คาน า สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ

Size: px
Start display at page:

Download "คาน า สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ"

Transcription

1

2 คาน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได พ ฒนาต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา โดยให ม ความครอบคล มท กองค ประกอบค ณภาพตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา พ.ศ.2553 และ สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานและหล กเกณฑ ท เก ยวข อง ก บการจ ดการศ กษาอ นๆ รวมท งกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา รวมท งเช อมโยงก บการประก น ค ณภาพภายนอก ซ งคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได เห นชอบให สถาบ นอ ดมศ กษาน าต วบ งช เหล าน ไป ใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา เพ อส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาให เข มแข งย งข น สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มองเห นความจาเป นในการท จะพ ฒนาและสร างผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายในให ม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท เป นมาตรฐาน เด ยวก น เพ อท าหน าท ส งเสร มและพ ฒนาการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในให ม ความ ต อเน องและย งย น ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น จ งได จ ดท า ค ม อส าหร บผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ฉบ บน ข น โดยหว งเป นอย างย งว าค ม อ ฉบ บน จะม ส วนสาค ญท จะช วยในการพ ฒนาผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บการดาเน นงานประก นค ณภาพภายใน ม ท กษะในการทาหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพม ความพร อมเพ อร บการประเม นภายนอก ซ งจะ น าไปส การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งอ นจะเป นกลไกสาค ญส การพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานของอ ดมศ กษาท ต อเน องและย งย นส บไป สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ

3 คาน า สารบ ญ สารบ ญ บทท 1 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1 ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพ 1 เป าหมายของการประก นค ณภาพ 1 องค ประกอบระบบประก นค ณภาพ 2 บทท 2 ค ณสมบ ต หน าท ค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณ 3 ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ค ณสมบ ต ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3 หน าท ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3 จรรยาบรรณของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 4 ค ณธรรม จร ยธรรมของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 5 การปฏ บ ต ตนของผ ประเม นภายใน 6 บทท 3 บทบาทของคณะของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 9 การเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม 9 หน า การดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม 11 การดาเน นการภายหล งการตรวจเย ยม 13 บทท 4 เทคน คการประเม นค ณภาพของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 14 ประเภทของการประเม นค ณภาพ 14 การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม น 15 ว ธ การส บค นข อม ลเพ อการประเม นค ณภาพ 16 การส มต วอย างและการส มภาษณ 16 การต ดส นผลการประเม นค ณภาพ 17 การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน 17

4 1 บทท 1 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน จ ดม งหมายของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป นการเพ อตรวจสอบและประเม นการ ดาเน นงานของสถาบ นตามระบบและกลไกท สถาบ นน นๆ ได กาหนดข น ท งน เพ อให สถาบ นได ทราบสถานภาพ ท แท จร ง อ นจะน าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง การประเม นค ณภาพท ม ประส ทธ ภาพน น ท งคณะผ ประเม นและสถาบ นท ร บการประเม นจ าเป นต องก าหนด บทบาทหน าท ของตนเองอย างเหมาะสม และสอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การ ประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพ 1. เพ อให การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคมและการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและตรวจสอบได 2. เพ อให การประก นค ณภาพ เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาและม การพ ฒนาค ณภาพ อย างต อเน อง 3. เพ อให ท กหน วยงานม ความพร อม ในการร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. เป าหมายของการประก นค ณภาพ 1. บ คลากรท กหน วยงาน ตระหน กถ งความส าค ญของระบบประก นค ณภาพ และม จ ตส าน กม งม น พ ฒนางานส ระบบค ณภาพ 2. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เป นสถาบ นการศ กษาท ม มาตรฐาน และพ ฒนาส มาตรฐานสากล องค ประกอบระบบประก นค ณภาพ 1. องค ประกอบและด ชน ช ว ดค ณภาพ ระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ได ก าหนดองค ประกอบและด ชน ช ว ดค ณภาพ ตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) โดยแบ งเป น องค ประกอบ ค ณภาพ 9 ด าน และด ชน ช ว ดค ณภาพ 23 ต วบ งช 2.เอกสารระบบประก นค ณภาพ ม ด งน ค ม อระบบประก นค ณภาพ รายงานการประเม นตนเอง ซ งแบ งเป น 3 ระด บ 1) รายงานการประเม นตนเองระด บมหาว ทยาล ย 2) รายงานการประเม นตนเองระด บคณะ / สาน ก /สถาบ น 3) รายงานการประเม นตนเองระด บภาคว ชา / สาขาว ชา

5 2 รายงานการประเม นตนเอง ท ง 3 ระด บ ประกอบด วยข อม ลด งต อไปน - ข อม ลท วไปเก ยวก บหน วยงาน เช น ประว ต และสภาพป จจ บ น ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างการบร หาร จานวนบ คลากร งบประมาณ หล กส ตรท เป ดสอน จานวนน กศ กษา - ผลการดาเน นงานตามองค ประกอบค ณภาพ ด ชน ช ว ดค ณภาพ และเกณฑ การประเม นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ - การประเม นตนเอง ตามองค ประกอบค ณภาพ ด ชน ช ว ดค ณภาพ และเกณฑ การประเม นค ณภาพ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ - การว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อน - แผนในการพ ฒนาหน วยงาน เพ อพ ฒนางานส ค ณภาพและมาตรฐาน 3.การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ดาเน นการโดยการเร มกระบวนการวางแผนการประเม นต งแต ต นป การศ กษา โดยน าผลการประเม นป ก อนหน าน มาใช เป นข อม ลในการวางแผนและเก บข อม ลบ นท กผลการ ดาเน นงานต งแต ต นป การศ กษาค อเด อนท 1 เด อนท 12 ของป การศ กษา (เด อนม ถ นายน เด อนพฤษภาคม ป ถ ดไป) และด าเน นการประเม นค ณภาพในระด บภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท า และสถาบ น ระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม ของป การศ กษาถ ดไป และต องวางแผนปร บปร งและดาเน นการปร บปร งตาม ผลการประเม น โดยคณะกรรมการบร หารของมหาว ทยาล ยน าข อเสนอแนะและผลการประเม นของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมาเพ อให สามารถน าผลการประเม นและข อเสนอแนะไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาได ท นในป การศ กษาถ ดไป และมหาว ทยาล ยต องจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายในส งให สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและเผยแพร ต อสาธารณชนได ภายใน 120 ว น น บจากว นส นป การศ กษาของแต ละสถาบ น 4. การตรวจสอบและทบทวนระบบประก นค ณภาพ เพ อให ม นใจว าระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ มหาว ทยาล ยได กาหนดให ม การทบทวนระบบประก นค ณภาพ ด งน - นโยบายค ณภาพ ดาเน นการทบทวนท ก 3 ป หร อตามความเหมาะสม - ค ม อระบบประก นค ณภาพ ด าเน นการทบทวนท กป หร อตามความเหมาะสมและน าสร ปผลการ ทบทวนไปปร บปร งแก ไขระบบประก นค ณภาพมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพต อไป

