รายงานผลการประเม น ค ณภาพ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม น ค ณภาพ"

Transcription

1 รายงานผลการประเม น ค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ พ.ศ.2557

2 รายงานผลการประเม น ค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ พ.ศ.2557

3 ช องานว จ ย รายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ผ รายงาน ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 นายจ ต พร ขาวมะล หน วยงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป งบประมาณ 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร รายงานผลการประเม นคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อรายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน รวมถ งสภาพความพ งพอใจ จ ดเด น จ ดพ ฒนา และข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 กล มประชากรท ใช ในการศ กษาเป นโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ท กโรงเร ยน (46 โรงเร ยน) ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป การศ กษา 2557 ภาคเร ยนท 1 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลคร งน เป น แบบประเม นค ณภาพระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2557 ล กษณะเป นการผสมผสานในการเก บรวบรวมข อม ลและการประเม นสภาพจร ง ของการด าเน นงาน โดยแบ งเป น 3 ตอน ประกอบด วย ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา ล กษณะ เป นการเต มคาในช องว างและแบบส ารวจรายการ ม 2 ประเด น ตอนท 2 ค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนระด บสถานศ กษา ล กษณะเป นแบบส ารวจรายการ โดยมอบหมายคณะกรรมการท ได ร บการ แต งต งจากผ ท ม ความร และประสบการณ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ดาเน นการเก บและตรวจสอบข อม ลในเช งปร มาณและค ณภาพ ณ สถานศ กษาท ร บการประเม น ตามต วช ว ด รายการประเม น แนวทางตรวจสอบ ว ธ การ/เคร องม อ และแหล งข อม ลท ก าหนดในแบบประเม น รวม 3 ด าน 12 ต วช ว ด 49 รายการประเม น ก อนลงมต เป นข อสร ปในแต ละรายการประเม น ตอนท 3 สภาพการด าเน นการ โดยรวม เป นการตรวจสอบ เก บข อม ล และลงมต เป นข อสร ปโดยคณะกรรมการ ใน 4 ประเด น ล กษณะเคร องม อ เป นแบบมาตราส วนประมาณค า 4 ระด บ และค าถามปลายเป ด สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก การแจงน บความถ ค าเฉล ย และค าร อยละ ผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน สร ปได ด งน (1)

4 1. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 ม ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนอย ในระด บค ณภาพด ครบ 46 โรงเร ยน (ร อยละ 100) โดยระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ส งส ดอย ท 4.00 ต าส ดอย ท 3.00 ใน 25 โรงเร ยนของกล มโรงเร ยนท ม ระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ส งส ด ม 3 โรงเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นครบท กด านและท กรายการ ค อ โรงเร ยนว ดประชาวงศาราม โรงเร ยนว ดห วยกรวด และโรงเร ยนบ านดอนส วรรณ ส าหร บกล มโรงเร ยน ท ม ระด บค ณภาพเฉล ย (X ) ต าส ด ม 3 โรงเร ยน ประกอบด วย โรงเร ยนว ดบางคราม โรงเร ยนบ านท าแซะ และโรงเร ยนบ านบนไร และเม อพ จารณาตามขนาดโรงเร ยน พบว า โรงเร ยนขนาด 3 (น กเร ยน คน) ม จ านวนโรงเร ยนอย ในระด บค ณภาพด ส งส ด 15 โรงเร ยน (ร อยละ 32.61) รองลงมาเป นโรงเร ยนขนาด 4 (น กเร ยน คน) และโรงเร ยนขนาด 2 (น กเร ยน คน) จ านวน 13 โรงเร ยน (ร อยละ 28.26) และ 10 โรงเร ยน (ร อยละ 21.74) ตามล าด บ 2.ความพ งพอใจต อการดาเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยรวม ด านป จจ ย ด านกระบวนการ และด านผลผล ต อย ในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยอย ท 3.20, 3.30, 3.33 และ 3.33 ตามล าด บ เม อพ จารณารายโรงเร ยนพบว า ความพ งพอใจต อผลการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนโดยรวม ส วนใหญ (27 โรงเร ยน) อย ในระด บมาก รองลงมาเป นระด บมากท ส ด (14 โรงเร ยน) และ ระด บปานกลาง (5 โรงเร ยน) ตามล าด บ 3.จ ดเด นของการพ ฒนาการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท ม มากท ส ด ค อ การฝ กท กษะช ว ตและพ ฒนาผ เร ยน ด านว น ย ประหย ด อดออม และค ณธรรมอ นๆ โดยผ านก จกรรม และโครงการท หลากหลาย โดยม จ านวน 25 โรงเร ยนท ม จ ดเด นเร องน รองลงมาค อ ม ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศหร อม นว ตกรรมท ช ดเจนในการบร หารจ ดการ และการท าก จกรรมโดยเน นความร วมม อของ ภาค เคร อข าย โดยม 7 และ 6 โรงเร ยน ตามล าด บ ท ม จ ดเด นเร องน (2)

