โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร"

Transcription

1 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษา หล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร Factors in Selecting Business Program of Choice and Students Satisfaction After Studying MBA program at NIDA โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร งานว จ ยน เป นส วนหน งของการขอร บเง นอ ดหน นงานว จ ย ประเภท 1 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.2555

2 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษา หล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร Factors in Selecting Business Program of Choice and Students Satisfaction After Studying MBA program at NIDA น าเสนอ คณะกรรมการด าเน นงานกองท นส งเสร มงานว จ ย โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร งานว จ ยน เป นส วนหน งของการขอร บเง นอ ดหน นงานว จ ย ประเภท 1 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.2555

3 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร บทค ดย อ โดย เสาวล กษณ ป ญญาภาส งานว จ ยน ม งการศ กษาเร อง ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ม ว ตถ ประสงค ใน การศ กษาด งน 1. เพ อศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ก าล งศ กษาในคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 3. เพ อศ กษาป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาปร ญญาโทใน การศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยผ ศ กษาได ท าการเก บรวบรวมข อม ล ด วยแบบสอบถาม จากกล มต วอย างท เป นน กศ กษาท ศ กษาอย หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 คณะ บร หารธ รก จภาคปกต และภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จ านวน 200 คน และว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต ร อยละ (Percentage) ค าเฉล ย ( Χ ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ป ญหาและ อ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร กล มต วอย างม ระด บป ญหาและอ ปสรรคท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร โดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( Χ = 3.32) ประเด นท กล มต วอย างม ระด บป ญหาและ อ ปสรรคมากท ส ดค อ เร องช องทางในการต ดต อส อสารและการหาข อม ลในด านต าง ๆ ให ก บน กศ กษา รองลงมาค อ เร องการพ ฒนาปร บปร งเว บไซต ของคณะให เป นป จจ บ น และท ม ป ญหาและอ ปสรรคน อย ท ส ดค อเร องสถานท ต งของสถาบ นอย ไกล ข อเสนอแนะท ได จากการศ กษาพบว าน กศ กษาม ความพ ง พอใจด านส งอ านวยความสะดวกเร อง อาหารว างท จ ดให น อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรม การ ปร บปร งค ณภาพและรสชาต ของอาหารว างท จ ดให น กศ กษา โดยเร องความสดและสะอาด ม ปร มาณท เหมาะสม และม รสชาต ท ถ กปากและน กศ กษาม ความพ งพอใจในด านเจ าหน าท ด แลหล กส ตรในเร อง จ านวนเจ าหน าท ในการด แลตลอดหล กส ตรม ความเหมาะสมน อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรม การ เพ มจ านวนเจ าหน าท ท ด แลหล กส ตรให มากข น เพ อท จะสามารถด แลน กศ กษาได อย างท วถ ง และ น กศ กษาม ความพ งพอใจเร องว สด และอ ปกรณ การเร ยนการสอนท ได ร บ เช น เอกสารในการเร ยน หน งส อ ส อในการเร ยนการสอนเป นต นน อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรปร บปร งเร องการจ ดหา และบร การส อว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนให เพ ยงพอต อน กศ กษา และคณะบร หารธ รก จควรปร บปร ง ช องทางในการต ดต อส อสารระหว างคณะก บน กศ กษา โดยอาจจะต ดต อก บน กศ กษาผ านท ง โทรศ พท ม อถ อ และอ นเตอร เน ต และควรจ ดท าฐานข อม ลท เก ยวข อง

4 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยฉบ บน ส าเร จได ด วยความกร ณาอย างส งจาก ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร. ไพบ ลย ช าง เร ยน เป นอาจารย ท ปร กษาท ได กร ณาสละเวลาให ค าปร กษา แนะน า และตรวจสอบแก ไขข อบกพร อง และได ให ข อเสนอแนะในการปร บปร งให ด ย งข น และท าให การว จ ยในคร งน ส าเร จล ล วงด วยด ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณในความร วมม อจากค ณเลขา ว ลไพจ ตร (น กว จ ยระด บ 9) รวมถ งคณบด คณะ บร หารธ รก จ (รองศาสตราจารย ดร.บ ญช ย หงส จาร ) ค ณชน ดา เวชชาน เคราะห (เลขาน การคณะ บร หารธ รก จ) ผ บ งค บบ ญชา และห วหน ากล มงานการศ กษารวมถ งผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานบร หาร และธ รการ คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ท ได ให ความอน เคราะห ในการให ข อม ลด านเอกสาร การช วยแจกและเก บแบบสอบถาม ซ งเป นประโยชน ต อผ ว จ ยในคร งน เป นอย างย ง ส ดท ายน ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณท กท านท ได ให ความร และให ค าปร กษาแนะน าในด าน ว ชาการต าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการท าว จ ยจนส าเร จและล ล วงด วยด เสาวล กษณ ป ญญาภาส กรกฏาคม 2555

5 สารบ ญ หน า บทค ดย อ (1) ก ตต กรรมประกาศ (2) สารบ ญ (3) บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ค าถามในการว จ ย ว ตถ ประสงค ในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษาว จ ย ขอบเขตการศ กษา 4 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ความหมายของความคาดหว ง ความหมายของความพ งพอใจ ทฤษฏ ท เก ยวข อง ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ ทฤษฎ แรงจ งใจ ทฤษฎ ความคาดหว ง แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา ประว ต คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โครงสร างการแบ งส วนราชการ โครงสร างอ ตราก าล งสายสน บสน น ย ทธศาสตร และแผนการด าเน นงาน กรอบแนวค ดในการว จ ย 35 บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย การออกแบบการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ว ธ การศ กษา กรอบแนวค ดในการว จ ย 39

6 หน า 3.5 เคร องม อท ใช ในการศ กษา การเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ประเด นศ กษาในการว จ ย 44 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ข อม ลส วนบ คคลของผ ตอบแบบสอบถาม ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 60 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ข อเสนอแนะ 66 บรรณาน กรม 67 ภาคผนวก 68 แบบสอบถาม 69 ประว ต ย อของผ ศ กษาว จ ย 75

