รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556"

Transcription

1 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา รายงานการพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาประจ าป 2556 ของสถานศ กษาฉบ บน ได จ ดท าข นตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 48 ท ได ก าหนดไว ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร การศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทารายงานประจาป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพ ภายนอก คณะผ จ ดทาขอขอบค ณคณะทางานและผ เก ยวข องท กท านท ม ส วนร วมในการจ ดทาและหว งว ารายงานฉบ บ น จะสามารถสร างความเข าใจให หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชนถ งผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนศ ลรว ต อไป คณะผ จ ดทา 30 พฤษภาคม 2556

3 3 สารบ ญ บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป 20 บทท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา - ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย 31 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 31 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 35 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 40 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 41 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม 42 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน 43 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา 51 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร 62 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 64 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม 65 - สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานของสถานศ กษา 67 - ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา 73 - ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต 77 หน า บทท 4 สร ปผลการพ ฒนา 80

4 4 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษาศ ลรว ต งอย เลขท 68 หม 8 ถนนเช ยงใหม -ฝาง ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร website ต งอย ในเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต ได ร บอน ญาตจ ดต งเม อป พ.ศ เป ดสอนต งแต ระด บ อน บาล ถ งระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 2. ข อม ลด านการบร หาร 2.1 ผ ร บใบอน ญาต(นาย/นาง/นางสาว) ณรงค ช ย หม นศ กษา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา พ ฒนาส งคม ดารงตาแหน งต งแต 3 ม นาคม 2551 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 6 ป 3 เด อน 2.2 ผ จ ดการ (นาย/นาง/นางสาว) วร นธร งามประเท องโสภา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา บร หารการศ กษา ดารงตาแหน งต งแต 8 พฤษภาคม 2552 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป 1 เด อน 2.3 ผ อานวยการ (นาย/นาง/นางสาว) วร นธร งามประเท องโสภา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา บร หารการศ กษา ดารงตาแหน งต งแต 8 พฤษภาคม 2552 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป 1 เด อน 2.4 ประว ต โดยย อ คาขว ญ และว ตถ ประสงค เฉพาะของสถานศ กษา ประว ต โรงเร ยนศ ลรว เป นโรงเร ยนเอกชนคาทอล ก ส งก ดส งฆมณทลเช ยงใหม ก อต งเม อว นท 7 ม ถ นายน พ.ศ ตามใบอน ญาตเลขท 3 / 2500 โดยบาทหลวงเอล ซาเบลรอลล ในนามของม สซ ง โรม นคาทอล กกร งเทพฯ เป นเจ าของ ม พ นท ด าเน นการ 12 ไร ม ว ตถ ประสงค เพ อให การศ กษาอบรมแก เด กและ เยาวชนให เป นผ ม ความร ความสามารถ ม ความพร อมท งทางด านว ชาการ ควบค ไปก บด านการม ค ณธรรมจร ยธรรม ให ความช วยเหล อเด กยากจนหร อด อยโอกาส อ นเป นเอกล กษณ และจ ตตารมณ ของโรงเร ยนคาทอล ก ให น กเร ยน ได เร ยนร ถ งค ณค าของช ว ต ให ท กคนม ความเสมอภาคย ดม นในระบอบประชาธ ปไตย ส งเสร มให น กเร ยนอย ร วมก น ในส งคมอย างม ความส ขและเป นพลเม องด ของชาต ป พ.ศ ได ปร บเปล ยนคณะผ บร หาร โดยม สซ งโรม นคาทอล กเช ยงใหม อน ญาตให คณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตร แห งประเทศไทย เข ามาด าเน นการบร หารโรงเร ยนอย างเป นทางการ โดยเซอร แอนน วาร สน เจร ญ ด ารงต าแหน งเป นผ จ ดการและคร ใหญ ม บาทหลวงเจ าอาวาสว ดคาทอล ก เขตเช ยงดาว เป นผ แทนผ ร บ ใบอน ญาต โรงเร ยนศ ลรว ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ภายใต ก าก บด แลของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 เป ดการสอนต งแต ระด บช นปฐมว ย ประถมศ กษา และ ม ธยมศ กษาตอนต น จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานของกระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนได ใช หล กส ตรอ งมาตรฐาน โดยสอดแทรกหล กส ตรท องถ นและความต องการของช มชนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ และบ รณาการเข าก บกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ง 8 กล มสาระการเร ยนร ม การจ ดก จกรรมพ ฒนา

