การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน"

Transcription

1 ค ม อ.. การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. พ 2552 ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 ก ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ เล มน เป นค ม อท ใช ในการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรใช เป นค ม อในการด าเน นงานประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ ซ งประกาศใช เม อว นท 23 เมษายน 2552 ซ งป ญหาส าค ญค อการประก นค ณภาพการศ กษา ส วนมากด าเน นการในล กษณะเก บรวบรวมข อม ลเพ ยงเพ อให ได ผลตามมาตรฐานและต วบ งช ขาดการน า มาตรฐานการอาช วศ กษาไปจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา และขาดการก าหนดภารก จการประก น ค ณภาพภายใจให บ คลากรปฏ บ ต เอกสารเล มน ใช ร วมก บเอกสาร มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ และ ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว า ด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ และสามารถประย กต ใช ก บกล มว ทยาล ยอ น ๆ โดยการว เคราะห ต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพภายในเพ มเต ม ค ม อน ได ร บความอน เคราะห ข อม ลจากศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคกลาง, ในการ จ ดท าค ม อต นแบบเพ อให สถานศ กษาน าไปประย กต ใช จ งท าให ได เอกสารค ม อท สมบ รณ สามารถใช เป น แนวทางก าก บต ดตาม และตรวจสอบการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน เป นการเตร ยมพร อมร บการ ประเม นภายนอกจากส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข ค าแนะน าการใช ค ม อ ง ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1 การประก นค ณภาพการศ กษา 1 ประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษา 1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 2 การประเม นค ณภาพภายนอก 3 การประก นค ณภาพภายใน 3 หล กการการประก นค ณภาพภายใน 5 การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 5 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายในโดยใช วงจร PDCA 7 ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 8 ความหมายของว ธ การเช งระบบ (System Approach) 8 องค ประกอบของว ธ เช งระบบ 8 ล กษณะส าค ญของว ธ เช งระบบ 9 ข นตอนของว ธ เช งระบบ 9 การประย กต ใช ว ธ เช งระบบ 10 ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการ 10 การอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา 11 ว ธ ท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา 12 โดยการน าผลการปฏ บ ต งานมาสร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ว ธ ท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา 13 โดยการสร างเคร องม อว ด แนวทางการด าเน นการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 14 การจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษา 15 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จ 17

4 ค สารบ ญ (ต อ) หน า การว เคราะห ภารก จของฝ าย แผนก งาน คร และบ คลากร 18 การก าหนดต วบ งช เพ มเต ม 19 การสร างแบบสร ปรายงานการประเม นตนเอง 21 ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล 21 ตอนท 3 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพ 23 ภายในสถานศ กษา กรณ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ตอนท 4 การว เคราะห ภารก จการประก นค ณภาพภายในของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร 32 ตอนท 5 การเข ยนรายงานการประเม นตนเองส าหร บแผนกว ชา/สาขาว ชาและงาน 77 ตอนท 6 การเข ยนรายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคลของคร ผ สอน 87 ตอนท 7 แบบสร ปข อม ลการประก นค ณภาพภายใน 97 บรรณาน กรม ภาคผนวก ตารางว เคราะห ภารก จของฝ าย แผนกว ชา และงาน ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552

5 ง ค าแนะน าการใช ค ม อ ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ น เป นค ม อส าหร บผ บร หาร คร และบ คลากรท กคนใน สถานศ กษา ใช เป นค ม อในการด าเน นการเพ อให การจ ดอาช วศ กษาม ค ณภาพมาตรฐาน โดแบ งเน อหา ออกเป น 7 ตอน ได แก ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตอนท 3 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา กรณ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ตอนท 4 การว เคราะห ภารก จการประก นค ณภาพภายในของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร ตามมาตรฐานและต วบ งช ตอนท 5 การเข ยนรายงานการประเม นตนเองส าหร บแผนกว ชา/สาขาว ชา และงาน ตอนท 6 การเข ยนรายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคลของคร ผ สอน ตอนท 7 แบบสร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช สถานศ กษาควรด าเน นการด งน 1. ผ อ านวยการ 1.1 จ ดประช มให ท กฝ ายม ส วนร วม ให ผ ร บผ ดชอบฝ าย แผนก/งาน ว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วช ว ด ก าหนดโครงการ/ก จกรรม ให บ คลากรได ว เคราะห และ ก าหนดภารก จการประก นค ณภาพของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร ท กคนใน สถานศ กษา แล วมอบหมายการจ ดท าค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา 1.2 จ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาโดยม เป าหมายให บรรล ผลส าเร จตามจ ดม งหมายของ สถานศ กษา โดยม มาตรฐานการอาช วศ กษาเป นต วก าก บ 1.3 มอบหมายภารก จให ก บฝ าย แผนก งาน คร และบ คลากร โดยการจ ดท าค าส งแต งต ง คณะกรรมการตามมาตรฐานและต วบ งช พร อมก าหนดรายช อผ ร บผ ดชอบตามต ว บ งช และหน าท ใช ช ดเจน โดยม ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในแนบท าย ค าส ง

