การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน"

Transcription

1 ค ม อ.. การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. พ 2552 ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 ก ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ เล มน เป นค ม อท ใช ในการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรใช เป นค ม อในการด าเน นงานประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ ซ งประกาศใช เม อว นท 23 เมษายน 2552 ซ งป ญหาส าค ญค อการประก นค ณภาพการศ กษา ส วนมากด าเน นการในล กษณะเก บรวบรวมข อม ลเพ ยงเพ อให ได ผลตามมาตรฐานและต วบ งช ขาดการน า มาตรฐานการอาช วศ กษาไปจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา และขาดการก าหนดภารก จการประก น ค ณภาพภายใจให บ คลากรปฏ บ ต เอกสารเล มน ใช ร วมก บเอกสาร มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ และ ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว า ด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ และสามารถประย กต ใช ก บกล มว ทยาล ยอ น ๆ โดยการว เคราะห ต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพภายในเพ มเต ม ค ม อน ได ร บความอน เคราะห ข อม ลจากศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคกลาง, ในการ จ ดท าค ม อต นแบบเพ อให สถานศ กษาน าไปประย กต ใช จ งท าให ได เอกสารค ม อท สมบ รณ สามารถใช เป น แนวทางก าก บต ดตาม และตรวจสอบการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน เป นการเตร ยมพร อมร บการ ประเม นภายนอกจากส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คอ างทอง

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข ค าแนะน าการใช ค ม อ ง ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1 การประก นค ณภาพการศ กษา 1 ประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษา 1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 2 การประเม นค ณภาพภายนอก 3 การประก นค ณภาพภายใน 3 หล กการการประก นค ณภาพภายใน 5 การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 5 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายในโดยใช วงจร PDCA 7 ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 8 ความหมายของว ธ การเช งระบบ (System Approach) 8 องค ประกอบของว ธ เช งระบบ 8 ล กษณะส าค ญของว ธ เช งระบบ 9 ข นตอนของว ธ เช งระบบ 9 การประย กต ใช ว ธ เช งระบบ 10 ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการ 10 การอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา 11 ว ธ ท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา 12 โดยการน าผลการปฏ บ ต งานมาสร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ว ธ ท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา 13 โดยการสร างเคร องม อว ด แนวทางการด าเน นการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 14 การจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษา 15 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จ 17

4 ค สารบ ญ (ต อ) หน า การว เคราะห ภารก จของฝ าย แผนก งาน คร และบ คลากร 18 การก าหนดต วบ งช เพ มเต ม 19 การสร างแบบสร ปรายงานการประเม นตนเอง 21 ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล 21 ตอนท 3 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพ 23 ภายในสถานศ กษา กรณ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ตอนท 4 การว เคราะห ภารก จการประก นค ณภาพภายในของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร 32 ตอนท 5 การเข ยนรายงานการประเม นตนเองส าหร บแผนกว ชา/สาขาว ชาและงาน 77 ตอนท 6 การเข ยนรายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคลของคร ผ สอน 87 ตอนท 7 แบบสร ปข อม ลการประก นค ณภาพภายใน 97 บรรณาน กรม ภาคผนวก ตารางว เคราะห ภารก จของฝ าย แผนกว ชา และงาน ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552

5 ง ค าแนะน าการใช ค ม อ ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ น เป นค ม อส าหร บผ บร หาร คร และบ คลากรท กคนใน สถานศ กษา ใช เป นค ม อในการด าเน นการเพ อให การจ ดอาช วศ กษาม ค ณภาพมาตรฐาน โดแบ งเน อหา ออกเป น 7 ตอน ได แก ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตอนท 3 การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วบ งช ของมาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา กรณ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ตอนท 4 การว เคราะห ภารก จการประก นค ณภาพภายในของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร ตามมาตรฐานและต วบ งช ตอนท 5 การเข ยนรายงานการประเม นตนเองส าหร บแผนกว ชา/สาขาว ชา และงาน ตอนท 6 การเข ยนรายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคลของคร ผ สอน ตอนท 7 แบบสร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช สถานศ กษาควรด าเน นการด งน 1. ผ อ านวยการ 1.1 จ ดประช มให ท กฝ ายม ส วนร วม ให ผ ร บผ ดชอบฝ าย แผนก/งาน ว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จตามต วช ว ด ก าหนดโครงการ/ก จกรรม ให บ คลากรได ว เคราะห และ ก าหนดภารก จการประก นค ณภาพของฝ าย แผนก/งาน คร และบ คลากร ท กคนใน สถานศ กษา แล วมอบหมายการจ ดท าค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา 1.2 จ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาโดยม เป าหมายให บรรล ผลส าเร จตามจ ดม งหมายของ สถานศ กษา โดยม มาตรฐานการอาช วศ กษาเป นต วก าก บ 1.3 มอบหมายภารก จให ก บฝ าย แผนก งาน คร และบ คลากร โดยการจ ดท าค าส งแต งต ง คณะกรรมการตามมาตรฐานและต วบ งช พร อมก าหนดรายช อผ ร บผ ดชอบตามต ว บ งช และหน าท ใช ช ดเจน โดยม ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในแนบท าย ค าส ง