5 ผ เร ยนท ตรงก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน เพ อเป ดโอกาสและเสร มสร างการเร ยนร ให ก บน กเร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให สอดคล องก บนโยบายและปร ชญาของโรงเร ยนท ว า ศ กษาด ม ว น ย ใจเมตตา ใฝ หา ค ณธรรม เล ศล าการงาน คต พจน ท ว า ค ณธรรม น อมน า ป ญญา และอ ตล กษณ ของโรงเร ยนท ว า ซ อส ตย และ เมตตา ป จจ บ นโรงเร ยนศ ลรว ม บาทหลวงณรงค ช ย หม นศ กษา ด ารงต าแหน งผ แทนผ ร บใบอน ญาตและเจ า อาวาสว ดน กบ ญไมเก ล การ กอยส เซอร วร นธร งามประเท องโสภา ด ารงต าแหน งผ จ ดการและผ อ านวยการ บาทหลวงชาญช ย ศร ส ทธ จรรยา ดารงตาแหน งผ ช วยเจ าอาวาสและจ ตตาธ การของโรงเร ยน เซอร โฟสต นา ป องศร ด ารงต าแหน งผ ช วยผ อ านวยการแผนกโภชนาการและแผนกปฐมว ย และ เซอร แอสแตล โด งสน น ด ารงต าแหน ง ผ ช วยฝ ายว ชาการ ม คร ท งหมด 41 คน คร ชาย 14 คน คร หญ ง 27 คน ม น กเร ยนท งหมด 649 คน น กเร ยนชาย 334 คน น กเร ยนหญ ง 315 คน ม พน กงานท งหมด 14 คน ชาย 6 คน หญ ง 8 คน ม อาคารเร ยนคอนกร ต เสร มเหล ก 3 หล ง ค อ อาคารเซนต โรเบ ร ต อาคารเซนต โยเซฟ และอาคารอ บลร ตน ม ห องเร ยน 21 ห อง ห องสม ด ห องคอมพ วเตอร ประถมและม ธยม ห องบร การสารสนเทศ ม มอาเซ ยน และห องปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ พร อมส งอานวยความสะดวก ตลอดจนม การจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โรงเร ยน ได พ ฒนาปร บปร ง เปล ยนแปลงและปร บเปล ยนในหลาย ๆ ด าน เพ อให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต และให เหมาะสมก บสภาพการณ ในส งคมและความต องการของช มชน 5

6 6 2.5 โครงสร างการบร หาร (แผนภ ม ) ม ขนายกส งฆมณฑลเช ยงใหม ผ แทนผ ร บใบอน ญาต ชมรมผ ปกครองและคร ผ จ ดการ / ผ อานวยการ คณะกรรมการโรงเร ยน ฝ ายบร หารจ ดการ ฝ ายบ คลากร ฝ ายว ชาการ ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายอาคารสถานท - การเง น / การบ ญช - งานธ รการ - งานสารบรรณ / ประชาส มพ นธ - งานจ ดหา / จ ดช อพ สด คร ภ ณฑ -งานทะเบ ยนและสถ ต - แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา - งานสรรหาบ คลากร - งานพ ฒนาบ คลากร - งานกาก บ/ ประเม น / สร างขว ญและกาล งใจ - งานหล กส ตรการเร ยน การสอนและก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร - งานเทคโนโลย ส อการสอน แหล งการเร ยนร และห องสม ด - งานพ ฒนาท กษะและ ส นทร ยภาพน กเร ยน - งานน เทศการสอน - งานว ดผลประเม นผลและ งานว จ ย - งานพ ฒนาน กเร ยน - งานปกครอง - งานอนาม ยและประก น ส ขภาพ - งานล กเส อ / เนตรนาร - งานสภาน กเร ยน - งานส มพ นธ ช มชน สมาคม ผ ปกครองและผ ปกครอง เคร อข าย - งานอภ บาลและส งเสร ม ค ณธรรมจร ยธรรมศ ลธรรม - งานแนะแนวและชมรมศ ษย เก า - งานวางแผนการใช อาคาร สถานท - งานควบค ม ด แล และ บาร งร กษาอาคารสถานท - งานด แลร กษาพ สด คร ภ ณฑ - งานด แลร กษาพ ฒนา ส งแวดล อมและแหล งการ เร ยนร

