แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2551-2554"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร โทรศ พท , โทรสาร ต อ 214 Web site:

2 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) โรงเร ยนมาเร ยล ย 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร โทรศ พท , โทรสาร ต อ 214 Web site:

3 คานา โรงเร ยนมาเร ยล ยได จ ดท าย ทธศาสตร และแผนงาน เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน การศ กษาของโรงเร ยน โดยก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และย ทธศาสตร ในการบร หาร การจ ดการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ในช วงระยะป เพ อตอบสนองพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2 ) พ.ศ เน องจากโรงเร ยนม การ เปล ยนแปลง และก าล งม ความเจร ญเต บโต อ กท งเพ อรองร บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ บท 3) พ.ศ โรงเร ยนมาเร ยล ย จ งได ม การปร บปร ง และจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยนข น ซ งเป นแผนพ ฒนา การศ กษา ป การศ กษา เพ อให ท กฝ ายงาน และบ คลากรท กระด บใช เป นแนวทางในการพ ฒนา การศ กษาให ม มาตรฐานค ณภาพ บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ส งส ด โรงเร ยนใช กระบวนการบร หารแบบม ส วนร วม บ คลากร ท กระด บ ได ร วมค ด ร วมต ดส นใจ และ ร วมม อปฎ บ ต โดยแต ต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนา ศ กษาพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนแม บทของฝ ายการศ กษาของอ ครส งฆมณฑลกร งเทพฯ มาตรฐานการศ กษาของส าน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ว เคราะห สภาพ โรงเร ยนด วยว ธ SWOT ANALYSIS จากน นจ งก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ย ททธศาสตร และเป าหมายใน การพ ฒนา โดยก าหนดเป นแผนงาน โครงการ และก จกรรม รองร บ ผ านการพ จารณาโดยผ ทรงค ณว ฒ คณะคร น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนท เก ยวข อง หว งเป นอย างย งว าแผนพ ฒนาฉบ บปร บปร งน จะช วยให บ คลากรของโรงเร ยน ผ ปกครอง และ ช มชนท เก ยวข องได ศ กษาท าความเข าใจเป นแนวทางการพ ฒนาผ เร ยนให บรรล เป าหมายความส าเร จ เพ อ เป นก าล งท ส าค ญในการพ ฒนาประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าส บต อไป

4 สารบ ญ คานา สารบ ญ หน า บทท 1 บทนา 1 ความส าค ญในการจ ดท าแผนพ ฒนา 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน 4 ข อม ลเก ยวก บช มชนและผ ปกครอง 4 ประว ต โรงเร ยน 8 ว ตถ ประสงค (Objective) 11 ปร ชญาของโรงเร ยน (philosophy) 11 นโยบายของโรงเร ยน (Policy) / เป าหมายระด บโรงเร ยน/จ ดเน น 12 ตราประจ าโรงเร ยน 13 ผ งแสดงท ต งของโรงเร ยน/แผนผ งแสดงบร เวณและอาคารของโรงเร ยน 14 ข อม ลด านอาคารสถานท 15 ข อม ลด านบ คลากร / โครงสร างการบร หาร 16 ขอบข ายการบร หารงาน 18 ข อม ลคร บ คลากรและน กเร ยน 19 บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาการศ กษา 20 หล กการและแนวค ดในการพ ฒนา 20

5 นโยบายการศ กษาของร ฐในเร องการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 20 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาและนโยบายการศ กษาของฝ ายการศ กษาฯ 22 สถานภาพโรงเร ยน (การว เคราะห SWOT) 26 บทท 4 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 40 ว ส ยท ศน (VISION) 40 พ นธก จ (MISSION) 40 อ ตล กษณ ของโรงเร ยน 42 จ ดม งหมาย (Goal) 43 เป าหมายตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน (target) 51 ย ทธศาสตร การจ ดการศ กษา 52 ย ทธศาสตร และต วช ว ดความส าเร จ 54 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาป บทท 5 บ ญช สร ปโครงการแผนพ ฒนาการศ กษา 66 ประมาณการรายร บ 66 งบประมาณรายจ าย 68 บทท 6 การนาแผน ไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 70 ภาคผนวก 72 ขอบข ายงานแต ละฝ าย / บทบาทและหน าท ของบ คลากรในโรงเร ยนมาเร ยล ย 72 ระเบ ยบว าด วยการบร หารงานบ คคลของโรงเร ยนมาเร ยล ย

6 บทท 1 บทนา ความสาค ญในการจ ดทาแผนพ ฒนา เป าหมายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา การเพ มโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร และการส งเสร มการม ส วนร วมของท ก ภาคส วน ท งน เพ อให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ไม ว าจะอย างไรก ตาม ค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาเป นส งส าค ญ ท ท กฝ ายท ม ส วนในการจ ดการศ กษ ต องตระหน กและด าเน นการจน บรรล ผลในท ส ด ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไกส าค ญท จะช วยในการพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาของคนไทยได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน น ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จ งระบ ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษา จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน ง ของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา รวมท งเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก (ก าหนดไว ในหมวด ๖ มาตรา ๔๘) นอกจากน เพ อให เก ดการน าส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม จ งก าหนดให ต องออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา (ตามวรรคสอง มาตรา ๔๗) เพ อให สอดร บก บการปฏ ร ป การศ กษาในทศวรรษท สอง และให เช อมโยงการประก นค ณภาพการศ กษาท งระด บการศ กษาข นพ นฐาน การอาช วศ กษา การอ ดมศ กษา และการประก นค ณภาพภายนอก จ งได ม การประกาศกฎกระทรวงว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนกฎกระทรวงฉบ บเด ม (พ.ศ. ๒๕๔๖) ซ งได ม การน าไปประกาศในราชก จจาน เบกษาเร ยบร อยแล ว ในเล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ท าให ม ผลบ งค บใช แล ว กฎกระทรวงฉบ บน ให ความช ดเจนเก ยวก บระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพท งภายใน และภายนอก ในส วนของการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดให สถานศ กษาข นพ นฐานจ ดให ม ระบบการ ประก นค ณภาพภายในโดยการส งเสร ม สน บสน น และก าก บด แลของหน วยงานต นส งก ด ตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ท ให สถานศ กษาย ดหล กการม ส วนร วมของช มชน และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและ ภาคเอกชน โดยด าเน นการด งต อไปน

