รายงานผลการประเม น ค ณภาพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม น ค ณภาพ"

Transcription

1 รายงานผลการประเม น ค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ พ.ศ.2557

2 รายงานผลการประเม น ค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ พ.ศ.2557

3 ช องานว จ ย รายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ผ รายงาน ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 นายจ ต พร ขาวมะล หน วยงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร รายงานผลการประเม นคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อรายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน รวมถ งสภาพความพ งพอใจ จ ดเด น จ ดพ ฒนา และข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มประชากรท ใช ในการศ กษาเป นโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ท กโรงเร ยน (46 โรงเร ยน) ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป การศ กษา 2557 ภาคเร ยนท 1 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลคร งน เป น แบบประเม นค ณภาพระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2557 ล กษณะเป นการผสมผสานในการเก บรวบรวมข อม ลและการประเม นสภาพจร ง ของการด าเน นงาน โดยแบ งเป น 3 ตอน ประกอบด วย ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ล กษณะ เป นการเต มคาในช องว างและแบบส ารวจรายการ ม 2 ประเด น ตอนท 2 ค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนระด บสถานศ กษา ล กษณะเป นแบบส ารวจรายการ โดยมอบหมายคณะกรรมการท ได ร บการ แต งต งจากผ ท ม ความร และประสบการณ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ดาเน นการเก บและตรวจสอบข อม ลในเช งปร มาณและค ณภาพ ณ สถานศ กษาท ร บการประเม น ตามต วช ว ด รายการประเม น แนวทางตรวจสอบ ว ธ การ/เคร องม อ และแหล งข อม ลท ก าหนดในแบบประเม น รวม 3 ด าน 12 ต วช ว ด 49 รายการประเม น ก อนลงมต เป นข อสร ปในแต ละรายการประเม น ตอนท 3 สภาพการด าเน นการ โดยรวม เป นการตรวจสอบ เก บข อม ล และลงมต เป นข อสร ปโดยคณะกรรมการ ใน 4 ประเด น ล กษณะเคร องม อ เป นแบบมาตราส วนประมาณค า 4 ระด บ และค าถามปลายเป ด สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก การแจงน บความถ ค าเฉล ย และค าร อยละ ผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน สร ปได ด งน (1)

4 1. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 ม ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนอย ในระด บค ณภาพด ครบ 46 โรงเร ยน (ร อยละ 100) โดยระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ส งส ดอย ท 4.00 ต าส ดอย ท 3.00 ใน 25 โรงเร ยนของกล มโรงเร ยนท ม ระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ส งส ด ม 3 โรงเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นครบท กด านและท กรายการ ค อ โรงเร ยนว ดประชาวงศาราม โรงเร ยนว ดห วยกรวด และโรงเร ยนบ านดอนส วรรณ ส าหร บกล มโรงเร ยน ท ม ระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ต าส ด ม 3 โรงเร ยน ประกอบด วย โรงเร ยนว ดบางคราม โรงเร ยนบ านท าแซะ และโรงเร ยนบ านบนไร และเม อพ จารณาตามขนาดโรงเร ยน พบว า โรงเร ยนขนาด 3 (น กเร ยน คน) ม จ านวนโรงเร ยนอย ในระด บค ณภาพด ส งส ด 15 โรงเร ยน (ร อยละ 32.61) รองลงมาเป นโรงเร ยนขนาด 4 (น กเร ยน คน) และโรงเร ยนขนาด 2 (น กเร ยน คน) จ านวน 13 โรงเร ยน (ร อยละ 28.26) และ 10 โรงเร ยน (ร อยละ 21.74) ตามล าด บ 2.ความพ งพอใจต อการดาเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยรวม ด านป จจ ย ด านกระบวนการ และด านผลผล ต อย ในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยอย ท 3.20, 3.30, 3.33 และ 3.33 ตามล าด บ เม อพ จารณารายโรงเร ยนพบว า ความพ งพอใจต อผลการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนโดยรวม ส วนใหญ (27 โรงเร ยน) อย ในระด บมาก รองลงมาเป นระด บมากท ส ด (14 โรงเร ยน) และ ระด บปานกลาง (5 โรงเร ยน) ตามล าด บ 3.จ ดเด นของการพ ฒนาการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท ม มากท ส ด ค อ การฝ กท กษะช ว ตและพ ฒนาผ เร ยน ด านว น ย ประหย ด อดออม และค ณธรรมอ นๆ โดยผ านก จกรรม และโครงการท หลากหลาย โดยม จ านวน 25 โรงเร ยนท ม จ ดเด นเร องน รองลงมาค อ ม ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศหร อม นว ตกรรมท ช ดเจนในการบร หารจ ดการ และการท าก จกรรมโดยเน นความร วมม อของ ภาค เคร อข าย โดยม 7 และ 6 โรงเร ยน ตามล าด บ ท ม จ ดเด นเร องน (2)

