รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556"

Transcription

1 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา รายงานการพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาประจ าป 2556 ของสถานศ กษาฉบ บน ได จ ดท าข นตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 48 ท ได ก าหนดไว ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร การศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทารายงานประจาป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพ ภายนอก คณะผ จ ดทาขอขอบค ณคณะทางานและผ เก ยวข องท กท านท ม ส วนร วมในการจ ดทาและหว งว ารายงานฉบ บ น จะสามารถสร างความเข าใจให หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชนถ งผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนศ ลรว ต อไป คณะผ จ ดทา 30 พฤษภาคม 2556

3 3 สารบ ญ บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป 20 บทท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา - ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย 31 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 31 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 35 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 40 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 41 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม 42 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 43 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 51 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 62 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 64 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม 65 - สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานของสถานศ กษา 67 - ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา 73 - ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต 77 หน า บทท 4 สร ปผลการพ ฒนา 80

4 4 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษาศ ลรว ต งอย เลขท 68 หม 8 ถนนเช ยงใหม -ฝาง ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร website ต งอย ในเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต ได ร บอน ญาตจ ดต งเม อป พ.ศ เป ดสอนต งแต ระด บ อน บาล ถ งระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 2. ข อม ลด านการบร หาร 2.1 ผ ร บใบอน ญาต(นาย/นาง/นางสาว) ณรงค ช ย หม นศ กษา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา พ ฒนาส งคม ดารงตาแหน งต งแต 3 ม นาคม 2551 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 6 ป 3 เด อน 2.2 ผ จ ดการ (นาย/นาง/นางสาว) วร นธร งามประเท องโสภา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา บร หารการศ กษา ดารงตาแหน งต งแต 8 พฤษภาคม 2552 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป 1 เด อน 2.3 ผ อานวยการ (นาย/นาง/นางสาว) วร นธร งามประเท องโสภา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา บร หารการศ กษา ดารงตาแหน งต งแต 8 พฤษภาคม 2552 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป 1 เด อน 2.4 ประว ต โดยย อ คาขว ญ และว ตถ ประสงค เฉพาะของสถานศ กษา ประว ต โรงเร ยนศ ลรว เป นโรงเร ยนเอกชนคาทอล ก ส งก ดส งฆมณทลเช ยงใหม ก อต งเม อว นท 7 ม ถ นายน พ.ศ ตามใบอน ญาตเลขท 3 / 2500 โดยบาทหลวงเอล ซาเบลรอลล ในนามของม สซ ง โรม นคาทอล กกร งเทพฯ เป นเจ าของ ม พ นท ด าเน นการ 12 ไร ม ว ตถ ประสงค เพ อให การศ กษาอบรมแก เด กและ เยาวชนให เป นผ ม ความร ความสามารถ ม ความพร อมท งทางด านว ชาการ ควบค ไปก บด านการม ค ณธรรมจร ยธรรม ให ความช วยเหล อเด กยากจนหร อด อยโอกาส อ นเป นเอกล กษณ และจ ตตารมณ ของโรงเร ยนคาทอล ก ให น กเร ยน ได เร ยนร ถ งค ณค าของช ว ต ให ท กคนม ความเสมอภาคย ดม นในระบอบประชาธ ปไตย ส งเสร มให น กเร ยนอย ร วมก น ในส งคมอย างม ความส ขและเป นพลเม องด ของชาต ป พ.ศ ได ปร บเปล ยนคณะผ บร หาร โดยม สซ งโรม นคาทอล กเช ยงใหม อน ญาตให คณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตร แห งประเทศไทย เข ามาด าเน นการบร หารโรงเร ยนอย างเป นทางการ โดยเซอร แอนน วาร สน เจร ญ ด ารงต าแหน งเป นผ จ ดการและคร ใหญ ม บาทหลวงเจ าอาวาสว ดคาทอล ก เขตเช ยงดาว เป นผ แทนผ ร บ ใบอน ญาต โรงเร ยนศ ลรว ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ภายใต ก าก บด แลของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 เป ดการสอนต งแต ระด บช นปฐมว ย ประถมศ กษา และ ม ธยมศ กษาตอนต น จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานของกระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนได ใช หล กส ตรอ งมาตรฐาน โดยสอดแทรกหล กส ตรท องถ นและความต องการของช มชนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ และบ รณาการเข าก บกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ง 8 กล มสาระการเร ยนร ม การจ ดก จกรรมพ ฒนา

