รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556"

Transcription

1 หน า 1

2 รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลโรงเร ยน 1.1 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ต งอย เลขท 565 ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร เป ดสอนต งแต ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.)เขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต ม เขตพ นท บร การแก เด กและเยาวชนชาย ในเขตกร งเทพมหานครและปร มณฑล รวมท งจ งหว ดใกล เค ยง ซ งส วนใหญ พาน กอาศ ยอย ในเขตด ส ต เขตบางพล ด เขตบางซ อ เขตพระนคร เขตบางกอกน อย เขตปท มว น เขตราชเทว เขตส มพ นธวงศ เขตป อมปราบศ ตร พ าย และเขตจต จ กร เป นต น 2. ข อม ลด านการบร หาร ผ บร หารส งส ด ภราดา ผศ.ดร.ว น ย ว ร ยว ทยาวงศ ผ อานวยการโรงเร ยน ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาเอกบร หารการศ กษา สาขาบร หารการจ ดการการศ กษา จาก De La Salle University ประเทศฟ ล ปป นส ดารงตาแหน งน ต งแต 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 1 ป 8 เด อน ผ ช วยผ บร หาร (ท ได ร บแต งต ง) 2 คน ตาแหน งรองผ อานวยการ ได แก ภราดาว หาร ศร หาพล ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ภราดาสอาด ส ญญล กษณ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ภราดาอาว โส ภราดา ดร.อานวย ป นร ตน ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาเอก ข อม ลจาก : ฝ ายธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 2

3 ประว ต โรงเร ยนโดยย อ ปร ชญา ค าขว ญ ว ส ยท ศน เอกล กษณ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ของ โรงเร ยน และระบบโครงสร างการบร หารโรงเร ยน 2.1 ประว ต โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ในป ค.ศ ภายหล งจากสงครามโลกคร งท 1 สงบลง โรงเร ยนอ สส มช ญกร งเทพ ได ขยายต ว อย างรวดเร ว ท านเจษฏาจารย มาร ต น เดอ ต รส และคณะท ปร กษา ม แนวความค ดท จะเป ดโรงเร ยนแห งใหม ใน กร งเทพฯ เพ อรองร บการขยายต วของโรงเร ยนอ สส มช ญ ประกอบก บท านได ร บข อเสนอจากบาทหลวงบร วซาต เจ าอาวาสว ดน กบ ญฟร งซ สซาเว ยร สามเสน (Reverend Father Broizat, the Parish Priest of Saint Francis Xavier Church at Samsen) เสนอให ท ด นบร เวณถนนสามเสนเป นสถานท ก อสร าง ท านจ งได เร มด าเน นการก อสร างโรงเร ยนเซนต คาเบร ยลต งแต ป ค.ศ โดยม นายเบเกอแลง (Mr. Be quelin, City Engineer) เป นว ศวกรออกแบบ ต วท านเป นผ ให คาปร กษาในการก อสร าง ได ด าเน นการ จนเสร จสมบ รณ ในเด อนก มภาพ นธ 1922 และเร ยกอาคารท สร างเสร จว า อาคารมาร ต น เดอต รส (ต กแดง) ต งแต น นเป นต นมา ในป ค.ศ ขณะท ดาเน นการก อสร างโรงเร ยนอย น น ท านเจษฏาจารย มาร ต น เดอ ต รส และ คณะของท านได เป ดโรงเร ยนท าการสอน โดยใช บ านของนายเบอร (Berli House) เป นโรงเร ยนช วคราว ม ผ เร ยนท งส น 141 คน 2.2 ปร ชญาในการให การศ กษาของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล (School Philosophy) โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลม ปร ชญาในการให การศ กษาแก ผ เร ยน ด งน 1. จ ดม งหมายของช ว ต ค อ การร จ กส จธรรมความจร งและการเข าถ งธรรมอ นส งส งอ นเป นบ อเก ด ของช ว ต 2. มน ษย ท กคนต องท างาน ความว ร ยะอ ตสาหะเป นหนทางไปส ความส าเร จ (LABOR OMNIA VINCIT) 2.3 คาขว ญโรงเร ยน ค ณธรรมนาความร ค ช ว ต ผลส มฤทธ เก ดจากความขย น 2.4 ว ส ยท ศน โรงเร ยน การศ กษาค ณภาพมาตรฐานสากลบร บทไทย พ ฒนาบ คลากรท กม ต เอกล กษณ โรงเร ยน โรงเร ยนมาตรฐานสากลบร บทไทย อ ตล กษณ ของน กเร ยน ส ภาพบ ร ษเซนต คาเบร ยล ผ ม ความเป นเล ศบนพ นฐานความด และเป นบ คคลเพ อคนอ น 2.5 ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล (School Objectives) เพ อพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยลให ม ค ณภาพ และเอกภาพในการท างาน สามารถผล ตผ เร ยนให ม ความเป นเล ศทางว ชาการ ปร บต วเข าก บสถานการณ ของโลกท ก าล งเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว ม ความร ความสามารถท จะศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา หร ออาช วศ กษา ตามศ กยภาพของแต ละบ คคล ม ว น ย ม ค ณธรรม จร ยธรรมเป นมน ษย ท สมบ รณ (Perfect Man) เคารพย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ภายใต การปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นพระประม ข และม จ ตสาน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมไทย ทร พยากรธรรมชาต ตลอดจนส งแวดล อมให คงอย เป นสมบ ต ของชาต ส บไป หน า 3

4 2.6 ระบบโครงสร างการบร หารโรงเร ยน โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลกาหนดให ม ท งคณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการโรงเร ยน และคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน จ ดโครงสร างการบร หารออกเป น 6 ฝ าย ได แก ฝ ายบ ญช -การเง น และธ รการ สาน กผ อานวยการ ฝ ายว ชาการ ฝ ายปกครอง ฝ ายก จกรรม และฝ ายบร หารท วไป โดยม ห วหน าฝ ายและรองห วหน าฝ าย พร อมท งคณะกรรมการบร หารฝ าย เป นผ ร บผ ดชอบงานใน แต ละฝ าย โดยม หน วยงานในความร บผ ดชอบตามจานวนงานท ปรากฏในแผนภ ม โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โครงสร างการบร หารโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ป การศ กษา 2556 หน า 4

