แผนการจ ดการความ. ความร ระบบการจ ดการความร (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความ. ความร ระบบการจ ดการความร (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา"

Transcription

1 แผนการจ ดการความ (KM Action Plan) ระบบการจ ดการ (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ต มหาราชภ ฏนครราชส มา

2 ช อหน วยงาน บ ณฑ ต แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ระบบการจ ดการ (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 เป าหมาย KM (Desires State) 1. สร างความตระหน ก ต นต ว โดยเห นค ณค าของการจ ดการในการพ ฒนาบ คลากร 2. กาหนดประเด น และเป าหมายท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของบ ณฑ ต เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตไปส สถาบ นเร ยนร 3. บ ณฑ ตม ระบบการจ ดการ ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จาก ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง 4. บ ณฑ ตม แนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นท กาหนด ว ตถ ประสงค 1. เพ อให อาจารย ผ สอน และคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการพ ฒนาน กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต ได พ ฒนาและท กษะทางด านการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย และการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต 2. เพ อให บ คลากรของบ ณฑ ต ได พ ฒนาและท กษะทางด านการบร หารจ ดการสาน กงาน และการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต 3. เพ อให บ ณฑ ตม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อให บ ณฑ ตม แนวทางปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการผล ตบ ณฑ ตและว จ ย และการบร หารจ ดการสาน กงาน หน วยว ดท ว ดผลได เป นร ปธรรม 1. บ คลากรอย างน อยร อยละ 80 ม ความสามารถดาเน นการด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และตามประเด นท กาหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ม แนวทางปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการผล ตบ ณฑ ต และการบร หารจ ดการสาน กงาน ความสอดคล องก บแผนกลย ทธ 4 ป (พ.ศ ) ของบ ณฑ ต : ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 2.1 การพ ฒนาระบบการจ ดการกระบวนการผล ตมหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ตให ม ค ณภาพ การส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ โครงการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล ก จกรรมงานประก นค ณภาพและประเม นค ณภาพการศ กษา

3 กระบวนการจ ดการ กำรบ งช ควำมร ประช มกล ม /ก ำหนดประเด นควำมร กำรสร ำงและแสวงหำควำมร รวบรวมข อม ล /จ ดเวท สนทนำ กำรจ ดควำมร ให เป นระบบ นำเสนอในกล มเพ อนำข อเสนอแนะมำปร บปร งให ได องค ควำมร ข นตอนกำรทำงำนท ช ดเจน กำรประมวลและกล นกรองควำมร ปร บปร งเน อหำควำมร ข นตอนกำรทำงำน ตำมข อเสนอแนะและจ ดทำออกมำให เป นร ปแบบมำตรฐำนเด ยวก น กำรเข ำถ งควำมร วำงแผน สร ำงว ธ กำรในกำรนำองค ควำมร มำเผยแพร เช น ทำงเว บไซต จดหมำยข ำว กำรประช มช แจง เพ อกำรเข ำถ งซ งองค ควำมร กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร Explicit Knowledge ม กำรแบ งป นควำมร ในร ปแบบฐำนควำมร เช น เว บไซต ของบ ณฑ ตว ทยำล ย เอกสำรค ม อ Tacit Knowledge ม กำรจ บค พ เล ยง หร อระบบ Mentor เพ อสอนงำนและให คำแนะน ำซ งก นและก น กำรเร ยนร กำรทำให กำรเร ยนร เป นส วนหน งของงำนท ปฏ บ ต อย

4 ประเด น ของกล มเป าหมาย และร ปแบบก จกรรมในการจ ดการ ประเด น กล มเป าหมาย ร ปแบบก จกรรม 1 ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน บ ณฑ ต อาจารย ผ สอนคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการพ ฒนา น กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต และบ คลากรของ บ ณฑ ต ประช มปฏ บ ต การ ว ทยากรบรรยายให แลกเปล ยนเร ยนร 2 ด านการผล ตบ ณฑ ตและการ อาจารย ผ สอน และคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการ ว ทยากรบรรยายให ว จ ย 3 ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน พ ฒนาน กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต บ คลากรของบ ณฑ ต แลกเปล ยนเร ยนร ประช มปฏ บ ต การ ว ทยากรบรรยายให แลกเปล ยนเร ยนร

