มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร"

Transcription

1 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บสภาพการปฏ บ ต งานบ คคลของผ บร หาร ในสถานศ กษาข นพ นฐาน ในเขตจ งหว ดฉะเช งเทรา ผ ว จ ยได ศ กษาต ารา เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง โดยรายละเอ ยดของเน อหา แบ งเป น 6 ห วข อ ได แก 2.1 แนวค ดและหล กการบร หารงานบ คคล ความหมายและความส าค ญ การวางแผนและการสรรหาบ คลากร การธ ารงร กษาบ คลากร การฝ กอบรมและการพ ฒนาบ คลากร การให พ นจากงาน 2.2 ป ญหาและอ ปสรรคในการบร หารงานบ คคล 2.3 นโยบาย แผน และกฎหมายท เก ยวข องก บการบร หารงานบ คคล ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช กฎหมายท เก ยวข องพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต แผนพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1) ระบบการผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษา 2) ระบบการพ ฒนาส งเสร มคร และบ คลากรทางการศ กษา 3) ระบบการปฏ ร ประบบควบค มการประกอบว ชาช พคร และบ คลากร ทางการศ กษา 4) ระบบการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 2.4 สภาพการบร หารงานบ คคลของจ งหว ดฉะเช งเทรา 2.5 งานว จ ยท เก ยวข อง 2.6 สร ปกรอบแนวค ดการว จ ย

2 2.1 แนวค ดและหล กการบร หารงานบ คคล ความหมายและความส าค ญ ความหมายของการบร หารงานบ คคล ค าว า การบร หารงานบ คคล เป นศ พท ทางว ชาการ ท คณะร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ได บ ญญ ต ข นใช โดยถอดความจากค าในภาษาอ งกฤษว า Personnel Administration หร อ Personnel Management การบร หารด านบ คลากรท เร ยกก นโดยท วไปว า การบร หารงานบ คคล น ในภาษาอ งกฤษก ม การใช ก นหลายค า เช น Personnel Administration, Personnel Management, Labor Relations, Industrial Relations และ Manpower Management เป นต น ในภาษาไทยก ม ใช อย หลายค าเช นเด ยวก น เช น การบร หารงานบ คคล การบร หารบ คลากร การจ ดการงานบ คคล และการบร หารงานเจ าหน าท เป นต น เน องจากในย คป จจ บ นน วงว ชาการ และว ชาช พบร หารใช ค า การบร หารงานบ คคล ก นอย างกว างขวางจนเป นท ยอมร บก นโดยท วไป ความหมายและขอบข ายของการบร หารงานบ คคลโดยท วไปน นได ม ผ ให น ยาม ความหมายไว หลายความหมาย เช น แอปปล (Apply, อ างถ งใน ภ ญโญ สาธร : 6) ให ความหมายของ การบร หารงานบ คคล ค อ การด าเน นการในการวางแผน และการก าหนดกระบวนการเก ยวก บต ว เจ าหน าท ในการปฏ บ ต งานด านศ กษาและว จ ย ในอ นท จะปร บปร งนโยบายด านบ คคล เทคน คใน การบร หารงานบ คคล และการพ ฒนาความสามารถของบ คคลในองค การ บ ช (Beach, อ างถ งใน ภ ญโญ สาธร : 6) ให ความหมายของการ บร หารงานบ คคลว า การบร หารงานบ คคล ค อ "การด าเน นการต างๆ เก ยวก บการวางนโยบาย และ โครงการเก ยวก บต วบ คคล การค ดเล อกบ คคล การฝ กอบรม การก าหนดส งตอบแทนต างๆ การ ควบค มอ ตราก าล ง การเสร มสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน การสร างภาวะผ น า ตลอดจนการ สร างมน ษย ส มพ นธ ท ด ในการท างานในองค การหร อหน วยงาน ไนโกร (Nigro, อ างถ งใน ภ ญโญ สาธร : 6) ลงความเห นว า การ บร หารงานบ คคล ค อ ศ ลปะของการค ดเล อกคนเข าท างาน และการใช คนท ม อย แล วให ท างาน อย างม ค ณภาพส งส ดและได ผลงานมากท ส ด ว ลฟ (Wolf, อ างถ งใน ภ ญโญ สาธร : 6) ให ความหมายของการ บร หารงานบ คคล ว าเป นการด าเน นงานเก ยวก บต วบ คคล การท าให เก ดการปฏ บ ต งาน และการ ควบค มการท างานของบ คคลในองค การ

3 9 ฟล ปโป (Flipo, 1961 : 4-7) กล าวว า การบร หารงานบ คคล หมายถ ง การวางแผน การจ ดองค การ การอ านวยการ การควบค มเก ยวก บการสรรหา การพ ฒนาอ ตรา เง นเด อน และค าตอบแทน ความเป นอ นหน งอ นเด ยวก นและการท าน บ าร งร กษาไว ซ งบ คลากร ขององค การเพ อบรรล ถ งว ตถ ประสงค ขององค การ ส ก จ จ ลละน นท (2510 : 102) ให ความหมายไว ว า การบร หารงานบ คคลเป น กระบวนการท เก ยวก บการวางนโยบาย การวางแผนโครงการ ระเบ ยบและว ธ ด าเน นการเก ยวก บ ต วบ คคล หร อเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานในองค การใดองค การหน ง เพ อให ได มาได ใช ประโยชน และ บ าร งร กษาไว ซ งทร พยากรด านมน ษย ท ม ค ณภาพ และม ปร มาณเพ ยงพอเพ อให การปฏ บ ต งาน บรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค สมพงศ เกษมส น (2513 : 507) ให ความหมายของการบร หารบ คคลว า หมายถ ง ศ ลปะในการค ดเล อกสรรคนใหม และใช คนเก าในล กษณะท จะให ได ผลงาน และบร การ จากการปฏ บ ต งานของบ คคลเหล าน นมากท ส ดท งในด านปร มาณงานและค ณภาพ ช ศ กด เท ยงตรง (อ างถ งใน หวน พ นธ พ นธ : 75) ให ความหมายเช ง น ยามไว ว า การบร หารงานบ คคล ค อ การบร หารทร พยากรมน ษย โดยม จ ดม งหมายเพ อให ได คนด ม ค ณว ฒ และม ความสามารถเหมาะสมก บต าแหน งหน าท มาท างานด วยความสนใจ พ งพอใจอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล บ ณฑ ตย อ นทรช น (2526 : 1) ให ความหมายกว างๆ ว า การบร หารงานบ คคล หมายถ ง การด าเน นการเก ยวก บบ คคลในองค การ น บต งแต เข ามาปฏ บ ต งานจนกระท งออกจาก งานไป โดยเร มต งแต การวางนโยบายและแผนงานเก ยวก บการจ ดอ ตราก าล ง การก าหนดค ณสมบ ต ของผ ท จะเข ามาท างาน การก าหนดช นและต าแหน งงาน การก าหนดอ ตราเง นเด อน และค าจ าง การสรรหาหร อการร บสม คร การสอบ การค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การให ทดลองปฏ บ ต งาน การจ ดท าและเก บร กษาทะเบ ยนประว ต การฝ กอบรม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การพ จารณา ความด ความชอบ การเล อนช นเล อนต าแหน ง การจ ดสว สด การการร กษาส ขภาพและความปลอดภ ย การปกครองบ งค บบ ญชา การพ จารณาโทษทางว น ย การให พ นจากงานและการให บ าเหน จบ านาญ บรรจง อภ รต ก ล (2527 : 8) ให ความหมายของค าว า การบร หารงานบ คคล (Personnel Administration) หร อ การจ ดการงานบ คคล (Personnel Management) หมายถ ง การบร หารทางด านการวางแผน การจ ดร ปงาน การอ านวยการ และการควบค มหน าท ต างๆ เก ยวก บบ คคล เพ อให บรรล ถ งว ตถ ประสงค ขององค การในอ นท จะให เก ดประส ทธ ภาพและ ประเม นผล และประหย ด

