ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร"

Transcription

1 ระบบการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา ท กโรงเร ยนจะต องจ ดให ม ระบบการประก นการศ กษาภายใน เพ อสร างความม นใจให แก ผ ท เก ยวข องว าผ เร ยนท กคนจะได ร บการศ กษาท ม จากโรงเร ยน เพ อพ ฒนาความร ความสามารถและ ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาและระบบการประก นการศ กษาภายใน ซ ง เป นกระบวนการพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง โดยให สถานศ กษาย ดหล กการม ส วนร วมของช มชน และหน วยงานท เก ยวข องโดยการส งเสร ม สน บสน นและกาก บ ด แลของหน วยงานต นส งก ด โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได พ ฒนาระบบการประก นการศ กษาของโรงเร ยนให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเร มจากการต งคณะท างานศ กษาร ปแบบว ธ การประก น การศ กษา และจ ดท าเอกสาร ค ม อ เผยแพร ให คร และบ คลากรโรงเร ยนได ศ กษา ตระหน กถ งความส าค ญ ของการประก นการศ กษา และให ความร วมม อในการปฏ บ ต งานต าง ๆ เพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน โดยโรงเร ยนได วางแผนการด าเน นการประก นการศ กษาเป นวงจรการ ประก นการศ กษาได ด งน พ ฒนำ ค ณภำพ กำรศ กษำ อย ำง ต อเน อง กำหนด มำตรฐำน กำรศ กษำ โรงเร ยน จ ดท ำ แผนพ ฒน ำกำรจ ด กำรศ กษำ จ ดท ำ รำยงำน ประจำป วงจรการประก นการศ กษา โรงเร ยนสตร นนทบ ร จ ดระบบ บร หำรและ สำรสนเทศ ประเม น ค ณภำพ ภำยใน ต ดตำม ตรวจสอบ ค ณภำพ ดำเน นงำน ตำม แผนพ ฒน ำ แผนภ ม แสดงวงจรการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

2 ๒ องค ประกอบท ๑ การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โรงเร ยนได แต งต งคณะทางานยกร างมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยเป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายม ส วนร วมในการกาหนดมาตรฐานและตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ร วม ค ดร วมกาหนดจ ดเน นท สะท อนอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยน ซ งโรงเร ยนและคณะกรรมการ สถานศ กษาร วมก นก าหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน ๑๕ มาตรฐาน ๖๘ (เพ มเต ม จากมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานในมาตรฐานท ๒ อ ก ๓ ) เพ อสร างเสร มอ ตล กษณ ของโรงเร ยน ก าหนดค าเป าหมายความส าเร จของท กมาตรฐานและท ก เพ อน าไปเป นแนวทางในการพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน โดยได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษา และประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข องทราบ เช น ต ดป ายประกาศภายในโรงเร ยน การประช มคร ประจ าเด อน การประช มผ ปกครอง การประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เผยแพร ในระบบอ นทราเน ตภายในโรงเร ยน เผยแพร ทาง อ นเทอร เน ต เป นต น

3 ๓ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง กาหนดค าเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได กาหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยว เคราะห และส งเคราะห มา จากมาตรฐานการศ กษาการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งมาตรฐานและท กาหนด สะท อนให เห นอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยนท เด นช ด ซ งในป การศ กษา ๒๕๕๖ น โรงเร ยน ได กาหนด ค าเป าหมายความสาเร จท กมาตรฐานและ โดยม การดาเน นงานก จกรรม โครงการเพ อ ข บเคล อนและพ ฒนาการศ กษาให เป นไปอย างต อเน องและย งย น ด งน ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และ ป ญหาทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม กล าแสดงออกอย างเหมาะสม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรม ด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/ น นทนาการ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑ ๕.๐๐ ๔.๕๖ ๕ ด เย ยม

