experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ

Size: px
Start display at page:

Download "experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ"

Transcription

1 MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ

2 INTERAKTIVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ WORKSHOP TRNAVA Interaktivní experimentální workshop je realizovaný v rámci projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" (ITMS ), který je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR -ČR

3 Lektorský tým: Viera Haverlíková študovala na Univerzite Komenského učiteľstvo predmetov matematika - fyzika. Na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK pôsobila 13 rokov. Na čiastočný úväzok učila fyziku na gymnáziu Hubeného a gymnáziu Grösslingova v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Lekárskej fakulte UK. Už od študentských rokov pôsobí v občianskom združení SCHOLA LUDUS, kde sa venuje prepájaniu školského a neformálneho vzdelávania, zaujíma sa o diagnostiku a rozvoj žiackych predstáv a vývoj netradičných foriem poznávania organizuje a tvorí letné fyzikálne tábory, tvorivo-objavné dielne, vzdelávacie hry, organizuje súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip, podieľa sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích výstav. Rada pracuje v záhrade, varí domáci lekvár a hrá sa so synom. Jana Ivančíková vyštudovala PdF UK v Trnave, učiteľstvo pre 2.a 3. stupeň, aprobácie fyzikazáklady techniky. Učila fyziku a technické práce 14 rokov na ZŠ, potom fyziku 6 rokov na SOU strojárskom a momentálne učí fyziku už 10.-ty rok na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Absolvovala sériu ďaľších vzdelávaní z oblasti počítačov - word, excel, powerpoint, corel draw. Pracovala ako vedúca fyzikálneho interaktívneho krúžku pre mladších študentov. Zúčastňuje sa so študentami popularizačných akcií z oblasti fyziky. Venuje sa svojej rodine, má rada deti, vo voľnom čase rada pláva a relaxuje v záhrade. Marián Kireš Ukončil štúdium učiteľstva matematika - fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 1992 vyučuje externe fyziku na gymnáziu. Je spoluautorom troch učebníc fyziky a jedného pracovného zošita informatiky pre gymnázium. Od roku 2006 sa venuje príprave družstiev na Turnaj mladých fyzikov, spoluorganizuje podujatia v rámci Science on Stage. Ako vysokoškolský pedagóg sa venuje oblastiam: didaktika fyziky, fyzikálne úlohy, vybrané problémy všeobecnej fyziky, moderná didaktická technika, ako aj celoživotnému vzdelávaniu učiteľov a popularizácii vedy. Veľmi rád a možno aj celkom zručne manuálne pracuje, venuje sa turistike a skialpinizmu. Hana Tesařová absolvovala PřF UJEP Brno - obor matematika fyzika pro třídu. Již 30 let vyučuje na ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích. ZŠ Lysice je jednou z pilotních škol na Moravě. Od roku 2001 pracuje jako lektorka, nejprve pro Tvořivou školu, později pro Nakladatelství Fraus a Akademii moderního vzdělávání. Pracuji také jako vedoucí kabinetu krajských metodiků přírodních věd při SSŠ Brno. V současné době vede vlastní akreditované semináře ŠVP. Ve výuce se aktivně věnuje fyzikálním hrám a skládačkám, zaměřuje se na projektovou výuku v hodinách fyziky a na změny v hodnocení ve fyzice. Jejím hlavním cílem je fyziku co nejvíce přiblížit dětem základní školy a vzbudit v nich zájem o tuto oblast vzdělávání. Ve volném čase se věnuje turistice a horolezectví.

4 Úvod Existuje lepší cesta, jak se něco naučit, než si to vyzkoušet? Věda je nejlepším způsobem poznání světa a experiment je její nedílnou součástí. Fyzikální pokusy pomáhají porozumět věcem kolem nás, zároveň probouzejí přirozenou zvídavost a žáky pozitivně motivují. Nepříznivá finanční situace na většině škol experimentování bohužel nepřeje, takže tato nenahraditelná část výuky fyziky trpí. Učitelé se potýkají s nedostatkem pomůcek a prostředků k jejich koupi. Prozatímním, ale plnohodnotným řešením jsou jednoduché experimenty nenáročné na materiály a přístupné pro všechny. V této příručce naleznete soubor takových pokusů s přehledným návodem. Doufáme, že se stane základem pro nové experimentování, podnětem k novému bádání a sdílení nápadů. Rádi bychom, abyste v něm našli povzbuzení ke své práci. Tým projektu 4

5 MERANIE HRÚBKY PAPIERA Viera Haverlíková Typ učiva: Pozorovanie, meranie, experiment Časová náročnosť: 25 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: odpadový kancelársky papier, pravítka, posuvné meradlá s nóniom, mikrometrické meradlá, neotvorené balenie kancelárskeho papiera Pracovný postup: 1. Odhadnite hrúbku listu bežného kancelárskeho papiera. Objasnite, na základe čoho ste urobili svoj odhad. Myslím si, že hrúbka jedného listu papiera je... Pri odhadovaní hrúbky papiera som vzal do úvahy, že V skupinách navrhnite, ako môžeme merať hrúbku papiera. Náš postup: Vyberte si potrebné pomôcky a svoj návrh realizujte. Experimentálne sme zistili, že hrúbka jedného listu kancelárskeho papiera je Prezentácia výsledkov - každá skupina prezentuje získané výsledky, porovnanie výsledkov skupín, diskusia o presnosti realizovaných, resp. navrhovaných metód merania, návrh zlepšení, spresnení merania. Myslím si, že presnejší výsledok by sme dosiahli, keby

