ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร"

Transcription

1 ระบบการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา ท กโรงเร ยนจะต องจ ดให ม ระบบการประก นการศ กษาภายใน เพ อสร างความม นใจให แก ผ ท เก ยวข องว าผ เร ยนท กคนจะได ร บการศ กษาท ม จากโรงเร ยน เพ อพ ฒนาความร ความสามารถและ ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามมาตรฐานการศ กษาและระบบการประก นการศ กษาภายใน ซ ง เป นกระบวนการพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง โดยให สถานศ กษาย ดหล กการม ส วนร วมของช มชน และหน วยงานท เก ยวข องโดยการส งเสร ม สน บสน นและกาก บ ด แลของหน วยงานต นส งก ด โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได พ ฒนาระบบการประก นการศ กษาของโรงเร ยนให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเร มจากการต งคณะท างานศ กษาร ปแบบว ธ การประก น การศ กษา และจ ดท าเอกสาร ค ม อ เผยแพร ให คร และบ คลากรโรงเร ยนได ศ กษา ตระหน กถ งความส าค ญ ของการประก นการศ กษา และให ความร วมม อในการปฏ บ ต งานต าง ๆ เพ อพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน โดยโรงเร ยนได วางแผนการด าเน นการประก นการศ กษาเป นวงจรการ ประก นการศ กษาได ด งน พ ฒนำ ค ณภำพ กำรศ กษำ อย ำง ต อเน อง กำหนด มำตรฐำน กำรศ กษำ โรงเร ยน จ ดท ำ แผนพ ฒน ำกำรจ ด กำรศ กษำ จ ดท ำ รำยงำน ประจำป วงจรการประก นการศ กษา โรงเร ยนสตร นนทบ ร จ ดระบบ บร หำรและ สำรสนเทศ ประเม น ค ณภำพ ภำยใน ต ดตำม ตรวจสอบ ค ณภำพ ดำเน นงำน ตำม แผนพ ฒน ำ แผนภ ม แสดงวงจรการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

2 ๒ องค ประกอบท ๑ การกาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา โรงเร ยนได แต งต งคณะทางานยกร างมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยเป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายม ส วนร วมในการกาหนดมาตรฐานและตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ร วม ค ดร วมกาหนดจ ดเน นท สะท อนอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยน ซ งโรงเร ยนและคณะกรรมการ สถานศ กษาร วมก นก าหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน ๑๕ มาตรฐาน ๖๘ (เพ มเต ม จากมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานในมาตรฐานท ๒ อ ก ๓ ) เพ อสร างเสร มอ ตล กษณ ของโรงเร ยน ก าหนดค าเป าหมายความส าเร จของท กมาตรฐานและท ก เพ อน าไปเป นแนวทางในการพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยน โดยได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษา และประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข องทราบ เช น ต ดป ายประกาศภายในโรงเร ยน การประช มคร ประจ าเด อน การประช มผ ปกครอง การประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เผยแพร ในระบบอ นทราเน ตภายในโรงเร ยน เผยแพร ทาง อ นเทอร เน ต เป นต น

3 ๓ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง กาหนดค าเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได กาหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยว เคราะห และส งเคราะห มา จากมาตรฐานการศ กษาการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งมาตรฐานและท กาหนด สะท อนให เห นอ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยนท เด นช ด ซ งในป การศ กษา ๒๕๕๖ น โรงเร ยน ได กาหนด ค าเป าหมายความสาเร จท กมาตรฐานและ โดยม การดาเน นงานก จกรรม โครงการเพ อ ข บเคล อนและพ ฒนาการศ กษาให เป นไปอย างต อเน องและย งย น ด งน ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และ ป ญหาทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม กล าแสดงออกอย างเหมาะสม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรม ด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/ น นทนาการ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑ ๕.๐๐ ๔.๕๖ ๕ ด เย ยม

4 ๔ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๒,๘๗๔ ๒,๕๒๙ ๘๘.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๔ ๔ ด มาก อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ งความ ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม เส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร ว และสถาบ น ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๒,๘๗๔ ๒,๕๕๘ ๘๙.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๒,๘๗๔ ๒,๕๕๘ ๘๙.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๒ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (๕ ) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยนและ ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ผลงาน จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๐ ๘๙.๗๗ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๒,๔๗๐ ๘๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๒,๖๔๐ ๙๑.๘๖ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๓๐ ๙๔.๙๙ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๓ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๕ ด เย ยม

