1. ต าแหนงท เปดร บสม คร

Size: px
Start display at page:

Download "1. ต าแหนงท เปดร บสม คร"

Transcription

1 (ส าเนา) ประกาศองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเขาร บการสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจาง ขององคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค... ดวยองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะด าเน นการสรรหาและเล อกสรรบ คคล เป นพน กงานจางตามภารก จและพน กงานจางท วไปขององคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จ านวน 17 ต าแหนง รวม 84 อ ตรา อาศ ยอ านาจตามความในขอ 18 และขอ 19 ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบร หาร สวนจ งหว ด จ งหว ดนครสวรรค เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บพน กงานจาง ประกาศ ณ ว นท 20 ส งหาคม พ.ศ จ งประกาศร บสม ครบ คคลเพ อเขาร บการเล อกสรรเปนพน กงานจาง ขององคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค ด งน 1. ต าแหนงท เปดร บสม คร 1.1 พน กงานจางตามภารก จ จ านวน 14 ต าแหนง 39 อ ตรา ด งน - ต าแหนงส าหร บผ ม ค ณว ฒ 1. ผ ชวยเจาหนาท ระบบงานคอมพ วเตอร จ านวน 2 อ ตรา 2. ผ ชวยน กว ชาการพ ฒนาการทองเท ยว จ านวน 1 อ ตรา 3. ผ ชวยน กพ ฒนาช มชน จ านวน 1 อ ตรา 4. ผ ชวยเจาพน กงานการเง นและบ ญช จ านวน 1 อ ตรา 5. ผ ชวยเจาพน กงานธ รการ จ านวน 9 อ ตรา 6. ผ ชวยนายชางเข ยนแบบ จ านวน 1 อ ตรา 7. ผ ชวยนายชางโยธา จ านวน 1 อ ตรา 8. ผ จ านวน 1 อ ตรา 9. ผ ชวยเจาหนาท บ นท กขอม ล จ านวน 7 อ ตรา 10.ผ ชวยชางโยธา จ านวน 1 อ ตรา - ต าแหนงส าหร บผ ม ท กษะ 11. พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดหน ก จ านวน 8 อ ตรา 12. พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดกลาง จ านวน 1 อ ตรา 13. พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา จ านวน 1 อ ตรา 14. พน กงานข บรถยนต จ านวน 4 อ ตรา

2 พน กงานจางท วไป จ านวน 3 ต าแหนง 45 อ ตรา ด งน 1. พ เล ยง จ านวน 1 อ ตรา 2. คนสวน จ านวน 1 อ ตรา 3. คนงาน จ านวน 43 อ ตรา หมายเหต สม ครไดคนละไมเก น 1 ต าแหนง 2. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหนงของผ สม คร 2.1 ค ณสมบ ต ท วไป ผ ซ งจะไดร บการจางเปนพน กงานจาง ตองม ค ณสมบ ต และไมม ล กษณะตองหามตามขอ 4 ของประกาศ ก.จ.จ. จ งหว ดนครสวรรค เร อง มาตรฐานท วไปเก ยวก บพน กงานจาง ประกาศ ณ ว นท 20 ส งหาคม พ.ศ ด งน (1) ม ส ญชาต ไทย (2) ม อาย ไมต ากวา 18 ปF และไมเก น 60 ปF (3) ไมเปนบ คคลลมละลาย (4) ไมเปนผ ม กายท พพลภาพจนไมสามารถปฏ บ ต หนาท ไดไรความสามารถ หร อจ ตฟHIนเฟJอนไมสมประกอบ หร อเปนโรคตามท ก าหนดไวในประกาศก าหนดโรคท เป นล กษณะตองหามเบ องตน ส าหร บขาราชการองคการบร หารสวนจ งหว ด ด งน 4.1 โรคเร อนในระยะต ดตอหร อในระยะท ปรากฏอาการเป นท ร งเก ยจ แกส งคม 4.2 ว ณโรคในระยะอ นตราย 4.3 โรคเทาชางในระยะท ปรากฏอาการเปนท ร งเก ยจแกส งคม 4.4 โรคต ดยาเสพต ดใหโทษ 4.5 โรคพ ษส ราเร อร ง (5) ไมเป นผ ด ารงต าแหนงทางการเม อง กรรมการพรรคการเม อง หร อเจาหนาท ใน พรรคการเม อง (6) ไมเปนผ ด ารงต าแหนงผ บร หารทองถ น คณะผ บร หารทองถ นสมาช กสภาทองถ น (7) ไมเป นผ เคยตองร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดใหจ าค กเพราะกระท าความผ ด ทางอาญา เวนแตเปนโทษส าหร บความผ ดท ไดกระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (8) ไมเป นผ เคยถ กลงโทษใหออก ปลดออก หร อไลออกจากราชการ ร ฐว สาหก จ หร อ หนวยงานอ นของร ฐ (9) ไมเป นขาราชการหร อล กจางของสวนราชการ พน กงานหร อล กจาง ของหนวยงานอ น ของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อพน กงานหร อล กจางของราชการสวนทองถ น

