experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "experimentuj.eu MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ"

Transcription

1 MANUÁL EXPERIMENTŮ VIERA HAVERLÍKOVÁ JANA IVANČÍKOVÁ MARIAN KIREŠ HANA TESAŘOVÁ

2 INTERAKTIVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ WORKSHOP TRNAVA Interaktivní experimentální workshop je realizovaný v rámci projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" (ITMS ), který je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR -ČR

3 Lektorský tým: Viera Haverlíková študovala na Univerzite Komenského učiteľstvo predmetov matematika - fyzika. Na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK pôsobila 13 rokov. Na čiastočný úväzok učila fyziku na gymnáziu Hubeného a gymnáziu Grösslingova v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Lekárskej fakulte UK. Už od študentských rokov pôsobí v občianskom združení SCHOLA LUDUS, kde sa venuje prepájaniu školského a neformálneho vzdelávania, zaujíma sa o diagnostiku a rozvoj žiackych predstáv a vývoj netradičných foriem poznávania organizuje a tvorí letné fyzikálne tábory, tvorivo-objavné dielne, vzdelávacie hry, organizuje súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip, podieľa sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích výstav. Rada pracuje v záhrade, varí domáci lekvár a hrá sa so synom. Jana Ivančíková vyštudovala PdF UK v Trnave, učiteľstvo pre 2.a 3. stupeň, aprobácie fyzikazáklady techniky. Učila fyziku a technické práce 14 rokov na ZŠ, potom fyziku 6 rokov na SOU strojárskom a momentálne učí fyziku už 10.-ty rok na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave. Absolvovala sériu ďaľších vzdelávaní z oblasti počítačov - word, excel, powerpoint, corel draw. Pracovala ako vedúca fyzikálneho interaktívneho krúžku pre mladších študentov. Zúčastňuje sa so študentami popularizačných akcií z oblasti fyziky. Venuje sa svojej rodine, má rada deti, vo voľnom čase rada pláva a relaxuje v záhrade. Marián Kireš Ukončil štúdium učiteľstva matematika - fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 1992 vyučuje externe fyziku na gymnáziu. Je spoluautorom troch učebníc fyziky a jedného pracovného zošita informatiky pre gymnázium. Od roku 2006 sa venuje príprave družstiev na Turnaj mladých fyzikov, spoluorganizuje podujatia v rámci Science on Stage. Ako vysokoškolský pedagóg sa venuje oblastiam: didaktika fyziky, fyzikálne úlohy, vybrané problémy všeobecnej fyziky, moderná didaktická technika, ako aj celoživotnému vzdelávaniu učiteľov a popularizácii vedy. Veľmi rád a možno aj celkom zručne manuálne pracuje, venuje sa turistike a skialpinizmu. Hana Tesařová absolvovala PřF UJEP Brno - obor matematika fyzika pro třídu. Již 30 let vyučuje na ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích. ZŠ Lysice je jednou z pilotních škol na Moravě. Od roku 2001 pracuje jako lektorka, nejprve pro Tvořivou školu, později pro Nakladatelství Fraus a Akademii moderního vzdělávání. Pracuji také jako vedoucí kabinetu krajských metodiků přírodních věd při SSŠ Brno. V současné době vede vlastní akreditované semináře ŠVP. Ve výuce se aktivně věnuje fyzikálním hrám a skládačkám, zaměřuje se na projektovou výuku v hodinách fyziky a na změny v hodnocení ve fyzice. Jejím hlavním cílem je fyziku co nejvíce přiblížit dětem základní školy a vzbudit v nich zájem o tuto oblast vzdělávání. Ve volném čase se věnuje turistice a horolezectví.

4 Úvod Existuje lepší cesta, jak se něco naučit, než si to vyzkoušet? Věda je nejlepším způsobem poznání světa a experiment je její nedílnou součástí. Fyzikální pokusy pomáhají porozumět věcem kolem nás, zároveň probouzejí přirozenou zvídavost a žáky pozitivně motivují. Nepříznivá finanční situace na většině škol experimentování bohužel nepřeje, takže tato nenahraditelná část výuky fyziky trpí. Učitelé se potýkají s nedostatkem pomůcek a prostředků k jejich koupi. Prozatímním, ale plnohodnotným řešením jsou jednoduché experimenty nenáročné na materiály a přístupné pro všechny. V této příručce naleznete soubor takových pokusů s přehledným návodem. Doufáme, že se stane základem pro nové experimentování, podnětem k novému bádání a sdílení nápadů. Rádi bychom, abyste v něm našli povzbuzení ke své práci. Tým projektu 4

5 MERANIE HRÚBKY PAPIERA Viera Haverlíková Typ učiva: Pozorovanie, meranie, experiment Časová náročnosť: 25 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: odpadový kancelársky papier, pravítka, posuvné meradlá s nóniom, mikrometrické meradlá, neotvorené balenie kancelárskeho papiera Pracovný postup: 1. Odhadnite hrúbku listu bežného kancelárskeho papiera. Objasnite, na základe čoho ste urobili svoj odhad. Myslím si, že hrúbka jedného listu papiera je... Pri odhadovaní hrúbky papiera som vzal do úvahy, že V skupinách navrhnite, ako môžeme merať hrúbku papiera. Náš postup: Vyberte si potrebné pomôcky a svoj návrh realizujte. Experimentálne sme zistili, že hrúbka jedného listu kancelárskeho papiera je Prezentácia výsledkov - každá skupina prezentuje získané výsledky, porovnanie výsledkov skupín, diskusia o presnosti realizovaných, resp. navrhovaných metód merania, návrh zlepšení, spresnení merania. Myslím si, že presnejší výsledok by sme dosiahli, keby

