สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑ สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ว ส ยท ศน ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร และม ท กษะการค ดข นส ง พ นธก จ สร างเสร มค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนา ส งเสร มผ เร ยนให ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง พ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง เป าประสงค ม พฤต กรรมความเป นก ลสตร ว ฒนา ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเองและร กการเร ยนร ม ท กษะการค ดข นส ง กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร ว ฒนา ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร บ คลากรเป นแบบอย างความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ม ระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน(Benchmarking) ด านบร หารจ ดการและท กษะทางว ชาการ ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ม บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนและบ คลากร สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม เคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ม เคร อข ายว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาในและต างประเทศ เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ การใช ทร พยากร ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ ต วช ว ดความส าเร จ(Key Performance Indicator) จ านวน ๒๑ ต วช ว ด ด งน ด านผ เร ยนจ านวน ๕ ต วช ว ด ด านการเร ยนร และพ ฒนาจ านวน ๗ ต วช ว ด ด านการจ ดการภายในจ านวน ๗ ต วช ว ด ด านแหล งทร พยากรจ านวน ๒ ต วช ว ด

2 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๒ ๑. บทน า โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ม ปณ ธาณม งม นในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและความร ความสามารถในด านว ชาการ โดยใช ปร ชญาของโรงเร ยน ค ณธรรม น าว ชาการ ซ งเป นเจตนารมณ ท ส บทอดมาจาก ม ชช นนาร คณะเพรสไบท เร ยนม ชช นจากสหร ฐอเมร กา ผ ก อต งโรงเร ยนเม อ พ.ศ.๒๔๑๗(ค.ศ.๑๘๗๔) ป จจ บ นโรงเร ยนได ด าเน นก จการมาเป นป ท ๑๓๒ ซ งได ม ความก าวหน ามาโดยล าด บ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท ผ านมาได ด าเน นตามธรรมน ญโรงเร ยนและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ฉบ บล าส ดได แก แผนย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๔๔-๒๕๔๘ โดยส นส ดเม อป การศ กษาท ผ านมา ด งน น โรงเร ยนจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฉบ บใหม ซ งม ระยะเวลาการใช ระหว างป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ เร ยกว า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ซ งได พ ฒนาร ปแบบการจ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาตามแนวทางการจ ดการค ณภาพท เร ยกว า การบร หารจ ดการค ณภาพแบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) เพ อให ผ บร หารสามารถก าหนดเป าประสงค กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ และแนวทางไปส การบรรล เป าประสงค ตลอดจน สามารถต ดตาม ตรวจสอบ ควบค ม ว ดและประเม นผลการด าเน นงานของกลย ทธ ให เก ดส มฤทธ ผล ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ น น โรงเร ยนได ด าเน นการเป นกระบวนการแบบม ส วนร วม กล าวค อ เร มจากการให ท กฝ าย/ระด บ ว เคราะห สถานการณ โรงเร ยนโดยใช เทคน ค SWOT Analysis ว เคราะห จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ อ ปสรรค (Threats) นอกจากน น โรงเร ยนได ส ารวจความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได แก ผ ปกครอง ช มชน ผ เก ยวข อง บ คลากรและน กเร ยนของโรงเร ยน ต อจากน นด าเน นการประมวลผลการว เคราะห สถานการณ โรงเร ยนและผลส ารวจความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย มาจ ดท าเป นผลการว เคราะห สถานการณ โรงเร ยน และใช ข อม ลน ในการจ ดท าร าง ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ และได จ ดประช มพ จารณ ร างว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ โดยท กภาคส วน ของโรงเร ยน ไม ว าจะเป นผ ปกครอง ช มชน สมาคมศ ษย เก าฯ สมาคมผ ปกครองและคร คร อาจารย และสภาน กเร ยน ได ม ส วนร วมในการพ จารณ อย างท วถ ง หล งจากน นฝ ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ได ประมวลและสร ปข อเสนอแนะมาจ ดท าเป น กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เพ อให ท กฝ าย/ระด บร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยน ว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ โดยใช เทคน คการบร หารองค กรแบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) ฉบ บน จน ส าเร จ ๒. แผนผ งท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ซ งได น าเทคน คการบร หารองค กร แบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) มาเป นเคร องม อบร หารกลย ทธ น น โรงเร ยนได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ และ ต วช ว ดความส าเร จไว อย างช ดเจน และก าหนดขอบข ายการพ ฒนาเป น ๔ ด าน ได แก ๑) ม ต ด านผ เร ยน ๒) ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ๓) ม ต ด านการจ ดการภายใน และ ๔) ม ต ด านแหล งทร พยากร ด งจะได แสดงให เห นในข อม ลสร ปท ศทางการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ยต อไปน

