รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕"

Transcription

1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ เลขท ๒๑๐ ถนนราชว ถ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด จ งหว ดกร งเทพมหานคร ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร รห สสถานศ กษา ๑๑๑๐๑๐๐๔๐๖ สาน กงานคณะกรรมการสงเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ๒ คาน า ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแหงชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ม สาระบ ญญ ต ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ในมาตรา ๔๘ กาหนดให สถานศ กษาต องจ ดระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อวาการประก น ค ณภาพ เป นสวนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา ท ต องดาเน นการอยางตอเน อง โดยม การจ ด ทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป เสนอตอหนวยงานต นส งก ด หนวยงานท เก ยวข อง และ เป ดเผยตอสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก น ค ณภาพภายนอกจากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ จ ดทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ซ ง รวบรวมข อม ล ผลการดาเน นงาน และแนวทางการพ ฒนาโรงเร ยนให ม ค ณภาพ ขอขอบค ณคณะกรรมการ สถานศ กษา คร น กเร ยน ผ ปกครอง และบ คลากรท เก ยวข อง ท ให ความรวมม อเป นอยางด โรงเร ยนใช รายงาน ฉบ บน เป นฐานข อม ลการดาเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม ค ณภาพให ด ย งข นตอไป (นางสาวก ลยาณ จ กษ ร กษ ) ผ อานวยการโรงเร ยน ว นท ๒๗ เด อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

3 ๓ คาน า สารบ ญ หน า บทท ท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๔ บทท ท ๒ แผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ๓๓ บทท ท ๓ ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๔๑ ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานประจาป ของสถานศ กษา ๔๑ ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๔๖ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๔๖ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ๕๖ มาตรฐานด านการสร างส งคมแหงการเร ยนร ๖๕ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานด านมาตรการสงเสร ม ๖๗ ๖๘ สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานของสถานศ กษา ๗๐ ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา ๗๑ ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต ๗๖ บทท ๔ สร ปผลการพ ฒนาและการน าไปใช สร ปผลการดาเน นการในภาพรวม ๗๙ จ ดเดนและจ ดท ควรพ ฒนา ๗๙ แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ๘๔ ภาคผนวก ก รายช อคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ๘๖ ภาคผนวก ข ตารางสร ปผลการประเม นการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๙๐

4 บทท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑. ข อม ลท วไป ๑.๑ ช อโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ต งอย ท ๒๑๐ ถนนราชว ถ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด จ งหว ด กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย ๑๐๗๐๐ ส งก ดสาน กบร หารงานคณะกรรมการสงเสร มการศ กษาเอกชน โทรศ พท ๐๒-๔๒๔-๒๒๔๔, ๐๒-๔๒๔ ๕๗๗๗, ๐๒-๔๒๔- ๕๓๗๗-๗๙ โทรสาร ๐๒-๔๓๕-๔๓๙๗ website : ๑.๒ ได ร บอน ญาตจ ดต งเม อป พ.ศ. ๒๔๗๕ ๑.๓ เป ดสอนต งแตระด บประถมศ กษาป ท ๑ ถ งระด บม ธยมศ กษาป ท ๖ ๑.๔ เน อท ๑๕ ไร ๑๕๗ ตารางวา ๑.๕ เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร ๑.๖ ประว ต โรงเร ยนโดยยอ โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ เป นโรงเร ยนสตร กอต งข นเม อ ว นท ๑ ก นยายน พ.ศ.๒๔๗๕ ในว งพระเจ าบรมวงศ เธอกรมหม นท วากรวงศ ประว ต ในราชสก ลเกษมศร ถนนขาว แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต กร งเทพฯ บนเน อท ๕ ไรเศษ สมเด จพระมห ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรมพระบรมราชชนก พระราชทานทร พย สวนพระองค ให หมอมเจ าหญ งศ ขศร สมร เกษมศร และหมอมเจ าพ นศร เกษม เกษมศร เสด จ ไปด งานด านการศ กษาย งประเทศในย โรป จ งถ อได วาพระองค ทรงเป นพระผ พระราชทานกาเน ดโรงเร ยน ได ร บรองว ทยฐานะ เม อป พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยม หมอมเจ าหญ งศ ขศร สมร เกษมศร ผ ทรงกอต งโรงเร ยนเป นอาจารย ใหญพระองค แรก และหมอมเจ าพ นศร เกษม เกษมศร เป นอาจารย ใหญพระองค ท ๒ ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ จ งได ย ายโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ มาต งอย ณ สถานท ป จจ บ น ม นายศ ภโยค คงจาเน ยร เป นผ ร บใบอน ญาต แผนท โรงเร ยน ๔

5 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ แบงโครงสร างการบร หารงานเป น ๗ ฝาย ได แก ฝายแผนงาน ฝาย บร การ ฝายทร พยากร ฝายธ รการ ฝายว ชาการ ฝายปกครอง และฝายประจา ผ บร หารย ดหล ก ธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ และใช เทคน คการพ ฒนาตามกระบวนการ PDCA ๕ คณะกรรมการเคร อขายผ ปกครอง ผ จ ดการ นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา คณะกรรมการดาเน นงาน ผ อานวยการ น.ส.ก ลยาณ จ กษ ร กษ ฝ ายแผนงาน นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา สาขา ฝ ายบร การ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ฝ ายทร พยากร นายศ ภโยค คงจาเน ยร ฝ ายธ รการ นางจงศร สมร ร จ เทศ ฝ ายว ชาการ น.ส.เขมะพ นธ เช ดเก ยรต ก ล ฝ ายปกครอง นางธาร ณ ย งถาวร ฝ ายประจา น.ส.ก งกาญจน ว เศษส นธ -งานนโยบายและแผน -งานพ ฒนาทร พยากร บ คคล -งานต ดตามและประเม น ค ณภาพภายใน -งานว เทศส มพ นธ -งานอาคารสถานท -งานพยาบาล -งานโภชนาการ -งานสว สด การและ ความปลอดภ ย -งานสาธารณ ปโภค -งานส มพ นธ ช มชน - งานเทคโนโลย สารสนเทศ - งานโสตท ศน ปกรณ -งานประชาส มพ นธ - งานธ รการ - งานทะเบ ยน / สถ ต - งานการเง น - งานสารบรรณ - งานจ ดซ อ - งานพ สด,/คร ภ ณฑ -งานพ ฒนาค ณภาพว ชาการ -งานกล มสาระการเร ยนร ฯ -งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -งานทะเบ ยนและว ดผล -งานห องสม ด -งานแนะแนว -งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน -งานอน ร กษ พล งงานและ ส งแวดล อม -งานสงเสร มปร ชญาและ เอกล กษณ ของโรงเร ยน -งานสงเสร มระเบ ยบว น ย คร และน กเร ยน -งานปกครองคร และ น กเร ยน -งานสงเสร มก จการ- น กเร ยน -งานปกครองน กเร ยน ประจา -งานก จกรรมน กเร ยน ประจา -งานสว สด การน กเร ยน ประจา -งานด แลและร กษา สาธารณสมบ ต -งานอาสาส มพ นธ ช มชน ๑.๗ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ว ส ยท ศน (Vision) โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ม การบร หารจ ดการให ผ เร ยนม ค ณภาพทางว ชาการ ก าวท นเทคโนโลย ม ว ฒนธรรมงดงาม ม จ ตสาน กตอสวนรวม พ ฒนามาตรฐานคร ม การประสานส มพ นธ ก บสถานศ กษาอ นๆ ท งในและตางประเทศ ภายในป ๒๕๕๘ พ นธก จ (Mission) ๑. สงเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความก าวหน าทางด านว ชาการ ศ ลปะ ดนตร และก ฬา ๒. พ ฒนาระบบเทคโนโลย ให ท นสม ย สะดวกตอการใช งาน สงเสร มให ผ สอนและผ เร ยนใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และการจ ดการเร ยนการสอน

