หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช 2551

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช 2551"

Transcription

1 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ช อหล กส ตร : หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา : Graduate Diploma Program in Educational Administration 2. ช อประกาศน ยบ ตร ภาษาไทย : ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) : ป.บ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ : Graduate Diploma (Educational Administration) : Grad.Dip. (Educational Administration) 3. หน วยงานร บผ ดชอบ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 4. หล กการ ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 หล กการของหล กส ตร หล กส ตรน เป นหล กส ตรเตร ยมและพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หาร การศ กษา และผ สน บสน นการศ กษา ท งด านความร ความสามารถ ว ส ยท ศน บ คล กภาพและ ท กษะการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยเฉพาะในการจ ดการศ กษาระด บท องถ น เน นองค ความร ในการเช อมโยงนโยบายส การวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น สามารถประย กต หล ก ทฤษฎ ส การปฏ บ ต การบร หารการศ กษาเพ อความเป นน กบร หารม ออาช พตลอดจนเป นผ น าทาง ว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร ล กษณะท พ งประสงค ของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร ค อความเป น น กบร หารม ออาช พ เป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ว ธ การและกระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ต ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม ความร ในศาสตร และศ ลป การบร หาร ม มน ษยส มพ นธ ท ด และม ความสามารถในการ ท างานร วมก บผ อ นได ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณทางว ชาช พ ตลอดจนม ความ ม งม นและกล าหาญทางจร ยธรรมในการเป นผ น าทางการศ กษา โดยเฉพาะการพ ฒนาการศ กษา ของท องถ น เพ อให ผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรน ม สมรรถภาพและค ณล กษณะ ตามท ก าหนดไว หล กส ตรน ก าหนดรายว ชาต างๆ เป น 2 หมวด ค อ

2 - 2-1) หมวดว ชาส มพ นธ เป นว ชาบ งค บท งหมด เพ อเป นพ นฐานและเป นเคร องม อ ในการศ กษาค นคว าตามหล กส ตรและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2) หมวดว ชาเฉพาะ แบ งออกเป นสองส วน ค อว ชาบ งค บและว ชาเล อกด งน 2.1) ว ชาบ งค บ เป นรายว ชาท น กศ กษาท กคนต องเร ยนเพ อเป น พ นฐานการเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการพ ฒนาค ณล กษณะและสมรรถภาพของน ก บร หารสม ยใหม เช น การเป นผ ม ว ส ยท ศน กว างไกล การบร หารงานโดยม หล กว ชาการม ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ ม ค ณธรรมจร ยธรรม เป นต น 2.2) ว ชาเล อก เป นรายว ชาท น กศ กษาสามารถเล อกเร ยนเจาะล กตาม ความสนใจตามล กษณะเฉพาะของน กบร หารและล กษณะงานของน กศ กษาแต ละคน และเป นไป ตามจ ดเน นของแต ละสถาบ น ในการจ ดการเร ยนการสอน เป นการจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม ความ ย ดหย นมากข น โดยเน นการน าทฤษฎ ไปส การปฏ บ ต และใช กรณ ศ กษาจากการปฏ บ ต งานเพ อ การเร ยนร มากย งข น จ ดการเร ยนการสอนแบบท ม เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และใช ผลการว จ ย เป นฐานในการเร ยนร จ ดก จกรรมเสร มประสบการณ เพ อพ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค ตามปร ชญาของหล กส ตร การว ดและประเม นผลการเร ยน ม การก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการก าหนดส ดส วนของคะแนนเก บระหว างภาคและปลายภาค การจ ดสอบปลายภาค การให ระด บผลการเร ยนและการรายงานผลการเร ยน เพ อให การว ดผลและประเม นผลเป นไปอย าง เท ยงธรรมและได มาตรฐานเด ยวก น ม หล กฐานด าเน นงานท เป นไปอย างโปร งใสและตรวจสอบ ได นอกจากน ย งม การประเม นคณาจารย ผ สอนท กรายว ชาในแต ละภาคการศ กษาเพ อการ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพย งข น และให ม การประเม นผลการใช หล กส ตรและ ต ดตามผลการใช หล กส ตรอย างเป นทางการอย างน อยในท ก 5 ป 4.2. ปร ชญาของหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ม เจตจ านงท จะผล ตและพ ฒนาผ บร หาร ท ท า หน าท เป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษาและผ สน บสน นการศ กษาให ม ความร กว าง ร ล ก เร ยนร ทฤษฎ ควบค ไปก บการปฏ บ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรมและสามารถสร างองค ความร แสวงหาความร และประย กต ความร และประสบการณ ไปใช ในการจ ดการศ กษาและพ ฒนาท องถ น ให สอดคล องก บการปฏ ร ปการศ กษา การพ ฒนาประเทศ และการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย 4.3. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ให ผ เข าร บการศ กษาเป นผ ม ความร กว างและล กม ความสามารถในการบร หาร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ส ยท ศน กว างไกล และม ความพร อมท จะเป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และผ สน บสน นการศ กษาท ด ม ค ณภาพ

