มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556

2 บทค ดย อ ช อเร องว จ ย : ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ช อผ เข ยน : คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ : 2556 การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งสารวจ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความค ดเห น ของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตามระด บช นป และอาช พ กล ม ต วอย างเป นน กศ กษาปร ญญาโท จานวน 198 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย ได แก แบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ ม ค าความเช อม นเท าก บ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Analysis of Variance กาหนดน ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ผลการว จ ยพบว า 1. น กศ กษาปร ญญาโท ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการสอนของ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวม และรายด านอย ในระด บ 2. น กศ กษาปร ญญาโท ท ม ระด บช นต างก น ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยน การสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวมและรายด านอาจารย ผ สอน และด านส อโสตท ศน ปกรณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ระด บ 0.05 ส วนรายด านท เหล อ ไม แตกต างก น

3 3. น กศ กษาปร ญญาโท ท ม อาช พต างก น ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการ สอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย ภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น

4 ก ตต กรรมประกาศ รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการ จ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จ ดทาข นเพ อต องการศ กษาสภาพป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ของ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านต างๆ ๔ ด าน ได แก ด านอาจารย ผ สอน ด านการให บร การของเจ าหน าท ด านส อ โสตท ศน ปกรณ และด านส งอานวยความสะดวกอาคารสถานท ท งน เพ อจะได นาผลการ ศ กษาว จ ยไปใช เป นแนวทางในการพ ฒนาปร บปร งและแก ไขการจ ดการเร ยนการสอน ให เก ดประส ทธ ภาพต อไป ในการศ กษาว จ ยคร งน ขอขอบค ณบ คลากร มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทย บร การฯ จ งหว ดเช ยงราย ท กท านท ให ความร วมม อในการตอบแบบสอบถามเป นอย างด ขอขอบค ณ อาจารย ดร.มนตร กว น ฎยานนท ท ให คาปร กษาและสน บสน นการ ดาเน นการว จ ยจนทาให เอกสารฉบ บน บรรล ผลสาเร จ ขอขอบค ณคณะผ เช ยวชาญท ให แนวค ด เสนอแนะและช วยตรวจสอบค ณภาพ เคร องม อ รวมท งแก ไขข อบกพร องของเคร องม อท ใช ในการว จ ย หากงานศ กษาว จ ยน ม ข อบกพร องหร อผ ดพลาดประการใด คณะท างานขอน อม ร บในความผ ดพลาดและขออภ ยไว ณ โอกาสน เพ อประโยชน ในการจ ดท าการว จ ยใน คร งต อไป คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย

5 สารบ ญ หน า บทค ดย อ... (1) ก ตต กรรมประกาศ... (3) สารบ ญ... (4) สารบ ญตาราง... (7) บทท 1 บทนา... 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา... 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 3 สมมต ฐานของการว จ ย... 3 ขอบเขตของการว จ ย... 4 น ยามศ พท เฉพาะ... 4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ วรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข อง... 6 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน... 6 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น งานว จ ยท เก ยวข อง... 18

6 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผลการว จ ย ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บสถานภาพของผ ตอบ แบบสอบถาม ตอนท 2 ผลการว เคราะห ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การ เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ... 50

7 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายช อผ เช ยวชาญในการตรวจสอบเคร องม อ ภาคผนวก ข แบบสอบถามท ใช ในการว จ ย ภาคผนวก ค ค ณภาพเคร องม อ ภาคผนวก ง การว เคราะห ข อม ล บรรณาน กรม ประว ต ผ ว จ ย... 82

8 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ค าร อยละเก ยวก บสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวมและรายด าน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านอาจารย ผ สอน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านการให บร การของเจ าหน าท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านส อโสตท ศน ปกรณ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านส งอานวยความสะดวก

9 ทางด านสถานท ผลการเปร ยบเท ยบความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตาม ระด บช นโดยภาพรวม และรายด าน ผลการว เคราะห ความแปรปรวนของค าเฉล ยความค ดเห น น กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตามอาช พในการปฏ บ ต งาน... 41

10 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา มหา ว ทยาล ย รา มค า แ หง เป นสถาบ นกา รศ กษา ของร ฐ จ ดต งข น ตา ม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยรามคาแหง พ.ศ โดยม ปร ชญาการดาเน นงานเน นการ เป ดโอกาสและให ความเสมอภาคทางการศ กษาแก ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผ ท ใฝ ร ใฝ เร ยนพากเพ ยรและอดทน เป ดกว างทางการศ กษาส าหร บท กคนอย างเท าเท ยมก นบน พ นฐานของความสามารถ ช อของมหาว ทยาล ยต งข นตามพระนามของพ อข นรามคาแหง มหาราช พระมหากษ ตร ย ไทยท ได ทรงร เร มค ดประด ษฐ อ กษรไทยข น ซ งทาให ประเทศ ไทยได ม อ กษรไทยเป นเอกล กษณ เฉพาะของชาต ไทยใช ก นต อมาตราบเท าท กว นน ใน การขยายโอกาสทางการศ กษาส ภ ม ภาค มหาว ทยาล ยรามคาแหงได ม การเร มจ ดต งสาขา ว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ส วนภ ม ภาคข นในป พ.ศ โดยความค ดร เร มของอด ต อธ การบด ร งสรรค แสงส ข ต อมาได ขยายเพ มข นตามความต องการของท องถ น ป จจ บ น ได จ ดต งข นแล วใน 24 จ งหว ดท วประเทศ จ ดการเร ยนการสอนระบบทางไกลผ าน ดาวเท ยม ท กแห งก อต งโดยความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชนในท องถ นท ง ภาคร ฐและเอกชน สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ก อต งในป พ.ศ โดย ดร.นร นทร พาน จก จ ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงรายและคณะกรรมการจ ดวางผ งแม บท ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงราย สม ยน น สถานท ต งอย ในท ด นบร เวณศ นย ราชการจ งหว ด เช ยงราย บ านฝ งหม น ตาบลร มกก อาเภอเม องเน อท 57 ไร เป นท ราบต ดแม น ากก ห าง จากท าอากาศยานสากลเช ยงรายประมาณ 2.8 ก โลเมตร สาขาว ทยบร การเฉล มพระ เก ยรต จ งหว ดเช ยงราย เร มเป ดการเร ยนการสอนระด บปร ญญาโท เม อป พ.ศ โดย คณะท เร มเป ดการเร ยนการสอน ค อ คณะร ฐศาสตร และคณะบร หารธ รก จ น กศ กษาร น