5 4. จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 มากท ส ด ค อ การเผยแพร ประชาส มพ นธ ส อ เคร องม อและนว ตกรรมระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน (30 โรงเร ยน) รองลงมาเป นเร องการจ ดระบบสารสนเทศเพ อเป นพ นฐานต อ การพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน, การพ ฒนาคร แนะแนวหร อคร ท ท าหน าท คร แนะแนว ให สามารถช วยเหล อและแก ไขป ญหาท ซ บซ อนของน กเร ยนได และการต ดตามผลน กเร ยนด านการศ กษาต อ การประกอบอาช พ และการดาเน นช ว ต (26 โรงเร ยน) การส งต อน กเร ยนไปย งหน วยงานหร อผ เช ยวชาญ ท เหมาะสมก บสภาพความจ าเป นของน กเร ยน (24 โรงเร ยน) และการส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนเป น เคร อข ายอาสาสม ครท าก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน (21 โรงเร ยน) ตามล าด บ 5. ข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทาง การศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท ม จ านวนความถ มากส ด 6 โรงเร ยน 2 ประเด น ค อ ควรจ ดท าโครงสร างการบร หารงานและแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน ให ช ดเจน และ ควรพ ฒนาเคร อข ายผ ปกครองให ม ความเข มแข งและส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมมากข น รองลงมาค อ ควรม รายงานผลและเผยแพร การด าเน นงาน จ านวน 4 โรงเร ยน ควรจ ดท าแผนน เทศ และด าเน นการน เทศอย างเป นระบบและต อเน อง และควรม การพ ฒนายกระด บค ณภาพโดยเฉพาะ ด านการเร ยนให มากย งข น จ านวน 3 โรงเร ยนเท าก น (3)

6 (4)

7 ก ต กรรมประกำศ รายงานผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ส าเร จได ด วยด จากการช วยเหล อและแนะน าจากหลายฝ าย ต งแต ค ณก ญชพร ศร เม อง น กว ชาการศ กษา ท เป นภาระประสาน การดาเน นงานต งแต เร มต นจนส าเร จเป นร ปเล ม ค ณอ านาจ ปานน ช ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านน าราด ค ณคร ประย ทธ จ นตนพ นธ ค ณคร บ ญรวย แซ ด าน ค ณสาคร น ลสม ค ณก ญชพร ศร เม อง และ ค ณป ทมาวด ข าน อย ท ให ความอน เคราะห ร บเป นผ เช ยวชาญการตรวจสอบเคร องม อการประเม น โดยเฉพาะ ค ณป ทมาวด ข าน อย เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ย งได ช วยเหล อในการส งเคราะห ข อม ลการประเม น ภาคสนามของคณะกรรมการให เป นการเบ องต น และท ต องกล าวถ งเป นพ เศษค อ ค ณอน พงศ ร ตนถ รก ล ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านศร พนม ค ณจ นทวด เหล าเก อ ผ อ านวยการโรงเร ยนว ดน นทาราม ท ให การสน บสน น เอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง รวมถ งให ข อเสนอแนะในการออกแบบประเม น จนท าให โครงการส าเร จ ด วยความสะดวกราบร น ขอบค ณคณะกรรมการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนฯ ตามค าส งท 214/2557 ส ง ณ ว นท 20 พฤษภาคม 2557 ท กท านท ปฏ บ ต หน าท ได อย างตรงไปตรงมาและม ค ณภาพอย างด ย ง ค ณพ นท พา แซ ต น รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ท สละเวลา ตรวจสอบต นฉบ บรายงานการประเม นน และให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการรายงานอย างด ย ง และท ต องขอบค ณเป นพ เศษค อ ค ณจ ต พร ขาวมะล รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 ในฐานะผ ดาเน นโครงการและผ จ ดท ารายงานฉบ บน ในนามของส าน กงานพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 หว งเป นอย างย งว า ผ ท เก ยวข องจะได น ารายงานผลการประเม นฉบ บน ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยนและเร องอ นๆท เก ยวข องต อไป (นายไพบ ลย พงศ ท ศนา) ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 (5)

8 (6)

9 สำรบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร (1) ก ตต กรรมประกาศ (5) สารบ ญ (7) รายการตาราง (9) รายการแผนภาพประกอบ (11) บทท 1 บทน า ความส าค ญและท มาของป ญหา ว ตถ ประสงค ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตการประเม น ข อตกลงเบ องต น น ยามศ พท เฉพาะ บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการประเม น.. 7 ตอนท 2 ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ตอนท 4 งานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ข นตอนและว ธ ด าเน นการต ดตาม ตอนท 1 กรอบความค ดในการประเม น ตอนท 2 ประชากรและกล มต วอย าง ตอนท 3 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ตอนท 4 การเก บรวบรวมข อม ล ตอนท 5 การว เคราะห ข อม ล ตอนท 6 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล (7)

