รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 คำน ำ 2 ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และ มาตรา 51 กาหนดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย การประก นค ณภาพภายในและการ ประก นค ณภาพภายนอก โดยให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาและกาก บต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน เพ อ ย นย นว าม การจ ดการศ กษาตามจ ดหมายและหล กการของหล กส ตร ท งน โรงเร ยนสรรพว ทยาคมได ทาการ ประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จานวน 15 มาตรฐาน 65 ต วช ว ด แบ งเป น 5 ด าน ค อ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน จานวน 6 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 1,2,3,4,5,6 มาตรฐานด าน การจ ดการศ กษา จานวน 6 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 7,8,9,10,11,12 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการ เร ยนร จานวน 1 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 13 มาตรฐานด านการพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น จานวน 1 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 14 และมาตรฐานด านการจ ด ก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บ ค ณภาพส งข น จานวน 1 มาตรฐาน ค อ มาตรฐานท 15 รายงานฉบ บน ได สร ปข อม ลในแต ละมาตรฐาน ซ งม รายละเอ ยดอย ในรายงาน ขอขอบค ณคณะกรรมการ ผ เก ยวข อง หว งเป นอย างย งว ารายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาฉบ บน คงเป นประโยชน แก ผ เก ยวข องอ น เป นข อม ลเพ อพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง เพ อให ม ค ณภาพในอนาคต ( นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ผ อานวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 10 พฤษภาคม 2555

3 3 ควำมเห นชอบ อ างถ งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และ มาตรา 51 กาหนดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย การประก นค ณภาพภายในและการ ประก นค ณภาพภายนอก โดยให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาและกาก บต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งานเพ อ ย นย นว าม การจ ดการศ กษาตามจ ดหมาย หล กการของหล กส ตร ท งน โรงเร ยนสรรพว ทยาคมได ทาการประเม น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จานวน 15 มาตรฐาน 65 ต วช ว ด และหว งว าผล การประเม น ป การศ กษา 2554 คร งน จะส งผลให โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได นาไปเป นแนวทางในการปร บปร ง พ ฒนา และร กษาไว ให ย งย น เพ อเข าส ระบบประก นค ณภาพการศ กษาจากองค กรภายนอกได ต อไป ต องขอขอบค ณ คณะคร ผ ปกครอง น กเร ยนโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ตลอดจนม ผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ได ร วมก นจ ดทารายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา 2554 จนสาเร จล ล วงด วยด และใช เป น แนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส บต อไป ( นายปร ชา เชษฐ ตระก ล ) กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ปฏ บ ต หน าท แทน ประธานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม

4 4 สำรบ ญ หน ำ บทท 1 ข อม ลพ นฐำน ข อม ลท วไป 1 ข อม ลด านการบร หาร 1 ข อม ลน กเร ยน 3 ข อม ลบ คลากร 5 สภาพช มชนโดยรวม 6 โครงสร างหล กส ตร 8 ข อม ลด านอาคารสถานท 10 ข อม ลด านงบประมาณและทร พยากร 10 แหล งเร ยนร /ภ ม ป ญญาท องถ น 11 ผลการดาเน นงานในรอบป ท ผ านมา 14 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก 17 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบท สอง 20 บทท 2 แผนพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำประจ ำป ปร ชญา 24 ว ส ยท ศน 24 เป าหมายมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 24 บทท 3 ผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 29 บทท 4 กำรดำเน นงำนท ส งผลสน บสน นตำมมำตรฐำนกำรศ กษำ 37

5 5 สำรบ ญ (ต อ) หน ำ บทท 5 สร ปผลกำรดำเน นโครงกำรและแนวทำงกำรพ ฒนำ จ ดเด นของสถานศ กษา 46 จ ดท ควรพ ฒนา 48 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 49 ความต องการการช วยเหล อ 49 ภำคผนวก ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา 2554 จาแนกตามระด บผลการเร ยน/ระด บช น/กล มสาระการเร ยนร ตารางแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ข อม ลแสดงคะแนนเฉล ย O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ข อม ลแสดงคะแนนเฉล ย O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 ท ส งผลต อผ เร ยน คร ผ ปกครอง ช มชน สถานศ กษา และการบร หารจ ดการศ กษา รายนามคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

