โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร"

Transcription

1 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษา หล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร Factors in Selecting Business Program of Choice and Students Satisfaction After Studying MBA program at NIDA โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร งานว จ ยน เป นส วนหน งของการขอร บเง นอ ดหน นงานว จ ย ประเภท 1 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.2555

2 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษา หล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร Factors in Selecting Business Program of Choice and Students Satisfaction After Studying MBA program at NIDA น าเสนอ คณะกรรมการด าเน นงานกองท นส งเสร มงานว จ ย โดย นางเสาวล กษณ ป ญญาภาส คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร งานว จ ยน เป นส วนหน งของการขอร บเง นอ ดหน นงานว จ ย ประเภท 1 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.2555

3 ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร บทค ดย อ โดย เสาวล กษณ ป ญญาภาส งานว จ ยน ม งการศ กษาเร อง ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ม ว ตถ ประสงค ใน การศ กษาด งน 1. เพ อศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ก าล งศ กษาในคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 3. เพ อศ กษาป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาปร ญญาโทใน การศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยผ ศ กษาได ท าการเก บรวบรวมข อม ล ด วยแบบสอบถาม จากกล มต วอย างท เป นน กศ กษาท ศ กษาอย หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 คณะ บร หารธ รก จภาคปกต และภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จ านวน 200 คน และว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต ร อยละ (Percentage) ค าเฉล ย ( Χ ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ป ญหาและ อ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร กล มต วอย างม ระด บป ญหาและอ ปสรรคท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร โดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( Χ = 3.32) ประเด นท กล มต วอย างม ระด บป ญหาและ อ ปสรรคมากท ส ดค อ เร องช องทางในการต ดต อส อสารและการหาข อม ลในด านต าง ๆ ให ก บน กศ กษา รองลงมาค อ เร องการพ ฒนาปร บปร งเว บไซต ของคณะให เป นป จจ บ น และท ม ป ญหาและอ ปสรรคน อย ท ส ดค อเร องสถานท ต งของสถาบ นอย ไกล ข อเสนอแนะท ได จากการศ กษาพบว าน กศ กษาม ความพ ง พอใจด านส งอ านวยความสะดวกเร อง อาหารว างท จ ดให น อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรม การ ปร บปร งค ณภาพและรสชาต ของอาหารว างท จ ดให น กศ กษา โดยเร องความสดและสะอาด ม ปร มาณท เหมาะสม และม รสชาต ท ถ กปากและน กศ กษาม ความพ งพอใจในด านเจ าหน าท ด แลหล กส ตรในเร อง จ านวนเจ าหน าท ในการด แลตลอดหล กส ตรม ความเหมาะสมน อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรม การ เพ มจ านวนเจ าหน าท ท ด แลหล กส ตรให มากข น เพ อท จะสามารถด แลน กศ กษาได อย างท วถ ง และ น กศ กษาม ความพ งพอใจเร องว สด และอ ปกรณ การเร ยนการสอนท ได ร บ เช น เอกสารในการเร ยน หน งส อ ส อในการเร ยนการสอนเป นต นน อยท ส ด ด งน นคณะบร หารธ รก จควรปร บปร งเร องการจ ดหา และบร การส อว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนให เพ ยงพอต อน กศ กษา และคณะบร หารธ รก จควรปร บปร ง ช องทางในการต ดต อส อสารระหว างคณะก บน กศ กษา โดยอาจจะต ดต อก บน กศ กษาผ านท ง โทรศ พท ม อถ อ และอ นเตอร เน ต และควรจ ดท าฐานข อม ลท เก ยวข อง

4 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยฉบ บน ส าเร จได ด วยความกร ณาอย างส งจาก ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร. ไพบ ลย ช าง เร ยน เป นอาจารย ท ปร กษาท ได กร ณาสละเวลาให ค าปร กษา แนะน า และตรวจสอบแก ไขข อบกพร อง และได ให ข อเสนอแนะในการปร บปร งให ด ย งข น และท าให การว จ ยในคร งน ส าเร จล ล วงด วยด ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณในความร วมม อจากค ณเลขา ว ลไพจ ตร (น กว จ ยระด บ 9) รวมถ งคณบด คณะ บร หารธ รก จ (รองศาสตราจารย ดร.บ ญช ย หงส จาร ) ค ณชน ดา เวชชาน เคราะห (เลขาน การคณะ บร หารธ รก จ) ผ บ งค บบ ญชา และห วหน ากล มงานการศ กษารวมถ งผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานบร หาร และธ รการ คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ท ได ให ความอน เคราะห ในการให ข อม ลด านเอกสาร การช วยแจกและเก บแบบสอบถาม ซ งเป นประโยชน ต อผ ว จ ยในคร งน เป นอย างย ง ส ดท ายน ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณท กท านท ได ให ความร และให ค าปร กษาแนะน าในด าน ว ชาการต าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการท าว จ ยจนส าเร จและล ล วงด วยด เสาวล กษณ ป ญญาภาส กรกฏาคม 2555

5 สารบ ญ หน า บทค ดย อ (1) ก ตต กรรมประกาศ (2) สารบ ญ (3) บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ค าถามในการว จ ย ว ตถ ประสงค ในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษาว จ ย ขอบเขตการศ กษา 4 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ความหมายของความคาดหว ง ความหมายของความพ งพอใจ ทฤษฏ ท เก ยวข อง ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ ทฤษฎ แรงจ งใจ ทฤษฎ ความคาดหว ง แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา ประว ต คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โครงสร างการแบ งส วนราชการ โครงสร างอ ตราก าล งสายสน บสน น ย ทธศาสตร และแผนการด าเน นงาน กรอบแนวค ดในการว จ ย 35 บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย การออกแบบการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง ว ธ การศ กษา กรอบแนวค ดในการว จ ย 39

6 หน า 3.5 เคร องม อท ใช ในการศ กษา การเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ประเด นศ กษาในการว จ ย 44 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ข อม ลส วนบ คคลของผ ตอบแบบสอบถาม ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 60 บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ข อเสนอแนะ 66 บรรณาน กรม 67 ภาคผนวก 68 แบบสอบถาม 69 ประว ต ย อของผ ศ กษาว จ ย 75