3 พ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร บการศ กษาให เป นผ ม ความรอบร สามารถน าหล ก ว ชาทางการบร หารการศ กษาไปใช แก ป ญหาและพ ฒนาการบร หารงานในหน วยงานของตนได 5. ก าหนดการเป ดสอน ต งแต ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2551 เป นต นไป 6. ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 6.1 ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาท งในและต างประเทศท ก.พ.ร บรอง มาตรฐานการศ กษา 6.2 ม ประสบการณ ในการท างานมาแล วไม น อยกว า 1 ป 6.3 กรณ ท หน วยงานส งเข ามาศ กษาจะต องม ต าแหน งเป นผ บร หารระด บใดระด บหน ง โดยม หน งส อร บรองจากห วหน าหน วยงานน นซ งการพ จารณาร บเข าศ กษาจะใช ว ธ การค ดเล อก โดยคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 6.4 ค ณสมบ ต อ นๆ ให เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา 7.1 พ จารณาจากใบร บรองการปฏ บ ต งาน และการประพฤต ปฏ บ ต ตน 7.2 การสอบภาคทฤษฎ ความร ทางด านการบร หารการศ กษา 7.3 การสอบส มภาษณ ด บ คล กภาพความค ดร เร มสร างสรรค ความร รอบต วและว ส ยท ศน 8. ระบบการจ ดการศ กษา ใช ระบบทว ภาค ค อ 1 ป การศ กษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาปกต 1 ภาคการศ กษา ปกต ม ระยะเวลาการศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ถ าจะม การศ กษาภาคฤด ร อนก ให จ ด ระยะเวลาศ กษาในส ดส วนท เท ยบเท าก บระยะเวลาศ กษาตามภาคการศ กษาปกต 9. ระยะเวลาการศ กษา ใช เวลาศ กษาไม น อยกว า 1 ป การศ กษา และไม เก น 3 ป การศ กษา 10. การลงทะเบ ยนเร ยน ลงทะเบ ยนรายว ชาไม น อยกว า 6 หน วยก ต และไม เก น 15 หน วยก ต ยกเว นในภาค การศ กษาส ดท ายอาจลงทะเบ ยนเร ยนน อยกว า 6 หน วยก ต การลงทะเบ ยนเร ยนท ม จ านวน หน วยก ตแตกต างไปจากเกณฑ ท ก าหนดอาจท าได โดยความเห นชอบของคณะกรรมการประจ า

4 - 4 - หล กส ตร ในภาคฤด ร อน น กศ กษาจะลงทะเบ ยนรายว ชาไม เก น 6 หน วยก ต ยกเว นรายว ชาท เป นว ทยาน พนธ หร อเป นภาคการศ กษาส ดท ายท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการประจ า หล กส ตร 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา 11.1 การว ดผล การว ดผลให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ว าด วยการจ ด การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ เกณฑ การส าเร จการศ กษา ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามว าด วยการจ ดการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ค ณสมบ ต ของผ ส าเร จการศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรน จะม ค ณสมบ ต ตามข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐาน ว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ ท งมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ

5 12. อาจารย ผ สอน 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตร รห ส ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส าเร จการศ กษาจาก สาขาว ชา ส งส ด สถาบ น ป พ.ศ อาจารย นายน คม นาคอ าย กศ.ด. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ อาจารย นายอด ลย ว งศร ค ณ ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย นายส รช ย ขว ญเม อง กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก ผ ช วยศาสตราจารย นายเกษม บ ญโญ กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก ผ ช วยศาสตราจารย นางส ขน จ กล อมจ นทร กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ผ ช วยศาสตราจารย นางสาวเต อนใจ เก ยวซ ศษ.ม. การศ กษาผ ใหญ และการศ กษา ต อเน อง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2525 รห ส 12.2 อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส าเร จการศ กษาจาก สาขาว ชา ส งส ด สถาบ น ป พ.ศ อาจารย นายอด ลย ว งศร ค ณ ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อาจารย นายน คม นาคอ าย กศ.ด. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รองศาสตราจารย นายส รช ย ขว ญเม อง กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒพ ษณ โลก 2525

6 อาจารย ผ สอน ช อ - สก ล ค ณว ฒ 1. ผศ.ดร.ส ขแก ว ค าสอน กศ.ด.(การทดสอบและว ดผลการศ กษา) ค.ม.(การว ดและประเม นผลการศ กษา) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 2. รศ.ดร.ช อล ดดา ขว ญเม อง กศ.ด.(จ ตว ทยาการให ค าปร กษา) ศศ.ม.(จ ตว ทยาการศ กษาและการแนะแนว) กศ.บ.(ฟ ส กส ) 3. รศ.ฤกษ ช ย ค ณ ปการ กศ.ม.(จ ตว ทยาส งคม) กศ.บ.(ภาษาอ งกฤษ) 4. ผศ.จ มพต ข าว ระ ศศ.ม.(การสอนคณ ตศาสตร ) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 5. รศ.สธน โรจนตระก ล ค.ม.(อ ดมศ กษา) กศ.บ.(ช วว ทยา) 6. ผศ.มงคล ภ ว ภ รมย กศ.ม.การม ธยมศ กษา (การสอนส งคมศ กษา) กศ.บ.(ประว ต ศาสตร ) 7. รศ.ท พย ส ดา น ยทร พย ศศ.ม.(จาร กภาษาตะว นออก) กศ.บ.(ภาษาไทย) 8. ดร.กมลนาฎ มาลาก ล Interdisciplinary studies (Language Education) Graduate Diploma (In Science PhD (by research) Diploma in TEFL (การสอนภาษาอ งกฤษและภาษาศาสตร ) กศ.ม (ภาษาอ งกฤษ) 9. ดร.ทว ศ กด ข นยศ Ph.D.(Language Education) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร ) 10. อ.สมหมาย แม นมณ วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร และการเทคโนโลย สารสนเทศ) ค.บ.(คอมพ วเตอร ) 11. ดร.ชนม ชกรณ วรอ นทร กศ.ด.(การทดสอบและว ดผลการศ กษา) ค.ม.(ว จ ยการศ กษา) 12. ผศ.สมหมาย กาญจนโชต กศ.ม.(เทคโนโลย และส อสารการศ กษา) กศ.บ.(ภาษาอ งกฤษ)

