แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2552-2554"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2553) เปร ยบเท ยบก บมาตรฐาน สมศ.รอบสาม มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ. 2553) และมาตรฐานการศ กษาของม ลน ธ ฯ (FSG.) โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ

2 บทน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการท ส าค ญย งในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ค ณล กษณะตามท ส งคมและประเทศชาต ม งหว ง ซ งการจะพ ฒนาไปส เป าหมายด งกล าวได จ าเป น จะต องม ว ธ การท เหมาะสมก บสภาพของส งคมท เปล ยนแปลงและสอดคล องก บความพร อมของ องค กร ในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนจ งจ าเป นต องก าหนดย ทธศาสตร และวางแผนการด าเน นการ อย างเหมาะสม โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ จ งจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยนข นซ งเป นแผนพ ฒนา การศ กษา เพ อให ท กฝ ายท กหน วยงาน บ คลากรท กระด บใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการศ กษา ให ม มาตรฐานค ณภาพ บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด โรงเร ยนใช กระบวนการบร หารแบบม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยน โดยเร มจากการแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนา ศ กษาพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนแม บทการจ ดการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยล แห งประเทศไทย มาตรฐานการศ กษาของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) มาตรฐานการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย แล วว เคราะห สภาพของ โรงเร ยนด วยว ธ SWOT Analysis จากน นก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร และเป าหมายในการ พ ฒนา จ ดท างาน โครงการ มาตรการ และก จกรรม รองร บ ผ านการพ จารณาโดยผ ทรงค ณว ฒ คณะ คร น กเร ยน ผ ปกครอง ศ ษย เก า และช มชนท เก ยวข อง โรงเร ยนขอขอบค ณท กท านท ม ส วนช วยให แผนพ ฒนาฉบ บน ส าเร จล ล วงตาม ว ตถ ประสงค และเป นเอกสารท ม ค ณค าต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน หว งเป นอย างย งว าท กคนจะ ร วมม อปฏ บ ต ตามส งท ก าหนดในแผนพ ฒนาฉบ บน จนส าเร จผล

3 สารบ ญ หน า บทท 1 จ ดม งหมายและกรอบแนวค ดในการจ ดท า 1 แผนพ ฒนาโรงเร ยน บทท 2 ภาพรวมและสถานภาพของโรงเร ยน 5 บทท 3 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 12 - เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท เป าหมายท บทท 4 การน าแผนส การปฏ บ ต 111 ภาคผนวก - การประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ความสอดคล องของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาก บเกณฑ มาตรฐานต างๆ - ค าส งแต งต งคณะอน กรรมการงานนโยบายและแผน 2553

4 บทท 1 จ ดม งหมายและกรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยน จ ดม งหมาย แผนพ ฒนาโรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ เป นกรอบ ก าหนดท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เพ อให ท กฝ าย ท กหน วยงาน บ คคลากรท กคน ใช เป น กรอบความค ดในการจ ดท างาน โครงการ ก จกรรม ตลอดจนมาตรการต างๆ และจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต งานประจ าป ของโรงเร ยนต อไป กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยน การด าเน นงานจ ดท าแผนพ ฒนาโรงเร ยน จ ดท าภายใต การศ กษา ว เคราะห ในบร บทท เก ยวข องต อไปน 1. พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 หมวด 1 บทท วไป ว าด วยความม งหมายและหล กการในการศ กษา มาตรา 6 ระบ ว า ต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจสต ป ญญาความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บ ผ อ น ได อย างม ความส ข มาตรา 7 ระบ ว า ในกระบวนการเร ยนร ต องม งปล กฝ งจ ตส าน กท ถ กต องเก ยวก บการ ปกครองในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ร จ ก ร กษาและส งเสร มส ทธ หน าท เสร ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศ กด ศร ความเป นมน ษย ม ความภาคภ ม ใจ ในความเป นไทย ร จ กร กษาผลประโยชน ส วนรวม และของประเทศชาต รวมท งส งเสร มศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมของชาต การก ฬา ภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทยและความร อ นเป นสากล ตลอดจน อน ร กษ ทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม ม ความสามารถในการประกอบอาช พ ร จ กพ งตนเอง ม ความค ดร เร ม สร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง มาตรา 8 ระบ ว า การจ ดการศ กษาให ย ดหล กการศ กษาตลอดช ว ตส าหร บประชาชน ให ส งคมม ส วนร วม ในการจ ดการศ กษา การพ ฒนาสาระและกระบวนการเร ยนร ให เป นไปอย าง ต อเน อง 2. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ม งเน นให เก ด การพ ฒนาท ย งย นและความเป นอย ด ม ส ขของคนไทย โดยให ความส าค ญก บการพ ฒนาแบบองค รวมท ย ดคนเป นศ นย กลางของการพ ฒนา ท าให สามารถพ งตนเอง - 1 -