6 1.4 ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการประก นค ณภาพภายใน ตามภารก จ ให ด าเน นการ ตามกระบวนการ PDCA 2. รองผ อ านวยการ 2.1 ด าเน นการตามแผนพ ฒนาสถานศ กษา และค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดฝ กอบรม จ ดด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรมท ก าหนด 2.3 ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการด าเน นการโครงการ/ก จกรรม 2.4 น เทศ ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการปฏ บ ต งานในฝ ายให บรรล ผลส าเร จตาม ภารก จ และการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 2.5 รวบรวมรายงานการประเม นตนเอง หร อสร ปผลการปฏ บ ต งาน หร อรายงานผลการ ปฏ บ ต งานของแผนก สาขาว ชา งาน คร และบ คลากร เพ อรวบรวมสร ปจ ดท าเป น รายงานการประเม นตนเองของสถานศ กษา 3. ห วหน างาน 3.1 ประช มท าความเข าใจและมอบหมายภารก จหน าท ร บผ ดชอบก บคร และบ คลากร 3.2 รวบรวมรายช อคร และบ คลากรท ตกลงร บมอบหมายภารก จตามต วบ งช ให สถานศ กษาออกค าส ง 3.3 ด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรม ตามค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3.4 เก บรวบรวมข อม ลจากการปฏ บ ต งานตามปกต 3.5 สร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช ท ร บผ ดชอบตามแบบสร ปข อม ลการประก น ค ณภาพภายในของห วหน างาน รายงานต อฝ ายท ส งก ด 3.6 น เทศ ก าก บ ต ดตามและส งเสร มการปฏ บ ต งานในงานท ร บผ ดชอบให บรรล ผล ส าเร จตามภารก จและการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 4. ห วหน าแผนกว ชา 4.1 ประช มท าความเข าใจและมอบหมายภารก จหน าท ร บผ ดชอบก บคร ผ สอนใน แผนก/สาขาว ชา 4.2 รวบรวมรายช อคร ท ตกลงร บมอบหมายภารก จตามต วบ งช ให สถานศ กษาออกค าส ง 4.3 ด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรม ท แผนกว ชาร บผ ดชอบตามภารก จตามค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 4.4 เก บรวบรวมข อม ลจากการปฏ บ ต งาน การจ ดการเร ยนการสอนของคร ในแผนกว ชา 4.5 สร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช ท ร บผ ดชอบตามแบบสร ปข อม ลการประก น ค ณภาพภายในของแผนกว ชา รายงานต อฝ ายว ชาการ จ

7 4.6 น เทศ ก าก บ ต ดตามและส งเสร มการปฏ บ ต งานในแผนกว ชาท ร บผ ดชอบให บรรล ผลส าเร จตามภารก จและการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 5. คร และบ คลากร ท กคนในสถานศ กษา 5.1 ศ กษามาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานและต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา มาตรฐานและต วบ งช การประเม น ค ณภาพภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 5.2 ว เคราะห ภารก จตามต วบ งช ของมาตรฐานการอาช วศ กษา ต วบ งช ตามการประเม น ภายนอก โดยส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และท สถานศ กษาก าหนดข นจากเอกล กษณ ของสถานศ กษา 5.3 ร บภารก จจากฝ าย ห วหน างาน ห วหน าแผนกว ชา 5.4 พ ฒนาการปฏ บ ต งาน การจ ดการเร ยนการสอน ของตนเองตามท ก าหนดในค ม อ และให บรรล ผลตามมาตรฐานและต วบ งช ท งภายในและภายนอกท ตนเอง ร บผ ดชอบ ผลผล ตท เก ยวข องซ งได แก ผ เร ยน 5.5 สร ปผลการปฏ บ ต งาน ผลการจ ดการเร ยนการสอน และผลการด าเน นโครงการ/ ก จกรรม เสนอท งท ได ร บมอบหมายและท าโดยความสม ครใจ รายงานต อฝ าย/ แผนกว ชา งานท เก ยวข อง 5.6 จ ดท ารายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคล เพ อเสนอ สถานศ กษา เม อส นภาคเร ยนท 1 และภาคเร ยนท 2 ฉ

8

9 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 1 ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 6 มาตรฐานและการประก น ค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพ ภายนอก โดยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ให เป นไปตามท ก าหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 48 ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต อง ด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อ รองร บการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพการศ กษา ว เช ยร พ นธ เคร อบ ตร (2548: 18) ในว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายในของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชน ได สร ปว า การประก นค ณภาพการศ กษา เป นการ ปฏ บ ต งานในการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษา เพ อให เก ดความม นใจว า ท าให ผ ส าเร จการศ กษาม ค ณล กษณะท ตรงตามความต องการ และ เป นท พ งพอใจของผ เก ยวข อง ซ งได แก ผ ปกครอง น กเร ยน ช มชน คร บ คลากร เป นต น ประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษา สมศ กด ส นธ ระเวชญ (2540: 3) อ างใน ประส ทธ เข ยวส บทความ เร อง การประก น ค ณภาพ ส บค นว นท 10 ม ถ นายน 2552 จาก กล าวว า การประก นค ณภาพการศ กษา ท าให ผ เก ยวข องได ร บประโยชน ด งน 1. ผ เร ยนจะม ความร ความสามารถและม ค ณล กษณะต าง ๆ ครบตามความคาดหว งของ หล กส ตร 2. ประชาชน จะเก ดความม นใจในการส งบ ตรหลานเข าเร ยนในสถานศ กษาต าง ๆ ว าแต ละ แห งม ค ณภาพการศ กษาในมาตรฐานกลางเด ยวก น 3. หน วยงานต าง ๆ สามารถร บผ ส าเร จการศ กษาเข าท างานด วยความม นใจ 4. ส งคม ม นใจในการจ ดการศ กษาของสถาบ นการศ กษา

