รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

2 ค าน า รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปและประเม นผลการด าเน นงานพ ฒนาการจ ดการศ กษา ในรอบป ท ผ านมา การน าข อม ลท ได ไปหาแนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน เพ อรายงานการจ ดการศ กษาต อหน วยงานต นส งก ด และ สาธารณะ ตามมาตรา 48 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ การจ ดท ารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได ด าเน นการโดยรวบรวม ผลการปฏ บ ต งานท ผ านมาในรอบป โดยเฉพาะอย างย งด านการปฏ ร ปการศ กษา โดยอาศ ยแนวทาง ส าค ญ ค อ มาตรฐานการศ กษาในระด บการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ขอบข าย การบร หารงาน นโยบายปฏ ร ปการเร ยนร ของกระทรวงศ กษาธ การ โดยย ดแนวค ดการบร หารโดย การพ ฒนาสถานศ กษาท งระบบ (WSA) และการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (SBM) เพ อให ได ค ณภาพ งานท อย บนพ นฐานของความพ งพอใจของผ ท เก ยวข องท กฝ าย ท งน ได ประเม นผลการปฏ บ ต งานด วยว ธ การท หลากหลาย เช น การส งเกต การส ารวจ การทดสอบ การส มภาษณ การประช มระดมความค ด และข อม ลเช งประจ กษ และจ ดท ารายงาน โดยการว เคราะห ส งเคราะห และการประเม นค าผลการปฏ บ ต งาน สร ปเป นสาระท ง ายแก การศ กษา เพ อสะดวกต อการน าไปพ ฒนาปร บปร งให ตรงประเด นความต องการของโรงเร ยน ผ จ ดท ารายงานหว งว าเอกสารฉบ บน จะเป นแหล งข อม ลส าค ญอ นหน ง ในการใช เป นต วช ว ด และแนวทางในการพ ฒนางานการจ ดการศ กษาได ด ย ง ๆ ข นไป ขอขอบค ณท กท านท ม ส วนสน บสน น ให รายงานฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด (นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ) ผ อ านวยการโรงเร ยนชลประทานว ทยา 30 เมษายน 2556

3 สารบ ญ หน า ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1 2. ข อม ลผ บร หาร 7 3. ข อม ลน กเร ยน 7 4. ข อม ลสารสนเทศ 8 5. ข อม ลคร และบ คลากร ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลงบประมาณ ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ผลการประเม นค ณภาพภายในจากต นส งก ดป ล าส ด ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) ข อเสนอแนะในรายงานการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 39 ตอนท 2 การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา 1. การบร หารจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา การด าเน นงานตามข อเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง 44

4 สารบ ญ (ต อ ต อ) หน า ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 1. ผลการด าเน นงานตามาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา ป การศ กษา สร ปผลจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา 104 ตอนท 4 สร ปผลการพ ฒนาและแนวทางการพ ฒนาในอนาคต 123 ภาคผนวก

5 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งอย เลขท 201 หม ท 1 ต าบล บางตลาด อ าเภอ ปากเกร ด จ งหว ด นนทบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร WEBSITE : ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 1.2 เป ดสอนระด บช น ก อนประถมศ กษา ถ งระด บช น ม ธยมศ กษาตอนปลาย 1.3 ประว ต สถานศ กษา โรงเร ยนชลประทานว ทยา เป นโรงเร ยนเอกชนในระบบ ประเภทสาม ญศ กษาก อต งข นเม อ ป พ ทธศ กราช 2498 โดย หม อมหลวงช ชาต ก าภ อด ตอธ บด กรมชลประทานเป นผ ก อต ง บนพ นท 56 ไร เร มเป ดท าการสอน เม อว นท 2 ม ถ นายน พ.ศ ในช นประถมศ กษาป ท 1 ถ งประถมศ กษาป ท 4 ม คร คน น กเร ยนประมาณ 200 คน โดยม หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ เป นผ จ ดการและอาจารย ผ ปกครอง ม นายโกศล ภาสวน ช เป นคร ใหญ อาคารเร ยนเป นอาคารไม ช นเด ยว 2 อาคารอย ในบร เวณ กรมชลประทานปากเกร ดใกล ๆ ก บท ต งโรงพยาบาลชลประทาน กรมชลประทานได ด าเน นงาน บร หารโรงเร ยนชลประทานว ทยาโดยแต งต งคณะกรรมการคณะหน ง เร ยกว า คณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยน ม หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ เป นประธานกรรมการ และ ม หลวงโรจน ส ร วาร นทร, นายจร ญ แสงง าพาล, นายอร ณ อ นทรปาล ต, นายส ก ตต ว ส วรรณ, นายโกศล ภาสวน ช (อาจารย โรงเร ยนการชลประทาน) และนายประหย ด ไพท ก ล (ห วหน าแผนกอาณาบาลกรมชลประทาน) เป นกรรมการ ป การศ กษา 2499 ม คร 23 คน ม น กเร ยนประมาณ 340 คน ขยายช นเร ยนถ งม ธยมศ กษาป ท 3 และ ม ธยมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2500 เร มม โครงการเป ดร บช นอน บาล และขยายช นเร ยนไปถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 กรมชลประทานแต งต งให นายประหย ด ไพท ก ล เป นผ จ ดการและอาจารย ผ ปกครองให ข นช านาญ คร ว ทย เป นคร ใหญ ป การศ กษา 2502 ย ายสถานท เร ยนจากอาคารไม ช วคราวในบร เวณกรมชลประทาน มาเร ยนท ต ก คอนกร ตสองช นทางฟากถนนด านท ศตะว นออกเป นอาคารเร ยนถาวรหล งแรกจ งเร ยกก นว าอาคาร 1 อาคาร ช ชาต ว ทโยท ย โดยใช เป นห องเร ยน ประถมศ กษาป ท 1 ถ งม ธยมศ กษาป ท 6 รวม 10 ช น 13 ห องเร ยน และ ใช เป นห องสม ด ห องดนตร ไทย ห องประช มคร ห องท นตานาม ย ห องท างานคร ใหญ และห องผ จ ดการ ต งแต ป การศ กษา 2502 โรงเร ยนชลประทานว ทยาได ร บการร บรองว ทยาฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การและอาจารย ประหย ด ไพท ก ล ด ารงต าแหน งอาจารย ใหญ และได เช ญอาจารย อายะดา ก ร นก ล อด ตอาจารย ใหญ โรงเร ยน ว ฒนาว ทยาล ยมาเป นอาจารย ควบค มทางด านว ชาการ ก จการของโรงเร ยนก าวหน ามาโดยตลอด ซ งการบร หาร โรงเร ยนภายใต การด แลของอาจารย ประหย ด ไพท ก ล ม งส งเสร มการศ กษาให ด ท ส ด ปร บปร งโรงเร ยนด านต าง ๆ เร มต นด วยบ คลากร เพ อให มาตรฐานการเร ยนการสอนเป นท น าพอใจ จ าเป นจะต องได บ คลากรท ต งใจปฏ บ ต หน าท เส ยสละเพ อน กเร ยน ย ดนโยบายเน นค ณภาพโดยไม ค าน งถ งปร มาณ - 1 -