5 ม การปร บเปล ยน กระบวนการค ด ท ศนคต กระบวนการท างาน ตามแนวพระราชด าร เศรษฐก จ พอเพ ยง และก าหนดสภาพส งคมไทยท พ งประสงค 3. แผนแม บทการพ ฒนาม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย พ ทธศ กราช ม องค ประกอบส าค ญ 2 ส วน ค อ 3.1 ล กษณะเฉพาะของการศ กษาเซนต คาเบร ยล ล กษณะเฉพาะประกอบด วย ความเป นมา เร มจากจ ดหมาย แรกเร มท จะสอนให เยาวชนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และม หล กศาสนาเป นแนวทาง ให ประพฤต ตนเป นคนด ส าหร บแนวทางจ ดการศ กษา ม จ ดม งหมายพ นฐานของการศ กษา ค อ ร จ กและร กพระเป นเจ า บรรล ส ความส ขของจ ตว ญญาณ ม บรรยากาศแห งความร กใน สถานศ กษา จ ดการศ กษาท ให เปล าแก ผ ยากไร หล กการในการพ ฒนาการเร ยนการสอนค อ ระเบ ยบว น ยและความเง ยบ จ ดการศ กษาท สอนให จ าโดย การสร ปย อ การถามและการตอบ ท ช ดเจน ให ความสนใจน กเร ยนเป นรายบ คคล โดยให การยกย อง ให รางว ล ให การเร ยนเข า ส ห วใจด วยประสบการณ แห งศร ทธา และการกล อมเกลาอย างน มนวล 3.2 เป าหมายเช งกลย ทธ เป าหมายท 2 อ ท ศตนให การอบรมท งครบแก น กเร ยน น กศ กษาตามหล กคร สตธรรม โดยม เป าหมายย อยด งน ปร บปร งค ณภาพของหล กส ตรและการเร ยนการสอนอย างต อเน อง พ ฒนาย ทธศาสตร ท ส งเสร มว ฒนธรรมของการม ส วนร วมของผ ม ส วน เก ยวข องท กคนในพ นธก จการศ กษาอบรมของคณะภราดา ใช แนวการเร ยนร ท ม ประส ทธ ผล อาศ ยการใช ความค ดในเช ง นว ตกรรมและสร างสรรค ของคร ม งม นในการด าเน นการให การศ กษาอบรมท ม ประส ทธ ผลเพ อการ อบรมส งสอนท ม ความสมด ล 4. มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ) แบ งเป น 4 ด าน ค อ 1. มาตรฐานด านผ เร ยน ม 8 มาตรฐาน มาตรฐานด านการเร ยนการสอน ม 2 มาตรฐาน มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ม 2 มาตรฐาน 4-2 -

6 5. มาตรฐานการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย 1. มาตรฐานด านผ เร ยน ม 8+1 มาตรฐาน มาตรฐานด านการเร ยนการสอน ม 2 มาตรฐาน มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ม 2 มาตรฐาน 6 6. มาตรฐานว ชาช พคร บ คลากรทางการศ กษ : ค ร สภา ส าน กงานมาตรฐานว ชาช พ (2548) ได ก าหนดมาตรฐานว ชาช พคร 2 ด าน ค อ มาตรฐานด าน ความร และมาตรฐานการปฎ บ ต งาน มาตรฐานด านความร ผ ประกอบว ชาช พคร ต องม ความร ไม ต ากว าปร ญญาตร ทางการศ กษา หรอ เท ยบเท า หร อค ณว ฒ อ นท ค ร สภาร บรอง โดยต องม ความร ด งต อไปน 1. ภาษาและเทคโนโลย ส าหร บคร 2. การพ ฒนาหล กส ตร 3. การจ ดการเร ยนร 4. จ ตว ทยาส าหร บคร 5. การว ดและการประเม นผลการศ กษา 6. การบร หารจ ดการในโรงเร ยน 7. การว จ ยทางการศ กษา 8. นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษา 9. ความเป นคร มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานท 1 ปฏ บ ต หน าท ทางว ชาการเก ยวก บการพ ฒนาว ชาช พคร อย เสมอ มาตรฐานท 2 ต ดส นใจปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ โดยค าน งถ งผลท จะเก ดข นแก ผ เร ยน มาตรฐานท 3 ม งม นพ ฒนาผ เร ยนให เต มตามศ กยภาพ มาตรฐานท 4 พ ฒนาแผนการสอนให สามารถปฏ บ ต ได เก ดผลจร ง มาตรฐานท 5 พ ฒนาส อการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ มาตรฐานท 6 จ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยเน นผลถาวรท เก ดแก ผ เร ยน มาตรฐานท 7 รายงานผลการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนได อย างม ระบบ มาตรฐานท 8 ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด แก ผ เร ยน มาตรฐานท 9 ร วมม อก บผ อ นในสถานศ กษาอย างสร างสรรค มาตรฐานท 10 ร วมม อก บผ อ นในช มชนอย างสร างสรรค มาตรฐานท 11 แสวงหาและใช ข อม ลข าวสารในการพ ฒนา มาตรฐานท 12 สร างโอกาสให ผ เร ยนได เร ยนร ในท กสถานการณ - 3 -

7 7. ข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เป าหมายภายในป 2561 ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป นระบบโดยเน น หล กสามประการ 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและการเร ยนร ของคนไทย 2. โอกาสทางการศ กษาและเร ยนร 3. ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของสง คมในการบร หารและจ ด การศ กษา ประเด นหล กท ง 3 ประการน ส งผลให คนไทยย คใหม - สามารถเร ยนร ได ด วยตนเอง ร กการอ าน และม น ส ยใฝ เร ยนร ตลอดช ว ต - ม ความสามารถในการส อสาร สามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา ค ดร เร ม สร างสรรค - ม จ ตสาธารณะ ม ระเบ ยบ เห นแก ประโยชน ส วนรวม สามารถท างาน เป นกล ม - ม ศ ลธรรม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม จ ตส าน กและความภ ม ใจใน ความเป นไทย ย ดม นในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ร งเก ยจการท จร ต และต อต านการซ อ ขายเส ยงและสามารถก าวท นโลก - 4 -

