ส วนท ๓ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท ๓ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ"

Transcription

1 ๓.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด นย ทธศาสตร ส วนท ๓ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ว ส ยท ศน ส าน กการศ กษาและประก นค ณภาพ เป นหน วยงานค ณภาพท ม ความเป นเล ศในการผล ตและ พ ฒนาย ทธศาสตร การศ กษาหล กส ตร กระบวนการเร ยนการสอนคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เทคโนโลย เพ อการศ กษาและการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กงานต ารวจแห งชาต ให ม มาตรฐานและ เป นสากล พ นธก จ ๑) ศ กษาและเสนอแนะนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการตารวจ ๒) สร าง พ ฒนาเน อหาหล กส ตรการศ กษาอบรม ร ปแบบ และเทคน คกระบวนการเร ยนการสอนเทคโนโลย ทางการศ กษาและส อการเร ยนการสอนตลอดจนการว ดผลและประเม นผลหล กส ตรการศ กษาอบรมข าราชการ ตารวจ ๓) พ ฒนาคร -อาจารย และบ คลากรในทางการศ กษาของสาน กงานตารวจแห งชาต ๔) กาหนดมาตรฐานเกณฑ การประเม น กาก บ ด แล ตรวจสอบ ว เคราะห ว จ ย ประเม นค ณภาพต ดตามผล และร บรองมาตรฐานการศ กษาหน วยศ กษาอบรมในสาน กงานตารวจแห งชาต ๕) พ ฒนาบ คลากร องค ความร และระบบฐานข อม ลสารสนเทศด านการประก นค ณภาพ ย ทธศาสตร หล ก ม ๔ ด าน ด งน ๑) ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร การศ กษาของ ตร. ๒) ย ทธศาสตร ด านพ ฒนาหล กส ตร,คร อาจารย,เทคโนโลย ทางการศ กษาและส อการเร ยนการสอน ๓) ย ทธศาสตร ด านมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา ๔) ย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ๓.๒ โครงสร างองค กร สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ประกอบด วย หน วยงานในส งก ด ๗ กองกาก บการ ได แก ๑. ฝ ายอานวยการ ๒. ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา ๓. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ ๔. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ ๕. ฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๑ ๖. ฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๒ ๗. ฝ ายว ชาการประก นค ณภาพ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๒๙๘

2 ๓.๓ โครงสร างบร หาร สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ม โครงสร างการบร หารงานด งน ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๒๙๙

3 ๓.๔ อานาจหน าท ของสาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ม อานาจหน าท ด งต อไปน ๑. ฝ ายอานวยการ ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งน ๑) งานธ รการและงานสารบรรณ ๒) งานบร หารงานบ คคล ๓) งานคด และว น ย ๔) งานนโยบายและแผน และงานย ทธศาสตร ๕) งานการเง นและงานบ ญช ๖) งานงบประมาณ ๗) งานส งกาล งบาร ง ๘) งานสว สด การ ๙) งานช วยอานวยการและงานเลขาน การ ๑๐) งานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑๑) งานประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ลข าวสาร ๑๒) งานศ กษาอบรม ๑๓) งานบ นท ก ตรวจสอบ ควบค ม และรายงานข อม ลสถานภาพกาล งพลของข าราชการตารวจ ในส งก ด รวมท งตรวจสอบข อม ลด งกล าวก บฐานข อม ลกาล งพลกลางของสาน กงานตารวจแห งชาต และดาเน นการเพ อให ข อม ล สถานภาพกาล งพลในความร บผ ดชอบเป นไปอย างถ กต องและเป นป จจ บ น ๑๔) ร วมก นหร อสน บสน นการของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย ๑๕) งานอ น ๆ ท เก ยวข องหร อม ได อย ในหน าท ของฝ ายใดโดยเฉพาะ ๑๖) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ๒. ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงานพ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร การศ กษาของส าน กงานต ารวจแห งชาต งานกล นกรองงานการศ กษาอบรม งานแผนการศ กษาอบรม และ งานสถ ต ข อม ลการศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา ๒) กาหนดย ทธศาสตร นโยบาย และแผนด านการศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต รวมท งว เคราะห และต ดตามประเม นผลการดาเน นงานในส วนท เก ยวข อง ๓) ว เคราะห ว จ ยเพ อกาหนดย ทธศาสตร นโยบาย และแผนการศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต ๔) พ จารณากล นกรอง และตรวจสอบโครงการและหล กส ตรการศ กษาอบรมหร อระเบ ยบเก ยวก บ การศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต ๕) ควบค ม กาก บ ด แลการดาเน นงานด านการศ กษาอบรมของสถาบ นการศ กษาอบรมและหน วยงาน ต าง ๆ ให เป นไปตามนโยบายและย ทธศาสตร ของสาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๐

4 ๖) พ จารณาตอบข อหาร อ ว น จฉ ยป ญหาเก ยวก บการศ กษาอบรมท หน วยต าง ๆ หาร อมาย งสาน กงาน ตารวจแห งชาต ๗) จ ดทาทะเบ ยนการศ กษาอบรมท กหล กส ตรในภาพรวมของสาน กงานตารวจแห งชาต ๘) รวบรวมและจ ดพ มพ ระเบ ยบ ข อบ งค บว าด วยการศ กษา พร อมท งข อเสนอแนะเพ อปร บปร งแก ไขให เหมาะสมก บสถานการณ ๙) ประสานความร วมม อด านการศ กษาอบรมก บหน วยงาน และสถาบ นการศ กษาอบรมท งภาคร ฐ และภาคเอกชน เพ อพ ฒนาการศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต ๑๐) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ๓. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงานพ ฒนาหล กส ตร และกระบวนการ เร ยนการสอน การศ กษาอบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร และงานพ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ ๒) งานสร าง พ ฒนา ปร บปร งเน อหาว ชาและหล กส ตรการศ กษาอบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ๓) งานว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนา ร ปแบบ เทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ตลอดจน การว ดผล ประเม นผล และต ดตามผลการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ๔) งานการฝ กอบรมพ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ๕) งานการประเม นคร อาจารย เพ อเล อนตาแหน ง ๖) งานจ ดทาทะเบ ยนคร อาจารย และว ทยากรของสาน กงานตารวจแห งชาต ๗) งานจ ดทา แก ไข และปร บปร งตาราว ชาการต าง ๆ ให เหมาะสมและท นสม ย ๘) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ๔. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงานพ ฒนาหล กส ตร และกระบวนการ เร ยนการสอน การศ กษาอบรมข าราชการตารวจช นประทวน และงานพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษาและส อ การเร ยนการสอน โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ ๒) งานสร าง พ ฒนา ปร บปร งเน อหาว ชาและหล กส ตรการศ กษาอบรมข าราชการตารวจช นประทวน ๓) งานว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนา ร ปแบบ เทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ตลอดจน การว ดผล ประเม นผล และต ดตามผลการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวน ๔) งานพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษาและส อการเร ยนการสอน ๕) งานศ กษา ว เคราะห ว จ ย และพ ฒนาอ ปกรณ ท เก ยวก บการศ กษาอบรม ๖) งานจ ดทา แก ไข และปร บปร งตาราว ชาการต าง ๆ ให เหมาะสมและท นสม ย ๗) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๑

5 ๕. ฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๑ ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงาน การก าหนดและ พ ฒนามาตรฐาน เกณฑ การประเม นและระบบการประก นค ณภาพภายใน การตรวจประเม นค ณภาพ การว เคราะห ต ดตามผล และการร บรองมาตรฐานการศ กษาหน วยศ กษาอบรมของสาน กงานตารวจแห งชาต ท ม การฝ กอบรม หล กส ตรประจ า เช น กองบ งค บการฝ กอบรมตารวจกลาง ศ นย ฝ กอบรมตารวจภ ธรภาค ๑ ๘ และศ นย ฝ กอบรม ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต กองก าก บการ ๑ ๙ กองบ งค บการฝ กพ เศษ และกอง บ งค บการสน บสน นทางอากาศ ในกองบ ญชาการตารวจ ตระเวนชายแดน เป นต น โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๑ ๒) กาหนด จ ดทา และพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ๓) จ ดทาและพ ฒนามาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ๔) จ ดทาและพ ฒนาเคร องม อในการต ดตามและรวบรวมข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษา ๕) วางแผนและดาเน นการควบค ม ตรวจสอบ ต ดตาม ว เคราะห รวมท งประเม นผลการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของหน วยศ กษาอบรม ๖) จ ดทารายงานผลการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ หน วยศ กษาอบรม ๗) การร บรองมาตรฐานการศ กษาของหน วยศ กษาอบรม ๘) จ ดทาข อเสนอแนะให หน วยศ กษาอบรมปร บปร งแก ไข ในกรณ ท ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ไม ได มาตรฐาน ๙) ประสานสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) และ หน วยงานอ น ๆ เพ อพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพการศ กษา พ ฒนามาตรฐานและเกณฑ ส าหร บการประเม นค ณภาพ รวมท ง ประสานและอานวยการให หน วยศ กษาอบรมพร อมร บ การประเม นค ณภาพภายนอก ๑๐) จ ดทาและพ ฒนาระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในหน วยศ กษาอบรม ๑๑) จ ดท าหน งส อ เอกสาร และค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กงานต ารวจแห งชาต รวมท งให ค าปร กษา แนะน าแก หน วยศ กษาอบรมในการจ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ หน วย การจ ดทารายงานการศ กษาตนเองและรายงานประจาป เพ อร บการตรวจประเม น ๑๒) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ๖. ฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๒ ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการก าหนดและ พ ฒนามาตรฐาน เกณฑ การประเม นและระบบการประก นค ณภาพภายใน การตรวจประเม นค ณภาพ การว เคราะห ต ดตามผล และการร บรองมาตรฐานการศ กษาของหน วยศ กษาอบรมของส าน กงานตารวจแห งชาต ท ร บผ ดชอบจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรผ บร หาร หล กส ตรพ เศษเฉพาะทางและเทคน ค เช น ว ทยาล ยการตารวจ ศ นย พ ฒนาด านการข าว ในกองบ ญชาการตารวจส นต บาล สถาบ นฝ กอบรมและว จ ยการพ ส จน หล กฐานตารวจ ในสาน กงานพ ส จน หล กฐานตารวจ และหน วยงานด านการฝ กอบรมของหน วยต าง ๆ เป นต น โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายมาตรฐานและการประก นค ณภาพ ๒ ๒) กาหนด จ ดทา และพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๒

6 ๓) จ ดทาและพ ฒนามาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ๔) จ ดทาและพ ฒนาเคร องม อในการต ดตามและรวบรวมข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษา ๕) วางแผนและดาเน นการควบค ม ตรวจสอบ ต ดตาม ว เคราะห รวมท งประเม นผลการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของหน วยศ กษาอบรม ๖) จ ดทารายงานผลการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วย ศ กษาอบรม ๗) การร บรองมาตรฐานการศ กษาหน วยศ กษาอบรม ๘) จ ดท าข อเสนอแนะให หน วยศ กษาอบรมปร บปร งแก ไข ในกรณ ท ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ไม ได มาตรฐาน ๙) ประสานส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) และหน วยงาน อ น ๆ เพ อพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพการศ กษา พ ฒนามาตรฐานและเกณฑ ส าหร บการประเม นค ณภาพ รวมท งประสานและอานวยการให หน วยศ กษาอบรมพร อมร บการประเม นค ณภาพภายนอก ๑๐) จ ดทาและพ ฒนาระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยศ กษาอบรม ๑๑) จ ดท าหน งส อ เอกสาร และค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กงานตารวจแห งชาต รวมท งให ค าปร กษา แนะน าแก หน วยศ กษาอบรมในการจ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ หน วย การจ ดทารายงานการศ กษาตนเองและรายงานประจาป เพ อร บการตรวจประเม น ๑๒) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ๗. ฝ ายว ชาการประก นค ณภาพ ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บงานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพ การศ กษาของส าน กงานตารวจแห งชาต งานว เคราะห ว จ ย และประเม นผลการประก นค ณภาพ ตลอดจนงาน ว ชาการประก นค ณภาพ โดยปฏ บ ต หน าท ด งน ๑) งานอานวยการของฝ ายว ชาการประก นค ณภาพ ๒) ว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาในภาพรวมของสาน กงานตารวจแห งชาต ๓) พ ฒนาและจ ดการองค ความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ๔) ว เคราะห ประมวลข อม ล ระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ และให บร การข อม ลเก ยวก บการประก น ค ณภาพการศ กษา ๕) จ ดการประช ม ส มมนา และฝ กอบรมเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา ๖) ประสานส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) และหน วยงาน อ น ๆ เพ อพ ฒนาองค ความร และระบบประก นค ณภาพการศ กษาของสาน กงานตารวจแห งชาต ๗) งานทะเบ ยนและฝ กอบรมพ ฒนาผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ๘) งานประชาส มพ นธ และเผยแพร ก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาแก หน วยงานและสาธารณชน ๙) งานอ น ๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๓

7 ฝ ายอานวยการ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๔

8 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ เด อน ม.ค. - ธ.ค. งานธ รการ งานร บ - ส งหน งส อ ๑. ร บหน งส อจาก บช.ศ. หร อโทรสาร ๒.ตรวจสอบความสาค ญ เร งด วนของ หน งส อท ร บเข ามา ๓. ต ดต อหน วยงานเจ าของหน งส อ กรณ หน งส อไม ครบ หร อม ข อบกพร องอ น ๆ ๔. ลงทะเบ ยนร บหน งส อต าง ๆ โดยแยก เป นทะเบ ยนหน งส อร บ สศป. และ งาน ธ รการ ๕. ส งหน งส อให หน วยท เก ยวข องร บไป ดาเน นการ ๖. ลงทะเบ ยนหน งส อส งของ สศป. และ งานธ รการเพ อส งออกไปย งหน วยต าง ๆ สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๕

9 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานธ รการ งานนาสารและพลข บ นาส งหน งส อในนาม บช.ศ. หร อ สศป. เสนอผ บ งค บบ ญชาระด บ ตร. หร อนาส ง หน วยต าง ๆ ม.ค., ก.ย. งานกาล งพล การพ จารณา ความชอบงานเล อน ข นและอ ตรา เง นเด อน ๑. ได ร บหน งส อส งการจาก บช.ศ. ให พ จารณาเล อนข นเง นเด อนให แก ข าราชการตารวจ ๒. ทาหน งส อแจ งเว ยนหน วยต าง ๆ ให ส งข อม ลการเล อนข นเง นเด อนเพ อ ประกอบการพ จารณาระด บ บก. ๓. หน วยต าง ๆ ส งข อม ลให บก. ๔. คณะกรรมการประช มพ จารณาเล อน ข นเง นเด อนให แก ข าราชการตารวจ ๕. รวบรวมข อม ลเสนอ บช.ศ. เพ อ ตรวจสอบความถ กต อง (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ผบ.หม ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธ รการ สศป. สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. ม.ค., ก.ย. งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๖

10 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๖. บช.ศ.ส งข อม ลกล บมาให สศป. เพ อ ออกคาส งเล อนข นเง นเด อนต งแต ระด บ รอง ผกก.ลงมาสาหร บระด บ ผกก. - รอง ผบก. น น บช.ศ. ๗. ออกคาส งเล อนข นเง นเด อน และแจ ง หน วยต าง ๆ ทราบ ๘. ลงรายการเล อนข นเง นเด อนใน ก.พ.๗ (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๗

11 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน เด อน ต.ค. - พ.ย. งานกาล งพล งานแต งต งข าราชการ ตารวจ ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑. บช.ศ. ม หน งส อส งการให สศป. จ ดทาบ ญช รายช อผ ม ค ณสมบ ต ครบถ วนเล อนตาแหน งส งข นระด บ สว. - รอง ผบก. ๒. สศป. แต งต งคณะกรรมการ พ จารณาเสนอข อม ลผ เหมาะสมเล อน ตาแหน งส งข น และส บเปล ยนหม นเว ยน ๓. คณะกรรมการประช มพ จารณา เล อนตาแหน งส งข น และส บเปล ยน หม นเว ยน ๔. จ ดทาบ ญช รายช อผ ได ร บการ พ จารณาจาก คณะกรรมการส ง บช.ศ. เพ อพ จารณาต อไป ๕. กรณ เล อนตาแหน งส งข น คณะกรรมการระด บ บช.ศ. จะเป นผ พ จารณาและออกคาส งแต งต ง สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. - พ.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๘

12 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๒) (๓) (๔) ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ม.ค. งานกาล งพล งานการขอ พระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ ๖. กรณ ส บเปล ยนหม นเว ยน คณะกรรมการระด บสศป. เป นผ พ จารณา และส งข อม ลให บช.ศ. ตรวจสอบ ๗. สศป. ออกคาส งแต งต ง ๘. แจ งผ เก ยวข องทราบ ๑. บช.ศ. ม หน งส อส งการให สศป. จ ดทาเอกสารการเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ ๒. ตรวจสอบข อม ลข าราชการตารวจ ในส งก ดท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนและ เสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ ๓. จ ดทาบ ญช รายช อตามแบบฟอร ม ส ง บช.ศ. สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ม.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๐๙

