รายงานโครงการศ กษาด งาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานโครงการศ กษาด งาน"

Transcription

1 รายงานโครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ระหว างว นท พฤษภาคม 2552 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

2 รายงานโครงการ ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาด งานทางด านคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายจากสถาบ นการศ กษาอ น 2. เพ อศ กษาด งานการบร หารจ ดการสารสนเทศในสถาบ นการศ กษาอ น 3. เพ อเพ มศ กยภาพบ คลากรในด านการบร หารจ ดการทร พยากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ 4. สร างความพร อมในการเป นผ น าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในระด บภ ม ภาค และพ ฒนาส ระด บสากล เป าหมาย 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 2. เพ มประส ทธ ภาพในการให บร การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และพ ฒนาการบร การ สารสนเทศให เหมาะสมก บว ทยาการในย คป จจ บ นและได มาตรฐานในระด บสากล 3. เพ อพ ฒนาปร บปร งระบบงาน และการบร หารจ ดการสารสนเทศของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 4. เพ อเป ดโลกท ศน และว ส ยท ศน ของบ คลากรต อการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและ ว ทยาการสารสนเทศในย คป จจ บ น 5. บ คลากรสามารถน าองค ความร ท ได ร บจากการศ กษาด งานมาแบ งป นความร ภายในองค กร ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มประส ทธ ผลขององค กร บ คลากรผ ร วมศ กษาด งาน การศ กษาด งานในคร งน ย งม ส วนท าให เก ดแนวทางในการบร หารจ ดการสารสนเทศ และสร าง มาตรฐานในระด บอ ดมศ กษาให เก ดข นใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม บ คลากรไป ท ศนะศ กษาด งาน ด งน 1. นายประย ทธ ส ระเสนา 2. นายพงษ ศ กด ศ ร โสม 3. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม 4. นางภ คจ รา ศ ร โสม 5. นายประสพ ยลส ร ธ ม 6. นายว ฑ ร สนธ ป กษ 7. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม 8. นายภาสกร วรอาจ

3 นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม 10. นายวรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล 11. นางสาวร ชน แพรน ม ตร 12. นางสาวจร ยา ท พย หท ย 13. นางกาญจนา สด บธรรม 14. นางสาวพ มพ ชนก เท ยมท พร 15. นายน นธว ช น นารถ 16. ผ ช วยศาสตราจารย จรรยา ภ ว ศปภาวงษ 17. นายสมพร พ ลพงษ 18. นางสาวม ทธนา นาคยา 19. นายภ ร พ ศ เหม อนทอง 20. นางสาวว ภาร ตน อ อนละออ 21. นายส ภร ตน กร ดฉ า 22. นางอรวรรณ แท งทอง 23. นางสาวส น นทา คชเถ อน 24. นางสาววรยา แสงสร อย 25. นายภ ทร ปานพรหม 26. นายธนภพ ด จเม องแมน 27. นางสาวเฉลา คงนคร 28. นายส มนฒ จ รพ ฒนพร 29. นางสาวก ลดา สวนสลา 30. นางสาวรมย นล น แตงนวลจ นทร 31. นายส ว ศาล ท พแสง 32. นางสาวลดาว ลย พ ฒนะส ธาดล 33. นางสาวประภาพร พ ลส ข 34. นางสาวน สรา ส มแก ว 35. นางสาวปรางท พย พ งไชย 36. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล 37. นางสาวอ ณณ เด นประเสร ฐ 38. นางสาวบ สด หม นข น 39. นางสาววรรณ คณฑา 40. นางสาวฉ ตรดาว ชาต เช อ 41. นางสาวร งร ตน อ นทร ว เศษ 42. นางสาวอ าพรรณ บ ญพ นธ 43. นายพ เชษฐ อย เย น 44. นางศ ร ร ตน สนธ ร กษ 45. นายส พรรณ พล บช ย 46. นางสาวมณ ร ตน ช าน ไกร 47. นางสาวจต พร บ ญวงศ 48. นางอารยา พงษ พรต 49. นายณ ฐดน ยภ ทร ยามปลอด ผลท ได ร บ (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถพ ฒนาการบร หารจ ดการ และการพ ฒนางาน บร การสารสนเทศของมหาว ทยาล ย ฯ แก ส งคมท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ฯ ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ด 2. บ คลากรของ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เก ดว ส ยท ศน และสามารถน าความร ท ได ร บจากการศ กษาด งาน มาปร บปร ง พ ฒนาการด าเน นงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐานเท ยบเค ยงก บสถาบ นอ ดมศ กษาอ น

4 ผ ใช บร การได ร บความพ งพอใจในการพ ฒนาการด าเน นงานสารสนเทศ และการให บร การ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท เหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ได มาตรฐานในระด บสากล สร ปป ญหา/ข อเสนอแนะ - งบประมาณท ใช ด าเน นการ ค าใช สอยและค าว สด รวมท งส น 107,960 บาท (หน งแสนเจ ดพ นเก าร อยหกส บบาทถ วน) หมายเหต ใช เง นงบประมาณ ค าใช จ ายในการบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ รห ส AC-01 ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ นางกาญจนา ยลส ร ธ ม รองผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช อผ รายงานโครงการ นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม รองห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ

5 - 4 - รายงานการศ กษาด งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประว ต จากนโยบายข อท 3 ของแผนพ ฒนาการศ กษาระยะ 8 ( ) ส งเสร มให บ ณฑ ตม ความร ความสามารถพ นฐาน ด านคอมพ วเตอร และภาษาต างประเทศ ในระด บท ส อสารก นได อย างน อย 1 ภาษา ด งน น เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถตามนโยบาย สถาบ นราชภ ฏนครราชส มาจ งได จ ดต งศ นย คอมพ วเตอร ข น เม อเด อนพฤศจ กายน พ.ศ ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2540 และท าการเป ดอย าง เป นทางการ ในว นท 6 ก มภาพ นธ พ.ศ โดยนายส ว จน ล ปตพ ลลภ นายยกสภาสถาบ นราชภ ฏ นครราชส มา เป นประธานในพ ธ ป จจ บ นศ นย คอมพ วเตอร ต งอย อาคาร 16 ช นล าง โดยม ภารก จด งน - บร การเสร มความร เก ยวก บคอมพ วเตอร - พ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร ภายในสถาบ น - ด แลระบบเคร อข ายภายในสถาบ นและการเช อมต อส ระบบภายนอก พ.ศ ศ นย คอมพ วเตอร ได ร บการแต งต งเป น ส าน กคอมพ วเตอร โดยได แยกจากส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศและย ายไปอย ท อาคารศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร อาคาร 27 ปร ชญา ม งม นท จะให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท ม ค ณภาพอย างต อเน อง เพ อตอบสนองความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ พ นธก จ 1. บ กเบ กแสวงหาและถ ายทอดเทคโนโลย ท เป นประโยชน ต อส วนรวม 2. ปร บปร ง พ ฒนาระบบเคร อข ายการส อสารเพ อรองร บการเร ยนร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต สน บสน นการฝ กท กษะทางด านคอมพ วเตอร

6 - 5 - ว ตถ ประสงค 1. เสนอแนวนโยบายและแผนพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ นราชภ ฏนครราชส มาให ม เอกภาพ 2. ก าหนดกลย ทธ การส งเสร มสน บสน นให หน วยงานในส งก ดของสถาบ นพ ฒนาทางด านเทคโนโลย สารสนเทศตามภารก จท ร บผ ดชอบ โดยใช เคร อข ายใยแก วน าแสงเป นเคร องม อในการปฏ บ ต งาน 3. กล นกรองแผนเคร อข ายระบบสารสนเทศของสถาบ น เพ อการจ ดสรรงบประมาณท เก ยวข อง 4. จ ดการระบบเคร อข ายใยแก วน าแสงให สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดของสถาบ น 5. จ ดหาและให บร การวงจรระบบอ นเทอร เน ตในสถาบ นให ม ประส ทธ ภาพ 6. จ ดหาและต ดต งเคร องคอมพ วเตอร ของโครงการตามหน วยงานต างๆ ของสถาบ นรวมท งฝ กอบรม บ คลากรเพ อให สามารถด แลและบ าร งร กษาระบบภายในหน วยงานได 7. จ ดหาและให บร การเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนการสอนส าหร บน กศ กษาและบ คลากร ภายในสถาบ น 8. บร การและสน บสน นในการศ กษาค นคว าและว จ ย ส าหร บอาจารย และน กศ กษา 9. ร บผ ดชอบในการพ ฒนาและจ ดโครงสร างพ นฐานสารสนเทศของสถาบ น ภารก จ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ม ภาระก จเพ อเป น - แหล งฝ กท กษะเพ อการใช คอมพ วเตอร ของน กศ กษานอกเหน อจากการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยน - แหล งส บค นข อม ลผ านเคร อข ายระบบอ นเทอร เน ต - แหล งพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง

7 - 6 - รายงานการศ กษาด งานห องสม ด ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ป 2547 "สถาบ นราชภ ฏนครราชส มา" ได ร บการยกฐานะเป น "มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา" ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ได ม การปร บเปล ยนโครงสร าง การบร หารงานส าน กว ทยบร การ และได เปล ยนช อเป น "ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ" โดย ส าน กว ทยบร การ(เด ม) รวมก บศ นย คอมพ วเตอร กลาง ซ งป จจ บ นต งอย ท อาคาร 16 (อาคารธ รคาม) ช นล าง ต อมาในป 2550 ม การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศใหม โดยให ศ นย คอมพ วเตอร ท ส งก ดส าน กว ทยบร การฯ ยกฐานะเป น ส าน กคอมพ วเตอร ตามประกาศสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา และม การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารงานส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแยกงานผล ตส อกราฟ กให ข นตรงก บส าน กคอมพ วเตอร เอกล กษณ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เอกล กษณ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ การให บร การสารสนเทศแก บ คลากร น กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย และบร การว ชาการแก ส งคม อ กท งม ความร วมม อในการเป นเคร อข าย สารสนเทศ ท องถ นก บมหาว ทยาล ยในจ งหว ดนครราชส มา ตลอดจนให ม การพ ฒนาข ดความสามารถใน การใช ส อทางด านเทคโนโลย การศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อขยายการให บร การว ชาการแก บ คลากร ภายในมหาว ทยาล ยและแก ส งคมในร ปแบบต าง ๆ อย างกว างขวาง โดยในด านการบร การสารสนเทศน น ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งเน นให เป นข มทร พย ทางป ญญาของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น ปร ชญา (Philosophy) แหล งเร ยนร ท นสม ย เทคโนโลย ก าวไกล ล าเล ศในค ณภาพบร การ สานความร ส ช มชน ว ส ยท ศน (Vision) เป นแหล งสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาส งคม ให เป นส งคมแห ง การเร ยนร เป นผ น าในการใช เทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาบร หารจ ดการ ม ระบบบร การท ม ประส ทธ ภาพ เพ อ ให เก ดประโยชน ส งส ดต อประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น

