จ ดทำโดย...ส วนแผนงานและพ ฒนางานประชาส มพ นธ สำน กประชาส มพ นธ เขต ๔ ประจำป ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดทำโดย...ส วนแผนงานและพ ฒนางานประชาส มพ นธ สำน กประชาส มพ นธ เขต ๔ ประจำป ๒๕๕๕"

Transcription

1 จ ดทำโดย...ส วนแผนงานและพ ฒนางานประชาส มพ นธ สำน กประชาส มพ นธ เขต ๔ ประจำป ๒๕๕๕

2 ค าน า ค ม อกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป ๒๕๕๕ ของ ส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อ ส งเสร มความร ความเข าใจในกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งานขององค กร และ เป นเอกสาร ค ม อประกอบการจ ดท ารายละเอ ยดต วช ว ดระด บบ คคล ในป ต อไป ซ งม รายละเอ ยดส าค ญ ค อ หล กการ วางแผนและการก าหนดเป าหมาย ประเภทต วช ว ดเหมาะสมก บข าราชการแต ละระด บ หล กการถ ายทอด ต วช ว ดและค าเป าหมายผลการปฏ บ ต งาน การสร ปรายละเอ ยดต วช ว ดของสายงานต าง ๆ ของบ คลากร ในส งก ดส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ การจ ดท าเอกสารค ม อกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน ส าเร จลงได อย างสมบ รณ ด วยความ ร วมม อของท งผ บร หาร และบ คลากร จากสถาน ว ทย กระจายเส ยงแห งประเทศไทย ท ง ๘ แห ง สถาน ว ทย โทรท ศน แห งประเทศไทย จ งหว ดพ ษณ โลก สถาน ว ทย กระจายเส ยงแห งประเทศไทยเพ อการศ กษา จ งหว ด นครสวรรค ส วนข าวและรายการภ ม ภาค ส วนเทคน ค ฝ ายบร หารงานท วไป และ ส วนแผนงานและพ ฒนางาน ประชาส มพ นธ ได ให ความร วมม อในการเสนอข อค ดเห น และร วมแลกเปล ยนเร ยนร ตามก จกรรมการส อสาร แผนงานและโครงการ ซ งส วนแผนงานและพ ฒนางานประชาส มพ นธ ได ด าเน นการอย างต อเน อง ตลอดป งบประมาณ ๒๕๕๕ และครบถ วนท กสถาน รวมท งจ ดประช มแบ งกล มระดมความค ดเห นด านการจ ดท า ต วช ว ดส าค ญของบ คลากรสายงานต าง ๆ โดยม ผ แทนกล มสายงานท กส งก ดร วมก จกรรม จ งขอขอบค ณ ท กท าน ท กหน วยงาน ไว ในน ด วย ส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ หว งว าค ม อกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน ฉบ บน จะเก ดประโยชน อย างย ง ท งต อการบร หารผลการปฏ บ ต งานระด บเขต ระด บหน วยงาน และระด บบ คคล เพ อการข บเคล อน ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ให สามารถตอบสนองความพ งพอใจของประชาชนกล มเป าหมายได ด ย งข นต อไป ส วนแผนงานและพ ฒนางานประชาส มพ นธ ส าน กประชาส มพ นธ เขต ๔ ก นยายน ๒๕๕๕

3 สารบ ญ เร อง หน า 1. กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน 1 2. การวางแผนและการก าหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งาน 3 13 การถ ายทอดเป าหมายผลการปฏ บ ต งาน ประเภทต วช ว ดและค าเป าหมาย หล กการถ ายทอดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานตามล าด บช นการบ งค บบ ญชา ประเภทต วช ว ดเหมาะสมก บข าราชการแต ละระด บ 3. สร ปรายละเอ ยดต วช ว ดของสายงานต าง ๆ ในส งก ด สปข การต ดตามผลการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน สร ปสาระส าค ญในการจ ดท าต วช ว ด 42