8 บทท 2 ภาพรวมและสถานภาพของโรงเร ยน ข อม ลเก ยวก บโรงเร ยน โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ ต งอย เลขท 419/1389 หม 5 ต.เทพาร กษ อ.เม อง จ.สม ทรปราการ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ จ ดต งเม อ พ.ศ ระด บการศ กษาท เป ดสอน ต งแต ระด บช น ประถมศ กษาป ท 1 ถ งระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 6 ผ อ านวยการคนคนแรก ค อ ภราดาว ร ยะ ฉ นทวโรดม ด ารงต าแหน งเม อ พ.ศ จนถ ง พ.ศ ผ อ านวยการคนป จจ บ นค อ ภราดา ผศ.ดร. ว น ย ว ร ยว ทยาวงศ ด ารงต าแหน งเม อ พ.ศ จนถ งป จจ บ น ปร ชญา ว ตถ ประสงค นโยบาย โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการได ด าเน นการสอนส บเน องมาโดยภราดาคณะเซนต คาเบร ยลเป นคณะน กบวชซ งม น กบ ญหล ยส มาร เดอ มงฟอร ต ได ก อต งข นในป พ.ศ.2249 (ค.ศ.1706) ณ ประเทศฝร งเศส ม จ ดม งหมายแรกเร ม เพ ออบรมส งสอนเยาวชนให อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น และม หล กศาสนา เป นแนวทางให เยาวชนประพฤต ตนเป นคนด ตลอดระยะเวลาท โรงเร ยนอ สส มช ญ สม ทรปราการ ได เป ดด าเน นการสอนมาต งแต ป พ.ศ โรงเร ยนเช อว าการให การศ กษา อบรมด วย เน อหาสาระ และค าน ยมท โรงเร ยนย ดถ อปฏ บ ต มา ม ความส าค ญมากต อการพ ฒนาบ คคลท จะเต บโต ข นมาม ค ณภาพท เหมาะสมก บย คสม ยต อไป ปร ชญาของโรงเร ยน 1. จ ดม งหมายของช ว ตค อการร จ กส จธรรมและการเข าถ งองค ส จธรรมส งส ดซ งเป นบ อเก ด ของช ว ต 2. มน ษย ท กคนต องท างาน ความว ร ยะ อ ตสาหะ เป นหนทางไปส ความส าเร จ ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยน 1. ให การศ กษาอบรมน กเร ยนเป นผ ม ความร ม ท กษะ ท งในระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา ซ งจะเป นพ นฐานในการค นคว าหาความร ต อเน องไปตลอดช ว ต 2. ม งสร างให น กเร ยนเป นผ ม ศาสนาและหล กธรรมย ดม น อ นจะช วยให เป นผ สามารถ ด ารงช ว ตในโลกแห งความเป นจร ง แก ป ญหาช ว ตด วยส นต ว ธ ต ดส นใจด วยสต ป ญญา - 5 -

9 และความส ข ม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม นโยบายของโรงเร ยน โรงเร ยนได ก าหนดนโยบายเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ด งน 1. พ ฒนาน กเร ยนให เป นบ คคลท งครบ ค อ พ ฒนาร างกาย สต ป ญญา อารมณ จ ตใจ 2. ปล กฝ งให ม ความร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย อ นเป นว ถ ช ว ตของคนไทยใน ระบอบประชาธ ปไตย ร ร กษาศ ลปว ฒนธรรม และประเพณ อ นด งามของชาต 3. เน นความเป นเล ศทางว ชาการและการปฏ บ ต ความเจนจ ดทางภาษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อ นจะช วยให น กเร ยน ม ท กษะ ม เหต ผล ม ความค ดเป น ตรรกะ ม ระเบ ยบว น ยต อตนเอง เป นคนม ท ศนะกว าง 4. เน นการปฏ บ ต และการปล กฝ งค าน ยมของการเคารพ ในส ทธ ต อก นและก น การม ความค ดสร างสรรค และการผน กก าล งท าความด ร วมก นพ ฒนาช มชนท ตนอาศ ยอย คต พจน ของโรงเร ยน ความว ร ยะ อ ตสาหะน ามาซ งความส าเร จ ค าขว ญของโรงเร ยน ความร ค ค ณธรรม น าช ว ต (เก ง) (ด ) (ม ส ข) ส ประจ าโรงเร ยน แดง - ขาว ส แดง หมายถ ง ความกล าหาญในการต อส ก บอ ปสรรคป ญหาต างๆ รวมท งความ เส ยสละ อดทน ซ งก ค อความว ร ยะ อ ตสาหะท จะน าช ว ตให ประสบก บ ความส าเร จ ส ขาว หมายถ ง ความบร ส ทธ อ นเปร ยบได ก บศาสนา รวมไปถ งความจร งใจ ซ อส ตย อ นเป นค ณธรรม ซ งจะน าไปส ความสงบส ข อ กษรย อ อ ส ช ค าว าอ สส มช ญ หร อ อาศรมช ญ แยกเป นศ พท บาล มคธว า อ สสโม แผลงเป นไทยว า อาศรม หมายความถ ง ก ฏ ท ถ อศ ลบ าเพ ญ ส วนค าว า ช ญ หร อ ช ญญ แยกตามรากศ พท เด มได ธาต ศ พท ว า ช แปลว า ท เก ด และ ญ แปลว า ญาณ หร อความร ช ญ หร อ ช ญญ ค อท เก ดญาณ ความร เม อน าศ พท ท งสองมารวมก นก สามารถแปลได ว า อ สส มช ญ ค อ สถานท ส าหร บบ าเพ ญ พรตและหาว ชาความร น นเอง โดยย งคงความหมายภาษาอ งกฤษ Assumption ว าการได ร บ เก ยรต ยกข นสวรรค ท งกายและว ญญาณของพระนางมาร อา พระมารดาของพระเยซ คร สตเจ า - 6 -