6 1.4 ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการประก นค ณภาพภายใน ตามภารก จ ให ด าเน นการ ตามกระบวนการ PDCA 2. รองผ อ านวยการ 2.1 ด าเน นการตามแผนพ ฒนาสถานศ กษา และค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 2.2 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดฝ กอบรม จ ดด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรมท ก าหนด 2.3 ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการด าเน นการโครงการ/ก จกรรม 2.4 น เทศ ก าก บ ต ดตาม และส งเสร มการปฏ บ ต งานในฝ ายให บรรล ผลส าเร จตาม ภารก จ และการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 2.5 รวบรวมรายงานการประเม นตนเอง หร อสร ปผลการปฏ บ ต งาน หร อรายงานผลการ ปฏ บ ต งานของแผนก สาขาว ชา งาน คร และบ คลากร เพ อรวบรวมสร ปจ ดท าเป น รายงานการประเม นตนเองของสถานศ กษา 3. ห วหน างาน 3.1 ประช มท าความเข าใจและมอบหมายภารก จหน าท ร บผ ดชอบก บคร และบ คลากร 3.2 รวบรวมรายช อคร และบ คลากรท ตกลงร บมอบหมายภารก จตามต วบ งช ให สถานศ กษาออกค าส ง 3.3 ด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรม ตามค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3.4 เก บรวบรวมข อม ลจากการปฏ บ ต งานตามปกต 3.5 สร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช ท ร บผ ดชอบตามแบบสร ปข อม ลการประก น ค ณภาพภายในของห วหน างาน รายงานต อฝ ายท ส งก ด 3.6 น เทศ ก าก บ ต ดตามและส งเสร มการปฏ บ ต งานในงานท ร บผ ดชอบให บรรล ผล ส าเร จตามภารก จและการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 4. ห วหน าแผนกว ชา 4.1 ประช มท าความเข าใจและมอบหมายภารก จหน าท ร บผ ดชอบก บคร ผ สอนใน แผนก/สาขาว ชา 4.2 รวบรวมรายช อคร ท ตกลงร บมอบหมายภารก จตามต วบ งช ให สถานศ กษาออกค าส ง 4.3 ด าเน นการตามโครงการ/ก จกรรม ท แผนกว ชาร บผ ดชอบตามภารก จตามค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 4.4 เก บรวบรวมข อม ลจากการปฏ บ ต งาน การจ ดการเร ยนการสอนของคร ในแผนกว ชา 4.5 สร ปข อม ลตามมาตรฐานและต วบ งช ท ร บผ ดชอบตามแบบสร ปข อม ลการประก น ค ณภาพภายในของแผนกว ชา รายงานต อฝ ายว ชาการ จ

7 4.6 น เทศ ก าก บ ต ดตามและส งเสร มการปฏ บ ต งานในแผนกว ชาท ร บผ ดชอบให บรรล ผลส าเร จตามภารก จและการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท 5. คร และบ คลากร ท กคนในสถานศ กษา 5.1 ศ กษามาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานและต วบ งช การประก นค ณภาพภายใน ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา มาตรฐานและต วบ งช การประเม น ค ณภาพภายนอกของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 5.2 ว เคราะห ภารก จตามต วบ งช ของมาตรฐานการอาช วศ กษา ต วบ งช ตามการประเม น ภายนอก โดยส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และท สถานศ กษาก าหนดข นจากเอกล กษณ ของสถานศ กษา 5.3 ร บภารก จจากฝ าย ห วหน างาน ห วหน าแผนกว ชา 5.4 พ ฒนาการปฏ บ ต งาน การจ ดการเร ยนการสอน ของตนเองตามท ก าหนดในค ม อ และให บรรล ผลตามมาตรฐานและต วบ งช ท งภายในและภายนอกท ตนเอง ร บผ ดชอบ ผลผล ตท เก ยวข องซ งได แก ผ เร ยน 5.5 สร ปผลการปฏ บ ต งาน ผลการจ ดการเร ยนการสอน และผลการด าเน นโครงการ/ ก จกรรม เสนอท งท ได ร บมอบหมายและท าโดยความสม ครใจ รายงานต อฝ าย/ แผนกว ชา งานท เก ยวข อง 5.6 จ ดท ารายงานการปฏ บ ต งานและการประเม นตนเองส วนบ คคล เพ อเสนอ สถานศ กษา เม อส นภาคเร ยนท 1 และภาคเร ยนท 2 ฉ

8

9 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 1 ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 6 มาตรฐานและการประก น ค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพ ภายนอก โดยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ให เป นไปตามท ก าหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 48 ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต อง ด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อ รองร บการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพการศ กษา ว เช ยร พ นธ เคร อบ ตร (2548: 18) ในว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายในของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชน ได สร ปว า การประก นค ณภาพการศ กษา เป นการ ปฏ บ ต งานในการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษา เพ อให เก ดความม นใจว า ท าให ผ ส าเร จการศ กษาม ค ณล กษณะท ตรงตามความต องการ และ เป นท พ งพอใจของผ เก ยวข อง ซ งได แก ผ ปกครอง น กเร ยน ช มชน คร บ คลากร เป นต น ประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษา สมศ กด ส นธ ระเวชญ (2540: 3) อ างใน ประส ทธ เข ยวส บทความ เร อง การประก น ค ณภาพ ส บค นว นท 10 ม ถ นายน 2552 จาก กล าวว า การประก นค ณภาพการศ กษา ท าให ผ เก ยวข องได ร บประโยชน ด งน 1. ผ เร ยนจะม ความร ความสามารถและม ค ณล กษณะต าง ๆ ครบตามความคาดหว งของ หล กส ตร 2. ประชาชน จะเก ดความม นใจในการส งบ ตรหลานเข าเร ยนในสถานศ กษาต าง ๆ ว าแต ละ แห งม ค ณภาพการศ กษาในมาตรฐานกลางเด ยวก น 3. หน วยงานต าง ๆ สามารถร บผ ส าเร จการศ กษาเข าท างานด วยความม นใจ 4. ส งคม ม นใจในการจ ดการศ กษาของสถาบ นการศ กษา