13 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ม.ค. - ธ.ค. งานกาล งพล การจ ดทาบ ตร ประจาต วข าราชการ ตารวจ ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑. ข าราชการตารวจในส งก ดส งคาร อง เสนอขอทาบ ตรประจาต วข าราชการ ตารวจ ๒. ตรวจสอบหล กฐาน ๓. เสนอ ผบก.สศป. ลงนามเพ อ นาเสนอ บช.ศ. ๔. เก บสาเนาบ ตรไว เป นหล กฐาน ๕. ร บบ ตรท ดาเน นการแล วจาก บช.ศ. ๖. แจกจ ายบ ตรก บข าราชการตารวจผ ย นคาร อง สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๐

14 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานกาล งพล การเล อนยศข าราชการ ตารวจ ๑. ข าราชการตารวจครบ หล กเกณฑ การขอเล อนยศ ๒. ประมวลเร องเสนอ บช.ศ. เพ อ ขอเล อนยศให แก ข าราชการตารวจ ท ครบหล กเกณฑ ๓. บช.ศ. ออกคาส งเล อนยศ ๔. บช.ศ. ส งสาเนาคาส งให สศป. ทราบ ๕. สศป. แจ งข าราชการตารวจผ ได ร บการเล อนยศรวมถ งหน วยงาน ท เก ยวข องทราบ ๖. เจ าหน าท ลงรายการใน ก.พ.๗ สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๑

15 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ต.ค. งานกาล งพล การจ ดทาร างบ ญช ถ อ จ ายเง นเด อนและ ค าจ างประจาป ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑. สศป. ได ร บหน งส อแจ งจาก บช.ศ. ให จ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน และ ค าจ างประจาป จาก บช.ศ. ๒. ดาเน นการจ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายฯ ๓. ส งข อม ลให บช.ศ. สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๒

16 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ม.ค., ก.ย. งานกาล งพล การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการตารวจ ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑. สศป. ได ร บหน งส อแจ งจาก บช.ศ. ให ดาเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ ๒. ม หน งส อแจ งหน วยงานในส งก ดเพ อ ดาเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการ ๓. หน วยต าง ๆ ส งผลการประเม นการ ปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ มาย ง สศป. ๔. รวบรวมเสนอ บช.ศ. ๕. จ ดทาประกาศคะแนนผลการ ประเม นของข าราชการตารวจให ทราบ ท วก น สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค., ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๓

17 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๒) (๓) (๔) ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานกาล งพล การบ นท กข อม ลใน ฐานข อม ลกาล งพล โครงการ POLIS ๑. สศป.ม คาส งต าง ๆ เช น คาส งเล อน ข นเง นเด อนคาส งแต งต งข าราชการ ตารวจระด บ ผกก.ลงมา ๒. เจ าหน าท นาข อม ลมาปร บปร ง ข อม ลในฐานกาล งพลโครงการ POLIS ๓. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล และดาเน นการจ ดเก บข อม ลให เร ยบร อย ๔. เสร จส นการบ นท กข อม ล สว.งานธ รการ.สศป., รอง สว.งาน ธ รการ.สศป., ผบ.หม งาน ธ รการ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๔

18 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานว น ย การดาเน นการทางว น ย ๑. ข าราชการตารวจถ กกล าวหาว า กระทาผ ดว น ย ๒. ผบก.สศป. ต งกรรมการส บสวน ข อเท จจร ง ๓. กรณ ไม ม ม ล ผบก.สศป. ส งย ต เร องและรายงานบช.ศ.ทราบ ๔. กรณ ม ม ล และเป นกรณ กระทา ผ ดว น ยไม ร ายแรง ผบก.สศป.. น า ผลการส บสวนข อเท จจร งมา พ จารณาและส งลงโทษ แล วรายงาน ผลให บช.ศ.ทราบ หาก บช.ศ. เห นชอบตาม ผบก.สศป.จะส งย ต เร อง แต หาก บช.ศ. ไม เห นชอบ ตามท ผบก.สศป. เสนอ บช.ศ. จะส ง เพ มโทษเป นอ ตราโทษท หน กข น หร อลดโทษเป นอ ตราโทษท เบาลง สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๕

19 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๕. แจ ง สศป.ทราบ เพ อดาเน นการ ลงโทษต อไป และสศป. แจ ง ข าราชการตารวจท กระทาผ ดว น ย ทราบ เพ อร บโทษต อไป ๖. กรณ ม ม ล และเป นกรณ กระทา ผ ดว น ยร ายแรงผบก.สศป. จะเสนอ ลงโทษปลดออกหร อไล ออกตาม ความร ายแรงแห งกรณ และรายงาน ผลให บช.ศ. ทราบ หาก บช.ศ. ไม เห นชอบตามท เสนอจะส งเพ มโทษ หร อลดโทษ หากเห นชอบจะเสนอ ตร. เพ อนาเสนอ ก.ตร. พ จารณา ต อไป (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๖

20 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. -ก.ย. งานสว สด การ งานตรวจส ขภาพประจาป ๑. สารวจจานวนข าราชการตารวจ ในส งก ดท ม ความประสงค จะตรวจ ส ขภาพประจาป ๒. โรงพยาบาลตารวจหร อโรงพยาบาล อ น ๆ ของร ฐแจ งว นเวลาการตรวจ ส ขภาพประจาป ให สศป. ๓. สศป. ประชาส มพ นธ ให ข าราชการตารวจในส งก ดทราบ และเข าร วมการตรวจส ขภาพ ประจาป ตามว นเวลาท กาหนดไว ๔. โรงพยาบาลตารวจหร อโรงพยาบาล อ น ๆ ของร ฐแจ งผลการตรวจส ขภาพ ประจ าป ให แก ข าราชการ ต ารวจใน ส งก ดทราบ และให ข าราชการต ารวจ ท ม ผลการตรวจผ ดปกต พบแพทย เพ อ ทาการ ตรวจร กษาต อไป สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. -ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๗

21 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานสว สด การ การช วยเหล องานศพของ ข าราชการตารวจและ ครอบคร ว ๑. สศป. ได ร บแจ งเก ยวก บการ เส ยช ว ตของข าราชการตารวจ หร อครอบคร ว ๒. แจ ง บช.ศ. และหน วยงานใน ส งก ดทราบ เก ยวก บกาหนดการ สวดอภ ธรรมศพ ตลอดจนการ ฌาปนก จหร อการพระราชทาน เพล งศพ ๓. รวบรวมเง นเพ อทาบ ญและ มอบให เจ าภาพต อไป สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๘

22 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ม.ค. - ธ.ค. งานสว สด การ การเข าพ กอาศ ยในอาคาร บ านพ กของทางราชการ ๑. สศป. ได ร บคาร องขอเข าพ ก ในอาคารบ านพ กของทางราชการ ๒. สศป. ประมวลเร องเสนอ บช.ศ. ๓. บช.ศ. พ จารณาส ทธ การเข า พ กอาศ ยในอาคารบ านพ กของ ทางราชการ ๔. บช.ศ.แจ งผลการพ จารณาให สศป. ทราบ ๕. สาหร บข าราชการตารวจท ได ร บส ทธ เข าพ กอาศ ยในอาคาร บ านพ กของราชการ ต องไปทา ส ญญาก บ บช.ศ. เพ อร บส ทธ เข า พ กอาศ ยต อไป ๖. สาหร บข าราชการตารวจท ไม ได ร บส ทธ ให รอการพ จารณา ในคราวถ ดไป สว.ฝอ.สศป. รอง สว.ฝอ.สศป. ผบ.หม ฝอ.สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานธ รการ สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๑๙

23 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๓๐ ก.ย. ของ ป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๑. งานแผนงาน และย ทธศาสตร ๑.๑ จ ดท าค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการประจาป ๑. บช.ศ. ก าหนดต วช ว ดตามม ต ด านต าง ๆให สศป. ร บผ ดชอบ และส งหน งส อแจ งให ดาเน นการ ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) ๓. เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ดทราบ และด าเน นการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ตามต วช ว ด ท ได ร บ มอบหมาย - สว. งาน แผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงาน ฯ - ผบ.หม งาน แผนงาน ฯ (๖) ห วงเวลา ต.ค. - ก.ย. ของ ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๐

24 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๔. รวบรวมรายงานผลการ ด าเน นการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการประจ าป ตาม ต วช ว ดท ได ร บมอบหมายของ หน วยงานในส งก ด ๕. จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป ในภาพรวมของ สศป. ๖. ส งรายงานการดาเน นการตามคา ร บรอง การปฏ บ ต ราชการประจาป ในภาพรวม ของ บก. ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๑

25 ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๓๐ ก.ย. ของ ป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน (๓) เน องาน ๑.๒ การกาหนด ย ทธศาสตร นโยบาย และ แผนการ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน ๑. บช.ศ. ก าหนดย ทธศาสตร นโยบายและ แผนการ และส งหน งส อให สศป. ด าเน นการ จ ดทาแผน/โครงการ ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ. สศป.(งานธ รการฯ) ๓. หน งส อแจ งให หน วยงานในส งก ด ทราบ และด าเน นการจ ดท าแผน/ โครงการ ตามท บช.ศ. กาหนด ๓. รวบรวมรายงานผลการด าเน นการ ตาม แผน/โครงการ ของหน วยงานใน ส งก ด ๔. จ ดท าแผน/โครงการในภาพรวม ของ สศป. ๕. ส งรายงานการด าเน นการตามแผน โครงการ ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ผ ร บผ ดชอบ - สว. งาน แผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ต.ค. - ก.ย. ของ ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๒

26 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของ ป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๑.๓. การควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการ แผ นด นว าด วย การก าหนด มาตรฐ านการควบ ค ม ภายใน ๑. บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. รายงาน การควบค มภายในตาม ระเบ ยบฯ ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) - สว.งาน แผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๑๕ ของเด อน (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๓

27 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๓. เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ดทราบและดาเน นการ ๔. รวบรวมรายงานผลการด าเน นการ ควบค มภายในตามระเบ ยบฯ ของ หน วยงานในส งก ด ๕. จ ดท ารายงานผลการด าเน นการ ค ว บ ค ม ภ า ย ใ น ต า ม ร ะ เ บ ย บ ฯ ในภาพรวมของ สศป. ๖. รายงานการควบค มภายในตาม ระเบ ยบฯ ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๔

28 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของ ป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๑. ๔ ร า ย ง า น ก า ร ด าเน นการตามค า ร บ ร อ ง ก า ร ป ฏ บ ต ราชการ ๑. บช.ศ. ก าหนดให สศป. รายงาน ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป รอบ ๖ และ ๑๒ เด อน ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) - สว.งานแผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๓๑ ม.ค. และ ๓๐ ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๕

29 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของ ป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๑. ๕ ร า ย ง า น ก า ร ด าเน นการตามค า ร บ ร อ ง ก า ร ป ฏ บ ต ราชการ ประจ าป ท ได ร บ ๑.๔.๕ จ ดท ารายงานตามข อ ๑.๔.๑ ตามแบบฟอร มท ตร. กาหนด ๑.๔.๖ ส งรายงานผลการดาเน นการ ตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ๑.๕.๑ บช.ศ. ก าหนดให สศป. รายงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป ต วช ว ด รอบ ๖ และ ๑๒ เด อน ๑.๕.๒ ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) ๑.๕.๓ เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ด ทราบ และดาเน นการ - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๓๑ ม.ค. และ ๓๐ ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๖

30 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๑. ๖ ร า ย ง า น ก า ร ข บ เ ค ล อ น ท า ง ย ทธศาสตร บช.ศ. และการด าเน นการ ฝ กอบรมบ คลากรของ หน วย ๑.๕.๔ รวบรวมและรายงานตามค า ร บรอง การปฏ บ ต ราชการประจ าป ต วช ว ดท ร บผ ดชอบ ของหน วยงาน ในส งก ด สศป. ๑.๕.๕ จ ดท ารายงานตามข อ ๑.๕.๑ ตามแบบฟอร มท ตร. กาหนด ๑.๕.๖ ส งรายงานผลการดาเน นการ ตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป ต วช ว ดท ร บผ ดชอบ ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ๑.๖.๑ เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ด ทราบ และดาเน นการ ๑.๖.๒ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงานในส งก ด -สว.งานแผนงานฯ -รอง สว.งานแผนงานฯ - ผบ.หม งานแผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๒๐ ของเด อน (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๗

31 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน พ.ย. - ธ.ค. ๒. งานงบประมาณ ๒.๑ จ ดทาคาขอต ง งบประมาณรายจ าย ประจาป ๑.๖.๓ จ ดทารายงานการข บเคล อนฯ และ รายงานในส วนของการประช ม และ ฝ กอบรมในภาพรวมของ สศป. ๑.๖.๔ ส งรายงานการข บเคล อนฯ ของ สศป. ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ๒.๑.๑ บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. จ ดทา คาของบประมาณรายจ าย ประจาป ๒.๑.๒ ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) ๒.๑.๓ เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ดทราบ และดาเน นการจ ดทา คาขอต งงบประมาณฯ ตามท หน วย ต องการ ๒.๑.๔ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงานในส งก ด - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง พ.ย. - ธ.ค. งานแผนงานและ ย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๘

32 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๒.๑ จ ดทาคาขอต ง งบประมาณรายจ าย ประจาป (ต อ) ๒.๒ จ ดทาประมาณ การรายจ ายข นต า ประจาป งบประมาณ ๒.๑.๕ จ ดทาคาขอต งงบประมาณฯ ใน ภาพรวมของ สศป. ๒.๑.๖ ส งรายงานผลการด าเน นการ จ ดท าค าขอ ต งงบประมาณฯ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ๒.๒.๑ บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. จ ดทาประมาณการรายจ ายข นต า ประจาป ๒.๒.๒ ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) ๒.๒.๓ จ ดทาประมาณการรายจ ายข น ต าฯ ๒.๒.๔ ส งการจ ดทาประมาณการรายจ าย ข นต าฯให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ. ห ม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา พ.ย. - ธ.ค. (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๒๙

33 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๓ การบร หารงบประมาณ รายจ าย ประจาป และ ควบค มการใช จ ายเง นให เป นไปตามกฎหมายและ ข อบ งค บ ๒.๓.๑ จ ดทาแผนการ แผนการใช จ ายงบประมาณ (แบบ สงป.) และทะเบ ยนควบค มการใช จ าย งบประมาณของ สศป. ตามท ได ร บ จ ดสรร ๒.๓.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบ กจ าย เง นของ งานการเง นและพลาธ การ ให เป นไป ตามแผนการใช จ ายเง น งบประมาณ ๒.๓.๓ บ นท กรายการห กเง น งบประมาณ โดยแยกประเภทรายจ าย ตามผลผล ต และก จกรรมตามเอกสาร การเบ กจ าย เง นของงานการเง นและ พลาธ การ - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว. งานแผนงานฯ - ผบ.หม งานแผนงานฯ (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ต.ค. - ก.ย. งานแผนงานและ ย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๐

34 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๒.๔ รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ๒.๔.๑ บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ๒.๔.๒ รวบรวมผลการเบ กจ ายเง น งบประมาณ ของ สศป. จากทะเบ ยนค ม งบประมาณ ๒.๔.๓ จ ดทารายงานผลการใช จ าย งบประมาณของ สศป. ตามแบบฟอร ม - ตามแบบ สงป.๓๐๑, ๓๐๒ และ ๓๐๒/๑ (โดยให รายงานท กไตรมาส) - ตามแบบ งป.๐๔ (ภายในว นท ๓ ของท กเด อน) ๒.๔.๔ ส งรายงานผลการใช จ าย งบประมาณ ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ต.ค. - ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๑

35 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๒.๕ รายงานการ ปร บปร งแนวทางและ มาตรการการชาระหน ค าสาธารณ ปโภคค าง ชาระให แก ร ฐว สาหก จ ๒.๕.๑ บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. รายงาน การปร บปร งแนวทางและ มาตรการ เก ยวก บการชาระหน ค า สาธารณ ปโภคค างชาระให แก ร ฐว สาหก จ ๒.๕.๒ ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป.(งานธ รการฯ) ๒.๕.๓ จ ดทารายงานการปร บปร ง แนวทางฯ ๒.๕.๔ ส งรายงานการปร บปร งแนวทางฯ ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ๒.๖.๔ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการและปร มาณการใช น าม นใน แต ละเด อน จากงานการเง นและ พลาธ การมาประกอบการรายงาน - สว.งานแผนงานฯ - รอง สว.งาน แผนงานฯ - ผบ.หม งาน แผนงานฯ (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๓๐ ของเด อน ธ.ค., ม.ค., ม.ย. และ ก.ย. (๗) หน วยงานร บเร อง งานแผนงาน และย ทธศาสตร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๒

36 (๑) ระยะเวลา ค ม อการของ งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ (๒) ภารก จงาน ๒.๕ รายงานการ ปร บปร งแนวทางและ มาตรการการชาระหน ค าสาธารณ ปโภคค าง ชาระให แก ร ฐว สาหก จ (ต อ) ๒.๖.๕ จ ดทารายงานการใช พล งงาน และปร มาณการใช น าม นในภาพรวม ของ สศป. ๒.๖.๖ ส งรายงานการใช พล งงาน และ ปร มาณการใช น าม น ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๓