10 สำรบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการประเม นค ณภาพ ตอนท 1 ผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 2 ผลการประเม นความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 จ ดเด น จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มและข อเสนอแนะ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน บทท 5 สร ป อภ ปราย และเสนอแนะ ตอนท 1 สร ปผลการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 2 การอภ ปรายผล ตอนท 3 ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ก ผลการประเม นค ณภาพระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา 73 ภาคผนวก ข แบบการประเม นค ณภาพระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา 95 ภาคผนวก ค หน งส อราชการ คาส ง หล กส ตรพ ฒนา ประว ต ผ รายงาน (8)

11 รำยกำรตำรำง ตารางท หน า 1 ขอบข ายเน อหาในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน องค ประกอบการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ระด บสถานศ กษา จ าแนกเป นรายด านและต วช ว ด ว ธ การ/เคร องม อ แหล งข อม ลในการตรวจสอบและประเม นค ณภาพระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา จ าแนกเป นรายด านและต วช ว ด จ านวนโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 30 5 ระด บค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนแต ละด าน ในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกตามโรงเร ยน จ านวนและค าร อยละของแต ละระด บค ณภาพของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยรวม จ าแนกตามขนาดโรงเร ยน 50 7 ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ในแต ละด าน จ าแนกตามโรงเร ยน จ านวนและร อยละของจ ดเด นในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต จ านวนและร อยละของจ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร มใน การพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต จ านวนและร อยละของข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต (9)

12 รำยกำรตำรำง (ต อ) ตารางท หน า 11 จ ดเด นในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไข และควรได ร บการส งเสร มในการระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในการพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน ข อเสนอแนะในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 จ าแนกรายโรงเร ยน.. 91 (10)

13 รำยกำรแผนภำพประกอบ แผนภาพท หน า 1 โครงสร างร ปแบบการประเม นของสเต ก 10 2 กระบวนการและข นตอนของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ข นตอนการพ ฒนาและข บเคล อนระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรอบความค ดในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต (11)

14 บทท 1 บทน ำ ควำมสำค ญและท มำของป ญหำ สถานการณ และบร บทของช มชน ส งคม ประเทศ รวมถ งของโลกท พ ฒนาเปล ยนแปลงไป อย างรวดเร ว ส งผลให เด กและเยาวชนได ร บผลกระทบจากป ญหาและสภาพแวดล อมท ไม สร างสรรค ในส งคม ท าให พฤต กรรมแตกต างไปจากเด กและเยาวชนในอด ต เพ อให สอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และอน ส ญญาว าด วยส ทธ เด ก จ งได ม การตราพระราชบ ญญ ต ค มครองเด ก พ.ศ.2546 (ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ,2547:34) โดยม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 30 ม นาคม 2547 เป นต นมา สาระส าค ญในมาตรา 63 ของหมวด 7 ท ว าด วยการ ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ก าหนดให โรงเร ยนและสถานศ กษาต องจ ดให ม ระบบงาน และก จกรรมในการแนะแนว ให คาปร กษาและฝ กอบรมแก น กเร ยน น กศ กษา และผ ปกครอง เพ อส งเสร ม ความประพฤต ท เหมาะสม ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ก าหนดใน กฎกระทรวง ก าหนด หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการจ ดระบบงานและก จกรรมในการแนะแนวให ค าปร กษาและฝ กอบรม แก น กเร ยน น กศ กษา และผ ปกครอง พ.ศ.2548 ซ งเป นท มาของการก าหนดให ท กโรงเร ยนต องจ ดระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนในป จจ บ น และเพ อผล กด นในเร องด งกล าว กระทรวงศ กษาธ การ (ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ, 2556 : 1-2) ได ก าหนดเป าหมาย ย ทธศาสตร และต วบ งช ของการปฏ ร ปใน ทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เพ อให น กเร ยน น กศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น รวมท งป องก นและ แก ไขป ญหาความประพฤต ของน กเร ยนน กศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งในเป าหมายย ทธศาสตร ข อ 3 ก าหนดไว ว า คนไทยใฝ ด : ม ค ณธรรมพ นฐานม จ ตส าน กและค าน ยม ท พ งประสงค เห นแก ประโยชน ส วนรวม ม จ ตสาธารณะ ม ว ฒนธรรมประชาธ ปไตย แม จะม นโยบายและกฏหมายท เก ยวก บการส งเสร มความประพฤต ท ก าหนดให ผ ท เก ยวข อง น าไปส การปฏ บ ต อย างช ดเจน แต กล บพบว า สถานการณ ป ญหาเด กและเยาวชนย งม ความซ บซ อน และม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน อง โดยจากรายงานภาวะส งคมไทยไตรมาสสอง ป 2556 ของ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (2556: 4-6,9) พบว า เยาวชนม ความเคร ยด และม การฆ าต วตายเพ มข น ม แนวโน มเป นโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ เพ มมากข น และอย ในระด บส ง