6 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Aktivitu je možné motivovať otázkou: Koľkokrát sa dá papier preložiť na polovicu? Niektorí žiaci sa dostávajú do konfliktu s predstavou o malej, zanedbateľnej hrúbke papiera. Kancelársky papier sa vraj dá zložiť na polovicu maximálne 7-krát. Čo si o tom myslíte? Málokto si v rýchlosti uvedomí, že každým zložením papiera na polovicu vlastne získame dvojnásobný počet vrstiev ako pred zložením. Počet vrstiev papiera pri tomto skladaní teda tvorí geometrickú postupnosť s kvocientom 2. Keby sa nám podarilo preložiť papier na polovicu 10-krát, koľko vrstiev by sme dostali? Keby sme mali takýto počet listov kancelárskeho papiera poukladaných na seba, aká vysoká by bola kôpka? Ak chcem vedieť, aká je to výška, potrebujem poznať hrúbku jedného listu papiera. Žiaci nemajú skúsenosti s robením odhadov. Hrúbku papiera odhadujú od 1 µm až po 1 mm. Žiaci merajú hrúbku papiera odmeraním hrúbky väčšieho množstva listov papiera. Rozdiely medzi skupinami sú v tom, koľko papierov chcú použiť (akú celkovú hrúbku považujú za dostatočnú) a aké meradlo chcú použiť. Počas merania učiteľ dbá na správne používanie meracích prístrojov, správe odčítanie. V prípade potreby upozorní na význam opakovaného (niekoľkonásobného) merania. Výrobcami udávaná hrúbka papiera je µm. Počas prezentácie výsledkov je možné rozprúdiť diskusiu o presnosti a chybách merania, zdôrazniť proces výberu metódy merania a voľby meracieho prístroja. Poznámka: Podobným spôsobom možno riešiť úlohu Meranie hmotnosti papiera. Pre vyhodnotenie možno použiť údaj o plošnej hmotnosti papiera uvedený na obale: pre bežný kancelársky papier je to 80 g/m 2. T.j. papier formátu A0 má hmotnosť 80 g, A1 je z neho polovica, teda 40 g, A2 20 g, A3 10 g a napokon papier formátu A4 má hmotnosť 5 g. 6

7 ROZPOJ KNIHY Viera Haverlíková Typ učiva: Trenie, skladanie síl Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: dve knihy (stačia 40-stranové zošity) Pracovný postup: 1. Oddeľte knihy od seba. Dá sa to urobiť potiahnutím za ich chrbty? Áno Nie Áno, ale iba ak Preskúmajte, od čoho závisí, ako pevne knihy držia spolu. Skúmaný faktor Zistený vplyv 7

8 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Vo vyučovaní fyziky je trenie často zanedbávané, modelové situácie sa väčšinou pripravujú tak, aby trenie nezohrávalo významnú úlohu. Tento jednoduchý experiment umožňuje žiakom uvedomiť si existenciu trenia a spoznať faktory, ktoré ovplyvňujú veľkosť trecej sily. Aby mala aktivita spád, je vhodné, aby si učiteľ pre prvé predvedenie demonštrácie knihy vopred pripravil tak, aby sa ich stránky striedavo prekrývali (viď obrázok na predchádzajúcej strane). Počas následného experimentovania môžu žiaci použiť namiesto učebníc zošity. Počet listov v zošite (40) je pre demonštrovanie dostatočný. Problémom však môže byť mäkká väzba zoši ta umožňujúca zmeniť uchopenie zošitov a zmeniť tvar papiera a smer pôsobiacej sily. Počas experimentu je veľmi jednoducho možné sledovať vplyv druhu papiera (rôzne zošity, porovnanie priebehu demonštrácie pri použití drsného a kriedového papiera a pod.), meniť plochu prekrývajúcej sa časti listov papiera. Knihu možno uchopiť do svorky a silu vynaloženú na rozpojenie stránok knihy merať pomocou silomera. 8

9 Viera Haverlíková TRHANIE PAPIERA Typ učiva: Pôsobenie sily, rozklad sily, deformačné účinky sily, pevnosť v ťahu, štruktúra materiálov Časová náročnosť: minút Forma: individuálne experimentovanie Pomôcky a materiál: Rôzne druhy papiera novinový papier (1 list na účastníka), použitý kancelársky papier rôznych značiek (2 ks na účastníka), papierové utierky rôznych značiek (2 útržky na účastníka), nožnice (1 ks na dvojicu), pravítka, ceruzky Pracovný postup: 1. Roztrhnite list kancelárskeho papiera na polovicu. 2. Vzniknutú polovicu papiera opäť roztrhnite, zakreslite tvar vzniknutého okraja papiera. 3. Zopakujte predchádzajúci bod ešte raz Celý doterajší postup zopakujte s papierovou utierkou a ďalším typom papiera (napríklad s iným druhom kancelárskeho papiera, inou značkou papierových utierok) 1. Kancelársky papier 2. Papierová utierka

10 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Poznávanie možno motivovať krátkou súťažou Koľko listov novinového papiera dokážeš pretrhnúť naraz? Podporné otázky: Ako sa trhá papier? Koľko sily na to treba vynaložiť? Kedy to dokážem, kedy nie? Usmerňujú žiakov k vyjadreniu podmienok trhania papiera a uvedomeniu si rozhodujúcich faktorov (počet papierov, druh papiera, rozmer papiera, spôsob uchopenia papiera, smer pôsobenia sily (v smere papiera ťah, krútenie,...). Aby sme sa vyhli problémom s držaním papiera (papier sa šmýka, v mieste držania sa krčí, čo sa prejaví jeho zoslabením a pretrhnutím), môžeme konce pevne natočiť na paličky (štetce, ceruzky). Jadrom pozorovania je porovnanie roztrhnutých okrajov rôznych druhov papiera (s približne homogénnou štruktúrou kvalitný kancelársky papier, s výrazne nehomogénnou štruktúrou toaletný papier, alebo lacná papierová utierka, či papierový obrúsok). Záleží, či trhám papier po dĺžke alebo po šírke? Výsledkom experimentovania by malo byť poznanie, že vlastnosti papiera závisia od jeho štruktúry, uvedomenie si súvislosti štruktúry papiera s konkrétnou technológiou jeho výroby (zloženie a spôsob spracovania papierovej hmoty, smer valcovania, sušenia, následná povrchová úprava papiera). O makroštruktúre papiera sa môžeme presvedčiť, aj keď sa pozrieme cez papier proti svetlu. Pri bežnom trhaní papiera pôsobíme v dvoch blízkych miestach silami opačného smeru, čo spôsobí deštrukciu spojov medzi vláknami. Keď papier ťaháme tak, že sily pôsobia v smere plochy papiera, sila sa prenáša zo zhluku na zhluk, z vlákna na vlákno po väčšej ploche, rozkladá sa do strán a papier sa neroztrhne. Pri pokuse roztrhnúť papier pôsobením síl v rovine plochy papiera je vhodné papier navinúť tesne na tenkú paličku a ťahať za paličky. Takto naťahovaný kancelársky papier unesie zavesenie 50 kg človeka. Poznámka: Na webovej stránke možno nájsť zobrazenie bežného kancelárskeho papiera (Volumax) elektrónovým mikroskopom pri 100-, 500-, 1000-, 2000-, a násobnom zväčšení a rôzne druhy papiera (bežný kancelársky papier, vysokokvalitný kancelársky papier, fotopapier a novinový papier) pri 1000-násobnom zväčšení. 10