7 ๑) ก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๒)จ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา ๓) จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ๔) ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ๕) จ ดให ม การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ๖) จ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๗) จ ดท ารายงานประจ าป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายใน ๘) จ ดให ม การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง กฎกระทรวง ว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราช ก จจาน เษกษา ลงว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว ในข อ ๑๔ ( ๒ ) ว า ให สถานศ กษาจ ดท าแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โดยได ก าหนด เป าหมาย หล กการ เน อหา กระบวนการจ ดท า และบทบาทหน าท ของผ ท เก ยวข องท สถานศ กษาต องค าน ง และน าไปปฏ บ ต ภายใต การส งเสร ม สน บสน นและร วมพ ฒนาจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ หน วยงานต นส งก ด แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา ม ความส าค ญอย างย งต อระบบการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษา ท งน เน องจากแผนจะเป นเคร องม อในการส อสารให ผ ท เก ยวข องท งผ บร หารสถานศ กษา คร ผ เร ยน กรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง ช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง ได ร บร และเข าใจในการบร หาร และจ ดการค ณภาพท ม การแสดงเป าหมาย ท ศทางการด าเน นงานท ช ดเจน ม แนวทางปฏ บ ต เพ อน าไปส ท ศทางท ต องการโดยการข บเคล อนท ย ดสถานศ กษาเป นฐานด วยความร วมม อ ความร บผ ดชอบของบ คลากร ภายในสถานศ กษาและการก าก บด แล ส งเสร ม สน บสน นจากหน วยงานต นส งก ด แผนพ ฒนาค ณภาพศ กษาของโรงเร ยนมาเร ยล ย เป นความร วมม อก นของบ คลากรภายในท กระด บ รวมท งบ คคลภายนอกผ ม ส วนเก ยวข องและร บผ ดชอบในการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ได แก ผ ปกครอง ช มชน ได ม ส วนร วมในการก าหนดท ศทางในการพ ฒนา เพ อใช เป นแผนแม บทท จะก าหนดเป าหมายและ

8 แนวทางในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ในช วงระยะเวลาท ก าหนด เพ อให ท กฝ ายงาน บ คลากรท กคน ใช เป นกรอบแนวค ดในการด าเน นงาน การจ ดท าโครงการ งาน ก จกรรมให สอดคล องก บ ความต องการของช มชน และบรรล ตามเป าหมาย มาตรฐานท ก าหนดไว เพ อให ช มชนได ม ส วนร วมในการ ส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนให เป นไปตามแผนท ก าหนดไว เพ อเป น แนวทางในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ตรงต อความต องการของผ เร ยน ผ ปกครอง และช มชน และเพ อให ผ เร ยนได ร แนวทางในการเร ยนร และสามารถก าหนดบทบาทของตนเองได ถ กต อง ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ท าให ช มชนและผ ปกครองม นใจว าโรงเร ยนม แผนและ ด าเน นการจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพ และพร อมให ความร วมม อ ส งเสร ม สน บสน น ท าให การ ด าเน นงานของโรงเร ยนเป นไปตามแผนอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานท ก าหนด ท าให สามารถจ ดหล กส ตร และการเร ยนการสอนให ก บผ เร ยนได สอดคล องก บความต องการของช มชน ผ เร ยนสามารถแสดงบทบาท ในการเร ยนร และพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถ ม ค ณธรรม ตามท หล กส ตรและส งคมต องการ

9 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน ข อม ลเก ยวก บช มชนและผ ปกครอง สภาพเศรษฐก จ พ นท เขตลาดกระบ ง ม คลองประเวศบ ร รมย ไหลผ านซ งต ดต อระหว างเขตพระโขนงถ งจ งหว ด ฉะเช งเทราและจ งหว ดสม ทรปราการ ม คลองเล กเช อมต อระหว างคลองประเวศบ ร รมย อ กมากกว า 10 คลอง ซ งท าให พ นท น เป นแหล งอ ดมสมบ รณ เหมาะแก การเพาะปล ก ด งน น ประชากรส วนใหญ จ งประกอบอาช พ การเกษตรเป นแหล งผล ตพ ชผลทางการเกษตรส งจ าหน ายในเขตกร งเทพมหานคร ประชากรในเขต ลาดกระบ งประกอบอาช พค าขายและใช การคมนาคมทางน า ทางรถไฟ ทางรถยนต ป จจ บ นร ฐบาลได เล งเห นภ ม ประเทศของเขตลาดกระบ งเหมาะสมท ใช เป นการคมนาคมทางอากาศ จ งได จ ดสร างเป นท า อากาศยานส วรรณภ ม ท าให ม ประชากรมากข น และเศรษฐก จขยายต วด ข น สภาพส งคมและว ฒนธรรมของช มชน เขตลาดกระบ งเป นพ นท ต ดต อก บเขตม นบ ร จ งม ประชากรท น บถ อศาสนาอ สลามและศาสนาคร สต อย บ าง แต ส วนใหญ จะน บถ อศาสนาพ ทธม ว ดทางศาสนาพ ทธ 13 ว ด ว ดทางศาสนาคร สต 1 ว ด แต ละว ดม ประชากรเล อมใสศร ทธา เช น ว ดลานบ ญ เป นบร เวณท ม ปลามาอย รวมก นเป นจ านวนมาก โดยม ได เก ดจาก การเพาะเล ยง และไม ม ผ ใดกล าจ บปลาเหล าน นมาเป นอาหาร เช อว าเป นปลาของว ด ใครน ามาบร โภคจะต อง ม อ นเป นไปถ งแก ช ว ตเพราะปลาท กต วจะม จ ดส ขาวท ห วซ งเร ยกว า ดอกพ ก ล นอกจากน นแล วทางว ดได จ ดหาขนมป งมาจ าหน ายเพ อให ประชาชนผ ใจบ ญได ม โอกาสท าบ ญ ว ดลานบ ญ ม พระพ ทธร ปขาว (หลวงพ อขาว,พระพ ทธย สโยภาส) ประด ษฐานอย ในว หารใหญ หล งพระอ โบสถ,พระคร เมตตาว หาร (หลวงพ อสาย) เจ าอาวาสว ดลาดกระบ ง องค แรกได ช กชวนชาว ลาดกระบ ง ประกอบพ ธ วางศ ลาฤกษ ก อสร างหลวงพ อขาว เม อว นพฤห สบด ข น 15 ค า เด อน 6 ป วอก พ.ศ ตรงก บว นท พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ทรงประกอบพ ธ เป ดทางรถไฟสายกร งเทพ ฉะเช งเทราต อมาพระคร ศ ลาภ ร ต(หลวงพ อทอง) เจ าอาวาสว ดลาดกระบ งองค ท 3 ได จาร กแผ นโลหะป ดไว ท เบ องหน าหลวงพ อขาวและถ อว าเป นพระพ ทธร ปศ กด ส ทธ องค หน งของชาวลาดกระบ ง