4 10 ถว ลย ศ ลปก จ (อ างถ งใน บรรจง อภ รต ก ล : 7) ได ให ความหมาย ของการบร หารงานบ คคล ว า การบร หารงานบ คคลเป นงานท เก ยวก บการควบค มด แลพน กงาน เจ าหน าท ขององค การเพ อท จะให พล งงานบ คคลท ม อย อย างจ าก ดน น อ านวยประโยชน แก องค การ โดยก อให เก ดประส ทธ ภาพในการท างานและให สามารถปฏ บ ต งาน โดยได ร บผลงานมากท ส ดและ โดยย ดหล กท ว าประโยชน ขององค การฝ ายหน งก บประโยชน ของพน กงาน และคนงานอ กฝ ายหน ง เป นประโยชน ร วมก นหาได ข ดแย งก นไม ธงช ย ส นต วงษ (2525 : 3) การบร หารงานบ คคล หมายถ ง ภารก จของผ บร หาร ท กคน (และของผ ช านาญการด านบ คลากรโดยเฉพาะ) ท ม งปฏ บ ต ในก จกรรมท งปวงท เก ยวก บการ บ คลากร เพ อให ป จจ ยด านบ คคลขององค การเป นทร พยากรมน ษย ท ม ประส ทธ ภาพส งส ด ตลอด เวลาท จะส งผลส าเร จต อเป าหมายขององค การ อ านวย ถาวร (2530 : 29) การบร หารงานบ คคล หมายถ ง การด าเน นงาน เก ยวก บการเล อกสรรบ คคลเข าปฏ บ ต งานและการใช บ คคลท ม อย แล วในองค การ โดยให บ คคลท เหมาะสมก บงานให ได ผลงานท ส งท ส ดท งในด านปร มาณและค ณภาพ ขณะเด ยวก นก ต องท าให บ คคลขององค การเก ดความพ งพอใจด วย เสนาะ ต เยาว (2532 : 10) ให ความหมายของการบร หารงานบ คคล ค อ การจ ด ระเบ ยบ และด แลบ คคลเพ อบ คคลใช ประโยชน และความร ความสามารถของแต ละบ คคลให มาก ท ส ด อ นเป นผลท าให องค การอย ในฐานะได เปร ยบทางด านการแข งข น และได ร บผลงานมากท ส ด รวมถ งความส มพ นธ ระหว างผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชาต งแต ระด บส งส ด และต าส ด รวมตลอดถ งการด าเน นการต างๆ อ นเก ยวข องก บคนท กคนในองค การน น จากแนวค ดด งกล าวสร ปได ว า การบร หารงานบ คคล หมายถ ง กระบวนการ จ ดการเก ยวก บบ คคลเพ อค ดสรรให ได ซ งคนด ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บงานขององค การ เข ามาปฏ บ ต งานให ได ผลด ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด โดยองค การจะต องสร างกระบวนการให สามารถด งด ด ธ ารงร กษา และพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และม ความพ งพอใจท จะปฏ บ ต งานอย ในองค การให นานท ส ด เพ อปฏ บ ต งานตามภารก จหน าท ให ม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผลตามความม งหมายขององค การหร อหน วยงานท ก าหนดไว ความส าค ญของการบร หารงานบ คคล การด าเน นก จการใดๆ ก ตามเม อจะต องท าเป นการถาวรต อเน องก นไป ก ม กจะ อาศ ยหน วยงานอ นร บผ ดชอบการด าเน นการ การจ ดองค การเพ อด าเน นก จการด านต างๆ ม ร ปแบบ แตกต างก นไปตามว ตถ ประสงค และล กษณะของก จการ ต วอย างเช น ก จการด านการศ กษา

5 11 องค การท จ ดต งข นม กจะจ ดในร ปสถานศ กษา ซ งได แก โรงเร ยน ว ทยาล ย สถาบ น และ มหาว ทยาล ย เป นต น ตามทฤษฎ องค การแล วถ อว าองค ประกอบส าค ญขององค การม สองส วน ค อ งาน และ คน หมายความว า องค การท กประเภทจะต องม องค ประกอบด านงาน ซ งได แก ภารก จท จะต องกระท าตามว ตถ ประสงค แล วการจ ดระบบงานเพ อให สามารถกระท าภารก จได ตาม เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ การท จะประกอบภารก จได ตามเป าหมายขององค การจ าเป นต องม องค ประกอบท ท สองท ด ค อ ม คน หร อบ คลากรท ม ความร ความสามารถเหมาะสมเพ ยงพอท จะ ปฏ บ ต งาน หน วยงานด านการศ กษา เช น โรงเร ยน ม ภารก จหล กในการให การศ กษาแก เยาวชน การท โรงเร ยนจะกระท าภารก จหล กได ด ม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนจ าเป นต องม บ คลากร ทางการศ กษา ซ งได แก คร อาจารย และเจ าหน าท ท ม ค ณภาพในปร มาณท เหมาะสมก บภาระงาน บ คลากรจ งเป นป จจ ยท ส าค ญอย างย งในการบร หารการศ กษา พยอม วงศ สารศร (2534 : 5-6) ได สร ปความส าค ญของการบร หารงานบ คคล ไว ด งน 1) ช วยพ ฒนาองค การให เจร ญเต บโต เพราะการบร หารงานบ คคลเป นส อกลาง ในการประสานงานก บแผนกต างๆ เพ อแสวงหาว ธ การให ได บ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมเข ามา ท างานในองค การ เม อองค การได บ คคลท ม ค ณสมบ ต ด งกล าวย อมท าให องค การเจร ญเต บโตและ พ ฒนาย งข น 2) ช วยให บ คคลท ปฏ บ ต งานในองค การม ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานเก ด ความจงร กภ กด ต อองค การท ตนปฏ บ ต งาน 3) ช วยเสร มสร างความม นคงแก ส งคมและประเทศชาต ถ าการบร หารทร พยากร มน ษย ด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพแล ว ย อมไม ก อให เก ดความข ดแย งระหว างองค การ และ ผ ปฏ บ ต งานท าให สภาพส งคมโดยส วนรวมม ความส ข ก ต มา ปร ด ด ลก (2532 : 82-83) กล าวว า องค การหร อหน วยงานใดๆ จะ เจร ญก าวหน าและม ประส ทธ ภาพตามเป าหมายท วางไว มากน อยเพ ยงใดน น ข นอย ก บ สมรรถภาพและค ณภาพของผ ปฏ บ ต งานควบค ไปก บความร ความสามารถของผ บร หารด วย หาก ผ บร หารสามารถจ ดการเก ยวก บเร องคนได แล ว ป ญหาอ นๆ แทบจะหมดไป ป ญหาต างๆ ท เก ดข นในองค การ หร อหน วยงานต างๆ ในป จจ บ นล วนเป นป ญหาท เก ดจากการบร หารงานบ คคล ท ขาดประส ทธ ภาพของผ บร หาร การบร หารงานบ คคลท ด จะช วยแก และลดป ญหาได