11 Viera Haverlíková PAPIEROVÉ MOSTY Typ učiva: rozklad síl, pevnosť papiera pri pôsobení tlakovej sily Časová náročnosť: minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: odpadový papier (pre všetkých rovnaký druh, ak chceme porovnávať výsledky skupín; rôzne druhy, ak chceme porovnávať vlastnosti rôznych druhov papiera); záťaže rôznych hmotností a tvarov, alebo sady závaží; odpadové CD alebo iná jednotná podložka pod závažie (na zjednotenie podmienok pri kladení závaží) Pracovný postup: 1. Preložte papier cez priepasť (medzeru medzi dvomi rovnako vysokými stolmi, medzeru medzi dvoma kôpkami kníh na stole a pod.)učiteľ vopred pripraví knihy tak, aby sa ich stránky striedavo prekrývali tak, ako je znázornené na obrázku. 2. Oddeľte knihy od seba. Dá sa to urobiť potiahnutím za ich chrbty? 3. Preskúmajte, od čoho závisí, ako pevne knihy držia spolu. Záznam: Tvar mosta Najťažšie bremeno, ktoré ešte uniesol Prečo je to tak: 11

12 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Priepasťou môže byť medzera medzi dvomi stolmi alebo medzi dvomi kôpkami kníh na stole. Žiaci najprv odhadujú, akú záťaž unesie rovný voľne položený list kancelárskeho papiera. V prvom kroku môžu odhadovať záťaž menovaním predmetov, ktoré sa podľa nich na rovnom papieri ešte udržia. Pomocou otázok: Ako vyzerá most z rovného listu papiera bez záťaže? Čo s ním urobí záťaž? Ako sa most rúca? Od čoho závisí, akú záťaž most unesie? upriamime pozornosť žiakov na podmienky experimentu a sledovanie jednotlivých ovplyvňujúcich faktorov. Jadrom experimentu je porovnávanie mostov rôznych tvarov, napr.: voľným rovným listom papiera, rovným listom papiera, ktorý je na koncoch zaťažený, listom papiera, ktorý je prehnutý do oblúka a zapretý. Obr.: Mostovky z jednoduchého, neskladaného listu papiera Ako záťaž možno použiť rôzne závažia komerčné, alebo svojpomocne pripravené. Napríklad navážené liekovky s pieskom, alebo fľaše s vodou. Namiesto menších závaží možno použiť list kancelárskeho papiera alebo jeho časti polovicu, štvrtinu,... (V aktivite Meranie hrúbky a hmotnosti papiera sme zistili, že list kancelárskeho papiera s plošnou hustotou 80 g/m 2 má hmotnosť 5 g). Ďalším cieľom je preskúmať vplyv profilu telesa na jeho pevnosť. Úlohou žiakov je navrhnúť ľubovoľný tvar mostovky a odmerať jej nosnosť. Podmienkou však je, že v každom prípade môže byť použitý len jeden list kancelárskeho papiera formátu A4. Úloha môže byť zadaná ako súťaž: Kto vytvorí papierový most s najväčšou nosnosťou? Očakávané návrhy konštrukcie mostovky sú: poskladanie papiera tak, že vytvorí užšiu mostovku s viacerými vrstvami papiera nad sebou; poskladanie papiera do tvaru harmoniky (s rôznym počtom zhybov); zrolovanie papiera do rúrky. Keďže lepidlo výrazne mení pevnosť papiera, nie je vhodné povoliť jeho použitie. Nosnosť papierových mostov môže dosiahnuť aj niekoľko kilogramov, preto je potrebné dbať na bezpečnosť aby pri zrútení mosta nedošlo k poraneniu (pri páde záťaže na nohu experimentátora) alebo k poškodeniu podlahy (možno podložiť tlmiacu podložku). Záverom poznávacej aktivity môže byť abstrahovanie zamerané na odhalenie princípu rozkladania sily: Ako sa prenáša sila, ktorou pôsobí záťaž na list papiera v jednotlivých prípadoch (rovný papier, oblúk, rôzne profily)? a porovnanie navrhnutých a vytvorených modelov s reálnymi mostmi, ktoré poznajú žiaci z bežného života a uvedomenie si ich charakteristických znakov: Aké rôzne tvary mostov poznáme? Dá sa každý typ mostu postaviť nad akúkoľvek priepasť, rieku? Aký typ mostu je najvhodnejší na dlhé vzdialenosti? a pod. 12

13 Viera Haverlíková STÁŤ NA PAPIERI Typ učiva: pevnosť papiera pri pôsobení tlakovej sily Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo väčších skupinách Pomôcky a materiál: použitý kancelársky papier, lepiaca páska, tenká doska (známej hmotnosti), nožnice, pravítka, ceruzky Pracovný postup: 1. Odhadnite, na koľko papierových valčekov postavených na stojato je potrebné umiestniť dosku, aby vás udržali nad zemou Navrhnite spôsob merania: 3. Realizujte meranie, výsledok zapíšte:... 13