10 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 2 5. สถานศ กษา ม ท ศทางการจ ดการศ กษาท ช ดเจนตามมาตรฐานกลางท ก าหนด ม ระบบ บร หารค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การท างานท เป นมาตรฐาน ท างานเป นท ม และม การพ ฒนางาน อย างต อเน อง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (2549 : 7) ในหน งส อ เร อง ค ม อการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษาอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา ม แนวค ดเพ อด าเน นการ ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วย 3 ส วนหล ก ค อ 1. การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ประกอบด วย 1.1 การก าหนดมาตรฐานการอาช วศ กษา ต วบ งช และเกณฑ การประเม น 1.2 การพ ฒนาเข าส มาตรฐาน เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป และแผนต าง ๆ เพ อก าก บการด าเน นงานของสถานศ กษา 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Internal Audit) เป นการตรวจสอบ ก าก บ และต ดตามผลการ ด าเน นงาน รวมถ งการส งเสร มให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) เป นการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ของการด าเน นงานตามข อ 1 แบ งได เป นสองส วน ค อ ส วนแรกเป นการประเม นค ณภาพภายในโดยต น ส งก ดท ก าก บ ด แล เพ อเป นการประก นค ณภาพภายใน และส วนท สองเป นการประเม นค ณภาพภายนอก โดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ซ งเป นองค กรอ สระ เพ อเป นการ ประก นค ณภาพภายนอก เพ อน าผลไปใช ปร บปร งพ ฒนาการด าเน นการ และเผยแพร ส สาธารณชนต อไป การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ระบบประก นค ณภาพ มาตรฐานการอาช วศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา การตรวจสอบค ณภาพ (Internal Audit) ก าก บด แล ต ดตาม และประเม นตนเอง การประเม นค ณภาพ (Quality Assesment) หน วยงานต นส งก ด การประเม นค ณภาพภายนอก ภาพท 1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา

11 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3 การประเม นค ณภาพภายนอก ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาซ งม ฐานะเป นองค กรมหาชน จะท า หน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพภายนอก และท าการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การ ตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาและท าการประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อให ม การตรวจสอบ ค ณภาพของสถานศ กษา โดยให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อย 1 คร ง ในท ก 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท ายและเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและต อ สาธารณชน จากความส มพ นธ ระหว างการประเม นค ณภาพภายในก บการประเม นค ณภาพภายนอก ท า ให เห นถ งการประเม นตนเองของสถานศ กษาเป นการประเม นจากการปฏ บ ต งานตามปกต ของสถานศ กษา ซ งด าเน นการป ละคร ง เพ อน าผลไปจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง เพ อเตร ยมร บการประเม นค ณภาพ ภายในโดยต นส งก ด และรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกโดยส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ด งภาพท 2 การปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษา ตามปกต การประเม นค ณภาพภายใน การประเม นตนเอง ของสถานศ กษา ตามปกต รายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) การประเม นค ณภาพภายนอก การตรวจเย ยม การต ดตามผล ข อม ลป อนกล บ ข อม ลป อนกล บ ภาพท 2 แสดงความส มพ นธ ระหว างการประเม นค ณภาพภายในก บการประเม นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง เป นการด าเน นงานตามปกต โดยสถานศ กษาพ ฒนามาตรฐานการประก น ค ณภาพภายใน และจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผย ต อสาธารณชน ป ละคร ง และก าหนดการประเม นโดยหน วยงานต นส งก ด 3 ป ต อคร ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (สอศ.) ได พ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายใน ของแต ละประเภทว ทยาล ยภายใต มาตรฐานการอาช วศ กษา ท กระทรวงศ กษาธ การประกาศใช เม อ ว นท 30 มกราคม 2549 ให สถานศ กษาในส งก ดเร มใช ในป การศ กษา 2552 โดยได ก าหนดมาตรฐาน ออกเป น 7 มาตรฐาน ด งต วอย างของว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พค อ

12 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 4 มาตรฐานท 1 ผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาว ชาช พ มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มาตรฐานท 3 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน มาตรฐานท 4 การบร การว ชาช พส ส งคม มาตรฐานท 5 นว ตกรรมและการว จ ย มาตรฐานท 6 ภาวะผ น าและการจ ดการ มาตรฐานท 7 มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน และได ม การพ ฒนามาตรฐานและต วบ งช แบ งออกเป นประเภทสถานศ กษาค อ 1. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 43 ต วบ งช 2. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในส าหร บว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 45 ต วบ งช 3. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยสารพ ดช าง ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 57 ต วบ งช 4. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยอาช วศ กษา ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 44 ต วบ งช การควบค มค ณภาพ การต ดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการอาช วศ กษา สถานศ กษา พ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ประเม นตนเอง รายงานประจ าป (SAR) การประเม นค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ตรวจประเม นภายในท ก 3 ป จากต นส งก ด พ จารณาสถานศ กษาท ม ความพร อมร บการป ระเม นแจ ง ต อ สมศ. แจ งต อสาธารณชนและ ผ เก ยวข องทราบ สมศ. ประเม นภายนอก และสร ปผลการประเม น 5 ป ต อคร ง ภาพท 3 ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

