แผนการจ ดการความ. ความร ระบบการจ ดการความร (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความ. ความร ระบบการจ ดการความร (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา"

Transcription

1 แผนการจ ดการความ (KM Action Plan) ระบบการจ ดการ (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 บ ณฑ ต มหาราชภ ฏนครราชส มา

2 ช อหน วยงาน บ ณฑ ต แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ระบบการจ ดการ (KM Process) ประจาป การศ กษา 2555 เป าหมาย KM (Desires State) 1. สร างความตระหน ก ต นต ว โดยเห นค ณค าของการจ ดการในการพ ฒนาบ คลากร 2. กาหนดประเด น และเป าหมายท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของบ ณฑ ต เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตไปส สถาบ นเร ยนร 3. บ ณฑ ตม ระบบการจ ดการ ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จาก ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง 4. บ ณฑ ตม แนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นท กาหนด ว ตถ ประสงค 1. เพ อให อาจารย ผ สอน และคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการพ ฒนาน กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต ได พ ฒนาและท กษะทางด านการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย และการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต 2. เพ อให บ คลากรของบ ณฑ ต ได พ ฒนาและท กษะทางด านการบร หารจ ดการสาน กงาน และการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต 3. เพ อให บ ณฑ ตม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อให บ ณฑ ตม แนวทางปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการผล ตบ ณฑ ตและว จ ย และการบร หารจ ดการสาน กงาน หน วยว ดท ว ดผลได เป นร ปธรรม 1. บ คลากรอย างน อยร อยละ 80 ม ความสามารถดาเน นการด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และตามประเด นท กาหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ม แนวทางปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการผล ตบ ณฑ ต และการบร หารจ ดการสาน กงาน ความสอดคล องก บแผนกลย ทธ 4 ป (พ.ศ ) ของบ ณฑ ต : ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 2.1 การพ ฒนาระบบการจ ดการกระบวนการผล ตมหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ตให ม ค ณภาพ การส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ โครงการพ ฒนาบ คลากรท กระด บ ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล ก จกรรมงานประก นค ณภาพและประเม นค ณภาพการศ กษา

3 กระบวนการจ ดการ กำรบ งช ควำมร ประช มกล ม /ก ำหนดประเด นควำมร กำรสร ำงและแสวงหำควำมร รวบรวมข อม ล /จ ดเวท สนทนำ กำรจ ดควำมร ให เป นระบบ นำเสนอในกล มเพ อนำข อเสนอแนะมำปร บปร งให ได องค ควำมร ข นตอนกำรทำงำนท ช ดเจน กำรประมวลและกล นกรองควำมร ปร บปร งเน อหำควำมร ข นตอนกำรทำงำน ตำมข อเสนอแนะและจ ดทำออกมำให เป นร ปแบบมำตรฐำนเด ยวก น กำรเข ำถ งควำมร วำงแผน สร ำงว ธ กำรในกำรนำองค ควำมร มำเผยแพร เช น ทำงเว บไซต จดหมำยข ำว กำรประช มช แจง เพ อกำรเข ำถ งซ งองค ควำมร กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร Explicit Knowledge ม กำรแบ งป นควำมร ในร ปแบบฐำนควำมร เช น เว บไซต ของบ ณฑ ตว ทยำล ย เอกสำรค ม อ Tacit Knowledge ม กำรจ บค พ เล ยง หร อระบบ Mentor เพ อสอนงำนและให คำแนะน ำซ งก นและก น กำรเร ยนร กำรทำให กำรเร ยนร เป นส วนหน งของงำนท ปฏ บ ต อย

4 ประเด น ของกล มเป าหมาย และร ปแบบก จกรรมในการจ ดการ ประเด น กล มเป าหมาย ร ปแบบก จกรรม 1 ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน บ ณฑ ต อาจารย ผ สอนคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการพ ฒนา น กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต และบ คลากรของ บ ณฑ ต ประช มปฏ บ ต การ ว ทยากรบรรยายให แลกเปล ยนเร ยนร 2 ด านการผล ตบ ณฑ ตและการ อาจารย ผ สอน และคณะกรรมการหล กส ตรและกรรมการ ว ทยากรบรรยายให ว จ ย 3 ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน พ ฒนาน กศ กษาช ดต างๆในบ ณฑ ต บ คลากรของบ ณฑ ต แลกเปล ยนเร ยนร ประช มปฏ บ ต การ ว ทยากรบรรยายให แลกเปล ยนเร ยนร