6 ๖ ๓. สงเสร มให ผ เร ยนร กประเพณ ม ว ฒนธรรมงดงามอยางไทย ๔. ปล กฝ งให ผ เร ยนร กชาต ศาสน กษ ตร ย และดาเน นช ว ตตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ๕. สงเสร มให ผ เร ยนม จ ตสาน กร บผ ดชอบตอตนเอง สวนรวม และส งแวดล อม ๖. สงเสร มสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเอง ค ณภาพการสอน และการปฏ บ ต งาน ๗. สงเสร มให ม การประสานส มพ นธ ระหวางสถานศ กษาท งในและตางประเทศ ๘. พ ฒนาสถานท และภ ม ท ศน ของโรงเร ยนท เอ อตอการเร ยนร เป าหมาย (Goals) ๑. คาเฉล ยผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน เพ มข นท กระด บช นท กรายว ชา ๒. ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ๓. ผ เร ยนและผ สอนม ส อเทคโนโลย ใช อยางเพ ยงพอก บความต องการและสามารถใช งานเพ อ การศ กษาได อยางม ประส ทธ ภาพ ๔. ผ เร ยนร ร กษ เอกล กษณ โรงเร ยน ๕. ผ เร ยนย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมและคาน ยมท พ งประสงค ๖. ผ สอนได ร บการพ ฒนาด านเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญอยางท วถ ง และสามารถ ใช ได อยางม ประส ทธ ภาพ ๗. บ คลากรม ค ม อในการปฏ บ ต งานท ใช งานได ช ดเจน ๘. โรงเร ยนม การบร การอาหารและน าด มถ กหล กโภชนาการ ๙. สงเสร มประสานส มพ นธ ก บโรงเร ยนอ นๆ ท งในและตางประเทศ ๑๐. โรงเร ยนม อาคารสถานท และภ ม ท ศน ท เอ อตอการเร ยนร ๑.๘ เอกล กษณ /อ ตล กษณ เอกล กษณ ของโรงเร ยน ร กประเพณ ม มรรยาทงาม อ ตล กษณ ของโรงเร ยน น กเร ยนจะด เพราะม ว ฒนธรรม น กเร ยนจะเป นผ น าเพราะม ความร ๑.๙ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป าหมายท ๑ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด คาเฉล ยผลส มฤทธ ๑. ม งพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนโดยใช ผลส มฤทธ ๑. ร อยละ ๑๐๐ ของรายว ชาท ม ทางการเร ยนของผ เร ยน ทางการเร ยนเป นฐานในการพ ฒนา คาเฉล ยระด บผลการเร ยน เพ มข นท กระด บช นท กรายว ชา ๒. ม งพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โดยใช ข อม ล ไมน อยกวา ๓.๕ ผลการประเม นภายนอกเป นฐานการพ ฒนา ๒. ร อยละ ๑๐๐ ของรายว ชาท ม คะแนนเฉล ยผลการสอบ มาตรฐานท ร ฐจ ด(O-NET) ส งกวา คะแนนเฉล ยระด บประเทศ ไมน อยกวาร อยละ ๓๐ ๓. ร อยละ ๙๐ ของรายว ชาท ผ เร ยน ม ผลการทดสอบท ร ฐจ ดใน ระด บด เพ มข นจากป ท ผานมา

7 เป าหมายท ๒ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ๑. รณรงค ให ผ เร ยนร กการออกกาล งกาย ๑. ร อยละ๙๐ ของผ เร ยนท ม น าหน ก ๒. วางแผนรวมก บผ ปกครอง ด แลการบร โภคและ ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย การออกกาล งกายของผ เร ยน ๒. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม สวนส ง ๓. จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเพ มส ขภาพเฉพาะ ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย กล ม ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม ๔. จ ดคายพ ฒนารางกาย สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษา เป าหมายท ๓ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนและผ สอนม ส อเทคโนโลย ด านผ สอน ๑. ร อยละ ๘๐ ของผ สอนท ม ท กษะ ใช อยางเพ ยงพอก บความต องการ ๑. พ ฒนาผ สอนในการใช ส อเทคโนโลย ท ม ในการใช ส อเทคโนโลย และสามารถใช งานเพ อการศ กษา ในโรงเร ยน ๒. คาเฉล ยการใช ส อเทคโนโลย ได อยางม ประส ทธ ภาพ ๒. สงเสร มให ผ สอนใช ส อเทคโนโลย โดยระบ ใน ของผ สอน ๑๕ คร งตอป แผนการเร ยนร ให ช ดเจน เหมาะสม และ ๓. ผ เร ยนร อยละ ๘๐ ใช บร การ ดาเน นการตามแผน คอมพ วเตอร ในโรงเร ยน ๓. ปร บปร งเพ มเต มส อเทคโนโลย และสถานท ให เหมาะสมก บความต องการใช งาน ๔. เพ มจานวนเคร องคอมพ วเตอร ตอผ สอนได ใช งานในอ ตราสวน ๑ : ๕ ด านผ เร ยน ๑. เพ มประส ทธ ภาพของเคร องคอมพ วเตอร ด าน Hardware Software และส อเทคโนโลย ด าน การศ กษาให ท นสม ย และพร อมใช งานอย เสมอ ๒. จ ดบร การให ผ เร ยนได ใช คอมพ วเตอร เพ อ การศ กษาอยางเต มท เป าหมายท ๔ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนร ร กษ เอกล กษณ โรงเร ยน ๑. สงเสร มให ผ เร ยนเร ยนร ขนบธรรมเน ยม ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม ปรเพณ และภ ม ป ญญาไทย สวนรวมในประเพณ ของโรงเร ยน ๒. สน บสน นและฝ กฝนให ผ เร ยนม มารยาทงาม ๒. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม อยางไทย มารยาทงาม เป าหมายท ๕ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนย ดม นในค ณธรรม ๑. กาหนดบ คลากรทาหน าท ตรวจ กาก บแนวทาง ผ เก ยวข องร อยละ ๙๐ ม จร ยธรรมและคาน ยมท พ งประสงค ทาให ผ เร ยนม ระเบ ยบว น ย และ ความพ งพอใจตอพฤต กรรมของ ม ความร บผ ดชอบตอตนเองเพ มข น ผ เร ยนในด านค ณธรรม จร ยธรรม ๒. รวมม อก บเคร อขายผ ปกครองด านการสงเสร ม และม จ ตสาน กท ด ตอส งคม ระเบ ยบว น ยและความร บผ ดชอบของผ เร ยน ๓. จ ดทาค ม อเก ยวก บกฎระเบ ยบท ผ เร ยนต อง ปฏ บ ต พร อมข นตอนการลงโทษให ช ดเจน ๔. จ ดคายค ณธรรม ๗

