สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑ สร ปแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ว ส ยท ศน ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร และม ท กษะการค ดข นส ง พ นธก จ สร างเสร มค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนา ส งเสร มผ เร ยนให ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง พ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง เป าประสงค ม พฤต กรรมความเป นก ลสตร ว ฒนา ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเองและร กการเร ยนร ม ท กษะการค ดข นส ง กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร ว ฒนา ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร บ คลากรเป นแบบอย างความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ม ระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน(Benchmarking) ด านบร หารจ ดการและท กษะทางว ชาการ ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ม บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนและบ คลากร สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม เคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ม เคร อข ายว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาในและต างประเทศ เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ การใช ทร พยากร ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ ต วช ว ดความส าเร จ(Key Performance Indicator) จ านวน ๒๑ ต วช ว ด ด งน ด านผ เร ยนจ านวน ๕ ต วช ว ด ด านการเร ยนร และพ ฒนาจ านวน ๗ ต วช ว ด ด านการจ ดการภายในจ านวน ๗ ต วช ว ด ด านแหล งทร พยากรจ านวน ๒ ต วช ว ด

2 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๒ ๑. บทน า โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ม ปณ ธาณม งม นในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและความร ความสามารถในด านว ชาการ โดยใช ปร ชญาของโรงเร ยน ค ณธรรม น าว ชาการ ซ งเป นเจตนารมณ ท ส บทอดมาจาก ม ชช นนาร คณะเพรสไบท เร ยนม ชช นจากสหร ฐอเมร กา ผ ก อต งโรงเร ยนเม อ พ.ศ.๒๔๑๗(ค.ศ.๑๘๗๔) ป จจ บ นโรงเร ยนได ด าเน นก จการมาเป นป ท ๑๓๒ ซ งได ม ความก าวหน ามาโดยล าด บ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท ผ านมาได ด าเน นตามธรรมน ญโรงเร ยนและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ฉบ บล าส ดได แก แผนย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๔๔-๒๕๔๘ โดยส นส ดเม อป การศ กษาท ผ านมา ด งน น โรงเร ยนจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฉบ บใหม ซ งม ระยะเวลาการใช ระหว างป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ เร ยกว า แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ซ งได พ ฒนาร ปแบบการจ ดท าแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาตามแนวทางการจ ดการค ณภาพท เร ยกว า การบร หารจ ดการค ณภาพแบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) เพ อให ผ บร หารสามารถก าหนดเป าประสงค กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ และแนวทางไปส การบรรล เป าประสงค ตลอดจน สามารถต ดตาม ตรวจสอบ ควบค ม ว ดและประเม นผลการด าเน นงานของกลย ทธ ให เก ดส มฤทธ ผล ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ น น โรงเร ยนได ด าเน นการเป นกระบวนการแบบม ส วนร วม กล าวค อ เร มจากการให ท กฝ าย/ระด บ ว เคราะห สถานการณ โรงเร ยนโดยใช เทคน ค SWOT Analysis ว เคราะห จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ อ ปสรรค (Threats) นอกจากน น โรงเร ยนได ส ารวจความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได แก ผ ปกครอง ช มชน ผ เก ยวข อง บ คลากรและน กเร ยนของโรงเร ยน ต อจากน นด าเน นการประมวลผลการว เคราะห สถานการณ โรงเร ยนและผลส ารวจความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย มาจ ดท าเป นผลการว เคราะห สถานการณ โรงเร ยน และใช ข อม ลน ในการจ ดท าร าง ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ และได จ ดประช มพ จารณ ร างว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ โดยท กภาคส วน ของโรงเร ยน ไม ว าจะเป นผ ปกครอง ช มชน สมาคมศ ษย เก าฯ สมาคมผ ปกครองและคร คร อาจารย และสภาน กเร ยน ได ม ส วนร วมในการพ จารณ อย างท วถ ง หล งจากน นฝ ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ได ประมวลและสร ปข อเสนอแนะมาจ ดท าเป น กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เพ อให ท กฝ าย/ระด บร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยน ว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ โดยใช เทคน คการบร หารองค กรแบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) ฉบ บน จน ส าเร จ ๒. แผนผ งท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ซ งได น าเทคน คการบร หารองค กร แบบด ลยภาพ (Balanced Scorecard) มาเป นเคร องม อบร หารกลย ทธ น น โรงเร ยนได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ และ ต วช ว ดความส าเร จไว อย างช ดเจน และก าหนดขอบข ายการพ ฒนาเป น ๔ ด าน ได แก ๑) ม ต ด านผ เร ยน ๒) ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ๓) ม ต ด านการจ ดการภายใน และ ๔) ม ต ด านแหล งทร พยากร ด งจะได แสดงให เห นในข อม ลสร ปท ศทางการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ยต อไปน