10 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 2 5. สถานศ กษา ม ท ศทางการจ ดการศ กษาท ช ดเจนตามมาตรฐานกลางท ก าหนด ม ระบบ บร หารค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การท างานท เป นมาตรฐาน ท างานเป นท ม และม การพ ฒนางาน อย างต อเน อง ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (2549 : 7) ในหน งส อ เร อง ค ม อการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษาอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพทางการศ กษา ม แนวค ดเพ อด าเน นการ ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วย 3 ส วนหล ก ค อ 1. การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ประกอบด วย 1.1 การก าหนดมาตรฐานการอาช วศ กษา ต วบ งช และเกณฑ การประเม น 1.2 การพ ฒนาเข าส มาตรฐาน เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป และแผนต าง ๆ เพ อก าก บการด าเน นงานของสถานศ กษา 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Internal Audit) เป นการตรวจสอบ ก าก บ และต ดตามผลการ ด าเน นงาน รวมถ งการส งเสร มให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) เป นการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ของการด าเน นงานตามข อ 1 แบ งได เป นสองส วน ค อ ส วนแรกเป นการประเม นค ณภาพภายในโดยต น ส งก ดท ก าก บ ด แล เพ อเป นการประก นค ณภาพภายใน และส วนท สองเป นการประเม นค ณภาพภายนอก โดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ซ งเป นองค กรอ สระ เพ อเป นการ ประก นค ณภาพภายนอก เพ อน าผลไปใช ปร บปร งพ ฒนาการด าเน นการ และเผยแพร ส สาธารณชนต อไป การควบค มค ณภาพ (Quality Control) ระบบประก นค ณภาพ มาตรฐานการอาช วศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา การตรวจสอบค ณภาพ (Internal Audit) ก าก บด แล ต ดตาม และประเม นตนเอง การประเม นค ณภาพ (Quality Assesment) หน วยงานต นส งก ด การประเม นค ณภาพภายนอก ภาพท 1 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา

11 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3 การประเม นค ณภาพภายนอก ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาซ งม ฐานะเป นองค กรมหาชน จะท า หน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพภายนอก และท าการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การ ตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาและท าการประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อให ม การตรวจสอบ ค ณภาพของสถานศ กษา โดยให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อย 1 คร ง ในท ก 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท ายและเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและต อ สาธารณชน จากความส มพ นธ ระหว างการประเม นค ณภาพภายในก บการประเม นค ณภาพภายนอก ท า ให เห นถ งการประเม นตนเองของสถานศ กษาเป นการประเม นจากการปฏ บ ต งานตามปกต ของสถานศ กษา ซ งด าเน นการป ละคร ง เพ อน าผลไปจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง เพ อเตร ยมร บการประเม นค ณภาพ ภายในโดยต นส งก ด และรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกโดยส าน กงานร บรองและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) ด งภาพท 2 การปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษา ตามปกต การประเม นค ณภาพภายใน การประเม นตนเอง ของสถานศ กษา ตามปกต รายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) การประเม นค ณภาพภายนอก การตรวจเย ยม การต ดตามผล ข อม ลป อนกล บ ข อม ลป อนกล บ ภาพท 2 แสดงความส มพ นธ ระหว างการประเม นค ณภาพภายในก บการประเม นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายใน การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง เป นการด าเน นงานตามปกต โดยสถานศ กษาพ ฒนามาตรฐานการประก น ค ณภาพภายใน และจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผย ต อสาธารณชน ป ละคร ง และก าหนดการประเม นโดยหน วยงานต นส งก ด 3 ป ต อคร ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (สอศ.) ได พ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายใน ของแต ละประเภทว ทยาล ยภายใต มาตรฐานการอาช วศ กษา ท กระทรวงศ กษาธ การประกาศใช เม อ ว นท 30 มกราคม 2549 ให สถานศ กษาในส งก ดเร มใช ในป การศ กษา 2552 โดยได ก าหนดมาตรฐาน ออกเป น 7 มาตรฐาน ด งต วอย างของว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พค อ

12 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 4 มาตรฐานท 1 ผ เร ยนและผ ส าเร จการศ กษาว ชาช พ มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มาตรฐานท 3 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน มาตรฐานท 4 การบร การว ชาช พส ส งคม มาตรฐานท 5 นว ตกรรมและการว จ ย มาตรฐานท 6 ภาวะผ น าและการจ ดการ มาตรฐานท 7 มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน และได ม การพ ฒนามาตรฐานและต วบ งช แบ งออกเป นประเภทสถานศ กษาค อ 1. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 43 ต วบ งช 2. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในส าหร บว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 45 ต วบ งช 3. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยสารพ ดช าง ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 57 ต วบ งช 4. มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ส าหร บว ทยาล ยอาช วศ กษา ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 44 ต วบ งช การควบค มค ณภาพ การต ดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการอาช วศ กษา สถานศ กษา พ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ประเม นตนเอง รายงานประจ าป (SAR) การประเม นค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ตรวจประเม นภายในท ก 3 ป จากต นส งก ด พ จารณาสถานศ กษาท ม ความพร อมร บการป ระเม นแจ ง ต อ สมศ. แจ งต อสาธารณชนและ ผ เก ยวข องทราบ สมศ. ประเม นภายนอก และสร ปผลการประเม น 5 ป ต อคร ง ภาพท 3 ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

