 ป การศ กษา แต ไม เก น 3 ป การศ กษา ในกรณ ท น กศ กษาไม อาจเร ยนจนจบหล กส ตรได ตามช วงเวลาท กาหนดมหาว ทยาล ย อาจพ จารณาขยายระยะเวลาให ได อ กโดยจะพ จารณาเป นรายๆ ไป และจะต องเป นไปตามเง อนไขท มหาว ทยาล ยกาหนดไว น กศ กษาท มหาว ทยาล ยค ดเล อกเข าเร ยนแล ว จะต องลงทะเบ ยนต ดต อก นท กภาคการศ กษา หากม ความจาเป นต องลาพ ก การศ กษาในภาคการศ กษาใดต องย นคาร องขอลาพ กการศ กษาต อมหาว ทยาล ยก อน และลาพ กได ไม เก น 2 ภาคการศ กษาต ดต อก น สาหร บ ระยะเวลาท ลาพ กการศ กษาน บเป นส วนหน งของระยะเวลาท ศ กษาตามหล กส ตร ท งน กรณ ท น กศ กษาขาดการต ดต อก บมหาว ทยาล ยโดยไม ลงทะเบ ยนเร ยน ไม ลาพ กการศ กษาต ดต อก นต งแต 2 ภาคการศ กษา ข นไป มหาว ทยาล ยจะค ดช อออกตามประกาศมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เร อง การลาพ กการศ กษา และการค นสถานภาพน กศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา 3. การสม ครเข าศ กษา การสม ครเข าศ กษา สม ครได มากกว า 1 หล กส ตร แต ถ าผ านการค ดเล อก มากกว า 1 หล กส ตร ต องเล อกศ กษาเพ ยงหล กส ตร เด ยว ผ ม ส ทธ สม ครเข าศ กษาต องม ค ณสมบ ต บางประการท สาค ญค อ ต องเป นผ สาเร จการศ กษาข นปร ญญาตร หร อเท ยบเท าในสาขาว ชาท มหาว ทยาล ยกาหนดจากมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นอ ดมศ กษาอ นท สภามหาว ทยาล ยร บรอง โดยม คะแนนเฉล ยสะสมระด บปร ญญาตร ตาม เกณฑ ท แต ละสาขาว ชากาหนด เป นบ คลากรท ปฏ บ ต หน าท เก ยวข องก บสาขาว ชาท สม คร และม ประสบการณ การทางานท เก ยวข องก บ สาขาว ชาท สม คร ตามระยะเวลาท แต ละสาขาว ชาจะกาหนดข นตามล กษณะของหล กส ตร นอกจากน นอาจต องม ค ณสมบ ต ประการอ นอ ก ตามท แต ละสาขาว ชากาหนด สาหร บผ ท ม ค ณสมบ ต ไม ครบถ วน มหาว ทยาล ยพ จารณาแล วเห นสมควรร บเข าศ กษาได โดยไม กระทบต อการ ร กษามาตรฐานบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยอาจจะร บเข าเร ยนได ฐานะน กศ กษาทดลองเร ยน หร อพ จารณาร บเข าศ กษาเป นรายกรณ เกณฑ การร บเข าศ กษาจะใช ว ธ พ จารณาค ณสมบ ต ของผ สม ครเข าศ กษาแทนการสอบค ดเล อก นอกจากน ย งพ จารณาจากโครงการ หร อแผนงานท เด นช ดเก ยวก บการนาความร ไปปฏ บ ต ตามแขนงว ชาท เร ยนภายหล งสาเร จการศ กษา รวมท งอาจจะม การกาหนดเกณฑ การ ร บเข าศ กษาในประการอ นเพ มเต มอ กก ได มหาว ทยาล ยไม อน ญาตให น กศ กษา ศ กษา 2 หล กส ตรควบค ก นในหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา 4. ประเภทของน กศ กษา น กศ กษาหล กส ตรระด บปร ญญาโท แบ งเป น 2 ประเภท 4.1 น กศ กษาสาม ญ หมายถ งผ สาเร จการศ กษาข นปร ญญาตร ท มหาว ทยาล ยร บเข าเป นน กศ กษาในข นปร ญญาโทตามค ณสมบ ต ท มหาว ทยาล ยกาหนด 4.2 น กศ กษาทดลองเร ยน หมายถ งผ ท มหาว ทยาล ยร บเข าทดลองเร ยนตามท มหาว ทยาล ยกาหนด น กศ กษาทดลองเร ยนจะเปล ยนสภาพเป นน กศ กษาสาม ญเม อสอบผ านช ดว ชาในระด บบ ณฑ ตศ กษาท สาขาว ชากาหนดให เร ยน โดยม ผลสอบโดยรวมไม ต ากว าระด บคะแนน 3.00 ในภาคการศ กษาแรก ท งน ให น บระยะเวลาการทดลองเร ยนเป นส วนหน งของระยะเวลา ในการศ กษาข นปร ญญาโท และอาจน บเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา มสธ. ในกรณ ท ไม สามารถสอบผ านช ดว ชาและได ร บระด บคะแนนตามท กาหนดไว ให ถ อว าส นส ดสถานภาพน กศ กษา 5. การประเม นผลการศ กษา 5.1 การประเม นผล มหาว ทยาล ยจะประเม นผลการศ กษาจาก 1) ผลงานท มอบหมายให ทา 2) การสอบช ดว ชาประจาภาคการศ กษา 3) การสอบว ทยาน พนธ สาหร บแผน ก หร อการสอบประมวลความร และการสอบการศ กษาค นคว าอ สระสาหร บแผน ข 4) การเข าร บการอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ต หร อประสบการณ ว ชาช พมหาบ ณฑ ต 5.2 การประเม นผลการศ กษาของแต ละช ดว ชา มหาว ทยาล ยใช ระบบอ กษรระด บคะแนนแสดงความสามารถในการเร ยนร ของ น กศ กษาด งต อไปน

8 4 อ กษรระด บคะแนน A B+ B C+ C D F คะแนนต อ 1 หน วยก ต น กศ กษาท ได อ กษรระด บคะแนน D และ F ถ อว าสอบไม ผ าน และจะต องลงทะเบ ยนเร ยนใหม ในช ดว ชาน น 5.3 ผลการศ กษา อาจแสดงด วยส ญล กษณ อ น ด งน ส ญล กษณ P (Passed) U (Unsatisfactory) I (Incomplete) IP (In Progress) W (Withdrawn) N (Not Graded and Cradited) SP (Suspended) คาอธ บาย สอบผ านสาหร บการประเม นผลท ไม ค ดคะแนน สอบไม ผ านสาหร บการประเม นผลท ไม ค ดคะแนน การประเม นผลไม สมบ รณ เน องจากไม ได ดาเน นก จกรรมครบ ตามท กาหนดไว ในหล กส ตร ผลการประเม นความก าวหน าตามจานวนหน วยก ตท ได ร บการประเม น ในภาคการศ กษาน น การยกเล ก ใช ในกรณ ท น กศ กษาขอถอนช ดว ชาท ลงทะเบ ยนเร ยนไว แล ว ภายในระยะเวลาท มหาว ทยาล ยกาหนด ไม น บคะแนน ผลสอบของช ดว ชาท ลงทะเบ ยนเพ อยกระด บคะแนนในภาคการศ กษาท ผ านมา 6. อาจารย อาจารย บ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ อาจารย ผ สอน และ อาจารย ท ปร กษา 6.1 อาจารย ผ สอน หมายถ ง อาจารย ประจาของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชหร อสถาบ นอ ดมศ กษาอ นหร อผ ทรงค ณว ฒ ท มหาว ทยาล ยมอบหมายให ทาหน าท ผล ตเอกสารประมวลสาระช ดว ชา หร อเช ญมาปฏ บ ต หน าท เป นอาจารย ส มมนาเสร มหร อส มมนาเข มใน ช ดว ชาต างๆ ท จ ดสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา 6.2 อาจารย ท ปร กษา แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ อาจารย ท ปร กษาว ชาการ และอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ หร ออาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระ 1) อาจารย ท ปร กษาว ชาการ หมายถ ง อาจารย ท มหาว ทยาล ยแต งต งให ทาหน าท ให คาปร กษาทางว ชาการ ให คาแนะนา เก ยวก บการจ ดแผนการศ กษา การศ กษาค นคว าด วยตนเอง และการสอบประมวลความร แก น กศ กษา 2) อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ หร ออาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระ หมายถ ง อาจารย ท มหาว ทยาล ยแต งต งให ทา หน าท พ จารณาเค าโครงว ทยาน พนธ หร อการศ กษาค นคว าอ สระ และให คาปร กษาเก ยวก บการค นคว าว จ ยเพ อทาว ทยาน พนธ หร อการศ กษา ค นคว าอ สระ 7. กระบวนการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา

9 5 เพ อสนองหล กการของการจ ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษา ของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชท ย ดหล กการศ กษาใน ระบบทางไกลโดยอาศ ยส อประสม การส มมนาเสร ม และการส มมนาเข ม ตลอดจนการธารงร กษาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาตาม เกณฑ ท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษากาหนด มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราชจ งให ม กระบวนการการเร ยนการสอนด งน 7.1 การปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การ มหาว ทยาล ยจะจ ดให น กศ กษาใหม เข าร บการปฐมน เทศแบบเข ม เพ อทาความเข าใจในว ธ การศ กษาทางไกลระด บบ ณฑ ตศ กษา การทาความเข าใจเก ยวก บรายละเอ ยดของโครงสร างเน อหาสาระ และกระบวนการศ กษาตาม หล กส ตรท สม ครเข าเร ยน การปร กษาหาร อก บอาจารย ท ปร กษาเพ อการวางแผนการเร ยนร วมก น และฝ กท กษะต างๆ ท จาเป น การ ปฐมน เทศแบบเข มน จะใช เวลาประมาณ 2 ว น น กศ กษาท กคนต องเข าร บการปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การ น กศ กษาใหม จะต องเข าร บการปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การบ ณฑ ตศ กษาตามว น เวลา และสถานท ท มหาว ทยาล ยกาหนด เพราะถ อว าเป นส วนหน งของก จกรรมการจ ดการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา หากไม เข าร บการปฐมน เทศเช งปฏ บ ต การ มหาว ทยาล ยจะถ อว า น กศ กษาสละส ทธ ในการเป นน กศ กษา 7.2 การศ กษาช ดว ชา 1) ประเภทช ดว ชา (1) ช ดว ชาแกน ม ว ตถ ประสงค ท จะให น กศ กษาในแต ละสาขาว ชาได เร ยนช ดว ชาอ นเป นพ นฐานของสาขาว ชาร วมก น (2) ช ดว ชาเฉพาะ เป นการศ กษาช ดว ชาเฉพาะ (บ งค บ) และช ดว ชาเฉพาะ (เล อก) ตามโครงสร างและรายละเอ ยดของหล กส ตร ของแต ละแขนงว ชาหร อว ชาเอก (3) ช ดว ชาเล อกเสร บางหล กส ตรจะเป ดโอกาสให น กศ กษาเล อกเสร ได ในช ดว ชาท ส มพ นธ ก บแขนงว ชาหร อว ชาเอกท ตนเล อก เร ยน เพ อให น กศ กษาได เร ยนช ดว ชาท ตรงก บความต องการของตนมากย งข น 2) ช ดการสอนหล ก ส อส งพ มพ เป นส อหล กในการจ ดการศ กษาและจะม การเสร มด วยการส มมนาเสร มและการส มมนาเข ม รวมตลอดไปถ งการพบปะก บอาจารย นอกจากน ก ม การจ ดทาส อการสอนทางไกลในล กษณะและร ปแบบต างๆ เพ อเสร มการจ ดการศ กษา ระด บน ให ม ประส ทธ ภาพย งข น เอกสารการสอนจะม การจ ดทาเป นช ดว ชา แต ละช ดม จานวนต งแต 2 เล มข นไป การเสนอเน อหาจะม งเสนอปร ชญา ทฤษฎ และ แนวค ดพ นฐานของแต ละเร องเป นส งเขปแล วให น กศ กษาไปศ กษาเพ มเต ม และในบางกรณ อาจจะม การจ ดพ มพ บทค ดย อการว จ ยและ บทความท เก ยวข องก บเร องท ศ กษาให น กศ กษาอ านประกอบ 3) การส มมนาเสร มและการส มมนาเข ม เพ อเป ดโอกาสให น กศ กษาได ม การปฏ ส มพ นธ โดยตรงก บอาจารย และหม น กศ กษา ด วยก นในอ นท จะร วมก นอภ ปรายแสดงความค ดเห นในเน อหาของช ดว ชาท ศ กษา ตลอดจนการนาเสนอผลงานท ได ร บมอบหมายให ศ กษา และจ ดทาเพ มเต มตามหล กส ตร มหาว ทยาล ยจะจ ดให ม การส มมนาเสร มและการส มมนาเข มแก น กศ กษาด งน (1) ส มมนาเสร ม จะใช ก บช ดว ชาท ไม ต องการฝ กท กษะ หร อการเพ มเต มประสบการณ หร อ การพ ฒนาบ คล กภาพเป นการ เฉพาะ ช ดว ชาด งกล าวจะจ ดให ม การส มมนาเสร มท ม งเน นการอภ ปรายเพ อทาความเข าใจเน อหาสาระในเช งรายละเอ ยด การอภ ปราย และ นาเสนอผลงานท ได ร บมอบหมายให ไปจ ดทาเพ มเต มท งในส วนท เป นรายงานเฉพาะเร องและภาคน พนธ (2) การส มมนาเข ม จะใช ก บช ดว ชาท ต องการการฝ กท กษะ หร อการเพ มเต มประสบการณ หร อการพ ฒนาบ คล กภาพเป น การเฉพาะเพ มเต มจากการส มมนาเสร ม มหาว ทยาล ยจะจ ดส มมนาเข มเพ อให น กศ กษาได ร บการฝ กฝน และพ ฒนาตามจ ดม งหมายของช ด ว ชา 4) ส อทางไกลในล กษณะต างๆ เพ อให การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาบรรล ตามหล กการของการศ กษาทางไกลและจ ดม งหมาย ของหล กส ตร จะต องม การจ ดทาส อเสร มในล กษณะและร ปแบบต างๆ เช น ส อโสตท ศน ส อคอมพ วเตอร ว ด ท ศน เทปเส ยง ฯลฯ ตลอดจน การจ ดเตร ยมเอกสารประเภทหน งส ออ านเพ มเต ม ผลงานว จ ยและบทความทางว ชาการให น กศ กษาค นคว าเพ มเต ม 7.3 การท าว ทยาน พนธ น กศ กษาท เล อกเร ยนแผน ก ต องทาว ทยาน พนธ เพ อให น กศ กษาสามารถทาว ทยาน พนธ ได บรรล ตาม ข อกาหนดของหล กส ตร มหาว ทยาล ยจะจ ดให น กศ กษาเข าร บการส มมนาเข มช ดว ชาว ทยาน พนธ 1 ว ทยาน พนธ 2 ว ทยาน พนธ 3 และ ว ทยาน พนธ 4 เพ อว ตถ ประสงค ด งน 1) การเตร ยมการทาว ทยาน พนธ เพ อให น กศ กษาท ลงทะเบ ยนทาว ทยาน พนธ ได ม ความร ความเข าใจในกระบวนการและ ว ธ การทาว ทยาน พนธ การเข ยนโครงการว ทยาน พนธ ตลอดจนร ปแบบของการนาเสนอเน อหาสาระในว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยจะจ ดให ม การส มมนาเข มแก น กศ กษา เพ อให ม ความพร อมก อนจะทาว ทยาน พนธ 2) การเสนอห วข อและเค าโครงว ทยาน พนธ น กศ กษาท ลงทะเบ ยนทาว ทยาน พนธ แล วจะต องทาโครงการว ทยาน พนธ เสนอ มหาว ทยาล ย ในโครงการท เสนอจะประกอบด วยช อว ทยาน พนธ เค าโครงการศ กษาและว ธ การศ กษาอย างกว างๆ ซ งต องพ จารณาร วมก น

10 6 ระหว างน กศ กษาก บอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ให เป นไปอย างต อเน อง มหาว ทยาล ยจ งจ ดการส มมนาเข มเพ อให น กศ กษาและอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ได ปร กษาและพ จารณาร วมก น 3) การเสนอรายละเอ ยดของเค าโครงว ทยาน พนธ เม อมหาว ทยาล ยให ความเห นชอบในเค าโครงว ทยาน พนธ แล ว น กศ กษา จะต องจ ดทาเค าโครงของว ทยาน พนธ โดยละเอ ยด อ นรวมถ งการศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องตลอดจนเคร องม อในการรวบรวมข อม ล และ รายละเอ ยดอ นๆ ท เก ยวข องเสนอต ออาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ เพ อให การร วมพ จารณาเร องด งกล าวเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และ เพ อให น กศ กษาสามารถปร บปร งแก ไขจนได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยจะจ ดการส มมนาเข มเพ อให น กศ กษาและอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ได พ จารณาร วมก น 4) การเสนอผลการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเป นร างว ทยาน พนธ เม อได ร บความเห นชอบในเค าโครงว ทยาน พนธ โดย ละเอ ยด ตลอดจนเคร องม อท ใช รวบรวมข อม ลแล ว น กศ กษาก จะดาเน นการรวบรวมข อม ลและนาข อม ลการว เคราะห ตลอดจนนาเสนอ ตามว ธ การท กาหนดในโครงการและเค าโครงว ทยาน พนธ เพ อให อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ สามารถท จะให คาปร กษา และเสนอแนะการ ปร บปร งการว เคราะห และนาเสนอข อม ลตลอดจนการเก บรวบรวมข อม ลเพ มเต มได ท นเวลาและสอดคล องก บระเบ ยบว ธ การว จ ย มหาว ทยาล ยจะจ ดให ม การส มมนาเข มเพ อให น กศ กษาได นาเสนอผลการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลต ออาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ และ ได ร วมก นพ จารณาจนบรรล ผลตามจ ดม งหมายของโครงการว ทยาน พนธ สาหร บน กศ กษาท ต องรวบรวมข อม ลส วนท เพ มเต มใหม ก อาจจะม การน ดหมายก บอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ เพ อพ จารณาผลการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลส วนท เพ มเต มใหม อ กคร งหน ง 5) เสนอผลว ทยาน พนธ เม อน กศ กษาได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาเก ยวก บการว เคราะห และนาเสนอข อม ลแล ว น กศ กษาเข ยนรายงานว ทยาน พนธ โดยละเอ ยดตามเค าโครงว ทยาน พนธ ท ได ร บอน ม ต และตามร ปแบบท มหาว ทยาล ยกาหนด แล วเสนอให อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ให ความเห นชอบ เม ออาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ให ความเห นชอบแล ว น กศ กษาจะต องเสนอว ทยาน พนธ และบทค ดย อต อมหาว ทยาล ยจานวน 5 ช ด เพ อมหาว ทยาล ยจะกาหนดว นสอบว ทยาน พนธ โดยการสอบว ทยาน พนธ จะกระทาในร ปของ คณะกรรมการสอบว ทยาน พนธ และอาจจะเป ดโอกาสให ผ สนใจท วไปเข าร วมฟ งการสอบว ทยาน พนธ ด งกล าว 7.4 การศ กษาค นคว าอ สระ น กศ กษาท เล อกเร ยนแผน ข ต องทาการศ กษาค นคว าอ สระเพ อสร างเสร มประสบการณ ให แก น กศ กษา ท ม ใช เป นการทาว ทยาน พนธ ให บรรล ผลตามข อกาหนดของหล กส ตร มหาว ทยาล ยจะจ ดให น กศ กษาเข าร บการส มมนาเข ม เพ อ ว ตถ ประสงค ต างๆ ด งน 1) การเตร ยมการศ กษาค นคว าอ สระ น กศ กษาจะต องศ กษาเอกสารช ดว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ เพ อให น กศ กษาได ม ความร ความเข าใจในกระบวนการและว ธ การศ กษาค นคว าอ สระ การเข ยนโครงการการศ กษาค นคว าอ สระ ตลอดจนร ปแบบของการนาเสนอ เน อหาสาระในรายงานการศ กษาค นคว าอ สระ และส งโครงการให อาจารย ผ ร บผ ดชอบช ดว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 2) การเสนอโครงการการศ กษาค นคว าอ สระ เม อน กศ กษาเสนอเค าโครงว ธ การศ กษาท ต องม การว เคราะห การส งเคราะห และการเสนอผลการศ กษาค นคว าอ สระโดยละเอ ยดต ออาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระ และเพ อให การพ จารณาร วมก นระหว างน กศ กษาก บอาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระเป นไปอย างต อเน อง มหาว ทยาล ยจ งจ ดการส มมนาเข ม เพ อให น กศ กษา และอาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระได ปร กษาและพ จารณาร วมก น 3) การเสนอผลการศ กษาค นคว าอ สระ เป นการพ จารณาการศ กษาค นคว าอ สระระหว างน กศ กษาก บอาจารย ท ปร กษา การศ กษาค นคว าอ สระ โดยน กศ กษาจะนารายงานการศ กษาค นคว าอ สระเสนออาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระและกรรมการสอบ เพ อให ความเห นชอบ หากม การปร บปร งแก ไขก จะเสนอให น กศ กษาไปปร บปร งแก ไข ผลการแก ไขเม อได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษาการศ กษาค นคว าอ สระจ งจะถ อว าสอบผ าน 7.5 การสอบประมวลความร น กศ กษาท เล อกเร ยนแผน ข จะต องเข าสอบประมวลความร น กศ กษาท สอบผ านช ดว ชา บ งค บตามหล กส ตร (ไม น บช ดว ชาเล อกเสร ) หร อกาล งศ กษาช ดว ชาในภาคการศ กษาส ดท าย และม คะแนนเฉล ยสะสมไม ต ากว า 3.00 จ งจะ ม ส ทธ สอบประมวลความร 7.6 การอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ต น กศ กษาท กคนจะต องเข าร บการอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ตก อนสาเร จการศ กษาเพ อเป ดโอกาสให น กศ กษาได อย ร วมก น และร วมฝ กปฏ บ ต ท กษะท จาเป นของว ชาช พ และเพ อการพ ฒนา บ คล กภาพ ประสบการณ ว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนจรรยาว ชาช พ น กศ กษาท จะเข าร บการอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ตได ต อเม อสอบผ านช ดว ชาต างๆ ครบตามหล กส ตรแล ว เม อน กศ กษาผ านกระบวนการท งส นแล ว จ งจะม ส ทธ ขอข นทะเบ ยน มหาบ ณฑ ตต อไป ตามหล กการจ ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช น กศ กษาท กคนจะต อง เข าร บการส มมนาเสร ม และการส มมนาเข ม เพ อเป ดโอกาสให น กศ กษาได ม ปฏ ส มพ นธ โดยตรงก บอาจารย และหม น กศ กษา ด วยก นในอ นท จะร วมอภ ปราย แสดงความค ดเห นในเน อหาของช ดว ชาท ศ กษาตลอดจนการนาเสนอผลงานท ได ร บมอบหมาย ให น กศ กษาจ ดทาเพ มเต มตามหล กส ตร 8. ค าใช จ ายในการศ กษา

11 7 ต อไปน น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาจะต องชาระค าบาร งการศ กษา ค าธรรมเน ยมการศ กษา และค าว สด การศ กษา ตามรายละเอ ยด ค าใช จ ายในการลงทะเบ ยนเร ยน ระด บปร ญญาโทและประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตทางการบร หารการศ กษา รายการ ค าลงทะเบ ยน ค าว สด การศ กษา ว ชาแกนหร อว ชาเฉพาะ/ 1 ช ดว ชา 9,000 1,500 ช ดว ทยาน พนธ ข นตอนท 1 4,500 1,500 ช ดว ทยาน พนธ ข นตอนท 2 4,500 - ช ดว ทยาน พนธ ข นตอนท 3 4,500 - ช ดว ทยาน พนธ ข นตอนท 4 4,500 - ช ดว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 9,000 1,500 (ท กสาขาว ชา ยกเว นสาขาว ชาศ กษาศาสตร ) ช ดว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 9, (เฉพาะศ กษาศาสตร ) แก ส ญล กษณ I ช ดว ชาว ทยาน พนธ (แต ละข นตอน) 1,000 - แก ส ญล กษณ I ช ดว ชาการศ กษาค นคว าอ สระ 1,000 - การอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ต 5,000 - (ท กสาขาว ชา) การอบรมเข มช ดประสบการณ ว ชาช พ 11,000 - (เฉพาะสาขาว ชาศ กษาศาสตร แขนงว ชาบร หารการศ กษา) ลงทะเบ ยนสอบปกป องว ทยาน พนธ คร งละ (สอบได ไม เก น 2 คร ง) 1,500 - ลงทะเบ ยนสอบปกป องการศ กษาค นคว าอ สระ คร งท 2 (สอบได ไม 1,200 - เก น 2 คร ง) ลงทะเบ ยนสอบประมวลความร คร งละ (สอบได ไม เก น 2 คร ง) 1,500 - ลงทะเบ ยนยกระด บคะแนน/1 ช ดว ชา 9,000 - ค าบาร งการศ กษา (ต อภาคการศ กษา) 1,000 - ค าบาร งห องสม ด (ต อภาคการศ กษา) 1,000 - ค าธรรมเน ยมแรกเข า (ชาระคร งเด ยวเม อข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม ) 2,000 - ค าธรรมเน ยมเพ อพ ฒนาส อการศ กษาตลอดหล กส ตร (ชาระคร ง เด ยวเม อข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม ) 1,000 - หมายเหต 1. ท กภาคการศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยนจะต องชาระค าบาร งการศ กษาและค าบ าร งห องสม ด ยกเว น การลงทะเบ ยนสอบประมวลความร หร อลงทะเบ ยนอบรมเข มเสร มประสบการณ มหาบ ณฑ ตเพ ยงรายการเด ยวใน ภาคการศ กษาใดๆ ให ชาระเฉพาะค าบาร งการศ กษา 2. น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาท กช นป ลงทะเบ ยนเร ยนช ดว ชาได ไม เก น 2 ช ดว ชาต อภาคการศ กษา