11 ป จจ บ น ป การศ กษา 2556 เป นร นท 10 ต อมาเม อป การศ กษา 2551 ได เป ดการเร ยนการ สอน ระด บปร ญญาโท เพ มอ ก 1 คณะ ค อ คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา น กศ กษาร นป จจ บ น ป การศ กษา 2556 เป นร นท 6 ร ปแบบการจ ดการเร ยนการ สอน เป นแบบ Block Course ค อ เร ยนเด อนละ 1 ว ชา โดยเร ยนส ปดาห ละ 3 คาบ ๆ ละ 4 ช วโมง ในเวลานอกราชการหร อว นเสาร ว นอาท ตย และจะม การประเม นผลในส ปดาห ท 5 ท งน จะม คณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ ผล ดเปล ยนมาบรรยายให ความร ท งเป นการบรรยายใน ระบบ (Fiber-optic) และระบบ VDO (Conference) สถานศ กษา (มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย) เป น เสม อนแหล งความร ท จะเสร มความก าวหน าทางว ชาการ เป นป จจ ยในการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย อ นเป นป จจ ยพ นฐานในการพ ฒนาประเทศ บ คคลท วไปจ งให ความส าค ญแก การศ กษา บ คคลท วไปจ งพยายามท จะศ กษาให ถ งระด บส ง โดยเฉพาะ อย างย งการศ กษาระด บส งกว าปร ญญาตร (ระด บบ ณฑ ตศ กษา) ซ งเป นการศ กษาท ม ง เสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาความร และท กษะในสาขาว ชาการเฉพาะทางให ม ความชานาญ ย งข น ม งสร างสรรค ความก าวหน าและความเป นเล ศทางว ชาการ ป จจ บ นการศ กษาใน ระด บบ ณฑ ตศ กษาในสถาบ นของร ฐและเอกชนม เพ มข น การจ ดการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ต องส มพ นธ ก นและส งเสร มก นอย างเป นระบบ ย อมทาให บ ณฑ ตท ผล ต ออกมาส ส งคมเป นผ ท ม ความร ค ค ณธรรม เป นผ ท สมบ รณ ท งทางด านร างกายและจ ตใจ การจ ดการเร ยนการสอนท ได มาตรฐานและค ณภาพ ต องม ความพร อมในด านต างๆ จะ นาไปส การบรรล ว ตถ ประสงค ของการศ กษาในระด บหน งๆ ได อย างม ประส ทธ ผล มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ได ปฏ บ ต ภารก จด านต างๆ เพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน ท กๆ ด าน โดยครอบคล ม องค ประกอบในการจ ดการศ กษาท ส าค ญ 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด านการ ให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตน ปกรณ และด านส งแวดล อมอาคารสถานท ด งน การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเป นไปอย างถ กท ศทาง จ งต องอาศ ย ผลการว จ ยมาใช จากเหต ผลด งกล าวผ ว จ ยจ งม ความประสงค ท จะศ กษาความค ดเห นของ

12 น กศ กษาช นปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ใน 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด าน การให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตท ศน ปกรณ และด านส งแวดล อมสถานท ภารก จในด านการจ ดการเร ยนการสอนเป นภารก จหน งท สาค ญของมหาว ทยาล ย รามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ด งน นผลจากการว จ ยคร ง น จะเป นประโยชน เพ อเป นแนวทางในการกาหนดนโยบายการวางแผนการปร บปร ง และพ ฒนา การจ ดการศ กษา ในระด บช นปร ญญาโท ให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ย งข น อ กท งย งเป นการส งเสร มระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย รามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย อ กทางหน ง ว ตถ ประสงค การศ กษา 1. เพ อศ กษาความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย 2. เพ อเปร ยบเท ยบความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยน การสอน มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย จาแนกตามระด บช นป และอาช พ สมมต ฐานของการว จ ย 1. น กศ กษาปร ญญาโท ท ระด บช นป แตกต างก นม ความค ดเห นต อการจ ดการ เร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด เช ยงราย แตกต างก น 2. น กศ กษาปร ญญาโท ท อาช พแตกต างก นม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย แตกต างก น

13 ขอบเขตของการว จ ย 1. ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร จานวน 400 คน การเล อกกล มต วอย าง ใช ว ธ ส มอย างง าย จานวน 198 คน โดยใช ตาราง เครซ และมอร แกน 2. ต วแปรท ศ กษา 2.1 ต วแปรต น ค อ ระด บช นป และอาช พ 2.2 ต วแปรตาม ค อ ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยกาหนดประเด นการศ กษาความค ดเห น แบ งออกเป น 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด านการให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตท ศน ปกรณ ส งอานวยความสะดวกทางด านสถานท น ยามศ พท เฉพาะ ความค ดเห น หมายถ ง การแสดงออกทางด านความร ส ก ท ศนคต ในการ ต ดส นใจต อส งใดส งหน ง โดยอาศ ยการร บร ประสบการณ และสภาพแวดล อมใน ขณะน นเป นพ นฐาน ซ งความค ดเห นของแต ละบ คคลอาจเป นท ยอมร บหร อปฏ เสธจาก บ คคลอ นก ได ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง การแสดงออกทางด าน ความร ส ก ท ศนคต ความร ส กพอใจหร อไม พอใจ เห นด วยหร อไม เห นด วยของน กศ กษา ซ งว ดเป นคะแนนจากการตอบแบบสอบถามท ผ ว จ ยสร างข น เพ อถามความค ดเห นของ น กศ กษาท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การ เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านต าง ๆ 4 ด าน ด งน

