คาน า สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คาน า สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ"

Transcription

1

2 คาน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได พ ฒนาต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษา ภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา โดยให ม ความครอบคล มท กองค ประกอบค ณภาพตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา พ.ศ.2553 และ สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการอ ดมศ กษา มาตรฐานและหล กเกณฑ ท เก ยวข อง ก บการจ ดการศ กษาอ นๆ รวมท งกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา รวมท งเช อมโยงก บการประก น ค ณภาพภายนอก ซ งคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได เห นชอบให สถาบ นอ ดมศ กษาน าต วบ งช เหล าน ไป ใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา เพ อส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาให เข มแข งย งข น สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มองเห นความจาเป นในการท จะพ ฒนาและสร างผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายในให ม แนวปฏ บ ต ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท เป นมาตรฐาน เด ยวก น เพ อท าหน าท ส งเสร มและพ ฒนาการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในให ม ความ ต อเน องและย งย น ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น จ งได จ ดท า ค ม อส าหร บผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ฉบ บน ข น โดยหว งเป นอย างย งว าค ม อ ฉบ บน จะม ส วนสาค ญท จะช วยในการพ ฒนาผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บการดาเน นงานประก นค ณภาพภายใน ม ท กษะในการทาหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพม ความพร อมเพ อร บการประเม นภายนอก ซ งจะ น าไปส การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งอ นจะเป นกลไกสาค ญส การพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานของอ ดมศ กษาท ต อเน องและย งย นส บไป สาน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ

3 คาน า สารบ ญ สารบ ญ บทท 1 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1 ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพ 1 เป าหมายของการประก นค ณภาพ 1 องค ประกอบระบบประก นค ณภาพ 2 บทท 2 ค ณสมบ ต หน าท ค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณ 3 ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ค ณสมบ ต ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3 หน าท ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3 จรรยาบรรณของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 4 ค ณธรรม จร ยธรรมของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 5 การปฏ บ ต ตนของผ ประเม นภายใน 6 บทท 3 บทบาทของคณะของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 9 การเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม 9 หน า การดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม 11 การดาเน นการภายหล งการตรวจเย ยม 13 บทท 4 เทคน คการประเม นค ณภาพของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 14 ประเภทของการประเม นค ณภาพ 14 การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม น 15 ว ธ การส บค นข อม ลเพ อการประเม นค ณภาพ 16 การส มต วอย างและการส มภาษณ 16 การต ดส นผลการประเม นค ณภาพ 17 การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน 17

4 1 บทท 1 การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน จ ดม งหมายของการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป นการเพ อตรวจสอบและประเม นการ ดาเน นงานของสถาบ นตามระบบและกลไกท สถาบ นน นๆ ได กาหนดข น ท งน เพ อให สถาบ นได ทราบสถานภาพ ท แท จร ง อ นจะน าไปส การก าหนดแนวทางและพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานท ต งไว อย างต อเน อง การประเม นค ณภาพท ม ประส ทธ ภาพน น ท งคณะผ ประเม นและสถาบ นท ร บการประเม นจ าเป นต องก าหนด บทบาทหน าท ของตนเองอย างเหมาะสม และสอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การ ประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพ 1. เพ อให การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคมและการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและตรวจสอบได 2. เพ อให การประก นค ณภาพ เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาและม การพ ฒนาค ณภาพ อย างต อเน อง 3. เพ อให ท กหน วยงานม ความพร อม ในการร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ. เป าหมายของการประก นค ณภาพ 1. บ คลากรท กหน วยงาน ตระหน กถ งความส าค ญของระบบประก นค ณภาพ และม จ ตส าน กม งม น พ ฒนางานส ระบบค ณภาพ 2. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เป นสถาบ นการศ กษาท ม มาตรฐาน และพ ฒนาส มาตรฐานสากล องค ประกอบระบบประก นค ณภาพ 1. องค ประกอบและด ชน ช ว ดค ณภาพ ระบบประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ได ก าหนดองค ประกอบและด ชน ช ว ดค ณภาพ ตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) โดยแบ งเป น องค ประกอบ ค ณภาพ 9 ด าน และด ชน ช ว ดค ณภาพ 23 ต วบ งช 2.เอกสารระบบประก นค ณภาพ ม ด งน ค ม อระบบประก นค ณภาพ รายงานการประเม นตนเอง ซ งแบ งเป น 3 ระด บ 1) รายงานการประเม นตนเองระด บมหาว ทยาล ย 2) รายงานการประเม นตนเองระด บคณะ / สาน ก /สถาบ น 3) รายงานการประเม นตนเองระด บภาคว ชา / สาขาว ชา

5 2 รายงานการประเม นตนเอง ท ง 3 ระด บ ประกอบด วยข อม ลด งต อไปน - ข อม ลท วไปเก ยวก บหน วยงาน เช น ประว ต และสภาพป จจ บ น ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างการบร หาร จานวนบ คลากร งบประมาณ หล กส ตรท เป ดสอน จานวนน กศ กษา - ผลการดาเน นงานตามองค ประกอบค ณภาพ ด ชน ช ว ดค ณภาพ และเกณฑ การประเม นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ - การประเม นตนเอง ตามองค ประกอบค ณภาพ ด ชน ช ว ดค ณภาพ และเกณฑ การประเม นค ณภาพ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ - การว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อน - แผนในการพ ฒนาหน วยงาน เพ อพ ฒนางานส ค ณภาพและมาตรฐาน 3.การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ดาเน นการโดยการเร มกระบวนการวางแผนการประเม นต งแต ต นป การศ กษา โดยน าผลการประเม นป ก อนหน าน มาใช เป นข อม ลในการวางแผนและเก บข อม ลบ นท กผลการ ดาเน นงานต งแต ต นป การศ กษาค อเด อนท 1 เด อนท 12 ของป การศ กษา (เด อนม ถ นายน เด อนพฤษภาคม ป ถ ดไป) และด าเน นการประเม นค ณภาพในระด บภาคว ชา คณะว ชาหร อหน วยงานเท ยบเท า และสถาบ น ระหว างเด อนม ถ นายน ส งหาคม ของป การศ กษาถ ดไป และต องวางแผนปร บปร งและดาเน นการปร บปร งตาม ผลการประเม น โดยคณะกรรมการบร หารของมหาว ทยาล ยน าข อเสนอแนะและผลการประเม นของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมาเพ อให สามารถน าผลการประเม นและข อเสนอแนะไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาได ท นในป การศ กษาถ ดไป และมหาว ทยาล ยต องจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายในส งให สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาและเผยแพร ต อสาธารณชนได ภายใน 120 ว น น บจากว นส นป การศ กษาของแต ละสถาบ น 4. การตรวจสอบและทบทวนระบบประก นค ณภาพ เพ อให ม นใจว าระบบประก นค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ มหาว ทยาล ยได กาหนดให ม การทบทวนระบบประก นค ณภาพ ด งน - นโยบายค ณภาพ ดาเน นการทบทวนท ก 3 ป หร อตามความเหมาะสม - ค ม อระบบประก นค ณภาพ ด าเน นการทบทวนท กป หร อตามความเหมาะสมและน าสร ปผลการ ทบทวนไปปร บปร งแก ไขระบบประก นค ณภาพมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพต อไป