13 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 5 จากท กล าวข างต นการประก นค ณภาพการศ กษาจ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพ ภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก ด งน นสถานศ กษาต องม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อควบค ม ตรวจสอบ และประเม นผลกระบวนการผล ตผ เร ยนหร อน กเร ยนน กศ กษาท งระบบ ซ ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในด งภาพท 3 หล กการการประก นค ณภาพภายใน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 79) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารใน สถานศ กษาป งบประมาณ 2548 กล าวถ งหล กการส าค ญของการประก นค ณภาพภายในไว ด งน 1. จ ดม งหมายของการประก นค ณภาพภายใน ค อการท สถานศ กษาร วมก นพ ฒนาปร บปร ง ค ณภาพให เป นไปตามมาตรฐานการศ กษา 2. การประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารจ ดการและการท างาน ของบ คลากรในสถานศ กษา 3. การประก นค ณภาพภายในเป นหน าท ของบ คลากรท กคนในสถานศ กษา โดยในการ ด าเน นงานจะต องให ผ เก ยวข อง เช น ช มชน ผ ปกครอง รวมถ งผ เร ยนได เข าม ส วนร วมในการก าหนด เป าหมาย วางแผน ต ดตาม ประเม นผล พ ฒนาปร บปร ง ช วยก นผล กด นให สถานศ กษาม ค ณภาพ เพ อให ผ เร ยนได ร บการศ กษาท ด ม ค ณภาพ เป นไปตามความต องการของสถานประกอบการ ผ ปกครอง ส งคม และประเทศชาต การด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารในสถานศ กษา ป งบประมาณ 2548 ได กล าวถ งแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน ว าม 8 ข นตอนท ส าค ญค อ 1. จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 2. พ ฒนามาตรฐานประก นค ณภาพการศ กษา 3. จ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 4. ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 5. ตรวจสอบและทบทวนค ณภาพ การศ กษา 6. ประเม นค ณภาพการศ กษา 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป 8. ผด งระบบประก น ค ณภาพการศ กษา ซ งสามารถน ามาเป นหล กในการด าเน นการประก นค ณภาพภายในได ด งน ค อ 1. จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ด วยการจ ดโครงสร างการบร หารจ ดการประก นค ณภาพภายใน ให เอ อต อการด าเน นงาน โดยการจ ดท าค าส งตามงานท ร บผ ดชอบของฝ าย แผนกว ชา และงานต างๆ ให ท กคนม ส วนร วม แต งต ง คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนการสร ปรายงานของแต ละมาตรฐานและต วบ งช และจ ดให ม ข อม ลท

14 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 6 เพ ยงพอในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อน ามาก าหนดว ส ยท ศน ภารก จและแผนพ ฒนา สถานศ กษา รวมถ งม การประชาส มพ นธ ก บท กฝ ายท เก ยวข อง 2. พ ฒนามาตรฐานประก นค ณภาพการศ กษา ด วยการน ามาตรฐานประก นค ณภาพภายใน ซ งประกอบด วยมาตรฐานและต วบ งช มาท าการว เคราะห เพ อให ได โครงการหร อก จกรรม ภารก จของบ คลากร และอาจก าหนดมาตรฐานของ สถานศ กษาเพ มเต ม 3. จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ซ งประกอบด วย เป าหมาย ย ทธศาสตร และแนวปฏ บ ต ท ช ดเจน สมบ รณ คลอบคล มการพ ฒนาท กโครงการก จกรรมท สน บสน นมาตรฐานและ ต วบ งช และเป นท ยอมร บร วมก นของท กฝ ายท เก ยวข องน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามเป าหมายของแต ละ ก จกรรมท ก าหนด 4. ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาสถานศ กษา โดยม การก าก บ ต ดตามการด าเน นงานอย าง ต อเน องให บรรล เป าหมายตามแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาท ก าหนดไว จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ช ดเจนครอบคล มแผนงานโครงการของสถานศ กษา 5. ตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษา จะประกอบด วยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบ คลากรในสถานศ กษา ท สถานศ กษาแต งต งให ด แลตามต วบ งช และคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในซ งจะสร ปรายงานท ง สถานศ กษาเพ อจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง 6. ประเม นค ณภาพการศ กษา เป นการประเม นผลส มฤทธ ของผ เร ยนตามหล กส ตร ประเม นมาตรฐานว ชาช พโดยใช ข อสอบมาตรฐานว ชาช พ และประเม น Vocational National Education Test (V-NET) โดยสถาบ น ทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค กรมหาชน) 7. รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป เป นการน าข อม ลผลการประเม นตามมาตรฐานและต วบ งช มาตรวจสอบและทบทวน ประมวลเป นรายงานการประเม นตนเอง ซ งจะน าไปใช เป นข อม ลส าหร บการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษา ต อไป 8. ผด งระบบประก นค ณภาพการศ กษา. เป นกลไกส วนหน งของระบบประก นค ณภาพภายใน เป นการน าผลการประเม นและ ข อเสนอแนะจากการประเม นโดยต นส งก ด และจากการประเม นค ณภาพภายนอก มาท าการปร บปร ง แผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา พ ฒนาปร บปร งสถานศ กษา พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให การ ประก นค ณภาพการศ กษาส งผลให สถานศ กษาให ม ค ณภาพมากย งข น