8 ๕. รวมม อก บหนวยงานภายนอกจ ดก จกรรม การอน ร กษ ส งแวดล อม เป าหมายท ๖ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ สอนได ร บการพ ฒนาด าน ๑. สงเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพของผ สอนในด าน ๑. ผ สอนท กคนได ร บ เทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยน เทคน คว ธ การสอน การพ ฒนาด านเทคน คว ธ เป นสาค ญอยางท วถ ง และ ๒. จ ดกล มเพ อศ กษาเทคน คการสอนแบบตางๆ การสอนตรงตามว ชาท สอน สามารถใช ได อยางม ๓. จ ดทาแผนการเร ยนร โดยเสนอเทคน คว ธ ในป ๒๕๕๖ ประส ทธ ภาพ การสอนท หลากหลาย และม การปร บปร ง ๒. ผ สอนอยางน อยร อยละ ๘๐ พ ฒนา เทคน คว ธ การสอนเป นประจา สามารถสอนโดยใช เทคน ค ๔. ปร บระบบน เทศ จ ดทาน เทศภายในของแตละ ว ธ การสอนหลากหลาย กล มสาระการเร ยนร เพ อส งเกตการสอนและ ๓. ร อยละ ๘๐ ของผ สอนท แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ผานการน เทศตามเกณฑ ท ๕. พ ฒนาเอกสารการประเม นเพ อการน เทศภายใน กาหนด โดยเน นการใช เทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ เป าหมายท ๗ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด บ คลากรม ค ม อในการปฏ บ ต งาน ๑. ปร บและกาหนดบทบาท และ หน าท ตาม ๑. บ คลากรท กตาแหนงม ค ม อ ท ใช งานได ช ดเจน โครงสร าง และสายงาน ให ครอบคล มและ ปฏ บ ต งานในป ๒๕๕๕ ม ความช ดเจน ๒. บ คลากรท กตาแหนง ๒. ให ผ เก ยวข องร และเข าใจในบทบาทและหน าท อยางน อยร อยละ๙๐ สามารถ ตามตาแหนง ปฏ บ ต งานได ตรงตามหน าท เป าหมายท ๘ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด โรงเร ยนม การบร การอาหาร น าด ม และน าด มถ กหล กโภชนาการ ๑. ปร บปร งระบบการด แลและตรวจสอบการทางาน ๑. จานวนชน ดของอาหารและ ของเคร องกรองน าและต น าด ม เคร องด มท ไมถ กหล กโภชนาการ ๒. รณรงค ให ความร ก บผ เร ยน ในการใช ต น าด มท ลดลงหมดในป ๒๕๕๖ ถ กว ธ ๒. ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ๓ ม การตรวจสอบค ณภาพน าด มน าใช จากหนวย อาหารและน าด มจากหนวยงาน งานท เก ยวข องและรายงานผลให ทราบท วก น ท เก ยวข องผานเกณฑ ในระด บ อาหารกลางว น ด มาก ๑. ปร บเปล ยนรายการอาหารให ม ค ณคาทาง โภชนาการเหมาะสมก บผ เร ยนแตละว ย ๒. จ ดป ายน เทศให ความร ในการบร โภคอาหารท ถ กต อง ๓. ควบค มอาหารกลางว นสาหร บผ เร ยนท ม น าหน กไมเป นไปตามเกณฑ การจาหนายอาหารและเคร องด ม ๑. รณรงค ให ความร แกผ ร บผ ดชอบเร อง การจาหนายอาหารและเคร องด ม สงเสร มให ๘

9 จาหนายอาหารเพ อส ขภาพ ๒. รณรงค ให ความร แกผ เร ยน ในการบร โภค อาหารและเคร องด มท ถ กหล กโภชนาการ ๓. ม การตรวจสอบค ณภาพอาหารและเคร องด ม จากหนวยงานท เก ยวข อง และรายงานผลให ทราบท วก น เป าหมายท ๙ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด สงเสร มประสานส มพ นธ ก บ ๑. จ ดก จกรรมประสานความส มพ นธ ก บโรงเร ยน ๑. จานวนก จกรรมท จ ดเพ อประสาน สถานศ กษาอ นๆ ท งในและ ตางๆ เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และให โรงเร ยน ส มพ นธ ระหวางโรงเร ยนเพ มข น ตางประเทศ เป นท ร จ กมากข น ๑๕ ก จกรรม ๒. ต ดตอแลกเปล ยนว ฒนธรรมก บประเทศตางๆ ๒. โรงเร ยนม การแลกเปล ยน เพ มข น ว ฒนธรรมก บตางประเทศ ๓. ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการตางๆ ของ เพ มข นป ละ ๑ โรงเร ยน โรงเร ยนทางเว บไซต และวารสาร ให เป นท ร จ ก มากข นท งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เป าหมายท ๑๐ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด โรงเร ยนม อาคารสถานท และ ๑. สร างอาคารเร ยนใหมท ท นสม ย ๑.ม แผนพ ฒนาอาคารเร ยนใหม ภ ม ท ศน ท เอ อตอการเร ยนร ๒. จ ดหาอ ปกรณ ท จาเป นในห องเร ยนและ ท ช ดเจน ห องปฏ บ ต การ ๒.ห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การ ๓. จ ดภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนให เป นระเบ ยบ ได ร บการพ ฒนาอยางตอเน อง สวยงาม สะอาด และเป นแหลงเร ยนร ของ ๓. ภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนเป นแหลง น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน เร ยนร เพ มข น ๒. ข อม ลผ บร หาร ๒.๑ ผ ร บใบอน ญาต นายศ ภโยค คงจาเน ยร ปร ญญาตร ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๘ ป ๒.๒ ผ จ ดการ นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา ปร ญญาโท สาขาการประถมศ กษา ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ.๒๔๒๓ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๓๔ ป ๒.๓. ผ อานวยการ นางสาวก ลยาณ จ กษ ร กษ ปร ญญาโท สาขาการศ กษา ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๔๖ ป ๒.๔ ผ ชวยผ บร หาร ๗ คน ฝายแผนงาน นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา ปร ญญาโท ผ ชวยผ จ ดการฝายบร การ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ปร ญญาตร ผ ชวยผ จ ดการฝายทร พยากร นายศ ภโยค คงจาเน ยร ปร ญญาตร ผ ชวยผ จ ดการฝายธ รการ นางจงศร สมร ร จ เทศ ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายว ชาการ นางสาวเขมะพ นธ เช ดเก ยรต ก ล ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายปกครอง นางธาร ณ ย งถาวร ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายประจา นางสาวก งกาญจน ว เศษส นธ ปร ญญาตร ๙