6 บทท 1 ข อม ลพ นฐำน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ต งอย เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร website : ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาการม ธยมศ กษา เขต เป ดสอนต งแต ระด บ ม ธยมศ กษาท ท ม เขตพ นท บร การ 15 หม บ าน ได แก ต.แม ตาว 6 หม บ าน (ยกเว นหม 3 บ านแม ตาวแพะ), ตาบลแม ปะ 3 หม บ าน ( เฉพาะหม 6, 7, 9 ), ต.ท าสายลวด 2 หม บ าน (เฉพาะ หม 1 และหม 5 ), ต.พระธาต ผาแดง 4 หม บ าน ( เฉพาะหม 1, 2,3,7 ) และเขตเทศบาลนครแม สอด 2. ข อม ลด ำนกำรบร หำร 2.1 ช อ-สก ลผ บร หาร นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ว ฒ การศ กษาส งส ด ค.ม. สาขา การบร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต ว นท 10 ก มภาพ นธ พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 1 ป 2 เด อน 2.2 ผ ช วยผ บร หาร( ท ได ร บการแต งต ง ) 3 คน 1) ช อ นางกมลพร ก ณฑ น ล ว ฒ การศ กษาส งส ด กศ.ม. ( การบร หารการศ กษา ) 2) ช อ นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศศ.ม. ( การสอนภาษาอ งกฤษ ) 3) ช อ นางพ ฒนา ธรรมจ กร ว ฒ การศ กษาส งส ด กศ.ม. ( ว ทยาศาสตร ศ กษา ) ประว ต โดยย อ คาขว ญ และว ตถ ประสงค เฉพาะของสถานศ กษา ป พ.ศ เป ดสอนในระด บประถมศ กษา โดยใช ศาลาว ดมณ ไพรสณฑ เป นสถานท เร ยน นาน 20 ป จานวนน กเร ยนมากข น ใน พ.ศ พระสม ครสรรพการซ งดารงตาแหน ง นายอาเภอ แม สอด ได ของบประมาณของกระทรวงศ กษาธ การ มาสร างอาคารเร ยนถาวร ซ งเป นท ต งของโรงเร ยน ในป จจ บ น จ งถ อว าพระสม ครสรรพการ เป นผ ร เร มก อต งโรงเร ยน นายจร ญ ฉ ากมล จ งได ร บตาแหน ง ผ อานวยการคนแรก และเสนอขอเปล ยนช อโรงเร ยนเป น โรงเร ยนสรรพว ทยาคม" โดยม ดร.ก อ สว สด พาน ช ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ เป นผ ลงนามในหน งส ออน ม ต เม อ ว นท 7 พฤศจ กายน พ.ศ จนถ งป จจ บ น ว ส ยท ศน โรงเร ยนสรรพว ทยำคม ค ณธรรมนาหน า พ ฒนาว ชาการ ส บสานประเพณ ส ว ถ ความพอเพ ยง เค ยงค มาตรฐานสากล และ ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ จ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนและมาตรฐานสากล

7 เป ำประสงค 1. น กเร ยนจบหล กส ตรการศ กษามาตรฐานสากลอย างม ค ณภาพ ม ความสามารถในการแข งข นด าน ว ชาการระด บนานาชาต 2. สถานศ กษาให บร การทางการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษามาตรฐานสากลเป นท พ งพอใจของ น กเร ยน ผ ปกครองและช มชน 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาม สมรรถนะเหมาะสมก บการจ ดการศ กษามาตรฐานสากล 4. การบร หารจ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผลอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล 5. สถานศ กษาส งเสร มการพ ฒนาส การเป นโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บเพชรและโรงเร ยน พระราชทาน กลย ทธ ระด บโรงเร ยน 1. พ ฒนาศ กยภาพและค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานสากลและส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความเป นไทย สาน กในความเป นท องถ นตามเขตเศรษฐก จพ เศษ และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ส งเสร มค าน ยมท ด งามตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 4. เพ มโอกาสทางการศ กษาท กกล มเป าหมาย ในระด บการศ กษาภาคบ งค บ และการศ กษาข นพ นฐาน 5. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาตามมาตรฐานว ชาช พคร และมาตรฐานสากล 6. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามหล กธรรมาภ บาล และเน นการม ส วนร วม จากท กภาคส วน 7. ส งเสร มการจ ดการศ กษา เพ อพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นเล ศในท กๆด าน คต พจน และ ปร ชญำกำรจ ดกำรศ กษำ ค อ คต พจน ขน. ต ห ต ส ขาวหา ความหมาย ค อ ความอดทน นาประโยชน ส ขมาให ปร ชญา " เร องด วยป ญญา และ ค ณธรรม " ส ประจาโรงเร ยน " ม วง-เหล อง " อ ตล กษณ ของโรงเร ยน ความร ค ค ณธรรม แนวค ดหล กของกำรพ ฒนำโรงเร ยน หล กของการพ ฒนาโรงเร ยน ค อ การทางานแบบม ส วนร วมค ด ร วมวางแผน ร วมปฏ บ ต และการ ปฏ บ ต ของบ คลากรท กฝ าย และโรงเร ยนได สร างความตระหน กและจ ตสาน กให ร กในสถาบ น 7

