รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕"

Transcription

1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ เลขท ๒๑๐ ถนนราชว ถ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด จ งหว ดกร งเทพมหานคร ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร รห สสถานศ กษา ๑๑๑๐๑๐๐๔๐๖ สาน กงานคณะกรรมการสงเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ๒ คาน า ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแหงชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ม สาระบ ญญ ต ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ในมาตรา ๔๘ กาหนดให สถานศ กษาต องจ ดระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อวาการประก น ค ณภาพ เป นสวนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา ท ต องดาเน นการอยางตอเน อง โดยม การจ ด ทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป เสนอตอหนวยงานต นส งก ด หนวยงานท เก ยวข อง และ เป ดเผยตอสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก น ค ณภาพภายนอกจากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ จ ดทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ซ ง รวบรวมข อม ล ผลการดาเน นงาน และแนวทางการพ ฒนาโรงเร ยนให ม ค ณภาพ ขอขอบค ณคณะกรรมการ สถานศ กษา คร น กเร ยน ผ ปกครอง และบ คลากรท เก ยวข อง ท ให ความรวมม อเป นอยางด โรงเร ยนใช รายงาน ฉบ บน เป นฐานข อม ลการดาเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม ค ณภาพให ด ย งข นตอไป (นางสาวก ลยาณ จ กษ ร กษ ) ผ อานวยการโรงเร ยน ว นท ๒๗ เด อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

3 ๓ คาน า สารบ ญ หน า บทท ท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๔ บทท ท ๒ แผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ๓๓ บทท ท ๓ ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๔๑ ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานประจาป ของสถานศ กษา ๔๑ ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๔๖ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๔๖ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ๕๖ มาตรฐานด านการสร างส งคมแหงการเร ยนร ๖๕ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานด านมาตรการสงเสร ม ๖๗ ๖๘ สร ปผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานของสถานศ กษา ๗๐ ผลการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา ๗๑ ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บชาต ๗๖ บทท ๔ สร ปผลการพ ฒนาและการน าไปใช สร ปผลการดาเน นการในภาพรวม ๗๙ จ ดเดนและจ ดท ควรพ ฒนา ๗๙ แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ๘๔ ภาคผนวก ก รายช อคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ๘๖ ภาคผนวก ข ตารางสร ปผลการประเม นการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๙๐

4 บทท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑. ข อม ลท วไป ๑.๑ ช อโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ต งอย ท ๒๑๐ ถนนราชว ถ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด จ งหว ด กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย ๑๐๗๐๐ ส งก ดสาน กบร หารงานคณะกรรมการสงเสร มการศ กษาเอกชน โทรศ พท ๐๒-๔๒๔-๒๒๔๔, ๐๒-๔๒๔ ๕๗๗๗, ๐๒-๔๒๔- ๕๓๗๗-๗๙ โทรสาร ๐๒-๔๓๕-๔๓๙๗ website : ๑.๒ ได ร บอน ญาตจ ดต งเม อป พ.ศ. ๒๔๗๕ ๑.๓ เป ดสอนต งแตระด บประถมศ กษาป ท ๑ ถ งระด บม ธยมศ กษาป ท ๖ ๑.๔ เน อท ๑๕ ไร ๑๕๗ ตารางวา ๑.๕ เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร ๑.๖ ประว ต โรงเร ยนโดยยอ โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ เป นโรงเร ยนสตร กอต งข นเม อ ว นท ๑ ก นยายน พ.ศ.๒๔๗๕ ในว งพระเจ าบรมวงศ เธอกรมหม นท วากรวงศ ประว ต ในราชสก ลเกษมศร ถนนขาว แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต กร งเทพฯ บนเน อท ๕ ไรเศษ สมเด จพระมห ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรมพระบรมราชชนก พระราชทานทร พย สวนพระองค ให หมอมเจ าหญ งศ ขศร สมร เกษมศร และหมอมเจ าพ นศร เกษม เกษมศร เสด จ ไปด งานด านการศ กษาย งประเทศในย โรป จ งถ อได วาพระองค ทรงเป นพระผ พระราชทานกาเน ดโรงเร ยน ได ร บรองว ทยฐานะ เม อป พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยม หมอมเจ าหญ งศ ขศร สมร เกษมศร ผ ทรงกอต งโรงเร ยนเป นอาจารย ใหญพระองค แรก และหมอมเจ าพ นศร เกษม เกษมศร เป นอาจารย ใหญพระองค ท ๒ ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ จ งได ย ายโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ มาต งอย ณ สถานท ป จจ บ น ม นายศ ภโยค คงจาเน ยร เป นผ ร บใบอน ญาต แผนท โรงเร ยน ๔

5 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ แบงโครงสร างการบร หารงานเป น ๗ ฝาย ได แก ฝายแผนงาน ฝาย บร การ ฝายทร พยากร ฝายธ รการ ฝายว ชาการ ฝายปกครอง และฝายประจา ผ บร หารย ดหล ก ธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ และใช เทคน คการพ ฒนาตามกระบวนการ PDCA ๕ คณะกรรมการเคร อขายผ ปกครอง ผ จ ดการ นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา คณะกรรมการดาเน นงาน ผ อานวยการ น.ส.ก ลยาณ จ กษ ร กษ ฝ ายแผนงาน นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา สาขา ฝ ายบร การ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ฝ ายทร พยากร นายศ ภโยค คงจาเน ยร ฝ ายธ รการ นางจงศร สมร ร จ เทศ ฝ ายว ชาการ น.ส.เขมะพ นธ เช ดเก ยรต ก ล ฝ ายปกครอง นางธาร ณ ย งถาวร ฝ ายประจา น.ส.ก งกาญจน ว เศษส นธ -งานนโยบายและแผน -งานพ ฒนาทร พยากร บ คคล -งานต ดตามและประเม น ค ณภาพภายใน -งานว เทศส มพ นธ -งานอาคารสถานท -งานพยาบาล -งานโภชนาการ -งานสว สด การและ ความปลอดภ ย -งานสาธารณ ปโภค -งานส มพ นธ ช มชน - งานเทคโนโลย สารสนเทศ - งานโสตท ศน ปกรณ -งานประชาส มพ นธ - งานธ รการ - งานทะเบ ยน / สถ ต - งานการเง น - งานสารบรรณ - งานจ ดซ อ - งานพ สด,/คร ภ ณฑ -งานพ ฒนาค ณภาพว ชาการ -งานกล มสาระการเร ยนร ฯ -งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -งานทะเบ ยนและว ดผล -งานห องสม ด -งานแนะแนว -งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน -งานอน ร กษ พล งงานและ ส งแวดล อม -งานสงเสร มปร ชญาและ เอกล กษณ ของโรงเร ยน -งานสงเสร มระเบ ยบว น ย คร และน กเร ยน -งานปกครองคร และ น กเร ยน -งานสงเสร มก จการ- น กเร ยน -งานปกครองน กเร ยน ประจา -งานก จกรรมน กเร ยน ประจา -งานสว สด การน กเร ยน ประจา -งานด แลและร กษา สาธารณสมบ ต -งานอาสาส มพ นธ ช มชน ๑.๗ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย ว ส ยท ศน (Vision) โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ม การบร หารจ ดการให ผ เร ยนม ค ณภาพทางว ชาการ ก าวท นเทคโนโลย ม ว ฒนธรรมงดงาม ม จ ตสาน กตอสวนรวม พ ฒนามาตรฐานคร ม การประสานส มพ นธ ก บสถานศ กษาอ นๆ ท งในและตางประเทศ ภายในป ๒๕๕๘ พ นธก จ (Mission) ๑. สงเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความก าวหน าทางด านว ชาการ ศ ลปะ ดนตร และก ฬา ๒. พ ฒนาระบบเทคโนโลย ให ท นสม ย สะดวกตอการใช งาน สงเสร มให ผ สอนและผ เร ยนใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และการจ ดการเร ยนการสอน