7 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา สถานการณ ป จจ บ นและสภาพป ญหา ในสถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งไม สามารถหล กเล ยงการแข งข นท เข มข นได จ งม ความจ าเป นจะต อง พ ฒนาแนวทางการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนเพ อตอบสนองความพ งพอใจของผ ร บบร การ ตลอดจนต องพ ฒนาระบบงานเพ อให เก ดความประท บใจและความสะดวกสบายต อผ ร บบร การให มากข น ด งน น การให บร การก บน กศ กษาเก ยวก บการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพจ งเป นการสร างความได เปร ยบ ในการแข งข นระหว างมหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของร ฐท ส าค ญอย างหน ง ซ งขอบเขต ของการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนและผ ร บบร การค อน กศ กษา ในฐานะท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ขอบเขตของการให บร การเก ยวก บการ เร ยนการสอนทางด านบร หารธ รก จ จ งเน นการบร การด านการเร ยนการสอนท เก ยวข องก บน กศ กษาภาค ปกต และน กศ กษาภาคพ เศษเป นหล กซ งหน วยงานท ให บร การก บน กศ กษาในด านต าง ๆ ของคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ซ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐน น ม อย หลาย หน วยงาน เช น คณะท จ ดการเร ยนการสอน กองบร การการศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา กองคล งและ พ สด ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศศ นย คอมพ วเตอร ส าน กบรรณสารการพ ฒนา กล มงานผ งแม บท และอาคารสถานท เป นอาท นอกจากน การเปล ยนแปลงในกระแสโลกาภ ว ฒน ท าให ผ บร โภคสม ยใหม ซ งใน สถาบ นการศ กษาจะเร ยกว าน กศ กษาได ม การเปล ยนแปลงร ปแบบการด าเน นช ว ตท ต องร บเร งและแข งข น ตลอดเวลาท งด านช ว ตส วนต ว การศ กษา และการท างาน ท าให จ าเป นต องพ งพาผ อ นช วยเหล อจ ดการ เร องราวต าง ๆ ให ส าเร จล ล วงไป เพ อให สามารถด าเน นช ว ตของตนเองได อย างผาส กด งน นการ ให บร การก บน กศ กษาในด านการเร ยนการสอนในป จจ บ นจ งม ความส าค ญมาก ซ งผ ว จ ยสามารถแบ ง ระด บความส าค ญของการบร การในด านการเร ยนการสอนได 2 ระด บ ค อ

8 1. ความส าค ญท ม ต อต วผ ร บบร การ ค อ จะท าให ได ร บบร การในด านการเร ยนการสอนท ด และ ท าให ผ ร บบร การม ความส ข ม ความป ต ย นด และม ความระล กถ งในการท จะมาขอร บบร การในหล กส ตร คณะบร หารธ รก จในด านการเร ยนการสอนในคร งต อไป 2. ความส าค ญในด านผ ให บร การ ท าให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สามารถร กษาการให บร การเก ยวก บการเร ยนการสอนเพ อให น กศ กษาท จบการศ กษาไปแล วสามารถบอก ปากต อปากก บบ คคลท อย ในแวดวงของน กศ กษาซ งจะท าให ร กษาความจงร กภ กด และความภาคภ ม ใจท ม ต อสถาบ นการศ กษาคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร และนอกจากน ย งสามารถเพ ม น กศ กษาหร อล กค าใหม (Customer Acquisition) ให ก บสถาบ นการศ กษาคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบ ร หารศาสตร ได และบ คลากรผ ให บร การต องพยายามกระท าท กว ถ ทางท จะเพ มน กศ กษาใหม เพราะเป น การสร างความเจร ญร งเร องให แก หน วยงานคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ด วย การม จ านวนน กศ กษาใหม เพ มมากข นซ งจะเป นต วช ว ดค ณภาพการให บร การอย างหน งอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น สภาพป ญหา ในกระแสโลกาภ ว ฒน และเข าส ย คท เร ยกว า ย คข อม ลข าวสาร (Information Age) ซ งก อให เก ด การเปล ยนแปลงในหลาย ๆ ด านไม ว าจะเป นด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม และเทคโนโลย โดยเฉพาะ อย างย งในด านเศรษฐก จท เร ยกว า เศรษฐก จไร พรมแดน (Borderless Economy) ก อให เก ดความก าวหน าทางด าน เทคโนโลย และส งผลให การส อสารข อม ล ข าวสาร เป นไปอย างรวดเร วจ งท าให แต ละสถาบ นการศ กษา ของร ฐมองเห นความส าค ญในการน าเทคโนโลย ด านคอมพ วเตอร เข ามาใช ก นอย างแพร หลายเพ อช วย เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการปฏ บ ต งานของสถาบ นการศ กษาให มากข นตลอดจนอ านวย ความสะดวกในด านข อม ลข าวสารท รวดเร วย งข น ถ งแม งบประมาณในการลงท นจะส งก ตาม โดยแต ละ สถาบ นการศ กษาของร ฐคาดหว งว างบประมาณท ลงท นไปน น จะเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ให ก บองค การได อย างค มค า ส งส าค ญอ กประการหน งท สถาบ นการศ กษาของร ฐควรค าน งถ ง ค อการ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ซ งป จจ บ นม ความส าค ญมาก เน องจากทร พยากรมน ษย เป นป จจ ยส าค ญในการ ผล กด นให งานต าง ๆ บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ท แต ละองค การก าหนด ซ งส งส าค ญ ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ความร (Knowledge) ท กษะ (Skill) ท ศนคต (Attitude) ท เห นผลได รวดเร ว และประหย ดค าใช จ าย ค อการฝ กอบรมบ คลากรในท ก ๆ ด าน มหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของภาคร ฐ ม ห วใจส าค ญหล กในการให บร การก บ น กศ กษาและบ คคลผ มาร บบร การท งจากหน วยงานภายในและภายนอกขององค การ ซ งการพ ฒนา บ คลากรในองค การต าง ๆ ไม ได อย ท ประส ทธ ภาพของเคร องม อหร อว ธ การท น ามาใช ในการพ ฒนา เท าน นแต ข นอย ก บว าองค การได พ ฒนาบ คลากรถ กท ถ กจ ดหร อไม ถ าจะพ ดง าย ๆ แบบภาษาชาวบ านก ค อ เกาถ กท ค นหร อไม หลายองค การได น าเอาเคร องม อการบร หารจ ดการท ท นสม ยจากต างประเทศเข ามา