5 ๕ มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ งและด และ ส อสารโดยการพ ด หร อเข ยนตามความค ด ของตนเอง ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ด วยความภาคภ ม ใจ จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๘๘ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๐๐๐ ๖๙.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๗๐ ๓ ด ๒,๘๗๔ ๒,๓๐๐ ๘๐.๐๓ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๒,๘๗๔ ๑,๙๐๐ ๖๖.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๖๗ ๓ ด ค าเป าหมายมาตรฐานท ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ร อยละ/ ค าน าหน ก แปล ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ในผ านเกณฑ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม อย ในผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการท ด ข น ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม กว าเด ม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๕ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม

6 มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) จานวน น กเร ยน ท งหมด จานวน น กเร ยน ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก ๖ แปล ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๐ ๙๗.๔๓ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม และภ ม ใจในผลงานตนเอง ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๐ ๙๓.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๒,๘๗๔ ๒,๗๕๐ ๙๕.๖๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๖ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ด เย ยม

7 ๗ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) จานวน คร ท งหมด จานวนคร ท อย ใน ๓ ข นไป ร อยละ ๓ ข นไป ค า น าหน ก แปล ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมาย ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ด การเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของ ผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตอบสนองความแตกต างระหว าง บ คคลและพ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ก บการนาบร บทและภ ม ป ญญาของ ท องถ นมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วย ว ธ การท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า คาปร กษา และแก ไข ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ช ว ตด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการ ๑๓๘ ๑๓๕ ๙๗.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชา ๑๓๘ ๑๓๖ ๙๘.๕๕ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ร บมอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๗ ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ๕ ด เย ยม

8 ๘ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ค า น าหน ก แปล ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ใช ข อม ลผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป น ฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ให พร อมร บ การกระจายอานาจ ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การบร หารการจ ดการศ กษา ๘.๖ ผ บร หารให คาแนะนา ค าปร กษาทางว ชาการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพ และเต มเวลา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ค า น าหน ก แปล ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตามท ระเบ ยบกาหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ด แล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และข บเคล อนการดาเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมใน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม การพ ฒนาสถานศ กษา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

9 ๙ มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ค า น าหน ก แปล ๑๐.๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ก บท องถ น ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยน ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก เล อกเร ยนตาม ความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๑๐.๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ และ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก นาผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๐ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนา เต มศ กยภาพ (๑๐ ) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สาหร บผ เร ยน ค า น าหน ก แปล ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม

10 ค า น าหน ก ๑๐ แปล ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม และความปลอดภ ยของผ เร ยน ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ค า น าหน ก แปล ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ด การศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศ ในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา สถานศ กษา ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม น ภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา ๑๒.๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ด มาก ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ด เย ยม

11 ๑๑ ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร มสน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร (๑๐ ) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษาเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของ สถานศ กษารวมท งผ ท เก ยวข อง ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากร ภายในสถานศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ ครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง ค า น าหน ก แปล ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น (๕ ) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ของสถานศ กษา ๑๔.๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ของสถานศ กษา ค า น าหน ก แปล ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

12 ๑๒ ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มสถานศ กษาให ยกส งข น (๕ ) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ค า น าหน ก แปล ๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ด มาก ๑๕.๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ด มาก ให ท กฝ ายท เก ยวข องได วางแผนการดาเน นงาน และปฏ บ ต หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อ การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนให บรรล ตามเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยน สตร นนทบ ร ต อไป ประกาศ ณ ว นท ๒๔ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

13 ๑๓ องค ประกอบท ๒ การจ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งตามมาตรฐาน การศ กษา โรงเร ยนม การสอบถาม ความค ดเห น ความต องการของน กเร ยน คร ผ ปกครองด วยเทคน คว ธ การ ท หลากหลาย เช น การตอบแบบสอบถาม การประช มน กเร ยนช น การประช มคณะกรรมการน กเร ยน การ ประช มคร ประจ าเด อน การประช มกล มบร หารงาน/งาน/กล มสาระการเร ยนร การประช มฝ ายบร หาร การ ประช มศ ษย เก า การประช มคณะกรรมการสถานศ กษา การประช มผ ปกครอง เป นต น ได น าผลมาศ กษา ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการจ าเป น จ ดเด น จ ดด อยของโรงเร ยน ข อเสนอแนะ รวมท งนโยบายด าน การศ กษาของหน วยงานท เก ยวข อง กาหนดเป นว ส ยท ศน พ นธก จและเป าหมายในการพ ฒนาโรงเร ยน ด านต าง ๆ ในร ปของคณะกรรมการ และน าเสนอต อท ประช มคร เพ อร วมก นว พากษ และร บร เป าหมายในการพ ฒนา โรงเร ยนร วมก น ม การประช มแต ละกล มงานเพ อกาหนดกรอบการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ระยะ ๔ ป และน ามาจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗ ท ม งเน นพ ฒนา การศ กษา โดยค าน งถ งหล กการกระจายอ านาจ การม ส วนร วม และ การปฏ บ ต ได จร ง แบ งเป น ๔ กลย ทธ ด งน กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาผ เร ยนให ได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ ท ๒ พ ฒนาระบบการเร ยนร อย างท วถ งม ตามมาตรฐานสากล กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาแหล งเร ยนร ให ม เอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพท วถ ง ค มค า การประช มผ ปกครอง การประช มคร และบ คลากร