5 ผ เร ยนท ตรงก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน เพ อเป ดโอกาสและเสร มสร างการเร ยนร ให ก บน กเร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให สอดคล องก บนโยบายและปร ชญาของโรงเร ยนท ว า ศ กษาด ม ว น ย ใจเมตตา ใฝ หา ค ณธรรม เล ศล าการงาน คต พจน ท ว า ค ณธรรม น อมน า ป ญญา และอ ตล กษณ ของโรงเร ยนท ว า ซ อส ตย และ เมตตา ป จจ บ นโรงเร ยนศ ลรว ม บาทหลวงณรงค ช ย หม นศ กษา ด ารงต าแหน งผ แทนผ ร บใบอน ญาตและเจ า อาวาสว ดน กบ ญไมเก ล การ กอยส เซอร วร นธร งามประเท องโสภา ด ารงต าแหน งผ จ ดการและผ อ านวยการ บาทหลวงชาญช ย ศร ส ทธ จรรยา ดารงตาแหน งผ ช วยเจ าอาวาสและจ ตตาธ การของโรงเร ยน เซอร โฟสต นา ป องศร ด ารงต าแหน งผ ช วยผ อ านวยการแผนกโภชนาการและแผนกปฐมว ย และ เซอร แอสแตล โด งสน น ด ารงต าแหน ง ผ ช วยฝ ายว ชาการ ม คร ท งหมด 41 คน คร ชาย 14 คน คร หญ ง 27 คน ม น กเร ยนท งหมด 649 คน น กเร ยนชาย 334 คน น กเร ยนหญ ง 315 คน ม พน กงานท งหมด 14 คน ชาย 6 คน หญ ง 8 คน ม อาคารเร ยนคอนกร ต เสร มเหล ก 3 หล ง ค อ อาคารเซนต โรเบ ร ต อาคารเซนต โยเซฟ และอาคารอ บลร ตน ม ห องเร ยน 21 ห อง ห องสม ด ห องคอมพ วเตอร ประถมและม ธยม ห องบร การสารสนเทศ ม มอาเซ ยน และห องปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ พร อมส งอานวยความสะดวก ตลอดจนม การจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โรงเร ยน ได พ ฒนาปร บปร ง เปล ยนแปลงและปร บเปล ยนในหลาย ๆ ด าน เพ อให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต และให เหมาะสมก บสภาพการณ ในส งคมและความต องการของช มชน 5

6 6 2.5 โครงสร างการบร หาร (แผนภ ม ) ม ขนายกส งฆมณฑลเช ยงใหม ผ แทนผ ร บใบอน ญาต ชมรมผ ปกครองและคร ผ จ ดการ / ผ อานวยการ คณะกรรมการโรงเร ยน ฝ ายบร หารจ ดการ ฝ ายบ คลากร ฝ ายว ชาการ ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายอาคารสถานท - การเง น / การบ ญช - งานธ รการ - งานสารบรรณ / ประชาส มพ นธ - งานจ ดหา / จ ดช อพ สด คร ภ ณฑ -งานทะเบ ยนและสถ ต - แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา - งานสรรหาบ คลากร - งานพ ฒนาบ คลากร - งานกาก บ/ ประเม น / สร างขว ญและกาล งใจ - งานหล กส ตรการเร ยน การสอนและก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร - งานเทคโนโลย ส อการสอน แหล งการเร ยนร และห องสม ด - งานพ ฒนาท กษะและ ส นทร ยภาพน กเร ยน - งานน เทศการสอน - งานว ดผลประเม นผลและ งานว จ ย - งานพ ฒนาน กเร ยน - งานปกครอง - งานอนาม ยและประก น ส ขภาพ - งานล กเส อ / เนตรนาร - งานสภาน กเร ยน - งานส มพ นธ ช มชน สมาคม ผ ปกครองและผ ปกครอง เคร อข าย - งานอภ บาลและส งเสร ม ค ณธรรมจร ยธรรมศ ลธรรม - งานแนะแนวและชมรมศ ษย เก า - งานวางแผนการใช อาคาร สถานท - งานควบค ม ด แล และ บาร งร กษาอาคารสถานท - งานด แลร กษาพ สด คร ภ ณฑ - งานด แลร กษาพ ฒนา ส งแวดล อมและแหล งการ เร ยนร