5 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1.การบ งช 2.การสร าง และการ แสวงหา 1. ต งคณะกรรมการจ ดการ เร ยนร ของบ ณฑ ต 2. ประช มระดมเพ อ ค นหาองค ท จาเป นของ บ ณฑ ต 2.1 ด านประก นค ณภาพ การศ กษา ศ กษาค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาของ สกอ. สม ศ. และของมหา ประช มช แจงทาความ เข าใจต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2.2 ด านการผล ตบ ณฑ ตและการ ว จ ย ม การประช มเพ อร บฟ ง เก ยวก บการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย 2.3 ด านบร หารจ ดการสาน กงาน การเช ญว ทยากรมาให ด านงานสารบรรณ และ การบร หารจ ดการสาน กงาน ม.ย ม คณะกรรมการจ ดการ ของบ ณฑ ต 2.ม ประเด นท ต องการเพ อการจ ดการ ก.ค คณะกรรมการ จ ดการบ ณฑ ต ได ศ กษาค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา ม การประช มช แจง ทาความเข าใจต วบ งช และ เกณฑ การประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน อย างน อย 1 คร ง 20 ม.ย ก.ค ได ร บฟ ง เก ยวก บการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ย อย างน อย 1 คร ง 2.3 ได ร บถ ายทอด ประสบการณ และ จากว ทยากรอย างน อย 1 คร ง 1. ม คณะกรรมการ จ ดการของบ ณฑ ต 2. ได ประช มเพ อระดม ความค ดเก ยวก บการกาหนด ประเด นท ต องการจ ดการ ได แก การประก น ค ณภาพ การผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย การบร หารจ ดการ สาน กงาน 2.1 คณะกรรมการจ ดการ และผ ร บผ ดชอบการ จ ดการ เข าใจต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2.2 ได ประเด นย อยและว ธ การ ในการจ ดการด านการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย 2.3 บ คลากรของบ ณฑ ต ม ความเข าใจ จากการได ร บการถ ายทอด ประสบการณ และจาก ว ทยากร คาส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดการ ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในมหา และของบ ณฑ ต อาจารย ผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ในการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย จากสถาบ นการศ กษา อ นๆ ว ทยากร ผ ทรงค ณว ฒ 2.3 ว ทยากรท ม และประสบการณ ใน การบร หารจ ดการ สาน กงาน - คณะกรรม การจ ดการ ของ บ ณฑ ต 10,000 คณะกรรม การจ ดการ บ ณฑ ต สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว ดาเน นการ แล ว

6 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 3. การ จ ดการ ให เป น ระบบ 4.การ กล นกรอง 1. ประช มจ ดทาข อม ล สารสนเทศสาหร บสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2. จ ดประช มเพ อ แลกเปล ยนด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 3.จ ดประช มเพ อแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน 1.1. จ ดทาค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต 1.2 จ ดทาร างรายงานประเม น ตนเองของสาขาว ชาและบ ณฑ ต 2. กล นกรองผลสร ปการ แลกเปล ยนด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 3. กล นกรององค ท ได จากการแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการสาน กงาน ม นาคม พ.ค พย ม นาคม ม เอกสารข อม ล สารสนเทศสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของบ ณฑ ต ครบท กต วบ งช ท บ ณฑ ตร บผ ดชอบ 2. ม สร ปผลการ แลกเปล ยนด าน การผล ตบ ณฑ ตและการ ว จ ย 2. ได องค ด านการ บร หารจ ดการสาน กงาน 1.1. ม ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ตป การศ กษา ม ร างรายงานการ ประเม นตนเองของ สาขาว ชาและบ ณฑ ต 8พค ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย ม นาคม ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการบร หาร จ ดการสาน กงาน 1. คณะกรรมการประก น ค ณภาพการศ กษาของสาขาว ชา และบ ณฑ ตเข าใจถ ง ข อม ลสารสนเทศสน บสน นงาน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 2. กรรมการบร หารสาขาว ชา เข าใจในผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย 2. บ คลากรบ ณฑ ตได องค ในการบร หารจ ดการ สาน กงาน 1.1.ม ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต ท สอดคล องก บ สกอ. สมศ.และมหา 1.2.ม ร างรายงานการประเม น ตนเองของสาขาว ชาและบ ณฑ ต ตามต วบ งช ท ร บผ ดชอบ 2.ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย ท ได ร บการกล นกรองแล ว 2.ผลสร ปการแลกเปล ยน ด านการบร หารจ ดการสาน กงาน 1. อาจารย ผ ม ด านการจ ดการข อม ล สารสนเทศ 2. อาจารย ผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน การ จ ดการ 3. เอกสาร website ข อม ลสารสนเทศ สาหร บงานประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในของมหา 4. ว ทยากรผ ม ประสบการณ 11.ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ สกอ. และ สมศ. 1.2.ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในของ มหา 2. อาจารย ท ม ความ เข าใจกระบวนการผล ต บ ณฑ ตและการว จ ย 2. บ คลากรท ม ความ เข าใจกระบวนการ บร หารจ ดการสาน กงาน 5,000 คณะกรรม การจ ดการ 5,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว ดาเน นการ แล ว