6 12 สมพงศ เกษมส น (2526 ข : 2) กล าวถ ง ความส าค ญของการบร หารงานบ คคล ว า บรรดาป จจ ยท ใช ในการพ ฒนาประเทศน น ก าล งคนน บได ว าเป นป จจ ยท ส าค ญท ส ด เพราะ เหต ว า ถ าจ านวนคนพอสมควร ม ความร ความสามารถเหมาะสมแก หน าท การงาน และม การ จ ดการท ด แล ว โอกาสท จะท างานให ได ผลด และประหย ดย อมง ายข นเป นอ นมากจน อาจกล าว ได ว าคนส าค ญย งกว าเง นและส งของมากมายน ก เพราะถ าคนม ความสามารถแล วท กส งท กอย าง จะส าเร จล ล วงไปด วยด และรวดเร ว บรรยงค โตจ นดา (2543 : 20-21) ความส าค ญของการบร หารงานบ คคลน น น บว นท จะทว ข นเร อยตราบใดท เรายอมร บความจร งว าทร พยากรณ มน ษย น นส าค ญย งกว าป จจ ย การผล ตอ นๆ แม จะม เคร องจ กรกลเข ามาม บทบาทในการด าเน นธ รก จมากข นและใช ว ทยาการส งข น ม ว ส ยสามารถยอดเย ยมเพ ยงใดก ไม ใช น าเคร องเข ามาแทนท คน ไม ใช เข ามาเป นนายคน เพราะคน ต องเป นนายเคร องว นย งค า ค อ เป นผ สร าง ผ ใช เคร อง เช น ผล ตเคร องคอมพ วเตอร (Hardware) ผล ตโปรแกรม (Software) ส งให เคร องท าตามค าส งท าให ได งานท ละเอ ยดรวดเร วและม ข อผ ดพลาด น อยลงหร อไม ม เลย ด งน น ความส าค ญของการบร หารงานบ คคล จ งม ด งต อไปน 1) เพราะธ รก จอ ตสาหกรรมแข งข นก นมากข น จ งเก ดความต องการคนด ม ความสามารถส งมาท างานให 2) ร ฐเล งเห นความส าค ญของการใช คนภายใต เง อนไขของย คสม ยทางเศรษฐก จ ส งคมและการเม อง เช น ตามหล กมน ษย ธรรมสากล ส ทธ มน ษย ชนขององค การสหประชาชาต และระเบ ยบท เก ยวข องให ท กหน วยธ รก จถ อปฏ บ ต เป นต น 3) ความซ บซ อนและความก าวหน าทางเทคโนโลย ท าให เก ดการประด ษฐ ค ดค น ว ธ การ และเคร องม อ เคร องใช มาร บใช อ านวยความสะดวกสบายให แก การด ารงค ช ว ตของมน ษย ในล กษณะท แข งข นก นสนองความต องการของมน ษย มากข น ท าให เก ดการแข งข นทางธ รก จ อ ตสาหกรรมไม ม ท ส นส ด แต ละก จการท งในระด บประเทศจนระด บโลก จ งต องท งสรรหาค ดเล อก และเสร มสร างคนด ไว ใช งาน 4) พล งของสถาบ นแรงงานท เต บโตและแข งแรงข น เป นแรงผล กด นให นายจ าง ต องม ความส าค ญเก ยวก บการบร หารงานบ คคลเพ มข น เพ อไม ให เก ดป ญหาแรงงานซ งจะบ นทอน ความเจร ญก าวหน าและความม นคงขององค การ ลองค ดด ว าระหว างการน ดหย ดงานก บการเฉ อย งาน เร องไหนให ผลเบ องปลายร ายแรงมากกว าก น

7 13 5) องค การใหญ โตว ยซ อนมากข น ตามสภาพการแข งข นและความเจร ญทาง เศรษฐก จ การแบ งงานก นท าในองค การขนาดเล กจะม ล กษณะคนเด ยวท างานได หลายอย าง แต เม อองค การขยายต วใช เทคโนโลย ส งข นก ต องการความช านาญเฉพาะอย างมากข น ซ งบางแห งใช ความช านาญเฉพาะอย างมากเก นไป (Overspecialization) ก จะกระท าให กระบวนงานบางอย าง ต ดข ดหร อรองาน ถ าเก ดความข ดข องในจ ดใดจ ดหน งข นป ญหาต างๆ เหล าน ต องการการบร หารงาน บ คคลท ด เพ อ Put the Right Man on the Right Job 6) บทบาทของการจ ดการเปล ยนไปจากเด มเป นอ นมาก เพราะต องการผ บร หาร ม ออาช พจร งเพ อมาบร หารงานยามว กฤตได หร อจ ดการงานได ตามสถานการณ โดยใช สหว ทยาการ เพ อการแก ป ญหา เพราะความเปล ยนแปลงของป จจ ยแวดล อมท งภายในองค การ และภายนอก องค การเปล ยนแปลงรวดเร วท น กบร หารต องตามให ท นและปร บต วให ท นอ กด วย 7) พฤต กรรมศาสตร ก าวหน าและเข าไปม บทบาทในการบร หารงานมากข น เพราะผ บร หารจะต องเข าใจธรรมชาต ของคนและธรรมชาต ของงานมากข นด วย จ งจะอย ก บเพ อน ร วมงานในองค การได ด ม สมานฉ นท บรรยงค โตจ นดา (2543 : 21) กล าวว า กระบวนการบร หารงาน ประกอบด วย POSDC, Planning, Organizing, Staffing, Directing และ Controlling ต ว S ส าค ญท ส ด เพราะเป นผ ปฏ บ ต ข นตอนอ นๆ ท งหมดของกระบวนการบร หาร ด งน นเม อจ ดต งองค การแล วต องม คนท างานโดยหาคนมาท างานน นค อ การจ ดคนลงไปในงาน (Staffing) จ งสร ปได ว า การบร หารงานบ คคลเป นท งศาสตร และศ ลป ในการเล อกคนในการ ใช คนให เก ดประโยชน ส งส ด ส นเปล องทร พยากรน อยท ส ดและบ คคลน นม ความส ขความพอใจท จะ ปฏ บ ต งาน ส าน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต (2528 : 4) ในบรรดา ทร พยากรการบร หารท งหลาย คนเป นทร พยากรท ส าค ญท ส ดแม ว าผ บร หารจะก าหนดแผนงานและ โครงการ หร อระบบงานไว ด เพ ยงใดก ตามแต ถ าหากขาดคนท จะร บผ ดชอบงานท ก าหนดไว หร อ คนท ร บผ ดชอบน นไม ม ความร ความเหมาะสมก บงานท ม อย ความส าเร จของงาน และโครงการ ท ด าเน นอย จะไม ด เท าท ควร จ งจ าเป นอย างย งท ผ บร หารโรงเร ยนจะต องด แลเอาใจใส และช วยเหล อ บ คลากรในโรงเร ยนปฏ บ ต งานอย างเต มความสามารถ ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ขว ญ ก าล งใจด จะท าให การด าเน นงานของโรงเร ยนบรรล เป าหมาย