13 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 5 จากท กล าวข างต นการประก นค ณภาพการศ กษาจ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพ ภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก ด งน นสถานศ กษาต องม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อควบค ม ตรวจสอบ และประเม นผลกระบวนการผล ตผ เร ยนหร อน กเร ยนน กศ กษาท งระบบ ซ ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในด งภาพท 3 หล กการการประก นค ณภาพภายใน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 79) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารใน สถานศ กษาป งบประมาณ 2548 กล าวถ งหล กการส าค ญของการประก นค ณภาพภายในไว ด งน 1. จ ดม งหมายของการประก นค ณภาพภายใน ค อการท สถานศ กษาร วมก นพ ฒนาปร บปร ง ค ณภาพให เป นไปตามมาตรฐานการศ กษา 2. การประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารจ ดการและการท างาน ของบ คลากรในสถานศ กษา 3. การประก นค ณภาพภายในเป นหน าท ของบ คลากรท กคนในสถานศ กษา โดยในการ ด าเน นงานจะต องให ผ เก ยวข อง เช น ช มชน ผ ปกครอง รวมถ งผ เร ยนได เข าม ส วนร วมในการก าหนด เป าหมาย วางแผน ต ดตาม ประเม นผล พ ฒนาปร บปร ง ช วยก นผล กด นให สถานศ กษาม ค ณภาพ เพ อให ผ เร ยนได ร บการศ กษาท ด ม ค ณภาพ เป นไปตามความต องการของสถานประกอบการ ผ ปกครอง ส งคม และประเทศชาต การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารในสถานศ กษา ป งบประมาณ 2548 ได กล าวถ งแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ว าม 8 ข นตอนท ส าค ญค อ 1. จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 2. พ ฒนามาตรฐานประก นค ณภาพการศ กษา 3. จ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 4. ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 5. ตรวจสอบและทบทวนค ณภาพ การศ กษา 6. ประเม นค ณภาพการศ กษา 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป 8. ผด งระบบประก น ค ณภาพการศ กษา ซ งสามารถน ามาเป นหล กในการด าเน นการประก นค ณภาพภายในได ด งน ค อ 1. จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ด วยการจ ดโครงสร างการบร หารจ ดการประก นค ณภาพภายใน ให เอ อต อการด าเน นงาน โดยการจ ดท าค าส งตามงานท ร บผ ดชอบของฝ าย แผนกว ชา และงานต างๆ ให ท กคนม ส วนร วม แต งต ง คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนการสร ปรายงานของแต ละมาตรฐานและต วบ งช และจ ดให ม ข อม ลท

14 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 6 เพ ยงพอในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาก าหนดว ส ยท ศน ภารก จและแผนพ ฒนา สถานศ กษา รวมถ งม การประชาส มพ นธ ก บท กฝ ายท เก ยวข อง 2. พ ฒนามาตรฐานประก นค ณภาพการศ กษา ด วยการน ามาตรฐานประก นค ณภาพภายใน ซ งประกอบด วยมาตรฐานและต วบ งช มาท าการว เคราะห เพ อให ได โครงการหร อก จกรรม ภารก จของบ คลากร และอาจก าหนดมาตรฐานของ สถานศ กษาเพ มเต ม 3. จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ซ งประกอบด วย เป าหมาย ย ทธศาสตร และแนวปฏ บ ต ท ช ดเจน สมบ รณ คลอบคล มการพ ฒนาท กโครงการก จกรรมท สน บสน นมาตรฐานและ ต วบ งช และเป นท ยอมร บร วมก นของท กฝ ายท เก ยวข องน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามเป าหมายของแต ละ ก จกรรมท ก าหนด 4. ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาสถานศ กษา โดยม การก าก บ ต ดตามการด าเน นงานอย าง ต อเน องให บรรล เป าหมายตามแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท ก าหนดไว จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ช ดเจนครอบคล มแผนงานโครงการของสถานศ กษา 5. ตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษา จะประกอบด วยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบ คลากรในสถานศ กษา ท สถานศ กษาแต งต งให ด แลตามต วบ งช และคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในซ งจะสร ปรายงานท ง สถานศ กษาเพ อจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง 6. ประเม นค ณภาพการศ กษา เป นการประเม นผลส มฤทธ ของผ เร ยนตามหล กส ตร ประเม นมาตรฐานว ชาช พโดยใช ข อสอบมาตรฐานว ชาช พ และประเม น Vocational National Education Test (V-NET) โดยสถาบ น ทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค กรมหาชน) 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป เป นการน าข อม ลผลการประเม นตามมาตรฐานและต วบ งช มาตรวจสอบและทบทวน ประมวลเป นรายงานการประเม นตนเอง ซ งจะน าไปใช เป นข อม ลส าหร บการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษา ต อไป 8. ผด งระบบประก นค ณภาพการศ กษา. เป นกลไกส วนหน งของระบบประก นค ณภาพภายใน เป นการน าผลการประเม นและ ข อเสนอแนะจากการประเม นโดยต นส งก ด และจากการประเม นค ณภาพภายนอก มาท าการปร บปร ง แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา พ ฒนาปร บปร งสถานศ กษา พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให การ ประก นค ณภาพการศ กษาส งผลให สถานศ กษาให ม ค ณภาพมากย งข น