6 3 บทท 2 บทบาทหน าท ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.ค ณสมบ ต ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะ 1. ม ประสบการณ การสอนหร อการทางานภายในสถานศ กษา หร อเป นผ บร หารสถานศ กษา หร อ เป นบ คคลภายนอกท ม ความเช ยวชาญในสาขาท ประเม น 2. ผ านการฝ กอบรมในหล กส ตรผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาจ ดให หร อมอบหมายให สถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ จ ดฝ กอบรม 3. ม ความร ความเข าใจในระบบประก นค ณภาพการศ กษา 4. ม ความเช อม นในระบบประก นค ณภาพการศ กษา 5. ม ความเข าใจกระบวนการทางานของสถานศ กษา ค ณสมบ ต ท วไป 1. ม ความสามารถในการทางานเป นท ม 2. ม ท กษะในการต ดต อส อสารอย างก ลยาณม ตร 3. ม ท ศนะท กว างไกล 4. ม ความหน กแน นส ข มรอบคอบ 5. ม ท กษะในการค ด ว เคราะห 6. ม ความเป นกลาง 7. ม ความสนใจท จะทาประโยชน ให แก สถาบ นอ ดมศ กษาอย างแท จร ง 2.หน าท ของผ ประเม นค ณภาพศ กษาภายใน องค ประกอบของคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประกอบด วย ประธาน กรรมการ และ เลขาน การ โดยม หน าท ด งต อไปน หน าท ของประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ศ กษาเอกสารายงานประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 2. จ กทาก าหนดการตรวจเย ยมหน วยงานร วมก บคณะผ ประเม นค ณภาพโดยการปร กษาหาร อก บ ผ บร หารหน วยงาน 3. กาก บด แลการตรวจเย ยมหน วยงานให เป นไปตามแผนท กาหนด

7 4 4. ประสานงานการประเม นให สอดคล องส มพ นธ ก นไม ซ าซ อนโดยเฉพาะกรณ ท ม การแยกย ายก น ประเม นเฉพาะเร อง 5. ร วมก บคณะผ ประเม นค ณภาพสร ปผลการประเม นเป นระยะๆ 6. เป นประธานพ จารณาผลการประเม นรวบยอด 7. แจ งผลการประเม นอย างไม เป นทางการด วยวาจาต อหน วยงาน 8. ให คาแนะน าและช ประเด นสาค ญในการปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนาแก หน วยงาน 9. กาก บการจ ดทาและส งรายงานผลการประเม นให ผ เก ยวข อง 10. ร วมร บผ ดชอบผลการประเม นและรายงานการประเม น หน าท ของคณะผ ประเม นค ณภาพ 1. ศ กษาเอกสารรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report :SAR) และเอกสรอ นๆ ท เก ยวข อง 2. ร วมก บประธานคณะผ ประเม นค ณภาพจ ดทากาหนดการตรวจเย ยมหน วยงาน 3. ตรวจเย ยมหน วยงานให เป นไปตามแผนท ก าหนด 4. ร วมสร ปผลการประเม นเป นระยะๆ 5. ให ข อค ดเห นและข อเสนอแนะต อประธานคณะผ ประเม นค ณภาพ 6. ร วมพ จารณาผลการประเม นรวบยอด 7. ร วมร บผ ดชอบผลการประเม นและรายงานผลการประเม น หน าท ของเลขาน การ 1. ต ดต อและประสานการประเม นค ณภาพของหน วยงาน 2. ร บผ ดชอบงานเลขาน การของคณะผ ประเม นค ณภาพ 3. ต ดตามการจ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพให แล วเสร จตามก าหนดเวลา หมายเหต :ในกรณ ท สถานศ กษาและผ ประเม นอน ญาตให ม ผ ส งเกตการณ ร วมอย ในคณะผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ให ประธานเป นผ ก าหนดบทบาทของผ ส งเกตการณ และให ประธานแจ งบทบาทของ ผ ส งเกตการณ แก สถานศ กษาทราบ โดยขอให ผ ส งเกตการณ ย ดถ อจรรยาบรรณเช นเด ยวก บผ ประเม นค ณภาพ 3.จรรยาบรรณของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.ม ความซ อส ตย ไม แสวงหาผลประโยชน จากการตรวจเย ยมและการประเม น 2.ไม น าความล บของข อม ลไปเป ดเผย 3.ม ความอดกล น และย ดหย น