7 2.6 ปร ชญาและว ส ยท ศน สถานศ กษา ปร ชญา ศ กษาด ม ว น ย ใจเมตตา ใฝ หาค ณธรรม เล ศล าการงาน ว ส ยท ศน โรงเร ยนศ ลรว ม งพ ฒนาผ เร ยนเป นคนด ม มาตรฐานด านความร ควบค ก บการค ดอย างเป น ระบบ เป นบ คคลท ใฝ ร เน นคร ส ผ เร ยนเป นสาค ญ ม ประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ส งเสร มแหล งเร ยนร จาก ช มชนส โรงเร ยน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน 2.7 พ นธก จและเป าหมายสถานศ กษา พ นธก จ 1. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรมม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ และค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ น และเป นบ คคลตามอ ตล กษณ ของโรงเร ยน 2. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตรสถานศ กษา 3. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล 4. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง 5. ส งเสร มและพ ฒนาสถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตรและกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 6. ส งเสร มและพ ฒนาการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย างเป นระบบ 7. ส งเสร มและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษาใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกอย าง ค มค า 8. จ ดก จกรรมส งเสร มนโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพส ประชาคมอาเซ ยน เป าหมาย 1. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค (มฐ.2) 2. สถานศ กษาม อ ตล กษณ ท โดดเด น (มฐ.14) 3. ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได (มฐ.6) 4. ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ (มฐ.1) 5. ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตรสถานศ กษา (มฐ.5) 6. ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล (มฐ.4) 7. ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (มฐ.3) 8. สถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตรและกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (มฐ.10) 9. คร จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ (มฐ.7) 10. สถานศ กษาม การจ ดประก นค ณภาพภายในอย างเป นระบบ (มฐ.12) 11. สถานศ กษาม การใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกอย างค มค า (มฐ.11, 13) 12.สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมตามนโยบาย ม งเน นตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อยกระด บ ประชาคม อาเซ ยน (มฐ.15) 13. ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาตามนโยบายทางการปฏ ร ปการศ กษา (มฐ.8, 9) 7

8 8 3. ข อม ลผ เร ยน 3.1 ท ต ง กทม. ภ ม ภาค 3.2 โรงเร ยน ล กษณะโรงเร ยน สาม ญท วไป สาม ญศ กษาและ EP EP อ สลามศ กษา การก ศล การสอนศาสนาอ สลามควบค ว ชาสาม ญของม ลน ธ /ม สย ด ระด บท เป ดสอน ปฐมว ย ปฐมว ย ประถมศ กษา ปฐมว ย ม.ต น ปฐมว ย ม.ปลาย ประถมศ กษา ประถมศ กษา ม.ต น ประถมศ กษา ม.ปลาย ม.ต น ม.ปลาย อ นๆ 3.3 จานวนห องเร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการ ระด บช น ม.ต น ม.ปลาย จานวนห องเร ยน ไทย EP อ สลาม รวม เตร ยมอน บาล อน บาล ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ น ๆ รวม จานวนผ เร ยนจาแนกตามหล กส ตร/โครงการและเพศ หล กส ตรโครงการ/ จานวนผ เร ยน ระด บช น ไทย EP อ สลาม รวม ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง รวม เตร ยมอน บาล อน บาล ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ น ๆ รวม

9 9 3.5 ล กษณะผ ร บใบอน ญาต บ คคลธรรมดา น ต บ คคล ห างห นส วนจาก ด/บร ษ ท ม ลน ธ ในพ ทธศาสนา/ การก ศลของว ด ม ลน ธ ในคร สต ศาสนา อ น ๆ (ระบ ) จานวนผ เร ยนท ม ล กษณะพ เศษ รายการ ม ลน ธ ในศาสนาอ สลาม จานวน (คน) อน บาล ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม 1. ผ เร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม ผ เร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการ ผ เร ยนป ญญาเล ศ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ศ ลปะ นาฏศ ลป /ดนตร พลศ กษา อ น ๆ (ระบ ) ผ เร ยนท ต องการความช วยเหล อเป น พ เศษ 4.1 ยากจน ด อยโอกาส อ น ๆ (ระบ ) ผ เร ยนซ าช น ผ เร ยนท ขาดเร ยนมากกว าร อยละ ของเวลาเร ยน (ว น) ตลอดป การศ กษา 7. ผ เร ยนลาออกกลางค น ผ เร ยนท ทาช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ผ เร ยนท อย ในภาวะเส ยง 9.1 เอดส ยาเสพต ด ความร นแรง พฤต กรรมก าวร าวตามคาว น จฉ ยของแพทย

10 10 4. ข อม ลบ คลากร 4.1 จานวนบ คลากร จาแนกตามหน าท เพศ ระด บการศ กษา อาย และประสบการณ เพศ (คน) ระด บการศ กษา (คน) อาย ประสบการณ ประเภทบ คลากร ชาย หญ ง ต ากว า ป.ตร ส งกว า เฉล ย ในตาแหน ง (เฉล ย) ป.ตร ป.ตร (ป ) (ป ) ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ และ ผ อานวยการ ผ ร บใบอน ญาตและผ จ ดการ ผ ร บใบอน ญาตและ ผ อานวยการ ผ จ ดการและผ อานวยการ ผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อานวยการ รองผ อานวยการ คร คร พ เศษ คร ต างประเทศ พ เล ยง สน บสน นการสอน น กการภารโรง คนข บรถ ยามร กษาความปลอดภ ย อ น ๆ(ระบ...) จานวนคร ประจาการท ได สอนตรงตามว ชาเอก 35.คน 4.3 จานวนคร ประจาการท ไม ได สอนตรงตามว ชาเอก 5.คน 4.4 สาขาท ขาดแคลนคร ภาษาไทย - คน คณ ตศาสตร - คน ว ทยาศาสตร - คน ส งคมศ กษา -.คน ส ขศ กษา -...คน ศ ลปศ กษา...-.คน การอาช พฯ. -...คน ภาษาต างประเทศ. -.คน คอมพ วเตอร - คน

