มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556

2 บทค ดย อ ช อเร องว จ ย : ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ช อผ เข ยน : คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ : 2556 การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งสารวจ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความค ดเห น ของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตามระด บช นป และอาช พ กล ม ต วอย างเป นน กศ กษาปร ญญาโท จานวน 198 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย ได แก แบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ ม ค าความเช อม นเท าก บ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Analysis of Variance กาหนดน ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ผลการว จ ยพบว า 1. น กศ กษาปร ญญาโท ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการสอนของ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวม และรายด านอย ในระด บ 2. น กศ กษาปร ญญาโท ท ม ระด บช นต างก น ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยน การสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวมและรายด านอาจารย ผ สอน และด านส อโสตท ศน ปกรณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ระด บ 0.05 ส วนรายด านท เหล อ ไม แตกต างก น

3 3. น กศ กษาปร ญญาโท ท ม อาช พต างก น ม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการ สอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย ภาพรวมและรายด านไม แตกต างก น

4 ก ตต กรรมประกาศ รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการ จ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จ ดทาข นเพ อต องการศ กษาสภาพป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ของ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านต างๆ ๔ ด าน ได แก ด านอาจารย ผ สอน ด านการให บร การของเจ าหน าท ด านส อ โสตท ศน ปกรณ และด านส งอานวยความสะดวกอาคารสถานท ท งน เพ อจะได นาผลการ ศ กษาว จ ยไปใช เป นแนวทางในการพ ฒนาปร บปร งและแก ไขการจ ดการเร ยนการสอน ให เก ดประส ทธ ภาพต อไป ในการศ กษาว จ ยคร งน ขอขอบค ณบ คลากร มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทย บร การฯ จ งหว ดเช ยงราย ท กท านท ให ความร วมม อในการตอบแบบสอบถามเป นอย างด ขอขอบค ณ อาจารย ดร.มนตร กว น ฎยานนท ท ให คาปร กษาและสน บสน นการ ดาเน นการว จ ยจนทาให เอกสารฉบ บน บรรล ผลสาเร จ ขอขอบค ณคณะผ เช ยวชาญท ให แนวค ด เสนอแนะและช วยตรวจสอบค ณภาพ เคร องม อ รวมท งแก ไขข อบกพร องของเคร องม อท ใช ในการว จ ย หากงานศ กษาว จ ยน ม ข อบกพร องหร อผ ดพลาดประการใด คณะท างานขอน อม ร บในความผ ดพลาดและขออภ ยไว ณ โอกาสน เพ อประโยชน ในการจ ดท าการว จ ยใน คร งต อไป คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย

5 สารบ ญ หน า บทค ดย อ... (1) ก ตต กรรมประกาศ... (3) สารบ ญ... (4) สารบ ญตาราง... (7) บทท 1 บทนา... 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา... 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 3 สมมต ฐานของการว จ ย... 3 ขอบเขตของการว จ ย... 4 น ยามศ พท เฉพาะ... 4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ วรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข อง... 6 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน... 6 แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น งานว จ ยท เก ยวข อง... 18

6 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผลการว จ ย ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บสถานภาพของผ ตอบ แบบสอบถาม ตอนท 2 ผลการว เคราะห ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การ เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ... 50

7 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายช อผ เช ยวชาญในการตรวจสอบเคร องม อ ภาคผนวก ข แบบสอบถามท ใช ในการว จ ย ภาคผนวก ค ค ณภาพเคร องม อ ภาคผนวก ง การว เคราะห ข อม ล บรรณาน กรม ประว ต ผ ว จ ย... 82

8 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ค าร อยละเก ยวก บสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยภาพรวมและรายด าน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านอาจารย ผ สอน ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านการให บร การของเจ าหน าท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านส อโสตท ศน ปกรณ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านส งอานวยความสะดวก

9 ทางด านสถานท ผลการเปร ยบเท ยบความค ดเห นน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตาม ระด บช นโดยภาพรวม และรายด าน ผลการว เคราะห ความแปรปรวนของค าเฉล ยความค ดเห น น กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย จาแนกตามอาช พในการปฏ บ ต งาน... 41

10 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา มหา ว ทยาล ย รา มค า แ หง เป นสถาบ นกา รศ กษา ของร ฐ จ ดต งข น ตา ม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยรามคาแหง พ.ศ โดยม ปร ชญาการดาเน นงานเน นการ เป ดโอกาสและให ความเสมอภาคทางการศ กษาแก ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผ ท ใฝ ร ใฝ เร ยนพากเพ ยรและอดทน เป ดกว างทางการศ กษาส าหร บท กคนอย างเท าเท ยมก นบน พ นฐานของความสามารถ ช อของมหาว ทยาล ยต งข นตามพระนามของพ อข นรามคาแหง มหาราช พระมหากษ ตร ย ไทยท ได ทรงร เร มค ดประด ษฐ อ กษรไทยข น ซ งทาให ประเทศ ไทยได ม อ กษรไทยเป นเอกล กษณ เฉพาะของชาต ไทยใช ก นต อมาตราบเท าท กว นน ใน การขยายโอกาสทางการศ กษาส ภ ม ภาค มหาว ทยาล ยรามคาแหงได ม การเร มจ ดต งสาขา ว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต ส วนภ ม ภาคข นในป พ.ศ โดยความค ดร เร มของอด ต อธ การบด ร งสรรค แสงส ข ต อมาได ขยายเพ มข นตามความต องการของท องถ น ป จจ บ น ได จ ดต งข นแล วใน 24 จ งหว ดท วประเทศ จ ดการเร ยนการสอนระบบทางไกลผ าน ดาวเท ยม ท กแห งก อต งโดยความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชนในท องถ นท ง ภาคร ฐและเอกชน สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ก อต งในป พ.ศ โดย ดร.นร นทร พาน จก จ ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงรายและคณะกรรมการจ ดวางผ งแม บท ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงราย สม ยน น สถานท ต งอย ในท ด นบร เวณศ นย ราชการจ งหว ด เช ยงราย บ านฝ งหม น ตาบลร มกก อาเภอเม องเน อท 57 ไร เป นท ราบต ดแม น ากก ห าง จากท าอากาศยานสากลเช ยงรายประมาณ 2.8 ก โลเมตร สาขาว ทยบร การเฉล มพระ เก ยรต จ งหว ดเช ยงราย เร มเป ดการเร ยนการสอนระด บปร ญญาโท เม อป พ.ศ โดย คณะท เร มเป ดการเร ยนการสอน ค อ คณะร ฐศาสตร และคณะบร หารธ รก จ น กศ กษาร น

