รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

2 ค าน า รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปและประเม นผลการด าเน นงานพ ฒนาการจ ดการศ กษา ในรอบป ท ผ านมา การน าข อม ลท ได ไปหาแนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน เพ อรายงานการจ ดการศ กษาต อหน วยงานต นส งก ด และ สาธารณะ ตามมาตรา 48 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ การจ ดท ารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได ด าเน นการโดยรวบรวม ผลการปฏ บ ต งานท ผ านมาในรอบป โดยเฉพาะอย างย งด านการปฏ ร ปการศ กษา โดยอาศ ยแนวทาง ส าค ญ ค อ มาตรฐานการศ กษาในระด บการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ขอบข าย การบร หารงาน นโยบายปฏ ร ปการเร ยนร ของกระทรวงศ กษาธ การ โดยย ดแนวค ดการบร หารโดย การพ ฒนาสถานศ กษาท งระบบ (WSA) และการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (SBM) เพ อให ได ค ณภาพ งานท อย บนพ นฐานของความพ งพอใจของผ ท เก ยวข องท กฝ าย ท งน ได ประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ การท หลากหลาย เช น การส งเกต การส ารวจ การทดสอบ การส มภาษณ การประช มระดมความค ด และข อม ลเช งประจ กษ และจ ดท ารายงาน โดยการว เคราะห ส งเคราะห และการประเม นค าผลการปฏ บ ต งาน สร ปเป นสาระท ง ายแก การศ กษา เพ อสะดวกต อการน าไปพ ฒนาปร บปร งให ตรงประเด นความต องการของโรงเร ยน ผ จ ดท ารายงานหว งว าเอกสารฉบ บน จะเป นแหล งข อม ลส าค ญอ นหน ง ในการใช เป นต วช ว ด และแนวทางในการพ ฒนางานการจ ดการศ กษาได ด ย ง ๆ ข นไป ขอขอบค ณท กท านท ม ส วนสน บสน น ให รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด (นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ) ผ อ านวยการโรงเร ยนชลประทานว ทยา 30 เมษายน 2556

3 สารบ ญ หน า ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1 2. ข อม ลผ บร หาร 7 3. ข อม ลน กเร ยน 7 4. ข อม ลสารสนเทศ 8 5. ข อม ลคร และบ คลากร ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลงบประมาณ ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ผลการประเม นค ณภาพภายในจากต นส งก ดป ล าส ด ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) ข อเสนอแนะในรายงานการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 39 ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา 1. การบร หารจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา การด าเน นงานตามข อเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง 44

4 สารบ ญ (ต อ ต อ) หน า ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 1. ผลการด าเน นงานตามาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา ป การศ กษา สร ปผลจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา 104 ตอนท 4 สร ปผลการพ ฒนาและแนวทางการพ ฒนาในอนาคต 123 ภาคผนวก

5 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งอย เลขท 201 หม ท 1 ต าบล บางตลาด อ าเภอ ปากเกร ด จ งหว ด นนทบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร WEBSITE : ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 1.2 เป ดสอนระด บช น ก อนประถมศ กษา ถ งระด บช น ม ธยมศ กษาตอนปลาย 1.3 ประว ต สถานศ กษา โรงเร ยนชลประทานว ทยา เป นโรงเร ยนเอกชนในระบบ ประเภทสาม ญศ กษาก อต งข นเม อ ป พ ทธศ กราช 2498 โดย หม อมหลวงช ชาต ก าภ อด ตอธ บด กรมชลประทานเป นผ ก อต ง บนพ นท 56 ไร เร มเป ดท าการสอน เม อว นท 2 ม ถ นายน พ.ศ ในช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งประถมศ กษาป ท 4 ม คร คน น กเร ยนประมาณ 200 คน โดยม หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ เป นผ จ ดการและอาจารย ผ ปกครอง ม นายโกศล ภาสวน ช เป นคร ใหญ อาคารเร ยนเป นอาคารไม ช นเด ยว 2 อาคารอย ในบร เวณ กรมชลประทานปากเกร ดใกล ๆ ก บท ต งโรงพยาบาลชลประทาน กรมชลประทานได ด าเน นงาน บร หารโรงเร ยนชลประทานว ทยาโดยแต งต งคณะกรรมการคณะหน ง เร ยกว า คณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยน ม หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ เป นประธานกรรมการ และ ม หลวงโรจน ส ร วาร นทร, นายจร ญ แสงง าพาล, นายอร ณ อ นทรปาล ต, นายส ก ตต ว ส วรรณ, นายโกศล ภาสวน ช (อาจารย โรงเร ยนการชลประทาน) และนายประหย ด ไพท ก ล (ห วหน าแผนกอาณาบาลกรมชลประทาน) เป นกรรมการ ป การศ กษา 2499 ม คร 23 คน ม น กเร ยนประมาณ 340 คน ขยายช นเร ยนถ งม ธยมศ กษาป ท 3 และ ม ธยมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2500 เร มม โครงการเป ดร บช นอน บาล และขยายช นเร ยนไปถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 กรมชลประทานแต งต งให นายประหย ด ไพท ก ล เป นผ จ ดการและอาจารย ผ ปกครองให ข นช านาญ คร ว ทย เป นคร ใหญ ป การศ กษา 2502 ย ายสถานท เร ยนจากอาคารไม ช วคราวในบร เวณกรมชลประทาน มาเร ยนท ต ก คอนกร ตสองช นทางฟากถนนด านท ศตะว นออกเป นอาคารเร ยนถาวรหล งแรกจ งเร ยกก นว าอาคาร 1 อาคาร ช ชาต ว ทโยท ย โดยใช เป นห องเร ยน ประถมศ กษาป ท 1 ถ งม ธยมศ กษาป ท 6 รวม 10 ช น 13 ห องเร ยน และ ใช เป นห องสม ด ห องดนตร ไทย ห องประช มคร ห องท นตานาม ย ห องท างานคร ใหญ และห องผ จ ดการ ต งแต ป การศ กษา 2502 โรงเร ยนชลประทานว ทยาได ร บการร บรองว ทยาฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การและอาจารย ประหย ด ไพท ก ล ด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ และได เช ญอาจารย อายะดา ก ร นก ล อด ตอาจารย ใหญ โรงเร ยน ว ฒนาว ทยาล ยมาเป นอาจารย ควบค มทางด านว ชาการ ก จการของโรงเร ยนก าวหน ามาโดยตลอด ซ งการบร หาร โรงเร ยนภายใต การด แลของอาจารย ประหย ด ไพท ก ล ม งส งเสร มการศ กษาให ด ท ส ด ปร บปร งโรงเร ยนด านต าง ๆ เร มต นด วยบ คลากร เพ อให มาตรฐานการเร ยนการสอนเป นท น าพอใจ จ าเป นจะต องได บ คลากรท ต งใจปฏ บ ต หน าท เส ยสละเพ อน กเร ยน ย ดนโยบายเน นค ณภาพโดยไม ค าน งถ งปร มาณ - 1 -