3 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๓ ว ส ยท ศน : ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร และม ท กษะการค ดข นส ง พ นธก จ ๑. สร างเสร มค ณล กษณะ ๒. ส งเสร มผ เร ยนให ร กการเร ยนร ๓. พ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะ ความเป นก ลสตร ว ฒนา และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง การค ดข นส ง กลย ทธ ๑. ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ๕.สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ๒.ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ๖.สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ๓.เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ๗.เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการใช ทร พยากร ๔.พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ต วช ว ดความส าเร จ ม ต ด านผ เร ยน ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะการใช ICT ในการเร ยนร ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง

4 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๔ ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจเก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของบ คลากร ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหาในช นเร ยนได ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง ม ต ด านการจ ดการภายใน ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ความเห นเก ยวก บบรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของ ผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด ๑๗. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป นก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาในประเทศ ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษาต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความค ดเห นเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และ การบร หารจ ดการ

5 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๕ ๓. กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓.๑ กลย ทธ และว ตถ ประสงค กลย ทธ การด าเน นงานตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท ก าหนดไว โรงเร ยนจ าเป นต องม ว ธ ท เหมาะสมและสอดคล อง ก บเป าประสงค ท ต องการ ด งน น จ งจ าเป นท จะต องก าหนดกลย ทธ ในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของท กม ต การ พ ฒนา ค อ ม ต ด านผ เร ยน ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ม ต ด านการจ ดการภายในและม ต ด านแหล งทร พยากร เพ อให กลย ทธ ท ก าหนดม ความช ดเจน ม เป าหมายเฉพาะจ งได ก าหนดว ตถ ประสงค ของกลย ทธ ไว ตลอดจนก าหนดต วช ว ดความส าเร จเพ อใช ส าหร บประเม นผลการด าเน นงาน ด งจะได แสดงรายละเอ ยดต อไปน ม ต ด านผ เร ยน โรงเร ยนต องการพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณล กษณะเป นเล ศ ด านท กษะการค ด การพ ฒนาตนเอง การเร ยนร และความ เป นก ลสตร ตามแบบว ฒนา จ งได ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนาค ณล กษณะด งกล าวไว ด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๑. ปล กฝ งความเป นก ลสตร ว ฒนา ๑. ผ เร ยนม ความเป นก ลสตร ว ฒนา ๒. ปล กฝ งล กษณะน ส ยร กการเร ยนร ๒. ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง ๓. เพ มศ กยภาพผ เร ยนให ม ท กษะการค ดข นส ง ๓. ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ในการพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ค ณล กษณะเป นเล ศ ด านท กษะการค ด การพ ฒนาตนเอง การเร ยนร และความเป น ก ลสตร ตามแบบว ฒนา โรงเร ยนม ความเช อว าบ คลากรท กคนจะต องเป นแบบอย างท ด และม ท กษะการจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บส งท จะพ ฒนาผ เร ยนจ งได ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนาค ณล กษณะด งกล าวไว ด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๔. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ๔. บ คลากรเป นแบบอย างความเป นก ลสตร และ ส ภาพบ ร ษ ๕. คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ๖. คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง

6 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๖ ม ต ด านการจ ดการภายใน การข บเคล อนงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนจ าเป นต องอาศ ยเทคน คว ธ การบร หารจ ดการท ด ม กลย ทธ ในการก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานอย างต อเน องเป นระบบ บ คลากรต องแลกเปล ยนประสบการณ และความร จากการปฏ บ ต งาน ซ งก นและก น เพ อให เก ดการปฏ บ ต ท ด ท ส ด(Best Practice) ในหน วยงาน ผ บร หารและบ คลากรจ าเป นต องสร างบรรยากาศท เอ อ ต อการปฏ บ ต งานและสร างเคร อข ายความร วมม อก บผ ปกครองและองค กรท อย ภายนอกโรงเร ยน ด งน นเพ อให การจ ดการภายใน บรรล ผลส าเร จจ งก าหนดกลย ทธ การด าเน นงานด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๕. สร างกลไกในการข บเคล อนผลงาน ๗. ม ระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ ๘. ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน (Benchmarking) ด านบร หารจ ดการและท กษะทางว ชาการ ๙. ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑๐. ม บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน และบ คลากร ๖. สร างเคร อข ายการม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ๑๑. ม เคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๑๒. ม เคร อข ายว ชาการร วมก บสถาบ นการศ กษา ในและต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ในการพ ฒนาค ณภาพด านต าง ๆ จ าเป นต องม และใช ทร พยากรท เหมาะสม เพ ยงพอ เอ อต อการปฏ บ ต งาน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาแต ละด าน และให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โรงเร ยนม ความพร อมในการจ ดหาทร พยากรเพ อการพ ฒนา อย แล ว แต ย งต องม ว ธ การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ดต อโรงเร ยน จ งก าหนดกลย ทธ เพ อ ด าเน นงานด งน กลย ทธ ว ตถ ประสงค กลย ทธ ๗.เพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการใช ทร พยากร ๑๓. ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๑๔. ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และ การบร หารจ ดการ

7 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๗ ๓.๒ แผนท กลย ทธ เพ อให เห นแนวทางท เช อมโยงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท โรงเร ยนได ก าหนดไว ในแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ จ งได สร ปเป นแผนท กลย ทธ (Strategic Map) ด งน แผนท กลย ทธ การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ม ต ด านผ เร ยน ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ผ เร ยนม ความเป น ก ลสตร ว ฒนา ผ เร ยนม ท กษะการค ดข นส ง ผ เร ยนม น ส ยร กการเร ยนร และ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง บ คลากรเป นแบบอย างความเป น ก ลสตร และส ภาพบ ร ษ คร ผ สอนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน คร ผ สอนม ความร และท กษะในการจ ด การเร ยนร ท เน นกระบวนการค ดข นส ง ม ต ด านการจ ดการภายใน ม ระบบการประเม น และควบค มผลงาน เช งประจ กษ ม กลไกในการเท ยบเค ยงการด าเน นงาน (Benchmarking) ด านบร หารจ ดการ และท กษะทางว ชาการ ม ระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ม บรรยากาศท เอ อต อ การพ ฒนาศ กยภาพ ผ เร ยนและบ คลากร ม เคร อข ายเสร มสร าง ค ณล กษณะความเป น ก ลสตร ม เคร อข ายว ชาการ ร วมก บสถาบ นการศ กษา ในและต างประเทศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ม ระบบบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ม เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อ การเร ยนร และการบร หารจ ดการ ๓.๓ ต วช ว ดความส าเร จ/เป าหมาย/เจ าภาพ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ โรงเร ยนจ งก าหนดต วช ว ดความส าเร จ (Key Performance Indicators) และเป าหมายของความส าเร จไว อย าง ช ดเจนตลอดระยะเวลาของแผนฯ เพ อเป นเกณฑ ในการประเม นผล ตลอดจนระบ เจ าภาพหล กผ ร บผ ดชอบต วช ว ดความส าเร จ และเจ าภาพหล กได ก าหนดโครงการและงบประมาณในการด าเน นงาน ด งจะแสดงรายละเอ ยดต อไปน