11 ป จจ บ น ป การศ กษา 2556 เป นร นท 10 ต อมาเม อป การศ กษา 2551 ได เป ดการเร ยนการ สอน ระด บปร ญญาโท เพ มอ ก 1 คณะ ค อ คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา น กศ กษาร นป จจ บ น ป การศ กษา 2556 เป นร นท 6 ร ปแบบการจ ดการเร ยนการ สอน เป นแบบ Block Course ค อ เร ยนเด อนละ 1 ว ชา โดยเร ยนส ปดาห ละ 3 คาบ ๆ ละ 4 ช วโมง ในเวลานอกราชการหร อว นเสาร ว นอาท ตย และจะม การประเม นผลในส ปดาห ท 5 ท งน จะม คณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ ผล ดเปล ยนมาบรรยายให ความร ท งเป นการบรรยายใน ระบบ (Fiber-optic) และระบบ VDO (Conference) สถานศ กษา (มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย) เป น เสม อนแหล งความร ท จะเสร มความก าวหน าทางว ชาการ เป นป จจ ยในการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย อ นเป นป จจ ยพ นฐานในการพ ฒนาประเทศ บ คคลท วไปจ งให ความส าค ญแก การศ กษา บ คคลท วไปจ งพยายามท จะศ กษาให ถ งระด บส ง โดยเฉพาะ อย างย งการศ กษาระด บส งกว าปร ญญาตร (ระด บบ ณฑ ตศ กษา) ซ งเป นการศ กษาท ม ง เสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาความร และท กษะในสาขาว ชาการเฉพาะทางให ม ความชานาญ ย งข น ม งสร างสรรค ความก าวหน าและความเป นเล ศทางว ชาการ ป จจ บ นการศ กษาใน ระด บบ ณฑ ตศ กษาในสถาบ นของร ฐและเอกชนม เพ มข น การจ ดการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ ต องส มพ นธ ก นและส งเสร มก นอย างเป นระบบ ย อมทาให บ ณฑ ตท ผล ต ออกมาส ส งคมเป นผ ท ม ความร ค ค ณธรรม เป นผ ท สมบ รณ ท งทางด านร างกายและจ ตใจ การจ ดการเร ยนการสอนท ได มาตรฐานและค ณภาพ ต องม ความพร อมในด านต างๆ จะ นาไปส การบรรล ว ตถ ประสงค ของการศ กษาในระด บหน งๆ ได อย างม ประส ทธ ผล มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ได ปฏ บ ต ภารก จด านต างๆ เพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน ท กๆ ด าน โดยครอบคล ม องค ประกอบในการจ ดการศ กษาท ส าค ญ 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด านการ ให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตน ปกรณ และด านส งแวดล อมอาคารสถานท ด งน การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเป นไปอย างถ กท ศทาง จ งต องอาศ ย ผลการว จ ยมาใช จากเหต ผลด งกล าวผ ว จ ยจ งม ความประสงค ท จะศ กษาความค ดเห นของ

12 น กศ กษาช นปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ใน 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด าน การให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตท ศน ปกรณ และด านส งแวดล อมสถานท ภารก จในด านการจ ดการเร ยนการสอนเป นภารก จหน งท สาค ญของมหาว ทยาล ย รามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ด งน นผลจากการว จ ยคร ง น จะเป นประโยชน เพ อเป นแนวทางในการกาหนดนโยบายการวางแผนการปร บปร ง และพ ฒนา การจ ดการศ กษา ในระด บช นปร ญญาโท ให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ย งข น อ กท งย งเป นการส งเสร มระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย รามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย อ กทางหน ง ว ตถ ประสงค การศ กษา 1. เพ อศ กษาความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย 2. เพ อเปร ยบเท ยบความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยน การสอน มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย จาแนกตามระด บช นป และอาช พ สมมต ฐานของการว จ ย 1. น กศ กษาปร ญญาโท ท ระด บช นป แตกต างก นม ความค ดเห นต อการจ ดการ เร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด เช ยงราย แตกต างก น 2. น กศ กษาปร ญญาโท ท อาช พแตกต างก นม ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย แตกต างก น

13 ขอบเขตของการว จ ย 1. ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร จานวน 400 คน การเล อกกล มต วอย าง ใช ว ธ ส มอย างง าย จานวน 198 คน โดยใช ตาราง เครซ และมอร แกน 2. ต วแปรท ศ กษา 2.1 ต วแปรต น ค อ ระด บช นป และอาช พ 2.2 ต วแปรตาม ค อ ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท คณะร ฐศาสตร ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดยกาหนดประเด นการศ กษาความค ดเห น แบ งออกเป น 4 ด าน ค อ ด านอาจารย ผ สอน ด านการให บร การของเจ าหน าท ด านส อโสตท ศน ปกรณ ส งอานวยความสะดวกทางด านสถานท น ยามศ พท เฉพาะ ความค ดเห น หมายถ ง การแสดงออกทางด านความร ส ก ท ศนคต ในการ ต ดส นใจต อส งใดส งหน ง โดยอาศ ยการร บร ประสบการณ และสภาพแวดล อมใน ขณะน นเป นพ นฐาน ซ งความค ดเห นของแต ละบ คคลอาจเป นท ยอมร บหร อปฏ เสธจาก บ คคลอ นก ได ความค ดเห นต อการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง การแสดงออกทางด าน ความร ส ก ท ศนคต ความร ส กพอใจหร อไม พอใจ เห นด วยหร อไม เห นด วยของน กศ กษา ซ งว ดเป นคะแนนจากการตอบแบบสอบถามท ผ ว จ ยสร างข น เพ อถามความค ดเห นของ น กศ กษาท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การ เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ในด านต าง ๆ 4 ด าน ด งน