7 2.6 ปร ชญาและว ส ยท ศน สถานศ กษา ปร ชญา ศ กษาด ม ว น ย ใจเมตตา ใฝ หาค ณธรรม เล ศล าการงาน ว ส ยท ศน โรงเร ยนศ ลรว ม งพ ฒนาผ เร ยนเป นคนด ม มาตรฐานด านความร ควบค ก บการค ดอย างเป น ระบบ เป นบ คคลท ใฝ ร เน นคร ส ผ เร ยนเป นสาค ญ ม ประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ส งเสร มแหล งเร ยนร จาก ช มชนส โรงเร ยน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2.7 พ นธก จและเป าหมายสถานศ กษา พ นธก จ 1. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรมม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ และค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ น และเป นบ คคลตามอ ตล กษณ ของโรงเร ยน 2. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตรสถานศ กษา 3. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล 4. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง 5. ส งเสร มและพ ฒนาสถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตรและกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 6. ส งเสร มและพ ฒนาการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย างเป นระบบ 7. ส งเสร มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษาใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกอย าง ค มค า 8. จ ดก จกรรมส งเสร มนโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพส ประชาคมอาเซ ยน เป าหมาย 1. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค (มฐ.2) 2. สถานศ กษาม อ ตล กษณ ท โดดเด น (มฐ.14) 3. ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได (มฐ.6) 4. ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ (มฐ.1) 5. ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตรสถานศ กษา (มฐ.5) 6. ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล (มฐ.4) 7. ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (มฐ.3) 8. สถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตรและกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (มฐ.10) 9. คร จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (มฐ.7) 10. สถานศ กษาม การจ ดประก นค ณภาพภายในอย างเป นระบบ (มฐ.12) 11. สถานศ กษาม การใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกอย างค มค า (มฐ.11, 13) 12.สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมตามนโยบาย ม งเน นตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อยกระด บ ประชาคม อาเซ ยน (มฐ.15) 13. ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาตามนโยบายทางการปฏ ร ปการศ กษา (มฐ.8, 9) 7

8 8 3. ข อม ลผ เร ยน 3.1 ท ต ง กทม. ภ ม ภาค 3.2 โรงเร ยน ล กษณะโรงเร ยน สาม ญท วไป สาม ญศ กษาและ EP EP อ สลามศ กษา การก ศล การสอนศาสนาอ สลามควบค ว ชาสาม ญของม ลน ธ /ม สย ด ระด บท เป ดสอน ปฐมว ย ปฐมว ย ประถมศ กษา ปฐมว ย ม.ต น ปฐมว ย ม.ปลาย ประถมศ กษา ประถมศ กษา ม.ต น ประถมศ กษา ม.ปลาย ม.ต น ม.ปลาย อ นๆ 3.3 จานวนห องเร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการ ระด บช น ม.ต น ม.ปลาย จานวนห องเร ยน ไทย EP อ สลาม รวม เตร ยมอน บาล อน บาล ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ น ๆ รวม จานวนผ เร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการและเพศ หล กส ตรโครงการ/ จานวนผ เร ยน ระด บช น ไทย EP อ สลาม รวม ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม เตร ยมอน บาล อน บาล ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ น ๆ รวม

9 9 3.5 ล กษณะผ ร บใบอน ญาต บ คคลธรรมดา น ต บ คคล ห างห นส วนจาก ด/บร ษ ท ม ลน ธ ในพ ทธศาสนา/ การก ศลของว ด ม ลน ธ ในคร สต ศาสนา อ น ๆ (ระบ ) จานวนผ เร ยนท ม ล กษณะพ เศษ รายการ ม ลน ธ ในศาสนาอ สลาม จานวน (คน) อน บาล ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม 1. ผ เร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม ผ เร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการ ผ เร ยนป ญญาเล ศ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ศ ลปะ นาฏศ ลป /ดนตร พลศ กษา อ น ๆ (ระบ ) ผ เร ยนท ต องการความช วยเหล อเป น พ เศษ 4.1 ยากจน ด อยโอกาส อ น ๆ (ระบ ) ผ เร ยนซ าช น ผ เร ยนท ขาดเร ยนมากกว าร อยละ ของเวลาเร ยน (ว น) ตลอดป การศ กษา 7. ผ เร ยนลาออกกลางค น ผ เร ยนท ทาช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ผ เร ยนท อย ในภาวะเส ยง 9.1 เอดส ยาเสพต ด ความร นแรง พฤต กรรมก าวร าวตามคาว น จฉ ยของแพทย