7 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา สถานการณ ป จจ บ นและสภาพป ญหา ในสถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งไม สามารถหล กเล ยงการแข งข นท เข มข นได จ งม ความจ าเป นจะต อง พ ฒนาแนวทางการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนเพ อตอบสนองความพ งพอใจของผ ร บบร การ ตลอดจนต องพ ฒนาระบบงานเพ อให เก ดความประท บใจและความสะดวกสบายต อผ ร บบร การให มากข น ด งน น การให บร การก บน กศ กษาเก ยวก บการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพจ งเป นการสร างความได เปร ยบ ในการแข งข นระหว างมหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของร ฐท ส าค ญอย างหน ง ซ งขอบเขต ของการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนและผ ร บบร การค อน กศ กษา ในฐานะท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ขอบเขตของการให บร การเก ยวก บการ เร ยนการสอนทางด านบร หารธ รก จ จ งเน นการบร การด านการเร ยนการสอนท เก ยวข องก บน กศ กษาภาค ปกต และน กศ กษาภาคพ เศษเป นหล กซ งหน วยงานท ให บร การก บน กศ กษาในด านต าง ๆ ของคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐน น ม อย หลาย หน วยงาน เช น คณะท จ ดการเร ยนการสอน กองบร การการศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา กองคล งและ พ สด ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศศ นย คอมพ วเตอร ส าน กบรรณสารการพ ฒนา กล มงานผ งแม บท และอาคารสถานท เป นอาท นอกจากน การเปล ยนแปลงในกระแสโลกาภ ว ฒน ท าให ผ บร โภคสม ยใหม ซ งใน สถาบ นการศ กษาจะเร ยกว าน กศ กษาได ม การเปล ยนแปลงร ปแบบการด าเน นช ว ตท ต องร บเร งและแข งข น ตลอดเวลาท งด านช ว ตส วนต ว การศ กษา และการท างาน ท าให จ าเป นต องพ งพาผ อ นช วยเหล อจ ดการ เร องราวต าง ๆ ให ส าเร จล ล วงไป เพ อให สามารถด าเน นช ว ตของตนเองได อย างผาส กด งน นการ ให บร การก บน กศ กษาในด านการเร ยนการสอนในป จจ บ นจ งม ความส าค ญมาก ซ งผ ว จ ยสามารถแบ ง ระด บความส าค ญของการบร การในด านการเร ยนการสอนได 2 ระด บ ค อ

8 1. ความส าค ญท ม ต อต วผ ร บบร การ ค อ จะท าให ได ร บบร การในด านการเร ยนการสอนท ด และ ท าให ผ ร บบร การม ความส ข ม ความป ต ย นด และม ความระล กถ งในการท จะมาขอร บบร การในหล กส ตร คณะบร หารธ รก จในด านการเร ยนการสอนในคร งต อไป 2. ความส าค ญในด านผ ให บร การ ท าให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สามารถร กษาการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนเพ อให น กศ กษาท จบการศ กษาไปแล วสามารถบอก ปากต อปากก บบ คคลท อย ในแวดวงของน กศ กษาซ งจะท าให ร กษาความจงร กภ กด และความภาคภ ม ใจท ม ต อสถาบ นการศ กษาคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร และนอกจากน ย งสามารถเพ ม น กศ กษาหร อล กค าใหม (Customer Acquisition) ให ก บสถาบ นการศ กษาคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบ ร หารศาสตร ได และบ คลากรผ ให บร การต องพยายามกระท าท กว ถ ทางท จะเพ มน กศ กษาใหม เพราะเป น การสร างความเจร ญร งเร องให แก หน วยงานคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ด วย การม จ านวนน กศ กษาใหม เพ มมากข นซ งจะเป นต วช ว ดค ณภาพการให บร การอย างหน งอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น สภาพป ญหา ในกระแสโลกาภ ว ฒน และเข าส ย คท เร ยกว า ย คข อม ลข าวสาร (Information Age) ซ งก อให เก ด การเปล ยนแปลงในหลาย ๆ ด านไม ว าจะเป นด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และเทคโนโลย โดยเฉพาะ อย างย งในด านเศรษฐก จท เร ยกว า เศรษฐก จไร พรมแดน (Borderless Economy) ก อให เก ดความก าวหน าทางด าน เทคโนโลย และส งผลให การส อสารข อม ล ข าวสาร เป นไปอย างรวดเร วจ งท าให แต ละสถาบ นการศ กษา ของร ฐมองเห นความส าค ญในการน าเทคโนโลย ด านคอมพ วเตอร เข ามาใช ก นอย างแพร หลายเพ อช วย เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการปฏ บ ต งานของสถาบ นการศ กษาให มากข นตลอดจนอ านวย ความสะดวกในด านข อม ลข าวสารท รวดเร วย งข น ถ งแม งบประมาณในการลงท นจะส งก ตาม โดยแต ละ สถาบ นการศ กษาของร ฐคาดหว งว างบประมาณท ลงท นไปน น จะเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ให ก บองค การได อย างค มค า ส งส าค ญอ กประการหน งท สถาบ นการศ กษาของร ฐควรค าน งถ ง ค อการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ซ งป จจ บ นม ความส าค ญมาก เน องจากทร พยากรมน ษย เป นป จจ ยส าค ญในการ ผล กด นให งานต าง ๆ บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ท แต ละองค การก าหนด ซ งส งส าค ญ ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ความร (Knowledge) ท กษะ (Skill) ท ศนคต (Attitude) ท เห นผลได รวดเร ว และประหย ดค าใช จ าย ค อการฝ กอบรมบ คลากรในท ก ๆ ด าน มหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของภาคร ฐ ม ห วใจส าค ญหล กในการให บร การก บ น กศ กษาและบ คคลผ มาร บบร การท งจากหน วยงานภายในและภายนอกขององค การ ซ งการพ ฒนา บ คลากรในองค การต าง ๆ ไม ได อย ท ประส ทธ ภาพของเคร องม อหร อว ธ การท น ามาใช ในการพ ฒนา เท าน นแต ข นอย ก บว าองค การได พ ฒนาบ คลากรถ กท ถ กจ ดหร อไม ถ าจะพ ดง าย ๆ แบบภาษาชาวบ านก ค อ เกาถ กท ค นหร อไม หลายองค การได น าเอาเคร องม อการบร หารจ ดการท ท นสม ยจากต างประเทศเข ามา