14 1. ด านอาจารย ผ สอน หมายถ ง อาจารย ผ ทาหน าท สอน และถ ายทอดความร ประสบการณ และก จกรรม ในหล กส ตรร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย 2. ด านการให บร การของเจ าหน าท หมายถ ง การให ข อม ลข าวสารท เป น ประโยชน ทางการศ กษา อานวยความสะดวกในการเร ยน เป นศ นย กลางในการต ดต อ ประสานงานระหว างสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย และมหาว ทยาล ยรามคาแหง ส วนกลาง 3. ด านส อโสตท ศน ปกรณ หมายถ ง ว สด ท งหลายท นามาใช ในห องเร ยนหร อ นามาประกอบการสอนใดๆ ก ตาม เพ อช วยให การเข ยน การพ ดการอภ ปรายน นเข าใจ แจ มแจ งย งข น เช น จอโทรท ศน เคร องส งส ญญาณ เป นต น 4. ด านส งอานวยความสะดวก หมายถ ง ส งอานวยความสะดวกเพ อส งเสร มการ เร ยนร ของน กศ กษา เช น ห องสม ด ห องเร ยน ห องน า สถานท จอดรถ โรงอาหาร เป นต น ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เพ อเป นข อม ลพ นฐานในการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย 2. ผลการว จ ยคร งน สามารถนามาใช เป นส วนหน ง เพ อสน บสน นและส งเสร ม การจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดเช ยงราย

15 บทท 2 วรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเร องความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการ สอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ม ขอบเขตการศ กษา แนวค ด ทฤษฏ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องเพ อใช เป นพ นฐาน และแนวทางการศ กษา 1. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน 1.1 ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอน 1.2 เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอน 1.3 ความสาค ญของการจ ดการเร ยนการสอน 1.4 ทฤษฎ เก ยวก บการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน 2. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 2.1 ความหมายของความค ดเห น 2.2 ประเภทของความค ดเห น 2.3 ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อความค ดเห น 2.4 การว ดความค ดเห น 2.5 ทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 3. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. แนวความค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนเป นกระบวนการท เก ดจาก 2 ส วน ค อ การเร ยนและการ สอน ซ งม ความเก ยวเน องก น โดยการสอนเป นกระบวนการของความต งใจกระทาให เก ดการเร ยนร ผ สอนเป นผ ม บทบาททาให เร ยนเก ดการเร ยนร ผ สอนท สอนอย างม หล กการ ม ความร และม ท กษะจะทาให ผ เร ยน เร ยนร อย างม ความหมาย ม ค ณค า ด งน น

16 การสอนแต ละคร งจะม ค ณค า ม ความหมายต อผ เร ยน ทาให การสอนบรรล ผลตาม ว ตถ ประสงค ท ผ สอนกาหนดไว ในรายละเอ ยดของการสอน 1.1 ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนตรงก บภาษาอ งกฤษว า Instruction ซ งม น กว ชาการ และน กการศ กษาได ให ความหมายของการจ ดการศ กษาไว หลายท าน ด งต อไปน ว ลลภา เทพห สด น ณ อย ธยา (2543, หน า 10 ) กล าวว าการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการดาเน นการด านการเร ยนการสอนในสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อให เก ดผลท เป าหมายค อ ผ เร ยนซ งม องค ประกอบเก ยวข องได แก หล กส ตร ว ธ การเร ยน การ สอนการประเม นผล เป นต น ท ศนา แขมมณ (2545, หน า 26 ) ให ความหมายว าการจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการจ ดการด านการเร ยนการสอน โดยให ท งผ สอนและผ เร ยนได ม ปฏ ส มพ นธ ซ งก นและก น การจ ดการเร ยนการสอนจะเน นการม ส วนร วมของผ เร ยน โดย พ จารณาจากหล กส ตร ผ สอน ผ เร ยน ว ธ การสอน และการประเม นผล ตลอดจนส อการ เร ยนการสอน เป นต น ช ช พ ประท มเว ยง (2547, หน า 36 ) กล าวว า การเร ยนการสอนม ความครอบคล ม ท งด านการวางแผนและก จกรรมท ผ สอน และผ เร ยนต องม ปฏ ส มพ นธ ต อก น ด งน นจ ง สร ปได ว า การเร ยนการสอน ค อ กระบวนการปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนก บผ เร ยน เพ อให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมตามจ ดม งหมาย ฮ ลส (Hills, 1982, p.245) ให คาจาก ดความของการเร ยนการสอนไว ว า เป น กระบวนการให การศ กษาแก ผ เร ยน โดยอาศ ยปฏ ส มพ นธ ระหว างอาจารย ก บน กศ กษา เมคเคชไน (Mckechnie, 1983, p. 158) กล าวว า การเร ยนการสอน หมายถ ง กระบวนการท ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนก บผ เร ยน เพ อให เก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรมตามจ ดประสงค ท กาหนดไว