9 ใช แต ส ดท ายป ญหาการบร หารคนก ย งคงม อย เหม อนก น เพราะจ ดยาไม ตรงก บโรคหร อไม ก ไม ร ว า สาเหต ท แท จร งของโรคค ออะไร ซ งในการประเม นระด บของป ญหาในการให บร การต องม ความแน ใจ เม อแน ใจว า ป ญหาในการให บร การของคนในองค การถ กต อง และสะท อนความเป นจร งแล ว ข นตอน ต อมาค อ การประเม นระด บของป ญหาว าร นแรงมากน อยเพ ยงใด ป ญหาน นเก ดข นมานานหร อย ง ป ญหา น น ๆ ส งผลกระทบโดยตรงหร อโดยอ อมต อองค การ อะไรบ าง อย างไร ระด บไหน นอกจากน อาจจะ ต องมาจ ดล าด บความส าค ญของป ญหาท ประเม นได ด วยว า ป ญหาควรจะด าเน นการแก ไข หร อพ ฒนา เร งด วนกว าก น ป ญหาไหนท ต องแก อ กป ญหาหน งก อน จ งจะด าเน นการแก ไขหร อพ ฒนาได เช น การท จะพ ฒนาความสามารถของบ คลากรได จะต องแก ไขป ญหาช ว ตส วนต วของบ คลากร ท ส งผลกระทบต อ งานให ได ก อน ซ งในระด บมหาว ทยาล ยและสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ ของภาคร ฐจะม หน วยงานท รองร บ ในการให บร การต าง ๆ ในแต ละด านก บน กศ กษา ซ งม ประเด นในแต ละหน วยงานต าง ๆ ของ สถาบ นการศ กษาท ผ ว จ ยได พบว าม ป จจ ยป ญหาด านต าง ๆ เก ยวก บการเร ยนการสอนของในหล กส ตรท เป ดสอนของคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ในการให บร การก บน กศ กษาของ คณะ ด งน น เพ อให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ได ทราบว าม ป จจ ยอะไรในการ ต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร ผ ว จ ยจ งได ท าการศ กษาว จ ยเพ อให ทราบถ งป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจเล อกเร ยนท คณะ บร หารธ รก จ และหล งจากท น กศ กษาได เข ามาศ กษาแล วผ ว จ ยจ งได ท าการศ กษาเก ยวก บความพ งพอใจของ น กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยได ก าหนด ว ตถ ประสงค ของการว จ ยเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ม ด งต อไปน 1.2 ค าถามในการว จ ย ประการแรก ป จจ ยอะไรท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนคณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ประการท สอง หล งจากเข ามาศ กษาในคณะบร หารธ รก จแล วม ความพ งพอใจของน กศ กษาคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร อย างไร ประการท สาม น กศ กษาม ป ญหาและข อเสนอแนะอย างไร เพ อท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร จะได ด าเน นการน าไปปร บปร งและแก ไขเพ อให เก ดการพ ฒนาท ด ย งข น 1.3 ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. เพ อศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อศ กษาความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ก าล งศ กษาในคณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

10 3. เพ อศ กษาป ญหา และข อเสนอแนะของน กศ กษาปร ญญาโทในการศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 1.4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการศ กษาว จ ย 1. เพ อทราบถ งป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจเล อกเร ยนของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท ท คณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2. เพ อทราบว าน กศ กษาปร ญญาโทม ความพ งพอใจท ได เข ามาศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร มากน อยเพ ยงใด โดยผลการว จ ยสามารถน ามาพ ฒนาและปร บปร งให ม ประส ทธ ภาพได อย างต อเน องและย งย น 3. เพ อทราบป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ของน กศ กษาท ม ต อการเข ามาศ กษาท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 4.. เพ อทราบข อเสนอแนะต าง ๆ ท น กศ กษาปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร ศาสตร ได แสดงความค ดเห น เพ อจะได น ามาพ ฒนาปร บปร งต อไปในอนาคต 5. เพ อคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สามารถน าผลการว จ ยคร งน ไปพ ฒนา หร อแก ไขให เก ดประโยชน ส งส ดต อไปในอนาคตได ไม มากก น อย 1.5 ขอบเขตการศ กษา ประชากรท ใช ในการว จ ย ประชากร ค อ น กศ กษาท ศ กษาอย ในคณะบร หารธ รก จ หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เฉพาะท ศ กษาอย ณ คณะบร หารธ รก จภาคปกต และภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบ ร หารศาสตร เท าน น ขอบเขตด านเน อหา 1. การว จ ยคร งน เน นการศ กษาเพ อต องการทราบถ งว ตถ ประสงค และป จจ ยท แท จร งว าน กศ กษาม เหต ผลหร อแนวความค ดใดบ างในการต ดส นใจเล อกเร ยนหล กส ตรปร ญญาโท ท คณะบร หารธ รก จ สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยเน อหาท ศ กษาจะครอบคล มถ งป จจ ยต างๆ ในหลายๆ ด านเช น ช อเส ยงสถาบ น อาจารย ผ ทรงค ณว ฒ ท าเลท ต ง เน อหาหล กส ตร การยอมร บทางส งคม ค าใช จ ายในการเร ยน เป นต น ซ งผ ว จ ย คาดหว งว าผลการว จ ยจะสามารถน าไปปร บปร งและพ ฒนาในด านการศ กษาต อไปในอนาคต 2. การว จ ยคร งน ผ ว จ ยคาดหว งว าจะทราบความพ งพอใจของน กศ กษาว าเม อเข ามาศ กษาแล วส งท ได ร บ พ งพอใจมากน อยแค ไหน ตรงก บท คาดหว งไว ก อนเร ยนหร อไม อย างไร ซ งผ ว จ ยมองในหลายม ต ไม ว าจะเป น ความร ท ได ร บ สภาพแวดล อม หร อแม กระท งความส มพ นธ ในหม อาจารย และน กศ กษาเป นอย างไร ด งน นจ ง คาดหว งว าผลการว จ ยจะสามารถท าให คณะบร หารธ รก จทราบว าน กศ กษาค ดอย างไรต อการมา ศ กษา ณ คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เพ อจะได น าไปปร บปร งและพ ฒนาให ด ข นต อไปในอนาคต