11 11 5. สภาพช มชนโดยรวม 5.1 อาช พหล กของช มชน ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ น ๆ (ระบ ) ศาสนาท ช มชนน บถ อ ค อ พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กข อ น ๆ อาช พหล กของผ ปกครองส วนใหญ ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ น ๆ (ระบ ) ศาสนาท ผ ปกครองส วนใหญ น บถ อ ค อ พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กข อ น ๆ รายได เฉล ยของผ ปกครองต อครอบคร ว 50,000 บาทต อป 6. โอกาสและข อจาก ดของสถานศ กษา 6.1 โอกาส /จ ดแข ง - ต งอย ในเม อง อย ใกล สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/หน วยงานอ น ๆ - ปลอดภ ยต อยาเสพต ด/แหล งเร งรมย /แหล งการพน น มอมเมาเยาวชน - สภาพแวดล อมของโรงเร ยนเหมาะสม เอ อต อการเร ยนร - สภาพแวดล อมด /ปลอดโปร ง/ไม แออ ด/บรรยากาศร มร น - การคมนาคมสะดวก ม รถร บจ าง/รถประจาทางผ าน - ม รถร บส งระหว างโรงเร ยนก บบ าน - บ คลากรม ความร ความสามารถ/เอาใจใส ด แลเด กเป นอย างด - ส งเสร มค ณภาพบ คลกรให ม จรรยาบรรณคร - สน บสน นด านการพ ฒนาบ คลากร - ผ ปกครองม ศร ทธา/ท ศนคต /ความเช อม น ท ด ต อโรงเร ยน 6.2 ข อจาก ด/จ ดอ อน (เล อกได มากกว า 1 ข อ และเพ มเต มได ) - ผ ปกครองส วนใหญ ม ฐานะยากจน - ต งอย ในช มชนท ม โรงเร ยนเอกชน/โรงเร ยนเทศบาล/โรงเร ยนร ฐบาล หลายโรง - ท พ กอาศ ยของผ เร ยนห างไกลจากโรงเร ยน - ผ เร ยนม ท กษะการค ด/ต งคาถาม/แสวงหาความร น อย - งบประมาณม ไม เพ ยงพอ - ไม ม ห องประช มท รองร บสาหร บคนจานวนมาก - ไม สามารถขยายการศ กษาในระด บท ส งข นได - โรงเร ยนม ขนาดเล กจ งขาดรายได นามาพ ฒนา

12 12 - ขาดการน เทศต ดตามจากหน วยงานท เก ยวข อง - การทาก จกรรมของโรงเร ยนข นอย ก บว นหย ดของผ ปกครอง - ผ ปกครองไม เข าใจหล กส ตรและการจ ดก จกรรมเพ อเตร ยมความพร อม - ผ ปกครองม รายได น อย - ครอบคร วแตกแยกม ผลกระทบด านส ขน ส ย ค ณธรรม จร ยธรรม - ผ ปกครองส วนใหญ ม การศ กษาต ากว าระด บปร ญญาตร 7. ข อม ลด านงบประมาณ และทร พยากร 7.1 งบประมาณ ( ร บ - จ าย ) รายร บ บาท รายจ าย บาท เง นงบประมาณ (เง นอ ดหน นรายห ว) 5,526, งบดาเน นการ 4,756,667 เง นนอกงบประมาณ - งบพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 1,564,100 รวม 5,526, รวม 6,320, เคร องคอมพ วเตอร พร อมโปรแกรมใช งาน ม ท งหมด เคร อง คอมพ วเตอร จานวน (เคร อง) 1. ใช ในการเร ยนการสอน ใช ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตได ใช ในการบร หาร ห องปฏ บ ต การม ท งหมด. ห อง ได แก ห องคอมพ วเตอร 1..ห อง ห องว ทยาศาสตร 1..ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา -..ห อง ห องศ ลปะ 1..ห อง ห องนาฏศ ลป / ดนตร 1..ห อง ห องพยาบาล 1..ห อง ห องศาสนส มพ นธ 1..ห อง ห องแนะแนว 1..ห อง ห องพละ 1..ห อง ห องล กเส อ -..ห อง ห องส อการเร ยนการสอน 2..ห อง ห องว ชาการ..ห อง ห องคหกรรม 1..ห อง ห องธ รการ การเง น 1..ห อง ห องโรเน ยว 1..ห อง ห องจ ดเย บ 1..ห อง ห องปกครอง 1..ห อง ห องพ ฒนาการเร ยนร อน บาล 1..ห อง

