รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556"

Transcription

1 หน า 1

2 รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลโรงเร ยน 1.1 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ต งอย เลขท 565 ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร เป ดสอนต งแต ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.)เขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต ม เขตพ นท บร การแก เด กและเยาวชนชาย ในเขตกร งเทพมหานครและปร มณฑล รวมท งจ งหว ดใกล เค ยง ซ งส วนใหญ พาน กอาศ ยอย ในเขตด ส ต เขตบางพล ด เขตบางซ อ เขตพระนคร เขตบางกอกน อย เขตปท มว น เขตราชเทว เขตส มพ นธวงศ เขตป อมปราบศ ตร พ าย และเขตจต จ กร เป นต น 2. ข อม ลด านการบร หาร ผ บร หารส งส ด ภราดา ผศ.ดร.ว น ย ว ร ยว ทยาวงศ ผ อานวยการโรงเร ยน ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาเอกบร หารการศ กษา สาขาบร หารการจ ดการการศ กษา จาก De La Salle University ประเทศฟ ล ปป นส ดารงตาแหน งน ต งแต 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 1 ป 8 เด อน ผ ช วยผ บร หาร (ท ได ร บแต งต ง) 2 คน ตาแหน งรองผ อานวยการ ได แก ภราดาว หาร ศร หาพล ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ภราดาสอาด ส ญญล กษณ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ภราดาอาว โส ภราดา ดร.อานวย ป นร ตน ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาเอก ข อม ลจาก : ฝ ายธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 2

3 ประว ต โรงเร ยนโดยย อ ปร ชญา ค าขว ญ ว ส ยท ศน เอกล กษณ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ของ โรงเร ยน และระบบโครงสร างการบร หารโรงเร ยน 2.1 ประว ต โรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ในป ค.ศ ภายหล งจากสงครามโลกคร งท 1 สงบลง โรงเร ยนอ สส มช ญกร งเทพ ได ขยายต ว อย างรวดเร ว ท านเจษฏาจารย มาร ต น เดอ ต รส และคณะท ปร กษา ม แนวความค ดท จะเป ดโรงเร ยนแห งใหม ใน กร งเทพฯ เพ อรองร บการขยายต วของโรงเร ยนอ สส มช ญ ประกอบก บท านได ร บข อเสนอจากบาทหลวงบร วซาต เจ าอาวาสว ดน กบ ญฟร งซ สซาเว ยร สามเสน (Reverend Father Broizat, the Parish Priest of Saint Francis Xavier Church at Samsen) เสนอให ท ด นบร เวณถนนสามเสนเป นสถานท ก อสร าง ท านจ งได เร มด าเน นการก อสร างโรงเร ยนเซนต คาเบร ยลต งแต ป ค.ศ โดยม นายเบเกอแลง (Mr. Be quelin, City Engineer) เป นว ศวกรออกแบบ ต วท านเป นผ ให คาปร กษาในการก อสร าง ได ด าเน นการ จนเสร จสมบ รณ ในเด อนก มภาพ นธ 1922 และเร ยกอาคารท สร างเสร จว า อาคารมาร ต น เดอต รส (ต กแดง) ต งแต น นเป นต นมา ในป ค.ศ ขณะท ดาเน นการก อสร างโรงเร ยนอย น น ท านเจษฏาจารย มาร ต น เดอ ต รส และ คณะของท านได เป ดโรงเร ยนท าการสอน โดยใช บ านของนายเบอร (Berli House) เป นโรงเร ยนช วคราว ม ผ เร ยนท งส น 141 คน 2.2 ปร ชญาในการให การศ กษาของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล (School Philosophy) โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลม ปร ชญาในการให การศ กษาแก ผ เร ยน ด งน 1. จ ดม งหมายของช ว ต ค อ การร จ กส จธรรมความจร งและการเข าถ งธรรมอ นส งส งอ นเป นบ อเก ด ของช ว ต 2. มน ษย ท กคนต องท างาน ความว ร ยะอ ตสาหะเป นหนทางไปส ความส าเร จ (LABOR OMNIA VINCIT) 2.3 คาขว ญโรงเร ยน ค ณธรรมนาความร ค ช ว ต ผลส มฤทธ เก ดจากความขย น 2.4 ว ส ยท ศน โรงเร ยน การศ กษาค ณภาพมาตรฐานสากลบร บทไทย พ ฒนาบ คลากรท กม ต เอกล กษณ โรงเร ยน โรงเร ยนมาตรฐานสากลบร บทไทย อ ตล กษณ ของน กเร ยน ส ภาพบ ร ษเซนต คาเบร ยล ผ ม ความเป นเล ศบนพ นฐานความด และเป นบ คคลเพ อคนอ น 2.5 ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล (School Objectives) เพ อพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยลให ม ค ณภาพ และเอกภาพในการท างาน สามารถผล ตผ เร ยนให ม ความเป นเล ศทางว ชาการ ปร บต วเข าก บสถานการณ ของโลกท ก าล งเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว ม ความร ความสามารถท จะศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา หร ออาช วศ กษา ตามศ กยภาพของแต ละบ คคล ม ว น ย ม ค ณธรรม จร ยธรรมเป นมน ษย ท สมบ รณ (Perfect Man) เคารพย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ภายใต การปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นพระประม ข และม จ ตสาน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมไทย ทร พยากรธรรมชาต ตลอดจนส งแวดล อมให คงอย เป นสมบ ต ของชาต ส บไป หน า 3

4 2.6 ระบบโครงสร างการบร หารโรงเร ยน โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลกาหนดให ม ท งคณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการโรงเร ยน และคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน จ ดโครงสร างการบร หารออกเป น 6 ฝ าย ได แก ฝ ายบ ญช -การเง น และธ รการ สาน กผ อานวยการ ฝ ายว ชาการ ฝ ายปกครอง ฝ ายก จกรรม และฝ ายบร หารท วไป โดยม ห วหน าฝ ายและรองห วหน าฝ าย พร อมท งคณะกรรมการบร หารฝ าย เป นผ ร บผ ดชอบงานใน แต ละฝ าย โดยม หน วยงานในความร บผ ดชอบตามจานวนงานท ปรากฏในแผนภ ม โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โครงสร างการบร หารโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ป การศ กษา 2556 หน า 4