14 1. ด านอาจารย ผ สอน หมายถ ง อาจารย ผ ทาหน าท สอน และถ ายทอดความร ประสบการณ และก จกรรม ในหล กส ตรร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย 2. ด านการให บร การของเจ าหน าท หมายถ ง การให ข อม ลข าวสารท เป น ประโยชน ทางการศ กษา อานวยความสะดวกในการเร ยน เป นศ นย กลางในการต ดต อ ประสานงานระหว างสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย และมหาว ทยาล ยรามคาแหง ส วนกลาง 3. ด านส อโสตท ศน ปกรณ หมายถ ง ว สด ท งหลายท นามาใช ในห องเร ยนหร อ นามาประกอบการสอนใดๆ ก ตาม เพ อช วยให การเข ยน การพ ดการอภ ปรายน นเข าใจ แจ มแจ งย งข น เช น จอโทรท ศน เคร องส งส ญญาณ เป นต น 4. ด านส งอานวยความสะดวก หมายถ ง ส งอานวยความสะดวกเพ อส งเสร มการ เร ยนร ของน กศ กษา เช น ห องสม ด ห องเร ยน ห องน า สถานท จอดรถ โรงอาหาร เป นต น ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เพ อเป นข อม ลพ นฐานในการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย 2. ผลการว จ ยคร งน สามารถนามาใช เป นส วนหน ง เพ อสน บสน นและส งเสร ม การจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย

15 บทท 2 วรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเร องความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ม ขอบเขตการศ กษา แนวค ด ทฤษฏ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องเพ อใช เป นพ นฐาน และแนวทางการศ กษา 1. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน 1.1 ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอน 1.2 เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอน 1.3 ความสาค ญของการจ ดการเร ยนการสอน 1.4 ทฤษฎ เก ยวก บการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน 2. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 2.1 ความหมายของความค ดเห น 2.2 ประเภทของความค ดเห น 2.3 ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อความค ดเห น 2.4 การว ดความค ดเห น 2.5 ทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 3. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. แนวความค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนเป นกระบวนการท เก ดจาก 2 ส วน ค อ การเร ยนและการ สอน ซ งม ความเก ยวเน องก น โดยการสอนเป นกระบวนการของความต งใจกระทาให เก ดการเร ยนร ผ สอนเป นผ ม บทบาททาให เร ยนเก ดการเร ยนร ผ สอนท สอนอย างม หล กการ ม ความร และม ท กษะจะทาให ผ เร ยน เร ยนร อย างม ความหมาย ม ค ณค า ด งน น

16 การสอนแต ละคร งจะม ค ณค า ม ความหมายต อผ เร ยน ทาให การสอนบรรล ผลตาม ว ตถ ประสงค ท ผ สอนกาหนดไว ในรายละเอ ยดของการสอน 1.1 ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนตรงก บภาษาอ งกฤษว า Instruction ซ งม น กว ชาการ และน กการศ กษาได ให ความหมายของการจ ดการศ กษาไว หลายท าน ด งต อไปน ว ลลภา เทพห สด น ณ อย ธยา (2543, หน า 10 ) กล าวว าการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการดาเน นการด านการเร ยนการสอนในสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อให เก ดผลท เป าหมายค อ ผ เร ยนซ งม องค ประกอบเก ยวข องได แก หล กส ตร ว ธ การเร ยน การ สอนการประเม นผล เป นต น ท ศนา แขมมณ (2545, หน า 26 ) ให ความหมายว าการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการจ ดการด านการเร ยนการสอน โดยให ท งผ สอนและผ เร ยนได ม ปฏ ส มพ นธ ซ งก นและก น การจ ดการเร ยนการสอนจะเน นการม ส วนร วมของผ เร ยน โดย พ จารณาจากหล กส ตร ผ สอน ผ เร ยน ว ธ การสอน และการประเม นผล ตลอดจนส อการ เร ยนการสอน เป นต น ช ช พ ประท มเว ยง (2547, หน า 36 ) กล าวว า การเร ยนการสอนม ความครอบคล ม ท งด านการวางแผนและก จกรรมท ผ สอน และผ เร ยนต องม ปฏ ส มพ นธ ต อก น ด งน นจ ง สร ปได ว า การเร ยนการสอน ค อ กระบวนการปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนก บผ เร ยน เพ อให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมตามจ ดม งหมาย ฮ ลส (Hills, 1982, p.245) ให คาจาก ดความของการเร ยนการสอนไว ว า เป น กระบวนการให การศ กษาแก ผ เร ยน โดยอาศ ยปฏ ส มพ นธ ระหว างอาจารย ก บน กศ กษา เมคเคชไน (Mckechnie, 1983, p. 158) กล าวว า การเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการท ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนก บผ เร ยน เพ อให เก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรมตามจ ดประสงค ท กาหนดไว

