โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา

Size: px
Start display at page:

Download "โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา"

Transcription

1 โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา 2557 เลขท 174 ซอยศ ภราช ถนนพหลโยธ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพมหานคร ต งอย ในเขตพ นท การศ กษา กร งเทพมหานคร รห สสถานศ กษา สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา โรงเร ยนร จ เสร ว ทยาม ความร วมม อก นระหว างคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา คร ผ ปกครอง ดาเน นการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง โดยม งเน นให บ คลากรท กฝ ายของโรงเร ยนม ความร ความเข าใจและร วมม อก น ปฏ บ ต งาน โครงการ ก จกรรมต าง ๆ เพ อยกระด บค ณภาพมาตรฐานของโรงเร ยนในด าน ต าง ๆ ให สอดคล องก บ นโยบายปฏ ร ปการศ กษา และม การจ ดทารายงานค ณภาพการศ กษาประจาป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อนาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเพ อรองร บการ ประก นค ณภาพภายนอก คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยนร จ เสร ว ทยาหว งเป นอย างย งว ารายงานการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาประจาป 2557 ของสถานศ กษาจะให ข อม ลสารสนเทศท เป นประโยชน สาหร บใช เป นฐานข อม ลในการพ ฒนา ปร บปร งและก าหนดท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป รายงานประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาฉบ บน สาเร จล ล วงด วยด โดยได ร บความร วมม อจากบ คลากร ท กฝ าย คณะผ จ ดทาจ งขอขอบค ณมา ณ โอกาสน คณะผ จ ดทา ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา

3 3 คานา สารบ ญ หน า บทท ท 1 ข อม ลพ นฐาน 4 บทท ท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา 34 บทท ท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 48 - ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานประจาป ของสถานศ กษา 48 - ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 65 ระด บการศ กษาปฐมว ย มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 65 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 70 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 75 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 78 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 85 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 94 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 95 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม 96 สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานของสถานศ กษา 97 ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา 99 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต 105 บทท 4 สร ปผลการพ ฒนาและการนาไปใช 109 ภาคผนวก จ ดเด นของสถานศ กษา 109 จ ดท ควรพ ฒนา 110 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 112 ความต องการและความช วยเหล อ

4 4 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อโรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ท ต ง 174 ซอยศ ภราช ถนนพหลโยธ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพมหานคร ส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน โทร , โทรสาร Website: rujiseri.ac.th 1.2 ได ร บอน ญาตจ ดต ง เม อ ว นท 5 เมษายน เป ดสอนระด บช น เตร ยมอน บาล ถ งระด บช น ม ธยมศ กษาป ท เน อท 7 ไร 4 ตารางวา 1.5 เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร เขต ประว ต โรงเร ยนโดยย อ โรงเร ยนร จ เสร ว ทยาเป นโรงเร ยนสหศ กษา ก อต งข นเม อ 5 เมษายน พ.ศ โดยม ค ณหญ งน อย ร จ รวงศ เป นเจ าของและผ ก อต ง แต เด มโรงเร ยนได ร บรองว ทยฐานะ เม อป พ.ศ ได ร บอน ญาตให ร บน กเร ยน ได ไม เก น 3,600 คน ม ห องเร ยนท งหมด 80 ห อง แบ งภาคเร ยนเป น 3 ภาค ว นหย ดประจาส ปดาห ค อ ว นพฤห สบด และว นอาท ตย ร บน กเร ยนต งแต ช นอน บาลป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดทาการสอนต งแต เวลา 8.00 น น. เม อค ณหญ งน อย ร จ รวงศ ได ถ งแก กรรมเม อว นท 4 พฤษภาคม 2521 นางร จา เพ ญตระก ล เป นผ ร กษาการ แทนเจ าของโรงเร ยน ตามคาส งศาลคด ดาเลขท 6891/2521 คด แดงหมายเลขท 7450/2521 จนถ งป พ ทธศ กราช 2526 (รายละเอ ยดต างๆน นแจ งอย ในทะเบ ยนของโรงเร ยน) ต อมานางจ นท มา ท ปส วรรณ ได ร บการแต งต งเป น ผ ร บใบอน ญาตโรงเร ยนร จ เสร ว ทยา เม อว นท 2 พฤษภาคม 2527 และเม อ 8 ส งหาคม 2533 นางจ นท มา ท ปส วรรณ ได แต งต งให นางร จา เพ ญตระก ล เป นผ ร บมอบอานาจทาการแทนผ ร บใบอน ญาตโรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ต อมาโรงเร ยนได ปร บเปล ยนการแบ งภาคเร ยน เป น 2 ภาค ค อ ภาคเร ยนท 1 และภาคเร ยนท 2 ส วน ว นหย ดประจาส ปดาห ก ได ปร บเปล ยนเป น ว นเสาร และว นอาท ตย ร บน กเร ยนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 3 แต ย งคงเป ดสอนต งแต เวลา น. เม อป พ.ศ โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ได แบ งเน อท และอาคารเร ยนบางส วนเป ดเป นโรงเร ยนร จ เสร บร หารธ รก จ โรงเร ยนร จ เสร ว ทยาจ งม พ นท 2,804 ตารางวา ม ต กเร ยน 3 ช น จานวน 2 หล ง ม จานวนห องเร ยน 33 ห องเร ยน เป นห องเร ยนขนาด 6 8 เมตร อ ตราความจ น กเร ยน 1,485 คน โรงเร ยนได พ ฒนาอาคารสถานท ท ให เก ดความม นคง แข งแรง ปลอดภ ยและสวยงามตลอดมา ท งย งปร บปร งตกแต งอาณาบร เวณด วยต นไม ใหญ ไม ดอก ไม ประด บ และสร างบรรยากาศท งในและนอกห องเร ยนเพ อให เอ อต อการเร ยนร ต อมาโรงเร ยนร จ เสร บร หารธ รก จได เล กก จการ เม อว นท 16 พฤษภาคม 2549 ป พ.ศ ม คร ท งหมด 42 คน ม ห องเร ยน 23 ห อง จานวนน กเร ยนรวม 813 คน พน กงานภารโรง ท งหมด 9 คน โรงเร ยนจ ดเก บค าธรรมเน ยมการเร ยน ป ละ 2 คร ง ในป น เป นป ท 2 ท โรงเร ยนร จ เสร ว ทยาได ร บเง น อ ดหน นค าธรรมเน ยมการเร ยน 20 เปอร เซ นต ของค าใช จ ายรายห วน กเร ยนช นประถมศ กษาท จะได ร บการอ ดหน น