5 4. จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 มากท ส ด ค อ การเผยแพร ประชาส มพ นธ ส อ เคร องม อและนว ตกรรมระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน (30 โรงเร ยน) รองลงมาเป นเร องการจ ดระบบสารสนเทศเพ อเป นพ นฐานต อ การพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน, การพ ฒนาคร แนะแนวหร อคร ท ท าหน าท คร แนะแนว ให สามารถช วยเหล อและแก ไขป ญหาท ซ บซ อนของน กเร ยนได และการต ดตามผลน กเร ยนด านการศ กษาต อ การประกอบอาช พ และการดาเน นช ว ต (26 โรงเร ยน) การส งต อน กเร ยนไปย งหน วยงานหร อผ เช ยวชาญ ท เหมาะสมก บสภาพความจ าเป นของน กเร ยน (24 โรงเร ยน) และการส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนเป น เคร อข ายอาสาสม ครท าก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน (21 โรงเร ยน) ตามล าด บ 5. ข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทาง การศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท ม จ านวนความถ มากส ด 6 โรงเร ยน 2 ประเด น ค อ ควรจ ดท าโครงสร างการบร หารงานและแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน ให ช ดเจน และ ควรพ ฒนาเคร อข ายผ ปกครองให ม ความเข มแข งและส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมมากข น รองลงมาค อ ควรม รายงานผลและเผยแพร การด าเน นงาน จ านวน 4 โรงเร ยน ควรจ ดท าแผนน เทศ และด าเน นการน เทศอย างเป นระบบและต อเน อง และควรม การพ ฒนายกระด บค ณภาพโดยเฉพาะ ด านการเร ยนให มากย งข น จ านวน 3 โรงเร ยนเท าก น (3)

6 (4)

7 ก ต กรรมประกำศ รายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ส าเร จได ด วยด จากการช วยเหล อและแนะน าจากหลายฝ าย ต งแต ค ณก ญชพร ศร เม อง น กว ชาการศ กษา ท เป นภาระประสาน การดาเน นงานต งแต เร มต นจนส าเร จเป นร ปเล ม ค ณอ านาจ ปานน ช ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านน าราด ค ณคร ประย ทธ จ นตนพ นธ ค ณคร บ ญรวย แซ ด าน ค ณสาคร น ลสม ค ณก ญชพร ศร เม อง และ ค ณป ทมาวด ข าน อย ท ให ความอน เคราะห ร บเป นผ เช ยวชาญการตรวจสอบเคร องม อการประเม น โดยเฉพาะ ค ณป ทมาวด ข าน อย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ย งได ช วยเหล อในการส งเคราะห ข อม ลการประเม น ภาคสนามของคณะกรรมการให เป นการเบ องต น และท ต องกล าวถ งเป นพ เศษค อ ค ณอน พงศ ร ตนถ รก ล ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านศร พนม ค ณจ นทวด เหล าเก อ ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดน นทาราม ท ให การสน บสน น เอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง รวมถ งให ข อเสนอแนะในการออกแบบประเม น จนท าให โครงการส าเร จ ด วยความสะดวกราบร น ขอบค ณคณะกรรมการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนฯ ตามค าส งท 214/2557 ส ง ณ ว นท 20 พฤษภาคม 2557 ท กท านท ปฏ บ ต หน าท ได อย างตรงไปตรงมาและม ค ณภาพอย างด ย ง ค ณพ นท พา แซ ต น รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท สละเวลา ตรวจสอบต นฉบ บรายงานการประเม นน และให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการรายงานอย างด ย ง และท ต องขอบค ณเป นพ เศษค อ ค ณจ ต พร ขาวมะล รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 ในฐานะผ ดาเน นโครงการและผ จ ดท ารายงานฉบ บน ในนามของส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 หว งเป นอย างย งว า ผ ท เก ยวข องจะได น ารายงานผลการประเม นฉบ บน ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยนและเร องอ นๆท เก ยวข องต อไป (นายไพบ ลย พงศ ท ศนา) ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 (5)

8 (6)

9 สำรบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร (1) ก ตต กรรมประกาศ (5) สารบ ญ (7) รายการตาราง (9) รายการแผนภาพประกอบ (11) บทท 1 บทน า ความส าค ญและท มาของป ญหา ว ตถ ประสงค ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตการประเม น ข อตกลงเบ องต น น ยามศ พท เฉพาะ บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการประเม น.. 7 ตอนท 2 ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ตอนท 4 งานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ข นตอนและว ธ ด าเน นการต ดตาม ตอนท 1 กรอบความค ดในการประเม น ตอนท 2 ประชากรและกล มต วอย าง ตอนท 3 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ตอนท 4 การเก บรวบรวมข อม ล ตอนท 5 การว เคราะห ข อม ล ตอนท 6 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล (7)