6 ๖ ๓. สงเสร มให ผ เร ยนร กประเพณ ม ว ฒนธรรมงดงามอยางไทย ๔. ปล กฝ งให ผ เร ยนร กชาต ศาสน กษ ตร ย และดาเน นช ว ตตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ๕. สงเสร มให ผ เร ยนม จ ตสาน กร บผ ดชอบตอตนเอง สวนรวม และส งแวดล อม ๖. สงเสร มสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเอง ค ณภาพการสอน และการปฏ บ ต งาน ๗. สงเสร มให ม การประสานส มพ นธ ระหวางสถานศ กษาท งในและตางประเทศ ๘. พ ฒนาสถานท และภ ม ท ศน ของโรงเร ยนท เอ อตอการเร ยนร เป าหมาย (Goals) ๑. คาเฉล ยผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน เพ มข นท กระด บช นท กรายว ชา ๒. ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ๓. ผ เร ยนและผ สอนม ส อเทคโนโลย ใช อยางเพ ยงพอก บความต องการและสามารถใช งานเพ อ การศ กษาได อยางม ประส ทธ ภาพ ๔. ผ เร ยนร ร กษ เอกล กษณ โรงเร ยน ๕. ผ เร ยนย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมและคาน ยมท พ งประสงค ๖. ผ สอนได ร บการพ ฒนาด านเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญอยางท วถ ง และสามารถ ใช ได อยางม ประส ทธ ภาพ ๗. บ คลากรม ค ม อในการปฏ บ ต งานท ใช งานได ช ดเจน ๘. โรงเร ยนม การบร การอาหารและน าด มถ กหล กโภชนาการ ๙. สงเสร มประสานส มพ นธ ก บโรงเร ยนอ นๆ ท งในและตางประเทศ ๑๐. โรงเร ยนม อาคารสถานท และภ ม ท ศน ท เอ อตอการเร ยนร ๑.๘ เอกล กษณ /อ ตล กษณ เอกล กษณ ของโรงเร ยน ร กประเพณ ม มรรยาทงาม อ ตล กษณ ของโรงเร ยน น กเร ยนจะด เพราะม ว ฒนธรรม น กเร ยนจะเป นผ น าเพราะม ความร ๑.๙ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป าหมายท ๑ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด คาเฉล ยผลส มฤทธ ๑. ม งพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนโดยใช ผลส มฤทธ ๑. ร อยละ ๑๐๐ ของรายว ชาท ม ทางการเร ยนของผ เร ยน ทางการเร ยนเป นฐานในการพ ฒนา คาเฉล ยระด บผลการเร ยน เพ มข นท กระด บช นท กรายว ชา ๒. ม งพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โดยใช ข อม ล ไมน อยกวา ๓.๕ ผลการประเม นภายนอกเป นฐานการพ ฒนา ๒. ร อยละ ๑๐๐ ของรายว ชาท ม คะแนนเฉล ยผลการสอบ มาตรฐานท ร ฐจ ด(O-NET) ส งกวา คะแนนเฉล ยระด บประเทศ ไมน อยกวาร อยละ ๓๐ ๓. ร อยละ ๙๐ ของรายว ชาท ผ เร ยน ม ผลการทดสอบท ร ฐจ ดใน ระด บด เพ มข นจากป ท ผานมา

7 เป าหมายท ๒ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ๑. รณรงค ให ผ เร ยนร กการออกกาล งกาย ๑. ร อยละ๙๐ ของผ เร ยนท ม น าหน ก ๒. วางแผนรวมก บผ ปกครอง ด แลการบร โภคและ ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย การออกกาล งกายของผ เร ยน ๒. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม สวนส ง ๓. จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเพ มส ขภาพเฉพาะ ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย กล ม ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม ๔. จ ดคายพ ฒนารางกาย สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษา เป าหมายท ๓ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนและผ สอนม ส อเทคโนโลย ด านผ สอน ๑. ร อยละ ๘๐ ของผ สอนท ม ท กษะ ใช อยางเพ ยงพอก บความต องการ ๑. พ ฒนาผ สอนในการใช ส อเทคโนโลย ท ม ในการใช ส อเทคโนโลย และสามารถใช งานเพ อการศ กษา ในโรงเร ยน ๒. คาเฉล ยการใช ส อเทคโนโลย ได อยางม ประส ทธ ภาพ ๒. สงเสร มให ผ สอนใช ส อเทคโนโลย โดยระบ ใน ของผ สอน ๑๕ คร งตอป แผนการเร ยนร ให ช ดเจน เหมาะสม และ ๓. ผ เร ยนร อยละ ๘๐ ใช บร การ ดาเน นการตามแผน คอมพ วเตอร ในโรงเร ยน ๓. ปร บปร งเพ มเต มส อเทคโนโลย และสถานท ให เหมาะสมก บความต องการใช งาน ๔. เพ มจานวนเคร องคอมพ วเตอร ตอผ สอนได ใช งานในอ ตราสวน ๑ : ๕ ด านผ เร ยน ๑. เพ มประส ทธ ภาพของเคร องคอมพ วเตอร ด าน Hardware Software และส อเทคโนโลย ด าน การศ กษาให ท นสม ย และพร อมใช งานอย เสมอ ๒. จ ดบร การให ผ เร ยนได ใช คอมพ วเตอร เพ อ การศ กษาอยางเต มท เป าหมายท ๔ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนร ร กษ เอกล กษณ โรงเร ยน ๑. สงเสร มให ผ เร ยนเร ยนร ขนบธรรมเน ยม ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม ปรเพณ และภ ม ป ญญาไทย สวนรวมในประเพณ ของโรงเร ยน ๒. สน บสน นและฝ กฝนให ผ เร ยนม มารยาทงาม ๒. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ม อยางไทย มารยาทงาม เป าหมายท ๕ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ เร ยนย ดม นในค ณธรรม ๑. กาหนดบ คลากรทาหน าท ตรวจ กาก บแนวทาง ผ เก ยวข องร อยละ ๙๐ ม จร ยธรรมและคาน ยมท พ งประสงค ทาให ผ เร ยนม ระเบ ยบว น ย และ ความพ งพอใจตอพฤต กรรมของ ม ความร บผ ดชอบตอตนเองเพ มข น ผ เร ยนในด านค ณธรรม จร ยธรรม ๒. รวมม อก บเคร อขายผ ปกครองด านการสงเสร ม และม จ ตสาน กท ด ตอส งคม ระเบ ยบว น ยและความร บผ ดชอบของผ เร ยน ๓. จ ดทาค ม อเก ยวก บกฎระเบ ยบท ผ เร ยนต อง ปฏ บ ต พร อมข นตอนการลงโทษให ช ดเจน ๔. จ ดคายค ณธรรม ๗