10 ๑๐ ๒.๕ ล กษณะผ ร บใบอน ญาต บ คคลธรรมดา ๓. ข อม ลน กเร ยน (ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕) ๓.๑ จานวนห องเร ยนและน กเร ยนจาแนกตามหล กส ตร ระด บช นเร ยน จานวนห อง หญ ง เฉล ยตอห อง ป.๑ ๔ ๑๑๔ ๒๘ ป.๒ ๕ ๑๗๘ ๓๖ ป.๓ ๕ ๑๖๔ ๓๓ ป.๔ ๕ ๑๘๗ ๓๘ ป.๕ ๕ ๑๘๕ ๓๗ ป.๖ ๕ ๒๑๔ ๔๓ รวม ๒๙ ๑,๐๔๒ ม.๑ ๕ ๒๕๐ ๕๐ ม.๒ ๕ ๒๒๓ ๔๕ ม.๓ ๖ ๒๖๗ ๔๕ ม.๔ ๔ ๒๑๓ ๕๓ ม.๕ ๔ ๒๑๘ ๕๕ ม.๖ ๔ ๒๐๕ ๕๑ รวม ๒๘ ๑,๓๗๖ รวมท งหมด ๕๗ ๒,๔๑๘ ๓.๒ จานวนผ เร ยนท ม ล กษณะพ เศษ - จานวนน กเร ยนท ม ความบกพรองเร ยนรวม ๓ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๓ - จานวนน กเร ยนม ภาวะท พโภชนาการ ๑๑๘ คน ค ดเป นร อยละ ๔.๙๔ - จานวนน กเร ยนต องการความชวยเหล อเป นพ เศษ ๒๘ คน ค ดเป นร อยละ ๑.๑๗ - จานวนน กเร ยนท ได รางว ลท นเร ยน ๑ ป ๒๔ คน ค ดเป นร อยละ ๑.๐๐ - จานวนน กเร ยนได ร บรางว ลเร ยนด ๔๘ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๐๑ - จานวนน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ได ร บรางว ลแผนทองผด งเก ยรต ๒๑ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐.๓๔ - จานวนน กเร ยนป ญญาเล ศ ๔ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๗ - จานวนน กเร ยนท ลาออกระหวางป ๔ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๗ - สถ ต การขาดเร ยน/ป ๘,๘๐๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๑๓ ๓.๓ จ านวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษาหร อส าน กงานกองท น สน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ๑,๒๑๕ คน ค ดเป นร อยละ ๕๐.๙๔ ๓.๔ จานวนน กเร ยนท ม น าหน กสวนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย ๒,๑๓๖ คน ค ดเป นร อยละ ๘๙.๕๖ ๓.๕ จานวนน กเร ยนท เข ารวมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด และน นทนาการ ๒,๓๘๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐

11 ๑๑ ๓..๖ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพอ แม ผ ปกครอง ๒,๓๘๑ คน ค ดเป นร อยละ ๙๙.๘๓ ๓.๗ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน ๒,๓๘๑ คน ค ดเป นร อยละ ๙๙.๘๓ ๓.๘ จานวนน กเร ยนท ทาก จกรรมบาเพ ญประโยชน ตอส งคมท งในและนอกประเทศ ๒,๓๐๔ คน ค ดเป นร อยละ ๙๖.๖๐ ๓.๙ จานวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอานและการส บค นจากเทคโนโลย สารสนเทศอยาง สม าเสมอ ๒,๓๐๔ คน ค ดเป นร อยละ ๙๖.๖๐ ๓.๑๐ จานวนน กเร ยนท ผานการประเม นความสามารถด านการค ดตามท กาหนดในหล กส ตร สถานศ กษา ๒,๓๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๙๗.๑๕ ๓.๑๑ จานวนน กเร ยนท ผานเกณฑ การประเม นตามความสามารถในการปร บต วเข าก บส งคมตามท กาหนดในหล กส ตรสถานศ กษา ๒,๓๒๑.คน ค ดเป นร อยละ ๙๗.๓๒ ๓.๑๒ จานวนน กเร ยนท จบหล กส ตร ป.๖ จานวน ๒๑๔ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ม.๓ จานวน ๒๖๗ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ม.๖ จานวน ๒๐๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๓.๑๓ อ ตราสวนคร : น กเร ยน ระด บประถมศ กษา ๑ : ๑๙ ระด บม ธยมศ กษา ๑ : ๒๔ ๔. ข อม ลบ คลากร ๔.๑ จานวนบ คลากร จาแนกตามหน าท เพศ ระด บการศ กษา อาย และประสบการณ เพศ (คน) ระด บการศ กษา (คน) อาย เฉล ย ประสบการณ ประเภทบ คลากร (ป ) ในตาแหนง (เฉล ย) ชาย หญ ง ตากวา ป.ตร ส งกวา (ป ) ป.ตร ป.ตร ผ ร บใบอน ญาต ๑ - - ๑-๕๑ ๘ ผ จ ดการ - ๑ - - ๑ ๓๔ ๓๔ ผ อานวยการ - ๑ - - ๑ ๔๖ ๔๖ ผ ชวย ๑ ๔-๒ ๓ ๕๙ ๑๘ คร ๑๔ ๙๗-๑๐๖ ๕ ๔๕.๙๔ ๑๗.๓๑ บ คลากรทางการศ กษา ๒ ๓๐ ๙ ๒๐ ๓ ๔๖.๒๒ ๑๔.๒๕ รวม ๑๘ ๑๓๓ ๙ ๑๒๙ ๑๓ ๕๓.๔๓ ๑๙.๑๑ ร อยละ ๑๑.๙๒ ๘๘.๐๘ ๕.๙๖ ๘๕.๔๓ ๘.๖๑ - - พน กงาน ๒๖ ๒๖ ๕๒ - - ๔๔.๙๔ ๑๗.๘๑ รวมท งหมด ๔๔ ๑๕๙ ๖๑ ๑๒๙ ๑๓ - - ร อยละ ๒๑.๖๘ ๗๘.๓๓ ๓๐.๐๕ ๖๓.๕๕ ๖.๔๐ - - จากตารางพบวา คร และบ คลากรสน บสน น จบการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป ร อยละ ๙๔.๐๔

