การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพในการปฏ บ ต งาน : หนทางส ว ฒนธรรมค ณภาพ

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพในการปฏ บ ต งาน : หนทางส ว ฒนธรรมค ณภาพ"

Transcription

1 การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพในการปฏ บ ต งาน : หนทางส ว ฒนธรรมค ณภาพ ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เขตพระนคร กร งเทพฯ บทนำา การเข าถ งสภาพจร งเป นจ ดเร มต นของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ย งย น อย างไรก ตาม ย อมเป นท เข าใจว าก จกรรม จำานวนมากขององค กร ค อ มากกว า 90% และในบางองค กรอาจถ ง 100% เป นก จกรรมประจำาว น จ งเป นเหต ทำาให การดำาเน น ก จกรรมเพ อการพ ฒนาค ณภาพ เป นไปด วยความลำาบาก และม กถ กละเลย [1] ด งน น การนำาบทเร ยนจากการปฏ บ ต งานจร งใน องค กรและผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงาน มาพ ฒนากระบวนการทำางานน บเป นส งสำาค ญในการพ ฒนา ระบบการประก นค ณภาพให เก ดประส ทธ ภาพอย างย งย น บทความน เป นการถ ายทอดประสบการณ ตรงของผ เข ยนในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของ ว ทยาล ยนว ตกรรมในบทบาทท ผ เข ยนม หน าท ร บผ ดชอบโดยตรงด านการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย โดยในป การศ กษา 2554 ได วางระบบและเตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพภายในว ทยาล ยนว ตกรรม ซ งจะสะท อนว ธ ค ด กระบวนการแก ป ญหาและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพของว ทยาล ยเพ อให เก ดเป นว ฒนธรรมค ณภาพอ นแท จร ง ท งน จะม ง กล าวถ งแนวทางการพ ฒนาระบบจากป ญหาจร งท เก ดข นในระด บหน วยงาน 2. ผลการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยนว ตกรรม ป การศ กษา 2554 จากการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยนว ตกรรม ป การศ กษา 2554 พบว า ว ทยาล ยนว ตกรรมม ผลการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน อย ในระด บด โดยม คะแนนประเม นในภาพรวม 3.66 ซ งส งกว าผลการประเม นค ณภาพการ ศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 คะแนน 2.75 อย ในระด บพอใช เม อพ จารณารายองค ประกอบค ณภาพ พบว า ป การศ กษา 2554 ม ผลการประเม นท พ ฒนาข นจากป การศ กษา 2553 ท อย ในเกณฑ ผ านท ระด บด (3.51) จำานวน 7 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดำาเน นการ องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน ส ตน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 6 การทำาน บำาร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ และองค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ [2,3] ภาพท 1 : เปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2553 และ ป การศ กษา ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต 1