15 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 7 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายในโดยใช วงจร PDCA ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารใน สถานศ กษาป งบประมาณ 2548 ได กล าวถ งข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระบบการ ประก นค ณภาพภายในเป นเร องเด ยวก นก บกระบวนการบร หารอย างม ค ณภาพ โดยใช วงจร PDCA และ จะต องไม แปลกแยกจากการท างานปกต ของสถานศ กษาแต จะเป นระบบท ผสมผสานอย ในกระบวนการ บร หารและการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ด งภาพท 4 โดยสามารถสร ปผลได ตามม ต การประเม น 3 ด านหร อ 3A ค อการด าเน นการให เก ดความตระหน ก (Awareness) การด าเน นการเพ อให บรรล ความส าเร จ การปฏ บ ต ตามแผนงาน (Attempt) และผลส มฤทธ ท เก ดข น (Achievement) เพราะม ต การ ประเม น 3 ด านด งกล าวข างต น จะเป นต วก าหนดค ณภาพของสถานศ กษา(ค ม อผ ประเม นค ณภาพภายใน สถาบ นการอาช วศ กษา, 2546 : 1) การเตร ยมการ 1.การเตร ยมความพร อมของบ คลากร o สร างความตระหน ก o พ ฒนาความร และท กษะ 2.แต งต งคณะกรรมการท ร บผ ดชอบ การรายงาน จ ดท ารายงานการประเม นตนเองหร อ รายงานประจ าป o รวบรวมผลการด าเน นงาน o สร ปผลการประเม น o เข ยนรายงาน 3A 1. การวางแผนและจ ดระบบ ปฏ บ ต งาน (P) o ก าหนดเป าหมายโครงการก จกรรม ภารก จ o จ ดล าด บความส าค ญและการปฏ บ ต o ก าหนดผ ร บผ ดชอบ o ก าหนดระยะเวลา o ก าหนดงบประมาณ 2. การด าเน นการตามแผน (D) o ส งเสร ม สน บสน น o จ ดส งอ านวยความสะดวก o สน บสน นทร พยากร o น เทศ ก าก บ ต ดตาม การด าเน นการ ภาพท 4 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) o เก บรวบรวมข อม ล o ว เคราะห ข อม ล o ประเม นเท ยบก บเกณฑ การประเม น o ตรวจสอบ/ปร บปร งการประเม น 4. น าผลการประเม นมาปร บปร ง (A) o ปร บปร งการปฏ บ ต งาน o วางแผนระยะต อไป o จ ดท าข อม ลสารสนเทศ จากภาพท 4 แสดงระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยสถานศ กษาน ามาตรฐาน การประก นค ณภาพภายในมาเป นหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาหร อแผนพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา แล วน ามาตรฐานและต วบ งช มาว เคราะห ถ งป จจ ยของต วบ งช หร อป จจ ยส ความส าเร จ เพ อให เห นถ งเป าหมายการด าเน นการ จากน นก าหนดโครงการก จกรรมท จะด าเน นการให เป นไปตาม ป จจ ยส ความส าเร จ ก าหนดภารก จให สอดคล องก บระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว า ด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ การสร ปรายงานจะเป นการสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน โดยการน าผลการปฏ บ ต งานตามท ก าหนดภารก จไว มาสร ปเข ยน รายงานการประเม นตนเอง