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 11

15 12

16 13

17 สร ปรายละเอ ยดต วช ว ดของสายงานต าง ๆ ในส งก ด สปข. 4 จากการระดมความค ดเห นร วมก นของบ คลากรในส งก ด ด วยการแบ งกล มตามสายงาน น าเสนอประช ม ว น 31 ส งหาคม 2555 ณ โรงแรมร ตนาปาร ค จ.พ ษณ โลก ประกอบด วย 1. ผ บร หาร สวท. 8 สถาน, ผอ.สทท.พล., ผอ.ส วนฯ, ผอ.สวศ., ฝบห. ) 2. น กส อสารมวลชน ผ ประกาศ ผ รายงานข าว 3. ช างเทคน ค ช างไฟฟ า ช างภาพ สารสนเทศ หมายเหต : การเข าไปเล อกด รายละเอ ยดต วช ว ด ตามแต ละสายงานของ กกจ. ให ไปหน าอ นทราเน ต กปส. แล วไป เมน ของ กกจ. เล อกเมน การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ จะปรากฏหน า ค ม อ/ถามตอบ/ต วอย าง/ ต วช ว ด เล อกด = เมน ต วช ว ดท กสายงานของ กปส. 561 ต ว -1 (1959) = เมน ต วช ว ดท กสายงานของ กปส. 561 ต ว 2 (2122) ด ควบค ก บ * ค ม อการก าหนดต วช ว ดรายบ คคล-1 (1644) * ค ม อการก าหนดต วช ว ดรายบ คคล-2 (1221) * ค ม อการก าหนดต วช ว ดรายบ คคล-3 (1286) 14

18 การระดมความค ดเห นต วช ว ดรายบ คคล กล มน กประชาส มพ นธ ส งก ด สปข.๔ พ ษณ โลก เม อว น ๓๑ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมร ตนาปาร ค ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผลของการ 1. จ านวนรายงานผลเร องศ กษา ส งกระจายเส ยง ค นคว า ว เคราะห ข อม ลเพ อ (สวท.และ สวศ.ในพ น สปข.๔ ) ประกอบการวางแผนการ ประชาส มพ นธ 2. ร อยละความส าเร จของโครงการ ด าเน นการ ได บรรล ตามเวลา ก าหนด 3.ร อยละของจ านวนเร องจ ดท า/ ผล ตและเผยแพร เอกสารเพ อการ ประชาส มพ นธ ได ตามก าหนด ไว ใน แผนงานโครงการ 4.จ านวนร อยละของการจ ดท า หน งส อราชการในการขอความ ร วมม อการประสานงานด านการ ประชาส มพ นธ 5.ร อยละจ านวนความส าเร จของการ ประเม นผลตามโครงการต ดตาม ว เคราะห รายงานตามแผนงานการ ต ดตามประเม นผลตามก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 15

19 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผลของการ 6.ร อยละของความส าเร จของการ ส งกระจายเส ยง ด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ (สวท.และ สวศ.ในพ น สปข.๔ ) ส วน/ฝ ายร บผ ดชอบ ได แล วเสร จ ตามปฏ ทน การด าเน นการ (ราย เด อน/ราย ไตรมาส/รายป ) - โครงการประชาส มพ นธ ตาม ประเด น ย ทธศาสตร ชาต และนโยบาย ส าค ญของร ฐบาล - โครงการของหน วยงานเจ าของ โครงการประชาส มพ นธ พ เศษ - โครงการได ร บมอบหมายพ เศษ - อ น ๆ 7.ร อยละความส าเร จของการจ ดท า ข อม ลด านการประชาส มพ นธ เพ อ บร การประชาชนผ านส อ ประชาส มพ นธ (เว ปไซด ) ส อ ส งพ มพ ) อย างถ กต องครบถ วน และ เป นป จจ บ น 8.ร อยละระด บความพ งพอใจของการ เป นปร กษาด านการประชาส มพ นธ แก หน วยงานภายในและภายนอก (การประช ม/คณะท างาน/ คณะอน กรรมการด านการ ประชาส มพ นธ (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 16