7 อาจารย พ เศษ ช อ สก ล ค ณว ฒ 1. รศ.ว ราพร พงศ อาจารย กศ.ม.(ว ดผลการศ กษา) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 2. รศ.บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.ม. (ว ดผลการศ กษา) กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) Cert. in Test & Measuring Sec Sei 3. ผศ.พวงทอง ไสยวรรณ ค.ม.(สถ ต การศ กษา) ค.บ. (ช วว ทยา) 4. ผศ.อภ ว นท ชาญว ช ย ค.ม. (อ ดมศ กษา) กศ.บ. (ภาษาไทย) 5 รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสร ฐ วท.ด. (ปฐพ ว ทยา) กศ.ม. (ภ ม ศาสตร ) กศ.บ. (ภ ม ศาสตร ) 6. ผศ.สายใจ ช างฉ ตร M.S. in Ed (Curriculum & Instruction) กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) 7. รศ.ดร.ม งกร ทองส ขด Ed.D. (Curriculum and Instruction in Science Education) M.Ed. (Science Education) 8. ดร.ส ชาต เม องแก ว ค.ด. (การอ ดมศ กษา) กศ.ม. (การบร หารการศ กษา) กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) 9. รศ.ดร.สรรค วรอ นทร กศ.ด. (พ ฒนศ กษาศาสตร ) ค.ม. (ว จ ยทางการศ กษา) 10. ผศ.อ จฉรา น ชภ กด ค.ม. (ว จ ยทางการศ กษา) ค.บ. (การประถมศ กษา) อ.บ. (คณ ตศาสตร ) 11. รศ.สมค ด ศร ส งห กศ.ม. (อ ดมศ กษา) น.บ. (น ต ศาสตรบ ณฑ ต 12. ผศ.ดร.บ ญญ ต ช านาญก จ ค.ด. (หล กส ตรและการสอน) ค.ม. (การศ กษาว ทยาศาสตร ) วท.บ. (ฟ ส กส )

8 - 8 - ช อ สก ล ค ณว ฒ 13. รศ.ดร.พ ภพ ส นทรสม ย Ed.D. (Industrial Educational Administration) N.A.Ed. (Administration Supervision) 14. รศ.พนมพร เผ าเจร ญ ค.ม. (น เทศการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร) ค.บ. (การสอนส งคมศ กษา-ภาษาฝร งเศส) 15. รศ.ดร.ประเท อง ภ ม ภ ทรคม ค.ด. (จ ตว ทยาการศ กษา) กศ.ม. (การแนะแนว) กศ.บ. (เคม ) 13. จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาท จะร บเข าศ กษา และจ านวนบ ณฑ ตท คาดว าจะส าเร จ ม ด งน น กศ กษา ป การศ กษา จ านวนน กศ กษาเข าศ กษา จ านวนบ ณฑ ตท คาดว าจะส าเร จ สถานท และอ ปกรณ การสอน 14.1 อาคาร สถานท ล าด บท ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การ จ านวนท ม อย จ านวนท คาดว าจะพอ 1 ห องเร ยนปร บอากาศ ห องคอมพ วเตอร ห องศ กษาค นคว าและศ นย ว ทยาน พนธ ห องสม ด ห องประช ม 2 2

9 อ ปกรณ การสอน ล าด บท ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การ จ านวนท ม อย จ านวนท คาดว าจะพอ 1 เคร องคอมพ วเตอร เคร องฉายแผ นใส พร อมจอ เคร องเล นว ด ท ศน เคร องร บโทรท ศน ส เคร องพ มพ ด ดไทย เคร องถ ายเอกสาร เคร องอ ดส าเนา เทปบ นท กเส ยง เคร องฉายสไลด เคร องฉาย LCD กล องด จ ตอล ห องสม ด ห องสม ดท ศ กษาค นคว าในสาขาว ชาการบร หารการศ กษา และสาขาว ชาท เก ยวข องม ท ง ห องสม ดโปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ห องศ นย ศ กษาการพ ฒนาคร ห องส อสารสารสนเทศ ห องศ นย ว ทยาน พนธ และส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ล สงคราม ม เอกสาร ต ารา และวารสารทางว ชาการ และส อต างๆ ด งน หน งส อในว ชาการบร หารการศ กษาและการจ ดการ ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ ม ไม น อยกว า 500 ช อเร อง หน งส อในสาขาว ชาอ นท เก ยวข องท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 800 ช อเร อง ส อต างๆ เช น ว ด ท ศน เทปบ นท กเส ยง สไลด และซ ด รอม ในสาขาว ชาการบร หาร การศ กษา การจ ดการ และสาขาอ นๆ ท เก ยวข องม ไม น อยกว า 200 รายการ นอกจากน ย งม ห องสม ดของมหาว ทยาล ยนเรศวร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท น กศ กษา สามารถไปศ กษาค นคว าได ท งเอกสาร ต ารา และว ทยาน พนธ และนอกจากน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยย งได ม บร การต ดต อระหว างสถาบ นให ก บน กศ กษาในกรณ ท ต องการค นคว าจากห องสม ดอ ดมศ กษา ของมหาว ทยาล ยอ นๆ เป นบางมหาว ทยาล ยอ กด วย