16 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 8 ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นการพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษาโดยม เป าหมายส าค ญค อสถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ ของต วบ งช ว เช ยร พ นธ เคร อบ ตร (2548:121) ในว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยนอาช วศ กษา เอกชน ได สร ปผลการว จ ยพบว า ระบบปฏ บ ต การค ณภาพ ควรพ ฒนาองค ประกอบส าค ญสามส วน ค อ ด านบร บทและป จจ ยน าเข า ด านกระบวนการ และด านผลผล ต ผลล พธ ท งน อาจเน องมาจากการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ต องพ จารณาในเช งระบบท ประกอบด วยป จจ ยต างๆ ท กป จจ ย สอดคล องก บแนวค ด ของจ าร ส นองมาก (2538, หน า 23) ท กล าวว า การพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนให ประสบ ความส าเร จ โดยการจ ดป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บ ป จจ ยต วป อน ป จจ ยกระบวนการ และป จจ ยผลผล ต การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในจ งใช ว ธ เช งระบบ ซ ง เป นกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ใช ในการวางแผนและด าเน นการต าง ๆ เพ อให บรรล ผลตามจ ดม งหมายท ก าหนดไว ความหมายของว ธ การเช งระบบ (System Approach) ว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:2) กล าวว าค อ ว ธ การ ท างาน หร อการแก ป ญหาโดย อาศ ยการจ าแนกองค ประกอบต าง ๆ ให ช ดเจนว าม อะไรบ าง แล วจ ดล าด บ การท างานเป นข นตอน ก าหนดความส มพ นธ เช อมโยงขององค ประกอบต าง ๆ รวมถ งก าหนด ผ ร บผ ดชอบแต ละส วนให ช ดเจน มองเห นภาพรวมของการด าเน นงาน ต งแต เร มต นจนจบกระบวนการ เม อส นส ดกระบวนการแล วม การประเม นผลผล ต เพ อตรวจสอบว าม ข อบกพร องในส วนใดของระบบ และน าข อบกพร องน นมาปร บปร งการท างานคร งต อ ๆ ไปให สมบ รณ ย งข น องค ประกอบของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:5) ว ธ เช งระบบม องค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ ค อ 1. ป จจ ยน าเข า (Input) หมายถ ง ส งต าง ๆ ท จ าเป นต องใช ในกระบวนการหร อโครงการต าง ๆ เช น ในระบบการเร ยนการสอนในช นเร ยน ได แก คร น กเร ยน ช นเร ยน หล กส ตรตารางสอน ว ธ การสอน เป นต น 2. กระบวนการหร อการด าเน นงาน (Process) หมายถ ง การน าเอาส งท ป อนเข าไป มาจ ด กระท าให เก ดผลบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต องการ เช น การจ ดการเร ยนการสอนของคร การท าก จกรรม เป นต น

17 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 9 3. ผลผล ต (Output) หมายถ ง ผลท ได จากการกระท าในข นท สอง ได แก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยน หร อผลงานของน กเร ยน ท กษะอาช พของประชาชนท ร บบร การ หร อผลผล ตและบร การเป นต น 4. ข อม ลย อนกล บ (Feed Back) เป นผลท ได จากการกระท าในข นท สอง เป นการน าเอาผลท ได จากผลผล ตหร อการประเม นผลมาพ จารณาปร บปร งระบบให ม ประส ทธ ภาพย งข น ป จจ ยน าเข า (Input) o ผ บร หาร o คร o ผ เร ยน o งบประมาณ o ว สด ฝ ก o การบร หารจ ดการ กระบวนการ (Process) o การบร หาร o การจ ดการเร ยนการสอน o การน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผล ผลผล ต (Output) o หน วยงานม ประส ทธ ภาพ o ผลส มฤทธ ทางการเร ยน o ค ณล กษณะท พ งประสงค ข อม ลย อนกล บ (Feedback) ภาพท 5 องค ประกอบของว ธ ระบบซ งเป นระบบการจ ดการเร ยนการสอน ล กษณะส าค ญของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:6) 1. เป นการท างานร วมก นเป นคณะของบ คคลท เก ยวข องในระบบน น ๆ 2. เป นการแก ป ญหาโดยการใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร 3. เป นการใช ทร พยากรท ม อย อย างเหมาะสม 4. เป นการแก ป ญหาใหญ โดยแบ งป ญหาออกเป นป ญหาย อย ๆ เพ อสะดวกในการ แก ป ญหา อ นจะเป นผลให แก ป ญหาใหญ ได ส าเร จ 5. ม งใช การทดลองให เห นจร ง 6. เล อกแก ป ญหาท พอจะแก ไขได และเป นป ญหาเร งด วนก อน ข นตอนของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และพ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:8) ข นตอนของว ธ เช งระบบม 5 ข นตอน ท ส าค ญค อ 1. ระบ ป ญหาท ต องการแก ไข

18 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระบ ทางแก หร อทางเล อกเพ อแก ไขป ญหา 3. เล อกทางแก ไข 4. ปฏ บ ต ตามแนวทางท ได เล อกไว 5. ประเม นความส าเร จของการปฏ บ ต ตามทางเล อกและน าไปปร บปร ง การประย กต ใช ว ธ เช งระบบ จากท กล าวถ งว ธ เช งระบบ องค ประกอบของว ธ เช งระบบ ล กษณะของว ธ เช งระบบ และข นตอนของ ว ธ เช งระบบ สามารถน ามาพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จได ด งน ข นท 1 ก าหนดป ญหาของแต ละมาตรฐานและต วบ งช โดยด าเน นการว เคราะห ข อม ลตาม องค ประกอบหร อป จจ ย 4 ประการ ค อป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต และข อม ลย อนกล บ ข นท 2 ว เคราะห ป ญหาท ส าค ญ เพ อก าหนดทางเล อกในร ปว ธ การ ในท น ใช การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จ เน องจาก ก องเก ยรต โอภาสวงการ (2551) ได กล าวว า การก าหนดป จจ ยส ความส าเร จ หมายถ ง การก าหนดว าอะไรค อต วส าค ญท ส ดท จะน าพาไปส เป าหมายตามว ส ยท ศน ข นท 3 เล อกและออกแบบทางเล อกเพ อแก ป ญหาท ส าค ญ เพ อก าหนดเป นภารก จของฝ าย แผนกงาน คร และบ คลากร โดยย ดตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยระเบ ยบ บร หารสถานศ กษา 2552 ข นท 4 ด าเน นการตามโครงการก จกรรม ตามภารก จ โดยม การต ดตาม ตรวจสอบ ปร บปร งอย างต อเน องเป นระยะเพ อให บรรล ผลส าเร จ ข นท 5 ท าการประเม นผลและสร ปผลเพ อปร บปร ง ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ประกาศใช ระเบ ยบส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ เม อว นท 23 เมษายน 2552 โดยม การแบ งฝ ายออกเป น 4 ฝ าย ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการ น กเร ยนน กศ กษา และฝ ายว ชาการ แต ละฝ ายม บทบาทหน าท ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารสถานศ กษา ท ก าหนด เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาเป นไปตามหล กการและแนวทางข างต น จาก การส งเคราะห ข อม ลจ งต องม การก าหนดภารก จการประก นค ณภาพภายใน ให สอดคล องก บบทบาท หน าท ของ ฝ าย แผนกว ชา งานต างๆ ท าให ได ร ปแบบด งร ปแบบในภาพท 6