37 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑. งานธ รการ ๑.เจ าหน าท ร บหน งส อจากฝ าย อานวยการ ๒.ตรวจด งานท ร บว าใช งานของงาน การเง นและพลาธ การหร อไม ถ าใช ลงร บงานในทะเบ ยนหน งส อร บถ า ไม ใช ส งค นฝ ายอานวยการเพ อ ดาเน นการต อไป ๓. เจ าหน าท แยกงานแจกจ ายให ก บ ผ ร บผ ดชอบร บไปดาเน นการในส วนท เก ยวข องต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๔

38 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒. งานร บ - นาส ง เง น ๑. ร บเช คหร อเง นสดจากหน วยผ เบ ก ๒. นาเช คฝากธนาคาร ๓. หาสาเนาเอกสารตามยอดเง นใน เช คโดยแยกประเภทของเง นท จ าย ๔. เข ยนเช คส งจ ายเง นเสนอผ ม อานาจลงนาม ๕. กรณ จ ายเป นเง นสดนาเช คไปเบ ก เง นจากธนาคารและจ ายเง นให ก บผ ม ส ทธ ร บเง นหร อเจ าหน ๖. กรณ จ ายเป นเช คต ดต อผ ม ส ทธ ร บเง นและเจ าหน ให มาร บเช คท งาน การเง น ๗. ร บใบสาค ญร บเง นหร อ ใบเสร จร บเง นส งหน วยผ เบ กและเก บ รวบรวมเร อง สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๕

39 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๓. งานเง นเด อน ๑. จ ดทาข อม ลเง นเด อน กบข. ภาษ ห ก ณ ท จ าย เง นเพ มเง นประจา ตาแหน ง ของข าราชการตารวจใน ส งก ดท งหมดตามแบบฟอร มฎ กาเบ ก เง นเด อนของหน วยผ เบ ก เพ อสร ป ยอดการเบ กจ ายเง นเด อน ประจาเด อนของท กเด อนส งหน วยผ เบ กก อนว นท ๑๒ ของท กเด อน ๒. กรณ ม ข าราชการตารวจในส งก ด สศป. ย ายออก จ ดทาหน งส อร บรอง การจ ายเง นเด อนคร งส ดท าย และ หน งส อนาส งต นส งก ดใหม ส งหน วยผ เบ กเพ อดาเน นการในส วนท เก ยวข อง ต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๖

40 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๓.งานเง นเด อน(ต อ) ๓. กรณ ท ข าราชการตารวจย ายเข า และได ร บหน งส อร บรองการจ าย เง นเด อนคร งส ดท ายก อนว นท ๑๒ ของเด อน ให รวมเบ กจ ายเง นเด อน ประจาเด อน ๔. กรณ ข าราชการตารวจย ายเข า และได ร บหน งส อร บรองการจ าย เง นเด อนหล งว นท ๑๒ ของเด อนให ทาเร องขอตกเบ กเง นเด อนและ กบข. ระหว างเด อน ส งหน วยผ เบ กเพ อ ดาเน นการต อไป ๕. จ ดทาข อม ล กบข. รายเด อนของ ข าราชการตารวจในส งก ดส งหน วยผ เบ ก (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๗

41 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๓.งานเง นเด อน(ต อ) ๖. จ ดทารายการห กเง นเด อนเพ อหา ยอดเง นส ทธ ของข าราชการต ารวจใน ส งก ดเพ อนาส งธนาคารพร อมเช คท ร บจากหน วยผ เบ ก เพ อโอนเง นเด อน เข าบ ญช ให ก บข าราชการตารวจใน ส งก ด สศป. เป นประจาท กเด อน ๗. เข ยนเช คส งจ ายเง นเพ อส งชาระ หน ให ก บเจ าหน ๘. จ ดทาหน งส อเพ อนาส งเง นตาม รายการห กเง นเด อนส งให หน วยงาน ท เก ยวข องและ กง. ต อไป ๙. ส งสาเนาเอกสารการนาส งเง น ให ก บหน วยท เก ยวข อง (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๘

42 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๔.เง นสว สด การ ๑. ร บเอกการการขอเบ กเง น สว สด การค าร กษาพยาบาลค า การศ กษาบ ตร และตรวจสอบความ ถ กต อง ๒. กรณ เอกสารไม ถ กต องส งแก ไข ๓. กรณ เอกสารถ กต องรวบรวมขอ อน ม ต เบ กจ ายเง นทดรองราชการของ หน วย ต อ ผบก.สศป. ๔. เข ยนเช คส งจ ายเง นทดรอง ราชการของหน วยเสนอผ ม อานาจ ลงนาม ๕. เบ กเง นจากธนาคารตรวจน บและ จ ายให ก บผ ม ส ทธ ร บเง น ๖. รวบรวมใบสาค ญท จ ายเง นแล ว จ ดทาใบเบ กส งหน วยผ เบ ก เพ อ ดาเน นการในส วนท เก ยวข องต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๓๙

43 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๕. การย มเง นทด รองราชการ ๑. ร บเอกสารการขอย มเง นทดรอง ราชการและตรวจสอบความถ กต อง ๒. กรณ ไม ถ กต องส งค นแก ไข ๓. กรณ ถ กต องขออน ม ต ย มและเบ ก เง นทดรองราชการต อ ผบก.สศป. โดยผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๔. เข ยนเช คส งจ ายเง นทดรอง ราชการ ๕. เบ กเง นจากธนาคารและจ ายเง น ให ก บผ ม ส ทธ ร บเง น ๖. ร บใบสาค ญเพ อชดใช เง นย มและ ออกใบร บใบสาค ญ ๗. กรณ ร บค นเง นย มเหล อจ ายให ออกใบเสร จร บเง น ๘. ดาเน นการตรวจสอบใบสาค ญ ถ า ไม ถ กต องส งค นแก ไข สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๐

44 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๕. การย มเง นทด รองราชการ(ต อ) ๙. กรณ ใบสาค ญถ กต องดาเน นการ ขออน ม ต เบ กเง นต อ ผบก.สศป.และ นาส งหน วยผ เบ กเพ อดาเน นการใน ส วนท เก ยวข องต อไป ๑๐. ลงบ ญช ค มเง นทดรองราชการ (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๑

45 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๖.เบ กจ ายเง น งบประมาณและ นอกงบประมาณ ๑. ร บเอกสารการขอเบ กเง น งบประมาณจากหน วยงานในส งก ด ๒. ตรวจสอบความถ กต องของ เอกสารท ขอเบ กเง น ๓. กรณ เอกสารไม ถ กต องส งแก ไข ๔. กรณ เอกสารถ กต องดาเน นการขอ อน ม ต เบ กจ ายเง นต อ ผบก.สศป. โดยผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๕. เม อ ผบก.สศป.อน ม ต เบ กจ ายเง น แล วจ ดท าใบส าค ญการลงบ ญช ใบห กภาษ ณ ท จ ายและแบบแสดง รายการภาษ และหน งส อน าส งพร อม เอกสารหล กฐานน าส งหน วยผ เบ ก เพ อด าเน นการในส วนท เก ยวข อง ต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๒

46 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๗. ซ อมบาร งร กษา ยานพาหนะ ๑. หน วยงานหร อผ ท ร บผ ดชอบรถ ราชการเสนอความต องการซ อม มาย งงานการเง นและพลาธ การ ๒. ตรวจสอบงบประมาณก บงาน แผนงานและย ทธศาสตร ๓. ดาเน นการจ ดจ างซ อมตาม ระเบ ยบพ สด สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๓

47 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘. งานพ สด ๘.๑ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ ตกลง ราคา(วงเง นไม เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ๑. หน วยงานต าง ๆ ใน สศป. แจ ง ความต องการซ อ/จ าง/เช ามาย ง งาน การเง นและพลาธ การ ๒. ตรวจสอบงบประมาณก บงาน แผนงานและย ทธศาสตร ๓. ดาเน นการขอร บความเห นชอบ ตามระเบ ยบพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ต อ ผบก.สศป.โดย เสนอผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๔. เม อ ผบก.สศป. ลงนามเห นชอบ แล วแล วดาเน นการต ดต อผ ขาย/ผ ร บ จ าง /ผ ให เช า เพ อให เสนอราคา สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๔

48 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๑ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ ตกลง ราคา(วงเง นไม เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๕. ดาเน นการขออน ม ต ซ อ/จ าง/เช า จากผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช าท เสนอ ราคาต าส ดและจ ดทาใบส งซ อ/จ าง เช า หร อส ญญา (แล วแต กรณ ) พร อม ขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการตรวจ ร บเสนอ ผบก.สศป. เพ ออน ม ต โดย ผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๖. เม อ ผบก.สศป. อน ม ต ให ซ อ/ จ าง/เช าแล ว ต ดต อผ ขายหร อผ ร บจ างให มาร บใบซ อซ อ/จ าง/เช า/ ส ญญาและแจ งคณะกรรมการตรวจ ร บทราบ ๗. กรณ ซ อ/จ าง/เช า ในวงเง นเก น ๕,๐๐๐.- บาท ให บ นท กใบส งซ อ/ จ าง/เช า (PO) ในระบบ GFMIS (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๕

49 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๑ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ ตกลง ราคา(วงเง นไม เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๘. เม อผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช า ส ง มอบส นค าหร องานจ างให แจ ง คณะกรรมการตรวจร บ เพ อทาการ ตรวจร บตามระเบ ยบสาน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๕๑และท แก ไขเพ มเต ม ๙. คณะกรรมการตรวจร บรายงาน ผลการตรวจร บ ๑๐. ดาเน นการตรวจร บในระบบ GFMIS ๑๑. ดาเน นการบ นท กรายการซ อ/ จ าง/เช า ลงในทะเบ ยนค มว สด หร อ ทะเบ ยนคม การจ าง (แล วแต กรณ ) ๑๒. ขออน ม ต เบ กจ ายเง นให ก บ ผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช าต อ ผบก.สศป. โดยผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๖

50 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๑ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ ตกลง ราคา(วงเง นไม เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๑๓.เม อ ผบก.สศป.อน ม ต เบ ก จ ายเง นแล วจ ดทาใบสาค ญการ ลงบ ญช ใบห กภาษ ณ ท จ ายและ แบบแสดงรายการภาษ และหน งส อ นาส งเพ อขอเบ กเง นให ก บผ ม ส ทธ ร บ เง นพร อมเอกสารหล กฐานนาส ง หน วยผ เบ กเพ อดาเน นการเบ ก จ ายเง นต อไป ๑๔. เม อหน วยผ เบ กตรวจสอบ เอกสารแล วกรณ เอกสารไม ถ กต อง ดาเน นการแก ไขให ถ กต อง ๑๕. กรณ เอกสารการเบ กจ ายเง น ถ กต องแล ว ดาเน นการเบ กจ ายเง น ในระบบ GFMIS ต อไป (๖) ห วงเวลา (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๗

51 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๑. หน วยงานต าง ๆ ใน สศป. แจ ง ความต องการซ อ/จ าง/เช ามาย ง งาน การเง นและพลาธ การ ๒. ตรวจสอบงบประมาณก บงาน แผนงานและย ทธศาสตร / งบประมาณ ๓. จ ดหาค ณล กษณะเฉพาะของพ สด ท ต องการ ๔. ด าเน นการขอร บความเห นชอบ แต งต งคณะกรรมการเป ดซองสอบ ราคา คณะกรรมการตรวจร บและ จ ดท าประกาศสอบราคา พร อมด วย เอกสารท เก ยวข องเสนอ ผบก.สศป. เพ อเห นชอบและอน ม ต โดยเสนอ ผ านผ บ งค บบ ญชาบ ญชาตามลาด บช น สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๘

52 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๕. ป ดประกาศสอบราคาในท เป ดเผย แจ งไปย งผ ม อาช พโดยตรงและแจ ง หน วยท เก ยวข องแจ งคณะกรรมการ เป ดซองสอบราคาและแจ ง คณะกรรมการตรวจร บ ๖. จ ดเตร ยมเอกสารสอบราคา เพ อ แจกจ ายให แก ผ ท สนใจ ๗. ร บเอกสารสอบราคาจากผ ท สนใจ มาย นซองสอบราคา ๘. ส งมอบเอกสารสอบราคาตามข อ ๗ ให แก คณะกรรมการเป ดซองสอบ ราคาในว นเป ดซองสอบราคา สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๔๙

53 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๙. คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา รายงานผลการเป ดซองสอบราคาโดย ม ความเห นให จ ดซ อ/จ าง/เช า จาก ผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช า ท คณะกรรมการได พ จารณาค ดเล อก แล ว ๑๐. ดาเน นการขออน ม ต ซ อ/จ าง/ เช า จากผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช าท คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา เสนอพร อมจ ดทาใบส งซ อ/จ าง/เช า หร อส ญญา เสนอ ผบก.สศป. อน ม ต และลงนามในใบส งซ อ/จ าง/เช าหร อ ส ญญาโดยเสนอผ านผ บ งค บบ ญชา ตามลาด บช น สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๐

54 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๑๑. เม อ ผบก.สศป. อน ม ต ตามข อ ๑๐ ให แจ งผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช า ทราบและมาลงนามในส ญญาพร อม นาหล กประก นส ญญามาย น ๑๒. นาหล กประก นส ญญาส งหน วยผ เบ กเพ อดาเน นการในส วนท เก ยวข อง ต อไป ๑๓. แจ งค มงบประมาณก บงาน แผนงานและย ทธศาสตร ๑๔. จ ดทาใบส งซ อ/จ าง/เช า(PO) ใน ระบบ GFMIS ๑๕. แจ งผ ขายส งมอบพ สด หร องาน จ าง/เช า สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๑

55 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๑๖. คณะกรรมการตรวจร บ ดาเน นการตรวจร บและรายงานผล การตรวจร บ ต อ ผบก.สศป. ๑๗. ดาเน นการตรวจร บในระบบ GFMIS ๑๘. ดาเน นการบ นท กรายการซ อ/ จ าง/เช า ลงในทะเบ ยนค มว สด หร อ ทะเบ ยนค มการจ าง (แล วแต กรณ ) ๑๙. ดาเน นการขออน ม ต เบ กจ ายเง น ให ก บผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ ให เช า ต อ ผบก.สศป. โดยเสนอผ าน ผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๒

56 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๒ การจ ดซ อ/ จ าง/เช าโดยว ธ สอบ ราคา(วงเง นเก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (ต อ) ๒๐.เม อ ผบก.สศป.อน ม ต เบ ก จ ายเง นแล วจ ดทาใบสาค ญการ ลงบ ญช ใบห กภาษ ณ ท จ ายและ แบบแสดงรายการภาษ และหน งส อ นาส งพร อมเอกสารหล กฐานนาส ง หน วยผ เบ กเพ อดาเน นการในส วนท เก ยวข องต อไป ๒๑. เม อหน วยผ เบ กตรวจสอบ เอกสารแล วกรณ เอกสารไม ถ กต อง ร บเอกสารดาเน นการแก ไขให ถ กต อง ๒๒. กรณ เอกสารการเบ กจ ายเง น ถ กต องแล ว ดาเน นการเบ กจ ายเง น ในระบบ GFMIS ต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๓

57 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๓ การร บ-จ าย พ สด ๑. ลงค มพ สด ท จ ดซ อหร อได มาใน ทะเบ ยนค มพ สด ๒. ร บใบเบ กพ สด จากหน วยงานใน ส งก ด สศป. ตรวจสอบและ ดาเน นการขออน ม ต เบ ก-จ าย พ สด เสนอ ผบก. เพ ออน ม ต โดยผ าน ผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๓. เม อ ผบก.สศป. อน ม ต แล ว ดาเน นการจ ายพ สด ตามใบเบ ก ๔. ลงต ดจ ายพ สด ในทะเบ ยนค มพ สด สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๔

58 (๑) ระยะเวลา ก.ย. - พ.ย. ของท กป (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๔ การตรวจสอบ พ สด ประจาป ๑. ก อนส นเด อนก นยายนของท กป จ ดทาคาส งแต งต งคณะกรรมการ ตรวจสอบพ สด ประจาป เสนอ ผบก.ส ศป.ผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๒. แจ งคณะกรรมการตรวจสอบพ สด ประจาป ท ได ร บการแต งต งทราบ ๓. คณะกรรมการเร มดาเน นการ ตรวจสอบพ สด ในว นเป ดทาการแรก ของเด อน ต.ค. เป นต นไป โดย ตรวจสอบความถ กต องของ การร บ- จ ายพ สด ต งแต ๑ ต.ค. ป ก อนถ ง ๓๐ ก.ย. ของป ป จจ บ น ตรวจน บ พ สด คงเหล อม อย ตรงตามบ ญช หร อ ทะเบ ยนหร อไม ม พ สด ชาร ด เส อมสภาพหร อส ญไปหร อไม จาเป นต องใช ในราชการต อไปหร อไม สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ก.ย. - พ.ย. ของท กป (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๕

59 (๑) ระยะเวลา ก.ย. - พ.ย. ของท กป (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๔ การตรวจสอบ พ สด ประจาป (ต อ) ๔. คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ผลการตรวจสอบพ สด ต อ ผบก.สศป. ภายใน ๓๐ ว นทาการ น บแต ว น เร มทาการตรวจสอบ ๕. จ ดทารายงานเสนอห วหน าส วน ราชการจานวน ๑ ช ดส งสาเนาไป สาน กงานตรวจเง นแผ นด นจานวน ๑ ช ด สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ก.ย. - พ.ย. ของท กป (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๖