6 3 บทท 2 บทบาทหน าท ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.ค ณสมบ ต ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะ 1. ม ประสบการณ การสอนหร อการทางานภายในสถานศ กษา หร อเป นผ บร หารสถานศ กษา หร อ เป นบ คคลภายนอกท ม ความเช ยวชาญในสาขาท ประเม น 2. ผ านการฝ กอบรมในหล กส ตรผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาจ ดให หร อมอบหมายให สถาบ นอ ดมศ กษาต างๆ จ ดฝ กอบรม 3. ม ความร ความเข าใจในระบบประก นค ณภาพการศ กษา 4. ม ความเช อม นในระบบประก นค ณภาพการศ กษา 5. ม ความเข าใจกระบวนการทางานของสถานศ กษา ค ณสมบ ต ท วไป 1. ม ความสามารถในการทางานเป นท ม 2. ม ท กษะในการต ดต อส อสารอย างก ลยาณม ตร 3. ม ท ศนะท กว างไกล 4. ม ความหน กแน นส ข มรอบคอบ 5. ม ท กษะในการค ด ว เคราะห 6. ม ความเป นกลาง 7. ม ความสนใจท จะทาประโยชน ให แก สถาบ นอ ดมศ กษาอย างแท จร ง 2.หน าท ของผ ประเม นค ณภาพศ กษาภายใน องค ประกอบของคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประกอบด วย ประธาน กรรมการ และ เลขาน การ โดยม หน าท ด งต อไปน หน าท ของประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. ศ กษาเอกสารายงานประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ นๆ ท เก ยวข อง 2. จ กทาก าหนดการตรวจเย ยมหน วยงานร วมก บคณะผ ประเม นค ณภาพโดยการปร กษาหาร อก บ ผ บร หารหน วยงาน 3. กาก บด แลการตรวจเย ยมหน วยงานให เป นไปตามแผนท กาหนด

7 4 4. ประสานงานการประเม นให สอดคล องส มพ นธ ก นไม ซ าซ อนโดยเฉพาะกรณ ท ม การแยกย ายก น ประเม นเฉพาะเร อง 5. ร วมก บคณะผ ประเม นค ณภาพสร ปผลการประเม นเป นระยะๆ 6. เป นประธานพ จารณาผลการประเม นรวบยอด 7. แจ งผลการประเม นอย างไม เป นทางการด วยวาจาต อหน วยงาน 8. ให คาแนะน าและช ประเด นสาค ญในการปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนาแก หน วยงาน 9. กาก บการจ ดทาและส งรายงานผลการประเม นให ผ เก ยวข อง 10. ร วมร บผ ดชอบผลการประเม นและรายงานการประเม น หน าท ของคณะผ ประเม นค ณภาพ 1. ศ กษาเอกสารรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report :SAR) และเอกสรอ นๆ ท เก ยวข อง 2. ร วมก บประธานคณะผ ประเม นค ณภาพจ ดทากาหนดการตรวจเย ยมหน วยงาน 3. ตรวจเย ยมหน วยงานให เป นไปตามแผนท ก าหนด 4. ร วมสร ปผลการประเม นเป นระยะๆ 5. ให ข อค ดเห นและข อเสนอแนะต อประธานคณะผ ประเม นค ณภาพ 6. ร วมพ จารณาผลการประเม นรวบยอด 7. ร วมร บผ ดชอบผลการประเม นและรายงานผลการประเม น หน าท ของเลขาน การ 1. ต ดต อและประสานการประเม นค ณภาพของหน วยงาน 2. ร บผ ดชอบงานเลขาน การของคณะผ ประเม นค ณภาพ 3. ต ดตามการจ ดทารายงานผลการประเม นค ณภาพให แล วเสร จตามก าหนดเวลา หมายเหต :ในกรณ ท สถานศ กษาและผ ประเม นอน ญาตให ม ผ ส งเกตการณ ร วมอย ในคณะผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ให ประธานเป นผ ก าหนดบทบาทของผ ส งเกตการณ และให ประธานแจ งบทบาทของ ผ ส งเกตการณ แก สถานศ กษาทราบ โดยขอให ผ ส งเกตการณ ย ดถ อจรรยาบรรณเช นเด ยวก บผ ประเม นค ณภาพ 3.จรรยาบรรณของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.ม ความซ อส ตย ไม แสวงหาผลประโยชน จากการตรวจเย ยมและการประเม น 2.ไม น าความล บของข อม ลไปเป ดเผย 3.ม ความอดกล น และย ดหย น