8 5 4.ม ความย ต ธรรม รายงานส งท พบตามหล กฐานท ปรากฏ 5.อ ท ศเวลาอย างเต มท ตามว ตถ ประสงค และขอบเขตของงานท ได ร บมอบหมาย 4.ค ณธรรม จร ยธรรม สาหร บผ ประเม นภายใน 4.1 ค ณธรรม 9 ประการท ผ ประเม นภายในควรย ดเป นหล ก ค อ 1) ว น ย 2) สต 3) กต ญญ 4) เมตตา 5) อดทน 6) ซ อส ตย 7) ประหย ด 8) ขย น 9) ไม เห นแก ต ว 4.2 จร ยธรรม ท ผ ประเม นภายในควรย ดถ อและปฏ บ ต ม ด งน ศ ล (ข อห าม) 1.ไม ท จร ต ไม ร บอาม สส นจ าง/ของขว ญ/ร บเล ยงหร อม ผลประโยชน ท บซ อน ตลอดจนแสวงหาประโยชน หร อธ รก จอ นใด 2.ไม เห นแก ต ว อย าม กง ายไหว วานให ผ อ นช วยดาเน นงาน หร อ ละท งหน าท ตลอดจนการส งรายงานอ นเป นเท จ 3.ไม ข มข ไม ก าวร าว หร อประพฤต ตนเส อมเส ย 4.ไม ม อคต ไม กล นแกล ง ท งเหต จากความร ก ความเกล ยด ความหลง และความกล ว 5.ไม ประมาท ไม เผยแพร ข อม ลสถานศ กษาหร อน าบ คคลท ไม ม ส วนเก ยวเข าประเม น ธรรม (ข อควรปฏ บ ต ) 1.ต องส จร ตซ อส ตย ย ดม นค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ อย างเคร งคร ด 2.ต องร บผ ดชอบ ท มเทศ กษาและปฏ บ ต หน าท อย างเต มศ กยภาพ ในการประเม นว เคราะห เสนอแนะ และสร ป รายงานท งฉบ บร างและฉบ บสมบ รณ ด วยตนเอง 3.ต องร กษามารยาท ปฏ บ ต ตามเกณฑ ของสถานศ กษา ให สมก บการ เป นฑ ตค ณภาพ 4.ต องเป นธรรม เป นธรรม โปร งใส รายงานส งท ค นพบตามความ เป นจร งอย างแจ งช ด 5.ต องร กษาความล บ ข อม ลสารสนเทศส วนบ คคล และสถานศ กษา อย างเคร งคร ด

9 6 ท งน ผ ประเม นภายในอาจได ร บการปฏ บ ต จากสถานศ กษาระหว างการประเม นในร ปแบบ ต างๆ ซ งผ ประเม นภายในควรย ดหล กจร ยธรรมในระหว างการประเม น ด งน 1.เม อได ร บการปฏ บ ต และด แลเอาใจใส ต อนร บเป น 1.ให ม มารยาทและสารวมพฤต กรรม อย างด 2.เม อได ร บการปฏ บ ต ท ไม เหมาะสม 2.ให อดทน อดกล น แผ เมตตาและให อภ ย 3.เม อได ร บการร องขอให ช วยเหล อท ข ดต อ กฎระเบ ยบ 3.ให หน กแน นม นคง ครองตน โดยปราศจากจาก อคต 4.เม อได ร บการท กท วงตาหน ว พากษ ว จารณ 4.ให เป ดใจกว างร บฟ งและพ จารณาปร บปร งด วย 5.เม อได ร บการเสนอประโยชน และธ รก จอ นใด จ ตเบ กบาน 5.ให ม สต ร ค ดและซ อส ตย ต ดส นใจโดยย ดม นใน จรรยาบรรณ ท งน ผ ประเม นภายในอาจได ร บการปฏ บ ต จากหน วยงานระหว างการประเม นในร ปแบบต างๆ ซ ง ผ ประเม นในควรย ดหล กจร ยธรรมในระหว างการประเม น ด งน 1.เม อได ร บการปฏ บ ต และด แลเอาใจใส ต อนร บ 1.ให ม มารยาทและสารวมพฤต กรรม เป นอย างด 2.เม อได ร บการปฏ บ ต ท ไม เหมาะสม 2.ให อดทน อดกล น แผ เมตตาและให อภ ย 3.เม อได ร บการร องขอให ช วยเหล อท ข ดต อ 3.ให หน กแน นม นคง ครองตน โดยปราศจากอคต กฎระเบ ยบ 4.เม อได ร บการท กท วงตาหน ว พากษ ว จารณ 4.ให เป ดใจกว างร บฟ งและพ จารณาปร บปร งด วย 5.เม อได ร บการเสนอประโยชน และธ รก จอ นใด จ ตใจเบ กบาน 5.ให ม สต ร ค ดและซ อส ตย ต ดส นใจโดยย ดม นใน จรรยาบรรณ 5.การปฏ บ ต ตนของผ ประเม นภายใน ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในผ ประเม น ภายในต องปฏ บ ต ตนและห ามปฏ บ ต ตน ด งน ข อปฏ บ ต 1. ศ กษาต วบ งช หล กเกณฑ ว ธ การประเม นว ธ การต ดส นผล ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ร ปแบบการเข ยน รายงานประเม นตนเอง และค ม อสาหร บผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให เข าใจอย างถ องแท 2. ศ กษาและว เคราะห ข อม ลพ นฐานของหน วยงานล วงหน า เช น รายงานการประเม นตนเองของหน วยงาน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงานรอบป ท ผ านมาพร อมสร ปข อเสนอแนะและท ศทางการ พ ฒนาหน วยงานเพ อเป นข อม ลประกอบการประเม น