60 (๑) ระยะเวลา ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ของป งบประมาณ (๒) ภารก จงาน งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๕ การขาย ทอดตลาดพ สด ๑. กรณ ม พ สด เส อมสภาพหร อส ญไป หร อไม จาเป นต องใช ในราชการ ให ดาเน นการจาหน าย ๒. จ ดทาคาส งแต งต งคณะกรรมการ สอบหาข อเท จจร งเพ อตรวจสอบว า พ สด น นชาร ดเส อมสภาพหร อส ญไป ตามธรรมชาต หร อไม ๓. หากผลการพ จารณาตามข อ ๒ ปรากฏว า จะต องหาต วผ ร บผ ดชอบ ให จ ดทาคาส งแต งต งคณะกรรมการ สอบหาข อเท จจร งความร บผ ดทาง ละเม ดและดาเน นการต อไป ๔. หากตรวจสอบว าพ สด น นชาร ด เส อมสภาพหร อส ญไป ตามธรรมชาต ให ดาเน นการขายทอดตลาดต อไป สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๗

61 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๕ การขาย ทอดตลาดพ สด (ต อ) ๕. คณะกรรมการสอบข อเท จจร ง จ ดทารายงานผลการสอบหา ข อเท จจร งกรณ ส งของหลวงชาร ด เส อมสภาพหร อส ญไป ต อ ผบก.สศป. ผ านผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น ๖. กรณ ส งของหลวงชาร ดหร อหมด ความจาเป นและต องการจาหน าย จ ดทาคาส งแต งต งคณะกรรมการ ประเม นราคาข นต า ๗. ดาเน นการขออน ม ต จาหน ายพ สด ชาร ดหร อหมดความจาเป น และ แต งต งคณะกรรมการขายทอดตลาด พ สด ชาร ดเส อมสภาพหร อหมดความ จาเป นต อ ผบก.สศป. โดยเสนอผ าน ผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช น สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๘

62 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๘.๕ การขาย ทอดตลาดพ สด (ต อ) ๘. จ ดทาประกาศขายทอดตลาดพ สด ชาร ด ป ดประกาศสอบราคาในท เป ดเผย และแจ งหน วยงานท เก ยวข อง ประชาส มพ นธ ให ผ สนใจทราบ ๙. คณะกรรมการขายทอดตลาด ดาเน นการขายทอดตลาดและ รายงานผลการขายทอดตลาด เสนอ ผบก.สศป.ทราบ ๑๐. นาเง นท ได ร บจากการขาย ทอดตลาดส งเป นเง นรายได แผ นด น ๑๑. ดาเน นการขออน ม ต ผบก.สศป ต ดจ ายพ สด ชาร ดท ขายทอดตลาด ออกจากบ ญช ค มโดยผ าน ผ บ งค บบ ญชา ตามลาด บช น ๑๒. ลงต ดจ ายพ สด ออกจากทะเบ ยนค ม สว.งานการเง น สศป. รอง งานการเง น สศป. ผบ.หม งานการเง น สศป. (๖) ห วงเวลา ตลอด ป งบประมาณ (๗) หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๕๙

63 เส นทางเด นของงาน (Work Flow) (งานธ รการกาล งพล) แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การจ ดทาบ ตรประจาต วข าราชการตารวจ ข าราชการตารวจในส งก ดส งคาร อง เสนอขอทาบ ตรประจาต วข าราชการ ตารวจในส งก ด ตรวจสอบหล กฐาน เอกสารหล กฐาน ไม ถ กต อง เอกสารหล กฐานถ กต องครบถ วน ประสานผ ย นคาร องแก ไข ให ถ กต อง เอกสารหล กฐานถ กต อง เสนอ ผบก.สศป. ลงนาม เพ อนาเสนอ ผบช.ศ. เก บสาเนาบ ตรไว เป นหล กฐาน และส ง บช.ศ. ร บบ ตรท ดาเน นการเร ยบร อยแล ว จาก บช.ศ. แจกจ ายบ ตรก บข าราชการตารวจ ผ ย นคาร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๐

64 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) งานการขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ บช.ศ.ม หน งส อส งการให สศป. จ ดทา เอกสารการเสนอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ ประมวลเร องเสนอ ผบก.สศป. แจ งให หน วยงานต าง ๆ ในส งก ดจ ดทาข อม ล ตรวจสอบข อม ลข าราชการตารวจใน ส งก ดท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน และเสนอ ขอพระราชทานเคร องราชฯ จ ดทาบ ญช รายช อตามแบบฟอร ม ส ง บช.ศ. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๑

65 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) งานการแต งต ง บช.ศ.ม หน งส อส งการให สศป..จ ดทาบ ญช รายช อผ ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนเล อนตาแหน ง ส งข นระด บ สว.- รอง ผบก. สศป. แต งต งคณะกรรมการพ จารณาเสนอข อม ลผ เหมาะสม เล อนตาแหน งส งข น และส บเปล ยนหม นเว ยน คณะกรรมการประช มพ จารณาผ เหมาะสมเล อนตาแหน ง ส งข น และส บเปล ยนหม นเว ยน จ ดทาบ ญช รายช อผ ได ร บการค ดเล อกจากคณะกรรมการ ส ง บช.ศ. เพ อพ จารณาต อไป กรณ เล อนตาแหน งส งข น คณะกรรมการระด บ บช.ศ. เป น ผ พ จารณาและออกคาส งแต งต ง กรณ ส บเปล ยนหม นเว ยน คณะกรรมการ สศป. เป นผ พ จารณา และส งข อม ลให บช.ศ. ตรวจสอบ สศป. ออกคาส งแต งต ง แจ งผ เก ยวข องทราบ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๒

66 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) งานเล อนข นเง นเด อน บช.ศ.ม หน งส อส งการให สศป. พ จารณา เล อนข นเง นเด อนให แก ข าราชการตารวจ แจ งเว ยนหน วยต าง ๆ ส งข อม ลการเล อนข นเง นเด อนเพ อประกอบการพ จารณา ระด บ บก. หน วยต าง ๆ ส งข อม ล คณะกรรมการประช มพ จารณาเล อนข นเง นเด อนให แก ข าราชการตารวจ รวบรวมข อม ลเสนอ บช.ศ.เพ อตรวจสอบความถ กต อง ข อม ลไม ถ กต อง ข อม ลถ กต อง ประสานหน วยแก ไขให ถ กต อง ข อม ลถ กต อง รวบรวมข อม ลเสนอ บช.ศ. เพ อตรวจสอบความถ กต อง บช.ศ.ส งข อม ลกล บมาให สศป. เพ อออกคาส งเล อนข นเง นเด อน ระด บ รอง ผกก.ลงมา บช.ศ.ออกคาส งเล อนข นเง นเด อน ระด บ ผกก. รอง ผบก. และส งสาเนาคาส งให สศป. ทราบ แจ งหน วยต าง ๆ ทราบ ๗ ลงรายการเล อนข นเง นเด อนในสม ด ก.พ.7 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๓

67 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การดาเน นการทางว น ย ข าราชการตารวจถ กกล าวหาว า กระทาผ ดว น ย ผ บ งค บบ ญชาต งกรรมการส บสวนข อเท จจร ง กรณ ไม ม ม ล กรณ ม ม ล ผบก. สศป. ส งย ต เร อง ผบก. สศป. นาผลการส บสวนข อเท จจร งมาพ จารณา กระทาผ ดว น ยไม ร ายแรง กระทาผ ดว น ยร ายแรง ผบก. สศป. ส งลงโทษภาคท ณฑ ท ณฑกรรม ก กยาม ก กข ง หร อต ดเง นเด อนตามควรแก กรณ ผบก. สศป. เสนอลงโทษปลดออก หร อไล ออกตาม ความร ายแรงแห งกรณ รายงานผลให บช.ศ.ทราบ รายงานผลให บช.ศ.ทราบ ไม เห นชอบตาม ผบก. สศป. เห นชอบตาม ผบก. สศป. ไม เห นชอบตามท ผบก.สศป. เสนอ เห นชอบตาม ผบก. สศป. ผบช.ศ.ส งย ต เร อง ผบช.ศ.ส งเพ มโทษเป นอ ตรา โทษท หน กข นหร อลดโทษลง เป นอ ตราโทษท เบาลง เสนอ ตร. (ผ าน วน.) เพ อเสนอ ก.ตร.พ จารณาต อไป แจ ง ผบก. สศป. ทราบเพ อดาเน นการลงโทษต อไป ผบก. สศป. แจ งข าราชการตารวจท กระทาผ ดว น ยทราบเพ อร บโทษต อไป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๔

68 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การเล อนยศข าราชการตารวจ ข าราชการตารวจครบหล กเกณฑ การขอเล อนยศ ประมวลเร องเสนอ บช.ศ. เพ อขอเล อนยศ ให แก ข าราชการตารวจท ครบหล กเกณฑ บช.ศ. ออกคาส งเล อนยศ บช.ศ. ส งสาเนาคาส ง ให สศป. ทราบ สศป. แจ งข าราชการตารวจ ผ ได ร บการเล อนยศ รวมถ ง หน วยงานท เก ยวข องทราบ เจ าหน าท ลงรายการเล อนยศ ใน ก.พ.7 ๗ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๕

69 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การขอพระราชทานยศข าราชการตารวจ บช.ศ.ม หน งส อส งการให สศป. สารวจข าราชการซ งสมควร ขอพระราชทานยศ ตรวจสอบข อม ลข าราชการตารวจในส งก ดซ งย งคงดารง ว าท ยศในช นยศต าง ๆ ประมวลเร องขอพระราชทานยศเสนอ บช.ศ. บช.ศ. ประมวลเร องเสนอไป ตร. เพ อขอพระราชทานยศ ให แก ข าราชการตารวจ และ ตร.เสนอไปย งสาน กนายกร ฐมนตร ตร. ส งประกาศสาน กนายกร ฐมนตร พระราชทานยศ ข าราชการตารวจให บช.ศ. และ บช.ศ. ส งให สศป. สศป. แจ งข าราชการตารวจผ ได ร บพระราชทานยศทราบ เจ าหน าท ลงรายการเล อนยศ ใน ก.พ.7 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๖

70 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การจ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน และค าจ างประจาป สศป. ได ร บหน งส อแจ งจาก บช.ศ. ให จ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน และค าจ างประจาป จาก บช.ศ. ดาเน นการจ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายฯ ส งข อม ลให บช.ศ.ทราบ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๗

71 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ สศป.ได ร บหน งส อแจ งจาก บช.ศ.ให ดาเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ ม หน งส อแจ งหน วยงานในส งก ดเพ อให ดาเน นการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ หน วยต าง ๆ ส งผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการตารวจมาย ง สศป. สศป. รวบรวมเสนอ บช.ศ. จ ดทาประกาศคะแนนผลการประเม น ของข าราชการตารวจให ทราบท วก น ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๘

72 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การช วยเหล องานศพของข าราชการตารวจและครอบคร ว สศป. ได ร บแจ งเก ยวก บการตายของ ข าราชการตารวจหร อครอบคร ว ทาหน งส อแจ ง บช.ศ. และหน วยงานในส งก ดทราบ เก ยวก บกาหนดการสวดอภ ธรรมศพ รวบรวมเง นเพ อร วมทาบ ญและ มอบให เจ าภาพ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๖๙

73 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การตรวจส ขภาพประจาป สารวจจานวนข าราชการตารวจใน ส งก ดท ม ความประสงค จะตรวจ ส ขภาพประจาป สศป. ม หน งส อแจ งความประสงค ขอร บบร การตรวจส ขภาพ ประจาป ก บ ร.พ.ตารวจ หร อ ร.พ.อ น ๆ ของร ฐ ร.พ.ตารวจ หร อ ร.พ.อ น ๆ ของร ฐ แจ งว น เวลา การ ตรวจส ขภาพประจาป ให สศป.ทราบ ร.พ.ตารวจ หร อ ร.พ.อ น ๆ ของร ฐ แจ งผล การตรวจส ขภาพประจาป ให แก ข าราชการ ตารวจในส งก ดทราบ และให ข าราชการ ตารวจท ผ ดปกต พบแพทย เพ อทาการตรวจ ร กษาต อไป รายงานผลให หน วยงานท เก ยวข องทราบ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๐

74 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การเข าพ กในอาคารบ านพ กของทางราชการ สศป. ได ร บคาร องขอเข าพ กในท พ ก อาศ ยของทางราชการ สศป. ประมวลเร องเสนอ บช.ศ. บช.ศ.พ จารณาส ทธ การเข าพ กอาศ ย ในอาคารบ านพ กของทางราชการ ให แก ข าราชการตารวจ บช.ศ.แจ งผลการพ จารณาให สศป. ทราบ ข าราชการตารวจท ไม ได ร บส ทธ ข าราชการตารวจท ได ร บส ทธ รอการพ จารณาในคราวถ ดไป ทาส ญญาก บ บช.ศ. เพ อร บ มอบบ านพ ก และร บส ทธ เข าพ กอาศ ยต อไป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๑

75 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การบ นท กข อม ลในฐานข อม ลกาล งพลโครงการ POLIS สศป. ม คาส งต าง ๆ เช น คาส งเล อนข น เง นเด อน คาส งแต งต งข าราชการตารวจระด บ ผกก.ลงมา เจ าหน าท นาข อม ลมาปร บปร งข อม ล ในฐานกาล งพลโครงการ POLIS ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลและดาเน นการ จ ดเก บข อม ลให เร ยบร อย เสร จส นการบ นท กข อม ล ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๒

76 แผนผ งแสดงเส นทางเด นของงาน (Work Flow) การร บ - ส งหน งส อ งานร บ-ส ง หน งส อร บ(จากหน วยใน/นอกส งก ด) หน งส อส ง เจ าหน าท ตรวจสอบ/แยกประเภท ผบช.ศ. ลงนาม ออกเลข บช.ศ. ผบก. ลงนาม ออกเลข บก. ไม ครบ/ไม ถ กต อง ประสานหน วย เจ าของเร อง/ส งค น เอกสารครบถ กต อง ลงทะเบ ยนร บ แยกเร อง นาส งหน วยท ร บผ ดชอบ หน วยท ร บผ ดชอบดาเน นการ ตามหน งส อเร ยบร อย ส งหน งส อออก ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๓

77 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร รายงานการข บเคล อนทางย ทธศาสตร บช.ศ. และการดาเน นการฝ กอบรมบ คลากรของหน วย บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงานการ ข บเคล อนทางย ทธศาสตร บช.ศ. และการ ดาเน นการฝ กอบรมบ คลากรของหน วย ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงานในส งก ด ทราบและด าเน นการ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงานใน ส งก ด จ ดทารายงานการข บเคล อนฯ และรายงาน ในส วนของการประช มและฝ กอบรมใน ภาพรวมของ สศป. ส งรายงานการข บเคล อนฯ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๔

78 แผนผ งแสดงข นตอนในการดาเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร จ ดทาคาขอต งงบประมาณรายจ ายประจาป บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. จ ดทาคาขอ ต งงบประมาณรายจ ายประจาป ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงานในส งก ดทราบและ ดาเน นการการจ ดทาค าขอต งงบประมาณฯ ตามท หน วยต องการ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงาน ในส งก ด จ ดทาค าขอต งงบประมาณฯในภาพรวม ของ สศป. ส งรายงานผลการดาเน นการจ ดทา คาขอต งงบประมาณฯ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๕

79 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร การควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. รายงาน การควบค มภายในตามระเบ ยบฯ ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงาน ในส งก ดทราบและดาเน นการ รวบรวมรายงานผลการดาเน นการ ควบค มภายในตามระเบ ยบฯ ของ หน วยงานใน สศป. จ ดทารายงานผลการดาเน นการควบค มภายในตาม ระเบ ยบฯ ของหน วยงานในส งก ดในภาพรวมของ สศป. ส งรายงานรายงานการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๖

80 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร รายงานการดาเน นการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงาน ตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป รอบ ๖ และ๑๒ เด อน ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) รวบรวมและรายงานตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ของหน วยงานในส งก ด สศป. จ ดทารายงานตามข อ ๑.๔.๑ ตามแบบฟอร มท ตร. กาหนด ส งรายงายผลการดาเน นการตามคา ร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๗

81 แผนผ งแสดงข นตอนในการดาเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร รายงานการดาเน นการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงาน ตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป รอบ ๖ และ๑๒ เด อน ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) รวบรวมและรายงานตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ของหน วยงานในส งก ด สศป. จ ดทารายงานตามข อ ๑.๕.๑ ตามแบบฟอร มท ตร. กาหนด ส งรายงายผลการดาเน นการตาม คาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ให บช.ศ.(ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๘