8 5 4.ม ความย ต ธรรม รายงานส งท พบตามหล กฐานท ปรากฏ 5.อ ท ศเวลาอย างเต มท ตามว ตถ ประสงค และขอบเขตของงานท ได ร บมอบหมาย 4.ค ณธรรม จร ยธรรม สาหร บผ ประเม นภายใน 4.1 ค ณธรรม 9 ประการท ผ ประเม นภายในควรย ดเป นหล ก ค อ 1) ว น ย 2) สต 3) กต ญญ 4) เมตตา 5) อดทน 6) ซ อส ตย 7) ประหย ด 8) ขย น 9) ไม เห นแก ต ว 4.2 จร ยธรรม ท ผ ประเม นภายในควรย ดถ อและปฏ บ ต ม ด งน ศ ล (ข อห าม) 1.ไม ท จร ต ไม ร บอาม สส นจ าง/ของขว ญ/ร บเล ยงหร อม ผลประโยชน ท บซ อน ตลอดจนแสวงหาประโยชน หร อธ รก จอ นใด 2.ไม เห นแก ต ว อย าม กง ายไหว วานให ผ อ นช วยดาเน นงาน หร อ ละท งหน าท ตลอดจนการส งรายงานอ นเป นเท จ 3.ไม ข มข ไม ก าวร าว หร อประพฤต ตนเส อมเส ย 4.ไม ม อคต ไม กล นแกล ง ท งเหต จากความร ก ความเกล ยด ความหลง และความกล ว 5.ไม ประมาท ไม เผยแพร ข อม ลสถานศ กษาหร อน าบ คคลท ไม ม ส วนเก ยวเข าประเม น ธรรม (ข อควรปฏ บ ต ) 1.ต องส จร ตซ อส ตย ย ดม นค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ อย างเคร งคร ด 2.ต องร บผ ดชอบ ท มเทศ กษาและปฏ บ ต หน าท อย างเต มศ กยภาพ ในการประเม นว เคราะห เสนอแนะ และสร ป รายงานท งฉบ บร างและฉบ บสมบ รณ ด วยตนเอง 3.ต องร กษามารยาท ปฏ บ ต ตามเกณฑ ของสถานศ กษา ให สมก บการ เป นฑ ตค ณภาพ 4.ต องเป นธรรม เป นธรรม โปร งใส รายงานส งท ค นพบตามความ เป นจร งอย างแจ งช ด 5.ต องร กษาความล บ ข อม ลสารสนเทศส วนบ คคล และสถานศ กษา อย างเคร งคร ด

9 6 ท งน ผ ประเม นภายในอาจได ร บการปฏ บ ต จากสถานศ กษาระหว างการประเม นในร ปแบบ ต างๆ ซ งผ ประเม นภายในควรย ดหล กจร ยธรรมในระหว างการประเม น ด งน 1.เม อได ร บการปฏ บ ต และด แลเอาใจใส ต อนร บเป น 1.ให ม มารยาทและสารวมพฤต กรรม อย างด 2.เม อได ร บการปฏ บ ต ท ไม เหมาะสม 2.ให อดทน อดกล น แผ เมตตาและให อภ ย 3.เม อได ร บการร องขอให ช วยเหล อท ข ดต อ กฎระเบ ยบ 3.ให หน กแน นม นคง ครองตน โดยปราศจากจาก อคต 4.เม อได ร บการท กท วงตาหน ว พากษ ว จารณ 4.ให เป ดใจกว างร บฟ งและพ จารณาปร บปร งด วย 5.เม อได ร บการเสนอประโยชน และธ รก จอ นใด จ ตเบ กบาน 5.ให ม สต ร ค ดและซ อส ตย ต ดส นใจโดยย ดม นใน จรรยาบรรณ ท งน ผ ประเม นภายในอาจได ร บการปฏ บ ต จากหน วยงานระหว างการประเม นในร ปแบบต างๆ ซ ง ผ ประเม นในควรย ดหล กจร ยธรรมในระหว างการประเม น ด งน 1.เม อได ร บการปฏ บ ต และด แลเอาใจใส ต อนร บ 1.ให ม มารยาทและสารวมพฤต กรรม เป นอย างด 2.เม อได ร บการปฏ บ ต ท ไม เหมาะสม 2.ให อดทน อดกล น แผ เมตตาและให อภ ย 3.เม อได ร บการร องขอให ช วยเหล อท ข ดต อ 3.ให หน กแน นม นคง ครองตน โดยปราศจากอคต กฎระเบ ยบ 4.เม อได ร บการท กท วงตาหน ว พากษ ว จารณ 4.ให เป ดใจกว างร บฟ งและพ จารณาปร บปร งด วย 5.เม อได ร บการเสนอประโยชน และธ รก จอ นใด จ ตใจเบ กบาน 5.ให ม สต ร ค ดและซ อส ตย ต ดส นใจโดยย ดม นใน จรรยาบรรณ 5.การปฏ บ ต ตนของผ ประเม นภายใน ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในผ ประเม น ภายในต องปฏ บ ต ตนและห ามปฏ บ ต ตน ด งน ข อปฏ บ ต 1. ศ กษาต วบ งช หล กเกณฑ ว ธ การประเม นว ธ การต ดส นผล ว ธ การเก บรวบรวมข อม ล ร ปแบบการเข ยน รายงานประเม นตนเอง และค ม อสาหร บผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให เข าใจอย างถ องแท 2. ศ กษาและว เคราะห ข อม ลพ นฐานของหน วยงานล วงหน า เช น รายงานการประเม นตนเองของหน วยงาน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงานรอบป ท ผ านมาพร อมสร ปข อเสนอแนะและท ศทางการ พ ฒนาหน วยงานเพ อเป นข อม ลประกอบการประเม น