14 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Počas odhadovania je potrebné spresniť podmienky experimentu špecifikovať veľkosť a hmotnosť dosky, na ktorú sa budú žiaci stavať; dohodnúť, aké pomôcky môžu žiaci použiť (lepidlo / lepiaca páska). Následne sa žiaci rozdelia do 3 4-členných skupín, určia spomedzi seba reprezentanta, ktorého majú papierové piliere udržať nad zemou a realizujú experiment. Prácu žiakov možno usmerňovať otázkami: Aké vysoké piliere chcete vyrobiť? Aký bude priemer vašich pilierov? Sú pre riešenie tejto úlohy lepšie vysoké úzke piliere alebo nižšie široké? Je lepšie piliere postupne pridávať alebo uberať? V rámci vyhodnotenia experimentu je potrebné poukázať na význam normovania určenia pomernej hmotnosti, ktorú uniesol jeden valček papiera. Diskutovať možno vplyv precíznosti strihania a tvarovania pilierov. Vplyv pokrčenia papiera na jeho pevnosť v opakovanom pokuse. Poznámka: 50 kg človeka + 0,5 kg dosku udržalo 20 papierových pilierov vytvorených z pásikov papiera, ktoré vznikli rozdelením papiera formátu A4 na štyri rovnaké dlhé pásiky. 14

15 Cítime nižší atmosferický tlak Jana Ivančíková Typ učiva: Vlastnosti plynov/ Atmosferický tlak Časová náročnosť: 20 minút Forma: skupinová práca Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: plastová nádoba s vekom (2l) s otvorom na slamku, pumpička na nafukovanie balónikov, 2 balóniky, tenký špagát, chemoprénové lepidlo (vosk, zápalky), slamky, nožnice. Do otvoru balóna vsunieme krátku slamku a uviažeme ju. Do veka plastovej nádoby urobíme otvor na slamku, slamku zasunieme polovicou dnu a otvor okolo nej utesníme (lepidlom, voskom). Do nádoby vložíme slabo nafúkaný balón so slamkou a vekom nádobu hermeticky uzavrieme (po obvode utesníme lepidlom voskom ). Len čo cez slamku vo veku odsajeme vzduch z nádoby, tlak okolo balóna sa zmenší a balón sa nafúkne. Ak cez slamku nafúkame vzduch do nádoby, balón spľasne. Pozorovanie zmien objemu balóna v dôsledku zmien tlaku v jeho okolí použiť pri : 1.Získavaní poznatkov o vlastnostiach plynov rozpínavosti a stlačiteľnosti. 2. Na vysvetlenie, prečo sa na vrcholoch veľhôr ťažko horolezcom dýchapretože na vrcholoch veľhôr je atmosferický tlak oveľa menší a aj tlak na hrudný kôš človeka zvonku je podstatne menší, preto.. Poznámka: Použitím tohto princípu môžete zostrojiť aj maličkú fontánu. 15

16 Jana Ivančíková Cylinder alebo obal CD ako svetlovod Typ učiva: Vlnová optika/ Úplný odraz Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: zdroj svetla, cylinder (obal CD), podložný hranol, tienidlo. Pracovný postup: Sklený cylinder užšou časťou oprieme o hranol. Za cylinder postavíme ženidlo Zdrojom svetla osvetlíme užšiu časť cylindra. Na tienidle zachytíme svietiacu kruhovú stopu. Metodické pokyny: Tenká zakrivená sklená stena cylindra je schopná viesť svetlo vstupujúce do nej na jednom konci až k jej druhému koncu. Potvrdzuje to svietiaca kruhová stopa,ktorú je vidieť na tienidle na opačnej strane cylindra. Pokusom možno demonštrovať úplný odraz svetla, lebo okolie cylindra, teda vzduch, má nižší index lomu ako sklo, čo je podmienka úplného odrazu svetla. To je jav, ktorý sa využíva pri optických kábloch a umožňuje prenos informácií. Poznámka: Pokus možno zrealizovať aj tak, že použijeme obal CD platne, ktorý oprieme o podložný hranol, osvetlíme jeho hornú hranu a pozorujeme osvetlenie jeho dolnej hrany. 16

17 Jana Ivančíková Čo sa stane so vzduchom, keď sa zahrieva Typ učiva: Vlastnosti pynov/ Rozpínavosť a stlačiteľnosť plynov Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: 3 PET fľaše, 3 balóniky, 3 poháre s objemom 1.5l, nádoba so studenou vodou,rýchlovarná kanvica s vodou. Na hrdlo každej fľaše natiahneme balónik. Potom každú fľašu postavíme do pohára a nalievame do neho horúcu vodu. Balóniky sa nafúknu. Ale ak preloží-me tieto fľaše do nádoby so studenou vodou, balóniky spľasnú. Vzduch sa pri zohrievaní rozpína a preto sa balónik nafukuje. Vysvetliť, prečo sa po vložení fľaše do nádoby so studenou vodou vtiahne balónik dnu do fľaše. Pozorovanie tohto javu využiť pri osvojovaní poznatkov o zmene objemu plynných telies vplyvom zmien teploty. Aplikovať poznatky o rozpínaní plynov v praxi, napr. prečo nemôžeme v lete nechať bicykel veľmi dlho priamo na slnku? Pozor na bezpečnosť pri práci s vriacou vodou! 17

18 Jana Ivančíková Čo uvádza vodu do pohybu Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 8 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: kadička 1,5 l, malá fľaška (liekovka), studená voda, horúca voda, potravinárske farbivo, špagát. Do kadičky nalejeme studenú vodu. Fľaštičku naplníme horúcou zafarbenou vodou, na jej hrdlo priviažeme špagát a spustíme ju opatrne na dno nádoby so studenou vodou Zafarbená voda stúpa z fľašky nahor. Hustota teplej vody je menšia ako hustota studenej vody. Až po uplynutí istého času sa zafarbená voda zmieša so studenou a klesne dolu. Pri vysvetlení javu použiť poznatky: 1. Závislosť hustoty kvapaliny od jej teploty. 2. Archimedov zákon- plávanie telies.3. Prúdenie kvapalín. Počas pokusu je potrebné, aby boli kadička s liekovkou v pokoji a neboli vystavené žiadnym otrasom. 18