82 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร รายงานการข บเคล อนทางย ทธศาสตร บช.ศ. และการดาเน นการฝ กอบรมบ คลากรของหน วย บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงานการ ข บเคล อนทางย ทธศาสตร บช.ศ. และการ ดาเน นการฝ กอบรมบ คลากรของหน วย ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงานในส งก ด ทราบและด าเน นการ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงาน ในส งก ด สศป. จ ดทารายงานการข บเคล อนฯ และรายงาน ในส วนของการประช มและฝ กอบรมใน ภาพรวมของ สศป. ส งรายงานการข บเคล อนฯ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๗๙

83 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร จ ดทาค าขอต งงบประมาณรายจ ายประจาป บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. จ ดทาคาขอ ต งงบประมาณรายจ ายประจาป ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธ รการฯ) เว ยนหน งส อแจ งให หน วยงานในส งก ดทราบและ ดาเน นการการจ ดทาค าขอต งงบประมาณฯ ตามท หน วยต องการ รวบรวมรายงานผลการ ดาเน นการของหน วยงาน ในส งก ด จ ดทาค าขอต งงบประมาณฯในภาพรวม ของ สศป. ส งรายงานผลการดาเน นการจ ดทาคา ขอต งงบประมาณฯ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๐

84 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร จ ดทาประมาณการรายจ ายข นต าประจาป งบประมาณ บช.ศ. ส งหน งส อแจ งให สศป. จ ดทาประมาณการรายจ ายข นต าประจาป ลงทะเบ ยนร บหน งส อ จาก ฝอ.สศป. (งานธร การฯ) จ ดทาประมาณการรายจ ายข นต าประจาป งบประมาณ ส งรายงานผลการดาเน นการจ ดทาประมาณการ รายจ ายข นต าประจาป งบประมาณ ของ สศป. ให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๑

85 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณรายจ ายประจาป และควบค มการใช จ ายเง นให เป นไปตามกฏหมายและข อบ งค บ จ ดทาแผนการแผนการใช จ ายงบประมาณ (แบบ สงป.) และทะเบ ยนควบค มการใช จ าย งบประมาณ ของ สศป. ตามท ได ร บจ ดสรร ตรวจสอบเอกสารการเบ กจ ายเง นของ งานการเง นและพลาธ การ ให เป นไป ตามแผนการใช จ ายเง นงบประมาณ บ นท กรายการห กเง นงบประมาณโดยแยกประเภท รายจ ายตามผลผล ตและก จกรรมตามเอกสาร เบ กจ ายเง นของงานการเง นและพลาธ การ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๒

86 แผนผ งแสดงข นตอนในการด าเน นงาน (Flow Chat) งานแผนงานและย ทธศาสตร รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ บช.ศ. กาหนดให สศป. รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการเบ กจ ายเง นของ งานการเง นและพลาธ การ ให เป นไป ตามแผนการใช จ ายเง นงบประมาณ จ ดทารายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ของ สศป. ตามแบบฟอร ม - ตามแบบ สงป.๓๐๑,๓๐๒ และ ๓๐๒/๑ (รายงานภายในว นท ๒ ของท กเด อน) - ตามแบบ งป.๐๔ (รายงานท กไตรมาส) ส งรายงานผลารใช จ ายงบประมาณให บช.ศ. (ผ าน ฝอ.๒ บก.อก) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๓

87 ร บ - ส งเง น เง นสด ร บเช คหร อเง นสด เช ค จ ายให ผ ม ส ทธ ร บเง น นาเช คฝากธนาคาร รวบรวมใบสาค ญหร อใบเสร จร บเง น ส งหน วยผ เบ ก / เก บรวมเร อง จ ายเง นสด เข ยนเช คส งจ ายเง น จ ายเช ค เบ กเง นสดจากธนาคาร จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น/เจ าหน รวบรวมใบสาค ญหร อ ใบเสร จร บเง น/ส งหน วย ผ เบ ก/เก บรวมเร อง จ ายเช คให ผ ม ส ทธ ร บเง นหร อเจ าหน รวบรวมใบสาค ญหร อใบเสร จร บ เง นส งหน วยผ เบ ก/เก บรวมเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๔

88 เง นเด อน ตรวจสอบข าราชการตารวจย ายเข า - ย ายออก เพ อจ ดทาข อม ลเง นเด อนสาหร บหน วยผ เบ ก กรณ ย ายออก จ ดทาแบบต ดโอนเง นเด อนพร อม หน งส อนาส ง ส งหน วยผ เบ ก ร บแบบต ดโอนเง นเด อนพร อม หน งส อนาส งต นส งก ดใหม ก อนว นท ๑๒ ของเด อน รวมเบ กเง นเด อน ประจาเด อน กรณ ย ายเข า ร บแบบต ดโอนเง นเด อน หล งว นท ๑๒ ของเด อน ขอตกเบ กเง นเด อนและ จ ดทาข อม ล กบข. รายเด อนส งหน วยผ เบ ก จ ดทาข อม ล กบข. รายเด อน จ ดทารายการห กเง นเด อนหายอดเง นส ทธ ร บเช คจากหน วยผ เบ กนาส งธนาคาร ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๕

89 การซ อ/จ าง/เช า โดยว ธ ตกลงราคา ไม เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอความเห นชอบ ห วหน าเจ าหน าท พ สด เจรจาตกลงราคา ขออน ม ต ซ อ / จ าง / เช า ทาข อตกลงเป นหน งส อ ตรวจร บพ สด ลงค มพ สด อน ม ต เบ กจ ายเง น ลงค มงบประมาณ รวบรวมหล กฐานส งหน วยผ เบ กดาเน นการต อไป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๖

90 การซ อ /จ าง /เช า เก น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม เก น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอความเห นชอบ ประกาศสอบราคา ย น ร บ ซองสอบราคา เป ดซองสอบราคา คณะกรรมการเป ดซองพ จารณาผล รายงานผลการเป ดซอง ขออน ม ต ซ อ /จ าง /เช า ทาข อตกลงเป นหน งส อ ตรวจร บพ สด ลงค มพ สด อน ม ต เบ กจ ายเง น ลงค มงบประมาณ รวบรวมหล กฐานส งหน วยผ เบ กดาเน นการต อไป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๗

91 เง นสว สด การ ถ กต อง ร บเอกสารขอเบ ก ตรวจสอบ ไม ถ กต อง ขออน ม ต เบ กจ าย เง นทดรองราชการ ส งแก ไข เบ กเง นทดรองราชการ จ ายเง นให ผ ม ส ทธ ร บเง น รวบรวมใบสาค ญส งหน วยผ เบ ก ดาเน นการต อไป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๘

92 การตรวจสอบพ สด ประจาป ก อนส นเด อน ก.ย. ของท กป จ ดทาคาส งแต งต ง คณะกรรมการตรวจสอบพ สด ประจาป คณะกรรมการฯ เร มตรวจพ สด ต งแต ว นเป ดทาการ ว นแรกของเด อน ต.ค. ของท กป คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบพ สด ภายใน ๓๐ ว นทาการ ส งสาเนารายงานเสนอห วหน าส วนราชการ และ สตง. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๘๙

93 ซ อมบ าร งร กษายานพาหนะ ร บเร อง ตรวจสอบงบประมาณ ดาเน นการจ างซ อมตามระเบ ยบพ สด ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๐

94 การขายทอดตลาดพ สด ชาร ด กรณ พ สด ชาร ดเส อมสภาพมาจากการใช งานตามปกต แต งต งคณะกรรมการสอบหาข อเท จจร ง ปรากฏต ว ผ ร บผ ด ดาเน นการว าด วย ความร บผ ดทาง แพ งต อไป ไม ปรากฏต วผ ร บผ ด แต งต งคณะกรรมการประเม นราคาข นต า รายงานผลการประเม นราคา ขออน ม ต จาหน ายพ สด ประกาศขายทอดตลาดพ สด ดาเน นการขายทอดตลาด รายงานผลการขายทอดตลาด นาเง นส งรายได แผ นด น อน ม ต ต ดจ ายพ สด ออกจากบ ญช ค ม ต ดจ ายพ สด ออกจากบ ญช ค ม รายงานห วหน าส วนราชการ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๑

95 ร บ จ ายพ สด ลงทะเบ ยนค มพ สด ร บใบเบ กจากหน วย ขออน ม ต จ ายพ สด จ ายพ สด ลงต ดพ สด ออกจากทะเบ ยนค ม ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๒

96 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๑ งานร บ - ส งหน งส อ ๒ งานนาสารและพลข บ ๓ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการตารวจ ๔ การพ จารณาความชอบงานเล อนข นและอ ตราเง นเด อน ๕ งานแต งต งข าราชการตารวจ ๖ การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ๗ การจ ดทาบ ตรประจาต วข าราชการตารวจ ๘ การเล อนยศข าราชการตารวจ ๙ การขอพระราชทานยศข าราชการตารวจ ๑๐ การจ ดทาร างบ ญช ถ อจ ายเง นเด อนและค าจ างประจาป ๑๑ การบ นท กข อม ลในฐานข อม ลกาล งพลโครงการ POLIS ๑๒ การตรวจส ขภาพประจาป ๑๓ การช วยเหล องานศพของข าราชการตารวจและครอบคร ว ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๓

97 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๑๔ การขอเข าพ กอาศ ยในอาคารบ านพ กของทางราชการ ๑๕ การดาเน นการทางว น ย ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... งานธ รการกาล งพล ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๔

98 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๑ การจ ดทาคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ๒ การกาหนดย ทธศาสตร นโยบายและแผนการ ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ การควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการแผ นด นว าด วยการกาหนด ๓ มาตรฐานการควบค มภายใน รายงานการดาเน นการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ๔ ต วช ว ดท... รายงานการดาเน นการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ๕ ต วช ว ดท... รายงานการข บเคล อนทางย ทธศาสตร บช.ศ. และการดาเน นการฝ กอบรม ๖ บ คลากรของหน วย ๗ จ ดทาคาขอต งงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕.. ๘ การจ ดทาประมาณการรายจ ายข นต าประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕. พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑๕ ๑ ๓๑ ๓๑ ท กว นท ๒๐ ของเด อน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๕

99 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๙ ๑๐ ๑๑ ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... งานแผนงานและย ทธศาสตร ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ การบร หารงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ และจ ดทาบ ญช ควบค มการใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามกฎหมาย และข อบ งค บ รายงานผลการใช จ ายงบประมาณเพ อเร งร ดและต ดตามผลการใช จ าย งบประมาณของ ตร.(ตามแบบ สงป.๓๐๑, ๓๐๒, ๓๐๒/๑ และ แบบ งป.๐๔ ) รายงานการปร บปร งแนวทางและมาตรการเก ยวก บการชาระหน ค า สาธารณ ปโภคค างชาระให แก ร ฐว สาหก จ ๑๒ รายงานการใช พล งงานและค าด ชน การใช พล งงาน(EUI) ๑๓ รายงานผลการดาเน นการตามมต คณะร ฐมนตร (มาตรการจ งใจในการประหย ด) พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๕ ท กว นท ๒ ของเด อน ท กว นท ๒ ของเด อน ท กว นท ๓ ของเด อน ๕ ๕ ๓๐ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๖

100 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๑ งานธ รการ ๒ งานร บ - นาส งเง นเง นเด อน ๓ งานเง นเด อน ๔ งานเบ กจ ายเง นสว สด การ ๕ ย มเง นทดรองราชการ ๖ เบ กจ ายเง นงบประมาณและนอกงบประมาณ ๗ ซ อมบาร งร กษายานพาหนะ ๘ งานพ สด ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... งานการเง นและพ สด ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๗

101 ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๘

102 ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) ระยะเวลา ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. - ก.ย. ๑. งาน พ ฒนา นโยบายและ ย ทธศาสตร การศ กษา ๑.๑ กาหนดย ทธศาสตร การศ กษาของ ตร. ๑.๒ ว เคราะห กล นกรอง ตรวจสอบ หล กส ตร / โครงการ ๑) แต งต งคณะทางานจ ดทาย ทธศาสตร การศ กษา ของ ตร. ๒ ) ประช มคณะทางานพ จารณาจ ดทาย ทธศาสตร การศ กษา ๓) จ ดทาร างย ทธศาสตร การศ กษา ๔) ประช มคณะทางานพ จารณาร างย ทธศาสตร การศ กษา ๕) ขออน ม ต ตร. กาหนดย ทธศาสตร การศ กษา ๖) แจ งท กหน วยในส งก ดทราบแล วถ อปฎ บ ต ๑) ร บเร องงานจากหน วยการฝ กอบรมในส งก ด ตร. ๒) พ จารณาขออน ม ต ตร. เป ดหล กส ตร / โครงการ ๓) แจ งหน วยงานฝ กอบรมเพ อดาเน นการ ๔) ต ดตามผล รายงานการฝ กอบรม ๕) รายงานผลการฝ กอบรมให ตร. ทราบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๑) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๑) ต.ค.- ก.ย. ต.ค. -ก.ย. - ท กหน วยใน ส งก ดตร. - ท กหน วยในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๓๙๙

103 ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) ระยะเวลา ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ๒. งาน แผนการ ศ กษาอบรม ๑.๓ ว เคราะห ว น จฉ ย ป ญหาเก ยวก บการ ฝ กอบรม ๒.๑ วางแผนการฝ กอบรม ข าราชการตารวจใน ส งก ดบช.ศ. ๒.๒ วางแผนและจ ดทา แผนการฝ กอบรม ข าราชการตารวจหล กส ตร ต าง ๆ ของบช.ศ. ประจาป งบประมาณ (จานวน ๑๑ หล กส ตร) ๑) ร บเร องงานจากหน วยงานในส งก ด ตร. ๒) ประมวลเร องรายงานให ตร. พ จารณา ๓) ทาหน งส อแจ งหน วยงานทราบเพ อดาเน นการ ๑) ทาหน งส อแจ งหน วยในส งก ด บช.ศ.จ ดทา แผนการฝ กอบรมหล กส ตรต างๆ ประจาป งบประมาณ ๒) รวบรวมข อม ลจากท กหน วยในส งก ดบช.ศ. เพ อ จ ดทาแผนการฝ กอบรมหล กส ตรต าง ๆ ของ บช.ศ. ๓) แจ งท กหน วยในส งก ด บช.ศ. ทราบและ ดาเน นการ ๑) สารวจจานวนข าราชการตารวจท ม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ของหล กส ตร / โครงการท กาหนด ๒) จ ดทาแผน / โครงการการฝ กอบรมหล กส ตร/ โครงการต างๆ ของ บช.ศ. ประจาป งบประมาณ ๓) รายงานแผน / โครงการฝ กอบรมหล กส ตร / โครงการต างๆ ของ บช.ศ. ให บก.อก.เพ อทราบ และดาเน นการในส วนท เก ยวข องต อไป สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๑) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๒) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๒) ต.ค. - ก.ย. ก.ย. ก.ย. - ต.ค. - ท กหน วยใน ส งก ดตร. - ท กหน วยใน ส งก ดตร. อาท ศฝร.ภ.๑-๘,ศชต., บช.น., บช.ก., บช.ส.,สตม.,ตชด., รร.นรต.ฯลฯ - ท กหน วยใน ส งก ดตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๐

104 ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) ระยะเวลา ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ๒.๓ จ ดทาแผนการ ฝ กอบรมข าราชการตารวจ ในส งก ดตร. ๑) ทาหน งส อแจ งหน วยงานในส งก ด ตร.จ ดทา แผนการฝ กอบรมหล กส ตรต างๆ ประจาป งบประมาณ ตามท ตร. จ ดสรรให ๒) รวบรวมข อม ลจ ดทาแผนการฝ กอบรมต าง ๆ ของ ตร. ๓) รายงานแผนการฝ กอบรมหล กส ตรต าง ๆ ของ ตร. ประจาป งบประมาณ ให ตร. พ จารณา ๔) นาแผนการฝ กอบรมหล กส ตรต าง ๆ ของ ตร. เผยแพร ทาง เว บไซต ของ บช.ศ. ( พร อมแจ งเว ยนให ท กหน วยในส งก ด ตร. เพ อทราบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๒) ก.ย. - ต.ค. - ท กหน วยใน ส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๑

105 ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) ระยะเวลา ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. - ก.ย. ๓. งานสถ ต ข อม ล การศ กษา ๓.๑ งานธ รการและงาน สารบรรณ - การร บ-ส งหน งส อ,แจ ง เว ยนให ข าราชการตารวจ ในส งก ดทราบ ๓.๒ งานทะเบ ยนพล ๓.๒.๑ การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการต ารวจเพ อ จ ด ท า บ ญ ช เ ล อ น ข น เง นเด อน การร บหน งส อ ๑) ประท บตราเลขร บหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป ๒) ส งให เจ าของเร องดาเน นการ การเว ยนหน งส อ ๑) ลงร บหน งส อหน งส อเว ยน และแจ งเว ยน หน งส อให ข าราชการตารวจในส งก ดทราบ การส งหน งส อ ๑) ออกเลขส งหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป ๒) ส งให หน วยงานท เก ยวข องเพ อทราบ ๑) ฝอ.สศป.แจ งให ดาเน นการเก ยวก บการทาบ ญช เล อนข นเง นเด อน ๒) ให ข าราชการตารวจในส งก ด เข ยนรายงานผล การตามแบบฟอร มท กาหนด ๓) รวบรวมรายงานผลการของข าราชการ ตารวจเพ อนามาเป นข อม ลประกอบการประเม น ๔) จ ดทาแบบประเม นผล ตามกล มของผ ร บการ ประเม น สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) ต.ค. ก.ย. ม.ค. ก.ย. - ท กหน วยใน ส งก ด ตร., บก.อก., สศป., วก., ฝรก.,สบร. และ กส. ฝอ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๒