10 7 3. ประเม นเต มตามจ านวนว นท มหาว ทยาล ยก าหนดให ส ญญาโดยร วมก นวางแผนการตรวจเย ยมและ แผนการประเม น กาหนดการประเม น ประเด นรายการข อม ลท จะตรวจสอบตลอดจนการจ ดเอกสารต างๆ ท งใน ส วนท แจ งล วงหน าและส วนท อาจขอเพ มเต ม 4. แจ งหน วยงานเพ อเตร ยมความพร อมก อนร บการประเม น เช น แจ งก าหนดการประเม น และข อม ล สาค ญท เก ยวข องท คณะผ ประเม นต องการเพ มเต ม ฯลฯ 5. ส งรายงานฉบ บสมบ รณ ให ก บสาน กงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในเวลาท กาหนด 6. การประสานระหว างผ ประเม นก บหน วยงาน และระหว างผ ประเม นก บมหาว ทยาล ย ควรม ความเป น ก ลยาณม ตร 7. ม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมายและปฏ บ ต งานเต มความร ความสามารถของตนและร บฟ ง ความค ดเห นจากคณะผ ประเม นท ไปประเม นด วยก นไม ควรถ อความค ดของตนเองเป นหล ก 8. ม ความตระหน ก และระล กอย เสมอว าตนเป นผ แทนของมหาว ทยาล ย ด งน น ก อนต ดส นใจกระท าส ง หน งส งใดควรค ดไตร ตรองให รอบคอบและต องไม เก ดความเส ยหายต อองค กรรวมท งระม ดระว งการน าเสนอ ข อม ลเช งลบ 9. ให ข อเสนอแนะท ช ดเจนต อหน วยงาน มหาว ทยาล ยอย างม ค ณค า สามารถน าไปใช ประโยชน ได 10. เข ยนรายงานผลการประเม นอย างม ค ณค ารวมท งเล อกใช ภาษา ศ พท การศ กษา ท เหมาะสม ถ กต อง 11. แสวงหาความร ใหม อย เสมอ เพ อให เข าใจบร บท เทคน คว ธ การจ ดการเร ยนการสอนแบบต างๆ ท หน วยงานน ามาใช ท งน ผ ประเม นต องแต งกายให ส ภาพเหมาะสม สะอาดและเร ยบร อย เพ อให หน วยงานเก ดความเช อถ อต อผ ประเม นสร างบรรยากาศท อบอ น น าไว วางใจ เป นม ตรแสดงมารยาทท ด ในการท าความเคารพท งต อเด กและ ผ ใหญ ร จ กการร บไหว และการไหว ผ อ นตามมารยาทไทยท พ งปฏ บ ต รวมถ งการแสดงความเคารพต อส งท หน วยงานน บถ อ โดยปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ของหน วยงาน ข อห ามปฏ บ ต 1. ห ามวางอ านาจ ยกตนข มท านหร อใช อ านาจในทางม ชอบส งการผ บร หารหร อบ คลากรของหน วยงาน ควรใช การขอความอน เคราะห ด วยถ อยคาท ส ภาพ และแสดงความเกรงใจต อหน วยงาน เช น การเร ยกหร อเช ญ ให ผ บร หารมาพบผ ประเม นภายในเพ อให ส มภาษณ 2. ห ามรบกวนหน วยงานในส งท ผ ประเม นสามารถทาได ด วยตนเองหร อควรทาด วยตนเอง เช น การขอให หน วยงานจองท พ กให จ ดหาอาหารกลางว นให เป นต น 3. ห ามโอ อวดสรรพค ณของตนเอง อวดร ในส งท ไม ร หร อไม ร จร งไม พ ดหร อแสดงกร ยาท ไม เหมาะสม เช น บ นว าร อนเก นไป ไม ได ร บความสะดวกเร องห องน า ไม ส บบ หร หร อเสพของม นเมาขณะปฏ บ ต หน าท เป นต น

11 8 4. ไม พ ดถ งผ บร หารหร อบ คลากรในหน วยงานในทางท ไม เหมาะสม อ นจะก อให เก ดความข ดแย งภายใน หน วยงาน 5. ไม เปร ยบเท ยบหน วยงานท เข าประเม นก บหน วยงานอ นๆ 6. ไม แสดงความสน ทสนมก บบ คลากรของหน วยงานจนเก ดขอบเขต 7. ไม ปร บผลการประเม นค ณภาพภายใน โดยไม แจ งให หน วยงานร บทราบ 8. ไม ออกคาส งให หน วยงานจ ดทาเอกสาร หล กฐานอ นๆ นอกเหน อจากท หน วยงานม อย เพ อประกอบการ พ จารณาการประเม น 9. ไม พาบ คคลท ไม เก ยวข องก บการประเม นเข าหน วยงานระหว างการดาเน นการตรวจเย ยมหร อปล อยให กล มบ คคลหร อบ คคลดาเน นการใดๆ ท ทาให การปฏ บ ต งานของคณะผ ประเม นภายในเบ ยงเบนไปจากแผนการ ตรวจเย ยม และแผนการปฏ บ ต การท กาหนดไว โดยไม จาเป น 10. ไม เร ยกร บค าอาม สส นจ าง หร อของขว ญจากหน วยงาน 11. ไม สาเนาส วนหน งส วนใดหร อท งหมดจากบ นท กภาคสนามหร อรายงานการประเม นจากหน วยงานหน ง ไปใช ก บหน วยงานหน งเพ อป องก นความผ ดพลาดท อาจเก ดข น 12. ไม สร างภาระให หน วยงานเป นผ ตรวจคาถ กคาผ ด ความถ กต องของภาษาในรายงานผลการประเม น

12 9 1.การเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม บทท 3 บทบาทของคณะผ ประเม น 1.ผ ประเม นค ณภาพแต ละคนศ กษาเอกสารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารท เก ยวข องของหน วยงาน ตลอดจนเอกสารท เก ยวข องอ น ๆ เช น พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการอ ดมศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา เอกสารท ศทางอ ดมศ กษาไทย เป นต น 2.ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประช มช แจงว ตถ ประสงค ขอบเขต ว ธ การในการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให คณะผ ประเม นทราบ พร อมท งร วมก นว เคราะห SAR ของหน วยงานเพ อ สร ปประเด น ข อสงส ย และหาข อม ลเพ มเต มในเบ องต น 3.แบ งหน าท ให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแต ละคนได ศ กษาว เคราะห ข อม ลในรายละเอ ยด 4.วางแผนตรวจเย ยมร วมก น ตลอดจนปร กษาหาร อ อภ ปราย แสดงความค ดเห น เพ อให เข าใจถ ง ว ธ การเก บรวบรวมข อม ลหล กฐาน และกาหนดเกณฑ ในการประเม นไปในท ศทางเด ยวก น 5.จ ดท าตารางการตรวจเย ยมเป นลายล กษณ อ กษรแจ งให หน วยงานท ถ กประเม นทราบล วงหน าอย าง น อย 7 ว น เพ อให หน วยงานสามารถน ดหมายบ คคลท คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในต องการ ส มภาษณ หร อจ ดเตร ยมเอกสารท ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ มเต ม หร อแจ งหน วยงานย อยท ผ ประเม นประสงค จะเข าประเม น ตลอดจนสามารถเตร ยมการด านอ นๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 6.น ดหมายคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ อลงพ นท ในหน วยงานท ร บการประเม น 7.ประสานงานก บหน วยงาน/สถาบ นท ขอร บการประเม นเพ อขอการอ านวยความสะดวกในด านต างๆ เพ อประหย ดเวลาในการประเม น แนวทางการจ ดทาตารางตรวจเย ยม ว นท 1 ว นท 2 - ประช มร วมก บคณะผ บร หารหน วยงานและบ คลากร - ส มภาษณ ผ บร หาร - ศ กษาข อม ลท ต องการเพ มเต มจากเอกสารโดยตรวจสอบรายละเอ ยดตามต วบ งช - ลงพ นท หาข อม ลรายละเอ ยดในประเด นเฉพาะ - ประช มสร ปผลอย างไม เป นทางการของว นท 1 - ตรวจเย ยมตามแผนประเม นท ระบ ไว - หาข อม ลหล กฐานในพ นท ปฏ บ ต การและผ ปฏ บ ต งานในพ นท - ตรวจสอบเอกสารในพ นท