5 เป นบ ตรอ ดหน นค าเล าเร ยน 20 เปอร เซ นต ค อน กเร ยนท กคนท เร ยนช นประถมศ กษาป ท 1-4 และม ธยมศ กษาป ท 1-3 ส วนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5-6 เก บค าธรรมเน ยมการเร ยนตามอ ตราเด ม รายได ในการบ รณะซ อมแซมส งก อสร าง อาคารและบร เวณโรงเร ยนล วนได จากเง นค าเล าเร ยนหร อ ค าธรรมเน ยมการเร ยนของน กเร ยน ส วนค าใช จ ายอ นๆ ของโรงเร ยน เช น เง นเด อนคร การพ ฒนาบ คลากรด วยการ ส งไปอบรมหร อท ศนศ กษา การจ ดหา จ ดซ อส อ และอ ปกรณ การเร ยนการสอน บางส วนได จากเง นธรรมเน ยมการ เร ยน บางส วนได จากเง นอ ดหน นเป นบ ตรอ ดหน นค าเล าเร ยน 20 เปอร เซ นต ท ร ฐจ ดให และบางส วนก ได จากการ บร จาค หล กส ตรท โรงเร ยนร จ เสร ว ทยาจ ดสอนในป การศ กษา 2544 ม 2 หล กส ตร ค อหล กส ตรประถมศ กษา ป พ.ศ ฉบ บปร บปร ง ป พ.ศ ช นประถมศ กษาป ท 1-6 โรงเร ยนจ ดแบ งคาบการเร ยนให เท าก น เป นคาบ ละ 50 นาท ภาคเช าเร ยน 3 คาบ ภาคบ ายเร ยน 3 คาบ และม พ กกลางว น พ กน อย จากน นเป นช วโมงก จกรรม พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนตามความสนใจและความสามารถท งก จกรรมว ชาการและก จกรรมอ น ๆ ส วนหล กส ตรม ธยม โรงเร ยนใช หล กส ตรม ธยมศ กษา ป พ.ศ ฉบ บปร บปร ง ป พ.ศ จ ดเวลาเร ยนคาบละ 50 นาท ภาคเช า 3 คาบ ภาคบ าย 4 คาบ เพ อให ม เวลาเร ยนครอบคล มท กว ชาตามท หล กส ตรก าหนด เม อว นท 6 ม ถ นายน พ.ศ โรงเร ยนได ร บอน ญาตให ร บน กเร ยนได ไม เก น 1,485 คน ในจานวน ห องเร ยน 33 ห อง ร บน กเร ยนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ต องเป นโสด และม ผ ปกครองด แล ร บผ ดชอบ น กเร ยนต องแต งกายและปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบของโรงเร ยน โรงเร ยนขออน ญาตเป ดระด บอน บาล 1-3 ด วยโดยใช เคร องแบบน กเร ยนแบบเด ยวก บระด บประถมศ กษา ม การจ ดสอนก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม ชมรมต าง ๆ มากมาย ท งว ชาการและก จกรรมคอมพ วเตอร ว ายน า ภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2545 โรงเร ยนได เป นโรงเร ยนเคร อข ายการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน และม หล กส ตร สถานศ กษา โดยเร มใช ก บระด บช นประถมศ กษาป ท 1, ประถมศ กษาป ท 4 และม ธยมศ กษาป ท 1 ส วนช นอ นย งคงใช หล กส ตรเด ม พร อมจ ดต งคณะกรรมการบร หารสถานการศ กษาข นพ นฐาน (ซ งม วาระ 3 ป ) ป การศ กษา 2546 โรงเร ยนใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ก บระด บช นประถมศ กษาป ท 1-2, ประถมศ กษาป ท 4-5 และม ธยมศ กษาป ท 1-2 กาหนดคาบการเร ยน เป นคาบละ 1 ช วโมง จ ดให ม ห องเสร มท กษะ สาหร บอน บาล โดยรวมของเล นเพ อพ ฒนาท กษะของอน บาลโดยเฉพาะและจ ดเวลาให น กเร ยนเข ามาฝ กฝน,เพ มห อง โสตท ศน ปกรณ เพ อให น กเร ยนได เข ามาศ กษาจากว ด ท ศน ซ ด ป การศ กษา 2547 โรงเร ยนใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานก บท กระด บช นเร ยน เป นป แรก เพ มก จกรรม พ ฒนาผ เร ยนตามความสนใจของน กเร ยน เช น ชมรมหมากกระดาน ชมรม crossword เป นต น และเปล ยนช ด น กเร ยนอน บาลให แตกต างจากน กเร ยนระด บประถม เพ อความสะดวกในการแต งกายของน กเร ยน โรงเร ยนได ร บ อ ดหน นค าธรรมเน ยมการเร ยนจากร ฐบาล ต งแต ระด บอน บาล 2 ม ธยมศ กษาป ท 3 เพ มก ฬาพละน าให น กเร ยน ป. 1-3 ในภาคการเร ยนท 1 และต ดต งโทรท ศน พร อมย บ ซ ท ใต อาคารเร ยน ป การศ กษา 2548 ได ร บการตรวจเย ยมจากผ ประเม นภายนอก เม อว นท 17,20,21 ม ถ นายน 2548 และได ผ านการประเม นค ณภาพภายนอก จาก สมศ. ในรอบแรก ในป น ฝ ายอาคารสถานท ได ปร บปร งพ นใต อาคารส ช นและ ศาลาโรงเล น โดยทาการเทป นซ เมนต ข ดเงาและพ ฒนาสนามเด กเล นให ม ความเหมาะสมและปลอดภ ยสาหร บเด ก 5