10 สำรบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการประเม นค ณภาพ ตอนท 1 ผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 2 ผลการประเม นความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 จ ดเด น จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มและข อเสนอแนะ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน บทท 5 สร ป อภ ปราย และเสนอแนะ ตอนท 1 สร ปผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 2 การอภ ปรายผล ตอนท 3 ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ก ผลการประเม นค ณภาพระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา 73 ภาคผนวก ข แบบการประเม นค ณภาพระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา 95 ภาคผนวก ค หน งส อราชการ คาส ง หล กส ตรพ ฒนา ประว ต ผ รายงาน (8)

11 รำยกำรตำรำง ตารางท หน า 1 ขอบข ายเน อหาในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน องค ประกอบการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ระด บสถานศ กษา จ าแนกเป นรายด านและต วช ว ด ว ธ การ/เคร องม อ แหล งข อม ลในการตรวจสอบและประเม นค ณภาพระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา จ าแนกเป นรายด านและต วช ว ด จ านวนโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 30 5 ระด บค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนแต ละด าน ในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกตามโรงเร ยน จ านวนและค าร อยละของแต ละระด บค ณภาพของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยรวม จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 50 7 ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ในแต ละด าน จ าแนกตามโรงเร ยน จ านวนและร อยละของจ ดเด นในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต จ านวนและร อยละของจ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มใน การพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต จ านวนและร อยละของข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต (9)

12 รำยกำรตำรำง (ต อ) ตารางท หน า 11 จ ดเด นในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไข และควรได ร บการส งเสร มในการระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในการพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน ข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน.. 91 (10)

13 รำยกำรแผนภำพประกอบ แผนภาพท หน า 1 โครงสร างร ปแบบการประเม นของสเต ก 10 2 กระบวนการและข นตอนของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ข นตอนการพ ฒนาและข บเคล อนระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรอบความค ดในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต (11)

14 บทท 1 บทน ำ ควำมสำค ญและท มำของป ญหำ สถานการณ และบร บทของช มชน ส งคม ประเทศ รวมถ งของโลกท พ ฒนาเปล ยนแปลงไป อย างรวดเร ว ส งผลให เด กและเยาวชนได ร บผลกระทบจากป ญหาและสภาพแวดล อมท ไม สร างสรรค ในส งคม ท าให พฤต กรรมแตกต างไปจากเด กและเยาวชนในอด ต เพ อให สอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก จ งได ม การตราพระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 (ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ,2547:34) โดยม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 30 ม นาคม 2547 เป นต นมา สาระส าค ญในมาตรา 63 ของหมวด 7 ท ว าด วยการ ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ก าหนดให โรงเร ยนและสถานศ กษาต องจ ดให ม ระบบงาน และก จกรรมในการแนะแนว ให คาปร กษาและฝ กอบรมแก น กเร ยน น กศ กษา และผ ปกครอง เพ อส งเสร ม ความประพฤต ท เหมาะสม ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ก าหนดใน กฎกระทรวง ก าหนด หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการจ ดระบบงานและก จกรรมในการแนะแนวให ค าปร กษาและฝ กอบรม แก น กเร ยน น กศ กษา และผ ปกครอง พ.ศ.2548 ซ งเป นท มาของการก าหนดให ท กโรงเร ยนต องจ ดระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในป จจ บ น และเพ อผล กด นในเร องด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การ (ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ, 2556 : 1-2) ได ก าหนดเป าหมาย ย ทธศาสตร และต วบ งช ของการปฏ ร ปใน ทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เพ อให น กเร ยน น กศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น รวมท งป องก นและ แก ไขป ญหาความประพฤต ของน กเร ยนน กศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งในเป าหมายย ทธศาสตร ข อ 3 ก าหนดไว ว า คนไทยใฝ ด : ม ค ณธรรมพ นฐานม จ ตส าน กและค าน ยม ท พ งประสงค เห นแก ประโยชน ส วนรวม ม จ ตสาธารณะ ม ว ฒนธรรมประชาธ ปไตย แม จะม นโยบายและกฏหมายท เก ยวก บการส งเสร มความประพฤต ท ก าหนดให ผ ท เก ยวข อง น าไปส การปฏ บ ต อย างช ดเจน แต กล บพบว า สถานการณ ป ญหาเด กและเยาวชนย งม ความซ บซ อน และม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน อง โดยจากรายงานภาวะส งคมไทยไตรมาสสอง ป 2556 ของ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (2556: 4-6,9) พบว า เยาวชนม ความเคร ยด และม การฆ าต วตายเพ มข น ม แนวโน มเป นโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เพ มมากข น และอย ในระด บส ง