8 ๕. รวมม อก บหนวยงานภายนอกจ ดก จกรรม การอน ร กษ ส งแวดล อม เป าหมายท ๖ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด ผ สอนได ร บการพ ฒนาด าน ๑. สงเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพของผ สอนในด าน ๑. ผ สอนท กคนได ร บ เทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยน เทคน คว ธ การสอน การพ ฒนาด านเทคน คว ธ เป นสาค ญอยางท วถ ง และ ๒. จ ดกล มเพ อศ กษาเทคน คการสอนแบบตางๆ การสอนตรงตามว ชาท สอน สามารถใช ได อยางม ๓. จ ดทาแผนการเร ยนร โดยเสนอเทคน คว ธ ในป ๒๕๕๖ ประส ทธ ภาพ การสอนท หลากหลาย และม การปร บปร ง ๒. ผ สอนอยางน อยร อยละ ๘๐ พ ฒนา เทคน คว ธ การสอนเป นประจา สามารถสอนโดยใช เทคน ค ๔. ปร บระบบน เทศ จ ดทาน เทศภายในของแตละ ว ธ การสอนหลากหลาย กล มสาระการเร ยนร เพ อส งเกตการสอนและ ๓. ร อยละ ๘๐ ของผ สอนท แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ผานการน เทศตามเกณฑ ท ๕. พ ฒนาเอกสารการประเม นเพ อการน เทศภายใน กาหนด โดยเน นการใช เทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ เป าหมายท ๗ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด บ คลากรม ค ม อในการปฏ บ ต งาน ๑. ปร บและกาหนดบทบาท และ หน าท ตาม ๑. บ คลากรท กตาแหนงม ค ม อ ท ใช งานได ช ดเจน โครงสร าง และสายงาน ให ครอบคล มและ ปฏ บ ต งานในป ๒๕๕๕ ม ความช ดเจน ๒. บ คลากรท กตาแหนง ๒. ให ผ เก ยวข องร และเข าใจในบทบาทและหน าท อยางน อยร อยละ๙๐ สามารถ ตามตาแหนง ปฏ บ ต งานได ตรงตามหน าท เป าหมายท ๘ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด โรงเร ยนม การบร การอาหาร น าด ม และน าด มถ กหล กโภชนาการ ๑. ปร บปร งระบบการด แลและตรวจสอบการทางาน ๑. จานวนชน ดของอาหารและ ของเคร องกรองน าและต น าด ม เคร องด มท ไมถ กหล กโภชนาการ ๒. รณรงค ให ความร ก บผ เร ยน ในการใช ต น าด มท ลดลงหมดในป ๒๕๕๖ ถ กว ธ ๒. ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ๓ ม การตรวจสอบค ณภาพน าด มน าใช จากหนวย อาหารและน าด มจากหนวยงาน งานท เก ยวข องและรายงานผลให ทราบท วก น ท เก ยวข องผานเกณฑ ในระด บ อาหารกลางว น ด มาก ๑. ปร บเปล ยนรายการอาหารให ม ค ณคาทาง โภชนาการเหมาะสมก บผ เร ยนแตละว ย ๒. จ ดป ายน เทศให ความร ในการบร โภคอาหารท ถ กต อง ๓. ควบค มอาหารกลางว นสาหร บผ เร ยนท ม น าหน กไมเป นไปตามเกณฑ การจาหนายอาหารและเคร องด ม ๑. รณรงค ให ความร แกผ ร บผ ดชอบเร อง การจาหนายอาหารและเคร องด ม สงเสร มให ๘

9 จาหนายอาหารเพ อส ขภาพ ๒. รณรงค ให ความร แกผ เร ยน ในการบร โภค อาหารและเคร องด มท ถ กหล กโภชนาการ ๓. ม การตรวจสอบค ณภาพอาหารและเคร องด ม จากหนวยงานท เก ยวข อง และรายงานผลให ทราบท วก น เป าหมายท ๙ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด สงเสร มประสานส มพ นธ ก บ ๑. จ ดก จกรรมประสานความส มพ นธ ก บโรงเร ยน ๑. จานวนก จกรรมท จ ดเพ อประสาน สถานศ กษาอ นๆ ท งในและ ตางๆ เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และให โรงเร ยน ส มพ นธ ระหวางโรงเร ยนเพ มข น ตางประเทศ เป นท ร จ กมากข น ๑๕ ก จกรรม ๒. ต ดตอแลกเปล ยนว ฒนธรรมก บประเทศตางๆ ๒. โรงเร ยนม การแลกเปล ยน เพ มข น ว ฒนธรรมก บตางประเทศ ๓. ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการตางๆ ของ เพ มข นป ละ ๑ โรงเร ยน โรงเร ยนทางเว บไซต และวารสาร ให เป นท ร จ ก มากข นท งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เป าหมายท ๑๐ กลย ทธ สภาพความสาเร จ/ต วช ว ด โรงเร ยนม อาคารสถานท และ ๑. สร างอาคารเร ยนใหมท ท นสม ย ๑.ม แผนพ ฒนาอาคารเร ยนใหม ภ ม ท ศน ท เอ อตอการเร ยนร ๒. จ ดหาอ ปกรณ ท จาเป นในห องเร ยนและ ท ช ดเจน ห องปฏ บ ต การ ๒.ห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การ ๓. จ ดภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนให เป นระเบ ยบ ได ร บการพ ฒนาอยางตอเน อง สวยงาม สะอาด และเป นแหลงเร ยนร ของ ๓. ภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนเป นแหลง น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน เร ยนร เพ มข น ๒. ข อม ลผ บร หาร ๒.๑ ผ ร บใบอน ญาต นายศ ภโยค คงจาเน ยร ปร ญญาตร ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๘ ป ๒.๒ ผ จ ดการ นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา ปร ญญาโท สาขาการประถมศ กษา ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ.๒๔๒๓ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๓๔ ป ๒.๓. ผ อานวยการ นางสาวก ลยาณ จ กษ ร กษ ปร ญญาโท สาขาการศ กษา ดารงตาแหนงต งแต พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถ งป จจ บ นเป นเวลา ๔๖ ป ๒.๔ ผ ชวยผ บร หาร ๗ คน ฝายแผนงาน นางเปรมอนงค ร ตนะสาขา ปร ญญาโท ผ ชวยผ จ ดการฝายบร การ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ปร ญญาตร ผ ชวยผ จ ดการฝายทร พยากร นายศ ภโยค คงจาเน ยร ปร ญญาตร ผ ชวยผ จ ดการฝายธ รการ นางจงศร สมร ร จ เทศ ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายว ชาการ นางสาวเขมะพ นธ เช ดเก ยรต ก ล ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายปกครอง นางธาร ณ ย งถาวร ปร ญญาโท ผ ชวยผ อานวยการฝายประจา นางสาวก งกาญจน ว เศษส นธ ปร ญญาตร ๙