17 เอลล สและเฮอร ส (Ellis & Hurs, 2002, p. 1016) กล าวถ งการจ ดการเร ยนการ สอนไว ว า หมายถ ง โครงสร างท แสดงถ งความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบต างๆ ท ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให เก ดผลท ต งเป าหมายไว แก ผ เร ยน จากความหมายของการจ ดการเร ยนการสอนของน กการศ กษาและน กว ชาการ อาจสร ปได ว า การจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง แบบแผนหร อล กษณะของการ ดาเน นการท แสดงถ งความส มพ นธ ของกระบวนการในการจ ดให ม การเร ยนการสอนใน สถาบ นอ ดมศ กษา ซ งประกอบด วย ด านหล กส ตร ด านการเร ยนการสอน ด านอาจารย ด านน กศ กษา ด านการว ดและประเม นผล และด านป จจ ยเก อหน น ท งน เพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดท งผ เร ยนและผ สอน 1.2 เป าหมายของการเร ยนการสอน เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอนน น ม น กว ชาการได กล าวถ งเป าหมายท สาค ญของการจ ดการเร ยนการสอน (อ ท มพร จามรมาร, 2541, หน า 6 7) ไว ด งน 1. เป าหมายของการเร ยนการสอนด านอาจารย ผ สอน 1.1 การเร ยนการสอนควรม เป าหมายเพ อถ ายทอดความร ว ฒนธรรม ประเพณ ต างๆ หร อถ ายทอดความร ความค ด ความเช อ ผ สอนท ม เป าหมายในกล มน ม กจะถ อว า ว ทยาการท ม ผ ค นพบน นด แล ว สมควรท ผ เร ยนจะต องเร ยนร ได แก หน งส อตารา ว ธ การ สอนท ใช ม กน ยมว ธ การสอนแบบบรรยาย 1.2 การเร ยนการสอนเพ อเตร ยมพลเม องของชาต ให เป นกาล งส าค ญท จะ พ ฒนาประเทศ 1.3 การเร ยนการสอนเพ อเตร ยมผ เร ยนประกอบอาช พ 1.4 การเร ยนการสอนเพ อแนะนา ช แนวทางให ผ เร ยนม เสร ภาพ โดยผ เร ยนม เสร ภาพอย างเต มท ท จะกาหนดเน อหาว ชา ผ สอนม หน าท คอยแนะนา ช วยเหล อกจ ด ส งแวดล อมให ผ เร ยน ผ เร ยนจะต องศ กษาด วยตนเอง 1.5 การเร ยนการสอนเพ อสอดคล องก บค ณภาพการศ กษา ม ประส ทธ ภาพและ ได มาตรฐาน

18 1.6 การเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาป ญญา ให น กศ กษาม ความร ความค ดม สต ป ญญาในการแก ป ญหา เป นคนด ม บ คล กล กษณะ ท ศนคต ค าน ยมและส ขภาพท ด น น ค อ พ ฒนาท งสมอง ร างกาย จ ตใจ และความสามารถ 2. เป าหมายการเร ยนการสอนด านผ เร ยน 2.1 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาได พ ฒนาสมอง ให ได ร บความร ให ให เก ดการค ดท เป นระบบ ค ดว เคราะห เป น ค ดแก ป ญหา พ ฒนาจ ตใจ เก ดสาน กถ ง ส วนรวมและร จ กร กษาส ทธ และหน าท ของตน 2.2 การเร ยนการสอนเป นว ธ การท ทาให ผ เร ยนได ฝ กฝนท กษะเพ อนาไปส การ ประกอบอาช พ 2.3 การเร ยนการสอนทาให ผ เร ยน เก ดการเร ยนร ท ต อเน อง ร จ กค นคว าหา ความร โดยการใช ส อท กร ปแบบ ทาให ได ความร ท ท นสม ย 2.4 การเร ยนการสอนทาให ผ เร ยน เก ดการเร ยนร ท ต อเน อง ร จ กค นคว าหา ความร โดยการใช ส อท กร ปแบบ ทาให ได ความร ท ท นสม ย 2.5 การเร ยนการสอนเพ อทาให ผ เร ยนม ว ฒ ภาวะทางอารมณ เห นค ณค าของ ตนเอง และยอมร บความค ดเห น เห นค ณค าของบ คคลอ น 2.6 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาเก ดความภาคภ ม ใจในความเป นคน ไทย ร กและหวงแหนว ฒนธรรมประเพณ ตลอดจนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม 2.7 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาร จ กค ดว เคราะห แยกแยะท จะ ประย กต ความร สากล ว ฒนธรรมสากลมาปร บใช ให เหมาะสมก บสภาพส งคมและ ว ฒนธรรม 2.8 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาเก ดสมรรถนะเช งสากล ไม ว าจะเป น ด านภาษา การใช เทคโนโลย สารสนเทศ ตลอดจนสร างสรรค ในส งท ทาให ต างประเทศ ยอมร บ