10 7 3. ประเม นเต มตามจ านวนว นท มหาว ทยาล ยก าหนดให ส ญญาโดยร วมก นวางแผนการตรวจเย ยมและ แผนการประเม น กาหนดการประเม น ประเด นรายการข อม ลท จะตรวจสอบตลอดจนการจ ดเอกสารต างๆ ท งใน ส วนท แจ งล วงหน าและส วนท อาจขอเพ มเต ม 4. แจ งหน วยงานเพ อเตร ยมความพร อมก อนร บการประเม น เช น แจ งก าหนดการประเม น และข อม ล สาค ญท เก ยวข องท คณะผ ประเม นต องการเพ มเต ม ฯลฯ 5. ส งรายงานฉบ บสมบ รณ ให ก บสาน กงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในเวลาท กาหนด 6. การประสานระหว างผ ประเม นก บหน วยงาน และระหว างผ ประเม นก บมหาว ทยาล ย ควรม ความเป น ก ลยาณม ตร 7. ม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมายและปฏ บ ต งานเต มความร ความสามารถของตนและร บฟ ง ความค ดเห นจากคณะผ ประเม นท ไปประเม นด วยก นไม ควรถ อความค ดของตนเองเป นหล ก 8. ม ความตระหน ก และระล กอย เสมอว าตนเป นผ แทนของมหาว ทยาล ย ด งน น ก อนต ดส นใจกระท าส ง หน งส งใดควรค ดไตร ตรองให รอบคอบและต องไม เก ดความเส ยหายต อองค กรรวมท งระม ดระว งการน าเสนอ ข อม ลเช งลบ 9. ให ข อเสนอแนะท ช ดเจนต อหน วยงาน มหาว ทยาล ยอย างม ค ณค า สามารถน าไปใช ประโยชน ได 10. เข ยนรายงานผลการประเม นอย างม ค ณค ารวมท งเล อกใช ภาษา ศ พท การศ กษา ท เหมาะสม ถ กต อง 11. แสวงหาความร ใหม อย เสมอ เพ อให เข าใจบร บท เทคน คว ธ การจ ดการเร ยนการสอนแบบต างๆ ท หน วยงานน ามาใช ท งน ผ ประเม นต องแต งกายให ส ภาพเหมาะสม สะอาดและเร ยบร อย เพ อให หน วยงานเก ดความเช อถ อต อผ ประเม นสร างบรรยากาศท อบอ น น าไว วางใจ เป นม ตรแสดงมารยาทท ด ในการท าความเคารพท งต อเด กและ ผ ใหญ ร จ กการร บไหว และการไหว ผ อ นตามมารยาทไทยท พ งปฏ บ ต รวมถ งการแสดงความเคารพต อส งท หน วยงานน บถ อ โดยปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ของหน วยงาน ข อห ามปฏ บ ต 1. ห ามวางอ านาจ ยกตนข มท านหร อใช อ านาจในทางม ชอบส งการผ บร หารหร อบ คลากรของหน วยงาน ควรใช การขอความอน เคราะห ด วยถ อยคาท ส ภาพ และแสดงความเกรงใจต อหน วยงาน เช น การเร ยกหร อเช ญ ให ผ บร หารมาพบผ ประเม นภายในเพ อให ส มภาษณ 2. ห ามรบกวนหน วยงานในส งท ผ ประเม นสามารถทาได ด วยตนเองหร อควรทาด วยตนเอง เช น การขอให หน วยงานจองท พ กให จ ดหาอาหารกลางว นให เป นต น 3. ห ามโอ อวดสรรพค ณของตนเอง อวดร ในส งท ไม ร หร อไม ร จร งไม พ ดหร อแสดงกร ยาท ไม เหมาะสม เช น บ นว าร อนเก นไป ไม ได ร บความสะดวกเร องห องน า ไม ส บบ หร หร อเสพของม นเมาขณะปฏ บ ต หน าท เป นต น

11 8 4. ไม พ ดถ งผ บร หารหร อบ คลากรในหน วยงานในทางท ไม เหมาะสม อ นจะก อให เก ดความข ดแย งภายใน หน วยงาน 5. ไม เปร ยบเท ยบหน วยงานท เข าประเม นก บหน วยงานอ นๆ 6. ไม แสดงความสน ทสนมก บบ คลากรของหน วยงานจนเก ดขอบเขต 7. ไม ปร บผลการประเม นค ณภาพภายใน โดยไม แจ งให หน วยงานร บทราบ 8. ไม ออกคาส งให หน วยงานจ ดทาเอกสาร หล กฐานอ นๆ นอกเหน อจากท หน วยงานม อย เพ อประกอบการ พ จารณาการประเม น 9. ไม พาบ คคลท ไม เก ยวข องก บการประเม นเข าหน วยงานระหว างการดาเน นการตรวจเย ยมหร อปล อยให กล มบ คคลหร อบ คคลดาเน นการใดๆ ท ทาให การปฏ บ ต งานของคณะผ ประเม นภายในเบ ยงเบนไปจากแผนการ ตรวจเย ยม และแผนการปฏ บ ต การท กาหนดไว โดยไม จาเป น 10. ไม เร ยกร บค าอาม สส นจ าง หร อของขว ญจากหน วยงาน 11. ไม สาเนาส วนหน งส วนใดหร อท งหมดจากบ นท กภาคสนามหร อรายงานการประเม นจากหน วยงานหน ง ไปใช ก บหน วยงานหน งเพ อป องก นความผ ดพลาดท อาจเก ดข น 12. ไม สร างภาระให หน วยงานเป นผ ตรวจคาถ กคาผ ด ความถ กต องของภาษาในรายงานผลการประเม น

12 9 1.การเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม บทท 3 บทบาทของคณะผ ประเม น 1.ผ ประเม นค ณภาพแต ละคนศ กษาเอกสารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารท เก ยวข องของหน วยงาน ตลอดจนเอกสารท เก ยวข องอ น ๆ เช น พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการอ ดมศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา เอกสารท ศทางอ ดมศ กษาไทย เป นต น 2.ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประช มช แจงว ตถ ประสงค ขอบเขต ว ธ การในการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให คณะผ ประเม นทราบ พร อมท งร วมก นว เคราะห SAR ของหน วยงานเพ อ สร ปประเด น ข อสงส ย และหาข อม ลเพ มเต มในเบ องต น 3.แบ งหน าท ให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแต ละคนได ศ กษาว เคราะห ข อม ลในรายละเอ ยด 4.วางแผนตรวจเย ยมร วมก น ตลอดจนปร กษาหาร อ อภ ปราย แสดงความค ดเห น เพ อให เข าใจถ ง ว ธ การเก บรวบรวมข อม ลหล กฐาน และกาหนดเกณฑ ในการประเม นไปในท ศทางเด ยวก น 5.จ ดท าตารางการตรวจเย ยมเป นลายล กษณ อ กษรแจ งให หน วยงานท ถ กประเม นทราบล วงหน าอย าง น อย 7 ว น เพ อให หน วยงานสามารถน ดหมายบ คคลท คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในต องการ ส มภาษณ หร อจ ดเตร ยมเอกสารท ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ มเต ม หร อแจ งหน วยงานย อยท ผ ประเม นประสงค จะเข าประเม น ตลอดจนสามารถเตร ยมการด านอ นๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 6.น ดหมายคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเพ อลงพ นท ในหน วยงานท ร บการประเม น 7.ประสานงานก บหน วยงาน/สถาบ นท ขอร บการประเม นเพ อขอการอ านวยความสะดวกในด านต างๆ เพ อประหย ดเวลาในการประเม น แนวทางการจ ดทาตารางตรวจเย ยม ว นท 1 ว นท 2 - ประช มร วมก บคณะผ บร หารหน วยงานและบ คลากร - ส มภาษณ ผ บร หาร - ศ กษาข อม ลท ต องการเพ มเต มจากเอกสารโดยตรวจสอบรายละเอ ยดตามต วบ งช - ลงพ นท หาข อม ลรายละเอ ยดในประเด นเฉพาะ - ประช มสร ปผลอย างไม เป นทางการของว นท 1 - ตรวจเย ยมตามแผนประเม นท ระบ ไว - หาข อม ลหล กฐานในพ นท ปฏ บ ต การและผ ปฏ บ ต งานในพ นท - ตรวจสอบเอกสารในพ นท