10 ๑๐ ๒.๕ ล กษณะผ ร บใบอน ญาต บ คคลธรรมดา ๓. ข อม ลน กเร ยน (ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๕) ๓.๑ จานวนห องเร ยนและน กเร ยนจาแนกตามหล กส ตร ระด บช นเร ยน จานวนห อง หญ ง เฉล ยตอห อง ป.๑ ๔ ๑๑๔ ๒๘ ป.๒ ๕ ๑๗๘ ๓๖ ป.๓ ๕ ๑๖๔ ๓๓ ป.๔ ๕ ๑๘๗ ๓๘ ป.๕ ๕ ๑๘๕ ๓๗ ป.๖ ๕ ๒๑๔ ๔๓ รวม ๒๙ ๑,๐๔๒ ม.๑ ๕ ๒๕๐ ๕๐ ม.๒ ๕ ๒๒๓ ๔๕ ม.๓ ๖ ๒๖๗ ๔๕ ม.๔ ๔ ๒๑๓ ๕๓ ม.๕ ๔ ๒๑๘ ๕๕ ม.๖ ๔ ๒๐๕ ๕๑ รวม ๒๘ ๑,๓๗๖ รวมท งหมด ๕๗ ๒,๔๑๘ ๓.๒ จานวนผ เร ยนท ม ล กษณะพ เศษ - จานวนน กเร ยนท ม ความบกพรองเร ยนรวม ๓ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๓ - จานวนน กเร ยนม ภาวะท พโภชนาการ ๑๑๘ คน ค ดเป นร อยละ ๔.๙๔ - จานวนน กเร ยนต องการความชวยเหล อเป นพ เศษ ๒๘ คน ค ดเป นร อยละ ๑.๑๗ - จานวนน กเร ยนท ได รางว ลท นเร ยน ๑ ป ๒๔ คน ค ดเป นร อยละ ๑.๐๐ - จานวนน กเร ยนได ร บรางว ลเร ยนด ๔๘ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๐๑ - จานวนน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ได ร บรางว ลแผนทองผด งเก ยรต ๒๑ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐.๓๔ - จานวนน กเร ยนป ญญาเล ศ ๔ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๗ - จานวนน กเร ยนท ลาออกระหวางป ๔ คน ค ดเป นร อยละ ๐.๑๗ - สถ ต การขาดเร ยน/ป ๘,๘๐๑ คน ค ดเป นร อยละ ๒.๑๓ ๓.๓ จ านวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษาหร อส าน กงานกองท น สน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ๑,๒๑๕ คน ค ดเป นร อยละ ๕๐.๙๔ ๓.๔ จานวนน กเร ยนท ม น าหน กสวนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย ๒,๑๓๖ คน ค ดเป นร อยละ ๘๙.๕๖ ๓.๕ จานวนน กเร ยนท เข ารวมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด และน นทนาการ ๒,๓๘๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐

11 ๑๑ ๓..๖ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพอ แม ผ ปกครอง ๒,๓๘๑ คน ค ดเป นร อยละ ๙๙.๘๓ ๓.๗ จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน ๒,๓๘๑ คน ค ดเป นร อยละ ๙๙.๘๓ ๓.๘ จานวนน กเร ยนท ทาก จกรรมบาเพ ญประโยชน ตอส งคมท งในและนอกประเทศ ๒,๓๐๔ คน ค ดเป นร อยละ ๙๖.๖๐ ๓.๙ จานวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอานและการส บค นจากเทคโนโลย สารสนเทศอยาง สม าเสมอ ๒,๓๐๔ คน ค ดเป นร อยละ ๙๖.๖๐ ๓.๑๐ จานวนน กเร ยนท ผานการประเม นความสามารถด านการค ดตามท กาหนดในหล กส ตร สถานศ กษา ๒,๓๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๙๗.๑๕ ๓.๑๑ จานวนน กเร ยนท ผานเกณฑ การประเม นตามความสามารถในการปร บต วเข าก บส งคมตามท กาหนดในหล กส ตรสถานศ กษา ๒,๓๒๑.คน ค ดเป นร อยละ ๙๗.๓๒ ๓.๑๒ จานวนน กเร ยนท จบหล กส ตร ป.๖ จานวน ๒๑๔ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ม.๓ จานวน ๒๖๗ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ม.๖ จานวน ๒๐๕ คน ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๓.๑๓ อ ตราสวนคร : น กเร ยน ระด บประถมศ กษา ๑ : ๑๙ ระด บม ธยมศ กษา ๑ : ๒๔ ๔. ข อม ลบ คลากร ๔.๑ จานวนบ คลากร จาแนกตามหน าท เพศ ระด บการศ กษา อาย และประสบการณ เพศ (คน) ระด บการศ กษา (คน) อาย เฉล ย ประสบการณ ประเภทบ คลากร (ป ) ในตาแหนง (เฉล ย) ชาย หญ ง ตากวา ป.ตร ส งกวา (ป ) ป.ตร ป.ตร ผ ร บใบอน ญาต ๑ - - ๑-๕๑ ๘ ผ จ ดการ - ๑ - - ๑ ๓๔ ๓๔ ผ อานวยการ - ๑ - - ๑ ๔๖ ๔๖ ผ ชวย ๑ ๔-๒ ๓ ๕๙ ๑๘ คร ๑๔ ๙๗-๑๐๖ ๕ ๔๕.๙๔ ๑๗.๓๑ บ คลากรทางการศ กษา ๒ ๓๐ ๙ ๒๐ ๓ ๔๖.๒๒ ๑๔.๒๕ รวม ๑๘ ๑๓๓ ๙ ๑๒๙ ๑๓ ๕๓.๔๓ ๑๙.๑๑ ร อยละ ๑๑.๙๒ ๘๘.๐๘ ๕.๙๖ ๘๕.๔๓ ๘.๖๑ - - พน กงาน ๒๖ ๒๖ ๕๒ - - ๔๔.๙๔ ๑๗.๘๑ รวมท งหมด ๔๔ ๑๕๙ ๖๑ ๑๒๙ ๑๓ - - ร อยละ ๒๑.๖๘ ๗๘.๓๓ ๓๐.๐๕ ๖๓.๕๕ ๖.๔๐ - - จากตารางพบวา คร และบ คลากรสน บสน น จบการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป ร อยละ ๙๔.๐๔