4 ๔ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๒,๘๗๔ ๒,๕๒๙ ๘๘.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๔ ๔ ด มาก อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ งความ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม เส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร ว และสถาบ น ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๒,๘๗๔ ๒,๕๕๘ ๘๙.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๒,๘๗๔ ๒,๕๕๘ ๘๙.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๒ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (๕ ) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยนและ ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ผลงาน จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๐ ๘๙.๗๗ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๒,๔๗๐ ๘๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๒,๖๔๐ ๙๑.๘๖ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๓๐ ๙๔.๙๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๓ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๕ ด เย ยม

5 ๕ มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ งและด และ ส อสารโดยการพ ด หร อเข ยนตามความค ด ของตนเอง ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ด วยความภาคภ ม ใจ จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๘๘ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๐๐๐ ๖๙.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๗๐ ๓ ด ๒,๘๗๔ ๒,๓๐๐ ๘๐.๐๓ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๑,๙๐๐ ๖๖.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๖๗ ๓ ด ค าเป าหมายมาตรฐานท ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ร อยละ/ ค าน าหน ก แปล ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ในผ านเกณฑ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม อย ในผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการท ด ข น ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม กว าเด ม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๕ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม

6 มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก ๖ แปล ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๐ ๙๗.๔๓ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม และภ ม ใจในผลงานตนเอง ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๒,๘๗๔ ๒,๗๕๐ ๙๕.๖๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๖ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ด เย ยม

7 ๗ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) จานวน คร ท งหมด จานวนคร ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมาย ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ด การเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของ ผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตอบสนองความแตกต างระหว าง บ คคลและพ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ก บการนาบร บทและภ ม ป ญญาของ ท องถ นมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วย ว ธ การท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า คาปร กษา และแก ไข ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ช ว ตด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการ ๑๓๘ ๑๓๕ ๙๗.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชา ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ร บมอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๗ ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ๕ ด เย ยม

8 ๘ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ค า น าหน ก แปล ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ใช ข อม ลผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป น ฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ให พร อมร บ การกระจายอานาจ ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การบร หารการจ ดการศ กษา ๘.๖ ผ บร หารให คาแนะนา ค าปร กษาทางว ชาการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพ และเต มเวลา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ค า น าหน ก แปล ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตามท ระเบ ยบกาหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ด แล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และข บเคล อนการดาเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมใน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม การพ ฒนาสถานศ กษา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

9 ๙ มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ค า น าหน ก แปล ๑๐.๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ก บท องถ น ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยน ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก เล อกเร ยนตาม ความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๑๐.๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ และ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก นาผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๐ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนา เต มศ กยภาพ (๑๐ ) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สาหร บผ เร ยน ค า น าหน ก แปล ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม

10 ค า น าหน ก ๑๐ แปล ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม และความปลอดภ ยของผ เร ยน ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ค า น าหน ก แปล ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ด การศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศ ในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา สถานศ กษา ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม น ภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา ๑๒.๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ด มาก ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ด เย ยม

11 ๑๑ ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร มสน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร (๑๐ ) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษาเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของ สถานศ กษารวมท งผ ท เก ยวข อง ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากร ภายในสถานศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ ครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง ค า น าหน ก แปล ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น (๕ ) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ของสถานศ กษา ๑๔.๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ของสถานศ กษา ค า น าหน ก แปล ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

12 ๑๒ ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มสถานศ กษาให ยกส งข น (๕ ) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ค า น าหน ก แปล ๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ด มาก ๑๕.๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ด มาก ให ท กฝ ายท เก ยวข องได วางแผนการดาเน นงาน และปฏ บ ต หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อ การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนให บรรล ตามเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยน สตร นนทบ ร ต อไป ประกาศ ณ ว นท ๒๔ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