10 10 4. ข อม ลบ คลากร 4.1 จานวนบ คลากร จาแนกตามหน าท เพศ ระด บการศ กษา อาย และประสบการณ เพศ (คน) ระด บการศ กษา (คน) อาย ประสบการณ ประเภทบ คลากร ชาย หญ ง ต ากว า ป.ตร ส งกว า เฉล ย ในตาแหน ง (เฉล ย) ป.ตร ป.ตร (ป ) (ป ) ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ และ ผ อานวยการ ผ ร บใบอน ญาตและผ จ ดการ ผ ร บใบอน ญาตและ ผ อานวยการ ผ จ ดการและผ อานวยการ ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อานวยการ รองผ อานวยการ คร คร พ เศษ คร ต างประเทศ พ เล ยง สน บสน นการสอน น กการภารโรง คนข บรถ ยามร กษาความปลอดภ ย อ น ๆ(ระบ...) จานวนคร ประจาการท ได สอนตรงตามว ชาเอก 35.คน 4.3 จานวนคร ประจาการท ไม ได สอนตรงตามว ชาเอก 5.คน 4.4 สาขาท ขาดแคลนคร ภาษาไทย - คน คณ ตศาสตร - คน ว ทยาศาสตร - คน ส งคมศ กษา -.คน ส ขศ กษา -...คน ศ ลปศ กษา...-.คน การอาช พฯ. -...คน ภาษาต างประเทศ. -.คน คอมพ วเตอร - คน

11 11 5. สภาพช มชนโดยรวม 5.1 อาช พหล กของช มชน ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ น ๆ (ระบ ) ศาสนาท ช มชนน บถ อ ค อ พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กข อ น ๆ อาช พหล กของผ ปกครองส วนใหญ ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ น ๆ (ระบ ) ศาสนาท ผ ปกครองส วนใหญ น บถ อ ค อ พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กข อ น ๆ รายได เฉล ยของผ ปกครองต อครอบคร ว 50,000 บาทต อป 6. โอกาสและข อจาก ดของสถานศ กษา 6.1 โอกาส /จ ดแข ง - ต งอย ในเม อง อย ใกล สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/หน วยงานอ น ๆ - ปลอดภ ยต อยาเสพต ด/แหล งเร งรมย /แหล งการพน น มอมเมาเยาวชน - สภาพแวดล อมของโรงเร ยนเหมาะสม เอ อต อการเร ยนร - สภาพแวดล อมด /ปลอดโปร ง/ไม แออ ด/บรรยากาศร มร น - การคมนาคมสะดวก ม รถร บจ าง/รถประจาทางผ าน - ม รถร บส งระหว างโรงเร ยนก บบ าน - บ คลากรม ความร ความสามารถ/เอาใจใส ด แลเด กเป นอย างด - ส งเสร มค ณภาพบ คลกรให ม จรรยาบรรณคร - สน บสน นด านการพ ฒนาบ คลากร - ผ ปกครองม ศร ทธา/ท ศนคต /ความเช อม น ท ด ต อโรงเร ยน 6.2 ข อจาก ด/จ ดอ อน (เล อกได มากกว า 1 ข อ และเพ มเต มได ) - ผ ปกครองส วนใหญ ม ฐานะยากจน - ต งอย ในช มชนท ม โรงเร ยนเอกชน/โรงเร ยนเทศบาล/โรงเร ยนร ฐบาล หลายโรง - ท พ กอาศ ยของผ เร ยนห างไกลจากโรงเร ยน - ผ เร ยนม ท กษะการค ด/ต งคาถาม/แสวงหาความร น อย - งบประมาณม ไม เพ ยงพอ - ไม ม ห องประช มท รองร บสาหร บคนจานวนมาก - ไม สามารถขยายการศ กษาในระด บท ส งข นได - โรงเร ยนม ขนาดเล กจ งขาดรายได นามาพ ฒนา

12 12 - ขาดการน เทศต ดตามจากหน วยงานท เก ยวข อง - การทาก จกรรมของโรงเร ยนข นอย ก บว นหย ดของผ ปกครอง - ผ ปกครองไม เข าใจหล กส ตรและการจ ดก จกรรมเพ อเตร ยมความพร อม - ผ ปกครองม รายได น อย - ครอบคร วแตกแยกม ผลกระทบด านส ขน ส ย ค ณธรรม จร ยธรรม - ผ ปกครองส วนใหญ ม การศ กษาต ากว าระด บปร ญญาตร 7. ข อม ลด านงบประมาณ และทร พยากร 7.1 งบประมาณ ( ร บ - จ าย ) รายร บ บาท รายจ าย บาท เง นงบประมาณ (เง นอ ดหน นรายห ว) 5,526, งบดาเน นการ 4,756,667 เง นนอกงบประมาณ - งบพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 1,564,100 รวม 5,526, รวม 6,320, เคร องคอมพ วเตอร พร อมโปรแกรมใช งาน ม ท งหมด เคร อง คอมพ วเตอร จานวน (เคร อง) 1. ใช ในการเร ยนการสอน ใช ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตได ใช ในการบร หาร ห องปฏ บ ต การม ท งหมด. ห อง ได แก ห องคอมพ วเตอร 1..ห อง ห องว ทยาศาสตร 1..ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา -..ห อง ห องศ ลปะ 1..ห อง ห องนาฏศ ลป / ดนตร 1..ห อง ห องพยาบาล 1..ห อง ห องศาสนส มพ นธ 1..ห อง ห องแนะแนว 1..ห อง ห องพละ 1..ห อง ห องล กเส อ -..ห อง ห องส อการเร ยนการสอน 2..ห อง ห องว ชาการ..ห อง ห องคหกรรม 1..ห อง ห องธ รการ การเง น 1..ห อง ห องโรเน ยว 1..ห อง ห องจ ดเย บ 1..ห อง ห องปกครอง 1..ห อง ห องพ ฒนาการเร ยนร อน บาล 1..ห อง