11 3. เน องจากป จจ บ นสถาบ นท เป ดสอนในระด บปร ญญาโทป จจ บ นม เป นจ านวนมาก โดยเฉพาะ หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ด งน น หากมองในเช งธ รก จม การแข งข นก นส ง ด งน นแต ละสถาบ นจะต องม การพ ฒนาการเร ยนการสอนอย างต อเน อง อ กท งในด านเทคโนโลย ต าง ๆ ล วนแล วแต ต องม การพ ฒนา ด งน นการ ท าว จ ยในเร องด งกล าว สามารถท าให คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ทราบว าน กศ กษา ส วนใหญ ม ความเห นต อคณะบร หารธ รก จและหล กส ตรของคณะอย างไร 4. เน องจากสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป ดสอนหลายหล กส ตรท งปร ญญาโทและปร ญญาเอก ผ ว จ ยจ งก าหนดขอบเขตการศ กษาเฉพาะน กศ กษาปร ญญาโท ท ศ กษาอย ในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒ นบร หารศาสตร เท าน น เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปร มาณโดยใช เคร องม อการเก บรวบรวมข อม ลโดยศ กษาจาก เอกสาร ศ กษา ค นคว า รวบรวม และประมวลผลงานรายงานทางว ชาการ เช น ผลงานการว จ ย ต าราท เก ยวข อง แนวค ด ทฤษฎ ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ เอกสารราชการเคร องม อท ใช ในการส ารวจข อม ล ค อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ งผ ว จ ยสร างข นจากการศ กษาแนวค ด ข อม ลเอกสารอ างอ งต าง ๆ เพ อท าให การออกแบบสอบถามเป นไปในล กษณะท ง ายและสะดวกแก ผ ตอบแบบสอบถาม และครอบคล มถ งว ตถ ประสงค โดยแบ งรายละเอ ยดของแบบสอบถามออกเป น 4 ส วน ด งน ส วนท 1 เป นข อม ลส วนบ คคล เช น เพศ อาย สถานภาพ จบการศ กษาปร ญญาตร คณะ/สาขาว ชาเอก/จาก สถาบ นการศ กษาใด/เกรดเฉล ย รายได ต อเด อน อาช พ ป จจ บ นเป นน กศ กษาหล กส ตรใด/ร นท เท าไร จ านวน 7 ข อ ส วนท 2 เป นข อม ลเก ยวก บป จจ ยท ม อ ทธ พลในการต ดส นใจการเล อกเร ยนของน กศ กษาหล กส ตร ปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร ล กษณะ แบบสอบถามเป นแบบปลายป ดจ านวน 5 ข อ และให ผ ตอบแบบสอบถามสามารถเล อกป จจ ยได ตามล าด บ ความส าค ญจ านวน 1 ข อ และเป นแบบปลายเป ดจ านวน 1 ข อ ส วนท 3 เป นข อม ลเก ยวก บความพ งพอใจของน กศ กษาปร ญญาโทท ศ กษาในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นค าถามแบบปลายป ดจ านวน 5 ข อ ส วนท 4 เป นข อม ลเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคของน กศ กษาท ม ต อหล กส ตรปร ญญาโท คณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะเป นค าถาม ปลายป ดให ผ ตอบได แสดงความค ดเห นจ านวน 10 ข อ ส วนท 5 เป นข อเสนอแนะอ น ๆ ท ต องระบ โดยให น กศ กษาท ศ กษาอย ในท กหล กส ตร ของคณะ บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยแบบสอบถามจะเป นค าถามแบบปลายเป ดให ผ ตอบได แสดงความค ดเห น จ านวน 2 ข อ ขนาดต วอย าง ในการว จ ยคร งน เน องจากม ข อจ าก ดเร องระยะเวลาค อนข างน อย ผ ว จ ยจ งใช แบบสอบถามในการว จ ย คร งน จ านวน 200 ช ด จากน กศ กษาท ศ กษาอย หล กส ตรปร ญญาโท ช นป ท 1-2 คณะบร หารธ รก จภาคปกต และ

12 ภาคพ เศษ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เขตบางกะป กร งเทพมหานคร เท าน น โดยม น กศ กษาคณะ บร หารธ รก จท ศ กษาในหล กส ตร R-MBA Eng-MBA FLEX-MBA Y-MBA E-MBA ในช นป ท 1-2 ท ก หล กส ตร ด งแสดงในตารางต อไปน นศ.ปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ R-MBA ป 1 ป 2 Eng-MBA ป 1 ป 2 FLEX-MBA ป 1 ป 2 Y-MBA ป 1 ป 2 E-MBA ป 1 ป 2 รวม ป ท ช ด ป ท ช ด รวมท งส น ช ด

13 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร องป จจ ยในการต ดส นใจเล อกเร ยนและความพ งพอใจของน กศ กษาหล กส ตรปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ผ ว จ ยได รวบรวมแนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อเป นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวค ด การต งสมม ต ฐานการว จ ย และใช ในการอธ บาย ความคาดหว ง และความพ งพอใจก อนและหล งเข ามาศ กษาต อในคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร โดยแบ งเป นประเด นท ส าค ญในการศ กษาค อในด านการเร ยนการสอน ด านการส งคมกล ม เพ อน ด านก จกรรมน กศ กษา ด านบร การน กศ กษา ด านอาคารสถานท โดยศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องซ งม รายละเอ ยด ด งน 2.1 ความหมายของความคาดหว ง 2.2 ความหมายของความพ งพอใจ 2.3 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.4 แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา 2.5 ประว ต คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2.6 แผนย ทธศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2.7 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความหมายของความคาดหว ง น กว ชาการ และผ ร หลายท านได ให ความหมายของความคาดหว งไว ด งน ส รางค จ นทร เอม (2524: 128, อ างใน ร กชนก โสภาพ ศ, 2524: 65) กล าวว าความคาดหว งค อ อ นด บของจ ดหมายท ต งไว เป นความคาดหว งท น าจะเป นไปได ช ว ตของคนเราท กคนย อมข นอย ก บความ คาดหว งด วยก นท งส น พฤต กรรมท กอย างท บ คคลแสดงออกในป จจ บ น เราย อมคาดหว งผลในอนาคต ฉะน นความคาดหว งจ งเป นผลมาจากประสบการณ ในอด ตของบ คคล