8 2.4 ระบบโครงสร างการบร หาร 8 ผ งโครงสร ำงกำรบร หำรงำนโรงเร ยนสรรพว ทยำคม ผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม สมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพว ทยาคม ม ลน ธ แม สอด สรรพว ทยาคม รองผ อานวยการโรงเร ยน ฝ ายบร หารงานว ชาการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผนและงบประมาณ สาน กอานวยการ ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายบร หารงานท วไป จากแผนผ ง ประกอบไปด วย สาน กงานผ อานวยการ ฝ ายบร หารว ชาการ ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายบร หารงบประมาณ ฝ ายบร หารท วไป แต ละฝ ายม รองผ อานวยการ ฝ ายละ 1 คน นอกจากน ย งม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 15 คน ม คณะกรรมการสมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพว ทยาคม คณะกรรมการสมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการม ลน ธ ช รณวาณ ช คณะกรรมการ ม ลน ธ แม สอด สรรพว ทยาคม คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง คณะกรรมการส งแวดล อมโรงเร ยน โดยม การ ประช มร วมก นอย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง องค กรด งกล าวม หน าท กาหนดแผนงานการพ ฒนาโรงเร ยน ม การ กาก บต ดตาม สน บสน นการดาเน นงาน แก ไขป ญหาท เก ดข น และให ความเห นชอบในโครงการต างๆของโรงเร ยน 3. ข อม ลน กเร ยน ป จจ บ นโรงเร ยนม ข อม ลเก ยวก บจานวนน กเร ยน ( ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ) ด งน 3.1 จานวนน กเร ยนในเขตพ นท บร การท งหมด 3,000 คน

9 3.2 จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน ระด บช น เพศ ชาย หญ ง รวม ม ม ม รวม ม ม ม รวม ,599 รวมจานวนน กเร ยนท งหมด 1,025 1,433 2, จานวนน กเร ยนท ม ล กษณะพ เศษ รายการ จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด 1. น กเร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม น กเร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการ น กเร ยนป ญญาเล ศ น กเร ยนต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ ( ยากจน ด อยโอกาส) รวม สถ ต จานวนน กเร ยนด านอ นๆ รายการ จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด 1.น กเร ยนตกซ าช น น กเร ยนท ขาดเร ยนมากกว าร อยละ ของเวลาเร ยน(ว น)ตลอดป การศ กษา 3.น กเร ยนลาออกกลางค น น กเร ยนท ทาช อเส ยงให โรงเร ยน ประเภท ว ชาการ-ว ชาช พ ประเภท ก ฬา ประเภท ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป

10 รายการ 5. น กเร ยนท อย ในภาวะเส ยง ( เอดส ยาเสพ ต ด ความร นแรง พฤต กรรมก าวร าวตามคา ต ดส นของแพทย ) จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด อ นๆ - - รวม 1, จานวนน กเร ยนต อห อง (เฉล ย) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น คน ต อ ห อง ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย คน ต อ ห อง 3.6 ส ดส วนคร : น กเร ยน = 1 : ข อม ลบ คลำกร ประเภทบ คลากร เพศ ระด บการศ กษาส งส ด ประสบการณ ชาย หญ ง ต ากว า ป.ตร ส งกว า อาย เฉล ย สอนเฉล ย ป.ตร ป.ตร ผ อานวยการ รองผ อานวยการ คร ประจาการ พน กงานราชการ คร อ ตราจ าง เจ าหน าท สาน กงาน น กการ/ภารโรงเร ยน ยาม พน กงานข บรถ รวม ม คร ท สอนตรงตามว ชาเอก 107. คน ( % ) ม คร ท ไม ได สอนตรงตามว ชาเอก แต ได สอนตามความถน ด คน ( % )

11 11 5. สภำพช มชนโดยรวม 5.1 การศ กษาของผ ปกครอง(ค ดเป นร อยละของจานวนผ ปกครองน กเร ยนท งหมด) จานวนผ ปกครองท งหมด ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 2,458 1, อาช พหล กของผ ปกครอง(ทาเคร องหมายในช องท ตรงก บความเป นจร ง) อาช พของผ ปกครอง อาช พ น อยกว า ร อยละ 20 ร อยละ ร อยละ ร อยละ มากกว า ร อยละ 80 ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ นๆ ศาสนาท ผ ปกครองน บถ อ (จานวนน กเร ยน) อาช พของผ ปกครอง ศาสนา น อยกว า ร อยละ 20 ร อยละ ร อยละ ร อยละ มากกว า ร อยละ 80 พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กซ อ นๆ