13 13 8. แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 8.1 ห องสม ด ม ขนาด 6 x 24..ตารางเมตร จานวนหน งส อค นคว าในห องสม ด จานวน 3,800..เล ม จานวนผ เร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาน ค ดเป น คน/ว น 8.2 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน - สวนเกษตร - เร อนเพาะชา - สนามเด กเล น - ลานก จกรรม - ป ายน เทศ/บอร ด - ม มหน งส อ - โรงอาหาร - สหการภายในโรงเร ยน 8.2 แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายนอก - โบสถ /ว ด/ม สย ด /โบราณสถาน/โบราณว ตถ /พ พ ธภ ณฑ - สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณ ย /สถาน ตารวจ/เทศบาล - ธนาคาร/โรงแรม/ห างสรรพส นค า/ตลาด/โรงงาน - พ นท เพาะปล ก/ไร /สวน - ห ตถกรรมพ นบ าน/ส นค าพ นเม อง - ค ายล กเส อ ภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ าน/ ภ ม ป ญญาท องถ น/ ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร / ผ เร ยน ท ประเภทความร จานวนคร ง 1. การประกอบว ชาช พ 1 คร ง / ป 2. การเกษตร 2 คร ง / ป 3. คหกรรม - 4. ห ตถกรรม - 5. ศ ลปะ/ดนตร - 6. ก ฬา - 7. ว ฒนธรรม/จาร ต-ประเพณ บ อยๆ 8. ศาสนา/ค ณธรรม จร ยธรรม/ค ณล กษณะท พ งประสงค 1 คร ง / ป 9. ความปลอดภ ย/อ บ ต เหต /กฎหมาย/ระเบ ยบว น ย 1 คร ง / ป 10. ส ขภาพ/การแพทย /ส ขอนาม ย 2 คร ง / เทอม 11. ส งแวดล อม/ทร พยากร การจ ดการเร ยนการสอน/หล กส ตร/การประเม น 2 คร ง / ป

14 ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ผลงานด เด น ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล สถานศ กษา โรงเร ยนศ ลรว รองชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดแห เท ยน เข าพรรษา ประเพณ แห เท ยนเข าพรรษา ประจาป 2556 เทศบาลตาบลเช ยงดาว ผ บร หาร นางสาววร นธร งามประเท องโสภา ผ บร หารสถานศ กษาด เด น ค ร สภา เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 คร นางว จ ตรา ไพรพนาดอน คร ผ สอนด เด น กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ค ร สภา เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 นางส ภาร กษ จ นเต บ คร ด ศร สถาบ น ฝ ายการศ กษาโรงเร ยน เคร อส งฆมณฑลเช ยงใหม นางสาวมณ กา ป องศร คร ด เด นระด บปฐมว ย สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม นายว ระพงษ ไพรพนาดอน คร ด เด นระด บประถมศ กษา สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม นางสาวส พ ตร ม สว สด คร ด เด นระด บม ธยมศ กษา สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม น กเร ยน 1. เด กหญ งส ก ญญามาศ ท าก น ชนะเล ศอ นด บ 1 การอ านและจ บใจความ ระด บ ป เด กหญ งส ก ญญามาศ ท าก น รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรม การอ าน และจ บใจความ ระด บช น ป เด กชายเทพบด นทร ใจอ นสม ชนะเล ศอ นด บ 1 ก จกรรม Spelling Bee ระด บ ป เด กชายเทพบด นทร ใจอ นสม รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรม Spelling Bee ระด บ ป.1-3 สพป. เช ยงใหม เขต 3 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บภาคเหน อ จ. เพชรบ รณ สพป.เช ยงใหม เขต 3 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บภาคเหน อ จ. เพชรบ รณ สพม. 34 กล มดอยอ างขาง