14 ๑๔ องค ประกอบท ๓ การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได จ ดโครงสร างการบร หารโรงเร ยน แบ งเป น ๕ กล มงาน เพ อให การบร หาร จ ดการม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล แต ละกล มงานได กาหนดผ ม ความร ความสามารถในการพ ฒนางาน เอ อต อการพ ฒนาระบบการประก นภายใน ม คณะกรรมการงานสารสนเทศท กกล มสาระการเร ยนร / งาน/กล มงาน/โรงเร ยน รวบรวมจ ดเก บข อม ลสารสนเทศให เป นระบบ หมวดหม ครอบคล ม ม ความสมบ รณ เป นป จจ บ น สะดวกต อการเข าถ งและให บร การ สามารถเช อมโยงเคร อข ายก บต นส งก ดหร อหน วยงานอ น ๆ ได ท งระบบ internet, intranet และร ปเล มเอกสาร ท กหน วยงานสามารถน าข อม ลไปใช ในการวางแผน ด าเน นการ ก าก บต ดตาม ประเม นผล และปร บปร งงาน เพ อประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษาและการ พ ฒนาการเร ยนการสอน ระบบ Intranet Start Run \\ \\ \\ งาน O-Net งานทะเบ ยน งานว ดผล ปพ.5 ฝากงาน หน งส อราชการ สารสนเทศโรงเร ยน Schoolpic 1 Schoolpic 2 Schoolpic 3

15 ระบบ Internet ๑๕

16 ๑๖ องค ประกอบท ๔ การดาเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา โรงเร ยนได น ากรอบแผนพ ฒนาการศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗ และสารสนเทศ ท เป นป จจ บ นมาส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา นโยบาย ของหน วยงานท เก ยวข อง ซ งโรงเร ยนได ปร บเปล ยนการท าแผนปฏ บ ต การประจ าป จากป งบประมาณมาเป น แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา เพ อให สอดร บก บการประก นการศ กษาซ งม การรายงานผลการ พ ฒนาการศ กษาเป นป การศ กษา โดยก าหนดก จกรรม/โครงการท สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ม การใช งบประมาณ บ คลากร ว สด อ ปกรณ และเวลาอย างประหย ด ค มค าและม ประส ทธ ภาพ ใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นเพ อประโยชน ในการจ ดการศ กษา โดยท กฝ ายม ส วนร วมร บร และร วมก นด าเน นการตาม บทบาทหน าท อย างเป นระบบ ท กก จกรรม/โครงการม ผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดปฏ ท นปฏ บ ต งานและแผน กาก บต ดตามการดาเน นงานช ดเจน การน าแผนปฏ บ ต การประจ าป ส การปฏ บ ต จะเน นการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม และโดยม กระบวนการปฏ บ ต งานอย างต อเน องตามวงจร PDCA เพ อให ผ เก ยวข องท กฝ ายปฏ บ ต ตามบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบตามท ก าหนดอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ด ซ งในป การศ กษา ๒๕๕๖ ม ท งหมด ๑๙ โครงการ ๒๖๘ ก จกรรม ม การด าเน นงานก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ตาม กรอบระยะเวลาท ก าหนดไว ร อยละ๙๔.๔๑ ของจ านวนก จกรรมท งหมด ซ งแต ละก จกรรมจะสร างเคร องม อใน การว ดและประเม นผลการจ ดก จกรรมตามว ตถ ประสงค สร ปได ว าม ก จกรรมบรรล ตามว ตถ ประสงค ร อยละ ๑๐๐ และผ เก ยวข องในก จกรรมม ความพ งพอใจร อยละ ๘๑.๖๕