15 2 กว าอ ตราป วยรวม 2 เท า กอปรย งพบว า สถานการณ ยาเสพต ดย งคงทว ความร นแรง โดยพบน กค า รายใหม อาย น อย 12 ป จากข อม ลผ เข าร บการบ าบ ดป 2555 จ านวน 330,544 ราย เป นกล มม ธยมศ กษา มากท ส ดถ งร อยละ 81.7 และในคร งป แรกของป 2556 เพ มเป นร อยละ 85.2 โดยล าส ดส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (2557 : 8-14) ย งระบ อ กว า พ ฒนาการเด กและ ว ยร นย งม ป ญหาท งขาดสารอาหารและม แนวโน มอ วนเพ มข น ไม ได ร บการศ กษาข นพ นฐานครบท กคน และแม ว ยใสย งม แนวโน มส งข น นอกจากน สถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน (2556) ย งได เป ดเผย ข อม ลจ านวนคด เด กและเยาวชนท ถ กด าเน นคด โดยสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนท วประเทศ จ าแนกตามระด บการศ กษา ต งแต ป พ.ศ ซ งพบว า คด กระจายอย ในท กระด บการศ กษา โดยแนวโน มระด บม ธยมศ กษาตอนต นม จ านวนคด ส งส ด รองลงมาเป นระด บประถมศ กษา และม ธยมศ กษา ตอนปลายและส งกว า ตามล าด บ ท งน ในป 2556 ข อม ลของสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน (2557) ย งระบ ว า คด เด กและเยาวชนในระด บม ธยมศ กษาตอนต นย งม สถ ต ส งส ดเช นเด ม กล าวค อ ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นระด บม ธยมศ กษาตอนปลายและส งกว า และระด บประถมศ กษา ค ดเป นร อยละ และ ตามล าด บ เห นได ว า สถานการณ และแนวโน มป ญหาเด กและเยาวชนในว ยเร ยนส วนใหญ จะเก ดในช วง ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ซ งเป นความร บผ ดชอบของโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาท จะต องด แล จ ดการศ กษาในส วนน ควบค ก บโรงเร ยนม ธยมศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา และโรงเร ยนในส งก ดอ นๆ ในฐานะท ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ถ กจ ดวางให เป นกลไกส าค ญ ในการส งเสร มพ ฒนา การป องก น และการแก ไขป ญหาน กเร ยน เพ อให น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ภ ม ค มก นทางจ ตใจ ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ท กษะในการด ารงช ว ต และรอดพ นจากสภาวะว กฤต ต างๆ ได อย างปลอดภ ย (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน, 2552ก:12) จ งม ความจ าเป นท จะต อง ประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา เพ อค นหา สภาพการด าเน นงานท แท จร งว า ด าเน นการตามหล กเกณฑ และแนวทางท ก าหนดมากน อยแค ไหน เพ ยงใด อ กท งย งเป นการกระต นท กฝ ายท เก ยวข องให ปฏ บ ต หน าท ในการส งเสร มและพ ฒนาระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนให เป นไปอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ รวมถ งใช เป นข อม ลในการต ดส นใจ เช งนโยบายส าหร บสน บสน นส งเสร มการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ได อย างถ กต องเหมาะสมต อไป

16 3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 2. เพ อศ กษาสภาพความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 3. เพ อรวบรวมจ ดเด น จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร ม และข อเสนอแนะ ในการพ ฒนาการระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 สามารถน าจ ดเด น จ ดพ ฒนา และข อเสนอแนะไปใช ในการพ ฒนาระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น 2. ผ บร หารการศ กษาระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 สามารถต ดส นใจเช งนโยบายเก ยวก บการสน บสน นส งเสร มการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและของโรงเร ยนในส งก ดได อย างถ กต องเหมาะสม 3. กระต นท กฝ ายท เก ยวข องให ปฏ บ ต หน าท ในการส งเสร มและพ ฒนาระบบการ ด แล ช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนอย างเต มความสามารถและม ประส ทธ ภาพ