10 ว ดท พพาวาส ม พระอ โบสถท สร างด วยไม ส กทองซ งม อาย ประมาณ 114 ป สร างข นเม อป พ.ศ เป นร ปทรงไทยยกพ นส งประมาณ 1 เมตร ม ระเบ ยงด านหน าโบสถ ย นออกมาประมาณ 1.50 เมตร โบสถ หล งน สร างห นหน าไปทางท ศตะว นตกซ งผ ดก บท อ น ท งน เป น การสร างตามล กษณะภ ม ประเทศ ซ ง ด านหน าเป นล าคลอง โดยแบบของโบสถ ว ดท พพาวาส ช างผ สร างได ซ อแบบส าเร จร ปมาประกอบเองใน ราคา 30 ช ง หล งคาโบสถ คร งแรกใช กระเบ องด นเผาส อ ฐ หล งคาไม ม ช อฟ าใบระกาหางหงษ แต อย างใด ชาวลาดกระบ งโดยเฉพาะชาวว ดท พพาวาส ภ ม ใจในโบสถ ส กทองหล งน เป นอย างย งสมควรอน ร กษ ไว เป น ถาวรว ตถ เช ดหน าช ตาไว เป นมรดก ความเช อในอด ต เด มท เด ยว ท ตลาดห วตะเข ม ช อเร ยกอ กช อว า ส แยก เพราะม คลองล าปลาท วและ คลองศร ษะจรเข น อย ผ านคลองประเวศบ ร รมย และม ห วจระเข ลอยน ามาและช มชนในอด ตได น าห วจระเข ข นไว ท ฝ งตลาดห วตะเข จ งได ขนานนามว า ห วตะเข และคลองศร ษะจระเข น อยจนถ งป จจ บ นห นองค เซ ยน หร อแป ะโค ว เด มช อ เอ ยะฮง แซ เล า เป นหน มชาวจ นท เด นทางเข าส ประเทศไทย โดยมาพ าน กอย ท ท ง ลาดกระบ ง ประมาณป พ.ศ หร อในสม ยร ชกาลท 5 โดยย ดอาช พปล กผ กและได ร จ กชอบพอก บหญ ง สาวท ท งลาดกระบ งห วตะเข ด วยเอ ยฮง เป นคนท ม ความขย นและกต ญญ ท าให พ อแม ของหญ งสาว ม ความ พอใจและย นด ให แต งงานก บล กสาว แต ก อนท จะแต งงาน นายเอ ยะฮง ได ร บจดหมายจากเม องจ นเป นของ พ อแม ของตนให กล บไปอย ท เม องจ นและได หม นหญ งสาวจ นไว ให แล ว โดยให นายเอ ยะฮงไปแต งงาน ด วย ความกต ญญ ต อพ อแม ท เม องจ นจ งได บอกลาหญ งสาวห วตะเข ระหว างน นการเด นทางต ดต อสม ยน นต องใช เวลานานเป นเด อน ๆ ท าให หญ งชาวจ นค ดว า นายเอ ยะฮงไม มาเม องจ นแล ว ก ร บหม นแล วแต งงานก บหน ม ชาวจ นอ น เม อนายเอ ยะฮงไปถ งเม องจ นทราบว าค หม นท พ อแม ได หม นและจะให แต งงานน นได แต งงานก บ คนอ นไปแล วก ด ใจ จ งได เด นทางกล บมาเม องไทยอ กคร งหน ง หญ งชาวห วตะเข ได ร บค าบอกเล าและอ าลา ของนายเอ ยะฮงแล วว าจะไม ได มาอย เม องไทยแล วเพราะต องเล ยงด พ อแม ท เม องจ นจ งต ดส นใจแต งงานก บ หน มไทย เม อนายเอ ยะฮงมาถ งเม องไทยก ทราบว าคนท เคยร กได แต งงานแล ว จ งพ าน กท ห วตะเข และ ปฏ บ ต ย ดม นในหล กธรรมค าส งสอนของพระพ ทธศาสนาด วยการถ อศ ลก นเจ สวดมนต ภาวนา จนกระท ง ค นว นหน งได เก ดฝนลมพาย พ ดหน กซ งชาวบ านต างค ดว า เม อร งเช าว นใหม จะต องพบก บสภาพการส ญเส ย ของพ ชไร เป นอย างมาก แต ปรากฏว าท กส งท กอย างกล บเป นปกต เหม อนปฏ หารย พบร างของนายเอ ยะฮงท เส ยช ว ตแล วในท าน งว ป สสนาก มฐานท ส าค ญร างกายของนายเอ ยะฮงไม เส อมสลาย จ งเป นท กราบไหว บ ชา ของคนในสม ยน น เป นต นมา เม อเวลาผ านไปนานญาต พ น องท เม องจ นเห นว านายเอ ยะฮงไม ส งข าวให ทราบจ งได เด นทางมาเม องไทย ทราบว าได เส ยช ว ตแล วและไปย งสถานท เก บร างนายเอ ยะฮง ท าการท บต