19 จากเป าหมายของการเร ยนการสอนด งกล าวจะส งผลต อการดาเน นการจ ดการ เร ยนการสอน ว ธ การของผ สอนแต ละคนควรสอดคล องก บปร ชญาพ นธก จ เป าหมาย ของสถาบ น ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ว ตถ ประสงค ของว ชา ถ าว ตถ ประสงค ของ อาจารย ก บของน กศ กษาสอดคล องก น การเร ยนการสอนจะบรรล เป าหมายท ต องการ โดยคาน งถ งค ณภาพ การจ ดการเร ยนการสอนจะทาให การเร ยนการสอนน นม ท ง ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐานการศ กษา ด งน นผ สอนควรตรวจสอบและทบทวน เป าหมายอย เสมอ ควรม การออกแบบการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บหล กส ตร ผ เร ยน และสถาบ น ตลอดจนอาจารย ผ สอนควรม ความร ด านการเร ยนการสอน จ ตว ทยาการ เร ยนการสอนและทฤษฎ การสอน 1.3 ความส าค ญของการจ ดการเร ยนการสอน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได กล าวถ ง การจ ดการศ กษาน นต องย ดหล กท ว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถ เร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการเร ยน การสอนต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตนเองได ตามธรรมชาต และเต มศ กยภาพ การจ ดการเร ยนการสอนจ งม ความสาค ญในด านต าง ๆ ด งน (ทบวงมหาว ทยาล ย, 2543, หน า 10-13) 1. ด านผ เร ยน การจ ดการเร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญม การ เตร ยมพร อมของผ เร ยนอย างต อเน อง ม การกาหนดค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เพ อเป าหมายในการผล ตท ช ดเจน ฝ กให เร ยนม น ส ยใฝ ร ปล กฝ งพ ฒนาท กษะทางด าน เทคโนโลย ด านภาษาและการส อสาร พ ฒนาท กษะด านความค ดอย างม ว จารณญาณ การ ว เคราะห การแก ป ญหาและปล กฝ งจร ยธรรม 2. ด านผ สอน ทาให การสอนของอาจารย ม ประส ทธ ภาพโดยเน นประเม นผล เช ง สร างสรรค ส งเสร มให อาจารย ทาว จ ยท เก ยวก บการพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. ด านการเร ยนการสอน ม การจ ดร ปแบบและว ธ การสอนท หลากหลายและ เหมาะสมก บระด บของผ เร ยน ส งเสร มให ม การใช ส อประกอบการเร ยนข น

20 4. ด านหล กส ตร การจ ดหล กส ตรท หลากหลายตามความสนใจของผ เร ยน ซ ง ล กษณะเด นของหล กส ตรเหล าน ค อ ม ความย ดหย นส ง และม ความท นสม ยเน องจากม การพ ฒนาและปร บปร งอย เสมอ 5. ด านผ บร หาร ต วผ บร หารเองได ร บการพ ฒนาท กษะด านการจ ดการ และ เทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน อง กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการจ ดการเร ยนการสอน ซ งเป นส วนหน งของ การจ ดการศ กษาท สมบ รณ จาเป นต องพ ฒนาอย ตลอดเวลา เพ อให เหมาะสมก บความ เจร ญก าวหน าทางว ทยาการด านต าง ๆ การจ ดการเร ยนการสอนน นม ความสาค ญอย าง ท จะส งเสร มในด านของผ เร ยนและผ สอน ตลอดจนการจ ดหล กส ตร และการบร หาร จ ดการให น กศ กษาได เก ดการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและประสบความสาเร จในท ส ด และส งผลต อค ณภาพของบ ณฑ ตท จะออกไปร บใช ส งคมให ม ความเจร ญก าวหน าต อไป 1.4 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ในการปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาน น ม ว ตถ ประสงค หล กท สาค ญ ค อ เป นการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ซ งในการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพจาเป นต องอาศ ย องค ประกอบด านป จจ ยต วป อน ด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและ ด านผลผล ต กล าวโดยสร ปในการจ ดการศ กษาได ด ต องพ ฒนาต อไปน (Ashworth & Harvey, 1994, pp ) 1. อาจารย ค ณภาพของอาจารย น บว าม ความส าค ญย งต อค ณภาพการศ กษา สาหร บด ชน บ งช ความม ค ณภาพของคณาจารย ได แก 1.1 จานวนอาจารย ท ม ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พ 1.2 ประสบการณ ด านว ชาการ ด านว ชาช พและด านการสอน 1.3 การพ ฒนาคณาจารย 1.4 ส ดส วนระหว างอาจารย ต อน ส ต/น กศ กษาสาหร บการสอนภาคทฤษฎ ใน ช นเร ยน

21 1.5 ส ดส วนระหว างอาจารย ต อน ส ต/น กศ กษาสาหร บการสอนภาคปฏ บ ต บน คล น ก 1.6 ผลการว จ ย 1.7 ผลงานทางว ชาการ 1.8 อาจารย ท ม ความร ท ท นสม ย 1.9 อาจารย ได ร บเสร ภาพตามส ทธ และเสร ภาพทางว ชาการ 2. ส งอานวยความสะดวก การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพจาเป นต องอาศ ยส ง เอ ออานวยความสะดวกต อการจ ดการเร ยนการสอน ซ งครอบคล มท งส งเอ ออานวยด าน ทร พยากรบ คคล อาคารสถานท ส าหร บการเร ยนและการส นทนาการ ส งท จะบ งช ถ ง ค ณภาพของส งเอ ออานวยความสะดวก ได แก 2.1 จานวนและประเภทของส งเอ ออานวยความสะดวก 2.2 ล กษณะห องเร ยน ท น งเร ยนและสภาพแวดล อมทางกายภาพ 2.3 สภาพแวดล อมและสถานท เพ อการออกกาล งกายและพ กผ อนหย อนใจ 2.4 ความปลอดภ ย 2.5 ความสะอาดและความเป นระเบ ยบ 2.6 การบร การด านว ชาการ 2.7 บรรยายกาศท กระต นการเร ยนร 2.8 ห องปฏ บ ต การ 2.9 ห องสม ดและบร การ จานวนหน งส อ วารสาร ขนาดห องสม ดและจานวน ท น งเพ อการศ กษาค นคว า 2.10 บ คคลสน บสน นการทางานของคณาจารย ได แก เลขาน การ และน ก เทคน ค 3. ว สด อ ปกรณ การจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพจะต องอาศ ยว สด อ ปกรณ ทาง การศ กษาท ม จานวนเพ ยงพอและเหมาะสมก บจานวนน กศ กษารวมท งสอดคล องก บ