20 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผลของการ 9.การเตร ยมการโครงการสร างและ ส งกระจายเส ยง พ ฒนาเคร อข ายการประชาส มพ นธ ใน (สวท.และ สวศ.ในพ น สปข.๔ ) ส อกระจายเส ยง และส อโทรท ศน ข นตอนการจ ดเตร ยมโครงการ ระด บ 1 ส ารวจและว เคราะห ระด บ 2 ก าหนดประเด น / วางแผน ระด บ 3 ประสาน ระด บ 4 เตร ยมการ ระด บ 5 ด าเน นการ 10.โครงการประชาส มพ นธ สร าง ความร ความเข าใจในย ทธศาสตร ชาต และนโยบาย ผ านส อกระจาย เส ยงและส อโทรท ศน ข นตอนการจ ดเตร ยมโครงการ ระด บ 1 ส ารวจและว เคราะห ระด บ 2 ก าหนดประเด น / วางแผน ระด บ 3 ประสาน ระด บ 4 เตร ยมการ ระด บ 5 ด าเน นการ 11.ร อยละของจ านวนข าวท จ ดท า / ผล ตและเผยแพร เพ อการ ประชาส มพ นธ ได ตามแผนก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 17

21 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผลของการ 12.ร อยละของจ านวนข าวท จ ดท า/ ส งกระจายเส ยง ผล ตและได เผยแพร ผา นส อต าง ๆ (สวท.และ สวศ.ในพ น สปข.๔ ) 13.จ านวนคร งของการเป น/จ ดหา พ ธ กรในการประชาส มพ นธ ก จกรรม ของหน วยงานต าง ๆ 14.ร อยละของเคร อข าวว ทย ช มชนใน การร วมม อประชาส มพ นธ (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 18

22 การระดมความค ดเห นต วช ว ดรายบ คคล กล มน กส อสารมวลชน ส งก ด สปข.๔ พ ษณ โลก เม อว น ๓๑ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมร ตนาปาร ค ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) พ ฒนาการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสาร นโยบาย และการด าเน นงานของ ร ฐบาลให เก ดภาพล กษณ ด ของประเทศ 1.ร อยละของรายการ/ตอนในความ ร บผ ดชอบผล ตแล วเสร จตามปฏ ท นการ ด าเน นการ (รายเด อน,ไตรมาส, รายป ) -โครงการประชาส มพ นธ (รายการ/ข าว) ตามประเด นย ทธฯ,นโยบายร ฐฯ - โครงการผล ตรายการ/ข าวภารก จหล ก ของหน วยงาน ( สวท.สทท.สวศ.) - โครงการประชาส มพ นธ พเ ศษของ หน วยงานภายนอก - โครงการได ร บมอบหมายพ เศษ - อ น ๆ เช น ถ ายทอดสด สปอต สก ป 2.ร อยละของรายการ/ตอนบรรจ ในผ ง รายการสามารถออกอากาศได ครบถ วนตาม แผน - รายการ/ข าวตามประเด นย ทธศาสตร ฯ และนโยบายร ฐบาล - รายการ/ข าว ของหน วยงานเจ าของ โครงการประชาส มพ นธ พ เศษ 3.ร อยละความส าเร จของการผล ตและ เผยแพร รายการด าเน นงานด วยความ เร ยบร อยตรงตามว ตถ ประสงค ก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 19

23 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) พ ฒนาการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสาร นโยบาย และการด าเน นงานของ ร ฐบาลให เก ดภาพล กษณ ด ของประเทศ 4.ระด บความส าเร จของการด าเน นการ ปร บปร งค ณภาพรายการ/งานบร การใน ความร บผ ดชอบ ตามข อร องเร ยน ข อค ดเห น ข อเสนอแนะของผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วน เส ย (รายไตรมาส) - ระด บ 1 รวบรวมข อสร ป ข อร องเร ยน ข อค ดเห น ข อเสนอแนะฯ จาก ฝบห./สปข.4 - ระด บ 2 สร ปว ธ การปร บปร งค ณภาพ รายการข าว/งานบร การ - ระด บ 3 ด าเน นการตามว ธ การ ปร บปร งค ณภาพรายการข าว/งานบร การ ได แล วเสร จ ร อยละ ระด บ 4 ด าเน นการตามว ธ ฯ แล วเสร จ ร อยละ ระด บ 5 จ ดท ารายงานสร ปผลการ ปร บปร งค ณภาพรายการข าว/งานบร การ ส ง ผอ.สปข. 4 เพ อรวบรวมน าเสนอผ บร หาร 5.ร อยละความส าเร จของการจ ดท าข อม ล ด านการประชาส มพ นธ เพ อบร การประชาชน ผ านส อประชาส มพ นธ (เว บไซต ส อส งพ มพ ส อว ทย โทรท ศน ) อย างถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บน 6.ร อยละความส าเร จของการส อ ข าวและการ รายงานข าว (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 20