6 ป การศ กษา 2549 จ ดซ อเคร องโปรเจคเตอร 1 เคร อง เพ อนาใช ในการเร ยนการสอน และการจ ดอบรม สาหร บคร และน กเร ยน ป การศ กษา 2550 ปร บปร งทาส อาคารเร ยน ทาพ นโรงอาหารไม ให น าข ง จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร ใหม จานวน 12 เคร อง และเป ดช นเร ยนระด บเตร ยมอน บาล น กเร ยนอาย 2 ป จ ดให ม การสอนภาษาอ งกฤษโดยคร ชาว ต างประเทศ ส ปดาห ละ 2 ว น เพ อให น กเร ยนได ฝ กท กษะการพ ด การฟ ง ป การศ กษา 2551 พ ฒนาห องส อการเร ยนการสอน พ ฒนาห องสม ด โดยจ ดม มหน น อยเร ยนร สาหร บ ระด บช นอน บาล เพ อให เด กได น ง นอน อ านหน งส อได อย างม ความส ขมากข น ป การศ กษา 2552 ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา จากสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ระด บปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน และโรงเร ยนได ร บเก ยรต บ ตรม พ ฒนาการของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (0-NET) ระด บประถมศ กษาป ท 6 ระหว าง ป การศ กษา จากสาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ป การศ กษา 2553 เร มใช หล กส ตรแกนกลางระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ท กระด บช น ฝ ายอาคารสถานท พ ฒนาห องน าน กเร ยนท กระด บช น ต งแต อน บาล ประถมและม ธยม จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร ใหม จานวน 10 เคร อง เคร องโปรเจคเตอร 1 เคร อง จอโปรเจคเตอร 1 จอ และเคร องฉายภาพท บแสง 1 เคร อง โรงเร ยนเข าร วมก บโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย เป นโครงการท สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณาพระราชทานพระราชดาร ให คณะกรรมการนาไปพ จารณาร เร มดาเน นการนาร องใน ประเทศไทย และผ านเกณฑ การประเม นได ร บเก ยรต บ ตรเป นโรงเร ยนบ านน กว ทยาศาสตร น อย ป การศ กษา ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนได ร บโล รางว ล โรงเร ยนค ณธรรม ดร.เท ยม โชคว ฒนา ด วยหล กการ 4 ประการ ค อ ม ปร ชญาค ณธรรม ม กระบวนการเร ยนร ค ณธรรม ม สภาพส งแวดล อมท ด ม ค ณคร เป นต นแบบค ณธรรม (ร บรางว ลเม อว นท 22 กรกฎาคม 2554 ณ เม องทองธาน ในงานสม ชชาค ณธรรม) และได ร บโล รางว ลชมเชย จากการ ประกวดโรงเร ยนส งเสร มท นตส ขภาพ โครงการคนกร งเทพฯ ร กฟ น ประจาป 2554 จากกร งเทพมหานคร และได ร บ โล รางว ล โรงเร ยนค ณธรรมต นแบบ ม ลน ธ ดร.เท ยม โชคว ฒนา ในว นท 28 มกราคม 2555 ณ เวท กลางแจ ง สวน ล มพ น กร งเทพมหานคร นางปวล เทพไกรว ล ได ร บรางว ลเข มเช ดช เก ยรต ผ บร หารด เด น จากโครงการหน งแสนคร ด ค ร สภา และ นางเธ ยมจ นทร อามาตย มนตร นางสายส น ย พลอยน ช นางสาวสาล ค เท ยม นางสาวร นดา อ มตระก ล นายส เมธ จ าภา ได ร บรางว ล หน งแสนคร ด จาก ค ร สภา เม อว นท 15 มกราคม 2555 ป การศ กษา 2554 นางสายสมร ลานเหล อ นายจะเด จ ผ นผ อน นางสาวนงน จ ต งส วรรณ ได ร บค ดเล อกร บรางว ลคร สอนด จาก สาน กงานส งเสร มส งคมแห งการเร ยนร และพ ฒนาค ณภาพเยาวชน (สสค.) ป การศ กษา 2554 นางสาวบ ญเร อน มาป ด นางอรวรรณ ร กนาย นางบ ญล อม ต นต ก ล นางส ท น พ นธ อร าม ได ร บเก ยรต บ ตร รางว ลคร สอนด จากสาน กงานเขตพญาไท ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนได ร บเก ยรต บ ตรในฐานะท เป นผ ให การสน บสน นการค ดเล อก คร สอนด พ.ศ ระด บเขต ของสาน กงานเขตพญาไท สอนเป น เห นผล คนยกย อง นางบ ญล อม ต นต ก ล ได ร บโล ประกาศเก ยรต ค ณในงาน 80 คร ค ณธรรม สตร ไทย จากม ลน ธ ดร.เท ยม โชคว ฒนา ได ร บเก ยรต บ ตรส งน กเร ยน 6

