รายงานโครงการศ กษาด งาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานโครงการศ กษาด งาน"

Transcription

1 รายงานโครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ระหว างว นท พฤษภาคม 2552 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

2 รายงานโครงการ ช อโครงการ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาด งานทางด านคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายจากสถาบ นการศ กษาอ น 2. เพ อศ กษาด งานการบร หารจ ดการสารสนเทศในสถาบ นการศ กษาอ น 3. เพ อเพ มศ กยภาพบ คลากรในด านการบร หารจ ดการทร พยากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ 4. สร างความพร อมในการเป นผ น าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในระด บภ ม ภาค และพ ฒนาส ระด บสากล เป าหมาย 1. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 2. เพ มประส ทธ ภาพในการให บร การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และพ ฒนาการบร การ สารสนเทศให เหมาะสมก บว ทยาการในย คป จจ บ นและได มาตรฐานในระด บสากล 3. เพ อพ ฒนาปร บปร งระบบงาน และการบร หารจ ดการสารสนเทศของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 4. เพ อเป ดโลกท ศน และว ส ยท ศน ของบ คลากรต อการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและ ว ทยาการสารสนเทศในย คป จจ บ น 5. บ คลากรสามารถน าองค ความร ท ได ร บจากการศ กษาด งานมาแบ งป นความร ภายในองค กร ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มประส ทธ ผลขององค กร บ คลากรผ ร วมศ กษาด งาน การศ กษาด งานในคร งน ย งม ส วนท าให เก ดแนวทางในการบร หารจ ดการสารสนเทศ และสร าง มาตรฐานในระด บอ ดมศ กษาให เก ดข นใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม บ คลากรไป ท ศนะศ กษาด งาน ด งน 1. นายประย ทธ ส ระเสนา 2. นายพงษ ศ กด ศ ร โสม 3. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม 4. นางภ คจ รา ศ ร โสม 5. นายประสพ ยลส ร ธ ม 6. นายว ฑ ร สนธ ป กษ 7. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม 8. นายภาสกร วรอาจ

3 นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม 10. นายวรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล 11. นางสาวร ชน แพรน ม ตร 12. นางสาวจร ยา ท พย หท ย 13. นางกาญจนา สด บธรรม 14. นางสาวพ มพ ชนก เท ยมท พร 15. นายน นธว ช น นารถ 16. ผ ช วยศาสตราจารย จรรยา ภ ว ศปภาวงษ 17. นายสมพร พ ลพงษ 18. นางสาวม ทธนา นาคยา 19. นายภ ร พ ศ เหม อนทอง 20. นางสาวว ภาร ตน อ อนละออ 21. นายส ภร ตน กร ดฉ า 22. นางอรวรรณ แท งทอง 23. นางสาวส น นทา คชเถ อน 24. นางสาววรยา แสงสร อย 25. นายภ ทร ปานพรหม 26. นายธนภพ ด จเม องแมน 27. นางสาวเฉลา คงนคร 28. นายส มนฒ จ รพ ฒนพร 29. นางสาวก ลดา สวนสลา 30. นางสาวรมย นล น แตงนวลจ นทร 31. นายส ว ศาล ท พแสง 32. นางสาวลดาว ลย พ ฒนะส ธาดล 33. นางสาวประภาพร พ ลส ข 34. นางสาวน สรา ส มแก ว 35. นางสาวปรางท พย พ งไชย 36. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล 37. นางสาวอ ณณ เด นประเสร ฐ 38. นางสาวบ สด หม นข น 39. นางสาววรรณ คณฑา 40. นางสาวฉ ตรดาว ชาต เช อ 41. นางสาวร งร ตน อ นทร ว เศษ 42. นางสาวอ าพรรณ บ ญพ นธ 43. นายพ เชษฐ อย เย น 44. นางศ ร ร ตน สนธ ร กษ 45. นายส พรรณ พล บช ย 46. นางสาวมณ ร ตน ช าน ไกร 47. นางสาวจต พร บ ญวงศ 48. นางอารยา พงษ พรต 49. นายณ ฐดน ยภ ทร ยามปลอด ผลท ได ร บ (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถพ ฒนาการบร หารจ ดการ และการพ ฒนางาน บร การสารสนเทศของมหาว ทยาล ย ฯ แก ส งคมท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ฯ ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ด 2. บ คลากรของ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เก ดว ส ยท ศน และสามารถน าความร ท ได ร บจากการศ กษาด งาน มาปร บปร ง พ ฒนาการด าเน นงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐานเท ยบเค ยงก บสถาบ นอ ดมศ กษาอ น

4 ผ ใช บร การได ร บความพ งพอใจในการพ ฒนาการด าเน นงานสารสนเทศ และการให บร การ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท เหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ได มาตรฐานในระด บสากล สร ปป ญหา/ข อเสนอแนะ - งบประมาณท ใช ด าเน นการ ค าใช สอยและค าว สด รวมท งส น 107,960 บาท (หน งแสนเจ ดพ นเก าร อยหกส บบาทถ วน) หมายเหต ใช เง นงบประมาณ ค าใช จ ายในการบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ รห ส AC-01 ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ นางกาญจนา ยลส ร ธ ม รองผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช อผ รายงานโครงการ นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม รองห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ

5 - 4 - รายงานการศ กษาด งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประว ต จากนโยบายข อท 3 ของแผนพ ฒนาการศ กษาระยะ 8 ( ) ส งเสร มให บ ณฑ ตม ความร ความสามารถพ นฐาน ด านคอมพ วเตอร และภาษาต างประเทศ ในระด บท ส อสารก นได อย างน อย 1 ภาษา ด งน น เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถตามนโยบาย สถาบ นราชภ ฏนครราชส มาจ งได จ ดต งศ นย คอมพ วเตอร ข น เม อเด อนพฤศจ กายน พ.ศ ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2540 และท าการเป ดอย าง เป นทางการ ในว นท 6 ก มภาพ นธ พ.ศ โดยนายส ว จน ล ปตพ ลลภ นายยกสภาสถาบ นราชภ ฏ นครราชส มา เป นประธานในพ ธ ป จจ บ นศ นย คอมพ วเตอร ต งอย อาคาร 16 ช นล าง โดยม ภารก จด งน - บร การเสร มความร เก ยวก บคอมพ วเตอร - พ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร ภายในสถาบ น - ด แลระบบเคร อข ายภายในสถาบ นและการเช อมต อส ระบบภายนอก พ.ศ ศ นย คอมพ วเตอร ได ร บการแต งต งเป น ส าน กคอมพ วเตอร โดยได แยกจากส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศและย ายไปอย ท อาคารศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร อาคาร 27 ปร ชญา ม งม นท จะให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท ม ค ณภาพอย างต อเน อง เพ อตอบสนองความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ พ นธก จ 1. บ กเบ กแสวงหาและถ ายทอดเทคโนโลย ท เป นประโยชน ต อส วนรวม 2. ปร บปร ง พ ฒนาระบบเคร อข ายการส อสารเพ อรองร บการเร ยนร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต สน บสน นการฝ กท กษะทางด านคอมพ วเตอร

6 - 5 - ว ตถ ประสงค 1. เสนอแนวนโยบายและแผนพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศของสถาบ นราชภ ฏนครราชส มาให ม เอกภาพ 2. ก าหนดกลย ทธ การส งเสร มสน บสน นให หน วยงานในส งก ดของสถาบ นพ ฒนาทางด านเทคโนโลย สารสนเทศตามภารก จท ร บผ ดชอบ โดยใช เคร อข ายใยแก วน าแสงเป นเคร องม อในการปฏ บ ต งาน 3. กล นกรองแผนเคร อข ายระบบสารสนเทศของสถาบ น เพ อการจ ดสรรงบประมาณท เก ยวข อง 4. จ ดการระบบเคร อข ายใยแก วน าแสงให สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ดของสถาบ น 5. จ ดหาและให บร การวงจรระบบอ นเทอร เน ตในสถาบ นให ม ประส ทธ ภาพ 6. จ ดหาและต ดต งเคร องคอมพ วเตอร ของโครงการตามหน วยงานต างๆ ของสถาบ นรวมท งฝ กอบรม บ คลากรเพ อให สามารถด แลและบ าร งร กษาระบบภายในหน วยงานได 7. จ ดหาและให บร การเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนการสอนส าหร บน กศ กษาและบ คลากร ภายในสถาบ น 8. บร การและสน บสน นในการศ กษาค นคว าและว จ ย ส าหร บอาจารย และน กศ กษา 9. ร บผ ดชอบในการพ ฒนาและจ ดโครงสร างพ นฐานสารสนเทศของสถาบ น ภารก จ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ม ภาระก จเพ อเป น - แหล งฝ กท กษะเพ อการใช คอมพ วเตอร ของน กศ กษานอกเหน อจากการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยน - แหล งส บค นข อม ลผ านเคร อข ายระบบอ นเทอร เน ต - แหล งพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง

7 - 6 - รายงานการศ กษาด งานห องสม ด ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ป 2547 "สถาบ นราชภ ฏนครราชส มา" ได ร บการยกฐานะเป น "มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา" ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ได ม การปร บเปล ยนโครงสร าง การบร หารงานส าน กว ทยบร การ และได เปล ยนช อเป น "ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ" โดย ส าน กว ทยบร การ(เด ม) รวมก บศ นย คอมพ วเตอร กลาง ซ งป จจ บ นต งอย ท อาคาร 16 (อาคารธ รคาม) ช นล าง ต อมาในป 2550 ม การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศใหม โดยให ศ นย คอมพ วเตอร ท ส งก ดส าน กว ทยบร การฯ ยกฐานะเป น ส าน กคอมพ วเตอร ตามประกาศสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา และม การปร บเปล ยนโครงสร างการบร หารงานส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยแยกงานผล ตส อกราฟ กให ข นตรงก บส าน กคอมพ วเตอร เอกล กษณ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เอกล กษณ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ การให บร การสารสนเทศแก บ คลากร น กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย และบร การว ชาการแก ส งคม อ กท งม ความร วมม อในการเป นเคร อข าย สารสนเทศ ท องถ นก บมหาว ทยาล ยในจ งหว ดนครราชส มา ตลอดจนให ม การพ ฒนาข ดความสามารถใน การใช ส อทางด านเทคโนโลย การศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อขยายการให บร การว ชาการแก บ คลากร ภายในมหาว ทยาล ยและแก ส งคมในร ปแบบต าง ๆ อย างกว างขวาง โดยในด านการบร การสารสนเทศน น ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งเน นให เป นข มทร พย ทางป ญญาของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น ปร ชญา (Philosophy) แหล งเร ยนร ท นสม ย เทคโนโลย ก าวไกล ล าเล ศในค ณภาพบร การ สานความร ส ช มชน ว ส ยท ศน (Vision) เป นแหล งสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาส งคม ให เป นส งคมแห ง การเร ยนร เป นผ น าในการใช เทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาบร หารจ ดการ ม ระบบบร การท ม ประส ทธ ภาพ เพ อ ให เก ดประโยชน ส งส ดต อประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น