13 13 8. แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 8.1 ห องสม ด ม ขนาด 6 x 24..ตารางเมตร จานวนหน งส อค นคว าในห องสม ด จานวน 3,800..เล ม จานวนผ เร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาน ค ดเป น คน/ว น 8.2 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน - สวนเกษตร - เร อนเพาะชา - สนามเด กเล น - ลานก จกรรม - ป ายน เทศ/บอร ด - ม มหน งส อ - โรงอาหาร - สหการภายในโรงเร ยน 8.2 แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายนอก - โบสถ /ว ด/ม สย ด /โบราณสถาน/โบราณว ตถ /พ พ ธภ ณฑ - สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณ ย /สถาน ตารวจ/เทศบาล - ธนาคาร/โรงแรม/ห างสรรพส นค า/ตลาด/โรงงาน - พ นท เพาะปล ก/ไร /สวน - ห ตถกรรมพ นบ าน/ส นค าพ นเม อง - ค ายล กเส อ ภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ าน/ ภ ม ป ญญาท องถ น/ ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร / ผ เร ยน ท ประเภทความร จานวนคร ง 1. การประกอบว ชาช พ 1 คร ง / ป 2. การเกษตร 2 คร ง / ป 3. คหกรรม - 4. ห ตถกรรม - 5. ศ ลปะ/ดนตร - 6. ก ฬา - 7. ว ฒนธรรม/จาร ต-ประเพณ บ อยๆ 8. ศาสนา/ค ณธรรม จร ยธรรม/ค ณล กษณะท พ งประสงค 1 คร ง / ป 9. ความปลอดภ ย/อ บ ต เหต /กฎหมาย/ระเบ ยบว น ย 1 คร ง / ป 10. ส ขภาพ/การแพทย /ส ขอนาม ย 2 คร ง / เทอม 11. ส งแวดล อม/ทร พยากร การจ ดการเร ยนการสอน/หล กส ตร/การประเม น 2 คร ง / ป

14 ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ผลงานด เด น ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล สถานศ กษา โรงเร ยนศ ลรว รองชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดแห เท ยน เข าพรรษา ประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา ประจาป 2556 เทศบาลตาบลเช ยงดาว ผ บร หาร นางสาววร นธร งามประเท องโสภา ผ บร หารสถานศ กษาด เด น ค ร สภา เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 คร นางว จ ตรา ไพรพนาดอน คร ผ สอนด เด น กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ค ร สภา เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 นางส ภาร กษ จ นเต บ คร ด ศร สถาบ น ฝ ายการศ กษาโรงเร ยน เคร อส งฆมณฑลเช ยงใหม นางสาวมณ กา ป องศร คร ด เด นระด บปฐมว ย สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม นายว ระพงษ ไพรพนาดอน คร ด เด นระด บประถมศ กษา สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม นางสาวส พ ตร ม สว สด คร ด เด นระด บม ธยมศ กษา สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม น กเร ยน 1. เด กหญ งส ก ญญามาศ ท าก น ชนะเล ศอ นด บ 1 การอ านและจ บใจความ ระด บ ป เด กหญ งส ก ญญามาศ ท าก น รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรม การอ าน และจ บใจความ ระด บช น ป เด กชายเทพบด นทร ใจอ นสม ชนะเล ศอ นด บ 1 ก จกรรม Spelling Bee ระด บ ป เด กชายเทพบด นทร ใจอ นสม รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรม Spelling Bee ระด บ ป.1-3 สพป. เช ยงใหม เขต 3 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บภาคเหน อ จ. เพชรบ รณ สพป.เช ยงใหม เขต 3 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บภาคเหน อ จ. เพชรบ รณ สพม. 34 กล มดอยอ างขาง