24 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) พ ฒนาการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสาร นโยบาย และการด าเน นงานของ ร ฐบาลให เก ดภาพล กษณ ด ของประเทศ 7.ร อยละความส าเร จของการอ านข าว ประกาศ บทความ สารคด เป นพ ธ กร และ ด าเน นการถ ายทอดเส ยงนอกสถานในงาน ต าง ๆ 8.ร อยละความส าเร จของการศ กษา จ ดเตร ยม รวบรวมและจ ดท าฐานข อม ลด าน ข าวและรายการเพ อผล ตข าว/รายการตาม ได ร บมอบหมาย 9.จ านวนคร งของความผ ดพลาดด านเน อหา ค ณภาพของแถบบ นท กเส ยง /ซ ด และส ออ น ๆ ขณะออกอากาศ (เฉล ยต อเด อน) 10.จ านวนคร งของการให ข อเสนอแนะและ ค าปร กษาแก ผ ผล ตรายการต าง ๆ เก ยวก บ หล กเกณฑ ตรวจสอบรายการ โฆษณา ข อความประชาส มพ นธ 11.จ านวนคร งของความไม พร อมในการ ปฏ บ ต หน าผล ตรายการในห องส งเก ดจาก เจ าหน าผผ ล ตรายการ (เฉล ยต อเด อน) 12.จ านวนคร งของการ Update ข อม ลด าน รายการเพ อการออกอากาศประจ าว นใน ระบบฐานข อม ลของหน วยงาน ให มค วาม ท นสม ย สะดวกในการส บค น (เฉล ยต อเด อน) (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 21

25 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) พ ฒนาการประชาส มพ นธ 13.จ านวนคร งของการ Update ข อม ล ข อม ลข าวสาร นโยบาย ข าวสารในส วนรบ ผ ดชอบเพ อบร การ และการด าเน นงานของ ประชาชนในเว บไซต (เฉล ยต อเด อน) ร ฐบาลให เก ดภาพล กษณ -ข อม ลข าวสารประจ าว น ด ของประเทศ -ข อม ลด านรายการ/การออกอากาศ 14.ร อยละความพ งพอใจของผ ม ส วนได ส วน เส ยต องานบร การในความร บผ ดชอบ (ประเม นจากแบบสอบถามหล งการให บร การ -ถ ายทอดสด/บ นท กเทปนอกสถาน -ผล ตรายการในห องส ง -สปอต /สก ป /สารคด - การให เช าเวลา / ร วมผล ตรายการ -อ น ๆ เช น ส าเนาเทปรายการ ฯ (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 22

26 การระดมความค ดเห นต วช ว ดรายบ คคล กล มช างไฟฟ า ช างภาพ สารสนเทศ ส งก ด สปข.๔ พ ษณ โลก เม อว น ๓๑ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมร ตนาปาร ค ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผล 1.ร อยละพ นเขตบร การในความร บผ ดชอบ ของการส งกระจายเส ยง สามารถร บส ญญาณเส ยงได (สวท.และ สวศ.ในพ น สปข.๔ ) 2.จ านวนคร งของความข ดข องทางเทคน คใน การออกอากาศ 3.จ านวนคร งของการด แลร กษาอ ปกรณ ทาง เทคน คห องออกอากาศให พร อมใช งาน 4.จ านวนคร งของการตรวจสอบค ณภาพของ การเช อมโยงส ญญาณดาวเท ยม 5.จ านวนคร งของความข ดข องทางเทคน ค จากห องรวมส ญญาณ 6.จ านวนคร งของการด แลร กษาอ ปกรณ เทคน คห องส งให อย ในสภาพพร อมใช งาน 7.จ านวนคร งของการซ อมบ าร งระบบ เคร อข าย (Lan) ให ม ประส ทธ ภาพ 8.จ านวนคร งของการตรวจสอบอ ปกรณ ระบบ IT เพ อบ าร งร กษาให พร อมใช งาน (เฉล ยต อเด อน) (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 23