19 Jana Ivančíková Dilema milovníkov kávy Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ Rýchlosť tepelnej výmeny Časová náročnosť: 15 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: 2 šálky (3 dcl), 2 lyžičky, voda, káva, cukor, mlieko, rýchlovarná kanvica,teplomer Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: Do dvoch šálok nasypeme kávu a zalejeme vriacou vodou.do jednej šálky pridáme ihneď čajovú lyžičku cukru a dve polievkové lyžice mlieka. Obsah zamiešame a necháme 10 minút stáť. Potom cukor a mlieko pridáme aj do 2.šálky a odmeriame ihned teploty obidvoch káv. Káva, do ktorej dáme cukor a mlieko ako do prvej, je teplejšia ako tá druhá. Výchylka môže dosiahnuť až 3 C. Čím je teplotný rozdiel dvoch telies väčší, tým je tepelná výmena rýchlejšia (nastalo to u 2. kávy, lebo prvá sa ochladila pri naliatí mlieka). Pozorovaný jav použiť pri preberaní učiva o rýchlosti tepelnej výmeny. Možno využiť na riešenie problémov z bežného života, napr.: 1. Aby káva (čaj) zostala čo najdlhšie najteplejšia, kedy do nej treba naliať studené mlieko počas podávania alebo tesne pred vypitím? 2. Ako ušetriť v zime na kúrení? (V zime teplejší dom stráca rýchlejšie teplo ako chladnejší dom. Preto pri odchode z domu na dlhšie obdobie treba znížiť teplotu vykurovania na minimum). 19

20 Jana Ivančíková Jemne praskajúce bubliny Typ učiva: Povrchové napätie kvapalín/ Tlak vzduchu v mydlovej bubline Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: 6 pohárikov vody, 0,5 pohárika saponátu, 1,5 pohárika glycerínu, kuchynský lievik, špagát, plastová nádoba, nožnice. Z uvedených zložiek (voda, saponát, glycerín) pripravíme v plastovej nádobe bublinový roztok. Okolo hrdla lievika priviažeme špagát. Na jeho druhom konci urobíme slučku. Okraj lievika so slučkou zo špagátu namočíme do roztoku, vytiahneme ich a vyfúkneme veľkú bublinu. Slučka vytvorí presný kruh. Hrdlo lievika uzatvoríme prstom. Ostrou ceruzkou prepichneme bublinu vo vnútri slučky. Bublina pomaly mizne, vzduch cez dieru postupne uniká. Bublina nepraskne. Neporušili sme rovnováhu zvyšku bubliny, lebo časť bubliny, ktorá sa nachádza vo vnútri slučky je oddelená od jej zvyšku. Ak však prepichneme bublinu mimo slučky, bublina praskne. Sila, ktorou pôsobí ceruzka na povrch mydlovej blany,ju tlačí do opačného smeru,narušíme jej rovnováhu a bublina praskne. Aplikácia pokusu v učive o povrchovej sile a povrchovom napätí, o kapilárnom tlaku. Bublinu tvorí tenká vrstvička molekúl vody, ktorú obklopujú 2 vrstvy molekúl saponátu, tzv. "sendvičová" štruktúra. Blana mydlovej bubliny je jedna z najtenších vecí, ktoré môžeme voľným okom pozorovať- je až 5 000x tenšia než vlas. 20

21 Jana Ivančíková Model pľúc Typ učiva: Vlastnosti plynov/rozpínavosť a stlačiteľnosť plynov Časová náročnosť: 30 minút Forma:práca v trojici Pomôcky a materiál: nádoba na špagety s 2 otvormi na slamky, 2 slamky, gumička (na vlasy), 2 balóniky, pružná blana (chirurgické rukavice), izolepa, tenký špagát, chemoprénové lepidlo. Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: Do dna nádoby na špagety urobíme dva otvory. Na jeden koniec slamky priviažeme balónik a zasunieme ho zvnútra nádoby do otvoru v jej dne. To isté urobíme aj s druhou slamkou. Na druhý koniec nádoby na špagety natiahneme pružnú blanu (alebo chirurgickú rukavicu). Zostavíme tak model pľúc podľa obrázku. Slamky budú priedušky, balóniky pľúca a pružná blana bude pohrudnica. Ak pružnú blanu potiahneme nadol (nádych), zväčší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zmenší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa nasáva do balónikov (do pľúc). Ak zatlačíme blanu dovnútra, zmenší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zväčší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa vyfukuje von z balónikov (výdych). Pokus využiť v učive o atmosferickom tlaku a vplyvu jeho veľkosti na dýchanie. Slamky aj pružnú blanu treba riadne utesniť, aby nenastalo nasávanie vzduchu do fľaše. Vzduch môže byť nasávaný ( vytláčaný) len do (z) balónikov. 21

22 Jana Ivančíková Model rakety Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 20 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: rybárske lanko, syntetický lieh, PET fľaša, vrchnák na PET fľašu s malým otvorom, špajľa, zápalky, tenký drôt, nožík, kliešte. Z drôtu vyrobíme dva držiaky (dve objímky) s očkom na PET fľašu. Do vrchnáku fľaše urobíme otvor s priemerom asi 3 mm. Rybárske lanko dĺžky asi 3,5m natiahneme vo výške približne 1,5m a upevníme. Do PET fľaše nalejeme trochu liehu, uzatvoríme zátkou a necháme lieh chvíľu vo vnútri vyparovať a potom vylejeme. Fľašu ihned zavesíme na rybárske lanko a pomocou dlhej špajle zapálime výpary liehu vo fľaši. Metodické pokyny: Zapálením výparov vo fľaši vznikne veľký tlak, ktorý spôsobí jej vystrelenie.fľaša-raketa vyletí opačným smerom ako je smer, ktorým unikajú spaliny. Vysvetliť javy: 1.Prúdenie vzduchu z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkého tlaku. 2.Praktická aplikácia Newtonovho zákona akcie a reakcie. 3.Rozpínavosť plynov. Poznámka: Lieh z fľaše musíme nechať voľne vytiecť, inak by sme z fľaše vytlačili von aj výpary. Z bezpečnostných dôvodov musíme dodržať nasledujúce pokyny: 1.Konce rybárského lanka nesmieme držať v ruke. 2.Nesmieme upevniť konce lanka v blízkosti okna alebo sklenenej plochy. 3.Z fľaše musíme vyliať všetok syntetický lieh, môžu tam zostať len jeho výpary. 22