2 จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในว ทยาล ยนว ตกรรม ป การศ กษา 2553 และป การศ กษา 2554 และ ข อม ลจากการท คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในส มภาษณ บ คลากร พบว า บ คลากรม ความเข าใจในระบบประก นค ณภาพ ค อนข างน อย รวมถ งป ญหาการลาออกของบ คลากร ส งผลให ระบบการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพขาดความต อเน องใน การปฏ บ ต งาน เม อพ จารณาสาเหต ของป ญหาท ส งผลต อการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพและส งผลกระทบต อผลการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของว ทยาล ย สามารถว เคราะห สาเหต หล กได 4 สาเหต ด งน 2.1 ในป พ.ศ ว ทยาล ยนว ตกรรมม บ คลากรท ลาออกจำานวนหน ง โดยเฉพาะฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพท ลา ออก ยกท มท งฝ ายฯ ซ งเป นบ คลากรท เป นผ ร บผ ดชอบโดยตรงด านการประก นค ณภาพของว ทยาล ย ส งผลต อการขาดช วง ในการดำาเน นงาน พบว า ป ญหาการส งมอบงานของเจ าหน าท ท ลาออกไปส งผลให เก ดการท งช วงในการดำาเน นงานต อ ซ งการ ดำาเน นการต อน นต องใช เวลาในการศ กษาป ญหาของแต ละงานว าถ งข นตอนไหน จะประสานงานอย างไร ป ญหาท ประสานงาน ไว ม ผ ร บช วงต อก จร งแต กว าจะต องานต ดก ใช เวลานาน นอกจากน ในช วงเด อนส งหาคม 2554 ว ทยาล ยต องร บบ คลากรใหม เข ามาทำางานส งผลให การดำาเน นงาน ในหลายๆ ส วนของว ทยาล ยขาดความต อเน องในการปฏ บ ต งาน เน องจากบ คลากรใหม ย งขาดความร ความเข าใจในระบบงานของว ทยาล ย และความร ด านการประก นค ณภาพ ซ งในการดำาเน นงานของบ คลากรใหม ท งงานท ตนเองร บผ ดชอบโดยตรงและงานด านการประก นค ณภาพต องใช เวลาในการศ กษา 2.2 การเข ยนรายงานผลการประเม นตนเอง ของหน วยงานเป นผลงานจากความร วมม อของบ คลากรภายในองค กร แต พบว า การทำางานท ผ านมาจะจำาก ดการทำางานแต เพ ยงกล มคณะทำางานด านการประก นค ณภาพหร อเพ ยงบ คคลเท าน น ซ ง ป ท ผ านมาฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพเป นผ เข ยนรายงานการประเม นตนเองเพ ยงกล มเด ยว ส งผลต อการประเม นตนเอง ท ไม สะท อนผลการดำาเน นงานท แท จร งของว ทยาล ย เน องจากไม ใช ผ ปฏ บ ต งานโดยตรง ทำาให ผลการดำาเน นงานด านการประเม น ค ณภาพการศ กษาไม เป นไปตามเป าหมายท กำาหนดไว 2.3 การประเม นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยท ได ร บการประเม นแล วและได ปฏ บ ต ตามหล กการบร หารท เป น ระบบวงจรค ณภาพ (PDCA) จร ง แต ไม ครบท ง 4 ข อ ซ งผ บร หารและคณาจารย ได ช วยก นวางแผน (Plan) ช วยก นทำา (Do) ช วย ก นตรวจสอบ (Check) แต ปรากฏว า (Action) หายไป ไม ม การปร บปร งแก ไขในส งท บกพร องทำาให เด นไปไม ถ งเป าหมายท วาง ไว นอกจากน ว ทยาล ยย งขาดการนำาผลล พธ ท แท จร งมาว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง อ ปสรรค โอกาส เพ อมาวางแผนย ทธศาสตร ให สอดคล องก บพ นธก จและเป าหมายท วางไว 2.4 บ คลากรส วนใหญ ย งม ความเข าใจว า Quality assurance = END ท งท Quality assurance = MEAN ท จะนำาไปส เป าหมายของสถาบ น ด วยท กคนมองว าการประเม นค ณภาพเป นการ ประม นตามเทศกาล หมายถ ง เขาส งมา เราต องทำา หร อ ท อ นทำาเราต องทำา [1] ส งผลให ม ปรากฏการณ เทศกาลประเม น และส งผลให ท กคนม งเตร ยมเอกสาร มากมายเพ อให ผ ประเม นเก ดความพ งพอใจ ส งเสร มการแข งข นเก ยวก บคะแนนท ต องได ส งๆ ทำาให ทำาลายจร ยธรรมการ ร วมก นทำางาน สร างความ อ ดอ ดและกดด นให ท กฝ ายในองค กร อ กท งการประเม นค ณภาพจะก อให เก ดความส บวน ความ เหน อยล าจนเป นแรงต อต านในการพ ฒนาค ณภาพท แท จร ง 3. แนวทางการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพในการปฏ บ ต งาน ระด บหน วยงาน จากประเด นป ญหาด งกล าวได นำามาพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพและปร บปร งการดำาเน นงานของฝ ายว จ ยและ พ ฒนาค ณภาพ ว ทยาล ยนว ตกรรม ในป การศ กษา 2554 ด งน 3.1 สร างระบบและกลไกในการประก นค ณภาพของว ทยาล ย โดยแต งต งคณะกรรมการด านการประก นค ณภาพ เพ อ กำาหนดนโยบาย และผล กด นระบบการประก นค ณภาพให เก ดค ณภาพอย างต อเน อง ตามเกณฑ มาตรฐานท กำาหนดโดยต นส งก ด และจ ดประช มเพ อต ดตามผลการดำาเน นงานอย างสม ำาเสมอ อ กท งกำาหนดให ฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพเป นผ ร บผ ดชอบหล ก ในการดำาเน นงาน 3.2 การสร างความเข าใจก บบ คลากรท กระด บ เพ อให ตระหน กและเล งเห นถ งความสำาค ญของการประก นค ณภาพ การศ กษา โดยการจ ดอบรมส งเสร มความร และสร างความเข าใจด านการประก นค ณภาพการศ กษาให แก บ คลากรท กระด บ 2 ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต

3 ภาพท 2, ภาพท 3 : การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดทำาแผนปร บปร งค ณภาพ ประจำาป การศ กษา 2554 ว นท 31 มกราคม 1 ก มภาพ นธ 2555 ณ อ ทธยานการเร ยนร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย พ ทยา 3.3 การส งเสร มและกระต นให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาโดย กำาหนดให เป นผ ร บผ ดชอบหล กในการจ ดเก บข อม ลในต วบ งช ท เก ยวข องก บงานของตนเอง และได พ ฒนาและให ความร เจ า หน าท ผ ร บผ ดชอบต วบ งช ค ณภาพ เพ อเป นการแลกเปล ยนเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค และหาแนวทางในการดำาเน นงานร วม ก นเพ อนำาไปปร บปร งพ ฒนางานด านการประก นค ณภาพของตนเองให ม ประส ทธ ภาพมากข น 3.4 การจ ดระบบเอกสารและการเก บข อม ลผลการดำาเน นงานตามต วบ งช ค ณภาพ - พ ฒนาและจ ดทำาค ม อการจ ดเก บข อม ลตามต วบ งช ค ณภาพ ระด บฝ ายงานฯ ซ งเป นการพ ฒนาต อยอดมาจากการ จ ดทำาค ม อการประก นค ณภาพของว ทยาล ยท ได จ ดทำาเป นประจำาท กป โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ประก นค ณภาพของบ คลากร ให ม แนวทางในการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพท ถ กต อง และเป นไปในท ศทางเด ยวก น - พ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารและข อม ลท เก ยวข องด านการประก นค ณภาพอย างเป นระบบ โดยกำาหนดให เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบต วบ งช ค ณภาพนำาข อม ลผลการดำาเน นงานและไฟล เอกสารอ างอ งประกอบมาจ ดเก บไว ในระบบท กำาหนด โดยได สแกนเอกสารท กคร งในระบบสารสนเทศ อาท บ นท กข อความ รายงานการประช ม เอกสารอ างอ งประกอบต วบ งช เป นต น เน องจากในการปฏ บ ต ท ผ านมาพบป ญหาค อ เม อถ งเวลารายงานผลท ก ต องไปค นเอกสารว าในช วงน ม ก เร อง เร องอะไรบ าง ด ง น น การจ ดเก บเอกสารอย างเป นระบบก เพ อสร างเป นระบบท บ นท กยอดสะสมผลการดำาเน นงานไปเร อยๆ ตลอดป การศ กษา และสะดวกในการส บค นข อม ล และลดการใช ทร พยากรของว ทยาล ย นอกจากน ฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพย งสามารถต ดตาม และประเม นผลการดำาเน นงานได อย างสม ำาเสมอและต อเน อง และลดข นตอนในการปฏ บ ต งานได อ กด วย 3.5 การจ ดทำารายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2554 จากป ญหาท พบในเร องการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพได หาแนวทางแก ไข โดยในป การศ กษา 2554 ได กำาหนดให เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบรายต วบ งช ท สอดคล องก บภารก จของตนเองเข ยนรายงานผลการประเม น ตนเองในต วบ งช น นๆ โดยเน นย ำาว าให ท กคนเข ยนสะท อนผลการดำาเน นงานท แท จร งของงานท ตนเองร บผ ดชอบว าในป การ ศ กษา 2554 เป นอย างไร เก ดผลอย างไร และม แนวทางพ ฒนาให บรรล เป าหมายอย างไร เพ อเช อมโยงให เห นภาพการดำาเน น งาน และเพ อสะท อนภาพของว ทยาล ยท แท จร ง นอกจากน ฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพได จ ดอบรมแนวทางการเข ยนผลการดำาเน นงานและการจ ดเตร ยมเอกสาร อ างอ งประกอบผลการดำาเน นงาน จากรายงาผลการประเม นตนเองของว ทยาล ยในป การศ กษา 2554 พบว า บ คลากรท ร บผ ด ชอบต วบ งช บางส วนสามารถเข ยนผลการดำาเน นงานท ตนเองร บผ ดชอบได ซ งในคร งแรกก ต องยอมร บว าบ คลากร เข ยนถ กบ าง ไม ถ กบ างและอาจไม ช ดเจนตามเกณฑ การประเม นเท าท ควร แต ก เป นจ ดเร มต นท ด ในการส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วม และสะท อนผลการดำาเน นงานท แท จร งในการจ ดทำารายงานการประเม นตนเองของว ทยาล ยต อไป ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต 3