8 - 7 - พ นธก จ (Mission) จ ดหาทร พยากรสารสนเทศให เพ ยงพอในการให บร การทางว ชาการ สน บสน นการเร ยน การสอน การค นคว าว จ ยของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น ร วมม อก บห องสม ดหร อแหล งบร การสารสนเทศสถาบ นการศ กษาอ น ๆ ตลอดจนหน วยงาน ท ง ภาคร ฐและเอกชน ในการย มและแลกเปล ยนทร พยากรสารสนเทศ เป นแหล งในการบร การด านเทคโนโลย ทางการศ กษาของมหาว ทยาล ย ให บร การทางว ชาการแก ช มชนในท องถ น เป นแหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พของน กศ กษาในสาขาว ชาท เก ยวข อง ว ตถ ประสงค (Objective) เพ อบร การทร พยากรสารสนเทศท ท นสม ยท กร ปแบบสน บสน นการเร ยนการสอน การว จ ยและ ความใฝ ร ของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อเป นศ นย กลางการศ กษาค นคว าด วยตนเองของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อพ ฒนาบร การและถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศและเทคโนโลย ทางการศ กษาแก ประชาคม มหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยในการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะ พ งประสงค สามารถแสวงหาความร ด วยตนเอง โครงสร างการบร หารส าน กว ทยบร การฯ ม ผศ.ดร.พ ก ล ภ ม โคกร กษ เป น ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ และ ก าล งอย ในช วงการสรรหาคณะกรรมการบร หารช ดใหม หน วยงานภายในส าน กว ทยบร การฯ ม 5 กล มงานด งน ส าน กงานผ อ านวยการ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ กล มงานบร การทร พยากรสารสนเทศ กล มงานโสตท ศน ปกรณ และพ ฒนาส อม ลต ม เด ย กล มงานพ ฒนาระบบห องสม ดอ ตโนม ต และฐานข อม ล

9 - 8 - การจ ดแบ งส วนงานบร การ ประกอบด วยอาคาร 2 อาคาร ค อ ส าน กว ทยบร การหล งใหม เป นอาคาร 6 ช น โดยม ทางเช อมต อ ระหว างหอสม ดเด ม 2 ช น และได จ ดท าแผนการใช พ นท ให บร การท งสองอาคาร ด งน อาคารบรรณราชนคร นทร ***อาคารใหม ช นท 1 - บร การย ม-ค น หน งส อ - ห องน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดชและห องจดหมายเหต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

10 - 9 - ช นท 2 - หน งส อภาษาไทยหมวด 000 ความร ท วไป 100 ปร ชญา จ ตว ทยา 200 ศาสนา 300 ส งคมศาสตร ห องค นคว าส าหร บอาจารย 1 ห อง ช นท 3 - หน งส อภาษาไทยหมวด 500 ว ทยาศาสตร 600 ว ทยาศาสตร ประย กต และเทคโนโลย - ห องค นคว าส าหร บอาจารย 2 ห อง ช นท 4 - บร การย ม-ค น หน งส อภาษาไทยหมวด 400 ภาษา 700 ศ ลปะและการบ นเท ง 800 วรรณคด นว น ยาย รวมเร องส น 900 ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร และหน งส อภาษาอ งกฤษหมวด ห องค นคว าส าหร บอาจารย 2 ห อง

11 ช นท 5 - บร การอ นเทอร เน ต ซ ด -รอม หน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) - บร การเคร องคอมพ วเตอร พ มพ งาน - ห องฝ กประสบการณ เทคโนโลย สารสนเทศ - ห องประช มขนาดความจ 30 คน พร อมเคร องเส ยงแบบ Conference Unit ช นท 6 - บร การโสตท ศนว สด และว สด อ เล กทรอน กส - บร การผล ตส อโสตท ศนว สด - ห องโฮมเธ ยเตอร ขนาดความจ 48 คน 1 ห อง - ห องประช มขนาดความจ 100 คน 1 ห อง

12 อาคารหอสม ดเก า ช นท 1 - บร การวารสาร หน งส อพ มพ - ห องฝ กประสบการณ เทคโนโลย สารสนเทศ 2 - งานคอมพ วเตอร กราฟ ก (อย ป กขวาม อด านนอกอาคาร) - บร การถ ายเอกสาร ช นท 2 - บร การหน งส ออ างอ ง งานว จ ย ว ทยาน พนธ สารน พนธ กองท นหม บ าน - บร การฐานข อม ลว ทยาน พนธ ไทย - ห องอ านส วนบ คคล 2 ห อง - ห องค นคว าบ ณฑ ตศ กษา

13 รายงานการประช มเช งปฏ บ ต การ งานประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารและเจ าหน าท ประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว นพฤห สบด ท ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม ฟาวน เท น ทร ร สอร ท อ.ปากช อง จ.นครราชส มา นายประย ทธ ส ระเสนา ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท าหน าท เป นประธาน กล าวเป ดการประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง งานประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชกร ประจ าป ๒๕๕๒ ซ งประธานได บรรยายพ เศษเก ยวก บว ส ยท ศน แผนการด าเน นงาน และ PMQA แก คณะกรรมการบร หารและเจ าหน าท ประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นแนวทางใน การด าเน นงานและบร หารจ ดการของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ห วข อการบรรยาย รายละเอ ยดด งน ว ส ยท ศน รายละเอ ยด ค อ จะพ ฒนาแหล งความร ด านการบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ท เอ ออ านวย ส งแวดล อมทางว ชาการ การพ ฒนาระบบสารสนเทศ และการให บร การสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ยแบบ ย งย น พ ฒนาทร พยากรให ล าหน า สน บสน นอาจารย ให ล าสม ย น า ไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการ ให บร การแบบเบ ดเสร จ และม งส ระบบมาตรฐานสากล ISO และ CMMI โครงสร างหน วยงาน ประกอบด วย ๓ หน วยงานหล ก ค อ ส าน กงานผ อ านวยการ ประกอบด วย ๓ กล มงาน ค อ - กล มงานบร หารและเลขาน การ - กล มงานคล งและพ สด - กล มงานนโยบายและแผนงาน - กล มงานประก นค ณภาพและประชาส มพ นธ ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ - กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ - กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ - กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง - กล มงานบร การและก จกรรม - กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ

14 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ - กล มงานว ชาการคอมพ วเตอร - กล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย - กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ - กล มงานบร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต - กล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ในส วนของโครงสร างหน วยงานน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได ปร บเปล ยนและเพ มเต มบ คลากร ในแต ละกล มงานเพ อให เก ดความเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ภารก จหล ก ประกอบด วยงานต างๆ ด งน - งานบร หารจ ดการ - งานทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การสารสนเทศ - งานบร การ ส อโสตท ศน ปกรณ - งานวารสารและส อส งพ มพ ต อเน อง - งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานว ชาการคอมพ วเตอร - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย - งานผล ตส อการเร ยนการสอนแบบออนไลน - งานบร การว ชาการและความร วมม อก บช มชน แนวทางการบร หารงาน ประกอบด วย - กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบ บท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ - กรอบนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต IT๒๐๑๐ - แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต - แผนแม บทการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะยาว ๒๐ ป - แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Master Plan) - แผนการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรอง ก.พ.ร. - แผนการประก นค ณภาพการศ กษา - เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐพ นฐาน (PMQA)

15 แผนท ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๕๒ แนวทางและมาตรการด าเน นงาน ใน ๔ ป (Strategy Plan) ม ด งน - การบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ การจ ดสรรทร พยากรสารสนเทศอย างเหมาะสมและพอเพ ยง พ ฒนาส อผสมท หลากหลาย พ ฒนาระบบ e-library อย างต อเน องและท นสม ย ส งเสร มการส บค นฐานข อม ลอ เล กทรอน กส - การบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ การปร บปร งโครงสร างพ นฐานด านเคร อข ายคอมพ วเตอร ให ม ความสะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มให ม การแบ งป นทร พยากรด านไอท อย างเอ ออาทร ใช ทร พยากรด านไอท ท ม อย ให เก ด ประโยชน ส งส ด ส งเสร มการใช ไอท แก ผ ใช ในท กระด บ พ ฒนาระบบ e-mis อย างเต มร ปแบบ ส งเสร มการ เร ยนการสอนในระบบ e-learning - การให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศก บช มชน การให บร การฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบ คลากร น กศ กษาและบ คคลภายนอก การ ให บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องอบรมส มมนา การให บร การห องประม ลอ เล กทรอน กส การจ ดก จกรรมเสร มสร างไอท ส ช มชน การเป นท ปร กษาด านการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและเคร อข าย สารสนเทศให ก บหน วยงานภาคร ฐและองค กรปกครองส วนท องถ น - การสร างเคร อข ายความร วมม อด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จ ดให ม การเช อมโยงด านเคร อข ายข อม ลเพ อการบร การ ระหว างหน วยงาน จ ดให ม การ ให บร การข อม ลแบบเบ ดเสร จ ณ จ ดเด ยว การสร างเคร อข ายความร วมม อระหว าง CIO ภาคร ฐ การสร าง เคร อข ายความร วมม อด าน ICT ระหว างองค กร ท งภาคร ฐและเอกชน - สร างความเช อมต อ (Making Connections) การสร างส งแวดล อมเพ อการเร ยนร ของแต ละบ คคล เป นการเช อมต อองค ประกอบของการ เร ยนร ต างๆเข าด วยก น เช น ผ บร หาร คณาจารย น กศ กษา ระบบและทร พยากร จะช วยให สามารถพ ฒนา ระบบการเร ยนร ได อย างย งย น - ก าจ ดอ ปสรรค (Removing Limitations) เช อม นว าการก าจ ดข อจ าก ดของสถานท และเวลาในการเร ยนร โดยปลดพ นธนาการของ มหาว ทยาล ยจากอ ปสรรคต างๆได โดยการสร างส งแวดล อมและส งคมแห งการเร ยนร - สร างสรรค โอกาส (Creating Opportunities) ด วยการศ กษาว จ ย ความค ดร เร ม พ นธม ตร และด วยเทคโนโลย ท ม อย เช อม นว าการ สร างสรรค โอกาสทางการศ กษาในว นน จะช วยให น กเร ยนน กศ กษาตลอดจนบ คลากรท ม ความร ความสามารถ ในอนาคต

16 จากน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได บรรยายในห วข อ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ซ งเป นต วช ว ดท ๑๒ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ได มอบหมายให สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต จ ดท าหล กเกณฑ และแนวทางการยกระด บและพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการปฏ บ ต งานขององค กรภาคร ฐข นเพ อ เพ มข ดความสามารถในการแข งข นและปร บปร งกระบวนการท างานอย างต อเน อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ ล กษณะส าค ญขององค กร เป นภาพรวมของส วนราชการ ส งส าค ญท ม ผลต อการ ด าเน นงานและความท าทายท ส าค ญท ส วนราชการเผช ญอย ส วนท ๒ เกณฑ ค ณภาพการบร กการจ ดการภาคร ฐ ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจประเม นการ ด าเน นงานของส วนราชการในประเด นต างๆ ซ งประกอบด วย ๗ หมวด ด งน หมวด ๑ การน าองค กร หมวด ๒ การวางแผนเช งย ทธศาสตร และกลย ทธ หมวด ๓ การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย หมวด ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด ๕ การม งเน นทร พยากรบ คคล หมวด ๖ การจ ดการกระบวนการ หมวด ๗ ผลล พธ การด าเน นการ ส าหร บห วข อการบรรยายส ดท ายค อ ห วข อ ทบทวนระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ม ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดด งน ๑. การประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาม 2 ระบบ ๒. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นบทบาทของมหาว ทยาล ย คณะ ส าน ก/สถาบ น ภาคว ชา กองและหน วยงาน เท ยบเท าเพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง เน นการพ ฒนาค ณภาพ ให เก ดก บผ เร ยนและความพ ง พอใจของช มชนและส งคม และการร บรองมาตรฐานค ณภาพจาก สมศ. ๓. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เป นบทบาทของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาในการ ประเม นมหาว ทยาล ย กล มวสาขาว ชา (คณะ) เพ อรองร บมาตรฐานค ณภาพ