27 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานการเง นและบ ญช กรมประชาส มพ นธ สายงาน น กว ชาการเง นและบ ญช ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพการเบ กจ าย 1.ร อยละความส าเร จของการจ ดท าบ ญช และ งบประมาณในภาพรวม, ควบค มถ กต องครบถ วนตามรายการการ การบร หารจ ดการองค กร เบ กจ ายได ส าเร จตามเป าหมาย - เอกสารรายงานความเคล อนไหวทาง การเง นท งเง นในและเง นนอก งบประมาณ - เง นท นหม นเว ยนถ กต องครบถ วน 2.ร อยละความส าเร จของการตรวจสอบ เอกสารใบส าค ญการร บ-จ ายเง นถ กต อง ครบถ วนตามรายการก าหนด 3.ร อยละความส าเร จในการสร ปรายงานงบ เด อนแล วเสร จภายในระยะเวลา 15 ว น ของ เด อนถ ดไป 4.ร อยละความส าเร จในการตรวจสอบ ต ดตามความถ กต องในการเบ กจ ายเง น งบประมาณในระบบ GFMIS 5.จ านวนคร งในการจ ดท า รายงานผลการใช จ ายเง นงบประมาณรายเด อน 6.ร อยละความส าเร จในการต ดตามล กหน เง น ย มทดรองราชการให ส งใบส าค ญ/ เง นสด ภายในก าหนดเวลา (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 24

28 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพการเบ กจ าย 7.จ านวนคร งท ส งค นเง นย มและใบส าค ญทด งบประมาณในภาพรวม, รองราชการล าช าเก น 30 ว นท าการ การบร หารจ ดการองค กร 8.จ านวนคร งจด สรรและเบ กจ ายเง นล าช า 9.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจาก ผ บ งค บบ ญชาส าเร จตามระยะเวลาก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 25

29 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานการเง นและบ ญช กรมประชาส มพ นธ สายงาน เจ าพน กงานการเง นและบ ญช ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพการเบ กจ าย 1.ร อยละความส าเร จของการจ ดท าบ ญช งบประมาณในภาพรวม, ถ กต อง ครบถ วนตามรายการการเบ กจ ายได การบร หารจ ดการองค กร ส าเร จตามเป าหมาย - เอกสารรายงานความเคล อนไหวทาง การเง น ท งเง นในและเง นนอก งบประมาณ - เง นท นหม นเว ยนถ กต องครบถ วน 2.ร อยละความส าเร จของการตรวจสอบ เอกสารใบส าค ญการร บ-จ ายเง นถ กต อง ครบถ วนตามรายการก าหนด 3.ร อยละความส าเร จในการสร ปรายงานงบ เด อนแล วเสร จภายในระยะเวลา 15 ว น ของ เด อนถ ดไป 4.ร อยละความส าเร จในการตรวจสอบ ต ดตามความถ กต องในการเบ กจ ายเง น งบประมาณในระบบ GFMIS 5.ร อยละความส าเร จของการควบค ม ก าก บ ด แลตรวจสอบการปฏ บ ต งานด านการเง น และบ ญช ได แล วเสร จตามเป าหมาย 6.ร อยละความส าเร จในการต ดตามล กหน เง น ย มทดรองราชการให ส งใบส าค ญ/เง นสด ภายในก าหนดเวลา (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 26

30 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) ประส ทธ ภาพการเบ กจ าย 7.จ านวนคร งท ส งค นเง นย มและใบส าค ญทด งบประมาณในภาพรวม, รองราชการล าช าเก น 30 ว นท าการ การบร หารจ ดการองค กร 8.จ านวนคร งจด สรรและเบ กจ ายเง นล าช า 9.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจาก ผ บ งค บบ ญชาส าเร จตามระยะเวลาก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 27