13 10 ว นท 3 - ส มภาษณ อาจารย เจ าหน าท น กศ กษา ศ ษย เก าและผ ม ส วนได ส วนเส ยอ นๆ - ตรวจสอบห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ฯลฯ - ตรวจเย ยมหน วยงานสน บสน นต างๆ - ประช มคณะผ ประเม นและสร ปผลอย างไม เป นทางการของว นท 2 - หาข อสร ป แต ละต วบ งช องค ประกอบและมาตรฐานการอ ดมศ กษา - พบผ บร หารหร อลงพ นท เพ อหาข อม ลเพ มเต ม (หากจาเป น) - ประช มปร กษาหาร อคณะผ ประเม นเพ อสร ปผล - ประช มร วมก บหน วยงานท ไดร บการประเม นเพ อรายงานผลการประเม นข นต นด วยวาจา หมายเหต : ในการปฏ บ ต งานจร ง คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะสามารถปร บเปล ยนตารางตรวจ เย ยมได ตามความเหมาะสม สร ปข นตอนการเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในแต ละคน ศ กษาเอกสารล วงหน า ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผ ป ร ะ เ ม น ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ภ า ย ใ น ป ร ะ ช ม ช แ จ ง ว ตถ ประสงค ขอบเขต ของการประเม น แบ งหน าท ให ก บคณะผ ป ร ะ เ ม น ค ณ ภ า พ การศ กษาภายใน แจ งตารางการตรวจ เย ยมให หน วยงาน จ ดทาตารางการตรวจ เย ยม วางแผนการตรวจเย ยม น ด ห ม า ย ค ณ ะ ผ ป ระเม นค ณภา พ การศ กษาภายใน เพ อเตร ยมการลง พ นท

14 11 2.การดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม 1.ประช มช แจงท าความเข าใจก บหน วยงานเพ อทราบว ตถ ประสงค ของการประเม น และสร าง ความค นเคยระหว างผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผ บร หาร และบ คลากรของหน วยงาน รายละเอ ยดของการประช มช แจงประกอบด วย 1.1 ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแนะน าคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในและแจ งว ตถ ประสงค ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.2 หน วยงานแนะน าท มบร หารและสร ปรายงานผลการประเม นตนเองโดยแยกเป นผลการ ประเม นในภาพรวมของแต ละองค ประกอบค ณภาพและแต ละมาตรฐานการอ ดมศ กษา ตลอดจนจ ดเด น นว ตกรรมหร อว ธ ปฏ บ ต ท ด จ ดท ควรพ ฒนา แผนและเป าหมายการพ ฒนาในป ต อไป 1.3 ประธานคณะผ ประเม นฯ แจ งตารางการประเม นและช แจงว ธ การประเม นให หน วยงาน เข าใจให ช ดเจน เช น ประเม นจากเอกสาร บ นท กการส มภาษณ การส งเกตการณ ทางาน 1.4 คณะผ ประเม นฯ ขอความอน เคราะห ส งอ านวยความสะดวกจากหน วยงาน เช น ห อง ประช ม ผ น าทาง ผ ประสานงานในพ นท รวมถ งห องทางาน อ ปกรณ คอมพ วเตอร internet, intranet และ LCD projector 2. พบผ บร หารเพ อส มภาษณ ข นต นเก ยวก บปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นงานของ ผ บร หารและอ น ๆ เพ อเป นข อม ลสาหร บการประเม นการบร หารจ ดการของผ บร หาร 3.ตรวจสอบเอกสารอ างอ งในแต ละต วบ งช เพ มเต มจากการศ กษาข นต นท ได ศ กษาว เคราะห จาก เอกสารรายงานการประเม นตนเอง และเอกสารท เก ยวข อง หากเอกสารในส วนใดท คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในพบว าม บางประเด นท ม ข อสงส ย หร อต องการหาข อม ลเพ มเต ม สามารถตรวจสอบจากเอกสาร ข อม ลทางสถ ต หร ออ นๆ ท หน วยงานจ ดเตร ยมไว 4.ตรวจเย ยมตามหน วยงานย อยต างๆ ในพ นท ตามท ได ร บมอบหมาย โดยส มภาษณ ผ บร หาร คณาจารย น กศ กษา ศ ษย เก า เจ าหน าท หร อบ คคลอ นๆ ท เก ยวข อง ตรวจสอบเอกสาร โครงการสอน ส อการ สอนในพ นท ปฏ บ ต รวมท งตรวจสอบห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ห องสม ดและส งแวดล อม เพ อให ได ข อม ล เพ มเต ม 5.สร ปผลการประเม นในแต ละว น เพ อทราบความค บหน าของการประเม น ร วมปร กษาหาร อในประเด น ท ไม แน ใจ เพ อท าให สร ปผลการรายงาน ม ความช ดเจนย งข น การเข ยนรายงานควรให ผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในแต ละคนยกร างรายงานตามงานท ได ร บมอบหมายและน าข อม ลน นมาส งเคราะห รวมก น โดยม การทบทวนอภ ปรายจนได ข อสร ปร วมก น 6.พบผ บร หารเพ อขอความค ดเห นหร อย นย นข อม ลบางประเด นเพ อให คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในม ความม นใจในข อม ลท ได ร บเพ อน าสร ปผลการจ ดเก บข อม ล และการว เคราะห ข อม ล ซ งจะทา ให ผลการประเม นม ความถ กต อง ช ดเจนตรงตามเป าหมาย