15 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 7 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายในโดยใช วงจร PDCA ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร อง เอกสาร (ส อ) ประกอบการศ กษาด วยตนเองหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาเพ อเข าส ต าแหน งสายงานบร หารใน สถานศ กษาป งบประมาณ 2548 ได กล าวถ งข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระบบการ ประก นค ณภาพภายในเป นเร องเด ยวก นก บกระบวนการบร หารอย างม ค ณภาพ โดยใช วงจร PDCA และ จะต องไม แปลกแยกจากการท างานปกต ของสถานศ กษาแต จะเป นระบบท ผสมผสานอย ในกระบวนการ บร หารและการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ด งภาพท 4 โดยสามารถสร ปผลได ตามม ต การประเม น 3 ด านหร อ 3A ค อการด าเน นการให เก ดความตระหน ก (Awareness) การด าเน นการเพ อให บรรล ความส าเร จ การปฏ บ ต ตามแผนงาน (Attempt) และผลส มฤทธ ท เก ดข น (Achievement) เพราะม ต การ ประเม น 3 ด านด งกล าวข างต น จะเป นต วก าหนดค ณภาพของสถานศ กษา(ค ม อผ ประเม นค ณภาพภายใน สถาบ นการอาช วศ กษา, 2546 : 1) การเตร ยมการ 1.การเตร ยมความพร อมของบ คลากร o สร างความตระหน ก o พ ฒนาความร และท กษะ 2.แต งต งคณะกรรมการท ร บผ ดชอบ การรายงาน จ ดท ารายงานการประเม นตนเองหร อ รายงานประจ าป o รวบรวมผลการด าเน นงาน o สร ปผลการประเม น o เข ยนรายงาน 3A 1. การวางแผนและจ ดระบบ ปฏ บ ต งาน (P) o ก าหนดเป าหมายโครงการก จกรรม ภารก จ o จ ดล าด บความส าค ญและการปฏ บ ต o ก าหนดผ ร บผ ดชอบ o ก าหนดระยะเวลา o ก าหนดงบประมาณ 2. การด าเน นการตามแผน (D) o ส งเสร ม สน บสน น o จ ดส งอ านวยความสะดวก o สน บสน นทร พยากร o น เทศ ก าก บ ต ดตาม การด าเน นการ ภาพท 4 ข นตอนการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) o เก บรวบรวมข อม ล o ว เคราะห ข อม ล o ประเม นเท ยบก บเกณฑ การประเม น o ตรวจสอบ/ปร บปร งการประเม น 4. น าผลการประเม นมาปร บปร ง (A) o ปร บปร งการปฏ บ ต งาน o วางแผนระยะต อไป o จ ดท าข อม ลสารสนเทศ จากภาพท 4 แสดงระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยสถานศ กษาน ามาตรฐาน การประก นค ณภาพภายในมาเป นหล กในการจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาหร อแผนพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา แล วน ามาตรฐานและต วบ งช มาว เคราะห ถ งป จจ ยของต วบ งช หร อป จจ ยส ความส าเร จ เพ อให เห นถ งเป าหมายการด าเน นการ จากน นก าหนดโครงการก จกรรมท จะด าเน นการให เป นไปตาม ป จจ ยส ความส าเร จ ก าหนดภารก จให สอดคล องก บระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว า ด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ การสร ปรายงานจะเป นการสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน โดยการน าผลการปฏ บ ต งานตามท ก าหนดภารก จไว มาสร ปเข ยน รายงานการประเม นตนเอง