8 - 7 - พ นธก จ (Mission) จ ดหาทร พยากรสารสนเทศให เพ ยงพอในการให บร การทางว ชาการ สน บสน นการเร ยน การสอน การค นคว าว จ ยของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น ร วมม อก บห องสม ดหร อแหล งบร การสารสนเทศสถาบ นการศ กษาอ น ๆ ตลอดจนหน วยงาน ท ง ภาคร ฐและเอกชน ในการย มและแลกเปล ยนทร พยากรสารสนเทศ เป นแหล งในการบร การด านเทคโนโลย ทางการศ กษาของมหาว ทยาล ย ให บร การทางว ชาการแก ช มชนในท องถ น เป นแหล งฝ กประสบการณ ว ชาช พของน กศ กษาในสาขาว ชาท เก ยวข อง ว ตถ ประสงค (Objective) เพ อบร การทร พยากรสารสนเทศท ท นสม ยท กร ปแบบสน บสน นการเร ยนการสอน การว จ ยและ ความใฝ ร ของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อเป นศ นย กลางการศ กษาค นคว าด วยตนเองของประชาคมมหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อพ ฒนาบร การและถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศและเทคโนโลย ทางการศ กษาแก ประชาคม มหาว ทยาล ยและท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยในการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะ พ งประสงค สามารถแสวงหาความร ด วยตนเอง โครงสร างการบร หารส าน กว ทยบร การฯ ม ผศ.ดร.พ ก ล ภ ม โคกร กษ เป น ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ และ ก าล งอย ในช วงการสรรหาคณะกรรมการบร หารช ดใหม หน วยงานภายในส าน กว ทยบร การฯ ม 5 กล มงานด งน ส าน กงานผ อ านวยการ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ กล มงานบร การทร พยากรสารสนเทศ กล มงานโสตท ศน ปกรณ และพ ฒนาส อม ลต ม เด ย กล มงานพ ฒนาระบบห องสม ดอ ตโนม ต และฐานข อม ล

9 - 8 - การจ ดแบ งส วนงานบร การ ประกอบด วยอาคาร 2 อาคาร ค อ ส าน กว ทยบร การหล งใหม เป นอาคาร 6 ช น โดยม ทางเช อมต อ ระหว างหอสม ดเด ม 2 ช น และได จ ดท าแผนการใช พ นท ให บร การท งสองอาคาร ด งน อาคารบรรณราชนคร นทร ***อาคารใหม ช นท 1 - บร การย ม-ค น หน งส อ - ห องน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดชและห องจดหมายเหต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

10 - 9 - ช นท 2 - หน งส อภาษาไทยหมวด 000 ความร ท วไป 100 ปร ชญา จ ตว ทยา 200 ศาสนา 300 ส งคมศาสตร ห องค นคว าส าหร บอาจารย 1 ห อง ช นท 3 - หน งส อภาษาไทยหมวด 500 ว ทยาศาสตร 600 ว ทยาศาสตร ประย กต และเทคโนโลย - ห องค นคว าส าหร บอาจารย 2 ห อง ช นท 4 - บร การย ม-ค น หน งส อภาษาไทยหมวด 400 ภาษา 700 ศ ลปะและการบ นเท ง 800 วรรณคด นว น ยาย รวมเร องส น 900 ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร และหน งส อภาษาอ งกฤษหมวด ห องค นคว าส าหร บอาจารย 2 ห อง

11 ช นท 5 - บร การอ นเทอร เน ต ซ ด -รอม หน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) - บร การเคร องคอมพ วเตอร พ มพ งาน - ห องฝ กประสบการณ เทคโนโลย สารสนเทศ - ห องประช มขนาดความจ 30 คน พร อมเคร องเส ยงแบบ Conference Unit ช นท 6 - บร การโสตท ศนว สด และว สด อ เล กทรอน กส - บร การผล ตส อโสตท ศนว สด - ห องโฮมเธ ยเตอร ขนาดความจ 48 คน 1 ห อง - ห องประช มขนาดความจ 100 คน 1 ห อง

12 อาคารหอสม ดเก า ช นท 1 - บร การวารสาร หน งส อพ มพ - ห องฝ กประสบการณ เทคโนโลย สารสนเทศ 2 - งานคอมพ วเตอร กราฟ ก (อย ป กขวาม อด านนอกอาคาร) - บร การถ ายเอกสาร ช นท 2 - บร การหน งส ออ างอ ง งานว จ ย ว ทยาน พนธ สารน พนธ กองท นหม บ าน - บร การฐานข อม ลว ทยาน พนธ ไทย - ห องอ านส วนบ คคล 2 ห อง - ห องค นคว าบ ณฑ ตศ กษา

13 รายงานการประช มเช งปฏ บ ต การ งานประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารและเจ าหน าท ประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว นพฤห สบด ท ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม ฟาวน เท น ทร ร สอร ท อ.ปากช อง จ.นครราชส มา นายประย ทธ ส ระเสนา ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท าหน าท เป นประธาน กล าวเป ดการประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง งานประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชกร ประจ าป ๒๕๕๒ ซ งประธานได บรรยายพ เศษเก ยวก บว ส ยท ศน แผนการด าเน นงาน และ PMQA แก คณะกรรมการบร หารและเจ าหน าท ประจ าส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นแนวทางใน การด าเน นงานและบร หารจ ดการของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ห วข อการบรรยาย รายละเอ ยดด งน ว ส ยท ศน รายละเอ ยด ค อ จะพ ฒนาแหล งความร ด านการบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ท เอ ออ านวย ส งแวดล อมทางว ชาการ การพ ฒนาระบบสารสนเทศ และการให บร การสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ยแบบ ย งย น พ ฒนาทร พยากรให ล าหน า สน บสน นอาจารย ให ล าสม ย น า ไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการ ให บร การแบบเบ ดเสร จ และม งส ระบบมาตรฐานสากล ISO และ CMMI โครงสร างหน วยงาน ประกอบด วย ๓ หน วยงานหล ก ค อ ส าน กงานผ อ านวยการ ประกอบด วย ๓ กล มงาน ค อ - กล มงานบร หารและเลขาน การ - กล มงานคล งและพ สด - กล มงานนโยบายและแผนงาน - กล มงานประก นค ณภาพและประชาส มพ นธ ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ - กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ - กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ - กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง - กล มงานบร การและก จกรรม - กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ

14 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ - กล มงานว ชาการคอมพ วเตอร - กล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย - กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ - กล มงานบร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต - กล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ในส วนของโครงสร างหน วยงานน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได ปร บเปล ยนและเพ มเต มบ คลากร ในแต ละกล มงานเพ อให เก ดความเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ภารก จหล ก ประกอบด วยงานต างๆ ด งน - งานบร หารจ ดการ - งานทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การสารสนเทศ - งานบร การ ส อโสตท ศน ปกรณ - งานวารสารและส อส งพ มพ ต อเน อง - งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานว ชาการคอมพ วเตอร - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย - งานผล ตส อการเร ยนการสอนแบบออนไลน - งานบร การว ชาการและความร วมม อก บช มชน แนวทางการบร หารงาน ประกอบด วย - กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบ บท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ - กรอบนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต IT๒๐๑๐ - แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต - แผนแม บทการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะยาว ๒๐ ป - แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Master Plan) - แผนการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรอง ก.พ.ร. - แผนการประก นค ณภาพการศ กษา - เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐพ นฐาน (PMQA)

15 แผนท ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๕๒ แนวทางและมาตรการด าเน นงาน ใน ๔ ป (Strategy Plan) ม ด งน - การบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ การจ ดสรรทร พยากรสารสนเทศอย างเหมาะสมและพอเพ ยง พ ฒนาส อผสมท หลากหลาย พ ฒนาระบบ e-library อย างต อเน องและท นสม ย ส งเสร มการส บค นฐานข อม ลอ เล กทรอน กส - การบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ การปร บปร งโครงสร างพ นฐานด านเคร อข ายคอมพ วเตอร ให ม ความสะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มให ม การแบ งป นทร พยากรด านไอท อย างเอ ออาทร ใช ทร พยากรด านไอท ท ม อย ให เก ด ประโยชน ส งส ด ส งเสร มการใช ไอท แก ผ ใช ในท กระด บ พ ฒนาระบบ e-mis อย างเต มร ปแบบ ส งเสร มการ เร ยนการสอนในระบบ e-learning - การให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศก บช มชน การให บร การฝ กอบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบ คลากร น กศ กษาและบ คคลภายนอก การ ให บร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องอบรมส มมนา การให บร การห องประม ลอ เล กทรอน กส การจ ดก จกรรมเสร มสร างไอท ส ช มชน การเป นท ปร กษาด านการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและเคร อข าย สารสนเทศให ก บหน วยงานภาคร ฐและองค กรปกครองส วนท องถ น - การสร างเคร อข ายความร วมม อด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จ ดให ม การเช อมโยงด านเคร อข ายข อม ลเพ อการบร การ ระหว างหน วยงาน จ ดให ม การ ให บร การข อม ลแบบเบ ดเสร จ ณ จ ดเด ยว การสร างเคร อข ายความร วมม อระหว าง CIO ภาคร ฐ การสร าง เคร อข ายความร วมม อด าน ICT ระหว างองค กร ท งภาคร ฐและเอกชน - สร างความเช อมต อ (Making Connections) การสร างส งแวดล อมเพ อการเร ยนร ของแต ละบ คคล เป นการเช อมต อองค ประกอบของการ เร ยนร ต างๆเข าด วยก น เช น ผ บร หาร คณาจารย น กศ กษา ระบบและทร พยากร จะช วยให สามารถพ ฒนา ระบบการเร ยนร ได อย างย งย น - ก าจ ดอ ปสรรค (Removing Limitations) เช อม นว าการก าจ ดข อจ าก ดของสถานท และเวลาในการเร ยนร โดยปลดพ นธนาการของ มหาว ทยาล ยจากอ ปสรรคต างๆได โดยการสร างส งแวดล อมและส งคมแห งการเร ยนร - สร างสรรค โอกาส (Creating Opportunities) ด วยการศ กษาว จ ย ความค ดร เร ม พ นธม ตร และด วยเทคโนโลย ท ม อย เช อม นว าการ สร างสรรค โอกาสทางการศ กษาในว นน จะช วยให น กเร ยนน กศ กษาตลอดจนบ คลากรท ม ความร ความสามารถ ในอนาคต

16 จากน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได บรรยายในห วข อ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ซ งเป นต วช ว ดท ๑๒ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ได มอบหมายให สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต จ ดท าหล กเกณฑ และแนวทางการยกระด บและพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการปฏ บ ต งานขององค กรภาคร ฐข นเพ อ เพ มข ดความสามารถในการแข งข นและปร บปร งกระบวนการท างานอย างต อเน อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ ล กษณะส าค ญขององค กร เป นภาพรวมของส วนราชการ ส งส าค ญท ม ผลต อการ ด าเน นงานและความท าทายท ส าค ญท ส วนราชการเผช ญอย ส วนท ๒ เกณฑ ค ณภาพการบร กการจ ดการภาคร ฐ ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจประเม นการ ด าเน นงานของส วนราชการในประเด นต างๆ ซ งประกอบด วย ๗ หมวด ด งน หมวด ๑ การน าองค กร หมวด ๒ การวางแผนเช งย ทธศาสตร และกลย ทธ หมวด ๓ การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย หมวด ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด ๕ การม งเน นทร พยากรบ คคล หมวด ๖ การจ ดการกระบวนการ หมวด ๗ ผลล พธ การด าเน นการ ส าหร บห วข อการบรรยายส ดท ายค อ ห วข อ ทบทวนระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ม ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดด งน ๑. การประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาม 2 ระบบ ๒. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นบทบาทของมหาว ทยาล ย คณะ ส าน ก/สถาบ น ภาคว ชา กองและหน วยงาน เท ยบเท าเพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง เน นการพ ฒนาค ณภาพ ให เก ดก บผ เร ยนและความพ ง พอใจของช มชนและส งคม และการร บรองมาตรฐานค ณภาพจาก สมศ. ๓. ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก เป นบทบาทของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาในการ ประเม นมหาว ทยาล ย กล มวสาขาว ชา (คณะ) เพ อรองร บมาตรฐานค ณภาพ