6 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Aktivitu je možné motivovať otázkou: Koľkokrát sa dá papier preložiť na polovicu? Niektorí žiaci sa dostávajú do konfliktu s predstavou o malej, zanedbateľnej hrúbke papiera. Kancelársky papier sa vraj dá zložiť na polovicu maximálne 7-krát. Čo si o tom myslíte? Málokto si v rýchlosti uvedomí, že každým zložením papiera na polovicu vlastne získame dvojnásobný počet vrstiev ako pred zložením. Počet vrstiev papiera pri tomto skladaní teda tvorí geometrickú postupnosť s kvocientom 2. Keby sa nám podarilo preložiť papier na polovicu 10-krát, koľko vrstiev by sme dostali? Keby sme mali takýto počet listov kancelárskeho papiera poukladaných na seba, aká vysoká by bola kôpka? Ak chcem vedieť, aká je to výška, potrebujem poznať hrúbku jedného listu papiera. Žiaci nemajú skúsenosti s robením odhadov. Hrúbku papiera odhadujú od 1 µm až po 1 mm. Žiaci merajú hrúbku papiera odmeraním hrúbky väčšieho množstva listov papiera. Rozdiely medzi skupinami sú v tom, koľko papierov chcú použiť (akú celkovú hrúbku považujú za dostatočnú) a aké meradlo chcú použiť. Počas merania učiteľ dbá na správne používanie meracích prístrojov, správe odčítanie. V prípade potreby upozorní na význam opakovaného (niekoľkonásobného) merania. Výrobcami udávaná hrúbka papiera je µm. Počas prezentácie výsledkov je možné rozprúdiť diskusiu o presnosti a chybách merania, zdôrazniť proces výberu metódy merania a voľby meracieho prístroja. Poznámka: Podobným spôsobom možno riešiť úlohu Meranie hmotnosti papiera. Pre vyhodnotenie možno použiť údaj o plošnej hmotnosti papiera uvedený na obale: pre bežný kancelársky papier je to 80 g/m 2. T.j. papier formátu A0 má hmotnosť 80 g, A1 je z neho polovica, teda 40 g, A2 20 g, A3 10 g a napokon papier formátu A4 má hmotnosť 5 g. 6

7 ROZPOJ KNIHY Viera Haverlíková Typ učiva: Trenie, skladanie síl Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: dve knihy (stačia 40-stranové zošity) Pracovný postup: 1. Oddeľte knihy od seba. Dá sa to urobiť potiahnutím za ich chrbty? Áno Nie Áno, ale iba ak Preskúmajte, od čoho závisí, ako pevne knihy držia spolu. Skúmaný faktor Zistený vplyv 7

8 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Vo vyučovaní fyziky je trenie často zanedbávané, modelové situácie sa väčšinou pripravujú tak, aby trenie nezohrávalo významnú úlohu. Tento jednoduchý experiment umožňuje žiakom uvedomiť si existenciu trenia a spoznať faktory, ktoré ovplyvňujú veľkosť trecej sily. Aby mala aktivita spád, je vhodné, aby si učiteľ pre prvé predvedenie demonštrácie knihy vopred pripravil tak, aby sa ich stránky striedavo prekrývali (viď obrázok na predchádzajúcej strane). Počas následného experimentovania môžu žiaci použiť namiesto učebníc zošity. Počet listov v zošite (40) je pre demonštrovanie dostatočný. Problémom však môže byť mäkká väzba zoši ta umožňujúca zmeniť uchopenie zošitov a zmeniť tvar papiera a smer pôsobiacej sily. Počas experimentu je veľmi jednoducho možné sledovať vplyv druhu papiera (rôzne zošity, porovnanie priebehu demonštrácie pri použití drsného a kriedového papiera a pod.), meniť plochu prekrývajúcej sa časti listov papiera. Knihu možno uchopiť do svorky a silu vynaloženú na rozpojenie stránok knihy merať pomocou silomera. 8

9 Viera Haverlíková TRHANIE PAPIERA Typ učiva: Pôsobenie sily, rozklad sily, deformačné účinky sily, pevnosť v ťahu, štruktúra materiálov Časová náročnosť: minút Forma: individuálne experimentovanie Pomôcky a materiál: Rôzne druhy papiera novinový papier (1 list na účastníka), použitý kancelársky papier rôznych značiek (2 ks na účastníka), papierové utierky rôznych značiek (2 útržky na účastníka), nožnice (1 ks na dvojicu), pravítka, ceruzky Pracovný postup: 1. Roztrhnite list kancelárskeho papiera na polovicu. 2. Vzniknutú polovicu papiera opäť roztrhnite, zakreslite tvar vzniknutého okraja papiera. 3. Zopakujte predchádzajúci bod ešte raz Celý doterajší postup zopakujte s papierovou utierkou a ďalším typom papiera (napríklad s iným druhom kancelárskeho papiera, inou značkou papierových utierok) 1. Kancelársky papier 2. Papierová utierka

10 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Poznávanie možno motivovať krátkou súťažou Koľko listov novinového papiera dokážeš pretrhnúť naraz? Podporné otázky: Ako sa trhá papier? Koľko sily na to treba vynaložiť? Kedy to dokážem, kedy nie? Usmerňujú žiakov k vyjadreniu podmienok trhania papiera a uvedomeniu si rozhodujúcich faktorov (počet papierov, druh papiera, rozmer papiera, spôsob uchopenia papiera, smer pôsobenia sily (v smere papiera ťah, krútenie,...). Aby sme sa vyhli problémom s držaním papiera (papier sa šmýka, v mieste držania sa krčí, čo sa prejaví jeho zoslabením a pretrhnutím), môžeme konce pevne natočiť na paličky (štetce, ceruzky). Jadrom pozorovania je porovnanie roztrhnutých okrajov rôznych druhov papiera (s približne homogénnou štruktúrou kvalitný kancelársky papier, s výrazne nehomogénnou štruktúrou toaletný papier, alebo lacná papierová utierka, či papierový obrúsok). Záleží, či trhám papier po dĺžke alebo po šírke? Výsledkom experimentovania by malo byť poznanie, že vlastnosti papiera závisia od jeho štruktúry, uvedomenie si súvislosti štruktúry papiera s konkrétnou technológiou jeho výroby (zloženie a spôsob spracovania papierovej hmoty, smer valcovania, sušenia, následná povrchová úprava papiera). O makroštruktúre papiera sa môžeme presvedčiť, aj keď sa pozrieme cez papier proti svetlu. Pri bežnom trhaní papiera pôsobíme v dvoch blízkych miestach silami opačného smeru, čo spôsobí deštrukciu spojov medzi vláknami. Keď papier ťaháme tak, že sily pôsobia v smere plochy papiera, sila sa prenáša zo zhluku na zhluk, z vlákna na vlákno po väčšej ploche, rozkladá sa do strán a papier sa neroztrhne. Pri pokuse roztrhnúť papier pôsobením síl v rovine plochy papiera je vhodné papier navinúť tesne na tenkú paličku a ťahať za paličky. Takto naťahovaný kancelársky papier unesie zavesenie 50 kg človeka. Poznámka: Na webovej stránke možno nájsť zobrazenie bežného kancelárskeho papiera (Volumax) elektrónovým mikroskopom pri 100-, 500-, 1000-, 2000-, a násobnom zväčšení a rôzne druhy papiera (bežný kancelársky papier, vysokokvalitný kancelársky papier, fotopapier a novinový papier) pri 1000-násobnom zväčšení. 10