17 - 16-๒. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ประกอบด วย ๓ ระบบ ค อ ๑. การพ ฒนาค ณภาพ/การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ๒. การตรวจต ดตามค ณภาพ (Quality Audit) ๓. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) การด าเน นงานตามระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ท งในส วนของระบบ และกลไกท ง ๓ ระบบ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดด งน ๑. การพ ฒนาค ณภาพ/การควบค มค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย - มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ใช มาตรฐาน ๕ องค ประกอบของ สกอ. - มาตรฐานการประก นค ณภาพภายนอกของ สมศ. และ ก.พ.ร. กลไกการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย - กระบวนการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย นโยบายการประก นค ณภาพ แผนงาน ประก นค ณภาพ ค ม อประก นค ณภาพและค ม ออ นๆ ท เก ยวข อง คณะกรรมการประก นค ณภาพ ซ งท าหน าท ตรวจต ดตาม และประเม นค ณภาพ และผ บร หารท กระด บร บผ ดชอบก าก บด แลต วช ว ดและจ ดเก บข อม ล - กระบวนการประก นค ณภาพ ด าเน นการจ ดประช มกล มย อยเพ อทบทวน ปร บปร ง หร อเท ยบเค ยงภายในองค กร ๒. การตรวจต ดตามค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการตรวจต ดตามค ณภาพ ประกอบด วย - ต วบ งช ตามมาตรฐาน ๕ องค ประกอบ ของ สกอ. - ต วช ว ดตาม ๔ ม ต ของ ก.พ.ร. กลไกการตรวจต ดตามค ณภาพ ประกอบด วย - จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ซ งม คณะกรรมการตรวจต ดตามและ ประเม นระด บส าน กฯ และม การตรวจต ดตามและประเม นภายนอกจากต นส งก ด ๓. การประเม นค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการประเม นค ณภาพ ประกอบด วย - การรายงานประเม นตนเองระด บส าน กฯ และการประเม นจากต นส งก ด กลไกการประเม นค ณภาพ ประกอบด วย

18 ผ บร หารร บผ ดชอบการรายงานประเม นตนเองตามองค ประกอบ ต วบ งช ระด บส าน กฯ และจ ดท ารายงาน การประเม นตนเองและเตร ยมความพร อมร บการประเม นเพ อร บรองมาตรฐานค ณภาพ ๓. ข นตอนการด าเน นการ ซ งด าเน นการโดยใช การบร หารงานแบบ PDCA (Plan-Do-Check- Approach) รายละเอ ยดด งน ๑. การวางแผนการปฏ บ ต งาน (P) โดยท าการก าหนดเป าหมายหร อมาตรฐานการศ กษา จ ดล าด บความส าค ญของเป าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และก าหนดผ ร บผ ดชอบ ๒. ด าเน นการตามแผน (D) โดยส งเสร ม สน บสน น จ ดส งอ านวยความสะดวก สน บสน น ทร พยากร ก าก บ ต ดตาม และให การน เทศ ๓. ตรวจสอบประเม นผล (C) โดยวางกรอบการประเม น จ ดหาหร อจ ดท าเคร องม อ เก บ ข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย และตรวจสอบ/ปร บปร งค ณภาพการประเม น ๔. น าผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ปร บปร งการปฏ บ ต งานของบ คลากร วางแผนในระยะ ต อไป และจ ดท าข อม ลสารสนเทศ ข นตอนส ดท าย ค อ การรายงาน ด าเน นการจ ดท ารายงานประเม นตนเองหร อรายงานประจ าป โดย รวบรวมผลการด าเน นงานและผลการประเม น ว เคราะห ต วบ งช ในแต ละมาตรฐาน และเข ยนรายงาน

19 จากการศ กษาด งานส าน กคอมพ วเตอร และส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มาทางส าน กว ทยบร การฯ ได จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshops) และ มอบหมายให เจ าหน าท ท กคนท เข าร บการศ กษาด งานได น าเสนอข อม ลท เก ยวข องก บหน าท ความร บผ ดชอบ และม ความค ดเห น ข อเสนอแนะในภาพรวมของแต ละกล มงาน ด งน ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย 5 กล มงาน ด งน 1. กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 2. กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศและจ ดท ารายการ 3. กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 4. กล มงานบร การและก จกรรม 5. กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวประภาพร พ ลส ข ห วหน ากล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 2. นางสาวจร ยา ท พย หท ย บรรณาร กษ 3. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล บรรณาร กษ 4. นางสาวพ ชร นทร ช างทอง บรรณาร กษ 5. นางสาววรรณ คณฑา เจ าหน าท หอสม ด 6. นายบ วผา จอมค าส งห พน กงานเย บเล ม ขอบเขตของงาน - งานค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ - งานจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ - งานแลกเปล ยน ร บบร จาคทร พยากรสารสนเทศ - งานควบค มการใช งบประมาณจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ - งานส ารวจ ตรวจ ค ด ทร พยากรสารสนเทศ - งานแจ งรายช อทร พยากรสารสนเทศใหม แก ภาคว ชา/คณะ - งานสร าง ซ อม บ าร งทร พยากรสารสนเทศ - งานแนะน าทร พยากรสารสนเทศใหม