9 ใช แต ส ดท ายป ญหาการบร หารคนก ย งคงม อย เหม อนก น เพราะจ ดยาไม ตรงก บโรคหร อไม ก ไม ร ว า สาเหต ท แท จร งของโรคค ออะไร ซ งในการประเม นระด บของป ญหาในการให บร การต องม ความแน ใจ เม อแน ใจว า ป ญหาในการให บร การของคนในองค การถ กต อง และสะท อนความเป นจร งแล ว ข นตอน ต อมาค อ การประเม นระด บของป ญหาว าร นแรงมากน อยเพ ยงใด ป ญหาน นเก ดข นมานานหร อย ง ป ญหา น น ๆ ส งผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมต อองค การ อะไรบ าง อย างไร ระด บไหน นอกจากน อาจจะ ต องมาจ ดล าด บความส าค ญของป ญหาท ประเม นได ด วยว า ป ญหาควรจะด าเน นการแก ไข หร อพ ฒนา เร งด วนกว าก น ป ญหาไหนท ต องแก อ กป ญหาหน งก อน จ งจะด าเน นการแก ไขหร อพ ฒนาได เช น การท จะพ ฒนาความสามารถของบ คลากรได จะต องแก ไขป ญหาช ว ตส วนต วของบ คลากร ท ส งผลกระทบต อ งานให ได ก อน ซ งในระด บมหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของภาคร ฐจะม หน วยงานท รองร บ ในการให บร การต าง ๆ ในแต ละด านก บน กศ กษา ซ งม ประเด นในแต ละหน วยงานต าง ๆ ของ สถาบ นการศ กษาท ผ ว จ ยได พบว าม ป จจ ยป ญหาด านต าง ๆ เก ยวก บการเร ยนการสอนของในหล กส ตรท เป ดสอนของคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ในการให บร การก บน กศ กษาของ คณะ ด งน น เพ อให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ได ทราบว าม ป จจ ยอะไรในการ ต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร ผ ว จ ยจ งได ท าการศ กษาว จ ยเพ อให ทราบถ งป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจเล อกเร ยนท คณะ บร หารธ รก จ และหล งจากท น กศ กษาได เข ามาศ กษาแล วผ ว จ ยจ งได ท าการศ กษาเก ยวก บความพ งพอใจของ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยได ก าหนด ว ตถ ประสงค ของการว จ ยเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ม ด งต อไปน 1.2 ค าถามในการว จ ย ประการแรก ป จจ ยอะไรท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนคณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ประการท สอง หล งจากเข ามาศ กษาในคณะบร หารธ รก จแล วม ความพ งพอใจของน กศ กษาคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร อย างไร ประการท สาม น กศ กษาม ป ญหาและข อเสนอแนะอย างไร เพ อท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จะได ด าเน นการน าไปปร บปร งและแก ไขเพ อให เก ดการพ ฒนาท ด ย งข น 1.3 ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. เพ อศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ก าล งศ กษาในคณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

10 3. เพ อศ กษาป ญหา และข อเสนอแนะของน กศ กษาปร ญญาโทในการศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 1.4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษาว จ ย 1. เพ อทราบถ งป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท ท คณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อทราบว าน กศ กษาปร ญญาโทม ความพ งพอใจท ได เข ามาศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร มากน อยเพ ยงใด โดยผลการว จ ยสามารถน ามาพ ฒนาและปร บปร งให ม ประส ทธ ภาพได อย างต อเน องและย งย น 3. เพ อทราบป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ของน กศ กษาท ม ต อการเข ามาศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 4.. เพ อทราบข อเสนอแนะต าง ๆ ท น กศ กษาปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร ศาสตร ได แสดงความค ดเห น เพ อจะได น ามาพ ฒนาปร บปร งต อไปในอนาคต 5. เพ อคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สามารถน าผลการว จ ยคร งน ไปพ ฒนา หร อแก ไขให เก ดประโยชน ส งส ดต อไปในอนาคตได ไม มากก น อย 1.5 ขอบเขตการศ กษา ประชากรท ใช ในการว จ ย ประชากร ค อ น กศ กษาท ศ กษาอย ในคณะบร หารธ รก จ หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เฉพาะท ศ กษาอย ณ คณะบร หารธ รก จภาคปกต และภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบ ร หารศาสตร เท าน น ขอบเขตด านเน อหา 1. การว จ ยคร งน เน นการศ กษาเพ อต องการทราบถ งว ตถ ประสงค และป จจ ยท แท จร งว าน กศ กษาม เหต ผลหร อแนวความค ดใดบ างในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท ท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยเน อหาท ศ กษาจะครอบคล มถ งป จจ ยต างๆ ในหลายๆ ด านเช น ช อเส ยงสถาบ น อาจารย ผ ทรงค ณว ฒ ท าเลท ต ง เน อหาหล กส ตร การยอมร บทางส งคม ค าใช จ ายในการเร ยน เป นต น ซ งผ ว จ ย คาดหว งว าผลการว จ ยจะสามารถน าไปปร บปร งและพ ฒนาในด านการศ กษาต อไปในอนาคต 2. การว จ ยคร งน ผ ว จ ยคาดหว งว าจะทราบความพ งพอใจของน กศ กษาว าเม อเข ามาศ กษาแล วส งท ได ร บ พ งพอใจมากน อยแค ไหน ตรงก บท คาดหว งไว ก อนเร ยนหร อไม อย างไร ซ งผ ว จ ยมองในหลายม ต ไม ว าจะเป น ความร ท ได ร บ สภาพแวดล อม หร อแม กระท งความส มพ นธ ในหม อาจารย และน กศ กษาเป นอย างไร ด งน นจ ง คาดหว งว าผลการว จ ยจะสามารถท าให คณะบร หารธ รก จทราบว าน กศ กษาค ดอย างไรต อการมา ศ กษา ณ คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เพ อจะได น าไปปร บปร งและพ ฒนาให ด ข นต อไปในอนาคต