15 น กเร ยน 5. นายปร ชา เยอส อ นายป ยะพงษ ป กคา ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล รางว ลระด บเหร ยญเง น ก จกรรมสร างสรรค ผลงานทางคณ ตศาสตร โดยโปรแกรม GSP ระด บ ม เด กชายศ กด ช ย ทน นช ย ชนะเล ศอ นด บ 1 ก จกรรม ข บร องเพลงสากล ชาย ระด บ ม. 1-3 สพม. 34 กล มดอยอ างขาง 7. เด กหญ งส ร ปร ญา ทองสะอาด เยาวชนด เด น ระด บปฐมว ย สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 8. เด กชายญาณช ย จ นพงษ เยาวชนด เด น ระด บประถมศ กษา ป.1-3 สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 9. เด กชายท กษ ดน ย ใจหาญ เยาวชนด เด น ระด บประถมศ กษา ป.4-6 สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 10. นายสหร ฐ คาซาว เยาวชนด เด น ระด บม ธยมศ กษาตอนต น สาน กงานส งเสร ม การศ กษาเอกชน จ งหว ด เช ยงใหม 15

16 ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป ท ผ านมา (พ.ศ.2555) ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย น าหน ก คะแนน ระด บ คะแนน ท ได ค ณภาพ ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ด เย ยม มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย ด เย ยม มาตรฐานท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ด เย ยม มาตรฐานท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคม ด เย ยม มาตรฐานท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญา ด มาก ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 5 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประ ส ทธ พล ด มาก มาตรฐานท 6 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล ด มาก มาตรฐานท 7 แนวการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 8 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง ด ด านท 3 มาตรฐานด านค ณภาพการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด มาก มาตรฐานท 9 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร ด มาก ด านท 4 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด มาก มาตรฐานท 10 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ว ส ยท ศน ด มาก และจ ดเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ย ด านท 5 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ด มาก มาตรฐานท 11 การพ ฒนาสถานศ กษาตามนโยบายและแนวทางปฏ ร ปการศ กษา ด มาก เพ อยกระด บค ณภาพให ส งข น คะแนนรวม ด มาก

17 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาประถมศ กษาและ หร อม ธยมศ กษา น าหน ก คะแนน ระด บ คะแนน ท ได ค ณภาพ ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ด มาก มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ด มาก มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ด มาก มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ด มาก ตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ด มาก ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ด มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด มาก ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ด มาก มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล ด เย ยม มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ด ด มาก ประส ทธ ผล มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตาม ด มาก บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรม ด มาก พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ด มาก ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท ด มาก กาหนดในกฎกระทรวง ด านท 3 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด เย ยม มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป น ด มาก ส งคมแห งการเร ยนร ด านท 4 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด มาก มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา ด มาก และจ ดเน นท กาหนดข น ด านท 5 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ด มาก มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น ด เย ยม คะแนนรวม ด มาก

18 8.6. ผลการประเม นค ณภาพภายนอกท ผ านมา ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม โรงเร ยนศ ลรว ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เม อว นท 17 ถ ง 19 ส งหาคม 2554 ผล การประเม นค ณภาพภายนอก ของสถานศ กษา ม การประเม น 3 กล ม ค อ กล มต งบ งช ความสาเร จ กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป นตารางด งต อไปน ระด บการศ กษาปฐมว ย การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) น าหน ก คะแนน คะแนนท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกายสมว ย ด มาก ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจสมว ย ด มาก ต วบงช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ด มาก ต วบงช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ด ต วบงช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไป ด มาก ต วบงช ท 6 ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป นสาค ญ ด ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนา ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก นค ณภาพภายใน ด มาก กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธ ก จและว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ด มาก ด มาก ด คะแนนรวม ด มาก สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาปฐมว ย (3 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน ผลรวมคะแนนประเม นสถานศ กษา คะแนน ม ค ณภาพระด บด มาก การร บรองมาตรฐานสถานศ กษาประเภทโรงเร ยน ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช ม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดท ม ระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช 18