5 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1.การบ งช 2.การสร าง และการ แสวงหา 1. ต งคณะกรรมการจ ดการ เร ยนร ของบ ณฑ ต 2. ประช มระดมเพ อ ค นหาองค ท จาเป นของ บ ณฑ ต 2.1 ด านประก นค ณภาพ การศ กษา ศ กษาค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาของ สกอ. สม ศ. และของมหา ประช มช แจงทาความ เข าใจต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2.2 ด านการผล ตบ ณฑ ตและการ ว จ ย ม การประช มเพ อร บฟ ง เก ยวก บการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย 2.3 ด านบร หารจ ดการสาน กงาน การเช ญว ทยากรมาให ด านงานสารบรรณ และ การบร หารจ ดการสาน กงาน ม.ย ม คณะกรรมการจ ดการ ของบ ณฑ ต 2.ม ประเด นท ต องการเพ อการจ ดการ ก.ค คณะกรรมการ จ ดการบ ณฑ ต ได ศ กษาค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา ม การประช มช แจง ทาความเข าใจต วบ งช และ เกณฑ การประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน อย างน อย 1 คร ง 20 ม.ย ก.ค ได ร บฟ ง เก ยวก บการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย อย างน อย 1 คร ง 2.3 ได ร บถ ายทอด ประสบการณ และ จากว ทยากรอย างน อย 1 คร ง 1. ม คณะกรรมการ จ ดการของบ ณฑ ต 2. ได ประช มเพ อระดม ความค ดเก ยวก บการกาหนด ประเด นท ต องการจ ดการ ได แก การประก น ค ณภาพ การผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย การบร หารจ ดการ สาน กงาน 2.1 คณะกรรมการจ ดการ และผ ร บผ ดชอบการ จ ดการ เข าใจต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2.2 ได ประเด นย อยและว ธ การ ในการจ ดการด านการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย 2.3 บ คลากรของบ ณฑ ต ม ความเข าใจ จากการได ร บการถ ายทอด ประสบการณ และจาก ว ทยากร คาส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดการ ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในมหา และของบ ณฑ ต อาจารย ผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ในการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย จากสถาบ นการศ กษา อ นๆ ว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ 2.3 ว ทยากรท ม และประสบการณ ใน การบร หารจ ดการ สาน กงาน - คณะกรรม การจ ดการ ของ บ ณฑ ต 10,000 คณะกรรม การจ ดการ บ ณฑ ต สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว ดาเน นการ แล ว

6 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 3. การ จ ดการ ให เป น ระบบ 4.การ กล นกรอง 1. ประช มจ ดทาข อม ล สารสนเทศสาหร บสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2. จ ดประช มเพ อ แลกเปล ยนด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 3.จ ดประช มเพ อแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน 1.1. จ ดทาค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต 1.2 จ ดทาร างรายงานประเม น ตนเองของสาขาว ชาและบ ณฑ ต 2. กล นกรองผลสร ปการ แลกเปล ยนด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 3. กล นกรององค ท ได จากการแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการสาน กงาน ม นาคม พ.ค พย ม นาคม ม เอกสารข อม ล สารสนเทศสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของบ ณฑ ต ครบท กต วบ งช ท บ ณฑ ตร บผ ดชอบ 2. ม สร ปผลการ แลกเปล ยนด าน การผล ตบ ณฑ ตและการ ว จ ย 2. ได องค ด านการ บร หารจ ดการสาน กงาน 1.1. ม ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ตป การศ กษา ม ร างรายงานการ ประเม นตนเองของ สาขาว ชาและบ ณฑ ต 8พค ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย ม นาคม ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการบร หาร จ ดการสาน กงาน 1. คณะกรรมการประก น ค ณภาพการศ กษาของสาขาว ชา และบ ณฑ ตเข าใจถ ง ข อม ลสารสนเทศสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2. กรรมการบร หารสาขาว ชา เข าใจในผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย 2. บ คลากรบ ณฑ ตได องค ในการบร หารจ ดการ สาน กงาน 1.1.ม ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต ท สอดคล องก บ สกอ. สมศ.และมหา 1.2.ม ร างรายงานการประเม น ตนเองของสาขาว ชาและบ ณฑ ต ตามต วบ งช ท ร บผ ดชอบ 2.ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย ท ได ร บการกล นกรองแล ว 2.ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการสาน กงาน 1. อาจารย ผ ม ด านการจ ดการข อม ล สารสนเทศ 2. อาจารย ผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน การ จ ดการ 3. เอกสาร website ข อม ลสารสนเทศ สาหร บงานประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในของมหา 4. ว ทยากรผ ม ประสบการณ 11.ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ สกอ. และ สมศ. 1.2.ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในของ มหา 2. อาจารย ท ม ความ เข าใจกระบวนการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 2. บ คลากรท ม ความ เข าใจกระบวนการ บร หารจ ดการสาน กงาน 5,000 คณะกรรม การจ ดการ 5,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว ดาเน นการ แล ว