13 10 ว นท 3 - ส มภาษณ อาจารย เจ าหน าท น กศ กษา ศ ษย เก าและผ ม ส วนได ส วนเส ยอ นๆ - ตรวจสอบห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ฯลฯ - ตรวจเย ยมหน วยงานสน บสน นต างๆ - ประช มคณะผ ประเม นและสร ปผลอย างไม เป นทางการของว นท 2 - หาข อสร ป แต ละต วบ งช องค ประกอบและมาตรฐานการอ ดมศ กษา - พบผ บร หารหร อลงพ นท เพ อหาข อม ลเพ มเต ม (หากจาเป น) - ประช มปร กษาหาร อคณะผ ประเม นเพ อสร ปผล - ประช มร วมก บหน วยงานท ไดร บการประเม นเพ อรายงานผลการประเม นข นต นด วยวาจา หมายเหต : ในการปฏ บ ต งานจร ง คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะสามารถปร บเปล ยนตารางตรวจ เย ยมได ตามความเหมาะสม สร ปข นตอนการเตร ยมการก อนการตรวจเย ยม คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในแต ละคน ศ กษาเอกสารล วงหน า ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผ ป ร ะ เ ม น ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ภ า ย ใ น ป ร ะ ช ม ช แ จ ง ว ตถ ประสงค ขอบเขต ของการประเม น แบ งหน าท ให ก บคณะผ ป ร ะ เ ม น ค ณ ภ า พ การศ กษาภายใน แจ งตารางการตรวจ เย ยมให หน วยงาน จ ดทาตารางการตรวจ เย ยม วางแผนการตรวจเย ยม น ด ห ม า ย ค ณ ะ ผ ป ระเม นค ณภา พ การศ กษาภายใน เพ อเตร ยมการลง พ นท

14 11 2.การดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม 1.ประช มช แจงท าความเข าใจก บหน วยงานเพ อทราบว ตถ ประสงค ของการประเม น และสร าง ความค นเคยระหว างผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผ บร หาร และบ คลากรของหน วยงาน รายละเอ ยดของการประช มช แจงประกอบด วย 1.1 ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในแนะน าคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในและแจ งว ตถ ประสงค ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.2 หน วยงานแนะน าท มบร หารและสร ปรายงานผลการประเม นตนเองโดยแยกเป นผลการ ประเม นในภาพรวมของแต ละองค ประกอบค ณภาพและแต ละมาตรฐานการอ ดมศ กษา ตลอดจนจ ดเด น นว ตกรรมหร อว ธ ปฏ บ ต ท ด จ ดท ควรพ ฒนา แผนและเป าหมายการพ ฒนาในป ต อไป 1.3 ประธานคณะผ ประเม นฯ แจ งตารางการประเม นและช แจงว ธ การประเม นให หน วยงาน เข าใจให ช ดเจน เช น ประเม นจากเอกสาร บ นท กการส มภาษณ การส งเกตการณ ทางาน 1.4 คณะผ ประเม นฯ ขอความอน เคราะห ส งอ านวยความสะดวกจากหน วยงาน เช น ห อง ประช ม ผ น าทาง ผ ประสานงานในพ นท รวมถ งห องทางาน อ ปกรณ คอมพ วเตอร internet, intranet และ LCD projector 2. พบผ บร หารเพ อส มภาษณ ข นต นเก ยวก บปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นงานของ ผ บร หารและอ น ๆ เพ อเป นข อม ลสาหร บการประเม นการบร หารจ ดการของผ บร หาร 3.ตรวจสอบเอกสารอ างอ งในแต ละต วบ งช เพ มเต มจากการศ กษาข นต นท ได ศ กษาว เคราะห จาก เอกสารรายงานการประเม นตนเอง และเอกสารท เก ยวข อง หากเอกสารในส วนใดท คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในพบว าม บางประเด นท ม ข อสงส ย หร อต องการหาข อม ลเพ มเต ม สามารถตรวจสอบจากเอกสาร ข อม ลทางสถ ต หร ออ นๆ ท หน วยงานจ ดเตร ยมไว 4.ตรวจเย ยมตามหน วยงานย อยต างๆ ในพ นท ตามท ได ร บมอบหมาย โดยส มภาษณ ผ บร หาร คณาจารย น กศ กษา ศ ษย เก า เจ าหน าท หร อบ คคลอ นๆ ท เก ยวข อง ตรวจสอบเอกสาร โครงการสอน ส อการ สอนในพ นท ปฏ บ ต รวมท งตรวจสอบห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ห องสม ดและส งแวดล อม เพ อให ได ข อม ล เพ มเต ม 5.สร ปผลการประเม นในแต ละว น เพ อทราบความค บหน าของการประเม น ร วมปร กษาหาร อในประเด น ท ไม แน ใจ เพ อท าให สร ปผลการรายงาน ม ความช ดเจนย งข น การเข ยนรายงานควรให ผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในแต ละคนยกร างรายงานตามงานท ได ร บมอบหมายและน าข อม ลน นมาส งเคราะห รวมก น โดยม การทบทวนอภ ปรายจนได ข อสร ปร วมก น 6.พบผ บร หารเพ อขอความค ดเห นหร อย นย นข อม ลบางประเด นเพ อให คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในม ความม นใจในข อม ลท ได ร บเพ อน าสร ปผลการจ ดเก บข อม ล และการว เคราะห ข อม ล ซ งจะทา ให ผลการประเม นม ความถ กต อง ช ดเจนตรงตามเป าหมาย