19 19 ในภาพรวมสถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จ ดเด น 1. ผ บร หารเป นผ ม ความร ความสามารถ ม มน ษยส มพ นธ รวมท งม ความม งม นในการพ ฒนาสถานศ กษาให เจร ญข น 2. คร ม จานวนพอเพ ยง และท กคนล วนม ความขย นข นแข ง ม ความพร อมท จะช วยก นพ ฒนาสถานศ กษาให ด ข น 3. ผ เร ยนม ค ณสมบ ต ท ด ด านพ ฒนาการทางร างกาย อารมณ จ ตใจ และส งคม สมว ย เด กท จบช นอน บาล 3 ม ความพร อมท จะร บการศ กษาในช นท ส งข นต อไป 4. สถานศ กษาม ความพร อมด านอาคาร สถานท ม ป จจ ยเก อหน นท งจากงบประมาณของร ฐ และความ ร วมม อภาคเอกชน 5. ม ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ม ผล การพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา ม ผลการดาเน นงาน โครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาอย างเด นช ด จ ดท ควรพ ฒนา 1. ควรพ ฒนาเด กด านสต ป ญญา ความสามารถในการจดจ าส งต างๆได ด านความค ดรวบยอดเก ยวก บส ง ต างๆ ท เก ดจากการเร ยนร ด านความสารถแก ป ญหาได เหมาะสมตามว ย 2. ควรพ ฒนาคร ด านเทคน คการสอนท เก ยวก บการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการด านสต ป ญญา ตอบสนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด ก 3. ควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในด านคร เก ยวก บความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ล กจ าง และพน กงาน 4. ควรพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให ม ประส ทธ ภาพย งข น ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนาตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ด านผลการจ ดการศ กษา คร ผ สอนควรพ ฒนาเด กด านความสามารถจดจาส งต างๆได ด านความค ดรวบยอดเก ยวก บส งต างๆ ท เก ด จากการเร ยนร ด านความสามารถแก ป ญหาได เหมาะสมตามว ย โดยให คร ศ กษาค นคว าทฤษฎ งานว จ ย ด านการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เหมาะสมนามาใช พ ฒนาเด กปฐมว ย 2. ด านการบร หารจ ดการศ กษา 1) สถานศ กษาควรจ ดให ม คร ปฐมว ยให เพ ยงพอ และม ค ณภาพโดยการให คร ท ย งไม ม ว ฒ คร ด านการจ ด การศ กษาปฐมว ย ได เข าร บการศ กษาอบรมด านการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ย พ ฒนาคร ด านเทคน คการ สอนท เก ยวก บการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการเด กในท กด าน โดยเน นพ ฒนาความสามารถของคร ใน ส วนท ขาด 2) ผ บร หารควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในการพ ฒนาคร ด านความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ท กคน โดยหาท นให เข าร บการศ กษา อบรม หาท นจ างงานระยะยาว ปร บเง นเด อนให พอก บค าครองช พ

20 3. ด านการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 1) คร ควรได ร บการพ ฒนาด านการส งเสร มการเร ยนร เพ อพ ฒนาการด านสต ป ญญา ตอบสนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด ก โดยการว เคราะห ความสารถในการจ ดการเร ยนการสอนของคร โดยให คร เข าร บ การศ กษาอบรมเพ มเต มในส วนท ขาด 2) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร ด านการว ดผล ประเม นผล และการพ ฒนาเคร องม อว ดผลเด กในระด บปฐมว ยให ม ค ณภาพ รวมท งการฝ กปฏ บ ต การจ ดทาเคร องม อว ดผลประเม นผล และการสอนท เน นการค ดว เคราะห เพ มข น 3) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร และส งเสร มให คร ผล ต และใช ส อด าน ICT เพ มข น เช น การส บค นงานว จ ย การ หาส อในอ นเทอร เน ตมาใช ให เพ มข น การใช โปรแกรมผล ตส อ เช น publisher flip album โปรแกรมสร าง เว ป หร อ สร างบล อก ระด บการศ กษาข นพ นฐาน : ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาประถมศ กษา และม ธยมศ กษา น าหน ก (คะแนน) คะแนนท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ด มาก ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ด มาก ต วบงช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ด ต วบงช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ทาเป น ด ต วบงช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน พอใช ต วบงช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ด สาค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนาสถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษาและ ด มาก ต นส งก ด กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน / ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด 20

21 21 สถานศ กษาม ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช สถานศ กษาม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดท ม ระด บค ณภาพต องปร บปร ง หร อ ต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช สร ปผลการจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในภาพรวม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จ ดเด น 1. ผ บร หารเป นผ ม ความร ความสามารถ ม มน ษยส มพ นธ รวมท งม ความม งม นในการพ ฒนาสถานศ กษาให เจร ญ ข น 2. คร ม จานวนพอเพ ยง และท กคนล วนม ความขย นข นแข ง ม ความพร อมท จะช วยก นพ ฒนาสถานศ กษาให ด ข น 3. ผ เร ยนม ค ณสมบ ต ท งด านส ขภาพอนาม ย ด านส นทร ยภาพ รวมท งการม มารยาท ม ส มมาคมรวะ ส ภาพ อ อนน อม พร อมท จะร บการศ กษาอบรม 4. สถานศ กษาม ความพร อมด านอาคาร สถานท ม ป จจ ยเก อหน นท งจากงบประมาณของร ฐ และความร วมม อ ภาคเอกชน ม ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง สถานศ กษา ม ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา ม ผล การดาเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาอย างเด นช ด จ ดท ควรพ ฒนา 1. ควรพ ฒนาผ เร ยนด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านความสามารถในการอ าน การเข ยน การค ดว เคราะห การวางแผนการท างานอย างเป นระบบ ด านความสามารถในการน าเทคโนโลย สารสนเทศช นส งมาใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น 2. ควรพ ฒนาคร ด านเทคน คการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3. ควรพ ฒนาประส ทธ ภาพของสถานศ กษาในด านคร เก ยวก บความม งคงในการปฏ บ ต หน าท พร อมท งให ขว ญกาล งใจแก คร ล กจ าง และพน กงาน 4. ควรพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให ม ประส ทธ ภาพย งข น ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนาตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ด านผลการจ ดการศ กษา 1) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาด านการค ดเป นทาเป น การร จ กทางานให เป นไปตามลาด บข นตอน โดยการ จ ดการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบโครงงาน รายงาน และก จกรรมการฝ กท กษะ 2) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาให เป นบ คคลแห งการเร ยนร โดยเฉพาะเร ยนร เก ยวก บการนาเอาเทคโนโลย ช นส งมาใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น 3) ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดย ให ผ เร ยนม ประสบการณ ในการทาแบบทดสอบ ให มากข น

