แผนภ ม แสดงสายงานบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนภ ม แสดงสายงานบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ"

Transcription

1 แผนภ ม แสดงสายงานบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ผ อานวยการโรงเร ยน นายท ฆ มพร ศร พ นธ รองผ อานวยการโรงเร ยน ว าท ร.ต.ว น ย คาน เอนก ห วหน ากล มสาระฯ นางกฤษณา ส รว ตร รองห วหน ากล มสาระฯ นายไพร ช คาศ ร เลขาน การกล มสาระฯ นางสาวส พ ตตรา แก วก อน พ ฒนาบ คลากรกล มสาระฯ นายว น ย ค มภ รานนท งานแผนงานกล มสาระฯ นายว น ย ค มภ รานนท งานว ชาการกล มสาระฯ นายชานนท แก วทอน งานสารสนเทศกล มสาระฯ นางสาวก ลยาร ตน จ นทร ขาว งานว จ ย / พ ฒนาการสอน นางสาวก ลยาร ตน จ นทร ขาว งานพ สด กล มสาระฯ นายมณฑล เท ยมร กษ งานการเง น / สว สด การกล มสาระ นางสาวส พ ตตรา แก วก อน งานประชาส มพ นธ กล มสาระ นายมณฑล เท ยมร กษ

2 นโยบาย 1. พ ฒนาระบบงานและดาเน นงานด านการเร ยนการสอนเข าส มาตรฐานสากล 2. ส งเสร มให คร ได เข าร บการอบรม ศ กษาหาความร ว ทยาการและเทคโนโลย ใหม ๆ 3. ส งเสร มการจ ดก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป แก น กเร ยน 4. ส งเสร มและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทย ภ ม ป ญญาท องถ นและการแสดงออกทาง ศ ลปะอ นด งามของไทย 5. ส งเสร มให น กเร ยนร กความเป นไทย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ดาเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. จ ดบรรยากาศเอ อต อการเร ยนร รวมท งร วมรณรงค ร กษาส งแวดล อมเพ อลดภาวะโลกร อน ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบงานและการดาเน นงานด านการเร ยนการสอนของกล มสาระการ เร ยนร ศ ลปะ ให ม ประส ทธ ภาพส มาตรฐานสากล 2. เพ อส งเสร มให บ คลากรในกล มสาระม ความร ความเข าใจและท นต อเหต การณ 3. เพ อให น กเร ยนได ตระหน กในค ณค าและภาคภ ม ใจในด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป 4. เพ อให น กเร ยนได ตระหน กในค ณค าของว ฒนธรรมท บรรพบ ร ษได ส งสมมา 5. เพ อให น กเร ยนภ ม ใจในความเป นไทย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ดาเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. เพ อให น กเร ยนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม และม จ ตสาธารณะ เป าหมาย 1. คร ทางานอย างเป นระบบและดาเน นงานด านการเร ยนการสอนได ตรงตามความ ต องการของหล กส ตรและมาตรฐานสากล 2. คร ม ความรอบร และสามารถนาว ทยาการ เทคโนโลย ใหม ๆ มาพ ฒนาการเร ยนการ สอนว ชาศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ให ม ประส ทธ ภาพส งข น 3. น กเร ยนม ความสามารถ ด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และนาไปใช ให เก ดประโยชน ในการ ดาเน นช ว ตได 4. น กเร ยนม ความร ก หวงแหน ร กษาไว ซ งศ ลปะว ฒนธรรมอ นด งานของไทย 5. น กเร ยนภ ม ใจในความเป นไทย ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. คร และน กเร ยนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม

3 งานกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ภารก จ 1. การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา และหล กส ตรกล มสาระการเร ยนร 2. การพ ฒนากระบวนการเร ยนร อ งถ นฐาน เช อมประสานก บการศ กษาประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก 3. การว ดผล ประเม นผล และเท ยบโอนผลการเร ยน 4. การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 5. การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา 6. การพ ฒนาแหล งเร ยนร 7. การน เทศการศ กษา 8. การแนะแนวการศ กษา 9. การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ 10. การส งเสร มความร ด านว ชาการแก ช มชน 11. การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาอ น 12. การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานและสถาบ น อ นท จ ดการศ กษา