31 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ กรมประชาส มพ นธ สายงาน เจ าพน กงานธ รการ ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 1.ร อยละของจ านวนหน งส อร บ-ส ง ได ถ กต องภายในเวลาก าหนด 2.จ านวนหน งส อท กประเภทท ไ ด ร บจาก หน วยงานภายในและภายนอก เพ อเสนอ ผ บร หารลงนามล าช ากว า 1 ว นท าการ น บ จากว นร บหน งส อ 3.จ านวนเร องของเอกสารท กประเภทได ร บ จากส วนงานภายในเพ อเสนอผ บ ร หารลงนาม ม ความผ ดพลาด 4.ร อยละของหน งส อราชการจด พ มพ ได ถ กต องและท นเวลา 5.จ านวนคร งของการละเลยการจ ดท า รายงานการประช ม 6.ร อยละความส าเร จของการรวบรวมข อม ล จ ดเก บข อม ลสถ ต เอกสารหล กฐานหน งส อ ตามระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต ได ส าเร จตามเป าหมาย 7.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจาก ผ บ งค บบ ญชาส าเร จตามระยะเวลาก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 28

32 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ กรมประชาส มพ นธ สายงาน น กจ ดการงานท วไป ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs ระด บค าเป าหมาย (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 1.จ านวนคร งของการกล นกรองเอกสารเสนอ ผ บร หารผ ดพลาด 2.ระด บความส าเร จของความครบถ วน สมบ รณ ของการจ ดการประช ม ระด บ 1 - การเตร ยมการก อนการประช ม ระด บ 2 - การเตร ยมเน อหาการประช ม ระด บ 3 - การด าเน นการประช ม ระด บ 4 - การจ ดท ารายงานการประช ม ระด บ 5 การต ดตามงานในเร องได ร บ มอบหมายจากประช ม 3.ร อยละความส าเร จของการรวบรวมข อม ล จ ดเก บข อม ลสถ ต เอกสารหล กฐานหน งส อ ตามระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต ได ส าเร จตามเป าหมาย 4.ร อยละความส าเร จของการ พ ฒนางาน ปร บปร งระบบงานในความร บผ ดชอบได ส าเร จตามเป าหมาย 5.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจากผ บ งค บ -บ ญชาส าเร จตามระยะเวลาก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 29

33 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานพ สด กรมประชาส มพ นธ สายงาน เจ าพน กงานพ สด ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 1.ร อยละความส าเร จของการด า เน นการ ตามกระบวนการจ ดซ อจ ดจ างและเบ กจ าย 2.ร อยละความส าเร จของการด าเน นการ ควบค มการเบ กจ าย การย ม ค น และจ ดท า ทะเบ ยนค มว สด คร ภ ณฑ การตรวจสอบและ การรายงานผลให เป น ป จจ บน และตามเวลาก าหนด - จ ดท ารห สส นทร พย ด วยระบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) - ลงทะเบ ยนควบค ม ออกหมายเลข คร ภ ณฑ ได จ ดซ อใหม และได ร บ บร จาค - การจ าหน าย - การย มค นคร ภ ณฑ ส วนกลางตาม ป งบประมาณ - การจ ดท าทะเบ ยนค มว สด ให เป น ป จจ บน - รายงานยอดว สด คงเหล อ 3.ร อยละของการควบค มด แลการใช ยานพาหนะให อย ในสภาพพร อมใช งานเป น ประจ าท กเด อน (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 30

34 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 4.ร อยละของการด แลอาคารสถาน บ านพ ก ข าราชการให อย ในสภาพด พร อมใช งาน 5.ร อยละความส าเร จในการด าเน นการ ตรวจสอบซ อมแซมยานพาหนะและอาคาร สถานแล วเสร จตามรายการ ร องขอและ เวลาก าหนด 6.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจาก ผ บ งค บบ ญชาส าเร จตามระยะเวลาก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 31