11 และต อว าไม กต ญญ ไม เล ยงด พ อแม หว งเอาแต ความส ขสบายแก ตนเอง ร างของนายเอ ยะฮงเหม อนก บร บร จ งได ค อมศร ษะแสดงก ร ยาปรากฏให เห น และเป นท กราบไหว ของบ คคลในท องถ นและได ขนานนามว า องค เซ ยนต อมาองค เซ ยนได ถ กขโมยไปช วงระยะเวลาหน งก กล บมาอย ท เด ม ป จจ บ นห นองค เซ ยนหร อพระ โพธ ส ตว แป ะโค ว อย ท โรงเจตลาดห วตะเข ประเพณ ของช มชนลาดกระบ ง น ยมจ ดก จกรรมโดยใช สถานท ของว ดไม ใช เฉพาะทางศาสนาเท าน น เช น ว นลอยกระทง เพราะว ดแต ละว ดจะอย ต ดก บล าคลอง ว น สงกรานต ม การสรงน าพระบ งส ก ลกระด กบรรพบ ร ษและการเล นสาดน า นอกจากน นแล วว นเฉล มพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชและว นเฉล มพระชนมพรรษาสมเด จพระนางเจ า พระบรมราช น นาถ ช มชนลาดกระบ งได ร วมก นจ ดก จกรรมถวายพระพรท าบ ญต กบาตรในว นข นป ใหม เป น ประจ าท กป โดยใช สถานท สวนพระนคร สภาพการศ กษา การศ กษาในเขตพ นท ลาดกระบ ง ม โรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 โรง ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ระด บปฐมว ย ม ธยมศ กษาตอนปลาย 1 โรง ระด บปฐมว ย ช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 8 โรง ส งก ดกร งเทพมหานคร จ านวน 20 โรง รวมโรงเร ยนขยายโอกาสด วย จ านวน 4 โรง ใน พ.ศ สร างสถาบ นเทคโนโลย พระ จอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให การศ กษาค นคว า ว จ ย การพ ฒนาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อความเจร ญก าวหน าทางอ ตสาหกรรมและเศรษฐก จของประเทศ เป น สถาบ นท ม ช อเส ยงในด านว ชาการว ศวกรรมศาสตร สภาพทร พยากรและส งแวดล อมทางธรรมชาต สวนนกธรรมชาต หล งน คมอ ตสาหกรรม ต งอย ท หม 4 แขวงล าปลาท ว เขตลาดกระบ ง กร งเทพมหานคร ม เน อท ท งหมด 22 ไร 3 งาน ใกล น คมอ ตสาหกรรมเขต 3 โดยพ นท แห งน เป นท อย อาศ ย ของนกหลากหลายประเภท ค อ นกท อย ประจ า เช น นกยางโทน นกแขวก นกเค าแมว นกท อย เป นฤด เช น นกปากห าง จะมาในช วงฤด หนาวและจะกล บไปในฤด ฝนและอ กจ านวนหน งก จะเฝ าร ง นกกาน า จะมา ในช วงฤด ฝนและจะกล บไปในฤด หนาว โดยท นกเหล าน ได ใช บร เวณน เป นท อย อาศ ยมาเป นเวลาประมาณ 30 ป แล ว

12 สภาพช มชน เม อ พ.ศ ได ม การเป ดสนามบ นส วรรณภ ม และท าให ได ประชากรเข ามาในช มชนลาดกระบ ง มากข นตามล าด บ สภาพทางเศรษฐก จในช มชนลาดกระบ งเป นสภาพทางเศรษฐก จท ค อนข างด เน องจาก ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พและม รายได เพ ยงพอต อการครองช พในป จจ บ น ส าหร บการประกอบ อาช พน น ม อาช พค าขาย เกษตรกรรมและร บจ างซ งในอด ตประชาชนในเขตลาดกระบ งประกอบอาช พ ค าขาย และ เกษตรกรรมแต ในป จจ บ นจะม ประชากรท ประกอบอาช พร บจ างเพ มมากข น เน องจากในเขต ลาดกระบ งและใกล เค ยงม โรงงานอ ตสาหกรรมเพ มมากข น ในส วนของศาสนาประชาชนส วนใหญ น บถ อ ศาสนาพ ทธ คร สต และอ สลามซ งในพ นท ของเขตลาดกระบ งม ว ดอย จ านวนมากม ส เหร าของอ สลามและ โบสถ ของคาทอล ก ส าหร บแหล งการเร ยนร ในเขตลาดกระบ ง ในสายของว ชาการจะม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ งซ งเป นสถานศ กษาข นอ ดมศ กษาท ม ช อเส ยง ในด านว ศวกรรม สถาป ตยกรรม ว ทยาศาสตร คร ศาสตร และเกษตรกรรม ในด านของศ ลปะจะม ว ทยาล ยช างศ ลป แหล งของ การเร ยนร เก ยวก บศาสนาจะม ว ดของศาสนาพ ทธ ส เหร าของศาสนาอ สลามโบสถ ของศาสนาคาทอล ก ใน ส วนของภ ม ป ญญาท องถ นส วนใหญ จะเป นการท าขนมชน ดต างๆ เป นขนมไทยหลายชน ดและขนมเป ยะ ขนมจ นอ บและขนมท ใช ในประเพณ ต าง ๆ และภ ม ป ญญาทางด านเกษตรกรรมจะม การตอนก ง การเพาะ พ นธ ปลาชน ดต างๆ การท าเคร องม อจ บส ตว น า เช น ลอบ แห อวน ตาข าย และอ นๆ ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บอน ปร ญญาและปร ญญาตร ประกอบอาช พ ค ดเป นร อยละ 100 % น บถ อศาสนาพ ทธ ค ดเป นร อยละ 94 % คร สต ร อยละ 5 % อ สลาม 1 % ฐานะทางเศรษฐก จ/ รายได เฉล ย ต อครอบคร ว ต อป 350,000 บาท จ านวนคนเฉล ยต อครอบคร ว 4 คน