5 1. ข อม ลผ เร ยน ประถมศ กษา ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : คร เท าก บ 14 : 1 ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : ห อง เท าก บ 57 : 1 ม ธยมศ กษา ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : คร เท าก บ 14 : 1 ส ดส วนของจานวนน กเร ยน : ห อง เท าก บ 54 : 1 ข อม ลจาก : ฝ ายว ชาการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 ระด บช นท เป ดสอน จานวนผ เร ยนปกต จานวนผ เร ยนเด กพ เศษ จานวน (คน) (คน) ห อง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม 48 2, ,770 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 50 2, ,706 รวมท งส น 98 5, ,476 ข อม ลจาก : งานทะเบ ยน ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 5

6 2. ข อม ลบ คลากร จานวนบ คลากร (คน) ประเภท / ตาแหน ง รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ป.เอก ป.ตร ผ บร หารสถานศ กษา ผ อานวยการ รอง/ผ ช วยผ อานวยการ ผ จ ดการ รวม ผ สอนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา คร ระด บประถมศ กษา คร ระด บม ธยมศ กษา คร ต างชาต รวม บ คลากร บ คลากรทางการศ กษา ล กจ าง อ นๆ (ระบ ) รวม รวมท งส น ข อม ลจาก : งานธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 6

7 3. สภาพช มชนโดยรวม 3.1 สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยน เป นท อย อาศ ย โบสถ ว ด โรงเร ยน อาช พหล กของช มชน ค อ ค าขาย เน องจากเป นแหล งช มชน ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ประเพณ / ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ ก โดยท วไป ค อ ประเพณ ท าบ ญว นอาสาฬหบ ชา ว สาขบ ชา มาฆบ ชา เข าพรรษา ออกพรรษา งานบวชพระภ กษ สามเณร ประเพณ แห เท ยน ประเพณ งานลอยกระทง ประเพณ ต กบาตร ว นสงกรานต 3.2 จานวนประชากรในเขตและพ นท ใกล เค ยง เขต/แขวง ชาย (คน) หญ ง (คน) รวม (คน) เขตด ส ต 9,279 6,954 16,233 แขวงวช รพยาบาล 5,520 7,099 12,619 แขวงสวนจ ตรลดา 4,895 5,269 10,164 แขวงส แยกมหานาค 4,129 4,134 8,263 แขวงถนนนครไชยศร 33,759 26,931 60,690 รวม (คน) 57,582 50, ,969 ข อม ลจาก : http// /info/esp/population_dec56.htm ณ ธ นวาคม โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โรงเร ยนต งอย ใกล แหล งเร ยนร ได แก มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา และมหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ต หอสม ดแห งชาต ต งอย ใกล บร เวณว ดราชาธ วาส และว ดราชผาต การาม โบสถ น กบ ญฟร งซ สซาเว ยร โบสถ คอนเซ ปช ญ ได ร บการสน บสน นจากเจ าอาวาส ท กแหล งการเร ยนร ให ความร วมม อสน บสน นก จกรรมของ โรงเร ยนอย างด ย ง หน า 7

8 4. โครงสร างหล กส ตร โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โดยโรงเร ยนได จ ดส ดส วนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางต อไปน ช วงช นท 1-2 (ป.1-ม.3) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 (ม.4 - ม.6) แผนการเร ยนว ทย -คณ ตฯ เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) หน า 8

9 ช วงช นท 3 (ม.4 - ม.6) แผนการเร ยนศ ลป -คานวณ เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 ม.4 แผนการเร ยนคณ ต ว ทย (พสพ.) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) หน า 9

10 ช วงช นท 3 ม.5 แผนการเร ยนคณ ต ว ทย (พสพ.) เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ช วงช นท 3 (ม.4 ม.6) แผนการเร ยนศ ลป ภาษา เวลาเร ยน (ค ดเป นช วโมงต อป ) ข อม ลจาก : งานว ดและประเม นผล ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 10

11 รายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา ข อม ลด านอาคารสถานท 5.1 อาคารเร ยน และอาคารประกอบ 10 หล ง ได แก 10 ช ออาคาร ประกอบด วย 1. อาคารมาร ต น เดอต รส 2. อาคารเดอ มงฟอร ต 3. อาคารฟาต มา 4. อาคารย มเนเซ ยม 5. อาคารแม พระ 6. อาคารแอนดร ว เมมโมเร ยล 7. อาคารฮ วเบ ร ต 8. อาคารจอห น แมร 9. อาคาร 90 ป 10.อาคารแม พระร บสาส น 1. อาคารมาร ต น เดอต รส (ต กแดง) เป นอาคาร 3 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ.2463 (ค.ศ.1922) เป นอาคารหล งแรก และเป นส ญล กษณ ของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล ช น 1 ประกอบด วย ห องประชาส มพ นธ ห องผ อานวยการ ห องเลขาผ อานวยการ ห องร บรอง (ม กดา) ห องทะเบ ยน ห องการเง น สาน กผ อานวยการ ห องประช มมาร ต น 1 ห องประช มมาร ต น 2 ห องน าคร ช น 2 ประกอบด วย ห อง ipsle ห อง CCTV ห องว ชาการ 1 ห องว ชาการ 2 ห องว ชาการ 3 ห องว ดผล- ประเม นผล ห องสารสนเทศ ห องสมาคมผ ปกครองและคร ฯ ห องน าคร ช น 3 ประกอบด วย พ พ ธภ ณฑ ห นข ผ ง จานวน 5 ห อง ห องประช มมาร ต น 4 ห องประช มมาร ต น 5 หน า 11

12 2. อาคารเดอ มงฟอร ต เป นอาคาร 4 ช น สร างเม อพ.ศ เป นห องประช ม และก อสร างเพ มเต ม เป นห องสม ด และโรงอาหารเม อ พ.ศ ช น 1 ประกอบด วย โรงอาหาร ห องจาหน ายเคร องเข ยน ลานอเนกประสงค และห องน า ช น 2 ประกอบด วย หอประช มเดอ มงฟอร ต ห องร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ด และห องน าคร ช น 3 ประกอบด วย ห องดนตร สากล ห องสม ด และห องน าคร ช น 4 ประกอบด วย ห องดนตร ไทย ห องสม ด พ พ ธภ ณฑ เปล อกหอย พ พ ธภ ณฑ ผ เส อ พ พ ธภ ณฑ เร อ และฟอสซ ล 3. อาคารฟาต มา เป นอาคาร 7 ช น ก อสร างเม อพ.ศ (ร.ศ.200) ช น 1 ประกอบด วย ลานอเนกประสงค ห องน าน กเร ยน ช น 2 (ช นลอย) ประกอบด วย ห อง SCIENTIFIC LABORATORY ห อง Computer จานวน 2 ห อง ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยน ห องน าน กเร ยน ห องด มน า และลานอเนกประสงค ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ห องพ กคร ห องน า และห องด มน า ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ห องพ กคร ห องก จกรรม ห องภาษาจ น ห องคณ ตศาสตร ห องน กบ ญหล ยส ห องน า และห องด มน า ช น 6 ประกอบด วย ห องเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ห องพ กคร ห องน า และห องด มน า ช น 7 ประกอบด วย ห องพ กคร ต างชาต ระด บประถมศ กษา ห องปฏ บ ต การทางภาษา หน า 12