4 4. เปร ยบเท ยบผลการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ก บเป าหมายท หน วยงานกำาหนดไว ผลการดำาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยนว ตกรรม ป การศ กษา 2554 เม อเท ยบก บเป าหมาย ท ว ทยาล ยกำาหนดไว พบว า ม ผลการประเม นท เป นไปตามเป าหมาย และ/หร อ ส งกว าเป าหมายท ว ทยาล ยกำาหนด 3 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน ส ตน กศ กษา องค ประกอบท 6 การ ทำาน บำาร งศ ลปะและว ฒนธรรม และองค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ สำาหร บองค ประกอบท ไม บรรล เป าหมายท กำาหนด ม 5 องค ประกอบ ได แก องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดำาเน นการ องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม องค ประกอบ ท 7 การบร หารและการจ ดการ และองค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ [2,3] ภาพท 4 : เปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา 2554 ก บเป าหมายท ว ทยาล ยกำาหนด เม อพ จารณาถ งสาเหต ของป ญหาท ส งผลต อการดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพท ไม บรรล เป าหมายท ว ทยาล ย กำาหนดไว ว เคราะห สาเหต หล กๆ พบว า ว ทยาล ยย งขาดระบบและกลไกในการกำาก บ ประเม น และต ดตามแผนการดำาเน น งานให บรรล ผลส มฤทธ ตามท กำาหนด ให เป นไปตามหล กการบร หารท เป นระบบวงจรค ณภาพ (PDCA) ท แท จร ง โดยเฉพาะ กระบวนการ วางแผน (Plan) และการปร บปร งแก ไข (Action) รวมถ งการจ ดทำาแผนพ ฒนาระบบบ คลากรของว ทยาล ยให เข ม แข ง ท งด าน Human Resource Development (HRD) และ Human Resource Management (HRM) ให เก ดความย งย น ของว ทยาล ย รวมท งย งขาดระบบท ม ประส ทธ ภาพการจ ดเก บฐานข อม ลผลการดำาเน นงานของว ทยาล ย ส งผลต อการต ดตามผล การดำาเน นงานและการรายงานผลการดำาเน นงานท สมบ รณ นอกจากน นงานว จ ยของคณาจารย ไปใช ประโยชน ในการเร ยนการ สองและส งคม 5. ท ศทางการพ ฒนาและข อเสนอแนะในการพ ฒนาให บรรล เป าหมาย 5.1 ว ทยาล ยต องส งเสร มการประก นค ณภาพภายใน และควรปล กจ ตสำาน กค ณภาพ สร างว ฒนธรรมค ณภาพ (Quality Culture อย างจร งจ ง ไม ใช แค ประเม น ซ งว ธ ท จะทำาให การประก นค ณภาพได ร บความร วมม อจากท กฝ ายควรเร มต นด วยการ สร าง เจตคต เร องการประก นค ณภาพให เข าใจกระบวนการประก นค ณภาพ สร างว ฒนธรรมค ณภาพ (Quality Culture) ใช ค ณภาพเป นเกณฑ จ ดสรรงบประมาณ การทำางานการประก นค ณภาพต องต อเน องและสร างจ ตสำาน กและความตระหน กให เก ด ก บบ คลากรท กระด บ 5.2 ควรม การว เคราะห ป ญหาของหน วยงานและองค กร และร บฟ งข อค ดเห นจากท กภาคส วน เพ อเป นข อม ล สน บสน นให หน วยงานและองค กรบรรล เป าหมายท วางไว 4 ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต

5 5.3 ผ ท ได ร บการแต งต งให เป นคณะทำางาน/ผ ร บผ ดชอบด านการประก นค ณภาพต องม ความร และความเข าใจในต ว บ งช ท ตนเองร บผ ดชอบอย างแท จร ง และเข าร วมประช มอย างสม ำาเสมอ 5.4 ควรเป ดโอกาสให ท กส วนไม ว าจะเป นสายอาจารย สายเจ าหน าท และน กศ กษา ได เข าใจระบบการประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อให ท กคนเข าใจและยอมร บหล กการประก นค ณภาพการศ กษา และม ส วนร วมในการผล กด นการประก น ค ณภาพการศ กษาขององค กรให บรรล ผลสำาเร จร วมก น 5.5 บ คลากรท กระด บในองค กรควรม บทบาทและม ส วนร วมในการจ ดทำา SAR ไม ควรมอบหมายผ ร บผ ดชอบให เป น เฉพาะฝ ายงานฯ หร อบ คคล เพราะต วบ งช บางต วต องระดมความค ดในการจ ดทำา 5.6 ส งเสร มให ท กคนท เก ยวข องต งแต ผ บร หารลงมาเข าใจว าการประก นค ณภาพภายในเป นห วใจของการประเม น ค ณภาพภายนอก เป นการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพและเป นไปอย างต อเน อง เป นการทำางานตามภารก จปกต และถ อว าการ ประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา [4] 5.7 องค กรควรนำาผลการประเม นท ม การประเม นด ไปใช ในการสน บสน นและให รางว ลคนทำาด และควรจ ดสรร ทร พยากรให คนด ด ย งข น ถ าย งไม ด ต องช วยพ ฒนา ไม ใช ประเม นตามมาตรฐาน สกอ. สมศ. แล วหย ดแค น น เพ อเป นขว ญและ กำาล งใจในการสร างว ฒนธรรมค ณภาพให ด ย งข น 5.8 การทำาประก นค ณภาพการศ กษาควรเป นไปโดยธรรมชาต ม ใช ทำาเพ อให ม คะแนน แต ต องค อยเป นค อยไป ทำา ภายในให ด ภายนอกก จะด ไปด วย ให ถ อว าการก นค ณภาพภายในสำาค ญมากถ าการประเม นภายในไม ด การประเม นค ณภาพ ภายนอกจะด ได อย างไร [1] การประเม นตนเองก เหม อนก บการส องกระจกด ตนเอง สถานศ กษาใช การประเม นเป นกระจกส องตน ส องงาน ส อง ศ ษย และว น จว เคราะห หาจ ดอ อน จ ดแข ง ท เก ดก บตน ก บงาน และก บศ ษย จะช วยทำาให เก ดการพ ฒนาปร บปร งให ด ข น เพราะ การประเม นค ณภาพไม ใช การตรวจเอกสาร ท ต องม งเตร ยมเอกสารมากมาย แต การตรวจเอกสารม เจตนาเพ อให เห นร องรอยจากการปฏ บ ต งานจร งท หน วยงานสามารถนำาไปใช ประโยชน ได ด งน น หน วยงานควรรวบรวมข อม ล (Data) เพ อ แปรเป นสารสนเทศ (information) และแปรความร (knowledge) เพ อสะท อนภาพของว ทยาล ยและนำาไปใช ในการพ ฒนา ว ทยาล ยอย างแท จร ง [1, 4] 6. บทสร ป การนำาผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของว ทยาล ยนว ตกรรม ป การศ กษา 2553 และป การศ กษา 2554 มาพ ฒนาแนวทางในการปร บปร งการดำาเน นงานเพ อนำาไปส การปฏ บ ต งานในป ต อไปเป นการนำาป ญหาท เก ดข นจร งในองค กร มาเป นฐานในการวางแผนการดำาเน นงาน การปร บกระบวนการปฏ บ ต งาน และการต ดตามผลการดำาเน นงานอย างเป นระบบ เพ อให การดำาเน นงานด านการประก นค ณภาพของว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพย งข น ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเป นป จจ ยสำาค ญในการแสดงถ งศ กยภาพและการพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ด งน น หน วยงานต องพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพอย างต อเน อง รวมถ งม กระบวนการจ ดการความร เพ อให เก ดนว ตกรรม ด านการประก นค ณภาพท เป นล กษณะเฉพาะของหน วยงาน ประกอบก บการประก นค ณภาพการศ กษาเป นภารก จท ได กำาหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 48 ให สถานศ กษาจ ดให ม ระบบ การประก นค ณภาพภายในและถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการการบร หารการศ กษาท ต อง ดำาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทำารายงานประจำาป ท เป นรายงานการประเม นตนเองเสนอต อหน วยงานต นส งก ด เพ อ เป นหล กประก นแก สาธารณชนให ม นใจว าสถาบ นสามารถสร างผลผล ตการศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน [5] รวมท งสร าง จ ตสำาน กให เห นว า การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจะต องดำาเน นการอย างต อเน อง และเป นความร บผ ดชอบร วมก นของท กคนใน องค กรเพ อนำาไปส ว ฒนธรรมค ณภาพท แท จร ง ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต 5