6 ปลายป พ.ศ อาจารย อายะดา ก ร นก ล ขอลาออกเพ อไปประจ าท โรงเร ยนศร ว กรม อาจารย ประหย ด ไพท ก ล จ งต องควบค มด านว ชาการเอง การบร หารโรงเร ยนในช วงป พ.ศ ถ ง 2515 ภายใต การบร หาร ของอาจารย ประหย ด ไพท ก ล แบ งการบร หารงานเป น 4 ระด บ ค อ ระด บอน บาล ระด บประถมต น ระด บ ประถมปลาย และระด บม ธยมต น การควบค มงานในแต ละระด บ ม การแต งต งผ ก าก บตอน ควบค มการเร ยนการสอน ด แลการท างานของคร และปกครองน กเร ยน โดยผ ก าก บตอนต องร บผ ดชอบช วโมงสอน ส ปดาห ละ ช วโมง ตรวจสม ดส ารวจน กเร ยนขาดเร ยนท คร ประจ าช นส งมาและรวบรวมส งฝ ายธ รการ ตรวจตราการให การบ าน ตรวจสม ด แบบฝ กห ดของคร ประจ าว ชา ด แลน กเร ยนด านการแต งกาย ทรงผม ก ร ยามารยาท การปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ย ของโรงเร ยน ตรวจสม ดรายงานผลการเร ยน ทบทวนผลการเร ยนในสม ดประจ าต วของน กเร ยนท จะแจ งผลการเร ยน ไปย งผ ปกครองให ถ กต องเร ยบร อยและรายงานผลงานให อาจารย ใหญ ทราบตลอดเวลา จากการกระจายอ านาจบร หาร ด งกล าวข างต น การด แลน กเร ยนจ งเป นไปอย างท วถ ง น กเร ยนได เร ยนเต มเวลา ประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ย คร ปฏ บ ต งานเข มแข งความผ ดพลาดจ งม น อย อาจารย ประหย ด ไพท ก ล พ ถ พ ถ นในการร บคร เข าสอนในว ชาต าง ๆ ต องเป นคร ท ม ความร ความสามารถส ง ม ความขย นข นแข งในการท างาน ต งใจปฏ บ ต งาน และใฝ หาความร ป การศ กษา 2514 ด านว ชาการ ม การแต งต งห วหน าหมวดว ชาต าง ๆ เพ อตรวจตราข อสอบในว ชา ท ตนควบค มอย ให ม ค ณภาพเหมาะสมท จะทดสอบความร ของน กเร ยน ด านอ ปกรณ การสอน จ ดหาอ ปกรณ ว ชาต าง ๆ ไว พร อม เน นการส งเสร มขว ญก าล งใจให ก บน กเร ยนท ต งใจเร ยน เม อประกาศผลสอบปลายป ม การแจกรางว ล น กเร ยนท สอบได ท หน งตลอดป ป การศ กษา 2516 ม การเปล ยนแปลงการบร หารงานด านว ชาการ โดยจ ดให ม การส มมนาคร ภายใน หมวดว ชาตอนเช า ต งแต เวลา น. หมวดว ชาละหน งว น โดยเร มจาก - ว นจ นทร ส มมนาคร หมวดว ชาภาษาอ งกฤษ - ว นอ งคาร ส มมนาคร หมวดว ชาภาษาไทย - ว นพ ธ ส มมนาคร หมวดว ชาคณ ตศาสตร - ว นพฤห สบด ส มมนาคร หมวดว ชาว ทยาศาสตร - ว นศ กร ส มมนาคร หมวดว ชาส งคมศ กษา ท งน ม ห วหน าหมวดเป นผ ร บผ ดชอบการจ ดส มมนาและถ อปฏ บ ต เป นประจ าจนถ งป จจ บ น ป พ.ศ เร มจ ดพ ธ ไหว คร ในว นท 4 มกราคมเป นป แรก รวมท งพ ธ บวงสรวงเทพาร กษ ประจ า โรงเร ยน (ศาลพ อป ) เป นประจ าจนถ งป จจ บ น ป พ.ศ โรงเร ยนสร างอาคารเร ยนเพ มข นอ กหน งหล งค อ อาคาร 2 อาคารช ชาต อน สรณ ซ งสร างรากฐานไว ต งแต ป พ.ศ เร มสร างต วอาคารเม อ พ.ศ แล วเสร จในป พ.ศ อาคารน ใช เง น จากเง นท โรงเร ยนสะสมไว เง นดอกผลจากม ลน ธ ชลประทานศ กษา และเง นบร จาคจากผ ปกครอง, ศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ นร วมก นและในป น เป นป แรกท จ ด ว นบ ชาพระค ณคร " ในว นท 4 มกราคม รวมท งพ ธ บวงสรวงเทพาร กษ ประจ าโรงเร ยน ป การศ กษา 2522 แต งต งนายไพจ ตร เสง ยมล กษณ เป นอาจารย ใหญ ต อมาป พ.ศ งดเป ดสอน น กเร ยนช นอน บาล และสร างอาคารเร ยนหล งท 6 เป นเร อนไม สองช นม 4 ห องเร ยน ป การศ กษา 2527 ขยายช นเร ยนถ งช นม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ านวน 2 ห องเร ยน เข าเร ยนโปรแกรมการเร ยนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ทางโรงเร ยนค ดเล อกน กเร ยนไว 20 คน โปรแกรมการเร ยนคณ ตศาสตร ภาษาศาสตร 12 คน และเป ดสอนจนถ งป จจ บ น - 2 -