8 14 กล าวโดยสร ป บ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญท ส าค ญท ส ดของการบร หาร โดยเฉพาะอย างย งการบร หารการศ กษาในหน าท ของการบร หาร จ งได ก าหนดให การบร หารด าน บ คลากรเป นป จจ ยหน งท ส าค ญของการบร หารท งน เพ อให หน วยงานสามารถด งด ดและบ าร งร กษา คนด ม ความร ความสามารถไว ในหน วยงานให มากท ส ด และนานท ส ดเท าท หน วยงานต องการ การจะท าเช นน ได จะต องม การบร หารงานบ คคลท ด เป นส วนส าค ญของการบร หาร บทบาทหน าท ของผ บร หารโรงเร ยนในการบร หารบ คคล ส าน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต (2528 : 5) ได สร ปว า ผ บร หารโรงเร ยนประถมศ กษา ควรม บทบาท หน าท ในการบร หารงานบ คลากร ด งน 1) จ ดโครงการบร หารงานให เป นระบบ 2) ปฐมน เทศเก ยวก บการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบการปฏ บ ต งานโรงเร ยน 3) ก าหนดบทบาทหน าท ของบ คลากรแต ละคนให ช ดเจน 4) มอบหมายงานตามความร ความสามารถของบ คลากร 5) ควบค ม ก าก บ ต ดตาม และน เทศบ คลากรให ปฏ บ ต งานเต มความสามารถ และเป นไปตามจ ดประสงค ของโรงเร ยน 6) ส งเสร มขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร 7) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรศ กษาหาความร เพ มเต ม และพ ฒนาท ก ร ปแบบ 8) ด แลและด าเน นการเก ยวก บสว สด การของบ คลากร 9) ด าเน นการประเม นผลเป นระยะๆ ตามล กษณะของงาน 10) ด าเน นการเก ยวก บการเข าร บราชการและออกจากราชการของบ คคลใน โรงเร ยน แนวความค ดหล กของการบร หารงานบ คคล บรรยงค โตจ นดา (2543 : 19) แบ งการบร หารงานบ คคล เป น 4 กล ม ด งน 1) แบบรวมศ นย อ านาจ เช น การบร หารด วยว ธ การทางว ทยาศาสตร ซ งศ กษา เร องเวลาและการเคล อนไหวของเทเลอร เน นเร องการให ค าจ างตามช นงาน การหาว ธ การท างาน ท ด ท ส ด โดยเน นการบร หารงาน การบร หารแบบด งเด มของ เฮนร ฟาโยล ในเร องหล กบร หาร 14 ประการ และทฤษฎ X, Y ของแมคเกรเกอร เป นต น 2) แนวความค ดทฤษฎ Y ของแมคเกรเกอร เช อว า ถ าเราหย งทราบความต องการ ของมน ษย ค อ พน กงานของเราตามระด บความต องการของคนตามท อ บราฮ มมาลโลว กล าวไว แล ว

9 15 ตอบสนองความต องการของพวกเขาให ได และเข าก บทฤษฎ สองป จจ ยจ งใจ (Hygien Factors and Motivator Factors) ของเฮ สทซ เบอร ก ค อ มองคนในแง ด ว าเขาย อมพอใจจะท างานท เขาพอใจ จะท า ค อ ม ต วงานและความส าเร จของงานเป นต วจ งใจท ส าค ญ 3) หล กการบร หารงานบ คคลท ใช สหว ทยาการเข ามาแก ป ญหาแต ละเร อง (Interdisciplinary Approach) โดยเฉพาะใช ว ชาพฤต กรรมศาสตร (Behavioral Science) เข ามา ช วยจะแก ป ญหาได มากกว าว ธ อ น 4) แมคเกรเกอร และล เก ต เช อว า บางคร งต องต ดป ญหาแบบน วไหนร าย จ าเป นต องต ดท งเพ อร กษาส วนรวม ส วนคนไหนด จะย งต องเร งถนอมร กษาไว แล วสรรหาคล น ล ก ใหม ๆ เข ามาเร ยนร และสร างสรรค งานแบบฝ กก าล งส ารองไว ให เพ ยงพอ โดยย ดหล กความแตกต าง ของ เอก ตตบ คคล (Individual Difference) เป นส าค ญ การเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารงานบ คคล บรรยงค โตจ นดา (2543 : 70) กล าวว า การการเพ มประส ทธ ภาพการ บร หารงานบ คคล ประกอบด วยส งต างๆ เหล าน ค อ 1) การสร างบรรยากาศ หร อเง อนไขท จะให คนในองค การม ความร ส กอยากท างาน ต วการท ส าค ญท จะว ดว าบรรยากาศ หร อเง อนไขในองค การเอ ออ านวยต อการท างานมากน อย เพ ยงใดก ค อ ระด บขว ญของคน 2) การใช ข อม ลท ได จากการส ารวจ หร อรวบรวมมาก าหนดก จกรรมท ส าค ญของ องค การเพ อกระต นให ม การปร บปร งให ด ข น การว ดว าควรปร บปร งก จกรรมอะไรน นโดยท วไป จะต องเปร ยบเท ยบผลได ก บค าใช จ ายของการปร บปร งน น ส งท ควรปร บปร ง ค อ (1) การปร บปร งระบบการส อสาร (2) การกระต นส งเสร มให พน กงานม ส วนร วมในการต ดส นใจทางการบร หาร บางระด บ (3) การก าหนดผลตอบแทนให ก บพน กงานท กระด บ (4) การก าหนดโครงการ การจ ายค าตอบแทนท ย ดหย นได 3) การก าหนดระบบการประเม น และการให ค าตอบแทนของผ บร หารส มพ นธ โดยตรงก บประส ทธ ภาพในการบร หารงาน โดยสอดคล องก บแนวว ดผลก าไร 4) การก าจ ดอ ปสรรคใดๆ ท จะไปข ดขวางการบร หารงาน การต ดต อส อสาร ความม ส วนร วมของคนในองค การ