11 Viera Haverlíková PAPIEROVÉ MOSTY Typ učiva: rozklad síl, pevnosť papiera pri pôsobení tlakovej sily Časová náročnosť: minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: odpadový papier (pre všetkých rovnaký druh, ak chceme porovnávať výsledky skupín; rôzne druhy, ak chceme porovnávať vlastnosti rôznych druhov papiera); záťaže rôznych hmotností a tvarov, alebo sady závaží; odpadové CD alebo iná jednotná podložka pod závažie (na zjednotenie podmienok pri kladení závaží) Pracovný postup: 1. Preložte papier cez priepasť (medzeru medzi dvomi rovnako vysokými stolmi, medzeru medzi dvoma kôpkami kníh na stole a pod.)učiteľ vopred pripraví knihy tak, aby sa ich stránky striedavo prekrývali tak, ako je znázornené na obrázku. 2. Oddeľte knihy od seba. Dá sa to urobiť potiahnutím za ich chrbty? 3. Preskúmajte, od čoho závisí, ako pevne knihy držia spolu. Záznam: Tvar mosta Najťažšie bremeno, ktoré ešte uniesol Prečo je to tak: 11

12 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Priepasťou môže byť medzera medzi dvomi stolmi alebo medzi dvomi kôpkami kníh na stole. Žiaci najprv odhadujú, akú záťaž unesie rovný voľne položený list kancelárskeho papiera. V prvom kroku môžu odhadovať záťaž menovaním predmetov, ktoré sa podľa nich na rovnom papieri ešte udržia. Pomocou otázok: Ako vyzerá most z rovného listu papiera bez záťaže? Čo s ním urobí záťaž? Ako sa most rúca? Od čoho závisí, akú záťaž most unesie? upriamime pozornosť žiakov na podmienky experimentu a sledovanie jednotlivých ovplyvňujúcich faktorov. Jadrom experimentu je porovnávanie mostov rôznych tvarov, napr.: voľným rovným listom papiera, rovným listom papiera, ktorý je na koncoch zaťažený, listom papiera, ktorý je prehnutý do oblúka a zapretý. Obr.: Mostovky z jednoduchého, neskladaného listu papiera Ako záťaž možno použiť rôzne závažia komerčné, alebo svojpomocne pripravené. Napríklad navážené liekovky s pieskom, alebo fľaše s vodou. Namiesto menších závaží možno použiť list kancelárskeho papiera alebo jeho časti polovicu, štvrtinu,... (V aktivite Meranie hrúbky a hmotnosti papiera sme zistili, že list kancelárskeho papiera s plošnou hustotou 80 g/m 2 má hmotnosť 5 g). Ďalším cieľom je preskúmať vplyv profilu telesa na jeho pevnosť. Úlohou žiakov je navrhnúť ľubovoľný tvar mostovky a odmerať jej nosnosť. Podmienkou však je, že v každom prípade môže byť použitý len jeden list kancelárskeho papiera formátu A4. Úloha môže byť zadaná ako súťaž: Kto vytvorí papierový most s najväčšou nosnosťou? Očakávané návrhy konštrukcie mostovky sú: poskladanie papiera tak, že vytvorí užšiu mostovku s viacerými vrstvami papiera nad sebou; poskladanie papiera do tvaru harmoniky (s rôznym počtom zhybov); zrolovanie papiera do rúrky. Keďže lepidlo výrazne mení pevnosť papiera, nie je vhodné povoliť jeho použitie. Nosnosť papierových mostov môže dosiahnuť aj niekoľko kilogramov, preto je potrebné dbať na bezpečnosť aby pri zrútení mosta nedošlo k poraneniu (pri páde záťaže na nohu experimentátora) alebo k poškodeniu podlahy (možno podložiť tlmiacu podložku). Záverom poznávacej aktivity môže byť abstrahovanie zamerané na odhalenie princípu rozkladania sily: Ako sa prenáša sila, ktorou pôsobí záťaž na list papiera v jednotlivých prípadoch (rovný papier, oblúk, rôzne profily)? a porovnanie navrhnutých a vytvorených modelov s reálnymi mostmi, ktoré poznajú žiaci z bežného života a uvedomenie si ich charakteristických znakov: Aké rôzne tvary mostov poznáme? Dá sa každý typ mostu postaviť nad akúkoľvek priepasť, rieku? Aký typ mostu je najvhodnejší na dlhé vzdialenosti? a pod. 12

13 Viera Haverlíková STÁŤ NA PAPIERI Typ učiva: pevnosť papiera pri pôsobení tlakovej sily Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo väčších skupinách Pomôcky a materiál: použitý kancelársky papier, lepiaca páska, tenká doska (známej hmotnosti), nožnice, pravítka, ceruzky Pracovný postup: 1. Odhadnite, na koľko papierových valčekov postavených na stojato je potrebné umiestniť dosku, aby vás udržali nad zemou Navrhnite spôsob merania: 3. Realizujte meranie, výsledok zapíšte:... 13

14 Viera Haverlíková Metodické pokyny: Počas odhadovania je potrebné spresniť podmienky experimentu špecifikovať veľkosť a hmotnosť dosky, na ktorú sa budú žiaci stavať; dohodnúť, aké pomôcky môžu žiaci použiť (lepidlo / lepiaca páska). Následne sa žiaci rozdelia do 3 4-členných skupín, určia spomedzi seba reprezentanta, ktorého majú papierové piliere udržať nad zemou a realizujú experiment. Prácu žiakov možno usmerňovať otázkami: Aké vysoké piliere chcete vyrobiť? Aký bude priemer vašich pilierov? Sú pre riešenie tejto úlohy lepšie vysoké úzke piliere alebo nižšie široké? Je lepšie piliere postupne pridávať alebo uberať? V rámci vyhodnotenia experimentu je potrebné poukázať na význam normovania určenia pomernej hmotnosti, ktorú uniesol jeden valček papiera. Diskutovať možno vplyv precíznosti strihania a tvarovania pilierov. Vplyv pokrčenia papiera na jeho pevnosť v opakovanom pokuse. Poznámka: 50 kg človeka + 0,5 kg dosku udržalo 20 papierových pilierov vytvorených z pásikov papiera, ktoré vznikli rozdelením papiera formátu A4 na štyri rovnaké dlhé pásiky. 14