5 1. ข อม ลผ เร ยน ประถมศ กษา ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : คร เท าก บ 14 : 1 ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : ห อง เท าก บ 57 : 1 ม ธยมศ กษา ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : คร เท าก บ 14 : 1 ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : ห อง เท าก บ 54 : 1 ข อม ลจาก : ฝ ายว ชาการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 ระด บช นท เป ดสอน จานวนผ เร ยนปกต จานวนผ เร ยนเด กพ เศษ จานวน (คน) (คน) ห อง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม 48 2, ,770 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 50 2, ,706 รวมท งส น 98 5, ,476 ข อม ลจาก : งานทะเบ ยน ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 5

6 2. ข อม ลบ คลากร จานวนบ คลากร (คน) ประเภท / ตาแหน ง รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ป.เอก ป.ตร ผ บร หารสถานศ กษา ผ อานวยการ รอง/ผ ช วยผ อานวยการ ผ จ ดการ รวม ผ สอนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา คร ระด บประถมศ กษา คร ระด บม ธยมศ กษา คร ต างชาต รวม บ คลากร บ คลากรทางการศ กษา ล กจ าง อ นๆ (ระบ ) รวม รวมท งส น ข อม ลจาก : งานธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 6

7 3. สภาพช มชนโดยรวม 3.1 สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยน เป นท อย อาศ ย โบสถ ว ด โรงเร ยน อาช พหล กของช มชน ค อ ค าขาย เน องจากเป นแหล งช มชน ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ประเพณ / ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ ก โดยท วไป ค อ ประเพณ ท าบ ญว นอาสาฬหบ ชา ว สาขบ ชา มาฆบ ชา เข าพรรษา ออกพรรษา งานบวชพระภ กษ สามเณร ประเพณ แห เท ยน ประเพณ งานลอยกระทง ประเพณ ต กบาตร ว นสงกรานต 3.2 จานวนประชากรในเขตและพ นท ใกล เค ยง เขต/แขวง ชาย (คน) หญ ง (คน) รวม (คน) เขตด ส ต 9,279 6,954 16,233 แขวงวช รพยาบาล 5,520 7,099 12,619 แขวงสวนจ ตรลดา 4,895 5,269 10,164 แขวงส แยกมหานาค 4,129 4,134 8,263 แขวงถนนนครไชยศร 33,759 26,931 60,690 รวม (คน) 57,582 50, ,969 ข อม ลจาก : http// /info/esp/population_dec56.htm ณ ธ นวาคม โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โรงเร ยนต งอย ใกล แหล งเร ยนร ได แก มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา และมหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ต หอสม ดแห งชาต ต งอย ใกล บร เวณว ดราชาธ วาส และว ดราชผาต การาม โบสถ น กบ ญฟร งซ สซาเว ยร โบสถ คอนเซ ปช ญ ได ร บการสน บสน นจากเจ าอาวาส ท กแหล งการเร ยนร ให ความร วมม อสน บสน นก จกรรมของ โรงเร ยนอย างด ย ง หน า 7

8 4. โครงสร างหล กส ตร โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โดยโรงเร ยนได จ ดส ดส วนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางต อไปน ช วงช นท 1-2 (ป.1-ม.3) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 (ม.4 - ม.6) แผนการเร ยนว ทย -คณ ตฯ เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) หน า 8

9 ช วงช นท 3 (ม.4 - ม.6) แผนการเร ยนศ ลป -คานวณ เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 ม.4 แผนการเร ยนคณ ต ว ทย (พสพ.) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) หน า 9

10 ช วงช นท 3 ม.5 แผนการเร ยนคณ ต ว ทย (พสพ.) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 (ม.4 ม.6) แผนการเร ยนศ ลป ภาษา เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ข อม ลจาก : งานว ดและประเม นผล ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 10

11 รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา ข อม ลด านอาคารสถานท 5.1 อาคารเร ยน และอาคารประกอบ 10 หล ง ได แก 10 ช ออาคาร ประกอบด วย 1. อาคารมาร ต น เดอต รส 2. อาคารเดอ มงฟอร ต 3. อาคารฟาต มา 4. อาคารย มเนเซ ยม 5. อาคารแม พระ 6. อาคารแอนดร ว เมมโมเร ยล 7. อาคารฮ วเบ ร ต 8. อาคารจอห น แมร 9. อาคาร 90 ป 10.อาคารแม พระร บสาส น 1. อาคารมาร ต น เดอต รส (ต กแดง) เป นอาคาร 3 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ.2463 (ค.ศ.1922) เป นอาคารหล งแรก และเป นส ญล กษณ ของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ช น 1 ประกอบด วย ห องประชาส มพ นธ ห องผ อานวยการ ห องเลขาผ อานวยการ ห องร บรอง (ม กดา) ห องทะเบ ยน ห องการเง น สาน กผ อานวยการ ห องประช มมาร ต น 1 ห องประช มมาร ต น 2 ห องน าคร ช น 2 ประกอบด วย ห อง ipsle ห อง CCTV ห องว ชาการ 1 ห องว ชาการ 2 ห องว ชาการ 3 ห องว ดผล- ประเม นผล ห องสารสนเทศ ห องสมาคมผ ปกครองและคร ฯ ห องน าคร ช น 3 ประกอบด วย พ พ ธภ ณฑ ห นข ผ ง จานวน 5 ห อง ห องประช มมาร ต น 4 ห องประช มมาร ต น 5 หน า 11