12 ๑๒ จานวนคร จาแนกการสอนตามว ชาเอกและว ชาโท จานวนคร ท ทาการสอน ๑๑๔ คน สอนตรงตามว ชาเอก โท สอนตรงตามความถน ด เพศ ประถม ร อยละ ม ธยม ร อยละ ประถม ร อยละ ม ธยม ร อยละ ชาย ๒ ๑.๗๕ ๑๑ ๙.๖๕ ๑ ๐.๘๘ ๐ ๐.๐๐ หญ ง ๓๒ ๒๘.๐๗ ๔๒ ๓๖.๘๔ ๒๑ ๑๘.๔๒ ๕ ๔.๓๙ รวม ๓๔ ๒๙.๘๒ ๕๓ ๔๖.๔๙ ๒๒ ๑๙.๓๐ ๕ ๔.๓๙ จานวนคร ท สอนตรงตามว ชาเอก-โท ๘๗ คน ค ดเป นร อยละ ๗๖.๓๒ จานวนคร ท สอนตรงตามความถน ด ๒๗ คน ค ดเป นร อยละ ๒๓.๖๘ สาขาท ขาดแคลนคร ภาษาไทย ๑ คน ๕. ข อม ลอาคารสถานท อาคารเร ยน ๓ หล ง อาคารประกอบ ๗ หล ง ห องเร ยน ๕๗ ห อง ห องปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด ๓๓ ห อง ได แก ห องปฏ บ ต การอาหาร(ประถม) ห องปฏ บ ต การอาหาร(ม ธยม) ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห องพระพ ทธศาสนา ห องศ ลปะ ห องปฏ บ ต การภาษา ห องพลานาม ย ห องคอมพ วเตอร ห องต ดเย บ ห องดนตร ไทย ห องดนตร สากล ห องนาฏศ ลป ประถม ห องนาฏศ ลป ม ธยม ห องโสตท ศน ปกรณ ห องก จกรรมกล มสาระตางๆ ห องแนะแนว ห องว ดผล ห องสม ดพ นศร เกษม ห องพยาบาล ห องว ชาการ ห องประช มเฟ องฟ า ห องประช มทอร ศร และ ห องประช มสมาคมศ ษย เขมะส ร ฯ พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม/น นทนาการ ได แก สนามบาสเกตบอล สนามเด กเลน สนามหญ า สระวายน า ศาลาเฟ องฟ า หอประช มศ ขศร สมร และห องส มมนาทอร ศร ๖. ข อม ลงบประมาณ งบประมาณ (ร บ-จาย) รายร บ บาท รายจาย บาท เง นงบประมาณ(เง นอ ดหน นรายห ว) ๒๒,๒๙๕,๗๘๕.๖๐ พ ฒนาการเร ยนการสอน ๓,๕๓๓,๔๘๑.๕๖ เง นคาธรรมเน ยมพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๖,๙๘๙,๕๙๙.๐๐ พ ฒนาคร ๙๗,๙๙๘.๐๐ เง นเด อนคร และบ คลากร ๒๓,๐๙๘,๘๖๑.๐๔ รวมรายร บ ๒๙,๒๘๕,๓๘๔.๖๐ รวมรายจาย ๒๖,๗๓๐,๓๔๐.๖๐ งบดาเน นการ/เง นเด อน เง นคาจ าง ค ดเป นร อยละ ๗๘.๘๗ ของรายร บ งบพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ค ดเป นร อยละ ๑๒.๔๐ ของรายร บ

13 ๑๓ ๗. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม ๗.๑ อาช พหล กของช มชน ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ๗.๒ ศาสนาท ช มชนน บถ อ ค อ พ ทธ อ สลาม ๗.๓ อาช พหล กของผ ปกครองสวนใหญ ค อ ร บราชการ ร บจ าง ๗.๔ ศาสนาท ผ ปกครองสวนใหญน บถ อ ค อ พ ทธ ๗.๕ รายได เฉล ยของผ ปกครองตอครอบคร ว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทตอป ๗.๖ ประเพณ /ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ กโดยท วไป ค อ การทาเคร องประด บโขนและละคร สแตนเลสแกะสล ก สแตนเลสฉล ลาย ดอกไม ประด ษฐ ดอกไม เกล ดปลา และของจ ว ๘. โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน ๘.๑ โอกาส /จ ดแข ง ต งอย ใกล แหลงเร ยนร ท สาค ญและเป นประโยชน เชน แหลงโบราณสถาน/โบราณว ตถ สถานท ทองเท ยว ต งอย ในเม อง อย ใกล สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอ น ๆ ต งอย ในเขตท อย อาศ ยหนาแนน/ใกล ตลาด/แหลงช มชน/ใกล ห างสรรพส นค า ปลอดภ ยตอยาเสพต ด/แหลงเร งรมย /แหลงการพน น มอมเมาเยาวชน สภาพแวดล อมของโรงเร ยนเหมาะสม เอ อตอการเร ยนร สภาพแวดล อมด /ปลอดโปรง/ไมแออ ด/บรรยากาศรมร น ได ร บการสน บสน นจากช มชน ผ ปกครอง คณะกรรมการสถานศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ปกครองและช มชนม สวนรวมในการจ ดก จกรรมของโรงเร ยน/ม ส มพ นธ ท ด ตอก น ม ว ทยากรในท องถ น/ผ น าในท องถ นท ม ความร รวมม อก บช มชนและหนวยงานตางๆ เพ อบร การช มชนด านห องสม ด/ส ขภาพ/ก ฬา/สว สด ภาพ การคมนาคมสะดวก ม รถร บจ าง/รถประจาทางผาน ม รถร บสงระหวางโรงเร ยนก บบ าน บ คลากรม ความร ความสามารถ/เอาใจใส ด แลเด กเป นอยางด สงเสร มค ณภาพบ คลากรให ม จรรยาบรรณคร สน บสน นด านการพ ฒนาบ คลากร ผ ปกครองม ศร ทธา/ท ศนคต /ความเช อม น ท ด ตอโรงเร ยน ผ ปกครองสวนใหญจบการศ กษาระด บปร ญญาตร สภาพช มชนม ฐานะทางเศรษฐก จด ผ ปกครองเอาใจใส เน นจ ดเดนด านภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจ น ภาษาอ งกฤษ ภาษาฝร งเศส ภาษาญ ป น ม ความคลองต วในการบร หารจ ดการ ๘.๒ ข อจาก ด/จ ดออน คร ก าวตามการเปล ยนแปลงชองเทคโนโลย ไมท น ขาดการน เทศต ดตามจากหนวยงานท เก ยวข อง การทาก จกรรมของโรงเร ยนข นอย ก บว นหย ดของผ ปกครอง

14 ๑๔ ๙. โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ จ ดสอนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจ ดส ดสวนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางตอไปน โครงสร างเวลาเร ยนของหล กส ตรโรงเร ยน ระด บประถมศ กษา กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง) ระด บประถมศ กษาโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ต เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศ ลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รวมเวลาเร ยน(พ นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ รายว ชา / ก จกรรมท สถานศ กษา จ ดเพ มเต มตามความพร อม ๔๐ ๔๐ และจ ดเน น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมผ เร ยน - ย วกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รวมเวลาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด ๑,๐๐๐ ช วโมง