15 2 กว าอ ตราป วยรวม 2 เท า กอปรย งพบว า สถานการณ ยาเสพต ดย งคงทว ความร นแรง โดยพบน กค า รายใหม อาย น อย 12 ป จากข อม ลผ เข าร บการบ าบ ดป 2555 จ านวน 330,544 ราย เป นกล มม ธยมศ กษา มากท ส ดถ งร อยละ 81.7 และในคร งป แรกของป 2556 เพ มเป นร อยละ 85.2 โดยล าส ดส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (2557 : 8-14) ย งระบ อ กว า พ ฒนาการเด กและ ว ยร นย งม ป ญหาท งขาดสารอาหารและม แนวโน มอ วนเพ มข น ไม ได ร บการศ กษาข นพ นฐานครบท กคน และแม ว ยใสย งม แนวโน มส งข น นอกจากน สถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน (2556) ย งได เป ดเผย ข อม ลจ านวนคด เด กและเยาวชนท ถ กด าเน นคด โดยสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนท วประเทศ จ าแนกตามระด บการศ กษา ต งแต ป พ.ศ ซ งพบว า คด กระจายอย ในท กระด บการศ กษา โดยแนวโน มระด บม ธยมศ กษาตอนต นม จ านวนคด ส งส ด รองลงมาเป นระด บประถมศ กษา และม ธยมศ กษา ตอนปลายและส งกว า ตามล าด บ ท งน ในป 2556 ข อม ลของสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชน (2557) ย งระบ ว า คด เด กและเยาวชนในระด บม ธยมศ กษาตอนต นย งม สถ ต ส งส ดเช นเด ม กล าวค อ ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นระด บม ธยมศ กษาตอนปลายและส งกว า และระด บประถมศ กษา ค ดเป นร อยละ และ ตามล าด บ เห นได ว า สถานการณ และแนวโน มป ญหาเด กและเยาวชนในว ยเร ยนส วนใหญ จะเก ดในช วง ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ซ งเป นความร บผ ดชอบของโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาท จะต องด แล จ ดการศ กษาในส วนน ควบค ก บโรงเร ยนม ธยมศ กษา ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา และโรงเร ยนในส งก ดอ นๆ ในฐานะท ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ถ กจ ดวางให เป นกลไกส าค ญ ในการส งเสร มพ ฒนา การป องก น และการแก ไขป ญหาน กเร ยน เพ อให น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ภ ม ค มก นทางจ ตใจ ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ท กษะในการด ารงช ว ต และรอดพ นจากสภาวะว กฤต ต างๆ ได อย างปลอดภ ย (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน, 2552ก:12) จ งม ความจ าเป นท จะต อง ประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา เพ อค นหา สภาพการด าเน นงานท แท จร งว า ด าเน นการตามหล กเกณฑ และแนวทางท ก าหนดมากน อยแค ไหน เพ ยงใด อ กท งย งเป นการกระต นท กฝ ายท เก ยวข องให ปฏ บ ต หน าท ในการส งเสร มและพ ฒนาระบบ การด แลช วยเหล อน กเร ยนให เป นไปอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ รวมถ งใช เป นข อม ลในการต ดส นใจ เช งนโยบายส าหร บสน บสน นส งเสร มการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ได อย างถ กต องเหมาะสมต อไป

16 3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 2. เพ อศ กษาสภาพความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 3. เพ อรวบรวมจ ดเด น จ ดท ควรได ร บการพ ฒนาแก ไขและควรได ร บการส งเสร ม และข อเสนอแนะ ในการพ ฒนาการระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส ราษฎร ธาน เขต 2 สามารถน าจ ดเด น จ ดพ ฒนา และข อเสนอแนะไปใช ในการพ ฒนาระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น 2. ผ บร หารการศ กษาระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 สามารถต ดส นใจเช งนโยบายเก ยวก บการสน บสน นส งเสร มการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและของโรงเร ยนในส งก ดได อย างถ กต องเหมาะสม 3. กระต นท กฝ ายท เก ยวข องให ปฏ บ ต หน าท ในการส งเสร มและพ ฒนาระบบการ ด แล ช วยเหล อน กเร ยนของโรงเร ยนอย างเต มความสามารถและม ประส ทธ ภาพ

17 4 ขอบเขตกำรประเม น 4.1 ขอบเขตด านเน อหา ม งศ กษาค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 โดยใช กรอบแนวค ดตาม หล กเกณฑ และแนวทางการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (มปป: 2-28) ซ งม ขอบเขตเน อหา 3 ด าน 12 ต วช ว ด ประกอบด วย ตำรำงท 1 แสดงขอบข ายเน อหาในการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ด าน ต วช ว ด (1) ป จจ ย 1.1 ผ บร หารเป นผ น าในการดาเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 1.2 คร ม เจตคต ท ด และม ความสามารถในการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 1.3 โรงเร ยนม ส อ เคร องม อ และนว ตกรรมท ใช ในการดาเน นงานระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน (2) กระบวนการ 2.1 ม การวางระบบการบร หารจ ดการระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.2 ม การด าเน นงานตามระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.3 ม การจ ดก จกรรมแนะแนวและการให บร การแนะแนวในโรงเร ยน 2.4 ผ ปกครอง ช มชน ม ส วนร วมในการดาเน นงานตามระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.5 ม การน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล พ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 2.6 ม การผด งร กษาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน (3) ผลผล ต 3.1 น กเร ยนได ร บการพ ท กษ ปกป อง ค มครองและด แลช วยเหล ออย างท วถ ง ท นเวลา และถ กว ธ 3.2 น กเร ยนท กคนได ร บการส งเสร มให ม ท กษะช ว ตและม ความสามารถในการปร บต ว 3.3 น กเร ยนได ร บการพ ฒนาอย างรอบด าน 4.2 ขอบเขตด านประชากร กล มต วอย าง และช วงเวลา ประชากรท ใช ในการศ กษาประกอบด วย โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาท กโรงเร ยน (46 โรงเร ยน) ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ป การศ กษา 2557 ภาคเร ยนท 1