12 2. อาคารเดอ มงฟอร ต เป นอาคาร 4 ช น สร างเม อพ.ศ เป นห องประช ม และก อสร างเพ มเต ม เป นห องสม ด และโรงอาหารเม อ พ.ศ ช น 1 ประกอบด วย โรงอาหาร ห องจาหน ายเคร องเข ยน ลานอเนกประสงค และห องน า ช น 2 ประกอบด วย หอประช มเดอ มงฟอร ต ห องร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ด และห องน าคร ช น 3 ประกอบด วย ห องดนตร สากล ห องสม ด และห องน าคร ช น 4 ประกอบด วย ห องดนตร ไทย ห องสม ด พ พ ธภ ณฑ เปล อกหอย พ พ ธภ ณฑ ผ เส อ พ พ ธภ ณฑ เร อ และฟอสซ ล 3. อาคารฟาต มา เป นอาคาร 7 ช น ก อสร างเม อพ.ศ (ร.ศ.200) ช น 1 ประกอบด วย ลานอเนกประสงค ห องน าน กเร ยน ช น 2 (ช นลอย) ประกอบด วย ห อง SCIENTIFIC LABORATORY ห อง Computer จานวน 2 ห อง ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยน ห องน าน กเร ยน ห องด มน า และลานอเนกประสงค ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ห องพ กคร ห องน า และห องด มน า ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ห องพ กคร ห องก จกรรม ห องภาษาจ น ห องคณ ตศาสตร ห องน กบ ญหล ยส ห องน า และห องด มน า ช น 6 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ห องพ กคร ห องน า และห องด มน า ช น 7 ประกอบด วย ห องพ กคร ต างชาต ระด บประถมศ กษา ห องปฏ บ ต การทางภาษา หน า 12

13 4. อาคารย มเนเซ ยม เป นอาคาร 5 ช น สร างเม อ พ.ศ.2514 ช น 1 ประกอบด วย โรงย มเนเซ ยม และห องศ ลปศ กษา ช น 2 ประกอบด วย ห องพ กคร ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 และสนามเทนน ส ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ช น 4 ประกอบด วย ห องก จกรรมภาษาจ น ห องเทคโนโลย และห อง Laboratory ว ทยาศาสตร ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และห องพ กคร 5. อาคารแม พระ เป นอาคาร 6 ช น ช นใต ด น 1 ช น ก อสร างเม อปลายป พ.ศ แทนอาคาร หล งเก า เป ดใช อาคารเม อ พ.ศ ช นใต ด น ประกอบด วย ห องล กเส อและพ ฒนาส งคม ห องแนะแนว และลานอเนกประสงค ช น 1 ประกอบด วย ห องประช มออด ทอเร ยม ห องฝ ายปกครอง สระว ายน า และห องน าน กเร ยน ช น 2 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต การเคม ห องเตร ยมสารเคม ห องปฏ บ ต การช วว ทยา ห องปฏ บ ต การเทคโนโลย ห องคอมพ วเตอร 2 ห อง ห องปฏ บ ต การฟ ส กส ห องฝ ายก จกรรม และ ห องน าน กเร ยน หน า 13

14 ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ห องพ กคร พละ ห องภาษาต างประเทศ ห องพ กคร ม.6 สนามบาสเกตบอล และห องน าน กเร ยน ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 ห องศ ลปะ ห องปฏ บ ต การคณ ตศาสตร ห องพ กคร ม.5 และห องน าน กเร ยน ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 4 ห องปฏ บ ต ธรรม ห องปฏ บ ต การเทคโนโลย ห องพ กคร ม.4 และห องน าน กเร ยน ช น 6 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 ห องพ กคร ห องปฏ บ ต การภาษาอ งกฤษ 2 ห อง ห องพ กคร ม.3 และห องน าน กเร ยน 6. อาคารแอนดร ว เมมโมเร ยล 2000 เป นอาคาร 6 ช น ก อสร างเม อ พ.ศ ช น 1 ประกอบด วย ลานอเนกประสงค ห องพ สด ห องควบค มคอมพ วเตอร ห องผล ตเอกสาร และ ห องน าน กเร ยน ช น 2 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1 และห องสม ดม ธยม ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2 และห องพยาบาล ช น 4 ประกอบด วย Scientific Laboratory ห องพ กคร ม ธยมศ กษาป ท 1, 2 และห องพ ก คร ภาษาจ น ห องอภ บาล และห องปฎ บ ต การเทคโนโลย ช น 5 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3 ห อง ห องเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/8 2/8 ห องปฎ บ ต การทางภาษา ห องปฎ บ ต การเทคโนโลย ว ดน อย และห องพ กร บรอง ช น 6 ประกอบด วย ห องพ กคณะภราดา ว ดน อย ห องร บประทานอาหาร ห องออกกาล งกาย และ ห องร บแขก หน า 14

15 7. อาคารฮ วเบ ร ต เป นอาคาร 4 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ ส วนท 1 ใช เป นอาคารประกอบการ ช นใต ด น ประกอบด วย ลานจอดรถของคณะคร ช น 1 ประกอบด วย ห องพ กพน กงาน ห องปฏ บ ต งานของพน กงาน และห องเก บอ ปกรณ ช น 2 ประกอบด วย ห องพ กคร ห องออกกาล งกาย สระว ายน า ห องน า และห องอาบน า ช น 3 ประกอบด วย ห องสอบ ipsle ห องพ กคร ห องน าน กเร ยน และห องน าคร ช น 4 ประกอบด วย ห องสอบ ipsle ห องน าคร และห องน าน กเร ยน ส วนท 2 ใช เป นท ทาการสมาคมศ ษย เก า 8. ต กจอห น แมร เป นอาคาร 6 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ อาคารท พ กสาหร บคร ต างชาต ท สอนอย ในโรงเร ยน หน า 15

16 9. อาคาร 90 ป เป นอาคาร 5 ช น ค อ ช น 1 ประกอบด วย โรงอาหาร และห องน า ช น 2 ประกอบด วย ห องอาหารคร ช น 3 ประกอบด วย ห องรองผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ห องรองห วหน าฝ ายบร หารท วไป ห องประช ม ห องน กเร ยนตาพ การ ห องฝ กซ อมห นยนต และห องน า ช น 4 ประกอบด วย ห องห วหน าฝ ายบร หารท วไป ห องพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนตามแนว มน ษยปร ชญา และห องน า ช น 5 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต งานของภราดาอาว โส 10. อาคารแม พระร บสาส น เป นอาคาร 5 ช น ค อ ช น 1 ประกอบด วย ทางเด นเช อมระหว างต กฟาต มาก บโรงอาหาร และห องน า ช น 2 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 3 และห องพ กคร ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 3, 4 และห องพ กคร ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 4 และห องพ กคร ช น 5 ประกอบด วย ห องเทคโนโลย ห องคอมพ วเตอร ห องว ทยาศสตร และห องก จกรรมอ นๆ ช นใต หล งคาเป นห องเทคโนโลย (ห นยนต ) และห องปฏ บ ต ธรรม หน า 16