6 ปลายป พ.ศ อาจารย อายะดา ก ร นก ล ขอลาออกเพ อไปประจ าท โรงเร ยนศร ว กรม อาจารย ประหย ด ไพท ก ล จ งต องควบค มด านว ชาการเอง การบร หารโรงเร ยนในช วงป พ.ศ ถ ง 2515 ภายใต การบร หาร ของอาจารย ประหย ด ไพท ก ล แบ งการบร หารงานเป น 4 ระด บ ค อ ระด บอน บาล ระด บประถมต น ระด บ ประถมปลาย และระด บม ธยมต น การควบค มงานในแต ละระด บ ม การแต งต งผ ก าก บตอน ควบค มการเร ยนการสอน ด แลการท างานของคร และปกครองน กเร ยน โดยผ ก าก บตอนต องร บผ ดชอบช วโมงสอน ส ปดาห ละ ช วโมง ตรวจสม ดส ารวจน กเร ยนขาดเร ยนท คร ประจ าช นส งมาและรวบรวมส งฝ ายธ รการ ตรวจตราการให การบ าน ตรวจสม ด แบบฝ กห ดของคร ประจ าว ชา ด แลน กเร ยนด านการแต งกาย ทรงผม ก ร ยามารยาท การปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ย ของโรงเร ยน ตรวจสม ดรายงานผลการเร ยน ทบทวนผลการเร ยนในสม ดประจ าต วของน กเร ยนท จะแจ งผลการเร ยน ไปย งผ ปกครองให ถ กต องเร ยบร อยและรายงานผลงานให อาจารย ใหญ ทราบตลอดเวลา จากการกระจายอ านาจบร หาร ด งกล าวข างต น การด แลน กเร ยนจ งเป นไปอย างท วถ ง น กเร ยนได เร ยนเต มเวลา ประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ย คร ปฏ บ ต งานเข มแข งความผ ดพลาดจ งม น อย อาจารย ประหย ด ไพท ก ล พ ถ พ ถ นในการร บคร เข าสอนในว ชาต าง ๆ ต องเป นคร ท ม ความร ความสามารถส ง ม ความขย นข นแข งในการท างาน ต งใจปฏ บ ต งาน และใฝ หาความร ป การศ กษา 2514 ด านว ชาการ ม การแต งต งห วหน าหมวดว ชาต าง ๆ เพ อตรวจตราข อสอบในว ชา ท ตนควบค มอย ให ม ค ณภาพเหมาะสมท จะทดสอบความร ของน กเร ยน ด านอ ปกรณ การสอน จ ดหาอ ปกรณ ว ชาต าง ๆ ไว พร อม เน นการส งเสร มขว ญก าล งใจให ก บน กเร ยนท ต งใจเร ยน เม อประกาศผลสอบปลายป ม การแจกรางว ล น กเร ยนท สอบได ท หน งตลอดป ป การศ กษา 2516 ม การเปล ยนแปลงการบร หารงานด านว ชาการ โดยจ ดให ม การส มมนาคร ภายใน หมวดว ชาตอนเช า ต งแต เวลา น. หมวดว ชาละหน งว น โดยเร มจาก - ว นจ นทร ส มมนาคร หมวดว ชาภาษาอ งกฤษ - ว นอ งคาร ส มมนาคร หมวดว ชาภาษาไทย - ว นพ ธ ส มมนาคร หมวดว ชาคณ ตศาสตร - ว นพฤห สบด ส มมนาคร หมวดว ชาว ทยาศาสตร - ว นศ กร ส มมนาคร หมวดว ชาส งคมศ กษา ท งน ม ห วหน าหมวดเป นผ ร บผ ดชอบการจ ดส มมนาและถ อปฏ บ ต เป นประจ าจนถ งป จจ บ น ป พ.ศ เร มจ ดพ ธ ไหว คร ในว นท 4 มกราคมเป นป แรก รวมท งพ ธ บวงสรวงเทพาร กษ ประจ า โรงเร ยน (ศาลพ อป ) เป นประจ าจนถ งป จจ บ น ป พ.ศ โรงเร ยนสร างอาคารเร ยนเพ มข นอ กหน งหล งค อ อาคาร 2 อาคารช ชาต อน สรณ ซ งสร างรากฐานไว ต งแต ป พ.ศ เร มสร างต วอาคารเม อ พ.ศ แล วเสร จในป พ.ศ อาคารน ใช เง น จากเง นท โรงเร ยนสะสมไว เง นดอกผลจากม ลน ธ ชลประทานศ กษา และเง นบร จาคจากผ ปกครอง, ศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ นร วมก นและในป น เป นป แรกท จ ด ว นบ ชาพระค ณคร " ในว นท 4 มกราคม รวมท งพ ธ บวงสรวงเทพาร กษ ประจ าโรงเร ยน ป การศ กษา 2522 แต งต งนายไพจ ตร เสง ยมล กษณ เป นอาจารย ใหญ ต อมาป พ.ศ งดเป ดสอน น กเร ยนช นอน บาล และสร างอาคารเร ยนหล งท 6 เป นเร อนไม สองช นม 4 ห องเร ยน ป การศ กษา 2527 ขยายช นเร ยนถ งช นม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ านวน 2 ห องเร ยน เข าเร ยนโปรแกรมการเร ยนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ทางโรงเร ยนค ดเล อกน กเร ยนไว 20 คน โปรแกรมการเร ยนคณ ตศาสตร ภาษาศาสตร 12 คน และเป ดสอนจนถ งป จจ บ น - 2 -

