หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช 2551

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช 2551"

Transcription

1 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ช อหล กส ตร : หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา : Graduate Diploma Program in Educational Administration 2. ช อประกาศน ยบ ตร ภาษาไทย : ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) : ป.บ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ : Graduate Diploma (Educational Administration) : Grad.Dip. (Educational Administration) 3. หน วยงานร บผ ดชอบ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 4. หล กการ ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 หล กการของหล กส ตร หล กส ตรน เป นหล กส ตรเตร ยมและพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หาร การศ กษา และผ สน บสน นการศ กษา ท งด านความร ความสามารถ ว ส ยท ศน บ คล กภาพและ ท กษะการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยเฉพาะในการจ ดการศ กษาระด บท องถ น เน นองค ความร ในการเช อมโยงนโยบายส การวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น สามารถประย กต หล ก ทฤษฎ ส การปฏ บ ต การบร หารการศ กษาเพ อความเป นน กบร หารม ออาช พตลอดจนเป นผ น าทาง ว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร ล กษณะท พ งประสงค ของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตร ค อความเป น น กบร หารม ออาช พ เป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม ว ธ การและกระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ต ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม ความร ในศาสตร และศ ลป การบร หาร ม มน ษยส มพ นธ ท ด และม ความสามารถในการ ท างานร วมก บผ อ นได ด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณทางว ชาช พ ตลอดจนม ความ ม งม นและกล าหาญทางจร ยธรรมในการเป นผ น าทางการศ กษา โดยเฉพาะการพ ฒนาการศ กษา ของท องถ น เพ อให ผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรน ม สมรรถภาพและค ณล กษณะ ตามท ก าหนดไว หล กส ตรน ก าหนดรายว ชาต างๆ เป น 2 หมวด ค อ

2 - 2-1) หมวดว ชาส มพ นธ เป นว ชาบ งค บท งหมด เพ อเป นพ นฐานและเป นเคร องม อ ในการศ กษาค นคว าตามหล กส ตรและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2) หมวดว ชาเฉพาะ แบ งออกเป นสองส วน ค อว ชาบ งค บและว ชาเล อกด งน 2.1) ว ชาบ งค บ เป นรายว ชาท น กศ กษาท กคนต องเร ยนเพ อเป น พ นฐานการเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการพ ฒนาค ณล กษณะและสมรรถภาพของน ก บร หารสม ยใหม เช น การเป นผ ม ว ส ยท ศน กว างไกล การบร หารงานโดยม หล กว ชาการม ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ ม ค ณธรรมจร ยธรรม เป นต น 2.2) ว ชาเล อก เป นรายว ชาท น กศ กษาสามารถเล อกเร ยนเจาะล กตาม ความสนใจตามล กษณะเฉพาะของน กบร หารและล กษณะงานของน กศ กษาแต ละคน และเป นไป ตามจ ดเน นของแต ละสถาบ น ในการจ ดการเร ยนการสอน เป นการจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม ความ ย ดหย นมากข น โดยเน นการน าทฤษฎ ไปส การปฏ บ ต และใช กรณ ศ กษาจากการปฏ บ ต งานเพ อ การเร ยนร มากย งข น จ ดการเร ยนการสอนแบบท ม เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และใช ผลการว จ ย เป นฐานในการเร ยนร จ ดก จกรรมเสร มประสบการณ เพ อพ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค ตามปร ชญาของหล กส ตร การว ดและประเม นผลการเร ยน ม การก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการก าหนดส ดส วนของคะแนนเก บระหว างภาคและปลายภาค การจ ดสอบปลายภาค การให ระด บผลการเร ยนและการรายงานผลการเร ยน เพ อให การว ดผลและประเม นผลเป นไปอย าง เท ยงธรรมและได มาตรฐานเด ยวก น ม หล กฐานด าเน นงานท เป นไปอย างโปร งใสและตรวจสอบ ได นอกจากน ย งม การประเม นคณาจารย ผ สอนท กรายว ชาในแต ละภาคการศ กษาเพ อการ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพย งข น และให ม การประเม นผลการใช หล กส ตรและ ต ดตามผลการใช หล กส ตรอย างเป นทางการอย างน อยในท ก 5 ป 4.2. ปร ชญาของหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ม เจตจ านงท จะผล ตและพ ฒนาผ บร หาร ท ท า หน าท เป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษาและผ สน บสน นการศ กษาให ม ความร กว าง ร ล ก เร ยนร ทฤษฎ ควบค ไปก บการปฏ บ ต ม ค ณธรรม จร ยธรรมและสามารถสร างองค ความร แสวงหาความร และประย กต ความร และประสบการณ ไปใช ในการจ ดการศ กษาและพ ฒนาท องถ น ให สอดคล องก บการปฏ ร ปการศ กษา การพ ฒนาประเทศ และการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย 4.3. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ให ผ เข าร บการศ กษาเป นผ ม ความร กว างและล กม ความสามารถในการบร หาร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ส ยท ศน กว างไกล และม ความพร อมท จะเป นผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และผ สน บสน นการศ กษาท ด ม ค ณภาพ