15 ๑๕ โครงสร างเวลาเร ยนของหล กส ตรโรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษา กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง) ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๖ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) คณ ตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ว ทยาศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐(๘ นก.) ส ขศ กษาและพลศ กษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ศ ลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) รวมเวลาเร ยน (พ นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑๖๔๐(๔๑ นก.) รายว ชา / ก จกรรมท สถานศ กษาจ ด ป ละไมเก น ๒๐๐ ช วโมง ไมน อยกวา ๑๖๐๐ ช วโมง เพ มเต มตามความพร อมและจ ดเน น (๕ นก.) (๔๐ นก.) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ก จกรรมผ เร ยน - ย วกาชาด ๒๕ ๒๕ ๒๕ - - ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๘๐ ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ รวมเวลาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด รวมตลอดท งป ๒๗ หนวยก ต ๑๒๐๐ ช วโมง รวม ๓ ป ไมน อยกวา ๓๖๐๐ ช วโมง ๑๐. แหลงเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ๑) ห องสม ดม ขนาด ๔๖๕ ตารางเมตร จานวนหน งส อในห องสม ด ๗๑,๕๕๖ เลม การส บค นหน งส อและการย ม-ค น ใช ระบบห องสม ดอ ตโนม ต โปรแกรม KMS จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษา ๒๕๕๕ เฉล ย ๑,๑๓๑ คน ตอว น ค ดเป นร อยละ ๔๗.๔๒ ของน กเร ยนท งหมด ๒) ห องปฏ บ ต การม ท งหมด ๓๓ ห อง ได แก ห องคอมพ วเตอร ๓ ห อง ห องว ทยาศาสตร ๕ ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา ๓ ห อง ห องศ ลปะ ๑ ห อง ห องนาฏศ ลป / ดนตร ๕ ห อง ห องพยาบาล ๑ ห อง

16 ห องศาสนส มพ นธ ๑ ห อง ห องแนะแนว ๑ ห อง ห องพลานาม ย ๑ ห อง ห องส อการเร ยนการสอน ๑ ห อง ห องปฏ บ ต การอาหาร ๒ ห อง ห องว ดผล ๑ ห อง ห องประช มใหญ ๒ ห อง ห องประช มยอย ๓ ห อง ห องโสตฯ ๒ ห อง ห องต ดเย บ ๑ ห อง เคร องคอมพ วเตอร พร อมโปรแกรมใช งาน ม ท งหมด ๒๗๖ เคร อง คอมพ วเตอร จานวน (เคร อง) ๑. ใช ในการเร ยนการสอน ๒๐๖ ๒. ใช ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตได ๒๗๐ ๓. ใช ในการบร หาร ๗๐ จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตในป การศ กษา ๒๕๕๕ เฉล ย ๑,๐๐๐ คนตอว น ค ดเป นร อยละ ๔๑.๙๓ ของน กเร ยนท งหมด ๔) แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป )แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๕ แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหลงเร ยนร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหลงเร ยนร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร (ประถม) ๒๓๒ ห องคอมพ วเตอร เร อนนอน ๒,๒๖๐ ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร (ม ธยม) ๑๗๔ ม มคอมพ วเตอร ห องสม ด ๕,๕๖๕ ห อง Fun Language ๓ ห อง ๒,๓๐๐ ห องโสตท ศนศ กษา ๓๘๖ ห องต ดเย บ ช น ๕ ๙๖๐ ห องแนะแนว ๒๑๒ ห องปฏ บ ต ธรรม ช น ๕ ๑๐ ห องสม ด (๑๘๐ ว น) ๑,๘๐๐ ห องก จกรรมพละ ช น ๕ ๓๐๘ หอประช มศ ขศร สมร ๕๖๕ ห องดนตร สากล ๖๑๖ ห องส มมนาทอร ศร ๒๑๒ ห องด ร ยางค ๓๓๖ สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ๑,๐๘๗ ห องนาฏศ ลป ประถม ๗๑๐ ห องก จกรรม Tell Me More ช น ๔ ๑๘๗ ห องนาฏศ ลป ม ธยม ๑,๐๙๒ ห อง Presentation ช น ๔ ๗๓ ห องดนตร ไทย ๖๕๗ สนามบาสเกตบอล ๔๕๐ ห องปฏ บ ต การอาหาร (ประถม) ๓๐๗ สนามวอลเลย บอล ๑๘๐ ห องปฏ บ ต การอาหาร (ม ธยม) ๔๘ สนามฟ ตบอล ๒๒๐ ห องคอมพ วเตอร ๑ อาคารทอร ศร ๑,๑๘๒ สระวายน า ๓๕๐ ห องคอมพ วเตอร ๒ อาคารทอร ศร ๑,๑๔๓ ลานเทเบ ลเทนน ส ๑๗๒ ๑๖

17 แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ๕) แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร กร งเทพมหานคร สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร ๑๗ สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) สวนส ตว ด ส ต ๑ ศ นย ประช มแหงชาต ส ร ก ต ๑ สวนวช รเบญจท ศน เขตจต จ กร ๑ ศ นย มน ษยว ทยาส ร นธร ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต พระนคร ๑ พ พ ธภ ณฑ น ทรรศน ร ตนโกส นทร ๒ พระท น งว มานเมฆ ๒ สถาบ นพ พ ธภ ณฑ การเร ยนร แหงชาต (Museum Siam) หม พระท น งพระราชว งด ส ต ๑ ศาลจ งหว ดตล งช น ๑ พระท น งอภ เศกด ส ต ๑ ตลาดน าตล งช น ๑ พระบรมมหาราชว ง ๑ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ๒ พระท น งอน นตสมาคม ๑ ซาฟาร เว ลด ๑ พ ทธสมาคมแหงประเทศไทย ๑๔ หอศ ลป ย มส ๑ ว ดพระเชต พนว มลม งคลารามราชวรมหาว หาร ๒ ตลาดน าว ดจาปา ๑ ว ดอร ณราชวรารามราชวรมหาว หาร ๑ บ านศ ลป นคร มนตร ตราโมท ๑ ว ดพ ชยญาต การามวรว หาร ๑ บร ษ ท นานม บ คส จาก ด ๒ ว ดภค น นาถวรว หาร ๔ จ งหว ดนครนายก ว ดเบญจมบพ ตรด ส ตวนาราม ๑ พ พ ธภ ณฑ อาคาร ร.ร. จปร. ๑๐๐ ป ๑ ว ดพระศร ร ตนศาสดาราม ๑ เข อนข นดานปราการชล ๑ ว ดส ท ศน เทพวรารามราชวรมหาว หาร ๑ อน สรณ สถานกองพลทหารญ ป นท ๓๗ ๑ ว ดราชน ดดารามวรว หาร ๑ ศ นย ภ ม ร กษ ธรรมชาต ๑ ว ดอาว ธว กส ตาราม ๑ สวนศร ยา ล งไสว ศร ยา ๑ ว ดเทพากร ๑ ว ดพราหมณ ๑ ว ดราชผาต การามวรว หาร ๑ ว ดเทพธ ดาราม ๑ แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) สนามเด กเลน ๑๓ โรงอาหาร ๑๐ สวนสวยด วยขยะ ๘๕๐ ป ายน เทศของกล มสาระฯ/งาน ๒๓๕ ๑