13 ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนมาเร ยล ย ต งอย เลขท 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง กร งเทพฯ เป นโรงเร ยนของอ ครส งฆมณฑลกร งเทพฯ ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการ ส งเสร มการศ กษา เอกชน ผ ก อต งค อ พระส งฆราชเรอ เน แปร โรส ประม ขของพระศาสนจ กรน กายโรม นคาทอล ก ท าการ สอนต งแต ว นท 1 เด อนมกราคม พ.ศ เป นโรงเร ยนท ให การศ กษาแก ช มชนในบร เวณใกล เค ยง ด วย ประส ทธ ภาพของผ บร หาร คณะคร ค ณภาพของน กเร ยนท จบการศ กษาโรงเร ยน เป นท ยอมร บของช มชน เป นอย างมาก โรงเร ยนได ร บการร บรองว ทยฐานะเม อว นท 7 ม ถ นายน พ.ศ โดยเป ดท าการสอนต งแต ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในป การศ กษา 2527 ได ขยายการเร ยนการสอนโดยเป ด สอนช นอน บาลป ท 1 3 และม จ านวนน กเร ยนเพ มข นตามล าด บ ป 2530 ได ท าการก อสร างอาคารเร ยน 5 ช น (อาคารเซนต แมร ) เพ อตอบสนองความต องการของ ช มชน ม จ านวนน กเร ยนเพ มข นเป นจ านวนมาก ม สซ งโรม นคาทอล กโดยพระคาร ด น ลไมเก ล ม ช ย ก จ บ ญช เห นความส าค ญท จะขยายอาคารเร ยน จ งได อน ม ต สร างอาคารเร ยน 6 ช น ต งช อว า อาคารป ต มหา การ ญ ค.ศ เม อ พ.ศ และเป ดใช ท าการเร ยนการสอนเม อ พ.ศ จนถ งป จจ บ น ป 2545 โรงเร ยนมาเร ยล ยม จ านวนน กเร ยน 2,960 คน คร 115 คน คร ผ ช วย 21 คน ด าเน นการ บร หารโรงเร ยนโดยบาทหลวงและซ สเตอร และม คณะกรรมการสถานศ กษาเพ อกระจายอ านาจให ผ ท เก ยวข องได ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ท งระด บปฐมว ย ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ผล ตน กเร ยนท ม ประส ทธ ภาพออกไปส ส งคม โดยก าหนดแนวทางปฎ บ ต งานให เป นไปตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนเอกชนคาทอล ก โดยหว งผลส มฤทธ ค อ น กเร ยนม ค ณภาพเป นคนด คนเก งและม ความส ข ในป การศ กษาน โรงเร ยนได ร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายนอกจากส าน กงานประเม น มาตรฐานค ณภาพการศ กษา (สมศ.) โดยห างห นส วนจ าก ดประเม นค ณภาพการศ กษา (ปมศ.) เม อว นท 19, พฤศจ กายน พ.ศ ผลการประเม นโดยภาพรวม โรงเร ยน มาเร ยล ยเป นโรงเร ยนท ม ค ณภาพมาตรฐานในการจ ดการศ กษาอย ในเกณฑ ด ป การศ กษา 2546 โรงเร ยนมาเร ยล ยม จ านวนน กเร ยน 3,225 คน คร 119 คน คร ผ ช วย 21 คน และได ขยายการจ ดการศ กษาออกไปเป น 12 ป เพ อตอบสนองต อการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน จ งได เป ดสอนระด บช วงช นท 4 (ม.4 ม.6) โดยเร มช นม ธยมศ กษาป ท 4 เป นป แรก

14 คณะศ กษาน เทศก ได มาให การตรวจเย ยมได แสดงความช นชม ย นด ก บการจ ดการศ กษาท ม มาตรฐานและค ณภาพได ร บการค ดเล อกจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 2 ให เป น โรงเร ยนส งเสร มการอ านสานส ฝ น ในสาขาส งเสร มน กประด ษฐ ยอดเย ยม ประจ าป 2546 ป การศ กษา 2547 ม จ านวนน กเร ยน 3,252 คน คร 122 คน คร ผ ช วย 20 คน โรงเร ยนมาเร ยล ยได ร บ เล อกเป นผ แทนโรงเร ยนเอกชนของส าน กเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานครเขต 2 ใน เขตลาดกระบ ง เพ อประสานความร วมม อในการกระจายการบร หารลงส เขตพ นท ให บร การงานการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด และได ด าเน นโครงการความร วมม อ เพ อพ ฒนาการเร ยนการ สอน และการจ ดการศ กษาว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บสถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง และสถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ( สสวท. ) อย างต อเน อง เพ อพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพย ง ๆ ข นไป ในป การศ กษา 2548 ม จ านวนน กเร ยน 3,270 คน คร 130 คน คร ผ ช วย 20 คนโรงเร ยน มาเร ย ล ยได ร บค ดเล อกเป นผ แทนโรงเร ยนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 2 ในเขต ลาดกระบ ง ได เข าร วมโครงการความร วมม อเพ อพ จารณาการเร ยนการสอน และการจ ดการศ กษาว ชา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บสถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง และ สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร เทคโนโลย (สสวท.) คร งท 2 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ศ กยภาพ และในป น โรงเร ยนมาเร ยล ยเป ดสอนระด บช วงช นท 4 (ม.4 ม.6) ครบท กช น ในป การศ กษา 2549 จากการท โรงเร ยนม งม นพ ฒนาท งด านความร ค ณธรรม ท าให ได ร บความ ไว วางใจจากผ ปกครอง และช มชน ส งผลให น กเร ยนเพ มข นท กป ในป การศ กษาน ม น กเร ยนท งส น 3,515 คน คร 139 คน คร ผ ช วย 20 คน เม อโรงเร ยนม การพ ฒนามาอย างต อเน อง จ งท าให โรงเร ยนม ความพร อมท ร บการประเม นค ณภาพการศ กษาจากภายนอกตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต จากบร ษ ทการศ กษาก าวหน า เม อว นท 7 9 ก มภาพ นธ พ.ศ ผลการประเม นผ าน ระด บด ด มาก ท กมาตรฐาน ในป การศ กษา 2550 ม จ านวนน กเร ยน 3,672 คน คร 137 คน คร ผ ช วย 21 คน จากการพ ฒนาด าน การเร ยนการสอนของคร อย างต อเน อง จ งท าให โรงเร ยนเป นท ไว วางใจของผ ปกครองและช มชน โดยม น กเร ยนเพ มข นท กป นอกจากน น ย งส งน กเร ยนเข าร วมแข งข นท กษะว ชาการก บหน วยงานภายนอกและ