3 พ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร บการศ กษาให เป นผ ม ความรอบร สามารถน าหล ก ว ชาทางการบร หารการศ กษาไปใช แก ป ญหาและพ ฒนาการบร หารงานในหน วยงานของตนได 5. ก าหนดการเป ดสอน ต งแต ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2551 เป นต นไป 6. ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 6.1 ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาท งในและต างประเทศท ก.พ.ร บรอง มาตรฐานการศ กษา 6.2 ม ประสบการณ ในการท างานมาแล วไม น อยกว า 1 ป 6.3 กรณ ท หน วยงานส งเข ามาศ กษาจะต องม ต าแหน งเป นผ บร หารระด บใดระด บหน ง โดยม หน งส อร บรองจากห วหน าหน วยงานน นซ งการพ จารณาร บเข าศ กษาจะใช ว ธ การค ดเล อก โดยคณะกรรมการบร หารหล กส ตร 6.4 ค ณสมบ ต อ นๆ ให เป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา 7.1 พ จารณาจากใบร บรองการปฏ บ ต งาน และการประพฤต ปฏ บ ต ตน 7.2 การสอบภาคทฤษฎ ความร ทางด านการบร หารการศ กษา 7.3 การสอบส มภาษณ ด บ คล กภาพความค ดร เร มสร างสรรค ความร รอบต วและว ส ยท ศน 8. ระบบการจ ดการศ กษา ใช ระบบทว ภาค ค อ 1 ป การศ กษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาปกต 1 ภาคการศ กษา ปกต ม ระยะเวลาการศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห ถ าจะม การศ กษาภาคฤด ร อนก ให จ ด ระยะเวลาศ กษาในส ดส วนท เท ยบเท าก บระยะเวลาศ กษาตามภาคการศ กษาปกต 9. ระยะเวลาการศ กษา ใช เวลาศ กษาไม น อยกว า 1 ป การศ กษา และไม เก น 3 ป การศ กษา 10. การลงทะเบ ยนเร ยน ลงทะเบ ยนรายว ชาไม น อยกว า 6 หน วยก ต และไม เก น 15 หน วยก ต ยกเว นในภาค การศ กษาส ดท ายอาจลงทะเบ ยนเร ยนน อยกว า 6 หน วยก ต การลงทะเบ ยนเร ยนท ม จ านวน หน วยก ตแตกต างไปจากเกณฑ ท ก าหนดอาจท าได โดยความเห นชอบของคณะกรรมการประจ า

4 - 4 - หล กส ตร ในภาคฤด ร อน น กศ กษาจะลงทะเบ ยนรายว ชาไม เก น 6 หน วยก ต ยกเว นรายว ชาท เป นว ทยาน พนธ หร อเป นภาคการศ กษาส ดท ายท งน ให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการประจ า หล กส ตร 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา 11.1 การว ดผล การว ดผลให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ว าด วยการจ ด การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ เกณฑ การส าเร จการศ กษา ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามว าด วยการจ ดการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ค ณสมบ ต ของผ ส าเร จการศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรน จะม ค ณสมบ ต ตามข อบ งค บค ร สภาว าด วยมาตรฐาน ว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ ท งมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ

5 12. อาจารย ผ สอน 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตร รห ส ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส าเร จการศ กษาจาก สาขาว ชา ส งส ด สถาบ น ป พ.ศ อาจารย นายน คม นาคอ าย กศ.ด. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ อาจารย นายอด ลย ว งศร ค ณ ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย นายส รช ย ขว ญเม อง กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก ผ ช วยศาสตราจารย นายเกษม บ ญโญ กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก ผ ช วยศาสตราจารย นางส ขน จ กล อมจ นทร กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ผ ช วยศาสตราจารย นางสาวเต อนใจ เก ยวซ ศษ.ม. การศ กษาผ ใหญ และการศ กษา ต อเน อง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2525 รห ส 12.2 อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ต าแหน งทางว ชาการ ช อ - สก ล ค ณว ฒ ส าเร จการศ กษาจาก สาขาว ชา ส งส ด สถาบ น ป พ.ศ อาจารย นายอด ลย ว งศร ค ณ ค.ด. พ ฒนศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย อาจารย นายน คม นาคอ าย กศ.ด. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รองศาสตราจารย นายส รช ย ขว ญเม อง กศ.ม. การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒพ ษณ โลก 2525

6 อาจารย ผ สอน ช อ - สก ล ค ณว ฒ 1. ผศ.ดร.ส ขแก ว ค าสอน กศ.ด.(การทดสอบและว ดผลการศ กษา) ค.ม.(การว ดและประเม นผลการศ กษา) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 2. รศ.ดร.ช อล ดดา ขว ญเม อง กศ.ด.(จ ตว ทยาการให ค าปร กษา) ศศ.ม.(จ ตว ทยาการศ กษาและการแนะแนว) กศ.บ.(ฟ ส กส ) 3. รศ.ฤกษ ช ย ค ณ ปการ กศ.ม.(จ ตว ทยาส งคม) กศ.บ.(ภาษาอ งกฤษ) 4. ผศ.จ มพต ข าว ระ ศศ.ม.(การสอนคณ ตศาสตร ) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 5. รศ.สธน โรจนตระก ล ค.ม.(อ ดมศ กษา) กศ.บ.(ช วว ทยา) 6. ผศ.มงคล ภ ว ภ รมย กศ.ม.การม ธยมศ กษา (การสอนส งคมศ กษา) กศ.บ.(ประว ต ศาสตร ) 7. รศ.ท พย ส ดา น ยทร พย ศศ.ม.(จาร กภาษาตะว นออก) กศ.บ.(ภาษาไทย) 8. ดร.กมลนาฎ มาลาก ล Interdisciplinary studies (Language Education) Graduate Diploma (In Science PhD (by research) Diploma in TEFL (การสอนภาษาอ งกฤษและภาษาศาสตร ) กศ.ม (ภาษาอ งกฤษ) 9. ดร.ทว ศ กด ข นยศ Ph.D.(Language Education) ศศ.ม.(ภาษาศาสตร ) 10. อ.สมหมาย แม นมณ วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร และการเทคโนโลย สารสนเทศ) ค.บ.(คอมพ วเตอร ) 11. ดร.ชนม ชกรณ วรอ นทร กศ.ด.(การทดสอบและว ดผลการศ กษา) ค.ม.(ว จ ยการศ กษา) 12. ผศ.สมหมาย กาญจนโชต กศ.ม.(เทคโนโลย และส อสารการศ กษา) กศ.บ.(ภาษาอ งกฤษ)