17 ๑๗ องค ประกอบท ๕ การจ ดให ม การต ดตามตรวจสอบการศ กษา โรงเร ยนแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบการศ กษาท กมาตรฐานการศ กษา โดยมอบหมายให คณะกรรมการในแต ละมาตรฐานร วมก นวางแผน ก าหนดภารก จ ระยะเวลาในการต ดตาม ตรวจสอบ การศ กษาท งบ คคล และโรงเร ยนโดยการม ส วนร วมของท กฝ าย คณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของแต ละมาตรฐานน าข อม ลการก าก บ ต ดตาม รายงานต อท ประช มคณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของโรงเร ยน เพ อร บทราบผลการด าเน นงาน ร วมก นเม อส นภาคเร ยนท ๑ และน าข อม ลไปใช วางแผน ปร บปร ง พ ฒนาการบร หารและการจ ดการเร ยน การสอนในภาคเร ยนท ๒ ต อไป เม อส นภาคเร ยนท ๒ คณะกรรมการแต ละมาตรฐานจะรายงานผลการพ ฒนา ต อคณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของโรงเร ยนอ กคร ง และสร ปข อม ลส งงานประก น การศ กษาของโรงเร ยน เพ อให งานประก นการศ กษาจ ดท ารายงานพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เสนอต อคณะกรรมการประเม นภายในท โรงเร ยนได ประกาศแต งต งจากผ ทรงค ณว ฒ ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ ร วมก บบ คลากรภายในโรงเร ยน การประช มต ดตามงานประก นการศ กษา

18 ๑๘ องค ประกอบท ๖ การจ ดให ม การประเม นภายในตามมาตรฐานสถานศ กษา โรงเร ยนม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นการ ก าก บ ต ดตาม การด าเน นการประก น ป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อก าหนดกรอบแนวทางการประเม นภายใน การสร างเคร องม อประเม น ภายในท ครอบคล มท กมาตรฐานและท ก โดยใช ว ธ การและเคร องม อท หลากหลายและ เหมาะสม และได ประกาศแต งต งคณะกรรมการประเม นภายในจ านวน ๙ คน ซ งประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ จ านวน ๓ คน ผ บร หารและคร ๖ คน ร วมก นประเม นภายในของโรงเร ยน โดยม คณะกรรมการงานประก นการศ กษาและ คณะกรรมการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบของท กมาตรฐานเป นผ น าเสนอข อม ลและตอบข อซ กถามของ คณะกรรมการประเม นภายใน คณะกรรมการประเม นภายใน กาก บ ต ดตามและประเม นภายในโรงเร ยนสตร นนทบ ร ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗

19 ๑๙ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม นภายใน ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร. อาศ ยอานาจตามความในข อ ๑๓ (๑) แห งกฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ ประก นการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห นชอบตามประกาศคณะกรรมการประก นภายใน การศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจ ดให ม การประเม นภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา โดยคณะกรรมการประเม นภายในของสถานศ กษา อย างน อยป ละ ๑ คร ง โรงเร ยนสตร นนทบ ร จ งแต งต งคณะกรรมการประเม นภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ด งม รายนามต อไปน ๑. นายส วรรณ เค าฝาย ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ ประธานกรรมการ ๒. นายทรงว ทย น ลเท ยน ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร รองประธานกรรมการ ๓. นางผ องใส ถาวรจ กร ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ กรรมการ ๔. นางสาวจ ไรวรรณ ลวดทอง ผ ทรงค ณว ฒ สพม. เขต ๓ กรรมการ ๕. นางท ศน ย ป ทมะท น รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๖. นางศรอนงค สนธ ช ย รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๗. นางสาวย ภาพร เจ อจ นดา รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๘. นางแน งน อย ด ถาวร รองผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการ ๙. นางกนกวรรณ ชนะถาวร คร กรรมการ และเลขาน การ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๗ ม นาคม ๒๕๕๗ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

20 ๒๐ องค ประกอบท ๗ การจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นภายใน เม อผ านการประเม นภายในจากคณะกรรมการประเม นภายในแล ว งานประก น การศ กษาของโรงเร ยนได จ ดท ารายงานการพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อรายงาน กระบวนการ ผลสาเร จ และแนวทางการพ ฒนาต อไปของการพ ฒนาผ เร ยนและการบร หาร จ ด การศ กษาตามร ปแบบท ต นส งก ดก าหนด โดยการรวบรวมข อม ลจากผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายใน การ ดาเน นการ ตรวจสอบ และปร บปร งของรายงาน และน าเสนอรายงานการพ ฒนาการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ต อท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน เพ อขอความเห นชอบและเผยแพร รายงานการพ ฒนาการศ กษาต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน เช น สร ป รายงานการพ ฒนาการศ กษาต อบ คลากรภายในโรงเร ยนในวาระการประช มคร ส งรายงานการพ ฒนา การศ กษาประจ าป ต อส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๓ คณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐาน และเผยแพร ทางอ นเทอร เน ต www. satrinon.ac.th เพ อให น กเร ยน ผ ปกครองและสาธารณชนทราบ นาเสนอรายงานการพ ฒนา การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ต อท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาฯ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เผยแพร รายงานการพ ฒนา การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ใน