23 Jana Ivančíková Octová raketa Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: sóda bicarbóna, ocot, jemný papierový obrúsok, tenký špagát, PET fľaša(octová fľaša), korková zátka, pohár (7 dcl). Sódu zabalíme do papierového obrúska a zaviažeme špagátom. Jeden koniec špagáta necháme dlhý asi 20cm. Do PET fľaše nalejeme ocot, dnu zavesíme zabalenú sódu, uzatvoríme korkovou zátkou. Fľašu otočíme hore dnom a ihneď postavíme do pohára. Keď ocot zaleje sódu, zabalenú do obrúska, začne reakcia, pri ktorej vzniká oxid uhličitý. Oxid uhličitý sa rozpína, zvyšuje sa tlak v PET fľaši. Zátka vyletí nadol a PET fľaša (raketa) sa pohybuje opačným smerom (nahoru). Vysvetliť na základe zákona akcie a reakcie, uviesť praktické využitie ( raketové motory). Ocot nalejeme len do polovice PET fľaše a sódu bicarbónu v obrúsku zavesíme dnu do fľaše tak, aby bola nad hladinou octu a do octu sa ponorila až po otočení fľaše. Zátku utesníme tak, aby ocot nevytekal von. 23

24 Jana Ivančíková Optická želatína Typ učiva: Vlnová optika/ Lom svetla Časová náročnosť: 30 minút Forma: práca vo dvojiciach Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: potravinárska želatína extra silná (rôzne farby), 2 laserové ukazovadlá, varič, nádoba s objemom 1l, plech, nôž. Želatínu uvaríme podľa návodu, vylejeme na plech a po stuhnutí z nej vykrojíme rôzne tvary: spojku, rozptylku, model optického vlákna,.. Potom pozorujeme chod laserového lúča cez tieto telesá. Laserovým ukazovadlom meníme uhol dopadu lúča a môžeme tak demonštrovať prechod svetla optickým prostredím, lom svetla, úplný odraz. Stuhnutá želatína je čírym optickým prostredím, ktorým laserový lúč (svetlo) prechádza a tak na rozhraní vzduch želatína dochádza k optickým javom podobne ako na rozhraní vzduch sklo. Využiť pokus: 1. Pri zavádzaní pojmu optické prostredie. 2.Na reálne pozorovanie zmeny smeru chodu svetelného lúča rôznym optickým prostredím. Poznámka: Pri pokusoch možno použiť rôznofarebnú číru želatinu. Veľkosť plechu, na ktorý vylejeme želatinu, aby stuhla, nesmie byť veľká, aby vykrajované teleso malo dostatočnú hrúbku. 24

25 Jana Ivančíková Reaktívny vzduchový balón Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: balón, rybárske lanko, izolepa, kúsok slamky, plochý štipec, nožnice. Jeden koniec rybárskeho lanka priviažeme napr. na okennú kľučku. Baló nafúkame a uzatvoríme štipcom. Na nafúkaný balón prilepíme izolepou kúsok slamky (15cm), cez ňu prevlečieme druhý koniec rybárského lanka a priviažeme ho napr. na kľučku dverí. Uvoľníme otvor balóna (štipec dáme z balóna preč) a pozorujeme, čo sa bude diať. Po uvoľnení otvora balóna začne otvorom prúdiť stlačený vzduch z balóna von a balón sa začne pohybovať opačným smerom ako unikajúci vzduch z balóna. Vysvetliť možno dva javy : 1.Prúdenie vzduchu z oblasti vyššieho tlaku do oblasti nižšieho tlaku. 2.Pohyb balóna na základe zákona akcie a reakcie a využitie v praxi. Poznámka: Slamku treba prilepiť: 1.na nafúkaný balón, lebo izolepa by sa pri nafukovaní balóna odlepila ; 2.tak, aby os balóna bola rovnobežná s rybárskym lankom. 25

26 Jana Ivančíková Rôzne ľadovce Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 10 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: Pracovný postup: voda, soľ, kocky ľadu z vody, kocky ľadu zo slanej vody, 2 poháre (7 dcl). Do obidvoch pohárov nalejeme slanú vodu. Do prvého pohára vložíme kocky ľadu zo zafarbenej vody, do druhého pohára dáme kocky ľadu zo zafarbenej slanej vody. V obidvoch pohároch necháme ľad roztopiť a pozorujeme, či v pohároch vznikol rozdiel medzi kvapalinami. Metodické pokyny: V prvom pohári sa zafarbená voda, vzniknutá roztopením neslaného ľadu, drží hore. V druhom pohári voda, ktorá vznikla roztopením slaného ľadu, zafarbí o chvíľu slanú vodu v celom pohári. Vysvetlenie javu: na základe Archimedovho zákona- hustota neslanej vody je menšia ako hustota slanej vody v pohári. Poznámka: Počas pokusu je potrebné, aby boli poháre v pokoji a neboli vystavené žiadnym otrasom. 26

27 Jana Ivančíková Súťaž dvoch fliaš Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/bernoulliho rovnica (výtoková rýchlosť) Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: 2 PET fľaše, 2 vrchnáčiky na PET fľaše s 2 otvormi pre slamky, 2 slamky rôznej dĺžky,2 krátke slamky rovnakej dĺžky, chemoprénové lepidlo, nožnice, voda, potravinárske farbivo, vedro. Pracovný postup: Do jedného vrchnáčika zasunieme slamky dĺžky 3 cm a 6 cm, do druhého vrchnáčika slamky dĺžky 3 cm a 12 cm a utesníme ich chemoprénovým lepidlom. Fľaše naplníme zafarbenou vodou, zatvoríme vrchnáčikmi. Nad vedrom otočíme obidve fľaše súčasne dnom nahor. Pozorujeme, či voda vytečie z fliaš naraz alebo z niektorej skôr. Metodické pokyny: Voda z fľaše s dlhšou slamkou (12 cm) vytečie rýchlejšie, lebo pri jej výtokovom otvore je väčší tlak. Pri vysvetlení pozorovaného javu použiť poznatky o výtokovej rýchlosti kvapaliny (Bernoulliho rovnica). Poznámka: Treba upozorniť študentov, že nesmú PET fľašu pri vytekaní kvapaliny stláčať. 27