17 ศ นย ว ชาการและน นทนาการเซนต คาเบร ยล 2000 ศ นย ว ชาการและน นทนาการเซนต คาเบร ยล 2000 ต งอย ท 69/42 หม 1 ต.บ านใหม อ.ปากเกร ด จ.นนทบ ร บนพ นท 37 ไร 3 งาน 62 ตารางวา เป นสถานท เพ อรองร บโครงการพ ฒนาท กษะช ว ต ของน กเร ยนและก จกรรมอ น ๆ ของน กเร ยนท กระด บช นของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล และย งให บร การ ก บหน วยงานท งภาคร ฐ และเอกชน ในการจ ดก จกรรมล กเส อ การเร ยนร นอกห องเร ยน ก ฬา และการจ ด ส มมนาในร ปแบบ ต าง ๆ ศ นย ว ชาการและน นทนาการแห งน ประกอบด วย อาคารอ านวยการ อาคาร ท พ ก 8 หล ง หอประช มอเนกประสงค 2 ช น ห องน า ห องส ขา สนามฟ ตบอล สนามบาสเกตบอล ฐาน ล กเส อ เป นต น ข อม ลจาก : งานอาคารสถานท ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 17

18 8. ข อม ลด านงบประมาณ และทร พยากร ป การศ กษา งบประมาณ (ร บ จ าย) รายร บ บาท รายจ าย บาท ค าธรรมเน ยมการเร ยน 145,544,100 เง นเด อนบ คลากร 107,958,000 รายร บค าบร การและอ น ๆ 275,068,067 ค าใช จ ายอ น ๆ 312,654,167 รวม 420,612,167 รวม 420,612,167 ข อม ลจาก : งบประมาณโรงเร ยน ป การศ กษา ข อม ลทร พยากรท จาเป น 1. คอมพ วเตอร ม จานวนท งหมด 334 เคร อง 2. เคร องถ ายเอกสาร และเคร องกอปป พร นเตอร 44 เคร อง 3. เคร องเล นว ด โอ และซ ด 30 เคร อง 4. เคร องร บโทรท ศน 160 เคร อง 5. เคร องร บว ทย เทป และซ ด 32 เคร อง 6. โปรเจคเตอร 106 เคร อง ข อม ลจาก : งานทะเบ ยนทร พย ส น ณ 10 ม ถ นายน ห องท จ ดไว ใช ปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด 44 ห อง ได แก ห อง จานวนห อง ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร 9 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา 14 ห อง ห องคอมพ วเตอร 10 ห อง ห องดนตร 18 ห อง ห องก จกรรมอ นๆ 102 ห อง ห องพยาบาล 2 ห อง ห องสม ด 1 ห อง ห องพ พ ธภ ณฑ 8 ห อง รวม 164 ห อง หน า 18

19 8.4 พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม / น นทนาการ ได แก สนามฟ ตบอล สนามเทนน ส ช น 3 อาคารฟาต มา สนามบาสเกตบอล อาคารฟาต มา ลานอเนกประสงค ใต อาคารฟาต มา สนามบาสเกตบอล อาคารแม พระ สระว ายน าอาคารแม พระ และอาคารฮ วเบ ร ต ลานอเนกประสงค อาคารแม พระ ช นใต ด น ลานอเนกประสงค ช น 2 อาคารแม พระ ห องออด ทอเร ยม อาคารแม พระ ลานอเนกประสงค ใต อาคารเดอ มงฟอร ต หอประช มใหญ อาคารเดอ มงฟอร ต สนามบาสเกตบอล อาคารย มเนเซ ยม สนามเทนน ส ช น 2 อาคารย มเนเซ ยม ลานอเนกประสงค ช น 1 อาคารแอนดร ว ศ นย อบรมพ ฒนาบ คลากร ช น 3 อาคาร 90 ป ศ นย ว ชาการและน นทนาการ ข อม ลจาก : งานอาคารสถานท ณ 10 ม ถ นายน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหล งเร ยนร สถ ต การใช 1. ห องสม ด 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 2. ห องดนตร ไทย 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 3. ห องดนตร สากล 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 4. ห องแนะแนว 36 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 5. ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 1400 คร ง/ป การศ กษา 6. Art Learning Center and Library 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 7. ห องพ พ ธภ ณฑ ห นข ผ ง 24 คร ง (อย ในช วงจ ดฐานข อม ลให เป นระบบ) 8. ห องพ พ ธภ ณฑ ผ เส อ เปล อกหอย เร อ 24 คร ง (อย ในช วงจ ดฐานข อม ลให เป นระบบ) 9. ห องพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนตามแนวมน ษยปร ชญา 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 10. ห องห นยนต 200 คร ง/ป การศ กษา 11. ห อง Labว ทย ประถม 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 12. ห อง Labว ทย ม ธยมต น 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) หน า 19