19 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 11 การควบค ม ค ณภาพ มาตรฐานการประก น ค ณภาพภายใน ป จจ ยส ความส าเร จ ตามต วบ งช แผนพ ฒนาสถานศ กษา โครงการ/ก จกรรม การต ดตาม ตรวจสอบ ระเบ ยบ สอศ. ว าด วยการบร หาร สถานศ กษา 2552 ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จของท กระด บ (ฝ าย แผนกสาขาว ชา งาน คร ) การประเม น ค ณภาพ สร ปรายงานการประเม น/สร ปผลการ ปฏ บ ต งานตามต วบ งช ของแผนก สาขาว ชา งาน คร จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ภาพท 6 ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ข นตอนการประก นค ณภาพการศ กษาท ส าค ญค อการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากข นตอน การประก นค ณภาพการศ กษา ส บค นว นท 5 ม ถ นายน 2552 จาก กล าวว า ใน ข นตอนของการประเม นผลการปฏ บ ต ตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษาแล ว ม แนวทางในการด าเน นการ ประเม น 2 ว ธ ได แก 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการน าผลการปฏ บ ต งาน พ ฒนาสถานศ กษาเป นปกต มาสร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง 2. การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการสร างเคร องม อว ดส าหร บ ต วบ งช ท กต ว แล วประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา แล วสร ปเข ยนรายงานการประเม น ตนเอง ซ งสามารถน ามาประย กต ใช ให เหมาะสมก บสถานศ กษาโดยม รายละเอ ยดการด าเน นการ ด งน

20 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 12 ว ธ ท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการน าผลการปฏ บ ต งานมาสร ปเข ยน รายงานการประเม นตนเอง การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาว ธ น สถานศ กษาไม ต องสร าง เคร องม อ แต คร และบ คลากรท กคนในสถานศ กษาต องช วยก นเก บรวบรวมข อม ลท ได จากการปฏ บ ต งาน ท สถานศ กษามอบหมายเป นปกต แล วมาสร ปรวมก น ซ งกระบวนการด าเน นงานม ได ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ซ งอาจจะประกอบด วย รอง ผ อ านวยการ ห วหน างาน ห วหน าแผนก คร และบ คลากรท งสถานศ กษา ให ม หน าท ในการเก บรวบรวม ข อม ลท เป นผลการปฏ บ ต งานตามต วบ งช รายงานข อบกพร องท ไม เป นไปตามเกณฑ ระด บค ณภาพ ตาม ต วบ งช หร อตามมาตรฐานของสถานศ กษาท ได ก าหนดไว ให ผ บร หารทราบ เพ อท สถานศ กษาจะการ ด าเน นการแก ไขต อไป และเพ อสร ปเข ยนเป นรายงานการประเม นตนเอง 2. ว เคราะห การปฏ บ ต งาน โดยแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน ว เคราะห การปฏ บ ต งาน หร อ การจ ดการเร ยนการสอนท สอดคล องก บมาตรฐาน และต วบ งช ท ร บผ ดชอบ เพ อก าหนดภารก จการ ประก นค ณภาพภายใน โดยแบ งเป นผ ร บผ ดชอบต วบ งช ผ ปฏ บ ต ตามต วบ งช และผ สน บสน นต วบ งช 3. ปฏ บ ต งานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยคร และบ คลากร ปฏ บ ต งานพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาตามท สถานศ กษามอบหมายอย างเป นปกต พร อมก บเก บข อม ลท เป นผลการปฏ บ ต งานเป นปกต แยกเป นมาตรฐาน และต วบ งช ท ได ว เคราะห ไว ในข นตอนท 2 โดยเก บข อม ลเป นระด บค ณภาพของการ จ ดการศ กษา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาท ได ก าหนดไว พร อมเก บหล กฐานการประเม นไว ส าหร บการตรวจสอบ 4. เก บรวบรวมข อม ลจากผ ปฏ บ ต งาน โดยแผนกว ชา งาน และผ ร บผ ดชอบต วบ งช เก บ รวบรวมข อม ลจากผ ปฏ บ ต งาน ในฝ ายหร องานเด ยวก นมาสร ปเป นค ณภาพการพ ฒนาสถานศ กษา โดยน า ข อม ลของผลการปฏ บ ต งานท เป นต วบ งช เด ยวก นจากผ ปฏ บ ต งาน มาสร ปให เป นผลส ดท ายส าหร บต ว บ งช น น ๆ โดยสร ปจากความถ งของระด บค ณภาพของต วบ งช น น ถ าความถ ของระด บค ณภาพใดม มาก ท ส ดให สร ปว า ค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาตามต วบ งช น น เป นไปตามระด บค ณภาพท ม ความถ มากท ส ด บางต วบ งช อาจจะต องสร ปรวมจากหลายฝ ายหร อหลายแผนกหร อหลายงานเพ อตอบต ว บ งช ซ งแล วแต ด ลพ น จของสถานศ กษา 5. จ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งานโดยแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน จ ดท ารายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามต วบ งช และตามหน าท ท ได ร บมอบหมายซ งเป นรายงานการประเม นตนเอง ส งให คณะกรรมการระด บสถานศ กษา 6. สร ปค ณภาพของสถานศ กษา จากข อม ลท เก บรวบรวมไว 7. แก ไข ข อบกพร องจากผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา (มาตรฐานและต วบ งช ท ย งม ค ณภาพไม เป นท น าพอใจ)