7 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 5. การเข าถ ง 1.1. เผยแพร ค ม อประก น ค ณภาพการศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 1.2. เผยแพร ร างรายงานการ ประเม นตนเองระด บสาขาว ชา บ ณฑ ต ม.ค. พ.ค ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ตได เผยแพร ท กสาขาว ชาทราบ 1.2.ร างรายงานการ ประเม นตนเองระด บ สาขาว ชาบ ณฑ ต ได เผยแพร ให ทราบท ก สาขาว ชา 1.1.ผ ร บผ ดชอบงานประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บ สาขาว ชาและบ ณฑ ต ได ร บค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในและได ร บร าง รายงานการประเม นตนเอง (SAR) 1.1.จดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) 1.2.บ นท กข อความ นาส งค ม อประก น ค ณภาพการศ กษา ภายในและร างรายงาน การประเม นตนเอง 1.3 เว บไซต บ ณฑ ต 20,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว 2.เผยแพร องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจากว ทยากร และผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย ก.ค.55, พ.ค องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจาก ว ทยากรบนเว บไซต ของ บ ณฑ ต 2.2 ผลสร ปจากการ แลกเปล ยนเร ยนร ด านการ ผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย บนเว บไซต ของบ ณฑ ต 2. กล มเป าหมายสามารถเข าถ ง องค จากการร บฟ งการ บรรยายจากว ทยากร และ ผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย 2. website บ ณฑ ต 3.เผยแพร องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจากว ทยากร และผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการผล ตบ ณฑ ตและ การว จ ย ธ นวาคม องค จากการร บ ฟ งการบรรยายจาก ว ทยากรและการ แลกเปล ยนบน เว บไซต ของบ ณฑ ต 3. กล มเป าหมายสามารถเข าถ ง องค จากการร บฟ งการ บรรยายจากว ทยากร และ ผลสร ปจากการแลกเปล ยน เร ยนร ด านการบร หารจ ดการ สาน กงาน 3. website บ ณฑ ต