17 4 ขอบเขตกำรประเม น 4.1 ขอบเขตด านเน อหา ม งศ กษาค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยใช กรอบแนวค ดตาม หล กเกณฑ และแนวทางการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (มปป: 2-28) ซ งม ขอบเขตเน อหา 3 ด าน 12 ต วช ว ด ประกอบด วย ตำรำงท 1 แสดงขอบข ายเน อหาในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ด าน ต วช ว ด (1) ป จจ ย 1.1 ผ บร หารเป นผ น าในการดาเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 1.2 คร ม เจตคต ท ด และม ความสามารถในการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 1.3 โรงเร ยนม ส อ เคร องม อ และนว ตกรรมท ใช ในการดาเน นงานระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน (2) กระบวนการ 2.1 ม การวางระบบการบร หารจ ดการระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.2 ม การด าเน นงานตามระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.3 ม การจ ดก จกรรมแนะแนวและการให บร การแนะแนวในโรงเร ยน 2.4 ผ ปกครอง ช มชน ม ส วนร วมในการดาเน นงานตามระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.5 ม การน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล พ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.6 ม การผด งร กษาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน (3) ผลผล ต 3.1 น กเร ยนได ร บการพ ท กษ ปกป อง ค มครองและด แลช วยเหล ออย างท วถ ง ท นเวลา และถ กว ธ 3.2 น กเร ยนท กคนได ร บการส งเสร มให ม ท กษะช ว ตและม ความสามารถในการปร บต ว 3.3 น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างรอบด าน 4.2 ขอบเขตด านประชากร กล มต วอย าง และช วงเวลา ประชากรท ใช ในการศ กษาประกอบด วย โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาท กโรงเร ยน (46 โรงเร ยน) ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป การศ กษา 2557 ภาคเร ยนท 1

18 5 ข อตกลงเบ องต น การประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 คร งน ถ อว า คณะกรรมการ ซ งท า หน าท ประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาม ความร และประสบการณ ในการประเม นใกล เค ยงก น และค ณภาพของการประเม นของคณะกรรมการ แต ละช ดไม ม ความแตกต างก น น ยำมศ พท เฉพำะ ระด บค ณภำพระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยำยโอกำสทำงกำรศ กษำ หมายถ ง ระด บค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งประเม นโดยคณะกรรมการ ตาม แบบประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2547 และสร ปเป นผลการประเม นค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ท ระบ ในรายงานฉบ บน คณะกรรมกำร หมายถ ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งแต งต งจากผ ท ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อผ เร ยน ผ บร หำรสถำนศ กษำ หมายถ ง ผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน หร อผ ท ร กษาราชการ แทนผ อ านวยการโรงเร ยนกรณ ท ไม ม ผ ด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยน ซ งฏ บ ต หน าท ในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 คร หมายถ ง คร ผ สอน คร แนะแนว และ/หร อคร อ นๆ ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งม บทบาทหน าท ในการสอนและ ส งเสร มพ ฒนาการของน กเร ยน คร แนะแนว หมายถ ง คร ท ได ร บมอบหมายจากโรงเร ยนให ปฏ บ ต หน าท เป นคร แนะแนวในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2

19 6 น กเร ยน หมายถ ง น กเร ยนท กระด บในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ผ ปกครองน กเร ยน หมายถ ง ผ ปกครองน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 เคร อข ำยสหว ชำช พ หมายถ ง บ คลากรจากสาขาอาช พต างๆ เช น แพทย พยาบาล น กจ ตว ทยา ต ารวจ ทหาร พระภ กษ สงฆ เอกชน องค กรเอกชน ฯลฯ ท ร วมสน บสน นการด าเน นงานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามความเห น ของคณะกรรมการ จ ดเด นของกำรพ ฒนำระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง จ ดเด นของการพ ฒนา ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามข อค นพบของคณะกรรมการ จ ดควรได ร บกำรพ ฒนำแก ไขและควรได ร บกำรส งเสร มเพ อพ ฒนำให ด ย งข น หมายถ ง รายการประเม นตามต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ตามแนวทางตรวจสอบใน แบบประเม นค ณภาพระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2547 หร อผ านเกณฑ ตามแนวทางตรวจสอบแต ควรได ร บการส งเสร มเพ อพ ฒนา ให ด ย งข นตามข อเสนอของคณะกรรมการ ข อเสนอแนะ หมายถ ง ว ธ การในปร บปร ง แก ไข พ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนใน โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามข อเสนอของคณะกรรมการ ควำมต อเน องของก จกรรมกำรดำเน นงำน หมายถ ง ความเก ยวเน องไม ขาดตอนของการ ด าเน นงานก จกรรมน นๆ ซ งอาจพ จารณาเป นรายป รายภาคเร ยน รายเด อน หร อรายว น ข นก บล กษณะ ของก จกรรมท ตรวจสอบประเม น