14 ส ณ ย ธ รดากร (2525: 92, อ างใน ร กชนก โสภาพ ศ, 2542: 6) ให ความหมาย ของความคาดหว งท เก ยวข องและส มพ นธ ก บส งท เก ดข นในช ว ตจร งของคนว า ความคาดหว ง ค อ การท านายเหต การณ ว า จะ ม อะไรเก ดข นบ าง การคาดหว งจะเก ดได ก ต อเม อส งน นเป นส งท เราเคยม ประสบการณ เด มมาก อน ส ณ ย ธ รดากร (2524: 208) กล าวว า ความคาดหว ง ค อ ความคาดหว งว าพฤต กรรมน นจะเป น สาเหต ให ไป ถ งเป าหมายท ต งใจไว ความคาดหว งในความหมายท เป นล กษณะทางจ ตว ทยา ซ งม ได เจาะจงท การกระท าอย างเด ยว แต จะรวมถ งแรงจ งใจ ความเช อ ความร ส ก ท ศนคต และค าน ยมด วย (พ ส ฐ มหามงคล 2546 : 17-20) Finn (1921: 15-16) กล าวว า ความคาดหว ง หมายถ ง การประเม นค าบ คคลหร อตนเองด านจ ตร ส าน ก และใช ความคาดหว งน นมาเป นแนวทางในการก าหนดพฤต กรรมท จะม ต อบ คคลท ตนคาดหว ง หร อตนเองในล กษณะท ตนค ดว าถ กต อง Getzels และคณะ (1968: 45-47) กล าวว าความคาดหว งของบ คคลย อมแตกต างก นไปเพราะ คนเราต างม ความค ดและความต องการแตกต างก น พฤต กรรมทางส งคมของบ คคลจ งแตกต างก นออกไป ด วย De Cecco (1967: 80-82) กล าวว า การก าหนดความคาดหว งของบ คคล ข นอย ก บประสบการณ เพราะความคาดหว งเป นเร องของความร ส กน กค ด และการคาดการณ ของบ คคลท ม ต อส งหน งส งใด โดย ส งน นๆ อาจจะเป นร ปธรรมหร อนามธรรมก ได และเป นการประเม นค าโดยใช มาตรฐานของตนเองเป น เคร องว ด การคาดการณ หร อคาดหว งของแต ละบ คคลจ งแตกต างก นออกไปท งน ข นอย ก บภ ม หล ง ประสบการณ ความเข าใจ และการเห นค าของความส าเร จ Son (1988:21) กล าวว า ความคาดหว งเป นเป นการคาดการณ ล วงหน าและเช อว าบางส งบางอย าง จะเก ดข น หร อเป นความเช อว าบางส งบางอย างควรจะเก ดข น หร ออาจจะเก ดข น Clay (1988:252) กล าวถ งความคาดหว งต อการกระท า หร อสถานการณ ว าเป นการคาดการณ ล วงหน าถ งอนาคตท ด หร อเป นความม งหว งท ด งามเป นระด บหร อค าความน าจะเป นของส งใดส งหน งท ม งหว งไว Oxford University (1989: 281) ให ความหมายของความคาดหว งว า เป นสภาวะทางจ ตซ งเป น ความร ส กน กค ด หร อเป นความค ดเห นอย างม ว จารณญาณของบ คคลท คาดคะเน หร อคาดการณ ล วงหน า ต อบางอย างว าควรจะม ควรจะเป น หร อควรจะเก ดข น Mondy และคณะ (1990 อ างถ งใน พ ส ฐ มหามงคล, 2546: 20) ได ให ความหมายของความ คาดหว งว า เป นการคาดการณ ของบ คคลต อส งต างๆ โดยบ คคลจะใช ประสบการณ ท เคยประสบมาเป น ป จจ ยในการก าหนดความคาดหว ง ความคาดหว งจ งเป นความร ส กความค ดเห น การร บร การต ความหร อ การคาดการณ ต อส งต างๆ ท ย งไม เก ดข น พฤต กรรมการแสดงออกของบ คคลจ งเป นไปตามผลล พธ ของ ความคาดหว งท ต งไว

15 จากความหมายความคาดหว งข างต นสร ปได ว า ความคาดหว งเป นระด บพฤต กรรม ของบ คคลใดบ คคลหน ง ท อาศ ยประสบการณ เด มของตนในการต ดส นใจส งใดส งหน ง ท จะไปให ถ ง เป าหมายท ก าหนดหร อต องการให เป นไปตามความต องการของตน 2.2 ความหมายของความพ งพอใจ การศ กษาถ งความพ งพอใจม กน ยมศ กษาก นใน 2 ม ต ค อ ม ต ในด านความพ งพอใจ ของผ ปฏ บ ต งาน (job satisfaction) หร อ ผ ให บร การ (service provider) และม ต ในด านความพ งพอใจใน การร บบร การ (service satisfaction) หร อ ผ ร บบร การ (customer) ในการศ กษาคร งน ได ท าการศ กษาถ ง คณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ในฐานะท เป นผ ให บร การทางการศ กษา และศ กษา ถ งความพ งพอใจของน กศ กษาของคณะบร หารธ รก จในฐานะท เป นล กค า หร อ ผ ร บบร การทางการศ กษา โดยม ผ ให ความหมายของความพ งพอใจไว ด งน Oskamps (1984 อ างใน อรวรรณ เมฆท ศน, 2543: 3) ได ให ความหมายของความพ งพอใจไว 3 น ย ค อ 1) ความพ งพอใจ หมายถ ง สถานการณ ท เป นผลจากการปฏ บ ต การจร ง ได เป นไปตามท บ คคลท คาดหว งไว 2) ความพ งพอใจ หมายถ ง ระด บของความส าเร จท เป นไปตามความต องการ 3) ความพ งพอใจ หมายถ ง การท งานได เป นไปตามหร อสนองต อค ณค าของบ คคล อ ท ยพรรณ ส ดใจ (2545: 7) ความพ งพอใจ หมายถ ง ความร ส กหร อท ศนคต ของบ คคลท ม ต อส ง ใดส งหน งโดยอาจจะเป นไปในเช งประเม นค า ว าความร ส กหร อท ศนคต ต อส งหน งส งใดน นเป นไปใน ทางบวกหร อทางลบ อ ฎธพร มาข า (2543: 29) ได ให ความหมายว า ความพ งพอใจ หมายถ ง ท ศนคต หร อระด บความ พ งพอใจของบ คคลต อก จกรรมต าง ๆ ซ งสะท อนให เห นถ งประส ทธ ภาพของก จกรรมน น ๆ โดยเก ดจาก พ นฐานของการร บร ค าน ยมและประสบการณ ท แต ละบ คคลได ร บ ระด บของความพ งพอใจจะเก ดข นเม อ ก จกรรมน นๆ สามารถตอบสนองความต องการแก บ คคลน นได Tiffin and McCormick (1965 อ างใน ลดาว ลย ทร พย อย, 2543: 9) กล าวว าความพ งพอใจเป น แรงจ งใจของมน ษย ท ต งอย บนความต องการข นพ นฐาน (basic needs) ท ม ความหมายเก ยวข องก นอย าง ใกล ช ดก บผลส มฤทธ และแรงจ งใจ (incentive) และพยายามหล กเล ยงส งท ไม ต องการ พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ได ให ความหมายของค าว า พ ง หมายความถ ง ส งท ควรจะเป น การยอมตาม ความจ าเป น ค าว า พอใจ หมายความถ ง ควรแก ความต องการ เต มท เท าท จ าเป น สมใจ ด งน น ความหมายของความพ งพอใจซ งสร ปได ว าความพ งพอใจค อ ส งท ควรจะเป นไปตาม ความต องการ ความพ งพอใจจ งเป นผลของการแสดงออกของท ศนคต ของบ คคลอ กร ปแบบหน ง ซ งเป น