7 ป การศ กษา 2529 น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาตอนปลายเป นร นแรก โรงเร ยนชลประทานว ทยาได ช อว า เป นโรงเร ยนท เข มงวดกวดข นน กเร ยน ท งด านว ชาการ ด านความประพฤต ด านระเบ ยบว น ยและความสะอาด อาจารย ประหย ด ไพท ก ล บร หารโรงเร ยนชลประทานว ทยามาจนถ งส นภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2530 ในระหว างป ดภาคเร ยน อาจารย ได จากไปอย างไม ม ว นกล บ เม อว นท 24 ต ลาคม 2530 ป การศ กษา 2531 กรมชลประทานแต งต ง นายว เนตร ส ตตว ตรก ล เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2532 ขยายช นเร ยนเป ดสอนน กเร ยนช นอน บาล ป การศ กษา 2537 กรมชลประทานแต งต ง นายสมโพธน ส ข มพาน ช เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2538 กรมชลประทานแต งต ง นายช มพล อ นทราน ก ล เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2543 กรมชลประทานแต งต ง นายว ทยา สมาหาร เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2546 เร มใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และขยายห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป น 7 ห องเร ยน ป การศ กษา 2547 กรมชลประทานแต งต ง นายว ช ย ซาตะน ย เป นอาจารย ใหญ และโรงเร ยน ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม อว นท ธ นวาคม พ.ศ ป การศ กษา 2548 ขยายห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป น 8 ห องเร ยน และม จ านวนน กเร ยน ท งหมด 5,871 คน ป การศ กษา 2549 สร างอาคาร 50 ป ชปว. และเป ดสอนแผนการเร ยนคณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ 1 ห องเร ยน และม จ านวนน กเร ยนท งหมด 5,953 คน ป การศ กษา 2550 โรงเร ยนร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เม อว นท 3, 6 และ 7 ธ นวาคม พ.ศ ผลการประเม นอย ในระด บ ด มาก พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ ทธศ กราช 2550 ให ไว ณ ว นท 30 ธ นวาคม พ.ศ ได ก าหนด ต าแหน งผ บร หารโรงเร ยนเป นผ อ านวยการ และต าแหน งผ ช วยผ อ านวยการ เป นรองผ อ านวยการ โรงเร ยน ถ อปฏ บ ต โดยแต งต งนายว ช ย ซาตะน ย เป นผ อ านวยการ และม รองผ อ านวยการ 6 คน ขยายห องเร ยนแผนการเร ยนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เพ มอ ก 1 ห องเร ยน เป น 2 ห องเร ยน และ ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,190 คน ป การศ กษา 2551 ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,355 คน ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนเร มใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1 6, ช นม ธยมศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 4 ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,408 คน ป การศ กษา 2553 กรมชลประทานแต งต ง นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ เป นผ อ านวยโรงเร ยน ม จ านวนน กเร ยนประมาณ 6,430 คน โรงเร ยนใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6, ช นม ธยมศ กษาป ท 1-2 และช นม ธยมศ กษาป ท 4-5 ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ม ธยมศ กษาป ท 6 ครบท กระด บช น ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เม อว นท ธ นวาคม พ.ศ