13 4. อาคารย มเนเซ ยม เป นอาคาร 5 ช น สร างเม อ พ.ศ.2514 ช น 1 ประกอบด วย โรงย มเนเซ ยม และห องศ ลปศ กษา ช น 2 ประกอบด วย ห องพ กคร ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 และสนามเทนน ส ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ช น 4 ประกอบด วย ห องก จกรรมภาษาจ น ห องเทคโนโลย และห อง Laboratory ว ทยาศาสตร ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และห องพ กคร 5. อาคารแม พระ เป นอาคาร 6 ช น ช นใต ด น 1 ช น ก อสร างเม อปลายป พ.ศ แทนอาคาร หล งเก า เป ดใช อาคารเม อ พ.ศ ช นใต ด น ประกอบด วย ห องล กเส อและพ ฒนาส งคม ห องแนะแนว และลานอเนกประสงค ช น 1 ประกอบด วย ห องประช มออด ทอเร ยม ห องฝ ายปกครอง สระว ายน า และห องน าน กเร ยน ช น 2 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต การเคม ห องเตร ยมสารเคม ห องปฏ บ ต การช วว ทยา ห องปฏ บ ต การเทคโนโลย ห องคอมพ วเตอร 2 ห อง ห องปฏ บ ต การฟ ส กส ห องฝ ายก จกรรม และ ห องน าน กเร ยน หน า 13

14 ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ห องพ กคร พละ ห องภาษาต างประเทศ ห องพ กคร ม.6 สนามบาสเกตบอล และห องน าน กเร ยน ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 5 ห องศ ลปะ ห องปฏ บ ต การคณ ตศาสตร ห องพ กคร ม.5 และห องน าน กเร ยน ช น 5 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 4 ห องปฏ บ ต ธรรม ห องปฏ บ ต การเทคโนโลย ห องพ กคร ม.4 และห องน าน กเร ยน ช น 6 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 ห องพ กคร ห องปฏ บ ต การภาษาอ งกฤษ 2 ห อง ห องพ กคร ม.3 และห องน าน กเร ยน 6. อาคารแอนดร ว เมมโมเร ยล 2000 เป นอาคาร 6 ช น ก อสร างเม อ พ.ศ ช น 1 ประกอบด วย ลานอเนกประสงค ห องพ สด ห องควบค มคอมพ วเตอร ห องผล ตเอกสาร และ ห องน าน กเร ยน ช น 2 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1 และห องสม ดม ธยม ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนม ธยมศ กษาป ท 2 และห องพยาบาล ช น 4 ประกอบด วย Scientific Laboratory ห องพ กคร ม ธยมศ กษาป ท 1, 2 และห องพ ก คร ภาษาจ น ห องอภ บาล และห องปฎ บ ต การเทคโนโลย ช น 5 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 3 ห อง ห องเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/8 2/8 ห องปฎ บ ต การทางภาษา ห องปฎ บ ต การเทคโนโลย ว ดน อย และห องพ กร บรอง ช น 6 ประกอบด วย ห องพ กคณะภราดา ว ดน อย ห องร บประทานอาหาร ห องออกกาล งกาย และ ห องร บแขก หน า 14

15 7. อาคารฮ วเบ ร ต เป นอาคาร 4 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ ส วนท 1 ใช เป นอาคารประกอบการ ช นใต ด น ประกอบด วย ลานจอดรถของคณะคร ช น 1 ประกอบด วย ห องพ กพน กงาน ห องปฏ บ ต งานของพน กงาน และห องเก บอ ปกรณ ช น 2 ประกอบด วย ห องพ กคร ห องออกกาล งกาย สระว ายน า ห องน า และห องอาบน า ช น 3 ประกอบด วย ห องสอบ ipsle ห องพ กคร ห องน าน กเร ยน และห องน าคร ช น 4 ประกอบด วย ห องสอบ ipsle ห องน าคร และห องน าน กเร ยน ส วนท 2 ใช เป นท ทาการสมาคมศ ษย เก า 8. ต กจอห น แมร เป นอาคาร 6 ช น ก อสร างเม อป พ.ศ อาคารท พ กสาหร บคร ต างชาต ท สอนอย ในโรงเร ยน หน า 15

16 9. อาคาร 90 ป เป นอาคาร 5 ช น ค อ ช น 1 ประกอบด วย โรงอาหาร และห องน า ช น 2 ประกอบด วย ห องอาหารคร ช น 3 ประกอบด วย ห องรองผ อานวยการฝ ายบร หารท วไป ห องรองห วหน าฝ ายบร หารท วไป ห องประช ม ห องน กเร ยนตาพ การ ห องฝ กซ อมห นยนต และห องน า ช น 4 ประกอบด วย ห องห วหน าฝ ายบร หารท วไป ห องพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนตามแนว มน ษยปร ชญา และห องน า ช น 5 ประกอบด วย ห องปฏ บ ต งานของภราดาอาว โส 10. อาคารแม พระร บสาส น เป นอาคาร 5 ช น ค อ ช น 1 ประกอบด วย ทางเด นเช อมระหว างต กฟาต มาก บโรงอาหาร และห องน า ช น 2 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 3 และห องพ กคร ช น 3 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 3, 4 และห องพ กคร ช น 4 ประกอบด วย ห องเร ยนประถมศ กษาศ กษาป ท 4 และห องพ กคร ช น 5 ประกอบด วย ห องเทคโนโลย ห องคอมพ วเตอร ห องว ทยาศสตร และห องก จกรรมอ นๆ ช นใต หล งคาเป นห องเทคโนโลย (ห นยนต ) และห องปฏ บ ต ธรรม หน า 16