7 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 5. การเข าถ ง 1.1. เผยแพร ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 1.2. เผยแพร ร างรายงานการ ประเม นตนเองระด บสาขาว ชา บ ณฑ ต ม.ค. พ.ค ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ตได เผยแพร ท กสาขาว ชาทราบ 1.2.ร างรายงานการ ประเม นตนเองระด บ สาขาว ชาบ ณฑ ต ได เผยแพร ให ทราบท ก สาขาว ชา 1.1.ผ ร บผ ดชอบงานประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บ สาขาว ชาและบ ณฑ ต ได ร บค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในและได ร บร าง รายงานการประเม นตนเอง (SAR) 1.1.จดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) 1.2.บ นท กข อความ นาส งค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในและร างรายงาน การประเม นตนเอง 1.3 เว บไซต บ ณฑ ต 20,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว 2.เผยแพร องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจากว ทยากร และผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย ก.ค.55, พ.ค องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจาก ว ทยากรบนเว บไซต ของ บ ณฑ ต 2.2 ผลสร ปจากการ แลกเปล ยนเร ยนร ด านการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย บนเว บไซต ของบ ณฑ ต 2. กล มเป าหมายสามารถเข าถ ง องค จากการร บฟ งการ บรรยายจากว ทยากร และ ผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย 2. website บ ณฑ ต 3.เผยแพร องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจากว ทยากร และผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย ธ นวาคม องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจาก ว ทยากรและการ แลกเปล ยนบน เว บไซต ของบ ณฑ ต 3. กล มเป าหมายสามารถเข าถ ง องค จากการร บฟ งการ บรรยายจากว ทยากร และ ผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน 3. website บ ณฑ ต

8 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 6.การแบ งป น และการ แลกเปล ยน 1.ประช มปฏ บ ต การประเม น ตนเองระด บสาขาว ชาและ บ ณฑ ตเพ อแลกเปล ยน เร ยนร และแบ งป นท กษะ ด านการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน และระดมความค ดเพ อหาแนว ปฏ บ ต ท ด ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน และ การบร หารสาขาว ชาเพ อม งส ความเป นเล ศ ของบ ณฑ ต 1-2 พ.ค ม การประช มปฏ บ ต การ ด านการประก นค ณภาพ การศ กษา อย างน อย 1 คร ง 2. ม แนวทางด านประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ต 3. ม การแลกเปล ยน 1.ประธานสาขาและผ ร บผ ดชอบ ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของสาขาว ชา และบ คลากรสาน กงานบ ณฑ ต เข าร วมประช มอย าง น อย 40 คน 2.คณะกรรมการประก นค ณภาพ การศ กษาท กสาขาว ชาเข าใจ และสามารถจ ดทาระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายในได ด ข น 3.รวบรวมแนวทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 4. ท กสาขาว ชาได ร วมแบ งป น และแลกเปล ยนเพ อการ ผล ตบ ณฑ ตและว จ ย 1.ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 2.เอกสารข อม ล สารสนเทศสน บสน น งานประก นค ณภาพ การศ กษาภายในบ ณฑ ต 3.ช องทางการ ประชาส มพ นธ เช น จดหมายข าว Facebook และ เว บไซต ของบ ณฑ ต 100,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว 7.การเร ยนร 1.คณะกรรมการจ ดการ และผ ทรงค ณว ฒ ร วมก น ดาเน นการจ ดทาเอกสารรวบรวม และส งเคราะห แนวทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ จ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ต 2.สารวจความพ งพอใจต อ กระบวนการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต พร อมนามาปร บปร ง แผนการจ ดการ พ.ค ม เอกสารรวบรวมการ ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของบ ณฑ ต 2.ม เอกสารรวบรวมแนว ปฏ บ ต ท ด ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 3.ม ผลสารวจความพ ง พอใจด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 4.ม แผนจ ดการด าน อ น ๆ 1.บ คลากรม เอกสารแสดงถ ง กระบวนการการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2.บ ณฑ ตม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพ ภายใน 3.ม การขยายผลในการสร าง สาน กในการจ ดการตาม ประเด นท กาหนด 4. ม องค ในประเดนความ ร ท กาหนดเพ มมากข น 1. เอกสารกระบวนการ ประก นค ณภาพ การศ กษา 2.เอกสารแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 3.องค และ กระบวนการเผยแพร ใน ช องทางต างๆ 4. การประชาส มพ นธ 20,000 คณะกรรม การจ ดการ ดาเน นการ แล ว