12 8 3. สาขาว ชาพยาบาลศาสตร ช ดว ชา ค าลงทะเบ ยนเร ยน 9,000 บาท ค าฝ กปฏ บ ต 9,500 บาท ค าว สด 1,500 บาท ช ดว ชา ค าลงทะเบ ยนเร ยน 9,000 บาท ค าฝ กปฏ บ ต 4,800 บาท ค าว สด 1,500 บาท ค าปร บกรณ น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนล าช ากว ากาหนด สาหร บระด บปร ญญาโทและประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตทางการบร หารการศ กษา 1. ค าปร บกรณ การลงทะเบ ยน หร อเพ มช ดว ชาล าช าภายหล งส นส ดกาหนดการลงทะเบ ยนตาม ปฏ ท นการศ กษา ว นละ 100 บาท น บถ งว นท ชาระ แต ไม เก น 2,000 บาทต อภาคการศ กษา 2. ค าปร บกรณ ท ย นเร องลาพ กการศ กษาล าช าหล งส นส ดก าหนดการลาพ กการศ กษาตามปฏ ท นการศ กษา ว นละ 50 บาท แต ไม เก น 500 บาท ต อภาคการศ กษา 3. ค าปร บกรณ ลงทะเบ ยนล าช าสาหร บช ดว ชาว ทยาน พนธ /การศ กษาค นคว าอ สระ หร ออ นๆ ท จาเป นต องรอผล การสอบหร อรอผลค าคะแนนเฉล ยสะสมรายภาคการศ กษาก อนลงทะเบ ยนเร ยน อ ตราค าปร บลงทะเบ ยนล าช าให เป นไป ตามประกาศมหาว ทยาล ย ค าใช จ ายในการลงทะเบ ยนเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต หล กส ตรและการสอน 1. ค าลงทะเบ ยนเร ยนเหมาจ าย กรณ ลงทะเบ ยนคร งแรก ช ดว ชาละ 5,000 บาท 2. ค าลงทะเบ ยนเร ยนเหมาจ าย กรณ ลงทะเบ ยนเร ยนซ า ช ดว ชาละ 4,500 บาท 3. ค าว สด การศ กษา ช ดว ชาละ 1,500 บาท 4. ค าลงทะเบ ยนสอบซ อม ช ดว ชาละ 500 บาท 5. ค าลงทะเบ ยนลาพ กการศ กษา ภาคการศ กษาละ 500 บาท 6. ค าธรรมเน ยมแรกเข า 2,000 บาท ค าปร บกรณ น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนล าช ากว ากาหนด สาหร บระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต หล กส ตรและการสอน 1. ค าปร บกรณ การลงทะเบ ยนเร ยน หร อเพ มช ดว ชาล าช าหล งส นส ดกาหนดการลงทะเบ ยนตามปฏ ท นการศ กษา ว นละ 100 บาท น บถ งว นท มาชาระ แต ไม เก น 2,000 บาทต อภาคการศ กษา 2. ค าปร บกรณ ท ย นเร องลาพ กการศ กษาล าช าหล งส นส ดก าหนดการลาพ กการศ กษาตามปฏ ท นการศ กษา ว นละ 50 บาท แต ไม เก น 500 บาท ต อภาคการศ กษา 3. ค าปร บกรณ การลงทะเบ ยนสอบซ อมล าช าภายหล งว นประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบซ อมเก น 15 ว นน บแต ว น ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบซ อมทางเว บไซต ของมหาว ทยาล ย ว นละ 100 บาท น บถ งว นท ชาระ แต ไม เก น 2,000 บาทต อภาคการศ กษา

13 9 2.แนะน าสาขาว ชาท เป ดสอน ในป การศ กษา 2558 มหาว ทยาล ยเป ดร บสม ครน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส ตรระด บปร ญญาโทในหล กส ตรแผน ก สาหร บผ ท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บผ ท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ จานวน 12 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาศ ลปศาสตร สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาศ กษาศาสตร สาขาว ชาว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชา พยาบาลศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร สาขาว ชามน ษยน เวศศาสตร สาขาว ชาร ฐศาสตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร และสหกรณ และ สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด งน สาขาว ชา แขนงว ชา ว ชาเอก แผน 1. ศ ลปศาสตร ( ) สารสนเทศศาสตร - เป ดร บแผน ก/ข 2. น เทศศาสตร ( ) - - เป ดร บแผน ก/ข 3. ศ กษาศาสตร ( ) หล กส ตรและการสอน ปฐมว ยศ กษา เป ดร บแผน ข ภาษาไทย เป ดร บแผน ข คณ ตศาสตร เป ดร บแผน ข ส งคมศ กษา เป ดร บแผน ข ภาษาอ งกฤษ เป ดร บแผน ข อาช วศ กษาและการงานอาช พ เป ดร บแผน ข บร หารการศ กษา - เป ดร บแผน ก การว ดและประเม นผลการศ กษา การประเม นการศ กษา เป ดร บแผน ก/ข การแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยา - เป ดร บแผน ก/ข การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย เป ดร บแผน ก/ข บร หารการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เป ดร บแผน ก/ข เทคโนโลย และส อสารการศ กษา - เป ดร บแผน ก/ข - ว ทยาศาสตร ศ กษา เป ดร บแผน ก ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตแขนงว ชาหล กส ตรและการสอน ว ทยาการจ ดการ ( ) บร หารธ รก จ - เป ดร บแผน ก/ข บร หารร ฐก จ ร ฐประศาสนศาสตร เป ดร บแผน ก/ข การตลาด - เป ดร บแผน ก/ข 5. น ต ศาสตร ( ) - กฎหมายธ รก จ เป ดร บแผน ก/ข - กฎหมายมหาชน เป ดร บแผน ก/ข - กฎหมายอาญาและกระบวนการ เป ดร บแผน ก/ข 6. ว ทยาศาสตร ส ขภาพ ( ) 7. พยาบาลศาสตร ( ) 8. เศรษฐศาสตร ( ) 9. มน ษยน เวศศาสตร ( ) 10. ร ฐศาสตร ( ) 11. เกษตรศาสตร และสหกรณ ( ) 12.ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ( ) ย ต ธรรม - บร หารสาธารณส ข เป ดร บแผน ข - บร หารโรงพยาบาล เป ดร บแผน ข - การจ ดการส งแวดล อมอ ตสาหกรรม เป ดร บแผน ข การบร หารการพยาบาล - เป ดร บแผน ก การพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน - เป ดร บแผน ก - เศรษฐศาสตร เป ดร บแผน ก/ข - เศรษฐศาสตร ธ รก จ เป ดร บแผน ก/ข - การพ ฒนาครอบคร วและส งคม เป ดร บแผน ก/ข - การเม องการปกครอง เป ดร บแผน ก/ข - การเม องการปกครองท องถ น เป ดร บแผน ก/ข ส งเสร มการเกษตร ส งเสร มและพ ฒนาการเกษตร เป ดร บแผน ก/ข สหกรณ - เป ดร บแผน ก/ข การจ ดการการเกษตร การจ ดการทร พยากรเกษตร เป ดร บแผน ก/ข เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร - เป ดร บแผน ก/ข เทคโนโลย อ ตสาหกรรม - เป ดร บแผน ก/ข