7 เข าร วมประกวดส นทรพจน ตามโครงการเสร มป ญญาสากลส มวลชนอาเซ ยน ก บ สาน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตซ งน กเร ยนได ร บรางว ลเหร ยญทองแดงและรางว ลชมเชย และ ร วมก บสาน กงานเขตพญาไท จ ดโครงการ เยาวชนว ยใสห างไกลเอดส โรงเร ยนพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน จ ดน ทรรศการอาเซ ยนใต อาคาร 4 ช น พ ฒนาสวนเกษตรเพ อการเร ยนร ด านเศรษฐก จพอเพ ยง และโรงเพาะเห ด ป การศ กษา 2556 คณะคร ได ร บเก ยรต บ ตรและเข มเช ดช เก ยรต หน งแสนคร ด จากค ร สภา ประจาป การศ กษา 2556 ค อ 1. นางสาวนงน จ ต งส วรรณ 2. นายจะเด จ ผ นผ อน 3. นางก ลวด บรรเลง 4. นางอรอนงค จ าภา 5. นางสาวพย ง ส งสะเกต 6. นางสายสมร ลานเหล อ 7. นางส น ษฐา สงแก ว 8. นางบ ญร ตน จ นนนท โรงเร ยนได ร บค ดเล อกร วมจ ดน ทรรศการการเร ยนการสอนอาเซ ยน ระด บปฐมว ย จากสมาคมอน บาลศ กษา แสดงในงาน World Didac ว นท 9 ต ลาคม 2556 ณ ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต Ffp ผ อานวยการค อ นางปวล ร จ รวงศ และคณะคร อน บาลเป นว ทยากรในน ทรรศการ เร อง อาเซ ยน : เร มท อน บาลได อย างไร (World Didac Asia และสมาคมอน บาลศ กษาฯ ) โรงเร ยนเข าร วมจ ดน ทรรศการงานสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท 6 ร วมก บโรงเร ยนนฤมลท น ธนบ ร และศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) ว นท กรกฎาคม 2556 ณ ฮอลล 9 อ มแพ ค เม องทองธาน โรงเร ยนได ร บเก ยรต บ ตร ด งน 1. โรงเร ยนผ านการประเม นค ณภาพภายในระด บด จาก สช 2. โรงเร ยนท ให ความสาค ญก บการอบรมศ ลธรรมน กเร ยน จากเปร ยญธรรมสมาคมแห งประเทศไทยฯ ว นท 15 ต ลาคม โรงเร ยนป องก นภาวะท พโภชนาการและป องก นโรคอ วนในสถานศ กษา โดยสาน กงานเขตพญาไท ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนพ ฒนาด านอาคารสถานท ด วยการจ ดซ อพ ดลมโคจรต ดเพ มในห องเร ยนท กห อง จานวน 25 เคร อง ต ดต งเคร องเส ยงพร อมลาโพงประจาอาคารเร ยน อาคารต ก 4 ช น และลานหน าอน บาล พร อม ท งจ ดทาระบบเส ยงตามสายให สามารถส อสารก นได ท งอาคารเร ยน โรงเร ยนได ร บการร บรองมาตรฐานการศ กษา จากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ท งระด บปฐมว ย ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โรงเร ยนได ร บป าย ผ านการประเม นรอบท สอง บ านน กว ทยาศาสตร น อย ตามพระราชดาร สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ป การศ กษา ใน ว นท 15 ส งหาคม 2557 คร นงน จ ต งส วรรณ และคร ส ท น พ นธ อร าม ได ร บค ดเล อกเป นต วแทนจากเขตพญาไท เพ อร บค ดเล อกร บรางว ล สมเด จเจ าฟ ามหาจ กร 7

8 แผนท โรงเร ยน 8

9 9 กรรมการบร หาร สถานศ กษา โครงสร างการบร หาร (แผนภ ม ) ผ ร บใบอน ญาต ชมรมผ ปกครองและคร ผ จ ดการ ผ อานวยการ รองผ จ ดการ รองผ จ ดการ ผ ช วย รองผ จ ดการ ฝ ายการเง น ผ ช วย รองผ จ ดการ ฝ ายจ ดซ อ ฝ ายบร หารงาน ว ชาการ ฝ ายบร หารงาน บ คคล ฝ ายบร หารงาน งบประมาณ ฝ ายบร หารท วไป -งานการเง น -งานบ ญช -งบประมาณ -งานพ สด -งานคร ภ ณฑ -งานจ ดซ อ -งานซ อมบาร ง - งานพ ฒนาหล กส ตร - งานว ดผลประเม นผลและ เท ยบโอนผลการเร ยน - งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา - งานพ ฒนาส อ / นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการศ กษา - งานน เทศการศ กษา - งานประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา ฝ ายประถม - ม ธยม นางสายสมร ลานเหล อ นายจะเด จ ผ นผ อน นางเธ ยมจ นทร อามาตย มนตร นางส น ษฐา สงแก ว นางศ ร ล กษณ จ นทนา นางสาวร นดา อ มตระก ล นางสาวชญาน ศ วงษ สก ล นางสาวสาล ค เท ยม นางสาวกาญจนา น ลเข ยว... ฝ ายอน บาล นางสาวมนพร ขาท ศน นางบงกช ส ทธ โกเศศ - งานวางแผนอ ตรากาล งและ กาหนดต าแหน ง - งานงานสรรหาและบรรจ แต งต ง - งานเสร มสร างพ ฒนาบ คลากร - งานว จ ยและงานปกครอง - งานอบรมด แลช วยเหล อ น กเร ยน - งานเคร องราชอ สร ยาภรณ ฝ ายประถม - ม ธยม นางสาวบ ญเร อน มาป ด นางสาวพ นศ ร อ มตระก ล นางก ลวด บรรเลง นางบ ญร ตน จ นนนท นางบ ญล อม ต นต ก ล... ฝ ายอน บาล นางสาล ส ทธ ปาโล นางส พ ชาฌย พรรณประด ษฐ - งานจ ดสรรงบประมาณ - งานตรวจสอบต ดตาม ประเม นผล - งานระดมทร พยากรและงาน ลงท นเพ อการศ กษา - งานบร หารการเง น - งานบร หารบ ญช - งานบร หารพ สด และส นทร พย ฝ ายประถม - ม ธยม นางสาวสาล ค เท ยม นางสาวพย ง ส งสะเกต นางสาวอรสา ยาฟ นางส ท น พ นธ อร าม... - งานด าเน นงานธ รการ - งานเทคโนโลย สารสนเทศ - งานอาคารสถานท - งานประชาส มพ นธ - งานส งเสร มก จการน กเร ยน - งานบร การสาธารณะ - งานประสานราชการและเขต พ นท การศ กษา - งานท ไม ได ระบ ไว ในงานอ น ๆ ฝ ายประถม - ม ธยม นางสาวนงน จ ต งส วรรณ นางสาวละออ จ นทพาส นางกานต ส น ไต สก ล นางสายส น ย พลอยน ช นางสาวอรสา ยาฟ นายส เมธ จ าภา นายว นช ย เอ อทยานนท นายว รช ย ม ม งบ ญ นายวรพ นธ ส ทธ เสร นางสาวส ว มล ฉายส วรรณ... ฝ ายอน บาล นางอรอนงค จ าภา นางสาวเล กลงวรรณ ใจยะ นางสาววรรณท พย น อยเม อง นางสาวส ว ภา ฉายส วรรณ