12 รายได เฉล ยของผ ปกครอง ต อครอบคร ว ต อป (จานวนครอบคร ว) น อยกว า 20,000 บาท 20,000-40,000 บาท ,000 บาท มากกว า 40,000 บาท ,458 ครอบคร ว 5.5 โอกาสและข อจาก ดของสถานศ กษา โอกาส ข อจาก ด หมายเหต 1. เป นโรงเร ยนท ได ร บความน ยม จากน กเร ยนและผ ปกครองจ งทา ให ม น กเร ยนเข าศ กษาต อเป น จานวนมาก 2. อย ใกล แหล งเร ยนร ต างๆ เช น ว ด และส วนราชการต างๆ 3. ได ร บการ สน บสน นจากท ง ภาคร ฐและเอกชนในท องถ น โดยเฉพาะสมาคมผ ปกครอง น กเร ยนเป นอย างด 4. น กเร ยนม ความสามารถ หลากหลาย 5. คร ม ความเช ยวชาญในการสอน มายาวนาน 1. ม ความต องการด านบ คลากรทาง การศ กษาเพ ม 2. อาคารและห องเร ยนไม เพ ยงพอ 3. ในฤด ฝนสนามก ฬาไม เพ ยงพอ ก บจานวนน กเร ยน 4. ไม ม ท เข าแถวในก จกรรมหน า เสาธง -

13 13 6. โครงสร ำงหล กส ตร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม จ ดสอนตามหล กส ตรสถานศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในระด บช น ม.3 และ ม.6 สาหร บหล กส ตรสถานศ กษาตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โรงเร ยนจ ดส ดส วนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางต อไปน ระด บช นม ธยมศ กษาท 1 3 เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ระด บ ช น ศ ลปะ ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และ พลศ กษา การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย ระด บช น จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,200 1,400 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม รวม จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,200 1,400 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด

14 14 ระด บช น ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ศ ลป คานวณ เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม ระด บช น จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,220 1,280 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ศ ลป ภาษา (จ น พม า) เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,260 1,280 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด

15 15 7. ข อม ลด ำนอำคำรสถำนท 7.1 อาคารเร ยนและอาคารประกอบ 13 หล ง ได แก อาคารเร ยนถาวรขนาด 3 ช น จานวน 4 หล ง อาคารเร ยนถาวร 4 ช น จานวน 1 หล ง อาคารโรงฝ กงาน 1 ช น จานวน 4 หล ง อาคารหอประช ม อเนกประสงค จานวน 1 หล ง อาคาร 324 ตอกเสาเข ม จานวน 1 หล ง อาคารพยาบาล จานวน 1 หล ง อาคารหอประช มโรงอาหาร จานวน 1 หล ง สนามก ฬาด านหน าโรงเร ยน จานวน 1 สนาม อ ฒจ นทร แบบ มาตรฐาน 1 หล ง ห องน าน กเร ยน จานวน 9 หล ง บ านพ กคร จานวน 19 หล ง บ านพ กภารโรง จานวน 1 หล ง 7.2 จานวนห องเร ยนท งหมด 56 ห องเร ยน แบ งเป น ช น ม.1 ม.6 = 7 : 7 : 6 : 12 : 12 : ห องท จ ดไว ปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด 23 ห อง ได แก ห องว ทยาศาสตร ห องเร ยนส เข ยว ห องคอมพ วเตอร ห อง Resource Center ห องปฏ บ ต การอ จฉร ยะทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ ภาษาอ งกฤษ ห องปฏ บ ต การทางคหกรรม ห องจร ยธรรม ห องศ ลปะ ห องแนะแนว ห องละหมาด และห องโสตท ศนศ กษา 7.4 พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม/น นทนาการ ได แก สนามก ฬา อาคารสรรพการ อาคารอเนกประสงค 8. ข อม ลงบประมำณและทร พยำกร 8.1 งบประมาณ (ร บ-จ าย) รายได บาท รายจ าย บาท เง นงบประมาณ(รายห ว) 12,420,995 งบดาเน นการ 12,753, เง นนอกงบประมาณ 7,396, งบพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 13,025, เง นบร จาค 14,651,500 - จ ดซ อเคร องดนตร วงโยธวาท ต และจ ดทาห องเร ยน ECC School at Home - จ ดทาห องเร ยน ICT Excellence Classroom - มอบเป นท นการศ กษาแก 10,985,000 3,500, ,500 น กเร ยน รวม 34,468, รวม 40,430,914.05