7 อาจารย พ เศษ ช อ สก ล ค ณว ฒ 1. รศ.ว ราพร พงศ อาจารย กศ.ม.(ว ดผลการศ กษา) กศ.บ.(คณ ตศาสตร ) 2. รศ.บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.ม. (ว ดผลการศ กษา) กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) Cert. in Test & Measuring Sec Sei 3. ผศ.พวงทอง ไสยวรรณ ค.ม.(สถ ต การศ กษา) ค.บ. (ช วว ทยา) 4. ผศ.อภ ว นท ชาญว ช ย ค.ม. (อ ดมศ กษา) กศ.บ. (ภาษาไทย) 5 รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสร ฐ วท.ด. (ปฐพ ว ทยา) กศ.ม. (ภ ม ศาสตร ) กศ.บ. (ภ ม ศาสตร ) 6. ผศ.สายใจ ช างฉ ตร M.S. in Ed (Curriculum & Instruction) กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) 7. รศ.ดร.ม งกร ทองส ขด Ed.D. (Curriculum and Instruction in Science Education) M.Ed. (Science Education) 8. ดร.ส ชาต เม องแก ว ค.ด. (การอ ดมศ กษา) กศ.ม. (การบร หารการศ กษา) กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) 9. รศ.ดร.สรรค วรอ นทร กศ.ด. (พ ฒนศ กษาศาสตร ) ค.ม. (ว จ ยทางการศ กษา) 10. ผศ.อ จฉรา น ชภ กด ค.ม. (ว จ ยทางการศ กษา) ค.บ. (การประถมศ กษา) อ.บ. (คณ ตศาสตร ) 11. รศ.สมค ด ศร ส งห กศ.ม. (อ ดมศ กษา) น.บ. (น ต ศาสตรบ ณฑ ต 12. ผศ.ดร.บ ญญ ต ช านาญก จ ค.ด. (หล กส ตรและการสอน) ค.ม. (การศ กษาว ทยาศาสตร ) วท.บ. (ฟ ส กส )

8 - 8 - ช อ สก ล ค ณว ฒ 13. รศ.ดร.พ ภพ ส นทรสม ย Ed.D. (Industrial Educational Administration) N.A.Ed. (Administration Supervision) 14. รศ.พนมพร เผ าเจร ญ ค.ม. (น เทศการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร) ค.บ. (การสอนส งคมศ กษา-ภาษาฝร งเศส) 15. รศ.ดร.ประเท อง ภ ม ภ ทรคม ค.ด. (จ ตว ทยาการศ กษา) กศ.ม. (การแนะแนว) กศ.บ. (เคม ) 13. จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาท จะร บเข าศ กษา และจ านวนบ ณฑ ตท คาดว าจะส าเร จ ม ด งน น กศ กษา ป การศ กษา จ านวนน กศ กษาเข าศ กษา จ านวนบ ณฑ ตท คาดว าจะส าเร จ สถานท และอ ปกรณ การสอน 14.1 อาคาร สถานท ล าด บท ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การ จ านวนท ม อย จ านวนท คาดว าจะพอ 1 ห องเร ยนปร บอากาศ ห องคอมพ วเตอร ห องศ กษาค นคว าและศ นย ว ทยาน พนธ ห องสม ด ห องประช ม 2 2

9 อ ปกรณ การสอน ล าด บท ห องเร ยนและห องปฏ บ ต การ จ านวนท ม อย จ านวนท คาดว าจะพอ 1 เคร องคอมพ วเตอร เคร องฉายแผ นใส พร อมจอ เคร องเล นว ด ท ศน เคร องร บโทรท ศน ส เคร องพ มพ ด ดไทย เคร องถ ายเอกสาร เคร องอ ดส าเนา เทปบ นท กเส ยง เคร องฉายสไลด เคร องฉาย LCD กล องด จ ตอล ห องสม ด ห องสม ดท ศ กษาค นคว าในสาขาว ชาการบร หารการศ กษา และสาขาว ชาท เก ยวข องม ท ง ห องสม ดโปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ห องศ นย ศ กษาการพ ฒนาคร ห องส อสารสารสนเทศ ห องศ นย ว ทยาน พนธ และส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ล สงคราม ม เอกสาร ต ารา และวารสารทางว ชาการ และส อต างๆ ด งน หน งส อในว ชาการบร หารการศ กษาและการจ ดการ ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ ม ไม น อยกว า 500 ช อเร อง หน งส อในสาขาว ชาอ นท เก ยวข องท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 800 ช อเร อง ส อต างๆ เช น ว ด ท ศน เทปบ นท กเส ยง สไลด และซ ด รอม ในสาขาว ชาการบร หาร การศ กษา การจ ดการ และสาขาอ นๆ ท เก ยวข องม ไม น อยกว า 200 รายการ นอกจากน ย งม ห องสม ดของมหาว ทยาล ยนเรศวร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท น กศ กษา สามารถไปศ กษาค นคว าได ท งเอกสาร ต ารา และว ทยาน พนธ และนอกจากน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยย งได ม บร การต ดต อระหว างสถาบ นให ก บน กศ กษาในกรณ ท ต องการค นคว าจากห องสม ดอ ดมศ กษา ของมหาว ทยาล ยอ นๆ เป นบางมหาว ทยาล ยอ กด วย