10 งบประมาณ หมวดเง น 1. ค าด าเน นการ 1.1 ค าตอบแทน 1.2 ค าใช สอย 1.3 ค าว สด และ ค าใช จ ายอ นๆ ป งบประมาณ , , , , , , , , , , , , , , ,000 รวมค าด าเน นการ 350, , , ,000 1,050, ค าคร ภ ณฑ 150, , , , ,000 รวมท งส น 500, , ,000 1,100,000 1,250,000 หมาย เหต ไม รวม เง นเด อน 17. หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 27 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร 1. หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วยก ต 2. หมวดว ชาเฉพาะ 21 หน วยก ต บ งค บ 15 หน วยก ต เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 17.3 รายว ชา 1. หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วยก ต บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society 2. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 21 หน วยก ต บ งค บ 15 หน วยก ต คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and for Locality Development

11 คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต คศ.บศ.614 ภาวะผ น าทางการบร หาร 3(2-2-5) ADED614 Leadership คศ.บศ.615 การว เคราะห ระบบงานและพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) ADED615 System Analysis and Organizational Development คศ.บศ.617 การประเม นโครงการ 3(2-2-5) ADED617 Project Evaluation คศ.บศ.621 การบร หารทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) ADED621 Human Resource Management คศ.บศ.624 ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชด าร 3(3-0-6) ADED624 National Development Theories According to His Majesty s Initiatives คศ.บศ.625 การบร หารการศ กษานอกระบบ 3(3-0-6) ADED625 Non Formal Education Administration คศ.บศ.626 กฎหมายการศ กษา 3(3-0-6) ADED626 Educational Laws คศ.บศ.631 การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศทางการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED631 Innovation and Information Management in Educational Administration คศ.บศ.632 เศรษฐศาสตร การศ กษา 3(3-0-6) ADED632 Educational Economics คศ.บศ.641 การน เทศการศ กษา 3(2-2-5) ADED641 Educational Supervision คศ.บศ.651 การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ 3(2-2-5) ADED651 School Administration for Excellence คศ.บศ.652 สถาบ นการศ กษาก บช มชน 3(2-2-5) ADED652 School and Community

12 คศ.บศ.671 การบร หารความข ดแย ง 3(3-0-6) ADED671 Conflict Management คศ.บศ.672 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3(3-0-6) ADED672 Stress Management for Administrators คศ.บศ.681 การฝ กปฏ บ ต งานการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED681 Practicum in Educational Administration คศ.บศ.691 ส มมนาการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED691 Seminar in Educational Administration คศ.บศ.692 การศ กษาเอกเทศ 3(2-2-5) ADED692 Independent Study

13 แผนการศ กษา ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(3-0-6) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and for Locality Development.. ว ชาเล อก 1 รวม 15 หน วยก ต ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources ว ชาเล อก 2 3 หน วยก ต รวม 12 หน วยก ต

14 ค าอธ บายรายว ชา รห สว ชา ช อและค าอธ บายรายว ชา น(ท-ป-ศ) บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology ความหมายและล กษณะของการว จ ย ประเภทของการว จ ย เทคน คการว จ ยแบบ ต างๆ ข นตอนกระบวนการและการออกแบบการว จ ย การเข ยนเค าโครงว จ ย การสร างเคร องม อ และการตรวจสอบค ณภาพของเคร องม อ แผนแบบการว จ ยและเทคน คการเก บรวบรวมข อม ล สถ ต และการว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย การเข ยนรายงานการว จ ย การประเม นผลการว จ ย การเช อมโยงว ทยาการว จ ยก บหล กการและเทคน คการว ดผลประเม นผลทางการศ กษา เพ อการ น าผลไปใช ประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษา บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society ว ว ฒนาการของเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ว ฒนธรรม ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ของส งคมโลกและส งคมไทย แบบจ าลองต างๆ ในการศ กษาส งคม เหต การณ และ ประเด นท ก าล งได ร บความสนใจในป จจ บ น การประย กต ใช ความร เก ยวก บบร บทและแนวโน ม ส งคมโลกและส งคมไทยในการปฏ บ ต งาน คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration ความร พ นฐานเก ยวก บหล กการ ทฤษฎ และว ว ฒนาการเช งกระบวนการท ศน ด านการบร หารและการจ ดองค การ โครงสร างการจ ดองค การและการบร หารการศ กษาของไทย ท งระบบโดยเน นระด บเขตพ นท ท ศ กษา ศ กษาว เคราะห แนวค ดทางการบร หาร โดยเน นการ กระจายอ านาจการบร หาร การบร หารแบบม ส วนร วมและการบร หารโดยย ดโรงเร ยนเป นฐาน กฎหมายท เก ยวข องก บการศ กษา ศ กษาว เคราะห ป ญหาจากกรณ ต วอย างโดยใช กรอบความค ด ของกระบวนการบร หารและการจ ดองค การร ปแบบต างๆ ประย กต ใช เทคน คและท กษะในการ บร หารมน ษยส มพ นธ และภาวะผ น า ว ฒนธรรมองค การพ ฒนาองค การ การเปล ยนแปลงองค การ ในการบร หาร การพ ฒนาหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา

15 คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and Planning for Locality Development ว เคราะห หล กการ และแนวค ด กระบวนการก าหนดนโยบายและการวางแผน การศ กษา การว เคราะห นโยบายการศ กษา การน านโยบายและแผนส การปฏ บ ต องค ประกอบ ด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ท เก ยวก บการวางแผนการศ กษา หล กการ กระบวนการและ เทคน คว ธ ต างๆ ในการวางแผนกลย ทธ การวางแผนปฏ บ ต การในการบร หารและการจ ด การศ กษาระด บต างๆ ศ กษาการเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมในท องถ น เพ อการ วางแผนพ ฒนาศ กษาในระด บท องถ น ท งระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา การประสาน แผนและการน าไปปฏ บ ต ตลอดจนการประเม นผลการใช แผนพ ฒนาการศ กษาของท องถ น เช อมโยงส กระบวนท ศน ใหม ในการเปล ยนแปลงทางการศ กษา บทบาทของผ บร หารในการ ส งเสร มการม ส วนร วมของช มชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา ส มมนาป ญหาและแนวโน มของ การจ ดการศ กษาของท องถ นพ ฒนามโนท ศน และแนวทางในการแก ป ญหาและพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการศ กษา คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship ว เคราะห ค ณล กษณะน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค องค ประกอบของน ก บร หารม ออาช พ พ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการเป นผ ใฝ ร และม ว ส ยท ศน การเป นผ น าการเปล ยนแปลงว ฒ ภาวะทางอารมณ ของผ บร หารและความสามารถในการท างาน ร วมก บผ อ น ความร บผ ดชอบต อผลงาน (Accountability) การเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความกล าหาญทางจร ยธรรม ม ค าน ยมท พ งประสงค ม จ ตส าน กเพ อส วนรวม และม จ ตใจ ประชาธ ปไตย จรรยาบรรณว ชาช พ องค กรว ชาช พ และการม ส วนร วมในองค กรว ชาช พ การ พ ฒนาสมรรถภาพและบ คล กภาพของน กบร หารสม ยใหม ศ กษาว เคราะห และประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ และนว ตกรรมการศ กษาในการบร หารในหน วยงานทางการศ กษาและ สถานศ กษาโดยเช อมโยงหล กการและกระบวนการในการประก นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบของการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา การประก นค ณภาพ ภายในและภายนอก บทบาทของผ บร หารในการประก นค ณภาพการศ กษา และการน า นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการศ กษา การจ ดการเร ยนร การ ประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ

16 คศ.บศ.614 ภาวะผ น าทางการบร หาร 3(2-2-5) ADED614 Leadership ว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น า บทบาท ค ณล กษณะและประเภทของผ น า ส งเคราะห ผลงานว จ ยท เก ยวข องก บภาวะผ น าและกรณ ต วอย าง ศ กษาภาวะผ น า เทคน คการจ ง ใจการสร างมน ษยส มพ นธ การส อสารท ม ประส ทธ ภาพ การปร บเปล ยนพฤต กรรม การพ ฒนา ความค ดร เร มสร างสรรค ของผ น า การเสร มสร างและพ ฒนาภาวะผ น า คศ.บศ.615 การว เคราะห ระบบงานและพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) ADED615 System Analysis and Organizational Development ความร พ นฐานเก ยวก บองค การ แนวค ด และทฤษฎ องค การ การบร หารงานเช ง ระบบ เทคน คและว ธ การว เคราะห ระบบ การว เคราะห ระบบงาน การพ ฒนาการในการจ ด องค การลการจ ดองค การสม ยใหม แนวค ดในการว เคราะห องค การ เทคน คและกระบวนการใน การพ ฒนาองค การเพ อการเปล ยนแปลง การพ ฒนาท มงานท ม ประส ทธ ภาพในการบร หาร แนวโน มและป ญหาการปฏ บ ต การพ ฒนาองค การในประเทศไทย และงานว จ ยท เก ยวข อง คศ.บศ.617 การประเม นโครงการ 3(2-2-5) ADED617 Project Evaluation ว เคราะห แนวค ด หล กการ ทฤษฎ และกระบวนการประเม นโครงการ เทคน ค ว ธ การการจ ดท า การว เคราะห การเล อกและการพ ฒนาเคร องม อประเม นโครงการ การรายงาน ผลการประเม นและการใช ผลการประเม นเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา คศ.บศ.621 การบร หารทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) ADED621 Human Resource Management ว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และกระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย การ จ งใจและจ ตว ทยาในการบร หาร การน าแนวค ด ทฤษฎ และหล กพฤต กรรมศาสตร มาใช ในการ บร หารงานบ คคล นโยบาย ระเบ ยบ กฎหมาย และองค กรท เก ยวข องก บการบร หารงานบ คคล บทบาทหน าท ของผ บร หารในการบร หารทร พยากรมน ษย ป ญหา แนวโน ม และการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย เพ อความเป นเล ศทางการศ กษา