16 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 8 ตอนท 2 การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นการพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษาโดยม เป าหมายส าค ญค อสถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ ของต วบ งช ว เช ยร พ นธ เคร อบ ตร (2548:121) ในว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยนอาช วศ กษา เอกชน ได สร ปผลการว จ ยพบว า ระบบปฏ บ ต การค ณภาพ ควรพ ฒนาองค ประกอบส าค ญสามส วน ค อ ด านบร บทและป จจ ยน าเข า ด านกระบวนการ และด านผลผล ต ผลล พธ ท งน อาจเน องมาจากการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ต องพ จารณาในเช งระบบท ประกอบด วยป จจ ยต างๆ ท กป จจ ย สอดคล องก บแนวค ด ของจ าร ส นองมาก (2538, หน า 23) ท กล าวว า การพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนให ประสบ ความส าเร จ โดยการจ ดป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บ ป จจ ยต วป อน ป จจ ยกระบวนการ และป จจ ยผลผล ต การพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในจ งใช ว ธ เช งระบบ ซ ง เป นกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ใช ในการวางแผนและด าเน นการต าง ๆ เพ อให บรรล ผลตามจ ดม งหมายท ก าหนดไว ความหมายของว ธ การเช งระบบ (System Approach) ว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:2) กล าวว าค อ ว ธ การ ท างาน หร อการแก ป ญหาโดย อาศ ยการจ าแนกองค ประกอบต าง ๆ ให ช ดเจนว าม อะไรบ าง แล วจ ดล าด บ การท างานเป นข นตอน ก าหนดความส มพ นธ เช อมโยงขององค ประกอบต าง ๆ รวมถ งก าหนด ผ ร บผ ดชอบแต ละส วนให ช ดเจน มองเห นภาพรวมของการด าเน นงาน ต งแต เร มต นจนจบกระบวนการ เม อส นส ดกระบวนการแล วม การประเม นผลผล ต เพ อตรวจสอบว าม ข อบกพร องในส วนใดของระบบ และน าข อบกพร องน นมาปร บปร งการท างานคร งต อ ๆ ไปให สมบ รณ ย งข น องค ประกอบของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:5) ว ธ เช งระบบม องค ประกอบท ส าค ญ 4 ประการ ค อ 1. ป จจ ยน าเข า (Input) หมายถ ง ส งต าง ๆ ท จ าเป นต องใช ในกระบวนการหร อโครงการต าง ๆ เช น ในระบบการเร ยนการสอนในช นเร ยน ได แก คร น กเร ยน ช นเร ยน หล กส ตรตารางสอน ว ธ การสอน เป นต น 2. กระบวนการหร อการด าเน นงาน (Process) หมายถ ง การน าเอาส งท ป อนเข าไป มาจ ด กระท าให เก ดผลบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต องการ เช น การจ ดการเร ยนการสอนของคร การท าก จกรรม เป นต น

17 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 9 3. ผลผล ต (Output) หมายถ ง ผลท ได จากการกระท าในข นท สอง ได แก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยน หร อผลงานของน กเร ยน ท กษะอาช พของประชาชนท ร บบร การ หร อผลผล ตและบร การเป นต น 4. ข อม ลย อนกล บ (Feed Back) เป นผลท ได จากการกระท าในข นท สอง เป นการน าเอาผลท ได จากผลผล ตหร อการประเม นผลมาพ จารณาปร บปร งระบบให ม ประส ทธ ภาพย งข น ป จจ ยน าเข า (Input) o ผ บร หาร o คร o ผ เร ยน o งบประมาณ o ว สด ฝ ก o การบร หารจ ดการ กระบวนการ (Process) o การบร หาร o การจ ดการเร ยนการสอน o การน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผล ผลผล ต (Output) o หน วยงานม ประส ทธ ภาพ o ผลส มฤทธ ทางการเร ยน o ค ณล กษณะท พ งประสงค ข อม ลย อนกล บ (Feedback) ภาพท 5 องค ประกอบของว ธ ระบบซ งเป นระบบการจ ดการเร ยนการสอน ล กษณะส าค ญของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และ พ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:6) 1. เป นการท างานร วมก นเป นคณะของบ คคลท เก ยวข องในระบบน น ๆ 2. เป นการแก ป ญหาโดยการใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร 3. เป นการใช ทร พยากรท ม อย อย างเหมาะสม 4. เป นการแก ป ญหาใหญ โดยแบ งป ญหาออกเป นป ญหาย อย ๆ เพ อสะดวกในการ แก ป ญหา อ นจะเป นผลให แก ป ญหาใหญ ได ส าเร จ 5. ม งใช การทดลองให เห นจร ง 6. เล อกแก ป ญหาท พอจะแก ไขได และเป นป ญหาเร งด วนก อน ข นตอนของว ธ เช งระบบ น โรธ ภ ม สายดร และพ มพ วล ญช ม นเหมาะ (2552:8) ข นตอนของว ธ เช งระบบม 5 ข นตอน ท ส าค ญค อ 1. ระบ ป ญหาท ต องการแก ไข

18 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ระบ ทางแก หร อทางเล อกเพ อแก ไขป ญหา 3. เล อกทางแก ไข 4. ปฏ บ ต ตามแนวทางท ได เล อกไว 5. ประเม นความส าเร จของการปฏ บ ต ตามทางเล อกและน าไปปร บปร ง การประย กต ใช ว ธ เช งระบบ จากท กล าวถ งว ธ เช งระบบ องค ประกอบของว ธ เช งระบบ ล กษณะของว ธ เช งระบบ และข นตอนของ ว ธ เช งระบบ สามารถน ามาพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จได ด งน ข นท 1 ก าหนดป ญหาของแต ละมาตรฐานและต วบ งช โดยด าเน นการว เคราะห ข อม ลตาม องค ประกอบหร อป จจ ย 4 ประการ ค อป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต และข อม ลย อนกล บ ข นท 2 ว เคราะห ป ญหาท ส าค ญ เพ อก าหนดทางเล อกในร ปว ธ การ ในท น ใช การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จ เน องจาก ก องเก ยรต โอภาสวงการ (2551) ได กล าวว า การก าหนดป จจ ยส ความส าเร จ หมายถ ง การก าหนดว าอะไรค อต วส าค ญท ส ดท จะน าพาไปส เป าหมายตามว ส ยท ศน ข นท 3 เล อกและออกแบบทางเล อกเพ อแก ป ญหาท ส าค ญ เพ อก าหนดเป นภารก จของฝ าย แผนกงาน คร และบ คลากร โดยย ดตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยระเบ ยบ บร หารสถานศ กษา 2552 ข นท 4 ด าเน นการตามโครงการก จกรรม ตามภารก จ โดยม การต ดตาม ตรวจสอบ ปร บปร งอย างต อเน องเป นระยะเพ อให บรรล ผลส าเร จ ข นท 5 ท าการประเม นผลและสร ปผลเพ อปร บปร ง ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ประกาศใช ระเบ ยบส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ เม อว นท 23 เมษายน 2552 โดยม การแบ งฝ ายออกเป น 4 ฝ าย ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการ น กเร ยนน กศ กษา และฝ ายว ชาการ แต ละฝ ายม บทบาทหน าท ตามระเบ ยบว าด วยการบร หารสถานศ กษา ท ก าหนด เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาเป นไปตามหล กการและแนวทางข างต น จาก การส งเคราะห ข อม ลจ งต องม การก าหนดภารก จการประก นค ณภาพภายใน ให สอดคล องก บบทบาท หน าท ของ ฝ าย แผนกว ชา งานต างๆ ท าให ได ร ปแบบด งร ปแบบในภาพท 6