4 หน าท และความร บผ ดชอบของห วหน ากล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. จ ดทาและพ ฒนาหล กส ตรกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 2. วางแผนดาเน นการจ ดทาโครงการสอน แผนการจ ดการเร ยนร แผนการออกข อส อบและ การออกข อสอบ พร อมท งตรวจสอบความถ กต องของข อสอบในกล มสาระฯ 3. จ ดการเร ยนการสอนในกล มสาระฯ ให เป นไปตามหล กส ตร และระเบ ยบของทางราชการ 4. ควบค มการเร ยนการสอนในกล มสาระฯ ให เป นไปตามหล กส ตรและระเบ ยบของทาง ราชการ 5. ประช มคร ในกล มสาระฯ อย างน อยเด อนละ 1 คร ง เพ อแจ งให ทราบ เสนอแนะให คาปร กษา แก ไขป ญหาด านว ชาการและป ญหาอ น ๆ ในกล มสาระฯ 6. จ ดหา สร างอ ปกรณ และส อการสอนให ม ใช อย างเพ ยงพอในกล มสาระฯ พร อมท งด แลร กษา ให อย ในสภาพด 7. ส งเสร มสน บสน นการจ ดต งชมรมทางว ชาการ การจ ดน ทรรศการ การสาธ ตเพ อเพ มท กษะ ประสบการณ ความร ความสามารถให ก บน กเร ยน 8. จ ดทาโครงการ ปฏ ท นปฏ บ ต งานและแนวปฏ บ ต ของกล มสาระให สอดคล องก บนโยบาย ของโรงเร ยน รวมท งควบค มงบประมาณของกล มสาระฯ 9. เก บรวบรวมหล กฐานการเร ยนการสอนท กชน ดภายในกล มสาระฯ ไว เป นหมวดหม เพ อ สะดวกในการค นหาและนาไปใช 10. ประสานงานก บคร ในกล มสาระฯ และต างกล มสาระฯ เพ อหาทางปร บปร งและพ ฒนางาน ว ชาการในกล มสาระฯ ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 11. ดาเน นการน เทศงานว ชาการภายในกล มสาระเพ อหาทางปร บปร งและพ ฒนาบ คลากรใน กล มสาระฯ ให ม ศ กยภาพย งข น 12. ตรวจทาน ปพ. 5 และสร ปผลการเร ยนรายว ชา (สว.01) ส งฝ ายว ชาการ ก อนนาเสนออน ม ต 13. ร วมเป นกรรมการท ปร กษาการบร หารโรงเร ยนและกรรมการบร หารฝ ายว ชาการ 14. ประเม นผลการปฏ บ ต งานในกล มสาระพร อมท งป ญหาอ ปสรรถ เพ อพ จารณาหาแนวทาง ปร บปร งแก ไข 15. ประเม นผลการปฏ บ ต งานสายผ สอนข าราชการคร ในกล มสาระฯ เสนอต อผ บ งค บบ ญชาเพ อ พ จารณา 16. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