17 คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development ว เคราะห หล กการทฤษฎ และกระบวนการการจ ดระบบงานและการบร หารงาน ว ชาการ การบร หารรายว ชา เทคน คและกระบวนการพ ฒนาค ณภาพงานว ชาการ การพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา หล กและแนวค ดเก ยวก บการน เทศการศ กษา เทคน คการน เทศการศ กษา ความส มพ นธ ของการน เทศการศ กษาก บการบร หารการศ กษา เน นการระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาในท องถ นเพ อพ ฒนาหล กส ตรและค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นกระบวนการ เร ยนร แนวใหม และการน านว ตกรรมและเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอนและการน เทศอย าง ม ประส ทธ ภาพ ศ กษาการบร หารหล กส ตรและการสอนในสถานศ กษา การประเม นการสอนและ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ศ กษาและพ ฒนาบ คล กภาพของผ น าทางว ชาการ คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources ว เคราะห หล กการ แนวค ด แนวปฏ บ ต และความส มพ นธ ระหว างการบร หารงาน ว ชาการก บ การบร หารงานก จกรรมน กเร ยนท ม งเน นกระบวนการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค และความสาม คค ในหม คณะ งานธ รการ การเง นและพ สด การบร หารงาน บ คคล การบร หารงานอาคารสถานท และส งแวดล อม ตลอดจนความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนก บ ช มชนท เอ อต อการพ ฒนาสถานศ กษา เน นการบร หารในเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาโดย การใช กลย ทธ ตามหล กการประชาส มพ นธ เป นเคร องม อเผยแพร สารสนเทศส ช มชน ศ กษาและ ประย กต ใช แนวค ดทางเศรษฐศาสตร การศ กษามาใช ในการวางแผนและการบร หารทร พยากร ทางการศ กษาโดยเฉพาะการระดมและบร หารทร พยากรในท องถ นเพ อประโยชน ส งส ดในการจ ด การศ กษา คศ.บศ.624 ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชด าร 3(3-0-6) ADED624 National Development Theories According to His Majesty s Initiatives แนวค ดและทฤษฎ อ นเน องมาจากพระราชด าร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท ปรากฏในเอกสารและหล กฐานต างๆ น บต งแต ทรงครองส ร ราชสมบ ต เพ อน าทฤษฎ หร อ แนวค ดไปประย กต ใช ในการพ ฒนาและการบร หารทร พยากรทางการศ กษาให เป นประโยชน ต อ การจ ดการศ กษา การพ ฒนาท องถ นการพ ฒนาประเทศในป จจ บ นและในอนาคต

18 คศ.บศ.625 การบร หารการศ กษานอกระบบ 3(3-0-6) ADED625 Non Formal Education Administration ว เคราะห ปร ชญา นโยบาย และจ ดม งหมายในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และการศ กษาทางเล อก บทบาทหน าท ของเจ าหน าท การศ กษาระด บ ต างๆ เน นหล กการบร หารและน เทศงานในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาการบร หาร การศ กษานอกระบบของท องถ น ป ญหาและแนวโน มใหม ในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ยและการศ กษาทางเล อก คศ.บศ.626 กฎหมายการศ กษา 3(3-0-6) ADED626 Educational Laws ว เคราะห ความร เบ องต นเก ยวก บกฎหมายร ฐธรรมน ญ พระราชบ ญญ ต กฎระเบ ยบ และข อบ งค บท เก ยวข องก บการจ ดและบร หารการศ กษาศ กษาว เคราะห กรณ ต วอย างการใช กฎหมายทางการศ กษา ป ญหาและแนวทางแก ป ญหา คศ.บศ.631 การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศทางการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED631 Innovation and Information Management in Educational Administration รากฐานขององค การในแง ของระบบสารสนเทศ ความส าค ญและบทบาทของ ระบบสารสนเทศในการบร หาร เทคน คพ นฐานของระบบสารสนเทศ การส อสารและเคร อข าย การสร างระบบสารสนเทศ นว ตกรรมทางการศ กษาและการบร หารการศ กษา การน านว ตกรรม มาใช ในการบร หารและการจ ดการศ กษา นว ตกรรมก บการพ ฒนาระบบสารสนเทศ การบร หาร ระบบสารสนเทศ และการบร หารระบบสารสนเทศในองค การทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท งน เน นถ งระบบสารสนเทศในย คป จจ บ น คศ.บศ.632 เศรษฐศาสตร การศ กษา 3(3-0-6) ADED632 Educational Economics หล กเศรษฐศาสตร เบ องต น ความส มพ นธ ระหว างการศ กษาก บการพ ฒนา เศรษฐก จของประเทศ หล กการจ ดสรรพทร ยพากร การวางแผนก าล งคนก บการลงท นด าน การศ กษาเปร ยบเท ยบการลงท นด วยการศ กษา ว เคราะห การลงท นก บผลตอบแทนทางการ ศ กษาและการพ ฒนาประเทศ แหล งท มาของการลงท นในการจ ดการศ กษาระด บท องถ น การ จ ดการศ กษาก บการม งานท า เศรษฐก จพอเพ ยง และการพ ฒนาเศรษฐก จของท องถ น