17 เอลล สและเฮอร ส (Ellis & Hurs, 2002, p. 1016) กล าวถ งการจ ดการเร ยนการ สอนไว ว า หมายถ ง โครงสร างท แสดงถ งความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบต างๆ ท ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให เก ดผลท ต งเป าหมายไว แก ผ เร ยน จากความหมายของการจ ดการเร ยนการสอนของน กการศ กษาและน กว ชาการ อาจสร ปได ว า การจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง แบบแผนหร อล กษณะของการ ดาเน นการท แสดงถ งความส มพ นธ ของกระบวนการในการจ ดให ม การเร ยนการสอนใน สถาบ นอ ดมศ กษา ซ งประกอบด วย ด านหล กส ตร ด านการเร ยนการสอน ด านอาจารย ด านน กศ กษา ด านการว ดและประเม นผล และด านป จจ ยเก อหน น ท งน เพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดท งผ เร ยนและผ สอน 1.2 เป าหมายของการเร ยนการสอน เป าหมายของการจ ดการเร ยนการสอนน น ม น กว ชาการได กล าวถ งเป าหมายท สาค ญของการจ ดการเร ยนการสอน (อ ท มพร จามรมาร, 2541, หน า 6 7) ไว ด งน 1. เป าหมายของการเร ยนการสอนด านอาจารย ผ สอน 1.1 การเร ยนการสอนควรม เป าหมายเพ อถ ายทอดความร ว ฒนธรรม ประเพณ ต างๆ หร อถ ายทอดความร ความค ด ความเช อ ผ สอนท ม เป าหมายในกล มน ม กจะถ อว า ว ทยาการท ม ผ ค นพบน นด แล ว สมควรท ผ เร ยนจะต องเร ยนร ได แก หน งส อตารา ว ธ การ สอนท ใช ม กน ยมว ธ การสอนแบบบรรยาย 1.2 การเร ยนการสอนเพ อเตร ยมพลเม องของชาต ให เป นกาล งส าค ญท จะ พ ฒนาประเทศ 1.3 การเร ยนการสอนเพ อเตร ยมผ เร ยนประกอบอาช พ 1.4 การเร ยนการสอนเพ อแนะนา ช แนวทางให ผ เร ยนม เสร ภาพ โดยผ เร ยนม เสร ภาพอย างเต มท ท จะกาหนดเน อหาว ชา ผ สอนม หน าท คอยแนะนา ช วยเหล อกจ ด ส งแวดล อมให ผ เร ยน ผ เร ยนจะต องศ กษาด วยตนเอง 1.5 การเร ยนการสอนเพ อสอดคล องก บค ณภาพการศ กษา ม ประส ทธ ภาพและ ได มาตรฐาน

18 1.6 การเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาป ญญา ให น กศ กษาม ความร ความค ดม สต ป ญญาในการแก ป ญหา เป นคนด ม บ คล กล กษณะ ท ศนคต ค าน ยมและส ขภาพท ด น น ค อ พ ฒนาท งสมอง ร างกาย จ ตใจ และความสามารถ 2. เป าหมายการเร ยนการสอนด านผ เร ยน 2.1 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาได พ ฒนาสมอง ให ได ร บความร ให ให เก ดการค ดท เป นระบบ ค ดว เคราะห เป น ค ดแก ป ญหา พ ฒนาจ ตใจ เก ดสาน กถ ง ส วนรวมและร จ กร กษาส ทธ และหน าท ของตน 2.2 การเร ยนการสอนเป นว ธ การท ทาให ผ เร ยนได ฝ กฝนท กษะเพ อนาไปส การ ประกอบอาช พ 2.3 การเร ยนการสอนทาให ผ เร ยน เก ดการเร ยนร ท ต อเน อง ร จ กค นคว าหา ความร โดยการใช ส อท กร ปแบบ ทาให ได ความร ท ท นสม ย 2.4 การเร ยนการสอนทาให ผ เร ยน เก ดการเร ยนร ท ต อเน อง ร จ กค นคว าหา ความร โดยการใช ส อท กร ปแบบ ทาให ได ความร ท ท นสม ย 2.5 การเร ยนการสอนเพ อทาให ผ เร ยนม ว ฒ ภาวะทางอารมณ เห นค ณค าของ ตนเอง และยอมร บความค ดเห น เห นค ณค าของบ คคลอ น 2.6 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาเก ดความภาคภ ม ใจในความเป นคน ไทย ร กและหวงแหนว ฒนธรรมประเพณ ตลอดจนม จ ตสาน กในการอน ร กษ ส งแวดล อม 2.7 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาร จ กค ดว เคราะห แยกแยะท จะ ประย กต ความร สากล ว ฒนธรรมสากลมาปร บใช ให เหมาะสมก บสภาพส งคมและ ว ฒนธรรม 2.8 การเร ยนการสอนเพ อทาให น กศ กษาเก ดสมรรถนะเช งสากล ไม ว าจะเป น ด านภาษา การใช เทคโนโลย สารสนเทศ ตลอดจนสร างสรรค ในส งท ทาให ต างประเทศ ยอมร บ

19 จากเป าหมายของการเร ยนการสอนด งกล าวจะส งผลต อการดาเน นการจ ดการ เร ยนการสอน ว ธ การของผ สอนแต ละคนควรสอดคล องก บปร ชญาพ นธก จ เป าหมาย ของสถาบ น ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ว ตถ ประสงค ของว ชา ถ าว ตถ ประสงค ของ อาจารย ก บของน กศ กษาสอดคล องก น การเร ยนการสอนจะบรรล เป าหมายท ต องการ โดยคาน งถ งค ณภาพ การจ ดการเร ยนการสอนจะทาให การเร ยนการสอนน นม ท ง ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐานการศ กษา ด งน นผ สอนควรตรวจสอบและทบทวน เป าหมายอย เสมอ ควรม การออกแบบการเร ยนการสอนให เหมาะสมก บหล กส ตร ผ เร ยน และสถาบ น ตลอดจนอาจารย ผ สอนควรม ความร ด านการเร ยนการสอน จ ตว ทยาการ เร ยนการสอนและทฤษฎ การสอน 1.3 ความส าค ญของการจ ดการเร ยนการสอน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได กล าวถ ง การจ ดการศ กษาน นต องย ดหล กท ว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถ เร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการเร ยน การสอนต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตนเองได ตามธรรมชาต และเต มศ กยภาพ การจ ดการเร ยนการสอนจ งม ความสาค ญในด านต าง ๆ ด งน (ทบวงมหาว ทยาล ย, 2543, หน า 10-13) 1. ด านผ เร ยน การจ ดการเร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญม การ เตร ยมพร อมของผ เร ยนอย างต อเน อง ม การกาหนดค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค เพ อเป าหมายในการผล ตท ช ดเจน ฝ กให เร ยนม น ส ยใฝ ร ปล กฝ งพ ฒนาท กษะทางด าน เทคโนโลย ด านภาษาและการส อสาร พ ฒนาท กษะด านความค ดอย างม ว จารณญาณ การ ว เคราะห การแก ป ญหาและปล กฝ งจร ยธรรม 2. ด านผ สอน ทาให การสอนของอาจารย ม ประส ทธ ภาพโดยเน นประเม นผล เช ง สร างสรรค ส งเสร มให อาจารย ทาว จ ยท เก ยวก บการพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. ด านการเร ยนการสอน ม การจ ดร ปแบบและว ธ การสอนท หลากหลายและ เหมาะสมก บระด บของผ เร ยน ส งเสร มให ม การใช ส อประกอบการเร ยนข น