7 ป การศ กษา 2529 น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาตอนปลายเป นร นแรก โรงเร ยนชลประทานว ทยาได ช อว า เป นโรงเร ยนท เข มงวดกวดข นน กเร ยน ท งด านว ชาการ ด านความประพฤต ด านระเบ ยบว น ยและความสะอาด อาจารย ประหย ด ไพท ก ล บร หารโรงเร ยนชลประทานว ทยามาจนถ งส นภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2530 ในระหว างป ดภาคเร ยน อาจารย ได จากไปอย างไม ม ว นกล บ เม อว นท 24 ต ลาคม 2530 ป การศ กษา 2531 กรมชลประทานแต งต ง นายว เนตร ส ตตว ตรก ล เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2532 ขยายช นเร ยนเป ดสอนน กเร ยนช นอน บาล ป การศ กษา 2537 กรมชลประทานแต งต ง นายสมโพธน ส ข มพาน ช เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2538 กรมชลประทานแต งต ง นายช มพล อ นทราน ก ล เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2543 กรมชลประทานแต งต ง นายว ทยา สมาหาร เป นผ จ ดการ ป การศ กษา 2546 เร มใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และขยายห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป น 7 ห องเร ยน ป การศ กษา 2547 กรมชลประทานแต งต ง นายว ช ย ซาตะน ย เป นอาจารย ใหญ และโรงเร ยน ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม อว นท ธ นวาคม พ.ศ ป การศ กษา 2548 ขยายห องเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 เป น 8 ห องเร ยน และม จ านวนน กเร ยน ท งหมด 5,871 คน ป การศ กษา 2549 สร างอาคาร 50 ป ชปว. และเป ดสอนแผนการเร ยนคณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ 1 ห องเร ยน และม จ านวนน กเร ยนท งหมด 5,953 คน ป การศ กษา 2550 โรงเร ยนร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เม อว นท 3, 6 และ 7 ธ นวาคม พ.ศ ผลการประเม นอย ในระด บ ด มาก พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ ทธศ กราช 2550 ให ไว ณ ว นท 30 ธ นวาคม พ.ศ ได ก าหนด ต าแหน งผ บร หารโรงเร ยนเป นผ อ านวยการ และต าแหน งผ ช วยผ อ านวยการ เป นรองผ อ านวยการ โรงเร ยน ถ อปฏ บ ต โดยแต งต งนายว ช ย ซาตะน ย เป นผ อ านวยการ และม รองผ อ านวยการ 6 คน ขยายห องเร ยนแผนการเร ยนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เพ มอ ก 1 ห องเร ยน เป น 2 ห องเร ยน และ ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,190 คน ป การศ กษา 2551 ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,355 คน ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนเร มใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1 6, ช นม ธยมศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 4 ม จ านวนน กเร ยนท งหมด 6,408 คน ป การศ กษา 2553 กรมชลประทานแต งต ง นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ เป นผ อ านวยโรงเร ยน ม จ านวนน กเร ยนประมาณ 6,430 คน โรงเร ยนใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในช นประถมศ กษาป ท 1-6, ช นม ธยมศ กษาป ท 1-2 และช นม ธยมศ กษาป ท 4-5 ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ม ธยมศ กษาป ท 6 ครบท กระด บช น ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เม อว นท ธ นวาคม พ.ศ

8 โรงเร ยนชลประทานว ทยา เป นโรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ เป ดสอนต งแต ช นอน บาลถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 ได ช อว า เป นโรงเร ยนท เข มงวดก บน กเร ยนท งด านว ชาการ ความประพฤต ระเบ ยบว น ยและความสะอาดมาท กย ค ท กสม ย ช อเส ยงเก ยรต ค ณของโรงเร ยนม ใช เพ งเก ด หากแต สะสมมาหลายป ด วยความอ ตสาหะ ว ร ยะของค ณคร ท กท านท พร าสอน ด วยหว งให ศ ษย ท กคนสมบ รณ ท งด านศ กษาศาสตร และจร ยธรรมกต ญญ กตเวท ประพฤต ปฏ บ ต หน าท ของตนด วยด อ กประการหน งท ผ ปกครองช นชม ค อ การเคร งคร ดในเร องระเบ ยบว น ยความประพฤต ของน กเร ยน เร องความสะอาดส งเหล าน น กเร ยนได ร บการปล กฝ งอย างเข มงวดจากอาจารย ประหย ด ไพท ก ล และถ อปฏ บ ต จนถ งป จจ บ น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนชลประทานว ทยา ป จจ บ นย ดถ อนโยบายในเร อง การส งเสร มส งแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร เน นโรงเร ยนสะอาดร มร น น าอย น าเร ยน และปลอดภ ย ถ อเป น เอกล กษณ ของโรงเร ยน คร ม ความม งม น อ ท ศตนในการพ ฒนาน กเร ยน ส งผลให น กเร ยนส ขภาพด ม ว น ยใฝ เร ยนร และม ค ณธรรม จนกลายเป น อ ตล กษณ ของน กเร ยน เป นท เช อถ อและศร ทธาของผ ปกครองและช มชน 1.4 ล าด บผ จ ดการโรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งแต เร มก อต งจนถ งป จจ บ น ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท อย ในต าแหน ง 1 หม อมหลวงถาวร สน ทวงศ ผ จ ดการ ม.ย ม.ย นายประหย ด ไพท ก ล ผ จ ดการ 1 ก.ค ต.ค นายว ระ พ มว เศษ ผ จ ดการ 1 พ.ย ต.ค นายว เนตร ส ตตว ตรก ล ผ จ ดการ 1 พ.ย พ.ย นายเลอศ กด ร วตระก ลไพบ ลย ร กษาการผ จ ดการ 3 พ.ย ก.ย นายสมโพธน ส ข มพาน ช ผ จ ดการ 1 ต.ค ก.ย นายช มพล อ นทราน ก ล ผ จ ดการ 1 ต.ค เม.ย นายว ทยา สมาหาร ผ จ ดการ 1 พ.ค ป จจ บ น 1.5 ล าด บผ อ านวยการโรงเร ยนชลประทานว ทยา ต งแต เร มก อต งจนถ งป จจ บ น ล าด บท ช อ - สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท อย ในต าแหน ง 1 นายโกศล ภาสวณ ช อาจารย ใหญ 2 ม.ย ม.ค นายช วง พ ท กษ จ านง อาจารย ใหญ 3 ม.ค พ.ค ข นช านาญค ร ว ทย อาจารย ใหญ 21 พ.ค พ.ค นายประหย ด ไพท ก ล อาจารย ใหญ 1 ม.ย ม.ย นายไพจ ตร เสง ยมล กษณ อาจารย ใหญ 5 ม.ย พ.ค นายว ช ย ซาตะน ย ผ อ านวยการ 16 พ.ค พ.ค นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ ผ อ านวยการ 17 พ.ค ป จจ บ น - 4 -