20 งานจ ดเก บและตรวจสอบสถ ต ข อม ลท เก ยวข อง ของงาน เพ อประกอบการพ จารณาค ดเล อก ทร พยากรสารสนเทศ - งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ป ญหา/อ ปสรรค - ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ไม แยกให ว าแต ละรายการอย ในสาขาว ชาไหน จ งท าให บรรณาร กษ ต องเส ยเวลามาเล อกว าควรส งให อาจารย คณะไหนเป นผ เล อก - ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ค างส งทร พยากรบางรายการ ท าให เส ยเวลาในการทวงถาม - ส งซ อซ าจ านวนหลายฉบ บ เพราะบางรายการไม ได ตรวจสอบก บระบบส บค นฯ - การส งซ อทร พยากร ส วนใหญ (ถ าไม ใช การจ ดงานบ คแฟร ) บรรณาร กษ จะเป นผ ค ดเล อกเอง บางคร งอาจจะไม ค อยตรงก บความต องการของผ ใช - อาจารย ท เสนอส งซ อต าราภาษาต างประเทศ แต ทางส าน กว ทยบร การฯ ส งซ อให เป นบางรายการ เน องจากงบประมาณในการส งซ อไม เพ ยงพอ - อาจารย คณะต างๆ บางท านไม ได ต ดตามข าวสารของส าน กว ทยบร การฯ ว าม ทร พยากรฯ อะไร ใหม ๆ บ าง ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข - ประสานงานก บร านค า / ต วแทนจ าหน าย ให แยกสาขาว ชาต างๆ ก อนส งรายการทร พยากรฯ น นๆ มาให ค ดเล อก เพ อสะดวกให การส งให ก บคณะต างๆ ค ดเล อก - ควรให ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ส งทร พยากรฯ มาให ครบตามจ านวนก อน แล วจ งค อยต งเร อง เบ กค าทร พยากรฯ น น หร อถ ารายการไหนไม ม แล ว ก ให ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ต ดรายการน นออกแล วส ง ใบส งของมาให ใหม หร อส งซ อเท าท ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ม อย - ตรวจเช ครายการท จะส งซ อก บระบบส บค นฯ ก อนท าการส งซ อ และพยายามส งซ อจ านวนฉบ บท ไม มากเก นไป เช น 1, 2 หร อ 3 ฉบ บ มากส ดได 5 ฉบ บ ข นอย ก บเน อหา และความต องการของผ ใช บร การ - ควรส งรายการทร พยากรฯ ให ก บอาจารย คณะต างๆได ม ส วนร วมในการค ดเล อกทร พยากรฯ มาก ข น และควรม เว บบอร ดส าหร บแนะน าทร พยากรฯ สอบถาม หร อพ ดค ยเก ยวก บงานบร การต างๆ ของส าน ก ว ทยบร การฯ โดยให บรรณาร กษ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นผ ตอบค าถาม และให ข อม ล - ควรแบ งสรรงบประมาณในการจ ดซ อต าราภาษาต างประเทศ ให ก บอาจารย ครบท กรายการ เน องจากอาจารย ม ความจ าเป นต องใช ในการสอน - ควรแจ งรายช อทร พยากรฯ ใหม โดยส าเนาใบส งของให ก บอาจารย คณะต างๆ เพ อจะได ทราบว า ส าน กว ทยบร การฯ ม ทร พยากรฯ อะไรมาใหม บ าง

21 ผ ท ท างานเทคน คควรอย ห องเด ยวก น หร ออย ใกล ๆก น เช น ห องซ อมบ าร ง ควรอย ใกล ก บห อง ว เคราะห ทร พยากรฯ เพ อให การท างานด าเน นไปอย างสะดวกและรวดเร ว 2. กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศและจ ดท ารายการ บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล ห วหน ากล มงาน 2. นางสาวจร ยา ท พย หท ย บรรณาร กษ 3. นางสาวประภาพร พ ลส ข บรรณาร กษ 4. นางสาวพ ชร นทร ช างทอง บรรณาร กษ 5. นางสาวบ สด หม นข น เจ าหน าท หอสม ด ขอบเขตของงาน ด าเน นการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วย ว สด ต พ มพ (Printed Materials) และส อ โสตท ศนว สด (Non-printed Materials) โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อช วยในการด าเน นการ ว เคราะห เปร ยบเท ยบ เพ ออ านวยความสะดวกแก ผ ใช ในการเข าถ ง (Access) ทร พยากรสารสนเทศ ได อย าง รวดเร วและถ กต อง ตลอดจนปร บปร งการปฏ บ ต งานให เป นแบบแผนเด ยวก บกฎเกณฑ มาตรฐานสากล ในการด าเน นงาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานต างๆ ด งน 1. งานประท บตรา 2. งานทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ 3. งานว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารสนเทศ 4. งานท ารายการทร พยากรสารสนเทศ 5. งานต ดบาร โค ดและพ มพ ส นหน งส อ 6. งานสแกนภาพปก 7. งานควบค ม ตรวจสอบการจ ดท าร ปเล มทร พยากรสารสนเทศ 8. งานจ ดท ารายการทร พยากรสารสนเทศใหม 9. งานจ ดท าบรรณน ท ศน 10. งานจ าหน ายทร พยากรสารสนเทศ 11. งานบร การส บค นข อม ลและตอบค าถามท เก ยวข อง 12. งานบร การให ย มหน งส อใหม ซ งอย ระหว างด าเน นการ 13. งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา

22 ป ญหา/อ ปสรรค 1.จากการตรวจสอบฐานข อม ลระบบห องสม ดอ ตโนม ต พบว า ย งม การบ นท กข อม ลผ ดพลาด ซ งได ม การแก ไขให ถ กต องแล วบางส วน และปฏ บ ต เป นประจ าอย างต อเน อง 2.ปร มาณทร พยากรสารสนเทศท รอการว เคราะห และจ ดท ารายการม ปร มาณมาก เน องจาก บ คลากรว ชาช พไม เพ ยงพอต อปร มาณงาน ท าให ไม สามารถน าออกให บร การได อย างรวดเร ว 3. ป จจ ยต างๆ เช น เน อหาของทร พยากรสารสนเทศท ม ความยากง ายแตกต างก น บ คลากรว ชาช พ ไม เพ ยงพอ หร อม ความจ าเป นต องปฏ บ ต งานอ นในช วงเวลาหน ง จ านวนช วโมงในการปฏ บ ต งานแต ละว น เป นต น ล วนส งผลต ออ ตราการเพ มสถ ต ปร มาณงานท ได ในแต ละเด อน 4. ไม ม การก าหนดภาระหน าท ของบ คลากรอย างละเอ ยดช ดเจน ซ งอาจเก ดป ญหาการท างาน ซ าซ อน ไม เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนดไว 5. บ คลากรว ชาช พ และผ ปฏ บ ต งานย งต องจ ดช นทร พยากรสารสนเทศเป นประจ าท กว น ท าให ไม สามารถปฏ บ ต งานหล กได อย างเต มท 6. ห องส าหร บจ ดเก บทร พยากรสารสนเทศใหม เพ อรอการว เคราะห และจ ดท ารายการ ไม เพ ยงพอ ส าหร บการรองร บปร มาณทร พยากรสารสนเทศท เพ มข นในอนาคต รวมท งพ นท ในการจ ดเก บไม ปลอดภ ย เส ยงต อการส ญหาย 7. สภาพแวดล อมในห องปฏ บ ต งานไม ม ช ว ตช วา อ ปกรณ ส าน กงานม สภาพเก า ช าร ด ล าสม ย ไม สะดวกต อการท างาน ซ งส งผลต อส ขภาพและจ ตใจของผ ปฏ บ ต งาน ท าให ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ลดลงได 8. จ านวนบ คลากรไม เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของห องสม ด ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข 1. ศ นย ว ทยบร การ เป นหน วยงานหน งท เป นภาพล กษณ หล กของมหาว ทยาล ย ด งน น มหาว ทยาล ย ควรให ความส าค ญและสน บสน นการด าเน นงานด านต างๆ แก ศ นย ว ทยบร การให เป นร ปธรรม และอย ใน ล าด บต น 2. ควรม การอน ร กษ และสงวนร กษาเอกสารประเภทต างๆ อย างถ กต องตามหล กว ชาการ และการ แปลงผ นข อม ลให เป นเอกสารอ เล กทรอน กส 3. ควรม บ คลากรท ม ว ฒ ค ณสมบ ต และอ ตราก าล งตามความจ าเป น สอดคล องก บนโยบาย เป าหมายขององค กร ซ งการก าหนดค ณว ฒ ค ณสมบ ต หน าท ความร บผ ดชอบและจ านวนบ คลากร ให เป นไป ตามประกาศมาตรฐานห องสม ดมหาว ทยาล ย

23 คร ภ ณฑ ควรได มาตรฐานและเพ ยงพอส าหร บพ นท การปฏ บ ต งานและพ นท บร การ รวมถ งการ จ ดเก บทร พยากรสารสนเทศ ควรม ระบบควบค มอ ณหภ ม ความช น การระบายอากาศ แสงสว าง เส ยง ระบบ ป องก นสาธารณภ ยอย างเหมาะสมและได มาตรฐาน เพ อป องก นและบ าร งร กษาทร พยากรสารสนเทศม ให เก ด ช าร ดเส ยหายก อนเวลาอ นสมควร 5. พ ฒนาบ คลากรท กระด บให ม ความร ในด านต างๆ อาท เช น เทคโนโลย และการส อสาร ภาษาอ งกฤษ ความร ด านว ชาช พ เพ อเป นผ น าทางด านว ชาช พและรองร บการปฏ บ ต งานท เปล ยนแปลงไปส ย คด จ ท ล และม จ ตใจพร อมท จะให บร การเป นหล กส าค ญ 6. ศ นย ว ทยบร การควรม เคร องส ารองไฟขนาดใหญ เพ อรองร บการท างานในกรณ กระแสไฟฟ า ข ดข อง ท งน เพ อการปฏ บ ต งานและการบร การแก ผ ใช ได อย างสมบ รณ 7. ม การพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานท งด านการเพ มประส ทธ ภาพการท างานตามหน าท เช น การศ กษาต อ ฝ กอบรม ศ กษาด งานท งในประเทศและต างประเทศ และด านประสบการณ ทางการว จ ย อย าง ท วถ งและต อเน อง เพ อให เก ดความช านาญ ม ขว ญ และก าล งใจ ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ 8. สน บสน นให บ คลากรผล ตผลงานทางว ชาการ และให ม การด าเน นการว จ ยเพ อพ ฒนางานใน ว ชาช พ โดยการสน บสน นด านงบประมาณและให ม การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 9. ควรก าหนดจ านวนบ คลากรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานห องสม ดมหาว ทยาล ย จะได น ามา ช วยในการแก ไขป ญหาบ คลากรไม เพ ยงพอท งในป จจ บ น และอนาคตเม อเก ดการย ายงาน หร อการเกษ ยณ งานของบ คลากร 10. ควรม การปร บปร งอาคาร สถานท ให ด สวยงาม จ ดพ นท ใช สอยภายในอาคารให ค มค ามากท ส ด โดยค าน งถ งการอน ร กษ ส งแวดล อม และการประหย ดพล งงานเป นส าค ญ 11. ควรจ ดหาบ คลากรเพ มเต มเพ อท าหน าท จ ดเร ยงหน งส อข นช นโดยตรง เพ อลดป ญหาผ ใช บร การ หาหน งส อไม พบ 3. กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวปรางท พย พ งไชย ห วหน ากล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 2. นางสาวฉ ตรดาว ชาต เช อ เจ าหน าท หอสม ด ขอบเขตของงาน 1. งานค ดเล อกและจ ดหา จ ดซ อ ต ออาย สมาช กวารสาร หน งส อพ มพ และส อส งพ มพ ต อเน อง 2. ลงทะเบ ยนส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นท งท บอกร บและได เปล า 3. น า ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นออกให บร การ