12 ๑๒ จานวนคร จาแนกการสอนตามว ชาเอกและว ชาโท จานวนคร ท ทาการสอน ๑๑๔ คน สอนตรงตามว ชาเอก โท สอนตรงตามความถน ด เพศ ประถม ร อยละ ม ธยม ร อยละ ประถม ร อยละ ม ธยม ร อยละ ชาย ๒ ๑.๗๕ ๑๑ ๙.๖๕ ๑ ๐.๘๘ ๐ ๐.๐๐ หญ ง ๓๒ ๒๘.๐๗ ๔๒ ๓๖.๘๔ ๒๑ ๑๘.๔๒ ๕ ๔.๓๙ รวม ๓๔ ๒๙.๘๒ ๕๓ ๔๖.๔๙ ๒๒ ๑๙.๓๐ ๕ ๔.๓๙ จานวนคร ท สอนตรงตามว ชาเอก-โท ๘๗ คน ค ดเป นร อยละ ๗๖.๓๒ จานวนคร ท สอนตรงตามความถน ด ๒๗ คน ค ดเป นร อยละ ๒๓.๖๘ สาขาท ขาดแคลนคร ภาษาไทย ๑ คน ๕. ข อม ลอาคารสถานท อาคารเร ยน ๓ หล ง อาคารประกอบ ๗ หล ง ห องเร ยน ๕๗ ห อง ห องปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด ๓๓ ห อง ได แก ห องปฏ บ ต การอาหาร(ประถม) ห องปฏ บ ต การอาหาร(ม ธยม) ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห องพระพ ทธศาสนา ห องศ ลปะ ห องปฏ บ ต การภาษา ห องพลานาม ย ห องคอมพ วเตอร ห องต ดเย บ ห องดนตร ไทย ห องดนตร สากล ห องนาฏศ ลป ประถม ห องนาฏศ ลป ม ธยม ห องโสตท ศน ปกรณ ห องก จกรรมกล มสาระตางๆ ห องแนะแนว ห องว ดผล ห องสม ดพ นศร เกษม ห องพยาบาล ห องว ชาการ ห องประช มเฟ องฟ า ห องประช มทอร ศร และ ห องประช มสมาคมศ ษย เขมะส ร ฯ พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม/น นทนาการ ได แก สนามบาสเกตบอล สนามเด กเลน สนามหญ า สระวายน า ศาลาเฟ องฟ า หอประช มศ ขศร สมร และห องส มมนาทอร ศร ๖. ข อม ลงบประมาณ งบประมาณ (ร บ-จาย) รายร บ บาท รายจาย บาท เง นงบประมาณ(เง นอ ดหน นรายห ว) ๒๒,๒๙๕,๗๘๕.๖๐ พ ฒนาการเร ยนการสอน ๓,๕๓๓,๔๘๑.๕๖ เง นคาธรรมเน ยมพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๖,๙๘๙,๕๙๙.๐๐ พ ฒนาคร ๙๗,๙๙๘.๐๐ เง นเด อนคร และบ คลากร ๒๓,๐๙๘,๘๖๑.๐๔ รวมรายร บ ๒๙,๒๘๕,๓๘๔.๖๐ รวมรายจาย ๒๖,๗๓๐,๓๔๐.๖๐ งบดาเน นการ/เง นเด อน เง นคาจ าง ค ดเป นร อยละ ๗๘.๘๗ ของรายร บ งบพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ค ดเป นร อยละ ๑๒.๔๐ ของรายร บ

13 ๑๓ ๗. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม ๗.๑ อาช พหล กของช มชน ค อ ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ๗.๒ ศาสนาท ช มชนน บถ อ ค อ พ ทธ อ สลาม ๗.๓ อาช พหล กของผ ปกครองสวนใหญ ค อ ร บราชการ ร บจ าง ๗.๔ ศาสนาท ผ ปกครองสวนใหญน บถ อ ค อ พ ทธ ๗.๕ รายได เฉล ยของผ ปกครองตอครอบคร ว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทตอป ๗.๖ ประเพณ /ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ กโดยท วไป ค อ การทาเคร องประด บโขนและละคร สแตนเลสแกะสล ก สแตนเลสฉล ลาย ดอกไม ประด ษฐ ดอกไม เกล ดปลา และของจ ว ๘. โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน ๘.๑ โอกาส /จ ดแข ง ต งอย ใกล แหลงเร ยนร ท สาค ญและเป นประโยชน เชน แหลงโบราณสถาน/โบราณว ตถ สถานท ทองเท ยว ต งอย ในเม อง อย ใกล สถานท ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอ น ๆ ต งอย ในเขตท อย อาศ ยหนาแนน/ใกล ตลาด/แหลงช มชน/ใกล ห างสรรพส นค า ปลอดภ ยตอยาเสพต ด/แหลงเร งรมย /แหลงการพน น มอมเมาเยาวชน สภาพแวดล อมของโรงเร ยนเหมาะสม เอ อตอการเร ยนร สภาพแวดล อมด /ปลอดโปรง/ไมแออ ด/บรรยากาศรมร น ได ร บการสน บสน นจากช มชน ผ ปกครอง คณะกรรมการสถานศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ปกครองและช มชนม สวนรวมในการจ ดก จกรรมของโรงเร ยน/ม ส มพ นธ ท ด ตอก น ม ว ทยากรในท องถ น/ผ น าในท องถ นท ม ความร รวมม อก บช มชนและหนวยงานตางๆ เพ อบร การช มชนด านห องสม ด/ส ขภาพ/ก ฬา/สว สด ภาพ การคมนาคมสะดวก ม รถร บจ าง/รถประจาทางผาน ม รถร บสงระหวางโรงเร ยนก บบ าน บ คลากรม ความร ความสามารถ/เอาใจใส ด แลเด กเป นอยางด สงเสร มค ณภาพบ คลากรให ม จรรยาบรรณคร สน บสน นด านการพ ฒนาบ คลากร ผ ปกครองม ศร ทธา/ท ศนคต /ความเช อม น ท ด ตอโรงเร ยน ผ ปกครองสวนใหญจบการศ กษาระด บปร ญญาตร สภาพช มชนม ฐานะทางเศรษฐก จด ผ ปกครองเอาใจใส เน นจ ดเดนด านภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจ น ภาษาอ งกฤษ ภาษาฝร งเศส ภาษาญ ป น ม ความคลองต วในการบร หารจ ดการ ๘.๒ ข อจาก ด/จ ดออน คร ก าวตามการเปล ยนแปลงชองเทคโนโลย ไมท น ขาดการน เทศต ดตามจากหนวยงานท เก ยวข อง การทาก จกรรมของโรงเร ยนข นอย ก บว นหย ดของผ ปกครอง

14 ๑๔ ๙. โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ จ ดสอนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจ ดส ดสวนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางตอไปน โครงสร างเวลาเร ยนของหล กส ตรโรงเร ยน ระด บประถมศ กษา กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง) ระด บประถมศ กษาโรงเร ยนเขมะส ร อน สสรณ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ต เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ศ ลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ รวมเวลาเร ยน(พ นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ รายว ชา / ก จกรรมท สถานศ กษา จ ดเพ มเต มตามความพร อม ๔๐ ๔๐ และจ ดเน น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมผ เร ยน - ย วกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รวมเวลาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด ๑,๐๐๐ ช วโมง