3 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๓ ว ส ยท ศน : ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร และม ท กษะการค ดข นส ง พ นธก จ ๑. สร างเสร มค ณล กษณะ ๒. ส งเสร มผ เร ยนให ร กการเร ยนร ๓. พ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะ ความเป นก ลสตร ว ฒนา และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง การค ดข นส ง กลย ทธ ๑. ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ๕.สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ๒.ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ๖.สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ๓.เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ๗.เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการใช ทร พยากร ๔.พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ต วช ว ดความส าเร จ ม ต ด านผ เร ยน ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะการใช ICT ในการเร ยนร ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง

4 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๔ ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจเก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของบ คลากร ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหาในช นเร ยนได ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง ม ต ด านการจ ดการภายใน ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ความเห นเก ยวก บบรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของ ผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด ๑๗. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป นก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาในประเทศ ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความค ดเห นเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และ การบร หารจ ดการ

5 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๕ ๓. กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓.๑ กลย ทธ และว ตถ ประสงค กลย ทธ การด าเน นงานตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท ก าหนดไว โรงเร ยนจ าเป นต องม ว ธ ท เหมาะสมและสอดคล อง ก บเป าประสงค ท ต องการ ด งน น จ งจ าเป นท จะต องก าหนดกลย ทธ ในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของท กม ต การ พ ฒนา ค อ ม ต ด านผ เร ยน ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ม ต ด านการจ ดการภายในและม ต ด านแหล งทร พยากร เพ อให กลย ทธ ท ก าหนดม ความช ดเจน ม เป าหมายเฉพาะจ งได ก าหนดว ตถ ประสงค ของกลย ทธ ไว ตลอดจนก าหนดต วช ว ดความส าเร จเพ อใช ส าหร บประเม นผลการด าเน นงาน ด งจะได แสดงรายละเอ ยดต อไปน ม ต ด านผ เร ยน โรงเร ยนต องการพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณล กษณะเป นเล ศ ด านท กษะการค ด การพ ฒนาตนเอง การเร ยนร และความ เป นก ลสตร ตามแบบว ฒนา จ งได ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนาค ณล กษณะด งกล าวไว ด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๑. ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ๑. ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร ว ฒนา ๒. ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ๒. ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ๓. ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ในการพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณล กษณะเป นเล ศ ด านท กษะการค ด การพ ฒนาตนเอง การเร ยนร และความเป น ก ลสตร ตามแบบว ฒนา โรงเร ยนม ความเช อว าบ คลากรท กคนจะต องเป นแบบอย างท ด และม ท กษะการจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บส งท จะพ ฒนาผ เร ยนจ งได ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนาค ณล กษณะด งกล าวไว ด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๔. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ๔. บ คลากรเป นแบบอย างความเป นก ลสตร และ ส ภาพบ ร ษ ๕. คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ๖. คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง

6 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๖ ม ต ด านการจ ดการภายใน การข บเคล อนงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนจ าเป นต องอาศ ยเทคน คว ธ การบร หารจ ดการท ด ม กลย ทธ ในการก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานอย างต อเน องเป นระบบ บ คลากรต องแลกเปล ยนประสบการณ และความร จากการปฏ บ ต งาน ซ งก นและก น เพ อให เก ดการปฏ บ ต ท ด ท ส ด(Best Practice) ในหน วยงาน ผ บร หารและบ คลากรจ าเป นต องสร างบรรยากาศท เอ อ ต อการปฏ บ ต งานและสร างเคร อข ายความร วมม อก บผ ปกครองและองค กรท อย ภายนอกโรงเร ยน ด งน นเพ อให การจ ดการภายใน บรรล ผลส าเร จจ งก าหนดกลย ทธ การด าเน นงานด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๕. สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ๗. ม ระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ ๘. ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน (Benchmarking) ด านบร หารจ ดการและท กษะทางว ชาการ ๙. ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑๐. ม บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน และบ คลากร ๖. สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ๑๑. ม เคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๑๒. ม เคร อข ายว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษา ในและต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ในการพ ฒนาค ณภาพด านต าง ๆ จ าเป นต องม และใช ทร พยากรท เหมาะสม เพ ยงพอ เอ อต อการปฏ บ ต งาน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาแต ละด าน และให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โรงเร ยนม ความพร อมในการจ ดหาทร พยากรเพ อการพ ฒนา อย แล ว แต ย งต องม ว ธ การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ดต อโรงเร ยน จ งก าหนดกลย ทธ เพ อ ด าเน นงานด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๗.เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการใช ทร พยากร ๑๓. ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๑๔. ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และ การบร หารจ ดการ