17 ศ นย ว ชาการและน นทนาการเซนต คาเบร ยล 2000 ศ นย ว ชาการและน นทนาการเซนต คาเบร ยล 2000 ต งอย ท 69/42 หม 1 ต.บ านใหม อ.ปากเกร ด จ.นนทบ ร บนพ นท 37 ไร 3 งาน 62 ตารางวา เป นสถานท เพ อรองร บโครงการพ ฒนาท กษะช ว ต ของน กเร ยนและก จกรรมอ น ๆ ของน กเร ยนท กระด บช นของโรงเร ยนเซนต คาเบร ยล และย งให บร การ ก บหน วยงานท งภาคร ฐ และเอกชน ในการจ ดก จกรรมล กเส อ การเร ยนร นอกห องเร ยน ก ฬา และการจ ด ส มมนาในร ปแบบ ต าง ๆ ศ นย ว ชาการและน นทนาการแห งน ประกอบด วย อาคารอ านวยการ อาคาร ท พ ก 8 หล ง หอประช มอเนกประสงค 2 ช น ห องน า ห องส ขา สนามฟ ตบอล สนามบาสเกตบอล ฐาน ล กเส อ เป นต น ข อม ลจาก : งานอาคารสถานท ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 17

18 8. ข อม ลด านงบประมาณ และทร พยากร ป การศ กษา งบประมาณ (ร บ จ าย) รายร บ บาท รายจ าย บาท ค าธรรมเน ยมการเร ยน 145,544,100 เง นเด อนบ คลากร 107,958,000 รายร บค าบร การและอ น ๆ 275,068,067 ค าใช จ ายอ น ๆ 312,654,167 รวม 420,612,167 รวม 420,612,167 ข อม ลจาก : งบประมาณโรงเร ยน ป การศ กษา ข อม ลทร พยากรท จาเป น 1. คอมพ วเตอร ม จานวนท งหมด 334 เคร อง 2. เคร องถ ายเอกสาร และเคร องกอปป พร นเตอร 44 เคร อง 3. เคร องเล นว ด โอ และซ ด 30 เคร อง 4. เคร องร บโทรท ศน 160 เคร อง 5. เคร องร บว ทย เทป และซ ด 32 เคร อง 6. โปรเจคเตอร 106 เคร อง ข อม ลจาก : งานทะเบ ยนทร พย ส น ณ 10 ม ถ นายน ห องท จ ดไว ใช ปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด 44 ห อง ได แก ห อง จานวนห อง ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร 9 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา 14 ห อง ห องคอมพ วเตอร 10 ห อง ห องดนตร 18 ห อง ห องก จกรรมอ นๆ 102 ห อง ห องพยาบาล 2 ห อง ห องสม ด 1 ห อง ห องพ พ ธภ ณฑ 8 ห อง รวม 164 ห อง หน า 18

19 8.4 พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม / น นทนาการ ได แก สนามฟ ตบอล สนามเทนน ส ช น 3 อาคารฟาต มา สนามบาสเกตบอล อาคารฟาต มา ลานอเนกประสงค ใต อาคารฟาต มา สนามบาสเกตบอล อาคารแม พระ สระว ายน าอาคารแม พระ และอาคารฮ วเบ ร ต ลานอเนกประสงค อาคารแม พระ ช นใต ด น ลานอเนกประสงค ช น 2 อาคารแม พระ ห องออด ทอเร ยม อาคารแม พระ ลานอเนกประสงค ใต อาคารเดอ มงฟอร ต หอประช มใหญ อาคารเดอ มงฟอร ต สนามบาสเกตบอล อาคารย มเนเซ ยม สนามเทนน ส ช น 2 อาคารย มเนเซ ยม ลานอเนกประสงค ช น 1 อาคารแอนดร ว ศ นย อบรมพ ฒนาบ คลากร ช น 3 อาคาร 90 ป ศ นย ว ชาการและน นทนาการ ข อม ลจาก : งานอาคารสถานท ณ 10 ม ถ นายน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหล งเร ยนร สถ ต การใช 1. ห องสม ด 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 2. ห องดนตร ไทย 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 3. ห องดนตร สากล 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 4. ห องแนะแนว 36 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 5. ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 1400 คร ง/ป การศ กษา 6. Art Learning Center and Library 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 7. ห องพ พ ธภ ณฑ ห นข ผ ง 24 คร ง (อย ในช วงจ ดฐานข อม ลให เป นระบบ) 8. ห องพ พ ธภ ณฑ ผ เส อ เปล อกหอย เร อ 24 คร ง (อย ในช วงจ ดฐานข อม ลให เป นระบบ) 9. ห องพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนตามแนวมน ษยปร ชญา 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 10. ห องห นยนต 200 คร ง/ป การศ กษา 11. ห อง Labว ทย ประถม 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) 12. ห อง Labว ทย ม ธยมต น 800 คร ง/ป การศ กษา(ท กว นทาการตลอดป การศ กษา) หน า 19