10 16 5) ฝ ายบร หารควรแจ งให ฝ ายปฏ บ ต ทราบถ งการเปล ยนแปลงท ส าค ญในหล กการ มาตรฐาน 6) การว ดหร อการประเม นใดๆ ท เก ยวก บบ คคลในองค การจะต องใช เกณฑ มาตรฐาน 7) การว ดความส มพ นธ ระหว างข อม ลทางด านบ คคลก บข อม ลอ นขององค การ ท เก ยวก บประส ทธ ภาพขององค การ ก าไร การเจร ญเต บโต ค าใช จ าย และอ นๆ ควรกระท าเพ อ เสร มสร างประส ทธ ภาพของพน กงาน แนวค ดเก ยวก บการบร หารงานบ คคลแผนใหม ในป จจ บ น สมพงศ เกษมส น (2526 ข : 16-22) สร ป แนวค ดการบร หารงานบ คคลแผนใหม ได ด งน 1) การม งในเร องประส ทธ ภาพของพน กงาน ในเร องประส ทธ ภาพน นอกจากจะ ได ม การตระหน กด ว า ประส ทธ ภาพของราชการข นอย ก บความสามารถของต วข าราชการในอ นท จะปฏ บ ต งานในหน าท ของตนได ส าเร จล ล วงไปด วยด เป นส าค ญแล ว แนวค ดในเร องน ย งก าวไปถ ง ว าประส ทธ ภาพของราชการข นอย ก บการท ข าราชการจะต องม ความส าน กว าตนจะต องร บผ ดชอบ ปฏ บ ต หน าท (Responsiveness) เพ อผลประโยชน ของส งคมหร อของประชาชนอย างแท จร ง แนวค ดเหล าน ม งหมายท จะได เห นการปร บปร งแก ไขการปฏ บ ต งานในวงราชการ ท ด ม ประส ทธ ภาพย งข น และเป นไปในทางสน บสน นเก อก ลการพ ฒนาประเทศโดยม งหว งท จะใช ว ธ การของการบร หารงานบ คคลแผนใหม เข าช วย อ นได แก การปร บปร งแก ไขว ธ การสอบแข งข น ค ดเล อกท เป นมาตรฐาน และม ผลให ได ต วบ คคลท ม ความสามารถอย างแท จร งเข าปฏ บ ต งาน การพ ฒนาข าราชการตลอดจนการใช ระบบ การจ าแนกต าแหน งในการมอบหมายหน าท ความ ร บผ ดชอบเหล าน เป นประการส าค ญ 2) การพ จารณาบ คคลในล กษณะท เสร มสร าง ศาสตราจารย Joseph B. Kingsbury (1957 : 3) ได ให ค าจ าก ดความของการบร หารงานบ คคลแผนใหม ว า ค อ การแสวงหา การพ ฒนา และการใช คนให เก ดประโยชน มากท ส ดแก องค การ แนวท ศนะท มองการบร หารงาน บ คคลในแง ท เป นค ณ (Positive Approach) เช นน ส บเน องมาจากการพ จารณาบ คคลในแง ท ด ว า คนท กคนม โอกาสท จะแก ไขตนเองให ด ข นอย เสมอ ถ าอย ในส งแวดล อมท สน บสน นส งเสร มก าล งใจ หร อขว ญในการท างานโดยเท าเท ยมก น แนวน ยมตามหล กการบร หารงานบ คคลแผนใหม จ งเป นไป ในทางท จะสร างสรรค สภาพแวดล อมด งกล าว เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ปฏ บ ต งานเป นประโยชน แก องค การมากท ส ดแทนการก อให เก ดความเกรงกล ว หร อการลงโทษ ว ธ ปฏ บ ต ตามหล กการ

11 17 บร หารงานบ คคลแผนใหม ได เน นในเร องการพ ฒนาบ คคล การเสร มสร างมน ษยส มพ นธ ท าให เก ด ความอ นใจ ความร ส กม นคงรวมท งการปฏ บ ต ต อผ ปฏ บ ต งาน โดยย ต ธรรมท ดเท ยมก นและการว จ ย เก ยวก บเร องบ คคลเพ อหาทางแก ไขปร บปร งให คนปฏ บ ต งานได ด ข น เหล าน ถ อว าเป นหน าท ส าค ญ ซ งหน วยงานบ คคลจะพ งย ดถ อเป นหล กในการปฏ บ ต งาน 3) องค การกลางในฐานะศ นย การบร หารงานบ คคล แนวท ศนะท ม งในเร อง ประส ทธ ภาพของข าราชการพลเร อนได เพ งมองต อไปถ งประส ทธ ภาพของการบร หารงานบ คคล ในวงราชการพลเร อน จากล กษณะท เป นป จจ ยส าค ญในอ นท จะก อให เก ดประส ทธ ภาพด งกล าว และย งไปกว าน นก ค อ ประส ทธ ภาพของการบร หารงานบ คคลข นอย ก บสภาพขององค การกลาง ความสนใจได พ งตรงไปท คณะกรรมการข าราชการพลเร อน และม ความเห นว าหน วยงานน ควรจะ ควรจะอย ในฐานะเป นผ น าอย างแท จร งเป นผ น าทางและควบค มการบร หารงานบ คคลของราชการ พลเร อนให เป นไปด วยความด ม ประส ทธ ภาพ ซ งเร องน เก ยวพ นไปถ งป ญหาต างๆ หลายประการ ในอ นท จะสร างสรรค ภาวะการเป นผ น าให แก องค การ 4) ม งในล กษณะว ชาช พของการบร หารงานบ คคล ซ งแต เด มปะปนอย ก บการ บร หารราชการท วๆ ไปน น เร มได ร บการยอมร บว าเป นส วนหน งของการบร หารท ม ความส าค ญ และสมควรจะต องปฏ บ ต ให ด เป นพ เศษ โดยอาศ ยน กบร หารงานบ คคลท ม ความช านาญในเร อง งานบ คคลเป นผ คอยช วยเหล อแนะน าว ธ การปฏ บ ต และกลว ธ ต างๆ เพ อให การบร หารงานบ คคลได ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพเป นประโยชน อน ก ลเก อต อการบร หารงานส วนรวม ท งน เป นท ยอมร บ ก นว าการบร หารงานบ คคลเป นเร องท ไม สามารถจะแยกออกจากงานประจ าท วไปได กระบวนการบร หารงานบ คคล กระบวนการบร หารงานบ คคลจะบรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผลเพ ยงใดน นข นอย ก บการจ ดการด าเน นการบร หารงานบ คคลท ม ระบบข นตอน กระบวนการบร หารงานบ คคลจ งม ขอบเขตกว างขวางต งแต การสรรหา การค ดเล อก การ สอบแข งข น การบรรจ แต งต ง การโอนย าย การฝ กอบรม การประเม นผลพ จารณาความด ความชอบ การเล อนข นตลอดจนการส งเสร มพ ฒนาสมรรถภาพเพ อให การปฏ บ ต งานในหน วยงาน ม ประส ทธ ภาพ และบรรล ว ตถ ประสงค มากท ส ด จ งต องม กระบวนการบร หารงานบ คคลท เหมาะสม ด งม ผ กล าวถ งการบร หารงานบ คคลไว หลายท าน ด งน ค อ Beach (อ างถ งใน ภ ญโญ สาธร : 9-10) ได ก าหนดกระบวนการ บร หารงานบ คคลไว ด งน 1) การค ดเล อกบ คคลเข าท างาน