106 ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) ระยะเวลา ภารก จงาน เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ๕) จ ดทาแบบสร ปผลการประเม น ๖) ต งคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข นเง นเด อน ๗) จ ดทาข อม ลการเล อนเง นเด อนของข าราชการ ตารวจในส งก ด ๘) ประช มคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข น เง นเด อน ๙) จ ดทาบ ญช เล อนข นเง นเด อนเสนอ ฝอ.สศป. ๓.๒.๒ รายงานการ เล อนยศข าราชการตารวจ ๓.๒.๓ การเสนอขอ พระราชทานเคร องราช อ สร ยาภรณ ๑) ตรวจสอบค ณสมบ ต ข าราชการตารวจในส งก ด ผ ใดม ค ณสมบ ต ครบถ วน และสมควรได ร บการ เล อนยศ ๒) สารวจข าราชการตารวจผ ม ยศ จ.ส.ต. ในส งก ด ผ ใดม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามหล กเกณฑ ตร. กาหนด ๓) จ ดทาบ ญช ตามแบบฟอร มเสนอ ฝอ.สศป. ๑) สารวจข าราชการตารวจในส งก ดผ ใดม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ท กาหนด ๒) รายงาน ฝอ.สศป. เพ อทราบและดาเน นการ สว. ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา (๓) สว. ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา (๓) ต.ค. ก.ย. ต.ค. ก.ย. ฝอ.สศป. ฝอ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๓

107 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน (๓) เน องาน ๓.๓ งานว น ย ๓.๓.๑ รายงานการ ดาเน นการตามมาตรการ กวดข นความประพฤต และระเบ ยบว น ย ข าราชการตารวจ ๓.๓.๒.รายงานการ ตรวจสอบข อม ลและจ ดทา บ ญช ข าราชการตารวจท เก ยวข องก บยาเสพต ด ๓.๓.๓ มาตรการควบค ม และเสร มสร างความ ประพฤต และว น ยตารวจ ๑) ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด ๒) รายงานให ฝอ.๔ บก.อก. เพ อทราบ ๑) ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด ๒) รายงานให ฝอ.๔ บก.อก. เพ อทราบ ๑) ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด ๒) รายงานให ฝอ.๔ บก.อก. เพ อทราบ ผ ร บผ ดชอบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน หน วยงานร บเร อง ฝอ.สศป. ฝอ.สศป. ฝอ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๔

108 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน (๓) เน องาน ๓.๔ งานการเง นและพ สด ๑. การเบ กจ ายเง น - ค าร กษาพยาบาลค า เล าเร ยนบ ตร ค าผ านทาง ด วนฯลฯ - ค านอก เวลาราชการ ๑) รวบรวมใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บค า ร กษาพยาบาล, ค าเล าเร ยนบ ตร และค าผ านทาง ด วน ฯลฯ ๒) ตรวจสอบเอกสารตามข อ ๑) ๓) ส งหล กฐานตามข อ ๒ ให ฝอ.สศป. ๔) ได ร บเง นตามข อ ๓ นาส งให ข าราชการตารวจ ผ ทาเร องเบ กต อไป ๑) ขออน ม ต นอกเวลาราชการ ๒) นอกเวลาราชการ ๓) รายงานผลการนอกเวลาราชการ ๒) งานพ สด - งานเก ยวก บการเบ กว สด ๑) ทาบ นท กเสนอความต องการว สด คร ภ ณฑ ของหน วย ๒) ทาใบเบ กส งให ฝอ.สศป. ผ ร บผ ดชอบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง ฝอ.สศป. ฝอ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๕

109 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน (๓) เน องาน - งานเก ยวก บการควบค ม บาร งร กษาพ สด คร ภ ณฑ ๑) สารวจการใช พ สด โดยด จากสถ ต การใช จาก ป งบประมาณท ผ านมา ๒) ระหว างการใช พ สด เม อเก ดการชาร ดแจ งให ฝอ.สศป. ทราบเพ อดาเน นการซ อมแซมต อไป ๓) เม อม การตรวจพ สด ประจาป หากม พ สด ชาร ดจน ไม สามารถใช งานได หร อไม จาเป นต องใช ใน ราชการ ให แต งต งคณะกรรมการดาเน นการตาม ระเบ ยบฯ โดยการจาหน าย ๔) ส งเร องตามข อ ๓ ผ าน ฝอ.สศป. ๕) เม อดาเน นการขายทอดตลาดพ สด ท จาหน าย แล วแจ งผลให ทราบ จ งดาเน นการต ดออกจากบ ญช ค มพ สด ผ ร บผ ดชอบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง ฝอ.สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๖

110 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน (๓) เน องาน ๓.๕ จ ดทาทะเบ ยน การศ กษาอบรม ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน ๑) ทาหน งส อขอความร วมม อหน วยงานฝ กอบรม ในส งก ด ตร. เพ อจ ดส งข อม ลของผ เข าร บการ ฝ กอบรมหล กส ตรต างๆ ๒) รวบรวมข อม ลผ เข าร บการฝ กอบรมหล กส ตร ต าง ๆ ๓) จ ดทาฐานข อม ลของผ เข าร บการฝ กอบรม หล กส ตรต างๆ เพ อเป นทะเบ ยนการศ กษาอบรมใน ภาพรวมของ ตร. ผ ร บผ ดชอบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง - ท กหน วยใน ส งก ด ตร.,บก.อก., สศป.,วตร., บก.ฝรก.,สบร. และ กส. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๗

111 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการ ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๔) ข นตอนการดาเน นงาน (๓) เน องาน ๓.๖ รวบรวม / จ ดพ มพ ระเบ ยบข อบ งค บ ว าด วย การศ กษาอบรม ๑) ทาหน งส อขอความร วมม อหน วยงานฝ กอบรม ในส งก ด ตร. เพ อจ ดส งระเบ ยบข อบ งค บว าด วย การศ กษาอบรมหล กส ตรต างๆ ๒) ตรวจสอบข อม ลของระเบ ยบข อบ งค บว าด วย การศ กษาอบรม ๓) เช ญประช มห วหน าหน วยฝ กอบรมหร อผ แทน เพ อร วมพ จารณาปร บปร งแก ไขระเบ ยบฯ ๔) รายงานผลการพ จารณาระเบ ยบ ข อบ งค บว า ด วยการศ กษาอบรม พร อมข อเสนอแนะให ตร. พ จารณา ๕) แจ งผลการพ จารณาของ ตร. ให หน วย ฝ กอบรมทราบและดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ สว. ฝ าย ย ทธศาสตร การศ กษา (๓) (๖) ห วงเวลา ก.ย.-ต.ค. หน วยงานร บเร อง - ท กหน วยใน ส งก ด ตร., อาท ศ ฝร.ภ. ๑-๘, ศชต., บก.ตชด., บก.ฝรก., วตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๘

112 ๑. แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) ๒. ย ทธศาสตร ด านพ ฒนาการศ กษาและฝ กอบรมของสาน กงานตารวจ แห งชาต ๓. ย ทธศาสตร การศ กษาของสาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๐๙

113 ๑. ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช ม ระหว างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ ๒. ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยการเบ กจ ายเง นเก ยวก บค าใช จ ายในการบร หารงาน ของส วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ๓. คาส ง ตร.ท ๔๓๔/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๒๕๕๒ เร อง กาหนดล กษณะงานและการมอบ อานาจหน าท ความร บผ ดชอบให รอง ผบ.ตร. จตช. ท ปร กษา (สบ๑๐) ผ ช วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. (สบ.๙)โดยมอบให รอง ผบ.ตร.(บร๒) ร บผ ดชอบกาก บการบร หาร ราชการ บช.ศ. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๐

114 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๑

115 การวางแผนและจ ดทาแผนการฝ กอบรมข าราชการตารวจหล กส ตรต างๆ ของ บช.ศ. ประจาป งบประมาณ (จานวน ๑๑ หล กส ตร) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๒

116 ๑. ประมวลระเบ ยบการตารวจไม เก ยวก บคด เล ม ๑ ประเภทบ คคล ล กษณะท ๑๑ การศ กษา การฝ กและอบรม ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๓

117 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๔

118 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๕

119 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๖

120 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๗

121 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ฝ ายอานวยการ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ กองบ ญชาการศ กษา ๑ งานอานวยการ ๑.๑ งานธ รการ ๑.๑.๑ ทะเบ ยนหน งส อร บ-ส ง พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑.๑.๒ รายงานลงนามในความร วมม อทางว ชาการ (MOU) ๑.๑.๓ รายงานการกระทาท ม การฝ าฝ นประมวลจร ยธรรม ๑.๑.๔ รายงานข าราชการตารวจด เด น - รอบ ๖ เด อน - รอบ ๙ เด อน - รอบ ๑๒ เด อน ๑.๑.๕ รายงานการตรวจเย ยมหน วยงานและมอบแนวทาง การปฏ บ ต ราชการ ๑.๑.๖ รายงานการดาเน นการตามมาตรการการใช สาธารณ ปโภค ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๘

122 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑.๑.๗ รายงานปกครองการบ งค บบ ญชา ๑.๑.๘ งานสว สด การด านต างๆ (อาหารกลางว น, ฌาปนก จ, ท นการศ กษา เป นต น) ๑.๑.๙ การรายงานผลการประจาป ๑.๑๐ ส งผลการปฎ บ ต งานของฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา ๑.๑๑ รายงานผลการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสาร พ.ศ.๒๕๕๐ ๑.๑๒ ขออน ม ต การนอกเวลาราชการ ๑.๑๓ ก จกรรม ๕ ส. ๑.๒ งานกาล งพล ๑.๒.๑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเพ อเล อนข นเง นเด อนประจาป ๑.๒.๒ งานการลาประเภทต าง ๆ ๑.๒.๓ การจ ดทาบ ญช เล อนข นและอ ตราเง นเด อน ๑.๒.๔ คาส งมอบหมายอานาจการปกครองฯ ๑.๒.๕ คาส งมอบหมายหน าท และความร บผ ดชอบฯ ๑.๒.๖ งานขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๑๙

123 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๑.๒.๗ งานขอเล อนยศ, ขอพระราชทานยศ และปลดว าท ยศ ๑.๒.๘ รายงานเพ มเต มค ณว ฒ ๑.๒.๙ ทาบ ตรข าราชการ ฯลฯ ๑.๓ งานการเง น ๑.๓.๑ เง นเด อน ๑.๓.๒ งานเบ กจ ายค าใช จ ายต าง ๆ อาท ค าใช จ ายเด นทาง ไปราชการ ค าทางด วน ๑.๓.๓ ค าร กษาพยาบาล ค าเล าเร ยนบ ตร ค าใช จ าย ในการจ ดประช ม เป นต น ฯลฯ ๑.๔ งานพ สด ๑.๔.๑ งานการเบ กจ ายว สด ต าง ๆ ๑.๔.๒ งานแจ งซ อมบาร งร กษาว สด คร ภ ณฑ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๐

124 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๑.๔.๓ จ ดทาทะเบ ยนควบค มพ สด ฯลฯ ๑.๕ งานแผนและงบประมาณ ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๑.๕.๑ รวบรวมความต องการงบประมาณโครงการ และค าใช จ ายงบประมาณของหน วยต างๆ ๑.๕.๒ จ ดทาคาขอต งงบประมาณรายจ ายประจาป ๑.๕.๓ กาหนดกรอบวงเง นในการขอต งงบประมาณ ๑.๕.๔ ดาเน นงานการควบค ม ตรวจสอบและรายงานการใช จ าย งบประมาณตามระบบอ เล กทรอกน กส (GFMIS) ๑.๕.๕ รวบรวมแผนการตามผลผล ต ก จกรรม และงบรายจ าย ฯลฯ ๑.๖ งานว น ย ฝ ายย ทธศาสตร ๑ ย ทธศาสตร การศ กษา ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ๑.๑ ปร บปร งแก ไข พร อมจ ดทาร างย ทธศาสตร การศ กษา ตร. พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๑

125 ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ลาด บท รายการ/ก จกรรม พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑.๑.๑ นาร างย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ท ปร บปร งแล วเข าท ประช ม คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลการนาย ทธศาสตร การศ กษาฯ พ จารณา ๑.๑.๒ จ ดประช มส มมนาว พากษ ร างย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ๑.๑.๓ เสนอ ตร. ขออน ม ต ใช ย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ๑.๑.๔ ประกาศใช และประชาส มพ นธ ย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ๑.๑.๕ ข บเคล อนย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ๑.๑.๕.๑ จ ดส มมนาเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร การศ กษา ตร. ๑.๑.๕.๒ ต ดตาม และรวบรวมรายงานรอบ ๖ เด อน ๑.๑.๕.๓ ต ดตามและรวบรวมรายงานรอบ ๑๒ เด อน ๑.๑.๖ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการด านการศ กษาอบรมของ ตร. ระยะ ๔ ป ๑.๑.๗ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ด านการศ กษาอบรมของ ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๒

126 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๒ ย ทธศาสตร เพ อเตร ยมความพร อมการเข าส ประชาคมอาเช ยน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๑ แต งต งคณะทางานร างแผน พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒.๒ กาหนดแผนงาน/โครงการ ตามประเด นย ทธศาสตร ๒.๓ จ ดทารายละเอ ยดแผนงาน โครงการ งบประมาณตามประเด น ย ทธศาสตร ๒.๔ ข บเคล อนไปส การปฏ บ ต ๓ งานว เคราะห ว จ ยเพ อกาหนดย ทธศาสตร นโยบายและแผนการศ กษา อบรมของ ตร. ๓.๑ จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ตร. ๓.๒ สารวจความต องการเข าร บการฝ กอบรมหล กส ตรหล กของ ตร. ประจาป ๓.๓ สารวจข อม ลสถานภาพศ นย ฝ กอบรม เพ อเตร ยมความพร อม ในการจ ดฝ กอบรมประจาป ๓.๔ จ ดทาแผนการฝ กอบรมหล กส ตรหล กของ ตร. ประจาป ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๓

127 ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ลาด บท รายการ/ก จกรรม พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๓.๕ จ ดทาแผนการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวนฯ เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร จานวน ๗,๕๐๐ อ ตรา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๓.๖ จ ดทาแผนการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวนฯ เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร จานวน ๗,๕๐๐ อ ตรา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๓.๗ จ ดทาแผนการฝ กอบรมน กเร ยนนายส บประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๑๐,๐๐๐ คน ๓.๘ จ ดทาแผนการฝ กอบรมน กเร ยนนายส บประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จานวน ๑๐,๐๐๐ คน ๓.๙ จ ดทาแผนการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กอบรมข าราชการตารวจ อาย ๕๓ ป ข นไป ๔ งานพ จารณา กล นกรอง และตรวจสอบโครงการและหล กส ตร การศ กษาอบรมของ ตร. ๔.๑ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมหล กส ตรหล กของ ตร. ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๔

128 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ๔.๒ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมหล กส ตรท ได ร บความช วยเหล อ จากต างประเทศ ๔.๓ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมหล กส ตร/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพกาล งพล ตร. ๔.๔ ดาเน นการจ ดฝ กอบรมหล กส ตรช ยยะข นพ นฐานฯ ๔.๕ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมข าราชการตารวจ อาย ๕๓ ป ข นไป ๔.๖ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวนฯ เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๔.๗ ขออน ม ต ตร. เป ดการฝ กอบรมน กเร ยนนายส บ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ๕ งานสถ ต ข อม ลการศ กษาอบรมของ ตร. สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๕.๑ รวบรวมข อม ลผ ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรต าง ๆ ของ ตร. เพ อบ นท ก ข อม ลทะเบ ยน ผ สาเร จการฝ กอบรมหล กส ตรต างๆ ใน Web site ของ บช.ศ. ๕.๒ รวบรวมข อม ลผ ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรต าง ๆ ของ ตร. ไว เป นสถ ต แผน/ผล และงบประมาณท ใช ในการฝ กอบรมประจาป พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๕

129 ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๖

130 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ๑. งาน อานวยการ ๑.๑ งาน ธ รการ ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ การร บ-ส งหน งส อ, แจ ง เว ยนให ข าราชการตารวจใน ส งก ดทราบ การร บหน งส อ - ประท บตราเลขร บหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป - ส งให เจ าของเร องดาเน นการ การเว ยนหน งส อ - หน งส อเว ยนเม อลงร บหน งส อแล ว เจ าหน าท แจ งเว ยนหน งส อให ข าราชการตารวจในส งก ด ทราบ การส งหน งส อ - ออกเลขส งหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป - ส งให หน วยงานท เก ยวข องการดาเน นการด าน อ น ๆ ท เก ยวก บงานธ รการ - ประมวลเร องต าง ๆ ท เก ยวก บงานโดยต องม ความค ดเสนอให ผ บ งค บบ ญชาส งการ - รวบรวมเอกสาร ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง ประกาศ ฯลฯ ท หน วยต องร บทราบและถ อปฏ บ ต สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. ก.ย. ตร. หน วยงาน ในส งก ด ตร., ท กหน วยงานใน ส งก ด บช.ศ. (บก.อก., สศป., วตร.,บก.ฝรก.สบร. และ กส. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๗