15 12 7.รายงานผลการประเม นข นต นอย างไม เป นทางการ โดยเช ญผ บร หารหน วยงานและผ เก ยวข องเข าร วม ฟ งผลการประเม นของคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ในการรายงานผลควรจะประกอบด วยเน อหา และข นตอนด งน 7.1 ขอบค ณท ให ความร วมม อและให ความอน เคราะห ระหว างการประเม น 7.2 ย าถ งว ตถ ประสงค ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 7.3 ประธานน าเสนอผลการประเม นแต ละองค ประกอบ และแต ละมาตรฐานการอ ดมศ กษา พร อมท งข อส งเกตและข อเสนอแนะ และให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให ข อม ลเพ มเต มในประเด น ท ม การซ กถาม 7.4 ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสร ปผลในภาพรวม แผนภาพท 2 สร ปข นตอนการดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม ประธานคณะผ ประเม น ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ภายใน แนะน า คณะผ ป ร ะเ ม นฯ แ ล ะแจ ง ว ต ถ ป ร ะ ส ง ค ก า ร ประเม น ผ บร หารหน วยงาน บ ร ร ย า ย ส ร ป สถานภา พป จจ บ น และแนวทางพ ฒนา ส มภาษณ ผ บร หาร ส มภาษณ ท มบร หาร คณาจารย น กศ กษาและศ ษย เก า ตรวจเย ยม หน วยงานย อย ต างๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารเพ มเต ม ตรวจสอบ เอกสารในพ นท โครงการสอนและส อ ห องปฏ บ ต การ/โรง ฝ กงาน ส งแวดล อมอ นๆ พบผ บร หารและสร ปผล ก า ร เ ก บ ข อ ม ล แ ล ะ ประเม นผล รายงานผลการประเม น ข นต นด วยวาจา

16 13 3.การดาเน นการภายหล งการตรวจเย ยม 1.ว เคราะห และสร ปผลการประเม นเพ อเข ยนรายงาน และแผนงานตามท กาหนดไว 1.1 ว เคราะห ว าแนวทางการปฏ บ ต ของหน วยงานสอดคล องก บปร ชญา ปณ ธาน เป าประสงค 1.2 ว เคราะห ว าหน วยงานม ระบบและกลไกการดาเน นงานตามพ นธก จและจ ดเน น 1.3 ว เคราะห ว าผลการดาเน นงานตามต วบ งช เป นไปตามเกณฑ และได มาตรฐาน 1.4 ว เคราะห จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง ตลอดจนเสนอแนวทางใน การเสร มจ ดแข งและพ ฒนาจ ดท ควรปร บปร งพ ฒนาตนเองอย างต อเน องต อไป 2.เข ยนรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในโดยย ดหล กเกณฑ ด งน 2.1 การเข ยนรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะต องสอดคล องตาม ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลและหา หล กฐานประกอบพร อมท งม การว เคราะห ข อม ลตามต วบ งช อย างครบถ วน 2.2 การเข ยนรายงานจะต องเป นการเข ยนตามสภาพข อเท จจร งประมาณ หน า โดยสร ป ประเด นส นๆ ได ใจความช ดเจนพร อมอ างอ ง 2.3 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประกอบด วย รายนามคณะผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ว ธ การประเม น ผลการประเม น จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง รายองค ประกอบและมาตรฐานการอ ดมศ กษา ตลอดจนข อเสนอแนะแนวทางการพ ฒนาหน วยงาน ระยะเวลาท กาหนด 2.4 ส งรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงานให ก บผ เก ยวข องภายใน ท งน รายละเอ ยดแบบรายงานผลการประเม นค ณภาพปรากฏตามภาคผนวกท 1 คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในว เคราะห และสร ปผลการประเม นโดย พ จารณาแต ละองค ประกอบ และมาตรฐาน ว เคราะห จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อ นว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง และ ให ข อเสนอแนะ และมาตรฐาน จ ดทารายงานผลการ ประเม นฉบ บสมบ รณ และส งให หน วยงาน ร บทราบ แผนภาพท 3 สร ปข นตอนการดาเน นการหล งการตรวจเย ยม หน วยงานน าผล การประเม นไปปร บปร ง พ ฒนาอย างต อเน อง (ในกรณ ของสถาบ นให น า ผลการประเม นไปปร บปร ง SAR ก อนส ง สกอ.)

17 14 1.ประเภทของการประเม นค ณภาพ บทท 4 เทคน คการประเม นค ณภาพของผ ประเม น 1.การประเม นตามแนวนอน เป นการประเม นในหน วยงานระด บเด ยวก นในเร องเด ยวก น หร อ ต วบ งช เด ยวก น ท งน เพ อให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในม นใจว าได ม การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ก หน วยงานด วยมาตรฐานเด ยวก น ต วอย างเช น การประเม นหล กส ตรถ าหากคณะม นโยบายในการประเม น หล กส ตรระด บปร ญญาตร ท ก 5 ป คณะผ ประเม นจะประเม นท กภาคว ชาในเร องเด ยวก นน 2.การประเม นตามแนวต ง ม งเน นการประเม นเช งล กเพ อส บค นข อม ลจากผ ปฏ บ ต โดยเจาะจงข อม ลจาก ภาพกว างไปส ภาพล กของหน วยงาน เช น เน อหาหล กส ตร =>ประมวลรายว ชา=>จ ดท าแผนการสอน=>จ ด ตารางสอน=>เอกสารประกอบการสอน=>ส อการสอน หร อจากหน วยงานปฏ บ ต โยงส ภาพกว าง เช น เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ=>การจ ดท าแผนบ าร งร กษา=>การใช ห องปฏ บ ต การ=>อาจารย ผ สอนปฏ บ ต การ=>เอกสาร ประกอบการสอน ทาให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ค นหาข อม ลเป นกระบวนการท ช ดเจน และม นใจ ในผลล พธ ของงาน 3.การประเม นไปข างหน า เน องจากการจ ดการศ กษาม บางก จกรรมจะดาเน นการเพ ยง ป ละ 1 คร ง เช น การร บสม คร การสอบค ดเล อก การต ดตามผลผ ส าเร จการศ กษา ฯลฯ เม อคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในไปประเม นในพ นท อาจไม ใช ช วงเวลาท ต องด าเน นก จกรรมน น อย างไรก ตามคณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในจะสามารถประเม นได โดยด เจตนาของการด าเน นการ ต วอย างเช น คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในต องการทราบอ ตราร อยละของการม งานทาของผ ส าเร จการศ กษา แต ระยะเวลาย งไม ถ งช วง ของการสารวจข อม ลเพราะหน วยงานแจ งว าจะสารวจข อม ลเม อน กศ กษาสาเร จการศ กษาแล ว 1 ป ในช วงของ กรรมการเข าประเม นน นได ผ านไป 9 เด อนเท าน น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในอาจขอด ร องรอย เช น ขอด การเตร ยมการในการส ารวจข อม ล โดยขอด เอกสารค าส งแต งต งกรรมการ แบบส ารวจโครงการ งบประมาณ ถ าม ส งเหล าน จะท าให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในม นใจว าหน วยงานม งม นจะ ดาเน นการก จกรรมด งกล าว 4.การประเม นย อนกล บ เป นการหาข อม ลย อนกล บเพ อให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ม นใจว าผลล พธ น นได ปฏ บ ต จร งและเป นผลส มฤทธ ท ม กระบวนการปฏ บ ต งานช ดเจน ต วอย างเช น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในพบว าหน วยงานแจ งว าการฝ กงานในสถานประกอบการตรงก บสาขาว ชาช พ ร อยเปอร เซ นต ในเร องน เพ อให ม นใจในผลล พธ ท หน วยงานแจ งไว คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะ ตรวจสอบข อม ลย อนกล บของการฝ กงานน กศ กษา โดยตรวจสอบข อม ลย อนกล บด วยข อม ลแหล งฝ กงาน น กศ กษาฝ กงาน โครงงานน กศ กษาว าตรงก บสาขาว ชาช พหร อไม ทาให ม นใจว าผลล พธ เก ดข นจากกลไกของ กระบวนการประก นค ณภาพจร ง