16 ความร ส กเอนเอ ยงของจ ตใจท ม ประสบการณ ท มน ษย เราได ร บ อาจจะมากหร อน อยก ได และเป น ความร ส กท ม ต อส งใดส งหน ง ซ งเป นไปได ท งทางบวกและทางลบ แต ถ าเม อใดส งน นสามารถตอบสนอง ความต องการหร อท าให บรรล จ ดม งหมายได ก จะเก ดความร ส กทางบวกเป นความร ส งท พ งพอใจ แต ในทางตรงก นข าม ถ าส งน นสร างความร ส กผ ดหว งไม บรรล จ ดม งหมาย ก จะท าให เก ดความร ส กทางลบ เป นความร ส กไม พ งพอใจ 2.3 ทฤษฎ ท เก ยวข อง ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ Abraham S. Maslow (quoted in Robbins, 2001, p. 157) ได แบ งความต องการของมน ษย (Hierarchy of needs theory) ต งแต ระด บต าส ดถ งระด บส งส ด เป น 5 ข น โดย มาสโลว ได จ าแนกความ ต องการท ง 5 ข นของมน ษย เป น 2 ระด บใหญ ๆ ค อ ระด บต า (Lower-order) ได แก ความต องการทาง กายภาพ และความต องการความม นคง ส าหร บความต องการในระด บส ง (Higher-order Needs)ได แก ความต องการทางส งคม ความต องการได ร บการยกย อง และความต องการความส าเร จในช ว ต ซ งความ แตกต างของความต องการท ง 2 ระด บ ค อ ความต องการในระด บส งเป นความพ งพอใจท เก ดข นภายในต ว บ คคล ขณะท ความต องการในระด บต า เป นความพ งพอใจท เก ดจากภายนอก เช น ค าตอบแทน เป นต น 1) ความต องการระด บกายภาพ (Physiological Needs) เป นความต องการทางร างกายข นพ นฐาน ของมน ษย และเป นส งท จ าเป นท ส ดส าหร บการด ารงช ว ต ความต องการเหล าน ได แก อากาศ น า เคร องน งห ม ยาร กษาโรค ท อย อาศ ย ความต องการทางเพศ เป นต น มน ษย จะม ความต องการในล าด บ ถ ดไปเม อความต องการระด บกายภาพได ร บการตอบสนองแล ว ด งน น ในข นแรกองค กรจะต อง ตอบสนองความต องการของพน กงานโดยการจ ายค าจ างและผลตอบแทนเพ อให พน กงานสามารถน าเง น ไปใช จ ายเพ อแสวงหาส งจ าเป นพ นฐานในการด ารงช ว ตของแต ละคน 2) ความต องการความม นคงปลอดภ ย (Safety or Security Needs) เม อความต องการด านร างกาย ได ร บการตอบสนองแล ว ความต องการความม นคงปลอดภ ยก จะเข ามาม บทบาทในพฤต กรรมของมน ษย ความปลอดภ ยด งกล าวม 2 ร ปแบบ ค อ ความต องการความปลอดภ ยทางด านร างกาย และความม นคง ทางด านเศรษฐก จ ซ งความต องการความปลอดภ ยทางด านร างกาย ได แก การม ความปลอดภ ยในช ว ต การ ม ส ขภาพด เป นต น ส วนความม นคงทางเศรษฐก จ ได แก การม อาช พการงานม นคง การท างานท ม หล กประก นอย างเพ ยงพอจะม ผลต อการต ดส นใจในการท างานต อไปอ นจะเป นข อม ลในการต ดส นใจ ลาออกจากงานหร อการพ จารณาเล อกงานใหม แต ตราบใดท ความต องการด านร างกายย งไม ได ร บการ ตอบสนอง ความต องการท จะได ร บความม นคงปลอดภ ยก ค อนข างน อย 3) ความต องการทางส งคม (Social Needs) เม อความต องการท ง 2 ประการได ร บการตอบสนอง แล ว ความต องการในระด บท ส งกว า จะเข ามาม บทบาทต อพฤต กรรมของมน ษย ความต องการทางส งคม

17 ได แก ความต องการการยอมร บในผลงาน ความเอ ออาทร ความเป นม ตรท ด ความม มน ษยส มพ นธ ท ด และความร กจากผ บ งค บบ ญชาและเพ อนร วมงาน องค การสามารถตอบสนองความต องการของพน กงาน ได โดยการให ล กจ างม ส วนในการแสดงความค ดเห น ให ล กจ างท างานเป นกระบวนกล ม (Group Process) และม ล กษณะเป นการร วมม อร วมใจ (Collaboration) ในการท างานมากกว าท จะม งการแข งข น (Competition) ตลอดจนองค กรต องมองเห นค ณค าของบ คลากร ยอมร บความค ดเห นของเขาเหล าน นด วย การยกย องชมเชยเม อม โอกาสอ นควร 4) ความต องการได ร บการยกย องสรรเสร ญในส งคม (Esteem Needs) หมายรวมถ ง ความเช อม น ในตนเอง ความส าเร จ ความร ความสามารถ การน บถ อตนเอง ความเป นอ สระและเสร ภาพในการท างาน ตลอดจนต องการม ฐานะเด นและเป นท ยอมร บน บถ อของคนท งหลาย การม ต าแหน งส งในองค การ หร อ การท สามารถใกล ช ดบ คคลส าค ญ ๆ ล วนเป นการส งเสร มให ฐานะของบ คคลเด นข นท งส น 5) ความต องการความส าเร จในช ว ต (Self-actualization Needs) เม อมน ษย ได ร บการตอบสนอง ท ง 4 ระด บแล ว มน ษย จะท างานเพ องานค อ อยากร ว าตนม ศ กยภาพแค ไหน และพยายามพ ฒนาศ กยภาพ ของตนไปส จ ดส งส ด การท างานเก ดจากสนใจและร กในงานท ท า และท าเพราะได ม โอกาพ ฒนาศ กยภาพ ของตนให ถ งจ ดส งส ด สามเหล ยมแสดงล าด บข นความต องการ ท มา : Abraham S. Maslow