16 8.2 ข อม ลทร พยากรท จาเป น คอมพ วเตอร (ทาเคร องหมาย หน าข อท ตรงก บจานวนท โรงเร ยนม )... ม น อยกว า 10 เคร อง... ม เคร อง... ม มากกว า 30 เคร อง ปร มาณส อ ม ท กล มสาระว ชา แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญำท องถ นและกำรใช 9.1 ห องสม ด (ทาเคร องหมาย หน าข อท ตรงก บความเป นจร งของโรงเร ยน)... สถานศ กษาม พ นท ห องสม ดน อยกว า 3 ห องเร ยน... สถานศ กษาม พ นท ห องสม ด 3 5 ห องเร ยน... สถานศ กษาม ห องสม ดแยกเป นอาคารต างหาก จานวนหน งส อในห องสม ดท งหมด 42,415 เล ม การส บค นหน งส อและการย ม-ค นใช ระบบ คอมพ วเตอร จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาน ค ดเป น 235 คน/ว น 9.2 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน ( นอกจากห องสม ด) และแหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) 1. ห องสม ดโรงเร ยน 41,125 ห องสม ดประชาชน 1, ห องสม ดเกษตร 1,225 แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 10, ห องศ นย ว ฒนธรรม Asian 1,400 ว ด ห องศ นย ภาษาไทย 1,400 โรงพยาบาลแม สอด ห องศ นย คณ ตศาสตร 1,400 สถาน อนาม ย ห องสม ดว ทยาศาสตร 1,400 ศ นย ก ฬาพ นบ านใน อ. แม สอด ห องศ นย ภาษาต างประเทศ 1,400 ช มชนไทยใหญ ห องศ นย ส งคมศ กษา 1,400 ภ ม ป ญญาสม นไพรพ นบ าน 1,235 ศาสนาและว ฒนธรรม 9. การงานอาช พและ 1,400 โบราณสถานคอกช างเผ อก 240 เทคโนโลย 10. ห องศ นย ส ขศ กษาและ 6,000 พระธาต ดอยห นก ว 253 พลศ กษา 11. ห องศ นย ศ ลปะและดนตร 4,200 เจ าพ อพะวอ 1,523

17 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) 12. ห องแนะแนว 3,325 พระพ ทธร ปห นอ อน ห อง Education Hub 1,575 พระธาต ห วยล กเม องฉอด ห องศ นย ปฏ บ ต การ 5,600 อ ทยานประว ต ศาสตร ส โขท ย 3 คอมพ วเตอร 15. ศ นย ERIC 1,000 อ ทยานประว ต ศาสตร กาแพงเพชร ห องละหมาด 160 ว ตถ โบราณเม องแม ละเมา ห องศ นย ว ทย โรงเร ยน 632 ถ าแม อ ส อ.ท าสองยาง ศ นย เพ อนใจว ยร น 987 สวนก หลาบ อ.พบพระ ห องเร ยนส เข ยว 2, ห องประชาส มพ นธ 1, ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น/ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร /น กเร ยน ในป การศ กษาน 1. พระมหาธ รว ฒน ธ รวฒนเมธ เจ าอาวาสว ดดอนไชย ให ความร เร อง ว ชาพระพ ทธศาสนา 2. นางนงคราญ เกมอ สอนในรายว ชา ภาษาพม า 3. นายอ ท ย ป ญญาสว าง สอนในรายว ชา ทฤษฎ องค ความร 4. นางสาวโสภาพรรณ กาสมส น สอนในรายว ชา ทฤษฎ องค ความร 5. นายส ชาต เอ ยมย ง สอนในรายว ชา ดนตร ไทย 6. ดร.ฉ ตรแก ว เภาว เศษ เป นว ทยากรให ความร เร อง การพ ฒนาการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดเพ อยกระด บผลส มฤทธ ส มาตรฐานสากล ระหว างว นท พฤษภาคม พ.ศ ดร.ร จ ภ สาระ เป นว ทยากรให ความร เร อง การพ ฒนาการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดเพ อยกระด บผลส มฤทธ ส มาตรฐานสากล ระหว างว นท พฤษภาคม พ.ศ พระมหาสมปอง ตาลป ต โต ได บรรยายธรรมเพ อพ ฒนาจ ต ช ว ตประจาว น โดย เม อว นท 16 ม ถ นายน พ.ศ พระคร พ พ ทธรรมมงคล ได บรรยายธรรม เร อง การพ ฒนาตนให เป นคนด คนเก ง และม ช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ข เม อว นท 25 ส งหาคม พ.ศ. 2554