18 5 ข อตกลงเบ องต น การประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 คร งน ถ อว า คณะกรรมการ ซ งท า หน าท ประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาม ความร และประสบการณ ในการประเม นใกล เค ยงก น และค ณภาพของการประเม นของคณะกรรมการ แต ละช ดไม ม ความแตกต างก น น ยำมศ พท เฉพำะ ระด บค ณภำพระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยำยโอกำสทำงกำรศ กษำ หมายถ ง ระด บค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งประเม นโดยคณะกรรมการ ตาม แบบประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2547 และสร ปเป นผลการประเม นค ณภาพ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ท ระบ ในรายงานฉบ บน คณะกรรมกำร หมายถ ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งแต งต งจากผ ท ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อผ เร ยน ผ บร หำรสถำนศ กษำ หมายถ ง ผ อ านวยการโรงเร ยน รองผ อ านวยการโรงเร ยน หร อผ ท ร กษาราชการ แทนผ อ านวยการโรงเร ยนกรณ ท ไม ม ผ ด ารงต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยน ซ งฏ บ ต หน าท ในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 คร หมายถ ง คร ผ สอน คร แนะแนว และ/หร อคร อ นๆ ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ซ งม บทบาทหน าท ในการสอนและ ส งเสร มพ ฒนาการของน กเร ยน คร แนะแนว หมายถ ง คร ท ได ร บมอบหมายจากโรงเร ยนให ปฏ บ ต หน าท เป นคร แนะแนวในโรงเร ยน ขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2

19 6 น กเร ยน หมายถ ง น กเร ยนท กระด บในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ผ ปกครองน กเร ยน หมายถ ง ผ ปกครองน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 เคร อข ำยสหว ชำช พ หมายถ ง บ คลากรจากสาขาอาช พต างๆ เช น แพทย พยาบาล น กจ ตว ทยา ต ารวจ ทหาร พระภ กษ สงฆ เอกชน องค กรเอกชน ฯลฯ ท ร วมสน บสน นการด าเน นงานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจต อการด าเน นการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาส ทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามความเห น ของคณะกรรมการ จ ดเด นของกำรพ ฒนำระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง จ ดเด นของการพ ฒนา ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามข อค นพบของคณะกรรมการ จ ดควรได ร บกำรพ ฒนำแก ไขและควรได ร บกำรส งเสร มเพ อพ ฒนำให ด ย งข น หมายถ ง รายการประเม นตามต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ตามแนวทางตรวจสอบใน แบบประเม นค ณภาพระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยนระด บสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประจ าป การศ กษา 2547 หร อผ านเกณฑ ตามแนวทางตรวจสอบแต ควรได ร บการส งเสร มเพ อพ ฒนา ให ด ย งข นตามข อเสนอของคณะกรรมการ ข อเสนอแนะ หมายถ ง ว ธ การในปร บปร ง แก ไข พ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนใน โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ตามข อเสนอของคณะกรรมการ ควำมต อเน องของก จกรรมกำรดำเน นงำน หมายถ ง ความเก ยวเน องไม ขาดตอนของการ ด าเน นงานก จกรรมน นๆ ซ งอาจพ จารณาเป นรายป รายภาคเร ยน รายเด อน หร อรายว น ข นก บล กษณะ ของก จกรรมท ตรวจสอบประเม น