13 ๑๓ องค ประกอบท ๒ การจ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งตามมาตรฐาน การศ กษา โรงเร ยนม การสอบถาม ความค ดเห น ความต องการของน กเร ยน คร ผ ปกครองด วยเทคน คว ธ การ ท หลากหลาย เช น การตอบแบบสอบถาม การประช มน กเร ยนช น การประช มคณะกรรมการน กเร ยน การ ประช มคร ประจ าเด อน การประช มกล มบร หารงาน/งาน/กล มสาระการเร ยนร การประช มฝ ายบร หาร การ ประช มศ ษย เก า การประช มคณะกรรมการสถานศ กษา การประช มผ ปกครอง เป นต น ได น าผลมาศ กษา ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการจ าเป น จ ดเด น จ ดด อยของโรงเร ยน ข อเสนอแนะ รวมท งนโยบายด าน การศ กษาของหน วยงานท เก ยวข อง กาหนดเป นว ส ยท ศน พ นธก จและเป าหมายในการพ ฒนาโรงเร ยน ด านต าง ๆ ในร ปของคณะกรรมการ และน าเสนอต อท ประช มคร เพ อร วมก นว พากษ และร บร เป าหมายในการพ ฒนา โรงเร ยนร วมก น ม การประช มแต ละกล มงานเพ อกาหนดกรอบการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ระยะ ๔ ป และน ามาจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗ ท ม งเน นพ ฒนา การศ กษา โดยค าน งถ งหล กการกระจายอ านาจ การม ส วนร วม และ การปฏ บ ต ได จร ง แบ งเป น ๔ กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ ท ๒ พ ฒนาระบบการเร ยนร อย างท วถ งม ตามมาตรฐานสากล กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาแหล งเร ยนร ให ม เอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพท วถ ง ค มค า การประช มผ ปกครอง การประช มคร และบ คลากร

14 ๑๔ องค ประกอบท ๓ การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได จ ดโครงสร างการบร หารโรงเร ยน แบ งเป น ๕ กล มงาน เพ อให การบร หาร จ ดการม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล แต ละกล มงานได กาหนดผ ม ความร ความสามารถในการพ ฒนางาน เอ อต อการพ ฒนาระบบการประก นภายใน ม คณะกรรมการงานสารสนเทศท กกล มสาระการเร ยนร / งาน/กล มงาน/โรงเร ยน รวบรวมจ ดเก บข อม ลสารสนเทศให เป นระบบ หมวดหม ครอบคล ม ม ความสมบ รณ เป นป จจ บ น สะดวกต อการเข าถ งและให บร การ สามารถเช อมโยงเคร อข ายก บต นส งก ดหร อหน วยงานอ น ๆ ได ท งระบบ internet, intranet และร ปเล มเอกสาร ท กหน วยงานสามารถน าข อม ลไปใช ในการวางแผน ด าเน นการ ก าก บต ดตาม ประเม นผล และปร บปร งงาน เพ อประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษาและการ พ ฒนาการเร ยนการสอน ระบบ Intranet Start Run \\ \\ \\ งาน O-Net งานทะเบ ยน งานว ดผล ปพ.5 ฝากงาน หน งส อราชการ สารสนเทศโรงเร ยน Schoolpic 1 Schoolpic 2 Schoolpic 3