18 นายศ ภณ ฐ เพ มพ นว ว ฒน เป นว ทยากรให ความร เร อง การสร างสาน กความเป นพลเม อง (Project Citizen) เม อว นท 27 ก นยายน พ.ศ ดร.ดาเน น ยาท วม เป นว ทยากรให ความร เร อง การจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เม อว นท 9-10 ต ลาคม พ.ศ นางสนธยาพรรษ ยาท วม เป นว ทยากรให ความร เร อง การจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เม อว นท 9-10 ต ลาคม พ.ศ สาธารณส ขจ งหว ดตาก เป นว ทยากรให ความร เร อง การใช ห องส ขาและห องน า ให ถ กส ขล กษณะ เม อว นท 10 มกราคม พ.ศ นายส เทพ คาปาส งข เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นางสาวท พวรรณ ลาวเม อง เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นางก นยาร ตน บ ญมาล ร ตน เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นายพงศกรณ ทองคา เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ Miss Ilyn Quintila Leres มาสอนในรายว ชาคณ ตศาสตร 19. Miss. Abelisa Cruz Vicente มาสอนในรายว ชาว ทยาศาสตร 20. Mr.David Arizobal Carmelo มาสอนในรายว ชาคณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ 21. Mr. Jeffrey Daniel Tedford มาสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษ 22. Mr. Richard Adam Walker มาสอนในรายว ชาส ขศ กษาฯ คอมพ วเตอร และภาษาอ งกฤษ 23. Mr. Ryan Eric Foster มาสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษ 24. Ms. Tatiana Movshevich มาสอนในรายว ชาการงานอาช พและภาษาอ งกฤษ 25. Mr.Xiang Peng มาสอนในรายว ชาภาษาจ น

19 ผลการดาเน นงานในรอบป ท ผ านมา 10.1 งาน/โครงการ/ก จกรรมท ประสบความสาเร จ ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 1. ฝ ายบร หารว ชาการ 1.1 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ (8 กล มสาระฯ) 1.2 การพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ( 8 กล มสาระฯ) 1.3 งานร บน กเร ยน 1.4 โครงการส งเสร มการอ านเพ อพ ฒนาการเร ยนร 8 กล ม สาระฯ 1.5 โครงการพ ฒนางานทะเบ ยนและว ดผล 1.6 งานศ นย ปฏ บ ต การคอมพ วเตอร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม 1.7 ก จกรรมดนตร ไทย 1.8 งานห องสม ด 1.9 งานส งเสร มศ นย ว ฒนธรรม และอาเซ ยน 1.10 งานโสตท ศนศ กษา 1.11 โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ส ค ณภาพผ เร ยน ตามจ ดเน นสพฐ โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนท กกล มสาระการ เร ยนร 1.13 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1.14 พ ฒนางานแนะแนว 1.15 การแข งข นท กษะทางว ชาการระด บโรงเร ยน/สพม./ ภาค/ประเทศ 1.16 พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ข อม ลร อยละของคร ท พ ฒนาตนเองในด านว ชาช พ หล กส ตรสถานศ กษาและแผนการเร ยนร ข อม ลน กเร ยนท สม ครเร ยนต อ ม.1และ ม.4 รายงานสารสนเทศ เอกสารงานทะเบ ยนว ดผล /ข อม ลน กเร ยน/ สารสนเทศคอมพ วเตอร วงดนตร ไทย จานวนหน งส อและสถ ต ผ ใช บร การ รายการส อ รายงานการใช แหล งเร ยนร รายการส อ รายงานการใช แหล งเร ยนร ผลงานจากโครงการบ รณาการการเร ยนร 8 กล มสาระ 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ผลการส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนเข าร วมก จกรรมต างๆและผ านเกณฑ การ ประเม น เอกสารรายงานสารสนเทศงานแนะแนว ผลงานน กเร ยน (โล รางว ล เก ยรต บ ตร) แบบรายงานการประเม นตนเอง

20 ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 1.17 พ ฒนาโรงเร ยนเป นโรงเร ยนพระราชทาน เอกสารรายงานตามมาตรฐาน/ต วบ งช ผลงานน กเร ยน คร ผ ปกครอง ช มชน หน วยงานท เก ยวข อง 1.18 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป 1.19 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.20 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1.21 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 1.22 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ว ทยาศาสตร 1.23 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร คณ ตศาสตร 1.24 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1.25 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ภาษาไทย 1.26 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก จกรรม น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น พ ฒนาผ เร ยน 2. ฝ ายนโยบายและแผนงบประมาณ 2.1 การเง นและส นทร พย การจ ดสรรงบประมาณ 2.2 งานสารบรรณ บ นท กข อความการไปราชการ 2.3 งานพ สด โรงเร ยน หล กฐานการเบ กจ าย 2.4 งานแผนงาน ข อม ลสารสนเทศ 3. ฝ ายบร หารบ คคล 3.1 โครงการพ ฒนาฝ ายบร หารก จการน กเร ยน 3.2 โครงการพ ฒนาและส งเสร มประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 3.3 พ ฒนาส งเสร มค ณภาพค ณธรรมจร ยธรรมและ ว นสาค ญ 3.4 โครงการส งเสร มพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ผลงานสภาน กเร ยน จานวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม สร ปรายงานผล-การเย ยมบ าน-ประช มผ ปกครอง 20