15 12 7.รายงานผลการประเม นข นต นอย างไม เป นทางการ โดยเช ญผ บร หารหน วยงานและผ เก ยวข องเข าร วม ฟ งผลการประเม นของคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ในการรายงานผลควรจะประกอบด วยเน อหา และข นตอนด งน 7.1 ขอบค ณท ให ความร วมม อและให ความอน เคราะห ระหว างการประเม น 7.2 ย าถ งว ตถ ประสงค ในการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 7.3 ประธานน าเสนอผลการประเม นแต ละองค ประกอบ และแต ละมาตรฐานการอ ดมศ กษา พร อมท งข อส งเกตและข อเสนอแนะ และให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในให ข อม ลเพ มเต มในประเด น ท ม การซ กถาม 7.4 ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสร ปผลในภาพรวม แผนภาพท 2 สร ปข นตอนการดาเน นการระหว างการตรวจเย ยม ประธานคณะผ ประเม น ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ภายใน แนะน า คณะผ ป ร ะเ ม นฯ แ ล ะแจ ง ว ต ถ ป ร ะ ส ง ค ก า ร ประเม น ผ บร หารหน วยงาน บ ร ร ย า ย ส ร ป สถานภา พป จจ บ น และแนวทางพ ฒนา ส มภาษณ ผ บร หาร ส มภาษณ ท มบร หาร คณาจารย น กศ กษาและศ ษย เก า ตรวจเย ยม หน วยงานย อย ต างๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารเพ มเต ม ตรวจสอบ เอกสารในพ นท โครงการสอนและส อ ห องปฏ บ ต การ/โรง ฝ กงาน ส งแวดล อมอ นๆ พบผ บร หารและสร ปผล ก า ร เ ก บ ข อ ม ล แ ล ะ ประเม นผล รายงานผลการประเม น ข นต นด วยวาจา

16 13 3.การดาเน นการภายหล งการตรวจเย ยม 1.ว เคราะห และสร ปผลการประเม นเพ อเข ยนรายงาน และแผนงานตามท กาหนดไว 1.1 ว เคราะห ว าแนวทางการปฏ บ ต ของหน วยงานสอดคล องก บปร ชญา ปณ ธาน เป าประสงค 1.2 ว เคราะห ว าหน วยงานม ระบบและกลไกการดาเน นงานตามพ นธก จและจ ดเน น 1.3 ว เคราะห ว าผลการดาเน นงานตามต วบ งช เป นไปตามเกณฑ และได มาตรฐาน 1.4 ว เคราะห จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง ตลอดจนเสนอแนวทางใน การเสร มจ ดแข งและพ ฒนาจ ดท ควรปร บปร งพ ฒนาตนเองอย างต อเน องต อไป 2.เข ยนรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในโดยย ดหล กเกณฑ ด งน 2.1 การเข ยนรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะต องสอดคล องตาม ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลและหา หล กฐานประกอบพร อมท งม การว เคราะห ข อม ลตามต วบ งช อย างครบถ วน 2.2 การเข ยนรายงานจะต องเป นการเข ยนตามสภาพข อเท จจร งประมาณ หน า โดยสร ป ประเด นส นๆ ได ใจความช ดเจนพร อมอ างอ ง 2.3 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประกอบด วย รายนามคณะผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ว ธ การประเม น ผลการประเม น จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง รายองค ประกอบและมาตรฐานการอ ดมศ กษา ตลอดจนข อเสนอแนะแนวทางการพ ฒนาหน วยงาน ระยะเวลาท กาหนด 2.4 ส งรายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของหน วยงานให ก บผ เก ยวข องภายใน ท งน รายละเอ ยดแบบรายงานผลการประเม นค ณภาพปรากฏตามภาคผนวกท 1 คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในว เคราะห และสร ปผลการประเม นโดย พ จารณาแต ละองค ประกอบ และมาตรฐาน ว เคราะห จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อ นว ตกรรม จ ดท ควรปร บปร ง และ ให ข อเสนอแนะ และมาตรฐาน จ ดทารายงานผลการ ประเม นฉบ บสมบ รณ และส งให หน วยงาน ร บทราบ แผนภาพท 3 สร ปข นตอนการดาเน นการหล งการตรวจเย ยม หน วยงานน าผล การประเม นไปปร บปร ง พ ฒนาอย างต อเน อง (ในกรณ ของสถาบ นให น า ผลการประเม นไปปร บปร ง SAR ก อนส ง สกอ.)