20 4. ด านหล กส ตร การจ ดหล กส ตรท หลากหลายตามความสนใจของผ เร ยน ซ ง ล กษณะเด นของหล กส ตรเหล าน ค อ ม ความย ดหย นส ง และม ความท นสม ยเน องจากม การพ ฒนาและปร บปร งอย เสมอ 5. ด านผ บร หาร ต วผ บร หารเองได ร บการพ ฒนาท กษะด านการจ ดการ และ เทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน อง กล าวโดยสร ป ความส าค ญของการจ ดการเร ยนการสอน ซ งเป นส วนหน งของ การจ ดการศ กษาท สมบ รณ จาเป นต องพ ฒนาอย ตลอดเวลา เพ อให เหมาะสมก บความ เจร ญก าวหน าทางว ทยาการด านต าง ๆ การจ ดการเร ยนการสอนน นม ความสาค ญอย าง ท จะส งเสร มในด านของผ เร ยนและผ สอน ตลอดจนการจ ดหล กส ตร และการบร หาร จ ดการให น กศ กษาได เก ดการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและประสบความสาเร จในท ส ด และส งผลต อค ณภาพของบ ณฑ ตท จะออกไปร บใช ส งคมให ม ความเจร ญก าวหน าต อไป 1.4 แนวค ดทฤษฎ เก ยวก บการปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ในการปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาน น ม ว ตถ ประสงค หล กท สาค ญ ค อ เป นการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ซ งในการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพจาเป นต องอาศ ย องค ประกอบด านป จจ ยต วป อน ด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและ ด านผลผล ต กล าวโดยสร ปในการจ ดการศ กษาได ด ต องพ ฒนาต อไปน (Ashworth & Harvey, 1994, pp ) 1. อาจารย ค ณภาพของอาจารย น บว าม ความส าค ญย งต อค ณภาพการศ กษา สาหร บด ชน บ งช ความม ค ณภาพของคณาจารย ได แก 1.1 จานวนอาจารย ท ม ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พ 1.2 ประสบการณ ด านว ชาการ ด านว ชาช พและด านการสอน 1.3 การพ ฒนาคณาจารย 1.4 ส ดส วนระหว างอาจารย ต อน ส ต/น กศ กษาสาหร บการสอนภาคทฤษฎ ใน ช นเร ยน

21 1.5 ส ดส วนระหว างอาจารย ต อน ส ต/น กศ กษาสาหร บการสอนภาคปฏ บ ต บน คล น ก 1.6 ผลการว จ ย 1.7 ผลงานทางว ชาการ 1.8 อาจารย ท ม ความร ท ท นสม ย 1.9 อาจารย ได ร บเสร ภาพตามส ทธ และเสร ภาพทางว ชาการ 2. ส งอานวยความสะดวก การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพจาเป นต องอาศ ยส ง เอ ออานวยความสะดวกต อการจ ดการเร ยนการสอน ซ งครอบคล มท งส งเอ ออานวยด าน ทร พยากรบ คคล อาคารสถานท ส าหร บการเร ยนและการส นทนาการ ส งท จะบ งช ถ ง ค ณภาพของส งเอ ออานวยความสะดวก ได แก 2.1 จานวนและประเภทของส งเอ ออานวยความสะดวก 2.2 ล กษณะห องเร ยน ท น งเร ยนและสภาพแวดล อมทางกายภาพ 2.3 สภาพแวดล อมและสถานท เพ อการออกกาล งกายและพ กผ อนหย อนใจ 2.4 ความปลอดภ ย 2.5 ความสะอาดและความเป นระเบ ยบ 2.6 การบร การด านว ชาการ 2.7 บรรยายกาศท กระต นการเร ยนร 2.8 ห องปฏ บ ต การ 2.9 ห องสม ดและบร การ จานวนหน งส อ วารสาร ขนาดห องสม ดและจานวน ท น งเพ อการศ กษาค นคว า 2.10 บ คคลสน บสน นการทางานของคณาจารย ได แก เลขาน การ และน ก เทคน ค 3. ว สด อ ปกรณ การจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพจะต องอาศ ยว สด อ ปกรณ ทาง การศ กษาท ม จานวนเพ ยงพอและเหมาะสมก บจานวนน กศ กษารวมท งสอดคล องก บ