15 Cítime nižší atmosferický tlak Jana Ivančíková Typ učiva: Vlastnosti plynov/ Atmosferický tlak Časová náročnosť: 20 minút Forma: skupinová práca Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: plastová nádoba s vekom (2l) s otvorom na slamku, pumpička na nafukovanie balónikov, 2 balóniky, tenký špagát, chemoprénové lepidlo (vosk, zápalky), slamky, nožnice. Do otvoru balóna vsunieme krátku slamku a uviažeme ju. Do veka plastovej nádoby urobíme otvor na slamku, slamku zasunieme polovicou dnu a otvor okolo nej utesníme (lepidlom, voskom). Do nádoby vložíme slabo nafúkaný balón so slamkou a vekom nádobu hermeticky uzavrieme (po obvode utesníme lepidlom voskom ). Len čo cez slamku vo veku odsajeme vzduch z nádoby, tlak okolo balóna sa zmenší a balón sa nafúkne. Ak cez slamku nafúkame vzduch do nádoby, balón spľasne. Pozorovanie zmien objemu balóna v dôsledku zmien tlaku v jeho okolí použiť pri : 1.Získavaní poznatkov o vlastnostiach plynov rozpínavosti a stlačiteľnosti. 2. Na vysvetlenie, prečo sa na vrcholoch veľhôr ťažko horolezcom dýchapretože na vrcholoch veľhôr je atmosferický tlak oveľa menší a aj tlak na hrudný kôš človeka zvonku je podstatne menší, preto.. Poznámka: Použitím tohto princípu môžete zostrojiť aj maličkú fontánu. 15

16 Jana Ivančíková Cylinder alebo obal CD ako svetlovod Typ učiva: Vlnová optika/ Úplný odraz Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: zdroj svetla, cylinder (obal CD), podložný hranol, tienidlo. Pracovný postup: Sklený cylinder užšou časťou oprieme o hranol. Za cylinder postavíme ženidlo Zdrojom svetla osvetlíme užšiu časť cylindra. Na tienidle zachytíme svietiacu kruhovú stopu. Metodické pokyny: Tenká zakrivená sklená stena cylindra je schopná viesť svetlo vstupujúce do nej na jednom konci až k jej druhému koncu. Potvrdzuje to svietiaca kruhová stopa,ktorú je vidieť na tienidle na opačnej strane cylindra. Pokusom možno demonštrovať úplný odraz svetla, lebo okolie cylindra, teda vzduch, má nižší index lomu ako sklo, čo je podmienka úplného odrazu svetla. To je jav, ktorý sa využíva pri optických kábloch a umožňuje prenos informácií. Poznámka: Pokus možno zrealizovať aj tak, že použijeme obal CD platne, ktorý oprieme o podložný hranol, osvetlíme jeho hornú hranu a pozorujeme osvetlenie jeho dolnej hrany. 16

17 Jana Ivančíková Čo sa stane so vzduchom, keď sa zahrieva Typ učiva: Vlastnosti pynov/ Rozpínavosť a stlačiteľnosť plynov Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: 3 PET fľaše, 3 balóniky, 3 poháre s objemom 1.5l, nádoba so studenou vodou,rýchlovarná kanvica s vodou. Na hrdlo každej fľaše natiahneme balónik. Potom každú fľašu postavíme do pohára a nalievame do neho horúcu vodu. Balóniky sa nafúknu. Ale ak preloží-me tieto fľaše do nádoby so studenou vodou, balóniky spľasnú. Vzduch sa pri zohrievaní rozpína a preto sa balónik nafukuje. Vysvetliť, prečo sa po vložení fľaše do nádoby so studenou vodou vtiahne balónik dnu do fľaše. Pozorovanie tohto javu využiť pri osvojovaní poznatkov o zmene objemu plynných telies vplyvom zmien teploty. Aplikovať poznatky o rozpínaní plynov v praxi, napr. prečo nemôžeme v lete nechať bicykel veľmi dlho priamo na slnku? Pozor na bezpečnosť pri práci s vriacou vodou! 17

18 Jana Ivančíková Čo uvádza vodu do pohybu Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 8 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: kadička 1,5 l, malá fľaška (liekovka), studená voda, horúca voda, potravinárske farbivo, špagát. Do kadičky nalejeme studenú vodu. Fľaštičku naplníme horúcou zafarbenou vodou, na jej hrdlo priviažeme špagát a spustíme ju opatrne na dno nádoby so studenou vodou Zafarbená voda stúpa z fľašky nahor. Hustota teplej vody je menšia ako hustota studenej vody. Až po uplynutí istého času sa zafarbená voda zmieša so studenou a klesne dolu. Pri vysvetlení javu použiť poznatky: 1. Závislosť hustoty kvapaliny od jej teploty. 2. Archimedov zákon- plávanie telies.3. Prúdenie kvapalín. Počas pokusu je potrebné, aby boli kadička s liekovkou v pokoji a neboli vystavené žiadnym otrasom. 18

19 Jana Ivančíková Dilema milovníkov kávy Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ Rýchlosť tepelnej výmeny Časová náročnosť: 15 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: 2 šálky (3 dcl), 2 lyžičky, voda, káva, cukor, mlieko, rýchlovarná kanvica,teplomer Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: Do dvoch šálok nasypeme kávu a zalejeme vriacou vodou.do jednej šálky pridáme ihneď čajovú lyžičku cukru a dve polievkové lyžice mlieka. Obsah zamiešame a necháme 10 minút stáť. Potom cukor a mlieko pridáme aj do 2.šálky a odmeriame ihned teploty obidvoch káv. Káva, do ktorej dáme cukor a mlieko ako do prvej, je teplejšia ako tá druhá. Výchylka môže dosiahnuť až 3 C. Čím je teplotný rozdiel dvoch telies väčší, tým je tepelná výmena rýchlejšia (nastalo to u 2. kávy, lebo prvá sa ochladila pri naliatí mlieka). Pozorovaný jav použiť pri preberaní učiva o rýchlosti tepelnej výmeny. Možno využiť na riešenie problémov z bežného života, napr.: 1. Aby káva (čaj) zostala čo najdlhšie najteplejšia, kedy do nej treba naliať studené mlieko počas podávania alebo tesne pred vypitím? 2. Ako ušetriť v zime na kúrení? (V zime teplejší dom stráca rýchlejšie teplo ako chladnejší dom. Preto pri odchode z domu na dlhšie obdobie treba znížiť teplotu vykurovania na minimum). 19