19 คศ.บศ.641 การน เทศการศ กษา 3(2-2-5) ADED641 Educational Supervision ว เคราะห หล กการ ทฤษฎ ร ปแบบ เทคน ค และก จกรรมการน เทศการศ กษาการ วางโครงการและการประเม นโครงการน เทศการศ กษา การน เทศการเร ยนการสอนและการน เทศ ภายในสถานศ กษา บทบาทหน าท และท กษะของผ น เทศการศ กษา ศ กษาว เคราะห ป ญหา แนวทางแก ป ญหา ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อและท กษะการน เทศการศ กษา การประย กต ใช ผลการว จ ยและการใช การน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา คศ.บศ.651 การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ 3(2-2-5) ADED651 School Administration for Excellence ปร ชญา ว ตถ ประสงค และนโยบายการจ ดการศ กษาระด บต างๆ โครสร างและ การจ ดองค การในการบร หารการศ กษาของไทยในระด บประเทศและระด บเขตพ นท การศ กษา การจ ดระบบบร หารงานภายในสถาบ นการศ กษาและการพ ฒนาการบร หารงานด านต างๆ เพ อส ความเป นเล ศงานและการจ ดระบบงานในการบร หารหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา คศ.บศ.652 สถาบ นการศ กษาก บช มชน 3(2-2-5) ADED652 School and Community ทฤษฎ หล กการ กระบวนการและท กษะส าค ญในการสร างความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน โดยเน นการประชาส มพ นธ การให บร การทางการศ กษาและการ อาช พ การร วมม อก นระหว างสถานศ กษาก บช มชนด านการศ กษาและการพ ฒนาช มชน โดยเฉพาะการน าศ กยภาพและภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาสภาพ ป ญหาความส มพ นธ ระหว างสถาบ นการศ กษาก บช มชนและการประชาส มพ นธ การใช หล กการ ประชาส มพ นธ และจ ตว ทยาการประชาส มพ นธ ตลอดจนการน าผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนา ช มชนและการประชา ส มพ นธ องค การ คศ.บศ.671 การบร หารความข ดแย ง 3(3-0-6) ADED671 Conflict Management แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการข ดแย งในองค การ เทคน คและกระบวนการบร หาร ความข ดแย ง ศ กษากรณ เฉพาะเร องเก ยวก บความข ดแย งในองค การ การประย กต ใช แนวค ด ทฤษฎ และการเร ยนร จากกรณ ความข ดแย งเพ อการพ ฒนางานองค การ

20 คศ.บศ.672 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3(3-0-6) ADED672 Stress Management for Administrators แนวค ดพ นฐานเก ยวก บความเคร ยด สาเหต ของความเคร ยดของผ บร หาร การ เก ดและความกดด นในการเป นผ น าทางการศ กษา เทคน คในการบร หารความเคร ยดท จ าเป นต อ การสอนและการบร หาร การบร หารเวลาของผ บร หาร การน าผลการว จ ยมาประย กต ใช จ ดการ ความเคร ยด คศ.บศ.681 การฝ กปฏ บ ต งานการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED681 Practicum in Educational Administration สร างประสบการณ ด วยการปฏ บ ต งานด านบร หารการศ กษา การน เทศการสอน รวมท งป ญหาขององค การ การวางแผน การประเม นผล การต ดส นใจและก จกรรมการบร หาร อ นๆตามท อาจารย ผ สอนก าหนด และม การศ กษานอกสถานท คศ.บศ.691 ส มมนาการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED691 Seminar in Educational Administration หล กและกระบวนการส มมนาเพ อการเร ยนร และการแก ป ญหาเล อกห วข อหร อ ป ญหาทางการบร หารการศ กษาในการส มมนาการม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและการ ท างานเป นกล มในการเร ยนร และการแก ป ญหา คศ.บศ.692 การศ กษาเอกเทศ 3(2-2-5) ADED692 Independent Study ค นคว าเร องท เก ยวก บการบร หารการศ กษาท น กศ กษาสนใจเป นพ เศษ ภายใต การควบค มของอาจารย เพ อให ม ความเข าใจล กซ ง โดยศ กษาเป นรายบ คคลหร อเป นกล ม