10 10 โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น 4 ด าน ได แก ด านบร หารงานว ชาการ ด านบร หารงานบ คคล ด านบร หารงานงบประมาณ และด านบร หารท วไป (ก จการ น กเร ยน / อาคารสถานท ) ผ บร หารย ดหล กการบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐาน School Based Management ม การกระจายอานาจ มอบหมายหน าท ให แต ละบ คคลร บผ ดชอบ ม การประเม น ต ดตามผลการทางาน เพ อนาไป ปร บปร งแก ไขตลอดเวลา ด วยกระบวนการ PDCA 1.7 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ปร ชญาโรงเร ยน ค อ เป นคนด ม ว ชา กล าแสดงออก เป นคนด หมายถ ง ค ดด ทาด ม ว น ย ซ อส ตย กต ญญ เส ยสละ ประหย ด ม ส มมาคารวะตามว ถ ไทย ม ว ชา หมายถ ง มาเร ยนสม าเสมอ ต งใจเร ยน ส งสม ดงานครบท กว ชา ผลการเร ยนผ านท กว ชา ร กการอ าน พ ฒนาตน ค นคว าหาความร อย เป นน จ กล าแสดงออก หมายถ ง เข าร วมก จกรรมท กคร ง ต งใจพ ฒนาความสามารถ กล าแสดงออกอย างสม าเสมอ ว ส ยท ศน โรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ม งจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นมน ษย ท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ภ ม ใจในความเป นไทย อย ในส งคมร วมก บผ อ นอย างม ความส ข ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ เป าหมาย พ นธก จ (MISSION) 1. พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น 2. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท สนองต อความสามารถและท กษะของผ เร ยนตามศ กยภาพของแต ละบ คคล 3. ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลแห งการเร ยนร ตระหน กในค ณค าและย ดม นในความเป นไทย 4. ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ส ขภาพพลานาม ยสมบ รณ เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ตามหล กส ตรสถานศ กษา 5. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรในโรงเร ยนพ ฒนาตนเองให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง 6. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาและการจ ดการเร ยนร ให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ การศ กษา 7. ประสานความร วมม อก บช มชน ส งคม ให ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 8. พ ฒนาสภาพแวดล อมให ม บรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร และนาทร พยากรมาใช ได อย างค มค า

11 11 เป าหมาย (GOAL) 1. ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ย 2.50 ในท กกล มสาระการเร ยนร 2. ผ เร ยนม ท กษะกระบวนการค ดและสามารถส อความค ดผ านการพ ดและการเข ยนได 3. ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา มองเห นค ณค าและภ ม ใจในความเป นไทย 4. ผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และค าน ยมท ด งาม 5. บ คลากรม ความร ความสามารถปฏ บ ต ตนได ตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พคร 6. บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 7. โรงเร ยนม การบร หารจ ดการตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษา ม ระบบประก นค ณภาพภายใน สามารถตรวจสอบได 8. โรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน ม ความส มพ นธ ท ด และม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน 9. โรงเร ยนม อาคารสถานท แหล งเร ยนร และทร พยากรทางการศ กษาเพ ยงพอและใช ให เก ดประโยชน ส งส ด 1.8 เอกล กษณ /อ ตล กษณ เอกล กษณ หมายถ ง ล กษณะท เป นหน งและโดดเด นของโรงเร ยนในด านการบร หารจ ดการ สถานท ส งแวดล อม หร ออ นๆ ท เป นส งเช ดช เป นส ญล กษณ ของโรงเร ยน ให เป นท ร จ กและประท บใจแก บ คคลอ นๆ และช มชน เอกล กษณ ของโรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ค อ บร การช มชน บร การช มชน หมายถ ง เป นสถานศ กษาท การบร การช มชน เอ อเฟ อให ช มชนเข ามาใช สถานท ในการจ ด ก จกรรม เล นก ฬา ให บร การทางว ชาการ ขอย มว สด อ ปกรณ ต าง ๆ อ ตล กษณ หมายถ ง ล กษณะเฉพาะของโรงเร ยน โดยเน นท การกาหนดความสาเร จในต วผ เร ยนท ม ความ โดดเด นเป นต วตนหร อเป นค ณสมบ ต หร อสมรรถนะท ต ดต วผ เร ยน ผ บร หาร คร คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน ได ให ความเห นชอบในการกาหนดอ ตล กษณ ของโรงเร ยนร จ เสร ว ทยา ด งน ย มง าย ไหว สวย ย มง าย หมายถ ง ความเป นผ ม ไมตร จ ต ไหว สวย หมายถ ง ความเป นผ อ อนน อมถ อมตน ม ส มมาคารวะ ดารงไว ซ งว ฒนธรรมไทยอ นด งาม

12 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป าหมายท 1 กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ร อยละ 80 ข องผ เร ย น ม พ ฒนาระบบการจ ดการเร ยนการ 1. ผ เร ยนร อยละ 80 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เฉล ย สอนและการว ดผลประเม นผลท ก ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ย ในท กกล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ในท กกล มสาระการเร ยนร 2. ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ตามมาตรฐานการศ กษาด านค ณภาพ ผ เร ยนมาตรฐานท 5 อย ในระด บด เป าหมายท 2 กลย ทธ สภาพความสาเร จ ร อยละ 80 ของผ เร ยนม ท กษะ กระบวนการค ดและสามารถส อ ความค ดผ านการพ ดและการ เข ยนได 1. พ ฒนาท กษะกระบวนการค ด และความสามารถในการส อ ความของผ เร ยน 2. ส งเสร มการใช ภาษาท ถ กต อง และเป นสากล 1. น กเร ยนร อยละ 75 ข นไป ม ความสามารถด านท กษะกระบวน การ ค ดตามแนวทางการจ ดการเร ยนร เพ อ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามจ ดเน นท กระทรวงกาหนด 2. คร ร อยละ 80 ม การประเม นผลการ เร ยนการสอนท สอดคล องก บสภาพการ เร ยนร ท จ ดให ผ เร ยน และอ ง พ ฒนาการของผ เร ยน 3. คร ร อยละ 80 ม การว จ ยเพ อพ ฒนา ส อและการเร ยนร ของผ เร ยน และนา ผลไปใช พ ฒนาผ เร ยน 4. น กเร ยนร อยละ 75 ข นไป ม ท กษะใน การแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการ เร ยนและพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เป าหมายท 3 กลย ทธ สภาพความสาเร จ ร อยละ 80 ของผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา มองเห น ค ณค าและภ ม ใจในความเป นไทย ส งเสร มผ เร ยนให เป นบ คคลแห ง การเร ยนร ม ท กษะช ว ตท ด เห น ค ณค าและภ ม ใจในความเป นไทย 1. ร อยละ 80 ข นไปของน กเร ยนเข าร วม ก จกรรมท ส งเสร มความสามารถทาง ว ชาการ ความค ดสร างสรรค ความสามารถตามความถน ดของ ผ เร ยน