7 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๗ ๓.๒ แผนท กลย ทธ เพ อให เห นแนวทางท เช อมโยงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท โรงเร ยนได ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ จ งได สร ปเป นแผนท กลย ทธ (Strategic Map) ด งน แผนท กลย ทธ การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ม ต ด านผ เร ยน ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ผ เร ยนม ความเป น ก ลสตร ว ฒนา ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง บ คลากรเป นแบบอย างความเป น ก ลสตร และส ภาพบ ร ษ คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ด การเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง ม ต ด านการจ ดการภายใน ม ระบบการประเม น และควบค มผลงาน เช งประจ กษ ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน (Benchmarking) ด านบร หารจ ดการ และท กษะทางว ชาการ ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ม บรรยากาศท เอ อต อ การพ ฒนาศ กยภาพ ผ เร ยนและบ คลากร ม เคร อข ายเสร มสร าง ค ณล กษณะความเป น ก ลสตร ม เคร อข ายว ชาการ ร วมก บสถาบ นการศ กษา ในและต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อ การเร ยนร และการบร หารจ ดการ ๓.๓ ต วช ว ดความส าเร จ/เป าหมาย/เจ าภาพ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ โรงเร ยนจ งก าหนดต วช ว ดความส าเร จ (Key Performance Indicators) และเป าหมายของความส าเร จไว อย าง ช ดเจนตลอดระยะเวลาของแผนฯ เพ อเป นเกณฑ ในการประเม นผล ตลอดจนระบ เจ าภาพหล กผ ร บผ ดชอบต วช ว ดความส าเร จ และเจ าภาพหล กได ก าหนดโครงการและงบประมาณในการด าเน นงาน ด งจะแสดงรายละเอ ยดต อไปน

8 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๘ ต วช ว ดความส าเร จ ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะความ เป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจ ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรม ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เป าหมาย/ร อยละ ๔๙ ๕๐ ๕๑ เจ าภาพ หล ก โครงการหล ก งบประมาณ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๑.โครงการก ลสตร ศร ว ฒนา ๓๔๕,๐๐๐.- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ ๒.โครงการเร ยนร ตามแนว พระราชด าร ๓๐๐,๐๐๐ ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะ การใช ICT ในการเร ยนร ๒.๕ ๓ ๓.๕ ว ชาการ (โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๑ จ ดต งศ นย การเร ยนร ICT (ICT Learning Center) ) ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ ๓.โครงการพ ฒนาท กษะกระบวน การค ด ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ธ รการ- บ คลากร ๖๐๐,๐๐๐.- ๔.โครงการคร ด ศร ว ฒนา ๗๕,๐๐๐.- ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจ เก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของบ คลากร ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ๒๐ ๓๐ ๕๐ ว ชาการ ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหาในช นเร ยนได ๖๐ ๗๐ ๘๐ ว ชาการ ๕.โครงการส งเสร มผลงานว ชาการ ๖๐๐,๐๐๐.- ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยน การสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการ จ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการ ค ดข นส ง ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ๕ ๕ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการจ ดการ ความร (Knowledge Management) ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ความเห น เก ยวก บ บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด ๑๗.ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป นก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาในประเทศ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ (โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๒ จ ดต งคล งส ออ เล กทรอน กส ) ๑๕ ๒๐ ๓๐ ว ชาการ ( โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๓ ก จกรรมพ ฒนา เคร อข ายการเร ยนร (E -Learning)) ๕๐ ๖๐ ๗๐ ว ชาการ (โครงการท ๓) ๓ ๔ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ - ๔๐ ๖๐ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๖.โครงการจ ดท าระบบการประเม น และควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit) ๗.โครงการเท ยบเค ยงผล การด าเน นงาน (Benchmarking) ๘.โครงการจ ดท าระบบการจ ดการ ความร (Knowledge Management) ๘๐ ๘๕ ๙๐ บร การ ๙.โครงการบรรยากาศด ก ลสตร ว ฒนา ๑๐.โครงการพรรณพฤกษาว ฒนาน าร ๓๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓ ๔ ๕ ระด บ ๑๑.โครงการเคร อข ายเสร มสร าง ๗๕,๐๐๐.- ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๓ ๔ ๕ ว ชาการ ๑๒.โครงการเคร อข ายว ชาการ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ ๓ ๔ ๕ ว ชาการ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ๓ ๔ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความค ดเห นเก ยวก บ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ ๑๓. โครงการประเม นประส ทธ ภาพ การ บร หารโครงการ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ICT ๑๔.โครงการพ ฒนาการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ ๕๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.-