22 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนร สาหร บต วบ งช ถ งค ณภาพของว สด อ ปกรณ ทางการศ กษา ได แก 3.1 ความเหมาะสมของจานวนและประเภทว สด อ ปกรณ ทางการศ กษา 3.2 ว สด อ ปกรณ ทางการศ กษาอย ในสภาพท ด ใช การได หร อไม 3.3 ระบบการให บร การ การแนะนาเก ยวก บว ธ การใช 3.4 ความท นสม ยของว สด อ ปกรณ 3.5 ความปลอดภ ยในการใช 3.6 ส ดส วนระหว างจานวนน กศ กษาต ออ ปกรณ 4. การสอนและการเร ยนร ค ณภาพของการสอนน บว าเป นป จจ ยส าค ญต อ ค ณภาพการศ กษาและค ณภาพของดบ ณฑ ต สาหร บต วบ งช ท แสดงถ งค ณภาพการสอน ได แก 4.1 รายละเอ ยดของเน อหา 4.2 ความเช ยวชาญในว ชาท สอน 4.3 การะแนะนาหน งส ออ างอ งท ท นสม ยให น กศ กษาอ านเพ มเต ม 4.4 เน อหาท นามาสอนม ความท นสม ยและตรงตามความเป นจร งของหล ก ทฤษฎ 4.5 ท าทาง อ ร ยาบถเหมาะสม กระต นความสนใจ 4.6 นาเสนอหร ออธ บายได เข าใจแจ มแจ ง 4.7 กระต นให ผ เร ยนได ค ดและท ายทายการเร ยนร 4.8 คาน งถ งความแตกต างของผ เร ยนแต ละบ คคล 4.9 ม ท กษะในการใช ส อการสอน 4.10 เตร ยมการสอนมาอย างด 4.11 ม เอกสารประกอบการสอน 4.12 ผ เร ยนได แสดงให ทราบว าเข าใจบทเร ยนอย างแจ มแจ ง

23 5. มาตรฐานผลส มฤทธ ผลส มฤทธ การเร ยนร ของน กศ กษาม ความเป นมาตรฐาน หร อไม สามารถว ดได จาก 5.1 มาตรฐานของกลไกหร อกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน 5.2 ระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 5.3 การจ างงานบ ณฑ ตท สาเร จการศ กษา 6. การจ ดการและการควบค มค ณภาพ สถาบ นการศ กษาจะต องม ระบบการ จ ดการและระบบการควบค มค ณภาพการศ กษาเพ อให การจ ดการศ กษาของสถาบ นตรง ตามว ตถ ประสงค ของสถาบ น ได มาตรฐานเป นท ยอมร บของส งคมและม ความค มค าของ เง นลงท น สาหร บต วช ว ดค ณภาพของระบบการจ ดการและระบบควบค มค ณภาพ ได แก 6.1 ม แผนการดาเน นงานระด บสถาบ น คณะและภาคว ชา 6.2 วางแผนโดยอาศ ยม มมองแนวความค ดท งจากผ บร หารและคณาจารย 6.3 โปรแกรมการศ กษาตรงตามว ตถ ประสงค 6.4 คณาจารย ได ตระหน กถ งความสาค ญของแผน 6.5 ผ บร หารม ม มมองเช งอนาคตท ตรงก บความเป นจร ง 6.6 บ คลากรของสถาบ นบรรล ซ งความต องการ 6.7 ผ บร หารระด บส งเป นผ นาท ม ประส ทธ ภาพ 6.8 คณาจารย ได ร บภาระงานท เหมาะสม 6.9 คณาจารย ม ส มพ นธภาพท ด ต อก น 6.10 คณาจารย ได พบปะส งสรรค ก นเป นระยะ 6.11 ช องทางการต ดต อส อสารม ความช ดเจนและสะดวกรวดเร ว 7. น กศ กษา น กศ กษาจ ดเป นป จจ ยต วป อนท ม ผลต อส มฤทธ ผลการเร ยนและ ค ณภาพของบ ณฑ ต ส าหร บป จจ ยท ม ส วนเก ยวข องก บส มฤทธ ผลทางการเร ยนของ น กศ กษาซ งเป นต วช ว ดความม ค ณภาพ ประกอบด วย 7.1 ป จจ ยส วนบ คคล ได แก ส มพ นธ ภาพระหว างอาจารย ก บน กศ กษา ส มพ นธภาพภายในครอบคร ว สภาพทางด านเศรษฐก จของครอบคร วและความเป นผ ใฝ ร

24 7.2 ป จจ ยของโปรแกรมการศ กษา ได แก ลาด บท เล อก ตารางเวลาเร ยน เน อหา หล กส ตร รายงานและก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ความยากง ายและความท ายทายของ หล กส ตร 7.3 ป จจ ยด านสถาบ น ได แก ประเภทของสถาบ น ตาแหน งท ต งทางภ ม ศาสตร สภาพแวดล อมของอาคาร ส งอานวยความสะดวกและบร เวณเพ อการส นทนาการ ป จจ ยเหล าน เป นส วนส าค ญอย างย ง ท จะทาให การศ กษาท ดาเน นการอย ม ค ณภาพหร อไม ซ งในการปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพท เก ดจากการ จ ดการเร ยนการสอนและม ผลกระทบโดยตรงก บกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ค อ (ส พ ตรา ค หากาญจน, 2542, หน า 37) หล กส ตร ซ งเป นส งท กาหนดท ศทาง และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ ณฑ ตตามท ม งหว งไว เม อเป ดดาเน นการหล กส ตร 1. คณาจารย ม ความสาค ญในฐานะท เป นผ ถ ายทอดความร ท ศนคต และแนวค ดท ถ กต องให ก บน กศ กษา 2. ห องสม ด ม บทบาทในฐานะเป นแหล งองค ความร และส งเสร มพ ฒนาการทาง ว ชาการให แก น กศ กษาและเป นแหล งสร างเสร มล กษณะน ส ยการค นคว าด วยตนเอง ให ก บน กศ กษา 3. ส อการศ กษา เป นเคร องม อท จะทาให การเร ยนการสอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ม เน อหาครบถ วน ม มาตรฐาน และง ายต อการเข าใจ 4. อ ปกรณ การศ กษา เป นส งเสร มสร างท กษะความเข าใจและประสบการณ ใน การเร ยนร ทาให การเร ยนภาคทฤษฎ ม ความสมบ รณ ย งข น 5. การว ดและประเม นผลการศ กษา เป นเคร องม อท จะประเม นประส ทธ ภาพการ ร บร ของน กศ กษาและค ณภาพของการสอน จ งเป นส งท ต องควบค มและพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ 6. การว จ ยและการสร างองค ความร ใหม เป นป จจ ยสาค ญท จะพ ฒนาค ณภาพของ อาจารย และค ณภาพของเน อหาสาระท จะถ ายทอดรวมท งการสร างองค ความร ให เก ดข น ในสถาบ นการศ กษา