20 แหล งเร ยนร นอกห องเร ยน 1 ศ นย ว ชาการและน นทนาการ 36 พระบรมร ปทรงม า 2 หอสม ดแห งชาต 37 พ พ ธภ ณฑ พระท น งว มานเมฆ 3 ว ดราชาธ วาส 38 สวนส ตว ด ส ต (เขาด นวนา) 4 โบสถ เซนต ฟร งซ สซาเว ยร 39 ว ดเบญจมบพ ตรด ส ตวนาราม 5 ช มชนบ านญวน 40 พ พ ธภ ณฑ ศ ร ราช 6 โบสถ คอนเซปช น 41 ว ดระฆ งโฆส ตาราม วรมหาว หาร 7 พ พ ธภ ณฑ หน งส อพ มพ ไทย 42 โรงละครแห งชาต 8 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต ช างต น 43 พ พ ธภ ณฑ เขตบางกอกน อย 9 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต เร อพระราชพ ธ 44 ว ดอร ณราชวราราม 10 พ พ ธภ ณฑ ธนาคารไทย 45 พ พ ธภ ณฑ อ ยการไทย 11 ตลาดน ดสวนจต จ กร 46 อ ทยานผ เส อและแมลงกร งเทพฯ 12 สถานแสดงพ นธ ปลาน าจ ด 47 ศ นย สป น อารยว ฒนศ ลป 13 พ พ ธภ ณฑ เด ก 48 พ พ ธภ ณฑ ตราไปรษณ ยากร 14 พ พ ธภ ณฑ การกระจายเส ยง 49 ม วเซ ยมสยาม 15 โรงภาพยนตร สามม ต กร งศร ไอแมกซ 50 ว ดพระศร ร ตนศาสดาราม (ว ดพระแก ว) 16 สยามโอเช ยนเว ร ล 51 พ พ ธภ ณฑ ห นแปลก 17 พ พ ธภ ณฑ เทคโนโลย ทางภาพ 52 ท เค พาร ค อ ทยานการเร ยนร 18 อน สาวร ย พระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล าเจ าอย ห ว 53 สนามก ฬาแห งชาต ศ ภชลาศ ย 19 สนามมวยล มพ น 54 ศาลท าวมหาพรหม 20 สวนง สภากาชาดไทย 55 พ พ ธภ ณฑ บ านไทย จ ม ทอมป ส น 21 สวนหลวง ร.9 56 การแสดงโขน ศาลาเฉล มกร ง 22 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต พระนคร 57 ศาลเจ าพ อเส อ 23 ว ดชนะสงคราม 58 พ พ ธภ ณฑ ป นใหญ โบราณ 24 พ พ ธภ ณฑ กองท พบกเฉล มพระเก ยรต 59 พ พ ธภ ณฑ เคร องป นด นเผา 25 พระบรมราชาน สาวร ย พระบาทสมเด จพระน งเกล า 60 พระท น งและสวนสาธารณะส นต ช ยปราการ เจ าอย ห ว 26 อาคารถาวรว ตถ 61 กรมการร กษาด นแดน 27 อน สาวร ย พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลก 62 อน สาวร ย ทหารอาสาสงครามโลกคร งท 1 28 สนามหลวง หร อ ท งพระเมร 63 ศาลหล กเม อง 29 หอศ ลป สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 64 สวนสราญรมย 30 สวนรมณ นาถ 65 ว ดบวรน เวศว หาร 31 ว ดเทพธ ดาราม 66 ว ดราชบพ ธสถ ตมหาส มาราม 32 ว ดราชบ รณะ 67 ว ดมหาธาต ย วราชร งสฤษด ราชวรมหาว หาร 33 อน สาวร ย ประชาธ ปไตย 68 ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม หร อท เร ยกว า ว ดโพธ 34 ว ดส ท ศน เทพวราราม ราชวรมหาว หาร 69 ว ดราชน ดดาราม 35 เสาช งช า ข อม ล : งานห องสม ด ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 20

21 10. เก ยรต ยศของคร ผลงานและนว ตกรรมของโรงเร ยน และผลงานน กเร ยนท สร างช อเส ยง ให ก บโรงเร ยน เก ยรต ยศช อเส ยงของคร มาสเตอร พงษ ธร แก วยองผาง ได ร บพระราชทานจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราช ก มาร ให เป นต วแทนคร ฟ ส กส ระด บม ธยมศ กษาของประเทศไทยร วมโครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อน ณ CERN สมาพ นธร ฐสว ส ป การศ กษา 2556 คณะกรรมการประเม นมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา และม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยล แห งประเทศไทย ได แก ม สสายพ ณ นาประจ ล, ม สศร วรรณ อาภาพ นธ, ม สศ ภ คชญา ต งเจร ญ, ม สจ ดาภา ฉ มม วง มาสเตอร อธ ไทว ลาภบรรจบ, มาสเตอร ว ษณ ช ย ภาค ธง ข อม ลจาก : แผนกธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 ผลงานและนว ตกรรมของโรงเร ยน โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตตาราว ชา Social Studies ฯลฯ โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ต CD คาศ พท ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตหน งส อคาศ พท ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตหน งส อ และ CD ว ชาภาษาจ น ข อม ลจาก : ฝ ายว ชาการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 21

22 ผลงานน กเร ยนท สร างช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 ม ด งต อไปน น กเร ยนปณช ย น ม ตป ญญา ระด บช นม ธยมศ กษา ได ร บรางว ลเหร ยญทอง (รางว ลด เย ยม) จากการ แข งข นเคม โอล มป กระด บนานาชาต คร งท 9 (9th TChO : The Ninth Thailand Chemistry Olympiad) ณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เม อว นท 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ น กเร ยนธนาธ ป พ ฒศร เลขประจาต ว ม.6/5 เลขท 31 ได ร บรางว ลชนะเล ศ 7 th Grand Sport Teenage Designer ป การศ กษา 2556 น กเร ยนศ ภณ ฐ อ ศวทรงศ ร เลขประจาต ว เลขท 61 ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 7 th Grand Sport Teenage Designer ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 แข งข นเคม โอล มป ก ระด บชาต คร งท 9 2 ประกวดส งประด ษฐ และนว ตกรรมน กว ทยาศาสตร น อย ระด บประถมศ กษา 3 ประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร ประเภท ส งประด ษฐ ระด บ ประถมศ กษา Zero waste save the World 4 ประกวดส งประด ษฐ และ นว ตกรรมน กว ทยาศาสตร น อย ระด บประถมศ กษา ค าย เวท น กว ทยาศาสตร ร นเยาว แห งชาต คร งท 9 สถานท / หน วยงานท จ ด ม ลน ธ สอวน. และ ม.เช ยงใหม ม.ธรรมศาสตร, องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ฯ สมาคมว ทย ฯ คณะว ทยาศาสตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณ ทหารลาดกระบ ง สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยฯ และคณะ ว ทยาศาสตร ม.พระ จอมเกล าธนบ ร ฯ ว นท รางว ลท ได ร บ 30 เม.ย.- เหร ยญทอง 1 พค ส.ค.56 ชนะเล ศ อ นด บ 1 20 ส.ค.56 ชนะเล ศ อ นด บ ต.ค. 56 ชนะเล ศ อ นด บ 1 ระด บประเทศ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น นายปณช ย น ม ตรป ญญา ด.ช.อภ ฎ ศร มณฑล ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.อภ ฎ ศร มณฑล ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.อภ ภ ศร มณฑล ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.6/1 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ม สว ไลพร เนตรสอดก จ ม.กฤษต ช ย ด ย ง ม.กฤษต ช ย ด ย ง ม.กฤษต ช ย ด ย ง หน า 22

