รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 คำน ำ 2 ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และ มาตรา 51 กาหนดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย การประก นค ณภาพภายในและการ ประก นค ณภาพภายนอก โดยให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาและกาก บต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน เพ อ ย นย นว าม การจ ดการศ กษาตามจ ดหมายและหล กการของหล กส ตร ท งน โรงเร ยนสรรพว ทยาคมได ทาการ ประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จานวน 15 มาตรฐาน 65 ต วช ว ด แบ งเป น 5 ด าน ค อ มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน จานวน 6 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 1,2,3,4,5,6 มาตรฐานด าน การจ ดการศ กษา จานวน 6 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 7,8,9,10,11,12 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการ เร ยนร จานวน 1 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 13 มาตรฐานด านการพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น จานวน 1 มาตรฐาน ค อมาตรฐานท 14 และมาตรฐานด านการจ ด ก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บ ค ณภาพส งข น จานวน 1 มาตรฐาน ค อ มาตรฐานท 15 รายงานฉบ บน ได สร ปข อม ลในแต ละมาตรฐาน ซ งม รายละเอ ยดอย ในรายงาน ขอขอบค ณคณะกรรมการ ผ เก ยวข อง หว งเป นอย างย งว ารายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาฉบ บน คงเป นประโยชน แก ผ เก ยวข องอ น เป นข อม ลเพ อพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง เพ อให ม ค ณภาพในอนาคต ( นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ) ผ อานวยการโรงเร ยนสรรพว ทยาคม 10 พฤษภาคม 2555

3 3 ควำมเห นชอบ อ างถ งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และ มาตรา 51 กาหนดให ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย การประก นค ณภาพภายในและการ ประก นค ณภาพภายนอก โดยให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาและกาก บต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งานเพ อ ย นย นว าม การจ ดการศ กษาตามจ ดหมาย หล กการของหล กส ตร ท งน โรงเร ยนสรรพว ทยาคมได ทาการประเม น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน จานวน 15 มาตรฐาน 65 ต วช ว ด และหว งว าผล การประเม น ป การศ กษา 2554 คร งน จะส งผลให โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได นาไปเป นแนวทางในการปร บปร ง พ ฒนา และร กษาไว ให ย งย น เพ อเข าส ระบบประก นค ณภาพการศ กษาจากองค กรภายนอกได ต อไป ต องขอขอบค ณ คณะคร ผ ปกครอง น กเร ยนโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ตลอดจนม ผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ได ร วมก นจ ดทารายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา 2554 จนสาเร จล ล วงด วยด และใช เป น แนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส บต อไป ( นายปร ชา เชษฐ ตระก ล ) กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ปฏ บ ต หน าท แทน ประธานคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนสรรพว ทยาคม

4 4 สำรบ ญ หน ำ บทท 1 ข อม ลพ นฐำน ข อม ลท วไป 1 ข อม ลด านการบร หาร 1 ข อม ลน กเร ยน 3 ข อม ลบ คลากร 5 สภาพช มชนโดยรวม 6 โครงสร างหล กส ตร 8 ข อม ลด านอาคารสถานท 10 ข อม ลด านงบประมาณและทร พยากร 10 แหล งเร ยนร /ภ ม ป ญญาท องถ น 11 ผลการดาเน นงานในรอบป ท ผ านมา 14 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก 17 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบท สอง 20 บทท 2 แผนพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำประจ ำป ปร ชญา 24 ว ส ยท ศน 24 เป าหมายมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 24 บทท 3 ผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 29 บทท 4 กำรดำเน นงำนท ส งผลสน บสน นตำมมำตรฐำนกำรศ กษำ 37

5 5 สำรบ ญ (ต อ) หน ำ บทท 5 สร ปผลกำรดำเน นโครงกำรและแนวทำงกำรพ ฒนำ จ ดเด นของสถานศ กษา 46 จ ดท ควรพ ฒนา 48 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 49 ความต องการการช วยเหล อ 49 ภำคผนวก ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา 2554 จาแนกตามระด บผลการเร ยน/ระด บช น/กล มสาระการเร ยนร ตารางแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ป การศ กษา ข อม ลแสดงคะแนนเฉล ย O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ข อม ลแสดงคะแนนเฉล ย O-NET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 ท ส งผลต อผ เร ยน คร ผ ปกครอง ช มชน สถานศ กษา และการบร หารจ ดการศ กษา รายนามคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