17 - 16-๒. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ประกอบด วย ๓ ระบบ ค อ ๑. การพ ฒนาค ณภาพ/การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ๒. การตรวจต ดตามค ณภาพ (Quality Audit) ๓. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) การด าเน นงานตามระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน ท งในส วนของระบบ และกลไกท ง ๓ ระบบ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดด งน ๑. การพ ฒนาค ณภาพ/การควบค มค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย - มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ใช มาตรฐาน ๕ องค ประกอบของ สกอ. - มาตรฐานการประก นค ณภาพภายนอกของ สมศ. และ ก.พ.ร. กลไกการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย - กระบวนการพ ฒนาค ณภาพ ประกอบด วย นโยบายการประก นค ณภาพ แผนงาน ประก นค ณภาพ ค ม อประก นค ณภาพและค ม ออ นๆ ท เก ยวข อง คณะกรรมการประก นค ณภาพ ซ งท าหน าท ตรวจต ดตาม และประเม นค ณภาพ และผ บร หารท กระด บร บผ ดชอบก าก บด แลต วช ว ดและจ ดเก บข อม ล - กระบวนการประก นค ณภาพ ด าเน นการจ ดประช มกล มย อยเพ อทบทวน ปร บปร ง หร อเท ยบเค ยงภายในองค กร ๒. การตรวจต ดตามค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการตรวจต ดตามค ณภาพ ประกอบด วย - ต วบ งช ตามมาตรฐาน ๕ องค ประกอบ ของ สกอ. - ต วช ว ดตาม ๔ ม ต ของ ก.พ.ร. กลไกการตรวจต ดตามค ณภาพ ประกอบด วย - จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ซ งม คณะกรรมการตรวจต ดตามและ ประเม นระด บส าน กฯ และม การตรวจต ดตามและประเม นภายนอกจากต นส งก ด ๓. การประเม นค ณภาพ รายละเอ ยดด งน ระบบการประเม นค ณภาพ ประกอบด วย - การรายงานประเม นตนเองระด บส าน กฯ และการประเม นจากต นส งก ด กลไกการประเม นค ณภาพ ประกอบด วย

18 ผ บร หารร บผ ดชอบการรายงานประเม นตนเองตามองค ประกอบ ต วบ งช ระด บส าน กฯ และจ ดท ารายงาน การประเม นตนเองและเตร ยมความพร อมร บการประเม นเพ อร บรองมาตรฐานค ณภาพ ๓. ข นตอนการด าเน นการ ซ งด าเน นการโดยใช การบร หารงานแบบ PDCA (Plan-Do-Check- Approach) รายละเอ ยดด งน ๑. การวางแผนการปฏ บ ต งาน (P) โดยท าการก าหนดเป าหมายหร อมาตรฐานการศ กษา จ ดล าด บความส าค ญของเป าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และก าหนดผ ร บผ ดชอบ ๒. ด าเน นการตามแผน (D) โดยส งเสร ม สน บสน น จ ดส งอ านวยความสะดวก สน บสน น ทร พยากร ก าก บ ต ดตาม และให การน เทศ ๓. ตรวจสอบประเม นผล (C) โดยวางกรอบการประเม น จ ดหาหร อจ ดท าเคร องม อ เก บ ข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย และตรวจสอบ/ปร บปร งค ณภาพการประเม น ๔. น าผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ปร บปร งการปฏ บ ต งานของบ คลากร วางแผนในระยะ ต อไป และจ ดท าข อม ลสารสนเทศ ข นตอนส ดท าย ค อ การรายงาน ด าเน นการจ ดท ารายงานประเม นตนเองหร อรายงานประจ าป โดย รวบรวมผลการด าเน นงานและผลการประเม น ว เคราะห ต วบ งช ในแต ละมาตรฐาน และเข ยนรายงาน

19 จากการศ กษาด งานส าน กคอมพ วเตอร และส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครราชส มาทางส าน กว ทยบร การฯ ได จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshops) และ มอบหมายให เจ าหน าท ท กคนท เข าร บการศ กษาด งานได น าเสนอข อม ลท เก ยวข องก บหน าท ความร บผ ดชอบ และม ความค ดเห น ข อเสนอแนะในภาพรวมของแต ละกล มงาน ด งน ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย 5 กล มงาน ด งน 1. กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 2. กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศและจ ดท ารายการ 3. กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 4. กล มงานบร การและก จกรรม 5. กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวประภาพร พ ลส ข ห วหน ากล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 2. นางสาวจร ยา ท พย หท ย บรรณาร กษ 3. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล บรรณาร กษ 4. นางสาวพ ชร นทร ช างทอง บรรณาร กษ 5. นางสาววรรณ คณฑา เจ าหน าท หอสม ด 6. นายบ วผา จอมค าส งห พน กงานเย บเล ม ขอบเขตของงาน - งานค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ - งานจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ - งานแลกเปล ยน ร บบร จาคทร พยากรสารสนเทศ - งานควบค มการใช งบประมาณจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ - งานส ารวจ ตรวจ ค ด ทร พยากรสารสนเทศ - งานแจ งรายช อทร พยากรสารสนเทศใหม แก ภาคว ชา/คณะ - งานสร าง ซ อม บ าร งทร พยากรสารสนเทศ - งานแนะน าทร พยากรสารสนเทศใหม