3 -3-3. เอกสารและหล กฐานท ใชในการสม คร ผ ประสงคจะสม ครใหย นใบสม ครดวยตนเองตอเจาหนาท ร บสม คร พรอมท งเอกสารฉบ บจร ง และส าเนาเอกสารท ร บรองความถ กตอง อยางละ 1 ช ด มาย นในว นสม คร ด งตอไปน 1. ส าเนาว ฒ การศ กษา ท แสดงวาเปนผ ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหนงท สม คร 2. ส าเนาทะเบ ยนบาน 3. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน 4. ร ปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาด า ขนาด 1 น ว จ านวน 3 ร ป (ถายคร งเด ยวก นไมเก น 6 เด อน) 5. ส าเนาใบอน ญาตข บรถตามกฎหมาย (ส าหร บต าแหนงพน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดหน ก, ต าแหนง พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดกลาง, ต าแหนง พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา และ ต าแหนง พน กงานข บรถยนต) 6. หน งส อร บรองการท างานจากนายจาง หร อหนวยงาน ท นาเช อถ อและตรวจสอบได หร อ หนวยงานซ งระบ ถ งล กษณะงานท ไดปฏ บ ต โดยไดปฏ บ ต มาแลวไมต ากวา 5 ปF (ส าหร บต าแหนงพน กงานข บ เคร องจ กรกลขนาดหน ก,ต าแหนง พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดกลาง,ต าแหนง พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา และต าแหนง พน กงานข บรถยนต) 7. ใบร บรองแพทยท แสดงวาไมเปนโรคตองหามและสารเสพต ด (ท แพทยออกใหไมเก น 1 เด อน) 8. ส าเนาใบร บรองผานการตรวจเล อกทหารกองเก นเขาร บราชการทหารกองประจ าการหร อ หล กฐานร บรองผานการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) 9. ส าเนาหล กฐานอ น ๆ เชน หล กฐานการเปล ยนช อต ว ช อสก ล ค าน าหนานาม ทะเบ ยนสมรส ทะเบ ยนหยา ฯลฯ 4. ก าหนดว น เวลา สถานท ร บสม คร องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะเปQดร บสม ครบ คคลเพ อเขาร บการเล อกสรรเป น พน กงานจาง ระหวางว นท มกราคม 2556(เวนว นหย ดราชการ)โดยผ ประสงคจะสม ครเป นพน กงานจางให ต ดตอและย นใบสม ครดวยตนเอง ณ ศาลาประชาคมจ งหว ดนครสวรรค หร อสอบถามไดท ฝSายบร หารงานบ คคล ส าน กปล ดองคการบร หารสวนจ งหว ด องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค หร อทางโทรศ พทหมายเลข ตอ 102.และหมายเลข หร อ 5. คาธรรมเน ยมการสม คร ผ สม ครท กต าแหนงจะตองเส ยคาธรรมเน ยมการสม คร ในอ ตรา 100 บาท เม อผ สม ครเส ยคาธรรมเน ยมในการสม ครแลว จะไมจายค นใหท กกรณ