13 เป าหมายท 4 กลย ทธ /มาตรการ/ย ทธศาสตร สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด 1. ส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาพ พลานาม ยท สมบ รณ แข งแรง ร อยละ 90 ของผ เร ยนประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค และค าน ยมท ด งาม 1. น กเร ยนร อยละ 85 ข นไปม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาด านค ณภาพ ผ เร ยน ส งเสร มให ผ เร ยนม ว น ย ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ค ณล กษณะ อ นพ งประสงค และเป นคนด ของ ส งคม 2. น กเร ยนร อยละ 85 ม น าหน กส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ร จ กป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษ และหล กเล ยงสภาวะท เส ยงต อความ ร นแรง โรคภ ย อ บ ต ภ ย และป ญหา ทางเพศ 3. พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน เป าหมายท 5 กลย ทธ สภาพความสาเร จ 1. ส งเสร มการใช เทคโนโลย ใน การจ ดการเร ยนการสอนละการ จ ดก จกรรมในทางท สร างสรรค บ คลากรม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต ตนได ตามเกณฑ มาตรฐาน ว ชาช พคร 1. คร ร อยละ 80 ต องพ ฒนาตนเองได ตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พคร 2. ส งเสร มให คร ท กคนปฏ บ ต ตน ได ตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ 2. คร ร อยละ 80 ม จ ตสาน ก ม งม น เส ยสละ ปฏ บ ต งานร วมก นด วยความ ร กและสาม คค ม ส ขภาพร างกายท แข งแรงสมบ รณ เป าหมายท 6 กลย ทธ สภาพความสาเร จ บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ 1. คร ผ สอนท กคนได เข าร บการอบรมเพ อ พ ฒนาตนเองท งภาคร ฐและเอกชนอย าง ต อเน อง 2. คร ผ สอนท กคนนาความร ท ได ร บมา ปร บปร งพ ฒนาการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ

14 14 เป าหมายท 7 กลย ทธ สภาพความสาเร จ ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก น ค ณภาพภายในให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานค ณภาพ การศ กษา โรงเร ยนม การบร หารจ ดการ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ม ระบบประก นค ณภาพภายใน สามารถตรวจสอบได โรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน ม ความส มพ นธ ท ด และม ส วนร วมใน การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน 1. ม การจ ดองค กร โครงสร างและระบบ การบร หารงานท ม ความคล องต ว ปร บเปล ยนให เหมาะสมน าไปส การ ปฏ บ ต ได ร อยละ 90 ข นไป 2. ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท ดาเน นงานอย างต อเน องร อยละ 90 ข นไป เป าหมายท 8 กลย ทธ สภาพความสาเร จ ส งเสร มความส มพ นธ ท ด ระหว าง โรงเร ยนและช มชน 1.โรงเร ยนม การประชาส มพ นธ ข อม ล ข าวสารของโรงเร ยน ให บ คลากรและ ช มชนร บทราบอย างต อเน อง ร อยละ 80 ข นไป 2. โรงเร ยนความร วมม อจากช มชน ส งคม เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน ร อยละ 75 เป าหมายท 9 กลย ทธ สภาพความสาเร จ โรงเร ยนม อาคารสถานท แหล ง เร ยนร และทร พยากรทางการ ศ กษาเพ ยงพอและใช ให เก ด ประโยชน ส งส ด จ ดสภาพแวดล อมและแหล ง เร ยนร ภายในโรงเร ยน โรงเร ยนม อาคารสถานท สภาพแวดล อมท เหมาะสม สะอาด น าเร ยน และม บรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร และ สามารถใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ได ส งส ด ร อยละ 80 ข นไป 2. ข อม ลผ บร หาร 2.1 ผ ร บใบอน ญาต นางจ นท มา ท ปส วรรณ โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร ดารงตาแหน งต งแต พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 30 ป 2.2 ผ ทาการแทนผ ร บใบอน ญาต นางร จา เพ ญตระก ล โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด อน ปร ญญา ดารงตาแหน งต งแต พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 24 ป

15 ผ จ ดการ นางท พย ร ตน เหตระก ล โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร ส งคมศาสตร ดารงตาแหน งต งแต พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 42 ป 2.4 ผ อานวยการโรงเร ยน นางปวล ร จ รวงศ โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา หล กส ตรและการสอน ดารงตาแหน งท ต งแต พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 13 ป 2.5 ล กษณะผ ร บใบอน ญาต บ คคลธรรมดา 3. ข อม ลน กเร ยน) 3.1 ท ต ง กร งเทพมหานคร 3.2 ล กษณะโรงเร ยน สาม ญท วไป 3.3 ระด บท เป ดสอน ปฐมว ย ม.ต น 3.4 จานวนห องเร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการ ระด บช น จำนวนห องเร ยน ไทย EP อ สลำม รวม เตร ยมอน บาล อน บาล 99 ประถมศ กษา (ป.1-6) 292 ม ธยมต น (ม.1-3) 59 รวม จานวนผ เร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการและเพศ หล กส ตรโครงกำร/ ระด บช น จำนวนผ เร ยน ไทย EP อ สลำม รวม ชำย หญ ง ชำย หญ ง ชำย หญ ง ชำย หญ ง รวม อน บาล ประถมศ กษา (ป.1-6) ม ธยมต น (ม.1-3)