20 งานจ ดเก บและตรวจสอบสถ ต ข อม ลท เก ยวข อง ของงาน เพ อประกอบการพ จารณาค ดเล อก ทร พยากรสารสนเทศ - งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ป ญหา/อ ปสรรค - ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ไม แยกให ว าแต ละรายการอย ในสาขาว ชาไหน จ งท าให บรรณาร กษ ต องเส ยเวลามาเล อกว าควรส งให อาจารย คณะไหนเป นผ เล อก - ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ค างส งทร พยากรบางรายการ ท าให เส ยเวลาในการทวงถาม - ส งซ อซ าจ านวนหลายฉบ บ เพราะบางรายการไม ได ตรวจสอบก บระบบส บค นฯ - การส งซ อทร พยากร ส วนใหญ (ถ าไม ใช การจ ดงานบ คแฟร ) บรรณาร กษ จะเป นผ ค ดเล อกเอง บางคร งอาจจะไม ค อยตรงก บความต องการของผ ใช - อาจารย ท เสนอส งซ อต าราภาษาต างประเทศ แต ทางส าน กว ทยบร การฯ ส งซ อให เป นบางรายการ เน องจากงบประมาณในการส งซ อไม เพ ยงพอ - อาจารย คณะต างๆ บางท านไม ได ต ดตามข าวสารของส าน กว ทยบร การฯ ว าม ทร พยากรฯ อะไร ใหม ๆ บ าง ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข - ประสานงานก บร านค า / ต วแทนจ าหน าย ให แยกสาขาว ชาต างๆ ก อนส งรายการทร พยากรฯ น นๆ มาให ค ดเล อก เพ อสะดวกให การส งให ก บคณะต างๆ ค ดเล อก - ควรให ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ส งทร พยากรฯ มาให ครบตามจ านวนก อน แล วจ งค อยต งเร อง เบ กค าทร พยากรฯ น น หร อถ ารายการไหนไม ม แล ว ก ให ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ต ดรายการน นออกแล วส ง ใบส งของมาให ใหม หร อส งซ อเท าท ร านค า / ต วแทนจ าหน าย ม อย - ตรวจเช ครายการท จะส งซ อก บระบบส บค นฯ ก อนท าการส งซ อ และพยายามส งซ อจ านวนฉบ บท ไม มากเก นไป เช น 1, 2 หร อ 3 ฉบ บ มากส ดได 5 ฉบ บ ข นอย ก บเน อหา และความต องการของผ ใช บร การ - ควรส งรายการทร พยากรฯ ให ก บอาจารย คณะต างๆได ม ส วนร วมในการค ดเล อกทร พยากรฯ มาก ข น และควรม เว บบอร ดส าหร บแนะน าทร พยากรฯ สอบถาม หร อพ ดค ยเก ยวก บงานบร การต างๆ ของส าน ก ว ทยบร การฯ โดยให บรรณาร กษ น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นผ ตอบค าถาม และให ข อม ล - ควรแบ งสรรงบประมาณในการจ ดซ อต าราภาษาต างประเทศ ให ก บอาจารย ครบท กรายการ เน องจากอาจารย ม ความจ าเป นต องใช ในการสอน - ควรแจ งรายช อทร พยากรฯ ใหม โดยส าเนาใบส งของให ก บอาจารย คณะต างๆ เพ อจะได ทราบว า ส าน กว ทยบร การฯ ม ทร พยากรฯ อะไรมาใหม บ าง

21 ผ ท ท างานเทคน คควรอย ห องเด ยวก น หร ออย ใกล ๆก น เช น ห องซ อมบ าร ง ควรอย ใกล ก บห อง ว เคราะห ทร พยากรฯ เพ อให การท างานด าเน นไปอย างสะดวกและรวดเร ว 2. กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศและจ ดท ารายการ บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล ห วหน ากล มงาน 2. นางสาวจร ยา ท พย หท ย บรรณาร กษ 3. นางสาวประภาพร พ ลส ข บรรณาร กษ 4. นางสาวพ ชร นทร ช างทอง บรรณาร กษ 5. นางสาวบ สด หม นข น เจ าหน าท หอสม ด ขอบเขตของงาน ด าเน นการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วย ว สด ต พ มพ (Printed Materials) และส อ โสตท ศนว สด (Non-printed Materials) โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อช วยในการด าเน นการ ว เคราะห เปร ยบเท ยบ เพ ออ านวยความสะดวกแก ผ ใช ในการเข าถ ง (Access) ทร พยากรสารสนเทศ ได อย าง รวดเร วและถ กต อง ตลอดจนปร บปร งการปฏ บ ต งานให เป นแบบแผนเด ยวก บกฎเกณฑ มาตรฐานสากล ในการด าเน นงาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานต างๆ ด งน 1. งานประท บตรา 2. งานทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ 3. งานว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารสนเทศ 4. งานท ารายการทร พยากรสารสนเทศ 5. งานต ดบาร โค ดและพ มพ ส นหน งส อ 6. งานสแกนภาพปก 7. งานควบค ม ตรวจสอบการจ ดท าร ปเล มทร พยากรสารสนเทศ 8. งานจ ดท ารายการทร พยากรสารสนเทศใหม 9. งานจ ดท าบรรณน ท ศน 10. งานจ าหน ายทร พยากรสารสนเทศ 11. งานบร การส บค นข อม ลและตอบค าถามท เก ยวข อง 12. งานบร การให ย มหน งส อใหม ซ งอย ระหว างด าเน นการ 13. งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา

22 ป ญหา/อ ปสรรค 1.จากการตรวจสอบฐานข อม ลระบบห องสม ดอ ตโนม ต พบว า ย งม การบ นท กข อม ลผ ดพลาด ซ งได ม การแก ไขให ถ กต องแล วบางส วน และปฏ บ ต เป นประจ าอย างต อเน อง 2.ปร มาณทร พยากรสารสนเทศท รอการว เคราะห และจ ดท ารายการม ปร มาณมาก เน องจาก บ คลากรว ชาช พไม เพ ยงพอต อปร มาณงาน ท าให ไม สามารถน าออกให บร การได อย างรวดเร ว 3. ป จจ ยต างๆ เช น เน อหาของทร พยากรสารสนเทศท ม ความยากง ายแตกต างก น บ คลากรว ชาช พ ไม เพ ยงพอ หร อม ความจ าเป นต องปฏ บ ต งานอ นในช วงเวลาหน ง จ านวนช วโมงในการปฏ บ ต งานแต ละว น เป นต น ล วนส งผลต ออ ตราการเพ มสถ ต ปร มาณงานท ได ในแต ละเด อน 4. ไม ม การก าหนดภาระหน าท ของบ คลากรอย างละเอ ยดช ดเจน ซ งอาจเก ดป ญหาการท างาน ซ าซ อน ไม เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนดไว 5. บ คลากรว ชาช พ และผ ปฏ บ ต งานย งต องจ ดช นทร พยากรสารสนเทศเป นประจ าท กว น ท าให ไม สามารถปฏ บ ต งานหล กได อย างเต มท 6. ห องส าหร บจ ดเก บทร พยากรสารสนเทศใหม เพ อรอการว เคราะห และจ ดท ารายการ ไม เพ ยงพอ ส าหร บการรองร บปร มาณทร พยากรสารสนเทศท เพ มข นในอนาคต รวมท งพ นท ในการจ ดเก บไม ปลอดภ ย เส ยงต อการส ญหาย 7. สภาพแวดล อมในห องปฏ บ ต งานไม ม ช ว ตช วา อ ปกรณ ส าน กงานม สภาพเก า ช าร ด ล าสม ย ไม สะดวกต อการท างาน ซ งส งผลต อส ขภาพและจ ตใจของผ ปฏ บ ต งาน ท าให ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ลดลงได 8. จ านวนบ คลากรไม เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานของห องสม ด ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข 1. ศ นย ว ทยบร การ เป นหน วยงานหน งท เป นภาพล กษณ หล กของมหาว ทยาล ย ด งน น มหาว ทยาล ย ควรให ความส าค ญและสน บสน นการด าเน นงานด านต างๆ แก ศ นย ว ทยบร การให เป นร ปธรรม และอย ใน ล าด บต น 2. ควรม การอน ร กษ และสงวนร กษาเอกสารประเภทต างๆ อย างถ กต องตามหล กว ชาการ และการ แปลงผ นข อม ลให เป นเอกสารอ เล กทรอน กส 3. ควรม บ คลากรท ม ว ฒ ค ณสมบ ต และอ ตราก าล งตามความจ าเป น สอดคล องก บนโยบาย เป าหมายขององค กร ซ งการก าหนดค ณว ฒ ค ณสมบ ต หน าท ความร บผ ดชอบและจ านวนบ คลากร ให เป นไป ตามประกาศมาตรฐานห องสม ดมหาว ทยาล ย

23 คร ภ ณฑ ควรได มาตรฐานและเพ ยงพอส าหร บพ นท การปฏ บ ต งานและพ นท บร การ รวมถ งการ จ ดเก บทร พยากรสารสนเทศ ควรม ระบบควบค มอ ณหภ ม ความช น การระบายอากาศ แสงสว าง เส ยง ระบบ ป องก นสาธารณภ ยอย างเหมาะสมและได มาตรฐาน เพ อป องก นและบ าร งร กษาทร พยากรสารสนเทศม ให เก ด ช าร ดเส ยหายก อนเวลาอ นสมควร 5. พ ฒนาบ คลากรท กระด บให ม ความร ในด านต างๆ อาท เช น เทคโนโลย และการส อสาร ภาษาอ งกฤษ ความร ด านว ชาช พ เพ อเป นผ น าทางด านว ชาช พและรองร บการปฏ บ ต งานท เปล ยนแปลงไปส ย คด จ ท ล และม จ ตใจพร อมท จะให บร การเป นหล กส าค ญ 6. ศ นย ว ทยบร การควรม เคร องส ารองไฟขนาดใหญ เพ อรองร บการท างานในกรณ กระแสไฟฟ า ข ดข อง ท งน เพ อการปฏ บ ต งานและการบร การแก ผ ใช ได อย างสมบ รณ 7. ม การพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานท งด านการเพ มประส ทธ ภาพการท างานตามหน าท เช น การศ กษาต อ ฝ กอบรม ศ กษาด งานท งในประเทศและต างประเทศ และด านประสบการณ ทางการว จ ย อย าง ท วถ งและต อเน อง เพ อให เก ดความช านาญ ม ขว ญ และก าล งใจ ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ 8. สน บสน นให บ คลากรผล ตผลงานทางว ชาการ และให ม การด าเน นการว จ ยเพ อพ ฒนางานใน ว ชาช พ โดยการสน บสน นด านงบประมาณและให ม การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 9. ควรก าหนดจ านวนบ คลากรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานห องสม ดมหาว ทยาล ย จะได น ามา ช วยในการแก ไขป ญหาบ คลากรไม เพ ยงพอท งในป จจ บ น และอนาคตเม อเก ดการย ายงาน หร อการเกษ ยณ งานของบ คลากร 10. ควรม การปร บปร งอาคาร สถานท ให ด สวยงาม จ ดพ นท ใช สอยภายในอาคารให ค มค ามากท ส ด โดยค าน งถ งการอน ร กษ ส งแวดล อม และการประหย ดพล งงานเป นส าค ญ 11. ควรจ ดหาบ คลากรเพ มเต มเพ อท าหน าท จ ดเร ยงหน งส อข นช นโดยตรง เพ อลดป ญหาผ ใช บร การ หาหน งส อไม พบ 3. กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวปรางท พย พ งไชย ห วหน ากล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง 2. นางสาวฉ ตรดาว ชาต เช อ เจ าหน าท หอสม ด ขอบเขตของงาน 1. งานค ดเล อกและจ ดหา จ ดซ อ ต ออาย สมาช กวารสาร หน งส อพ มพ และส อส งพ มพ ต อเน อง 2. ลงทะเบ ยนส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นท งท บอกร บและได เปล า 3. น า ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นออกให บร การ