19 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 11 การควบค ม ค ณภาพ มาตรฐานการประก น ค ณภาพภายใน ป จจ ยส ความส าเร จ ตามต วบ งช แผนพ ฒนาสถานศ กษา โครงการ/ก จกรรม การต ดตาม ตรวจสอบ ระเบ ยบ สอศ. ว าด วยการบร หาร สถานศ กษา 2552 ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จของท กระด บ (ฝ าย แผนกสาขาว ชา งาน คร ) การประเม น ค ณภาพ สร ปรายงานการประเม น/สร ปผลการ ปฏ บ ต งานตามต วบ งช ของแผนก สาขาว ชา งาน คร จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง (SAR) ภาพท 6 ร ปแบบการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา ข นตอนการประก นค ณภาพการศ กษาท ส าค ญค อการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากข นตอน การประก นค ณภาพการศ กษา ส บค นว นท 5 ม ถ นายน 2552 จาก กล าวว า ใน ข นตอนของการประเม นผลการปฏ บ ต ตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษาแล ว ม แนวทางในการด าเน นการ ประเม น 2 ว ธ ได แก 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการน าผลการปฏ บ ต งาน พ ฒนาสถานศ กษาเป นปกต มาสร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง 2. การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการสร างเคร องม อว ดส าหร บ ต วบ งช ท กต ว แล วประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา แล วสร ปเข ยนรายงานการประเม น ตนเอง ซ งสามารถน ามาประย กต ใช ให เหมาะสมก บสถานศ กษาโดยม รายละเอ ยดการด าเน นการ ด งน

20 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน 12 ว ธ ท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการน าผลการปฏ บ ต งานมาสร ปเข ยน รายงานการประเม นตนเอง การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาว ธ น สถานศ กษาไม ต องสร าง เคร องม อ แต คร และบ คลากรท กคนในสถานศ กษาต องช วยก นเก บรวบรวมข อม ลท ได จากการปฏ บ ต งาน ท สถานศ กษามอบหมายเป นปกต แล วมาสร ปรวมก น ซ งกระบวนการด าเน นงานม ได ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ซ งอาจจะประกอบด วย รอง ผ อ านวยการ ห วหน างาน ห วหน าแผนก คร และบ คลากรท งสถานศ กษา ให ม หน าท ในการเก บรวบรวม ข อม ลท เป นผลการปฏ บ ต งานตามต วบ งช รายงานข อบกพร องท ไม เป นไปตามเกณฑ ระด บค ณภาพ ตาม ต วบ งช หร อตามมาตรฐานของสถานศ กษาท ได ก าหนดไว ให ผ บร หารทราบ เพ อท สถานศ กษาจะการ ด าเน นการแก ไขต อไป และเพ อสร ปเข ยนเป นรายงานการประเม นตนเอง 2. ว เคราะห การปฏ บ ต งาน โดยแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน ว เคราะห การปฏ บ ต งาน หร อ การจ ดการเร ยนการสอนท สอดคล องก บมาตรฐาน และต วบ งช ท ร บผ ดชอบ เพ อก าหนดภารก จการ ประก นค ณภาพภายใน โดยแบ งเป นผ ร บผ ดชอบต วบ งช ผ ปฏ บ ต ตามต วบ งช และผ สน บสน นต วบ งช 3. ปฏ บ ต งานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยคร และบ คลากร ปฏ บ ต งานพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาตามท สถานศ กษามอบหมายอย างเป นปกต พร อมก บเก บข อม ลท เป นผลการปฏ บ ต งานเป นปกต แยกเป นมาตรฐาน และต วบ งช ท ได ว เคราะห ไว ในข นตอนท 2 โดยเก บข อม ลเป นระด บค ณภาพของการ จ ดการศ กษา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาท ได ก าหนดไว พร อมเก บหล กฐานการประเม นไว ส าหร บการตรวจสอบ 4. เก บรวบรวมข อม ลจากผ ปฏ บ ต งาน โดยแผนกว ชา งาน และผ ร บผ ดชอบต วบ งช เก บ รวบรวมข อม ลจากผ ปฏ บ ต งาน ในฝ ายหร องานเด ยวก นมาสร ปเป นค ณภาพการพ ฒนาสถานศ กษา โดยน า ข อม ลของผลการปฏ บ ต งานท เป นต วบ งช เด ยวก นจากผ ปฏ บ ต งาน มาสร ปให เป นผลส ดท ายส าหร บต ว บ งช น น ๆ โดยสร ปจากความถ งของระด บค ณภาพของต วบ งช น น ถ าความถ ของระด บค ณภาพใดม มาก ท ส ดให สร ปว า ค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาตามต วบ งช น น เป นไปตามระด บค ณภาพท ม ความถ มากท ส ด บางต วบ งช อาจจะต องสร ปรวมจากหลายฝ ายหร อหลายแผนกหร อหลายงานเพ อตอบต ว บ งช ซ งแล วแต ด ลพ น จของสถานศ กษา 5. จ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งานโดยแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน จ ดท ารายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามต วบ งช และตามหน าท ท ได ร บมอบหมายซ งเป นรายงานการประเม นตนเอง ส งให คณะกรรมการระด บสถานศ กษา 6. สร ปค ณภาพของสถานศ กษา จากข อม ลท เก บรวบรวมไว 7. แก ไข ข อบกพร องจากผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา (มาตรฐานและต วบ งช ท ย งม ค ณภาพไม เป นท น าพอใจ)