4 -4-6. ว ธ การสรรหาและเล อกสรร หล กเกณฑการเล อกสรรบ คคลเพ อปฏ บ ต งานย ดหล ก สมรรถนะ ท จ าเป นตองใชส าหร บการ ปฏ บ ต งานในต าแหนงท องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค ก าหนด ประเม นโดยว ธ การส มภาษณ และหร อทดสอบท กษะเฉพาะของบ คคล ในเร องตาง ๆ ท จ าเป นตองปฏ บ ต งานตามท องคการบร หาร สวนจ งหว ดนครสวรรค ก าหนด ด งน 6.1 พน กงานจางท วไป ประเม นสมรรถนะดวยว ธ การส มภาษณ 6.2 พน กงานจางตามภารก จ (ต าแหนงส าหร บผ ม ค ณว ฒ ) ประเม นสมรรถนะดวยว ธ การ สอบขอเข ยนหร อว ธ การสอบปฏ บ ต และว ธ การส มภาษณ 6.3 พน กงานจางตามภารก จ (ต าแหนงส าหร บผ ม ท กษะ) ประเม นสมรรถนะดวยว ธ การสอบ ปฏ บ ต และว ธ การส มภาษณ 7. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสรรหาและเล อกสรร พร อมว น เวลา สถานท เล อกสรร และระเบ ยบเก ยวก บการสอบ 7.1 องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เขาร บการเล อกสรรท ก ต าแหนง พรอมท งว น เวลา และสถานท สอบ ในว นท 8 ก มภาพ นธK องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะด าเน นการประเม นสมรรถนะ พน กงานจ าง ตามภารก จ (ต าแหนงส าหร บผ ม ค ณว ฒ และต าแหนงส าหร บผ ม ท กษะ) โดยว ธ การสอบขอเข ยนหร อว ธ การสอบปฏ บ ต ในว นท ก มภาพ นธK 2556 (ตามเอกสารแนบทาย) 7.3 องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะด าเน นการประเม นสมรรถนะ พน กงานจ าง ท วไป โดยว ธ การส มภาษณ ในว นท 21 ก มภาพ นธK องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เขาร บการเล อกสรร พน กงานจ างตามภารก จ(ต าแหนงส าหร บผ ม ค ณว ฒ และต าแหนงส าหร บผ ม ท กษะ) โดยว ธ การส มภาษณ พรอมท งว น เวลา และสถานท ส มภาษณ ในว นท 27 ก มภาพ นธK องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะด าเน นการส มภาษณ พน กงานจาง ตาม ภารก จ(ต าแหนงส าหร บผ ม ค ณว ฒ และต าแหนงส าหร บผ ม ท กษะ) ในว นท 7-8 ม นาคม 2556 โดยปQดประกาศไว ณ ส าน กงานองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค หร อสามารถสอบถามไดท ฝSายบร หารงานบ คคล ส าน ก ปล ดองคการบร หารสวนจ งหว ด องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค โทรศ พทหมายเลข ตอ 102. และหมายเลข หร อ 8. เกณฑKการต ดส นส าหร บผ ผานการเล อกสรร องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค ก าหนดใหผ ผานการทดสอบ จะตองไดคะแนนแตละ ภาคไมต ากวารอยละ 60 เปนผ ผานการค ดเล อก