9 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๙ ๔. ระบบการว ดผลงาน ในการควบค มการด าเน นงานตามกลย ทธ โรงเร ยนได น าระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit)มาเป นเคร องม อในการเฝ าระว งและส อสารผลงานให บ คลากรและผ เก ยวข องได ม ความเข าใจตรงก น อ น น าไปส การข บเคล อนผลงานร วมก น เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค กลย ทธ พ นธก จ และว ส ยท ศน ของโรงเร ยน โดยม การก าหนด ต วช ว ดความส าเร จและเกณฑ การประเม นในแต ละม ต ด งน ม ต ด านผ เร ยน ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครองท ความ พ งพอใจค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น พฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ระด บปฐมว ย ๓.๑ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ประเม นพฤต กรรมสนใจใฝ ร ร กการอ านและพ ฒนาตนเอง ๓.๑.๑ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ม พฤต กรรมสนใจใฝ ร ร กการอ าน ๓.๑.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยม ความ กระต อร อร นในการเร ยนร ส งต างๆรอบต ว และสน กก บการ เร ยนร ๓.๑.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยท สามารถ ใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา

10 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๐ ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษา ๓.๒ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๓.๒.๑ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ม พฤต กรรมร กการอ าน สนใจแสวงหาความร จากแหล งต าง ๆ รอบต ว ๓.๒.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ใฝ ร ใฝ เร ยน สน กก บการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย เสมอ ๓.๒.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท สามารถใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกสถานศ กษา ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะการใช ICT ในการเร ยนร ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการ ค ดข นส ง ระด บปฐมว ย ๕.๑ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๕.๑.๑ ร อยละผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การ ประเม นท กษะการค ดแก ป ญหา ๕.๑.๒ ร อยละผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การประเม นจ นตนาการและการค ดร เร มสร างสรรค ระด บ ๑ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร ระด บ ๒ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสารและแสวงหา ความร ระด บ ๓ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร และน าเสนอผลงาน ระด บ ๔ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร น าเสนอผลงานและเผยแพร ผลงาน ระด บ ๕ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร น าเสนอผลงาน เผยแพร ผลงานและ สร างสรรค ผลงาน ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕

11 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๑ ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษา ๕.๒ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๕.๒.๑ ร อยละผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดแก ป ญหา ๕.๒.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๕.๒.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดร เร ม สร างสรรค ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป น ก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครองท พ งพอใจเก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของ บ คลากร ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ระด บ ๑ ร อยละ ๑๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๕๐ ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหา ในช นเร ยนได ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ระด บ ๑ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๖๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๘๐

12 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๒ ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ใน การจ ดการเร ยนการสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดข นส ง ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๑๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๑๕ ระด บ ๓ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๒๕ ระด บ ๕ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๑ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๖๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๗๐ ม ต ด านการจ ดการภายใน ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ระด บ ๑ ม ระบบการประเม นผลงานเช งประจ กษ ระด บ ๒ น าระบบไปใช การประเม นความส าเร จของผลงาน ระด บ ๓ ม รายงานผลการประเม น ระด บ ๔ น าผลการประเม นไปใช ในการปร บปร งกระบวนการ ท างาน ระด บ ๕ น าผลการประเม นไปใช ในการวางแผนพ ฒนางาน ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง (Benchmarking) ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการ จ ดการความร (Knowledge Management) ระด บ ๑ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๖๐