10 งบประมาณ หมวดเง น 1. ค าด าเน นการ 1.1 ค าตอบแทน 1.2 ค าใช สอย 1.3 ค าว สด และ ค าใช จ ายอ นๆ ป งบประมาณ , , , , , , , , , , , , , , ,000 รวมค าด าเน นการ 350, , , ,000 1,050, ค าคร ภ ณฑ 150, , , , ,000 รวมท งส น 500, , ,000 1,100,000 1,250,000 หมาย เหต ไม รวม เง นเด อน 17. หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 27 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร 1. หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วยก ต 2. หมวดว ชาเฉพาะ 21 หน วยก ต บ งค บ 15 หน วยก ต เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 17.3 รายว ชา 1. หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วยก ต บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society 2. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 21 หน วยก ต บ งค บ 15 หน วยก ต คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and for Locality Development

11 คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต คศ.บศ.614 ภาวะผ น าทางการบร หาร 3(2-2-5) ADED614 Leadership คศ.บศ.615 การว เคราะห ระบบงานและพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) ADED615 System Analysis and Organizational Development คศ.บศ.617 การประเม นโครงการ 3(2-2-5) ADED617 Project Evaluation คศ.บศ.621 การบร หารทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) ADED621 Human Resource Management คศ.บศ.624 ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชด าร 3(3-0-6) ADED624 National Development Theories According to His Majesty s Initiatives คศ.บศ.625 การบร หารการศ กษานอกระบบ 3(3-0-6) ADED625 Non Formal Education Administration คศ.บศ.626 กฎหมายการศ กษา 3(3-0-6) ADED626 Educational Laws คศ.บศ.631 การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศทางการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED631 Innovation and Information Management in Educational Administration คศ.บศ.632 เศรษฐศาสตร การศ กษา 3(3-0-6) ADED632 Educational Economics คศ.บศ.641 การน เทศการศ กษา 3(2-2-5) ADED641 Educational Supervision คศ.บศ.651 การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ 3(2-2-5) ADED651 School Administration for Excellence คศ.บศ.652 สถาบ นการศ กษาก บช มชน 3(2-2-5) ADED652 School and Community

12 คศ.บศ.671 การบร หารความข ดแย ง 3(3-0-6) ADED671 Conflict Management คศ.บศ.672 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3(3-0-6) ADED672 Stress Management for Administrators คศ.บศ.681 การฝ กปฏ บ ต งานการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED681 Practicum in Educational Administration คศ.บศ.691 ส มมนาการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED691 Seminar in Educational Administration คศ.บศ.692 การศ กษาเอกเทศ 3(2-2-5) ADED692 Independent Study

13 แผนการศ กษา ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(3-0-6) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and for Locality Development.. ว ชาเล อก 1 รวม 15 หน วยก ต ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources ว ชาเล อก 2 3 หน วยก ต รวม 12 หน วยก ต

14 ค าอธ บายรายว ชา รห สว ชา ช อและค าอธ บายรายว ชา น(ท-ป-ศ) บศ.วจ.741 ว ธ ว ทยาการว จ ย 3(2-2-5) GSRE741 Research Methodology ความหมายและล กษณะของการว จ ย ประเภทของการว จ ย เทคน คการว จ ยแบบ ต างๆ ข นตอนกระบวนการและการออกแบบการว จ ย การเข ยนเค าโครงว จ ย การสร างเคร องม อ และการตรวจสอบค ณภาพของเคร องม อ แผนแบบการว จ ยและเทคน คการเก บรวบรวมข อม ล สถ ต และการว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย การเข ยนรายงานการว จ ย การประเม นผลการว จ ย การเช อมโยงว ทยาการว จ ยก บหล กการและเทคน คการว ดผลประเม นผลทางการศ กษา เพ อการ น าผลไปใช ประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษา บศ.บส.771 บร บทและแนวโน มส งคมโลกและส งคมไทย 3(3-0-6) GSSO771 Trend and Context World Society and Thai Society ว ว ฒนาการของเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ว ฒนธรรม ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ของส งคมโลกและส งคมไทย แบบจ าลองต างๆ ในการศ กษาส งคม เหต การณ และ ประเด นท ก าล งได ร บความสนใจในป จจ บ น การประย กต ใช ความร เก ยวก บบร บทและแนวโน ม ส งคมโลกและส งคมไทยในการปฏ บ ต งาน คศ.บศ.611 หล ก ทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED611 Principles, Theories and Practices of Educational Administration ความร พ นฐานเก ยวก บหล กการ ทฤษฎ และว ว ฒนาการเช งกระบวนการท ศน ด านการบร หารและการจ ดองค การ โครงสร างการจ ดองค การและการบร หารการศ กษาของไทย ท งระบบโดยเน นระด บเขตพ นท ท ศ กษา ศ กษาว เคราะห แนวค ดทางการบร หาร โดยเน นการ กระจายอ านาจการบร หาร การบร หารแบบม ส วนร วมและการบร หารโดยย ดโรงเร ยนเป นฐาน กฎหมายท เก ยวข องก บการศ กษา ศ กษาว เคราะห ป ญหาจากกรณ ต วอย างโดยใช กรอบความค ด ของกระบวนการบร หารและการจ ดองค การร ปแบบต างๆ ประย กต ใช เทคน คและท กษะในการ บร หารมน ษยส มพ นธ และภาวะผ น า ว ฒนธรรมองค การพ ฒนาองค การ การเปล ยนแปลงองค การ ในการบร หาร การพ ฒนาหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา

15 คศ.บศ.612 นโยบายและการวางแผนพ ฒนาการศ กษาท องถ น 3(2-2-5) ADED612 Educational Policy and Planning for Locality Development ว เคราะห หล กการ และแนวค ด กระบวนการก าหนดนโยบายและการวางแผน การศ กษา การว เคราะห นโยบายการศ กษา การน านโยบายและแผนส การปฏ บ ต องค ประกอบ ด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ท เก ยวก บการวางแผนการศ กษา หล กการ กระบวนการและ เทคน คว ธ ต างๆ ในการวางแผนกลย ทธ การวางแผนปฏ บ ต การในการบร หารและการจ ด การศ กษาระด บต างๆ ศ กษาการเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมในท องถ น เพ อการ วางแผนพ ฒนาศ กษาในระด บท องถ น ท งระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา การประสาน แผนและการน าไปปฏ บ ต ตลอดจนการประเม นผลการใช แผนพ ฒนาการศ กษาของท องถ น เช อมโยงส กระบวนท ศน ใหม ในการเปล ยนแปลงทางการศ กษา บทบาทของผ บร หารในการ ส งเสร มการม ส วนร วมของช มชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา ส มมนาป ญหาและแนวโน มของ การจ ดการศ กษาของท องถ นพ ฒนามโนท ศน และแนวทางในการแก ป ญหาและพ ฒนาค ณภาพ การจ ดการศ กษา คศ.บศ.613 ความเป นน กบร หารม ออาช พ 3(2-2-5) ADED613 Professional Principal ship ว เคราะห ค ณล กษณะน กบร หารม ออาช พท พ งประสงค องค ประกอบของน ก บร หารม ออาช พ พ ฒนาความเป นน กบร หารม ออาช พ โดยเฉพาะการเป นผ ใฝ ร และม ว ส ยท ศน การเป นผ น าการเปล ยนแปลงว ฒ ภาวะทางอารมณ ของผ บร หารและความสามารถในการท างาน ร วมก บผ อ น ความร บผ ดชอบต อผลงาน (Accountability) การเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความกล าหาญทางจร ยธรรม ม ค าน ยมท พ งประสงค ม จ ตส าน กเพ อส วนรวม และม จ ตใจ ประชาธ ปไตย จรรยาบรรณว ชาช พ องค กรว ชาช พ และการม ส วนร วมในองค กรว ชาช พ การ พ ฒนาสมรรถภาพและบ คล กภาพของน กบร หารสม ยใหม ศ กษาว เคราะห และประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ และนว ตกรรมการศ กษาในการบร หารในหน วยงานทางการศ กษาและ สถานศ กษาโดยเช อมโยงหล กการและกระบวนการในการประก นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบของการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา การประก นค ณภาพ ภายในและภายนอก บทบาทของผ บร หารในการประก นค ณภาพการศ กษา และการน า นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการศ กษา การจ ดการเร ยนร การ ประก นค ณภาพการศ กษา และการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการประก นค ณภาพการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ

16 คศ.บศ.614 ภาวะผ น าทางการบร หาร 3(2-2-5) ADED614 Leadership ว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น า บทบาท ค ณล กษณะและประเภทของผ น า ส งเคราะห ผลงานว จ ยท เก ยวข องก บภาวะผ น าและกรณ ต วอย าง ศ กษาภาวะผ น า เทคน คการจ ง ใจการสร างมน ษยส มพ นธ การส อสารท ม ประส ทธ ภาพ การปร บเปล ยนพฤต กรรม การพ ฒนา ความค ดร เร มสร างสรรค ของผ น า การเสร มสร างและพ ฒนาภาวะผ น า คศ.บศ.615 การว เคราะห ระบบงานและพ ฒนาองค การ 3(2-2-5) ADED615 System Analysis and Organizational Development ความร พ นฐานเก ยวก บองค การ แนวค ด และทฤษฎ องค การ การบร หารงานเช ง ระบบ เทคน คและว ธ การว เคราะห ระบบ การว เคราะห ระบบงาน การพ ฒนาการในการจ ด องค การลการจ ดองค การสม ยใหม แนวค ดในการว เคราะห องค การ เทคน คและกระบวนการใน การพ ฒนาองค การเพ อการเปล ยนแปลง การพ ฒนาท มงานท ม ประส ทธ ภาพในการบร หาร แนวโน มและป ญหาการปฏ บ ต การพ ฒนาองค การในประเทศไทย และงานว จ ยท เก ยวข อง คศ.บศ.617 การประเม นโครงการ 3(2-2-5) ADED617 Project Evaluation ว เคราะห แนวค ด หล กการ ทฤษฎ และกระบวนการประเม นโครงการ เทคน ค ว ธ การการจ ดท า การว เคราะห การเล อกและการพ ฒนาเคร องม อประเม นโครงการ การรายงาน ผลการประเม นและการใช ผลการประเม นเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา คศ.บศ.621 การบร หารทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) ADED621 Human Resource Management ว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และกระบวนการบร หารทร พยากรมน ษย การ จ งใจและจ ตว ทยาในการบร หาร การน าแนวค ด ทฤษฎ และหล กพฤต กรรมศาสตร มาใช ในการ บร หารงานบ คคล นโยบาย ระเบ ยบ กฎหมาย และองค กรท เก ยวข องก บการบร หารงานบ คคล บทบาทหน าท ของผ บร หารในการบร หารทร พยากรมน ษย ป ญหา แนวโน ม และการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย เพ อความเป นเล ศทางการศ กษา