8 โรงเร ยนชลประทานว ทยา เป นโรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ เป ดสอนต งแต ช นอน บาลถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 ได ช อว า เป นโรงเร ยนท เข มงวดก บน กเร ยนท งด านว ชาการ ความประพฤต ระเบ ยบว น ยและความสะอาดมาท กย ค ท กสม ย ช อเส ยงเก ยรต ค ณของโรงเร ยนม ใช เพ งเก ด หากแต สะสมมาหลายป ด วยความอ ตสาหะ ว ร ยะของค ณคร ท กท านท พร าสอน ด วยหว งให ศ ษย ท กคนสมบ รณ ท งด านศ กษาศาสตร และจร ยธรรมกต ญญ กตเวท ประพฤต ปฏ บ ต หน าท ของตนด วยด อ กประการหน งท ผ ปกครองช นชม ค อ การเคร งคร ดในเร องระเบ ยบว น ยความประพฤต ของน กเร ยน เร องความสะอาดส งเหล าน น กเร ยนได ร บการปล กฝ งอย างเข มงวดจากอาจารย ประหย ด ไพท ก ล และถ อปฏ บ ต จนถ งป จจ บ น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนชลประทานว ทยา ป จจ บ นย ดถ อนโยบายในเร อง การส งเสร มส งแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร เน นโรงเร ยนสะอาดร มร น น าอย น าเร ยน และปลอดภ ย ถ อเป น เอกล กษณ ของโรงเร ยน คร ม ความม งม น อ ท ศตนในการพ ฒนาน กเร ยน ส งผลให น กเร ยนส ขภาพด ม ว น ยใฝ เร ยนร และม ค ณธรรม จนกลายเป น อ ตล กษณ ของน กเร ยน เป นท เช อถ อและศร ทธาของผ ปกครองและช มชน 1.4 ล าด บผ จ ดการโรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งแต เร มก อต งจนถ งป จจ บ น ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท อย ในต าแหน ง 1 หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ ผ จ ดการ ม.ย ม.ย นายประหย ด ไพท ก ล ผ จ ดการ 1 ก.ค ต.ค นายว ระ พ มว เศษ ผ จ ดการ 1 พ.ย ต.ค นายว เนตร ส ตตว ตรก ล ผ จ ดการ 1 พ.ย พ.ย นายเลอศ กด ร วตระก ลไพบ ลย ร กษาการผ จ ดการ 3 พ.ย ก.ย นายสมโพธน ส ข มพาน ช ผ จ ดการ 1 ต.ค ก.ย นายช มพล อ นทราน ก ล ผ จ ดการ 1 ต.ค เม.ย นายว ทยา สมาหาร ผ จ ดการ 1 พ.ค ป จจ บ น 1.5 ล าด บผ อ านวยการโรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งแต เร มก อต งจนถ งป จจ บ น ล าด บท ช อ - สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท อย ในต าแหน ง 1 นายโกศล ภาสวณ ช อาจารย ใหญ 2 ม.ย ม.ค นายช วง พ ท กษ จ านง อาจารย ใหญ 3 ม.ค พ.ค ข นช านาญค ร ว ทย อาจารย ใหญ 21 พ.ค พ.ค นายประหย ด ไพท ก ล อาจารย ใหญ 1 ม.ย ม.ย นายไพจ ตร เสง ยมล กษณ อาจารย ใหญ 5 ม.ย พ.ค นายว ช ย ซาตะน ย ผ อ านวยการ 16 พ.ค พ.ค นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ ผ อ านวยการ 17 พ.ค ป จจ บ น - 4 -

9 1.6 แผนท แสดงเส นทางมาย งโรงเร ยน - 5 -

10 1.7 แผนผ งบร เวณโรงเร ยน

11 2. ข อม ลผ บร หาร 2.1 ผ อ านวยการโรงเร ยน ช อ-สก ล นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขา การจ ดการเร ยนร โทรศ พท ด ารงต าแหน งท โรงเร ยนน ต งแต ป การศ กษา 2553 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 2 ป 6 เด อน 2.2 รองผ อ านวยการโรงเร ยน 4 คน ด งน ช อ-สก ล นางอนรรฆพ ฒน ม ประเสร ฐ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขา พ ฒนาส งคม โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการ ช อ-สก ล นายค ารณ คงแย ม ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรบ ณฑ ต สาขา การบร หารโรงเร ยน โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายบร การ ช อ-สก ล นายจร ล เนต ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรบ ณฑ ต สาขา การบร หารโรงเร ยน โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายก จการน กเร ยน ช อ-สก ล น.ส.ว ลาว ณย อ งขว ญ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขา ร ฐประศาสนศาสตร โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หารงานท วไป 3. ข อม ลน กเร ยน 3.1 จ านวนน กเร ยนในโรงเร ยนท งหมด 6,565 คน จ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน (ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2555) ระด บช นเร ยน จ านวนห อง เพศ ชาย หญ ง รวม เฉล ยต อห อง อน บาล อน บาล อน บาล รวม ,297 ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม 72 1,879 1,614 3,

12 ระด บช นเร ยน จ านวนห อง เพศ ชาย หญ ง รวม เฉล ยต อห อง ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม ,132 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม รวมท งหมด 140 3,449 3,116 6, ข อม ลสารสนเทศ 3.2 อ ตราส วนคร : น กเร ยน ระด บการศ กษาปฐมว ย = 1 : ระด บการศ กษาข นพ นฐาน = 1 : 21 รายการ 1. จ านวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษาหร อ ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1.1 ระด บการศ กษาปฐมว ยม สมรรถภาพทางร างกายสมว ย 1.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐานม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 2. จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย 2.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 2.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 3. จ านวนน กเร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม (เด กพ การ 9 ประเภท) 3.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 3.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 4. จ านวนน กเร ยนม ภาวะท พโภชนาการ 4.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 4.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน น กเร ยน (คน) 1,169 5,253 1,104 4, ร อยละ จ านวนน กเร ยนป ญญาเล ศ

13 รายการ จ านวน น กเร ยน (คน) ร อยละ 6. จ านวนน กเร ยนต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ จ านวนน กเร ยนท ออกกลางค น สถ ต การขาดเร ยน 112/ว น จ านวนน กเร ยนท เร ยนซ าช น จ านวนน กเร ยนท จบหล กส ตร 10.1 อน บาล ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท จ านวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด 6, และน นทนาการ 12. จ านวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพ อ แม ผ ปกครอง 6, จ านวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน 6, จ านวนน กเร ยนท ท าก จกรรมบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม 6, ท งในและนอกสถานศ กษา 15. จ านวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอ าน และการส บค น 5, จากเทคโนโลย สารสนเทศอย างสม าเสมอ 16. จ านวนน กเร ยนท ผ านการประเม นความสามารถด านการค ด 5, ตามท ก าหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 17. จ านวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นตามความสามารถ ในการปร บต วเข าก บส งคมตามท ก าหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 5,