21 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน สร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ซ งสามารถจ ดท าได ท งระด บแผนกว ชา งาน จนถ งคร ผ สอน ซ งถ าม การจ ดท าในระด บแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน จะท าให เก ดค ณภาพมากย งข น ท าให สามารถรวบรวมผลในระด บสถานศ กษาได ง ายและม ความน าเช อถ อ ว ธ ท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการสร างเคร องม อว ด การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา ว ธ น สถานศ กษาต องสร างเคร องม อว ด ค ณภาพการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาท กต วบ งช แล วน ามาประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา ใน ระยะเวลาท ต องการทราบผลการจ ดการศ กษา ว ธ น สถานศ กษาอาจจะต องท างานมาก ค อ ต องสร าง เคร องม อประเม นท กต วบ งช แล วท าการประเม นค ณภาพท กต วบ งช ซ งต องใช เวลา และต องจ ดการ เก ยวก บเคร องม อประเม นให เป นระบบ เช น เคร องม อประเม นท เก ยวก บการประเม นค ณภาพของผ เร ยน ต องน ามาเข ากล มรวมก นไว หมด แล วน ามาประเม นผ เร ยน เม อได ผลการประเม นแล ว ต องน าค าตอบของ ผ เร ยนมาแยกออกตามมาตรฐาน และต วบ งช เพ อการสร ปรายงาน กระบวนการด าเน นงานม ได ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการสร างเคร องม อเก บรวบรวมข อม ล 2. สร างเคร องม อเก บรวบรวมข อม ล ตามมาตรฐาน และต วบ งช ท กมาตรฐาน 3. แต งต งคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาท ประกอบด วยบ คลากร จากท กฝ ายของสถานศ กษา พร อมท งมอบหมายให ท าการตรวจประเม นข ามฝ ายก น เพ อจะได พบ ข อบกพร องของการท างานง ายข น ซ งจะได ช วยก นแก ไขข อบกพร องน นต อไป 4. อบรมท าความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต หน าท ตรวจประเม นภายใน ท าความเข าใจ เก ยวก บมาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา และเคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ตลอดจน การสร ปผลการประเม น 5. สถานศ กษาวางแผนก าหนดระยะเวลาในการประเม นค ณภาพของสถานศ กษาตลอดป 6. กรรมการตรวจประเม นวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท าการตรวจประเม นค ณภาพ ภายใน แต ละคร ง แล วแจ งให ผ ร บการตรวจประเม นทราบล วงหน า 7. คณะกรรมการตรวจประเม นเตร ยมเอกสาร และเคร องม อประเม นหลาย ๆ ต วบ งช เข า ด วยก น ส าหร บการถามบ คลากรแต ละประเภท เช น ควรตรวจสอบเคร องม อประเม นท ใช ก บผ เร ยน ท งหมด แล วออกแบบว าจะจ ดท าก ฉบ บ จะจ ดพ มพ อย างไร จะด าเน นการอย างไร เป นต น เพ อไม ให เก ด ความร าคาญแก ผ ตอบแบบสอบถามหร อผ ร บการประเม น ซ งถ าท าการสอบถามบ อย หร อสอบถามท กว น จะท าให เก ดความร าคาญและความเบ อหน ายของผ ตอบ อ นจะท าให ได ข อม ลท ไม ตรงก บความเป นจร ง 8. ด าเน นการตรวจประเม น โดยใช เคร องม อประเม นท สร างข นเก บรวบรวมข อเท จจร งท พบตามเคร องม อประเม น 9. สร ปผลการตรวจประเม น 10. เข ยนรายงานผลการประเม นตนเอง 11. ส งรายงานให หน วยงานต นส งก ด ผ เก ยวข อง และสาธารณชน ตามความเหมาะสม

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information