6 บทท 1 ข อม ลพ นฐำน 1. ข อม ลท วไป 1.1 ช อโรงเร ยนสรรพว ทยาคม ต งอย เลขท 51 ถนนประสาทว ถ ตาบลแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร website : ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาการม ธยมศ กษา เขต เป ดสอนต งแต ระด บ ม ธยมศ กษาท ท ม เขตพ นท บร การ 15 หม บ าน ได แก ต.แม ตาว 6 หม บ าน (ยกเว นหม 3 บ านแม ตาวแพะ), ตาบลแม ปะ 3 หม บ าน ( เฉพาะหม 6, 7, 9 ), ต.ท าสายลวด 2 หม บ าน (เฉพาะ หม 1 และหม 5 ), ต.พระธาต ผาแดง 4 หม บ าน ( เฉพาะหม 1, 2,3,7 ) และเขตเทศบาลนครแม สอด 2. ข อม ลด ำนกำรบร หำร 2.1 ช อ-สก ลผ บร หาร นายสมศ กด เล ศร ตนพ นธ ว ฒ การศ กษาส งส ด ค.ม. สาขา การบร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต ว นท 10 ก มภาพ นธ พ.ศ จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 1 ป 2 เด อน 2.2 ผ ช วยผ บร หาร( ท ได ร บการแต งต ง ) 3 คน 1) ช อ นางกมลพร ก ณฑ น ล ว ฒ การศ กษาส งส ด กศ.ม. ( การบร หารการศ กษา ) 2) ช อ นางสคราญจ ต ศร ญญามาศ ว ฒ การศ กษาส งส ด ศศ.ม. ( การสอนภาษาอ งกฤษ ) 3) ช อ นางพ ฒนา ธรรมจ กร ว ฒ การศ กษาส งส ด กศ.ม. ( ว ทยาศาสตร ศ กษา ) ประว ต โดยย อ คาขว ญ และว ตถ ประสงค เฉพาะของสถานศ กษา ป พ.ศ เป ดสอนในระด บประถมศ กษา โดยใช ศาลาว ดมณ ไพรสณฑ เป นสถานท เร ยน นาน 20 ป จานวนน กเร ยนมากข น ใน พ.ศ พระสม ครสรรพการซ งดารงตาแหน ง นายอาเภอ แม สอด ได ของบประมาณของกระทรวงศ กษาธ การ มาสร างอาคารเร ยนถาวร ซ งเป นท ต งของโรงเร ยน ในป จจ บ น จ งถ อว าพระสม ครสรรพการ เป นผ ร เร มก อต งโรงเร ยน นายจร ญ ฉ ากมล จ งได ร บตาแหน ง ผ อานวยการคนแรก และเสนอขอเปล ยนช อโรงเร ยนเป น โรงเร ยนสรรพว ทยาคม" โดยม ดร.ก อ สว สด พาน ช ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ เป นผ ลงนามในหน งส ออน ม ต เม อ ว นท 7 พฤศจ กายน พ.ศ จนถ งป จจ บ น ว ส ยท ศน โรงเร ยนสรรพว ทยำคม ค ณธรรมนาหน า พ ฒนาว ชาการ ส บสานประเพณ ส ว ถ ความพอเพ ยง เค ยงค มาตรฐานสากล และ ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ จ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนและมาตรฐานสากล

7 เป ำประสงค 1. น กเร ยนจบหล กส ตรการศ กษามาตรฐานสากลอย างม ค ณภาพ ม ความสามารถในการแข งข นด าน ว ชาการระด บนานาชาต 2. สถานศ กษาให บร การทางการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษามาตรฐานสากลเป นท พ งพอใจของ น กเร ยน ผ ปกครองและช มชน 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาม สมรรถนะเหมาะสมก บการจ ดการศ กษามาตรฐานสากล 4. การบร หารจ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผลอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล 5. สถานศ กษาส งเสร มการพ ฒนาส การเป นโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บเพชรและโรงเร ยน พระราชทาน กลย ทธ ระด บโรงเร ยน 1. พ ฒนาศ กยภาพและค ณภาพผ เร ยนตามมาตรฐานสากลและส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความเป นไทย สาน กในความเป นท องถ นตามเขตเศรษฐก จพ เศษ และว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ส งเสร มค าน ยมท ด งามตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา 4. เพ มโอกาสทางการศ กษาท กกล มเป าหมาย ในระด บการศ กษาภาคบ งค บ และการศ กษาข นพ นฐาน 5. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาตามมาตรฐานว ชาช พคร และมาตรฐานสากล 6. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา ตามหล กธรรมาภ บาล และเน นการม ส วนร วม จากท กภาคส วน 7. ส งเสร มการจ ดการศ กษา เพ อพ ฒนาโรงเร ยนส ความเป นเล ศในท กๆด าน คต พจน และ ปร ชญำกำรจ ดกำรศ กษำ ค อ คต พจน ขน. ต ห ต ส ขาวหา ความหมาย ค อ ความอดทน นาประโยชน ส ขมาให ปร ชญา " เร องด วยป ญญา และ ค ณธรรม " ส ประจาโรงเร ยน " ม วง-เหล อง " อ ตล กษณ ของโรงเร ยน ความร ค ค ณธรรม แนวค ดหล กของกำรพ ฒนำโรงเร ยน หล กของการพ ฒนาโรงเร ยน ค อ การทางานแบบม ส วนร วมค ด ร วมวางแผน ร วมปฏ บ ต และการ ปฏ บ ต ของบ คลากรท กฝ าย และโรงเร ยนได สร างความตระหน กและจ ตสาน กให ร กในสถาบ น 7