18 15 5.เทคน คการเก บข อม ลระหว างการตรวจเย ยม ในระหว างการตรวจเย ยมพ นท คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในควรบ นท กข อม ลท ค นพบจากการประเม น เพ อเป นหล กฐานอ างอ งในการสร ปผลการประเม น การบ นท กข อม ลควรจะจดบ นท กโดยท นท เพ อให ข อม ลม ความแม นยาและสามารถน ามาใช ประโยชน ได อย างม ประส ทธ ภาพรายละเอ ยดท ควรบ นท กประกอบด วยว น เวลา สถานท ช อผ ร บการส มภาษณ รายละเอ ยดของ ก จกรรมในพ นท ช อเอกสาร กระบวนการของการปฏ บ ต งานและผลล พธ จากงาน ฯลฯ 2.การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพภายใน 2.1 การอ านรายงานการประเม นตนเอง (SAR) การอ านรายงานประเม นตนเอง ต องอ านอย างละเอ ยดว เคราะห และบ นท กในรายละเอ ยดท จะ เอ อต อการประเม นภาคสนาม แต ต องไม มากและละเอ ยดจนเก นความจาเป น และบ นท กด วยภาษาท ท งผ บ นท ก และผ อ านเข าใจได ไม ยาก 1) อ านให เห นภาพรวมของรายงาน 1 รอบ เพ อความเข าใจสถาบ น 2) อ านโดยรายละเอ ยดในแต ละต วบ งช เพ อทราบผลการปฏ บ ต งาน จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อ นว ตกรรม จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการพ ฒนา ข อเท จจร งต อไป 3) บ นท กจ ดท ไม ช ดเจนหร อม ข อสงส ยท พบในแบบรายงานการประเม นตนเองเพ อย นย น 4) อ านอย างว เคราะห โดยให เช อมโยงก บว ตถ ประสงค การประเม น 2.2 เทคน คการว เคราะห รายงาน การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพภายในต องอ านอย าง ละเอ ยด ว เคราะห และบ นท กในรายละเอ ยดท จะเอ อต อการประเม นภาคสนาม โดยบ นท กด วยภาษาท ท งผ บ นท กและผ อ านเข าใจได ไม ยาก ในการว เคราะห รายงานต องว เคราะห ท งความสอดคล องและเน อหาด งต อไปน 1) ตรวจสอบความครบถ วนของห วข อในรายงาน ต งแต ปก ค าน า สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ข อม ลเบ องต นของสถาบ น ผลการดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รายละเอ ยดการประเม นใน แต ละต วบ งช ตามองค ประกอบและตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควร ปร บปร ง แผนและเป าหมายการพ ฒนาในป ต อไป และเอกสารสน บสน นต าง ๆ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา เก ยวข อง 2) ตรวจสอบและว เคราะห รายงาน 2.1 ม ความครบถ วนและช ดเจนของข อม ลตามต วบ งช และเกณฑ ของส าน กงาน 2.2 ม ความสอดคล องของผลการด าเน นงานและเอกสารสน บสน นหร อหล กฐานอ น ๆ ท 2.3 ม เอกสารสน บสน นหร อหล กฐานอ างอ งท เพ ยงพอและเช อถ อได