9 1.6 แผนท แสดงเส นทางมาย งโรงเร ยน - 5 -

10 1.7 แผนผ งบร เวณโรงเร ยน

11 2. ข อม ลผ บร หาร 2.1 ผ อ านวยการโรงเร ยน ช อ-สก ล นางประพ ณพร เย นประเสร ฐ ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขา การจ ดการเร ยนร โทรศ พท ด ารงต าแหน งท โรงเร ยนน ต งแต ป การศ กษา 2553 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 2 ป 6 เด อน 2.2 รองผ อ านวยการโรงเร ยน 4 คน ด งน ช อ-สก ล นางอนรรฆพ ฒน ม ประเสร ฐ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขา พ ฒนาส งคม โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการ ช อ-สก ล นายค ารณ คงแย ม ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรบ ณฑ ต สาขา การบร หารโรงเร ยน โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายบร การ ช อ-สก ล นายจร ล เนต ว ฒ การศ กษาส งส ด คร ศาสตรบ ณฑ ต สาขา การบร หารโรงเร ยน โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายก จการน กเร ยน ช อ-สก ล น.ส.ว ลาว ณย อ งขว ญ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขา ร ฐประศาสนศาสตร โทรศ พท ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หารงานท วไป 3. ข อม ลน กเร ยน 3.1 จ านวนน กเร ยนในโรงเร ยนท งหมด 6,565 คน จ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน (ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2555) ระด บช นเร ยน จ านวนห อง เพศ ชาย หญ ง รวม เฉล ยต อห อง อน บาล อน บาล อน บาล รวม ,297 ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม 72 1,879 1,614 3,

12 ระด บช นเร ยน จ านวนห อง เพศ ชาย หญ ง รวม เฉล ยต อห อง ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม ,132 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม รวมท งหมด 140 3,449 3,116 6, ข อม ลสารสนเทศ 3.2 อ ตราส วนคร : น กเร ยน ระด บการศ กษาปฐมว ย = 1 : ระด บการศ กษาข นพ นฐาน = 1 : 21 รายการ 1. จ านวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ของกรมพลศ กษาหร อ ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1.1 ระด บการศ กษาปฐมว ยม สมรรถภาพทางร างกายสมว ย 1.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐานม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 2. จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย 2.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 2.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 3. จ านวนน กเร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม (เด กพ การ 9 ประเภท) 3.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 3.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 4. จ านวนน กเร ยนม ภาวะท พโภชนาการ 4.1 ระด บการศ กษาปฐมว ย 4.2 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน น กเร ยน (คน) 1,169 5,253 1,104 4, ร อยละ จ านวนน กเร ยนป ญญาเล ศ

13 รายการ จ านวน น กเร ยน (คน) ร อยละ 6. จ านวนน กเร ยนต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ จ านวนน กเร ยนท ออกกลางค น สถ ต การขาดเร ยน 112/ว น จ านวนน กเร ยนท เร ยนซ าช น จ านวนน กเร ยนท จบหล กส ตร 10.1 อน บาล ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท จ านวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด 6, และน นทนาการ 12. จ านวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพ อ แม ผ ปกครอง 6, จ านวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน 6, จ านวนน กเร ยนท ท าก จกรรมบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม 6, ท งในและนอกสถานศ กษา 15. จ านวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอ าน และการส บค น 5, จากเทคโนโลย สารสนเทศอย างสม าเสมอ 16. จ านวนน กเร ยนท ผ านการประเม นความสามารถด านการค ด 5, ตามท ก าหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 17. จ านวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นตามความสามารถ ในการปร บต วเข าก บส งคมตามท ก าหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 5,