14 5. ข อม ลคร และบ คลากร 5.1 คร ระด บการศ กษาปฐมว ย ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 1 นางณ ฐฐ กานต เทพทองด ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.1 2 น.ส.ศ ภล กษณ ส วรรณโณ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 3 น.ส.เมลดา ร ตนวงศ 28 5 ป.ตร พลศ กษา พละ 4 น.ส.ไพว ลย บ ปผา ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 5 นางอ มพ น จ นทร เทพ ปวช. อ.1 6 นางก ต มา บ วเทศ ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 7 นางปาร ชาต เพ ยรพ ท กษ ป.ตร การประถมศ กษา อ.1 8 นางเสาวภาคย วงศ พ นธ ล กษณ ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 9 น.ส.รวมรอง คนซ อ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 10 นางว ชราภรณ พ มสาร ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 11 นางน จร ทองทาบ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 12 น.ส.มย รา สายเสมา 34 5 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 13 นางว ณา ด ทะเนตร ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.1 14 นางพนาศร ทองสว าง ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 15 น.ส.ณ ชกมล อน นอร ยธรรม ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร อ.1 16 น.ส.วงเด อน เจ อมประโคม 32 2 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 17 ว าท ร.ต.หญ งวร ย พร บ ญม น ป.ตร ศ ลปศาสตร พละ 18 น.ส.อภ ตา อย ด 30 3 ป.ตร ปฐมว ย อ.1 19 นางอารยา พ ลลาภ ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 20 น.ส.เยาวภา เร อนใจม น 37 8 ป.โท การศ กษาปฐมว ย อ.1 21 นางสมสก ล ระแหง ป.ตร เทคโนฯและนว ตกรรม อ.1 22 น.ส.ไพร น ร กการงาน ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 23 น.ส.อารมณ เข ยวเจร ญ ป.ตร พลศ กษา พละ 24 น.ส.ส ร ล กษณ พ มพา 33 9 ป.ตร การจ ดการก ฬา พละ 25 น.ส.อโนชา ศร เร อง ป.โท การศ กษาปฐมว ย อ.1 26 น.ส.พ ชรม ย ศร ทอง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 27 น.ส.ส ภาวด เวชศาร ตนพ มล ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 28 นางอ สราภรณ ว ฒน ส งเน น ป.ตร พลศ กษา พละ 29 น.ส.ส ชาดา ทรงประกอบ ป.โท การบร หารการศ กษา อ.1 30 น.ส.วรรณเพ ญ พรหมสาขาฯ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 31 น.ส.สมจ ตร สามารถ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 32 น.ส.สายส มพ นธ ส วรรณธาดา ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 33 น.ส.นฤมล โพธ สวย ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 34 น.ส.ศร นยา ศ ลปพงษ 33 3 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 35 นางพ มพ ไพจ ตร ตร ศ กร ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.2 36 นางส จ ตรา ก ลชนก ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 37 น.ส.น ยนา ท บท มเทศ ป.ตร บร หารการศ กษา อ.2 38 น.ส.พรรณท มา ร ตนโชต ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 39 นางเคร อท พย พ น จจ นทร ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ

15 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 40 น.ส.พะการ ย เข ากล า ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 41 น.ส.พรพรรณ เป ยสาย 26 2 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 42 นางจ ลสล ก พ นทะปะก ง ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.2 43 นางจ นทร เพ ญ กบเผ อก ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.2 44 นางวน ดา ว ฒนศ พท ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 45 น.ส.อ ไร หม ไพรบ รณ ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 46 น.ส.มะล ว ลย กร ณย ส ร พงศ 26 1 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 47 น.ส.มลท ญา หร งกระโทก ป.ตร อาหารและโภชนาการ อ.2 48 นางผ สด แซ เฮง ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 49 น.ส.ส น นทา สถ ตานนท ป.ตร เกษตรศาสตร อ.2 50 นางส ขใจ แรกเจร ญ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 51 น.ส.เฟ องอ าไพ อ าสอน ป.ตร ประถมศ กษา อ.2 52 น.ส.ส กาญจน ณา รอดพ ก 33 6 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 53 นางน จร โกศลส วรรณ 33 8 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 54 นางสมส ร จ ห อง ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.3 55 นางอนงค ค าห ล ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 56 น.ส.จรรยา คงพ วง ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 57 น.ส.กาญจนา อ อนด ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 58 น.ส.ศ ร พร ผ องใส ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร อ.3 59 นางล ดดา ก ลพ วง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 60 นางศร โสภา ทวนคง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 61 นางนงน ช ส วรรณส น ป.ตร ศ ลปศ กษา อ.3 62 น.ส.พจณ ย ปราโมช ณ อย ธยา 36 5 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 63 นางวด โสมะท ต ป.ตร จ ตว ทยาส งคม อ.3 64 นางกรรณ กา เถ อนรอด ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.3 65 นางพ ชร นทร เท ยมสอาด ป.ตร เกษตรศาสตร อ.3 66 นางหน ค ด บ ญสน ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 67 นางศร ว ล ย น ลวณ ช ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 68 น.ส.จ รภา ว ดแย ม ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 69 น.ส.อ จฉรา ปราชญ อ กษร ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 70 นางพงษ ล ดดา ทองไทย ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.3 71 นางพ ฒทรา เอ ยมสอาด ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 72 นางนภ สวรรณ เกษ ป.ตร การศ กษาพ เศษ อ.3 73 นางนภาพร โนร วรรณ ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 จ านวนคร ท สอนว ชาตรงตามเอก 44 คน ค ดเป นร อยละ จ านวนคร ท สอนตรงความถน ด 29 คน ค ดเป นร อยละ