20 บทท 2 เอกสำรและงำนว จ ยท เก ยวข อง ในบทน จะกล าวถ ง เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการประเม นค ณภาพระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 2 ประกอบด วย 4 ตอน ค อ ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการประเม น ตอนท 2 ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตอนท 3 โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ตอนท 4 งานว จ ยท เก ยวข อง ตอนท 1 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บกำรประเม น 1. ควำมหมำยของกำรประเม น ขน ษฐา ว ทยาอน มาศ และณ ฐฏา สรรพศร (2549 : 194) ได กล าวถ งความหมายการประเม น ตามแนวค ดของ สเตค (Stake) ว า เป นการบรรยายและต ดส นค ณค าของโปรแกรมการศ กษา ซ งเน น เร องการบรรยายส งท จะถ กประเม น โดยอาศ ยผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญในการต ดส นค ณค า พ สณ ฟองศร (2549: 2) กล าวว า การประเม น (Evaluation) หมายถ ง กระบวนการต ดส น ค ณค าของส งหน งส งใด โดยน าสารสนเทศหร อผลการว ดมาเปร ยบเท ยบก บเกณฑ ท ก าหนดไว เยาวด ว บ ลย ศร (2549: 91) อธ บายความหมายของ การประเม น (Evaluation) ในทาง การศ กษาว า เป นขบวนการต ความหมาย (Interpretation) และต ดส นค ณค า (Value Judgment) จากส งท ว ดได การว ดประเม นผลต องอาศ ยว ธ การท ม ระบบแบบแผนในการรวบรวมข อม ล ตลอดจน เหต ผลประกอบ การพ จารณาต ดส นว า ก จกรรมทางการศ กษาน น ด หร อเลวอย างไร เหมาะสมหร อไม เหมาะสมประการใด

21 8 สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน (2549: 153) กล าวว า การประเม นเป นกระบวนการให ได มาซ งสารสนเทศ เก ยวก บความก าวหน าของโครงการและความส าเร จของโครงการอ นเป นเคร องบ งช ถ งค ณค าของ โครงการ กล าวค อ เป นเคร องแสดงว าโครงการได ด าเน นไปแล วได ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ มากน อยเพ ยงใด วาสนา ค ณาอภ ส ทธ (2541:184) กล าวถ งการประเม นว า เป นการน าเอาผลหร อปร มาณ ท ได จากการว ดมาเปร ยบก บเกณฑ หร อมาตรฐานอย างอ นท ม ล กษณะอย างเด ยวก น เพ อพ จารณาว า ส งต างๆ หร อผ ท ถ กประเม นน นด หร อไม มากน อยเพ ยงใด กล าวโดยสร ป การประเม น เป นกระบวนการใช ด ลยพ น จในการต ดส นค ณค าของโครงการ หร อส งใดส งหน ง โดยน าสารสนเทศหร อผลการว ดมาเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานท ก าหนดไว แล วพ จารณาว าโครงการหร อส งน นด หร อไม เพ ยงใด เหมาะสมหร อไม เหมาะสมประการใด 2. ร ปแบบกำรประเม นของสเต ก ขน ษฐา ว ทยาอน มาศ และณ ฐฏา สรรพศร (2549 : ) พ ช ต ฤทธ จร ญ (2556 :32-35) ศ นย ทดสอบและประเม นเพ อพ ฒนาการศ กษาและว ชาช พ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (2556 :35-38) และ สมบ รณ ต นยะ (2545 :79-83) ได กล าวถ ง แนวค ดการประเม นของโรเบ ร ต อ สเต ก (Robert E. Stake) ว าเป นร ปแบบการประเม นในกล มท เน นการต ดส นค ณค า (Judgmental Evaluation Model) โดยจะประเม นความสอดคล องระหว างส งท คาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง ก อนน าข อม ลท ได เปร ยบเท ยบ ก บเกณฑ มาตรฐานและต ดส นค ณค าของโครงการหร อก จกรรมน นๆ ซ งสเต ก (Stake) เร ยกแบบจ าลองน ว า แบบจ าลองการสน บสน น (Countenance Model) แนวทางการประเม นม จ ดม งหมายท จะอธ บายและต ดส นใจเก ยวก บโครงการหร อก จกรรม ทางการศ กษา โดยอาศ ยกระบวนการศ กษาท งแบบปรน ยและอ ตน ย ซ งผ ประเม นจะต องท าหน าท เป น ท งผ เช ยวชาญเก ยวก บการเก บรวบรวมข อม ล การต ความพรรณนา ประเม น รวมท งต ดส นใจเก ยวก บข อม ล ท ได มาด วย ท งน ในการประเม นจะจ าแนกข อม ลออกเป น 2 ส วน ค อ การบรรยาย (Descriptive) และการต ดส น ค ณค า (Judgment) และในแต ละส วนย งจ าแนกส งท ต องพ จารณาในการประเม นออกเป น 3 ด าน ค อ

22 1) ป จจ ยเบ องต น หร อส งน า (Antecedents) หมายถ ง สภาพท ม อย ก อน ซ งอาจจะ เป นเง อนไขหร อป จจ ยต างๆ ในการดาเน นการ 2) กระบวนการ หร อการปฏ บ ต (Transactions) หมายถ ง ก จกรรมด าเน นการ พฤต กรรม ระหว างบ คคล ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล เป นต น 3) ผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน (Outcomes) หมายถ ง ผลท ได จากโครงการหร อ ก จกรรมท ปฏ บ ต การจ ดเก บข อม ลผ ประเม นต องบ นท กข อม ลท ง 3 ด านข างต นเป น 4 ประเภท ค อ 1) ความคาดหว ง (Intents) หมายถ ง ส งท คาดหว งเก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อ การปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 2) ส งท เก ดข นจร ง (Observations) หมายถ ง สภาพท เก ดข นจร งเก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 3) มาตรฐาน (Standards) หมายถ ง แนวทางการด าเน นงาน ค ณล กษณะท ควรจะม ควรจะท า หร อควรจะได ร บ เก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการดาเน นงาน 4) การต ดส นใจ (Judgment) หมายถ ง ผลการพ จารณาการต ดส นใจ เป นการสร ป เก ยวก บป จจ ยเบ องต น กระบวนการหร อการปฏ บ ต และผลล พธ หร อผลการด าเน นงาน ในการประเม น ผ ประเม นต องพ จารณาข อม ลการบรรยายก อน ค อ ต องม การศ กษาความสอดคล อง ระหว างความคาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง และความส มพ นธ ระหว างป จจ ยเบ องต น การปฏ บ ต และ ผลล พธ เม อได ผลอย างไรแล วจ งน าไปเปร ยบเท ยบก บมาตรฐานท ก าหนดไว ซ งสามารถแสดงเป น แผนภาพได ด งน 9