15 ๑๕ โครงสร างเวลาเร ยนของหล กส ตรโรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษา กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง) ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๖ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) คณ ตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ว ทยาศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐(๘ นก.) ส ขศ กษาและพลศ กษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ศ ลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) รวมเวลาเร ยน (พ นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑๖๔๐(๔๑ นก.) รายว ชา / ก จกรรมท สถานศ กษาจ ด ป ละไมเก น ๒๐๐ ช วโมง ไมน อยกวา ๑๖๐๐ ช วโมง เพ มเต มตามความพร อมและจ ดเน น (๕ นก.) (๔๐ นก.) ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ก จกรรมผ เร ยน - ย วกาชาด ๒๕ ๒๕ ๒๕ - - ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๘๐ ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ รวมเวลาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด รวมตลอดท งป ๒๗ หนวยก ต ๑๒๐๐ ช วโมง รวม ๓ ป ไมน อยกวา ๓๖๐๐ ช วโมง ๑๐. แหลงเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ๑) ห องสม ดม ขนาด ๔๖๕ ตารางเมตร จานวนหน งส อในห องสม ด ๗๑,๕๕๖ เลม การส บค นหน งส อและการย ม-ค น ใช ระบบห องสม ดอ ตโนม ต โปรแกรม KMS จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษา ๒๕๕๕ เฉล ย ๑,๑๓๑ คน ตอว น ค ดเป นร อยละ ๔๗.๔๒ ของน กเร ยนท งหมด ๒) ห องปฏ บ ต การม ท งหมด ๓๓ ห อง ได แก ห องคอมพ วเตอร ๓ ห อง ห องว ทยาศาสตร ๕ ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา ๓ ห อง ห องศ ลปะ ๑ ห อง ห องนาฏศ ลป / ดนตร ๕ ห อง ห องพยาบาล ๑ ห อง

16 ห องศาสนส มพ นธ ๑ ห อง ห องแนะแนว ๑ ห อง ห องพลานาม ย ๑ ห อง ห องส อการเร ยนการสอน ๑ ห อง ห องปฏ บ ต การอาหาร ๒ ห อง ห องว ดผล ๑ ห อง ห องประช มใหญ ๒ ห อง ห องประช มยอย ๓ ห อง ห องโสตฯ ๒ ห อง ห องต ดเย บ ๑ ห อง เคร องคอมพ วเตอร พร อมโปรแกรมใช งาน ม ท งหมด ๒๗๖ เคร อง คอมพ วเตอร จานวน (เคร อง) ๑. ใช ในการเร ยนการสอน ๒๐๖ ๒. ใช ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตได ๒๗๐ ๓. ใช ในการบร หาร ๗๐ จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตในป การศ กษา ๒๕๕๕ เฉล ย ๑,๐๐๐ คนตอว น ค ดเป นร อยละ ๔๑.๙๓ ของน กเร ยนท งหมด ๔) แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป )แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๕ แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหลงเร ยนร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ช อแหลงเร ยนร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร (ประถม) ๒๓๒ ห องคอมพ วเตอร เร อนนอน ๒,๒๖๐ ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร (ม ธยม) ๑๗๔ ม มคอมพ วเตอร ห องสม ด ๕,๕๖๕ ห อง Fun Language ๓ ห อง ๒,๓๐๐ ห องโสตท ศนศ กษา ๓๘๖ ห องต ดเย บ ช น ๕ ๙๖๐ ห องแนะแนว ๒๑๒ ห องปฏ บ ต ธรรม ช น ๕ ๑๐ ห องสม ด (๑๘๐ ว น) ๑,๘๐๐ ห องก จกรรมพละ ช น ๕ ๓๐๘ หอประช มศ ขศร สมร ๕๖๕ ห องดนตร สากล ๖๑๖ ห องส มมนาทอร ศร ๒๑๒ ห องด ร ยางค ๓๓๖ สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ๑,๐๘๗ ห องนาฏศ ลป ประถม ๗๑๐ ห องก จกรรม Tell Me More ช น ๔ ๑๘๗ ห องนาฏศ ลป ม ธยม ๑,๐๙๒ ห อง Presentation ช น ๔ ๗๓ ห องดนตร ไทย ๖๕๗ สนามบาสเกตบอล ๔๕๐ ห องปฏ บ ต การอาหาร (ประถม) ๓๐๗ สนามวอลเลย บอล ๑๘๐ ห องปฏ บ ต การอาหาร (ม ธยม) ๔๘ สนามฟ ตบอล ๒๒๐ ห องคอมพ วเตอร ๑ อาคารทอร ศร ๑,๑๘๒ สระวายน า ๓๕๐ ห องคอมพ วเตอร ๒ อาคารทอร ศร ๑,๑๔๓ ลานเทเบ ลเทนน ส ๑๗๒ ๑๖

17 แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน ๕) แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร กร งเทพมหานคร สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร ๑๗ สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) สวนส ตว ด ส ต ๑ ศ นย ประช มแหงชาต ส ร ก ต ๑ สวนวช รเบญจท ศน เขตจต จ กร ๑ ศ นย มน ษยว ทยาส ร นธร ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต พระนคร ๑ พ พ ธภ ณฑ น ทรรศน ร ตนโกส นทร ๒ พระท น งว มานเมฆ ๒ สถาบ นพ พ ธภ ณฑ การเร ยนร แหงชาต (Museum Siam) หม พระท น งพระราชว งด ส ต ๑ ศาลจ งหว ดตล งช น ๑ พระท น งอภ เศกด ส ต ๑ ตลาดน าตล งช น ๑ พระบรมมหาราชว ง ๑ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษา ๒ พระท น งอน นตสมาคม ๑ ซาฟาร เว ลด ๑ พ ทธสมาคมแหงประเทศไทย ๑๔ หอศ ลป ย มส ๑ ว ดพระเชต พนว มลม งคลารามราชวรมหาว หาร ๒ ตลาดน าว ดจาปา ๑ ว ดอร ณราชวรารามราชวรมหาว หาร ๑ บ านศ ลป นคร มนตร ตราโมท ๑ ว ดพ ชยญาต การามวรว หาร ๑ บร ษ ท นานม บ คส จาก ด ๒ ว ดภค น นาถวรว หาร ๔ จ งหว ดนครนายก ว ดเบญจมบพ ตรด ส ตวนาราม ๑ พ พ ธภ ณฑ อาคาร ร.ร. จปร. ๑๐๐ ป ๑ ว ดพระศร ร ตนศาสดาราม ๑ เข อนข นดานปราการชล ๑ ว ดส ท ศน เทพวรารามราชวรมหาว หาร ๑ อน สรณ สถานกองพลทหารญ ป นท ๓๗ ๑ ว ดราชน ดดารามวรว หาร ๑ ศ นย ภ ม ร กษ ธรรมชาต ๑ ว ดอาว ธว กส ตาราม ๑ สวนศร ยา ล งไสว ศร ยา ๑ ว ดเทพากร ๑ ว ดพราหมณ ๑ ว ดราชผาต การามวรว หาร ๑ ว ดเทพธ ดาราม ๑ แหลงเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) สนามเด กเลน ๑๓ โรงอาหาร ๑๐ สวนสวยด วยขยะ ๘๕๐ ป ายน เทศของกล มสาระฯ/งาน ๒๓๕ ๑