35 ต วอย างต วช ว ดรายบ คคลส าหร บผ ปฏ บ ต งานพ สด กรมประชาส มพ นธ สายงาน น กว ชาการพ สด ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 1.ร อยละความส าเร จของการด าเน นการตาม กระบวนการจ ดซ อ จ ดจ าง และเบ กจ าย 2.ร อยละความส าเร จของการด าเน นการ ตรวจสอบและควบค มการเบ กจ าย การย ม ค น และจ ดท าทะเบ ยนค มว สด คร ภ ณฑ และ การรายงานผลให เป นป จจ บ น และตามเวลา ก าหนด - จ ดท ารห สส นทร พย ด วยระบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) - ลงทะเบ ยนควบค ม ออกหมายเลข คร ภ ณฑ ได จ ดซ อใหม และได ร บ บร จาค - การจ าหน าย - การย มค นคร ภ ณฑ ส วนกลางตาม ป งบประมาณ - การจ ดท าทะเบ ยนค มว สด ให เป น ป จจ บน - รายงานยอดว สด คงเหล อ 3.ร อยละของการควบค มด แลการใช ยานพาหนะให อย ในสภาพพร อมใช งานเป น ประจ าท กเด อน (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 32

36 ระด บค าเป าหมาย ผลส มฤทธ หล ก KRAs ต วช ว ดผลงาน KPIs (1) (2) ต อง ต ากว า ปร บปร ง คาดหว ง เป าหมาย...(เป าหมายสอดคล องก บเป าหมายผลการปฏ บ ต งานในระด บองค กร) 4.ร อยละของการด แลอาคารสถาน บ านพ ก ข าราชการให อย ในสภาพด พร อมใช งาน 5.ร อยละความส าเร จในการด าเน นการ ตรวจสอบซ อมแซมยานพาหนะและอาคาร สถานแล วเสร จ ตามรายการท ร องขอและ เวลาก าหนด 6.ร อยละของงานอ นได ร บมอบหมายจาก ผ บ งค บบ ญชาส าเร จตามระยะเวลา ก าหนด (3) (4) (5) บรรล เก นกว า ด เด น ตาม คาดหว ง คาดหว ง 33

37 34

38 35

39 36

40 37

41 38

42 39

43 หล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน กรมประชาส มพ นธ ( ปร บปร งใหม : ตามหน งส อ นร /2746 ลว. ส งหาคม 2555 ) เจตนารมณ ของการน า ระบบบร หารผลการปฏ บ ต ร าชการมาใช ใ นการประเม น ผลการปฏ บ ต ร าชการ เพ อ เพ ม ประส ท ธ ภ าพในการปฏ บ ต ง าน โดยใช ท ฤษฎ ใ นการสร า งแรงจ ง ใจให ผ ป ฏ บ ต ง านสามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และได ร บผลตอบแทนสอดคล อง เป นจร ง ตามผลการปฏ บ ต งานของ ตนเอง 1. ก าหนดช วงคะแนนการประเม นของแต ละระด บเป นมาตรฐานเด ยวก นท กส าน ก/กอง ( ก าหนดระด บคะแนนแบบอ งเกณฑ ) ด งน ระด บ ด เด น 1 ด เด น 2 ด มาก 1 ด มาก 2 ด พอใช ต องปร บปร ง คะแนน ต ากว า ก าหนดแบบประเม น - แบบ ปร.2 : แบบประเม นผลส มฤทธ ของงานโดยรวม แบบ ปร.2 เด ม และ แบบ ปร.2-1 มาไว ในแบบเด ยวก น - แบบ ปร.2-1 : แบบรายงานผลการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล โดยการรวมแบบ ปร.2-2 เด ม และ แบบ ปร.2-3 เด ม เข าไว ในแบบเด ยวก น ท งน เพ อให ผ ใช แบบประเม นได ร บความสะดวก และใช แบบประเม นได ง ายย งข น 40