23 10 แผนภำพท 1 แสดงโครงสร างร ปแบบการประเม นของสเต ก ความคาดหว ง (Intents) ส งท เก ดข นจร ง (Observations) มาตรฐาน (Standards การต ดส นใจ (Judgment) 1 4 ป จจ ย (Antecedents) หล กการ และ เหต ผล 2 5 กระบวนการ (Transactions) 3 6 ผลล พธ (Outcomes) เมตร กซ การบรรยาย เมตร กซ การต ดส นใจ = ความสอดคล อง = ความส มพ นธ ท มา : ศ นย ทดสอบและประเม นเพ อพ ฒนาการศ กษาและว ชาช พ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,2556 : 37 จากแผนภาพท 1 จะพบว า สเต ก (Stake)เสนอว ธ การประเม นในร ปของเมตร กซ เป น 2 ส วน ด งน 1) เมตร กซ การบรรยาย (Descriptive Metrics) แบ งเป น 6 ช อง ค อ ช องท 1 หมายถ ง ภาวะการณ ท คาดหว งว าต องม อย ก อนท การด าเน นงานโครงการ โดยถ อว าเป นภาวะการณ ท เอ ออ านวยให เก ดผลด งท คาดหว งไว ช องท 2 หมายถ ง กระบวนการท เก ดข นในการด าเน นงานตามความคาดหว งว า จะเป นกระบวนการท ม ประส ทธ ภาพ กล าวค อต องก อให เก ดผลตามท ม งหมายไว ช องท 3 หมายถ ง ผลผล ตท คาดหว งว าจะได ร บหล งจากการดาเน นงาน ช องท 4 หมายถ ง ป จจ ยท ม อย จร งก อนเร มโครงการ ช องท 5 หมายถ ง กระบวนการดาเน นงานตามท ส งเกตได จร งจากโครงการ ช องท 6 หมายถ ง ผลผล ตท ได จร งหล งโครงการได จบลง

24 11 ต งแต ช องท 1 6 ผ ประเม นต องพ จารณาข อม ลใน 2 แนวค อ แนวต ง ได แก ช อง1-2-3 และ ควรม ความส มพ นธ ก น เพ อด ว าป จจ ยเบ องต นเอ ออ านวยต อกระบวนการหร อไม และใน แนวนอน ได แก 1-4,2-5 และ 3-6 ต องม ความสอดคล องก น ท งน เพ อต องการทราบว า ข อม ลท ได จาก การปฏ บ ต จร งๆ ในแต ละส วนตามแนวต งน น ม ความสอดคล องก บส งท คาดหว งไว หร อไม ประการใด และต องม การปร บปร งในส วนใดบ าง เม อพ จารณาท งในแนวต งและในแนวนอนแล ว หากพบว า ม ความส มพ นธ และสอดคล องก นแสดงว า โครงการน นเป นโครงการท บรรล ผลตามท คาดหว งเอาไว 2) เมตร กซ การต ดส นค ณค า (Judgment Metrics) เป นการพ จาณาองค ประกอบต างๆ ท ต องการประเม น แล วต ดส นค ณค าขององค ประกอบต างๆเหล าน นว า ด หร อไม ด อย างไร ม 2 ส วน ค อ 2.1) มาตรฐาน (Standards) เป นการก าหนดเกณฑ เพ อบ งช ว าโครงการม ค ณภาพหร อ บรรล เป าหมายหร อไม ซ งสามารถก าหนดได 2 แบบ แล วแต น กประเม นจะพ จารณาว าจะใช แบบใด ค อ เกณฑ ส มบ รณ เป นเกณฑ ท ก าหนดจากทฤษฏ หล กการหร อผลการว จ ย และเอกสารอ างอ ง เกณฑ ส มพ ทธ เป นเกณฑ ท ได มาจากพฤต กรรมกล ม หร อย ดเอาล กษณะ ของโครงการใดโครงการหน งมาเป นเกณฑ เปร ยบเท ยบ 2.2) การต ดส นใจ (Judgment) เป นข นตอนการพ จารณาว า โครงการน นม ค ณภาพเพ ยงใด ม จ ดเด น จ ดด อยอย างไรบ าง โดยอาศ ยการเปร ยบเท ยบข อม ลท ได ก บมาตรฐานท ก าหนดไว โดยสร ปเห นได ว า ร ปแบบการประเม นของสเต ก (Stake) เป นร ปแบบการประเม นท ม จ ดม งหมาย ท จะอธ บายและต ดส นใจเก ยวก บโครงการหร อก จกรรรมทางการศ กษา โดยอาศ ยกระบวนการศ กษาท งแบบ ปรน ยและอ ตน ย ซ งผ ประเม นจะท าหน าท เป นท งผ เช ยวชาญเก ยวก บการเก บรวบรวมข อม ล การต ความพรรณนา ประเม น และต ดส นใจเก ยวก บข อม ล โดยการประเม นเร มต นจากการศ กษาความสอดคล องระหว าง ความคาดหว ง ก บส งท เก ดข นจร ง และความส มพ นธ ระหว างป จจ ยเบ องต น การปฏ บ ต และผลล พธ ซ งเป น ข อม ลในส วนของเมตร กซ การบรรยาย ก อนน าข อม ลหร อผลการประเม นท ได ไปเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานและต ดส นค ณค าของโครงการหร อก จกรรมน นว าด หร อไม เพ ยงใดในส วนของเมตร กซ การ ต ดส นค ณค า