28 Jana Ivančíková Teplovzdušný balón Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: mikroténové vrecko (sťahovacie), tenký drôt, alobalová miska, vata, syntetický lieh, nehorľavá podložka, kliešte na drôt, zápalky. Pracovný postup: Spodný okraj mikroténového vrecka zahneme, prelepíme izolepou a navlečieme do neho tenký drôt. Obidva konce drôtu spojíme. Potom spodný okraj vyformujeme do tvaru kružnice. Vatu na nehorľavej podložke polejeme liehom a zapálime. Nad plameň umiestnime mikroténové vrecko otvorom nadol. Balón chvíľu podržíme nad plameňom a keď cítime, že sa vznáša, pustíme ho. Balón stúpa hore. Metodické pokyny: Hustota teplého vzduchu je menšia ako hustota okolitého vzduchu. Až po uplynutí istého času balón klesne dolu. Pri vysvetlení javu použiť poznatky : 1. Závislosť hustoty plynu od jeho teploty. 2. Archimedov zákon- plávanie telies. Poznámka: Pred pokusom je vhodné miestnosť vyvetrať, aby bola hustota vzduchu v miestnosti väčšia. Ak budeme balón držať nad plameňom dlhšie, môže vystúpiť až po strop. Pozor: Balón musíme držať v bezpečnej vzdialenosti od plameňa, aby sa nevznietil! 28

29 Jana Ivančíková Topenie ľadu v skúmavke s vodou Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ voda ako tepelný izolant Časová náročnosť: 10 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: skúmavka so zátkou, držiak na skúmavku, plynový kahan, voda, malé kocky ľadu. Pracovný postup: Skúmavku naplníme vodou. Dáme do nej kúsok ľadu, ktorý zaťažíme závažím, aby ľad klesol na dno. Skúmavku upevníme do držiaka a začneme zahrievať v jej hornej časti nad plameňom kahana. Po čase pozorujeme, že voda v hornej časti skúmavky vrie, pričom ľad na dne skúmavky je stále neroztopený. Metodické pokyny: Prenos kinetickej energie( tepla) jej postupným odovzdávaním medzi časticami vody prebieha veľmi pomaly. Merná tepelná vodivosť vody je malá. Vedením sa neprenesie na dno skúmavky dostatočné množstvo tepla na roztopenie ľadu. Pokus uskutočniť pri opise procesu tepelnej výmeny vedením a pri rozdelení látok na tepelné vodiče a tepelné izolanty. Poznámka: Pokus môžme realizovať aj tak, že dolnú časť skúmavky (len s vodou) uchopíme do ruky a zahrievame nad plameňom jej hornú časť. Zistíme, že voda v hornej časti skúmavky vrie a v dolnej zostala studená. Dotykovým teplomerom možno zmerať ich teplotný rozdi el (na dĺžke 10cm zlou tepelnou vodivosťou vody môže vzniknúť teplotný rozdiel 100 o C). 29

30 Jana Ivančíková Zeleninová pochúťka Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ Merná tepelná kapacita vody Časová náročnost: 15 minút Forma: práca vo dvojiciach Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: alobalová miska na pečenie, vata, syntetický lieh, nehorľavá podložka, balónik, voda, kliešte(chemické), špagát, nakrájaná zelenina. Do balónika nasypeme zeleninu, nalejeme vodu a uviažeme ho tak, aby v ňom nezostal vzduch. Alobalovú misku položíme na nehorľavú podložku. Na misku položíme vatu, ktorú polejeme syntetickým liehom a zapálime. Balónik, uchopený do klieští, držíme nad plameňom. Asi po 5 minútach je zelenina uvarená. Balónik nepraskol. Medzi balónikom a vodou prebieha tepelná výmena. Voda odoberá teplo baló niku, zohrieva sa až na bod varu a následne sa vyparuje- balónik sa nafukuje.teplota varu vody je však nižšia ako zápalná teplota balónika. Preto sa balónik zoškvarí až vtedy, keď sa všetka voda premení na paru. Pokus realizovať: 1. Pri vysvetľovaní procesu tepelnej výmeny.2. Pri charakteristike pojmu merná tepelná kapacita látok. Zeleninu treba nakrájať na drobné kúsky. Čeluste klieští treba odizolovať od balónika kúskom papiera. Treba dať pozor na záver pokusu, ukončiť ho skôr, než sa odparí všetka voda v balóne. Pozor, treba mať pripravenú nádobu s vodou na prípadné zahasenie ohňa. 30