20 Jana Ivančíková Jemne praskajúce bubliny Typ učiva: Povrchové napätie kvapalín/ Tlak vzduchu v mydlovej bubline Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: 6 pohárikov vody, 0,5 pohárika saponátu, 1,5 pohárika glycerínu, kuchynský lievik, špagát, plastová nádoba, nožnice. Z uvedených zložiek (voda, saponát, glycerín) pripravíme v plastovej nádobe bublinový roztok. Okolo hrdla lievika priviažeme špagát. Na jeho druhom konci urobíme slučku. Okraj lievika so slučkou zo špagátu namočíme do roztoku, vytiahneme ich a vyfúkneme veľkú bublinu. Slučka vytvorí presný kruh. Hrdlo lievika uzatvoríme prstom. Ostrou ceruzkou prepichneme bublinu vo vnútri slučky. Bublina pomaly mizne, vzduch cez dieru postupne uniká. Bublina nepraskne. Neporušili sme rovnováhu zvyšku bubliny, lebo časť bubliny, ktorá sa nachádza vo vnútri slučky je oddelená od jej zvyšku. Ak však prepichneme bublinu mimo slučky, bublina praskne. Sila, ktorou pôsobí ceruzka na povrch mydlovej blany,ju tlačí do opačného smeru,narušíme jej rovnováhu a bublina praskne. Aplikácia pokusu v učive o povrchovej sile a povrchovom napätí, o kapilárnom tlaku. Bublinu tvorí tenká vrstvička molekúl vody, ktorú obklopujú 2 vrstvy molekúl saponátu, tzv. "sendvičová" štruktúra. Blana mydlovej bubliny je jedna z najtenších vecí, ktoré môžeme voľným okom pozorovať- je až 5 000x tenšia než vlas. 20

21 Jana Ivančíková Model pľúc Typ učiva: Vlastnosti plynov/rozpínavosť a stlačiteľnosť plynov Časová náročnosť: 30 minút Forma:práca v trojici Pomôcky a materiál: nádoba na špagety s 2 otvormi na slamky, 2 slamky, gumička (na vlasy), 2 balóniky, pružná blana (chirurgické rukavice), izolepa, tenký špagát, chemoprénové lepidlo. Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: Do dna nádoby na špagety urobíme dva otvory. Na jeden koniec slamky priviažeme balónik a zasunieme ho zvnútra nádoby do otvoru v jej dne. To isté urobíme aj s druhou slamkou. Na druhý koniec nádoby na špagety natiahneme pružnú blanu (alebo chirurgickú rukavicu). Zostavíme tak model pľúc podľa obrázku. Slamky budú priedušky, balóniky pľúca a pružná blana bude pohrudnica. Ak pružnú blanu potiahneme nadol (nádych), zväčší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zmenší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa nasáva do balónikov (do pľúc). Ak zatlačíme blanu dovnútra, zmenší sa vnútorný objem fľaše (hrudníka), zväčší sa tlak vo fľaši (hrudníku) a vzduch sa vyfukuje von z balónikov (výdych). Pokus využiť v učive o atmosferickom tlaku a vplyvu jeho veľkosti na dýchanie. Slamky aj pružnú blanu treba riadne utesniť, aby nenastalo nasávanie vzduchu do fľaše. Vzduch môže byť nasávaný ( vytláčaný) len do (z) balónikov. 21

22 Jana Ivančíková Model rakety Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 20 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: rybárske lanko, syntetický lieh, PET fľaša, vrchnák na PET fľašu s malým otvorom, špajľa, zápalky, tenký drôt, nožík, kliešte. Z drôtu vyrobíme dva držiaky (dve objímky) s očkom na PET fľašu. Do vrchnáku fľaše urobíme otvor s priemerom asi 3 mm. Rybárske lanko dĺžky asi 3,5m natiahneme vo výške približne 1,5m a upevníme. Do PET fľaše nalejeme trochu liehu, uzatvoríme zátkou a necháme lieh chvíľu vo vnútri vyparovať a potom vylejeme. Fľašu ihned zavesíme na rybárske lanko a pomocou dlhej špajle zapálime výpary liehu vo fľaši. Metodické pokyny: Zapálením výparov vo fľaši vznikne veľký tlak, ktorý spôsobí jej vystrelenie.fľaša-raketa vyletí opačným smerom ako je smer, ktorým unikajú spaliny. Vysvetliť javy: 1.Prúdenie vzduchu z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkého tlaku. 2.Praktická aplikácia Newtonovho zákona akcie a reakcie. 3.Rozpínavosť plynov. Poznámka: Lieh z fľaše musíme nechať voľne vytiecť, inak by sme z fľaše vytlačili von aj výpary. Z bezpečnostných dôvodov musíme dodržať nasledujúce pokyny: 1.Konce rybárského lanka nesmieme držať v ruke. 2.Nesmieme upevniť konce lanka v blízkosti okna alebo sklenenej plochy. 3.Z fľaše musíme vyliať všetok syntetický lieh, môžu tam zostať len jeho výpary. 22

23 Jana Ivančíková Octová raketa Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: sóda bicarbóna, ocot, jemný papierový obrúsok, tenký špagát, PET fľaša(octová fľaša), korková zátka, pohár (7 dcl). Sódu zabalíme do papierového obrúska a zaviažeme špagátom. Jeden koniec špagáta necháme dlhý asi 20cm. Do PET fľaše nalejeme ocot, dnu zavesíme zabalenú sódu, uzatvoríme korkovou zátkou. Fľašu otočíme hore dnom a ihneď postavíme do pohára. Keď ocot zaleje sódu, zabalenú do obrúska, začne reakcia, pri ktorej vzniká oxid uhličitý. Oxid uhličitý sa rozpína, zvyšuje sa tlak v PET fľaši. Zátka vyletí nadol a PET fľaša (raketa) sa pohybuje opačným smerom (nahoru). Vysvetliť na základe zákona akcie a reakcie, uviesť praktické využitie ( raketové motory). Ocot nalejeme len do polovice PET fľaše a sódu bicarbónu v obrúsku zavesíme dnu do fľaše tak, aby bola nad hladinou octu a do octu sa ponorila až po otočení fľaše. Zátku utesníme tak, aby ocot nevytekal von. 23

24 Jana Ivančíková Optická želatína Typ učiva: Vlnová optika/ Lom svetla Časová náročnosť: 30 minút Forma: práca vo dvojiciach Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: potravinárska želatína extra silná (rôzne farby), 2 laserové ukazovadlá, varič, nádoba s objemom 1l, plech, nôž. Želatínu uvaríme podľa návodu, vylejeme na plech a po stuhnutí z nej vykrojíme rôzne tvary: spojku, rozptylku, model optického vlákna,.. Potom pozorujeme chod laserového lúča cez tieto telesá. Laserovým ukazovadlom meníme uhol dopadu lúča a môžeme tak demonštrovať prechod svetla optickým prostredím, lom svetla, úplný odraz. Stuhnutá želatína je čírym optickým prostredím, ktorým laserový lúč (svetlo) prechádza a tak na rozhraní vzduch želatína dochádza k optickým javom podobne ako na rozhraní vzduch sklo. Využiť pokus: 1. Pri zavádzaní pojmu optické prostredie. 2.Na reálne pozorovanie zmeny smeru chodu svetelného lúča rôznym optickým prostredím. Poznámka: Pri pokusoch možno použiť rôznofarebnú číru želatinu. Veľkosť plechu, na ktorý vylejeme želatinu, aby stuhla, nesmie byť veľká, aby vykrajované teleso malo dostatočnú hrúbku. 24