5 -5-9. การประกาศผลการเล อกสรร องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะประกาศผลการเล อกสรรบ คคลเพ อเขาร บการสรรหา และเล อกสรรเปนพน กงานจางขององคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค ในว นท 13 ม นาคม 2556 โดยปQดประกาศไว ณ ส าน กงานองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค หร อต ดตอสอบถามได ท ฝSายบร หารงาน บ คคล ส าน กปล ดองคการบร หารสวนจ งหว ด องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค หร อโทรศ พท หมายเลข ตอ102หร อ หร อ 10. การข นบ ญช ผ ผานการเล อกสรร 1. การข นบ ญช รายช อผ ผานการเล อกสรร จะเร ยงล าด บท จากผ ผานการเล อกสรร ท ได คะแนนส งส ดลงมาตามล าด บ ถาคะแนนเทาก นใหผ ท ไดร บหมายเลขประจ าต วผ สม ครกอน เปนผ อย ในล าด บท ส งกวา 2. บ ญช รายช อผ ผานการเล อกสรร ก าหนดใหบ ญช ม อาย ใชไดไมเก น 1 ปF น บจากว นประกาศผลผ ผานการเล อกสรร ท งน หากองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค ม การสรรหาและเล อกสรร ในต าแหนงเด ยวก นอ ก และไดข นบ ญช ผ ผานการเล อกสรรคร งใหม ถ อวายกเล กบ ญช ผ ผาน การเล อกสรรคร ง กอนในต าแหนงเด ยวก น 11. การจ ดจางเปOนพน กงานจาง ผ ผานการเล อกสรร จะไดร บการจ ดจางเป นพน กงานจาง ส งก ด องคการบร หารสวนจ งหว ด นครสวรรค ตามล าด บท ในบ ญช ผ ผานการเล อกสรร ตามต าแหนงวาง และตามความจ าเป น ของ องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค 12. เง อนไขการจาง องคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค จะท าส ญญาจางเม อไดร บความเห นชอบ การจาง จาก ก.จ.จ. จ งหว ดนครสวรรค จ งจะท าส ญญาจางได โดยก าหนดระยะเวลาการจางพน กงานจาง ตามภารก จม ส ญญา จางไมเก นคราวละ 4 ปF และพน กงานจางท วไป ม ส ญญาจางไมเก นคราวละ 1 ปF อน งในการสม ครคร งน หากคณะกรรมการด าเน นการสรรหาและเล อกสรรพน กงานจาง ตรวจ พบภายหล งวาผ สม ครรายใดม ค ณสมบ ต ไมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงหร อม ค ณสมบ ต ไมครบถวน ตามประกาศ ร บสม คร จะถ อวาเปนผ ขาดค ณสมบ ต ในการสม คร และไมม ส ทธ ไดร บการบรรจ แตงต งใหด ารงต าแหนงพน กงานจาง จ งประกาศใหทราบท วก น ประกาศ ณ ว นท 8 มกราคม พ.ศ (นายมานพ ศร ผ ง) นายกองคการบร หารสวนจ งหว ดนครสวรรค

ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม

ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม ประกาศเทศบาลต าบลร ษฎา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเปนพน กงานจาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คร งท 2)... ดวยเทศบาลต าบลร ษฎาม ความประสงค-จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจางเปนพน กงานจาง จ านวน 8 ต าแหน.ง

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานจ างตามภารก จ... ด วยองค การบร หารส วนต าบลเช ยรใหญ จะด าเน นการร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อ บรรจ และแต

More information

ประกาศ องค การบร หารส วนต าบลบางส ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง -----------------------------

ประกาศ องค การบร หารส วนต าบลบางส ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง ----------------------------- ประกาศ องค การบร หารส วนต าบลบางส ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง ----------------------------- ด วย องค การบร หารส วนต าบลบางส ก ม ความประสงค จะด าเน นการร บสม ครบ คคล เพ อสรรหาและเล

More information

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ เร อง ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

More information

(สาเนา) 2/ทร พยากร...

(สาเนา) 2/ทร พยากร... (สาเนา) ประกาศจ งหว ดชลบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยจ งหว ดชลบ ร ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ส าเนา ประกาศกรมสรรพสาม ต เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ---------------

ส าเนา ประกาศกรมสรรพสาม ต เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป --------------- ส าเนา ประกาศกรมสรรพสาม ต เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป --------------- ด วยกรมสรรพสาม ตประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการประเภทท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

1. ช อต าแหน งท เป ดร บสม คร และอ ตราว างท จะจ ดจ าง

1. ช อต าแหน งท เป ดร บสม คร และอ ตราว างท จะจ ดจ าง ประกาศกรมปาไม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ส งก ดกรมปาไม ป งบประมาณ พ.ศ. 2557... ด วยกรมปาไม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการท วไป ในต าแหนงตาง ๆ ส งก ดกรมปาไม