17 14 1.ประเภทของการประเม นค ณภาพ บทท 4 เทคน คการประเม นค ณภาพของผ ประเม น 1.การประเม นตามแนวนอน เป นการประเม นในหน วยงานระด บเด ยวก นในเร องเด ยวก น หร อ ต วบ งช เด ยวก น ท งน เพ อให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในม นใจว าได ม การประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ก หน วยงานด วยมาตรฐานเด ยวก น ต วอย างเช น การประเม นหล กส ตรถ าหากคณะม นโยบายในการประเม น หล กส ตรระด บปร ญญาตร ท ก 5 ป คณะผ ประเม นจะประเม นท กภาคว ชาในเร องเด ยวก นน 2.การประเม นตามแนวต ง ม งเน นการประเม นเช งล กเพ อส บค นข อม ลจากผ ปฏ บ ต โดยเจาะจงข อม ลจาก ภาพกว างไปส ภาพล กของหน วยงาน เช น เน อหาหล กส ตร =>ประมวลรายว ชา=>จ ดท าแผนการสอน=>จ ด ตารางสอน=>เอกสารประกอบการสอน=>ส อการสอน หร อจากหน วยงานปฏ บ ต โยงส ภาพกว าง เช น เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ=>การจ ดท าแผนบ าร งร กษา=>การใช ห องปฏ บ ต การ=>อาจารย ผ สอนปฏ บ ต การ=>เอกสาร ประกอบการสอน ทาให ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ค นหาข อม ลเป นกระบวนการท ช ดเจน และม นใจ ในผลล พธ ของงาน 3.การประเม นไปข างหน า เน องจากการจ ดการศ กษาม บางก จกรรมจะดาเน นการเพ ยง ป ละ 1 คร ง เช น การร บสม คร การสอบค ดเล อก การต ดตามผลผ ส าเร จการศ กษา ฯลฯ เม อคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในไปประเม นในพ นท อาจไม ใช ช วงเวลาท ต องด าเน นก จกรรมน น อย างไรก ตามคณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในจะสามารถประเม นได โดยด เจตนาของการด าเน นการ ต วอย างเช น คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในต องการทราบอ ตราร อยละของการม งานทาของผ ส าเร จการศ กษา แต ระยะเวลาย งไม ถ งช วง ของการสารวจข อม ลเพราะหน วยงานแจ งว าจะสารวจข อม ลเม อน กศ กษาสาเร จการศ กษาแล ว 1 ป ในช วงของ กรรมการเข าประเม นน นได ผ านไป 9 เด อนเท าน น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในอาจขอด ร องรอย เช น ขอด การเตร ยมการในการส ารวจข อม ล โดยขอด เอกสารค าส งแต งต งกรรมการ แบบส ารวจโครงการ งบประมาณ ถ าม ส งเหล าน จะท าให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในม นใจว าหน วยงานม งม นจะ ดาเน นการก จกรรมด งกล าว 4.การประเม นย อนกล บ เป นการหาข อม ลย อนกล บเพ อให คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ม นใจว าผลล พธ น นได ปฏ บ ต จร งและเป นผลส มฤทธ ท ม กระบวนการปฏ บ ต งานช ดเจน ต วอย างเช น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในพบว าหน วยงานแจ งว าการฝ กงานในสถานประกอบการตรงก บสาขาว ชาช พ ร อยเปอร เซ นต ในเร องน เพ อให ม นใจในผลล พธ ท หน วยงานแจ งไว คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะ ตรวจสอบข อม ลย อนกล บของการฝ กงานน กศ กษา โดยตรวจสอบข อม ลย อนกล บด วยข อม ลแหล งฝ กงาน น กศ กษาฝ กงาน โครงงานน กศ กษาว าตรงก บสาขาว ชาช พหร อไม ทาให ม นใจว าผลล พธ เก ดข นจากกลไกของ กระบวนการประก นค ณภาพจร ง

18 15 5.เทคน คการเก บข อม ลระหว างการตรวจเย ยม ในระหว างการตรวจเย ยมพ นท คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในควรบ นท กข อม ลท ค นพบจากการประเม น เพ อเป นหล กฐานอ างอ งในการสร ปผลการประเม น การบ นท กข อม ลควรจะจดบ นท กโดยท นท เพ อให ข อม ลม ความแม นยาและสามารถน ามาใช ประโยชน ได อย างม ประส ทธ ภาพรายละเอ ยดท ควรบ นท กประกอบด วยว น เวลา สถานท ช อผ ร บการส มภาษณ รายละเอ ยดของ ก จกรรมในพ นท ช อเอกสาร กระบวนการของการปฏ บ ต งานและผลล พธ จากงาน ฯลฯ 2.การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพภายใน 2.1 การอ านรายงานการประเม นตนเอง (SAR) การอ านรายงานประเม นตนเอง ต องอ านอย างละเอ ยดว เคราะห และบ นท กในรายละเอ ยดท จะ เอ อต อการประเม นภาคสนาม แต ต องไม มากและละเอ ยดจนเก นความจาเป น และบ นท กด วยภาษาท ท งผ บ นท ก และผ อ านเข าใจได ไม ยาก 1) อ านให เห นภาพรวมของรายงาน 1 รอบ เพ อความเข าใจสถาบ น 2) อ านโดยรายละเอ ยดในแต ละต วบ งช เพ อทราบผลการปฏ บ ต งาน จ ดแข ง ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อ นว ตกรรม จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการพ ฒนา ข อเท จจร งต อไป 3) บ นท กจ ดท ไม ช ดเจนหร อม ข อสงส ยท พบในแบบรายงานการประเม นตนเองเพ อย นย น 4) อ านอย างว เคราะห โดยให เช อมโยงก บว ตถ ประสงค การประเม น 2.2 เทคน คการว เคราะห รายงาน การอ านและว เคราะห รายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพภายในต องอ านอย าง ละเอ ยด ว เคราะห และบ นท กในรายละเอ ยดท จะเอ อต อการประเม นภาคสนาม โดยบ นท กด วยภาษาท ท งผ บ นท กและผ อ านเข าใจได ไม ยาก ในการว เคราะห รายงานต องว เคราะห ท งความสอดคล องและเน อหาด งต อไปน 1) ตรวจสอบความครบถ วนของห วข อในรายงาน ต งแต ปก ค าน า สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ข อม ลเบ องต นของสถาบ น ผลการดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รายละเอ ยดการประเม นใน แต ละต วบ งช ตามองค ประกอบและตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา จ ดเด น ว ธ ปฏ บ ต ท ด หร อนว ตกรรม จ ดท ควร ปร บปร ง แผนและเป าหมายการพ ฒนาในป ต อไป และเอกสารสน บสน นต าง ๆ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา เก ยวข อง 2) ตรวจสอบและว เคราะห รายงาน 2.1 ม ความครบถ วนและช ดเจนของข อม ลตามต วบ งช และเกณฑ ของส าน กงาน 2.2 ม ความสอดคล องของผลการด าเน นงานและเอกสารสน บสน นหร อหล กฐานอ น ๆ ท 2.3 ม เอกสารสน บสน นหร อหล กฐานอ างอ งท เพ ยงพอและเช อถ อได