20 แหล งเร ยนร นอกห องเร ยน 1 ศ นย ว ชาการและน นทนาการ 36 พระบรมร ปทรงม า 2 หอสม ดแห งชาต 37 พ พ ธภ ณฑ พระท น งว มานเมฆ 3 ว ดราชาธ วาส 38 สวนส ตว ด ส ต (เขาด นวนา) 4 โบสถ เซนต ฟร งซ สซาเว ยร 39 ว ดเบญจมบพ ตรด ส ตวนาราม 5 ช มชนบ านญวน 40 พ พ ธภ ณฑ ศ ร ราช 6 โบสถ คอนเซปช น 41 ว ดระฆ งโฆส ตาราม วรมหาว หาร 7 พ พ ธภ ณฑ หน งส อพ มพ ไทย 42 โรงละครแห งชาต 8 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต ช างต น 43 พ พ ธภ ณฑ เขตบางกอกน อย 9 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต เร อพระราชพ ธ 44 ว ดอร ณราชวราราม 10 พ พ ธภ ณฑ ธนาคารไทย 45 พ พ ธภ ณฑ อ ยการไทย 11 ตลาดน ดสวนจต จ กร 46 อ ทยานผ เส อและแมลงกร งเทพฯ 12 สถานแสดงพ นธ ปลาน าจ ด 47 ศ นย สป น อารยว ฒนศ ลป 13 พ พ ธภ ณฑ เด ก 48 พ พ ธภ ณฑ ตราไปรษณ ยากร 14 พ พ ธภ ณฑ การกระจายเส ยง 49 ม วเซ ยมสยาม 15 โรงภาพยนตร สามม ต กร งศร ไอแมกซ 50 ว ดพระศร ร ตนศาสดาราม (ว ดพระแก ว) 16 สยามโอเช ยนเว ร ล 51 พ พ ธภ ณฑ ห นแปลก 17 พ พ ธภ ณฑ เทคโนโลย ทางภาพ 52 ท เค พาร ค อ ทยานการเร ยนร 18 อน สาวร ย พระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล าเจ าอย ห ว 53 สนามก ฬาแห งชาต ศ ภชลาศ ย 19 สนามมวยล มพ น 54 ศาลท าวมหาพรหม 20 สวนง สภากาชาดไทย 55 พ พ ธภ ณฑ บ านไทย จ ม ทอมป ส น 21 สวนหลวง ร.9 56 การแสดงโขน ศาลาเฉล มกร ง 22 พ พ ธภ ณฑสถานแห งชาต พระนคร 57 ศาลเจ าพ อเส อ 23 ว ดชนะสงคราม 58 พ พ ธภ ณฑ ป นใหญ โบราณ 24 พ พ ธภ ณฑ กองท พบกเฉล มพระเก ยรต 59 พ พ ธภ ณฑ เคร องป นด นเผา 25 พระบรมราชาน สาวร ย พระบาทสมเด จพระน งเกล า 60 พระท น งและสวนสาธารณะส นต ช ยปราการ เจ าอย ห ว 26 อาคารถาวรว ตถ 61 กรมการร กษาด นแดน 27 อน สาวร ย พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลก 62 อน สาวร ย ทหารอาสาสงครามโลกคร งท 1 28 สนามหลวง หร อ ท งพระเมร 63 ศาลหล กเม อง 29 หอศ ลป สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 64 สวนสราญรมย 30 สวนรมณ นาถ 65 ว ดบวรน เวศว หาร 31 ว ดเทพธ ดาราม 66 ว ดราชบพ ธสถ ตมหาส มาราม 32 ว ดราชบ รณะ 67 ว ดมหาธาต ย วราชร งสฤษด ราชวรมหาว หาร 33 อน สาวร ย ประชาธ ปไตย 68 ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม หร อท เร ยกว า ว ดโพธ 34 ว ดส ท ศน เทพวราราม ราชวรมหาว หาร 69 ว ดราชน ดดาราม 35 เสาช งช า ข อม ล : งานห องสม ด ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 20

21 10. เก ยรต ยศของคร ผลงานและนว ตกรรมของโรงเร ยน และผลงานน กเร ยนท สร างช อเส ยง ให ก บโรงเร ยน เก ยรต ยศช อเส ยงของคร มาสเตอร พงษ ธร แก วยองผาง ได ร บพระราชทานจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราช ก มาร ให เป นต วแทนคร ฟ ส กส ระด บม ธยมศ กษาของประเทศไทยร วมโครงการคร ฟ ส กส ภาคฤด ร อน ณ CERN สมาพ นธร ฐสว ส ป การศ กษา 2556 คณะกรรมการประเม นมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา และม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยล แห งประเทศไทย ได แก ม สสายพ ณ นาประจ ล, ม สศร วรรณ อาภาพ นธ, ม สศ ภ คชญา ต งเจร ญ, ม สจ ดาภา ฉ มม วง มาสเตอร อธ ไทว ลาภบรรจบ, มาสเตอร ว ษณ ช ย ภาค ธง ข อม ลจาก : แผนกธ รการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 ผลงานและนว ตกรรมของโรงเร ยน โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตตาราว ชา Social Studies ฯลฯ โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ต CD คาศ พท ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตหน งส อคาศ พท ช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนเซนต คาเบร ยลผล ตหน งส อ และ CD ว ชาภาษาจ น ข อม ลจาก : ฝ ายว ชาการ ณ 10 ม ถ นายน 2556 หน า 21

22 ผลงานน กเร ยนท สร างช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 ม ด งต อไปน น กเร ยนปณช ย น ม ตป ญญา ระด บช นม ธยมศ กษา ได ร บรางว ลเหร ยญทอง (รางว ลด เย ยม) จากการ แข งข นเคม โอล มป กระด บนานาชาต คร งท 9 (9th TChO : The Ninth Thailand Chemistry Olympiad) ณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เม อว นท 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ น กเร ยนธนาธ ป พ ฒศร เลขประจาต ว ม.6/5 เลขท 31 ได ร บรางว ลชนะเล ศ 7 th Grand Sport Teenage Designer ป การศ กษา 2556 น กเร ยนศ ภณ ฐ อ ศวทรงศ ร เลขประจาต ว เลขท 61 ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 7 th Grand Sport Teenage Designer ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 แข งข นเคม โอล มป ก ระด บชาต คร งท 9 2 ประกวดส งประด ษฐ และนว ตกรรมน กว ทยาศาสตร น อย ระด บประถมศ กษา 3 ประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร ประเภท ส งประด ษฐ ระด บ ประถมศ กษา Zero waste save the World 4 ประกวดส งประด ษฐ และ นว ตกรรมน กว ทยาศาสตร น อย ระด บประถมศ กษา ค าย เวท น กว ทยาศาสตร ร นเยาว แห งชาต คร งท 9 สถานท / หน วยงานท จ ด ม ลน ธ สอวน. และ ม.เช ยงใหม ม.ธรรมศาสตร, องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ฯ สมาคมว ทย ฯ คณะว ทยาศาสตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณ ทหารลาดกระบ ง สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยฯ และคณะ ว ทยาศาสตร ม.พระ จอมเกล าธนบ ร ฯ ว นท รางว ลท ได ร บ 30 เม.ย.- เหร ยญทอง 1 พค ส.ค.56 ชนะเล ศ อ นด บ 1 20 ส.ค.56 ชนะเล ศ อ นด บ ต.ค. 56 ชนะเล ศ อ นด บ 1 ระด บประเทศ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น นายปณช ย น ม ตรป ญญา ด.ช.อภ ฎ ศร มณฑล ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.อภ ฎ ศร มณฑล ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.อภ ภ ศร มณฑล ด.ช.ภว ต เจร ญร ตน ด.ช.ณ ฐชนน จ วราว ฒน ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.6/1 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ป.6/6 ม สว ไลพร เนตรสอดก จ ม.กฤษต ช ย ด ย ง ม.กฤษต ช ย ด ย ง ม.กฤษต ช ย ด ย ง หน า 22