14 5. ข อม ลคร และบ คลากร 5.1 คร ระด บการศ กษาปฐมว ย ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 1 นางณ ฐฐ กานต เทพทองด ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.1 2 น.ส.ศ ภล กษณ ส วรรณโณ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 3 น.ส.เมลดา ร ตนวงศ 28 5 ป.ตร พลศ กษา พละ 4 น.ส.ไพว ลย บ ปผา ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 5 นางอ มพ น จ นทร เทพ ปวช. อ.1 6 นางก ต มา บ วเทศ ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 7 นางปาร ชาต เพ ยรพ ท กษ ป.ตร การประถมศ กษา อ.1 8 นางเสาวภาคย วงศ พ นธ ล กษณ ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 9 น.ส.รวมรอง คนซ อ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 10 นางว ชราภรณ พ มสาร ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 11 นางน จร ทองทาบ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 12 น.ส.มย รา สายเสมา 34 5 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 13 นางว ณา ด ทะเนตร ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.1 14 นางพนาศร ทองสว าง ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 15 น.ส.ณ ชกมล อน นอร ยธรรม ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร อ.1 16 น.ส.วงเด อน เจ อมประโคม 32 2 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 17 ว าท ร.ต.หญ งวร ย พร บ ญม น ป.ตร ศ ลปศาสตร พละ 18 น.ส.อภ ตา อย ด 30 3 ป.ตร ปฐมว ย อ.1 19 นางอารยา พ ลลาภ ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 20 น.ส.เยาวภา เร อนใจม น 37 8 ป.โท การศ กษาปฐมว ย อ.1 21 นางสมสก ล ระแหง ป.ตร เทคโนฯและนว ตกรรม อ.1 22 น.ส.ไพร น ร กการงาน ป.ตร นาฏศ ลป นาฏศ ลป 23 น.ส.อารมณ เข ยวเจร ญ ป.ตร พลศ กษา พละ 24 น.ส.ส ร ล กษณ พ มพา 33 9 ป.ตร การจ ดการก ฬา พละ 25 น.ส.อโนชา ศร เร อง ป.โท การศ กษาปฐมว ย อ.1 26 น.ส.พ ชรม ย ศร ทอง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 27 น.ส.ส ภาวด เวชศาร ตนพ มล ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.1 28 นางอ สราภรณ ว ฒน ส งเน น ป.ตร พลศ กษา พละ 29 น.ส.ส ชาดา ทรงประกอบ ป.โท การบร หารการศ กษา อ.1 30 น.ส.วรรณเพ ญ พรหมสาขาฯ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.1 31 น.ส.สมจ ตร สามารถ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 32 น.ส.สายส มพ นธ ส วรรณธาดา ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 33 น.ส.นฤมล โพธ สวย ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 34 น.ส.ศร นยา ศ ลปพงษ 33 3 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 35 นางพ มพ ไพจ ตร ตร ศ กร ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.2 36 นางส จ ตรา ก ลชนก ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 37 น.ส.น ยนา ท บท มเทศ ป.ตร บร หารการศ กษา อ.2 38 น.ส.พรรณท มา ร ตนโชต ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 39 นางเคร อท พย พ น จจ นทร ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ

15 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 40 น.ส.พะการ ย เข ากล า ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 41 น.ส.พรพรรณ เป ยสาย 26 2 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 42 นางจ ลสล ก พ นทะปะก ง ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.2 43 นางจ นทร เพ ญ กบเผ อก ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.2 44 นางวน ดา ว ฒนศ พท ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 45 น.ส.อ ไร หม ไพรบ รณ ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 46 น.ส.มะล ว ลย กร ณย ส ร พงศ 26 1 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 47 น.ส.มลท ญา หร งกระโทก ป.ตร อาหารและโภชนาการ อ.2 48 นางผ สด แซ เฮง ป.ตร การประถมศ กษา อ.2 49 น.ส.ส น นทา สถ ตานนท ป.ตร เกษตรศาสตร อ.2 50 นางส ขใจ แรกเจร ญ ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.2 51 น.ส.เฟ องอ าไพ อ าสอน ป.ตร ประถมศ กษา อ.2 52 น.ส.ส กาญจน ณา รอดพ ก 33 6 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 53 นางน จร โกศลส วรรณ 33 8 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 54 นางสมส ร จ ห อง ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.3 55 นางอนงค ค าห ล ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 56 น.ส.จรรยา คงพ วง ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 57 น.ส.กาญจนา อ อนด ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 58 น.ส.ศ ร พร ผ องใส ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร อ.3 59 นางล ดดา ก ลพ วง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 60 นางศร โสภา ทวนคง ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 61 นางนงน ช ส วรรณส น ป.ตร ศ ลปศ กษา อ.3 62 น.ส.พจณ ย ปราโมช ณ อย ธยา 36 5 ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 63 นางวด โสมะท ต ป.ตร จ ตว ทยาส งคม อ.3 64 นางกรรณ กา เถ อนรอด ป.ตร การอน บาลศ กษา อ.3 65 นางพ ชร นทร เท ยมสอาด ป.ตร เกษตรศาสตร อ.3 66 นางหน ค ด บ ญสน ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 67 นางศร ว ล ย น ลวณ ช ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 68 น.ส.จ รภา ว ดแย ม ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 69 น.ส.อ จฉรา ปราชญ อ กษร ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 70 นางพงษ ล ดดา ทองไทย ป.ตร คหกรรมศาสตร อ.3 71 นางพ ฒทรา เอ ยมสอาด ป.ตร การศ กษาปฐมว ย อ.3 72 นางนภ สวรรณ เกษ ป.ตร การศ กษาพ เศษ อ.3 73 นางนภาพร โนร วรรณ ป.ตร การประถมศ กษา อ.3 จ านวนคร ท สอนว ชาตรงตามเอก 44 คน ค ดเป นร อยละ จ านวนคร ท สอนตรงความถน ด 29 คน ค ดเป นร อยละ