25 12 ตอนท 2 ระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน 1. ควำมหมำย ว ตถ ประสงค ประโยชน และค ณค ำ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2552ก: 12-14) อธ บายถ งความหมาย ว ตถ ประสงค ประโยชน และค ณค าของระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ตามล าด บด งน กำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง การส งสร มพ ฒนา การป องก น และการแก ไข ให แก น กเร ยน เพ อให น กเร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ภ ม ค มก นทางจ ตใจ ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ท กษะในการดารงช ว ต และรอดพ นจากสภาวะว กฤตต างๆ ได อย างปลอดภ ย ระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน หมายถ ง กระบวนการด าเน นงานการด แลช วยเหล อ น กเร ยนอย างเป นระบบ ม ข นตอน ม คร ท ปร กษาเป นบ คลากรหล กในการดาเน นงานโดยการม ส วนร วมของ บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องท งภายในและภายนอกสถานศ กษา อ นได แก คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง ช มชน ผ บร หาร และคร ท กคน ม ว ธ การและเคร องม อท ช ดเจน ม มาตรฐานค ณภาพและม หล กฐานการ ท างานท ตรวจสอบได ว ตถ ประสงค ของระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน o เพ อให การดาเน นงานด แลช วยเหล อน กเร ยนเป นไปอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ o เพ อให โรงเร ยน กรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง ช มชน องค กรและหน วยงานท เก ยวข อง ท างานร วมก นโดยผ านกระบวนการท างานท ช ดเจน ม ร องรอยหล กฐานการปฏ บ ต งาน สามารถตรวจสอบและประเม นผลได ประโยชน และค ณค ำของระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน o น กเร ยนได ร บการด แลช วยเหล ออย างท วถ งและตรงตามสภาพป ญหา o ส มพ นธภาพระหว างคร ก บน กเร ยนเป นไปด วยด และอบอ น o น กเร ยนร จ กตนเอง ควบค มตนเองได ม พ ฒนาการความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซ งจะเป นรากฐานในการพ ฒนาความเก ง (IQ) ค ณธรรมจร ยธรรม (MQ) และความ ม งม นท จะชนะอ ปสรรค (AQ) o น กเร ยนเร ยนร อย างม ความส ข และได ร บการส งเสร มพ ฒนาเต มตามศ กยภาพอย างรอบด าน o ผ ท เก ยวข องม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนอย างเข มแข ง จร งจ ง ด วยความ เส ยสละ เอาใจใส

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการลดป ญหาการออกกลางค นของผ เร ยนอาช วศ กษา

เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการลดป ญหาการออกกลางค นของผ เร ยนอาช วศ กษา เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ สำน กต ดตามและประเม นผลการอาช วศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประจ ำป งบประมาณ ค ำน ำ เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบ บน จ ดท ำข นโดยส

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ π «µ π» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» â π ß π ß π àõß âà Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560

ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 ค ม อการจ ดก จกรรมช มน ม ป ป การศ กษา 2558-2560 กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กล มการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ หอว ง นนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 1 คำน ำ เอกสารค ม อการจ ดก

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด านการอาช วศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส ำน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ยรรยง ชาร มย เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ร งส นต โยศร ค ณ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร

ก จกรรมเสร มหล กส ตร ส าน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แนวปฏ บ ต ในการจ ด ก จกรรมเสร มหล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กส ตรประกาศน

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4

เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 เอกสารล าด บท 2/2552 ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 ค าน า ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา ศ นย ท 4 (ส งห บ ร ลพบ ร ช ยนาท อ างทอง) เช อว า ป จจ ยส าค ญท ส ดท จะน าไปส ความส าเร จในการยกระด

More information