25 การจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพนอกจากองค ประกอบต าง ๆ ของการ จ ดการเร ยนการสอนจะต องม ค ณภาพแล ว ว ธ การจ ดการหร อกระบวนการท ทาให องค ประกอบเหล าน นม ค ณภาพค อ ส งท สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งต องดาเน นการ กล าวค อ การจ ดการเร ยนการสอนเป นการวางแผน ดาเน นการ ควบค ม สน บสน น และ ประเม นการเร ยนการสอนเพ อให การเปล ยนแปลงพฤต กรรมของน กศ กษาให เป นไปตาม เป าหมายท กาหนดไว ตามขอบเขตท จะเอ ออานวยให การเร ยนการสอนดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดการด านการเร ยนการสอนช วยกาหนดแนวทางการเร ยนการสอน การจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร การม ทร พยากรและส งอานวยความสะดวกการ สร างความเข าใจอ นด ระหว างอาจารย น กศ กษา ผ ปกครองและสมาช กช มชน และการได ข อม ลเพ อการประเม นและปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน ให ม ค ณภาพ ย งข นต อไป 2. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 2.1 ความหมายของความค ดเห น สงวน คารศ. (2551). กล าวว า ความค ดเห นเป นการแสดงออกโดยการพ ดหร อ เข ยนเก ยวก บท ศนคต หร อความเช อหร อค าน ยมของบ คคล ความค ดเห นไม เหม อน ท ศนคต ตรงท ไม จ าเป นต องแสดงความร อารมณ หร อการแสดงพฤต กรรมท จะ ตอบสนองต อส งส งหน ง เป นคาพ ดพร อมเหต ผลท บ คคลค ดข นมา และถ าไม ม คนเห น ด วยก อาจเปล ยนคาพ ดด งกล าวได ด งน น บ คคลท ม ท ศนะคต หร อความเช อหร อค าน ยม อย างใดอย างหน ง แต ถ าไม แสดงความค ดเห นออกมา ก จะไม ม บ คคลใดทราบเลยว า บ คคลน นม ท ศนคต ความเช อหร อค าน ยมเช นใด ประกายเพชร ไกรฤกษ.(2550).สร ปว าความหมายของความค ดเห นว า เป นสภาพ ความร ส กท บ คคลใดบ คคลหน งม ต อส งใดส งหน ง ในเวลาใด เวลาหน ง ซ งอาจเป นผลมา จากความร การร บร ประสบการณ ท บ คคลน นได ร บมา โดยบ คคลน นอาจจะแสดง ออกมาทางใดทางหน ง ไม ว าจะเป นการพ ด ล กษณะท าทาง หร อไม แสดงออกเลยก ได

26 2.2 ประเภทของความค ดเห น ข ตต ยา ภ ทรพรพ นธ.(2551).ได จาแนกความค ดเห นเป น 2 ประการด วยก นค อ 1) ความค ดเห นเช งบวกส ด-เช งลบส ด (Extreme Opinion) เป นความค ดเห นท เก ด จากการเร ยนร และประสบการณ ซ งสามารถทราบท ศทางได ท ศทางบวกส ด ได แก ความร ก จนหลงท ศ ท ศทางลบส ด ได แก ความร งเก ยจ ความค ดเห นน ร นแรงเปล ยนแปลงยาก 2) ความค ดเห นจากความร ความเข าใจ (Cognitive Contents) การม ความค ดเห น ต อส งใดส งหน งข นอย ก บความร ความเข าใจท ม ต อส งน น เช น ความร ความเข าใจในทาง ท ด ชอบ ยอมร บ เห นด วย ความร ความเข าใจในทางท ด ไม ด ได แก ไม ชอบ ไม ยอมร บ ไม เห นด วย 2.3 ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อความค ดเห น ภ ทรล ตา บ วระภา.(2550).ได สร ปป จจ ยพ นฐานท ม อ ทธ พลต อความค ดเห นของ บ คคลซ งทาให บ คคลแต ละคนแสดงความค ดเห นท เหม อนก นหร อแตกต างก นไว ด งน 1. ป จจ ยส วนบ คคล ได แก 1) ป จจ ยทางพ นธ กรรมและร างกาย ค อ เพศ อว ยวะ ความครบคร นสมบ รณ ของอว ยวะต าง ๆ ค ณภาพของสมอง 2) ระด บการศ กษา การศ กษาม อ ทธ พลต อการแสดงออกซ งความค ดเห นและ การศ กษาทาให บ คคลท ม ความร ในเร องต างๆ ข นและคนท ม ความร ม กจะม ความ ค ดเห นในเร องต างๆ อย างม เหต ผล 3) ความเช อ ค าน ยมและเจตคต ของบ คคลต อเร องต างๆ ซ งอาจจะได จากการ เร ยนร จากกล มบ คคลในส งคมหร อจากการอบรมส งสอนของครอบคร ว 4) ประสบการณ เป นส งท ก อให เก ดการเร ยนร ทาให ม ความร ความเข าใจใน หน าท และความร บผ ดชอบต องาน ซ งจะส งผลต อความค ดเห น 2. ป จจ ยด านส งแวดล อม ได แก