23 ท กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 การพ ดภาษาอ งกฤษ ประจาป 2556 เพ อ ค ดเล อกต วแทนเขตพ นท การศ กษา 2 ประกวดกล าวส นทรพจน น กเร ยนโรงเร ยนเอกชน พล งเด กไทยก าวไกลส อาเซ ยน 3 แข งข น Impromptu Speech 2013 ระด บ กล มการแข งข นภาค กลางและตะว นออก 4 การพ ดภาษาอ งกฤษ ระด บประเทศ ป 2556 (Speech Contest 2013) สถานท / หน วยงานท จ ด สนง.เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 1 ร.ร.ว ดโสธรวราราม วรว หาร สนง.เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 6 ว นท รางว ลท ได ร บ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น 20 ม.ย.56 ชนะเล ศ นายธนพณ หาญพ นว ทยา 14 ก.ค.56 เหร ยญทอง เหร ยญทอง เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญทองแดง เหร ยญทองแดง นายศร ณย วาน ชพงษ พ นธ นายณ ฐดน ย ศรไชย ด.ช.นนนท โพธ นวล นายธนว นต เต ยว ฒนร ฐต กาล ด.ช.ท กษ เชษฐ ต งว นช ย ด.ช.ศรเอกศ ประด ภาส 17 ก.ค.56 ชนะเล ศ นายธนพณ หาญพ นว ทยา 17 ส.ค.56 ชนะเล ศอ นด บ 1 นายธนพณ หาญพ นว ทยา ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.6/1 ม.5/9 ม.5/3 ม.3/4 ม.4/1 ม.3/4 ม.3/4 ม.เอกร ฐ พาน ชย พ ฒนานนท ม.6/1 ม.ว ส ทธ ศ ภอมรพ นธ ม.6/1 ม สท ชา ม กตน นท ท กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 แข งข นประกวดห นยนต อ จฉร ยะ 12RC The Robot Maid and Telecommunication Robot Contest 2013 สถานท / หน วยงานท จ ด ม.เทคโนโลย พระจอม เกล าพระนครเหน อ ว นท รางว ลท ได ร บ 1 ม.ย.56 ชนะเล ศ อาย ไม เก น 9ป รองชนะเล ศ อ นด บ 1 อาย ไม เก น 15 ป ชนะเล ศ อาย ไม เก น 18 ป ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ด.ช.กศ ฐ กฤษฎ จ นทะเร อง ด.ช.ส รภพ จ กรวาลว บ ลย ด.ช.ญาณภ ทร พ น จพ ช ตก ล ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งส โสภณ ด.ช.พ ชร เมธาจ ตตพ นธ ระด บช น ป.4/1 ป.5/2 ป.5/6 ม.2/4 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/5 ม.5/2 คร ผ ร บผ ดชอบ ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น หน า 23

24 2 การแข งข นโอล มป ค ห นยนต ประจาป 2556 สนามช งแชมป ภ ม ภาค เหน อ 3 การแข งข นห นยนต ระด บ นานาชาต ในงาน First LEGO League Pan Asia Open Championship โครงการแข งข นโอล มป ก ห นยนต 2556 (WRO 2013 : World Robot Olympiad 2013) สนาม การแข งข นช งชนะเล ศ ระด บภ ม ภาค (ภาคะว นออกเฉ ยงเหน อ) ม.นเรศวร จ.พ ษณ โลก องค การ FIRST และ ม. Macquarie University Sydney Australia บ.แกรมมาโก (ประเทศไทย) จาก ด ร วมก บสถาบ น พ ฒนาการเร ยนการ สอนว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร ณ มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ม.ย.56 ชมเชย อาย ไม เก น 15 ป 4-6 ก.ค.56 People Choice s Award Excellent Award ส.ค.56 ชนะเล ศและ Referees Award อาย ไม เก น 19 ป ชมเชย อาย ไม เก น 15 ป ชมเชย อาย ไม เก น 12 ป ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.สร ช ต งเกษมจ ตต ด.ช.พ ชกร ม งมงคลม ตร ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งส โสภณ ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร ด.ช.สรว ศ ปณ ธานศ ร ก ล นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม นายกนกภ ณฑ เปรมประภา ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ ด.ช.สรว ศ ปฏ ธานศ ร ก ล ด.ช.จ กภ ทร ม งมงคลม ตร ด.ช.อ ศเรศ อร ญว ฒน ด.ช.ป ณณ ฐ ป ณโณทก ด.ช.ร ชชานนท ร งโรจน ม.2/3 ม.1/4 ม.1/1 ม.2/4 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.5/2 ม.3/2 ม.3/5 ม.5/2 ม.2/3 ม.3/4 ม.3/5 ป.5/8 ม.1/7 ม.1/7 ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น หน า 24

25 5 การแข งข นโอล มป ก ห นยนต ช งแชมป ประเทศ ไทย ประจาป 2556 ห างสรรพส นค าเซ ยร ร งส ต จ ดโดย บ.แกรมมาโก ประเทศไทย จก. ร วมก บสถาบ น พ ฒนาการเร ยนการ สอนว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 4-6 ก.ย.56 ชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภท Robot Soccer ชนะเล ศอ นด บ 2 ประเภท Robot Soccer ชนะเล ศอ นด บ 3 ประเภท Robot Soccer ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร ด.ช.กนกภ ณฑ เปรมประภา 3.ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน 1.ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม 2.ด.ช.สรว ศ ปฏ ธานศ ร ก ล 3.ด.ช.สร ช ต งเกษมจ ตต 1.ด.ช.พ ชกร ม งมงคลม ตร 2.ด.ช.พ ชร เมธาจ ตต พ นธ 3.ด.ช.ณ ฎฐ อ งร งษ โสภณ ม.3/5 ม.5/2 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.1/4 ม.1/1 ม.2/3 ม.2/4 ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น 6 การเข ยนโปรแกรมควบค ม ห นยนต งาน AC ASEAN ACADEMIC DAY โรงเร ยนอ สส มช ญ / แผนกคอมพ วเตอร 7 WRO GEN II Football Jakarta, Indonesia / World Robot Olympiad (WRO) พ.ย.56 รองชนะเล ศ อ นด บ 3 1.ด.ช.ชนาธ ป ไชยโก 2.ด.ช.ธนาช ย อเนกว ฒน 3.ด.ช.พ ชญ ร งส จาร ส พ.ย.56 รางว ลท 6 1.ด.ช.จ กภ ท ม งมงคลม ตร 2.ด.ช.น ต ธร ช ยวงศ โรจน 3.ด.ช.ณภ ทร ช ยเจร ญส ขเกษม ม.1/3 ม.1/6 ม.1/6 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/5 ม.พ ร ณ ชาต ก ล ม.ว ทยาย ทธ ส ทอง ม สส ร พร ฑ ตะลาพ น ท กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 คณ ตศาสตร เพชรยอด มงก ฎ สถานท / หน วยงานท จ ด ว นท รางว ลท ได ร บ ร.ร.ว ดส ทธ วราราม 18 ส.ค.56 ชมเชย ชมเชยเพชรยอด มงก ฎ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น นายพนกธร ศร ทองส งแสง นายพ ชญตม วงศ ส วรรณ ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.5/9 ม.5/9 ม สอรน ภา ไทยแท หน า 25