14 10 โดยม รายละเอ ยดด งน 1. สาขาว ชาศ ลปศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ 1.1 แขนงว ชาสารสนเทศศาสตร ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. ม ความร ความสามารถในการจ ดการสารสนเทศในระด บส งท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. ม ความร ความสามารถประย กต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการจ ดการสารสนเทศ 3. ม ความร ความสามารถในการว จ ยด านสารสนเทศศาสตร 4. ม จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พสารสนเทศศาสตร 1.2 แขนงว ชาไทยคด ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1 ม ความร เก ยวก บส งคมและว ฒนธรรมไทยในล กษณะสหว ทยาการ 2. สามารถพ น จว เคราะห ว จารณ ส งคมไทยในกระแสความเปล ยนแปลงได 3. สามารถนาความร ไปประย กต ใช ในการประกอบอาช พและการดาเน นช ว ตได อย างเหมาะสม 2. สาขาว ชาน เทศศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถทางด านทฤษฎ และการว จ ยทางน เทศศาสตร 2. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตม ท กษะและสามารถนาความร ทางน เทศศาสตร ไปใช ในการว เคราะห ว พากษ แก ป ญหาสถานการณ ท เก ดข นในส งคมได หลายม ต อย างล กซ ง

15 11 3. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถนาองค ความร และท กษะทางด านน เทศศาสตร ไปพ ฒนางานทางด านว ชาการและว ชาช พท ง ทางด านน เทศศาสตร และศาสตร อ นๆ 4. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม มน ษยส มพ นธ ความค ดร เร มสร างสรรค ความร บผ ดชอบ ค ณธรรม จร ยธรรมและม จ ตสาน กในว ชาช พ น เทศศาสตร 5. เพ อส งเสร มการว จ ยและค นคว าด านน เทศศาสตร ในการพ ฒนาประเทศ 6. เพ อเป ดโอกาสและกระจายการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาด านน เทศศาสตร ให กว างขวางและตอบสนองความต องการของ ผ เร ยน ด วยระบบการศ กษาทางไกลท คล องต ว ย ดหย น และพ ฒนาปร บปร งเน อหาสาระและว ธ การเร ยนการสอนได อย างท นสม ยและ รวดเร ว 3. สาขาว ชาศ กษาศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ หล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ ใน 5 แขนงว ชา และ 1 ว ชาเอก ค อ แขนง ว ชาบร หารการศ กษา แขนงว ชาการว ดและประเม นผล แขนงว ชาการแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยา แขนงว ชาการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย แขนงว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ว ชาเอกว ทยาศาสตร ศ กษา และหล กส ตรแผน ข สาหร บน กศ กษาท เล อกทาการศ กษาค นคว าอ สระใน 5 แขนงว ชา ค อ แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน แขนงว ชาการว ดและประเม นผลการศ กษา แขนง ว ชาการแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยา แขนงว ชาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย แขนงว ชาเทคโนโลย และส อสาร การศ กษา นอกจากน ย งม หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตแขนงว ชาหล กส ตรและการสอน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตทาง การศ กษาให ม ค ณล กษณะด งน 3.1 แขนงว ชาหล กส ตรและการสอน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านหล กส ตรและการสอนให ม สมรรถภาพ 4 ด าน ค อ ท กษะในการแสวงหาความร ความเป นม ออาช พ ความเป นผ นาในว ชาช พ และความเป นคนท สมบ รณ โดยให ม ความสามารถด งน 1. ว เคราะห และส งเคราะห แนวค ดและทฤษฎ ด านหล กส ตรและการสอนท เป นสากล 2. แสวงหาความร และบ รณาการองค ความร ด านหล กส ตรและการสอนท เป นสากลเข าก บเทคโนโลย และภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนสามารถนาไปส การปฏ บ ต ท สอดคล องก บบร บทด านส งคม เศรษฐก จ การเม อง และว ฒนธรรม 3. ใช กระบวนการว จ ยหร อกระบวนการเช งระบบในการแก ป ญหา หร อการพ ฒนานว ตกรรมด านหล กส ตรและการสอน 4. ช น าความก าวหน าทางด านหล กส ตรและการสอน ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง ตลอดจนถ ายทอดนว ตกรรมใหม ท ตนค นพบแก สมาช กร วมว ชาช พ 3.2 แขนงว ชาบร หารการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านการบร หารการศ กษาให ม สมรรถนะด งต อไปน 1. ม ความร เก ยวก บหล กการและทฤษฎ การบร หาร และสามารถนาความร ไปประย กต ใช ในการประกอบว ชาช พบร หารการศ กษา 2. ม ความร ความสามารถในการว เคราะห และว จ ยเพ อสร างองค ความร หร อใช ผลงานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 3. ม ว ส ยท ศน ม ความร ความสามารถ และท กษะทางการบร หารตามมาตรฐานว ชาช พบร หารการศ กษา 4. ม ท กษะและความสามารถในการเป นผ นาการเปล ยนแปลงทางการศ กษา การบร หารทร พยากรการศ กษา และการใช เทคโนโลย และสารสนเทศเพ อการบร หารการศ กษา 5. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม มน ษยส มพ นธ ม ค ณธรรม และจรรยาบรรณของผ ประกอบว ชาช พบร หารการศ กษา 3.3 แขนงว ชาการว ดและประเม นผลการศ กษา ว ชาเอกการประเม นการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านการ ประเม นการศ กษา ให ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ม ความร ความสามารถในการบร หารและการจ ดการเก ยวก บการประเม นการศ กษา 2. ม ความร ความสามารถในการบร หารและการจ ดการเก ยวก บการประเม นการศ กษา 3. ม ความสามารถในการประย กต หล กการประเม นการศ กษาไปใช ในการพ ฒนางาน 4. ม ค ณธรรม จร ยธรรมในว ชาช พการประเม น 5. เพ อพ ฒนาองค ความร ของศาสตร ด านการประเม นการศ กษา

16 แขนงว ชาการแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตทางด านการประเม นการศ กษา ให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บแนวค ดทางการแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยา 2. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการให การปร กษาเช งจ ตว ทยา 3. เพ อให สามารถนาแนวค ดทางการแนะแนวและทฤษฎ การปร กษาไปใช ในการแนะแนวและการปร กษาเช งจ ตว ทยาได 3.5 แขนงว ชาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตทางด านการประเม น การศ กษา ให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. ม ความร ความเข าใจในงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท งในเช งทฤษฎ และ การประย กต ใช 2. ม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการ การวางแผน การจ ดก จกรรม การส งเสร มการเร ยนร ตลอดจนส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. ม ความสามารถและท กษะในการประย กต หล กการการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยไปใช ในการจ ดการศ กษาในช มชนได สามารถประสานและทางานก บช มชนได และสามารถแก ไขป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได 4. ม ท กษะในการว จ ยหร อการศ กษาเพ อสร างองค ความร เพ อนาไปพ ฒนางานการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย 5. เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมยอมร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ม มน ษยส มพ นธ ในการปฏ บ ต งาน และประสานงานได เป นอย างด 6. ม ความสามารถค ดว เคราะห ค นคว า และแสวงหาความร โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศได 3.6 แขนงว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตบ ณฑ ตด านเทคโนโลย และส อสารการศ กษาให ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ม ความร ความสามารถในการจ ดระบบและออกแบบระบบทางการศ กษา 2. ม ความร ความสามารถในการว จ ยทางเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 3. ม ความร ความสามารถในการเป นผ นาทางการบร หาร ว ชาการ และบร การทางเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 4. ม ความสามารถในการสร างนว ตกรรมด านเทคโนโลย และส อสารการศ กษาร วมสม ย 5. เพ อสร างน กเทคโนโลย การศ กษาท ม ท กษะทางการค ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พทางเทคโนโลย และ ส อสารการศ กษา 3.7 ว ชาเอกว ทยาศาสตร ศ กษา เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ต มหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. ม ความร ความเข าใจและเข าถ งความค ด หล กการ และทฤษฎ ใหม ๆ ในว ชาการด านว ทยาศาสตร ต างๆ 2. ม ความร พ นฐานว ชาว ทยาศาสตร อย างรอบด าน ม ท กษะในการอ าน ม ท กษะในการใช ความค ด และว เคราะห ส งต างๆ ได ด 3. ว เคราะห และส งเคราห แนวค ดและทฤษฎ ด านหล กส ตรและการสอนว ทยาศาสตร 4. แสวงหาความร จากแหล งความร ภาคนอกช นเร ยน และบ รณาการองค ความร ด านหล กส ตรและการสอนว ทยาศาสตร เข าก บ เทคโนโลย และภ ม ป ญญาท องถ น ตลอดจนสามารถนาไปส การปฏ บ ต ท สอดคล องก บบร บทด านส งคม เศรษฐก จ การเม อง และว ฒนธรรม 5. ใช กระบวนการว จ ยหร อกระบวนการเช งระบบในการแก ป ญหา หร อการพ ฒนานว ตกรรมด านหล กส ตรและการสอน ว ทยาศาสตร 6. ช นาความก าวหน าทางด านหล กส ตรและการสอนว ทยาศาสตร ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างตลอดจนถ ายทอดนว ตกรรมใหม ท ค นพบแก สมาช กร วมอาช พ 3.8 ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตแขนงว ชาหล กส ตรและการสอน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาหล กส ตรด งน 1. เพ อให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนาหล กส ตร 2. เพ อให ม ความร ความสามารถในการออกแบบ จ ดประสบการณ และก จกรรมการเร ยนร ให เหมาะสมก บผ เร ยน

17 13 3. เพ อให ม ความร ความสามารถในการว ดและประเม นผล รวมท งว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 4. เพ อให ม ค ณล กษณะความเป นคร ม ค ณธรรม เจตคต ท ด ต อว ชาช พคร และปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคร 4. สาขาว ชาว ทยาการจ ดการ เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ ใน 3 แขนงว ชา ค อ แขนงว ชาบร หารธ รก จ แขนงว ชาการตลาด แขนงว ชาบร หารร ฐก จ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะด งต อไปน 4.1 แขนงว ชาบร หารธ รก จ ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ทางการบร หาร ท งด านทฤษฎ และการประย กต ทฤษฎ เพ อนาความร ไปใช ในการปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ม ความร ความสามารถทางทฤษฎ สามารถนาไปศ กษาต อในระด บท ส งข นได 3. สนองความต องการของธ รก จและส งคมในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ระด บบร หารของประเทศ 4.2 แขนงว ชาการตลาด ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะ ด งน 1. ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ม ความร ด านการว จ ย ม ความสามารถในการศ กษาการว เคราะห อย างเป นระบบและสามารถนาไป ศ กษาต อในระด บท ส งข นได 2. ม ความร และความสามารถด านการจ ดการการตลาด และการประย กต ทฤษฎ และหล กการทางการตลาดไปใช ในการปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาองค ความร ผลงานด านว ชาการและพ ฒนาการว จ ยด านการตลาด 4. สนองความต องการของธ รก จ ส งคมและประเทศชาต ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ระด บบร หารโดยรวมในการสร างศ กยภาพ การแข งข นก บนานาประเทศในระด บสากล 4.3 แขนงว ชาบร หารร ฐก จ ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความรอบร ด านร ฐประศาสนศาสตร ท งด านทฤษฎ และการประย กต ทฤษฎ เพ อนาไปใช ในการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ 2. ม ความรอบร ควบค ค ณธรรมและม สมรรถนะในการบร หารจ ดการอย างม ออาช พ 3. สนองความต องการของภาคร ฐและเอกชนในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ระด บบร หารของประเทศ 5. สาขาว ชาน ต ศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ ใน 3 ว ชาเอก ค อ ว ชาเอกกฎหมายธ รก จ ว ชาเอกกฎหมายมหาชน และว ชาเอกกฎหมายอาญา และกระบวนการย ต ธรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. ม ความร ความเข าใจ ทางกฎหมายธ รก จ กฎหมายมหาชน และว ชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการย ต ธรรม ท ง ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. ม ค ณธรรม สามารถศ กษา ค นคว า ว เคราะห กฎหมาย และทาการว จ ยด วยตนเองได อย างต อเน อง และสามารถนาองค ความร ใหม ไปประย กต ใช ในงานว ชาการและว ชาช พ และการแก ไขป ญหาและข อโต แย งในสถานการณ อ นโดยยอมร บข อจาก ดในธรรมชาต ของ ความร ทางกฎหมายได 3. ม ความค ดร เร มในการแก ป ญหาและข อโต แย งทางกฎหมายท งในสถานการณ ส วนบ คคลและสถานการณ กล มหร อส งคม โดย การแสดงออกซ งภาวะผ นาในการแสวงหาแนวทางใหม ท สามารถแก ไขป ญหาได 4. สร างองค ความร ใหม ทางกฎหมายท ล กซ ง เพ อประโยชน ต อการพ ฒนางานว ชาการทาง กฎหมาย การพ ฒนาส งคม และ ประเทศชาต 5. ม ส วนร วมในการต ดตามพ ฒนาการทางกฎหมายให ท นสม ย เพ มพ นความร และความเข าใจของตนอย เสมอ และม ภาวะผ นา ในการให โอกาสและสน บสน นผ อ นให ม การพ ฒนาทางว ชาช พกฎหมายอย างต อเน อง 6. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และความร บผ ดชอบส งท งในบร บททางว ชาการ ว ชาช พกฎหมาย และช มชนอย างสม าเสมอ 6. สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ

18 14 เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ข สาหร บน กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ ใน 3 ว ชาเอก ค อ ว ชาเอกบร หาร สาธารณส ข ว ชาเอกบร หารโรงพยาบาล และว ชาเอกการจ ดการส งแวดล อมอ ตสาหกรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะ ด งต อไปน 6.1 ว ชาเอกบร หารสาธารณส ข และว ชาเอกบร หารโรงพยาบาล ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตและเตร ยมบ คลากรทางด านบร หาร สาธารณส ขและบร หารโรงพยาบาล ท ม ค ณสมบ ต และม ความสามารถด งน 1. เป นน กบร หารสาธารณส ขและบร หารโรงพยาบาลท ม สมรรถนะเป นเล ศในการว เคราะห และต ดส นใจเก ยวก บการจ ดการก บ ป ญหาส ขภาพของช มชนตามลาด บความสาค ญ และจ ดการแก ไขป ญหาและสถานการณ ท าทายต างๆ ท องค กรหร อหน วยงานทาง สาธารณส ขท กระด บเผช ญอย โดยใช ความค ดร เร มสร างสรรค 2. เป นน กว จ ยทางบร หารสาธารณส ขและบร หารโรงพยาบาลท ม สมรรถนะเป นเล ศในการส งเคราะห ค ณค าขององค ความร ทางการบร หาร และในการศ กษาว จ ยท เก ยวข องก บการบร หาร อ นจะส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพขององค กรและ หน วยงานส ขภาพและสาธารณส ขท กระด บ 3. เป นผ นาท ม ความเช ยวชาญทางว ชาการและการจ ดการทางส ขภาพและสาธารณส ขท พร อมจะสร างสรรค ว ส ยท ศน ร วมก บ บ คลากรภายในองค กรหร อหน วยงานส ขภาพและสาธารณส ขท กระด บ และให การสน บสน นความเป นห นส วนของท กภาคส วนท เก ยวข อง เพ อท จะทาให เก ดความสาเร จตามเป าหมายทางสาธารณส ข 4. เป นผ บร หารสาธารณส ขและผ บร หารโรงพยาบาลท ม ภาวะผ นา ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ ว ชาช พทางส ขภาพได อย างม ค ณภาพ ซ งเป นประโยชน ต อประชาชน ส งคม และประเทศชาต 5. เป นผ ใฝ หาความร พ ฒนาตนเองอย เสมอ และสามารถนาความร ความสามารถและผลงาน ว จ ยด านบร หารสาธารณส ขและบร หารโรงพยาบาล ไปประย กต ในการพ ฒนาการบร หารงานและการจ ดบร การสาธารณส ขและโรงพยาบาล ได อย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บนโยบายการพ ฒนา การสาธารณส ขของประเทศ 6.2 ว ชาเอกการจ ดการส งแวดล อมอ ตสาหกรรม ม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านการจ ดการส งแวดล อมอ ตสาหกรรมให ม ความร ความเข าใจและความสามารถในการลดหร อป องก นผลกระทบจากมลพ ษและสภาพอ นตรายท งภายในและภายนอกโรงงาน อ ตสาหกรรมและม ค ณล กษณะ ด งน 1. ม ความร ความสามารถทางว ชาการในด านการจ ดการป องก น และควบค มอ นตรายท เก ดจากมลพ ษ ส งแวดล อมอ ตสาหกรรม 2. ม ความร ความสามารถในการประเม นและควบค มอ นตรายต อส ขภาพของผ ปฏ บ ต งานและประชาชนใกล เค ยงจากสภาพการ ทางานและมลพ ษส งแวดล อมท เก ดข นภายในโรงงานอ ตสาหกรรม 3. ม ความร ความสามารถในการว จ ยทางด านการจ ดการส งแวดล อมอ ตสาหกรรม 4. เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม มน ษยส มพ นธ ภาวะผ นา สามารถบร หารจ ดการและประสานงานในด านการจ ดการส งแวดล อม อ ตสาหกรรมท เหมาะสม สามารถสร างเสร มโอกาสในการแข งข นให ก บอ ตสาหกรรมและลดผลกระทบส งแวดล อม รวมท งสามารถ ปฏ บ ต งานร วมก บบ คลากรอ นๆ ท งในสาขาว ชาช พเด ยวก นหร อต างสาขาว ชาช พท เก ยวข อง 7. สาขาว ชาพยาบาลศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ ใน 2 แขนงว ชาการบร หารการ พยาบาล แขนงว ชาการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 7.1 แขนงว ชาการบร หารการพยาบาล 1. ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถเป นผ ช นาความถ กต องและส อความค ดท ด งานให ก บส งคม และม ท กษะการต ดส นใจเช ง จร ยธรรมในการบร หารการพยาบาล 2. ม ความรอบร ในเน อหาสาระของศาสตร ทางการบร หารการพยาบาล และแนวค ดทฤษฎ ท เก ยวข องในการบร หารการพยาบาล 3. สามารถบ รณาการศาสตร ทางการบร หารการพยาบาลศาสตร ท เก ยวข อง และหล กฐานเช งประจ กษ ในการบร หารทางการ พยาบาลได อย างม ประส ทธ ภาพ อย ในกรอบจรรยาบรรณว ชาช พ และกฎหมาย 4. ม ความร บผ ดชอบในการพ ฒนาตนเอง และแสวงหาความร ด วยตนเองอย างแข งข นและต อเน อง 5. ม ภาวะผ นา สามารถบร หารจ ดการ และสามารถทาให เก ดการเปล ยนแปลงในทางสร างสรรค รวมท งสน บสน นผ อ นให ม การ พ ฒนาทางว ชาช พอย างต อเน อง 6. สามารถทาการว จ ยหร อโครงการเพ อพ ฒนาค ณภาพการบร หารการพยาบาล ตลอดจนเผยแพร ผลการว จ ยอย างม มาตรฐาน

19 15 7. ม ความสามารถในการค ดเช งว เคราะห อย างเป นระบบและสร างสรรค ร ปแบบ หร อว ธ แก ไขป ญหาทางการบร หารการพยาบาล ท ซ บซ อน 8. ม ท กษาในการทางานเป นท มและการร วมม อก บท มส ขภาพและผ เก ยวข องเพ อแก ไขป ญหาส ขภาพของผ ป วย/ผ ใช บร การ 7.2 แขนงว ชาการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน 1. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมท งในการดารงช ว ตและปฏ บ ต งาน เป นผ ช นาความถ กต องและส อความค ดท ด งามให ก บส งคม และม ท กษะการต ดส นใจเช งจร ยธรรมในการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน 2. ม ความรอบร ในศาสตร ทางการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน แนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข องรวมท งระบบส ขภาพ นโยบาลส ขภาพ ส ขภาวะ และป ญหาส ขภาพของประชาชน 3. ม ความสามารถว เคราะห ป ญหาส ขภาพของบ คคล ครอบคร ว กล มบ คคลและช มชนได อย างม ว จารณญาณและเป นระบบเพ อ วางแผนแก ไขป ญหาท ซ บซ อนทางการพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชน 4. สามารถแก ไขป ญหาท ซ บซ อนได อย างสร างสรรค ด วยการทาว จ ย จ ดทาโครงการแก ป ญหา/พ ฒนาบร การส ขภาพ การใช หล กฐานเช งประจ กษ หร อนว ตกรรมทางการพยาบาล และเผยแพร ผลงานได อย างม มาตรฐาน 5. ม ภาวะผ นา สามารถบร หารจ ดการ และสามารถทาให เก ดการเปล ยนแปลงในทางสร างสรรค รวมท งสน บสน นผ อ นให ม การ พ ฒนาทางว ชาช พอย างต อเน อง 6. ม ความร บผ ดชอบอย างเต มท ในบทบาทหน าท ของตนเอง การศ กษาหาความร และพ ฒนาท กษะทางว ชาช พด วยตนเองอย าง ต อเน อง 7. ม ท