15 ระบบ Internet ๑๕

16 ๑๖ องค ประกอบท ๔ การดาเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา โรงเร ยนได น ากรอบแผนพ ฒนาการศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗ และสารสนเทศ ท เป นป จจ บ นมาส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา นโยบาย ของหน วยงานท เก ยวข อง ซ งโรงเร ยนได ปร บเปล ยนการท าแผนปฏ บ ต การประจ าป จากป งบประมาณมาเป น แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา เพ อให สอดร บก บการประก นการศ กษาซ งม การรายงานผลการ พ ฒนาการศ กษาเป นป การศ กษา โดยก าหนดก จกรรม/โครงการท สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ม การใช งบประมาณ บ คลากร ว สด อ ปกรณ และเวลาอย างประหย ด ค มค าและม ประส ทธ ภาพ ใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นเพ อประโยชน ในการจ ดการศ กษา โดยท กฝ ายม ส วนร วมร บร และร วมก นด าเน นการตาม บทบาทหน าท อย างเป นระบบ ท กก จกรรม/โครงการม ผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งานและแผน กาก บต ดตามการดาเน นงานช ดเจน การน าแผนปฏ บ ต การประจ าป ส การปฏ บ ต จะเน นการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม และโดยม กระบวนการปฏ บ ต งานอย างต อเน องตามวงจร PDCA เพ อให ผ เก ยวข องท กฝ ายปฏ บ ต ตามบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบตามท ก าหนดอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ด ซ งในป การศ กษา ๒๕๕๖ ม ท งหมด ๑๙ โครงการ ๒๖๘ ก จกรรม ม การด าเน นงานก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ตาม กรอบระยะเวลาท ก าหนดไว ร อยละ๙๔.๔๑ ของจ านวนก จกรรมท งหมด ซ งแต ละก จกรรมจะสร างเคร องม อใน การว ดและประเม นผลการจ ดก จกรรมตามว ตถ ประสงค สร ปได ว าม ก จกรรมบรรล ตามว ตถ ประสงค ร อยละ ๑๐๐ และผ เก ยวข องในก จกรรมม ความพ งพอใจร อยละ ๘๑.๖๕

17 ๑๗ องค ประกอบท ๕ การจ ดให ม การต ดตามตรวจสอบการศ กษา โรงเร ยนแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบการศ กษาท กมาตรฐานการศ กษา โดยมอบหมายให คณะกรรมการในแต ละมาตรฐานร วมก นวางแผน ก าหนดภารก จ ระยะเวลาในการต ดตาม ตรวจสอบ การศ กษาท งบ คคล และโรงเร ยนโดยการม ส วนร วมของท กฝ าย คณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของแต ละมาตรฐานน าข อม ลการก าก บ ต ดตาม รายงานต อท ประช มคณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของโรงเร ยน เพ อร บทราบผลการด าเน นงาน ร วมก นเม อส นภาคเร ยนท ๑ และน าข อม ลไปใช วางแผน ปร บปร ง พ ฒนาการบร หารและการจ ดการเร ยน การสอนในภาคเร ยนท ๒ ต อไป เม อส นภาคเร ยนท ๒ คณะกรรมการแต ละมาตรฐานจะรายงานผลการพ ฒนา ต อคณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของโรงเร ยนอ กคร ง และสร ปข อม ลส งงานประก น การศ กษาของโรงเร ยน เพ อให งานประก นการศ กษาจ ดท ารายงานพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เสนอต อคณะกรรมการประเม นภายในท โรงเร ยนได ประกาศแต งต งจากผ ทรงค ณว ฒ ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ ร วมก บบ คลากรภายในโรงเร ยน การประช มต ดตามงานประก นการศ กษา

18 ๑๘ องค ประกอบท ๖ การจ ดให ม การประเม นภายในตามมาตรฐานสถานศ กษา โรงเร ยนม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นการ ก าก บ ต ดตาม การด าเน นการประก น ป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อก าหนดกรอบแนวทางการประเม นภายใน การสร างเคร องม อประเม น ภายในท ครอบคล มท กมาตรฐานและท ก โดยใช ว ธ การและเคร องม อท หลากหลายและ เหมาะสม และได ประกาศแต งต งคณะกรรมการประเม นภายในจ านวน ๙ คน ซ งประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ จ านวน ๓ คน ผ บร หารและคร ๖ คน ร วมก นประเม นภายในของโรงเร ยน โดยม คณะกรรมการงานประก นการศ กษาและ คณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของท กมาตรฐานเป นผ น าเสนอข อม ลและตอบข อซ กถามของ คณะกรรมการประเม นภายใน คณะกรรมการประเม นภายใน กาก บ ต ดตามและประเม นภายในโรงเร ยนสตร นนทบ ร ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗

19 ๑๙ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม นภายใน ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร. อาศ ยอานาจตามความในข อ ๑๓ (๑) แห งกฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ ประก นการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห นชอบตามประกาศคณะกรรมการประก นภายใน การศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจ ดให ม การประเม นภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา โดยคณะกรรมการประเม นภายในของสถานศ กษา อย างน อยป ละ ๑ คร ง โรงเร ยนสตร นนทบ ร จ งแต งต งคณะกรรมการประเม นภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ด งม รายนามต อไปน ๑. นายส วรรณ เค าฝาย ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ ประธานกรรมการ ๒. นายทรงว ทย น ลเท ยน ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร รองประธานกรรมการ ๓. นางผ องใส ถาวรจ กร ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ กรรมการ ๔. นางสาวจ ไรวรรณ ลวดทอง ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ กรรมการ ๕. นางท ศน ย ป ทมะท น รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๖. นางศรอนงค สนธ ช ย รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๗. นางสาวย ภาพร เจ อจ นดา รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๘. นางแน งน อย ด ถาวร รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๙. นางกนกวรรณ ชนะถาวร คร กรรมการ และเลขาน การ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๗ ม นาคม ๒๕๕๗ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

20 ๒๐ องค ประกอบท ๗ การจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นภายใน เม อผ านการประเม นภายในจากคณะกรรมการประเม นภายในแล ว งานประก น การศ กษาของโรงเร ยนได จ ดท ารายงานการพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อรายงาน กระบวนการ ผลสาเร จ และแนวทางการพ ฒนาต อไปของการพ ฒนาผ เร ยนและการบร หาร จ ด การศ กษาตามร ปแบบท ต นส งก ดก าหนด โดยการรวบรวมข อม ลจากผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายใน การ ดาเน นการ ตรวจสอบ และปร บปร งของรายงาน และน าเสนอรายงานการพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ต อท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน เพ อขอความเห นชอบและเผยแพร รายงานการพ ฒนาการศ กษาต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน เช น สร ป รายงานการพ ฒนาการศ กษาต อบ คลากรภายในโรงเร ยนในวาระการประช มคร ส งรายงานการพ ฒนา การศ กษาประจ าป ต อส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ คณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐาน และเผยแพร ทางอ นเทอร เน ต www. satrinon.ac.th เพ อให น กเร ยน ผ ปกครองและสาธารณชนทราบ นาเสนอรายงานการพ ฒนา การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ต อท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาฯ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เผยแพร รายงานการพ ฒนา การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ใน

21 ๒๑ องค ประกอบท ๘ การจ ดให ม การพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง โรงเร ยนได จ ดท าค ม อปฏ บ ต งานการประก นภายในสถานศ กษา โรงเร ยนสตร นนทบ ร ให คร และบ คลากรทางการศ กษาท กคนได ศ กษา เพ อให ม ความร ความเข าใจ และตระหน กในความส าค ญของ การประก นการศ กษา และสามารถน าผลการประเม นภายในของโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ มา ว เคราะห ส งเคราะห วางแผนและก าหนดแนวทางการพ ฒนาการศ กษาในป การศ กษา ๒๕๕๗ ให บรรล ผลตามค าเป าหมายความส าเร จของมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ โดยท กฝ ายม ส วนร วมใน การพ ฒนาอย างต อเน องเพ อให เก ดประโยชน อย างจร งจ ง จนเป นว ฒนธรรมในการท างานปกต และสามารถ เผยแพร กระบวนการและผลของการพ ฒนาการศ กษาให แก หน วยงานอ น ๆ ได สร ปผลการดาเน นงานประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ น กเร ยน อย ใน ท งหมด ๓ ข นไป ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหา ทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล า แสดงออกอย างเหมาะสม ค า น าหน ก ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๙๐ ๙๗.๐๖ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด าน ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ สร ปมาตรฐานท ๑ ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๕ ด เย ยม