8 2.4 ระบบโครงสร างการบร หาร 8 ผ งโครงสร ำงกำรบร หำรงำนโรงเร ยนสรรพว ทยำคม ผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม สมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพว ทยาคม ม ลน ธ แม สอด สรรพว ทยาคม รองผ อานวยการโรงเร ยน ฝ ายบร หารงานว ชาการ ฝ ายบร หารนโยบาย แผนและงบประมาณ สาน กอานวยการ ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายบร หารงานท วไป จากแผนผ ง ประกอบไปด วย สาน กงานผ อานวยการ ฝ ายบร หารว ชาการ ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายบร หารงบประมาณ ฝ ายบร หารท วไป แต ละฝ ายม รองผ อานวยการ ฝ ายละ 1 คน นอกจากน ย งม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 15 คน ม คณะกรรมการสมาคมศ ษย เก าแม สอด สรรพว ทยาคม คณะกรรมการสมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม คณะกรรมการม ลน ธ ช รณวาณ ช คณะกรรมการ ม ลน ธ แม สอด สรรพว ทยาคม คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง คณะกรรมการส งแวดล อมโรงเร ยน โดยม การ ประช มร วมก นอย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง องค กรด งกล าวม หน าท กาหนดแผนงานการพ ฒนาโรงเร ยน ม การ กาก บต ดตาม สน บสน นการดาเน นงาน แก ไขป ญหาท เก ดข น และให ความเห นชอบในโครงการต างๆของโรงเร ยน 3. ข อม ลน กเร ยน ป จจ บ นโรงเร ยนม ข อม ลเก ยวก บจานวนน กเร ยน ( ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554 ) ด งน 3.1 จานวนน กเร ยนในเขตพ นท บร การท งหมด 3,000 คน

9 3.2 จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน ระด บช น เพศ ชาย หญ ง รวม ม ม ม รวม ม ม ม รวม ,599 รวมจานวนน กเร ยนท งหมด 1,025 1,433 2, จานวนน กเร ยนท ม ล กษณะพ เศษ รายการ จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด 1. น กเร ยนท ม ความบกพร องเร ยนร วม น กเร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการ น กเร ยนป ญญาเล ศ น กเร ยนต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ ( ยากจน ด อยโอกาส) รวม สถ ต จานวนน กเร ยนด านอ นๆ รายการ จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด 1.น กเร ยนตกซ าช น น กเร ยนท ขาดเร ยนมากกว าร อยละ ของเวลาเร ยน(ว น)ตลอดป การศ กษา 3.น กเร ยนลาออกกลางค น น กเร ยนท ทาช อเส ยงให โรงเร ยน ประเภท ว ชาการ-ว ชาช พ ประเภท ก ฬา ประเภท ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป

10 รายการ 5. น กเร ยนท อย ในภาวะเส ยง ( เอดส ยาเสพ ต ด ความร นแรง พฤต กรรมก าวร าวตามคา ต ดส นของแพทย ) จานวน(คน) ค ดเป นร อยละของ จานวนน กเร ยนท งหมด อ นๆ - - รวม 1, จานวนน กเร ยนต อห อง (เฉล ย) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น คน ต อ ห อง ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย คน ต อ ห อง 3.6 ส ดส วนคร : น กเร ยน = 1 : ข อม ลบ คลำกร ประเภทบ คลากร เพศ ระด บการศ กษาส งส ด ประสบการณ ชาย หญ ง ต ากว า ป.ตร ส งกว า อาย เฉล ย สอนเฉล ย ป.ตร ป.ตร ผ อานวยการ รองผ อานวยการ คร ประจาการ พน กงานราชการ คร อ ตราจ าง เจ าหน าท สาน กงาน น กการ/ภารโรงเร ยน ยาม พน กงานข บรถ รวม ม คร ท สอนตรงตามว ชาเอก 107. คน ( % ) ม คร ท ไม ได สอนตรงตามว ชาเอก แต ได สอนตามความถน ด คน ( % )

11 11 5. สภำพช มชนโดยรวม 5.1 การศ กษาของผ ปกครอง(ค ดเป นร อยละของจานวนผ ปกครองน กเร ยนท งหมด) จานวนผ ปกครองท งหมด ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 2,458 1, อาช พหล กของผ ปกครอง(ทาเคร องหมายในช องท ตรงก บความเป นจร ง) อาช พของผ ปกครอง อาช พ น อยกว า ร อยละ 20 ร อยละ ร อยละ ร อยละ มากกว า ร อยละ 80 ร บราชการ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง ไม ม อาช พ อ นๆ ศาสนาท ผ ปกครองน บถ อ (จานวนน กเร ยน) อาช พของผ ปกครอง ศาสนา น อยกว า ร อยละ 20 ร อยละ ร อยละ ร อยละ มากกว า ร อยละ 80 พ ทธ คร สต อ สลาม ฮ นด ซ กซ อ นๆ