25 Jana Ivančíková Reaktívny vzduchový balón Typ učiva: Newtonove pohybové zákony/zákon akcie a reakcie Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca v trojici Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: balón, rybárske lanko, izolepa, kúsok slamky, plochý štipec, nožnice. Jeden koniec rybárskeho lanka priviažeme napr. na okennú kľučku. Baló nafúkame a uzatvoríme štipcom. Na nafúkaný balón prilepíme izolepou kúsok slamky (15cm), cez ňu prevlečieme druhý koniec rybárského lanka a priviažeme ho napr. na kľučku dverí. Uvoľníme otvor balóna (štipec dáme z balóna preč) a pozorujeme, čo sa bude diať. Po uvoľnení otvora balóna začne otvorom prúdiť stlačený vzduch z balóna von a balón sa začne pohybovať opačným smerom ako unikajúci vzduch z balóna. Vysvetliť možno dva javy : 1.Prúdenie vzduchu z oblasti vyššieho tlaku do oblasti nižšieho tlaku. 2.Pohyb balóna na základe zákona akcie a reakcie a využitie v praxi. Poznámka: Slamku treba prilepiť: 1.na nafúkaný balón, lebo izolepa by sa pri nafukovaní balóna odlepila ; 2.tak, aby os balóna bola rovnobežná s rybárskym lankom. 25

26 Jana Ivančíková Rôzne ľadovce Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 10 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: Pracovný postup: voda, soľ, kocky ľadu z vody, kocky ľadu zo slanej vody, 2 poháre (7 dcl). Do obidvoch pohárov nalejeme slanú vodu. Do prvého pohára vložíme kocky ľadu zo zafarbenej vody, do druhého pohára dáme kocky ľadu zo zafarbenej slanej vody. V obidvoch pohároch necháme ľad roztopiť a pozorujeme, či v pohároch vznikol rozdiel medzi kvapalinami. Metodické pokyny: V prvom pohári sa zafarbená voda, vzniknutá roztopením neslaného ľadu, drží hore. V druhom pohári voda, ktorá vznikla roztopením slaného ľadu, zafarbí o chvíľu slanú vodu v celom pohári. Vysvetlenie javu: na základe Archimedovho zákona- hustota neslanej vody je menšia ako hustota slanej vody v pohári. Poznámka: Počas pokusu je potrebné, aby boli poháre v pokoji a neboli vystavené žiadnym otrasom. 26

27 Jana Ivančíková Súťaž dvoch fliaš Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/bernoulliho rovnica (výtoková rýchlosť) Časová náročnosť: 10 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: 2 PET fľaše, 2 vrchnáčiky na PET fľaše s 2 otvormi pre slamky, 2 slamky rôznej dĺžky,2 krátke slamky rovnakej dĺžky, chemoprénové lepidlo, nožnice, voda, potravinárske farbivo, vedro. Pracovný postup: Do jedného vrchnáčika zasunieme slamky dĺžky 3 cm a 6 cm, do druhého vrchnáčika slamky dĺžky 3 cm a 12 cm a utesníme ich chemoprénovým lepidlom. Fľaše naplníme zafarbenou vodou, zatvoríme vrchnáčikmi. Nad vedrom otočíme obidve fľaše súčasne dnom nahor. Pozorujeme, či voda vytečie z fliaš naraz alebo z niektorej skôr. Metodické pokyny: Voda z fľaše s dlhšou slamkou (12 cm) vytečie rýchlejšie, lebo pri jej výtokovom otvore je väčší tlak. Pri vysvetlení pozorovaného javu použiť poznatky o výtokovej rýchlosti kvapaliny (Bernoulliho rovnica). Poznámka: Treba upozorniť študentov, že nesmú PET fľašu pri vytekaní kvapaliny stláčať. 27

28 Jana Ivančíková Teplovzdušný balón Typ učiva: Mechanika kvapalín a plynov/archimedov zákon Časová náročnosť: 15 minút Forma: práca vo dvojici Pomôcky a materiál: mikroténové vrecko (sťahovacie), tenký drôt, alobalová miska, vata, syntetický lieh, nehorľavá podložka, kliešte na drôt, zápalky. Pracovný postup: Spodný okraj mikroténového vrecka zahneme, prelepíme izolepou a navlečieme do neho tenký drôt. Obidva konce drôtu spojíme. Potom spodný okraj vyformujeme do tvaru kružnice. Vatu na nehorľavej podložke polejeme liehom a zapálime. Nad plameň umiestnime mikroténové vrecko otvorom nadol. Balón chvíľu podržíme nad plameňom a keď cítime, že sa vznáša, pustíme ho. Balón stúpa hore. Metodické pokyny: Hustota teplého vzduchu je menšia ako hustota okolitého vzduchu. Až po uplynutí istého času balón klesne dolu. Pri vysvetlení javu použiť poznatky : 1. Závislosť hustoty plynu od jeho teploty. 2. Archimedov zákon- plávanie telies. Poznámka: Pred pokusom je vhodné miestnosť vyvetrať, aby bola hustota vzduchu v miestnosti väčšia. Ak budeme balón držať nad plameňom dlhšie, môže vystúpiť až po strop. Pozor: Balón musíme držať v bezpečnej vzdialenosti od plameňa, aby sa nevznietil! 28

29 Jana Ivančíková Topenie ľadu v skúmavke s vodou Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ voda ako tepelný izolant Časová náročnosť: 10 minút Forma: ukážka Pomôcky a materiál: skúmavka so zátkou, držiak na skúmavku, plynový kahan, voda, malé kocky ľadu. Pracovný postup: Skúmavku naplníme vodou. Dáme do nej kúsok ľadu, ktorý zaťažíme závažím, aby ľad klesol na dno. Skúmavku upevníme do držiaka a začneme zahrievať v jej hornej časti nad plameňom kahana. Po čase pozorujeme, že voda v hornej časti skúmavky vrie, pričom ľad na dne skúmavky je stále neroztopený. Metodické pokyny: Prenos kinetickej energie( tepla) jej postupným odovzdávaním medzi časticami vody prebieha veľmi pomaly. Merná tepelná vodivosť vody je malá. Vedením sa neprenesie na dno skúmavky dostatočné množstvo tepla na roztopenie ľadu. Pokus uskutočniť pri opise procesu tepelnej výmeny vedením a pri rozdelení látok na tepelné vodiče a tepelné izolanty. Poznámka: Pokus môžme realizovať aj tak, že dolnú časť skúmavky (len s vodou) uchopíme do ruky a zahrievame nad plameňom jej hornú časť. Zistíme, že voda v hornej časti skúmavky vrie a v dolnej zostala studená. Dotykovým teplomerom možno zmerať ich teplotný rozdi el (na dĺžke 10cm zlou tepelnou vodivosťou vody môže vzniknúť teplotný rozdiel 100 o C). 29