กษะในการส อสารและการทางานเป นท ม การร วมม อก บท มส ขภาพ ผ นาช มชนและประชาชนในการแก ไขป ญหาส ขภาพ ของผ ใช บร การและช มชน 8. ม ท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดทาฐานข อม ลส ขภาพในช มชนและค นคว าหาความร ท ท นสม ย เพ อพ ฒนา ค ณภาพบร การพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชม 9. สามารถปฏ บ ต การพยาบาลเวชปฏ บ ต ช มชนเพ อด แลส ขภาพของบ คคล ครอบคร วกล มบ คคลและช มชนท ม ป ญหาซ บซ อนบน พ นฐานของ 8. สาขาว ชาเศรษฐศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระใน 2 ว ชาเอก ค อ ว ชาเอกเศรษฐศาสตร และว ชาเอกเศรษฐศาสตร ธ รก จ โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1. ผล ตมหาบ ณฑ ตเศรษฐศาสตร ท ม ความร และความเข าใจในหล กว ชาการทางเศรษฐศาสตร และสามารถน าไปประย กต ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เสร มสร างความร ความสามารถของบ ณฑ ตให ม ความสามารถและท กษะในการว เคราะห ป ญหาเช งล กท งในระด บเศรษฐก จมห ภาคและระด บธ รก จอย างเป นระบบ 3. พ ฒนามหาบ ณฑ ตให เป นผ นาท ม ว ส ยท ศน ท นต อเหต การณ ม จร ยธรรมและค ณธรรมในการปฏ บ ต หน าท 4. พ ฒนาองค ความร ทางเศรษฐศาสตร สนองความต องการแก ส งคม รวมท งสน บสน นและส งเสร ม การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ เพ อเอ ออานวยต อการแข งข น 9. สาขาว ชามน ษยน เวศศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ จานวน 1 ว ชาเอก ค อว ชาเอกการพ ฒนาครอบคร วและส งคม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ต มหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะ ด งต อไปน ว ชาเอกการพ ฒนาครอบคร วและส งคม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร ด านการพ ฒนาครอบคร วและส งคมและใช ค ณธรรม จร ยธรรมในการนาความร ไปใช เพ อพ ฒนาตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคม 2. สามารถแสวงหาความร ด วยกระบวนการว จ ยท ถ กต อง และประย กต ใช ผลการว จ ยเพ อพ ฒนาครอบคร วและส งคม 3. สามารถค ดเช งว เคราะห ส งเคราะห และจ ดการเพ อการพ ฒนาตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคม 4. ม ท กษะด านภาษา ความส มพ นธ ระหว างบ คคลและการส อสาร เพ อการเข าถ งบ คคล ครอบคร ว ช มชน และส งคม 5. ม ความประพฤต ปฏ บ ต ตามหล กค ณธรรม จร ยธรรมในการดาเน นช ว ตและการทางาน

20 สาขาว ชาร ฐศาสตร เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บ น กศ กษาท เล อกการศ กษาค นคว าอ สระ จานวน 2 ว ชาเอก ค อว ชาเอกการเม องการปกครอง ว ชาเอกการเม องการปกครองท องถ น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งต อไปน 1. เป นผ ม ความร ความเข าใจในแนวค ด ทฤษฎ ทางร ฐศาสตร 2. เป นผ ม ท กษะในการว เคราะห และส งเคราะห การเม องการปกครองท งในระด บชาต และระด บท องถ นอย างเหมาะสม 3. สามารถนาความร ไปประย กต ใช ในว ชาช พได 4. สามารถถ ายทอดความร ความเข าใจทางการเม องการปกครองแก ประชาชน และม ส วนช วยในการพ ฒนาการเม องการ ปกครองระบอบประชาธ ปไตยของประเทศไทย 11. สาขาว ชาเกษตรศาสตร และสหกรณ เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บน กศ กษาท เล อก การศ กษาค นคว าอ สระใน 3 แขนงว ชา ค อแขนงว ชาส งเสร มการเกษตร แขนงว ชาสหกรณ และแขนงว ชาการจ ดการการเกษตร โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 11.1 แขนงว ชาส งเสร มการเกษตร ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร ความสามารถในว ชาการและว ชาช พด านส งเสร มและพ ฒนาการเกษตร 2. สามารถนาความร ด านส งเสร มและพ ฒนาการเกษตรไปปร บใช ได อย างสอดคล องก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม 3. ม จร ยธรรมในว ชาช พและจ ตสาน กในความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 11.2 แขนงว ชาสหกรณ ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. เพ อพ ฒนาความเป นผ นาของบ คลากรในขบวนการสหกรณ และองค กรท เก ยวข อง ท งของภาคร ฐและภาคเอกชนด านการ บร หารจ ดการสหกรณ 2. เพ อให บ คลากรในขบวนการสหกรณ และองค กรท เก ยวข องท งของภาคร ฐและภาคเอกชนม ว ส ยท ศน ท กว างไกลในด านการ บร หารจ ดการสหกรณ และสามารถนาไปปฏ บ ต ได ในกระแสการเปล ยนแปลงของโลกาภ ว ตน 3. เพ อให บ คลากรในขบวนการสหกรณ และองค กรท เก ยวข องท กระด บสามารถนาว ธ การบร หารจ ดการสหกรณ ท อย บนพ นฐาน ของหล กการ อ ดมการณ และว ธ การสหกรณ ไปประย กต ในการบร หารสหกรณ ได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นแกนนาในการส งเสร ม เผยแพร ถ ายทอดการบร หารจ ดการสหกรณ บนพ นฐานด งกล าวต อไป 4. เพ อให บ คลากรในขบวนการสหกรณ และองค กรท เก ยวข องท งของภาคร ฐและภาคเอกชนสามารถวางร ปแบบการพ ฒนา ขบวนการสหกรณ และองค กรท เก ยวข องของประเทศไทย ให ท นต อการเปล ยนแปลงของโลกและของไทยได 11.3 แขนงว ชาการจ ดการการเกษตร ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร ความเข าใจในการจ ดการทร พยากรเกษตรอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น 2. สามารถบ รณาการความร การจ ดการทร พยากรเกษตรไปใช ในงานอาช พได 3. สามารถพ ฒนานว ตกรรมและองค ความร การจ ดการทร พยากรเกษตรได 4. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในอาช พ ม จ ตสาน กในความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 12. สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป ดสอนหล กส ตรระด บปร ญญาโทหล กส ตร แผน ก สาหร บน กศ กษาท เล อกทาว ทยาน พนธ และ แผน ข สาหร บน กศ กษา ท เล อกการศ กษาค นคว า จานวน 2 แขนงว ชา ค อแขนงว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และแขนงว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะ ด งต อไปน 12.1 แขนงว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ม ความร ความสามารถในแขนงว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต พร อมท จะม ความร และท กษะช วยเสร มการทางานให ด ข น 2. ม ความร ความสามารถในการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3. ม ความร ความสามารถในการว จ ยในแขนงว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท สอดคล องก บสภาพแวดล อมในประเทศ

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information