8 ก จกรรม ว ธ การส ความสาเร จ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย เคร องม อ อ ปกรณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 6.การแบ งป น และการ แลกเปล ยน 1.ประช มปฏ บ ต การประเม น ตนเองระด บสาขาว ชาและ บ ณฑ ตเพ อแลกเปล ยน เร ยนร และแบ งป นท กษะ ด านการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน และระดมความค ดเพ อหาแนว ปฏ บ ต ท ด ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน และ การบร หารสาขาว ชาเพ อม งส ความเป นเล ศ ของบ ณฑ ต 1-2 พ.ค ม การประช มปฏ บ ต การ ด านการประก นค ณภาพ การศ กษา อย างน อย 1 คร ง 2. ม แนวทางด านประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ต 3. ม การแลกเปล ยน 1.ประธานสาขาและผ ร บผ ดชอบ ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของสาขาว ชา และบ คลากรสาน กงานบ ณฑ ต เข าร วมประช มอย าง น อย 40 คน 2.คณะกรรมการประก นค ณภาพ การศ กษาท กสาขาว ชาเข าใจ และสามารถจ ดทาระบบประก น ค ณภาพการศ กษาภายในได ด ข น 3.รวบรวมแนวทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ภายใน 4. ท กสาขาว ชาได ร วมแบ งป น และแลกเปล ยนเพ อการ ผล ตบ ณฑ ตและว จ ย 1.ค ม อประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 2.เอกสารข อม ล สารสนเทศสน บสน น งานประก นค ณภาพ การศ กษาภายในบ ณฑ ต 3.ช องทางการ ประชาส มพ นธ เช น จดหมายข าว Facebook และ เว บไซต ของบ ณฑ ต 100,000 คณะกรรม การจ ดการ สถานะ (ผ าน/ไม ผ าน) ดาเน นการ แล ว 7.การเร ยนร 1.คณะกรรมการจ ดการ และผ ทรงค ณว ฒ ร วมก น ดาเน นการจ ดทาเอกสารรวบรวม และส งเคราะห แนวทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ จ ดทาแนวปฏ บ ต ท ด ด านการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของบ ณฑ ต 2.สารวจความพ งพอใจต อ กระบวนการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของบ ณฑ ต พร อมนามาปร บปร ง แผนการจ ดการ พ.ค ม เอกสารรวบรวมการ ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของบ ณฑ ต 2.ม เอกสารรวบรวมแนว ปฏ บ ต ท ด ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 3.ม ผลสารวจความพ ง พอใจด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 4.ม แผนจ ดการด าน อ น ๆ 1.บ คลากรม เอกสารแสดงถ ง กระบวนการการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน 2.บ ณฑ ตม แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพ ภายใน 3.ม การขยายผลในการสร าง สาน กในการจ ดการตาม ประเด นท กาหนด 4. ม องค ในประเดนความ ร ท กาหนดเพ มมากข น 1. เอกสารกระบวนการ ประก นค ณภาพ การศ กษา 2.เอกสารแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของ บ ณฑ ต 3.องค และ กระบวนการเผยแพร ใน ช องทางต างๆ 4. การประชาส มพ นธ 20,000 คณะกรรม การจ ดการ ดาเน นการ แล ว

9 ผ งควบค มกาก บการจ ดการ เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต ระยะเวลา (ป การศ กษา 2555) ลาด บ ก จกรรม ม.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 ม.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 ผ ร บผ ดชอบ 1 การบ งช คณะกรรมการ จ ดการ 2 การสร างและแสวงหา คณะกรรมการ จ ดการ 3 การจ ดการให เป นระบบ คณะกรรมการ จ ดการ 4 การประมวลและกล นกรอง คณะกรรมการ จ ดการ 5 การเข าถ ง คณะกรรมการ จ ดการ 6 การแบ งป นแลกเปล ยน คณะกรรมการ จ ดการ 7 การเร ยนร คณะกรรมการ จ ดการ

10 กระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ต 1. ศ กษาค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 2. ประช มช แจง ทาความเข าใจต วบ งช /เกณฑ มาตรฐานของแต ละต วบ งช ข อม ลประกอบการประเม นตนเอง 3. จ ดทาร างรายงานประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา (เฉพาะต วบ งช ท สาขาว ชาร บผ ดชอบ) และระด บบ ณฑ ต (เฉพาะต วบ งช ท บ ณฑ ตร บผ ดชอบ) 4. ประช มจ ดทาข อม ลสารสนเทศสาหร บสน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา พ จารณาข อม ล และเอกสารหล กฐานประกอบแต ละต วบ งช 5. ประช มปฏ บ ต การการประเม นตนเองระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ต เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นพ จารณาการประเม นตนเองตามเกณฑ มาตรฐานรวมท ง ระบ เอกสารหล กฐานประกอบโดยเช ญผ ม ประสบการณ ด านการประเม นค ณภาพการศ กษามาร วมแลกเปล ยนเร ยนร 6. แต ละสาขาว ชาจ ดทา SAR ส งบ ณฑ ต 7. ประช มผ จ ดทา SAR เพ อทบทวนและทาความเข าใจเพ มเต ม ในแต ละต วบ งช และแลกเปล ยนเร ยนร การจ ดเก บเอกสารแนวทางการประเม นตนเองของแต ละ สาขาว ชา รวมท งเสนอแนะระบบเอกสารท ใช ร วมก นท กสาขาว ชาและบ ณฑ ต 8. ปร บปร งแก ไข SAR เพ อส งคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บสาขาว ชา 9. คณะกรรมการตรวจประก นค ณภาพการศ กษาภายในตรวจประเม นค ณภาพระด บสาขาว ชา 10. จ ดทา SAR บ ณฑ ต 11. ประช มเจ าหน าท (ผ จ ดเก บข อม ล) ทบทวนการประเม นตนเอง และเอกสารหล กฐานประกอบแต ละต วบ งช รวบรวมจ ดแฟ มพร อมร บการตรวจประเม น 12. ปร บปร ง SAR บ ณฑ ต ส งให คณะกรรมการตรวจประก นค ณภาพภายในระด บบ ณฑ ต 13. ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บบ ณฑ ต 14. ได ร บผลการตรวจประเม นภายในระด บสาขาว ชา และระด บบ ณฑ ต 15. จ ดประช มทาแผนทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 2555 ระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ตโดยนาผลประเม นปร บปร ง