15 น กเร ยน 5. นายปร ชา เยอส อ นายป ยะพงษ ป กคา ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรมสร างสรรค ผลงานทางคณ ตศาสตร โดยโปรแกรม GSP ระด บ ม เด กชายศ กด ช ย ทน นช ย ชนะเล ศอ นด บ 1 ก จกรรม ข บร องเพลงสากล ชาย ระด บ ม. 1-3 สพม. 34 กล มดอยอ างขาง 7. เด กหญ งส ร ปร ญา ทองสะอาด เยาวชนด เด น ระด บปฐมว ย สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 8. เด กชายญาณช ย จ นพงษ เยาวชนด เด น ระด บประถมศ กษา ป.1-3 สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 9. เด กชายท กษ ดน ย ใจหาญ เยาวชนด เด น ระด บประถมศ กษา ป.4-6 สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 10. นายสหร ฐ คาซาว เยาวชนด เด น ระด บม ธยมศ กษาตอนต น สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 15

16 ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป ท ผ านมา (พ.ศ.2555) ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย น าหน ก คะแนน ระด บ คะแนน ท ได ค ณภาพ ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ด เย ยม มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย ด เย ยม มาตรฐานท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ด เย ยม มาตรฐานท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคม ด เย ยม มาตรฐานท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญา ด มาก ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 5 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประ ส ทธ พล ด มาก มาตรฐานท 6 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล ด มาก มาตรฐานท 7 แนวการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 8 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง ด ด านท 3 มาตรฐานด านค ณภาพการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด มาก มาตรฐานท 9 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร ด มาก ด านท 4 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด มาก มาตรฐานท 10 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ว ส ยท ศน ด มาก และจ ดเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ย ด านท 5 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ด มาก มาตรฐานท 11 การพ ฒนาสถานศ กษาตามนโยบายและแนวทางปฏ ร ปการศ กษา ด มาก เพ อยกระด บค ณภาพให ส งข น คะแนนรวม ด มาก

17 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาประถมศ กษาและ หร อม ธยมศ กษา น าหน ก คะแนน ระด บ คะแนน ท ได ค ณภาพ ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ด มาก มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ด มาก มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ด มาก มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ด มาก ตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ด มาก ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ด มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด มาก ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล ด เย ยม มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ด ด มาก ประส ทธ ผล มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตาม ด มาก บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรม ด มาก พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ด มาก ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท ด มาก กาหนดในกฎกระทรวง ด านท 3 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด เย ยม มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป น ด มาก ส งคมแห งการเร ยนร ด านท 4 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด มาก มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา ด มาก และจ ดเน นท กาหนดข น ด านท 5 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ด มาก มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น ด เย ยม คะแนนรวม ด มาก

18 8.6. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกท ผ านมา ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม โรงเร ยนศ ลรว ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เม อว นท 17 ถ ง 19 ส งหาคม 2554 ผล การประเม นค ณภาพภายนอก ของสถานศ กษา ม การประเม น 3 กล ม ค อ กล มต งบ งช ความสาเร จ กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป นตารางด งต อไปน ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) น าหน ก คะแนน คะแนนท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกายสมว ย ด มาก ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจสมว ย ด มาก ต วบงช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ด มาก ต วบงช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ด ต วบงช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไป ด มาก ต วบงช ท 6 ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป นสาค ญ ด ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนา ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก นค ณภาพภายใน ด มาก กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธ ก จและว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ด มาก ด มาก ด คะแนนรวม ด มาก สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาปฐมว ย (3 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน ผลรวมคะแนนประเม นสถานศ กษา คะแนน ม ค ณภาพระด บด มาก การร บรองมาตรฐานสถานศ กษาประเภทโรงเร ยน ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช ม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดท ม ระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช 18