10 ดอกไม ประจ าโรงเร ยน : ดอกนนทร นนทร เป นพ ชย นต นผล ดใบขนาดกลาง ข นได ในท กพ นท ข นง ายเต บโตเร ว แข งแรง ม ประโยชน ในแง สม นไพรและเน อไม ม ราคา ดอกม ส เหล องสดใสเป นช อต งทรงส งเป นเจด ย ยอดแหลม พ นพ มใบ ช ว ตและการเต บโตของต นนนทร ให ข อค ดแก น กเร ยนโรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ การผล ดใบค อ การเปล ยนระด บช นการศ กษาไปส การเต บโตท กล าแกร งกว าเด ม ดอกส เหล องสดใส ค อความสดช นแห งว ย ช อส งเป นทรงเจด ย ยอดแหลมพ นพ มใบค อการสร างรากฐานการศ กษาท ม นคง สามารถให ความร แก น กเร ยนจนเพ ยบพร อมด วยค ณธรรม จร ยธรรม ความเต บกล าแห งป ญญาเพ อ ออกไปสร างสรรค ส งคมของประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ อาคารสถานท โรงเร ยนได พ ฒนาแหล งการเร ยนร มาโดยตลอด ป จจ บ นม อาคารเร ยน 5 หล ง อาคาร ประกอบ 3 หล ง รวมจ านวนห องเร ยนท งหมด 95 ห อง ห องประกอบการ 30 ห อง ได แก ห องปฏ บ ต การเคม ห องปฏ บ ต การช วว ทยา ห องปฏ บ ต การฟ ส กส ห องเร ยนส เข ยว ห องปฏ บ ต การ ภาษาจ น ห องนาฏศ ลป ห องดนตร ไทย ห องวงโยธวาท ต ห อง Robot ห องอภ บาล ห องปฏ บ ต การการ งานอาช พฯ ห องปฏ บ ต การศ ลปะ ห องแนะแนว ห องล กเส อ ห องโสตฯ ห องฝ กอบรม ห องปฏ บ ต การ น กข าว Cyber เร อนพยาบาล ห องดนตร สากล 2 ห อง ห องประช ม 4 ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 6 ห อง โรงเร ยนม คอมพ วเตอร เพ อการค นคว าของผ เร ยน โดยแยกได ด งน สถานท อาคาร จ านวน (เคร อง) สถานท อาคาร จ านวน (เคร อง) ห องคอมพ วเตอร 1 มงฟอร ต 53 ห องคอมพ วเตอร 5 มงฟอร ต 56 ห องคอมพ วเตอร 2 มงฟอร ต 52 ห องคอมพ วเตอร 6 หล ยส ชาแนล 60 ห องคอมพ วเตอร 3 มงฟอร ต 60 ห องคอมพ วเตอร EP เซนต คาเบร ยล 30 ห องคอมพ วเตอร 4 มงฟอร ต 55 ห องฝ กอบรม ฝ กอบรม 15 ห องสม ด เซนต คาเบร ยล 28 รวมจ านวนท งหมด 409 เคร อง ห องสม ดของโรงเร ยน แบ งเป นห องสม ดระด บประถมศ กษาและห องสม ดระด บม ธยมศ กษา ม หน งส อจ านวน 97,700 เล ม - ห องสม ดประถมศ กษา ม หน งส อท งหมด 44,254 เล ม จ าแนกเป น หน งส อว ชาการ วารสาร สารคด บ นเท ง อ างอ ง นวน ยาย และเร องส น ม อ นเตอร เน ตบร การส าหร บการค นคว าของ ผ เร ยน จ านวน 19 เคร อง - ห องสม ดม ธยมศ กษา ม หน งส อท งหมด 45,428 เล ม จ าแนกเป น หน งส อว ชาการ - 7 -

11 วารสาร สารคด บ นเท ง อ างอ ง นวน ยาย และเร องส น ม อ นเตอร เน ตบร การส าหร บการค นคว าของ ผ เร ยน จ านวน 12 เคร อง - ห องสม ด English Program ม หน งส อท งหมด 8,018 เล ม จ าแนกเป น หน งส อ ว ชาการ วารสาร สารคด บ นเท ง อ างอ ง นวน ยาย และเร องส น คอมพ วเตอร 4 เคร อง - 8 -

12 ข อม ลเก ยวก บช มชนและผ ปกครอง สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะเป นหม บ านจ ดสรร โรงเร ยน โรงงาน อ ตสาหกรรมและโรงพยาบาล ม ประชากรประมาณ 150,000 คน บร เวณใกล เค ยงโดยรอบโรงเร ยน ได แก - โรงเร ยนเซนต โยเซฟท พว ล โรงเร ยนอน บาลบ ษยมาส โรงเร ยนอน บาลจ นทนา โรงเร ยนส ร ว ฒ ว ทยา โรงเร ยนบางเม องเข ยนผ องอน สรณ โรงเร ยนอน บาลอ ท พย - หม บ านท พว ล หม บ านธนาภ รมย หม บ านชวนช น หม บ านทว ทอง หม บ านเด นช ย หม บ านไอร ช หม บ านบ านสวนย งย น เทศบาลต าบลบางเม อง ส าน กงาน ประก นส งคม โรงพยาบาลจ ฬาร ตน 2 โรงพยาบาลจ ฬาเวช บร ษ ทฮ โน แห งประเทศ ไทย บร ษ ท น ปปอน เดนโซ แห งประเทศไทย เทศบาลส าโรงเหน อ บร ษ ท TOYOTA United อาช พหล กของคนในช มชน ค อ การท าธ รก จส วนต ว การประกอบก จการ การท างานใน โรงงานอ ตสาหกรรม เน องจากจ งหว ดสม ทรปราการเป นพ นท ม สถานประกอบการ แหล งธ รก จ โรงงาน ประชาชนส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ประเพณ และศ ลปว ฒนธรรมท องถ นของจ งหว ด สม ทรปราการท ร จ กโดยท วไป ค อ ประเพณ ร บบ ว ประเพณ สงกรานต พระประแดง โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ บร หารงานข นตรงต อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห ง ประเทศไทยโดยม ผ อ านวยการเป นผ บร หารส งส ดของโรงเร ยน ม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนและ คณะกรรมการสถานศ กษา ท าหน าท เสนอความค ดเห น และให ค าแนะน าการด าเน นงานของโรงเร ยน การบร หารงานของโรงเร ยนม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยน คณะกรรมการสว สด การคร คณะอน กรรมการฝ ายว ชาการ คณะอน กรรมการฝ ายปกครอง คณะอน กรรมการฝ ายก จกรรม ท า หน าท ช วยเหล อในการบร หาร การวางแผน และจ ดสว สด การ นอกจากน การบร หารโรงเร ยนย งได ร บ การสน บสน นจากสมาคมศ ษย เก า และสมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ โครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยน ประกอบด วย ฝ ายต างๆ ได แก ส าน กผ อ านวยการ ฝ ายธ รการ - การเง น ฝ ายว ชาการ ฝ ายปกครอง ฝ ายก จกรรม และฝ ายบร การ โดยแต ละฝ ายม ห วหน าฝ ายเป นผ ร บผ ดชอบการ บร หารงานของฝ าย - 9 -