16 รวม ระด บช นท เป ดสอน จานวนห อง จานวนผ เร ยนปกต (คน) จานวนผ เร ยนเด กพ เศษ (คน) ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล อน บาล รวม ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม รวมท งส น จานวนผ เร ยนท ม ล กษณะพ เศษ รายการ จานวน (คน) อน บาล ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม ร อยละ 1. ผ เร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม ผ เร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการ 3. ผ เร ยนป ญญาเล ศ 3.1 คณ ตศาสตร 3.2 ว ทยาศาสตร 3.3 ภาษาอ งกฤษ 3.4 ศ ลปะ 3.5 นาฏศ ลป /ดนตร 3.6 พลศ กษา 3.7 อ น ๆ (ระบ ) 4. ผ เร ยนท ต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ 4.1 ยากจน 4.2 ด อยโอกาส 16

17 รายการ 4.3 อ น ๆ (ระบ ) จานวน (คน) อน บาล ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม ร อยละ 5. ผ เร ยนซ าช น ผ เร ยนท ขาดเร ยนมากกว าร อยละ 5 ของเวลาเร ยน (ว น) ตลอดป การศ กษา 7. ผ เร ยนลาออกกลางค น ผ เร ยนท ทาช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ผ เร ยนท อย ในภาวะเส ยง 9.1 เอดส 9.2 ยาเสพต ด 9.3 ความร นแรง ๙.๔ พฤต กรรมก าวร าวตามคาว น จฉ ยของแพทย 3.8 จ านวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษาหร อสาน กงานกองท นสน บสน นการ สร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 290 คน (จากน กเร ยน 450 คน) ค ดเป นร อยละ จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย 345 คน (จากน กเร ยน 450 คน) ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด และน นทนาการ 450 คน ค ด เป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพ อ แม ผ ปกครอง 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ทาก จกรรมบาเพ ญประโยชน ต อส งคมท งในและนอกประเทศ 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอ านและการส บค นจากเทคโนโลย สารสนเทศอย างสม าเสมอ 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ผ านการประเม นความสามารถด านการค ดตามท กาหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นตามความสามารถในการปร บต วเข าก บส งคมตามท ก าหนดใน หล กส ตรสถานศ กษา (ระด บประถมและม ธยม) 450 คน ค ดเป นร อยละ จานวนน กเร ยนท จบหล กส ตร อ.3 จานวน 23 คน ค ดเป นร อยละ 100 ป.6 จานวน 64 คน ค ดเป นร อยละ 100 ม.3 จานวน 21 คน ค ดเป นร อยละ 100

18 อ ตราส วนคร : น กเร ยน = 1:12 4. ข อม ลบ คลากร 4.1 จานวนบ คลากร จาแนกตามหน าท เพศ ระด บการศ กษา อาย และประสบการณ ประเภทบ คลากร เพศ (คน) ระด บการศ กษา (คน) อาย เฉล ย (ป ) ชาย หญ ง ต ากว า ป.ตร ป.ตร ส งกว า ป.ตร ประสบการณ ในตาแหน ง (เฉล ย) (ป ) ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อานวยการ คร (บรรจ ) คร ต างประเทศ บ คลากรทางการศ กษา น กการภารโรง ยามร กษาความปลอดภ ย 1 1 จานวนคร ท สอนว ชาตรงเอก 24 คน ค ดเป นร อยละ 75 จานวนคร ท สอนตรงความถน ด 8 คน ค ดเป นร อยละ ข อม ลอาคารสถานท อาคารเร ยน 1 หล ง อาคารประกอบ 1 หล ง ส วม 2 หล ง สนามเด กเล น 2 สนาม สนามฟ ตบอล 1 สนาม สนามบาสเก ตบอล 2 สนาม สนามเทนน ส 2 สนาม สนามแชร บอล 1 สนาม สนามวอลเล ย บอล 1 สนาม สนามตะกร อ 1 สนาม สนามแบดม นต น 1 สนาม 6. ข อม ลงบประมาณ งบประมาณ (ร บ-จ าย) รายร บ บาท รายจ าย บาท เง นงบประมาณ(เง นอ ดหน นรายห ว) 5,986, งบดาเน นการ/เง นเด อน-ค าจ าง 12,306, เง นนอกงบประมาณ 7,477, งบพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 824, เง นอ น ๆ 1,072, งบอ นๆ 1,109, รวมรายร บ 14,536, รวมรายจ าย 14,553, งบดาเน นการ/เง นเด อน เง นค าจ าง ค ดเป นร อยละ ของรายร บ งบพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ค ดเป นร อยละ 5.67 ของรายร บ

19 19 7. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม 7.1 อาช พหล กของช มชน ค อ ร บจ าง ร บราชการ ค าขาย 7.2 ศาสนาท ช มชนน บถ อ ค อ พ ทธ คร สต อ สลาม 7.3 อาช พหล กของผ ปกครองส วนใหญ ค อ ร บจ าง ร บราชการ ค าขาย อาช พของบ ดา ร บจ าง ร อยละ ร บราชการ ร อยละ ค าขาย ร อยละ ธ รก จส วนต ว ร อยละ 7.85 ร ฐว สาหก จ ร อยละ 4.93 ไม ม รายได ร อยละ 6.00 อาช พของมารดา ร บจ าง ร อยละ ค าขาย ร อยละ ร ฐว สาหก จ ร อยละ 7.40 ร บราชการ ร อยละ 5.83 ธ รก จส วนต ว ร อยละ 5.6 ไม ม รายได ร อยละ ศาสนาท ผ ปกครองส วนใหญ น บถ อ ค อ พ ทธ พ ทธ ร อยละ อ สลาม ร อยละ รายได เฉล ยของ บ ดา ต อครอบคร ว ต อเด อน ไม ม รายได ร อยละ 5.80 น อยกว า 10,000 บาท ร อยละ ,000-30,000 บาท ร อยละ ,000-50,000 บาท ร อยละ 4.26 มากกว า 50,000 บาท ร อยละ 2.46 รายได เฉล ยของ มารดา ต อครอบคร ว ต อเด อน ไม ม รายได ร อยละ 9.00 น อยกว า 10,000 บาท ร อยละ ,000-30,000 บาท ร อยละ ,000-50,000 บาท ร อยละ 4.03 มากกว า 50,000 บาท ร อยละ สถำนภำพกำรสมรส ของบ ดำมำรดำ อย ด วยก น ร อยละ แยกก นอย ร อยละ 10.09