21 ค ม อการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน สร ปเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ซ งสามารถจ ดท าได ท งระด บแผนกว ชา งาน จนถ งคร ผ สอน ซ งถ าม การจ ดท าในระด บแผนกว ชา งาน และคร ผ สอน จะท าให เก ดค ณภาพมากย งข น ท าให สามารถรวบรวมผลในระด บสถานศ กษาได ง ายและม ความน าเช อถ อ ว ธ ท 2 การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา โดยการสร างเคร องม อว ด การประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษา ว ธ น สถานศ กษาต องสร างเคร องม อว ด ค ณภาพการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษาท กต วบ งช แล วน ามาประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา ใน ระยะเวลาท ต องการทราบผลการจ ดการศ กษา ว ธ น สถานศ กษาอาจจะต องท างานมาก ค อ ต องสร าง เคร องม อประเม นท กต วบ งช แล วท าการประเม นค ณภาพท กต วบ งช ซ งต องใช เวลา และต องจ ดการ เก ยวก บเคร องม อประเม นให เป นระบบ เช น เคร องม อประเม นท เก ยวก บการประเม นค ณภาพของผ เร ยน ต องน ามาเข ากล มรวมก นไว หมด แล วน ามาประเม นผ เร ยน เม อได ผลการประเม นแล ว ต องน าค าตอบของ ผ เร ยนมาแยกออกตามมาตรฐาน และต วบ งช เพ อการสร ปรายงาน กระบวนการด าเน นงานม ได ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการสร างเคร องม อเก บรวบรวมข อม ล 2. สร างเคร องม อเก บรวบรวมข อม ล ตามมาตรฐาน และต วบ งช ท กมาตรฐาน 3. แต งต งคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาท ประกอบด วยบ คลากร จากท กฝ ายของสถานศ กษา พร อมท งมอบหมายให ท าการตรวจประเม นข ามฝ ายก น เพ อจะได พบ ข อบกพร องของการท างานง ายข น ซ งจะได ช วยก นแก ไขข อบกพร องน นต อไป 4. อบรมท าความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต หน าท ตรวจประเม นภายใน ท าความเข าใจ เก ยวก บมาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา และเคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ตลอดจน การสร ปผลการประเม น 5. สถานศ กษาวางแผนก าหนดระยะเวลาในการประเม นค ณภาพของสถานศ กษาตลอดป 6. กรรมการตรวจประเม นวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท าการตรวจประเม นค ณภาพ ภายใน แต ละคร ง แล วแจ งให ผ ร บการตรวจประเม นทราบล วงหน า 7. คณะกรรมการตรวจประเม นเตร ยมเอกสาร และเคร องม อประเม นหลาย ๆ ต วบ งช เข า ด วยก น ส าหร บการถามบ คลากรแต ละประเภท เช น ควรตรวจสอบเคร องม อประเม นท ใช ก บผ เร ยน ท งหมด แล วออกแบบว าจะจ ดท าก ฉบ บ จะจ ดพ มพ อย างไร จะด าเน นการอย างไร เป นต น เพ อไม ให เก ด ความร าคาญแก ผ ตอบแบบสอบถามหร อผ ร บการประเม น ซ งถ าท าการสอบถามบ อย หร อสอบถามท กว น จะท าให เก ดความร าคาญและความเบ อหน ายของผ ตอบ อ นจะท าให ได ข อม ลท ไม ตรงก บความเป นจร ง 8. ด าเน นการตรวจประเม น โดยใช เคร องม อประเม นท สร างข นเก บรวบรวมข อเท จจร งท พบตามเคร องม อประเม น 9. สร ปผลการตรวจประเม น 10. เข ยนรายงานผลการประเม นตนเอง 11. ส งรายงานให หน วยงานต นส งก ด ผ เก ยวข อง และสาธารณชน ตามความเหมาะสม

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง 1 ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด านการอาช วศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส ำน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ สำน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารจากเลขาธ การ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสำหร บว ทยาล ยเทคน ค

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ บทน า ความเป นมาและความส าค ญ การจ ดการศ กษาอาช พในป จจ บ นม ความส าค ญมาก เพราะจะเป นการพ ฒนาประชากรของประเทศ ให ม ความร ความสามารถและท กษะในการประกอบอาช พของบ คคล และกล มบ คคล เป นการแก ป ญหาการ ว างงานและส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information