18 ๑๘ แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร จ งหว ดนครปฐม จ งหว ดเพชรบ ร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) พ ทธมณฑล ๒ กองบ งค บการฝ กพ เศษ(คายพระรามหก) ๑ อ ทยานห นข ผ งสยาม ๑ จ งหว ดราชบ ร ว ดปฐมเจด ย ราชวรมหาว หาร ๑ เม องโบราณค บ ว ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต พระปฐมเจด ย ๑ จ ปาถะภ ณฑ สถานบ านค บ ว ๑ จ งหว ดนนทบ ร จ งหว ดสม ทรปราการ ว ดส งฆทาน ๑ พ พ ธภ ณฑ ช างเอราว ณ ๑ ว ดราษฎร ประคองธรรม ๑ ว ดบางห วเส อ ๑ ว ดตะเค ยน ๑ ตลาดน าบางน าผ ง ๑ จ งหว ดปท มธาน คายร มขอบฟ า เม องโบราณ ๑ ว ดป ญญาน นทาราม ๒ จ งหว ดสม ทรสงคราม องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร แหงชาต ๒ อ ทยานการเร ยนร โรงเร ยนพ นท ายนรส งห ว ทยา ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต ธรณ ว ทยาเฉล มพระเก ยรต ๑ ดอนหอยหลอด ๑ อาคารอน ร กษ พล งงานเฉล มพระเก ยรต ๑ จ งหว ดสม ทรสาคร ตลาดน าร งส ต ๑ ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝงท ๒ ๑ จ งหว ดพระนครศร อย ธยา จ งหว ดส พรรณบ ร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต จ งหว ดส พรรณบ ร ๑ ศ นย ศ กษาประว ต ศาสตร พระนครศร อย ธยา ๑ ตลาดร อยป สามช ก ๑ ท งมะขามหยอง ๑ ว ดบ านกราง ๑ ว ดพ ทไธศวรรย ๑ ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงล งทองเหมาะ แจมแจ ง ๑ ว ดมงคลบพ ตร ๑ ตางประเทศ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต เจ าสามพระยา ๑ โรงเร ยนค นโตะ ประเทศญ ป น ๑ ว ดหน าพระเมร ราชวราราม ๑ โรงเร ยนฮาร มา ประเทศญ ป น ๑ ว ดต ม ๑ ประเทศส งคโปร ๑ ว ดตาลเอน ๑ ประเทศอ งกฤษ ๑ ว ดชางเหล ก ๑ ประเทศสหร ฐอเมร กา ๑

19 ๑๙ ๖) ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แกน กเร ยน คร และบ คลากรสน บสน น ในป การศ กษา ๒๕๕๕ ม ด งน ลาด บท ว ทยากร ก จกรรม/ห วข อ ๑ พระมหาบ ญเล ศ ธม ทส ส พระว ทยากรน าปฏ บ ต ธรรม ๒ พระมหาก ตต ศ กด โคตมส ส โส ปฏ บ ต ธรรม ว น ยในตนเอง และ พระค ณพอ ๓ พระมหากรพ ฒน ก สลจ ต โต ฝ กสมาธ เบ องต น ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ เด กด ม น าใจ และสอนพระพ ทธศาสนา ม.๓ ๔ พระมหานร ตม รตนวณ โณ ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๕ พระมหาปราโมทย ธมมานน โท ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๖ พระมหามาน ต ว เศษชาต ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๗ พระมหาอาท ตย ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๘ พระมหานพพร เมตตาธรรมน าส ข ๙ พระมหาคาส น ว ส ทธ ญาโณ สอนพ ทธศาสนา ม.๒ เตร ยมความพร อมน กเร ยนเข าสอบธรรมศ กษาตร -โท ๑๐ พระมหาทว ป กตป ญโญ ศ ลเป นต นท น เป นต นบ ญของช ว ต ๑๑ พระมหามงคล วรธม วาท การปฏ บ ต ตนเป นล กท ด ว นแม ๑๒ พระอาจารย วช ระ ส ปภาโส แมล กผ กพ น ๑๓ พระอาจารย ฐ ต พล ฐ ต ว ส ทธ แมล กผ กพ น ๑๔ พระเจร ญศ กด ร ตนเมธ ค ดด ทาด พ ดด และ E.Q.ด ม ค ณธรรม น าช ว ต การแสดงตนเป นพ ทธมาม กาช นม ธยม ๑ ๑๕ พระอาจารย ส รเดช วงศ ฝ น ร กต ญญ ม จ ตสาธารณะ ๑๖ พระฐ ต วส ฎชล ฎ ต วว ส ทธ ค ณธรรม ๔ ประการตามปณ ธานพอ ๑๗ รศ.ค ณหญ งวงจ นทร พ น ยน ต ศาสตร ประธานว นไหว คร ๑๘ นางจ นท กา นนทร กษ ประธาน ว นแม ๑๙ นายปราโมทย นาคศร ช ม ประธาน ว นพอ ๒๐ นายพ ลลภ ส นทรชาต ประธาน ว นพอ ๒๑ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ความร กของพอท ม ตอล ก ๒๒ Mr.Joseph Theobald ก จกรรมเข าโรงเร ยนเพ อพ ฒนาเด กประถมต น ๒๓ นายฐาวรา ส ร พ พ ฒน (ดร.ป อป) ร กการอาน สร างจ นตนาการก บน กเข ยนม ออาช พ ๒๔ อ.ศร ส วรรณ น อยพ ท กษ จ ตสดใส ใจสาธารณะ และเสร มสร างว น ยในตนเอง ๒๕ ดร.เต มเพชร ส ขคณาภ บาล จ ตสดใส ใจสาธารณะ และเสร มสร างว น ยในตนเอง ๒๖ นายส ทธ พงศ อาศ รพจน สนทนาป ญหารอบต ว ๒๗ รศ.ป ยะน ช โปตะวณ ช กฎหมายแพงในช ว ตประจาว นแกน กเร ยนช นม ธยม ๓ ๒๘ นายช บ จ ตน ยม เหต การณ ป จจ บ น

20 ๒๐ ลาด บท ว ทยากร ก จกรรม/ห วข อ ๒๙ นางก ญญาร ตน น อยนวล ทาน าปร งส ตรหมอมเจ าพ นศร เกษม ๓๐ อ.ม ลล กา ย วนะเตม ย เทคน คการสอน และว จ ยในช นเร ยน ๓๑ ดร.อ จฉรา โยมส นธ การบร หารการเง น การออม และการลงท น ๓๒ นายไพฑ รย เข มแข งและท มงาน พ ธ ครอบคร นาฏศ ลป และดนตร ๓๓ นายคมส ณฐ ห วเม องลาด ความสาค ญของพ ธ การไหว คร นาฏศ ลป -ดนตร ไทย ๓๔ ดร.เทว บ ญจ บ การอานทานองเสนาะ และผ ประกาศกระจายเส ยง ๓๕ ดร.ว ฒนะ บ ญจ บ ผ ประกาศกระจายเส ยง ๓๖ คณะสงฆ พ ทธมณฑล เทศน มหาชาต ก ณฑ ช ชก ๓๗ ว ทยากรจากสถาบ น Fun Language การใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร Teachers Training ๓๘ อ.ก ลวด ว ระพาน ช อบรมเทคน คการสอนภาษาอ งกฤษ ๓๙ อ.อน ศาสตร เร อนศร ป นความร ส คร ผ สอน สมองก บการเร ยนร ๔๐ อ.อมรร ตน ปท มมา ป นความร ส คร ผ สอน สมองก บการเร ยนร ๔๑ อ.พรน ช สถาผลสว สด (องค การแพธ) ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๒ อ.ส ชาต น ลพงษ ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๓ อ.วาร ณ วโรภาส ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๔ ว ทยากรบร ษ ท โตโยต า จาก ด การออกแบบศ ลปะ