21 ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 3.5 โครงการพ ฒนาส งเสร มพ ฒนาระเบ ยบว น ยในโรงเร ยน น กเร ยนม ความเป นระเบ ยบ 3.6 โครงการแก ไขพฤต กรรมน กเร ยน น กเร ยนม พฤต กรรมท ด ข น 3.7 โครงการป องก น-แก ไขป ญหายาเสพต ดและเอดส ร อยละของน กเร ยนท ไม เก ยวข องก บส งเสพต ด 3.8 โครงการค ณธรรมจร ยธรรมค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม นและม ค ณล กษณะท ของน กเร ยน พ งประสงค 3.9 โครงการพ ฒนาระเบ ยบว น ยงานจราจร น กเร ยนปฏ บ ต ตามกฎจราจร 3.10 โครงการอบรมความร เร องเพศและเอดส น กเร ยนประพฤต ปฏ บ ต ต วถ กต อง 3.11 โครงการบ านหล งเร ยน น กเร ยนเข าร วมก จกรรมอย างหลากหลาย 4. ฝ ายบร หารท วไป 4.1 การพ ฒนาคร ด านการผล ตและการใช ส อการเร ยนการ สารสนเทศ สอนจากแหล งภ ม ป ญญาท องถ น และเคร อข ายเทคโนโลย 4.2 งานพ ฒนาปร บปร งอาคารสถานท ส งแวดล อมและการ ม การพ ฒนาและปร บปร งอาคารสถานท ทาความสะอาด 4.3 พ ฒนาค ณภาพงานบร หารท วไป ม การจ ดซ อว สด 4.4 งานปร บปร งซ อมบาร งระบบสาธารณ ปโภค พ ฒนาระบบน า-ไฟ 4.5 งานสาธารณ ปโภคโรงเร ยน ค าน า ค าไฟฟ า ค าโทรศ พท 4.6 งานยานพาหนะ 4.7 งานอนาม ย พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพน กเร ยนและ บ คลากร 4.8 พ ฒนางานประชาส มพ นธ 4.9 งานปร บซ อมบาร งว สด -คร ภ ณฑ ข อม ลการมใช น าไฟ ข อม ลการใช ยานพาหนะ ข อม ลส ขภาพน กเร ยน ม ระบบเส ยงตามสาย/วารสารประชาส มพ นธ ข อม ลการซ อมบาร ง งาน/โครงการ/ก จกรรมท ควรปร บปร ง ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม สาเหต ท ไม บรรล เป าหมาย - -

22 11. ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอก 11.1 ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบแรก โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม อว นท 23,24,25 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ด านผ บร หาร ด านคร และ ด านผ เร ยน ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐานด งแสดงในตารางต อไปน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด ำนผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 9 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถ ทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 10 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 12 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา ด ำนผ บร หำร มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การจ ดองค กร/โครงสร างและการ บร หารงานอย างเป นระบบครบวงจรให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อ ก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา มาตรฐานท 18 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและการเร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 20 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความสามารถใน การบร หารจ ดการ มาตรฐานท 25 สถานศ กษาม หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและ ท องถ น ม ส อการเร ยนการสอนท เอ อต อการเร ยนร 22