11 3. เน องจากป จจ บ นสถาบ นท เป ดสอนในระด บปร ญญาโทป จจ บ นม เป นจ านวนมาก โดยเฉพาะ หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ด งน น หากมองในเช งธ รก จม การแข งข นก นส ง ด งน นแต ละสถาบ นจะต องม การพ ฒนาการเร ยนการสอนอย างต อเน อง อ กท งในด านเทคโนโลย ต าง ๆ ล วนแล วแต ต องม การพ ฒนา ด งน นการ ท าว จ ยในเร องด งกล าว สามารถท าให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ทราบว าน กศ กษา ส วนใหญ ม ความเห นต อคณะบร หารธ รก จและหล กส ตรของคณะอย างไร 4. เน องจากสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป ดสอนหลายหล กส ตรท งปร ญญาโทและปร ญญาเอก ผ ว จ ยจ งก าหนดขอบเขตการศ กษาเฉพาะน กศ กษาปร ญญาโท ท ศ กษาอย ในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร เท าน น เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปร มาณโดยใช เคร องม อการเก บรวบรวมข อม ลโดยศ กษาจาก เอกสาร ศ กษา ค นคว า รวบรวม และประมวลผลงานรายงานทางว ชาการ เช น ผลงานการว จ ย ต าราท เก ยวข อง แนวค ด ทฤษฎ ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ เอกสารราชการเคร องม อท ใช ในการส ารวจข อม ล ค อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ งผ ว จ ยสร างข นจากการศ กษาแนวค ด ข อม ลเอกสารอ างอ งต าง ๆ เพ อท าให การออกแบบสอบถามเป นไปในล กษณะท ง ายและสะดวกแก ผ ตอบแบบสอบถาม และครอบคล มถ งว ตถ ประสงค โดยแบ งรายละเอ ยดของแบบสอบถามออกเป น 4 ส วน ด งน ส วนท 1 เป นข อม ลส วนบ คคล เช น เพศ อาย สถานภาพ จบการศ กษาปร ญญาตร คณะ/สาขาว ชาเอก/จาก สถาบ นการศ กษาใด/เกรดเฉล ย รายได ต อเด อน อาช พ ป จจ บ นเป นน กศ กษาหล กส ตรใด/ร นท เท าไร จ านวน 7 ข อ ส วนท 2 เป นข อม ลเก ยวก บป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจการเล อกเร ยนของน กศ กษาหล กส ตร ปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร ล กษณะ แบบสอบถามเป นแบบปลายป ดจ านวน 5 ข อ และให ผ ตอบแบบสอบถามสามารถเล อกป จจ ยได ตามล าด บ ความส าค ญจ านวน 1 ข อ และเป นแบบปลายเป ดจ านวน 1 ข อ ส วนท 3 เป นข อม ลเก ยวก บความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ศ กษาในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นค าถามแบบปลายป ดจ านวน 5 ข อ ส วนท 4 เป นข อม ลเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะเป นค าถาม ปลายป ดให ผ ตอบได แสดงความค ดเห นจ านวน 10 ข อ ส วนท 5 เป นข อเสนอแนะอ น ๆ ท ต องระบ โดยให น กศ กษาท ศ กษาอย ในท กหล กส ตร ของคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยแบบสอบถามจะเป นค าถามแบบปลายเป ดให ผ ตอบได แสดงความค ดเห น จ านวน 2 ข อ ขนาดต วอย าง ในการว จ ยคร งน เน องจากม ข อจ าก ดเร องระยะเวลาค อนข างน อย ผ ว จ ยจ งใช แบบสอบถามในการว จ ย คร งน จ านวน 200 ช ด จากน กศ กษาท ศ กษาอย หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 คณะบร หารธ รก จภาคปกต และ

12 ภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร เท าน น โดยม น กศ กษาคณะ บร หารธ รก จท ศ กษาในหล กส ตร R-MBA Eng-MBA FLEX-MBA Y-MBA E-MBA ในช นป ท 1-2 ท ก หล กส ตร ด งแสดงในตารางต อไปน นศ.ปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ R-MBA ป 1 ป 2 Eng-MBA ป 1 ป 2 FLEX-MBA ป 1 ป 2 Y-MBA ป 1 ป 2 E-MBA ป 1 ป 2 รวม ป ท ช ด ป ท ช ด รวมท งส น ช ด

13 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร องป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ผ ว จ ยได รวบรวมแนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อเป นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวค ด การต งสมม ต ฐานการว จ ย และใช ในการอธ บาย ความคาดหว ง และความพ งพอใจก อนและหล งเข ามาศ กษาต อในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยแบ งเป นประเด นท ส าค ญในการศ กษาค อในด านการเร ยนการสอน ด านการส งคมกล ม เพ อน ด านก จกรรมน กศ กษา ด านบร การน กศ กษา ด านอาคารสถานท โดยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องซ งม รายละเอ ยด ด งน 2.1 ความหมายของความคาดหว ง 2.2 ความหมายของความพ งพอใจ 2.3 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.4 แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา 2.5 ประว ต คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2.6 แผนย ทธศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2.7 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความหมายของความคาดหว ง น กว ชาการ และผ ร หลายท านได ให ความหมายของความคาดหว งไว ด งน ส รางค จ นทร เอม (2524: 128, อ างใน ร กชนก โสภาพ ศ, 2524: 65) กล าวว าความคาดหว งค อ อ นด บของจ ดหมายท ต งไว เป นความคาดหว งท น าจะเป นไปได ช ว ตของคนเราท กคนย อมข นอย ก บความ คาดหว งด วยก นท งส น พฤต กรรมท กอย างท บ คคลแสดงออกในป จจ บ น เราย อมคาดหว งผลในอนาคต ฉะน นความคาดหว งจ งเป นผลมาจากประสบการณ ในอด ตของบ คคล