26 ท กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา รายการส ง น กเร ยนแข งข น 1 การแข งข นว ายน า สระสะวอน 2 ค ดเล อกต วแทน ประเทศไทย แข งข นว ายน า เยาวชนช งชนะเล ศ แห งภาคตะว นออก เฉ ยงใต คร งท 37 และแข งข นว ายน า น กเร ยนอาเซ ยน คร งท 5 3 ก ฬาน กเร ยน อาเซ ยน 4 แข งข นว ายน า สโมสรว ายน า หม บ านชมฟ า 5 แข งข น บาสเกตบอล (Assumption Basketball Championship 2013) สถานท / หน วยงานท จ ด Swimfanclub 19 พ.ค.56 สมาคมว ายน า แห งประเทศไทย ว นท รางว ลท ได ร บ พ.ค.56 ประเทศเว ยดนาม ม.ย.56 Swimfanclub.com 14 ก.ค. 56 ร.ร.อ สส มช ญ แผนก ประถม 26 ก.ค. 7 ส.ค เหร ยญทอง 8 เหร ยญเง น และ 8 เหร ยญทองแดง ร บค ดเล อกเป นต วแทนไปแข งข นใน รายการ Sea age group คร งท 37 ประเทศบร ไน และก ฬาว ายน า น กเร ยนอาเซ ยน ประเทศเว ยดนาม รองชนะเล ศอ นด บ 2 11 เหร ยญทอง 14 เหร ยญเง น 15 เหร ยญทองแดง รองอ นด บ 3 ช อ- นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ท มโรงเร ยน เซนต คาเบร ยล นายชลชาต ฐานก ตต ค ณ นายชลชาต ฐานก ตต ค ณ น กก ฬาว าย น าท ม โรงเร ยน จานวน 28 คน ด.ช.นฤพล พ นว ทย ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.4/3 ม.4/3 ป.6/4 ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ท ร ตน ผล น ก ล ม.ว ตน ธน ท พ ชรภ ก ตต ก ล ท กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายการส งน กเร ยน แข งข น 1 การแข งข นตอบคาถาม อาเซ ยน ระด บ ประถมศ กษาป ท 4-6 โครงการอมร นทร ยอด อ จฉร ยะ สถานท / หน วยงานท จ ด สาน กพ มพ อมร นทร คอมม กส ว นท รางว ลท ได ร บ 20 ก.ค.56 ชมเชย ประกาศน ยบ ตร ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น ด.ช.ภ ร ณ ฐ พ ฒนแก ว 1.ด.ช.ปณต พงษ พ ฒนพ นธ 2.ด.ช.ภ ทร อ คน วรรณ 3.ด.ช.ภ วเดช เหล าผด งร ชกร ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ป.5/5 ป.5/3 ป.6/1 ป.4/2 ป.4/4 ป.5/1 ป.5/6 ป.6/8 ม สดาราร ตน วงศ เร องศ กด หน า 26

27 2 แข งข นประกวดจ ด กระทง KRATHONG FOR THE WORLD CONTEST การแข งข นเพชรยอด มงก ฎ ประว ต ศาสตร คร งท 6 โรงเร ยนอ สส มช ญ 13 พ.ย.56 ชนะเล ศ ระด บม ธยมปลาย โรงเร ยนสตร ว ทยา 24 พ.ย.56 ชมเชยพร อม ท นการศ กษา 1,000 4.ด.ช.ปรมะ ท พรส 5.ด.ช.ณ ฐพล น มอน สสรณ ก ล 6.ด.ช.ญาณภ ทร พ น จพ ช ตก ล 7.ด.ช.ดนย ชาตร ปะม ย 8.ด.ช.ณภ ทร ศร ธนาน รน กษ 1.นายชน ดม ก ตต สาเรศ 2.นายกนว ร ตะพานทอง 3.นายชญานนท จองประเสร ฐ 4.นายธ รพนธ อ สราน ล กษณ 5.นายเดชอน นต ก ลเจร ญ ด.ช.ดอม ร งเร อง ป.6/8 ม.6/2 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/4 ม.6/4 ม.2/8 ม สพ มานมาส น ลส วรรณ ม.ธ รเมธ อาษาก จ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย รายการส งน กเร ยน สถานท / หน วยงาน ท แข งข น ท จ ด 1 การแข งข นภาษาไทย เพชรยอดมงก ฎ คร งท 10 ถ วยรางว ลสมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร สนง.คณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน และ ม ลน ธ ร มฉ ตร จ ดท ร.ร.ส นต ราษฎร ว ทยาล ย ว นท รางว ลท ได ร บ 8 ก.ย ชมเชย - คะแนนผ าน เกณฑ มาตรฐาน การแข งข นฯ -คะแนนผ าน เกณฑ มาตรฐาน การแข งข นฯ ช อ-นามสก ล น กเร ยนท แข งข น 1.ด.ช.ณธนน ว นทยาวาท 2.ด.ช.ปองพล ต งเจ ดจ า 3.นายพ สกร แสงส ขเอ ยม ระด บช น คร ผ ร บผ ดชอบ ม.3/6 ม.3/3 ม.4/9 ม สหฤท ย สมบ รณ จ นทร ม.พลร ฐ ตะโนดแก ว หน า 27