17 คศ.บศ.622 ผ น าทางว ชาการและการพ ฒนาหล กส ตร 3(2-2-5) ADED622 Instructional Leadership and Curriculum Development ว เคราะห หล กการทฤษฎ และกระบวนการการจ ดระบบงานและการบร หารงาน ว ชาการ การบร หารรายว ชา เทคน คและกระบวนการพ ฒนาค ณภาพงานว ชาการ การพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา หล กและแนวค ดเก ยวก บการน เทศการศ กษา เทคน คการน เทศการศ กษา ความส มพ นธ ของการน เทศการศ กษาก บการบร หารการศ กษา เน นการระดมทร พยากรและภ ม ป ญญาในท องถ นเพ อพ ฒนาหล กส ตรและค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นกระบวนการ เร ยนร แนวใหม และการน านว ตกรรมและเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอนและการน เทศอย าง ม ประส ทธ ภาพ ศ กษาการบร หารหล กส ตรและการสอนในสถานศ กษา การประเม นการสอนและ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ศ กษาและพ ฒนาบ คล กภาพของผ น าทางว ชาการ คศ.บศ.623 การบร หารทร พยากรทางการศ กษา 3(2-2-5) ADED623 Administration of Educational Resources ว เคราะห หล กการ แนวค ด แนวปฏ บ ต และความส มพ นธ ระหว างการบร หารงาน ว ชาการก บ การบร หารงานก จกรรมน กเร ยนท ม งเน นกระบวนการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท พ งประสงค และความสาม คค ในหม คณะ งานธ รการ การเง นและพ สด การบร หารงาน บ คคล การบร หารงานอาคารสถานท และส งแวดล อม ตลอดจนความส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนก บ ช มชนท เอ อต อการพ ฒนาสถานศ กษา เน นการบร หารในเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาโดย การใช กลย ทธ ตามหล กการประชาส มพ นธ เป นเคร องม อเผยแพร สารสนเทศส ช มชน ศ กษาและ ประย กต ใช แนวค ดทางเศรษฐศาสตร การศ กษามาใช ในการวางแผนและการบร หารทร พยากร ทางการศ กษาโดยเฉพาะการระดมและบร หารทร พยากรในท องถ นเพ อประโยชน ส งส ดในการจ ด การศ กษา คศ.บศ.624 ทฤษฎ พ ฒนาประเทศอ นเน องมาจากพระราชด าร 3(3-0-6) ADED624 National Development Theories According to His Majesty s Initiatives แนวค ดและทฤษฎ อ นเน องมาจากพระราชด าร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท ปรากฏในเอกสารและหล กฐานต างๆ น บต งแต ทรงครองส ร ราชสมบ ต เพ อน าทฤษฎ หร อ แนวค ดไปประย กต ใช ในการพ ฒนาและการบร หารทร พยากรทางการศ กษาให เป นประโยชน ต อ การจ ดการศ กษา การพ ฒนาท องถ นการพ ฒนาประเทศในป จจ บ นและในอนาคต

18 คศ.บศ.625 การบร หารการศ กษานอกระบบ 3(3-0-6) ADED625 Non Formal Education Administration ว เคราะห ปร ชญา นโยบาย และจ ดม งหมายในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และการศ กษาทางเล อก บทบาทหน าท ของเจ าหน าท การศ กษาระด บ ต างๆ เน นหล กการบร หารและน เทศงานในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาการบร หาร การศ กษานอกระบบของท องถ น ป ญหาและแนวโน มใหม ในการจ ดการศ กษานอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ยและการศ กษาทางเล อก คศ.บศ.626 กฎหมายการศ กษา 3(3-0-6) ADED626 Educational Laws ว เคราะห ความร เบ องต นเก ยวก บกฎหมายร ฐธรรมน ญ พระราชบ ญญ ต กฎระเบ ยบ และข อบ งค บท เก ยวข องก บการจ ดและบร หารการศ กษาศ กษาว เคราะห กรณ ต วอย างการใช กฎหมายทางการศ กษา ป ญหาและแนวทางแก ป ญหา คศ.บศ.631 การจ ดการนว ตกรรมและสารสนเทศทางการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED631 Innovation and Information Management in Educational Administration รากฐานขององค การในแง ของระบบสารสนเทศ ความส าค ญและบทบาทของ ระบบสารสนเทศในการบร หาร เทคน คพ นฐานของระบบสารสนเทศ การส อสารและเคร อข าย การสร างระบบสารสนเทศ นว ตกรรมทางการศ กษาและการบร หารการศ กษา การน านว ตกรรม มาใช ในการบร หารและการจ ดการศ กษา นว ตกรรมก บการพ ฒนาระบบสารสนเทศ การบร หาร ระบบสารสนเทศ และการบร หารระบบสารสนเทศในองค การทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท งน เน นถ งระบบสารสนเทศในย คป จจ บ น คศ.บศ.632 เศรษฐศาสตร การศ กษา 3(3-0-6) ADED632 Educational Economics หล กเศรษฐศาสตร เบ องต น ความส มพ นธ ระหว างการศ กษาก บการพ ฒนา เศรษฐก จของประเทศ หล กการจ ดสรรพทร ยพากร การวางแผนก าล งคนก บการลงท นด าน การศ กษาเปร ยบเท ยบการลงท นด วยการศ กษา ว เคราะห การลงท นก บผลตอบแทนทางการ ศ กษาและการพ ฒนาประเทศ แหล งท มาของการลงท นในการจ ดการศ กษาระด บท องถ น การ จ ดการศ กษาก บการม งานท า เศรษฐก จพอเพ ยง และการพ ฒนาเศรษฐก จของท องถ น