14 ส ณ ย ธ รดากร (2525: 92, อ างใน ร กชนก โสภาพ ศ, 2542: 6) ให ความหมาย ของความคาดหว งท เก ยวข องและส มพ นธ ก บส งท เก ดข นในช ว ตจร งของคนว า ความคาดหว ง ค อ การท านายเหต การณ ว า จะ ม อะไรเก ดข นบ าง การคาดหว งจะเก ดได ก ต อเม อส งน นเป นส งท เราเคยม ประสบการณ เด มมาก อน ส ณ ย ธ รดากร (2524: 208) กล าวว า ความคาดหว ง ค อ ความคาดหว งว าพฤต กรรมน นจะเป น สาเหต ให ไป ถ งเป าหมายท ต งใจไว ความคาดหว งในความหมายท เป นล กษณะทางจ ตว ทยา ซ งม ได เจาะจงท การกระท าอย างเด ยว แต จะรวมถ งแรงจ งใจ ความเช อ ความร ส ก ท ศนคต และค าน ยมด วย (พ ส ฐ มหามงคล 2546 : 17-20) Finn (1921: 15-16) กล าวว า ความคาดหว ง หมายถ ง การประเม นค าบ คคลหร อตนเองด านจ ตร ส าน ก และใช ความคาดหว งน นมาเป นแนวทางในการก าหนดพฤต กรรมท จะม ต อบ คคลท ตนคาดหว ง หร อตนเองในล กษณะท ตนค ดว าถ กต อง Getzels และคณะ (1968: 45-47) กล าวว าความคาดหว งของบ คคลย อมแตกต างก นไปเพราะ คนเราต างม ความค ดและความต องการแตกต างก น พฤต กรรมทางส งคมของบ คคลจ งแตกต างก นออกไป ด วย De Cecco (1967: 80-82) กล าวว า การก าหนดความคาดหว งของบ คคล ข นอย ก บประสบการณ เพราะความคาดหว งเป นเร องของความร ส กน กค ด และการคาดการณ ของบ คคลท ม ต อส งหน งส งใด โดย ส งน นๆ อาจจะเป นร ปธรรมหร อนามธรรมก ได และเป นการประเม นค าโดยใช มาตรฐานของตนเองเป น เคร องว ด การคาดการณ หร อคาดหว งของแต ละบ คคลจ งแตกต างก นออกไปท งน ข นอย ก บภ ม หล ง ประสบการณ ความเข าใจ และการเห นค าของความส าเร จ Son (1988:21) กล าวว า ความคาดหว งเป นเป นการคาดการณ ล วงหน าและเช อว าบางส งบางอย าง จะเก ดข น หร อเป นความเช อว าบางส งบางอย างควรจะเก ดข น หร ออาจจะเก ดข น Clay (1988:252) กล าวถ งความคาดหว งต อการกระท า หร อสถานการณ ว าเป นการคาดการณ ล วงหน าถ งอนาคตท ด หร อเป นความม งหว งท ด งามเป นระด บหร อค าความน าจะเป นของส งใดส งหน งท ม งหว งไว Oxford University (1989: 281) ให ความหมายของความคาดหว งว า เป นสภาวะทางจ ตซ งเป น ความร ส กน กค ด หร อเป นความค ดเห นอย างม ว จารณญาณของบ คคลท คาดคะเน หร อคาดการณ ล วงหน า ต อบางอย างว าควรจะม ควรจะเป น หร อควรจะเก ดข น Mondy และคณะ (1990 อ างถ งใน พ ส ฐ มหามงคล, 2546: 20) ได ให ความหมายของความ คาดหว งว า เป นการคาดการณ ของบ คคลต อส งต างๆ โดยบ คคลจะใช ประสบการณ ท เคยประสบมาเป น ป จจ ยในการก าหนดความคาดหว ง ความคาดหว งจ งเป นความร ส กความค ดเห น การร บร การต ความหร อ การคาดการณ ต อส งต างๆ ท ย งไม เก ดข น พฤต กรรมการแสดงออกของบ คคลจ งเป นไปตามผลล พธ ของ ความคาดหว งท ต งไว

15 จากความหมายความคาดหว งข างต นสร ปได ว า ความคาดหว งเป นระด บพฤต กรรม ของบ คคลใดบ คคลหน ง ท อาศ ยประสบการณ เด มของตนในการต ดส นใจส งใดส งหน ง ท จะไปให ถ ง เป าหมายท ก าหนดหร อต องการให เป นไปตามความต องการของตน 2.2 ความหมายของความพ งพอใจ การศ กษาถ งความพ งพอใจม กน ยมศ กษาก นใน 2 ม ต ค อ ม ต ในด านความพ งพอใจ ของผ ปฏ บ ต งาน (job satisfaction) หร อ ผ ให บร การ (service provider) และม ต ในด านความพ งพอใจใน การร บบร การ (service satisfaction) หร อ ผ ร บบร การ (customer) ในการศ กษาคร งน ได ท าการศ กษาถ ง คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ในฐานะท เป นผ ให บร การทางการศ กษา และศ กษา ถ งความพ งพอใจของน กศ กษาของคณะบร หารธ รก จในฐานะท เป นล กค า หร อ ผ ร บบร การทางการศ กษา โดยม ผ ให ความหมายของความพ งพอใจไว ด งน Oskamps (1984 อ างใน อรวรรณ เมฆท ศน, 2543: 3) ได ให ความหมายของความพ งพอใจไว 3 น ย ค อ 1) ความพ งพอใจ หมายถ ง สถานการณ ท เป นผลจากการปฏ บ ต การจร ง ได เป นไปตามท บ คคลท คาดหว งไว 2) ความพ งพอใจ หมายถ ง ระด บของความส าเร จท เป นไปตามความต องการ 3) ความพ งพอใจ หมายถ ง การท งานได เป นไปตามหร อสนองต อค ณค าของบ คคล อ ท ยพรรณ ส ดใจ (2545: 7) ความพ งพอใจ หมายถ ง ความร ส กหร อท ศนคต ของบ คคลท ม ต อส ง ใดส งหน งโดยอาจจะเป นไปในเช งประเม นค า ว าความร ส กหร อท ศนคต ต อส งหน งส งใดน นเป นไปใน ทางบวกหร อทางลบ อ ฎธพร มาข า (2543: 29) ได ให ความหมายว า ความพ งพอใจ หมายถ ง ท ศนคต หร อระด บความ พ งพอใจของบ คคลต อก จกรรมต าง ๆ ซ งสะท อนให เห นถ งประส ทธ ภาพของก จกรรมน น ๆ โดยเก ดจาก พ นฐานของการร บร ค าน ยมและประสบการณ ท แต ละบ คคลได ร บ ระด บของความพ งพอใจจะเก ดข นเม อ ก จกรรมน นๆ สามารถตอบสนองความต องการแก บ คคลน นได Tiffin and McCormick (1965 อ างใน ลดาว ลย ทร พย อย, 2543: 9) กล าวว าความพ งพอใจเป น แรงจ งใจของมน ษย ท ต งอย บนความต องการข นพ นฐาน (basic needs) ท ม ความหมายเก ยวข องก นอย าง ใกล ช ดก บผลส มฤทธ และแรงจ งใจ (incentive) และพยายามหล กเล ยงส งท ไม ต องการ พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ได ให ความหมายของค าว า พ ง หมายความถ ง ส งท ควรจะเป น การยอมตาม ความจ าเป น ค าว า พอใจ หมายความถ ง ควรแก ความต องการ เต มท เท าท จ าเป น สมใจ ด งน น ความหมายของความพ งพอใจซ งสร ปได ว าความพ งพอใจค อ ส งท ควรจะเป นไปตาม ความต องการ ความพ งพอใจจ งเป นผลของการแสดงออกของท ศนคต ของบ คคลอ กร ปแบบหน ง ซ งเป น