11 แนวปฏ บ ต ท ด ด านประก นค ณภาพการศ กษาของบ ณฑ ต 1. ความสอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาและบ ณฑ ต องค ประกอบต วบ งช 1.1 สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร 4 ป ( พ.ศ ) มหาราชภ ฏนครราชส มา ในย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการมหา ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล 1.2 สอดคล องก บแผนกลย ทธ 4 ป ( พ.ศ ) บ ณฑ ตในย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการจ ดการบ ณฑ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 6.1 การพ ฒนาระบบบร หารตามหล กธรรมาภ บาล ก จกรรม : งานประก นค ณภาพและประเม นค ณภาพการศ กษา 1.3 สอดคล องก บองค ประกอบ ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา สอดคล องก บองค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ต วบ งช ท 9.1 ระบบกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 2. แผนการดาเน นงาน (P) ม การวางแผนการดาเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของมหาและบ ณฑ ต โดยกาหนดรายละเอ ยดด งน 1) จ ดทาค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตท สอดคล องก บเกณฑ การประเม นของ สกอ., สมศ. และมหา ( เอกสารหมายเลข 1) 2) จ ดทาร างรายงานการประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา และบ ณฑ ต ตามต วบ งช ท ร บผ ดชอบ (เอกสารหมายเลข 2) 3) โครงการประช มปฏ บ ต การด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป ของบ ณฑ ต โดยเช ญผ ม ประสบการณ ด านการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ให และแลกเปล ยนท กษะประสบการณ ซ งกล มเป าหมาย ค อประธานสาขาว ชา เลขาน การกรรมการบร หารหล กส ตร หร อผ ร บผ ดชอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บสาขาว ชาและบ ณฑ ต (เอกสารหมายเลข 3) 3. การดาเน นงานตามแผน (D) ดาเน นงานตามระบบโดยเร มกระบวนการว เคราะห ออกแบบ จ ดร ปแบบการประช ม ประสานงานว ทยากรและผ เข าร วมประช ม จ ดทาเอกสารประกอบการ ประช มโดยบ คลากรม ส วนร วมท กข นตอน (เอกสารหมายเลข 4) 4. การประเม นผลโครงการ / ก จกรรม (C) จ ดทาแบบประเม นผลโครงการประช มปฏ บ ต การ และด าเน นการประเม นผลโครงการเม อ ดาเน นการเสร จส น รวบรวมผลการประเม น จ ดทาในร ปแบบ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ (เอกสารหมายเลข 5) 5. การนาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต เพ อร วมก นว เคราะห ผลการประเม นโครงการ ในประเด นป ญหา สาเหต และหาว ธ การแก ไข ปร บปร ง 6. การม ส วนร วมของบ คลากรในหน วยงาน

12 คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต และบ คลากรประจาบ ณฑ ต ได ม ส วนร วมต งแต การวางแผน การดาเน นการ การ ประเม นผลและแนวทางการพ ฒนา 7. ประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา บ ณฑ ต และสาขาว ชา บ คลากรสาน กงานบ ณฑ ตได เข าใจและตระหน กถ งความสาค ญของการ ประก นค ณภาพการศ กษา ท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 2. น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ได ม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาของแต ละหล กส ตร 3. เป นหล กประก นแก สาธารณชน ให ม นใจได ว าบ ณฑ ตสามารถสร างผลผล ตทางการศ กษาท ม ค ณภาพ 8. ม การสร างองค (KM) ได แนวทางการปฏ บ ต ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ท เก ดจากการแลกเปล ยนเร ยนร จากท กษะของผ ม ประสบการณ ในการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน และรวบรวมจากแหล งเร ยนร อ น ๆ จ ดทาเป นเอกสารอย างเป นระบบ เผยแพร เป นลายล กษณ อ กษรแก บ คลากรและสาธารณชน (เอกสาร หมายเลข 6) 9. ประเม นความสาเร จของงาน โดยการประเม นผลความพ งพอใจต อกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษา 10. หน วยงานอ นสามารถนาไปปฏ บ ต ได สามารถใช เป นแนวปฏ บ ต ในการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บระด บบ ณฑ ต และคณะอ น ๆ ท งภายในและภายนอกมหา 11. เอกสารหล กฐาน เอกสารหมายเลข 1 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เอกสารหมายเลข 2 ร างรายงานประเม นตนเอง ระด บสาขาว ชา ป การศ กษา 2555 เอกสารหมายเลข 3 โครงการประช มปฏ บ ต การการประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต เอกสารหมายเลข 4 เอกสารการเตร ยมโครงการประช มปฏ บ ต การ การประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต (QA Meeting Checklist) เอกสารหมายเลข 5 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มปฏ บ ต การ การประก นค ณภาพการศ กษาและทบทวนแผนกลย ทธ 4 ป บ ณฑ ต เอกสารหมายเลข 6 แผนจ ดการบ ณฑ ต