12 รายได เฉล ยของผ ปกครอง ต อครอบคร ว ต อป (จานวนครอบคร ว) น อยกว า 20,000 บาท 20,000-40,000 บาท ,000 บาท มากกว า 40,000 บาท ,458 ครอบคร ว 5.5 โอกาสและข อจาก ดของสถานศ กษา โอกาส ข อจาก ด หมายเหต 1. เป นโรงเร ยนท ได ร บความน ยม จากน กเร ยนและผ ปกครองจ งทา ให ม น กเร ยนเข าศ กษาต อเป น จานวนมาก 2. อย ใกล แหล งเร ยนร ต างๆ เช น ว ด และส วนราชการต างๆ 3. ได ร บการ สน บสน นจากท ง ภาคร ฐและเอกชนในท องถ น โดยเฉพาะสมาคมผ ปกครอง น กเร ยนเป นอย างด 4. น กเร ยนม ความสามารถ หลากหลาย 5. คร ม ความเช ยวชาญในการสอน มายาวนาน 1. ม ความต องการด านบ คลากรทาง การศ กษาเพ ม 2. อาคารและห องเร ยนไม เพ ยงพอ 3. ในฤด ฝนสนามก ฬาไม เพ ยงพอ ก บจานวนน กเร ยน 4. ไม ม ท เข าแถวในก จกรรมหน า เสาธง -

13 13 6. โครงสร ำงหล กส ตร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม จ ดสอนตามหล กส ตรสถานศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในระด บช น ม.3 และ ม.6 สาหร บหล กส ตรสถานศ กษาตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โรงเร ยนจ ดส ดส วนสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางต อไปน ระด บช นม ธยมศ กษาท 1 3 เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ระด บ ช น ศ ลปะ ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และ พลศ กษา การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย ระด บช น จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,200 1,400 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม รวม จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,200 1,400 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด

14 14 ระด บช น ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ศ ลป คานวณ เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม ระด บช น จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,220 1,280 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด ภาษา ไทย คณ ต ศาสตร ว ทยา ศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาท 4 6 แผนการเร ยน ศ ลป ภาษา (จ น พม า) เวลาเร ยน ( ค ดเป นร อยละต อป ) ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษา และพล ศ กษา ศ ลปะ การงาน อาช พและ เทคโนโลย ภาษา ต าง ประเทศ ก จกรรม พ ฒนา ผ เร ยน ม ม ม รวมเฉล ย รวม จานวนช วโมงท จ ดให น กเร ยน เร ยนท งป เท าก บ 1,260 1,280 ช วโมง แผนการเร ยนร /จ ดเน นการพ ฒนาผ เร ยนท ต องการเน นเป นพ เศษ ค อ สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และเน นการพ ฒนาท กษะการค ด

15 15 7. ข อม ลด ำนอำคำรสถำนท 7.1 อาคารเร ยนและอาคารประกอบ 13 หล ง ได แก อาคารเร ยนถาวรขนาด 3 ช น จานวน 4 หล ง อาคารเร ยนถาวร 4 ช น จานวน 1 หล ง อาคารโรงฝ กงาน 1 ช น จานวน 4 หล ง อาคารหอประช ม อเนกประสงค จานวน 1 หล ง อาคาร 324 ตอกเสาเข ม จานวน 1 หล ง อาคารพยาบาล จานวน 1 หล ง อาคารหอประช มโรงอาหาร จานวน 1 หล ง สนามก ฬาด านหน าโรงเร ยน จานวน 1 สนาม อ ฒจ นทร แบบ มาตรฐาน 1 หล ง ห องน าน กเร ยน จานวน 9 หล ง บ านพ กคร จานวน 19 หล ง บ านพ กภารโรง จานวน 1 หล ง 7.2 จานวนห องเร ยนท งหมด 56 ห องเร ยน แบ งเป น ช น ม.1 ม.6 = 7 : 7 : 6 : 12 : 12 : ห องท จ ดไว ปฏ บ ต ก จกรรมเฉพาะม ท งหมด 23 ห อง ได แก ห องว ทยาศาสตร ห องเร ยนส เข ยว ห องคอมพ วเตอร ห อง Resource Center ห องปฏ บ ต การอ จฉร ยะทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ ภาษาอ งกฤษ ห องปฏ บ ต การทางคหกรรม ห องจร ยธรรม ห องศ ลปะ ห องแนะแนว ห องละหมาด และห องโสตท ศนศ กษา 7.4 พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม/น นทนาการ ได แก สนามก ฬา อาคารสรรพการ อาคารอเนกประสงค 8. ข อม ลงบประมำณและทร พยำกร 8.1 งบประมาณ (ร บ-จ าย) รายได บาท รายจ าย บาท เง นงบประมาณ(รายห ว) 12,420,995 งบดาเน นการ 12,753, เง นนอกงบประมาณ 7,396, งบพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 13,025, เง นบร จาค 14,651,500 - จ ดซ อเคร องดนตร วงโยธวาท ต และจ ดทาห องเร ยน ECC School at Home - จ ดทาห องเร ยน ICT Excellence Classroom - มอบเป นท นการศ กษาแก 10,985,000 3,500, ,500 น กเร ยน รวม 34,468, รวม 40,430,914.05