21 ๒๑ องค ประกอบท ๘ การจ ดให ม การพ ฒนาการศ กษาอย างต อเน อง โรงเร ยนได จ ดท าค ม อปฏ บ ต งานการประก นภายในสถานศ กษา โรงเร ยนสตร นนทบ ร ให คร และบ คลากรทางการศ กษาท กคนได ศ กษา เพ อให ม ความร ความเข าใจ และตระหน กในความส าค ญของ การประก นการศ กษา และสามารถน าผลการประเม นภายในของโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ มา ว เคราะห ส งเคราะห วางแผนและก าหนดแนวทางการพ ฒนาการศ กษาในป การศ กษา ๒๕๕๗ ให บรรล ผลตามค าเป าหมายความส าเร จของมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ โดยท กฝ ายม ส วนร วมใน การพ ฒนาอย างต อเน องเพ อให เก ดประโยชน อย างจร งจ ง จนเป นว ฒนธรรมในการท างานปกต และสามารถ เผยแพร กระบวนการและผลของการพ ฒนาการศ กษาให แก หน วยงานอ น ๆ ได สร ปผลการดาเน นงานประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ น กเร ยน อย ใน ท งหมด ๓ ข นไป ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหา ทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล า แสดงออกอย างเหมาะสม ค า น าหน ก ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๙๐ ๙๗.๐๖ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๒,๘๗๔ ๒,๖๒๕ ๙๑.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด าน ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๗ ๙๐.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ด เย ยม ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ สร ปมาตรฐานท ๑ ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๕ ด เย ยม

22 ๒๒ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ความ หมาย ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๙ ๙๗.๕๙ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๒,๘๗๔ ๒,๖๓๕ ๙๑.๖๘ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๒,๘๗๔ ๒,๖๕๙ ๙๒.๕๑ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๒ ๙๔.๐๑ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ ง ความเส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร วและ สถาบ น ๒,๘๗๔ ๒,๗๔๔ ๙๕.๔๗ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๒,๘๗๔ ๒.๖๒๕ ๙๑.๓๓ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๒,๘๗๔ ๒.๖๔๕ ๙๒.๐๓ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม สร ปมาตรฐานท ๒ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า ความ น กเร ยน อย ใน น าหน ก หมาย ท งหมด ๓ ข นไป ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ๒,๘๗๔ ๒,๕๘๐ ๘๙.๗๗ ๒.๐๐ ๑.๗๙ ๔ ด มาก ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และ ๒,๘๗๔ ๒,๔๘๕ ๘๖.๔๖ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๔ ด มาก ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ๒,๘๗๔ ๒,๖๕๒ ๙๒.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ๒,๘๗๔ ๒,๗๓๕ ๙๕.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ผลงาน สร ปมาตรฐานท ๓ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๕ ด เย ยม

23 ๒๓ มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยน ตาม ความค ดของตนเอง ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๘๗๔ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ๒,๘๗๔ ๒,๗๘๐ ๙๖.๗๓ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ด วยความภาคภ ม ใจ สร ปมาตรฐานท ๔ ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ร อยละ/ ค า ความ น าหน ก หมาย ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ในผ านเกณฑ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนอย ใน ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการท ด ข น ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม กว าเด ม สร ปมาตรฐานท ๕ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม

24 ๒๔ มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) จานวน จานวน น กเร ยนท ร อยละ/ ค า น กเร ยน อย ใน น าหน ก ท งหมด ๓ ข นไป ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานตนเอง ความ หมาย ๒,๘๗๔ ๒,๘๐๓ ๙๗.๕๒ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ด เย ยม ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๔ ๙๔.๐๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๒,๘๗๔ ๒,๗๐๑ ๙๓.๙๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๒,๘๗๔ ๒,๗๕๐ ๙๕.๖๙ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ สร ปมาตรฐานท ๖ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๕ ด เย ยม

25 ๒๕ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) จานวนคร ร อยละ/ จานวน ท อย ใน ค า คร ท งหมด ๓ น าหน ก ข นไป ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมายผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคล และพ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า คาปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ช ว ตด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผล ในการปร บการสอน ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาร บ มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ความ หมาย ๑๓๗ ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๒.๐๐ ๑.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๕ ๙๘.๕๔ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๔ ๙๗.๘๑ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๓๗ ๑๓๖ ๙๙.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม สร ปมาตรฐานท ๗ ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ๕ ด เย ยม