131 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๒ งาน ทะเบ ยนพล ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑) การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการตารวจเพ อ จ ดทาบ ญช เล อนข น เง นเด อน - ดาเน นการเก ยวก บการทาบ ญช เล อนข น เง นเด อน - ให ข าราชการตารวจในส งก ด เข ยนรายงานผล การตามแบบฟอร มท กาหนด - รวบรวมรายงานผลการของ ข าราชการตารวจเพ อนามาเป นข อม ลประกอบ การประเม นฯ - จ ดทาแบบประเม นผล ตามกล มของผ ร บการ ประเม น - จ ดทาแบบสร ปผลการประเม น - ต งคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข น เง นเด อน - จ ดทาข อม ลการเล อนเง นเด อนของข าราชการ ตารวจในส งก ด - ประช มคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข น เง นเด อน - จ ดทาบ ญช เล อนข นเง นเด อนเสนอ ฝอ.สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๘

132 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒) ควบค มการลา - ลงบ ญช ควบค มการลา และการยกเล กว นลา ของข าราชการตารวจในส งก ด - นาเสนอผ บ งค บบ ญชาและเก บรวบรวมไว เป น หล กฐาน ๓) รายงานการเล อนยศ ข าราชการตารวจ ๔) การเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ - ตรวจสอบค ณสมบ ต ข าราชการตารวจในส งก ด ผ ใดม ค ณสมบ ต ครบถ วน และสมควรได ร บการ เล อนยศ - จ ดทาบ ญช ตามแบบฟอร มเสนอ ฝอ.สศป. - สารวจข าราชการตารวจในส งก ดผ ใดม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ท กาหนด - รายงาน ฝอ.สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. สศป. สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๒๙

133 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๓ งานว น ย ๑) รายงานการดาเน นการ ตามมาตรการกวดข น ความประพฤต และ ระเบ ยบว น ยข าราชการ ตารวจ ๒) รายงานการตรวจสอบ ข อม ลและจ ดทาบ ญช ข าราชการตารวจท เก ยวข องก บยาเสพต ด ๓. มาตรการควบค มและ เสร มสร างความประพฤต และว น ยตารวจ ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด เพ อ รายงานให สศป. ทราบ ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด เพ อ รายงานให สศป. ทราบ ตรวจสอบข าราชการตารวจในส งก ด เพ อ รายงานให สศป. ทราบ สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน หน วยงานร บเร อง สศป. สศป. สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๐

134 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๔ งาน การเง นและ พ สด ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑) การเบ กจ ายเง น - ค าร กษาพยาบาล ค าเล าเร ยนบ ตร ค าผ าน ทางด วน ฯลฯ - ค านอก เวลาราชการ ๑) รวบรวมใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บค า ร กษาพยาบาล, ค าเล าเร ยนบ ตร และค าผ าน ทางด วน ฯลฯ ๒) ตรวจสอบเอกสารตามข อ ๑) ๓) ส งหล กฐานตามข อ ๒ ให ฝอ.สศป. ๔) ได ร บเง นตามข อ ๓ นาส งให ข าราชการ ตารวจผ ทาเร องเบ กต อไป ๑) ขออน ม ต นอกเวลาราชการ ๒) นอกเวลาราชการ ๓) รายงานผลการนอกเวลาราชการ สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๑

135 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒) งานพ สด - งานเก ยวก บการเบ กว สด - งานเก ยวก บการ ควบค มบาร งร กษาพ สด คร ภ ณฑ ๑) ทาบ นท กเสนอความต องการว สด คร ภ ณฑ ของหน วย ๒) ทาใบเบ กส งให ฝอ.สศป. ๑) สารวจการใช พ สด โดยด จากสถ ต การใช จาก ป งบประมาณท ผ านมา ๒) ระหว างการใช พ สด เม อเก ดการช าร ดแจ งให ฝอ.สศป. ทราบเพ อดาเน นการซ อมแซมต อไป ๓) เม อม การตรวจพ สด ประจาป หากม พ สด ชาร ดจนไม สามารถใช งานได หร อไม จาเป น ต องใช ในราชการ ให แต งต งคณะกรรมการ ดาเน นการตามระเบ ยบฯ โดยการจาหน าย ๔) ส งเร องตามข อ ๓ ผ าน ฝอ.สศป. ๕) เม อดาเน นการขายทอดตลาดพ สด ท จาหน ายแล ว แจ งผลให ทราบ จ งดาเน นการต ด ออกจากบ ญช ค มพ สด สว. ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๒

136 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ต.ค. ก.ย. ๒.งานพ ฒนาหล กส ตร และกระบวนการเร ยน การสอน การศ กษา อบรม ข าราชการ ต ารวจช นส ญญาบ ตร แ ล ะ ง า น พ ฒ น า คร -อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษา ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ งานสร าง พ ฒนา ปร บปร งเน อหาว ชา แ ล ะ ห ล ก ส ต ร ก า ร ศ ก ษ า อ บ ร ม ข าราชการตารวจ ช นส ญญาบ ตร ๑) งานสร างหล กส ตร - ศ กษา เก บรวบรวมข อม ลและหาร อก บ หน วยต าง ๆ ท เก ยวข องเพ อดาเน นการ จ ดทา/สร างหล กส ตรใหม ให เหมาะสม ท นสม ยและสอดร บก บนโยบายของ ตร. - จ ดทาหล กส ตรใหม เสนอ ตร. พ จารณา (ผ าน ฝ ายย ทธศาสตร สศป.) - นาหล กส ตรแถลงในท ประช ม อ.ก.ตร.เพ อ พ จารณา ให ความเห นชอบ - แจกจ ายให หน วยงานท เก ยวข องดาเน นการ สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๓

137 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒) พ ฒนา ปร บปร งเน อหาและหล กส ตร การศ กษาอบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร - ศ กษา รวบรวมข อม ลและร วมหาร อก บ หน วยท เก ยวข อง เพ อร วมพ จารณาพ ฒนา ปร บปร งเน อหาว ชาของหล กส ตรการ ฝ กอบรมให ท นสม ย เหมาะสมในท กด าน - นาหล กส ตรท พ ฒนา ปร บปร ง เสนอ ตร. พ จารณา (ผ าน ฝ ายย ทธศาสตร สศป.) - นาหล กส ตรแถลงในท ประช ม อ.ก.ตร. เพ อพ จารณาให ความเห นชอบ - แจกจ ายให หน วยงานท เก ยวข อง ดาเน นการ (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๔

138 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๒ งานว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาร ปแบบ เทคน ค กระบวนการ เร ยนการสอน การศ กษาอบรม ตลอดจนการว ดผล ประเม นผล และต ดตามผลการ ฝ กอบรม ข าราชการตารวจช น ส ญญาบ ตร ๑) ว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนา ร ปแบบ เทคน ค - กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ข าราชการ ตารวจช นส ญญาบ ตร ๒) การว ดผลและประเม นผล - จ ดทาโครงการประเม นผลการฝ กอบรมหล กส ตร - สร างแบบสอบถามให สอดคล องก บกล ม ประชากร (หล กส ตร) - ส งแบบประเม นผลให หน วยฝ กอบรม ดาเน นการ - นาข อม ลท ได จากการประเม นกรอกลงใน โปรแกรม SPSS for Windows และทาการ ประมวลผล - นาผลท ได จากโปรแกรมฯ มาว เคราะห และ อ านค า ตามผลท ออกมา - รวบรวมผลการประเม นในภาพรวม - รายงานแบบสร ปผลการประเม นฯ ให ตร. (ผ าน ฝ ายย ทธศาสตร สศป.) เพ อพ จารณาส งการ สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค.-ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๕

139 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๓) การต ดตามผลการฝ กอบรม - ให หน วยฝ กอบรมรายงานผลภายหล งเสร จส น การ ฝ กอบรมในแต ละหล กส ตร กรณ ท ม ป ญหา/อ ปสรรค ให นาเสนอและม ความเห น เพ มเต ม - นาเร ยนผ บ งค บบ ญชาทราบผลการฝ กอบรม พร อมก บม ความเห นเสนอ (ผ าน ฝ ายย ทธศาสตร สศป.)และส งให หน วยท เก ยวข องดาเน นการ - รวบรวมผลท ได จากการฝ กอบรมแต ละ หล กส ตรเพ อเป นข อม ลในการปร บปร งและ พ ฒนาการฝ กอบรม หล กส ตรต าง ๆ ในคร ง ต อไป - ตรวจสอบผลการแก ไขป ญหาอ ปสรรคในการ ดาเน นการของแต ละหน วย สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๖

140 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๓ งานการฝ กอบรม พ ฒนาคร -อาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา - ศ กษา เก บรวบรวมข อม ลเพ อดาเน นการ ฝ กอบรมพ ฒนาคร -อาจารย และบ คลากร ทางการศ กษา - ดาเน นการการฝ กอบรมพ ฒนาคร -อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา - รายงานผลการฝ กอบรมให ผ บ งค บบ ญชาทราบ - นาผลท ได จากการฝ กอบรมมาพ ฒนาปร บปร ง การฝ กอบรมในคราวต อไป สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๗

141 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๔ งานการประเม น คร -อาจารย เพ อเล อนตาแหน ง - ให คร อาจารย ทาแบบประเม นตนเองเพ อ เล อนตาแหน ง - จ ดต งคณะกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ฯ ในการ ประเม นฯ - ทาหน งส อเช ญผ ทรงค ณว ฒ เป นคณะกรรมการ ประเม นฯ - เสนอคาส งแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เม อ ได ร บการตอบร บแล ว โดยทาเป นบ นท ก (ตร.๐๖) - จ ดพ มพ แบบ ตร., ๐๔, ๐๕, ๐๗,๑๐ เพ อใช ประกอบการประเม น - สร ปรายงานผลการประเม นเพ อแต งต งเข าส ตาแหน งอาจารย สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๘

142 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. ม.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๕ งานจ ดทา ทะเบ ยนคร -อาจารย และว ทยากรของ สาน กงาน ตารวจ แห งชาต ๒.๖ งานจ ดทา แก ไข และปร บปร ง ตารา ว ชาการต าง ๆ ให เหมาะสม และท นสม ย - รวบรวมคาส งแต งว ทยากรจากหน วยฝ กอบรม - จ ดทาทะเบ ยนคร -อาจารย และว ทยากรของ ตร.โดยจ ดทาในท กรายว ชาท ม การเร ยนการ สอนในแต ละหล กส ตร - รวบรวมข อม ลตาราว ชาการต าง ๆ ท จะทา การแก ไข ปร บปร ง - เช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข องร วมหาร อและ พ จารณา จ ดทา แก ไขและปร บปร งตารา ว ชาการต าง ๆ - รวบรวมข อม ลหล งจากการส มมนาเพ อจ ดทา เป นร ปเล มต นฉบ บ - ขออน ม ต ผบช.ศ. จ ดพ มพ ตาราว ชาการต าง ๆ - ประสานส งต นฉบ บให โรงพ มพ - ตรวจพ ส จน อ กษรให ถ กต อง - แจกจ ายให ก บหน วยงานท เก ยวข อง สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๑ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง หน วยงานในส งก ด ตร. หน วยงานในส งก ด ตร. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๓๙

143 ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สศป.บช.ศ. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๐

144 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๑

145 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๒

146 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๓

147 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๔

148 เสนอคาส งแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เม อได ร บการ ตอบร บแล ว โดยทาเป นบ นท ก (ตร.๐๖) จ ดพ มพ แบบ ตร. ๐๔, ๐๕, ๐๗, ๑๐ เพ อใช ประกอบการประเม น ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๕

149 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๖

150 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๑ ศ กษา รวบรวมข อม ลในการจ ดทา/สร างและพ ฒนาปร บปร ง เน อหาและหล กส ตรการศ กษาอบรมข าราชการตารวจ ช นส ญญาบ ตร ๒. สร างและพ ฒนาปร บปร งเน อหาและหล กส ตรการศ กษา อบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ๓. ส มมนาฝ กอบรมพ ฒนาคร -อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ๔. การประเม นคร -อาจารย เพ อเล อนตาแหน ง ๕. จ ดทาทะเบ ยนคร -อาจารย และว ทยากรของ ตร. ๖. การว ดผลและประเม นผล ๗. การต ดตามผลการฝ กอบรม ๘. จ ดทา แก ไข และปร บปร งตาราว ชาการต าง ๆ พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๗

151 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตรฯ ๑ ๑ จ ดประช มพ จารณารายช อผ ทรงค ณว ฒ ของ บช.ศ. ณ ห องประช ม๑ ช น ๓ บช.ศ. ร างแผนปฏ บ ต ราชการ สศป. ประจาป พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๘ ๒ โครงการและประมาณการใช จ ายจานวน ๒ รายการ ๒.๑ โครงการส มมนาเพ อพ ฒนาผ บร หารหน วย ๒.๒ โครงการส มมนาเพ อพ ฒนาคร -อาจารย ส อการเร ยนการสอนและเทคโนโลย ทางการศ กษา ๒.๓ โครงการส มมนาเพ อพ ฒนาระบบความก าวหน าของบ คลากร ทางการศ กษา ๒.๔ โครงการตรวจต ดตามการดาเน นการฝ กอบรมหล กส ตร การฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวนยศ ด.ต.หร อ จ.ส.ต. และข าราชการตารวจช นประทวนผ ม ว ฒ ปร ญญาตร ข นไป เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ประจาป ๒๕๕๕ ของหน วยฝ กอบรมในส งก ด ตร. พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๘

152 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๒.๕ โครงการประเม นผลการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กอบรม ข าราชการตารวจช นประทวนยศ ด.ต. หร อ จ.ส.ต. และข าราชการ ตารวจช นประทวนผ ม ว ฒ ปร ญญาตร ข นไป เพ อแต งต งเป น ข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร กล มสายงานป องก นและ ปราบปรามและกล มสายงานอานวยการและสน บสน นและ สายงานเทคน ค ประจาป ๒๕๕๕ ๒.๖ โครงการศ กษาพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรการฝ กอบรม ข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร บช.ศ. ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒.๗ โครงการประช มส มมนาเตร ยมความพร อมการฝ กอบรมข าราชการ ตารวจช นประทวน เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร จานวน ๗,๕๐๐ อ ตรา ๒.๘ โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การปร บปร งพ ฒนาค ม อตารา การฝ กอบรมข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒.๙ ประมาณการค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการเพ อ ประเม นประส ทธ ภาพการสอนหร อผลการสอนและความประพฤต เพ อแต งต งเข าส ตาแหน งอาจารย (สบ๒) - (สบ๓) ของ ศฝร.ภ.๑-๘ และศชต. พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๔๙

153 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๓ จ ดทาหล กส ตรกลางเพ อทาการฝ กอบรมให ก บผ ทาหน าท ต อต าน การก อร าย สาหร บรองร บร างระเบ ยบ ก.ตร. ว าด วยเง นเพ มสาหร บ ตาแหน งท ม เหต พ เศษตาแหน งผ ทาหน าท ต อต านการก อการร าย ๔ การพ จารณาปร บปร งหล กส ตรเพ อรองร บการเป นสมาคมอาเซ ยน ป พ.ศ.๒๕๕๘ และย ทธศาสตร การส งเสร มให ประชาชน ช มชน ท องถ น และองค กรม ส วนร วมในก จกรรมตารวจ,พ.ร.บ.ส ขภาพจ ต พ.ศ.๒๕๕๑ และการเสร มสร างให ข าราชการตารวจม ว น ยและป องก นม ให ข าราชการ ตารวจกระทาผ ดว น ย ๕ รายงานผลการดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตรการป องก นและ ปราบปรามการกระทาผ ดเก ยวก บการค ามน ษย ท ได ร บการสน บสน น จากกองท นเพ อป องก นและปราบปรามการค ามน ษย กระทรวง การพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ๖ จ ดประช มเตร ยมความพร อมหล กส ตรการฝ กอบรมข าราชการ ตารวจช นประทวน เพ อแต งต งเป นข าราชการตารวจช นส ญญาบ ตร พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๗,๕๐๐ อ ตรา ๗ จ ดทารายงานผลโครงการประช มเช งปฏ บ ต การต ดตามประเม นผล การฝ กอบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพกาล งพล ตร. พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๐

154 ลาด บท รายการ/ก จกรรม ปฏ ท นการ ของหน วยงานในส งก ดกองบ ญชาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๑ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ ๘ ร างหล กส ตรการฝ กอบรมข าราชการตารวจช นประทวนยศ. ด.ต. อาย ๕๓ ป ข นไปเพ อเล อนตาแหน ง และเล อนยศไหลเป นช น ส ญญาบ ตรถ งยศ ร.ต.อ. ๙ เสนอบ ญช รายช อผ ทรงค ณว ฒ ของ บช.ศ. เพ อขอร บความเห นชอบ จาก อ.ก.ต.ร. บร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ.๒๕๕... พ.ศ.๒๕๕... ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๑