22 ๒๒ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ความ หมาย ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๙ ๙๗.๕๙ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๒,๘๗๔ ๒,๖๓๕ ๙๑.๖๘ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๒,๘๗๔ ๒,๖๕๙ ๙๒.๕๑ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๒ ๙๔.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ ง ความเส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร วและ สถาบ น ๒,๘๗๔ ๒,๗๔๔ ๙๕.๔๗ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๒,๘๗๔ ๒.๖๒๕ ๙๑.๓๓ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๒,๘๗๔ ๒.๖๔๕ ๙๒.๐๓ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม สร ปมาตรฐานท ๒ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า ความ น กเร ยน อย ใน น าหน ก หมาย ท งหมด ๓ ข นไป ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๐ ๘๙.๗๗ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ ด มาก ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และ ๒,๘๗๔ ๒,๔๘๕ ๘๖.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ด มาก ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ๒,๘๗๔ ๒,๖๕๒ ๙๒.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ๒,๘๗๔ ๒,๗๓๕ ๙๕.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ผลงาน สร ปมาตรฐานท ๓ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๕ ด เย ยม

23 ๒๓ มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยน ตาม ความค ดของตนเอง ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๘๗๔ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ด วยความภาคภ ม ใจ สร ปมาตรฐานท ๔ ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ร อยละ/ ค า ความ น าหน ก หมาย ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ในผ านเกณฑ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนอย ใน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการท ด ข น ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม กว าเด ม สร ปมาตรฐานท ๕ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม

24 ๒๔ มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานตนเอง ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๓ ๙๗.๕๒ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๔ ๙๔.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๑ ๙๓.๙๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๒,๘๗๔ ๒,๗๕๐ ๙๕.๖๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ สร ปมาตรฐานท ๖ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ด เย ยม

25 ๒๕ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) จานวนคร ร อยละ/ จานวน ท อย ใน ค า คร ท งหมด ๓ น าหน ก ข นไป ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมายผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคล และพ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า คาปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ช ว ตด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผล ในการปร บการสอน ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาร บ มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ความ หมาย ๑๓๗ ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๒.๐๐ ๑.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๕ ๙๘.๕๔ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๔ ๙๗.๘๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม สร ปมาตรฐานท ๗ ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ๕ ด เย ยม

26 ๒๖ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ท ท ค า แปล น าหน ก ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ใช ข อม ลผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป น ฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บรรล เป าหมายตามท กาหนดไว ในแผน ปฏ บ ต การ ๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม พร อมร บ การกระจายอานาจ ๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม บร หารการจ ดการศ กษา ๖ ผ บร หารให คาแนะน า คาปร กษาทางว ชาการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและ เต มเวลา สร ปมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตามท ระเบ ยบกาหนด ๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ด แล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และข บเคล อนการดาเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม พ ฒนา สถานศ กษา สร ปมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

27 ๒๗ มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ก บท องถ น ๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก เร ยนตาม ความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ ๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ และนา ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย างสม าเสมอ ๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน สร ปมาตรฐานท ๑๐ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สาหร บ ผ เร ยน ๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม และความปลอดภ ยของผ เร ยน ๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม สร ปมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

28 ๒๘ มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ด ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศใน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา สถานศ กษา ๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นภายใน ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน สร ปมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร มสน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท ง ภายในและภายนอก สถานศ กษาเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากร ของสถานศ กษารวมท งผ ท เก ยวข อง ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม สถานศ กษาระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง สร ปมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

29 ๒๙ ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ท กาหนดข น (๕ ) ท ๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ของสถานศ กษา ๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา ค า แปล น าหน ก ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม สร ปมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มสถานศ กษาให ยกส งข น (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง ๔ ๓.๐๐ ๒.๔ ๔ ด มาก นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๒.๐๐ ๑.๖ ๔ ด มาก สร ปมาตรฐานท ๑๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ด มาก