22 ว ตถ ประสงค ของการเร ยนร สาหร บต วบ งช ถ งค ณภาพของว สด อ ปกรณ ทางการศ กษา ได แก 3.1 ความเหมาะสมของจานวนและประเภทว สด อ ปกรณ ทางการศ กษา 3.2 ว สด อ ปกรณ ทางการศ กษาอย ในสภาพท ด ใช การได หร อไม 3.3 ระบบการให บร การ การแนะนาเก ยวก บว ธ การใช 3.4 ความท นสม ยของว สด อ ปกรณ 3.5 ความปลอดภ ยในการใช 3.6 ส ดส วนระหว างจานวนน กศ กษาต ออ ปกรณ 4. การสอนและการเร ยนร ค ณภาพของการสอนน บว าเป นป จจ ยส าค ญต อ ค ณภาพการศ กษาและค ณภาพของดบ ณฑ ต สาหร บต วบ งช ท แสดงถ งค ณภาพการสอน ได แก 4.1 รายละเอ ยดของเน อหา 4.2 ความเช ยวชาญในว ชาท สอน 4.3 การะแนะนาหน งส ออ างอ งท ท นสม ยให น กศ กษาอ านเพ มเต ม 4.4 เน อหาท นามาสอนม ความท นสม ยและตรงตามความเป นจร งของหล ก ทฤษฎ 4.5 ท าทาง อ ร ยาบถเหมาะสม กระต นความสนใจ 4.6 นาเสนอหร ออธ บายได เข าใจแจ มแจ ง 4.7 กระต นให ผ เร ยนได ค ดและท ายทายการเร ยนร 4.8 คาน งถ งความแตกต างของผ เร ยนแต ละบ คคล 4.9 ม ท กษะในการใช ส อการสอน 4.10 เตร ยมการสอนมาอย างด 4.11 ม เอกสารประกอบการสอน 4.12 ผ เร ยนได แสดงให ทราบว าเข าใจบทเร ยนอย างแจ มแจ ง

23 5. มาตรฐานผลส มฤทธ ผลส มฤทธ การเร ยนร ของน กศ กษาม ความเป นมาตรฐาน หร อไม สามารถว ดได จาก 5.1 มาตรฐานของกลไกหร อกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน 5.2 ระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนร 5.3 การจ างงานบ ณฑ ตท สาเร จการศ กษา 6. การจ ดการและการควบค มค ณภาพ สถาบ นการศ กษาจะต องม ระบบการ จ ดการและระบบการควบค มค ณภาพการศ กษาเพ อให การจ ดการศ กษาของสถาบ นตรง ตามว ตถ ประสงค ของสถาบ น ได มาตรฐานเป นท ยอมร บของส งคมและม ความค มค าของ เง นลงท น สาหร บต วช ว ดค ณภาพของระบบการจ ดการและระบบควบค มค ณภาพ ได แก 6.1 ม แผนการดาเน นงานระด บสถาบ น คณะและภาคว ชา 6.2 วางแผนโดยอาศ ยม มมองแนวความค ดท งจากผ บร หารและคณาจารย 6.3 โปรแกรมการศ กษาตรงตามว ตถ ประสงค 6.4 คณาจารย ได ตระหน กถ งความสาค ญของแผน 6.5 ผ บร หารม ม มมองเช งอนาคตท ตรงก บความเป นจร ง 6.6 บ คลากรของสถาบ นบรรล ซ งความต องการ 6.7 ผ บร หารระด บส งเป นผ นาท ม ประส ทธ ภาพ 6.8 คณาจารย ได ร บภาระงานท เหมาะสม 6.9 คณาจารย ม ส มพ นธภาพท ด ต อก น 6.10 คณาจารย ได พบปะส งสรรค ก นเป นระยะ 6.11 ช องทางการต ดต อส อสารม ความช ดเจนและสะดวกรวดเร ว 7. น กศ กษา น กศ กษาจ ดเป นป จจ ยต วป อนท ม ผลต อส มฤทธ ผลการเร ยนและ ค ณภาพของบ ณฑ ต ส าหร บป จจ ยท ม ส วนเก ยวข องก บส มฤทธ ผลทางการเร ยนของ น กศ กษาซ งเป นต วช ว ดความม ค ณภาพ ประกอบด วย 7.1 ป จจ ยส วนบ คคล ได แก ส มพ นธ ภาพระหว างอาจารย ก บน กศ กษา ส มพ นธภาพภายในครอบคร ว สภาพทางด านเศรษฐก จของครอบคร วและความเป นผ ใฝ ร

24 7.2 ป จจ ยของโปรแกรมการศ กษา ได แก ลาด บท เล อก ตารางเวลาเร ยน เน อหา หล กส ตร รายงานและก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ความยากง ายและความท ายทายของ หล กส ตร 7.3 ป จจ ยด านสถาบ น ได แก ประเภทของสถาบ น ตาแหน งท ต งทางภ ม ศาสตร สภาพแวดล อมของอาคาร ส งอานวยความสะดวกและบร เวณเพ อการส นทนาการ ป จจ ยเหล าน เป นส วนส าค ญอย างย ง ท จะทาให การศ กษาท ดาเน นการอย ม ค ณภาพหร อไม ซ งในการปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพท เก ดจากการ จ ดการเร ยนการสอนและม ผลกระทบโดยตรงก บกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ค อ (ส พ ตรา ค หากาญจน, 2542, หน า 37) หล กส ตร ซ งเป นส งท กาหนดท ศทาง และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ ณฑ ตตามท ม งหว งไว เม อเป ดดาเน นการหล กส ตร 1. คณาจารย ม ความสาค ญในฐานะท เป นผ ถ ายทอดความร ท ศนคต และแนวค ดท ถ กต องให ก บน กศ กษา 2. ห องสม ด ม บทบาทในฐานะเป นแหล งองค ความร และส งเสร มพ ฒนาการทาง ว ชาการให แก น กศ กษาและเป นแหล งสร างเสร มล กษณะน ส ยการค นคว าด วยตนเอง ให ก บน กศ กษา 3. ส อการศ กษา เป นเคร องม อท จะทาให การเร ยนการสอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ม เน อหาครบถ วน ม มาตรฐาน และง ายต อการเข าใจ 4. อ ปกรณ การศ กษา เป นส งเสร มสร างท กษะความเข าใจและประสบการณ ใน การเร ยนร ทาให การเร ยนภาคทฤษฎ ม ความสมบ รณ ย งข น 5. การว ดและประเม นผลการศ กษา เป นเคร องม อท จะประเม นประส ทธ ภาพการ ร บร ของน กศ กษาและค ณภาพของการสอน จ งเป นส งท ต องควบค มและพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ 6. การว จ ยและการสร างองค ความร ใหม เป นป จจ ยสาค ญท จะพ ฒนาค ณภาพของ อาจารย และค ณภาพของเน อหาสาระท จะถ ายทอดรวมท งการสร างองค ความร ให เก ดข น ในสถาบ นการศ กษา