18 2.3.2 ทฤษฎ แรงจ งใจ (Motivation Theory) ทฤษฎ แรงจ งใจเช อก นว าการเก ดพฤต กรรมม สาเหต ต าง ๆ ก น จ งได อธ บายความเช อม นว า พฤต กรรมน นจะเก ดข นได เม อม ส งเร ามาเป นเคร องช กน า และท าให เก ดการตอบสนองในร ปของ พฤต กรรม ทฤษฎ น เน นส งเร าท เก ดจากภายนอกมากกว าส งเร าภายใน แม แต ความต องการหร อแรงข บท เก ดข นก ถ อเอาเฉพาะท ส งเกตเห นได การจ งใจหร อแรงจ งใจ (Motivation) จ งเป นกระบวนการท เก ดข นแก บ คคลในการใช ความ พยายามผล กด นให เก ดการกระท าอย างต อเน อง และม แนวทางท แน นอน เพ อม งไปส เป าหมายท ต องการ แรงจ งใจภายในเก ดมาจากความส มพ นธ โดยตรงระหว างบ คคลก บส งท ม ปฏ ส มพ นธ ด วย ส วนแรงจ งใจ ภายนอกเป นผลมาจากส งแวดล อม ทฤษฎ แรงจ งใจม กเน นท กระบวนการ โดยยอมร บว าแรงจ งใจเป นผล ท เก ดจากความเช อของบ คคลเก ยวก บความคาดหว ง ความเป นเสม อนเคร องม อ และการม ค ณค าท เหมาะสมหร อค ณค าสอดคล องตามความต องการของแต ละคนจ งจะส งผลต อแรงจ งใจ ทฤษฎ ความ คาดหว งย งม ม มมองเก ยวก บบทบาทของการจ งใจครอบคล มกว างขวางท งสภาวะแวดล อมท เก ยวก บการ ท างานท งหมด โดยสาระทฤษฎ น เช อว า แรงจ งใจของมน ษย จะเก ดข นถ าตนสามารถคาดหว งได ว าเม อ ท างานส าเร จแล วก จะได ร บส งท ต องการได จากงานน น ทฤษฎ ความคาดหว งเห นว าคนเราย อมม เหต ผลท จะค ดว าตนต องท าอะไรบ างจ งควรได ร บรางว ลผลตอบแทน และรางว ลผลตอบแทนต องมากเท าไรจ งลง ม อท างานน น ทฤษฎ ความคาดหว ง (Expectancy Theory) แนวค ดในการอธ บายความคาดหว งของ Rotter (อ างถ งใน ส ร ย กาญจนวงศ, 2549 :58) แบ งเป น 2 ประการ ค อ ความคาดหว งเฉพาะก บความคาดหว งท วไป ซ งความคาดหว งเฉพาะ(Specific Expectancies) สะท อน ให เห นประสบการณ ท ได ร บจากสถานการณ ใดสถานการณ หน งในอด ตก บความ คาดหว งท วไป (Generalized Expectancies) ซ งเป นผลรวมของประสบการณ ในสถานการณ ต าง ๆ ท คล ายคล งก นหร อเก ยวข องก น ในขณะท ส นต ช ย ค าสมาน (อ างถ งใน ส ภ คญาณ ส ขส าราญ, 2544 : 16) ได อธ บายความคาดหว ง ในล กษณะของการเป นทฤษฎ ช วยต ดส นใจในการกระท าว าม ข อพ จารณาเก ยวก บความคาดหว ง 2 ประการ ค อ พ จารณาเป าหมายท จะไปส ส งท ม ค ณค ามากน อยเพ ยงไร (Valance) และพ จารณาว า ส งท กระท าสามารถคาดหว งให ไปถ งจ ดหมายได เพ ยงไร (Expectancy) โดยท ง 2 ประการน ม ความส มพ นธ ก น และความคาดหว งในการท างานส เป าหมายน ได ม แนวค ดส าค ญตามทฤษฎ การต งเป าหมาย (Goal Setting Theory) เสนอโดย Edwin Locke (อ างถ งใน ส ภ คญาณ ส ข ส าราญ, 2544 : 16) ท เห นว าจ ตใจของ มน ษย เราน น โดยธรรมชาต จะถ กกระต นโดยเป าหมาย (Goal) ให ต องแสดงพฤต กรรมตามเป าหมาย และ ความต งใจของตน เพ อน าส การบรรล เป าหมายเม อศ กษารายละเอ ยดด านองค ประกอบความคาดหว งแล ว