16 8.2 ข อม ลทร พยากรท จาเป น คอมพ วเตอร (ทาเคร องหมาย หน าข อท ตรงก บจานวนท โรงเร ยนม )... ม น อยกว า 10 เคร อง... ม เคร อง... ม มากกว า 30 เคร อง ปร มาณส อ ม ท กล มสาระว ชา แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญำท องถ นและกำรใช 9.1 ห องสม ด (ทาเคร องหมาย หน าข อท ตรงก บความเป นจร งของโรงเร ยน)... สถานศ กษาม พ นท ห องสม ดน อยกว า 3 ห องเร ยน... สถานศ กษาม พ นท ห องสม ด 3 5 ห องเร ยน... สถานศ กษาม ห องสม ดแยกเป นอาคารต างหาก จานวนหน งส อในห องสม ดท งหมด 42,415 เล ม การส บค นหน งส อและการย ม-ค นใช ระบบ คอมพ วเตอร จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาน ค ดเป น 235 คน/ว น 9.2 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน ( นอกจากห องสม ด) และแหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) 1. ห องสม ดโรงเร ยน 41,125 ห องสม ดประชาชน 1, ห องสม ดเกษตร 1,225 แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 10, ห องศ นย ว ฒนธรรม Asian 1,400 ว ด ห องศ นย ภาษาไทย 1,400 โรงพยาบาลแม สอด ห องศ นย คณ ตศาสตร 1,400 สถาน อนาม ย ห องสม ดว ทยาศาสตร 1,400 ศ นย ก ฬาพ นบ านใน อ. แม สอด ห องศ นย ภาษาต างประเทศ 1,400 ช มชนไทยใหญ ห องศ นย ส งคมศ กษา 1,400 ภ ม ป ญญาสม นไพรพ นบ าน 1,235 ศาสนาและว ฒนธรรม 9. การงานอาช พและ 1,400 โบราณสถานคอกช างเผ อก 240 เทคโนโลย 10. ห องศ นย ส ขศ กษาและ 6,000 พระธาต ดอยห นก ว 253 พลศ กษา 11. ห องศ นย ศ ลปะและดนตร 4,200 เจ าพ อพะวอ 1,523

17 แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน สถ ต การใช แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน สถ ต การใช ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) ช อแหล งเร ยนร (จานวนคร ง/ป ) 12. ห องแนะแนว 3,325 พระพ ทธร ปห นอ อน ห อง Education Hub 1,575 พระธาต ห วยล กเม องฉอด ห องศ นย ปฏ บ ต การ 5,600 อ ทยานประว ต ศาสตร ส โขท ย 3 คอมพ วเตอร 15. ศ นย ERIC 1,000 อ ทยานประว ต ศาสตร กาแพงเพชร ห องละหมาด 160 ว ตถ โบราณเม องแม ละเมา ห องศ นย ว ทย โรงเร ยน 632 ถ าแม อ ส อ.ท าสองยาง ศ นย เพ อนใจว ยร น 987 สวนก หลาบ อ.พบพระ ห องเร ยนส เข ยว 2, ห องประชาส มพ นธ 1, ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น/ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร /น กเร ยน ในป การศ กษาน 1. พระมหาธ รว ฒน ธ รวฒนเมธ เจ าอาวาสว ดดอนไชย ให ความร เร อง ว ชาพระพ ทธศาสนา 2. นางนงคราญ เกมอ สอนในรายว ชา ภาษาพม า 3. นายอ ท ย ป ญญาสว าง สอนในรายว ชา ทฤษฎ องค ความร 4. นางสาวโสภาพรรณ กาสมส น สอนในรายว ชา ทฤษฎ องค ความร 5. นายส ชาต เอ ยมย ง สอนในรายว ชา ดนตร ไทย 6. ดร.ฉ ตรแก ว เภาว เศษ เป นว ทยากรให ความร เร อง การพ ฒนาการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดเพ อยกระด บผลส มฤทธ ส มาตรฐานสากล ระหว างว นท พฤษภาคม พ.ศ ดร.ร จ ภ สาระ เป นว ทยากรให ความร เร อง การพ ฒนาการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดเพ อยกระด บผลส มฤทธ ส มาตรฐานสากล ระหว างว นท พฤษภาคม พ.ศ พระมหาสมปอง ตาลป ต โต ได บรรยายธรรมเพ อพ ฒนาจ ต ช ว ตประจาว น โดย เม อว นท 16 ม ถ นายน พ.ศ พระคร พ พ ทธรรมมงคล ได บรรยายธรรม เร อง การพ ฒนาตนให เป นคนด คนเก ง และม ช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ข เม อว นท 25 ส งหาคม พ.ศ. 2554