23 ด ำนคร มาตรฐานท 22 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 24 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบแรก ด านผ เร ยน ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนอย างหลากหลาย และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ควร ส งเสร มความม ว น ย การทางานร วมก นอย างเป นข นตอน ม บรรยากาศประชาธ ปไตย ม ความเส ยสละและเอ อ อาทร ด านคร ผ สอน ควรพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนอย เสมอ เช น การอบรม การศ กษาหาความร ด วยตนเอง การแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาด งาน และการศ กษาต อ ควร ส งเสร มให คร จ ดทาแผนการสอนให ครบท กว ชา และใช แผนการสอนในการปฏ บ ต การสอน ด านผ บร หาร ควรส งเสร มให ม บรรยากาศการทางานท ด ม ความร วมไม ร วมม อก นอย างเต มท การนาผลการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช ข อเสนอแนะ โครงการท เก ดจากการนาผลการประเม นไปใช ด านผ เร ยน โรงเร ยนได จ ดทาโครงการต างๆข นมาเพ อพ ฒนาน กเร ยนให ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการ น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ได แก สอนอย างหลากหลาย และเน น 1.โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเป นสาค ญ ควรส งเสร ม เพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ (8 กล มสาระฯ) ความม ว น ย การทางานร วมก น 2. การพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ( 8 กล มสาระฯ) อย างเป นข นตอน ม บรรยากาศ ประชาธ ปไตย ม ความเส ยสละ และเอ ออาทร 3. โครงการปร บสภาพพ นฐานน กเร ยนช น ม.1,ม.4 4. ก จกรรมการจ ดกระบวนการเร ยนร ด วยโครงการ 5. ก จกรรมท ศนศ กษาแหล งเร ยนร 6. ก จกรรมพ ฒนาคณะกรรมการน กเร ยน

24 ข อเสนอแนะ โครงการท เก ดจากการนาผลการประเม นไปใช ด านคร ผ สอน ควรพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนอย เสมอ เช น การอบรม การศ กษาหาความร ด วยตนเอง การแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาด งาน และการศ กษาต อ ควรส งเสร มให คร จ ดทาแผนการ สอนให ครบท กว ชา และใช แผนการสอนในการปฏ บ ต การ สอน ด านผ บร หาร ควรส งเสร มให ม บรรยากาศการ ทางานท ด ม ความร วมไม ร วมม อ ก นอย างเต มท 1. โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ เพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ(8 กล มสาระฯ) 2. จ ดก จกรรมศ กษาด งานเพ อแลกเปล ยนประสบการณ และพ ฒนา ตนเอง 3. ก จกรรมการน เทศคร ท กกล มสาระ 1. โครงการพ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษา 2โครงการศ กษาด งานเพ อแลกเปล ยนประสบการณ และพ ฒนา ตนเอง 24

25 11. 2 ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบสอง โรงเร ยน สรรพว ทยาคม ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เม อว นท 6-8 เด อน ม ถ นายน พ.ศ ผลการประเม นค ณภาพของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ผ บร หาร ด านคร และด านผ เร ยน ซ ง สร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ด งแสดงในตารางต อไปน 25 มาตรฐาน ด ำนผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตาม หล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด ำนคร มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บ งานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการ สอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก

26 ด ำนผ บร หำร มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความสามารถใน การบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กรโครงสร างและ การบร หารงานอย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและการเร ยน การสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรท เหมาะสมก บ ผ เร ยนและท องถ น ม ส อการเร ยนการสอน ท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และ ความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนา การศ กษา ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบสอง ด านผ เร ยน ควรจ ดก จกรรมสน บสน นการเร ยนร ของผ เร ยน ในสาระการเร ยนร ท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไม ด เท าท ควร โดยเฉพาะสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร จ ดก จกรรมโดย คาน งถ งศ กยภาพการเร ยนร ของผ เร ยนท แตกต างก น ม การสอนซ อมเสร มสม าเสมอ ปร บกระบวนการ ว ดผลประเม นผลตามสภาพจร งของการเร ยนร ด านคร ผ สอน ควรส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาสาระการเร ยนร ท องถ นด านอาช พ ว ฒนธรรมประเพณ ท โดด เด นของช มชน โดยจ ดทาเป นร ปเล มตามรายละเอ ยดของหล กส ตร สามารถนามาจ ดการเร ยนการสอนได จร งม การบ รณาการหลากหลายสาระการเร ยนร ด านผ บร หาร ควรม การพ ฒนางานบร หารท วไปอย างม ค ณภาพมากข น โดยเฉพาะงานท เก ยวข องก บข อม ล สารสนเทศ ควรม การวางงานอย างเป นระบบระเบ ยบรองร บการบร หารท ม ความคล องต ว สามารถ ปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม เพ อใช เป นค ม อในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน เน องจาก โรงเร ยนม บ คลากรมาก ควรม ค ม อการดาเน นงานท กาหนดผ ร บผ ดชอบ ปฏ ท นและแนวทางปฏ บ ต ท ช ดเจน

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

2. ข อม ลด านการบร หาร

2. ข อม ลด านการบร หาร 1 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อสถานศ กษา โรงเร ยนว ดอมร นทราราม ต งอย เลขท 566/1 ถนนอร ณอมร นทร แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10700 โทรศ พท และโทรสาร 0 2411 3017, 0 2418

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำน ำ เอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 ภาคเร ยนท 1 ป การศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information