20 บทท 2 เอกสำรและงำนว จ ยท เก ยวข อง ในบทน จะกล าวถ ง เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประกอบด วย 4 ตอน ค อ ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการประเม น ตอนท 2 ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ตอนท 4 งานว จ ยท เก ยวข อง ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บกำรประเม น 1. ควำมหมำยของกำรประเม น ขน ษฐา ว ทยาอน มาศ และณ ฐฏา สรรพศร (2549 : 194) ได กล าวถ งความหมายการประเม น ตามแนวค ดของ สเตค (Stake) ว า เป นการบรรยายและต ดส นค ณค าของโปรแกรมการศ กษา ซ งเน น เร องการบรรยายส งท จะถ กประเม น โดยอาศ ยผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญในการต ดส นค ณค า พ สณ ฟองศร (2549: 2) กล าวว า การประเม น (Evaluation) หมายถ ง กระบวนการต ดส น ค ณค าของส งหน งส งใด โดยน าสารสนเทศหร อผลการว ดมาเปร ยบเท ยบก บเกณฑ ท ก าหนดไว เยาวด ว บ ลย ศร (2549: 91) อธ บายความหมายของ การประเม น (Evaluation) ในทาง การศ กษาว า เป นขบวนการต ความหมาย (Interpretation) และต ดส นค ณค า (Value Judgment) จากส งท ว ดได การว ดประเม นผลต องอาศ ยว ธ การท ม ระบบแบบแผนในการรวบรวมข อม ล ตลอดจน เหต ผลประกอบ การพ จารณาต ดส นว า ก จกรรมทางการศ กษาน น ด หร อเลวอย างไร เหมาะสมหร อไม เหมาะสมประการใด

21 8 สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน (2549: 153) กล าวว า การประเม นเป นกระบวนการให ได มาซ งสารสนเทศ เก ยวก บความก าวหน าของโครงการและความส าเร จของโครงการอ นเป นเคร องบ งช ถ งค ณค าของ โครงการ กล าวค อ เป นเคร องแสดงว าโครงการได ด าเน นไปแล วได ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ มากน อยเพ ยงใด วาสนา ค ณาอภ ส ทธ (2541:184) กล าวถ งการประเม นว า เป นการน าเอาผลหร อปร มาณ ท ได จากการว ดมาเปร ยบก บเกณฑ หร อมาตรฐานอย างอ นท ม ล กษณะอย างเด ยวก น เพ อพ จารณาว า ส งต างๆ หร อผ ท ถ กประเม นน นด หร อไม มากน อยเพ ยงใด กล าวโดยสร ป การประเม น เป นกระบวนการใช ด ลยพ น จในการต ดส นค ณค าของโครงการ หร อส งใดส งหน ง โดยน าสารสนเทศหร อผลการว ดมาเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานท ก าหนดไว แล วพ จารณาว าโครงการหร อส งน นด หร อไม เพ ยงใด เหมาะสมหร อไม เหมาะสมประการใด 2. ร ปแบบกำรประเม นของสเต ก ขน ษฐา ว ทยาอน มาศ และณ ฐฏา สรรพศร (2549 : ) พ ช ต ฤทธ จร ญ (2556 :32-35) ศ นย ทดสอบและประเม นเพ อพ ฒนาการศ กษาและว ชาช พ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (2556 :35-38) และ สมบ รณ ต นยะ (2545 :79-83) ได กล าวถ ง แนวค ดการประเม นของโรเบ ร ต อ สเต ก (Robert E. Stake) ว าเป นร ปแบบการประเม นในกล มท เน นการต ดส นค ณค า (Judgmental Evaluation Model) โดยจะประเม นความสอดคล องระหว างส งท คาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง ก อนน าข อม ลท ได เปร ยบเท ยบ ก บเกณฑ มาตรฐานและต ดส นค ณค าของโครงการหร อก จกรรมน นๆ ซ งสเต ก (Stake) เร ยกแบบจ าลองน ว า แบบจ าลองการสน บสน น (Countenance Model) แนวทางการประเม นม จ ดม งหมายท จะอธ บายและต ดส นใจเก ยวก บโครงการหร อก จกรรม ทางการศ กษา โดยอาศ ยกระบวนการศ กษาท งแบบปรน ยและอ ตน ย ซ งผ ประเม นจะต องท าหน าท เป น ท งผ เช ยวชาญเก ยวก บการเก บรวบรวมข อม ล การต ความพรรณนา ประเม น รวมท งต ดส นใจเก ยวก บข อม ล ท ได มาด วย ท งน ในการประเม นจะจ าแนกข อม ลออกเป น 2 ส วน ค อ การบรรยาย (Descriptive) และการต ดส น ค ณค า (Judgment) และในแต ละส วนย งจ าแนกส งท ต องพ จารณาในการประเม นออกเป น 3 ด าน ค อ