19 16 และจ ดเน นของหน วยงาน 2.4 แผนและการด าเน นงานตอบสนองหร อสน บสน นต อว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 3.ว ธ การส บค นข อม ลเพ อการประเม นค ณภาพ การจ ดทาฐานข อม ล 1.ส บค นข อม ลจากฐานข อม ล เพ อตรวจสอบข อม ลท ต องการและตรวจสอบความสมบ รณ ของ 2.ส บค นจากเอกสารรวมถ งงานว จ ยสถาบ น เพ อตรวจสอบย นย นข อม ลใน SAR หากย งม ประเด นใดท เอกสารอ างอ งให ข อม ลไม ครบถ วนหร อไม สมบ รณ ต องค นหาเพ มเต มจากบ นท ก หร อร องรอยท หน วยงานรวบรวมไว ต อไป 3.ส บค นจากการส มภาษณ ผ ปฏ บ ต งาน เพ อค นหาสภาพความเป นจร งจากผ ปฏ บ ต งานในพ นท หร อผ ท ร บผ ดชอบในก จกรรมน นเพ มเต มจากฐานข อม ลและเอกสารอ างอ ง หากผ ประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในม การเตร ยมการท ด ก อนการส มภาษณ จะท าให ได ร บข อม ลท เป นจร งและม นใจในหล กฐานเอกสารท ปรากฏ 4.ส บค นจากการส งเกตการณ ปฏ บ ต งานจร ง โดยปกต การส งเกตจะทาให ผ ประเม นได ร บข อม ล ท เป นจร ง การส งเกตอาจจะใช ควบค ไปก บการส มภาษณ และการศ กษาข อม ลจากเอกสาร 5.ส บค นจากการส มภาษณ ผ ม ส วนได ส วนเส ย เช น ศ ษย เก า ผ ปกครอง สถานประกอบการและ ช มชน เพ อย นย นสภาพความเป นจร งและได ข อเสนอแนะท เป นประโยชน 4. การส มต วอย างและการส มภาษณ 4.1 เทคน คการส มต วอย าง ในการประเม นหน วยงาน ประเด นท ท าให คณะผ ประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในได ร บข อม ลท ถ กต อง ข นอย ก บว ธ การส มต วอย างท เหมาะสม โดยเฉพาะจานวนและความ หลากหลายของต วอย าง การส มต วอย างข นอย ก บท กษะ ประสบการณ และระยะเวลาในการตรวจประเม น หน วยงานน น ๆ 4.2 เทคน คการส มภาษณ ผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจะต องเตร ยมการเพ อให การ ส มภาษณ ม ประส ทธ ภาพ ด งน 1) ควรช แจงว าจ ดม งหมายในการส มภาษณ เป นไปเพ อผ ประเม นและผ ร บการประเม นจะได ร วมม อ ก นค นหาจ ดแข ง หร อจ ดท ควรปร บปร งของระบบงาน ตลอดจนจะได ม แนวทางในการพ ฒนาให ม ค ณภาพย งข น เพ อประโยชน ก บผ ปฏ บ ต งานและสถาบ น 2) ควรเตร ยมการต งคาถามไว ล วงหน า โดยส วนใหญ จะต งคาถาม 3 ร ปแบบค อ - ค าถามปลายเป ด ค าถามปลายเป ดเป นค าถามท ผ ตอบสามารถตอบได กว างมาก เราจะใช คาถามชน ดน ก ต อเม อต องการทราบความค ดเห นของผ ร บการประเม น เพ อร บทราบคาอธ บายหร อเป นการเป ด โอกาสให ผ ร บการประเม นสามารถอธ บายเหต ผลประกอบได

20 17 - ค าถามปลายป ด/ถามตรงประเด น ค าถามปลายป ดต องการค าตอบเพ ยง ใช หร อ ไม ใช เท าน น แต ในขณะเด ยวก นคาถามท ตรงประเด นอาจจะทาให ได คาอธ บายท ส น ๆ คาถามในกล มน ต องการถาม ในส งท ต องการข อม ลเฉพาะ - คาถามแบบพ ส จน /ถามเพ อความกระจ าง เป นคาถามแบบปลายเป ดชน ดหน ง แต เป นคาถาม ท ม ขอบเขตท แคบกว าท ต องการคาอธ บายให เก ดความกระจ าง ความเช อม นในตนเอง ของผ ส มภาษณ 3) ต องทาต วเป นก ลยาณม ตร ให กาล งใจ และสร างบรรยากาศท ด ในการส มภาษณ 4) ต องเป นผ ท ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ม ความส ภาพ อ อนโยน 5) ให เวลาก บผ ร บการส มภาษณ ในการค ดค าตอบเม อผ ร บการส มภาษณ ประหม า ก งวล ขาด 6) ต องม ความร ส กไวต อการแสดงออกของผ ร บการส มภาษณ และระม ดระว งการใช ภาษากาย 5.การต ดส นผลการประเม นค ณภาพ 1. การต ดส นผลจากข อเท จจร ง : การต ดส นผลล กษณะน จะเป นการต ดส นผลจากหล กฐาน ข อเท จจร งท ปรากฏ ซ งคณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสามารถย นย นจากหล กฐานท ม อย ได ท งจาก เอกสาร การส มภาษณ และการส งเกต 2. การต ดส นผลจากการอน มาน : ในกรณ น คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในไม สามารถหา หล กฐานอ างอ งในเช งข อม ลและเอกสารมาย นย นได แต ต องต ดส นผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในจาก บร บทของหล กฐานอ างอ งอ น เช น ผลจากการส มภาษณ ส งเกต และข อม ลประกอบอ น ๆ เพ อใช ประกอบการ อน มานผลการประเม น 6.การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน การประเม นค ณภาพของผลการประเม นหร อการประเม นอภ มาน(meta-evaluation) เป นการ ประเม นท น กประเม นท กคนควรจะทา ท งน นอกจากทาให ม นใจว าผลการประเม นของตนเองม ค ณภาพน าเช อถ อ แล ว ย งส งผลให น กประเม นสามารถพ ฒนาศ กยภาพและกระบวนการประเม นของตนเองให ด ย งๆ ข นอ กด วย หล กการเก ยวก บการประเม นอภ มาน 6.1 ความหมาย Scriven (1991) น ยามการประเม นอภ มานว าเป นการประเม นงานประเม น (evaluation of evaluation) การประเม นระบบการประเม น หร อการประเม นเคร องม อประเม น หร อกล าวโดยอ อมเป นการ ประเม นน กประเม น การประเม นอภ มานจะช วยค นหาหร อระบ ผลกระทบของอคต ท เก ดข นในการรายงานผลการ ประเม น การประเม นอภ มานจ งเป นเหม อนเป นการจ บผ ดทางว ชาช พด วยตนเอง ส วน Stufflebeam (2000) กล าวว าการประเม นอภ มาน หมายถ งกระบวนการบรรยาย การ ได ร บและประย กต ใช ข อม ลสารสนเทศเช งบรรยาย และข อม ลสารสนเทศเช งการต ดส นเก ยวก บอรรถประโยชน

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information