19 19 ในภาพรวมสถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จ ดเด น 1. ผ บร หารเป นผ ม ความร ความสามารถ ม มน ษยส มพ นธ รวมท งม ความม งม นในการพ ฒนาสถานศ กษาให เจร ญข น 2. คร ม จานวนพอเพ ยง และท กคนล วนม ความขย นข นแข ง ม ความพร อมท จะช วยก นพ ฒนาสถานศ กษาให ด ข น 3. ผ เร ยนม ค ณสมบ ต ท ด ด านพ ฒนาการทางร างกาย อารมณ จ ตใจ และส งคม สมว ย เด กท จบช นอน บาล 3 ม ความพร อมท จะร บการศ กษาในช นท ส งข นต อไป 4. สถานศ กษาม ความพร อมด านอาคาร สถานท ม ป จจ ยเก อหน นท งจากงบประมาณของร ฐ และความ ร วมม อภาคเอกชน 5. ม ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ม ผล การพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา ม ผลการดาเน นงาน โครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาอย างเด นช ด จ ดท ควรพ ฒนา 1. ควรพ ฒนาเด กด านสต ป ญญา ความสามารถในการจดจ าส งต างๆได ด านความค ดรวบยอดเก ยวก บส ง ต างๆ ท เก ดจากการเร ยนร ด านความสารถแก ป ญหาได เหมาะสมตามว ย 2. ควรพ ฒนาคร ด านเทคน คการสอนท เก ยวก บการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการด านสต ป ญญา ตอบสนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด ก 3. ควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในด านคร เก ยวก บความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ล กจ าง และพน กงาน 4. ควรพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให ม ประส ทธ ภาพย งข น ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนาตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ด านผลการจ ดการศ กษา คร ผ สอนควรพ ฒนาเด กด านความสามารถจดจาส งต างๆได ด านความค ดรวบยอดเก ยวก บส งต างๆ ท เก ด จากการเร ยนร ด านความสามารถแก ป ญหาได เหมาะสมตามว ย โดยให คร ศ กษาค นคว าทฤษฎ งานว จ ย ด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เหมาะสมนามาใช พ ฒนาเด กปฐมว ย 2. ด านการบร หารจ ดการศ กษา 1) สถานศ กษาควรจ ดให ม คร ปฐมว ยให เพ ยงพอ และม ค ณภาพโดยการให คร ท ย งไม ม ว ฒ คร ด านการจ ด การศ กษาปฐมว ย ได เข าร บการศ กษาอบรมด านการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ย พ ฒนาคร ด านเทคน คการ สอนท เก ยวก บการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการเด กในท กด าน โดยเน นพ ฒนาความสามารถของคร ใน ส วนท ขาด 2) ผ บร หารควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในการพ ฒนาคร ด านความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ท กคน โดยหาท นให เข าร บการศ กษา อบรม หาท นจ างงานระยะยาว ปร บเง นเด อนให พอก บค าครองช พ

20 3. ด านการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 1) คร ควรได ร บการพ ฒนาด านการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการด านสต ป ญญา ตอบสนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด ก โดยการว เคราะห ความสารถในการจ ดการเร ยนการสอนของคร โดยให คร เข าร บ การศ กษาอบรมเพ มเต มในส วนท ขาด 2) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร ด านการว ดผล ประเม นผล และการพ ฒนาเคร องม อว ดผลเด กในระด บปฐมว ยให ม ค ณภาพ รวมท งการฝ กปฏ บ ต การจ ดทาเคร องม อว ดผลประเม นผล และการสอนท เน นการค ดว เคราะห เพ มข น 3) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร และส งเสร มให คร ผล ต และใช ส อด าน ICT เพ มข น เช น การส บค นงานว จ ย การ หาส อในอ นเทอร เน ตมาใช ให เพ มข น การใช โปรแกรมผล ตส อ เช น publisher flip album โปรแกรมสร าง เว ป หร อ สร างบล อก ระด บการศ กษาข นพ นฐาน : ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาประถมศ กษา และม ธยมศ กษา น าหน ก (คะแนน) คะแนนท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ด มาก ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ด มาก ต วบงช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ด ต วบงช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ทาเป น ด ต วบงช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน พอใช ต วบงช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ด สาค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนาสถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษาและ ด มาก ต นส งก ด กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน / ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด 20

21 21 สถานศ กษาม ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช สถานศ กษาม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดท ม ระด บค ณภาพต องปร บปร ง หร อ ต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช สร ปผลการจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในภาพรวม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จ ดเด น 1. ผ บร หารเป นผ ม ความร ความสามารถ ม มน ษยส มพ นธ รวมท งม ความม งม นในการพ ฒนาสถานศ กษาให เจร ญ ข น 2. คร ม จานวนพอเพ ยง และท กคนล วนม ความขย นข นแข ง ม ความพร อมท จะช วยก นพ ฒนาสถานศ กษาให ด ข น 3. ผ เร ยนม ค ณสมบ ต ท งด านส ขภาพอนาม ย ด านส นทร ยภาพ รวมท งการม มารยาท ม ส มมาคมรวะ ส ภาพ อ อนน อม พร อมท จะร บการศ กษาอบรม 4. สถานศ กษาม ความพร อมด านอาคาร สถานท ม ป จจ ยเก อหน นท งจากงบประมาณของร ฐ และความร วมม อ ภาคเอกชน ม ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง สถานศ กษา ม ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา ม ผล การดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาอย างเด นช ด จ ดท ควรพ ฒนา 1. ควรพ ฒนาผ เร ยนด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านความสามารถในการอ าน การเข ยน การค ดว เคราะห การวางแผนการท างานอย างเป นระบบ ด านความสามารถในการน าเทคโนโลย สารสนเทศช นส งมาใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น 2. ควรพ ฒนาคร ด านเทคน คการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. ควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในด านคร เก ยวก บความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ล กจ าง และพน กงาน 4. ควรพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให ม ประส ทธ ภาพย งข น ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนาตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ด านผลการจ ดการศ กษา 1) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาด านการค ดเป นทาเป น การร จ กทางานให เป นไปตามลาด บข นตอน โดยการ จ ดการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบโครงงาน รายงาน และก จกรรมการฝ กท กษะ 2) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาให เป นบ คคลแห งการเร ยนร โดยเฉพาะเร ยนร เก ยวก บการนาเอาเทคโนโลย ช นส งมาใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น 3) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดย ให ผ เร ยนม ประสบการณ ในการทาแบบทดสอบ ให มากข น