26 ๒๖ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ท ท ค า แปล น าหน ก ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ใช ข อม ลผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป น ฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บรรล เป าหมายตามท กาหนดไว ในแผน ปฏ บ ต การ ๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม พร อมร บ การกระจายอานาจ ๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม บร หารการจ ดการศ กษา ๖ ผ บร หารให คาแนะน า คาปร กษาทางว ชาการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและ เต มเวลา สร ปมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ตามท ระเบ ยบกาหนด ๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ด แล ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และข บเคล อนการดาเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม พ ฒนา สถานศ กษา สร ปมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

27 ๒๗ มาตรฐานท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ก บท องถ น ๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก เร ยนตาม ความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ ๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ และนา ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก ผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย างสม าเสมอ ๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน สร ปมาตรฐานท ๑๐ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ด มาก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อม ร มร น และม แหล งเร ยนร สาหร บ ผ เร ยน ๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม และความปลอดภ ยของผ เร ยน ๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม สร ปมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

28 ๒๘ มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนาการจ ด ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การศ กษาของสถานศ กษาท ม งพ ฒนา ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศใน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา สถานศ กษา ๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม นภายใน ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน สร ปมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร มสน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร (๑๐ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท ง ภายในและภายนอก สถานศ กษาเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากร ของสถานศ กษารวมท งผ ท เก ยวข อง ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม สถานศ กษาระหว างสถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง สร ปมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

29 ๒๙ ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ท กาหนดข น (๕ ) ท ๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ของสถานศ กษา ๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา ค า แปล น าหน ก ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม สร ปมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มสถานศ กษาให ยกส งข น (๕ ) ท ค า แปล น าหน ก ๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง ๔ ๓.๐๐ ๒.๔ ๔ ด มาก นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๒.๐๐ ๑.๖ ๔ ด มาก สร ปมาตรฐานท ๑๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ด มาก

30 ๓๐ ผลการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๖ มาตรฐาน ด านผ เร ยน มาตรฐานท ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และ ๑ ม ส นทร ยภาพ มาตรฐานท ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ๒ และค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา ๓ ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร มาตรฐานท ๔ มาตรฐานท ๕ มาตรฐานท ๖ ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ มาตรฐานท ๘ มาตรฐานท ๙ และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด อย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร ก การทางาน สามารถทางาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล เต ม ค าเป าหมาย ความสาเร จ ผลการพ ฒนา เปร ยบ ผลสาเร จก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๕๖ ด เย ยม ๔.๖๓ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๔๙ ด มาก ๔.๗๑ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๕๒ ด เย ยม ๔.๕๒ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๐๕ ด มาก ๔.๙๑ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๘๐ ด เย ยม ๔.๘๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๗๙ ด เย ยม ๔.๗๙ ด เย ยม เท าก นก บ ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ด เย ยม ๙.๙๒ ด เย ยม ต ากว า ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย

31 ๓๑ มาตรฐานท ๑๐ มาตรฐานท ๑๑ มาตรฐานท ๑๒ มาตรฐาน โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน โรงเร ยนม การจ ด สภาพแวดล อม และการบร การ ท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ โรงเร ยนม การประก น ภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ โรงเร ยนม การสร าง ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป น ส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การพ ฒนาโรงเร ยนให บรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มโรงเร ยนให ยก ส งข น ค าเป าหมาย ผลการพ ฒนา เปร ยบ ความสาเร จ ผลสาเร จก บ เต ม ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด มาก ๘.๐๐ ด มาก เท าก บ ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๙๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม ส งกว า ค าเป าหมาย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ด เย ยม ๑๐.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ด เย ยม ๕.๐๐ ด เย ยม เท าก บ ค าเป าหมาย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ด เย ยม ๔.๐๐ ด มาก เท าก บ ค าเป าหมาย สร ปผลการประเม นภายใน ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๐๔ ด เย ยม ๙๕.๒๘ ด เย ยม ส งกว าค า เป าหมาย