25 การจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพนอกจากองค ประกอบต าง ๆ ของการ จ ดการเร ยนการสอนจะต องม ค ณภาพแล ว ว ธ การจ ดการหร อกระบวนการท ทาให องค ประกอบเหล าน นม ค ณภาพค อ ส งท สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งต องดาเน นการ กล าวค อ การจ ดการเร ยนการสอนเป นการวางแผน ดาเน นการ ควบค ม สน บสน น และ ประเม นการเร ยนการสอนเพ อให การเปล ยนแปลงพฤต กรรมของน กศ กษาให เป นไปตาม เป าหมายท กาหนดไว ตามขอบเขตท จะเอ ออานวยให การเร ยนการสอนดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดการด านการเร ยนการสอนช วยกาหนดแนวทางการเร ยนการสอน การจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร การม ทร พยากรและส งอานวยความสะดวกการ สร างความเข าใจอ นด ระหว างอาจารย น กศ กษา ผ ปกครองและสมาช กช มชน และการได ข อม ลเพ อการประเม นและปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน ให ม ค ณภาพ ย งข นต อไป 2. แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น 2.1 ความหมายของความค ดเห น สงวน คารศ. (2551). กล าวว า ความค ดเห นเป นการแสดงออกโดยการพ ดหร อ เข ยนเก ยวก บท ศนคต หร อความเช อหร อค าน ยมของบ คคล ความค ดเห นไม เหม อน ท ศนคต ตรงท ไม จ าเป นต องแสดงความร อารมณ หร อการแสดงพฤต กรรมท จะ ตอบสนองต อส งส งหน ง เป นคาพ ดพร อมเหต ผลท บ คคลค ดข นมา และถ าไม ม คนเห น ด วยก อาจเปล ยนคาพ ดด งกล าวได ด งน น บ คคลท ม ท ศนะคต หร อความเช อหร อค าน ยม อย างใดอย างหน ง แต ถ าไม แสดงความค ดเห นออกมา ก จะไม ม บ คคลใดทราบเลยว า บ คคลน นม ท ศนคต ความเช อหร อค าน ยมเช นใด ประกายเพชร ไกรฤกษ.(2550).สร ปว าความหมายของความค ดเห นว า เป นสภาพ ความร ส กท บ คคลใดบ คคลหน งม ต อส งใดส งหน ง ในเวลาใด เวลาหน ง ซ งอาจเป นผลมา จากความร การร บร ประสบการณ ท บ คคลน นได ร บมา โดยบ คคลน นอาจจะแสดง ออกมาทางใดทางหน ง ไม ว าจะเป นการพ ด ล กษณะท าทาง หร อไม แสดงออกเลยก ได

26 2.2 ประเภทของความค ดเห น ข ตต ยา ภ ทรพรพ นธ.(2551).ได จาแนกความค ดเห นเป น 2 ประการด วยก นค อ 1) ความค ดเห นเช งบวกส ด-เช งลบส ด (Extreme Opinion) เป นความค ดเห นท เก ด จากการเร ยนร และประสบการณ ซ งสามารถทราบท ศทางได ท ศทางบวกส ด ได แก ความร ก จนหลงท ศ ท ศทางลบส ด ได แก ความร งเก ยจ ความค ดเห นน ร นแรงเปล ยนแปลงยาก 2) ความค ดเห นจากความร ความเข าใจ (Cognitive Contents) การม ความค ดเห น ต อส งใดส งหน งข นอย ก บความร ความเข าใจท ม ต อส งน น เช น ความร ความเข าใจในทาง ท ด ชอบ ยอมร บ เห นด วย ความร ความเข าใจในทางท ด ไม ด ได แก ไม ชอบ ไม ยอมร บ ไม เห นด วย 2.3 ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อความค ดเห น ภ ทรล ตา บ วระภา.(2550).ได สร ปป จจ ยพ นฐานท ม อ ทธ พลต อความค ดเห นของ บ คคลซ งทาให บ คคลแต ละคนแสดงความค ดเห นท เหม อนก นหร อแตกต างก นไว ด งน 1. ป จจ ยส วนบ คคล ได แก 1) ป จจ ยทางพ นธ กรรมและร างกาย ค อ เพศ อว ยวะ ความครบคร นสมบ รณ ของอว ยวะต าง ๆ ค ณภาพของสมอง 2) ระด บการศ กษา การศ กษาม อ ทธ พลต อการแสดงออกซ งความค ดเห นและ การศ กษาทาให บ คคลท ม ความร ในเร องต างๆ ข นและคนท ม ความร ม กจะม ความ ค ดเห นในเร องต างๆ อย างม เหต ผล 3) ความเช อ ค าน ยมและเจตคต ของบ คคลต อเร องต างๆ ซ งอาจจะได จากการ เร ยนร จากกล มบ คคลในส งคมหร อจากการอบรมส งสอนของครอบคร ว 4) ประสบการณ เป นส งท ก อให เก ดการเร ยนร ทาให ม ความร ความเข าใจใน หน าท และความร บผ ดชอบต องาน ซ งจะส งผลต อความค ดเห น 2. ป จจ ยด านส งแวดล อม ได แก