22 2. ด านการบร หารจ ดการศ กษา 1) สถานศ กษาควรนาผลการประเม นในรอบท สามไปว เคราะห เพ อก าหนดแนวทางในการพ ฒนาให ตรงก บความ ต องการในการพ ฒนาของแต ละต วบ งช ต วบ งช ท ม ป ญหามากท ส ดควรได ร บการแก ไข โดยการจ ดก จกรรม อย างเข มท ส ดเพ อการแก ป ญหาน น 2) สถานศ กษาควรกาหนดมาตรการอย างเข มเพ อแก ป ญหาผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยเฉพาะในกล มสาระการ เร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาต างประเทศ 3) สถานศ กษาควรใช ว ธ การบร หารแบบม ส วนร วม โดยให บ คลากรท กฝ ายม ส วนร วมช วยค ด ช วยทา ให ท กคน เก ดความร ส กเป นเจ าของสถานศ กษาร วมก น 3. ด านการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 1) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร ด านการว ดผล ประเม นผล และการพ ฒนาเคร องม อให ม ค ณภาพรวมท งการจ ด คล งข อสอบ (I-tem bank) การฝ กปฏ บ ต การจ ดทาเคร องม อ และการสอบท เน นการค ดว เคราะห เพ มข น 2) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร และส งเสร มให คร ผล ต และใช ส อด าน ICT เพ มข น เช น การส บค นงานว จ ย การหา ส อในอ นเทอร เน ตมาใช ให เพ มข น การใช โปรแกรมผล ตส อ เช น publisher flip album โปรแกรมสร าง เว ป หร อ สร างบล อก 22

23 23 บทท 2 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป พ นธก จ 1.จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรมม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ และค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ น และเป นบ คคลตามอ ตล กษณ ของ โรงเร ยน กลย ทธ 1.พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 4.ส งเสร มอ ตล กษณ ของสถานศ กษาให โดดเด น เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ ร อยละ/ป โครงการ/ก จกรรม/ ฝ ายร บผ ดชอบ 1.ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค (มฐ.2,) 1.ร อยละของผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด ข น ไป (มฐ.2.1) 2. ร อยละของผ เร ยนเป นล กท ด ของพ อแม เป น น กเร ยนท ด ของโรงเร ยนและช มชนท แตกต างและ หลากหลาย (มฐ.2.2,2.3) 3. ร อยละของน กเร ยนเข าร วมก จกรรม โครงการ อน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อมอย างน อยป ละ 2 คร ง (มฐ.2.4) 2.สถานศ กษาม อ ตล กษณ ท โดดเด น (มฐ.14) 1. สถานศ กษาม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (มฐ.14.1) 2. สถานศ กษาม แผนปฏ บ ต การโครงการ ก จกรรม ท เน นปร ชญาและว ส ยท ศน เป าหมาย และอ ตล กษณ (มฐ.14.1) ภาระงาน โครงการหน น อยปฐมว ย 2. โครงการค ณธรรม ความร ส ส งคม 3.โครงการก จกรรมว น สาค ญ ก จกรรมแยกขยะใน โรงเร ยน 2.ก จกรรมประกวดช ดร ไซเค ล 1.แผนพ ฒนาประจาป 2.แผนปฏ บ ต งานประจาป 3.ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจาป 1.โครงการงานอภ บาล 2.โครงการค ณธรรม ความร ส ส งคม แผนกอน บาล ฝ ายว ชาการ ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายอาคารฯ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารฯ ฝ ายก จการฯ ฝ ายว ชาการ

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information