18 นายศ ภณ ฐ เพ มพ นว ว ฒน เป นว ทยากรให ความร เร อง การสร างสาน กความเป นพลเม อง (Project Citizen) เม อว นท 27 ก นยายน พ.ศ ดร.ดาเน น ยาท วม เป นว ทยากรให ความร เร อง การจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เม อว นท 9-10 ต ลาคม พ.ศ นางสนธยาพรรษ ยาท วม เป นว ทยากรให ความร เร อง การจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตร โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เม อว นท 9-10 ต ลาคม พ.ศ สาธารณส ขจ งหว ดตาก เป นว ทยากรให ความร เร อง การใช ห องส ขาและห องน า ให ถ กส ขล กษณะ เม อว นท 10 มกราคม พ.ศ นายส เทพ คาปาส งข เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นางสาวท พวรรณ ลาวเม อง เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นางก นยาร ตน บ ญมาล ร ตน เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ นายพงศกรณ ทองคา เป นว ทยากรให ความร เร อง แนวทางการพ ฒนาโรงเร ยน เป น โรงเร ยนพระราชทาน เม อว นท 17 มกราคม พ.ศ Miss Ilyn Quintila Leres มาสอนในรายว ชาคณ ตศาสตร 19. Miss. Abelisa Cruz Vicente มาสอนในรายว ชาว ทยาศาสตร 20. Mr.David Arizobal Carmelo มาสอนในรายว ชาคณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ 21. Mr. Jeffrey Daniel Tedford มาสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษ 22. Mr. Richard Adam Walker มาสอนในรายว ชาส ขศ กษาฯ คอมพ วเตอร และภาษาอ งกฤษ 23. Mr. Ryan Eric Foster มาสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษ 24. Ms. Tatiana Movshevich มาสอนในรายว ชาการงานอาช พและภาษาอ งกฤษ 25. Mr.Xiang Peng มาสอนในรายว ชาภาษาจ น

19 ผลการดาเน นงานในรอบป ท ผ านมา 10.1 งาน/โครงการ/ก จกรรมท ประสบความสาเร จ ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 1. ฝ ายบร หารว ชาการ 1.1 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ (8 กล มสาระฯ) 1.2 การพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ( 8 กล มสาระฯ) 1.3 งานร บน กเร ยน 1.4 โครงการส งเสร มการอ านเพ อพ ฒนาการเร ยนร 8 กล ม สาระฯ 1.5 โครงการพ ฒนางานทะเบ ยนและว ดผล 1.6 งานศ นย ปฏ บ ต การคอมพ วเตอร โรงเร ยนสรรพว ทยาคม 1.7 ก จกรรมดนตร ไทย 1.8 งานห องสม ด 1.9 งานส งเสร มศ นย ว ฒนธรรม และอาเซ ยน 1.10 งานโสตท ศนศ กษา 1.11 โครงการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ส ค ณภาพผ เร ยน ตามจ ดเน นสพฐ โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนท กกล มสาระการ เร ยนร 1.13 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1.14 พ ฒนางานแนะแนว 1.15 การแข งข นท กษะทางว ชาการระด บโรงเร ยน/สพม./ ภาค/ประเทศ 1.16 พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ข อม ลร อยละของคร ท พ ฒนาตนเองในด านว ชาช พ หล กส ตรสถานศ กษาและแผนการเร ยนร ข อม ลน กเร ยนท สม ครเร ยนต อ ม.1และ ม.4 รายงานสารสนเทศ เอกสารงานทะเบ ยนว ดผล /ข อม ลน กเร ยน/ สารสนเทศคอมพ วเตอร วงดนตร ไทย จานวนหน งส อและสถ ต ผ ใช บร การ รายการส อ รายงานการใช แหล งเร ยนร รายการส อ รายงานการใช แหล งเร ยนร ผลงานจากโครงการบ รณาการการเร ยนร 8 กล มสาระ 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ผลการส มฤทธ ทางการเร ยน น กเร ยนเข าร วมก จกรรมต างๆและผ านเกณฑ การ ประเม น เอกสารรายงานสารสนเทศงานแนะแนว ผลงานน กเร ยน (โล รางว ล เก ยรต บ ตร) แบบรายงานการประเม นตนเอง