13 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ 2553 ม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย คณะกรรมการอ านวยการ สมาคมผ ปกครองและคร ฯ คณะกรรมการท ปร กษาผ อ านวยการ ผ แทนผ ร บใบอน ญาต / ผ จ ดการ / ผ อ านวยการ สมาคมศ ษย เก าฯ ส าน กผ อ านวยการ ฝ ายว ชาการ ฝ ายปกครอง ฝ ายก จกรรม ฝ ายธ รการ-การเง น ฝ ายบร การ - งานบร หารฝ าย - งานนโยบายและแผน - งานว จ ยและพ ฒนา - งานพ ฒนาบ คคลากร - งานมาตรฐานค ณภาพการศ กษา - งานว ทยสนเทศ - งานอภ บาล - งานตรวจสอบ/ทะเบ ยนทร พย ส น - งานบร หารฝ าย - งานหล กส ตร/การสอน - แผนก English Program - งานน เทศภายใน - งานส งเสร มว ชาการ - งานว ดและประเม นผล - งานแนะแนว - งานห องสม ด - งานโสตท ศน ปกรณ - งานบร หารฝ าย - งานระด บช น/ด แลน กเร ยนหญ ง - งานความประพฤต น กเร ยน - งานสว สด ภาพน กเร ยน - งานส งเสร มประชาธ ปไตย - งานบร หารฝ าย - งานล กเส อ - งานร กษาด นแดน - งานดนตร - งานก ฬา - งานส มพ นธ ช มชน แผนกธ รการ - งานบร หารแผนกธ รการ - งานสารบรรณ - งานประชาส มพ นธ - งานทะเบ ยน - งานวารสาร - งานยานพาหนะ - งานการต างประเทศ แผนกการเง น การเง น - งานบร หารแผนกการเง น - งานบ ญช - งานการเง น - งานจ ดซ อ - งานพ สด คร ภ ณฑ - งานม น มาร ท - งานบร หารฝ าย - งานพน กงาน - งานอาคารสถานท - งานส ขอนาม ย - งานร กษาความปลอดภ ย/ จราจร - งานโภชนาการ - งานรถร บส งน กเร ยน

14 สถานภาพโรงเร ยน จากการว เคราะห สถานภาพของโรงเร ยนอ สส มช ญสม ทรปราการ เก ยวก บป จจ ยท เป น จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอ ปสรรค (Threat) สร ปได ด งน จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) 1. ผ บร หารส งส ดเป นน กบวชอ ท ศตนในการ พ ฒนาโรงเร ยน 2. บ คลากรม ความสามารถและให ความ ร วมม อส ง 3. บ คคลากรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 4. คร ม ว ฒ ความร ความสามารถ ตรงก บ งานท ร บผ ดชอบ 5. น กเร ยนส วนใหญ ม ความพร อมท งด าน สต ป ญญาและท นทร พย 6. ผ ปกครองและช มชนให ความร วมม อด 7. โรงเร ยนม ช อเส ยงเป นท ยอมร บจาก ผ ปกครองและช มชน 8. โรงเร ยนม งบประมาณในการบร หารอย าง เพ ยงพอ 9. โรงเร ยนปลอดส งเสพต ด 10. ม สว สด การอย างเพ ยงพอ โอกาส (Opportunity) 1. พรบ การศ กษากระต นให โรงเร ยนได พ ฒนาตนเองได มากย งข น 2. ม อ สระในการจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา เป นเอกล กษณ ของตนเอง 3. องค กรภายนอก ผ ปกครอง ช มชนให การ สน บสน นด 4. การสน บสน นจากคณะกรรมการ การศ กษาของม ลน ธ ฯ 1. การบร หารจ ดการบางด านย งขาด ประส ทธ ภาพ 2. การส อสารและประสานงานภายในย งไม ช ดเจน 3. ขาดการทบทวนและประเม นการท างาน อย างเป นระบบ 4. การใช เทคโนโลย ย งไม เต มประส ทธ ภาพ 5. ผ เร ยนบางส วนย งขาดส าน กในการใช ทร พยากรอย างประหย ด 6. ห องประกอบการสอนย งม ไม เพ ยงพอ อ ปสรรค (Threat) 1. บ คลากรท เก ยวข องบางส วนย งไม เข าใจใน ว ถ จ ตของน กบ ญหล ยส มาร ฯ 2. บ คลากรบางส วนขาดความร บผ ดชอบใน การปฏ บ ต 3. หน าท ของตนเองและเพ อส วนรวม 4. ภาวะทางเศรษฐก จส งผลกระทบต อ บ คลากรท กๆส วน 5. สภาพการจราจรต ดข ดในช วโมงเร งด วน 6. โรงเร ยนม ภาระงานมากข นจากการเปล ยน นโยบายของเขตพ นท การศ กษา

15 บทท 3 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน โรงเร ยนม มาตรฐานการศ กษาระด บสากล พ ฒนาตนส ค ณภาพช ว ตตามว ถ จ ตน กบ ญหล ยส พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญและพ ฒนาผ เร ยน ท กม ต ตามศ กยภาพของบ คคล 2. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท สมบ รณ 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ให ม ประส ทธ ภาพม มาตรฐานสากล สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต และมาตรฐานการศ กษาม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย 4. ส งเสร มและพ ฒนาความส มพ นธ ก บช มชนและภาค เคร อข าย ค าน ยม 1. การส อสารอย างเป ดเผย การส อสารอย างเป ดเผย ตรงไปตรงมา กระต อร อร น เต มใจในการให ข อม ลและร บ ฟ ง แลกเปล ยนความค ดเห นก บเพ อร วมงาน บ คคลภายนอก 2. การท างานเป นท ม การผสมผสานความแตกต างของบ คคล ท งแนวความค ด ท กษะ ความร ความสามารถ ช วยเหล อและเป นก าล งใจให ก นและก น เพ อฟ นฝ าไปส ความส าเร จร วมก น 3. ประส ทธ ภาพในการท างาน การท างานโดยเน นการพ ฒนาตนเองและว ธ การท างานให ด ท ส ดอย เสมอด วยการ วางแผน แสวงหาแนวทางป องก น รวมท งประเม นทางเล อกและต ดส นใจแก ป ญหา เพ อให สามารถบรรล เป าหมายท ต งไว ด วยการใช ทร พยากรอย างประหย ดและใช เวลาอย างค มค า 4. ความร บผ ดชอบต อหน าท การร บร เข าใจและส าน กในบทบาทหน าท ของตนเองด วยความร บผ ดชอบ และ บร หารทร พยากรต างๆให บรรล เป าหมาย รวมท งกล าต ดส นใจและยอมร บผลการ ต ดส นใจน นโดยไม ผล กภาระให ผ อ น