15 ส งเสร มน กเร ยนท ม ความสามารถด านดนตร ก ฬา โรงเร ยนได ปร บปร งซ อมแซมอาคารสถานท และอ ปกรณ เคร องใช ต าง ๆ ให อย ในสภาพท ใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในป การศ กษา 2551 ม จ านวนน กเร ยน 3,757 คน คร 140 คน คร ผ ช วย 20 คน ม น กเร ยนเพ มข นจ ง ขยายช นเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป นจ านวน 5 ห อง และช นม ธยมศ กษาป ท 4 เป นจ านวน 3 ห อง จากผล การพ ฒนาด านการเร ยนการสอน ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย จ งเป นท ไว วางใจของ ผ ปกครองและช มชนท าให น กเร ยนเพ มข นตามล าด บในป น น กเร ยนท จบช นม ยมศ กษาป ท 6 ซ งเป นร นท 4 สอบเข ามหาว ทยาล ยของร ฐบาลได เป นส วนใหญ ในป การศ กษา 2552 ม จ านวนน กเร ยน 3,778 คน คร 145 คน คร ผ ช วย 19 คน โรงเร ยนม ความม งม นท จะพ ฒนาการจ ดการศ กษาและร ฐบาลม นโยบายจ ดการศ กษาให น กเร ยนท กคนม ความเท าเท ยม ก นโดยเร ยนฟร 15 ป ในป น เป ดสอนค ย บอร ดในช นประถมศ กษาป ท 2-4 ในป การศ กษา 2553 ม จ านวนน กเร ยน 3,837 คน คร 147 คน คร ผ ช วย 19 คน โรงเร ยนม ความม งม นในการพ ฒนาการศ กษา ทางด านว ชาการควบค ค ณธรรม และก จกรรมต างๆเพ อสนองตอบ ผ ปกครองท ม ความไว วางใจท ให ล กหลานมาเร ยนมากข น พร อมปร บปร งห องปฎ บ ต การ อาคารสถานท ให ม ความพร อมเอ อต อการเร ยนร ม สภาพแวดล อมท ร มร น สดช น เย นสบายน าอย รวมถ งจ ดหาโสตท ศน ปกรณ ให ก าวหน า และท นต อการเปล ยนแปลงของส งคมโลก ข อม ลท วไป 1. ช อสถานศ กษา โรงเร ยนมาเร ยล ย ต งอย ท เลขท 389 ถนนประชาพ ฒนา แขวงท บยาว เขตลาดกระบ ง จ งหว ดกร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท , โทรสาร ต อ ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 2. เป ดสอนต งแต ระด บปฐมว ย ถ งระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3. ม เขตพ นท บร การ 6 แขวง ได แก แขวงลาดกระบ ง, แขวงท บยาว, แขวงคลองสองต นน น, แขวงล าปลาท ว, แขวงข มทอง, แขวงคลองสามประเวศ และ 6 เขต ได แก เขตประเวศ, เขต ม นบ ร, เขตสะพานส ง, อ าเภอบางบ อ, อ าเภอบางพล, อ าเภอบางเสาธง

16 ว ตถ ประสงค (Objective) โรงเร ยนมาเร ยล ย ม ว ตถ ประสงค ด งน (1) จ ดการศ กษาข นปฐมว ยศ กษาและการศ กษาข นพ นฐาน ในร ปแบบการศ กษาในระบบ นอก ระบบการศ กษาตามอ ธยาศ ย ตามหล กส ตรของกระทรวงศ กษาธ การ รวมถ งการจ ดการศ กษา ในร ปแบบ ประเภทและระด บการศ กษาต างๆ ตามท โรงเร ยนเอกชนสามารถจ ดการศ กษาได ตามกฎหมายท เก ยวข อง (2) ส งเสร มทน บ าร งก จการทางด านศาสนาและจ ดการศ กษาตามพ นธก จการศ กษาคาทอล กเพ อ ส งเสร มค ณภาพช ว ตของน กเร ยนให ได ร บการอภ บาลด านจร ยธรรม ค ณธรรม ศ ลธรรมตามหล กธรรมของ ศาสนาและว ฒนธรรมประเพณ ท ด งาม (3) เพ อจ ดการศ กษารวมท งจ ดการให แก ผ เร ยน ได เร ยนร ม ความร ท กษะในการประกอบอาช พและ พ ฒนาตนเองได เต มตามศ กยภาพตามกฎหมายการศ กษาแห งชาต (4) เพ อให บร การส งท เก ยวเน องก บการจ ดการศ กษา หร อก จการท เก ยวก บโรงเร ยนและบร การอ น ๆ ให แก น กเร ยน คร ผ ปกครอง บ คคลท เก ยวข องก บโรงเร ยนและช มชน เช น อ ปกรณ การศ กษา สถานท อาหาร ส ขภาพอนาม ย รถร บ-ส งน กเร ยน การดนตร การก ฬา สระว ายน าและศา สนสถาน เป นต น (5) เพ อการจ ดการศ กษาอบรมแก เยาวชนและบ คคลท ต องการความช วยเหล อ หร อด อยโอกาสใน ส งคมให ได ร บการด แลเอาใจใส ม การศ กษาอบรมท ด และได ฝ กฝนพ ฒนาท กษะช ว ตอย างเหมาะสม (6) เพ อให บร การท พ กอาศ ยแก น กเร ยน คร บ คลากรทางการศ กษาและเจ าหน าท (7) เพ อระดมทร พยากรให เก ดการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาตามความเหมาะสมและความ จ าเป นตามกฎหมายการศ กษาแห งชาต (8) ด าเน นการท าน ต กรรมต าง ๆ ท เก ยวข องก บก จการโรงเร ยน ตามท กฎหมายอน ญาตให กระท า ได เช น การก ย มเง น โดยม หล กประก น หร อไม ม หล กประก นก ได การจ านอง จ าน า การให ได มา หร อ จ าหน ายออกไปซ งอส งหาร มทร พย หร อส งหาร มทร พย ปร ชญาของโรงเร ยน (philosophy) พ ฒนาความเป นมน ษย ท สมบ รณ ตามหล กธรรมคร สตศาสนา ด านความร ก ความเมตตา ความหมาย ค อ การพ ฒนาน กเร ยนให เป นผ ม ร างกาย จ ตใจ อารมณ ท สมบ รณ ม ความร พ นฐาน ม ท กษะ ใฝ ร รอบด าน สามารถบ รณาการด ารงช ว ต ม งส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนเป นผ เป ยมด วยค ณธรรม ม ความร ก ความเมตตา ช วยเหล อผ อ น และอย ในส งคมได อย างม ความส ข