23 ท กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 การพ ดภาษาอ งกฤษ ประจาป 2556 เพ อ ค ดเล อกต วแทนเขตพ นท การศ กษา 2 ประกวดกล าวส นทรพจน น กเร ยนโรงเร ยนเอกชน พล งเด กไทยก าวไกลส อาเซ ยน 3 แข งข น Impromptu Speech 2013 ระด บ กล มการแข งข นภาค กลางและตะว นออก 4 การพ ดภาษาอ งกฤษ ระด บประเทศ ป 2556 (Speech Contest 2013) สถานท / หน วยงานท จ ด สนง.เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 1 ร.ร.ว ดโสธรวราราม วรว หาร สนง.เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 6 ว นท รางว ลท ได ร บ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น 20 ม.ย.56 ชนะเล ศ นายธนพณ หาญพ นว ทยา 14 ก.ค.56 เหร ยญทอง เหร ยญทอง เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญทองแดง เหร ยญทองแดง นายศร ณย วาน ชพงษ พ นธ นายณ ฐดน ย ศรไชย ด.ช.นนนท โพธ นวล นายธนว นต เต ยว ฒนร ฐต กาล ด.ช.ท กษ เชษฐ ต งว นช ย ด.ช.ศรเอกศ ประด ภาส 17 ก.ค.56 ชนะเล ศ นายธนพณ หาญพ นว ทยา 17 ส.ค.56 ชนะเล ศอ นด บ 1 นายธนพณ หาญพ นว ทยา ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.6/1 ม.5/9 ม.5/3 ม.3/4 ม.4/1 ม.3/4 ม.3/4 ม.เอกร ฐ พาน ชย พ ฒนานนท ม.6/1 ม.ว ส ทธ ศ ภอมรพ นธ ม.6/1 ม สท ชา ม กตน นท ท กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 แข งข นประกวดห นยนต อ จฉร ยะ 12RC The Robot Maid and Telecommunication Robot Contest 2013 สถานท / หน วยงานท จ ด ม.เทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว นท รางว ลท ได ร บ 1 ม.ย.56 ชนะเล ศ อาย ไม เก น 9ป รองชนะเล ศ อ นด บ 1 อาย ไม เก น 15 ป ชนะเล ศ อาย ไม เก น 18 ป ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ด.ช.กศ ฐ กฤษฎ จ นทะเร อง ด.ช.ส รภพ จ กรวาลว บ ลย ด.ช.ญาณภ ทร พ น จพ ช ตก ล ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งส โสภณ ด.ช.พ ชร เมธาจ ตตพ นธ ระด บช น ป.4/1 ป.5/2 ป.5/6 ม.2/4 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/5 ม.5/2 คร ผ ร บผ ดชอบ ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น หน า 23

24 2 การแข งข นโอล มป ค ห นยนต ประจาป 2556 สนามช งแชมป ภ ม ภาค เหน อ 3 การแข งข นห นยนต ระด บ นานาชาต ในงาน First LEGO League Pan Asia Open Championship โครงการแข งข นโอล มป ก ห นยนต 2556 (WRO 2013 : World Robot Olympiad 2013) สนาม การแข งข นช งชนะเล ศ ระด บภ ม ภาค (ภาคะว นออกเฉ ยงเหน อ) ม.นเรศวร จ.พ ษณ โลก องค การ FIRST และ ม. Macquarie University Sydney Australia บ.แกรมมาโก (ประเทศไทย) จาก ด ร วมก บสถาบ น พ ฒนาการเร ยนการ สอนว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร ณ มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ม.ย.56 ชมเชย อาย ไม เก น 15 ป 4-6 ก.ค.56 People Choice s Award Excellent Award ส.ค.56 ชนะเล ศและ Referees Award อาย ไม เก น 19 ป ชมเชย อาย ไม เก น 15 ป ชมเชย อาย ไม เก น 12 ป ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.สร ช ต งเกษมจ ตต ด.ช.พ ชกร ม งมงคลม ตร ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งส โสภณ ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร ด.ช.สรว ศ ปณ ธานศ ร ก ล นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.สรว ศ ปฏ ธานศ ร ก ล ด.ช.จ กภ ทร ม งมงคลม ตร ด.ช.อ ศเรศ อร ญว ฒน ด.ช.ป ณณ ฐ ป ณโณทก ด.ช.ร ชชานนท ร งโรจน ม.2/3 ม.1/4 ม.1/1 ม.2/4 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.5/2 ม.3/2 ม.3/5 ม.5/2 ม.2/3 ม.3/4 ม.3/5 ป.5/8 ม.1/7 ม.1/7 ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น หน า 24

25 5 การแข งข นโอล มป ก ห นยนต ช งแชมป ประเทศ ไทย ประจาป 2556 ห างสรรพส นค าเซ ยร ร งส ต จ ดโดย บ.แกรมมาโก ประเทศไทย จก. ร วมก บสถาบ น พ ฒนาการเร ยนการ สอนว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 4-6 ก.ย.56 ชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภท Robot Soccer ชนะเล ศอ นด บ 2 ประเภท Robot Soccer ชนะเล ศอ นด บ 3 ประเภท Robot Soccer ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร ด.ช.กนกภ ณฑ เปรมประภา 3.ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน 1.ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม 2.ด.ช.สรว ศ ปฏ ธานศ ร ก ล 3.ด.ช.สร ช ต งเกษมจ ตต 1.ด.ช.พ ชกร ม งมงคลม ตร 2.ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ 3.ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งษ โสภณ ม.3/5 ม.5/2 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.1/4 ม.1/1 ม.2/3 ม.2/4 ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น 6 การเข ยนโปรแกรมควบค ม ห นยนต งาน AC ASEAN ACADEMIC DAY โรงเร ยนอ สส มช ญ / แผนกคอมพ วเตอร 7 WRO GEN II Football Jakarta, Indonesia / World Robot Olympiad (WRO) พ.ย.56 รองชนะเล ศ อ นด บ 3 1.ด.ช.ชนาธ ป ไชยโก 2.ด.ช.ธนาช ย อเนกว ฒน 3.ด.ช.พ ชญ ร งส จาร ส พ.ย.56 รางว ลท 6 1.ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร 2.ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน 3.ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม ม.1/3 ม.1/6 ม.1/6 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/5 ม.พ ร ณ ชาต ก ล ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ท กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 คณ ตศาสตร เพชรยอด มงก ฎ สถานท / หน วยงานท จ ด ว นท รางว ลท ได ร บ ร.ร.ว ดส ทธ วราราม 18 ส.ค.56 ชมเชย ชมเชยเพชรยอด มงก ฎ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น นายพนกธร ศร ทองส งแสง นายพ ชญตม วงศ ส วรรณ ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.5/9 ม.5/9 ม สอรน ภา ไทยแท หน า 25