12 18 2) การจ ดปฐมน เทศแก บ คคลท เข ามาท างานใหม 3) การจ ดฝ กอบรม 4) การสร างภาวะผ น าข นในต วบ คคล 5) การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 6) การฝ กงานและแก ไขปร บปร งข อบกพร อง 7) การให ค าแนะน าแก ผ ปฏ บ ต งาน 8) การให ข อเสนอแนะแก ผ ม อ านาจในการเพ มเง นเด อน เล อนข น เล อน ต าแหน ง การโอน การย าย และการให ออกจากงาน 9) การน ากฎระเบ ยบต างๆ ออกใช และด แลให เป นไปตามกฎและระเบ ยบน น 10) การแจ งและช แจงนโยบายการปฏ บ ต งานให แก บ คคลผ ปฏ บ ต งานทราบ 11) การเสนอข อค ดเห นของผ ปฏ บ ต งานให ผ บ งค บบ ญชาช นส งทราบ 12) การสร างแรงจ งใจให แก บ คคลผ ปฏ บ ต งาน 13) การจ ดสว สด การ และหล กประก นในการท างาน ส วน แคสเต ดเตอร (Castetter, 1976 : 35) เห นว า บทบาทของการบร หารงาน บ คคลของคร ต องเก ยวก บการวางแผน การจ ดองค การ การว น จฉ ยส งการ และการควบค ม ซ ง ประกอบด วยภารก จต างๆ ในการปฏ บ ต ด งน 1) การวางแผนก าล งคน (Manpower Planning) 2) การสรรหา (Recruitment) 3) การค ดเล อก (Selection) 4) การน าบ คคลเข าส หน วยงาน (Induction) 5) การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Appraisal) 6) ส งตอบแทน (Compensation) 7) การพ ฒนา (Development) 8) การเจรจาไกล เกล ยข อข ดแย ง (Collective Negotiations) 9) ความม นคงในการปฏ บ ต งาน (Security) 10) การให บร การต อเน อง (Continuity of Service) 11) การให บร การข อม ลข าวสาร (Information) เมธ ป ล นธนานนท (2529 : 7-8) เสนอหน าท การบร หารบ คคล ด งน

13 19 1) การวางแผนก าล งคน 2) การเสาะหาบ คลากร 3) การค ดเล อกบ คลากร 4) การจ งใจบ คลากรเข าส หน วยงาน 5) การประเม นค าการปฏ บ ต งานบ คลากร 6) การพ ฒนาบ คลากร 7) การตอบแทนบ คลากร 8) สว สด การ 9) การให บร การท ต อเน องแก บ คลากร นพพงษ บ ญจ ตราด ลย (2534 : 20) กล าวว า ขอบข ายการบร หารงานบ คคล ม 4 ประการ ค อ 1) การค ดเล อกและการสรรหาบ คลากร 2) การบ าร งร กษาบ คลากร 3) การพ ฒนาบ คลากร 4) การให บ คลากรพ นจากงาน จากการบร หารงานบ คคลของน กว ชาการต างๆ ท เสนอข างต น จะเห นว า การบร หารงานบ คคลท คล ายคล งก นในแต ละภารก จหล กๆ และเป นภารก จท ผ บร หารจะต องศ กษา ท าความเข าใจในรายละเอ ยดเพ อให เก ดความคล องต ว และประส ทธ ผลในการจ ดการท ด จาก แนวค ดในเร องการบร หารงานบ คคลท ครอบคล มภารก จต างๆ ท เสนอมา สร ปได ว าการบร หารงาน บ คคลในสถานศ กษาข นพ นฐาน ประกอบไปด วยประเด นส าค ญ 4 ประเด น ค อ การวางแผนและ การสรรหาบ คลากร การธ ารงร กษาบ คลากร การฝ กอบรมและการพ ฒนาบ คลากร และการให พ น จากงาน การวางแผนและการสรรหาบ คลากร 1) การวางแผนอ ตราก าล ง กมล ค ส วรรณ (2527 : 40) กล าวว า การวางแผนก าล งคน ค อ กระบวนการ ท ม งในการจ ดให ม ก าล งคนในจ านวน และค ณภาพท เหมาะสมก บต าแหน งหน าท การงานท ม อย ใน องค การตลอดเวลาท ต องการ และเป นเคร องม อช วยท าให แน ใจว าม การใช ก าล งคนในองค การ

14 20 อย างม ประส ทธ ภาพ โดยแต ละคนจะได ร บการพ ฒนา และม โอกาสใช สต ป ญญาอ ท ศตนในการ ท างานจนเต มข ดความสามารถของตน พน ส ห นนาค นทร (2542 : 27) ได กล าวว า การวางแผนก าล งคน หมายถ ง การท คาดคะเนว าจะต องใช คนในการท างานตามประเภทและล กษณะของงานเพ อให บรรล จ ดหมาย ขององค การน นๆ ส กเพ ยงไร โดยค าน งถ งจ ดม งหมายและขอบข ายขององค การ การว เคราะห งาน การเปล ยนแปลงในจ ดหมาย หร อนโยบายขององค การ และระยะเวลา หล กส าค ญของการวางแผนงานบ คคล สมพงศ เกษมส น (2526 ข : 28-29) กล าวว า การวางแผนเป นกระบวนการ ท ส าค ญข นหน งในการบร หารงาน เป นภาระหน าท และเป นศ ลปะการใช ภาวะผ น าท ส าค ญท ส ด ประการหน ง ด งน น ในการศ กษาว ชาบร หารงานบ คคลจ งควรจะได ทราบถ งหล กส าค ญของการ วางแผนเพ อประโยชน ในการปฏ บ ต งานให ได ผลด ย งข น หล กการส าค ญท ควรค าน งในการวางแผน งานบ คคลท ควรพ จารณา ม ด งน ค อ 1) การวางแผนงานบ คคลควรกระท าเม อใด โดยปกต การวางแผนน นควรจะได เร มปฏ บ ต จ ดท าขณะท ได เร มด าเน นงานเป นอ นด บแรก ต อจากน นผ บ งค บบ ญชา หร อห วหน า องค การอาจจ ดวางแผนอ กเม อเร มงานใหม ม การปร บปร งงานใหม ในกรณ ฉ กเฉ น หร อเม อเก ด ป ญหาในการปฏ บ ต จ งปร บปร งแผนงานเส ยใหม ก ได 2) ว ตถ ประสงค นโยบาย จะต องและท าความเข าใจให ถ องแท ช ดเจนเพราะ ว ตถ ประสงค และนโยบายเป นจ ดเร มต นท ส าค ญท ส ดของการวางแผน หากไม ท าความเข าใจให ด แต ต นหร อท าความเข าใจในสาระส าค ญของว ตถ ประสงค ท ผ ดพลาดแล ว แผนงานท ก าหนดข นจะ ล มเหลวและไร ความหมายโดยส นเช ง 3) ค าน งถ งเป าหมายในอนาคตเก ยวก บก าล งคน และประเภทของก าล งคนท งใน ระยะส นและระยะยาว 4) ป จจ ยต างๆ ท จ าเป นต องใช ในการวางแผนงานบ คคลท ส าค ญ ได แก ข อม ล ข าวสารต างๆ คน เง น ว สด ส งของ สถานท และเวลา เป นต น จะต องค าน งถ งและจ ดเตร ยมให พร กพร อม 5) ว ธ ด าเน นงานตามแผน กล าวค อ เม อได วางแผนข นแล วจะต องพ จารณาหา ล ทาง หร อว ธ การท จะด าเน นการตามแผนท ก าหนดข นไว ล วงหน าให ได เช น การสรรหาบ คคล เพ มข นในการขยายงานออกไปควรระบ แหล งของก าล งคน