28 รายช อน กเร ยนร บรางว ล ก จกรรมเด น ป การศ กษา 2556 ด านก ฬา ลาด บ ช อ สก ล ช น 1 น กเร ยนพ ชรก ตต อภ ร ชตะเศรษฐ ช นประถมศ กษาป ท 1/6 2 น กเร ยนภวร นทร ธาราช ว น ช นประถมศ กษาป ท 2/2 3 น กเร ยนชลธ ต นร นทร ช นประถมศ กษาป ท 3/2 4 น กเร ยนว ชร ชว นทร เอกพ น จพ ทยา ช นประถมศ กษาป ท 3/3 5 น กเร ยนปณ ช เล ศภ ยร ยวงศ ช นประถมศ กษาป ท 3/5 6 น กเร ยนธ ระท ศน ด สว สด ช นประถมศ กษาป ท 3/6 7 น กเร ยนภ ทรพล ช นม เชาว ช นประถมศ กษาป ท 3/8 8 น กเร ยนกองท พ สายอร ณ ช นประถมศ กษาป ท 3/8 9 น กเร ยนศ รเศรษฐ ประภาพาน ชย ช นประถมศ กษาป ท 4/1 10 น กเร ยนอนณ ยอดอภ ก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/3 11 น กเร ยนเปรมบด นทร สก ลทว ว ฒนะ ช นประถมศ กษาป ท 4/7 12 น กเร ยนธนช ย ศ กด ช ยเจร ญก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/7 13 น กเร ยนธน ท ด านเจษฎา ช นประถมศ กษาป ท 5/4 14 น กเร ยนร ชพล มาตรช ยส งห ช นประถมศ กษาป ท 5/5 15 น กเร ยนศ ภณ ฏฐ ใจเพชร ช นประถมศ กษาป ท 5/5 16 น กเร ยนธนภ ม เศรษฐส ทธ ก ล ช นประถมศ กษาป ท 6/4 17 น กเร ยนธนโชต ศ กดาภ พาณ ชย ช นประถมศ กษาป ท 6/4 18 น กเร ยนนฤพล พ นว ทย ช นประถมศ กษาป ท 6/4 19 น กเร ยนพ ระพ ชญ ย ภาศ ช นประถมศ กษาป ท 6/4 20 น กเร ยนศ รว ญช หาญว ว ฒนก ล ช นประถมศ กษาป ท 6/4 21 น กเร ยนฐ ต ว ฒน วรรณศร จ นทร ช นประถมศ กษาป ท 6/5 22 น กเร ยนก นต พศ ตม วงศ สก ลว ว ฒน ช นประถมศ กษาป ท 6/6 23 น กเร ยนประภฤทธ อ นทราว ธ ช นประถมศ กษาป ท 6/7 24 น กเร ยนณ ฐว ฒน ร ชทาณ ชย ช นม ธยมศ กษาป ท 1/1 25 น กเร ยนส ทธนะ ว จารณ ภ ธร ช นม ธยมศ กษาป ท 1/1 26 น กเร ยนอ งคร ต วาจาพ ฒนา ช นม ธยมศ กษาป ท 1/3 27 น กเร ยนณ ฎฐ ปกรณ อ ทร พย ช นม ธยมศ กษาป ท 1/8 28 น กเร ยนพ ทธภ ม ธรรมส ข ช นม ธยมศ กษาป ท 2/8 29 น กเร ยนศ ภว ชญ เท ยบป ทมะ ช นม ธยมศ กษาป ท 3/1 30 น กเร ยนภาน ว ฒน ทร พย ส งแสง ช นม ธยมศ กษาป ท 3/1 31 น กเร ยนณ ชพล ใจเพชร ช นม ธยมศ กษาป ท 3/3 32 น กเร ยนณ ฐว ทย หล อว จ ตร ช นม ธยมศ กษาป ท 4/6 หน า 28

29 ด านดนตร -การแสดง ลาด บ ช อ สก ล ช น 33 น กเร ยนกองท พ สายอร ณ ช นประถมศ กษาป ท 3/8 34 น กเร ยนเสฏฐน นท หว งจงร กก ล ช นประถมศ กษาป ท 4/1 35 น กเร ยนร ฐว ทย ส นต บ รณ ช นประถมศ กษาป ท 6/4 36 น กเร ยนกานตพ ชญ เชาว สาธ ต ช นม ธยมศ กษาป ท 1/3 ด านการงานอาช พและเทคโนโลย ลาด บ ช อ สก ล ช น 37 น กเร ยนกศ ฐ กฤษฎ จ นทะเร อง ช นประถมศ กษาป ท 4/1 38 น กเร ยนส รภพ จ กรวาลว บ ลย ช นประถมศ กษาป ท 5/2 39 น กเร ยนพศ น ส ข มาลจ นทร ช นประถมศ กษาป ท 5/4 40 น กเร ยนสร ช ต งเกษมจ ตต ช นม ธยมศ กษาป ท 1/4 41 น กเร ยนร ชชานนท ร งโรจน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 ด านว ชาการ ลาด บ ช อ สก ล ช น 42 น กเร ยนอาชว น ก ตต ร ตนไพบ ลย ช นประถมศ กษาป ท 2/1 43 น กเร ยนพศว ร กฤช ว ภาสธาร ตสก ล ช นประถมศ กษาป ท 2/2 44 น กเร ยนธนภ ทร แขดวง ช นประถมศ กษาป ท 2/2 45 น กเร ยนน ธ ว ฒน ส ร ร ตนช ยก ล ช นประถมศ กษาป ท 2/2 46 น กเร ยนนนน แพทยาน นท ช นประถมศ กษาป ท 2/2 47 น กเร ยนปวเรศ เชาวร ตน ช นประถมศ กษาป ท 2/3 48 น กเร ยนก ลว ชญ กฤษฎาพงษ ช นประถมศ กษาป ท 2/5 49 น กเร ยนธนกฤต ภาน โสภา ช นประถมศ กษาป ท 2/7 50 น กเร ยนกฤตภาส พรเจร ญโชต ช นประถมศ กษาป ท 3/2 51 น กเร ยนณ ฐธ ร ว ชรปร ยพ ฒน ช นประถมศ กษาป ท 3/6 52 น กเร ยนธ ธ ช สายโยธา ช นประถมศ กษาป ท 3/6 53 น กเร ยนธนดล ตร ทศก ล ช นประถมศ กษาป ท 3/7 54 น กเร ยนณธ ญญ เจ อณรงค ฤทธ ช นประถมศ กษาป ท 3/7 55 น กเร ยนพชร พรเจร ญโชต ช นประถมศ กษาป ท 4/1 56 น กเร ยนภ เบศ เนตรปฐมพรก จ ช นประถมศ กษาป ท 4/1 57 น กเร ยนณ ฐพงษ ด สสานนท ช นประถมศ กษาป ท 4/1 58 น กเร ยนภ ทรภณ วงศ แจ ม ช นประถมศ กษาป ท 4/2 59 น กเร ยนมาร ค ก ตต พ ศ ค ประเสร ฐวงศ ช นประถมศ กษาป ท 4/2 60 น กเร ยนภ วเดช เหล าผด งร ชกร ช นประถมศ กษาป ท 4/2 หน า 29

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก คำนำ ด วยกระทรวงศ กษาธ การได ก าหนดกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส วนท ๒

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ 4. การเร ยนร การทะน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษา และการเร ยนร โดยให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Development of quality education 2012-2014 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร อาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คณะผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information