20 ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 1.17 พ ฒนาโรงเร ยนเป นโรงเร ยนพระราชทาน เอกสารรายงานตามมาตรฐาน/ต วบ งช ผลงานน กเร ยน คร ผ ปกครอง ช มชน หน วยงานท เก ยวข อง 1.18 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป 1.19 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.20 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1.21 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 1.22 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ว ทยาศาสตร 1.23 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร คณ ตศาสตร 1.24 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1.25 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษากล มสาระ น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น การเร ยนร ภาษาไทย 1.26 โครงการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก จกรรม น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม น พ ฒนาผ เร ยน 2. ฝ ายนโยบายและแผนงบประมาณ 2.1 การเง นและส นทร พย การจ ดสรรงบประมาณ 2.2 งานสารบรรณ บ นท กข อความการไปราชการ 2.3 งานพ สด โรงเร ยน หล กฐานการเบ กจ าย 2.4 งานแผนงาน ข อม ลสารสนเทศ 3. ฝ ายบร หารบ คคล 3.1 โครงการพ ฒนาฝ ายบร หารก จการน กเร ยน 3.2 โครงการพ ฒนาและส งเสร มประชาธ ปไตยในโรงเร ยน 3.3 พ ฒนาส งเสร มค ณภาพค ณธรรมจร ยธรรมและ ว นสาค ญ 3.4 โครงการส งเสร มพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ผลงานสภาน กเร ยน จานวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม สร ปรายงานผล-การเย ยมบ าน-ประช มผ ปกครอง 20

21 ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม หล กฐานย นย นความสาเร จ 3.5 โครงการพ ฒนาส งเสร มพ ฒนาระเบ ยบว น ยในโรงเร ยน น กเร ยนม ความเป นระเบ ยบ 3.6 โครงการแก ไขพฤต กรรมน กเร ยน น กเร ยนม พฤต กรรมท ด ข น 3.7 โครงการป องก น-แก ไขป ญหายาเสพต ดและเอดส ร อยละของน กเร ยนท ไม เก ยวข องก บส งเสพต ด 3.8 โครงการค ณธรรมจร ยธรรมค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนผ านเกณฑ การประเม นและม ค ณล กษณะท ของน กเร ยน พ งประสงค 3.9 โครงการพ ฒนาระเบ ยบว น ยงานจราจร น กเร ยนปฏ บ ต ตามกฎจราจร 3.10 โครงการอบรมความร เร องเพศและเอดส น กเร ยนประพฤต ปฏ บ ต ต วถ กต อง 3.11 โครงการบ านหล งเร ยน น กเร ยนเข าร วมก จกรรมอย างหลากหลาย 4. ฝ ายบร หารท วไป 4.1 การพ ฒนาคร ด านการผล ตและการใช ส อการเร ยนการ สารสนเทศ สอนจากแหล งภ ม ป ญญาท องถ น และเคร อข ายเทคโนโลย 4.2 งานพ ฒนาปร บปร งอาคารสถานท ส งแวดล อมและการ ม การพ ฒนาและปร บปร งอาคารสถานท ทาความสะอาด 4.3 พ ฒนาค ณภาพงานบร หารท วไป ม การจ ดซ อว สด 4.4 งานปร บปร งซ อมบาร งระบบสาธารณ ปโภค พ ฒนาระบบน า-ไฟ 4.5 งานสาธารณ ปโภคโรงเร ยน ค าน า ค าไฟฟ า ค าโทรศ พท 4.6 งานยานพาหนะ 4.7 งานอนาม ย พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพน กเร ยนและ บ คลากร 4.8 พ ฒนางานประชาส มพ นธ 4.9 งานปร บซ อมบาร งว สด -คร ภ ณฑ ข อม ลการมใช น าไฟ ข อม ลการใช ยานพาหนะ ข อม ลส ขภาพน กเร ยน ม ระบบเส ยงตามสาย/วารสารประชาส มพ นธ ข อม ลการซ อมบาร ง งาน/โครงการ/ก จกรรมท ควรปร บปร ง ช อ งาน/โครงการ/ก จกรรม สาเหต ท ไม บรรล เป าหมาย - -

22 11. ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอก 11.1 ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบแรก โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม อว นท 23,24,25 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ด านผ บร หาร ด านคร และ ด านผ เร ยน ซ งสร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐานด งแสดงในตารางต อไปน มาตรฐาน ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด ำนผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 9 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถ ทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐานท 10 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 12 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา ด ำนผ บร หำร มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การจ ดองค กร/โครงสร างและการ บร หารงานอย างเป นระบบครบวงจรให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อ ก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา มาตรฐานท 18 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและการเร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 20 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความสามารถใน การบร หารจ ดการ มาตรฐานท 25 สถานศ กษาม หล กส ตรเหมาะสมก บผ เร ยนและ ท องถ น ม ส อการเร ยนการสอนท เอ อต อการเร ยนร 22