16 5.2 คร ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 1 น.ส.ส ภาวด ว องประสพส ข ป.ตร ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.1 2 น.ส.ปาร ชาต นบนอบ ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.1 3 น.ส.วรรณน ดา แก วป ญญาร งโรจน ป.ตร อ ตสาหกรรมศ ลป ส ขศ กษา ป.1 4 นางเคร อว ลย ลบทอง 50 1 ป.ตร นาฏศ ลป ส งคมศ กษา ป.1 5 นางสายทอง ช ยบ ร นทร ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 6 นางผ สด บ ญแท ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ศ ลปะ ป.1 7 นางอารด ช นจ ตร ป.ตร คหกรรมศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.1 8 น.ส.ส ชชนา ป จฉ มส ภาคม 37 4 ป.ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ป.1 9 น.ส.ปวร ศา บ วเผ อน 33 3 ป.ตร นาฏศ ลป ไทยศ กษา นาฏศ ลป ป.1 10 นางอนงค โพธ บางหวาย ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 11 นางไพร นทร เพ ชรคล าย ป.กศ.ส ง ส งคมศ กษา ภาษาไทย ป.1 12 นางวาน ช ไทยพาน ช ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.1 13 นางร ชพร ช สก ล ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.1 14 น.ส.อาร ช างเร อนกลาง ป.ตร เศรษฐศาสตร คณ ตศาสตร ป.1 15 น.ส.ภ ทราน ษฐ ว ฒ ประส ทธ ป.ตร สารสนเทศท วไป พระพ ทธศาสนา ป.1 16 นางพ ราน นท ม ส ข 45 1 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป.1 17 นางส น น เท ยนทอง ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาไทย ป.1 18 น.ส.มน สชนก ว เศษฤทธ 30 7 ป.ตร คอมพ วเตอร ศ กษา คอมพ วเตอร ป.1 19 นางน นทนา ธรรมวงค ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.1 20 น.ส.ส รางคณา ร นถว ล ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรม แนะแนว ป.1 21 น.ส.ย วล กษณ คงส นธ ป.ตร ส งคมศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 22 น.ส.ธน ญญา ช างเพ ยร เด อน ป.ตร ภาษาจ น ภาษาอ งกฤษ ป.1 23 นางสมปอง จ ตต เจร ญ ป.ตร อ ตสาหกรรมศ ลป ภาษาไทย ป.1 24 น.ส.เกตน ส ร เจร ญผล 24 2 ป.ตร การศ กษาตลอดช ว ต ส งคมศ กษา ป.1 25 นายสรส ช พ ระพงษ 30 4 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป.1, ป.2 26 น.ส.ธนว น จร ญพงษ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.2 27 นางส าเภา ขาวสอาด 49 5 ป.ตร เกษตรศาสตร, ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.2 28 นางกฤษณา เน ยมพงษ ป.ตร การจ ดการท วไป คณ ตศาสตร ป.2 29 นางน ภา อ นอ อด ป.ตร ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.2 30 น.ส.บ ญเล ยม เจร ญผล ป.ตร เกษตรศาสตร ว ทยาศาสตร ป.2 31 นางวล ยพร ภ จ ว ป.กศ.ต น ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.2 32 นางบ ษราวรรณ อย ป ย ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.2 33 น.ส.วร ศร ยา โคตรพงษ ป.ตร คหกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ป.2 34 นางส ธ ตา กองแกน ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.2 35 นางอรนงค บรรล ส นต ก ล ป.ตร ส ขศ กษา ส ขศ กษา ป.2 36 น.ส.ร ชน ถาวรร ตน ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.2 37 นางจร นทร พร ธมร ตน ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 38 นางท พย ส ดา ค าบ ญร ตน ป.ตร ส งคมศ กษา ภาษาไทย ป.2 39 นายภ คพล พ ระพงษ 28 9 เด อน ป.ตร คหกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ป.2 40 นางว ร ชชา สก ลศร ช ย ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป

17 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 41 น.ส.ฐ ต ร ตน เจร ญส ข ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.2 42 นางเบญจมาศ ป ยะธรรมธาดา 34 8 ป.ตร การจ ดการท วไป คอมพ วเตอร ป.2 43 นายประเด ม ฉ งแก ว ป.กศ.ส ง ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา ป.2 44 น.ส.ฐาปน นท ก นยา 27 9 เด อน ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ป.3 45 นางศ ราภรณ เกต เนตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 46 นางศศ ธร ทองช ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 47 นางจงจ ตร พ นธย ทธ ป.ตร ส งคมศ กษา พระพ ทธศาสนา ป.3 48 นางอ มพรพรรณ ร กษพรรณ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 49 นางวาสนา บ วทอง ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป.3 50 นางย พ น ส งข ปาน ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาไทย ป.3 51 นางจต ราพร วงศ ชนะ ป.ตร บร หารร ฐก จ คณ ตศาสตร ป.3 52 นางปว ณา ส ทธ พรหม 46 1 ป.ตร ส งคมศ กษา ประว ต ศาสตร ป.3 53 นางสะอาด มากน ก ป.กศ. ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ป.3 54 น.ส.อ ญชล พรหมประเสร ฐ 28 2 ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 55 นางประนอม เอมสรรค ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 56 น.ส.น ภาพร ทองม น 35 8 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 57 น.ส.พจณ ชา ร มไทร 32 9 ป.ตร ศ ลปะการแสดง,นาฏศ ลป นาฏศ ลป ข บร อง ป.3 58 นางผ ดผ อง บ ญแท ป.ตร ศ ลปกรรม ศ ลปะ ป.3 59 นางร ตนพร ส ทธาวาส เด อน ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว ป.3 60 นายพงษ พ นธ โคตรโนนกอก 25 2 ป.ตร เทคโนโลย อ เล กทรอน กส ว ทยาศาสตร ป.3 61 นายเขมร นทร ส ขพงษ ศร 27 3 ป.ตร ว ทยาศาสตร การก ฬา พลศ กษา ป.3 62 นางสมพร ฉลาดย ง ป.ตร นว ตกรรมทางการศ กษา ว ทยาศาสตร ป.4 63 นางอาร ร ตน ไชยเสนา ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.4 64 นางกาญจณ จามรโชต ธชา ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร คณ ตศาสตร ป.4 65 น.ส.ชฎาพร อ นสนอง ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 66 น.ส.วรรณภา ไชยกาล 33 4 เด อน ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 67 น.ส.จ รานาถ เคยเค า ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 68 นางส ชาดา พ นธ จ น ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.4 69 นางปานใจ ทองปาล ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.4 70 น.ส.พ มใจ ร งกร ด 56 8 ป.ตร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ป.4 71 น.ส.อ จฉร น ยมช ย 31 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.4 72 นางส วรรณา พ นธ น ธ ป.ตร โสตท ศนศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.4 73 นางส น นท แสงค า ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 74 น.ส.อ าพร บรรล อฤทธ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 75 นางส ภามาศ สอนแย ม ป.ตร ภาษาไทย พระพ ทธศาสนา ป.4 76 นางศ ร พรรณ เกษรมาลา ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 77 นางร ตนาภรณ จ นทร แดง ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.4 78 นางส ดใจ ศ ภเอม ป.โท เทคโนโลย และส อสารฯ คอมพ วเตอร ป.4 79 น.ส.อรท ย อด ลย เดช ป.ตร ศ ลปศ กษา ศ ลปะ ป.4 80 นางส ภาพร แก วกมล ป.โท การศ กษาปฐมว ย แนะแนว ป.4 81 น.ส.กฤษณา จ ตต ระว ง ป.ตร พลศ กษา ส ขศ กษา ป.4 82 นายรณช ย รอดชมภ 27 3 ป.ตร ว ทยาศาสตร การก ฬา พลศ กษา ป