18 ๑๘ แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหลงเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหลงเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหลงเร ยนร จ งหว ดนครปฐม จ งหว ดเพชรบ ร สถ ต การใช (จานวนคร ง/ป ) พ ทธมณฑล ๒ กองบ งค บการฝ กพ เศษ(คายพระรามหก) ๑ อ ทยานห นข ผ งสยาม ๑ จ งหว ดราชบ ร ว ดปฐมเจด ย ราชวรมหาว หาร ๑ เม องโบราณค บ ว ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต พระปฐมเจด ย ๑ จ ปาถะภ ณฑ สถานบ านค บ ว ๑ จ งหว ดนนทบ ร จ งหว ดสม ทรปราการ ว ดส งฆทาน ๑ พ พ ธภ ณฑ ช างเอราว ณ ๑ ว ดราษฎร ประคองธรรม ๑ ว ดบางห วเส อ ๑ ว ดตะเค ยน ๑ ตลาดน าบางน าผ ง ๑ จ งหว ดปท มธาน คายร มขอบฟ า เม องโบราณ ๑ ว ดป ญญาน นทาราม ๒ จ งหว ดสม ทรสงคราม องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร แหงชาต ๒ อ ทยานการเร ยนร โรงเร ยนพ นท ายนรส งห ว ทยา ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต ธรณ ว ทยาเฉล มพระเก ยรต ๑ ดอนหอยหลอด ๑ อาคารอน ร กษ พล งงานเฉล มพระเก ยรต ๑ จ งหว ดสม ทรสาคร ตลาดน าร งส ต ๑ ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝงท ๒ ๑ จ งหว ดพระนครศร อย ธยา จ งหว ดส พรรณบ ร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๑ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต จ งหว ดส พรรณบ ร ๑ ศ นย ศ กษาประว ต ศาสตร พระนครศร อย ธยา ๑ ตลาดร อยป สามช ก ๑ ท งมะขามหยอง ๑ ว ดบ านกราง ๑ ว ดพ ทไธศวรรย ๑ ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงล งทองเหมาะ แจมแจ ง ๑ ว ดมงคลบพ ตร ๑ ตางประเทศ พ พ ธภ ณฑสถานแหงชาต เจ าสามพระยา ๑ โรงเร ยนค นโตะ ประเทศญ ป น ๑ ว ดหน าพระเมร ราชวราราม ๑ โรงเร ยนฮาร มา ประเทศญ ป น ๑ ว ดต ม ๑ ประเทศส งคโปร ๑ ว ดตาลเอน ๑ ประเทศอ งกฤษ ๑ ว ดชางเหล ก ๑ ประเทศสหร ฐอเมร กา ๑

19 ๑๙ ๖) ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แกน กเร ยน คร และบ คลากรสน บสน น ในป การศ กษา ๒๕๕๕ ม ด งน ลาด บท ว ทยากร ก จกรรม/ห วข อ ๑ พระมหาบ ญเล ศ ธม ทส ส พระว ทยากรน าปฏ บ ต ธรรม ๒ พระมหาก ตต ศ กด โคตมส ส โส ปฏ บ ต ธรรม ว น ยในตนเอง และ พระค ณพอ ๓ พระมหากรพ ฒน ก สลจ ต โต ฝ กสมาธ เบ องต น ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ เด กด ม น าใจ และสอนพระพ ทธศาสนา ม.๓ ๔ พระมหานร ตม รตนวณ โณ ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๕ พระมหาปราโมทย ธมมานน โท ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๖ พระมหามาน ต ว เศษชาต ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๗ พระมหาอาท ตย ว นน ว นพระฟ งธรรมะกลอมใจ ๘ พระมหานพพร เมตตาธรรมน าส ข ๙ พระมหาคาส น ว ส ทธ ญาโณ สอนพ ทธศาสนา ม.๒ เตร ยมความพร อมน กเร ยนเข าสอบธรรมศ กษาตร -โท ๑๐ พระมหาทว ป กตป ญโญ ศ ลเป นต นท น เป นต นบ ญของช ว ต ๑๑ พระมหามงคล วรธม วาท การปฏ บ ต ตนเป นล กท ด ว นแม ๑๒ พระอาจารย วช ระ ส ปภาโส แมล กผ กพ น ๑๓ พระอาจารย ฐ ต พล ฐ ต ว ส ทธ แมล กผ กพ น ๑๔ พระเจร ญศ กด ร ตนเมธ ค ดด ทาด พ ดด และ E.Q.ด ม ค ณธรรม น าช ว ต การแสดงตนเป นพ ทธมาม กาช นม ธยม ๑ ๑๕ พระอาจารย ส รเดช วงศ ฝ น ร กต ญญ ม จ ตสาธารณะ ๑๖ พระฐ ต วส ฎชล ฎ ต วว ส ทธ ค ณธรรม ๔ ประการตามปณ ธานพอ ๑๗ รศ.ค ณหญ งวงจ นทร พ น ยน ต ศาสตร ประธานว นไหว คร ๑๘ นางจ นท กา นนทร กษ ประธาน ว นแม ๑๙ นายปราโมทย นาคศร ช ม ประธาน ว นพอ ๒๐ นายพ ลลภ ส นทรชาต ประธาน ว นพอ ๒๑ นายเผาเกษม คงจาเน ยร ความร กของพอท ม ตอล ก ๒๒ Mr.Joseph Theobald ก จกรรมเข าโรงเร ยนเพ อพ ฒนาเด กประถมต น ๒๓ นายฐาวรา ส ร พ พ ฒน (ดร.ป อป) ร กการอาน สร างจ นตนาการก บน กเข ยนม ออาช พ ๒๔ อ.ศร ส วรรณ น อยพ ท กษ จ ตสดใส ใจสาธารณะ และเสร มสร างว น ยในตนเอง ๒๕ ดร.เต มเพชร ส ขคณาภ บาล จ ตสดใส ใจสาธารณะ และเสร มสร างว น ยในตนเอง ๒๖ นายส ทธ พงศ อาศ รพจน สนทนาป ญหารอบต ว ๒๗ รศ.ป ยะน ช โปตะวณ ช กฎหมายแพงในช ว ตประจาว นแกน กเร ยนช นม ธยม ๓ ๒๘ นายช บ จ ตน ยม เหต การณ ป จจ บ น

20 ๒๐ ลาด บท ว ทยากร ก จกรรม/ห วข อ ๒๙ นางก ญญาร ตน น อยนวล ทาน าปร งส ตรหมอมเจ าพ นศร เกษม ๓๐ อ.ม ลล กา ย วนะเตม ย เทคน คการสอน และว จ ยในช นเร ยน ๓๑ ดร.อ จฉรา โยมส นธ การบร หารการเง น การออม และการลงท น ๓๒ นายไพฑ รย เข มแข งและท มงาน พ ธ ครอบคร นาฏศ ลป และดนตร ๓๓ นายคมส ณฐ ห วเม องลาด ความสาค ญของพ ธ การไหว คร นาฏศ ลป -ดนตร ไทย ๓๔ ดร.เทว บ ญจ บ การอานทานองเสนาะ และผ ประกาศกระจายเส ยง ๓๕ ดร.ว ฒนะ บ ญจ บ ผ ประกาศกระจายเส ยง ๓๖ คณะสงฆ พ ทธมณฑล เทศน มหาชาต ก ณฑ ช ชก ๓๗ ว ทยากรจากสถาบ น Fun Language การใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร Teachers Training ๓๘ อ.ก ลวด ว ระพาน ช อบรมเทคน คการสอนภาษาอ งกฤษ ๓๙ อ.อน ศาสตร เร อนศร ป นความร ส คร ผ สอน สมองก บการเร ยนร ๔๐ อ.อมรร ตน ปท มมา ป นความร ส คร ผ สอน สมองก บการเร ยนร ๔๑ อ.พรน ช สถาผลสว สด (องค การแพธ) ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๒ อ.ส ชาต น ลพงษ ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๓ อ.วาร ณ วโรภาส ผ จ ดการกระบวนการเร ยนร เพศศ กษารอบด าน ๔๔ ว ทยากรบร ษ ท โตโยต า จาก ด การออกแบบศ ลปะ