17 นโยบายของโรงเร ยน (Policy) 1. พ ฒนาบ คลากรและน กเร ยนของโรงเร ยนให เป นคนด ท ม ค ณภาพ 2. ฝ กฝน อบรมน กเร ยนให ม ความร 3. สร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรม เน นเร องความซ อส ตย กต ญญ ร หน าท ม มารยาท 4. ส งเสร มความสะอาด ขย นและเส ยสละเพ อส วนรวม 5. ปร บปร งและด าเน นการเร ยนการสอนให สอดคล องก บแผนการศ กษาของชาต 6. ให บร การแก ช มชนตามโอกาสอ นเหมาะสม ซ งจะก อให เก ดความส มพ นธ อ นด ระหว างโรงเร ยนก บ ช มชน เป าหมายระด บโรงเร ยน 1. น กเร ยนม ความร ความสามารถตามว ย ใฝ ร เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตเป นคนด และใช ช ว ตอย างม ความส ข 2. คร ม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท หลากหลาย ม งม น พ ฒนาน กเร ยนตาม ความสามารถพ เศษของแต ละคน 3. โรงเร ยนม การบร หารการจ ดการงานท ง 10 ฝ ายอย างม ระบบ ด วยการน าเทคโนโลย มาใช ในการท างาน และการเร ยนการสอน 4. ม อาคารสถานท และส งแวดล อมท เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน และการเร ยนร ของผ เร ยน จ ดเน น 1. น กเร ยนเป นผ สร างพ นฐานความร ด วยตนเอง ม ความร รอบต ว ม ท กษะสามารถน าไปใช ในช ว ตประจ าว น ได อย างม นใจ 2. ส งเสร มน กเร ยนท ม ค ณธรรม จร ยธรรมและส ขน ส ยท ด อย ร วมก บผ อ นอย างส นต ม ความร กและความ เมตตา 3. คร ม ความร ความสามารถม งม น พ ฒนาน กเร ยนให เก ดการเร ยนร อย างแท จร ง 4. คร ม ท กษะในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย 5. ม อาคารสถานท สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร และม ประส ทธ ภาพต อการเร ยนและการจ ดก จกรรม 6. ใช เทคโนโลย ในการบร หารและการจ ดการ งานฝ ายต างๆอย างม ค ณภาพ 7. ม การบร การประชาส มพ นธ ท ด ท งภายในและภายนอกได ร บการสน บสน นจากช มชนด วยด

18 ตราประจาโรงเร ยน ความหมายของตราโรงเร ยน พระแม มาร อา นามช อองค อ ปถ มภ ของโรงเร ยน เป นมารดาพระเยซ เจ า และเป นมารดาผ ให ความ ร ก ความช วยเหล อแก ชาวมาเร ยล ย ท กคน ดอกก หลาบ หมายถ ง ความร ก ความเมตตาต อผ อ น ดอกซ อนกล น หมายถ ง ความซ อส ตย ความบร ส ทธ การม จ ตใจท ด งาม ส ประจาโรงเร ยน ฟ า ขาว ส ฟ า หมายถ ง ความหว งท ท กคนม งใฝ ศ กษาเพ ออนาคตท ก าวหน า ส ขาว หมายถ ง ความศร ทธาในค ณธรรม จร ยธรรม ความบร ส ทธ สะอาด อ กษรย อของโรงเร ยน ม.ร. คาขว ญของโรงเร ยน ซ อส ตย กต ญญ ร หน าท ม มารยาท ความหมาย ซ อส ตย หมายถ ง การม ส จจะวาจา ม จ ตใจท ด ซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น กต ญญ หมายถ ง การม ความกต ญญ ต อผ ม พระค ณ ร หน าท หมายถ ง การม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต ต อ ตนเอง และส วนรวม ม มารยาท หมายถ ง การม ก ร ยาวาจาส ภาพ อ อนน อมถ อมตน และม ส มมา คารวะ ต อผ ใหญ และบ คคลท วไป

19 ผ งแสดงท ต งของโรงเร ยน แผนผ งแสดงบร เวณและอาคารของโรงเร ยน

20 ข อม ลด านอาคารสถานท โรงเร ยนม พ นท จ านวน 50 ไร 2 งาน 76 ตารางวา อาคารเร ยนและอาคารประกอบการ 5 หล ง ได แก อาคารเร ยน 2 หล ง อาคารอ านวยการ สโมสร สระว ายน าและโรงอาหาร จ านวนห องเร ยนท งหมด 79 ห องเร ยนแบ งเป น ช น อ.1 - อ.3 = 6 : 6 : 6 ช น ป.1 - ป.6 = 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 ช น ม.1 - ม.6 = 5 : 5 : 5 : 4 : 3 : 3 ข อม ลทร พยากรท จาเป น 1. คอมพ วเตอร ม จ านวนเคร องท งหมด 327 เคร อง ใช ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ตได 327 เคร อง ใช เพ อการเร ยนการสอน 241 เคร อง ใช ในงานบร หารและงานเอกสารของคร 59 เคร อง ใช ในงาน IT 27 เคร อง 2. ปร มาณส อการเร ยนการสอนม จ านวนเพ ยงพอในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ห องท จ ดไว ใช ปฎ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด 23 ห อง ได แก ห องเร ยนคอมพ วเตอร จ านวน 4 ห อง ห องศาสนา จ านวน 1 ห อง ห องปฎ บ ต การว ทยาศาสตร จ านวน 2 ห อง ห องศ นย ภาษา จ านวน 1 ห อง ห องศ นย การเร ยนสาระการเร ยนร จ านวน 1 ห อง ห องศ ลปะ จ านวน 1 ห อง ห องนาฏศ ลป จ านวน 2 ห อง ห องสม ด จ านวน 1 ห อง ห องก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ านวน 1 ห อง ห องแนะแนว จ านวน 1 ห อง ห องศ นย ส อ จ านวน 1 ห อง ห องพยาบาล จ านวน 1 ห อง ห องการงานอาช พ จ านวน 2 ห อง