9 ผ งควบค มกาก บการจ ดการ เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต ระยะเวลา (ป การศ กษา 2555) ลาด บ ก จกรรม ม.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 ม.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 ผ ร บผ ดชอบ 1 การบ งช คณะกรรมการ จ ดการ 2 การสร างและแสวงหา คณะกรรมการ จ ดการ 3 การจ ดการให เป นระบบ คณะกรรมการ จ ดการ 4 การประมวลและกล นกรอง คณะกรรมการ จ ดการ 5 การเข าถ ง คณะกรรมการ จ ดการ 6 การแบ งป นแลกเปล ยน คณะกรรมการ จ ดการ 7 การเร ยนร คณะกรรมการ จ ดการ

10 กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ต 1. ศ กษาค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 2. ประช มช แจง ทาความเข าใจต วบ งช /เกณฑ มาตรฐานของแต ละต วบ งช ข อม ลประกอบการประเม นตนเอง 3. จ ดทาร างรายงานประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา (เฉพาะต วบ งช ท สาขาว ชาร บผ ดชอบ) และระด บบ ณฑ ต (เฉพาะต วบ งช ท บ ณฑ ตร บผ ดชอบ) 4. ประช มจ ดทาข อม ลสารสนเทศสาหร บสน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา พ จารณาข อม ล และเอกสารหล กฐานประกอบแต ละต วบ งช 5. ประช มปฏ บ ต การการประเม นตนเองระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ต เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นพ จารณาการประเม นตนเองตามเกณฑ มาตรฐานรวมท ง ระบ เอกสารหล กฐานประกอบโดยเช ญผ ม ประสบการณ ด านการประเม นค ณภาพการศ กษามาร วมแลกเปล ยนเร ยนร 6. แต ละสาขาว ชาจ ดทา SAR ส งบ ณฑ ต 7. ประช มผ จ ดทา SAR เพ อทบทวนและทาความเข าใจเพ มเต ม ในแต ละต วบ งช และแลกเปล ยนเร ยนร การจ ดเก บเอกสารแนวทางการประเม นตนเองของแต ละ สาขาว ชา รวมท งเสนอแนะระบบเอกสารท ใช ร วมก นท กสาขาว ชาและบ ณฑ ต 8. ปร บปร งแก ไข SAR เพ อส งคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บสาขาว ชา 9. คณะกรรมการตรวจประก นค ณภาพการศ กษาภายในตรวจประเม นค ณภาพระด บสาขาว ชา 10. จ ดทา SAR บ ณฑ ต 11. ประช มเจ าหน าท (ผ จ ดเก บข อม ล) ทบทวนการประเม นตนเอง และเอกสารหล กฐานประกอบแต ละต วบ งช รวบรวมจ ดแฟ มพร อมร บการตรวจประเม น 12. ปร บปร ง SAR บ ณฑ ต ส งให คณะกรรมการตรวจประก นค ณภาพภายในระด บบ ณฑ ต 13. ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บบ ณฑ ต 14. ได ร บผลการตรวจประเม นภายในระด บสาขาว ชา และระด บบ ณฑ ต 15. จ ดประช มทาแผนทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 2555 ระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ตโดยนาผลประเม นปร บปร ง