19 แนคเลอร และ ลอว เลอร (อ างถ งใน ส งเว ยน อ อนแก ว, 2536: 65) ได กล าวถ งองค ประกอบของความ คาดหว งไว 3 ประการค อ 1) การคาดหว งเก ยวก บผลท เก ดข น บ คคลจะม พฤต กรรมอย างไร จะข นอย ก บในใจเขาม การ คาดหว งอย างไรเก ยวก บผลท ต ดตามมา เช น คนท คาดหว งว าถ าเขาม การผล ตเพ มข นเขาจะได ร บการยก ย อง เขาก จะต ดส นใจท างานหน กข น แต ถ าเขาคาดหว งว าแม ม การผล ตเพ มข น เขาก จะไม ได ประโยชน อะไรเพ มข นเลย เขาก จะไม ท มเทให ก บงานเป นพ เศษแต อย างใด 2) ความพอใจหร อค ณค าของผลท เก ดข น ผลท เขาคาดหว งว าจะเก ดข นน นได ก อให เก ดความ พอใจหร อม ค ณค าแก เขาเพ ยงใด เช น คนท คาดหว งว าถ าเขาท างานหน กข นเขาจะได ค าจ างเพ มข น ซ งจะ สร างความพอใจแก เขามาก แต ถ าการท างานหน กข นท าให เขาได ค ายกย องชมเชยซ งไม ใช เง น ก จะท าให เขาม ความพอใจน อย 3) ความคาดหว งเก ยวก บก าล งความพยายามก บผลการปฏ บ ต งาน ความคาดหว งของบ คคล เก ยวก บความย งยากในการปฏ บ ต งานให ประสบความส าเร จจะม อ ทธ พลต อการต ดส นใจของบ คคลน นว า จะปฏ บ ต งานด งกล าวน นหร อไม ร กชนก โสภาพ ศ, (2542: 68-69) กล าวว าทฤษฎ ความคาดหว งม อย หลายฉบ บท น กทฤษฎ แต ละ คนน าเสนอโดยม สาระท ต างก นเล กน อยแต ฉบ บท ร จ กยอมร บก นมากเป นของวร ม (Vroom) และฉบ บ ของ พอร เตอร (Porter) ก บ ลอว เลอร (Lawler) ท เห นพ องก นว าแรงจ งใจเป นผลท เก ดมาจากความเช อ 3 ประการของมน ษย ได แก Vroom (1970 : ) กล าวถ งความคาดหว งในทฤษฎ Valence, Instrumentality and Expectancy (V.I.E) ซ งม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1) V มาจากค าว า Valence หมายถ ง ความพ งพอใจของมน ษย ท ม ต อผลล พธ (outcomes) ของการ กระท า ซ งเป นล กษณะท ส าค ญท ส ดของความพ งพอใจของมน ษย ระด บของความพ งพอใจท มน ษย คาดหว งว าจะได จากผลล พธ น น ๆ ไม ใช เก ดจากการเห นค ณค าท แท จร งของผลล พธ น นเสมอไป เช น มน ษย เล อกท างานด วยว ธ การอย างใดอย างหน งเพราะต องการเล อนต าแหน งให ส งข น ต องการเป นท ยอมร บของส งคม หร อต องการค าจ างท ส งไม ใช เล อกท างานเพราะว างานน นม ค ณค าตามอ ดมคต อาจ กล าวได ว าความพยายามในการท างานเน นจากผลล พธ หลายอย างท งทางตรงและทางอ อม 2) I มาจากค าว า Instrumentality หมายถ ง ความเช อถ อ ว ธ การในการเช อมโยงผลล พธ อย างหน ง ไปส ผลล พธ อ กหลายอย าง เช น น กเร ยนเช อว าการเร ยนจะเป นว ธ การไปส การสอบได การสอบได เป น ว ธ การท น าไปส การได ร บประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตรจะน าไปส การบรรจ เข าท างาน 3) E มาจากค าว า Expectancy หมายถ ง การคาดการณ จากความเช อว าผลล พธ จะเป นไปได มาก น อยเพ ยงใด เช น ถ ามน ษย ม ความเช อม นว าจะท างานให บรรล ผลส าเร จตามท ต งไว ย อมท าให เก ด

20 แรงจ งใจในการท างาน ซ งเป นความร ส กทางด านจ ตใจท จะต ดส นใจเล อกท าอะไรและท าอย างไรจ งจะ ประสบความส าเร จตามท คาดหว งไว 2.4 แนวค ดเก ยวก บการจ ดสภาพแวดล อมทางการศ กษา พน ดา อ คคะ (2545 : 13) ได ศ กษาถ งระด บค ณภาพสภาพแวดล อมทางการศ กษา 5 ด าน ได แก สภาพแวดล อมด านการเร ยนการสอน สภาพแวดล อมด านอาคารสถานท สภาพแวดล อม ด านกล มเพ อน สภาพแวดล อมด านก จกรรมน กศ กษา และสภาพแวดล อมด านการบร หารการศ กษา ซ งสามารถสร ปได ด งน สภาพแวดล อมด านการเร ยนการสอน หมายถ ง ล กษณะสภาพหร อบรรยากาศการถ ายทอด การได ร บประสบการณ จากการเร ยนการ สอนในห องเร ยน ซ งสามารถจ าแนกออกได เป น 3 ล กษณะ ค อ สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนด าน ด านกายภาพหร อด านร ปธรรม เช น ว สด อ ปกรณ โต ะ เก าอ แสงส เฟอร น เจอร บร เวณสถานท ท า ก จกรรม ฯลฯ เป นต น สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนด านนามธรรม เช น ค ณล กษณะของผ เร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอนและบรรยากาศในห องเร ยน เป นต น และสภาพแวดล อมการเร ยนการสอนด าน ส งคม ได แก สภาพแวดล อมท เก ดจากปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล เช น ความส มพ นธ ระหว างน กศ กษาก บ อาจารย ผ สอน ความส มพ นธ ระหว างน กศ กษาก บน กศ กษาด วยก น รวมถ งกฎระเบ ยบข อบ งค บต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ย/สถาบ น ด วย การเร ยนการสอนจ งม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการค อ ผ สอน ผ เร ยน และ ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนและผ เร ยน ผ สอนเป นองค ประกอบท ส าค ญย งในการจ ดการเร ยนการสอน เพราะจะเป นผ ก าหนดบรรยากาศเก ยวก บการเร ยนการสอนในแต ละคร งจะให เป นไปในแบบใดข นอย ก บ ผ สอน ค ณล กษณะผ สอนจะส งเสร มการเร ยนร ให เป นไปด วยด และม ประส ทธ ภาพ ทว ศ ลป สารแสน (2543 : 137) ได ศ กษาความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบของสภาพแวดล อม ทางการเร ยนในห องเร ยน ด านอาจารย ผ สอนก บความพ งพอใจของน กศ กษาในสถาบ นการศ กษาพบว า สภาพแวดล อมทางการเร ยนการสอนในห องเร ยน เป นองค ประกอบท ส าค ญย งในการท จะท าให น กศ กษา เก ดความพ งพอใจในการเร ยน ม ความกระต อร อร น อยากร อยากเร ยน ซ งหากสถาบ นการศ กษาได จ ด สภาพแวดล อมทางการเร ยนในห องเร ยนด านต าง ๆ เช น ด านบ คล กภาพของอาจารย และการสร าง บรรยากาศในห องเร ยนให เอ ออ านวยแก น กศ กษาเป นอย างด แล ว การเร ยนการสอนขณะท อย ในห องเร ยน ย อมม ประส ทธ ภาพ ซ งส ดท ายก จะส งผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความส าเร จของผ เร ยนซ งย อม หมายถ งความส าเร จของการจ ดการเร ยนการสอนและการศ กษาโดยรวมน นเอง สร ปได ว าบรรยากาศในช นเร ยนเป นส งท ส าค ญย งต อการเร ยนการสอนโดยระหว างอาจารย และ น กศ กษา หากอาจารย และน กศ กษาม ความร ส กท ด และเป นม ตรต อก น ไม ตกอย ในอ านาจของความ หวาดกล ว ม บรรยากาศในช นเร ยนท อบอ นไม เคร ยดย อมก อให เก ดก าล งใจเก ดความม นใจแก น กศ กษา

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information