16 ความร ส กเอนเอ ยงของจ ตใจท ม ประสบการณ ท มน ษย เราได ร บ อาจจะมากหร อน อยก ได และเป น ความร ส กท ม ต อส งใดส งหน ง ซ งเป นไปได ท งทางบวกและทางลบ แต ถ าเม อใดส งน นสามารถตอบสนอง ความต องการหร อท าให บรรล จ ดม งหมายได ก จะเก ดความร ส กทางบวกเป นความร ส งท พ งพอใจ แต ในทางตรงก นข าม ถ าส งน นสร างความร ส กผ ดหว งไม บรรล จ ดม งหมาย ก จะท าให เก ดความร ส กทางลบ เป นความร ส กไม พ งพอใจ 2.3 ทฤษฎ ท เก ยวข อง ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ Abraham S. Maslow (quoted in Robbins, 2001, p. 157) ได แบ งความต องการของมน ษย (Hierarchy of needs theory) ต งแต ระด บต าส ดถ งระด บส งส ด เป น 5 ข น โดย มาสโลว ได จ าแนกความ ต องการท ง 5 ข นของมน ษย เป น 2 ระด บใหญ ๆ ค อ ระด บต า (Lower-order) ได แก ความต องการทาง กายภาพ และความต องการความม นคง ส าหร บความต องการในระด บส ง (Higher-order Needs)ได แก ความต องการทางส งคม ความต องการได ร บการยกย อง และความต องการความส าเร จในช ว ต ซ งความ แตกต างของความต องการท ง 2 ระด บ ค อ ความต องการในระด บส งเป นความพ งพอใจท เก ดข นภายในต ว บ คคล ขณะท ความต องการในระด บต า เป นความพ งพอใจท เก ดจากภายนอก เช น ค าตอบแทน เป นต น 1) ความต องการระด บกายภาพ (Physiological Needs) เป นความต องการทางร างกายข นพ นฐาน ของมน ษย และเป นส งท จ าเป นท ส ดส าหร บการด ารงช ว ต ความต องการเหล าน ได แก อากาศ น า เคร องน งห ม ยาร กษาโรค ท อย อาศ ย ความต องการทางเพศ เป นต น มน ษย จะม ความต องการในล าด บ ถ ดไปเม อความต องการระด บกายภาพได ร บการตอบสนองแล ว ด งน น ในข นแรกองค กรจะต อง ตอบสนองความต องการของพน กงานโดยการจ ายค าจ างและผลตอบแทนเพ อให พน กงานสามารถน าเง น ไปใช จ ายเพ อแสวงหาส งจ าเป นพ นฐานในการด ารงช ว ตของแต ละคน 2) ความต องการความม นคงปลอดภ ย (Safety or Security Needs) เม อความต องการด านร างกาย ได ร บการตอบสนองแล ว ความต องการความม นคงปลอดภ ยก จะเข ามาม บทบาทในพฤต กรรมของมน ษย ความปลอดภ ยด งกล าวม 2 ร ปแบบ ค อ ความต องการความปลอดภ ยทางด านร างกาย และความม นคง ทางด านเศรษฐก จ ซ งความต องการความปลอดภ ยทางด านร างกาย ได แก การม ความปลอดภ ยในช ว ต การ ม ส ขภาพด เป นต น ส วนความม นคงทางเศรษฐก จ ได แก การม อาช พการงานม นคง การท างานท ม หล กประก นอย างเพ ยงพอจะม ผลต อการต ดส นใจในการท างานต อไปอ นจะเป นข อม ลในการต ดส นใจ ลาออกจากงานหร อการพ จารณาเล อกงานใหม แต ตราบใดท ความต องการด านร างกายย งไม ได ร บการ ตอบสนอง ความต องการท จะได ร บความม นคงปลอดภ ยก ค อนข างน อย 3) ความต องการทางส งคม (Social Needs) เม อความต องการท ง 2 ประการได ร บการตอบสนอง แล ว ความต องการในระด บท ส งกว า จะเข ามาม บทบาทต อพฤต กรรมของมน ษย ความต องการทางส งคม

17 ได แก ความต องการการยอมร บในผลงาน ความเอ ออาทร ความเป นม ตรท ด ความม มน ษยส มพ นธ ท ด และความร กจากผ บ งค บบ ญชาและเพ อนร วมงาน องค การสามารถตอบสนองความต องการของพน กงาน ได โดยการให ล กจ างม ส วนในการแสดงความค ดเห น ให ล กจ างท างานเป นกระบวนกล ม (Group Process) และม ล กษณะเป นการร วมม อร วมใจ (Collaboration) ในการท างานมากกว าท จะม งการแข งข น (Competition) ตลอดจนองค กรต องมองเห นค ณค าของบ คลากร ยอมร บความค ดเห นของเขาเหล าน นด วย การยกย องชมเชยเม อม โอกาสอ นควร 4) ความต องการได ร บการยกย องสรรเสร ญในส งคม (Esteem Needs) หมายรวมถ ง ความเช อม น ในตนเอง ความส าเร จ ความร ความสามารถ การน บถ อตนเอง ความเป นอ สระและเสร ภาพในการท างาน ตลอดจนต องการม ฐานะเด นและเป นท ยอมร บน บถ อของคนท งหลาย การม ต าแหน งส งในองค การ หร อ การท สามารถใกล ช ดบ คคลส าค ญ ๆ ล วนเป นการส งเสร มให ฐานะของบ คคลเด นข นท งส น 5) ความต องการความส าเร จในช ว ต (Self-actualization Needs) เม อมน ษย ได ร บการตอบสนอง ท ง 4 ระด บแล ว มน ษย จะท างานเพ องานค อ อยากร ว าตนม ศ กยภาพแค ไหน และพยายามพ ฒนาศ กยภาพ ของตนไปส จ ดส งส ด การท างานเก ดจากสนใจและร กในงานท ท า และท าเพราะได ม โอกาพ ฒนาศ กยภาพ ของตนให ถ งจ ดส งส ด สามเหล ยมแสดงล าด บข นความต องการ ท มา : Abraham S. Maslow