11 แนวปฏ บ ต ท ด ด านประก นค ณภาพการศ กษาของบ ณฑ ต 1. ความสอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาและบ ณฑ ต องค ประกอบต วบ งช 1.1 สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร 4 ป ( พ.ศ ) มหาราชภ ฏนครราชส มา ในย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการมหา ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล 1.2 สอดคล องก บแผนกลย ทธ 4 ป ( พ.ศ ) บ ณฑ ตในย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการจ ดการบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล ก จกรรม : งานประก นค ณภาพและประเม นค ณภาพการศ กษา 1.3 สอดคล องก บองค ประกอบ ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา สอดคล องก บองค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต วบ งช ท 9.1 ระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 2. แผนการดาเน นงาน (P) ม การวางแผนการดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของมหาและบ ณฑ ต โดยกาหนดรายละเอ ยดด งน 1) จ ดทาค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตท สอดคล องก บเกณฑ การประเม นของ สกอ., สมศ. และมหา ( เอกสารหมายเลข 1) 2) จ ดทาร างรายงานการประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา และบ ณฑ ต ตามต วบ งช ท ร บผ ดชอบ (เอกสารหมายเลข 2) 3) โครงการประช มปฏ บ ต การด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป ของบ ณฑ ต โดยเช ญผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ให และแลกเปล ยนท กษะประสบการณ ซ งกล มเป าหมาย ค อประธานสาขาว ชา เลขาน การกรรมการบร หารหล กส ตร หร อผ ร บผ ดชอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ต (เอกสารหมายเลข 3) 3. การดาเน นงานตามแผน (D) ดาเน นงานตามระบบโดยเร มกระบวนการว เคราะห ออกแบบ จ ดร ปแบบการประช ม ประสานงานว ทยากรและผ เข าร วมประช ม จ ดทาเอกสารประกอบการ ประช มโดยบ คลากรม ส วนร วมท กข นตอน (เอกสารหมายเลข 4) 4. การประเม นผลโครงการ / ก จกรรม (C) จ ดทาแบบประเม นผลโครงการประช มปฏ บ ต การ และด าเน นการประเม นผลโครงการเม อ ดาเน นการเสร จส น รวบรวมผลการประเม น จ ดทาในร ปแบบ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ (เอกสารหมายเลข 5) 5. การนาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต เพ อร วมก นว เคราะห ผลการประเม นโครงการ ในประเด นป ญหา สาเหต และหาว ธ การแก ไข ปร บปร ง 6. การม ส วนร วมของบ คลากรในหน วยงาน

12 คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต และบ คลากรประจาบ ณฑ ต ได ม ส วนร วมต งแต การวางแผน การดาเน นการ การ ประเม นผลและแนวทางการพ ฒนา 7. ประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต และสาขาว ชา บ คลากรสาน กงานบ ณฑ ตได เข าใจและตระหน กถ งความสาค ญของการ ประก นค ณภาพการศ กษา ท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 2. น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ได ม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาของแต ละหล กส ตร 3. เป นหล กประก นแก สาธารณชน ให ม นใจได ว าบ ณฑ ตสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ 8. ม การสร างองค (KM) ได แนวทางการปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร จากท กษะของผ ม ประสบการณ ในการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน และรวบรวมจากแหล งเร ยนร อ น ๆ จ ดทาเป นเอกสารอย างเป นระบบ เผยแพร เป นลายล กษณ อ กษรแก บ คลากรและสาธารณชน (เอกสาร หมายเลข 6) 9. ประเม นความสาเร จของงาน โดยการประเม นผลความพ งพอใจต อกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษา 10. หน วยงานอ นสามารถนาไปปฏ บ ต ได สามารถใช เป นแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บระด บบ ณฑ ต และคณะอ น ๆ ท งภายในและภายนอกมหา 11. เอกสารหล กฐาน เอกสารหมายเลข 1 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เอกสารหมายเลข 2 ร างรายงานประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา ป การศ กษา 2555 เอกสารหมายเลข 3 โครงการประช มปฏ บ ต การการประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต เอกสารหมายเลข 4 เอกสารการเตร ยมโครงการประช มปฏ บ ต การ การประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต (QA Meeting Checklist) เอกสารหมายเลข 5 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มปฏ บ ต การ การประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต เอกสารหมายเลข 6 แผนจ ดการบ ณฑ ต