30 Jana Ivančíková Zeleninová pochúťka Typ učiva: Vnútorná energia, teplo/ Merná tepelná kapacita vody Časová náročnost: 15 minút Forma: práca vo dvojiciach Pomôcky a materiál: Pracovný postup: Metodické pokyny: Poznámka: alobalová miska na pečenie, vata, syntetický lieh, nehorľavá podložka, balónik, voda, kliešte(chemické), špagát, nakrájaná zelenina. Do balónika nasypeme zeleninu, nalejeme vodu a uviažeme ho tak, aby v ňom nezostal vzduch. Alobalovú misku položíme na nehorľavú podložku. Na misku položíme vatu, ktorú polejeme syntetickým liehom a zapálime. Balónik, uchopený do klieští, držíme nad plameňom. Asi po 5 minútach je zelenina uvarená. Balónik nepraskol. Medzi balónikom a vodou prebieha tepelná výmena. Voda odoberá teplo baló niku, zohrieva sa až na bod varu a následne sa vyparuje- balónik sa nafukuje.teplota varu vody je však nižšia ako zápalná teplota balónika. Preto sa balónik zoškvarí až vtedy, keď sa všetka voda premení na paru. Pokus realizovať: 1. Pri vysvetľovaní procesu tepelnej výmeny.2. Pri charakteristike pojmu merná tepelná kapacita látok. Zeleninu treba nakrájať na drobné kúsky. Čeluste klieští treba odizolovať od balónika kúskom papiera. Treba dať pozor na záver pokusu, ukončiť ho skôr, než sa odparí všetka voda v balóne. Pozor, treba mať pripravenú nádobu s vodou na prípadné zahasenie ohňa. 30

31 Marián Kireš Aktivita: Vrhá virtuálny obraz tieň? Vyučovacie ciele: Rozumieť, že rovinné zrkadlo svetlo odráža. Rozumieť, že uhol dopadu je rovný uhlu odrazu. Rozumieť, že rovinné zrkadlo vytvára virtuálny obraz. Rozumieť, že tieň je miesto kam nedopadá svetlo zo zdroja. Rozumieť, že virtuálny obraz nevytvára tieň. Pomôcky: Rovinné zrkadlo, zdroj svetla (meotar, dataprojektor), maketa snehuliaka, tienidlo, ceruzky, uhlomery, pravítka Postup: Na začiatku tejto aktivity si zo žiakmi zopakujeme základné poznatky z optiky rovinných zrkadiel. Na rovinné zrkadlo učiteľ umiestni maketu snehuliaka a osvieti ho zdrojom svetla, napr. svetlom z meotaru. Žiaci vidia na tienidle dva tiene, jeden od makety snehuliaka a druhý akoby od virtuálneho obrazu vytvoreného rovinným zrkadlom. Začneme diskusiu o tom, či je možné aby virtuálny obraz vrhal tieň. Následne žiakom rozdáme pracovné listy: Vrhá virtuálny obraz tieň? Ich prvou úlohou bude zakresliť na základe diskusie a svojich poznatkov z optiky rovinných zrkadiel svoj predpoklad, ako sa vytvoril tieň na tienidle. Následne položíme žiakom otázku, či by sa niečo zmenilo s vytvoreným tieňom, ak by sme snehuliaka umiestnili na zrkadle inde. Predvedieme im zmeny na vytváranom tieni pri posunoch snehuliaka po zrkadle. V závere diskusie umiestnime snehuliaka najskôr na koniec zrkadla a potom na začiatok zrkadla. Úlohou žiakov bude popísať, čo sa deje s tieňom v týchto krajných polohách. V záverečnej diskusii by sme mali dospieť k záveru, že virtuálny obraz nie je schopný vrhať tieň a efekt dvojitého tieňa je spôsobený odrazom lúčov na zrkadle za ale aj pred snehuliakom. Hodnotenie aktivity uskutočníme pred koncom hodiny pomocou Sebahodnotiacej karty žiaka. Vedecký obsah: Vrhá virtuálny obraz tieň? V bežnom živote sa môžeme stretnúť so zvláštnym javom, keď sa nám zdá, že virtuálny obraz vytvorený rovinným zrkadlom vrhá po osvetlení vlastný tieň (obr.1) Je to naozaj tak? Aká je fyzikálna podstata tejto zvláštnosti, môže virtuálny obraz vrhať tieň? Pozrime sa na situáciu podrobnejšie. Aké podmienky ovplyvňujú vznik dvojitého tieňa? Čo by sa stalo ak by bola šálka z obr.1 umiestnená na okraji stola? 31

32 Marián Kireš Obr.1 Pomocou rovinného zrkadla, makety a meotaru si môžeme situáciu z obrázka 1. predviesť aj v triede (obr.2). Vidíme, že nám vzniká dvojitý tieň. Zakryjeme časť zrkadla za maketou resp. posunieme maketu na okraj zrkadla a budeme pozorovať, čo sa stane (obr.3). Vidíme, že za vrchnú časť dvojitého tieňa zodpovedá časť zrkadla pred maketou. Zatienime oblasť pred maketou resp. ju presunieme na druhý okraj zrkadla (obr.4). Zisťujeme, že spodnú časť dvojitého tieňa vytvára oblasť zrkadla za maketou. Obr.2 Obr.3 Obr.4 Pomocou známych vzťahov z lúčovej optiky si zakreslime ako vznikajú tiene v jednotlivých prípadoch. Najjednoduchšie bude začať prípadom, keď je zatienená časť zrkadla za maketou (obr.5). Vidíme, že táto časť tieňa vzniká preto, lebo lúče odrazené od zrkadla pred maketou sa vďaka tejto prekážke na tienidlo nedostanú a vzniká tieň. Obr.5 V prípade, že je zatienená časť zrkadla pred maketou je situácia podobná (obr.6). Lúče, ktoré by sa inak odrazili za zrkadlom, neprejdú maketou a teda vytvoria na tienidle spodnú časť dvojitého tieňa, ktorý je navyše prevrátený. Obr.6 Dvojitý tieň vzniká v dôsledku odrazu lúčov od zrkadla pred a za maketou (obr.5, obr.6). Virtuálny obraz tieň nevrhá. Literatúra: Mojca Čepic, 2006, Does a virtual image cast a shadow? In Physics Education, July 2006, vol. 41, no. 4, p