30 ๓๐ ผลการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ มาตรฐาน ด านผ เร ยน มาตรฐานท ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และ ๑ ม ส นทร ยภาพ มาตรฐานท ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ๒ และค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา ๓ ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร มาตรฐานท ๔ มาตรฐานท ๕ มาตรฐานท ๖ ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ มาตรฐานท ๘ มาตรฐานท ๙ และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด อย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร ก การทางาน สามารถทางาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล เต ม ค าเป าหมาย ความสาเร จ ผลการพ ฒนา เปร ยบ ผลสาเร จก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๕๖ ด เย ยม ๔.๖๓ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๔๙ ด มาก ๔.๗๑ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๕๒ ด เย ยม ๔.๕๒ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๐๕ ด มาก ๔.๙๑ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๘๐ ด เย ยม ๔.๘๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๗๙ ด เย ยม ๔.๗๙ ด เย ยม เท าก นก บ ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ด เย ยม ๙.๙๒ ด เย ยม ต ากว า ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย

31 ๓๑ มาตรฐานท ๑๐ มาตรฐานท ๑๑ มาตรฐานท ๑๒ มาตรฐาน โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน โรงเร ยนม การจ ด สภาพแวดล อม และการบร การ ท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ โรงเร ยนม การประก น ภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ โรงเร ยนม การสร าง ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป น ส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การพ ฒนาโรงเร ยนให บรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มโรงเร ยนให ยก ส งข น ค าเป าหมาย ผลการพ ฒนา เปร ยบ ความสาเร จ ผลสาเร จก บ เต ม ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด มาก ๘.๐๐ ด มาก เท าก บ ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๙๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ด เย ยม ๔.๐๐ ด มาก เท าก บ ค าเป าหมาย สร ปผลการประเม นภายใน ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๐๔ ด เย ยม ๙๕.๒๘ ด เย ยม ส งกว าค า เป าหมาย

32 ๓๒ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง กาหนดค าเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๗ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได ก าหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยว เคราะห และส งเคราะห มาจาก มาตรฐานการศ กษาการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งมาตรฐานและท ก าหนดสะท อน ให เห นเป าหมายการพ ฒนาการศ กษา อ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยนท เด นช ด และใช เป น แนวทางก าหนดต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ก จกรรม งานตามแผนปฏ บ ต การโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ซ งโรงเร ยนขอแก ไขค าเป าหมายความส าเร จของมาตรฐานและ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให เก ดความเหมาะสมและสามารถข บเคล อนพ ฒนาการศ กษาให เป นไปอย างต อเน องและย งย น ด งน ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย ๙๑.๓๔ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ๙๑.๓๔ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ ๙๗.๐๖ ๐.๙๗ ๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหา ทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ ๙๑.๓๔ ๐.๙๒ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม กล าแสดงออกอย างเหมาะสม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๙๑.๓๔ ๐.๙๒ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรม ๙๐.๐๒ ๐.๙๐ ๙๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ด านศ ลปะ/ดนตร /นาฏศ ลป /ก ฬา/ น นทนาการ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๕ ด เย ยม

33 ๓๓ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๙๗.๕๙ ๑.๙๕ ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๙๑.๖๘ ๐.๔๕ ๙๒.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๙๒.๕๑ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๙๔.๐๑ ๐.๔๗ ๙๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ ง ๙๕.๔๗ ๐.๔๗ ๙๖.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ด เย ยม ความเส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร ว และ สถาบ น ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๙๑.๓๓ ๐.๔๕ ๙๒.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๙๒.๐๓ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๒ ๔.๗๑ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ด เย ยม

34 ๓๔ มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (๕ ) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อ ต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และ ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ผลงาน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๘๙.๗๗ ๑.๗๙ ๙๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ด เย ยม ๘๖.๔๖ ๐.๘๖ ๘๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ด มาก ๙๒.๒๗ ๐.๙๒ ๙๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ด เย ยม ๙๕.๑๖ ๐.๙๕ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๓ ๔.๕๒ ๕.๐๐ ๔.๕๖ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และ ส อสารโดยการพ ด หร อเข ยน ตามความค ด ของตนเอง ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ด วย ความภาคภ ม ใจ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๔ ๔.๙๑ ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ด เย ยม