5 หน าท และความร บผ ดชอบของรองห วหน ากล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. ช วยงานในหน าท ห วหน ากล มสาระฯ ตามข อ 2 11 และ 13 ตามหน าท และความ ร บผ ดชอบของห วหน ากล มสาระฯ 2. ปฏ บ ต หน าท แทนห วหน ากล มสาระฯ เม อไม ม ผ ทาหน าท ห วหน ากล มสาระฯ หร อ ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได 3. เป นท ปร กษาของห วหน ากล มสาระฯ ในการดาเน นงานในกล มสาระฯ ท กด าน 4. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย หน าท และความร บผ ดชอบของเลขาน การกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 1. ปฏ บ ต หน าท งานสารบรรณกล มสาระฯ 2. ปฏ บ ต หน าท เลขาน การในการประช มคร กล มสาระฯ 3. จ ดทาทะเบ ยนประว ต คร ในกล มสาระฯ ให เป นป จจ บ นอย เสมอ 4. จ ดทาทะเบ ยนว นลาของคร ในกล มสาระฯ และเก บหล กฐานใบลาของคร ในกล มสาระฯ 5. จ ดระบบการเก บเอกสารเก ยวก บงานธ รการ และงานบ คลากรในกล มสาระฯ 6. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

6 หน าท และความร บผ ดชอบของงานพ ฒนาบ คลากรกล มสาระฯ 1. วางแผนการปฏ บ ต งานส งเสร มว ชาช พและพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา 2. จ ดทาแผนงาน / โครงการงานส งเสร มว ชาช พคร และพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา 3. เผยแพร เอกสารความร ทางว ชาการเก ยวก บการเร ยนการสอนและความร ท วไป 4. ส งเสร มให บ คลากรในกล มสาระฯ จ ดทาและเผยแพร เอกสาร และบทความความร ทาง ว ชาการ 5. จ ดทาสารสนเทศการประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งานด านว ชาการ รวมท งการขยายผล การประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน 6. จ ดทาทะเบ ยนประว ต การประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน ของบ คลากรในกล มสาระฯ 7. ประสานงานก บห วหน ากล มสาระฯ และบ คลากรในกล มสาระฯ เก ยวก บการเข าร วมประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 8. ให ความร วมม อก บบ คลากรในกล มสาระฯ เก ยวก บหน งส อ เอกสารความร ทางว ชาการท เผยแพร 9. ส งเสร มให บ คลากรในกล มสาระฯ ม การศ กษาต อ 10. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

7 หน าท และความร บผ ดชอบของงานแผนงานกล มสาระฯ 1. ศ กษาว เคราะห ข อม ลเบ องต นเก ยวก บสภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการจาเป นของ กล มสาระฯ 2. กาหนดกรอบแผนงาน / โครงการของกล มสาระฯให สอดคล องก บนโยบายของโรงเร ยนและ หน วยงานท เก ยวข องท งในและนอกสถานศ กษา และหล กส ตรสถานศ กษา 3. ประสานงานก บฝ าย / กล มสาระฯ / งานท เก ยวข องในการจ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษา แผนปฏ บ ต การและปฏ ท นงานประจาป 4. ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผน / โครงการให เป นไปตามปฏ ท นของโรงเร ยน 5. ประสานงานจ ดทาสร ปผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาการศ กษาของกล มสาระฯ ท ก ภาคเร ยน 6. ประสานงานก บฝ ายแผนงานของโรงเร ยนตามบทบาทหน าท ท เก ยวข อง 7. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

8 หน าท และความร บผ ดชอบของสารสนเทศกล มสาระฯ 1. จ ดทาแผนงาน โครงการ ปฏ ท นปฏ บ ต งานในกล มสาระฯ และจ ดทาสารสนเทศท จาเป นและ เก ยวข องในกล มสาระฯ 2. จ ดทาทาเน ยบคร และแผนภ ม สายงานบร หารงานในกล มสาระฯ 3. รวบรวมข อม ลต าง ๆ ท เก ยวข องก บคร ในกล มสาระฯ และเผยแพร ให แก คร ในกล มสาระฯ 4. จ ดทาสถ ต เปร ยบเท ยบผลการเร ยนของน กเร ยน เพ อเสนอแนะห วหน ากล มสาระฯ เพ อ พ จารณาแนวทางปร บปร งแก ไขงานในกล มสาระให ด ข น 5. จ ดทาตารางสอนของคร ในกล มสาระฯ 6. ร บผ ดชอบในการจ ดน ทรรศการของกล มสาระฯ ท กด าน 7. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