16 5. ความร ความสามารถและสร างสรรค ส งใหม ประเม นความร ความสามารถและท กษะต างๆท ม อย ให เหมาะสมก บงานท ร บผ ดชอบ ขณะเด ยวก นท างานพร อมก บแสวงหาความร สร างสรรค ส งใหม และพ ฒนาส ความ เป นเล ศอย เสมอ 6. ความซ อส ตย และม จ ดย น ท างานด วยส าน กในค ณธรรมจร ยธรรมภายใต หล กการอ นถ กต องอย างโปร งใส ตรงไปตรงมา และเป นธรรม เป าหมาย เป าหมายท 1 น กเร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค เป าหมายท 2 น กเร ยนท กระด บช น ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยท กรายว ชาต งแต ระด บ 3 ข น ไป เป าหมายท 3 น กเร ยนม พ ฒนาการครบท กม ต ร างกาย อารมณ สต ป ญญาและจ ตว ญญาณ เป าหมายท 4 คร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบ หม น พ ฒนาตนเองเข าก บ ช มชนได ด และม คร เพ ยงพอ เป าหมายท 5 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน น น กเร ยนเป นส าค ญ เป าหมายท 6 โรงเร ยนม การบร หารจ ดการเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ เป าหมายท 7 โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตรสถานศ กษาม มาตรฐานการศ กษาระด บสากล เป าหมายท 8 โรงเร ยนม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การส งเสร มใช แหล งการเร ยนร และภ ม ป ญญา เป าหมายท 9 โรงเร ยนม ภาค เคร อข ายท งภายในประเทศและต างประเทศท ม ส วนในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา

17 เป าหมายท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค พ นธก จ 2 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท สมบ รณ สมศ.รอบสาม ( ) สพฐ.พ.ศ มาตรฐาน 1 ผลการจ ดการศ กษา 2 ผ เร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค 2.1 ผ เร ยนเป นล กท ด ของพ อแม ผ ปกครอง 2.2 ผ เร ยนเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน 2.3 ผ เร ยนม การบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม FSG มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ ง ประสงค 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 1.1 ส งเสร มสน บสน นจ ดก จกรรมให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ยและหล กธรรม เบ องต นของศาสนาท ตนน บถ อ น กเร ยนร อยละ 96 ว น ย ม ความร บผ ดชอบ และปฏ บ ต ตนตามหล กธรรมเบ องต นของศาสนาท ตนน บถ อ 1.โครงการ SMART STUDENT (ปค) 1. What you do is the best 2. Footstep Ahead to Virtue 3. Best of the Best 4. We Love Our School. 2. โครงการว ถ พ ทธ (ปค) 2.1 ก จกรรมธรรมะในโรงเร ยน (ปค) 2.2 ก จกรรมว นเข าพรรษา (วก) 2.3 ก จกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤด ร อน (วก) 2.4 ก จกรรม Peace Ethics for Kids Project (EP) 3. โครงการเจร ญช ว ตตามว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร (สน) 1. ก จกรรมค ายพ ฒนาจร ยธรรมหล ยส มาร คร งท ก จกรรมอบรมจ ตตารมณ น กบ ญหล ยส มาร ย คร ใหม และ พน กงาน

18 3. ก จกรรม ACSP แบ งป นความร กเทศกาลพระคร สตสมภพ 4. ก จกรรมค ายเพ อนน กบ ญมงฟอร ต คร งท ก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาชนบท 6. ก จกรรมอบรมเน อหาสาระว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร คร ผ สอน 7. ก จกรรมจ ดท าหน งส อค ม อ Homeroom 8. ก จกรรมพ ธ ม สซาส ปดาห น กบ ญหล ยส (ก.ค.และเม.ย.) 4. โครงการส งเสร มบรรยากาศการศ กษาคาทอล ก (สน) 1. ก จกรรมส มมนาฟ นฟ จ ตใจคร คาทอล ก 2. ก จกรรมอบรมคร ค าสอน 3. ก จกรรมส งคร เข าร วมส มมนาคร ผ ด แลองค กรคาทอล ก 4. ก จกรรมส มมนาฟ นฟ จ ตใจน กเร ยนคาทอล ก 5. ก จกรรมค ายน กเร ยนผ น าหล ยส มาร 6. ก จกรรมส งน กเร ยนร วมค ายผ น าน กเร ยนองค กรคาทอล ก 7. ก จกรรมเข าเง ยบน กเร ยนเตร ยมร บศ ลศ กด ส ทธ 8. ก จกรรมส งน กเร ยนเข าร วมงานว นรวมพล ง/รวมพล ชมรมกองหน าร าเร งพลศ ลและวายซ เอส 9. ก จกรรมกระแสเร ยกส ญจร 10. ก จกรรมคร สตศาสน ส ญจร 11. ก จกรรมส งเสร มความศร ทธา 12. ก จกรรมพ ธ ม สซาขอบพระค ณโอกาสต นเด อน 13. ก จกรรมสอนค าสอนในโรงเร ยนและจ ดห องค าสอน 14. ก จกรรมงานสมโภชพระกายและพระโลห ตของพระคร ตส เจ า 15. ก จกรรมฉลองว ดพระบ ดาเจ า 16. ก จกรรมและพ ธ ม สซาฯสมโภชแม พระร บเก ยรต ยกข น สวรรค ว นอ สส มช ญ 17. ก จกรรมพ ธ ม สซาขอบพระค ณโอกาสเป ด 18. ก จกรรมและพ ธ ม สซาฯฉลองคร สตสมภพและโมทนา พระค ณ 19. ก จกรรมว นพระค มภ ร (งานว นว ชาการ)