8 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๘ ต วช ว ดความส าเร จ ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะความ เป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจ ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรม ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง เป าหมาย/ร อยละ ๔๙ ๕๐ ๕๑ เจ าภาพ หล ก โครงการหล ก งบประมาณ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๑.โครงการก ลสตร ศร ว ฒนา ๓๔๕,๐๐๐.- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ ๒.โครงการเร ยนร ตามแนว พระราชด าร ๓๐๐,๐๐๐ ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะ การใช ICT ในการเร ยนร ๒.๕ ๓ ๓.๕ ว ชาการ (โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๑ จ ดต งศ นย การเร ยนร ICT (ICT Learning Center) ) ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ ๓.โครงการพ ฒนาท กษะกระบวน การค ด ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ธ รการ- บ คลากร ๖๐๐,๐๐๐.- ๔.โครงการคร ด ศร ว ฒนา ๗๕,๐๐๐.- ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครอง ท พ งพอใจ เก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของบ คลากร ๘๐ ๘๕ ๙๐ ระด บ ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ๒๐ ๓๐ ๕๐ ว ชาการ ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหาในช นเร ยนได ๖๐ ๗๐ ๘๐ ว ชาการ ๕.โครงการส งเสร มผลงานว ชาการ ๖๐๐,๐๐๐.- ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยน การสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการ จ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน นกระบวนการ ค ดข นส ง ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ๕ ๕ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการจ ดการ ความร (Knowledge Management) ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ความเห น เก ยวก บ บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด ๑๗.ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป นก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาในประเทศ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ว ชาการ (โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๒ จ ดต งคล งส ออ เล กทรอน กส ) ๑๕ ๒๐ ๓๐ ว ชาการ ( โครงการท ๑๔ ก จกรรมท ๓ ก จกรรมพ ฒนา เคร อข ายการเร ยนร (E -Learning)) ๕๐ ๖๐ ๗๐ ว ชาการ (โครงการท ๓) ๓ ๔ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ - ๔๐ ๖๐ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๖.โครงการจ ดท าระบบการประเม น และควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit) ๗.โครงการเท ยบเค ยงผล การด าเน นงาน (Benchmarking) ๘.โครงการจ ดท าระบบการจ ดการ ความร (Knowledge Management) ๘๐ ๘๕ ๙๐ บร การ ๙.โครงการบรรยากาศด ก ลสตร ว ฒนา ๑๐.โครงการพรรณพฤกษาว ฒนาน าร ๓๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓ ๔ ๕ ระด บ ๑๑.โครงการเคร อข ายเสร มสร าง ๗๕,๐๐๐.- ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๓ ๔ ๕ ว ชาการ ๑๒.โครงการเคร อข ายว ชาการ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ ๓ ๔ ๕ ว ชาการ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ๓ ๔ ๕ พ ฒนา ค ณภาพฯ ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความค ดเห นเก ยวก บ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการเร ยนร และการบร หารจ ดการ ๑๓. โครงการประเม นประส ทธ ภาพ การ บร หารโครงการ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ICT ๑๔.โครงการพ ฒนาการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ ๕๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.-

9 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๙ ๔. ระบบการว ดผลงาน ในการควบค มการด าเน นงานตามกลย ทธ โรงเร ยนได น าระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit)มาเป นเคร องม อในการเฝ าระว งและส อสารผลงานให บ คลากรและผ เก ยวข องได ม ความเข าใจตรงก น อ น น าไปส การข บเคล อนผลงานร วมก น เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค กลย ทธ พ นธก จ และว ส ยท ศน ของโรงเร ยน โดยม การก าหนด ต วช ว ดความส าเร จและเกณฑ การประเม นในแต ละม ต ด งน ม ต ด านผ เร ยน ๑. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น ค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาตามท โรงเร ยนก าหนด ๒. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร ผ เร ยนและผ ปกครองท ความ พ งพอใจค ณล กษณะความเป นก ลสตร ว ฒนาของผ เร ยน ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ๓. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น พฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ระด บปฐมว ย ๓.๑ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ประเม นพฤต กรรมสนใจใฝ ร ร กการอ านและพ ฒนาตนเอง ๓.๑.๑ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ม พฤต กรรมสนใจใฝ ร ร กการอ าน ๓.๑.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยม ความ กระต อร อร นในการเร ยนร ส งต างๆรอบต ว และสน กก บการ เร ยนร ๓.๑.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บปฐมว ยท สามารถ ใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา

10 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๐ ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษา ๓.๒ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นพฤต กรรมร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๓.๒.๑ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ม พฤต กรรมร กการอ าน สนใจแสวงหาความร จากแหล งต าง ๆ รอบต ว ๓.๒.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ใฝ ร ใฝ เร ยน สน กก บการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย เสมอ ๓.๒.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท สามารถใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกสถานศ กษา ๔. ค าเฉล ยของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท ม ท กษะการใช ICT ในการเร ยนร ๕. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการ ค ดข นส ง ระด บปฐมว ย ๕.๑ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๕.๑.๑ ร อยละผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การ ประเม นท กษะการค ดแก ป ญหา ๕.๑.๒ ร อยละผ เร ยนระด บปฐมว ยท ผ านเกณฑ การประเม นจ นตนาการและการค ดร เร มสร างสรรค ระด บ ๑ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร ระด บ ๒ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสารและแสวงหา ความร ระด บ ๓ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร และน าเสนอผลงาน ระด บ ๔ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร น าเสนอผลงานและเผยแพร ผลงาน ระด บ ๕ ม ท กษะการใช ICT ในการต ดต อส อสาร แสวงหา ความร น าเสนอผลงาน เผยแพร ผลงานและ สร างสรรค ผลงาน ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕

11 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๑ ระด บประถมศ กษา - ระด บม ธยมศ กษา ๕.๒ ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดข นส ง ๕.๒.๑ ร อยละผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดแก ป ญหา ๕.๒.๒ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณ ๕.๒.๓ ร อยละของผ เร ยนระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะการค ดร เร ม สร างสรรค ๖. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรท เป นแบบอย างของความเป น ก ลสตร และส ภาพบ ร ษ ๗. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากร น กเร ยนและผ ปกครองท พ งพอใจเก ยวก บความเป นก ลสตร และส ภาพบ ร ษของ บ คลากร ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ๘. ร อยละ ๕๐ ของคร ผ สอนท สร างนว ตกรรม ระด บ ๑ ร อยละ ๑๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๕๐ ๙. ร อยละ ๘๐ ของงานว จ ยในช นเร ยนท สามารถแก ป ญหา ในช นเร ยนได ม ต ด านการเร ยนร และพ ฒนา ระด บ ๑ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๖๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๘๐

12 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๒ ๑๐. ร อยละ ๙๐ ของคร ผ สอนท ใช ส อเทคโนโลย ใน การจ ดการเร ยนการสอน ๑๑. ร อยละ ๓๐ ของคร ผ สอนท สามารถใช บทเร ยน Online ในการจ ดการเร ยนการสอน ๑๒. ร อยละ ๗๐ ของคร ท ม ท กษะการจ ดการเร ยนร ท เน น กระบวนการค ดข นส ง ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ระด บ ๑ ร อยละ ๑๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๑๕ ระด บ ๓ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๒๕ ระด บ ๕ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๑ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๖๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๗๐ ม ต ด านการจ ดการภายใน ๑๓. ประส ทธ ผลของระบบการประเม นและควบค มผลงาน ระด บ ๑ ม ระบบการประเม นผลงานเช งประจ กษ ระด บ ๒ น าระบบไปใช การประเม นความส าเร จของผลงาน ระด บ ๓ ม รายงานผลการประเม น ระด บ ๔ น าผลการประเม นไปใช ในการปร บปร งกระบวนการ ท างาน ระด บ ๕ น าผลการประเม นไปใช ในการวางแผนพ ฒนางาน ๑๔. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง (Benchmarking) ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ๑๕. ร อยละ ๖๐ ของบ คลากรและน กเร ยนท ใช ระบบการ จ ดการความร (Knowledge Management) ระด บ ๑ ร อยละ ๒๐ ระด บ ๒ ร อยละ ๓๐ ระด บ ๓ ร อยละ ๔๐ ระด บ ๔ ร อยละ ๕๐ ระด บ ๕ ร อยละ ๖๐