155 ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๒

156 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ต.ค. ก.ย. ๑. งานอานวยการ ๑.๑ งานธ รการ การร บ-ส งหน งส อ, แจ งเว ยนให ข าราชการ ตารวจในส งก ดทราบ ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ การร บหน งส อ - ประท บตราเลขร บหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป - ส งให เจ าของเร องดาเน นการ การเว ยนหน งส อ - หน งส อเว ยนเม อลงร บหน งส อแล ว เจ าหน าท แจ งเว ยนหน งส อให ข าราชการตารวจในส งก ด ทราบ สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. ก.ย. ตร. หน วยงาน ในส งก ด ตร., ท กหน วยงานใน ส งก ด บช.ศ. (บก.อก., สศป., วตร.,บก.ฝรก., สบร. และ กส.) ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๓

157 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ การส งหน งส อ - ออกเลขส งหน งส อ พร อมลงว น เด อน ป - ส งให หน วยงานท เก ยวข อง การดาเน นการด านอ น ๆ ท เก ยวก บงานธ รการ - ประมวลเร องต าง ๆ ท เก ยวก บงานโดยต องม ความค ดเสนอให ผ บ งค บบ ญชาส งการ - รวบรวมเอกสาร ระเบ ยบ ข อบ งค บ คาส ง ประกาศ ฯลฯ ท หน วยต องร บทราบและถ อ ปฏ บ ต (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๔

158 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๒ งานทะเบ ยนพล ๑) การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการตารวจเพ อ จ ดทาบ ญช เล อน ข นเง นเด อน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ - ดาเน นการเก ยวก บการทาบ ญช เล อนข น เง นเด อน - ให ข าราชการตารวจในส งก ด เข ยนรายงานผล การตามแบบฟอร มท กาหนด - รวบรวมรายงานผลการของ ข าราชการตารวจเพ อนามาเป นข อม ล ประกอบการประเม นฯ - จ ดทาแบบประเม นผล ตามกล มของผ ร บการ ประเม น - จ ดทาแบบสร ปผลการประเม น - ต งคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข น เง นเด อน สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ม.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๕

159 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ - จ ดทาข อม ลการเล อนเง นเด อนของข าราชการ ตารวจในส งก ด - ประช มคณะกรรมการพ จารณาการเล อนข น เง นเด อน - จ ดทาบ ญช เล อนข นเง นเด อนเสนอ ฝอ.สศป. ๒) ควบค มการลา - ลงบ ญช ควบค มการลา และการยกเล กว นลา ของข าราชการตารวจในส งก ด - นาเสนอผ บ งค บบ ญชาและเก บรวบรวมไว เป น หล กฐาน ๓) รายงานการเล อน ยศข าราชการตารวจ ๔) การเสนอขอ พระราชทานเคร องราช อ สร ยาภรณ - ตรวจสอบค ณสมบ ต ข าราชการตารวจในส งก ด ผ ใดม ค ณสมบ ต ครบถ วน และสมควรได ร บการ เล อนยศ - จ ดทาบ ญช ตามแบบฟอร มเสนอ ฝอ.สศป. - สารวจข าราชการตารวจในส งก ดผ ใดม ค ณสมบ ต ตามหล กเกณฑ ท กาหนด - รายงาน ฝอ.สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. สศป. สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๖

160 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๓ งานว น ย ๑) รายงานการดาเน นการ ตามมาตรการกวดข น ความประพฤต และ ระเบ ยบว น ยข าราชการ ตารวจ ๒) รายงานการตรวจสอบ ข อม ลและจ ดทาบ ญช ข าราชการตารวจท เก ยวข องก บยาเสพต ด ๓. มาตรการควบค มและ เสร มสร างความประพฤต และว น ยตารวจ ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ตรวจสอบข าราชการต ารวจในส งก ด เพ อรายงานให สศป. ทราบ ตรวจสอบข าราชการต ารวจในส งก ด เพ อรายงานให สศป. ทราบ ตรวจสอบข าราชการต ารวจในส งก ด เพ อรายงานให สศป. ทราบ สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน ท กว นท ๑ ของเด อน หน วยงานร บเร อง สศป. สศป. สศป. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๗

161 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ๑.๔ งานการเง นและ พ สด ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๑) การเบ กจ ายเง น - ค าร กษาพยาบาล ค าเล าเร ยนบ ตร ค าผ านทางด วน ฯลฯ ๑) รวบรวมใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บ ค าร กษาพยาบาล, ค าเล าเร ยนบ ตร และ ค าผ านทางด วน ฯลฯ ๒) ตรวจสอบเอกสารตามข อ ๑) ๓) ส งหล กฐานตามข อ ๒ ให ฝอ.สศป. ๔) ได ร บเง นตามข อ ๓ นาส งให ข าราชการ ตารวจผ ทาเร องเบ กต อไป สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. - ค านอก เวลาราชการ ๑) ขออน ม ต นอกเวลาราชการ ๒) นอกเวลาราชการ ๓) รายงานผลการนอกเวลา ราชการ ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๘

162 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒) งานพ สด - งานเก ยวก บการ เบ กว สด ๑) ทาบ นท กเสนอความต องการว สด คร ภ ณฑ ของหน วย ๒) ทาใบเบ กส งให ฝอ.สศป. สว. ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง สศป. - งานเก ยวก บการ ควบค มบาร งร กษา พ สด คร ภ ณฑ ๑) สารวจการใช พ สด โดยด จากสถ ต การใช จาก ป งบประมาณท ผ านมา ๒) ระหว างการใช พ สด เม อเก ดการชาร ดแจ งให ฝอ.สศป. ทราบเพ อดาเน นการซ อมแซมต อไป ๓) เม อม การตรวจพ สด ประจาป หากม พ สด ชาร ดจนไม สามารถใช งานได หร อไม จาเป นต อง ใช ในราชการ ให แต งต งคณะกรรมการ ดาเน นการตามระเบ ยบฯ โดยการจาหน าย ๔) ส งเร องตามข อ ๓ ผ าน ฝอ.สศป. ๕) เม อดาเน นการขายทอดตลาดพ สด ท จาหน ายแล วแจ งผลให ทราบ จ งดาเน นการต ด ออกจากบ ญช ค มพ สด ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๕๙

163 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ต.ค. ก.ย. ๒.งานพ ฒนา หล กส ตรและ กระบวนการเร ยน การสอน การศ กษา อบรมข าราชการ ตารวจช นประทวน และงานพ ฒนา เทคโนโลย ทาง การศ กษาและส อการ เร ยนการสอน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ งานสร างพ ฒนา ปร บปร งเน อหาว ชาและ หล กส ตรการศ กษาอบรม ข าราชการตารวจช น ประทวน ๑) ดาเน นการเก บรวบรวมข อม ลในการ ฝ กอบรมเพ อสร าง พ ฒนาปร บปร ง เน อหาว ชาและหล กส ตรการศ กษา ๒) เช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข องร วม พ จารณา กาหนดหล กส ตรข นใหม ตาม นโยบายของ ตร. และความต องการของ ส งคมโดยรวม ๓) เสนอหล กส ตรตามข อ ๒) เพ อให ตร. พ จารณา นาเข าท ประช ม อ.ก.ตร. ให ความ เห นชอบ ๔) นาหล กส ตรท ได ร บความเห นชอบเร ยน ให ผ บ งค บบ ญชาทราบเพ อแจ งให หน วย ฝ กอบรมทราบ ๕) สารวจหล กส ตรของ ตร.(หล กส ตรฝ กอบรม ช นประทวน) ท ใช ในการฝ กอบรมท งหมดใน ตร. ว าม จานวนเท าใด เพ ยงพอต อความ ต องการและเหมาะสม ท นสม ยหร อไม สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. ก.ย. ศฝร.ภ.๑ ๘ ศชต.และ บก.ฝรก. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๐

164 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๖) เช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข องร วม พ จารณา ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรการ ฝ กอบรมของ ตร. ให ม ความเหมาะสม และ ท นสม ยอย เสมอ ๗) เสนอหล กส ตรตามข อ ๒) ท ได ร บการ ปร บปร ง เพ อให ตร. พ จารณา นาเข าท ประช ม อ.ก.ตร. ให ความเห นชอบ ๘) นาหล กส ตรท ได ร บความเห นชอบเร ยน ให ผ บ งค บบ ญชาทราบเพ อแจ งให หน วย ฝ กอบรมทราบ (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๑

165 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๒ งานว เคราะห ว จ ยเพ อ พ ฒนาร ปแบบเทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ตลอดจน การว ดผล ประเม นผลและ ต ดตามผลการฝ กอบรม ข าราชการตารวจช นประทวน ๑) เช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข อง ร วม ว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบเทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ๒) นาผลท ได จากการว เคราะห เร ยนให ผ บ งค บบ ญชาทราบและนาไปปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบ เทคน คกระบวนการเร ยน การสอน การศ กษาอบรม ๓) ทาการว ดผลประเม นผลการฝ กอบรม โดยใช แบบสอบถามและการส งเกตแบบม ส วนร วม ๔) รวบรวมข อม ลท ได จากการประเม นผล การฝ กอบรมเพ อทาการว เคราะห ผล ๕) ให หน วยฝ กอบรมรายงานผลการ ฝ กอบรมในแต ละหล กส ตรให ตร. (ผ าน บช.ศ.) ทราบ โดยหากม ป ญหาข อข ดข องหร อ ข อเสนอแนะให นาเสนอในคราวเด ยวก น สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๒

166 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๖) นาผลท ได จากการประเม น/ต ดตาม เสนอ ตร. ทราบ ๗) ม ความเห นเสนอ ตร. กรณ ท หน วย ฝ กอบรมเสนอป ญหา/อ ปสรรคในการ ฝ กอบรมหร อม ความเห นเพ มเต ม ๘) นาผลท ได จากการประเม นผล การ ต ดตามผลเพ อนาผลท ได มาเป นข อม ลในการ ปร บปร งหล กส ตรในคราวต อไป (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๓

167 (๑) ระยะเวลา (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๓ งานจ ดทาแก ไขและ ปร บปร งตาราว ชาต าง ๆ ให เหมาะสมและท นสม ย ๑) รวบรวมข อม ลตาราว ชาการต าง ๆ ท จะ ทาการปร บปร งแก ไข ๒) เช ญหน วยต างๆ ท เก ยวข องร วม ดาเน นการปร บปร งหล กส ตรการ ฝ กอบรมให เหมาะสมและท นสม ย และ ร วมดาเน นการปร บปร งตาราเร ยนใน หล กส ตรต าง ๆ ๓) ดาเน นการจ ดพ มพ ตาราเร ยนใน หล กส ตรต าง ๆ และแจกจ ายให ก บ หน วยฝ กอบรม สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา ต.ค. ก.ย. หน วยงานร บเร อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๔

168 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๔ งานพ ฒนา เทคโนโลย ทางการศ กษา และส อการเร ยนการสอน ๑) ต งคณะกรรมการพ ฒนาเทคโนโลย ทาง การศ กษาและส อการเร ยนการสอน ๒) ศ กษา เก บรวบรวมข อม ลและเช ญ หน วยงานต าง ๆท เก ยวข องร วมดาเน นการ พ ฒนา เทคโนโลย ทางการศ กษาฯ และขอ อน ม ต ใช ๓) จ ดทาหล กส ตรใหม เสนอ ตร.พ จารณา ๔) นาส อการเร ยนการสอนท ได ร บการ พ ฒนาแล ว ให ศฝร.ต าง ๆ ใช เป นแนวทาง ในการฝ กอบรม ๕) ประเม นผลการใช ๖) นาผลท ได จากการประเม นมาเป นข อม ล ในการปร บปร งในคราวต อไป สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. ก.ย. ศฝร.ภ.๑ ๘ ศชต.และ บก.ฝรก. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๕

169 (๑) ระยะเวลา ต.ค. ก.ย. (๒) ภารก จงาน ค ม อการของ ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สาน กการศ กษาและประก นค ณภาพ (๓) (๔) เน องาน ข นตอนการดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ๒.๕ งานศ กษาว เคราะห ว จ ยและพ ฒนาอ ปกรณ ท เก ยวก บการศ กษาอบรม ๑) ต งคณะกรรมการศ กษาว เคราะห ว จ ย และพ ฒนาอ ปกรณ ท เก ยวก บการศ กษา อบรม ๒) ศ กษาค นคว า รวบรวมข อม ลและเช ญ หน วยงาน ต าง ๆ ท เก ยวข องร วม ดาเน นการพ ฒนา อ ปกรณ ท เก ยวก บ การศ กษาอบรม และขออน ม ต ใช พร อม จ ดทาแผนการเร ยนการสอน ๓) นาแนวทางในการพ ฒนาอ ปกรณ ฯ หร อ จ ดทาอ ปกรณ ท ได จากการพ ฒนาให ศ นย ฝ กอบรมเพ อเป นแนวทางในการฝ กอบรม ต อไป ๔) ประเม นผลการใช ๕) นาผลท ได จากการประเม นมาเป นข อม ล ในการปร บปร งในคราวต อไป สว.ฝ ายพ ฒนา หล กส ตร ๒ สศป. (๖) ห วงเวลา หน วยงานร บเร อง ต.ค. ก.ย. ศฝร.ภ.๑ ๘ ศชต.และ บก.ฝรก. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๖

170 ฝ ายพ ฒนาหล กส ตร ๒ สศป.บชศ. ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๗

171 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๘

172 งานว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบ เทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ตลอดจน การว ดผล ประเม นผล และต ดตามผลการฝ กอบรม ข าราชการตารวจช นประทวน ว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบ เทคน ค กระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม เช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข อง ร วมว เคราะห ว จ ย เพ อพ ฒนาร ปแบบเทคน คกระบวนการเร ยน การสอน การศ กษาอบรม นาผลท ได จากการว เคราะห เร ยนให ผ บ งค บบ ญชาทราบและนาไปปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบ เทคน คกระบวนการเร ยนการสอน การศ กษาอบรม ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๖๙

173 ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๗๐

174 นาเร ยนผ บ งค บบ ญชาทราบผลการฝ กอบรม พร อมม ความเห นเสนอ และส งให หน วยท เก ยวข อง ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๗๑

175 ส งต นฉบ บท ตรวจพ ส นจ อ กษรแล ว ให โรงพ มพ ดาเน นการพ มพ แจกจ ายให ก บศ นย ฝ กอบรม ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๗๒

176 จ ดทาหล กส ตรใหม เสนอ ตร. พ จารณา ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๗๓

177 ศ กษา ค นคว า รวบรวมข อม ลและเช ญหน วยต าง ๆ ท เก ยวข อง ร วมดาเน นการพ ฒนาอ ปกรณ ท เก ยวก บการศ กษาอบรม และขออน ม ต ใช พร อมจ ดทาแผนการเร ยนการสอน ค ม อการ กองบ ญชาการศ กษา ๔๗๔

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว ธ ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส การจ างก อสร าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา บ นท กข อความ ส วนราชการ รพ.รร.จปร. (โทร.๖๒๗๘๕) ท กห ๐๔๖๐.๖.๑.๖/ ว นท เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา เร ยน อ างถ ง ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท

More information

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ งานอาคารสถานท และยานพาหนะ สาระสาค ญ งานบร หารอาคารสถานท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลร กษาอาคารสถานท การซ อมบาร งงานห องประช ม และงานระบบสาธารณ ปโภคแบ งออกเป น 3 งาน ด งน 1. งานอาคารสถานท ดาเน นการตามข นตอนการปฏ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป 15. สาน กอ ตสาหกรรมไม ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งต อไปน (1) วางระบบ พ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม อในการแปรร ปผลผล ตจากไม เย อใย และไม ในระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (2) วางแผนการลงท นและบร หารจ ดการ เพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา

ว ธ ปฏ บ ต งาน งานบร หารท วไป 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บงานบร หารท วไปของกองพ ฒนาน กศ กษา 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นกรอบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท และเป นค ม อปฏ บ ต งานเก ยวก บของ 2. ขอบข าย เร มต งแต การศ กษาข อม ล กฎระเบ ยบ หล กเกณฑ ต าง ๆ จ ดท าแผนงานและกระบวนการปฏ บ ต ตามข นตอน 3. ว ธ การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ

ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ.. งานท ต องปฏ บ ต เป นประจาท กว น ว น /เด อน /ป งาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ปฏ บ ต เป นประจาท กว น - กรองงานท กงานก อนเสนอผ อานวยการ - ลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อ - บ นท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง

ว ทยาล ยฯ 1.4 เพ อให เป นแนวทางในการดาเน นงานด านการอบรมพ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต างๆ ให ม ความสอดคล อง ก บระบบงานของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เร อง การประช ม อบรม ส มมนา ภายนอก 1.0 ว ตถ ประสงค 1.1 ใช เป นแนวทางในการอน ม ต ส งบ คลากรเข าประช ม อบรม ส มมนาภายนอก 1.2 การเบ กจ ายเง นงบประมาณอบรมพ ฒนาให เป นไปตามข อปฏ บ ต ทางการเง น พ.ศ.2556 1.3

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

ข นตอนการด าเน นการว จ ย

ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ยประกอบด วยการเสนอโครงร างเพ อขอร บการพ จารณาจาก คณะกรรมการพ จารณาโครงร างว จ ยและจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย (แบบฟอร มแสดงในภาคผนวก) การด าเน นการว จ ย การก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information