32 ๓๒ ประกาศโรงเร ยนสตร นนทบ ร เร อง กาหนดค าเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ป การศ กษา ๒๕๕๗ โรงเร ยนสตร นนทบ ร ได ก าหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน โดยว เคราะห และส งเคราะห มาจาก มาตรฐานการศ กษาการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งมาตรฐานและท ก าหนดสะท อน ให เห นเป าหมายการพ ฒนาการศ กษา อ ตล กษณ และมาตรการส งเสร มของโรงเร ยนท เด นช ด และใช เป น แนวทางก าหนดต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ก จกรรม งานตามแผนปฏ บ ต การโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ซ งโรงเร ยนขอแก ไขค าเป าหมายความส าเร จของมาตรฐานและ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให เก ดความเหมาะสมและสามารถข บเคล อนพ ฒนาการศ กษาให เป นไปอย างต อเน องและย งย น ด งน ด านท ๑ มาตรฐานด านผ เร ยน มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑.๑ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกกาล งกาย ๙๑.๓๔ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม สม าเสมอ ๑.๒ ม น าหน ก ส วนส ง และสมรรถภาพทางกาย ๙๑.๓๔ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ตามเกณฑ มาตรฐาน ๑.๓ ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ ๙๗.๐๖ ๐.๙๗ ๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหา ทางเพศ ๑.๔ เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ ๙๑.๓๔ ๐.๙๒ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม กล าแสดงออกอย างเหมาะสม ๑.๕ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ๙๑.๓๔ ๐.๙๒ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ด เย ยม ๑.๖ สร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรม ๙๐.๐๒ ๐.๙๐ ๙๒.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ด เย ยม ด านศ ลปะ/ดนตร /นาฏศ ลป /ก ฬา/ น นทนาการ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๕ ด เย ยม

33 ๓๓ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๒.๑ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร ๙๗.๕๙ ๑.๙๕ ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ด เย ยม ๒.๒ ม ก ร ยามารยาทงดงาม เร ยบร อย ๙๑.๖๘ ๐.๔๕ ๙๒.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม อ อนหวาน สมก บความเป นก ลสตร ๒.๓ ม ส มมาคารวะ อ อนน อมถ อมตน ๙๒.๕๑ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๔ เอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อ ๙๔.๐๑ ๐.๔๗ ๙๕.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๗ ๕ ด เย ยม ผ ม พระค ณ ๒.๕ ป องก นตนเองจากส งท จะนามาซ ง ๙๕.๔๗ ๐.๔๗ ๙๖.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๘ ๕ ด เย ยม ความเส อมเส ยต อตนเอง ครอบคร ว และ สถาบ น ๒.๖ ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ๙๑.๓๓ ๐.๔๕ ๙๒.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ๒.๗ ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ๙๒.๐๓ ๐.๔๖ ๙๓.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ด เย ยม ส งแวดล อม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๒ ๔.๗๑ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ด เย ยม

34 ๓๔ มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (๕ ) ๓.๑ ม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วย ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อ ต าง ๆ รอบต ว ๓.๒ ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และ ต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม ๓.๓ เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ๓.๔ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และนาเสนอ ผลงาน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๘๙.๗๗ ๑.๗๙ ๙๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ด เย ยม ๘๖.๔๖ ๐.๘๖ ๘๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ด มาก ๙๒.๒๗ ๐.๙๒ ๙๓.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ด เย ยม ๙๕.๑๖ ๐.๙๕ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๓ ๔.๕๒ ๕.๐๐ ๔.๕๖ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม เหต ผล (๕ ) ๔.๑ สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และ ส อสารโดยการพ ด หร อเข ยน ตามความค ด ของตนเอง ๔.๒ นาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อ ว ธ การของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ ๔.๔ ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงาน ด วย ความภาคภ ม ใจ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ๙๖.๗๓ ๐.๙๗ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๔ ๔.๙๑ ๕.๐๐ ๔.๙๑ ๕ ด เย ยม

35 ๓๕ มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕.๑ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยอย ในด ข นไป ๔ ๐.๘๐ ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ด มาก ๕.๒ ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญอย ใน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ านเกณฑ ๕.๓ ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และ ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม เข ยนอย ในผ านเกณฑ ๕.๔ ผลการทดสอบชาต เฉล ยม พ ฒนาการ ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ท ด ข นกว าเด ม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๕ ๔.๘๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเน นการ ๙๗.๕๒ ๑.๙๕ ๙๘.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ด เย ยม จนสาเร จ ๖.๒ ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา ๙๔.๐๘ ๐.๙๔ ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม งานและภ ม ใจในผลงานตนเอง ๖.๓ ทางานร วมก บผ อ นได ๙๓.๙๘ ๐.๙๔ ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ด เย ยม ๖.๔ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและ ๙๕.๖๙ ๐.๙๖ ๙๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ด เย ยม หาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๖ ๔.๗๙ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ด เย ยม

36 ๓๖ ด านท ๒ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ๗.๑ คร ม การกาหนดเป าหมายผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค ๗.๒ คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ๗.๓ คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา ๗.๔ คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บ การนาบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร ๗.๕ คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน น การพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย ๗.๖ คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและช ว ต ด วยความเสมอภาค ๗.๗ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลใน การปร บการสอน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ร อยละ ร อยละ ค า แปล น าหน ก ๓ ข นไป ๓ ข นไป ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๑.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๙.๒๗ ๐.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๘.๕๔ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๙๗.๘๑ ๐.๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๗.๘ คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา ๗.๙ คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาร บ ๙๙.๒๗ ๐.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ค าเป าหมายมาตรฐานท ๗ ๙.๙๒ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม

37 ๓๗ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล (๑๐ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๘.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ด ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน ๘.๒ ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม และใช ข อม ลผลการประเม นหร อผลการว จ ย เป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ๘.๓ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษา ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ให บรรล เป าหมายตามท กาหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ ๘.๔ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม บ คลากรให พร อมร บการกระจายอานาจ ๘.๕ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผลการบร หารการจ ดการศ กษา ๘.๖ ผ บร หารให คาแนะนา คาปร กษาทาง ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษา เต มศ กยภาพและเต มเวลา ค าเป าหมายมาตรฐานท ๘ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๙.๑ คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศ กษากาก บ ต ดตาม ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ด แล และข บเคล อนการดาเน นงานของ โรงเร ยนให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ๙.๓ ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ในการพ ฒนาโรงเร ยน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

38 ๓๘ มาตรฐานท ๑๐ โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อย างรอบด าน (๑๐ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๐.๑ หล กส ตรโรงเร ยนเหมาะสมและสอดคล อง ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ก บท องถ น ๑๐.๒ จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยน ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม เล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถ และความสนใจ ๑๐.๓ จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ๔ ๐.๘๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ๑๐.๔ สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ๔ ๐.๘๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง ๑๐.๕ น เทศภายใน กาก บ ต ดตามตรวจสอบ ๔ ๑.๖๐ ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ด มาก และนาผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ ๑๐.๖ จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยน ท กคน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๑ โรงเร ยนม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ (๑๐ ) ๑๑.๑ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยน ม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส งอานวย ความสะดวกพอเพ ยง อย ในสภาพใช การ ได ด สภาพแวดล อมร มร น และม แหล ง เร ยนร สาหร บผ เร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๔.๐๐ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ด เย ยม

39 ๓๙ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๑.๒ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพ ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม อนาม ยและความปลอดภ ยของผ เร ยน ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วย ตนเองและหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม มาตรฐานท ๑๒ โรงเร ยนม การประก นภายในของโรงเร ยนตามท กาหนดในกฎกระทรวง (๕ ) ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของโรงเร ยน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๒.๒ จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนา ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม ง พ ฒนาตามมาตรฐานการศ กษาของ โรงเร ยน ๑๒.๓ จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม สารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนา โรงเร ยน ๑๒.๔ ต ดตามตรวจสอบ และประเม น ๕ ๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ โรงเร ยน ๑๒.๕ นาผลการประเม นท งภายในและ ๕ ๐.๕๐ ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ด เย ยม ภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา การศ กษาอย างต อเน อง ๑๒.๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงาน ๕ ๑.๐๐ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ด เย ยม การประเม นภายใน ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

40 ๔๐ ด านท ๓ มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท ๑๓ โรงเร ยนม การสร าง ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร (๑๐ ) ๑๓.๑ ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน โรงเร ยนและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอกโรงเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากร ของโรงเร ยน รวมท งผ ท เก ยวข อง ๑๓.๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากร ภายในโรงเร ยนระหว างโรงเร ยนก บ ครอบคร ว ช มชนและองค กรท เก ยวข อง ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ด เย ยม ด านท ๔ มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาโรงเร ยนให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น (๕ ) ๑๔.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยน บรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นของโรงเร ยน ๑๔.๒ ผลการดาเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นของโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๕ ๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๕ ๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม

41 ๔๑ ด านท ๕ มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน นแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและ ส งเสร มโรงเร ยนให ยกส งข น (๕ ) ๑๕.๑ จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน นตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เป าหมายการพ ฒนา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค า แปล น าหน ก ๔ ๒.๔๐ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด เย ยม ๑๕.๒ ผลการดาเน นงานบรรล ตามเป าหมาย ๔ ๑.๖๐ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ด เย ยม ค าเป าหมายมาตรฐานท ๑๕ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ด เย ยม ให ท กฝ ายท เก ยวข องได วางแผนการดาเน นงานและปฏ บ ต หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อการพ ฒนา การศ กษาของโรงเร ยนให บรรล ตามเป าหมายความสาเร จของมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ต อไป ประกาศ ณ ว นท ๑๖ เด อนม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายทรงว ทย น ลเท ยน) ผ อานวยการโรงเร ยนสตร นนทบ ร

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ

ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ เร อง การใช มาตรฐานการศ กษา การกาหนดค าเป าหมายมาตรฐาน การศ กษา และแนวทางการประเม นค ณภาพ เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information