15 21 6) ค าน งถ งสภาพภ ม ศาสตร สภาวะแวดล อม ด นฟ าอากาศ ค ณค าทางส งคม พฤต กรรมของคน ตลอดจนธรรมเน ยมประเพณ อ นเป นท ย ดถ อของคนในกล มน น กระบวนการวางแผนก าล งคน ธงช ย ส นต วงษ (2531 : 67) ได กล าวถ งข นตอนของการวางแผนก าล งคนท ส าค ญ ย อมข นอย ก บความสมบ รณ ของส วนประกอบท ส าค ญ 3 ด าน ค อ 1) ก าล งคนท อย ในป จจ บ น (Manpower Inventory) ซ งจะต องม ความพร อม ท งในแง ของข อม ลและรายละเอ ยดว า ก าล งคนในป จจ บ นท ม อย น นท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เป นอย างไรบ าง 2) การคาดการณ ก าล งคนในอนาคต (Manpower Forecast) ซ งต องคาดการณ และระบ ไว พร อมว าในระยะเวลาข างหน าในอนาคตท ก าหนดไว น น ก าล งบ คคลท ต องการน นม เท าไร อย างไรบ าง ท งในแง ของจ านวนรวม หร อแยกประเภท ตลอดจนเป นการระบ เป นรายบ คคลลงไป จนถ งค ณสมบ ต ต างๆ เช น ความช านาญ พ นฐานการศ กษา และประสบการณ 3) แผนก าล งคน (Manpower Plan) หร อแผนเฉพาะท แน นอนส าหร บท จะ น ามาใช ปฏ บ ต เพ อเสร มส วนท ขาดระหว างข อแตกต างท เก ดข นจากก าล งคนท คาดการณ และ ก าล งคนท ม อย แคสเต ดเตอร (Castetter, 1976 : 92-96) กล าวว า การวางแผนก าล งคน เป น ก จกรรมข นแรกของกระบวนการการบร หารงานบ คคล ซ งม องค ประกอบท ส าค ญ 2 ประการ ค อ ต าแหน งและบ คคล องค ประกอบท งสองม การเปล ยนแปลงต างๆ ในต วแต ละบ คคล และการ เปล ยนแปลงส งแวดล อมท งภายในและภายนอกของโรงเร ยนหร อหน วยงาน ด งน น จ งต องม การ วางแผนก าล งคน 2 ระยะ ให ท นก บการเปล ยนแปลง ค อ 1) การวางแผนก าล งคนระยะส น จะเก ยวข องก บงานส าค ญ 2 ล กษณะด วยก น ค อ (1) การวางแผนเพ อท าให ในแต ละต าแหน งท ม อย แล วได ปฏ บ ต งานให ได ผล ส งส ด (2) การวางแผนเพ อบรรจ บ คคลท ม อย ลงในต าแหน งท ว าง ผ บร หารจะต อง บรรจ บ คคลเข าแทนโดยเร วท ส ด 2) การวางแผนก าล งคนระยะยาว (1) การวางแผนท ม งถ งงานในอนาคต

16 22 (2) การวางแผนก าล งคน เป นกระบวนการท ต องส มพ นธ และข นอย ก บการ วางแผนระยะยาวเร องอ น เช น โปรแกรมการสอน (3) ประเม นบ คคลท ม อย ในป จจ บ น เพ อพ จารณาวางแผนต วบ คคลในต าแหน ง ต างๆ (4) ค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคลท ม อย ในป จจ บ นก บบ คคลท คาดว า จะบรรจ เข าใหม การวางแผนก าล งคนระยะยาวจะเน นจ านวนของต าแหน งก บบ คคลของโรงเร ยน ในอนาคตจะช วยให การต ดส นใจวางต วบ คคลท ม ความสามารถ ม เจตคต และม ความกระต อร อร น ให เข าร บต าแหน งต างๆ อย างเหมาะสมมากข น การวางแผนก าล งคนเป นกระบวนการต อเน องก บกระบวนการอ นๆ ท จะก าหนดงาน มอบหมายงาน ส งเสร มสน บสน น เพ มก าล งคนควบค ม และเช อมโยงแผนงานก าล งคนเข าก บ องค ประกอบอ นๆ ของระบบบร หาร เพ อให โรงเร ยนบรรล เป าหมายท ก าหนดไว สมพงศ เกษมส น (2526 ข : 31) กล าวว า การวางแผนการบร หารงานบ คคล น นก คล ายก นก บการวางแผนท วๆ ไปท จะต องน าความรอบร ความช านาญ และประสบการณ ประกอบก นเข าเป นพ เศษ ข อส าค ญก ค อ แผนเป นเร องท เก ยวก บอนาคต ซ งอาจผ นแปรเปล ยน ได เสมอ เหต น แผนท ด จ งต องม การปร บปร งอย เสมอเช นก น ส าหร บข นตอนของการวางแผนงาน บ คคลอาจจ าแนกออกได เป น เช นน 1) ข นวางแผนด าเน นงาน (Formulation of Plans) 2) ข นปฏ บ ต ตามแผน (Execution of Plans) 3) ข นตรวจแผนงาน (Review of Plans) สร ปได ว า การวางแผนก าล งคน เป นการเตร ยมการการคาดคะเนความต องการ ก าล งคนในองค การล วงหน า ซ งครอบคล มก จกรรมกว างขวางน บต งแต การค ดเล อก บรรจ การ ฝ กฝน พ ฒนา การโอนย าย เล อนช นเล อนต าแหน ง การส งเสร มบ าร งน าใจ จนถ งการส นส ดการ จ างงานด วยเหต ผลต างๆ ก น เพ อน าไปส การก าหนดกลว ธ ท จะท าให ได ก าล งคนท ม ความร ความสามารถอย างเพ ยงพอ การวางแผนก าล งคนจ งเป นส งท ต องท าโดยการร บร อย างจร งจ งของ ผ บร หาร และต องค าน งถ งป จจ ยอ นท ม อ ทธ พลแวดล อมอย เช น แนวโน มพฤต กรรมและความ คาดหว งของส งคม เป นต น เพ อท จะสามารถใช ก าล งคนท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด

17 23 2) การสรรหาและบรรจ แต งต ง ธงช ย ส นต วงษ (2531 : 84) ให ความหมายว า การสรรหาหมายถ ง การด าเน นงานในก จกรรมหลายๆ อย างท หน วยงานจ ดท าข น เพ อม งท จะจ งใจผ สม ครท ม ความร ความสามารถ และม ท ศนคต ท ด ตรงตามความต องการให เข ามาร วมท างานในอ นท จะช วยให องค การประสบความส าเร จตาวว ตถ ประสงค ได พน ส ห นนาค นทร (2542 : 24) กล าวว า การสรรหาบ คลากรเป นกระบวนการ ในการท จะก อให เก ดความสนใจแก ผ ท ม ค ณสมบ ต ตามท เราต องการ เสนอต วให เราเล อกคนท ด และ เหมาะสมท ส ดต อการท างานในองค การ ด งน น กระบวนการสรรหาจ งเร มต นจากการพ จารณาว า เราต องการต าแหน งงานใด เป นจ านวนเท าไรอ นเป นก จกรรมส วนใหญ ในเร องการวางแผนก าล งคน โอ. เกลน สตาล (O. Glenn Stahl, อ างถ งใน ทว ศ กด ว ศ ษฎางก ร : 23) ได ให ความหมายการสรรหาบ คคลว า หมายถ ง การค นหาและใช ประโยชน จากตลาดแรงงาน ท ด ท ส ดส าหร บต าแหน งต างๆ ท ต องการโดยใช เอกสารแจ งความท ชวนให สนใจ การประชาส มพ นธ ท เพ ยงพอก บการเล อกใช การทดสอบท ท นสม ย การค นหาผ ท จะมาแข งข นก นท งภายนอก และ ภายในองค การอย างกว างขวาง และการบรรจ บ คคลเข ามาท างานให เหมาะสมก บงาน ตลอดจน ต ดตามด ผลการทดลองปฏ บ ต งานด วย ฟล ปโป (Flippo, 1961 : 133) ให ค าน ยามของการสรรหาบ คคลว า การสรรหา ค อ กระบวนการค นหาบ คคลท จะเข ามาท างาน และเร งเร าเขาให สม ครท างานในองค การ แคสเต ดเตอร (Castetter, 1976 : ) กล าวว า การสรรหา หมายถ ง ก จกรรมการบร หารงานบ คคลในการช กจ งให คนม ค ณภาพตามท ต องการให เข ามาท างานในระบบ โรงเร ยน โดยแบ งการสรรหาออกเป น 3 ล กษณะ ค อ 1) การสรรหาบ คคลจากแหล งก าล งคนภายนอก ม ว ธ ปฏ บ ต อย 5 ประการ (1) โดยว ธ การโฆษณาทางส อมวลชน เช น หน งส อพ มพ ว ทย หร อ หน งส อข าวสารของ โรงเร ยน (2) โดยการส มมนาร วมก บอาจารย ในโรงเร ยน (3) โดยบร ษ ทให ค าปร กษาด านก าล งคนก บผ บร หารโรงเร ยน (4) การบร การร บสม คร (5) โดยสมาคมอาช พต างๆ 2) การสรรหาบ คคลจากแหล งก าล งคนภายในเป นการสรรหาโดยการพ จารณา ค ณสมบ ต ของบ คคลภายในเพ อการเล อนต าแหน งไปย งต าแหน งท ว างลง

18 24 3) กรรสรรหาแบบบ รณาการ เป นการสรรหาจากแหล งก าล งคนภายนอกและ ภายในร วมก น แคสเต ดเตอร (Castetter, 1976 : ) ได แบ ง กระบวนการสรรหา ออกเป น 5 ข นตอน ค อ 1) การจ ดนโยบายการสรรหาบ คคล 2) การท าแผนงานก จกรรมการสรรหาบ คคล 3) พ ฒนาความสามารถของบ คคลในหน วยงาน แล วสรรหาบ คคลท ได ร บการ พ ฒนาแล ว เข าบรรจ ในต าแหน งท ว าง 4) การประสานงานการแสวงหาบ คคล 5) การควบค มกระบวนการสรรหาบ คคล ในการจ ดสรรหาบ คคลเข ามาท างานน น ช ศ กด เท ยงตรง (อ างถ งใน จรรยาภรณ พาน ชเจร ญนาม : 29) ได แบ ง กระบวนการสรรหาออกเป น 5 ข นตอน ค อ 1) การแสวงหาแหล งก าล งคนต องค าน งถ งนโยบายในการสรรหาบ คคลด วย ว าจะใช แหล งใด จากภายในหร อภายนอกหน วยงาน 2) การจ ดท าใบสม ครจะต องพ จารณาว า จะต องบรรจ ข อความอะไรบ างจ ง ครบถ วนพอท จะพ จารณาได ว าใครม ส ทธ ควรเข าร บการค ดเล อก และต องค าน งถ งข อกฎหมายด วย 3) การประกาศร บสม ครควรให ทราบถ งต าแหน ง ระยะเวลา สถานท งานท ร บสม คร ระยะเวลาในการประกาศร บสม ครควรให นานพอทราบโดยท วก น 4) การร บสม ครและการพ จารณาใบสม คร ควรกระท าให รอบคอบครบถ วน ตามต าแหน งท ต องการ 5) การประกาศผ ม ส ทธ สอบ ควรประกาศให ทราบล วงหน าพอควรเพ อผ สม คร จะได เตร ยมต ว หากม ข อสงส ยจะได สอบถามเจ าหน าท ได ท นการสอบ ส วน ไพบ ลย ส วรรณโพธ (อ างถ งใน ทว ศ กด ว ศ ษฎางก ร : 24-25) ได ก าหนดว ธ การสรรหาบ คคลไว ด งน 1) การประกาศช กชวนหร อโฆษณา การประกาศช กชวนน ควรก าหนด ระยะเวลาให นานพอสมควรหร อม ช วงเวลาเพ ยงพอแก การท จะได ร ก นท วไปและพ จารณาต ดส นใจ ว ธ การประกาศช กชวนเป นว ธ การท น ยมก นแพร หลายท ส ด และน ยมประกาศช กชวนแบบท วไปและ ช กชวนเป นรายต ว

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร

รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร รายงานการว จ ยเอกสาร เร อง ใบอน ญาตประกอบว ชาช พผ บร หาร โดย สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน และคณะ งานว จ ยโดยเง นท นสน บสน นของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต กรกฎาคม 2543 ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเร องความต องการพ ฒนาบ คลากรของข าราชการคร ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ผ ว จ ยได ศ กษารวบรวมแนวค ด ทฤษฎ เอกสาร

More information

การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3

การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3 การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3 สม ห สาคร การศ กษาค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาบ คลากรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ โรงเร ยนชลประทานตล งช น อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ยรรยง ชาร มย เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา พรรณส ก ตต ทาทอง ลานนา หม นจ นทร ได ร บงบประมาณสน บสน นจากงบประมาณรายได ประจาป งบประมาณ 2556 ล ขส ทธ เปนของคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

งาน และต าแหน งหน าท ท ต องการ ( Put the right man on the right job ) พร อมท งม การ ฝ กอบรมเพ อเพ มพ นความร และท กษะในการด าเน นการ ด งน น จ งกล

งาน และต าแหน งหน าท ท ต องการ ( Put the right man on the right job ) พร อมท งม การ ฝ กอบรมเพ อเพ มพ นความร และท กษะในการด าเน นการ ด งน น จ งกล การบร หารงานบ คคล องค กรท กองค กรไม ว าจะเป นองค กรในภาคร ฐหร อภาคเอกชน ย อมม จ ดม งหมายเด ยวก น ค อ ความส าเร จหร อการบรรล เป าหมายขององค กร การปฏ บ ต งานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและ บรรล ว ตถ ประสงค ขององค

More information

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ร งส นต โยศร ค ณ สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงการฝ กอบรม งานการเจ าหน าท กองธ รการ สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน คำนำ งานการเจ าหน าท กองธ รการ เป นหน วยงานกลางของว ทยาเขตป ตตาน ม หน าท ร บผ ดชอบ

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชาการจ ดการองค กรและทร พยากรมน ษย ด านการท องเท ยวและการบร การ

เอกสารประกอบการสอน รายว ชาการจ ดการองค กรและทร พยากรมน ษย ด านการท องเท ยวและการบร การ เอกสารประกอบการสอน รายว ชาการจ ดการองค กรและทร พยากรมน ษย ด านการท องเท ยวและการบร การ นพมาศ กล ดแก ว พรรณปพร จ นทร ฉาย ร งเพ ชร ป นงาม โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน 2556 จานวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 5 การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.นวลจ ตต เชาวก รต พงศ ดร.เบญจล กษณ น าฟ า นางช ดเจน ไทยแท ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ

More information