23 ด ำนคร มาตรฐานท 22 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 24 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบแรก ด านผ เร ยน ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนอย างหลากหลาย และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ควร ส งเสร มความม ว น ย การทางานร วมก นอย างเป นข นตอน ม บรรยากาศประชาธ ปไตย ม ความเส ยสละและเอ อ อาทร ด านคร ผ สอน ควรพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนอย เสมอ เช น การอบรม การศ กษาหาความร ด วยตนเอง การแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาด งาน และการศ กษาต อ ควร ส งเสร มให คร จ ดทาแผนการสอนให ครบท กว ชา และใช แผนการสอนในการปฏ บ ต การสอน ด านผ บร หาร ควรส งเสร มให ม บรรยากาศการทางานท ด ม ความร วมไม ร วมม อก นอย างเต มท การนาผลการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช ข อเสนอแนะ โครงการท เก ดจากการนาผลการประเม นไปใช ด านผ เร ยน โรงเร ยนได จ ดทาโครงการต างๆข นมาเพ อพ ฒนาน กเร ยนให ควรจ ดก จกรรมการเร ยนการ น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ได แก สอนอย างหลากหลาย และเน น 1.โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเป นสาค ญ ควรส งเสร ม เพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ (8 กล มสาระฯ) ความม ว น ย การทางานร วมก น 2. การพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ( 8 กล มสาระฯ) อย างเป นข นตอน ม บรรยากาศ ประชาธ ปไตย ม ความเส ยสละ และเอ ออาทร 3. โครงการปร บสภาพพ นฐานน กเร ยนช น ม.1,ม.4 4. ก จกรรมการจ ดกระบวนการเร ยนร ด วยโครงการ 5. ก จกรรมท ศนศ กษาแหล งเร ยนร 6. ก จกรรมพ ฒนาคณะกรรมการน กเร ยน

24 ข อเสนอแนะ โครงการท เก ดจากการนาผลการประเม นไปใช ด านคร ผ สอน ควรพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนอย เสมอ เช น การอบรม การศ กษาหาความร ด วยตนเอง การแลกเปล ยนเร ยนร การศ กษาด งาน และการศ กษาต อ ควรส งเสร มให คร จ ดทาแผนการ สอนให ครบท กว ชา และใช แผนการสอนในการปฏ บ ต การ สอน ด านผ บร หาร ควรส งเสร มให ม บรรยากาศการ ทางานท ด ม ความร วมไม ร วมม อ ก นอย างเต มท 1. โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ เพ อม งส เกณฑ มาตรฐานว ชาช พ(8 กล มสาระฯ) 2. จ ดก จกรรมศ กษาด งานเพ อแลกเปล ยนประสบการณ และพ ฒนา ตนเอง 3. ก จกรรมการน เทศคร ท กกล มสาระ 1. โครงการพ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษา 2โครงการศ กษาด งานเพ อแลกเปล ยนประสบการณ และพ ฒนา ตนเอง 24

25 11. 2 ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบสอง โรงเร ยน สรรพว ทยาคม ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เม อว นท 6-8 เด อน ม ถ นายน พ.ศ ผลการประเม นค ณภาพของสถานศ กษา ม การประเม น 3 ด าน ค อ ผ บร หาร ด านคร และด านผ เร ยน ซ ง สร ปผลการประเม นโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ด งแสดงในตารางต อไปน 25 มาตรฐาน ด ำนผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตาม หล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด ำนคร มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บ งานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการ สอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นผ เร ยน เป นสาค ญ ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก

26 ด ำนผ บร หำร มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความสามารถใน การบร หารจ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กรโครงสร างและ การบร หารงานอย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมายการศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและการเร ยน การสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตรท เหมาะสมก บ ผ เร ยนและท องถ น ม ส อการเร ยนการสอน ท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และ ความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนา การศ กษา ข อเสนอแนะจากการประเม นภายนอกรอบสอง ด านผ เร ยน ควรจ ดก จกรรมสน บสน นการเร ยนร ของผ เร ยน ในสาระการเร ยนร ท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนไม ด เท าท ควร โดยเฉพาะสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร จ ดก จกรรมโดย คาน งถ งศ กยภาพการเร ยนร ของผ เร ยนท แตกต างก น ม การสอนซ อมเสร มสม าเสมอ ปร บกระบวนการ ว ดผลประเม นผลตามสภาพจร งของการเร ยนร ด านคร ผ สอน ควรส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาสาระการเร ยนร ท องถ นด านอาช พ ว ฒนธรรมประเพณ ท โดด เด นของช มชน โดยจ ดทาเป นร ปเล มตามรายละเอ ยดของหล กส ตร สามารถนามาจ ดการเร ยนการสอนได จร งม การบ รณาการหลากหลายสาระการเร ยนร ด านผ บร หาร ควรม การพ ฒนางานบร หารท วไปอย างม ค ณภาพมากข น โดยเฉพาะงานท เก ยวข องก บข อม ล สารสนเทศ ควรม การวางงานอย างเป นระบบระเบ ยบรองร บการบร หารท ม ความคล องต ว สามารถ ปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม เพ อใช เป นค ม อในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน เน องจาก โรงเร ยนม บ คลากรมาก ควรม ค ม อการดาเน นงานท กาหนดผ ร บผ ดชอบ ปฏ ท นและแนวทางปฏ บ ต ท ช ดเจน

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information