22 1) ป จจ ยเบ องต น หร อส งน า (Antecedents) หมายถ ง สภาพท ม อย ก อน ซ งอาจจะ เป นเง อนไขหร อป จจ ยต างๆ ในการดาเน นการ 2) กระบวนการ หร อการปฏ บ ต (Transactions) หมายถ ง ก จกรรมด าเน นการ พฤต กรรม ระหว างบ คคล ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล เป นต น 3) ผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน (Outcomes) หมายถ ง ผลท ได จากโครงการหร อ ก จกรรมท ปฏ บ ต การจ ดเก บข อม ลผ ประเม นต องบ นท กข อม ลท ง 3 ด านข างต นเป น 4 ประเภท ค อ 1) ความคาดหว ง (Intents) หมายถ ง ส งท คาดหว งเก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อ การปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 2) ส งท เก ดข นจร ง (Observations) หมายถ ง สภาพท เก ดข นจร งเก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 3) มาตรฐาน (Standards) หมายถ ง แนวทางการด าเน นงาน ค ณล กษณะท ควรจะม ควรจะท า หร อควรจะได ร บ เก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 4) การต ดส นใจ (Judgment) หมายถ ง ผลการพ จารณาการต ดส นใจ เป นการสร ป เก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการด าเน นงาน ในการประเม น ผ ประเม นต องพ จารณาข อม ลการบรรยายก อน ค อ ต องม การศ กษาความสอดคล อง ระหว างความคาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง และความส มพ นธ ระหว างป จจ ยเบ องต น การปฏ บ ต และ ผลล พธ เม อได ผลอย างไรแล วจ งน าไปเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานท ก าหนดไว ซ งสามารถแสดงเป น แผนภาพได ด งน 9

23 10 แผนภำพท 1 แสดงโครงสร างร ปแบบการประเม นของสเต ก ความคาดหว ง (Intents) ส งท เก ดข นจร ง (Observations) มาตรฐาน (Standards การต ดส นใจ (Judgment) 1 4 ป จจ ย (Antecedents) หล กการ และ เหต ผล 2 5 กระบวนการ (Transactions) 3 6 ผลล พธ (Outcomes) เมตร กซ การบรรยาย เมตร กซ การต ดส นใจ = ความสอดคล อง = ความส มพ นธ ท มา : ศ นย ทดสอบและประเม นเพ อพ ฒนาการศ กษาและว ชาช พ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,2556 : 37 จากแผนภาพท 1 จะพบว า สเต ก (Stake)เสนอว ธ การประเม นในร ปของเมตร กซ เป น 2 ส วน ด งน 1) เมตร กซ การบรรยาย (Descriptive Metrics) แบ งเป น 6 ช อง ค อ ช องท 1 หมายถ ง ภาวะการณ ท คาดหว งว าต องม อย ก อนท การด าเน นงานโครงการ โดยถ อว าเป นภาวะการณ ท เอ ออ านวยให เก ดผลด งท คาดหว งไว ช องท 2 หมายถ ง กระบวนการท เก ดข นในการด าเน นงานตามความคาดหว งว า จะเป นกระบวนการท ม ประส ทธ ภาพ กล าวค อต องก อให เก ดผลตามท ม งหมายไว ช องท 3 หมายถ ง ผลผล ตท คาดหว งว าจะได ร บหล งจากการดาเน นงาน ช องท 4 หมายถ ง ป จจ ยท ม อย จร งก อนเร มโครงการ ช องท 5 หมายถ ง กระบวนการดาเน นงานตามท ส งเกตได จร งจากโครงการ ช องท 6 หมายถ ง ผลผล ตท ได จร งหล งโครงการได จบลง