20 20 หย ำร ำง ร อยละ 8.30 บ ดำ/มำรดำ เส ยช ว ต ร อยละ กำรศ กษำของบ ดำ ประถม 6 ร อยละ ม ธยม 3 ร อยละ ม.6/ปวช ร อยละ ปวส/อน ปร ญญำ ร อยละ ปร ญญำตร ร อยละ ส งกว ำปร ญญำตร ร อยละ 2.47 ไม ระบ ร อยละ 3.81 กำรศ กษำของมำรดำ ประถม 4 ร อยละ 2.69 ประถม 6 ร อยละ ม ธยม 3 ร อยละ ม.6/ปวช ร อยละ ปวส/อน ปร ญญำ ร อยละ ปร ญญำตร ร อยละ ส งกว ำปร ญญำตร ร อยละ 0.45 ไม ระบ ร อยละ โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน 8.1 โอกาส /จ ดแข ง 1. สถานศ กษาก อต งมานานแล ว ม ช อเส ยงเป นท ร จ กก นท วไป 2. สถานศ กษาต งอย ในเขตช มชน การคมนาคมสะดวก อย ใกล หน วยงานทหารซ งม สว สด การรถร บ- ส งถ งโรงเร ยน 3. ม ภ ม ท ศน บรรยากาศ สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร 4. โรงเร ยนม การจ ดอบรมส มมนาคร และสน บสน นให คร เข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาตนเองอย เสมอ อ กท งบ คลากรท กฝ ายร กและต งในการพ ฒนาเด ก 8.2 ข อจาก ด/จ ดอ อน 1. ม สถานศ กษาหลายแห งต งอย ใกล ก น ทาให ม การแข งข นส ง

21 2. ป ญหาด านเศรษฐก จ ทาให ผ ปกครองจานวนมากต ดค างค าธรรมเน ยมการเร ยน เม อทวงถามก ย ายไปโรงเร ยนร ฐ/กทม. ซ งร บน กเร ยนโดยไม ต องม เอกสาร 3. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนย งไม เป นท น าพ งพอใจ โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โครงสร างหล กส ตรรวมต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ม ธยมศ กษาป ท 3 ท กกล มสาระรายว ชาพ นฐานและเพ มเต ม ระด บช น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา/พลศ กษา ศ ลปะ ฯ การงานอาช พฯ ภาษาอ งกฤษ สาระเพ มเต ม คอมพ วเตอร หน าท พลเม อง ภาษาอ งกฤษ สาระเพ มเต ม ภาษาไทยเพ มเต ม คณ ตศาสตร เพ มเต ม ภาษาอ งกฤษเพ มเต ม คอมพ วเตอร พระพ ทธศาสนา หน าท พลเม อง แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 1) ห องสม ดม ขนาด 108 ตารางเมตร จานวนหน งส อในห องสม ด 5,765 เล ม การส บค นหน งส อและการย ม-ค น ใช ระบบ ด วอ และ Newlibrary XP

22 จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย 31 คน ต อ (จากน กเร ยนประถม และม ธยม) จานวน 351 คน) ค ดเป นร อยละ 8.8 ของน กเร ยนท งหมด 22 2) ห องปฏ บ ต การม ท งหมด 9 ห อง ได แก ห องคอมพ วเตอร 1 ห อง ห องว ทยาศาสตร 1 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา 1 ห อง ห องศ ลปะ 1 ห อง ห องนาฏศ ลป / ดนตร 1 ห อง ห องพยาบาล 1 ห อง ห องล กเส อ 1 ห อง ห องโสตท ศน ปกรณ 1 ห อง ห องส อการเร ยนการสอน 1 ห อง ห องประช ม 2 ห อง 3) เคร องคอมพ วเตอร พร อมโปรแกรมใช งาน ม ท งหมด 42 เคร อง คอมพ วเตอร จานวน (เคร อง) 1. ใช ในการเร ยนการสอน ใช ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตได ใช ในการบร หาร 12 จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ตในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย 71 คน ต อว น ค ดเป นร อยละ ของน กเร ยนท งหมด 4) แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน สวนสม นไพร สวนเกษตร โรงเพาะเห ด แปลงผ กไฮโดรโปรน คส สนามเด กเล น ลานก จกรรม ป ายน เทศ/บอร ด ม มหน งส อ โรงอาหาร ห องสม ด 5) แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน ว ดไผ ต น สวนผ เส อ สวนรถไฟ สวนจราจร พ พ ธภ ณฑ ไปรษณ ยากร ค ายล กเส อธนะร ชต ค ายล กเส อว ระช ย ว ดพระราม 9 ท องฟ าจาลอง พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ร งส ต สถาน ตารวจนครบาลบางซ อ โรงพยาบาลเปาโล แหล งเร ยนร สาน กงานกองท นสน บสน นส ขภาพแห งชาต สาน กงานเขตหล กส

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10520 โทรศ พท 02-1729736 - 41, โทรสาร 02-1729736 -41 ต อ 214 Web site: www.mrl.ac.th

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning)

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเกาะส เหร (Strategy Planning) พ.ศ. 2557-2559 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาภ เก ต สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนเกาะส

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ เลขท ๒๑๐ ถนนราชว ถ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด จ งหว ดกร งเทพมหานคร ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร รห สสถานศ กษา ๑๑๑๐๑๐๐๔๐๖

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ค าน

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558

เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558 เอกสารค ม อประกอบการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2558 งานแผนงานและจ ดสรรงบประมาณ นโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา กล มบร หารงบประมาณและบ คลากร โรงเร ยนเดชอ ดม จ งหว ดอ บลราชธาน สาน กงานเขตพ นท การศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information