31 Marián Kireš Aktivita: Vrhá virtuálny obraz tieň? Vyučovacie ciele: Rozumieť, že rovinné zrkadlo svetlo odráža. Rozumieť, že uhol dopadu je rovný uhlu odrazu. Rozumieť, že rovinné zrkadlo vytvára virtuálny obraz. Rozumieť, že tieň je miesto kam nedopadá svetlo zo zdroja. Rozumieť, že virtuálny obraz nevytvára tieň. Pomôcky: Rovinné zrkadlo, zdroj svetla (meotar, dataprojektor), maketa snehuliaka, tienidlo, ceruzky, uhlomery, pravítka Postup: Na začiatku tejto aktivity si zo žiakmi zopakujeme základné poznatky z optiky rovinných zrkadiel. Na rovinné zrkadlo učiteľ umiestni maketu snehuliaka a osvieti ho zdrojom svetla, napr. svetlom z meotaru. Žiaci vidia na tienidle dva tiene, jeden od makety snehuliaka a druhý akoby od virtuálneho obrazu vytvoreného rovinným zrkadlom. Začneme diskusiu o tom, či je možné aby virtuálny obraz vrhal tieň. Následne žiakom rozdáme pracovné listy: Vrhá virtuálny obraz tieň? Ich prvou úlohou bude zakresliť na základe diskusie a svojich poznatkov z optiky rovinných zrkadiel svoj predpoklad, ako sa vytvoril tieň na tienidle. Následne položíme žiakom otázku, či by sa niečo zmenilo s vytvoreným tieňom, ak by sme snehuliaka umiestnili na zrkadle inde. Predvedieme im zmeny na vytváranom tieni pri posunoch snehuliaka po zrkadle. V závere diskusie umiestnime snehuliaka najskôr na koniec zrkadla a potom na začiatok zrkadla. Úlohou žiakov bude popísať, čo sa deje s tieňom v týchto krajných polohách. V záverečnej diskusii by sme mali dospieť k záveru, že virtuálny obraz nie je schopný vrhať tieň a efekt dvojitého tieňa je spôsobený odrazom lúčov na zrkadle za ale aj pred snehuliakom. Hodnotenie aktivity uskutočníme pred koncom hodiny pomocou Sebahodnotiacej karty žiaka. Vedecký obsah: Vrhá virtuálny obraz tieň? V bežnom živote sa môžeme stretnúť so zvláštnym javom, keď sa nám zdá, že virtuálny obraz vytvorený rovinným zrkadlom vrhá po osvetlení vlastný tieň (obr.1) Je to naozaj tak? Aká je fyzikálna podstata tejto zvláštnosti, môže virtuálny obraz vrhať tieň? Pozrime sa na situáciu podrobnejšie. Aké podmienky ovplyvňujú vznik dvojitého tieňa? Čo by sa stalo ak by bola šálka z obr.1 umiestnená na okraji stola? 31

32 Marián Kireš Obr.1 Pomocou rovinného zrkadla, makety a meotaru si môžeme situáciu z obrázka 1. predviesť aj v triede (obr.2). Vidíme, že nám vzniká dvojitý tieň. Zakryjeme časť zrkadla za maketou resp. posunieme maketu na okraj zrkadla a budeme pozorovať, čo sa stane (obr.3). Vidíme, že za vrchnú časť dvojitého tieňa zodpovedá časť zrkadla pred maketou. Zatienime oblasť pred maketou resp. ju presunieme na druhý okraj zrkadla (obr.4). Zisťujeme, že spodnú časť dvojitého tieňa vytvára oblasť zrkadla za maketou. Obr.2 Obr.3 Obr.4 Pomocou známych vzťahov z lúčovej optiky si zakreslime ako vznikajú tiene v jednotlivých prípadoch. Najjednoduchšie bude začať prípadom, keď je zatienená časť zrkadla za maketou (obr.5). Vidíme, že táto časť tieňa vzniká preto, lebo lúče odrazené od zrkadla pred maketou sa vďaka tejto prekážke na tienidlo nedostanú a vzniká tieň. Obr.5 V prípade, že je zatienená časť zrkadla pred maketou je situácia podobná (obr.6). Lúče, ktoré by sa inak odrazili za zrkadlom, neprejdú maketou a teda vytvoria na tienidle spodnú časť dvojitého tieňa, ktorý je navyše prevrátený. Obr.6 Dvojitý tieň vzniká v dôsledku odrazu lúčov od zrkadla pred a za maketou (obr.5, obr.6). Virtuálny obraz tieň nevrhá. Literatúra: Mojca Čepic, 2006, Does a virtual image cast a shadow? In Physics Education, July 2006, vol. 41, no. 4, p

33 Marián Kireš Hodnotenie: SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po prebratí učiva Meno: Trieda: Dátum: Viem.. s výdatnou pomocou s pomocou samostatne Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla na konci ktorého je prekážka Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla na začiatku ktorého je prekážka Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla v strede ktorého je umiestnená prekážka Popísať vznik dvojitého tieňa Možné otázky: Čo by sa stalo s tieňom ak by sme použili iný zdroj svetla, napr. baterku? Ak by sme použili osovo nesúmernú maketu, ako by vyzeral dvojitý tieň? 33

34 Marián Kireš Pracovný list: Vrhá virtuálny obraz tieň? obr. 1 Úloha 1: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára dvojitý tieň na tienidle podľa obrázka 1. Úloha 2: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára tieň, keď je snehuliak umiestnený na konci zrkadla. Úloha 3: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára tieň, keď je snehuliak umiestnený na začiatku zrkadla. 34

35 Marián Kireš Úloha 4: Na základe predošlých zistení zakreslite, ako sa vytvára dvojitý tieň na tienidle. Záver: 35

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU ERIKA CHOVANOVÁ, MÁRIA MAJHEROVÁ Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

More information

Matematika v škole dnes a zajtra

Matematika v škole dnes a zajtra KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 5. ročník KONFERENCIE Matematika v škole dnes a zajtra x + 1=5 Zborník príspevkov Katedra matematiky a fyziky Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Združenie katolíckych

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvod 7 Pavol Zlatoš Úvod Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvahy o množinách nekonečne paradoxoch a Gödelových vetách V celých dejinách matematiky nenájdeme výsledok, ktorý by našimi predstavami

More information

P r a c u j e m e s. H i b e r n a t e. Gary Mak

P r a c u j e m e s. H i b e r n a t e. Gary Mak P r a c u j e m e s H i b e r n a t e Gary Mak Obsah 1. Objektovo relačné mapovanie v JDBC 6 1.1. Inštalácia...................................... 6 1.2. Konfigurácia databázy.............................

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

Language and The Environment TOM I

Language and The Environment TOM I GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Language and The Environment TOM I Language and The Environment 1 2 3 Language and The Environment TOM I pod redakcją Urszuli Michalik i Mirosławy Michalskiej-Suchanek

More information

52/48/ 15/51. 1sets 20/21

52/48/ 15/51. 1sets 20/21 Uživatelský manuál - CZ IN 3531 Rotoped insportline Jupiter SE UPOZORNĚNÍ: Výkon, který je prováděn na tomto zařízení, by neměl být prováděn bez předchozí konzultace s lékařem. Měření provedené na tomto

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information