9 หน าท และความร บผ ดชอบของพ สด กล มสาระฯ 1. จ ดหาและจ ดเก บร กษาพ สด คร ภ ณฑ ท จาเป นในการจ ดการเร ยนการสอน และปฏ บ ต งานใน กล มสาระฯ 2. จ ดทาแผนงาน ปฏ ท นปฏ บ ต งานและจ ดเสนองบประมาณในกล มสาระฯ 3. จ ดทาทะเบ ยนพ สด คร ภ ณฑ ของกล มสาระฯ ให ถ กต องและเป นป จจ บ น 4. บาร งร กษาและซ อมแซมพ สด คร ภ ณฑ ของกล มสาระฯ ให อย ในสภาพท ใช งานได ตลอด 5. ให บร การแก คร ในกล มสาระฯ ในการขอใช ว สด อ ปกรณ และการจ ดทาการใช งานให ถ กต อง 6. พ จารณาเสนอให จาหน ายพ สด คร ภ ณฑ ออกจากทะเบ ยน 7. จ ดทารายงานคงเหล อพ สด ประจาป เพ อตรวจสอบพ สด ประจาป 8. รวบรวมป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงานเสนอห วหน ากล มสาระฯ เพ อพ จารณาหา แนวทางปร บปร งแก ไขให ด ข น 9. ร บผ ดชอบด แลส ออ ปกรณ เทคโนโลย ต าง ๆ ในกล มสาระฯ 10. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

10 หน าท และความร บผ ดชอบของงานว ชาการกล มสาระฯ 1. จ ดทาแผนงาน โครงการ ปฏ ท นปฏ บ ต งานของกล มสาระฯ 2. ศ กษาหล กการ จ ดม งหมายและโครงสร างของหล กส ตร เพ อเผยแพร และให คาปร กษาก บคร ในกล มสาระฯ 3. ศ กษาระเบ ยบว ดและประเม นผลการเร ยน รวบรวมและเผยแพร ให แก คร ในกล มสาระฯ 4. จ ดหาค ม อและเสนอแนะแนวทางในการจ ดหาส อการเร ยนการสอน อ ปกรณ การสอนเพ อใช ในกล มสาระฯ 5. เป นท ปร กษาของห วหน ากล มสาระฯ ในการจ ดคร เข าสอนในกล มสาระฯ ให ตรงตามความ ถน ดและความสามารถ 6. เสนอแนะในการจ ดตารางสอนของคร ในกล มสาระฯ 7. รวบรวมหล กฐานและเอกสารเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน การว ดผลและประเม นผล การเร ยนของกล มสาระ และเก บหล กฐานให เป นระเบ ยบ สะดวกต อการค นเพ อนาไปใช 8. รวบรวมหน งส อค ม อคร หน งส ออ านประกอบ เพ อให คร ใช ประกอบการสอนในกล มสาระฯ 9. เสนอแนะในการจ ดก จกรรมเพ อให เก ดการพ ฒนาการเร ยนการสอนในกล มสาระฯ 10. เสนอแนะและเป นท ปร กษาของคร ในกล มสาระฯ ในการจ ดทาผลงานทางว ชาการ 11. ต ดตามประเม นผลการดาเน นงานด านว ชาการของกล มสาระฯ พร อมท งเสนอแนะการ แก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ภายในกล มสาระฯ ต อห วหน ากล มสาระฯ 12. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