18 2.3.2 ทฤษฎ แรงจ งใจ (Motivation Theory) ทฤษฎ แรงจ งใจเช อก นว าการเก ดพฤต กรรมม สาเหต ต าง ๆ ก น จ งได อธ บายความเช อม นว า พฤต กรรมน นจะเก ดข นได เม อม ส งเร ามาเป นเคร องช กน า และท าให เก ดการตอบสนองในร ปของ พฤต กรรม ทฤษฎ น เน นส งเร าท เก ดจากภายนอกมากกว าส งเร าภายใน แม แต ความต องการหร อแรงข บท เก ดข นก ถ อเอาเฉพาะท ส งเกตเห นได การจ งใจหร อแรงจ งใจ (Motivation) จ งเป นกระบวนการท เก ดข นแก บ คคลในการใช ความ พยายามผล กด นให เก ดการกระท าอย างต อเน อง และม แนวทางท แน นอน เพ อม งไปส เป าหมายท ต องการ แรงจ งใจภายในเก ดมาจากความส มพ นธ โดยตรงระหว างบ คคลก บส งท ม ปฏ ส มพ นธ ด วย ส วนแรงจ งใจ ภายนอกเป นผลมาจากส งแวดล อม ทฤษฎ แรงจ งใจม กเน นท กระบวนการ โดยยอมร บว าแรงจ งใจเป นผล ท เก ดจากความเช อของบ คคลเก ยวก บความคาดหว ง ความเป นเสม อนเคร องม อ และการม ค ณค าท เหมาะสมหร อค ณค าสอดคล องตามความต องการของแต ละคนจ งจะส งผลต อแรงจ งใจ ทฤษฎ ความ คาดหว งย งม ม มมองเก ยวก บบทบาทของการจ งใจครอบคล มกว างขวางท งสภาวะแวดล อมท เก ยวก บการ ท างานท งหมด โดยสาระทฤษฎ น เช อว า แรงจ งใจของมน ษย จะเก ดข นถ าตนสามารถคาดหว งได ว าเม อ ท างานส าเร จแล วก จะได ร บส งท ต องการได จากงานน น ทฤษฎ ความคาดหว งเห นว าคนเราย อมม เหต ผลท จะค ดว าตนต องท าอะไรบ างจ งควรได ร บรางว ลผลตอบแทน และรางว ลผลตอบแทนต องมากเท าไรจ งลง ม อท างานน น ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory) แนวค ดในการอธ บายความคาดหว งของ Rotter (อ างถ งใน ส ร ย กาญจนวงศ, 2549 :58) แบ งเป น 2 ประการ ค อ ความคาดหว งเฉพาะก บความคาดหว งท วไป ซ งความคาดหว งเฉพาะ(Specific Expectancies) สะท อน ให เห นประสบการณ ท ได ร บจากสถานการณ ใดสถานการณ หน งในอด ตก บความ คาดหว งท วไป (Generalized Expectancies) ซ งเป นผลรวมของประสบการณ ในสถานการณ ต าง ๆ ท คล ายคล งก นหร อเก ยวข องก น ในขณะท ส นต ช ย ค าสมาน (อ างถ งใน ส ภ คญาณ ส ขส าราญ, 2544 : 16) ได อธ บายความคาดหว ง ในล กษณะของการเป นทฤษฎ ช วยต ดส นใจในการกระท าว าม ข อพ จารณาเก ยวก บความคาดหว ง 2 ประการ ค อ พ จารณาเป าหมายท จะไปส ส งท ม ค ณค ามากน อยเพ ยงไร (Valance) และพ จารณาว า ส งท กระท าสามารถคาดหว งให ไปถ งจ ดหมายได เพ ยงไร (Expectancy) โดยท ง 2 ประการน ม ความส มพ นธ ก น และความคาดหว งในการท างานส เป าหมายน ได ม แนวค ดส าค ญตามทฤษฎ การต งเป าหมาย (Goal Setting Theory) เสนอโดย Edwin Locke (อ างถ งใน ส ภ คญาณ ส ข ส าราญ, 2544 : 16) ท เห นว าจ ตใจของ มน ษย เราน น โดยธรรมชาต จะถ กกระต นโดยเป าหมาย (Goal) ให ต องแสดงพฤต กรรมตามเป าหมาย และ ความต งใจของตน เพ อน าส การบรรล เป าหมายเม อศ กษารายละเอ ยดด านองค ประกอบความคาดหว งแล ว

19 แนคเลอร และ ลอว เลอร (อ างถ งใน ส งเว ยน อ อนแก ว, 2536: 65) ได กล าวถ งองค ประกอบของความ คาดหว งไว 3 ประการค อ 1) การคาดหว งเก ยวก บผลท เก ดข น บ คคลจะม พฤต กรรมอย างไร จะข นอย ก บในใจเขาม การ คาดหว งอย างไรเก ยวก บผลท ต ดตามมา เช น คนท คาดหว งว าถ าเขาม การผล ตเพ มข นเขาจะได ร บการยก ย อง เขาก จะต ดส นใจท างานหน กข น แต ถ าเขาคาดหว งว าแม ม การผล ตเพ มข น เขาก จะไม ได ประโยชน อะไรเพ มข นเลย เขาก จะไม ท มเทให ก บงานเป นพ เศษแต อย างใด 2) ความพอใจหร อค ณค าของผลท เก ดข น ผลท เขาคาดหว งว าจะเก ดข นน นได ก อให เก ดความ พอใจหร อม ค ณค าแก เขาเพ ยงใด เช น คนท คาดหว งว าถ าเขาท างานหน กข นเขาจะได ค าจ างเพ มข น ซ งจะ สร างความพอใจแก เขามาก แต ถ าการท างานหน กข นท าให เขาได ค ายกย องชมเชยซ งไม ใช เง น ก จะท าให เขาม ความพอใจน อย 3) ความคาดหว งเก ยวก บก าล งความพยายามก บผลการปฏ บ ต งาน ความคาดหว งของบ คคล เก ยวก บความย งยากในการปฏ บ ต งานให ประสบความส าเร จจะม อ ทธ พลต อการต ดส นใจของบ คคลน นว า จะปฏ บ ต งานด งกล าวน นหร อไม ร กชนก โสภาพ ศ, (2542: 68-69) กล าวว าทฤษฎ ความคาดหว งม อย หลายฉบ บท น กทฤษฎ แต ละ คนน าเสนอโดยม สาระท ต างก นเล กน อยแต ฉบ บท ร จ กยอมร บก นมากเป นของวร ม (Vroom) และฉบ บ ของ พอร เตอร (Porter) ก บ ลอว เลอร (Lawler) ท เห นพ องก นว าแรงจ งใจเป นผลท เก ดมาจากความเช อ 3 ประการของมน ษย ได แก Vroom (1970 : ) กล าวถ งความคาดหว งในทฤษฎ Valence, Instrumentality and Expectancy (V.I.E) ซ งม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1) V มาจากค าว า Valence หมายถ ง ความพ งพอใจของมน ษย ท ม ต อผลล พธ (outcomes) ของการ กระท า ซ งเป นล กษณะท ส าค ญท ส ดของความพ งพอใจของมน ษย ระด บของความพ งพอใจท มน ษย คาดหว งว าจะได จากผลล พธ น น ๆ ไม ใช เก ดจากการเห นค ณค าท แท จร งของผลล พธ น นเสมอไป เช น มน ษย เล อกท างานด วยว ธ การอย างใดอย างหน งเพราะต องการเล อนต าแหน งให ส งข น ต องการเป นท ยอมร บของส งคม หร อต องการค าจ างท ส งไม ใช เล อกท างานเพราะว างานน นม ค ณค าตามอ ดมคต อาจ กล าวได ว าความพยายามในการท างานเน นจากผลล พธ หลายอย างท งทางตรงและทางอ อม 2) I มาจากค าว า Instrumentality หมายถ ง ความเช อถ อ ว ธ การในการเช อมโยงผลล พธ อย างหน ง ไปส ผลล พธ อ กหลายอย าง เช น น กเร ยนเช อว าการเร ยนจะเป นว ธ การไปส การสอบได การสอบได เป น ว ธ การท น าไปส การได ร บประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตรจะน าไปส การบรรจ เข าท างาน 3) E มาจากค าว า Expectancy หมายถ ง การคาดการณ จากความเช อว าผลล พธ จะเป นไปได มาก น อยเพ ยงใด เช น ถ ามน ษย ม ความเช อม นว าจะท างานให บรรล ผลส าเร จตามท ต งไว ย อมท าให เก ด