33 Marián Kireš Hodnotenie: SEBAHODNOTIACA KARTA ŽIAKA po prebratí učiva Meno: Trieda: Dátum: Viem.. s výdatnou pomocou s pomocou samostatne Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla na konci ktorého je prekážka Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla na začiatku ktorého je prekážka Zakresliť odraz lúčov od rovinného zrkadla v strede ktorého je umiestnená prekážka Popísať vznik dvojitého tieňa Možné otázky: Čo by sa stalo s tieňom ak by sme použili iný zdroj svetla, napr. baterku? Ak by sme použili osovo nesúmernú maketu, ako by vyzeral dvojitý tieň? 33

34 Marián Kireš Pracovný list: Vrhá virtuálny obraz tieň? obr. 1 Úloha 1: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára dvojitý tieň na tienidle podľa obrázka 1. Úloha 2: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára tieň, keď je snehuliak umiestnený na konci zrkadla. Úloha 3: Zakreslite vašu predpoveď, ako sa vytvára tieň, keď je snehuliak umiestnený na začiatku zrkadla. 34

35 Marián Kireš Úloha 4: Na základe predošlých zistení zakreslite, ako sa vytvára dvojitý tieň na tienidle. Záver: 35

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

ANSWER SHEET TEST Country... Team... Names and signatures. Page 1 of 9

ANSWER SHEET TEST Country... Team... Names and signatures. Page 1 of 9 ANSWER SHEET TEST 2 2. 4. 2009 Country... Team... Names and signatures Page 1 of 9 ÚLOHA A A.1. Vypočítaná hmotnosť kyseliny askorbovej, ktorá je potrebná na prípravu 250 ml roztoku s koncentráciou presne

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

Technické údaje Passat Variant

Technické údaje Passat Variant Technické údaje 1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. 92kW / 125k

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ POKYNY PRED INŠTALÁCIOU BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OPIS

More information

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály Polymérne konštrukčné materiály Odborná publikácia Tatiana Liptáková, Pavol Alexy, Ernest Gondár, Viera Khunová Recenzenti: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Vedecký redaktor: prof.

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9.

VY_22_INOVACE_54 Present perfect. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. VY_22_INOVACE_54 Present perfect Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8.,9. G: PRESENT PERFECT (předpřítomný čas) now + HAVE/HAS + past participle (3.

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Příklad hry / Príklad hry:

Příklad hry / Príklad hry: Dílky lze jednoduše uložit v přihrádce hrací plochy! Dieliky môžete jednoducho uložiť do priehradky hracej dosky! Chytlavá logická hra CZ Solitaire Chess je logická sekvenční hra založená na pravidlech

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc House Exchange The best way to find a xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu If you have any difficulty understanding this document we can arrange for it to

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Tlakové myčky Tlakové čističky. www.drevarskestroje.sk

Tlakové myčky Tlakové čističky. www.drevarskestroje.sk 1 Tlakové myčky Tlakové čističky ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

More information

BUDÚ SA JEJ DRZAT! ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! 01. PAPIER, BLOKY, OBÁLKY. Ten ROZDIEL spoznáte. Post-it Super Sticky Bločky SUPER ADHESIVE

BUDÚ SA JEJ DRZAT! ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! 01. PAPIER, BLOKY, OBÁLKY. Ten ROZDIEL spoznáte. Post-it Super Sticky Bločky SUPER ADHESIVE ZADAJTE IM AKÚKOL VEK ÚLOHU! BUDÚ SA JEJ DRZAT! SUPER ADHESIVE DRŽIA NA VŠETKOM! Post-it Super Sticky Bločky Ten ROZDIEL spoznáte Post-it super sticky bločky so super silným lepidlom, ktoré drží pevnejšie

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava, Slovenská republika jesenak@fns.uniba.sk Došlo 16.1.06, prepracované

More information

P Y T A G O R A S 2003

P Y T A G O R A S 2003 Jednota slovenských matematikov a fyzikov Letná škola z teórie vyučovania matematiky P Y T A G O R A S 2003 Kováčová pri Zvolene, 1. 7. 8. 7. 2003 Zborník príspevkov Vydané s podporou grantu GAČR 406/02/0829

More information

Zoznam vyradených knižničných jednotiek

Zoznam vyradených knižničných jednotiek Základná škola, Bidovce 209, 044 45 Košice - okolie 1 Zoznam vyradených knižničných jednotiek Poradové číslo Prírastkové číslo Signatúra Autor Názov diela Vydavateľské údaje Cena SKK Cena EUR 1 1 ŽK Šikula,

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011

INTEGRAL SAFETY 2011 INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2011 STU BA, MtF, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Trnava Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava INTEGRAL SAFETY

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla

RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Patron čísla WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 4 strana 148 166 Patron čísla CEMC ETVCZ jediný akreditační orgán v ČR a SR pro ověřování inovativnosti

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Osové kompresory LTKM Roman GÁŠPÁR ZÁVEREČNÁ PRÁCA 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Leteckého inžinierstva Osové kompresory LTKM ZÁVEREČNÁ

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

ADAM A SYN LED LIGHT STRIP

ADAM A SYN LED LIGHT STRIP LED LIGHT STRIP Cenník platný od 1.3.2011 LED LIGHT STRIP ADAM A SYN Model: GL-FA ** : 300 kusov 3528 SMD LED DC 12V na 5 metrovú cievku 4800*8mm červená 62,50 75,00 Napájanie: 1.7-2A, 24W modrá 65,83

More information

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím

Bezhalogenové trubky a hadice Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo. a hadice. a príslušenstvo. s příslušenstvím Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo originální. Pouze výrobky řady HFT spojují výhody bezhalogenových a samozhášivých ů. Dokončení vývoje tohoto systému bylo

More information

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED

spectrum Tvoj zdroj svetla Žiarovky LED Žiarovky LED 2013 V W napájacie napätie príkon pätica typ LED farba svetla lm svetelný tok vyžarovací uhol svetla počet LED diod T(h) životnosť DxL cd rozmery intenzita osvetlenia obrázok č. objednávací

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

Vlákna a Textil (3) 2006 Fibres and Textiles (3) 2006

Vlákna a Textil (3) 2006 Fibres and Textiles (3) 2006 Vlákna a Textil (3) 2006 Fibres and Textiles (3) 2006 CONTENTS FIBRE-FORMING POLYMERS 51 Brejka O., Krivoš Š., Laskafeld M. The effect of the technological conditions on an evaluation of the filterability

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information