16 5.2 คร ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 1 น.ส.ส ภาวด ว องประสพส ข ป.ตร ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.1 2 น.ส.ปาร ชาต นบนอบ ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.1 3 น.ส.วรรณน ดา แก วป ญญาร งโรจน ป.ตร อ ตสาหกรรมศ ลป ส ขศ กษา ป.1 4 นางเคร อว ลย ลบทอง 50 1 ป.ตร นาฏศ ลป ส งคมศ กษา ป.1 5 นางสายทอง ช ยบ ร นทร ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 6 นางผ สด บ ญแท ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ศ ลปะ ป.1 7 นางอารด ช นจ ตร ป.ตร คหกรรมศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.1 8 น.ส.ส ชชนา ป จฉ มส ภาคม 37 4 ป.ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ป.1 9 น.ส.ปวร ศา บ วเผ อน 33 3 ป.ตร นาฏศ ลป ไทยศ กษา นาฏศ ลป ป.1 10 นางอนงค โพธ บางหวาย ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 11 นางไพร นทร เพ ชรคล าย ป.กศ.ส ง ส งคมศ กษา ภาษาไทย ป.1 12 นางวาน ช ไทยพาน ช ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.1 13 นางร ชพร ช สก ล ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.1 14 น.ส.อาร ช างเร อนกลาง ป.ตร เศรษฐศาสตร คณ ตศาสตร ป.1 15 น.ส.ภ ทราน ษฐ ว ฒ ประส ทธ ป.ตร สารสนเทศท วไป พระพ ทธศาสนา ป.1 16 นางพ ราน นท ม ส ข 45 1 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป.1 17 นางส น น เท ยนทอง ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาไทย ป.1 18 น.ส.มน สชนก ว เศษฤทธ 30 7 ป.ตร คอมพ วเตอร ศ กษา คอมพ วเตอร ป.1 19 นางน นทนา ธรรมวงค ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.1 20 น.ส.ส รางคณา ร นถว ล ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรม แนะแนว ป.1 21 น.ส.ย วล กษณ คงส นธ ป.ตร ส งคมศ กษา คณ ตศาสตร ป.1 22 น.ส.ธน ญญา ช างเพ ยร เด อน ป.ตร ภาษาจ น ภาษาอ งกฤษ ป.1 23 นางสมปอง จ ตต เจร ญ ป.ตร อ ตสาหกรรมศ ลป ภาษาไทย ป.1 24 น.ส.เกตน ส ร เจร ญผล 24 2 ป.ตร การศ กษาตลอดช ว ต ส งคมศ กษา ป.1 25 นายสรส ช พ ระพงษ 30 4 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป.1, ป.2 26 น.ส.ธนว น จร ญพงษ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.2 27 นางส าเภา ขาวสอาด 49 5 ป.ตร เกษตรศาสตร, ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.2 28 นางกฤษณา เน ยมพงษ ป.ตร การจ ดการท วไป คณ ตศาสตร ป.2 29 นางน ภา อ นอ อด ป.ตร ประถมศ กษา ภาษาไทย ป.2 30 น.ส.บ ญเล ยม เจร ญผล ป.ตร เกษตรศาสตร ว ทยาศาสตร ป.2 31 นางวล ยพร ภ จ ว ป.กศ.ต น ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.2 32 นางบ ษราวรรณ อย ป ย ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.2 33 น.ส.วร ศร ยา โคตรพงษ ป.ตร คหกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ป.2 34 นางส ธ ตา กองแกน ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.2 35 นางอรนงค บรรล ส นต ก ล ป.ตร ส ขศ กษา ส ขศ กษา ป.2 36 น.ส.ร ชน ถาวรร ตน ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.2 37 นางจร นทร พร ธมร ตน ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 38 นางท พย ส ดา ค าบ ญร ตน ป.ตร ส งคมศ กษา ภาษาไทย ป.2 39 นายภ คพล พ ระพงษ 28 9 เด อน ป.ตร คหกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ป.2 40 นางว ร ชชา สก ลศร ช ย ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป

17 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 41 น.ส.ฐ ต ร ตน เจร ญส ข ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.2 42 นางเบญจมาศ ป ยะธรรมธาดา 34 8 ป.ตร การจ ดการท วไป คอมพ วเตอร ป.2 43 นายประเด ม ฉ งแก ว ป.กศ.ส ง ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา ป.2 44 น.ส.ฐาปน นท ก นยา 27 9 เด อน ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ป.3 45 นางศ ราภรณ เกต เนตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 46 นางศศ ธร ทองช ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 47 นางจงจ ตร พ นธย ทธ ป.ตร ส งคมศ กษา พระพ ทธศาสนา ป.3 48 นางอ มพรพรรณ ร กษพรรณ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 49 นางวาสนา บ วทอง ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป.3 50 นางย พ น ส งข ปาน ป.ตร การประถมศ กษา ภาษาไทย ป.3 51 นางจต ราพร วงศ ชนะ ป.ตร บร หารร ฐก จ คณ ตศาสตร ป.3 52 นางปว ณา ส ทธ พรหม 46 1 ป.ตร ส งคมศ กษา ประว ต ศาสตร ป.3 53 นางสะอาด มากน ก ป.กศ. ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ป.3 54 น.ส.อ ญชล พรหมประเสร ฐ 28 2 ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 55 นางประนอม เอมสรรค ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.3 56 น.ส.น ภาพร ทองม น 35 8 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 57 น.ส.พจณ ชา ร มไทร 32 9 ป.ตร ศ ลปะการแสดง,นาฏศ ลป นาฏศ ลป ข บร อง ป.3 58 นางผ ดผ อง บ ญแท ป.ตร ศ ลปกรรม ศ ลปะ ป.3 59 นางร ตนพร ส ทธาวาส เด อน ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว ป.3 60 นายพงษ พ นธ โคตรโนนกอก 25 2 ป.ตร เทคโนโลย อ เล กทรอน กส ว ทยาศาสตร ป.3 61 นายเขมร นทร ส ขพงษ ศร 27 3 ป.ตร ว ทยาศาสตร การก ฬา พลศ กษา ป.3 62 นางสมพร ฉลาดย ง ป.ตร นว ตกรรมทางการศ กษา ว ทยาศาสตร ป.4 63 นางอาร ร ตน ไชยเสนา ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.4 64 นางกาญจณ จามรโชต ธชา ป.ตร บรรณาร กษ ศาสตร คณ ตศาสตร ป.4 65 น.ส.ชฎาพร อ นสนอง ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 66 น.ส.วรรณภา ไชยกาล 33 4 เด อน ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 67 น.ส.จ รานาถ เคยเค า ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 68 นางส ชาดา พ นธ จ น ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.4 69 นางปานใจ ทองปาล ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.4 70 น.ส.พ มใจ ร งกร ด 56 8 ป.ตร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ป.4 71 น.ส.อ จฉร น ยมช ย 31 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.4 72 นางส วรรณา พ นธ น ธ ป.ตร โสตท ศนศ กษา ภาษาอ งกฤษ ป.4 73 นางส น นท แสงค า ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.4 74 น.ส.อ าพร บรรล อฤทธ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 75 นางส ภามาศ สอนแย ม ป.ตร ภาษาไทย พระพ ทธศาสนา ป.4 76 นางศ ร พรรณ เกษรมาลา ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 77 นางร ตนาภรณ จ นทร แดง ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.4 78 นางส ดใจ ศ ภเอม ป.โท เทคโนโลย และส อสารฯ คอมพ วเตอร ป.4 79 น.ส.อรท ย อด ลย เดช ป.ตร ศ ลปศ กษา ศ ลปะ ป.4 80 นางส ภาพร แก วกมล ป.โท การศ กษาปฐมว ย แนะแนว ป.4 81 น.ส.กฤษณา จ ตต ระว ง ป.ตร พลศ กษา ส ขศ กษา ป.4 82 นายรณช ย รอดชมภ 27 3 ป.ตร ว ทยาศาสตร การก ฬา พลศ กษา ป