24 11 ต งแต ช องท 1 6 ผ ประเม นต องพ จารณาข อม ลใน 2 แนวค อ แนวต ง ได แก ช อง1-2-3 และ ควรม ความส มพ นธ ก น เพ อด ว าป จจ ยเบ องต นเอ ออ านวยต อกระบวนการหร อไม และใน แนวนอน ได แก 1-4,2-5 และ 3-6 ต องม ความสอดคล องก น ท งน เพ อต องการทราบว า ข อม ลท ได จาก การปฏ บ ต จร งๆ ในแต ละส วนตามแนวต งน น ม ความสอดคล องก บส งท คาดหว งไว หร อไม ประการใด และต องม การปร บปร งในส วนใดบ าง เม อพ จารณาท งในแนวต งและในแนวนอนแล ว หากพบว า ม ความส มพ นธ และสอดคล องก นแสดงว า โครงการน นเป นโครงการท บรรล ผลตามท คาดหว งเอาไว 2) เมตร กซ การต ดส นค ณค า (Judgment Metrics) เป นการพ จาณาองค ประกอบต างๆ ท ต องการประเม น แล วต ดส นค ณค าขององค ประกอบต างๆเหล าน นว า ด หร อไม ด อย างไร ม 2 ส วน ค อ 2.1) มาตรฐาน (Standards) เป นการก าหนดเกณฑ เพ อบ งช ว าโครงการม ค ณภาพหร อ บรรล เป าหมายหร อไม ซ งสามารถก าหนดได 2 แบบ แล วแต น กประเม นจะพ จารณาว าจะใช แบบใด ค อ เกณฑ ส มบ รณ เป นเกณฑ ท ก าหนดจากทฤษฏ หล กการหร อผลการว จ ย และเอกสารอ างอ ง เกณฑ ส มพ ทธ เป นเกณฑ ท ได มาจากพฤต กรรมกล ม หร อย ดเอาล กษณะ ของโครงการใดโครงการหน งมาเป นเกณฑ เปร ยบเท ยบ 2.2) การต ดส นใจ (Judgment) เป นข นตอนการพ จารณาว า โครงการน นม ค ณภาพเพ ยงใด ม จ ดเด น จ ดด อยอย างไรบ าง โดยอาศ ยการเปร ยบเท ยบข อม ลท ได ก บมาตรฐานท ก าหนดไว โดยสร ปเห นได ว า ร ปแบบการประเม นของสเต ก (Stake) เป นร ปแบบการประเม นท ม จ ดม งหมาย ท จะอธ บายและต ดส นใจเก ยวก บโครงการหร อก จกรรรมทางการศ กษา โดยอาศ ยกระบวนการศ กษาท งแบบ ปรน ยและอ ตน ย ซ งผ ประเม นจะท าหน าท เป นท งผ เช ยวชาญเก ยวก บการเก บรวบรวมข อม ล การต ความพรรณนา ประเม น และต ดส นใจเก ยวก บข อม ล โดยการประเม นเร มต นจากการศ กษาความสอดคล องระหว าง ความคาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง และความส มพ นธ ระหว างป จจ ยเบ องต น การปฏ บ ต และผลล พธ ซ งเป น ข อม ลในส วนของเมตร กซ การบรรยาย ก อนน าข อม ลหร อผลการประเม นท ได ไปเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานและต ดส นค ณค าของโครงการหร อก จกรรมน นว าด หร อไม เพ ยงใดในส วนของเมตร กซ การ ต ดส นค ณค า

25 12 ตอนท 2 ระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน 1. ควำมหมำย ว ตถ ประสงค ประโยชน และค ณค ำ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2552ก: 12-14) อธ บายถ งความหมาย ว ตถ ประสงค ประโยชน และค ณค าของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตามล าด บด งน กำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง การส งสร มพ ฒนา การป องก น และการแก ไข ให แก น กเร ยน เพ อให น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ภ ม ค มก นทางจ ตใจ ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ท กษะในการดารงช ว ต และรอดพ นจากสภาวะว กฤตต างๆ ได อย างปลอดภ ย ระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง กระบวนการด าเน นงานการด แลช วยเหล อ น กเร ยนอย างเป นระบบ ม ข นตอน ม คร ท ปร กษาเป นบ คลากรหล กในการดาเน นงานโดยการม ส วนร วมของ บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องท งภายในและภายนอกสถานศ กษา อ นได แก คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง ช มชน ผ บร หาร และคร ท กคน ม ว ธ การและเคร องม อท ช ดเจน ม มาตรฐานค ณภาพและม หล กฐานการ ท างานท ตรวจสอบได ว ตถ ประสงค ของระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน o เพ อให การดาเน นงานด แลช วยเหล อน กเร ยนเป นไปอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ o เพ อให โรงเร ยน กรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง ช มชน องค กรและหน วยงานท เก ยวข อง ท างานร วมก นโดยผ านกระบวนการท างานท ช ดเจน ม ร องรอยหล กฐานการปฏ บ ต งาน สามารถตรวจสอบและประเม นผลได ประโยชน และค ณค ำของระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน o น กเร ยนได ร บการด แลช วยเหล ออย างท วถ งและตรงตามสภาพป ญหา o ส มพ นธภาพระหว างคร ก บน กเร ยนเป นไปด วยด และอบอ น o น กเร ยนร จ กตนเอง ควบค มตนเองได ม พ ฒนาการความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซ งจะเป นรากฐานในการพ ฒนาความเก ง (IQ) ค ณธรรมจร ยธรรม (MQ) และความ ม งม นท จะชนะอ ปสรรค (AQ) o น กเร ยนเร ยนร อย างม ความส ข และได ร บการส งเสร มพ ฒนาเต มตามศ กยภาพอย างรอบด าน o ผ ท เก ยวข องม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนอย างเข มแข ง จร งจ ง ด วยความ เส ยสละ เอาใจใส

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information