19 16 และจ ดเน นของหน วยงาน 2.4 แผนและการด าเน นงานตอบสนองหร อสน บสน นต อว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 3.ว ธ การส บค นข อม ลเพ อการประเม นค ณภาพ การจ ดทาฐานข อม ล 1.ส บค นข อม ลจากฐานข อม ล เพ อตรวจสอบข อม ลท ต องการและตรวจสอบความสมบ รณ ของ 2.ส บค นจากเอกสารรวมถ งงานว จ ยสถาบ น เพ อตรวจสอบย นย นข อม ลใน SAR หากย งม ประเด นใดท เอกสารอ างอ งให ข อม ลไม ครบถ วนหร อไม สมบ รณ ต องค นหาเพ มเต มจากบ นท ก หร อร องรอยท หน วยงานรวบรวมไว ต อไป 3.ส บค นจากการส มภาษณ ผ ปฏ บ ต งาน เพ อค นหาสภาพความเป นจร งจากผ ปฏ บ ต งานในพ นท หร อผ ท ร บผ ดชอบในก จกรรมน นเพ มเต มจากฐานข อม ลและเอกสารอ างอ ง หากผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในม การเตร ยมการท ด ก อนการส มภาษณ จะท าให ได ร บข อม ลท เป นจร งและม นใจในหล กฐานเอกสารท ปรากฏ 4.ส บค นจากการส งเกตการณ ปฏ บ ต งานจร ง โดยปกต การส งเกตจะทาให ผ ประเม นได ร บข อม ล ท เป นจร ง การส งเกตอาจจะใช ควบค ไปก บการส มภาษณ และการศ กษาข อม ลจากเอกสาร 5.ส บค นจากการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย เช น ศ ษย เก า ผ ปกครอง สถานประกอบการและ ช มชน เพ อย นย นสภาพความเป นจร งและได ข อเสนอแนะท เป นประโยชน 4. การส มต วอย างและการส มภาษณ 4.1 เทคน คการส มต วอย าง ในการประเม นหน วยงาน ประเด นท ท าให คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในได ร บข อม ลท ถ กต อง ข นอย ก บว ธ การส มต วอย างท เหมาะสม โดยเฉพาะจานวนและความ หลากหลายของต วอย าง การส มต วอย างข นอย ก บท กษะ ประสบการณ และระยะเวลาในการตรวจประเม น หน วยงานน น ๆ 4.2 เทคน คการส มภาษณ ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะต องเตร ยมการเพ อให การ ส มภาษณ ม ประส ทธ ภาพ ด งน 1) ควรช แจงว าจ ดม งหมายในการส มภาษณ เป นไปเพ อผ ประเม นและผ ร บการประเม นจะได ร วมม อ ก นค นหาจ ดแข ง หร อจ ดท ควรปร บปร งของระบบงาน ตลอดจนจะได ม แนวทางในการพ ฒนาให ม ค ณภาพย งข น เพ อประโยชน ก บผ ปฏ บ ต งานและสถาบ น 2) ควรเตร ยมการต งคาถามไว ล วงหน า โดยส วนใหญ จะต งคาถาม 3 ร ปแบบค อ - ค าถามปลายเป ด ค าถามปลายเป ดเป นค าถามท ผ ตอบสามารถตอบได กว างมาก เราจะใช คาถามชน ดน ก ต อเม อต องการทราบความค ดเห นของผ ร บการประเม น เพ อร บทราบคาอธ บายหร อเป นการเป ด โอกาสให ผ ร บการประเม นสามารถอธ บายเหต ผลประกอบได

20 17 - ค าถามปลายป ด/ถามตรงประเด น ค าถามปลายป ดต องการค าตอบเพ ยง ใช หร อ ไม ใช เท าน น แต ในขณะเด ยวก นคาถามท ตรงประเด นอาจจะทาให ได คาอธ บายท ส น ๆ คาถามในกล มน ต องการถาม ในส งท ต องการข อม ลเฉพาะ - คาถามแบบพ ส จน /ถามเพ อความกระจ าง เป นคาถามแบบปลายเป ดชน ดหน ง แต เป นคาถาม ท ม ขอบเขตท แคบกว าท ต องการคาอธ บายให เก ดความกระจ าง ความเช อม นในตนเอง ของผ ส มภาษณ 3) ต องทาต วเป นก ลยาณม ตร ให กาล งใจ และสร างบรรยากาศท ด ในการส มภาษณ 4) ต องเป นผ ท ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ม ความส ภาพ อ อนโยน 5) ให เวลาก บผ ร บการส มภาษณ ในการค ดค าตอบเม อผ ร บการส มภาษณ ประหม า ก งวล ขาด 6) ต องม ความร ส กไวต อการแสดงออกของผ ร บการส มภาษณ และระม ดระว งการใช ภาษากาย 5.การต ดส นผลการประเม นค ณภาพ 1. การต ดส นผลจากข อเท จจร ง : การต ดส นผลล กษณะน จะเป นการต ดส นผลจากหล กฐาน ข อเท จจร งท ปรากฏ ซ งคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสามารถย นย นจากหล กฐานท ม อย ได ท งจาก เอกสาร การส มภาษณ และการส งเกต 2. การต ดส นผลจากการอน มาน : ในกรณ น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในไม สามารถหา หล กฐานอ างอ งในเช งข อม ลและเอกสารมาย นย นได แต ต องต ดส นผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจาก บร บทของหล กฐานอ างอ งอ น เช น ผลจากการส มภาษณ ส งเกต และข อม ลประกอบอ น ๆ เพ อใช ประกอบการ อน มานผลการประเม น 6.การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน(meta-evaluation) เป นการ ประเม นท น กประเม นท กคนควรจะทา ท งน นอกจากทาให ม นใจว าผลการประเม นของตนเองม ค ณภาพน าเช อถ อ แล ว ย งส งผลให น กประเม นสามารถพ ฒนาศ กยภาพและกระบวนการประเม นของตนเองให ด ย งๆ ข นอ กด วย หล กการเก ยวก บการประเม นอภ มาน 6.1 ความหมาย Scriven (1991) น ยามการประเม นอภ มานว าเป นการประเม นงานประเม น (evaluation of evaluation) การประเม นระบบการประเม น หร อการประเม นเคร องม อประเม น หร อกล าวโดยอ อมเป นการ ประเม นน กประเม น การประเม นอภ มานจะช วยค นหาหร อระบ ผลกระทบของอคต ท เก ดข นในการรายงานผลการ ประเม น การประเม นอภ มานจ งเป นเหม อนเป นการจ บผ ดทางว ชาช พด วยตนเอง ส วน Stufflebeam (2000) กล าวว าการประเม นอภ มาน หมายถ งกระบวนการบรรยาย การ ได ร บและประย กต ใช ข อม ลสารสนเทศเช งบรรยาย และข อม ลสารสนเทศเช งการต ดส นเก ยวก บอรรถประโยชน

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา Quality Assurance Nakhon Pathom Rajabhat University (QANPRU) คาน

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ คำนำ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพในระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ตามเกณฑ ประก นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ. 2554-2558) แก ไขเพ มเต ม พฤศจ กายน 2554

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด านการอาช วศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส ำน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชา มหาว ทยาล ยพาย พ มกราคม 2556 ก ค าน า จากท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 ได ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ

More information

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา หล กการและแนวค ดการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด เป นส วนหน งของสถาบ นอ ดมศ กษาท ต องม บทบาท ในการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให

More information

Quality Assessment Handbook 2557

Quality Assessment Handbook 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา/การบร หารงานท วไป ป การศ กษา 2557 Quality Assessment Handbook 2557 Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report SAR) กองบร หารงานบ คคล (ระหว างว นท ๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ถ งว นท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คานา กองบร

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม

ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม ต ลาคม 2554 ฉบ บปร บปร ง คร งท 1 ค าน า พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ.2535 ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 3 เมษายน 2535 โดยม

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information