21 ๑๑. ผลงานด เดนในรอบป ท ผานมา ๑๑.๑ ผลงานด เดน ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หนวยงาน ท มอบรางว ล สถานศ กษา ๑. รางว ล ENERGY MIND AWARD สถานศ กษา การไฟฟ า ด เดนด านการอน ร กษ พล งงานระด บ ๔ ดาว ได ร บ นครหลวง โล เก ยรต บ ตร พร อมเง นสน บสน น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ร บเก ยรต บ ตรและโลเก ยรต ยศในโครงการ ม ลน ธ ศ ภน ม ตแหง Heart of Giving ประเทศไทย ๓. ร บเก ยรต บ ตรในโครงการธนาคารความด ม ลน ธ เพ อส งคมไทย ๔. โลรางว ลโรงเร ยนต นแบบเคร อขายตรวจสอบ โรงไฟฟ าพระนครเหน อ ค ณภาพน า กฟผ. คร นางธาร ณ ย งถาวร รางว ล ค ร สด ด ค ร สภา น กเร ยน ๑.น.ส.ณ ฐณ ชา ประท ปล ดดา ม.๕ รางว ลผ ม ความประพฤต ด งาม พ ทธสมาคมแหง- ๒.น.ส.ปร ยากร แก วเกต ส มพ นธ ม.๕ รางว ลผ ม ความประพฤต ด งาม ประเทศไทย ๓.น.ส.ปานจ ต เท ยงสาย ม.๕ รางว ลชนะเล ศการแขงข นก ฬาเทคว นโด จากรายการ สาน กว ฒนธรรม ก ฬามหานครเกมส ประจาป ๒๕๕๕ จ ดโดย สาน ก ก ฬาและ ว ฒนธรรม ก ฬาและการทองเท ยว การทองเท ยว ๔.ด.ญ.ณ ฐวด เชาอนาจ ณ ป.๖ รางว ลเหร ยญทองในการแขงข นทางว ชาการ ระด บ สาน กคณะกรรมการ นานาชาต ประจาป ๒๕๕๕ (รอบระด บประเทศ)ว ชา การศ กษาข นพ นฐาน ว ทยาศาสตร ระด บประถมศ กษา ๕.ด.ญ.ทองฉ ตร โอมาศ ป.๕ รางว ลอ นด บ ๑ ท ง ๒ ประเภท ในการแขงข นย งธน UNITED ประเภทบ คคล และประเภทท ม ระด บประถมศ กษา The ๑๔th Kasetsert Open ๒๐๑๓ archery Championship และรายการ Elementary school recurve how team 1st Distance ๑๐ m ๖.ด.ญ.เวธกา วส ร ตต ป.๔ รางว ลชนะเล ศการแขงข น Ukulele จากงาน Ukulele UNITED ๑๑๘ Ukulele Thailand Award ๒๐๑๓ ๗.ด.ญ.ศ ภรดา ร ชเศรษฐ ก ล ม.๒ รางว ลชนะเล ศเหร ยญทอง จากการแขงข นโครงการ โรงเร ยนเปรมฤด ๘.ด.ญ.ณภ ทร จ นทร เร อง ม.๒ ท กษะว ชาการบ รณาการส ประชาคมอาเซ ยน ในห วข อ ศ กษา ๙.ด.ญ.พท นยา จ ละจาร ตต ม.๒ Spelling Contest ๒๑

22 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หนวยงาน ท มอบรางว ล ๑๐.น.ส.ศศ ส ร ยจ นทราทอง ม.๓ รางว ลขว ญใจมหาชน จากการแขงข นประกอบวงจร กระทรวงว ทยาศาสตร อ เล กทรอน กส และเทคโนโลย รางว ลเหร ยญทอง การอานทานองเสนาะ(กาพย ยาน ๑๑) กล มเคร อขาย ระด บช น ม.๑-๓ สถานศ กษาเอกชน ๑๑.ด.ญ.นพร ตน ช ยส ขส วรรณ ม.๒ รางว ลชนะเล ศ จากการแขงข นเทคว นโด ในรายการ กล มท ๒๕ เยาวชนต านยาเสพต ด หนองแคแชมป เป ยน ช พคร งท ๗ ๑๒.ด.ญ.ก ล สรา เถามณ ป.๓ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน PRE GIFTED & ชมรมบ ณฑ ตแนะ EP ๕๕ ในว ชาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร แนว ในประเภทคะแนนรวม ระด บประถม ๓ จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๓.ด.ญ.ชญาน ษฐ เถามณ ม.๑ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายว ดความร ช น ม.๑ ในประเภทคะแนนรวมท กว ชา แนว จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๔.ด.ญ.ปวรรณร ตน พ ลส ทธ ธรรม ม.๒ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายว ดความร ช น ม.๒ ในประเภทคะแนนรวมท กว ชา แนว จากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๕.ด.ญ.ฌาณ ศา เนตร นร นทร ม.๓ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน Pre-ม.ต น ๕๕ ชมรมบ ณฑ ตแนะ สายเตร ยมอ ดม-มห ดล ม.๓ ในประเภทคะแนนรวม แนว ท กว ชาจากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๖.น.ส.แพรวา ต นต ส งวราก ร ม.๕ รางว ลอ นด บท ๑ ของเขต ทาคะแนน PRE ชมรมบ ณฑ ตแนะ ADMISSIONS ๕๕ สายว ทย ในประเภทคะแนนรวม แนว ท กว ชาจากโครงการทดสอบความสามารถทางว ชาการ ๑๗.ด.ญ.ณ ชชา แหประสบโชค ป.๓ รางว ลเหร ยญทอง การอานออกเส ยง ระด บป.๑-๓ กล มเคร อขาย ๑๘.น.ส.ณ ฐวด สงเสร มสก ลช ย ม.๓ รางว ลเหร ยญทอง การค ดลายม อ ระด บม.๑-๓ สถานศ กษาเอกชน รางว ลเหร ยญทอง การตอบป ญหาภาษาไทย ระด บม.๑-๓ กล มท ๒๕ รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ ๑ ในการแสดงความสามารถ โรงเร ยนวช ราว ธ เร ยนร พระราชน พนธ ในร ชกาลท ๖ ว ทยาล ย รางว ลเหร ยญทอง ตอบป ญหาประว ต ศาสตร ไทย/ สากล/อาเซ ยน ระด บม.๑-๓ ๑๙.น.ส.วรกานต ว บ ลย พ นธ ม.๓ รางว ลเหร ยญทอง กลาวส นทรพจน ระด บม.๑-๓ กล มเคร อขาย รางว ลเหร ยญทอง ตอบป ญหาประว ต ศาสตร ไทย/ สถานศ กษาเอกชน สากล/อาเซ ยน ระด บม.๑-๓ กล มท ๒๕ ๒๒

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information