13 12. เกณฑ การให คะแนนแนวปฏ บ ต ท ด ลาด บท การดาเน นงาน คะแนน หมายเหต 1. ความสอดคล องก บองค ประกอบหร อต วบ งช หร อเกณฑ แผนการดาเน นงาน (P) ดาเน นงานตามแผน (D) 9 4. การประเม นแผนและโครงการ/ก จกรรม (C) 9 5. การนาผลการประเม นไปปร บปร ง (A) 9 6. การม ส วนร วมของบ คลากรในหน วยงาน ประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ม การสร างองค (KM) 9 9. ประเม นความสาเร จของงาน หน วยงานอ นสามารถนาไปปฏ บ ต ได 8 คะแนนรวม 93 การให คะแนน 0 คะแนน หมายถ ง ไม ม 1-3 คะแนน หมายถ ง ปร บปร ง 4-6 คะแนน หมายถ ง พอใช 7-9 คะแนน หมายถ ง ด 10 คะแนน หมายถ ง ด มาก

14 คล ง ด านการประก นค ณภาพ

15

16

17 KM ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย

18

19

20

21 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร : การบร หารสาขาว ชาเพ อม งส ความเป นเล ศ ว นท 2 พฤษภาคม 2556 ณ บ านว งน าเข ยวลอดจ Facilitator: ผศ.ดร.ส ธาน นท โพธ ชาธาร ดร.สว ยา ปรารถนาด Participants: ประธานสาขาและต วแทนจากสาขาว ชาระด บบ ณฑ ตศ กษา ส งท คาดว าจะได ร บ: คณาจารย จากสาขาว ชาต างๆ ในระด บบ ณฑ ตศ กษา ม การนาท ได จากประสบการณ การเร ยนการสอน การอบรมส มมนา ศ กษาด งาน งานว จ ย มา แลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก น และนาไปส ประโยชน ต อการบร หารสาขาว ชา และนาไปส แนวปฏ บ ต ท ด ในอนาคต ส งท เก ดข นจร ง: 1. เก ดการแลกเปล ยนและถ ายทอดว ธ การในการบร หารสาขาว ชา ให ก บคณาจารย จากสาขาว ชาต างๆ 2. เก ดการม ส วนร วมและส อสารระหว างสาขาว ชามากข น 3. แสดงให เห นถ งว ธ การ ความสนใจ และม มมองท แตกต างก น 4. ช ให เห นถ งต วอย าง ส งท แต ละสาขาว ชาจะต องวางแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต งานเพ อการบร หารสาขาว ชาในอนาคต ส งท ได เร ยนร ม ด งน ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร การเร ยนการสอน - สาขาจ ตว ทยาฯ โดย รศ.ดร.ประย ทธได นางานว จ ยของตนเองมาสอน โดยใช จ ตว ทยาในการจ ดการเร ยนการสอน ซ งน กศ กษาได ร บ และนาไปจ ดให ผ เร ยนของตนเองอ กทอดหน ง ทาให ได Model หร อองค เพ มเต ม (องค 2) สาขาว จ ยและประเม นผล จ ดกระบวนการเร ยนการสอนโดยใช ว จ ยสอดแทรกท กรายว ชา สาขาคณ ตศาสตรศ กษา ใช RBL ให น กศ กษาเร ยนร จากการว จ ยโดยไม ร ต ว กระบวนการให คาปร กษา - รปม. ม การจ ดประช มให น กศ กษามาพบก บอาจารย ประจาสาขาว ชาท งหมด ม การสอบถามและร บฟ งป ญหาจากน กศ กษา สร างความ ใกล ช ดและเพ อให ทราบถ งข อก งวลใจ เช น เร องการท าว ทยาน พนธ และสาขารวบรวมป ญหาท งหมดมาหาว ธ การแก ไขป ญหา การใช ประโยชน จากงานว จ ย ของน กศ กษา - สาขาเทคโนโลย การจ ดการส งแวดล อม ม กระบวนการหาโจทย ว จ ยท มาจากป ญหาของพ นท หร อจากต วน กศ กษาเองท ได ม การทางาน ในหน วยงานต างๆ เก ยวก บส งแวดล อม และทราบป ญหาของพ นท นอกจากน ย งได เช ญผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกมาเสนอแนะ เพ อให เก ดการพ ฒนางานว จ ยท สามารถนาไปใช ประโยชน ได จร ง - สาขา MIT ม การให คาแนะนาแก น กศ กษาเก ยวก บทาว จ ย โดยม งถ งประโยชน ท สามารถนาไปใช ได จร งในองค กร เช น GIS ของตารวจ ท แสดงให เห นถ งพ นท อาชญากรรม การสร างส งประด ษฐ เช น แอพพล เคช น ใน Tablet ท สามารถป ดไฟฟ าในระยะไกลได เป นต น