19 คศ.บศ.641 การน เทศการศ กษา 3(2-2-5) ADED641 Educational Supervision ว เคราะห หล กการ ทฤษฎ ร ปแบบ เทคน ค และก จกรรมการน เทศการศ กษาการ วางโครงการและการประเม นโครงการน เทศการศ กษา การน เทศการเร ยนการสอนและการน เทศ ภายในสถานศ กษา บทบาทหน าท และท กษะของผ น เทศการศ กษา ศ กษาว เคราะห ป ญหา แนวทางแก ป ญหา ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อและท กษะการน เทศการศ กษา การประย กต ใช ผลการว จ ยและการใช การน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา คศ.บศ.651 การบร หารสถาบ นการศ กษาเพ อความเป นเล ศ 3(2-2-5) ADED651 School Administration for Excellence ปร ชญา ว ตถ ประสงค และนโยบายการจ ดการศ กษาระด บต างๆ โครสร างและ การจ ดองค การในการบร หารการศ กษาของไทยในระด บประเทศและระด บเขตพ นท การศ กษา การจ ดระบบบร หารงานภายในสถาบ นการศ กษาและการพ ฒนาการบร หารงานด านต างๆ เพ อส ความเป นเล ศงานและการจ ดระบบงานในการบร หารหน วยงานทางการศ กษาและสถานศ กษา คศ.บศ.652 สถาบ นการศ กษาก บช มชน 3(2-2-5) ADED652 School and Community ทฤษฎ หล กการ กระบวนการและท กษะส าค ญในการสร างความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน โดยเน นการประชาส มพ นธ การให บร การทางการศ กษาและการ อาช พ การร วมม อก นระหว างสถานศ กษาก บช มชนด านการศ กษาและการพ ฒนาช มชน โดยเฉพาะการน าศ กยภาพและภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาสภาพ ป ญหาความส มพ นธ ระหว างสถาบ นการศ กษาก บช มชนและการประชาส มพ นธ การใช หล กการ ประชาส มพ นธ และจ ตว ทยาการประชาส มพ นธ ตลอดจนการน าผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนา ช มชนและการประชา ส มพ นธ องค การ คศ.บศ.671 การบร หารความข ดแย ง 3(3-0-6) ADED671 Conflict Management แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการข ดแย งในองค การ เทคน คและกระบวนการบร หาร ความข ดแย ง ศ กษากรณ เฉพาะเร องเก ยวก บความข ดแย งในองค การ การประย กต ใช แนวค ด ทฤษฎ และการเร ยนร จากกรณ ความข ดแย งเพ อการพ ฒนางานองค การ

20 คศ.บศ.672 การจ ดการความเคร ยดส าหร บผ บร หาร 3(3-0-6) ADED672 Stress Management for Administrators แนวค ดพ นฐานเก ยวก บความเคร ยด สาเหต ของความเคร ยดของผ บร หาร การ เก ดและความกดด นในการเป นผ น าทางการศ กษา เทคน คในการบร หารความเคร ยดท จ าเป นต อ การสอนและการบร หาร การบร หารเวลาของผ บร หาร การน าผลการว จ ยมาประย กต ใช จ ดการ ความเคร ยด คศ.บศ.681 การฝ กปฏ บ ต งานการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED681 Practicum in Educational Administration สร างประสบการณ ด วยการปฏ บ ต งานด านบร หารการศ กษา การน เทศการสอน รวมท งป ญหาขององค การ การวางแผน การประเม นผล การต ดส นใจและก จกรรมการบร หาร อ นๆตามท อาจารย ผ สอนก าหนด และม การศ กษานอกสถานท คศ.บศ.691 ส มมนาการบร หารการศ กษา 3(2-2-5) ADED691 Seminar in Educational Administration หล กและกระบวนการส มมนาเพ อการเร ยนร และการแก ป ญหาเล อกห วข อหร อ ป ญหาทางการบร หารการศ กษาในการส มมนาการม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและการ ท างานเป นกล มในการเร ยนร และการแก ป ญหา คศ.บศ.692 การศ กษาเอกเทศ 3(2-2-5) ADED692 Independent Study ค นคว าเร องท เก ยวก บการบร หารการศ กษาท น กศ กษาสนใจเป นพ เศษ ภายใต การควบค มของอาจารย เพ อให ม ความเข าใจล กซ ง โดยศ กษาเป นรายบ คคลหร อเป นกล ม

21 การประก นค ณภาพของหล กส ตร การประก นค ณภาพของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ได ก าหนดระบบประก นค ณภาพ ประกอบด วย 4 ประเด นหล ก ด งน 1. การบร หารหล กส ตร บร หารจ ดการในร ปของคณะกรรมการ และอน กรรมการ และด าเน นการจ ดการ เร ยนการสอน โดยใช บ คลากรท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ด งน 1.1 จ ดผ สอนท เป นอาจารย โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษาจ านวน 6 คน ควบค ไปก บการเช ญว ทยากรท เป นบ คลากรในมหาว ทยาล ยเข าสอน/บรรยายพ เศษเฉพาะห วข อ 1.2 เช ญว ทยากรท เป นผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาล ย บรรยายพ เศษใน ห วข อหร อประเด นท น าสนใจหร อเป นความเคล อนไหวใหม ๆ ทางการบร หารการศ กษาและ ผ บร หารการศ กษาให ความสนใจเป นพ เศษ 1.3 ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน โดยแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษาจ ดการ เร ยนการสอนในช นเร ยนปกต (มหาว ทยาล ย) ควบค ไปก บการปฏ บ ต งานตามรายว ชาท เร ยน(ใน สถานศ กษาหร อส าน กงาน) เพ อให ผ เร ยนม สมรรถนะเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของค ร สภา 1.4 การว ดผล ประเม นผล ใช ว ธ การท หลากหลายในเช งบ รณาการ ด งน การจ ดท ารายงาน ผลงานตามใบงานของแต ละรายว ชาและ น าเสนอในร ปน ทรรศการ การจ ดส มมนาปลายภาคการศ กษา การจ ดท าภาคน พนธ เป นรายบ คคล การน เทศต ดตามผลการปฏ บ ต งานโดยคณาจารย ของ มหาว ทยาล ยและบ คลากรของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ภาคการศ กษาละ 2 คร ง การสอบย อยระหว างเร ยนและการสอบประมวลความร ของ ผ เร ยนปลายภาคการศ กษา และทดสอบย อยระหว างเร ยน 2. ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ได จ ดเตร ยม ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย ไว อย างหลากหลาย เช นจ ดเตร ยมหน งส อใน ว ชาการบร หารการศ กษาและการจ ดการ ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 500 ช อเร อง หน งส อในสาขาว ชาอ นท เก ยวข องท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศม ไม น อยกว า 800 ช อเร อง ส อต างๆเช น ว ด ท ศน เทปบ นท กเส ยง สไลด และซ ด รอม ในสาขาว ชาการบร หาร การศ กษา การจ ดการและสาขาอ นๆ ท เก ยวข องม ไม น อยกว า 200 รายการ ท งในส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศและห องสม ดของคณะคร ศาสตร เองท งน ส าน กว ทยบร การและ