24 เย บเล มวารสารท ไม แข งแรง และใส แถบแม เหล กก นขโมย 5. เก บส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อรวบรวมเย บเล ม และให บร การเป นฉบ บล วงเวลา 6. ค ดเล อกบทความทางว ชาการจากส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อท าฐานข อม ล ดรรชน วารสาร / กฤตภาค แบบ Full text 7. ว เคราะห บทความท น ามาท าดรรชน วารสาร / กฤตภาค เพ อให ห วเร องตามมาตรฐาน และ ถ กต อง 8. ลงรายการข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ลงในระบบห องสม ดอ ตโนม ต 9. สแกน บทความวารสาร และส อส งพ มพ ต อเน อง เพ อท าเป นข อม ลแบบ Full text เข าส ระบบ ห องสม ดอ ตโนม ต 10. ตรวจสอบแก ไขข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม 11. ให บร การย ม- ค น ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และย อนหล ง แก คณาจารย บ คลากร และ น กศ กษา 12. ให บร การพ มพ บทความวารสารแบบ Full text ท ค นได จากเคร อง ipac ด วยเคร องพ มพ (Printer) แบบค ดค าบร การ ท กว น 13. ให บร การตอบค าถามและช วยการค นคว าส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา 14. แนะน าวารสาร และส อส งพ มพ ใหม 15. งานบร การ บรรณาน กรม ดรรชน วารสาร เพ อเผยแพร บทความท น าสนใจ บนเว บไซต 16. รวมเล มวารสาร จ ลสาร เพ อน าส งเย บเล ม 17. เก บสถ ต ผ เข าใช บร การงานส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาท กว น และท กเด อน 18. เก บสถ ต ผ ย มส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น 19. ด แลความเร ยบร อยของช นเก บส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา 20. ส ารวจ จ าหน ายวารสาร และหน งส อพ มพ ล วงเวลา 21. ควบค มด แลงานส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาให เป นไปด วยความเป น ระเบ ยบเร ยบร อย 22. งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ป ญหา/อ ปสรรค 1. น กศ กษาส บค นข อม ลหน าส บค น บทความ แหล งท มาไม ถ กต อง ท าให ค นคว าส อส งพ มพ ฉบ บ ล วงเวลาไม ถ กต อง

25 อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานบางส วนค ณภาพไม สมบ รณ และไม ท นสม ย 3. แสงสว างไม เพ ยงพอ ท าให ผ ใช บร การอ านส อส งพ มพ ได ไม ช ดเจน 4. ปล กไฟช าร ด หลายจ ด ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข 1. เพ มส ญล กษณ หร อ ร ปภาพ ไว หน าหล กของการส บค นบทความ โดยใช ค าว า คล กเพ อด บทความ เพ อท าให ง ายต อการส บค น 2. ควรเพ มเคร องคอมพ วเตอร ส บค นไว ในอาคารเก า, ใหม ช น 1 และช น 2 เพ อสะดวก และความ รวดเร วในการส บค นข อม ลส าหร บผ ใช บร การ 3. พ ฒนาอ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานให ท นสม ย และรวดเร วต อการใช งาน เพ อให การบร การงาน พ มพ บทความวารสาร / กฤตภาค แบบ Full text เป นไปอย างรวดเร ว และม ผ ใช บร การจ านวนเพ มมากข น 4. จ ดท าฐานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ให ม จ านวนเพ มมากข น เพ อให ผ ใช ค นคว าได อย าง รวดเร ว และท นต อความต องการ 5. จ ดภ ม ท ศน เพ มแสงสว าง ซ อมแซมปล กไฟท ช าร ด 4. กล มงานบร การและก จกรรม บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวจร ยา ท พย หท ย ห วหน ากล มงานบร การและก จกรรม 2. นางสาวน สรา ส มแก ว งานบร การย ม-ค นทร พยากรฯ 3. นางสาวร งร ตน อ นทรว เศษ งานบร การย ม-ค นทร พยากรฯ 4. นางสาวลดาว ลย พ ฒนะส ธาดล งานประชาส มพ นธ เผยแพร 5. นางสาวอ ณณ เด นประเสร ฐ งานบร การตรวจ ร บฝากส งของ ขอบเขตของงาน 1. งานบร การ - งานทะเบ ยนสมาช ก ร บสม คร และต ออาย สมาช กฯ - งานบร การย ม-ค นหน งส อ ทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การหน งส อจอง และย มต อทร พยากรสารสนเทศ - งานตรวจสอบการค างส ง ค าปร บ และร บแจ งหน งส อหายของสมาช กฯ - งานแนะน าการใช ห องสม ด แนะน าการส บค น และค นค นสารสนเทศ - งานบร การตอบค าถามและช วยการค นคว า

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร

รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร รายงานโครงการศ กษาด งานและการจ ดการความร ในองค กร ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาด งานทางด านคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายจากสถาบ นการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได

More information

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 1. ความจ าเป นและว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กงานว ทยาเขต จ กรพงษภ วนารถ ภารก จหล กของสาน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถต

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง SAR : Self Assessment Report กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ป การศ กษา ๒๕๕๐ (ว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๕๐ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑) สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ส วนท 1 บทน า ความเป

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560

นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560 นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560 โดย นายปร ชา พ งส บรรณ ปร ชญา สน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน แหล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ

องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ สถาบ นอ ดมศ กษาม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และ การท าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

คานา สาน กงานอธ การบด

คานา สาน กงานอธ การบด คานา ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดการศ กษาและม หน าท ในการสน บสน น การศ กษา ท จะท าหน าท ช วยข บเคล อนให ภารก จชองหน วยงานต างๆ ได จ ดต งข นตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นการเปล

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง Self Assessment Report ประจำป กำรศ กษำ 2554 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยส นตพล สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ก บทท 1 ข อม ลท วไปของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ

More information