13 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๓ ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ความเห นเก ยวก บ บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพ ของผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด (หมายเหต : ค าเฉล ย ๓.๕ ข นไป) ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ๑๗.ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป น ก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาในประเทศ ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ระด บ ๑ ใช งบประมาณเท าเด ม เวลาเท าเด ม ผลตามเป าหมาย ระด บ ๒ ใช งบประมาณเท าเด ม เวลาลดลง ผลตามเป าหมาย ระด บ ๓ ใช งบประมาณลดลง เวลาเท าเด ม ผลตามเป าหมาย ระด บ ๔ ใช งบประมาณลดลง เวลาลดลง ผลตามเป าหมาย ระด บ ๕ ใช งบประมาณลดลง เวลาลดลง ผลเก นเป าหมาย ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ค ดเห นเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการ เร ยนร และการบร หารจ ดการ (หมายเหต : ค าเฉล ย ๓.๕ ข นไป) ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕

14 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๔ ๕.โครงการหล ก ในการด าเน นการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และกลย ทธ ตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๑ โรงเร ยนได ก าหนดโครงการหล กส าค ญๆจ านวน ๑๔ โครงการ ด งน โครงการหล ก สน บสน น พ นธก จท ต วช ว ดท ๑. โครงการก ลสตร ศร ว ฒนา ๑ ๑-๒ ๒. โครงการเร ยนร ตามแนวพระราชด าร ๒ ๓ ๓. โครงการพ ฒนาท กษะกระบวนการค ด ๓ ๕, ๑๒ ๔. โครงการคร ด ศร ว ฒนา ๑ ๖-๗ ๕. โครงการส งเสร มผลงานว ชาการ ๒-๓ ๘-๙ ๖. โครงการจ ดท าระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit) ๑-๓ ๑๓ ๗. โครงการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑-๓ ๑๔ ๘. โครงการจ ดท าระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑-๓ ๑๕ ๙. โครงการบรรยากาศด ก ลสตร ว ฒนา ๑ ๑๖ ๑๐. โครงการพรรณพฤกษาว ฒนาน าร ๒ ๑๖ ๑๑. โครงการเคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๑ ๑๗ ๑๒. โครงการเคร อข ายว ชาการ ๒-๓ ๑๘-๑๙ ๑๓. โครงการประเม นประส ทธ ภาพการบร หารโครงการ ๑-๓ ๒๐ ๑๔. โครงการพ ฒนาการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ ๑-๓ ๔, ๑๐-๑๑, ๒๑ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน การปฏ บ ต ราชการให ด น น กล าวอย างส น ง ายและตรงท ส ด ค อท าให ส าเร จ ท นการ และให ได ผลเป นประโยชน แต ทางเด ยว ซ งจะท าได เม อบ คคลม ว ชา ความสามารถ และม ป ญญาความร ค ดพ จารณา เห นส งท เป นค ณเป นโทษเป น ประโยชน ม ใช ประโยชน อย างช ดเจน ถ ก ตรง. พระต าหน กภ พ งค ราชน เวศน ว นท ๑๙ ม นาคม พทธศ กราช ๒๕๓๔

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 การประก นค ณภาพการศ กษา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต และจรรยาบรรณว ชาช พคร โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ไรพรรณ เจนวาณ ชยานนท ว นอ งคารท 12 ก

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ - 131 - ค าช แจงการประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ สายงานบร หารสถานศ กษา (ต าแหน งรองผ อ านวยการสถานศ กษาและผ อ านวยการสถานศ กษา) การประเม นด านท 2 ด านความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

อภ ธานศ พท : การประก นค ณภาพการศ กษา (Educational Quality Assurance Glossary)

อภ ธานศ พท : การประก นค ณภาพการศ กษา (Educational Quality Assurance Glossary) อภ ธานศ พท : การประก นค ณภาพการศ กษา (Educational Quality Assurance Glossary) โดย แผนกประก นค ณภาพการศ กษา กถจ.รร.นร. (เพ อพลาง) พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ประเภทผลงานนว ตกรรม รองผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม ระด บประถมศ กษา ผ เสนอผลงานนว ตกรรม นายหารศ ก ภาระห นต รองผ อานวยการชานาญการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information