21 ๑๑. ผลงานด เดนในรอบป ท ผานมา ๑๑.๑ ผลงานด เดน ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หนวยงาน ท มอบรางว ล สถานศ กษา ๑. รางว ล ENERGY MIND AWARD สถานศ กษา การไฟฟ า ด เดนด านการอน ร กษ พล งงานระด บ ๔ ดาว ได ร บ นครหลวง โล เก ยรต บ ตร พร อมเง นสน บสน น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ร บเก ยรต บ ตรและโลเก ยรต ยศในโครงการ ม ลน ธ ศ ภน ม ตแหง Heart of Giving ประเทศไทย ๓. ร บเก ยรต บ ตรในโครงการธนาคารความด ม ลน ธ เพ อส งคมไทย ๔. โลรางว ลโรงเร ยนต นแบบเคร อขายตรวจสอบ โรงไฟฟ าพระนครเหน อ ค ณภาพน า กฟผ. คร นางธาร ณ ย งถาวร รางว ล ค ร สด ด ค ร สภา น กเร ยน ๑.น.ส.ณ ฐณ ชา ประท ปล ดดา ม.๕ รางว ลผ ม ความประพฤต ด งาม พ ทธสมาคมแหง- ๒.น.ส.ปร ยากร แก วเกต ส มพ นธ ม.๕ รางว ลผ ม ความประพฤต ด งาม ประเทศไทย ๓.น.ส.ปานจ ต เท ยงสาย ม.๕ รางว ลชนะเล ศการแขงข นก ฬาเทคว นโด จากรายการ สาน กว ฒนธรรม ก ฬามหานครเกมส ประจาป ๒๕๕๕ จ ดโดย สาน ก ก ฬาและ ว ฒนธรรม ก ฬาและการทองเท ยว การทองเท ยว ๔.ด.ญ.ณ ฐวด เชาอนาจ ณ ป.๖ รางว ลเหร ยญทองในการแขงข นทางว ชาการ ระด บ สาน กคณะกรรมการ นานาชาต ประจาป ๒๕๕๕ (รอบระด บประเทศ)ว ชา การศ กษาข นพ นฐาน ว ทยาศาสตร ระด บประถมศ กษา ๕.ด.ญ.ทองฉ ตร โอมาศ ป.๕ รางว ลอ นด บ ๑ ท ง ๒ ประเภท ในการแขงข นย งธน UNITED ประเภทบ คคล และประเภทท ม ระด บประถมศ กษา The ๑๔th Kasetsert Open ๒๐๑๓ archery Championship และรายการ Elementary school recurve how team 1st Distance ๑๐ m ๖.ด.ญ.เวธกา วส ร ตต ป.๔ รางว ลชนะเล ศการแขงข น Ukulele จากงาน Ukulele UNITED ๑๑๘ Ukulele Thailand Award ๒๐๑๓ ๗.ด.ญ.ศ ภรดา ร ชเศรษฐ ก ล ม.๒ รางว ลชนะเล ศเหร ยญทอง จากการแขงข นโครงการ โรงเร ยนเปรมฤด ๘.ด.ญ.ณภ ทร จ นทร เร อง ม.๒ ท กษะว ชาการบ รณาการส ประชาคมอาเซ ยน ในห วข อ ศ กษา ๙.ด.ญ.พท นยา จ ละจาร ตต ม.๒ Spelling Contest ๒๑

22 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หนวยงาน ท มอบรางว ล ๑๐.น.ส.ศศ ส ร ยจ นทราทอง ม.๓ รางว ลขว ญใจมหาชน จากการแขงข นประกอบวงจร กระทรวงว ทยาศาสตร อ เล กทรอน กส และเทคโนโลย รางว ลเหร ยญทอง การอานทานองเสนาะ(กาพย ยาน ๑๑) กล มเคร อขาย ระด บช น ม.๑-๓ สถานศ กษาเอกชน ๑๑.ด.ญ.นพร ตน ช ยส ขส วรรณ ม.๒ รางว ลชนะเล ศ จากการแขงข นเทคว นโด ในรายการ กล มท ๒๕ เยาวชนต านยาเสพต ด หนองแคแชมป เป ยน ช พคร งท ๗ ๑๒.ด.ญ.ก ล สรา เถามณ ป.๓ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน PRE GIFTED & ชมรมบ ณฑ ตแนะ EP ๕๕ ในว ชาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร แนว ในประเภทคะแนนรวม ระด บประถม ๓ จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๓.ด.ญ.ชญาน ษฐ เถามณ ม.๑ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายว ดความร ช น ม.๑ ในประเภทคะแนนรวมท กว ชา แนว จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๔.ด.ญ.ปวรรณร ตน พ ลส ทธ ธรรม ม.๒ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายว ดความร ช น ม.๒ ในประเภทคะแนนรวมท กว ชา แนว จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๕.ด.ญ.ฌาณ ศา เนตร นร นทร ม.๓ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายเตร ยมอ ดม-มห ดล ม.๓ ในประเภทคะแนนรวม แนว ท กว ชาจากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๖.น.ส.แพรวา ต นต ส งวราก ร ม.๕ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน PRE ชมรมบ ณฑ ตแนะ ADMISSIONS ๕๕ สายว ทย ในประเภทคะแนนรวม แนว ท กว ชาจากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๗.ด.ญ.ณ ชชา แหประสบโชค ป.๓ รางว ลเหร ยญทอง การอานออกเส ยง ระด บป.๑-๓ กล มเคร อขาย ๑๘.น.ส.ณ ฐวด สงเสร มสก ลช ย ม.๓ รางว ลเหร ยญทอง การค ดลายม อ ระด บม.๑-๓ สถานศ กษาเอกชน รางว ลเหร ยญทอง การตอบป ญหาภาษาไทย ระด บม.๑-๓ กล มท ๒๕ รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ ๑ ในการแสดงความสามารถ โรงเร ยนวช ราว ธ เร ยนร พระราชน พนธ ในร ชกาลท ๖ ว ทยาล ย รางว ลเหร ยญทอง ตอบป ญหาประว ต ศาสตร ไทย/ สากล/อาเซ ยน ระด บม.๑-๓ ๑๙.น.ส.วรกานต ว บ ลย พ นธ ม.๓ รางว ลเหร ยญทอง กลาวส นทรพจน ระด บม.๑-๓ กล มเคร อขาย รางว ลเหร ยญทอง ตอบป ญหาประว ต ศาสตร ไทย/ สถานศ กษาเอกชน สากล/อาเซ ยน ระด บม.๑-๓ กล มท ๒๕ ๒๒

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Development of quality education 2012-2014 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร อาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คณะผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information