20 แรงจ งใจในการท างาน ซ งเป นความร ส กทางด านจ ตใจท จะต ดส นใจเล อกท าอะไรและท าอย างไรจ งจะ ประสบความส าเร จตามท คาดหว งไว 2.4 แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา พน ดา อ คคะ (2545 : 13) ได ศ กษาถ งระด บค ณภาพสภาพแวดล อมทางการศ กษา 5 ด าน ได แก สภาพแวดล อมด านการเร ยนการสอน สภาพแวดล อมด านอาคารสถานท สภาพแวดล อม ด านกล มเพ อน สภาพแวดล อมด านก จกรรมน กศ กษา และสภาพแวดล อมด านการบร หารการศ กษา ซ งสามารถสร ปได ด งน สภาพแวดล อมด านการเร ยนการสอน หมายถ ง ล กษณะสภาพหร อบรรยากาศการถ ายทอด การได ร บประสบการณ จากการเร ยนการ สอนในห องเร ยน ซ งสามารถจ าแนกออกได เป น 3 ล กษณะ ค อ สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนด าน ด านกายภาพหร อด านร ปธรรม เช น ว สด อ ปกรณ โต ะ เก าอ แสงส เฟอร น เจอร บร เวณสถานท ท า ก จกรรม ฯลฯ เป นต น สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนด านนามธรรม เช น ค ณล กษณะของผ เร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอนและบรรยากาศในห องเร ยน เป นต น และสภาพแวดล อมการเร ยนการสอนด าน ส งคม ได แก สภาพแวดล อมท เก ดจากปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล เช น ความส มพ นธ ระหว างน กศ กษาก บ อาจารย ผ สอน ความส มพ นธ ระหว างน กศ กษาก บน กศ กษาด วยก น รวมถ งกฎระเบ ยบข อบ งค บต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ย/สถาบ น ด วย การเร ยนการสอนจ งม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการค อ ผ สอน ผ เร ยน และ ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนและผ เร ยน ผ สอนเป นองค ประกอบท ส าค ญย งในการจ ดการเร ยนการสอน เพราะจะเป นผ ก าหนดบรรยากาศเก ยวก บการเร ยนการสอนในแต ละคร งจะให เป นไปในแบบใดข นอย ก บ ผ สอน ค ณล กษณะผ สอนจะส งเสร มการเร ยนร ให เป นไปด วยด และม ประส ทธ ภาพ ทว ศ ลป สารแสน (2543 : 137) ได ศ กษาความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบของสภาพแวดล อม ทางการเร ยนในห องเร ยน ด านอาจารย ผ สอนก บความพ งพอใจของน กศ กษาในสถาบ นการศ กษาพบว า สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนในห องเร ยน เป นองค ประกอบท ส าค ญย งในการท จะท าให น กศ กษา เก ดความพ งพอใจในการเร ยน ม ความกระต อร อร น อยากร อยากเร ยน ซ งหากสถาบ นการศ กษาได จ ด สภาพแวดล อมทางการเร ยนในห องเร ยนด านต าง ๆ เช น ด านบ คล กภาพของอาจารย และการสร าง บรรยากาศในห องเร ยนให เอ ออ านวยแก น กศ กษาเป นอย างด แล ว การเร ยนการสอนขณะท อย ในห องเร ยน ย อมม ประส ทธ ภาพ ซ งส ดท ายก จะส งผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความส าเร จของผ เร ยนซ งย อม หมายถ งความส าเร จของการจ ดการเร ยนการสอนและการศ กษาโดยรวมน นเอง สร ปได ว าบรรยากาศในช นเร ยนเป นส งท ส าค ญย งต อการเร ยนการสอนโดยระหว างอาจารย และ น กศ กษา หากอาจารย และน กศ กษาม ความร ส กท ด และเป นม ตรต อก น ไม ตกอย ในอ านาจของความ หวาดกล ว ม บรรยากาศในช นเร ยนท อบอ นไม เคร ยดย อมก อให เก ดก าล งใจเก ดความม นใจแก น กศ กษา

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเร องความต องการพ ฒนาบ คลากรของข าราชการคร ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ผ ว จ ยได ศ กษารวบรวมแนวค ด ทฤษฎ เอกสาร

More information

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร โดย สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน และคณะ งานว จ ยโดยเง นท นสน บสน นของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต กรกฎาคม 2543 ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต

More information

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ร งส นต โยศร ค ณ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความเป นมาและความสาค ญของการศ กษาภาคร ฐ 2.2 บทบาทของโรงเร ยนต อการม ส วนร วมของช มชน 2.3 ป จจ ยท เก ยวข องก บการต ดส นใจของผ ปกครอง การเล อกโรงเร ยนของผ ปกครองม องค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า การศ กษาการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ของโรงเร ยนว ดจ นทร ประด ษฐาราม ส งก ดส าน กงานเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป

More information

การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา พรรณส ก ตต ทาทอง ลานนา หม นจ นทร ได ร บงบประมาณสน บสน นจากงบประมาณรายได ประจาป งบประมาณ 2556 ล ขส ทธ เปนของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information