26 ท กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา รายการส ง น กเร ยนแข งข น 1 การแข งข นว ายน า สระสะวอน 2 ค ดเล อกต วแทน ประเทศไทย แข งข นว ายน า เยาวชนช งชนะเล ศ แห งภาคตะว นออก เฉ ยงใต คร งท 37 และแข งข นว ายน า น กเร ยนอาเซ ยน คร งท 5 3 ก ฬาน กเร ยน อาเซ ยน 4 แข งข นว ายน า สโมสรว ายน า หม บ านชมฟ า 5 แข งข น บาสเกตบอล (Assumption Basketball Championship 2013) สถานท / หน วยงานท จ ด Swimfanclub 19 พ.ค.56 สมาคมว ายน า แห งประเทศไทย ว นท รางว ลท ได ร บ พ.ค.56 ประเทศเว ยดนาม ม.ย.56 Swimfanclub.com 14 ก.ค. 56 ร.ร.อ สส มช ญ แผนก ประถม 26 ก.ค. 7 ส.ค เหร ยญทอง 8 เหร ยญเง น และ 8 เหร ยญทองแดง ร บค ดเล อกเป นต วแทนไปแข งข นใน รายการ Sea age group คร งท 37 ประเทศบร ไน และก ฬาว ายน า น กเร ยนอาเซ ยน ประเทศเว ยดนาม รองชนะเล ศอ นด บ 2 11 เหร ยญทอง 14 เหร ยญเง น 15 เหร ยญทองแดง รองอ นด บ 3 ช อ- นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ท มโรงเร ยน เซนต คาเบร ยล นายชลชาต ฐานก ตต ค ณ นายชลชาต ฐานก ตต ค ณ น กก ฬาว าย น าท ม โรงเร ยน จานวน 28 คน ด.ช.นฤพล พ นว ทย ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.4/3 ม.4/3 ป.6/4 ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ว ตน ธน ท พ ชรภ ก ตต ก ล ท กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 การแข งข นตอบคาถาม อาเซ ยน ระด บ ประถมศ กษาป ท 4-6 โครงการอมร นทร ยอด อ จฉร ยะ สถานท / หน วยงานท จ ด สาน กพ มพ อมร นทร คอมม กส ว นท รางว ลท ได ร บ 20 ก.ค.56 ชมเชย ประกาศน ยบ ตร ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ด.ช.ภ ร ณ ฐ พ ฒนแก ว 1.ด.ช.ปณต พงษ พ ฒนพ นธ 2.ด.ช.ภ ทร อ คน วรรณ 3.ด.ช.ภ วเดช เหล าผด งร ชกร ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ป.5/5 ป.5/3 ป.6/1 ป.4/2 ป.4/4 ป.5/1 ป.5/6 ป.6/8 ม สดาราร ตน วงศ เร องศ กด หน า 26

27 2 แข งข นประกวดจ ด กระทง KRATHONG FOR THE WORLD CONTEST การแข งข นเพชรยอด มงก ฎ ประว ต ศาสตร คร งท 6 โรงเร ยนอ สส มช ญ 13 พ.ย.56 ชนะเล ศ ระด บม ธยมปลาย โรงเร ยนสตร ว ทยา 24 พ.ย.56 ชมเชยพร อม ท นการศ กษา 1,000 4.ด.ช.ปรมะ ท พรส 5.ด.ช.ณ ฐพล น มอน สสรณ ก ล 6.ด.ช.ญาณภ ทร พ น จพ ช ตก ล 7.ด.ช.ดนย ชาตร ปะม ย 8.ด.ช.ณภ ทร ศร ธนาน รน กษ 1.นายชน ดม ก ตต สาเรศ 2.นายกนว ร ตะพานทอง 3.นายชญานนท จองประเสร ฐ 4.นายธ รพนธ อ สราน ล กษณ 5.นายเดชอน นต ก ลเจร ญ ด.ช.ดอม ร งเร อง ป.6/8 ม.6/2 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/4 ม.6/4 ม.2/8 ม สพ มานมาส น ลส วรรณ ม.ธ รเมธ อาษาก จ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายการส งน กเร ยน สถานท / หน วยงาน ท แข งข น ท จ ด 1 การแข งข นภาษาไทย เพชรยอดมงก ฎ คร งท 10 ถ วยรางว ลสมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร สนง.คณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน และ ม ลน ธ ร มฉ ตร จ ดท ร.ร.ส นต ราษฎร ว ทยาล ย ว นท รางว ลท ได ร บ 8 ก.ย ชมเชย - คะแนนผ าน เกณฑ มาตรฐาน การแข งข นฯ -คะแนนผ าน เกณฑ มาตรฐาน การแข งข นฯ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น 1.ด.ช.ณธนน ว นทยาวาท 2.ด.ช.ปองพล ต งเจ ดจ า 3.นายพ สกร แสงส ขเอ ยม ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.3/6 ม.3/3 ม.4/9 ม สหฤท ย สมบ รณ จ นทร ม.พลร ฐ ตะโนดแก ว หน า 27