22 ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร กระบวนการส งเสร มให น กศ กษาจบตามระยะเวลาของ หล กส ตร การม เคร อข ายความร วมม อ ระหว างสาขา ระหว างสถาบ น ในส วนท เก ยวก บก จกรรม น กศ กษา การดาเน นก จกรรมด วย กระบวนการ PDCA สาขาจ ตว ทยา ม กระบวนการด แลน กศ กษาอย างใกล ช ด สาขาหล กส ตรและการสอน ม กระบวนการต ดตามความก าวหน าและจ ดประช มเป นระยะ สาขาคณ ตศาสตรศ กษา ม การเสร มสมรรถนะด านว จ ย ซ งส งผลให น กศ กษาสามารถสอบโครงร างว ทยาน พนธ ได เร วข น ม น กศ กษาท จบภายใน 5 เทอม 1 คน สาขาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา ได สร างความช ดเจนในการต ดตามความก าวหน าของน กศ กษาในการทาว ทยาน พนธ ม การจ ดทา workshop จ ดอาจารย และน กศ กษาให เข าร วมก จกรรมด วยก น ม การจ ดระบบเอกสารหล กฐานด านประก นค ณภาพอย างเป นระบบ เช น แบบบ นท กให ค าปร กษา /ต ดตามความก าวหน า MBA ม การเตร ยมความพร อมให ก บน กศ กษา เร องการทาว ทยาน พนธ และภาคน พนธ จ ดการสอนเพ อเสร มพ นฐานต างๆ เช น การใช โปรแกรมทางสถ ต นอกจากน ม การให น กศ กษา อาจารย ท ปร กษา เข าร วมการส มมนาเพ อแนะท ศทางและสามารถพ ฒนาห วข อ ว จ ยได สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ได ใช เคร อข ายท ม ร วมก นในการจ ดงาน โสต-เทคโนส มพ นธ เป นประจาท กป และนาน กศ กษา เข าร วมก จกรรมด งกล าว ปร.ด. ภาวะผ นาฯ ม โครงการส มมนาว ชาการระด บด ษฎ บ ณฑ ต โดยใช เคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นต างๆในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ สาขาพ ฒนาส ขภาพช มชน ม เคร อข ายก บหน วยงานท งในและต างประเทศ เช น การเช ญว ทยากรท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง จากหน วยงานท เป นเคร อข ายความร วมม อ การพาน กศ กษาไปศ กษาด งาน สาขาเทคโนโลย การจ ดการส งแวดล อม และ สาขา GIS ได ดาเน นการสร างเคร อข ายความร วมม อก บ James Cook University สาขาว จ ยและประเม นผล ม เคร อข ายระด บประเทศ น นค อ ว ดผลส มพ นธ ซ งเป นประชาคมของการว ดและประเม นผล ซ งม ข อตกลงท จะจ ดงานท กป ด วยการผล ดก นเป นเจ าภาพจ ดงานในแต ละป และสอดแทรกก จกรรมให น กศ กษามาแลกเปล ยนเร ยนร และ สร างเว บไซต ว ดผล.com เก ดเป น ช มชนว ดผล ข นมา สาขา GIS ม โครงการเข าร วมแผนของจ งหว ด ส งบ งช ทางภ ม ศาสตร เก ยวก บข าวหอมมะล ท ท งก ลาร องไห และการท า MOU ก บ กองท พ ในการทา Database ของจ งหว ดนครราชส มาและบ ร ร มย - สาขาการศ กษาพ เศษ น กศ กษาจ ดโครงการส มมนาเองในรายว ชาส มมนา และดาเน นก จกรรมโดยใช กระบวนการ PDCA - MBA ม การแนะน ากรอบการดาเน นงานของน กศ กษาให ทาก จกรรมด วยกระบวนการ PDCA