18 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 83 นายว ระก ตต ส มมา 48 5 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป.4 84 น.ส.นวภ ค เฉยชอบ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 85 นางส ดสวาท เร องรอง ป.ตร ประว ต ศาสตร พระพ ทธศาสนา ป.5 86 นางย พาพร ม ตส วรรณ ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป.5 87 นางส ธาท พย รอดภ ย ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป.5 88 น.ส.ร ตนา น นทจ กร 34 7 ป.ตร ประถมศ กษา ว ทยาศาสตร ป.5 89 น.ส.ส ภา จ ลเจ อวงศ ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ป.5 90 นางปราณ เร องเวส ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 91 น.ส.โชต กา ส วรรณเกษม ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 92 นางส ณ ฏฐณ ร เตจาค า ป.ตร พลศ กษา ภาษาไทย ป.5 93 น.ส.วราภรณ ณ ล าปาง ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป.5 94 น.ส.ดวงดาว แซ เอ ย 33 1 ป.ตร ฟ ส กส ประย กต ว ทยาศาสตร ป.5 95 นางส วด พ ทยากร ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป.5 96 นางพ มพ กานต กมลยะบ ตร ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 97 นายพ ส ณฑ รอดเมฆ ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป.5 98 นางพ สม ย บ ญกาว น ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ป.5 99 นางเฉล ยว คราประย ร ป.ตร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ป น.ส.อรวรรณ เร องจ ย 26 1 ป.ตร คณ ตศาสตร ประย กต คณ ตศาสตร ป น.ส.เกศรา ด ารงค ชลกร 25 1 ป.ตร คอมพ วเตอร ธ รก จ คอมพ วเตอร ป น.ส.ส ก ญญา สายลอด 27 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป คณ ตศาสตร ป นางพรพ มล ช นสก ล ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป น.ส.ท ศน ย อ ทโท 43 3 ป.โท บร หารการศ กษา คณ ตศาสตร ป น.ส.ส กฤตา จ นทร งาม ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมฯ ภาษาไทย ป นางน ฎฐาภรณ ศร อ อน ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา ศ ลปะ ป น.ส.วรรณา ปกป อง ป.ตร พลศ กษา ส ขศ กษา ป นางวราภรณ ปะจะเก ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ป น.ส.ส พร ชอสก ล 38 2 ป.ตร ประถมศ กษา ส งคมศ กษา ป นางมาล จ ตตร พล ป.โท ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป น.ส.ธ ญล กษณ สวรรค จ ตต ป.ตร เกษตรกรรม แนะแนว ป นายปราโมทย ใยจ ย 40 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป นางนฤมล ส สาขา ป.ตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา ป นางเรไร เปรมกระโทก ป.ตร การประถมศ กษา ว ทยาศาสตร ป นางพรว ไล น ลใบ ป.ตร บร หารการศ กษา คณ ตศาสตร ป นางส ภาพร แตงไทย ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ป นางบ วพ นธ เนต ป.ตร การประถมศ กษา ส งคมศ กษา ป น.ส.จรรยา เสาร ศร จ นทร 36 7 ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ป นายว ว ฒน กองแกน 47 8 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ป น.ส.ณชนก เร องสอาด 26 4 ป.โท เทคโนโลย คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ป นางพ ชร นาคน ยม ป.ตร ดนตร ไทย ดนตร นาฏศ ลป ป นางธ นย ชนก เร ยวแรง ป.ตร พ ฒนาการครอบคร วและเด ก การงานอาช พ ป นายบ ณฑ ต ม ม ข 25 1 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ป

19 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 124 นายซ นญ แก วทอง 35 4 ป.ตร เกษตรกรรม เกษตร ป นายอน ว ฒน น ตว ฒน ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ป นางขว ญใจ ส วรรณอ ฒ ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางโสภา อน พ ฒน ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม น.ส.ว จ ตรา ศร ผา ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นางส ชามน ศาสตระวาท ต ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.ว นว สา ย ระช ย 25 2 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.อรอนงค ส มาบ ต ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม น.ส.พ นท สร แสงเนตร 30 5 เด อน ป.ตร วนศาสตร ว ทยาศาสตร ม นางณ ฐนร สว างเนตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายจ กร แซมเข ยว 33 3 ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ม นายร ตนากร สนร ว 29 5 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ม นางวรรฐ ญา โตเส อ ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม นายศ ร พงษ สร อยสม 34 6 ป.ตร ส ขศ กษาและพลศ กษา พลศ กษา ม นางทว พร ท าว ง 45 8 ป.ตร ออกแบบพาณ ชย ศ ลป ศ ลปะ ม น.ส.วาสนา ศ ลาพร 37 5 ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ม น.ส.พ ชราภรณ วงศ ม น นรากร 28 3 ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม นายว ฒ เก ยรต วรรโณภาส 37 1 ป.ตร บร หารงานด านอ ตสาหกรรม คณ ตศาสตร ม น.ส.กมลรส กล บพ ฒ 25 1 ป.ตร การบร หารท วไป ประว ต ศาสตร ม น.ส.ฐ ต มา เข ยวข า 33 1 ป.ตร นาฏกรรมไทย นาฏศ ลป ม น.ส.บ ณฑ ตา ใสทา 35 6 ป.ตร ช วว ทยา ว ทยาศาสตร ม นางเขมร ชญา เย นอ ทก ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายเกษตร บ บผาผสม 26 2 ป.ตร ว ศวกรรมศาสตร -อ เล กทรอน กส คณ ตศาสตร ม นางพรประภา อ ณหะร ตน ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม น.ส.ธนน นท พร พ ฒนผลส ข ม 38 1 ป.โท ส งคมว ทยา ส งคมศ กษา ม น.ส.กนกอร จ นป ม 46 6 ป.ตร ส งคมศ กษา ส งคมศ กษา ม น.ส.ล าภ ม งชอบกลาง 40 1 ป.ตร ภาษาอ งกฤษธ รก จ ภาษาอ งกฤษ ม นางอ ญชล ศร สาคร ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายว ศ ษย ศ กด ก มเท ง 31 7 ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา ม นางประท มร ตน ร ตนมณ 51 2 ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว ม นางท ภาพรรณ อ งตระก ล ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายกรกช พล บเล ก 26 1 ป.ตร ก อสร าง เกษตร ม น.ส.จ ราพรรณ ขว ญน ม ตร 26 5 เด อน ป.ตร คณ ตศาสตร ประย กต ว ทยาศาสตร ม น.ส.ศศ ว มล บ ตโรบล 26 4 เด อน ป.ตร บร หารท วไป ส งคมศ กษา ม นางศ ร พร มามาตร ป.ตร การประถมศ กษา คณ ตศาสตร ม น.ส.บ รณา แก นจ าร ญ 24 2 ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม น.ส.ปร ศนา ไวยร ป 36 5 ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางอ บล ท ตตะวร ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางส ดาก ล คงชมส ข ป.ตร ว ทยาศาสตร ท วไป ว ทยาศาสตร ม นางพ ฒนดาว วส นธราธนาฉ ตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม น.ส.อ กษร พ ลศร 35 1 ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางน ศาร ตน ส มน ป.ตร พลศ กษา ล กเส อ-เนตรนาร ม