11 หน าท และความร บผ ดชอบของงานว จ ย พ ฒนาการเร ยนการสอนกล มสาระฯ 1. ประสานงานก บฝ ายว จ ยและพ ฒนาบ คลากร กล มบร หารว ชาการ ในด านเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานว จ ย 2. ให ความร แนะนาแก บ คลากรในกล มสาระฯ เก ยวก บการว จ ยในช นเร ยน 3. จ ดหาต วอย างงานว จ ยท หากหลายเพ อให คร ได ศ กษา 4. ต ดตามการดาเน นการว จ ยของคร และรวบรวมงานว จ ยของคร ในกล มสาระฯ จ ดเป นร ปเล ม เพ อส งฝ ายว จ ยและพ ฒนาฯ กล มบร หารว ชาการ 5. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย หน าท และความร บผ ดชอบของงานประชาส มพ นธ กล มสาระฯ 1. ดาเน นการวางแผนงาน ปฏ ท นปฏ บ ต งานประชาส มพ นธ ของกล มสาระฯ 2. ประกาศข าวสารและความร ต าง ๆ ของกล มสาระฯ ให น กเร ยน บ คลากรในโรงเร ยน ผ ปกครอง น กเร ยน และช มชนทราบ 3. จ ดทาทาเน ยบบ คลากรในกล มสาระฯ ให เป นป จจ บ น 4. จ ดป ายน เทศ จ ดทาวารสาร แผ นพ บ เพ อเผยแพร ข าวสาร ข อม ลของกล มสาระ 5. ประชาส มพ นธ ความเคล อนไหวในการจ ดก จกรรมในกล มสาระฯ ให บ คลากรและน กเร ยน ทราบ 6. ประสานงานการต อนร บคณะศ กษาด งานของโรงเร ยน 7. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

12 หน าท และความร บผ ดชอบของงานการเง นและสว สด การกล มสาระฯ 1. จ ดทาบ ญช เก บหล กฐานการเง น ซ งประกอบด วย การร บ จ าย เง น การเก บร กษาเง น ให เป นป จจ บ น 2. จ ดก จกรรมหารายได เข ากล มสาระฯ 3. จ ดสว สด การให คร ในกล มสาระฯ 4. หน าท อ น ๆ ตามท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย

13

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา 2 การบร หารงานธ รการว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยาม การกาหนดกระบวนการและ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

กล มบร หารว ชาการ ขอบข ายภารก จ

กล มบร หารว ชาการ ขอบข ายภารก จ ขอบข ายภารก จ กล มบร หารว ชาการ 1. การพ ฒนาหล กส ตร และ กระบวนการเร ยนร 2. การจ ดทาทะเบ ยนและว ดผล-ประเม นผล 3. การบร หารกล มสาระการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 4. การส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา 5.

More information

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา 1 ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 การดาเน นการจ ดการศ กษา งานการบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน 61 ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน งานบร หารงบประมาณ สนองนโยบาย กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ หน วยงานร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร มความสามารถด

More information

1. ผ บร หารสถานศ กษา นายจ ระ เฉล มศ กด ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร (ชลบ ร )

1. ผ บร หารสถานศ กษา นายจ ระ เฉล มศ กด ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร (ชลบ ร ) 1 0i คาส งว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร (ชลบ ร ) ท 243 /2558 เร อง มอบหมายหน าท ความร บผ ดชอบตามระเบ ยบสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยการ บร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคโนโลย

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บทสร ปผลการประเม น ข อม ลท วไปของหน วยงาน

More information

มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒)

มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒) มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า หน งส อส าน กงาน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ - 131 - ค าช แจงการประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ สายงานบร หารสถานศ กษา (ต าแหน งรองผ อ านวยการสถานศ กษาและผ อ านวยการสถานศ กษา) การประเม นด านท 2 ด านความร

More information

ค ม อการบร หารงานโรงเร ยนว ดท าเกว ยน(ส ยอ ท ศ) ป การศ กษา 2557

ค ม อการบร หารงานโรงเร ยนว ดท าเกว ยน(ส ยอ ท ศ) ป การศ กษา 2557 ค ม อการบร หารงานโรงเร ยนว ดท าเกว ยน(ส ยอ ท ศ) ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนว ดท าเกว ยน(ส ยอ ท ศ) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาฉะเช งเทรา เขต2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารงานโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ๒.วางแผน ก าหนดมาตรการและท

More information