13 12. เกณฑ การให คะแนนแนวปฏ บ ต ท ด ลาด บท การดาเน นงาน คะแนน หมายเหต 1. ความสอดคล องก บองค ประกอบหร อต วบ งช หร อเกณฑ แผนการดาเน นงาน (P) ดาเน นงานตามแผน (D) 9 4. การประเม นแผนและโครงการ/ก จกรรม (C) 9 5. การนาผลการประเม นไปปร บปร ง (A) 9 6. การม ส วนร วมของบ คลากรในหน วยงาน ประโยชน ต อผ ม ส วนได ส วนเส ย ม การสร างองค (KM) 9 9. ประเม นความสาเร จของงาน หน วยงานอ นสามารถนาไปปฏ บ ต ได 8 คะแนนรวม 93 การให คะแนน 0 คะแนน หมายถ ง ไม ม 1-3 คะแนน หมายถ ง ปร บปร ง 4-6 คะแนน หมายถ ง พอใช 7-9 คะแนน หมายถ ง ด 10 คะแนน หมายถ ง ด มาก

14 คล ง ด านการประก นค ณภาพ

15

16

17 KM ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย

18

19

20

21 โครงการแลกเปล ยนเร ยนร : การบร หารสาขาว ชาเพ อม งส ความเป นเล ศ ว นท 2 พฤษภาคม 2556 ณ บ านว งน าเข ยวลอดจ Facilitator: ผศ.ดร.ส ธาน นท โพธ ชาธาร ดร.สว ยา ปรารถนาด Participants: ประธานสาขาและต วแทนจากสาขาว ชาระด บบ ณฑ ตศ กษา ส งท คาดว าจะได ร บ: คณาจารย จากสาขาว ชาต างๆ ในระด บบ ณฑ ตศ กษา ม การนาท ได จากประสบการณ การเร ยนการสอน การอบรมส มมนา ศ กษาด งาน งานว จ ย มา แลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก น และนาไปส ประโยชน ต อการบร หารสาขาว ชา และนาไปส แนวปฏ บ ต ท ด ในอนาคต ส งท เก ดข นจร ง: 1. เก ดการแลกเปล ยนและถ ายทอดว ธ การในการบร หารสาขาว ชา ให ก บคณาจารย จากสาขาว ชาต างๆ 2. เก ดการม ส วนร วมและส อสารระหว างสาขาว ชามากข น 3. แสดงให เห นถ งว ธ การ ความสนใจ และม มมองท แตกต างก น 4. ช ให เห นถ งต วอย าง ส งท แต ละสาขาว ชาจะต องวางแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต งานเพ อการบร หารสาขาว ชาในอนาคต ส งท ได เร ยนร ม ด งน ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร การเร ยนการสอน - สาขาจ ตว ทยาฯ โดย รศ.ดร.ประย ทธได นางานว จ ยของตนเองมาสอน โดยใช จ ตว ทยาในการจ ดการเร ยนการสอน ซ งน กศ กษาได ร บ และนาไปจ ดให ผ เร ยนของตนเองอ กทอดหน ง ทาให ได Model หร อองค เพ มเต ม (องค 2) สาขาว จ ยและประเม นผล จ ดกระบวนการเร ยนการสอนโดยใช ว จ ยสอดแทรกท กรายว ชา สาขาคณ ตศาสตรศ กษา ใช RBL ให น กศ กษาเร ยนร จากการว จ ยโดยไม ร ต ว กระบวนการให คาปร กษา - รปม. ม การจ ดประช มให น กศ กษามาพบก บอาจารย ประจาสาขาว ชาท งหมด ม การสอบถามและร บฟ งป ญหาจากน กศ กษา สร างความ ใกล ช ดและเพ อให ทราบถ งข อก งวลใจ เช น เร องการท าว ทยาน พนธ และสาขารวบรวมป ญหาท งหมดมาหาว ธ การแก ไขป ญหา การใช ประโยชน จากงานว จ ย ของน กศ กษา - สาขาเทคโนโลย การจ ดการส งแวดล อม ม กระบวนการหาโจทย ว จ ยท มาจากป ญหาของพ นท หร อจากต วน กศ กษาเองท ได ม การทางาน ในหน วยงานต างๆ เก ยวก บส งแวดล อม และทราบป ญหาของพ นท นอกจากน ย งได เช ญผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกมาเสนอแนะ เพ อให เก ดการพ ฒนางานว จ ยท สามารถนาไปใช ประโยชน ได จร ง - สาขา MIT ม การให คาแนะนาแก น กศ กษาเก ยวก บทาว จ ย โดยม งถ งประโยชน ท สามารถนาไปใช ได จร งในองค กร เช น GIS ของตารวจ ท แสดงให เห นถ งพ นท อาชญากรรม การสร างส งประด ษฐ เช น แอพพล เคช น ใน Tablet ท สามารถป ดไฟฟ าในระยะไกลได เป นต น