20 ท ช อ ช อสก ล อาย อาย งาน ว ฒ ว ชาเอก สอนว ชา/ช น 166 นางเรณ แสงทอง ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นางโสภา สว สด ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางณ ษาอร ณ ราชส มา ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นายไชยา ม ลชาภ รมย 39 7 ป.ตร เศรษฐศาสตร ส งคมศ กษา ม นายภ ร นท พ งภ งา 31 6 ป.ตร คอมพ วเตอร ศ กษา คอมพ วเตอร ม นายอ านวย แตงไทย ป.ตร ส งคมศ กษา พระพ ทธศาสนา ม น.ส.ศ กร ส ร ว รเดช 37 9 ป.ตร ศ ลปการแสดง นาฏศ ลป ไทย นาฏศ ลป ม นางภ ญญดาพ ชญ ท บอน นต ก ตต ป.ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมฯ ศ ลปะ ม นายช ต พนธ ต ธนบ ตร 38 2 ป.ตร บร หารบ คคล คณ ตศาสตร ม น.ส.ปรางท พย เมธาว ร ยะศ ลป 24 1 ป.ตร อ ตสาหกรรมอาหารและบร การ การงานอาช พ ม น.ส.พ ชราภร พ ลบ ญ 30 4 ป.ตร การสอนว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ม นางกนกร ตน ป นบรรจง 39 1 ป.โท จ ตว ทยาแนะแนว แนะแนว ม น.ส.ณ ฐฐ ตาพร รอดสถา ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม นายประณ ย จ งตระก ล 23 1 ป.ตร น ต ศาสตร กฎหมาย ม นางสมศร แก วค าม ล ป.ตร คหกรรมศาสตร การงานอาช พ ม นางมาณว กา ม ลชาภ รมย 37 8 ป.ตร ว ทยาศาสตร -ฟ ส กส ว ทยาศาสตร ม น.ส.อนงค แตงภ ป.ตร เทคโนโลย ทางการศ กษา ภาษาอ งกฤษ ม นางส จ รา ช างส าล ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางเสาวณ ย อ ครณ วงศ ป.ตร ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางเคร อว ลย ไชยมนตร ป.ตร ส ขศ กษา ส ขศ กษา ม นางภาว ณ แวดวงทอง ป.ตร ว ทยาศาสตร -เคม ว ทยาศาสตร ม นางอภ สรา ธ ระม ตร ป.โท ภาษาไทย ภาษาไทย ม นางปรารถนา ว เศษส ภม ตร ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ม น.ส.ส ธ รา หอมชะเอม ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ 190 น.ส.ระพ พร แก วกระจ าง ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร 191 นางว ลาว ลย โห เฉ อย ป.โท หล กส ตรและการสอน ว ทยาศาสตร 192 นางวน ดา กล นตรานนท ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา 193 นางเคร อมาศ ชาญโลหะการก จ ป.ตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ 195 นางประพ มพ พร สนธ ซ อส ตย ป.ตร ค ตศ ลปสากล ดนตร 196 นางช ต กาญจน เมตตาจ ตร ป.โท ประว ต ศาสตร คอมพ วเตอร 197 น.ส.น ชนภา เน ยมหอม ป.ตร จ ตว ทยาและการแนะแนว แนะแนว 198 นางศ ทธ กานต เก ดแก ว ป.ตร พลศ กษา พลศ กษา 199 น.ส.ผาน ต สารศร ป.โท การบร หารการศ กษา คณ ตศาสตร 200 น.ส.ศ ร ร ตน โสภา 32 2 ป.ตร ว ทยาศาสตร ช วว ทยา ว ทยาศาสตร 201 น.ส.จาร วรรณ แก วพระจ นทร ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา 202 นายส รภ ทร อย ป ย ป.ตร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ม นางส มนา ค มประด ษฐ ป.ตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา ม.4 จ านวนคร ท สอนว ชาตรงตามเอก 134 คน ค ดเป นร อยละ 66 จ านวนคร ท สอนตรงความถน ด 69 คน ค ดเป นร อยละ

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556

ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556 ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศร ยาภ ย จ งหว ดช มพร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ http://www.sriyapai.ac.th

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา. Development of quality education 2012-2014 ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Development of quality education 2012-2014 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ารศ กษา ป การศ กษา 2555-2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร อาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คณะผ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information