13 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๓ ๑๖. ร อยละ ๙๐ ของผ เร ยน บ คลากร และผ ปกครอง ท ม ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ความเห นเก ยวก บ บรรยากาศท เอ อต อการพ ฒนาศ กยภาพ ของผ เร ยนและคร ตามเกณฑ ท ก าหนด (หมายเหต : ค าเฉล ย ๓.๕ ข นไป) ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕ ๑๗.ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงค ณล กษณะความเป น ก ลสตร ร วมก บเคร อข าย ๑๘. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาในประเทศ ๑๙. ประส ทธ ผลของการเท ยบเค ยงงานว ชาการร วมก บ สถาบ นการศ กษาต างประเทศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ระด บ ๑ ม การจ ดท าแผนการเท ยบเค ยง ระด บ ๒ ม การแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายใน และภายนอกองค กร ระด บ ๓ ม การน าผลมาพ ฒนางาน ระด บ ๔ ม การเท ยบเค ยงผลการปฏ บ ต งาน ระด บ ๕ ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ม ต ด านแหล งทร พยากร ๒๐. ประส ทธ ผลในการบร หารโครงการ ระด บ ๑ ใช งบประมาณเท าเด ม เวลาเท าเด ม ผลตามเป าหมาย ระด บ ๒ ใช งบประมาณเท าเด ม เวลาลดลง ผลตามเป าหมาย ระด บ ๓ ใช งบประมาณลดลง เวลาเท าเด ม ผลตามเป าหมาย ระด บ ๔ ใช งบประมาณลดลง เวลาลดลง ผลตามเป าหมาย ระด บ ๕ ใช งบประมาณลดลง เวลาลดลง ผลเก นเป าหมาย ๒๑. ร อยละ ๙๐ ของบ คลากรและผ เร ยนท ม ความ ระด บ ๑ ร อยละ ๗๐ ค ดเห นเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อต อการ เร ยนร และการบร หารจ ดการ (หมายเหต : ค าเฉล ย ๓.๕ ข นไป) ระด บ ๔ ร อยละ ๘๕

14 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑๔ ๕.โครงการหล ก ในการด าเน นการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และกลย ทธ ตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๑ โรงเร ยนได ก าหนดโครงการหล กส าค ญๆจ านวน ๑๔ โครงการ ด งน โครงการหล ก สน บสน น พ นธก จท ต วช ว ดท ๑. โครงการก ลสตร ศร ว ฒนา ๑ ๑-๒ ๒. โครงการเร ยนร ตามแนวพระราชด าร ๒ ๓ ๓. โครงการพ ฒนาท กษะกระบวนการค ด ๓ ๕, ๑๒ ๔. โครงการคร ด ศร ว ฒนา ๑ ๖-๗ ๕. โครงการส งเสร มผลงานว ชาการ ๒-๓ ๘-๙ ๖. โครงการจ ดท าระบบการประเม นและควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit) ๑-๓ ๑๓ ๗. โครงการเท ยบเค ยงผลการด าเน นงาน (Benchmarking) ๑-๓ ๑๔ ๘. โครงการจ ดท าระบบการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑-๓ ๑๕ ๙. โครงการบรรยากาศด ก ลสตร ว ฒนา ๑ ๑๖ ๑๐. โครงการพรรณพฤกษาว ฒนาน าร ๒ ๑๖ ๑๑. โครงการเคร อข ายเสร มสร างค ณล กษณะความเป นก ลสตร ๑ ๑๗ ๑๒. โครงการเคร อข ายว ชาการ ๒-๓ ๑๘-๑๙ ๑๓. โครงการประเม นประส ทธ ภาพการบร หารโครงการ ๑-๓ ๒๐ ๑๔. โครงการพ ฒนาการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ ๑-๓ ๔, ๑๐-๑๑, ๒๑ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน การปฏ บ ต ราชการให ด น น กล าวอย างส น ง ายและตรงท ส ด ค อท าให ส าเร จ ท นการ และให ได ผลเป นประโยชน แต ทางเด ยว ซ งจะท าได เม อบ คคลม ว ชา ความสามารถ และม ป ญญาความร ค ดพ จารณา เห นส งท เป นค ณเป นโทษเป น ประโยชน ม ใช ประโยชน อย างช ดเจน ถ ก ตรง. พระต าหน กภ พ งค ราชน เวศน ว นท ๑๙ ม นาคม พทธศ กราช ๒๕๓๔

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

บทบาทของ น กศ กษา ก บ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทบาทของ น กศ กษา ก บ การประก นค ณภาพการศ กษา บทบาทของ น กศ กษา ก บ การประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน 1 การประก นค ณภาพการศ กษา...ค ออะไร? การประก นค ณภาพการศ กษา (Quality Assurance in Education) หมายถ ง การจ ดระบบและกลไกด

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information