22 ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร กระบวนการส งเสร มให น กศ กษาจบตามระยะเวลาของ หล กส ตร การม เคร อข ายความร วมม อ ระหว างสาขา ระหว างสถาบ น ในส วนท เก ยวก บก จกรรม น กศ กษา การดาเน นก จกรรมด วย กระบวนการ PDCA สาขาจ ตว ทยา ม กระบวนการด แลน กศ กษาอย างใกล ช ด สาขาหล กส ตรและการสอน ม กระบวนการต ดตามความก าวหน าและจ ดประช มเป นระยะ สาขาคณ ตศาสตรศ กษา ม การเสร มสมรรถนะด านว จ ย ซ งส งผลให น กศ กษาสามารถสอบโครงร างว ทยาน พนธ ได เร วข น ม น กศ กษาท จบภายใน 5 เทอม 1 คน สาขาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา ได สร างความช ดเจนในการต ดตามความก าวหน าของน กศ กษาในการทาว ทยาน พนธ ม การจ ดทา workshop จ ดอาจารย และน กศ กษาให เข าร วมก จกรรมด วยก น ม การจ ดระบบเอกสารหล กฐานด านประก นค ณภาพอย างเป นระบบ เช น แบบบ นท กให ค าปร กษา /ต ดตามความก าวหน า MBA ม การเตร ยมความพร อมให ก บน กศ กษา เร องการทาว ทยาน พนธ และภาคน พนธ จ ดการสอนเพ อเสร มพ นฐานต างๆ เช น การใช โปรแกรมทางสถ ต นอกจากน ม การให น กศ กษา อาจารย ท ปร กษา เข าร วมการส มมนาเพ อแนะท ศทางและสามารถพ ฒนาห วข อ ว จ ยได สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ได ใช เคร อข ายท ม ร วมก นในการจ ดงาน โสต-เทคโนส มพ นธ เป นประจาท กป และนาน กศ กษา เข าร วมก จกรรมด งกล าว ปร.ด. ภาวะผ นาฯ ม โครงการส มมนาว ชาการระด บด ษฎ บ ณฑ ต โดยใช เคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นต างๆในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ สาขาพ ฒนาส ขภาพช มชน ม เคร อข ายก บหน วยงานท งในและต างประเทศ เช น การเช ญว ทยากรท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง จากหน วยงานท เป นเคร อข ายความร วมม อ การพาน กศ กษาไปศ กษาด งาน สาขาเทคโนโลย การจ ดการส งแวดล อม และ สาขา GIS ได ดาเน นการสร างเคร อข ายความร วมม อก บ James Cook University สาขาว จ ยและประเม นผล ม เคร อข ายระด บประเทศ น นค อ ว ดผลส มพ นธ ซ งเป นประชาคมของการว ดและประเม นผล ซ งม ข อตกลงท จะจ ดงานท กป ด วยการผล ดก นเป นเจ าภาพจ ดงานในแต ละป และสอดแทรกก จกรรมให น กศ กษามาแลกเปล ยนเร ยนร และ สร างเว บไซต ว ดผล.com เก ดเป น ช มชนว ดผล ข นมา สาขา GIS ม โครงการเข าร วมแผนของจ งหว ด ส งบ งช ทางภ ม ศาสตร เก ยวก บข าวหอมมะล ท ท งก ลาร องไห และการท า MOU ก บ กองท พ ในการทา Database ของจ งหว ดนครราชส มาและบ ร ร มย - สาขาการศ กษาพ เศษ น กศ กษาจ ดโครงการส มมนาเองในรายว ชาส มมนา และดาเน นก จกรรมโดยใช กระบวนการ PDCA - MBA ม การแนะน ากรอบการดาเน นงานของน กศ กษาให ทาก จกรรมด วยกระบวนการ PDCA