27 1) ส อมวลชน ได แก ว ทย โทรท ศน หน งส อพ มพ ฯลฯ ส งต างๆ เหล าน ม อ ทธ พลอย างต อความค ดเห นของบ คคล เป นการได ร บข าวสาร ข อม ลต างๆ ของแต ละบ คคล 2) กล มและส งคมท เก ยวข อง ม อ ทธ พลต อความค ดเห นของบ คคล เพราะเม อ บ คคลอย ในกล มใดหร อส งคมใด ก ต องยอมร บและปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ของกล มหร อ ส งคม ซ งทาให บ คคลน นม ความเห นไปตามกล มหร อส งคมท อย 3) ข อเท จจร งในเร องต างๆ หร อส งต างๆ ท บ คคลแต ละคนได ร บท งน เพราะ ข อเท จจร งท แต ละบ คคลได ร บแตกต างก น ก จะม ผลต อการแสดงความค ดเห นท แตกต างก น 2.4. การว ดความค ดเห น ดวงเพ ญ ท คห ต.(2550).ได เข ยนเอกสารประกอบการเร ยนการสอนของคณะ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เร องการเก บรวบรวมข อม ลโดยการว ดว ามาตรว ด เจตคต หร อท ศนคต หร อความค ดเห นท น ยมใช อย างแพร หลายม 4 ว ธ ค อ 1. ว ธ ค ดแบบสเกล ว ดความต างทางศ พท (S-D Scale = Semantic differential scale) เป นว ธ ว ดท ศนคต หร อความค ดเห น โดยอาศ ยค ณสมบ ต ท ม ความหมายตรงก น ข าม เช น ด เลว ขย น ข เก ยจ เป นต น 2. ว ธ เค ร ทสเกล (Liket Scale) เป นว ธ สร างมาตรว ดท ศนคต หร อความค ดเห นท น ยมก นท ส ด เพราะเป นว ธ สร างมาตรว ดท ง าย ประหย ดเวลา ผ ตอบเวลา ผ ตอบแบบ สามารถแสดงท ศนคต ในทางท ชอบหร อไม ชอบ โดยย ดอ นด บความชอบหร อไม ชอบ ซ ง อาจม คาตอบให เล อก 5 หร อ 4 คาตอบ และให คะแนน หร อ ตามลาด บ 3. ว ธ ก ทแมนสแกล (Guttman Scale) เป นว ธ สร างมาตรว ดท ศนคต หร อความ ค ดเห นในแนวเด ยวก น และสามารถจ ดอ นด บท ศนคต ส ง ต า แบบเปร ยบเท ยบก นและ ก นได อย างต าส ดหร อส งส ด และแสดงถ งการสะสมของข อความค ดเห น

28 4. ว ธ เทอร สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป นว ธ การสร างมาตรว ดออกเป น ปร มาตรแล วเปร ยบเท ยบตาแหน งความค ด หร อท ศนคต ไปในทางเด ยวก น และเสม อน เป น Scale ท ม ช วงห างก น 2.5 ทฤษฎ เก ยวก บความค ดเห น ภ ทรล ตา บ วระภา.(2550). กล าวว า การท บ คคลม ท ศนคต อย างไรน นเก ดจากความ สอดคล องขององค ประกอบของท ศนคต ท งด านความค ด ความเข าใจ ความร ส ก พฤต กรรม และองค ประกอบใด เก ดความไม สอดคล องข นจะทาให องค ประกอบอ นเปล ยนไปด วย และท ศนคต ก จะเปล ยนไป ความสอดคล องเก ดข นในล กษณะท ความค ดก บความร ส กของ บ คคลสอดคล องก น ท ศนคต ท ม ต อส งต างๆ จะคงท แต เม อใดท ความค ดก บความร ส กเก ด ข ดแย งก น จนถ งระด บบ คคลไม สามารถจะทนต อไปได บ คคลก จะลดการข ดแย งโดยการ คงท ศนคต ของตนไว โดยไม ร บร ข อม ลใดๆ ท จะทาให เก ดการข ดแย งข นและแยกแยะ และเล อกร บเฉพาะข อม ลท สอดคล องก บความร ส กความค ดของตน 3. งานว จ ยท เก ยวข อง 2.3 งานว จ ยท เก ยวข อง (จ ย หย นเหมย,2550) ได ศ กษาความค ดเห นของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พ บ ลสงครามท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนภาษาของอาจารย ชาวต างประเทศกล ม ต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาท เร ยนภาษาอ งกฤษก บอาจารย ชาว ต างประเทศ ซ งเป นน กศ กษาสาขาศ ลปะศาสตร โปรแกรมว ชาภาษาอ งกฤษ ภาษาญ ป น อ ตสหกรรมท องเท ยว ช นป ท 1 ช นป ท 2 ป ท 3 และป ท 4 ของมหาว ทยาล ยราชภ ฎพ บ ล สงคราม ป การศ กษา 2549 จานวน 246 คน ส มต วอย างโดยใช ว ธ การส มแบบแบ งช น เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล ได แก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท เก ยวก บ ความค ดเห นของน กส กษาท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอนภาษาของอาจารย ชาว ต างประเทศท ผ ว จ ยสร างข นเอง จานวน 70 ข อ ม ล กษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ เก นรวบรวมข อม ลโดย

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ ห วข อว จ ย การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอนว ชาการออกแบบ โปรแกรมใช คอมพ วเตอร ช วยสอนสาหร บน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 2 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ กก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

การใช อ นเทอร เน ตเพ อเพ มพ นท กษะภาษาอ งกฤษของน กศ กษาใน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล

การใช อ นเทอร เน ตเพ อเพ มพ นท กษะภาษาอ งกฤษของน กศ กษาใน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล การใช อ นเทอร เน ตเพ อเพ มพ นท กษะภาษาอ งกฤษของน กศ กษาใน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ดร. พรพ ไล เต มส นสว สด งานว จ ยน ได ร บท นอ ดหน นจากงบประมาณเง นรายได คณะศ ลปศาสตร ประจาป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการภาษ อากร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชานโยบายสาธารณะ

More information

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า

สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า การศ กษาการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ของโรงเร ยนว ดจ นทร ประด ษฐาราม ส งก ดส าน กงานเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ทรรศน ย วราห ค า เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS)

รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS) รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS) โดย ธ ระดา อด ศ ย ภ ญโญ โทว ชา ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ในการว จ ยใด ๆ ท ผ ว จ ยจะสามารถนาข อม ลท เก บรวบรวมได มาใช ตอบป ญหาการว จ ย ท กาหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความสอดคล องตามว ตถ ประสงค ของการว จ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ประจาป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา Quality Assurance Nakhon Pathom Rajabhat University (QANPRU) คาน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาว จ ยเร องระด บความค ดเห นของบ คลากรต อการจ ดการของคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว าเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง น ามาใช สน บส นนการว

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information