6 รายการอ างอ ง [1] งานพ ฒนาส มพ นธ สมศ..สภาพความเป นจร งของการประก นค ณภาพการศ กษา. คอล มน กระดานข าว สมศ. หน งส อพ มพ มต ชนรายว น: 21 เมษายน [2] คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน. รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ป การศ กษา ม ถ นายน 1 กรกฎาคม กร งเทพมหานคร: มปท.2554 [3] ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา กร งเทพมหานคร: ว ทยาล ย นว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร [4] สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน. เอกสารประกอบการบรรยาย การประก นค ณภาพระด บอ ดมศ กษา. มปป. [5] สำาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน). พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ กร งเทพมหานคร: บร ษ ท พร กหวานกราฟฟ ค จำาก ด [6] ฝ ายว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. รายงานสร ปการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การ จ ดทำาแผนปร บปร งค ณภาพ ประจำาป การศ กษา 2554 การปร บแผนกลย ทธ ว ทยาล ย และแผนการดำาเน นงาน ประจำา ป งบประมาณ ว นท 31 มกราคม 1 ก มภาพ นธ กร งเทพมหานคร: ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ย ธรรมศาสตร [7] ศ นย ว จ ยและบร การ มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. รายงานการว จ ย เร อง การต ดตามการดำาเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาในส งก ดทบวงมหาว ทยาล ย. กร งเทพมหานคร: ศ นย ว จ ยและบร การมหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ [8] สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. รายงานการว จ ยการประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษา ของร ฐ. กร งเทพฯ : สำาน กว จ ย, [9] สำาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน). สมศ. รายงานประชาชน. พ มพ คร งท 2 (ปร บปร งแก ไขคร งท 1). กร งเทพมหานคร: ห างห นส วนจำาก ดบางกอกบล อก [10] อรสา ภาวว มล. การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาสำาหร บสถาบ นอ ดมศ กษาไทยตามแนวค ดการจ ดการความร. ว ทยาน พนธ ด ษฎ บ ณฑ ต ภาคว ชา นโยบายการจ ดการและความเป นผ นำาทางการศ กษา สาขาว ชาอ ดมศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ยาภรณ โพธ บ ณฑ ต

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report SAR) กองบร หารงานบ คคล (ระหว างว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ถ งว นท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คานา กองบร

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1.

บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1. บทท 4 การดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา การเตร ยมการของก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1. การเตร ยมเอกสาร ก. จ ดท ารายงานการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาประจ าป หร อรายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) ท งน

More information

ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา

ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา โลกในย คป จจ บ นเป นย คโลกาภ ว ตน ท ม ความเจร ญก าวหน าด านเทคโนโลย สารสนเทศและ การเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร ว จ งจ าป นท แต ละประเทศต องเร ยนร ท จะปร บต วให ท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553

ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2553 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Office of the Higher Education Commission (OHEC) ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information