24 เย บเล มวารสารท ไม แข งแรง และใส แถบแม เหล กก นขโมย 5. เก บส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อรวบรวมเย บเล ม และให บร การเป นฉบ บล วงเวลา 6. ค ดเล อกบทความทางว ชาการจากส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อท าฐานข อม ล ดรรชน วารสาร / กฤตภาค แบบ Full text 7. ว เคราะห บทความท น ามาท าดรรชน วารสาร / กฤตภาค เพ อให ห วเร องตามมาตรฐาน และ ถ กต อง 8. ลงรายการข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ลงในระบบห องสม ดอ ตโนม ต 9. สแกน บทความวารสาร และส อส งพ มพ ต อเน อง เพ อท าเป นข อม ลแบบ Full text เข าส ระบบ ห องสม ดอ ตโนม ต 10. ตรวจสอบแก ไขข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม 11. ให บร การย ม- ค น ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และย อนหล ง แก คณาจารย บ คลากร และ น กศ กษา 12. ให บร การพ มพ บทความวารสารแบบ Full text ท ค นได จากเคร อง ipac ด วยเคร องพ มพ (Printer) แบบค ดค าบร การ ท กว น 13. ให บร การตอบค าถามและช วยการค นคว าส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา 14. แนะน าวารสาร และส อส งพ มพ ใหม 15. งานบร การ บรรณาน กรม ดรรชน วารสาร เพ อเผยแพร บทความท น าสนใจ บนเว บไซต 16. รวมเล มวารสาร จ ลสาร เพ อน าส งเย บเล ม 17. เก บสถ ต ผ เข าใช บร การงานส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาท กว น และท กเด อน 18. เก บสถ ต ผ ย มส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น 19. ด แลความเร ยบร อยของช นเก บส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา 20. ส ารวจ จ าหน ายวารสาร และหน งส อพ มพ ล วงเวลา 21. ควบค มด แลงานส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาให เป นไปด วยความเป น ระเบ ยบเร ยบร อย 22. งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ป ญหา/อ ปสรรค 1. น กศ กษาส บค นข อม ลหน าส บค น บทความ แหล งท มาไม ถ กต อง ท าให ค นคว าส อส งพ มพ ฉบ บ ล วงเวลาไม ถ กต อง

25 อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานบางส วนค ณภาพไม สมบ รณ และไม ท นสม ย 3. แสงสว างไม เพ ยงพอ ท าให ผ ใช บร การอ านส อส งพ มพ ได ไม ช ดเจน 4. ปล กไฟช าร ด หลายจ ด ข อเสนอแนะและแนวทางแก ไข 1. เพ มส ญล กษณ หร อ ร ปภาพ ไว หน าหล กของการส บค นบทความ โดยใช ค าว า คล กเพ อด บทความ เพ อท าให ง ายต อการส บค น 2. ควรเพ มเคร องคอมพ วเตอร ส บค นไว ในอาคารเก า, ใหม ช น 1 และช น 2 เพ อสะดวก และความ รวดเร วในการส บค นข อม ลส าหร บผ ใช บร การ 3. พ ฒนาอ ปกรณ เคร องใช ส าน กงานให ท นสม ย และรวดเร วต อการใช งาน เพ อให การบร การงาน พ มพ บทความวารสาร / กฤตภาค แบบ Full text เป นไปอย างรวดเร ว และม ผ ใช บร การจ านวนเพ มมากข น 4. จ ดท าฐานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ให ม จ านวนเพ มมากข น เพ อให ผ ใช ค นคว าได อย าง รวดเร ว และท นต อความต องการ 5. จ ดภ ม ท ศน เพ มแสงสว าง ซ อมแซมปล กไฟท ช าร ด 4. กล มงานบร การและก จกรรม บ คลากรประจ ากล มงาน 1. นางสาวจร ยา ท พย หท ย ห วหน ากล มงานบร การและก จกรรม 2. นางสาวน สรา ส มแก ว งานบร การย ม-ค นทร พยากรฯ 3. นางสาวร งร ตน อ นทรว เศษ งานบร การย ม-ค นทร พยากรฯ 4. นางสาวลดาว ลย พ ฒนะส ธาดล งานประชาส มพ นธ เผยแพร 5. นางสาวอ ณณ เด นประเสร ฐ งานบร การตรวจ ร บฝากส งของ ขอบเขตของงาน 1. งานบร การ - งานทะเบ ยนสมาช ก ร บสม คร และต ออาย สมาช กฯ - งานบร การย ม-ค นหน งส อ ทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การหน งส อจอง และย มต อทร พยากรสารสนเทศ - งานตรวจสอบการค างส ง ค าปร บ และร บแจ งหน งส อหายของสมาช กฯ - งานแนะน าการใช ห องสม ด แนะน าการส บค น และค นค นสารสนเทศ - งานบร การตอบค าถามและช วยการค นคว า

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร

โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร โครงการศ กษาด งาน พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ก จกรรม การบร หารจ ดการและพ ฒนาการให บร การ แผนงาน บร หารการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ผ ร บผ ดชอบ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information