44 41

45 สร ปสาระส าค ญในการจ ดท าต วช ว ด ( ปร. 2 ) ความหมายของ ปร. 2 การตกลงก นระหว างผ บ งค บบ ญชา ก บผ ใต บ งค บบ ญชา ว าจะท าอะไรให ประสบผลส าเร จ และจะ ว ดผลส าเร จของงานโดยว ธ ใด การถ ายทอด ปร. 2 กปส. ถ ายทอดตามล าด บข น อปส. รปส. ผอ.ส าน ก/กอง ผ บร หารหน วยงาน ( ผอ.สวท. ผอ.สทท. ผอ.ส วน, ผอ.สวศ.,ห วหน ากล ม / ฝ าย ) ผ ปฏ บ ต ท กคนในหน วยงาน ข อส งเกต : กรณ การถ ายทอดต วช ว ดจากผ บ งค บบ ญชาระด บส งย งไม แล วเสร จ ผ บร หารแต ละ หน ว ยงาน สามารถจ ด ท า ปร.2 ก บ บ ค ลากรในส งก ดได ก อ น โดยน างานพ น ฐานและงานอ น ๆ ได ร บ มอบหมาย มาจ ดท าต วช ว ด และเม อต วช ว ดจากผ บ งค บบ ญชาระด บส งแล วเสร จ ถ ายทอดมาตามล าด บข น เร ยบร อยแล ว สามารถเพ มเต มต วช ว ดลงใน ปร.2 ได แต ห ามแก ไขต วช ว ดเด มท าไว ก อนหน า ยกเว น ม การเปล ยนแปลงต าแหน งหน า จ านวนต วช ว ดใน ปร.2 ไม น อยกว า 4 ต ว และไม เก น 9 ต ว รายละเอ ยดเน องานลงใน ปร. 2 แบ งเป น 3 ส วนหล ก ได แก งานประจ าตาม job ของแต ละคน งาน โครงการตามนโยบาย กปส. / ประเด นย ทธศาสตร ( ร บจากผ บ งค บบ ญชา ) งานอ น ๆ ได ร บมอบหมาย 42

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมตรวจบ ญช สหกรณ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธ นวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบ ญช สหกรณ รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต มหมวด 5 มาตรา 39 และ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ประเภท/ระด บ ประเภทท วไป ระด บอาว

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ - 136 - ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ ความเป นมา งานธ รการเป นส วนราชการของกองบร การการศ กษา ซ งจ ดต งตามหน งส อทบวงมหาว ทยาล ย ท ทม 0202/24594 ลงว นท 20 ก นยายน 2531 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานธ

More information

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 1 หน วยท 8 น กว ชาการตรวจสอบ ภายใน 14233 หน วยตรวจสอบ ภายใน 9 น กจ ดการงานท วไป 14234 หน วยตรวจสอบ ภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน - 1 - เอกสารค าอธ บายรายละเอ ยดต วช ว ด เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามกรอบค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ แผนย ทธศาสตร ของ ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ

More information

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร 1 1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร กระทรวงพล งงาน ป 2554 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) Q3 SP1 หน วยงาน ด านแผน ท กกรม LD1 SP2 2 การปร บท ศทางด านพล งงาน ร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒)

มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒) มาตรฐานต าแหน ง ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งบ คลากรทางการศ กษาอ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(.(๒) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า หน งส อส าน กงาน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา 2 การบร หารงานธ รการว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยาม การกาหนดกระบวนการและ

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย)

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย) เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน (ระด บส วนงานย อย) (ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557) ต วช ว ดร วม :

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต พ มพ คร งแรก ธ นวาคม 2554 จ านวนการพ มพ 70 เล ม จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต คณะท างาน ฯ 1. น.ส.ส ร กานต

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การปฏ บ ต ราชการและน เทศ และน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด านท 1 การบร หารจ ดการ

การปฏ บ ต ราชการและน เทศ และน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 2558 ด านท 1 การบร หารจ ดการ แบบประเม น ประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการ การปฏ บ ต ราชการและน เทศ และน เทศองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป 28 ด านท การบร หารจ ดการ ช อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)..... อ าเภอ.. จ งหว ด.. ห วข อประเม น. การบร

More information

สร ปกระบวนงานส าค ญ ท ได จ ดท าแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ป 2555 ของ สพจ.

สร ปกระบวนงานส าค ญ ท ได จ ดท าแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ป 2555 ของ สพจ. กระบวนการปฏ บ ต งาน/ โครงการ/ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม นและ ว ตถ ประสงค ของการควบค ม 1. งานระบบสารบรรณ -เพ อให การร บ ส งหน งส อ ราชการเป นไปตามระเบ ยบ ของทางราชการ สร ปกระบวนงานส าค ญ ท ได จ ดท าแผนการปร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ของกล มบร หารงานคล งและส นทร พย ส าน กอ านวยการ ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กระบวนการบร หารงานคล งและส นทร พย รห ส WM สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ

More information