19 1.1 ส งเสร มสน บสน นจ ดก จกรรมให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ยและหล กธรรม เบ องต นของศาสนาท ตนน บถ อ น กเร ยนร อยละ 96 ม ความซ อส ตย ส จร ต 1. โครงการร กษ ด (ปค.) 1. มาตรการของหายได ค น (ปค.) 2. ก จกรรมธนาคารความด (ปค.) 3. มาตรการซ อส ตย ในการสอบ (วก.) 4. มาตรการเขตปลอดลอกการบ าน (ปค.) 1.1 ส งเสร มสน บสน นจ ดก จกรรมให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ยและหล กธรรม เบ องต นของศาสนาท ตนน บถ อ น กเร ยนร อยละ 96 ม ความกต ญ กตเวท 1. โครงการเท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย (กก.) 1. ก จกรรมว นแม แห งชาต 2. ก จกรรมว นพ อแห งชาต 3. ก จกรรมว นคล ายว นสถาปนาน กบ ญหล ยส มาร 2.โครงการว นส าค ญทางล กเส อ (กก.) 1. ก จกรรมสถาปนาล กเส อ 2. ก จกรรมว นมหาธ รราชเจ า 3. โครงการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมและ ประเพณ ไทย (กก.) 1. ก จกรรมว นไหว คร (กก.) 2. ก จกรรมว นคร แห งชาต (กก.) 3. ก จกรรมม ท ตาสรรเสร ญค ณ (กก.) 4. ก จกรรมว นสงกรานต (กก.) 5. ก จกรรมลอยกระทง (กก.) 6. ก จกรรมว นเด กแห งชาต (กก) 7. ก จกรรมงามอย างไทยใส ใจว ฒนธรรม (ปค)

20 1.1 ส งเสร มสน บสน นจ ดก จกรรมให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ยและหล กธรรม เบ องต นของศาสนาท ตนน บถ อ น กเร ยนร อยละ 96 ม เมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และเส ยสละเพ อส วนรวม 1. โครงการท กษะช ว ต (ปค) 1. ก จกรรมปล กป าชายเลน (ปค) 2. ก จกรรมพ เย อนน อง (ปค) 3. ก จกรรม Giving and Sharing (ปค) 2. โครงการ Civic Sense (ปค) 1. ก จกรรมห องเร ยนด เด น (ปค) 2. ก จกรรมแยกขยะ / ภาชนะ (บก) 3. มาตรการร กษาความสะอาดท งภายในและภายนอก ห องเร ยน(ปค) 4. ก จกรรม Big Cleaning Day (กก/ปค) 3. โครงการเจร ญช ว ตตามว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร (สน) 1. ก จกรรมค ายพ ฒนาจร ยธรรมหล ยส มาร คร งท ก จกรรมอบรมจ ตตารมณ น กบ ญหล ยส มาร ย คร ใหม และ พน กงาน 3. ก จกรรม ACSP แบ งป นความร กเทศกาลพระคร สตสมภพ 4. ก จกรรมค ายเพ อนน กบ ญมงฟอร ต คร งท ก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาชนบท 6. ก จกรรมอบรมเน อหาสาระว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร คร ผ สอน 7. ก จกรรมจ ดท าหน งส อค ม อ Homeroom 8. ก จกรรมพ ธ ม สซาส ปดาห น กบ ญหล ยส (ก.ค.และเม.ย.) 1.2 ส งเสร มสน บสน นจ ดก จกรรมให น กเร ยนม ว ถ ช ว ตอย างพอเพ ยง ม จ ตอาสา จ ตสาธารณะและอน ร กษ ส งแวดล อม น กเร ยนร อยละ 96 ประหย ด ร จ กใช ทร พย ส งของส วนตน และส วนรวมอย างค มค า

21 1. โครงการเด นตามรอยเท าพ ออย าง พอเพ ยง (ปค.) 1. มาตรการการรณรงค เร องการประหย ด 2. ก จกรรม บ ญช รายร บรายจ าย 3. ก จกรรม BIO GREEN BANK 4. ก จกรรม RECYCLE PRODUCTS 5. บทความช ว ตพอเพ ยง (ธก) 2. โครง Civic Sense (ปค) 1. ก จกรรมห องเร ยนด เด น (ปค) 2. ก จกรรมแยกขยะ / ภาชนะ (บก) 3. มาตรการร กษาความสะอาดท งภายในและภายนอก ห องเร ยน (ปค) 4. ก จกรรม Big Cleaning Day (กก/ปค) 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 ภ ม ใจในความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย น ยมไทยและด ารงไว ซ งความเป นไทย 1. โครงการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย (กก.) 1. ก จกรรมว นไหว คร (กก.) 2. ก จกรรมว นคร แห งชาต (กก.) 3. ก จกรรมม ท ตาสรรเสร ญค ณ (กก.) 4. ก จกรรมว นสงกรานต (กก.) 5. ก จกรรมลอยกระทง (กก.) 6. ก จกรรมว นเด กแห งชาต (กก) 7. ก จกรรมงามอย างไทยใส ใจว ฒนธรรม (ปค)

22 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 ร และเข าใจถ งความแตกต างของ แต ละศาสนาว าม ส วนสร างความเป นเอกล กษณ ของตน (BSG) 1. โครงการว ถ พ ทธ. (ปค) 1. ก จกรรมธรรมะในโรงเร ยน (ปค.) 2. ก จกรรมว นเข าพรรษา (วก) 3. ก จกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤด ร อน (วก) 4. ก จกรรม Peace Ethics for Kids Project (EP) 2. โครงการเจร ญช ว ตตามว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร (สน) 1. ก จกรรมค ายพ ฒนาจร ยธรรมหล ยส มาร คร งท ก จกรรมอบรมจ ตตารมณ น กบ ญหล ยส มาร ย คร ใหม และ พน กงาน 3. ก จกรรม ACSP แบ งป นความร กเทศกาลพระคร สตสมภพ 4. ก จกรรมค ายเพ อนน กบ ญมงฟอร ต คร งท ก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาชนบท 6. ก จกรรมอบรมเน อหาสาระว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร คร ผ สอน 7. ก จกรรมจ ดท าหน งส อค ม อ Homeroom 8. ก จกรรมพ ธ ม สซาส ปดาห น กบ ญหล ยส (ก.ค.และเม.ย.) 3. โครงการส งเสร มบรรยากาศการศ กษาคาทอล ก (สน) 1. ก จกรรมส มมนาฟ นฟ จ ตใจคร คาทอล ก 2. ก จกรรมอบรมคร ค าสอน 3. ก จกรรมส งคร เข าร วมส มมนาคร ผ ด แลองค กรคาทอล ก 4. ก จกรรมส มมนาฟ นฟ จ ตใจน กเร ยนคาทอล ก 5. ก จกรรมค ายน กเร ยนผ น าหล ยส มาร 6. ก จกรรมส งน กเร ยนร วมค ายผ น าน กเร ยนองค กรคาทอล ก 7. ก จกรรมเข าเง ยบน กเร ยนเตร ยมร บศ ลศ กด ส ทธ 8. ก จกรรมส งน กเร ยนเข าร วมงานว นรวมพล ง/รวมพล ชมรมกองหน าร าเร งพลศ ลและวายซ เอส 9. ก จกรรมกระแสเร ยกส ญจร 10. ก จกรรมคร สตศาสน ส ญจร