21 ห องศ นย IT จ านวน 1 ห อง ห องดนตร จ านวน 2 ห อง สโมสรว ายน า จ านวน 1 สโมสร พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม/น นทนาการ ได แก สนามฟ ตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย บอล สนามเปตอง ลานป ต มหาการ ญ ค.ศ สวนส ขภาพ สนามเด กเล น ลานเซนต แมร ลานเอนกประสงค อน บาล เวท โรงอาหาร ลานร มประด Cover way แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ นและการใช ห องสม ดม ขนาด 272 ตารางเมตร จ านวนหน งส อในห องสม ดท งหมด 18,352 เล ม การส บค นหน งส อและการย ม - ค น ใช ระบบการส บค นโดยใช บ ตรรายการ ย ม- ค น ใช บ ตร แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน 1. สวนส ขภาพ 1. สนามบ นส วรรณภ ม 2. สวนพฤกษศาสตร 2. ตลาดในเขตลาดกระบ ง 3. สวนเกษตร 3. ว ดในเขตลาดกระบ ง 4. สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าฯ ข อม ลด านบ คลากร ฝ ายบร หาร ผ ร บใบอน ญาต บาทหลวงศ ภศ ลป ส ขส ศ ลป ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา ด ารงต าแหน งท โรงเร ยนต งแต ป 2552 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 2 ป ผ อ านวยการโรงเร ยน บาทหลวงศ ภศ ลป ส ขส ศ ลป ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา ด ารงต าแหน งท โรงเร ยนต งแต ป 2551 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 2 ป ผ ช วยผ บร หารจ านวน 10 คน 1. ฝ ายจ ตตาภ บาล นางน ชนารถ ส ขสนธ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร สาขาการตลาด

22 2. ฝ ายนโยบายและแผนงาน นายว ว ฒน ก จเจร ญ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร สาขาปร ชญา 3. ฝ ายปกครอง นางมาล ก จเจร ญ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา 4. ฝ ายว ชาการ นางละอองศร ถ อความตรง ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา 5. ฝ ายธ รการ การเง น นางศ ร ล กษณ ศร โสภา ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร สาขาการจ ดการท วไป 6. ฝ ายก จการน กเร ยน นายประท น พ มพ จ นทร ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาพลศ กษา 7. ฝ ายทะเบ ยน-ว ดผล นางจาร น นท สาย ญท วม ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร สาขาพลศ กษา 8. ฝ ายก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน นายส ร นทร ย ทธาร กษ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาพลศ กษา 9. ฝ ายอาคารสถานท นายยอดดน ย กาแก ว ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาตร สาขาศ ลปกรรม 10. ฝ ายปฐมว ย นางร งพนา พ งบ ญ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขาจ ตว ทยาคร การศ กษาพ เศษ

23

24 ข อม ลคร บ คลากรและน กเร ยน จานวนคร และบ คลากร ป 2553 ป 2554 ป 2555 ระด บปฐมว ย ระด บประถม ระด บม ธยมต น ระด บม ธยมปลาย จานวนเจ าหน าท /พ เล ยง จ านวนคร รอการบรรจ บ คลากร รวม จานวนพน กงาน ข อม ลน กเร ยน จ านวนน กเร ยน ป 2553 ป 2554 ป 2555 ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา (ป.1-6) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.1-6) รวม

25 บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาการศ กษา หล กการและแนวค ดในการพ ฒนา การประก นค ณภาพภายใน เป นส งท โรงเร ยนจ าเป นต องปฏ บ ต เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยน และเพ อให เป นไปตามสาระใน พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ โรงเร ยนจ งได ด าเน นการให ครอบค ลมแนวทางหล กกล าวค อ โรงเร ยนต องด าเน นการประก น ค ณภาพภายในเป นประจ าท กป และถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หาร การศ กษาท โรงเร ยนต องด าเน นการ อย างต อเน อง อ นประกอบด วยการวางแผนการด าเน นงาน การ ประเม นผลและการปร บปร งการด าเน นงาน โดยโรงเร ยน ได จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาท สอดคล องก บ ความม งหมายและหล กการตามท ก าหนดใน พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต มาตรฐานการศ กษา และเป าหมาย/ ปร ชญา/ของโรงเร ยน ก าหนดระยะเวลาในการด าเน นการท ช ดเจน ต ดตามประเม นผล การท างานของ ตนเองอย างต อเน องและน าผลการประเม นมาใช ปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ใน การด าเน นการประก นค ณภาพภายในท กข นตอน จะเน นการประสานงานและการม ส วนร วมของท กกล มท ก ฝ ายท เก ยวข อง ได แก บ คลากรในสถานศ กษา กรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง บ คลากรของหน วยงานและ องค กรต าง ๆ ในช มชนและเขตพ นท การศ กษาและภ ม ภาค เพ อให สอดคล องก บหล กการท ให ส งคมม ส วน ร วมในการจ ดการศ กษา นโยบายการศ กษาของร ฐในเร องการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได ก าหนดสาระท เก ยวก บการจ ดการทางด าน การประก นค ณภาพการศ กษาไว ในมาตรา 4 และหมวด 6 ด งน มาตรา 4 ก าหนดความหมายเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาไว ด งน มาตรฐานการศ กษา หมายความว า ข อก าหนดเก ยวก บค ณล กษณะ ค ณภาพ ท พ งประสงค และ มาตรฐานท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาท กแห ง และเพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยงส าหร บการ ส งเสร มและก าก บด แล การตรวจสอบ การประเม นผลและการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information