23 ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร การเข าร วมประช มว ชาการ/ การส งผลงานว ชาการให ได ร บ การค ดเล อกไปเผยแพร --- น กศ กษาได ร บรางว ล - สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ได ให ค าปร กษาและใช กระบวนการออกแบบพ ฒนางานว จ ยอย างเป นระบบ ซ งทาให น กศ กษา สามารถนาเสนอผลงานด วยความม นใจ ในป ท ผ านมา ม ศ ษย เก า 1คน และศ ษย ป จจ บ น 1 คน ได ร บรางว ลระด บชาต - สาขา GIS แม ว าขณะน กาล งปร บปร งหล กส ตรระด บปร ญญาโท แต ม กรรมการบร หารหล กส ตรช ดเด ยวก บปร ญญาตร น กศ กษาระด บ ปร ญญาตร ซ งในป ท ผ านมา ม น กศ กษาปร ญญาตร ได ร บการตอบร บงานว จ ยให ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ซ งสาขาฯเห นว า ความสาเร จส วนหน งน าจะมาจากการพ ฒนางานว จ ยจากโครงการต างๆท ได เข าร วม เช น การม โครงการเข าร วมแผนของจ งหว ด ส ง บ งช ทางภ ม ศาสตร เก ยวก บข าวหอมมะล ท ท งก ลาร องไห และการทา MOU ก บกองท พ ในการทา Database ของจ งหว ดนครราชส มา และบ ร ร มย ข อสร ปจากผ เข าร วมก จกรรมในคร งน - ส งท สาขาต างๆย งขาด ค อ การเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อนาเสนอผลงานว ชาการท ประช มระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ซ งต าง ต องการระบบสน บสน น เช น งบประมาณ จากบ ณฑ ตเพ มข น - ในคร งต อไป อยากให ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในล กษณะน อ ก โดยเจาะประเด นเฉพาะเร อง เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ได มากข น และม การถ ายทอดแนว ปฏ บ ต ต างๆ ต วอย าง หร อประเด นป ญหาต างๆท เก ดข น และใช ว ธ การแก ป ญหาในร ปแบบต างๆ เพ อให ได ทางเล อกต างๆ นาไปเป นแนวปฏ บ ต ท ด ท ส ดท สาขาว ชาสามารถ นาไปปฏ บ ต ให เหมาะสมได

24

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) ฉบ บแก ไขจากคณะประเม น (24 ม ถ นายน 2556) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) คณะคร ศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ( วงรอบ 1 ม ถ นายน 2555 ถ ง 31 พฤษภาคม 2556 )

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555 ( วงรอบ 1 ม ถ นายน 2555 ถ ง 31 พฤษภาคม 2556 ) รายงานค ณภาพการศ กษาภายใน 2555 ( วงรอบ 1 ม ถ นายน 2555 ถ ง 31 พฤษภาคม 2556 ) ศ นย คอมพ วเตอร คณะค ณภาพการศ กษาภายใน 25 กรกฎาคม 2556 บทสร ปผ บร หาร ข อม ลท วไป ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บทสร ปผลการประเม น ข อม ลท วไปของหน วยงาน

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาส าหร บน กศ กษา ป การศ กษา 2555-2556

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาส าหร บน กศ กษา ป การศ กษา 2555-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาส าหร บน กศ กษา ป การศ กษา 2555-2556 ส าน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา ค าน า น กศ กษาในฐานะผ ร บบร การและเป นผลผล ตส าค ญของสถาบ นอ ดมศ กษา และเป นผ ม ส วนได ส วนเส ย

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล

ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล ส านท 1 สภาพป จจ บ นของส าน กว จ ยและประเม นผล 1 ประว ต ส าน กว จ ยและประเม นผล เร มก อต งในช วงปลายป พ.ศ. 2552 ตามโครงสร างท ว ทยาล ยโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อขอเปล ยนประเภทเป นมหาว ทยาล ย ในนาม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information