22 เทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยย งได ม บร การต ดต อระหว างสถาบ นให ก บน กศ กษาใน กรณ ท ต องการค นคว าจากห องสม ดอ ดมศ กษาของสถาบ นอ นๆ เป นบางสถาบ นอ กด วย นอกจากน ย งม ห องสม ดของมหาว ทยาล ยนเรศวร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท น กศ กษาสามารถไปศ กษาค นคว าได ท งเอกสาร ต ารา และว ทยาน พนธ 3. การสน บสน นและให ค าแนะน าน กศ กษา คณะกรรมการบร หารหล กส ตร ได ด าเน นการจ ดระบบการให ค าปร กษาแก น กศ กษา โดยแต งต งอาจารย ท ปร กษา (Mentor) เพ อให ค าแนะน าในการเร ยนและการเช อมโยงเน อหาใน รายว ชาส การปฏ บ ต ในสถานศ กษาหร อส าน กงาน ควบค ไปก บการส งเสร มให น กศ กษาได ด าเน น โครงการท เก ยวข องก บรายว ชา การศ กษาด งานและการฝ กอบรมในหล กส ตรท สอดคล องก บ ความต องการของน กศ กษาเพ อพ ฒนาสมรรถนะในการบร หารงานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของค ร สภา 4. ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 1) คณะกรรมการบร หารหล กส ตรได ด าเน น การส ารวจข อม ลจากส าน กงานเขต พ นท การศ กษาในเขตบร การ 2 จ งหว ดค อ จ งหว ดพ ษณ โลก 3 เขตพ นท การศ กษาและจ งหว ด ส โขท ย 2 เขตพ นท การศ กษา ข อม ลจากส าน กงานบร หารการศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น และสถานศ กษาเอกชน เพ อจ ดท าฐานข อม ลระยะยาวเก ยวก บความต องการของผ สนใจ เข าศ กษา เน องจากแม ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาส วนใหญ ได พ ฒนาตนเองจน ม ค ณสมบ ต ครบในการขอร บใบประกอบว ชาช พ แต ย งม บ คลากรสายผ สอนอ กจ านวนมากท เตร ยมต วเข าส ต าแหน งผ บร หาร ฐานข อม ลด งกล าวจะท าให การด าเน นงานบร หารหล กส ตรม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บความต องการของส งคมอย างแท จร ง 2) คณะกรรมการบร หารหล กส ตรได จ ดเตร ยมโครงการประเม นความพ งพอใจ ในค ณล กษณะ ท กษะของผ ส าเร จการศ กษา และสามารถด าเน น การประเม นท นท ท เก ดผลผล ต ตามหล กส ตรในป การศ กษา 2552 เป นต นไป 19. การพ ฒนาหล กส ตร เน องจากหล กส ตรฉบ บปร บปร งฉบ บน ได ก าหนดให ม การประก นค ณภาพของหล กส ตร ท งในด านการบร หารหล กส ตร ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอนและการว จ ย การสน บสน น และการให ค าแนะน าน กศ กษา และการส ารวจความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และความ พ งพอใจของผ ใช ซ งจะน าไปเป นด ชน มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา เพ อการประเม นและ พ ฒนาหล กส ตรเป นระยะอย างต อเน อง อย างน อยในท กๆ 5 ป

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

หมวด 1. ข อม ลท #วไป

หมวด 1. ข อม ลท #วไป หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา หล กส ตร ปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช #อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. รห สและช #อหล กส ตร รห ส ภาษาไทย หมวด 1.

More information

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555)

หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร (หล กส ตรใหม พ.ศ. 2555) บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเวสเท ร น ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บ ณฑ ตว ทยาล ย หล กส ตรปร ชญาด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1. ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง Self Assessment Report ประจำป กำรศ กษำ 2554 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยส นตพล สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ก บทท 1 ข อม ลท วไปของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 สาน กมาตรฐานและค ณภาพอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา สารบ ญ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษา หน า 1-12 1) เหต ผลและความจ าเป นของการประก

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : บร หารธ รก จบ ณฑ ต (ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Business Administration

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information

คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด

คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด คานา สาน กก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ได ดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 48 กาหนดให ท กสถานศ กษาม ระบบประก

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (ฉบ บปร บปร ง คร งท 1 เม อว นท 12 ม นาคม 2558) สารบ ญ บทท 1 การประก

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บป การศ กษา 2557 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (ฉบ บปร บปร ง คร งท 1 เม อว นท 12 ม นาคม 2558) สารบ ญ บทท 1 การประก

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission

พ.ศ.๒๕๕๗ ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๕๗ ISBN 978-616-372-760-2

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2549 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ ทธศ กราช 2549 1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด านการอาช วศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส ำน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information