More information

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา ประกาศเทศบาลเม องบ านสวน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง ป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 3 ด วยเทศบาลเม องบ านสวน จะดาเน นการ ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป น พน กงานจ าง ป งบประมาณ

More information

๑. หน วยงานและต าแหน งท จะบรรจ และแต งต ง อ ตราค าจ าง และระยะเวลาในการจ าง

๑. หน วยงานและต าแหน งท จะบรรจ และแต งต ง อ ตราค าจ าง และระยะเวลาในการจ าง ประกาศกรมการบ นพลเร อน เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการ เป นล กจ างช วคราวต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร และต าแหน งพน กงานธ รการ --------------------------------- ด วย กรมการบ

More information

ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร

ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน) ---------------------------------- ด วยสาน

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน. ด วยโรงเร ยนหนองต มว ทยา อ าเภอกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย ประสงค จะร บสม ครบ

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... โรงเร ยนบ านแม โต ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นล กจ าง ช

More information

สาเนา /3. การร บสม คร..

สาเนา /3. การร บสม คร.. สาเนา ประกาศจ งหว ดพ จ ตร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร -------------------------- ด วย จ งหว ดพ จ ตรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน

More information

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง ประสงค จะค ดเล อกบ คคลเพ อเข าท างาน เป นล กจ างช วคราวในส

More information

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน ประกาศโรงเร ยนบ านก ว ง เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อปฏ บ ต หน าท เจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน ( โครงการค นคร ให น กเร ยน )... ด วย โรงเร ยนบ านก ว ง จะดาเน นการสอบค ดเล อกบ คคล เพ อปฏ บ ต หน าท เจ

More information

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก ประกาศส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ งม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อ เล อกสรรเป นพน กงานราชการ จ านวน ๔ อ ตรา ฉะน น อาศ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) *********************

ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) ********************* ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) ********************* ด วย โรงเร ยนบ านต งลอย อาเภออมก อย จ งหว ดเช ยงใหม ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ

More information

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว (ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะด าเน นการค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร

More information

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป.. ด วย เทศบาลตาบลหนองหล ม อาเภอดอกคาใต จ งหว ดพะเยา ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล สอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน

More information

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม (สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ด วยส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ

More information

ประกาศองค การบร หารส วนตาบลกะฮาด เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนตาบลสายงานผ ปฏ บ ต เพ อแต งต งให ดารงตาแหน งสายงานผ บร หาร ขององค การบร หารส

ประกาศองค การบร หารส วนตาบลกะฮาด เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนตาบลสายงานผ ปฏ บ ต เพ อแต งต งให ดารงตาแหน งสายงานผ บร หาร ขององค การบร หารส ประกาศองค การบร หารส วนตาบลกะฮาด เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนตาบลสายงานผ ปฏ บ ต เพ อแต งต งให ดารงตาแหน งสายงานผ บร หาร ขององค การบร หารส วนตาบลกะฮาด... ด วยองค การบร หารส วนต าบลกะฮาด จะด าเน

More information

๑. ต าแหน งท บรรจ และแต งต ง

๑. ต าแหน งท บรรจ และแต งต ง (ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ----------------------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะด าเน นการค ดเล อกเพ

More information

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน...... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย และโรงเร ยนบ านโนนสวาง อาเภอน าย น ม ความประสงค

More information

๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง...

๑.๒ พน กงานจ างท วไป (ค) โรคเท าช าง... ประกาศเทศบาลนครนนทบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานจ าง เทศบาลนครนนทบ ร ประจาป งบประมาณ 2558... ด วยเทศบาลนครนนทบ ร จะด าเน นการค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานจ างในต าแหน ง ท ว างตามกรอบอ ตราก

More information

สำเนำ 1.2 ส ทธ ประโยชน...

สำเนำ 1.2 ส ทธ ประโยชน... สำเนำ ประกาศกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ส งก ดกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ----------------------------------

More information

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว 1 ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว.. ด วยโรงพยาบาลก นทรล กษ ม ความประสงค จะร บสม ครเล อกบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ในตาแหน งต างๆของโรงพยาบาล ฉะน นอาศ ยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information