27 1) ส อมวลชน ได แก ว ทย โทรท ศน หน งส อพ มพ ฯลฯ ส งต างๆ เหล าน ม อ ทธ พลอย างต อความค ดเห นของบ คคล เป นการได ร บข าวสาร ข อม ลต างๆ ของแต ละบ คคล 2) กล มและส งคมท เก ยวข อง ม อ ทธ พลต อความค ดเห นของบ คคล เพราะเม อ บ คคลอย ในกล มใดหร อส งคมใด ก ต องยอมร บและปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ของกล มหร อ ส งคม ซ งทาให บ คคลน นม ความเห นไปตามกล มหร อส งคมท อย 3) ข อเท จจร งในเร องต างๆ หร อส งต างๆ ท บ คคลแต ละคนได ร บท งน เพราะ ข อเท จจร งท แต ละบ คคลได ร บแตกต างก น ก จะม ผลต อการแสดงความค ดเห นท แตกต างก น 2.4. การว ดความค ดเห น ดวงเพ ญ ท คห ต.(2550).ได เข ยนเอกสารประกอบการเร ยนการสอนของคณะ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร องการเก บรวบรวมข อม ลโดยการว ดว ามาตรว ด เจตคต หร อท ศนคต หร อความค ดเห นท น ยมใช อย างแพร หลายม 4 ว ธ ค อ 1. ว ธ ค ดแบบสเกล ว ดความต างทางศ พท (S-D Scale = Semantic differential scale) เป นว ธ ว ดท ศนคต หร อความค ดเห น โดยอาศ ยค ณสมบ ต ท ม ความหมายตรงก น ข าม เช น ด เลว ขย น ข เก ยจ เป นต น 2. ว ธ เค ร ทสเกล (Liket Scale) เป นว ธ สร างมาตรว ดท ศนคต หร อความค ดเห นท น ยมก นท ส ด เพราะเป นว ธ สร างมาตรว ดท ง าย ประหย ดเวลา ผ ตอบเวลา ผ ตอบแบบ สามารถแสดงท ศนคต ในทางท ชอบหร อไม ชอบ โดยย ดอ นด บความชอบหร อไม ชอบ ซ ง อาจม คาตอบให เล อก 5 หร อ 4 คาตอบ และให คะแนน หร อ ตามลาด บ 3. ว ธ ก ทแมนสแกล (Guttman Scale) เป นว ธ สร างมาตรว ดท ศนคต หร อความ ค ดเห นในแนวเด ยวก น และสามารถจ ดอ นด บท ศนคต ส ง ต า แบบเปร ยบเท ยบก นและ ก นได อย างต าส ดหร อส งส ด และแสดงถ งการสะสมของข อความค ดเห น

28 4. ว ธ เทอร สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป นว ธ การสร างมาตรว ดออกเป น ปร มาตรแล วเปร ยบเท ยบตาแหน งความค ด หร อท ศนคต ไปในทางเด ยวก น และเสม อน เป น Scale ท ม ช วงห างก น 2.5 ทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น ภ ทรล ตา บ วระภา.(2550). กล าวว า การท บ คคลม ท ศนคต อย างไรน นเก ดจากความ สอดคล องขององค ประกอบของท ศนคต ท งด านความค ด ความเข าใจ ความร ส ก พฤต กรรม และองค ประกอบใด เก ดความไม สอดคล องข นจะทาให องค ประกอบอ นเปล ยนไปด วย และท ศนคต ก จะเปล ยนไป ความสอดคล องเก ดข นในล กษณะท ความค ดก บความร ส กของ บ คคลสอดคล องก น ท ศนคต ท ม ต อส งต างๆ จะคงท แต เม อใดท ความค ดก บความร ส กเก ด ข ดแย งก น จนถ งระด บบ คคลไม สามารถจะทนต อไปได บ คคลก จะลดการข ดแย งโดยการ คงท ศนคต ของตนไว โดยไม ร บร ข อม ลใดๆ ท จะทาให เก ดการข ดแย งข นและแยกแยะ และเล อกร บเฉพาะข อม ลท สอดคล องก บความร ส กความค ดของตน 3. งานว จ ยท เก ยวข อง 2.3 งานว จ ยท เก ยวข อง (จ ย หย นเหมย,2550) ได ศ กษาความค ดเห นของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พ บ ลสงครามท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนภาษาของอาจารย ชาวต างประเทศกล ม ต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาท เร ยนภาษาอ งกฤษก บอาจารย ชาว ต างประเทศ ซ งเป นน กศ กษาสาขาศ ลปะศาสตร โปรแกรมว ชาภาษาอ งกฤษ ภาษาญ ป น อ ตสหกรรมท องเท ยว ช นป ท 1 ช นป ท 2 ป ท 3 และป ท 4 ของมหาว ทยาล ยราชภ ฎพ บ ล สงคราม ป การศ กษา 2549 จานวน 246 คน ส มต วอย างโดยใช ว ธ การส มแบบแบ งช น เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล ได แก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท เก ยวก บ ความค ดเห นของน กส กษาท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนภาษาของอาจารย ชาว ต างประเทศท ผ ว จ ยสร างข นเอง จานวน 70 ข อ ม ล กษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ เก นรวบรวมข อม ลโดย

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information