21 การประก นค ณภาพของหล กส ตร การประก นค ณภาพของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ได ก าหนดระบบประก นค ณภาพ ประกอบด วย 4 ประเด นหล ก ด งน 1. การบร หารหล กส ตร บร หารจ ดการในร ปของคณะกรรมการ และอน กรรมการ และด าเน นการจ ดการ เร ยนการสอน โดยใช บ คลากรท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ด งน 1.1 จ ดผ สอนท เป นอาจารย โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษาจ านวน 6 คน ควบค ไปก บการเช ญว ทยากรท เป นบ คลากรในมหาว ทยาล ยเข าสอน/บรรยายพ เศษเฉพาะห วข อ 1.2 เช ญว ทยากรท เป นผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาล ย บรรยายพ เศษใน ห วข อหร อประเด นท น าสนใจหร อเป นความเคล อนไหวใหม ๆ ทางการบร หารการศ กษาและ ผ บร หารการศ กษาให ความสนใจเป นพ เศษ 1.3 ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน โดยแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาจ ดการ เร ยนการสอนในช นเร ยนปกต (มหาว ทยาล ย) ควบค ไปก บการปฏ บ ต งานตามรายว ชาท เร ยน(ใน สถานศ กษาหร อส าน กงาน) เพ อให ผ เร ยนม สมรรถนะเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของค ร สภา 1.4 การว ดผล ประเม นผล ใช ว ธ การท หลากหลายในเช งบ รณาการ ด งน การจ ดท ารายงาน ผลงานตามใบงานของแต ละรายว ชาและ น าเสนอในร ปน ทรรศการ การจ ดส มมนาปลายภาคการศ กษา การจ ดท าภาคน พนธ เป นรายบ คคล การน เทศต ดตามผลการปฏ บ ต งานโดยคณาจารย ของ มหาว ทยาล ยและบ คลากรของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ภาคการศ กษาละ 2 คร ง การสอบย อยระหว างเร ยนและการสอบประมวลความร ของ ผ เร ยนปลายภาคการศ กษา และทดสอบย อยระหว างเร ยน 2. ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ได จ ดเตร ยม ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย ไว อย างหลากหลาย เช นจ ดเตร ยมหน งส อใน ว ชาการบร หารการศ กษาและการจ ดการ ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 500 ช อเร อง หน งส อในสาขาว ชาอ นท เก ยวข องท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 800 ช อเร อง ส อต างๆเช น ว ด ท ศน เทปบ นท กเส ยง สไลด และซ ด รอม ในสาขาว ชาการบร หาร การศ กษา การจ ดการและสาขาอ นๆ ท เก ยวข องม ไม น อยกว า 200 รายการ ท งในส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศและห องสม ดของคณะคร ศาสตร เองท งน ส าน กว ทยบร การและ

22 เทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยย งได ม บร การต ดต อระหว างสถาบ นให ก บน กศ กษาใน กรณ ท ต องการค นคว าจากห องสม ดอ ดมศ กษาของสถาบ นอ นๆ เป นบางสถาบ นอ กด วย นอกจากน ย งม ห องสม ดของมหาว ทยาล ยนเรศวร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท น กศ กษาสามารถไปศ กษาค นคว าได ท งเอกสาร ต ารา และว ทยาน พนธ 3. การสน บสน นและให ค าแนะน าน กศ กษา คณะกรรมการบร หารหล กส ตร ได ด าเน นการจ ดระบบการให ค าปร กษาแก น กศ กษา โดยแต งต งอาจารย ท ปร กษา (Mentor) เพ อให ค าแนะน าในการเร ยนและการเช อมโยงเน อหาใน รายว ชาส การปฏ บ ต ในสถานศ กษาหร อส าน กงาน ควบค ไปก บการส งเสร มให น กศ กษาได ด าเน น โครงการท เก ยวข องก บรายว ชา การศ กษาด งานและการฝ กอบรมในหล กส ตรท สอดคล องก บ ความต องการของน กศ กษาเพ อพ ฒนาสมรรถนะในการบร หารงานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของค ร สภา 4. ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 1) คณะกรรมการบร หารหล กส ตรได ด าเน น การส ารวจข อม ลจากส าน กงานเขต พ นท การศ กษาในเขตบร การ 2 จ งหว ดค อ จ งหว ดพ ษณ โลก 3 เขตพ นท การศ กษาและจ งหว ด ส โขท ย 2 เขตพ นท การศ กษา ข อม ลจากส าน กงานบร หารการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น และสถานศ กษาเอกชน เพ อจ ดท าฐานข อม ลระยะยาวเก ยวก บความต องการของผ สนใจ เข าศ กษา เน องจากแม ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาส วนใหญ ได พ ฒนาตนเองจน ม ค ณสมบ ต ครบในการขอร บใบประกอบว ชาช พ แต ย งม บ คลากรสายผ สอนอ กจ านวนมากท เตร ยมต วเข าส ต าแหน งผ บร หาร ฐานข อม ลด งกล าวจะท าให การด าเน นงานบร หารหล กส ตรม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บความต องการของส งคมอย างแท จร ง 2) คณะกรรมการบร หารหล กส ตรได จ ดเตร ยมโครงการประเม นความพ งพอใจ ในค ณล กษณะ ท กษะของผ ส าเร จการศ กษา และสามารถด าเน น การประเม นท นท ท เก ดผลผล ต ตามหล กส ตรในป การศ กษา 2552 เป นต นไป 19. การพ ฒนาหล กส ตร เน องจากหล กส ตรฉบ บปร บปร งฉบ บน ได ก าหนดให ม การประก นค ณภาพของหล กส ตร ท งในด านการบร หารหล กส ตร ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย การสน บสน น และการให ค าแนะน าน กศ กษา และการส ารวจความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และความ พ งพอใจของผ ใช ซ งจะน าไปเป นด ชน มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา เพ อการประเม นและ พ ฒนาหล กส ตรเป นระยะอย างต อเน อง อย างน อยในท กๆ 5 ป

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information