35 ๓๕ มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๐.๘๐ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ใน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ านเกณฑ ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และ ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม เข ยนอย ในผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการ ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ท ด ข นกว าเด ม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๕ ๔.๘๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ ๙๗.๕๒ ๑.๙๕ ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ด เย ยม จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา ๙๔.๐๘ ๐.๙๔ ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม งานและภ ม ใจในผลงานตนเอง ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๙๓.๙๘ ๐.๙๔ ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๙๕.๖๙ ๐.๙๖ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๖ ๔.๗๙ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ด เย ยม

36 ๓๖ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมายผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและช ว ต ด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลใน การปร บการสอน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๑.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๘.๕๔ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๗.๘๑ ๐.๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาร บ ๙๙.๒๗ ๐.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๗ ๙.๙๒ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

37 ๓๗ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และใช ข อม ลผลการประเม นหร อผลการว จ ย เป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษา ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ให บรรล เป าหมายตามท กาหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บ คลากรให พร อมร บการกระจายอานาจ ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผลการบร หารการจ ดการศ กษา ๘.๖ ผ บร หารให คาแนะนา คาปร กษาทาง ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษา เต มศ กยภาพและเต มเวลา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ด แล และข บเคล อนการดาเน นงานของ โรงเร ยนให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ในการพ ฒนาโรงเร ยน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

38 ๓๘ มาตรฐานท ๑๐ โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๐.๑ หล กส ตรโรงเร ยนเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ก บท องถ น ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยน ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม เล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถ และความสนใจ ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๐.๘๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๐.๘๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๑๐.๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ ๔ ๑.๖๐ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก และนาผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยน ท กคน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๑ โรงเร ยนม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ (๑๐ ) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยน ม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวย ความสะดวกพอเพ ยง อย ในสภาพใช การ ได ด สภาพแวดล อมร มร น และม แหล ง เร ยนร สาหร บผ เร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๔.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม

39 ๓๙ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพ ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม อนาม ยและความปลอดภ ยของผ เร ยน ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วย ตนเองและหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๒ โรงเร ยนม การประก นภายในของโรงเร ยนตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนา ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม ง พ ฒนาตามมาตรฐานการศ กษาของ โรงเร ยน ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา โรงเร ยน ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม น ๕ ๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ โรงเร ยน ๑๒.๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ๕ ๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๑๒.๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

40 ๔๐ ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ โรงเร ยนม การสร าง ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร (๑๐ ) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน โรงเร ยนและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกโรงเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากร ของโรงเร ยน รวมท งผ ท เก ยวข อง ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากร ภายในโรงเร ยนระหว างโรงเร ยนก บ ครอบคร ว ช มชนและองค กรท เก ยวข อง ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาโรงเร ยนให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น (๕ ) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยน บรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นของโรงเร ยน ๑๔.๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นของโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

41 ๔๑ ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มโรงเร ยนให ยกส งข น (๕ ) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๔ ๒.๔๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๕.๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๕ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ให ท กฝ ายท เก ยวข องได วางแผนการดาเน นงานและปฏ บ ต หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อการพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยนให บรรล ตามเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ต อไป ประกาศ ณ ว นท ๑๖ เด อนม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนราชดาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 กระทรวงศ กษาธ การ คาน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน

คาอธ บายและระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน แบ งออกเป น 5 ด าน ได แก 1) มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม 6 มาตรฐาน 26 ต วบ งช 2) มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช 3) มาตรฐานด าน

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา 2554 2556 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย เช ยงใหม ม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑

รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายงานผลการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนบ านว งใหม ตาบลว งใหม อาเภอว งสมบ รณ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ รายช อคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ๑. นายย ทธนา จ นทร

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information