23 11. ก จกรรมส งเสร มความศร ทธา 12. ก จกรรมพ ธ ม สซาขอบพระค ณโอกาสต นเด อน 13. ก จกรรมสอนค าสอนในโรงเร ยนและจ ดห องค าสอน 14. ก จกรรมงานสมโภชพระกายและพระโลห ตของพระคร ตส เจ า 15. ก จกรรมฉลองว ดพระบ ดาเจ า 16. ก จกรรมและพ ธ ม สซาฯสมโภชแม พระร บเก ยรต ยกข น สวรรค ว นอ สส มช ญ 17. ก จกรรมพ ธ ม สซาขอบพระค ณโอกาสเป ด 18. ก จกรรมและพ ธ ม สซาฯฉลองคร สตสมภพและโมทนา พระค ณ 19. ก จกรรมว นพระค มภ ร (งานว นว ชาการ) 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 เคารพศ กด ศร ของความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ(BSG) 1. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตย (ปค.) 1. ก จกรรมเล อกต งสภาน กเร ยน 2. แผนงานสภาน กเร ยน 3. ก จกรรม TO BE GOOD LEADER 4. ก จกรรมสายส มพ นธ น องพ ACSP 5. ACSP STUDENT S ABILITY DEVELOPMENT PROJECT

24 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 อ อนน อม ถ อมตน ปฏ บ ต ตน เป นผ ร บใช ท ด ของเพ อนร วมส งคม และไม ละเลยท จะกระท า ความด ท ท าได ( BSG) 1. โครงการ SMART STUDENT (ปค.) 1. What you do is the best 2. Footstep Ahead to Virtue 3. Best of the Best 4. We Love Our School. 2. โครงการเจร ญช ว ตตามว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร (สน) 1. ก จกรรมค ายพ ฒนาจร ยธรรมหล ยส มาร คร งท ก จกรรมอบรมจ ตตารมณ น กบ ญหล ยส มาร ย คร ใหม และ พน กงาน 3. ก จกรรม ACSP แบ งป นความร กเทศกาลพระคร สตสมภพ 4. ก จกรรมค ายเพ อนน กบ ญมงฟอร ต คร งท ก จกรรมค ายอาสาพ ฒนาชนบท 6. ก จกรรมอบรมเน อหาสาระว ถ จ ตน กบ ญหล ยส มาร คร ผ สอน 7. ก จกรรมจ ดท าหน งส อค ม อ Homeroom 8. ก จกรรมพ ธ ม สซาส ปดาห น กบ ญหล ยส (ก.ค.และเม.ย.) 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 สามารถเล อกและต ดส นใจ ม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ต อผ อ อนว ย (BSG) 1. โครงการส งเสร มประชาธ ปไตย (ปค.)

25 1. ก จกรรมเล อกต งสภาน กเร ยน 2. แผนงานสภาน กเร ยน 3. ก จกรรม TO BE GOOD LEADER 4. ก จกรรมสายส มพ นธ น องพ ACSP 5. ACSP STUDENT S ABILITY DEVELOPMENT PROJECT 2. โครงการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมและ ประเพณ ไทย (กก.) 1. ก จกรรมว นไหว คร (กก.) 2. ก จกรรมว นคร แห งชาต (กก.) 3. ก จกรรมม ท ตาสรรเสร ญค ณ (กก.) 4. ก จกรรมว นสงกรานต (กก.) 5. ก จกรรมลอยกระทง (กก.) 6. ก จกรรมว นเด กแห งชาต (กก) 7. ก จกรรมงามอย างไทยใส ใจว ฒนธรรม (ปค) 3. โครงการ SMART STUDENT (ปค.) 1. What you do is the best 2. Footstep Ahead to Virtue 3. Best of the Best 4. We Love Our School 1.3 ส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนม จ ตส าน กความเป นไทย เห นค ณค าภ ม ป ญญาไทย เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ด ารงช ว ตอย ในส งคมโดยส นต ธรรม ย ต ธรรมและม ภราดรภาพ อ อนน อมถ อมตน ปฏ บ ต ตนเป นผ ร บใช ท ด ของเพ อน ร วมส งคมและไม ละเลยท จะกระท าความด สามารถเล อกต ดส นใจม ค าน ยมและคต ประจ าใจท ด ปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ต อผ อ อนว ยม จรรยามารยาทเป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม 1 ( ) น กเร ยนร อยละ 96 ม จรรยามารยาท เป นส ภาพชนและเป นท ยอมร บของส งคม (BSG) 1. โครงการ SMART STUDENT (ปค.) 1. What you do is the best 2. Footstep Ahead to Virtue 3. Best of the Best 4. We Love Our School

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร

ก จกรรมเสร มหล กส ตร ส าน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แนวปฏ บ ต ในการจ ด ก จกรรมเสร มหล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กส ตรประกาศน

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล รายงานการว จ ย เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร เขตบางแค จ งหว ดกร งเทพมหานคร 1 บทค ดย อ จ ดม งหมายของการว

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555)

แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) แผนกลย ทธ เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนราช น ฉบ บท 4 (ป การศ กษา 2553-2555) คานา โรงเร ยนราช น ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และด าเน นการตามแผนอย างต อเน อง ต งแต ป การศ กษา 2542 เพ อเป

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information