28 รายช อน กเร ยนร บรางว ล ก จกรรมเด น ป การศ กษา 2556 ด านก ฬา ลาด บ ช อ สก ล ช น 1 น กเร ยนพ ชรก ตต อภ ร ชตะเศรษฐ ช นประถมศ กษาป ท 1/6 2 น กเร ยนภวร นทร ธาราช ว น ช นประถมศ กษาป ท 2/2 3 น กเร ยนชลธ ต นร นทร ช นประถมศ กษาป ท 3/2 4 น กเร ยนว ชร ชว นทร เอกพ น จพ ทยา ช นประถมศ กษาป ท 3/3 5 น กเร ยนปณ ช เล ศภ ยร ยวงศ ช นประถมศ กษาป ท 3/5 6 น กเร ยนธ ระท ศน ด สว สด ช นประถมศ กษาป ท 3/6 7 น กเร ยนภ ทรพล ช นม เชาว ช นประถมศ กษาป ท 3/8 8 น กเร ยนกองท พ สายอร ณ ช นประถมศ กษาป ท 3/8 9 น กเร ยนศ รเศรษฐ ประภาพาน ชย ช นประถมศ กษาป ท 4/1 10 น กเร ยนอนณ ยอดอภ ก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/3 11 น กเร ยนเปรมบด นทร สก ลทว ว ฒนะ ช นประถมศ กษาป ท 4/7 12 น กเร ยนธนช ย ศ กด ช ยเจร ญก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/7 13 น กเร ยนธน ท ด านเจษฎา ช นประถมศ กษาป ท 5/4 14 น กเร ยนร ชพล มาตรช ยส งห ช นประถมศ กษาป ท 5/5 15 น กเร ยนศ ภณ ฏฐ ใจเพชร ช นประถมศ กษาป ท 5/5 16 น กเร ยนธนภ ม เศรษฐส ทธ ก ล ช นประถมศ กษาป ท 6/4 17 น กเร ยนธนโชต ศ กดาภ พาณ ชย ช นประถมศ กษาป ท 6/4 18 น กเร ยนนฤพล พ นว ทย ช นประถมศ กษาป ท 6/4 19 น กเร ยนพ ระพ ชญ ย ภาศ ช นประถมศ กษาป ท 6/4 20 น กเร ยนศ รว ญช หาญว ว ฒนก ล ช นประถมศ กษาป ท 6/4 21 น กเร ยนฐ ต ว ฒน วรรณศร จ นทร ช นประถมศ กษาป ท 6/5 22 น กเร ยนก นต พศ ตม วงศ สก ลว ว ฒน ช นประถมศ กษาป ท 6/6 23 น กเร ยนประภฤทธ อ นทราว ธ ช นประถมศ กษาป ท 6/7 24 น กเร ยนณ ฐว ฒน ร ชทาณ ชย ช นม ธยมศ กษาป ท 1/1 25 น กเร ยนส ทธนะ ว จารณ ภ ธร ช นม ธยมศ กษาป ท 1/1 26 น กเร ยนอ งคร ต วาจาพ ฒนา ช นม ธยมศ กษาป ท 1/3 27 น กเร ยนณ ฎฐ ปกรณ อ ทร พย ช นม ธยมศ กษาป ท 1/8 28 น กเร ยนพ ทธภ ม ธรรมส ข ช นม ธยมศ กษาป ท 2/8 29 น กเร ยนศ ภว ชญ เท ยบป ทมะ ช นม ธยมศ กษาป ท 3/1 30 น กเร ยนภาน ว ฒน ทร พย ส งแสง ช นม ธยมศ กษาป ท 3/1 31 น กเร ยนณ ชพล ใจเพชร ช นม ธยมศ กษาป ท 3/3 32 น กเร ยนณ ฐว ทย หล อว จ ตร ช นม ธยมศ กษาป ท 4/6 หน า 28

29 ด านดนตร -การแสดง ลาด บ ช อ สก ล ช น 33 น กเร ยนกองท พ สายอร ณ ช นประถมศ กษาป ท 3/8 34 น กเร ยนเสฏฐน นท หว งจงร กก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/1 35 น กเร ยนร ฐว ทย ส นต บ รณ ช นประถมศ กษาป ท 6/4 36 น กเร ยนกานตพ ชญ เชาว สาธ ต ช นม ธยมศ กษาป ท 1/3 ด านการงานอาช พและเทคโนโลย ลาด บ ช อ สก ล ช น 37 น กเร ยนกศ ฐ กฤษฎ จ นทะเร อง ช นประถมศ กษาป ท 4/1 38 น กเร ยนส รภพ จ กรวาลว บ ลย ช นประถมศ กษาป ท 5/2 39 น กเร ยนพศ น ส ข มาลจ นทร ช นประถมศ กษาป ท 5/4 40 น กเร ยนสร ช ต งเกษมจ ตต ช นม ธยมศ กษาป ท 1/4 41 น กเร ยนร ชชานนท ร งโรจน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 ด านว ชาการ ลาด บ ช อ สก ล ช น 42 น กเร ยนอาชว น ก ตต ร ตนไพบ ลย ช นประถมศ กษาป ท 2/1 43 น กเร ยนพศว ร กฤช ว ภาสธาร ตสก ล ช นประถมศ กษาป ท 2/2 44 น กเร ยนธนภ ทร แขดวง ช นประถมศ กษาป ท 2/2 45 น กเร ยนน ธ ว ฒน ส ร ร ตนช ยก ล ช นประถมศ กษาป ท 2/2 46 น กเร ยนนนน แพทยาน นท ช นประถมศ กษาป ท 2/2 47 น กเร ยนปวเรศ เชาวร ตน ช นประถมศ กษาป ท 2/3 48 น กเร ยนก ลว ชญ กฤษฎาพงษ ช นประถมศ กษาป ท 2/5 49 น กเร ยนธนกฤต ภาน โสภา ช นประถมศ กษาป ท 2/7 50 น กเร ยนกฤตภาส พรเจร ญโชต ช นประถมศ กษาป ท 3/2 51 น กเร ยนณ ฐธ ร ว ชรปร ยพ ฒน ช นประถมศ กษาป ท 3/6 52 น กเร ยนธ ธ ช สายโยธา ช นประถมศ กษาป ท 3/6 53 น กเร ยนธนดล ตร ทศก ล ช นประถมศ กษาป ท 3/7 54 น กเร ยนณธ ญญ เจ อณรงค ฤทธ ช นประถมศ กษาป ท 3/7 55 น กเร ยนพชร พรเจร ญโชต ช นประถมศ กษาป ท 4/1 56 น กเร ยนภ เบศ เนตรปฐมพรก จ ช นประถมศ กษาป ท 4/1 57 น กเร ยนณ ฐพงษ ด สสานนท ช นประถมศ กษาป ท 4/1 58 น กเร ยนภ ทรภณ วงศ แจ ม ช นประถมศ กษาป ท 4/2 59 น กเร ยนมาร ค ก ตต พ ศ ค ประเสร ฐวงศ ช นประถมศ กษาป ท 4/2 60 น กเร ยนภ วเดช เหล าผด งร ชกร ช นประถมศ กษาป ท 4/2 หน า 29

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information