22 2. ด านการบร หารจ ดการศ กษา 1) สถานศ กษาควรนาผลการประเม นในรอบท สามไปว เคราะห เพ อก าหนดแนวทางในการพ ฒนาให ตรงก บความ ต องการในการพ ฒนาของแต ละต วบ งช ต วบ งช ท ม ป ญหามากท ส ดควรได ร บการแก ไข โดยการจ ดก จกรรม อย างเข มท ส ดเพ อการแก ป ญหาน น 2) สถานศ กษาควรกาหนดมาตรการอย างเข มเพ อแก ป ญหาผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยเฉพาะในกล มสาระการ เร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาต างประเทศ 3) สถานศ กษาควรใช ว ธ การบร หารแบบม ส วนร วม โดยให บ คลากรท กฝ ายม ส วนร วมช วยค ด ช วยทา ให ท กคน เก ดความร ส กเป นเจ าของสถานศ กษาร วมก น 3. ด านการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 1) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร ด านการว ดผล ประเม นผล และการพ ฒนาเคร องม อให ม ค ณภาพรวมท งการจ ด คล งข อสอบ (I-tem bank) การฝ กปฏ บ ต การจ ดทาเคร องม อ และการสอบท เน นการค ดว เคราะห เพ มข น 2) สถานศ กษาควรพ ฒนาคร และส งเสร มให คร ผล ต และใช ส อด าน ICT เพ มข น เช น การส บค นงานว จ ย การหา ส อในอ นเทอร เน ตมาใช ให เพ มข น การใช โปรแกรมผล ตส อ เช น publisher flip album โปรแกรมสร าง เว ป หร อ สร างบล อก 22

23 23 บทท 2 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป พ นธก จ 1.จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรมม ส ขภาวะท ด ม ส นทร ยภาพ และค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ น และเป นบ คคลตามอ ตล กษณ ของ โรงเร ยน กลย ทธ 1.พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 4.ส งเสร มอ ตล กษณ ของสถานศ กษาให โดดเด น เป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ ร อยละ/ป โครงการ/ก จกรรม/ ฝ ายร บผ ดชอบ 1.ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค (มฐ.2,) 1.ร อยละของผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด ข น ไป (มฐ.2.1) 2. ร อยละของผ เร ยนเป นล กท ด ของพ อแม เป น น กเร ยนท ด ของโรงเร ยนและช มชนท แตกต างและ หลากหลาย (มฐ.2.2,2.3) 3. ร อยละของน กเร ยนเข าร วมก จกรรม โครงการ อน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อมอย างน อยป ละ 2 คร ง (มฐ.2.4) 2.สถานศ กษาม อ ตล กษณ ท โดดเด น (มฐ.14) 1. สถานศ กษาม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (มฐ.14.1) 2. สถานศ กษาม แผนปฏ บ ต การโครงการ ก จกรรม ท เน นปร ชญาและว ส ยท ศน เป าหมาย และอ ตล กษณ (มฐ.14.1) ภาระงาน โครงการหน น อยปฐมว ย 2. โครงการค ณธรรม ความร ส ส งคม 3.โครงการก จกรรมว น สาค ญ ก จกรรมแยกขยะใน โรงเร ยน 2.ก จกรรมประกวดช ดร ไซเค ล 1.แผนพ ฒนาประจาป 2.แผนปฏ บ ต งานประจาป 3.ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจาป 1.โครงการงานอภ บาล 2.โครงการค ณธรรม ความร ส ส งคม แผนกอน บาล ฝ ายว ชาการ ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายอาคารฯ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบร หารฯ ฝ ายก จการฯ ฝ ายว ชาการ

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information