18 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 83 นายว ระก ตต ส มมา 48 5 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป.4 84 น.ส.นวภ ค เฉยชอบ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 85 นางส ดสวาท เร องรอง ป.ตร ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา ป.5 86 นางย พาพร ม ตส วรรณ ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.5 87 นางส ธาท พย รอดภ ย ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป.5 88 น.ส.ร ตนา น นทจ กร 34 7 ป.ตร ประถมศ กษา ว ทยาศาสตร ป.5 89 น.ส.ส ภา จ ลเจ อวงศ ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.5 90 นางปราณ เร องเวส ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 91 น.ส.โชต กา ส วรรณเกษม ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 92 นางส ณ ฏฐณ ร เตจาค า ป.ตร พลศ กษา ภาษาไทย ป.5 93 น.ส.วราภรณ ณ ล าปาง ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 94 น.ส.ดวงดาว แซ เอ ย 33 1 ป.ตร ฟ ส กส ประย กต ว ทยาศาสตร ป.5 95 นางส วด พ ทยากร ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.5 96 นางพ มพ กานต กมลยะบ ตร ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 97 นายพ ส ณฑ รอดเมฆ ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป.5 98 นางพ สม ย บ ญกาว น ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.5 99 นางเฉล ยว คราประย ร ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป น.ส.อรวรรณ เร องจ ย 26 1 ป.ตร คณ ตศาสตร ประย กต คณ ตศาสตร ป น.ส.เกศรา ด ารงค ชลกร 25 1 ป.ตร คอมพ วเตอร ธ รก จ คอมพ วเตอร ป น.ส.ส ก ญญา สายลอด 27 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป คณ ตศาสตร ป นางพรพ มล ช นสก ล ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป น.ส.ท ศน ย อ ทโท 43 3 ป.โท บร หารการศ กษา คณ ตศาสตร ป น.ส.ส กฤตา จ นทร งาม ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมฯ ภาษาไทย ป นางน ฎฐาภรณ ศร อ อน ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา ศ ลปะ ป น.ส.วรรณา ปกป อง ป.ตร พลศ กษา ส ขศ กษา ป นางวราภรณ ปะจะเก ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป น.ส.ส พร ชอสก ล 38 2 ป.ตร ประถมศ กษา ส งคมศ กษา ป นางมาล จ ตตร พล ป.โท ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป น.ส.ธ ญล กษณ สวรรค จ ตต ป.ตร เกษตรกรรม แนะแนว ป นายปราโมทย ใยจ ย 40 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป นางนฤมล ส สาขา ป.ตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ป นางเรไร เปรมกระโทก ป.ตร การประถมศ กษา ว ทยาศาสตร ป นางพรว ไล น ลใบ ป.ตร บร หารการศ กษา คณ ตศาสตร ป นางส ภาพร แตงไทย ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป นางบ วพ นธ เนต ป.ตร การประถมศ กษา ส งคมศ กษา ป น.ส.จรรยา เสาร ศร จ นทร 36 7 ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป นายว ว ฒน กองแกน 47 8 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป น.ส.ณชนก เร องสอาด 26 4 ป.โท เทคโนโลย คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ป นางพ ชร นาคน ยม ป.ตร ดนตร ไทย ดนตร นาฏศ ลป ป นางธ นย ชนก เร ยวแรง ป.ตร พ ฒนาการครอบคร วและเด ก การงานอาช พ ป นายบ ณฑ ต ม ม ข 25 1 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป

19 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 124 นายซ นญ แก วทอง 35 4 ป.ตร เกษตรกรรม เกษตร ป นายอน ว ฒน น ตว ฒน ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป นางขว ญใจ ส วรรณอ ฒ ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางโสภา อน พ ฒน ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม น.ส.ว จ ตรา ศร ผา ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นางส ชามน ศาสตระวาท ต ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.ว นว สา ย ระช ย 25 2 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.อรอนงค ส มาบ ต ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม น.ส.พ นท สร แสงเนตร 30 5 เด อน ป.ตร วนศาสตร ว ทยาศาสตร ม นางณ ฐนร สว างเนตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายจ กร แซมเข ยว 33 3 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ม นายร ตนากร สนร ว 29 5 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ม นางวรรฐ ญา โตเส อ ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม นายศ ร พงษ สร อยสม 34 6 ป.ตร ส ขศ กษาและพลศ กษา พลศ กษา ม นางทว พร ท าว ง 45 8 ป.ตร ออกแบบพาณ ชย ศ ลป ศ ลปะ ม น.ส.วาสนา ศ ลาพร 37 5 ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ม น.ส.พ ชราภรณ วงศ ม น นรากร 28 3 ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม นายว ฒ เก ยรต วรรโณภาส 37 1 ป.ตร บร หารงานด านอ ตสาหกรรม คณ ตศาสตร ม น.ส.กมลรส กล บพ ฒ 25 1 ป.ตร การบร หารท วไป ประว ต ศาสตร ม น.ส.ฐ ต มา เข ยวข า 33 1 ป.ตร นาฏกรรมไทย นาฏศ ลป ม น.ส.บ ณฑ ตา ใสทา 35 6 ป.ตร ช วว ทยา ว ทยาศาสตร ม นางเขมร ชญา เย นอ ทก ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายเกษตร บ บผาผสม 26 2 ป.ตร ว ศวกรรมศาสตร -อ เล กทรอน กส คณ ตศาสตร ม นางพรประภา อ ณหะร ตน ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม น.ส.ธนน นท พร พ ฒนผลส ข ม 38 1 ป.โท ส งคมว ทยา ส งคมศ กษา ม น.ส.กนกอร จ นป ม 46 6 ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม น.ส.ล าภ ม งชอบกลาง 40 1 ป.ตร ภาษาอ งกฤษธ รก จ ภาษาอ งกฤษ ม นางอ ญชล ศร สาคร ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายว ศ ษย ศ กด ก มเท ง 31 7 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ม นางประท มร ตน ร ตนมณ 51 2 ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว ม นางท ภาพรรณ อ งตระก ล ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายกรกช พล บเล ก 26 1 ป.ตร ก อสร าง เกษตร ม น.ส.จ ราพรรณ ขว ญน ม ตร 26 5 เด อน ป.ตร คณ ตศาสตร ประย กต ว ทยาศาสตร ม น.ส.ศศ ว มล บ ตโรบล 26 4 เด อน ป.ตร บร หารท วไป ส งคมศ กษา ม นางศ ร พร มามาตร ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ม น.ส.บ รณา แก นจ าร ญ 24 2 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.ปร ศนา ไวยร ป 36 5 ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางอ บล ท ตตะวร ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางส ดาก ล คงชมส ข ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางพ ฒนดาว วส นธราธนาฉ ตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม น.ส.อ กษร พ ลศร 35 1 ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางน ศาร ตน ส มน ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ม

20 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 166 นางเรณ แสงทอง ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นางโสภา สว สด ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางณ ษาอร ณ ราชส มา ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายไชยา ม ลชาภ รมย 39 7 ป.ตร เศรษฐศาสตร ส งคมศ กษา ม นายภ ร นท พ งภ งา 31 6 ป.ตร คอมพ วเตอร ศ กษา คอมพ วเตอร ม นายอ านวย แตงไทย ป.ตร ส งคมศ กษา พระพ ทธศาสนา ม น.ส.ศ กร ส ร ว รเดช 37 9 ป.ตร ศ ลปการแสดง นาฏศ ลป ไทย นาฏศ ลป ม นางภ ญญดาพ ชญ ท บอน นต ก ตต ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมฯ ศ ลปะ ม นายช ต พนธ ต ธนบ ตร 38 2 ป.ตร บร หารบ คคล คณ ตศาสตร ม น.ส.ปรางท พย เมธาว ร ยะศ ลป 24 1 ป.ตร อ ตสาหกรรมอาหารและบร การ การงานอาช พ ม น.ส.พ ชราภร พ ลบ ญ 30 4 ป.ตร การสอนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม นางกนกร ตน ป นบรรจง 39 1 ป.โท จ ตว ทยาแนะแนว แนะแนว ม น.ส.ณ ฐฐ ตาพร รอดสถา ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายประณ ย จ งตระก ล 23 1 ป.ตร น ต ศาสตร กฎหมาย ม นางสมศร แก วค าม ล ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ม นางมาณว กา ม ลชาภ รมย 37 8 ป.ตร ว ทยาศาสตร -ฟ ส กส ว ทยาศาสตร ม น.ส.อนงค แตงภ ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา ภาษาอ งกฤษ ม นางส จ รา ช างส าล ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางเสาวณ ย อ ครณ วงศ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางเคร อว ลย ไชยมนตร ป.ตร ส ขศ กษา ส ขศ กษา ม นางภาว ณ แวดวงทอง ป.ตร ว ทยาศาสตร -เคม ว ทยาศาสตร ม นางอภ สรา ธ ระม ตร ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางปรารถนา ว เศษส ภม ตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม น.ส.ส ธ รา หอมชะเอม ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ 190 น.ส.ระพ พร แก วกระจ าง ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร 191 นางว ลาว ลย โห เฉ อย ป.โท หล กส ตรและการสอน ว ทยาศาสตร 192 นางวน ดา กล นตรานนท ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา 193 นางเคร อมาศ ชาญโลหะการก จ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ 195 นางประพ มพ พร สนธ ซ อส ตย ป.ตร ค ตศ ลปสากล ดนตร 196 นางช ต กาญจน เมตตาจ ตร ป.โท ประว ต ศาสตร คอมพ วเตอร 197 น.ส.น ชนภา เน ยมหอม ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว 198 นางศ ทธ กานต เก ดแก ว ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา 199 น.ส.ผาน ต สารศร ป.โท การบร หารการศ กษา คณ ตศาสตร 200 น.ส.ศ ร ร ตน โสภา 32 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ช วว ทยา ว ทยาศาสตร 201 น.ส.จาร วรรณ แก วพระจ นทร ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา 202 นายส รภ ทร อย ป ย ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางส มนา ค มประด ษฐ ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา ม.4 จ านวนคร ท สอนว ชาตรงตามเอก 134 คน ค ดเป นร อยละ 66 จ านวนคร ท สอนตรงความถน ด 69 คน ค ดเป นร อยละ

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information