23 ประเด นการแลกเปล ยนเร ยนร ข อม ลท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร การเข าร วมประช มว ชาการ/ การส งผลงานว ชาการให ได ร บ การค ดเล อกไปเผยแพร --- น กศ กษาได ร บรางว ล - สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ได ให ค าปร กษาและใช กระบวนการออกแบบพ ฒนางานว จ ยอย างเป นระบบ ซ งทาให น กศ กษา สามารถนาเสนอผลงานด วยความม นใจ ในป ท ผ านมา ม ศ ษย เก า 1คน และศ ษย ป จจ บ น 1 คน ได ร บรางว ลระด บชาต - สาขา GIS แม ว าขณะน กาล งปร บปร งหล กส ตรระด บปร ญญาโท แต ม กรรมการบร หารหล กส ตรช ดเด ยวก บปร ญญาตร น กศ กษาระด บ ปร ญญาตร ซ งในป ท ผ านมา ม น กศ กษาปร ญญาตร ได ร บการตอบร บงานว จ ยให ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ซ งสาขาฯเห นว า ความสาเร จส วนหน งน าจะมาจากการพ ฒนางานว จ ยจากโครงการต างๆท ได เข าร วม เช น การม โครงการเข าร วมแผนของจ งหว ด ส ง บ งช ทางภ ม ศาสตร เก ยวก บข าวหอมมะล ท ท งก ลาร องไห และการทา MOU ก บกองท พ ในการทา Database ของจ งหว ดนครราชส มา และบ ร ร มย ข อสร ปจากผ เข าร วมก จกรรมในคร งน - ส งท สาขาต างๆย งขาด ค อ การเข าร วมก จกรรมการประช มว ชาการหร อนาเสนอผลงานว ชาการท ประช มระหว างสถาบ น หร อท ประช มระด บชาต หร อนานาชาต ซ งต าง ต องการระบบสน บสน น เช น งบประมาณ จากบ ณฑ ตเพ มข น - ในคร งต อไป อยากให ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในล กษณะน อ ก โดยเจาะประเด นเฉพาะเร อง เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ได มากข น และม การถ ายทอดแนว ปฏ บ ต ต างๆ ต วอย าง หร อประเด นป ญหาต างๆท เก ดข น และใช ว ธ การแก ป ญหาในร ปแบบต างๆ เพ อให ได ทางเล อกต างๆ นาไปเป นแนวปฏ บ ต ท ด ท ส ดท สาขาว ชาสามารถ นาไปปฏ บ ต ให เหมาะสมได

24

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 จ ดท าโดย กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ ว นท : 12 ม ถ นายน 2552 ช อส วนราชการ : กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555 1 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา

ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของ มธ : ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว ชากร ผ ร บผ ดชอบประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน : รองคณบด ฝ ายว ชาการและรองคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา 1 แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 2559 หน วยงาน คณะท นตแพทยศาสตร เพ อสนองตอบประเด นย ทธศาสตร ตามแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ฉบ บท 11 พ.ศ 2555-2559 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ของ มธ: จ ดการศ กษาให ม มาตรฐานในระด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 ค าน า บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

เกณฑ การประเม น สกอ. คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 2 ข อ 3 ข อ

เกณฑ การประเม น สกอ. คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 2 ข อ 3 ข อ ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เกณฑ การประเม น สกอ. คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ ข อ เกณฑ มาตรฐาน 1 ม การกาหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร

More information