การจ ดการเร ยนร แบบ e-learning ด วย Moodle-LMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการเร ยนร แบบ e-learning ด วย Moodle-LMS"

Transcription

1 ว ทธ ศ กด โภชน ก ล ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 21 ส งหาคม 2550 ส งคมเทคโนโลย สารสนเทศ IT (Information Technology) ได ม ว ว ฒนาการและการเปล ยนแปลง เก ดข นตามล าด บ ขณะน ก จะม ว ถ ของการพ ฒนาการเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและซ บซ อนมากกว า ย คใดๆท ผ านมา ซ งท งน ต องระดมสมอง สรรพก าล งท งมวลเพ อท จะให เก ดการพ ฒนาประเทศ เพ อ การเตร ยมความพร อมส าหร บการแข งข นในเวท โลก ประเทศไทยได เตร ยมความพร อมเข าส ศตวรรษท 21 แล ว โดยม การปร บเปล ยนเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย สารสนเทศท ม ผลต อภาคธ รก จการศ กษา ส งคม ซ งเน นการให ความสะดวกในด านการบร หารจ ดการ และให เก ดความคล องต วต อการด าเน นงานไปใน ท ศทางท สอดคล องก น จ งได วางนโยบาย e-thailand ข น เพ อเป ดประต ส การพ ฒนาประเทศ ท งน ได เน น นโยบายหล กทางด านส งคมเพ อลดช องว างทางส งคม เป ดเสร ทางการค าอ เล กทรอน กส นโยบายระหว าง ประเทศ ผล กด นโครงสร างพ นฐานสารสนเทศ หน งในนโยบายของ e-thailand ค อการส งเสร มพ ฒนา ส งคม ส งท ควรจะค าน งถ งก ค อ e-education เป นการให การศ กษาแก มน ษย ให ม ความร ความสามารถ ในด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อน ามาปร บใช ในท กส วนงานในวงการไอท ซ งม การน าหล กการ 2 ประเภท ใหญ ๆด งน ค อ 1. e-mis ด านการบร หารงาน เป นการน าไปใช ด านการบร หารงานและการจ ดการศ กษา เน นด าน การจ ดพ มพ เอกสาร ท าฐานข อม ล การประมวลผล เพ อจ ดท าสารสนเทศทางการศ กษา ส าหร บการ ประกอบการต ดส นใจของผ บร หารในท กระด บ 2. e-learning เป นการน าไอท ไปใช ในด านการส งเสร มประส ทธ ภาพด านการเร ยนการสอนใน หลากหลายร ปแบบ เช น การน าม ลต ม เด ยมาใช เป นส อการสอนของคร /อาจารย ให น กเร ยนเร ยนร ค นคว า ด วยตนเอง ด วยการเร ยนผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร อ นเทอร เน ต

2 2 ความหมายของ E-Learning ถนอมพร (ต นพ พ ฒน ) เลาหจร ลแสง (2545) ให ความหมายของ e-learning เป น2 ล กษณะ ด วยก น ได แก 1. ความหมายโดยท วไป ส าหร บความหมายโดยท วไป ค าว า E-Learning จะครอบคล มความหมายท กว างมาก กล าวค อ จะหมายถ ง การเร ยนในล กษณะใดก ได ซ งใช การถ ายทอดเน อหาผ านทางอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ไม ว าจะเป น คอมพ วเตอร เคร อข ายอ นเทอร เน ต อ นทราเน ต เอ กซทราเน ต หร อ ทางส ญญาณโทรท ศน หร อ ส ญญาณดาวเท ยม (Satellite) ก ได ซ งเน อหาสารสนเทศ อาจอย ในร ปแบบการเร ยนท เราค นเคยก นมา พอสมควร เช น คอมพ วเตอร ช วยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว บ (Web Based Instruction) การเร ยนออนไลน (On-line Learning) การเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยม หร ออาจอย ในล กษณะ ท ย งไม ค อยเป นท แพร หลายน ก เช น การเร ยนจาก ว ด ท ศน ตามอ ธยาศ ย (Video On-Damand) เป นต น 2.ความหมายเฉพาะเจาะจง ส วนความหมายเฉพาะเจาะจงน น คนส วนใหญ เม อกล าวถ ง e-learning ในป จจ บ นจะหมายเฉพาะ ถ ง การเร ยนเน อหาหร อสารสนเทศส าหร บการสอนหร อการอบรม ซ งใช น าเสนอด วยต วอ กษร ภาพน ง ผสมผสานก บการใช ภาพเคล อนไหวว ด ท ศน และเส ยง โดยอาศ ยเทคโนโลย ของเว บ (Web Technology) ในการถ ายทอดเน อหา รวมท งการใช เทคโนโลย ระบบการจ ดการคอร ส (Course Management System) ในการบร หารจ ดการงานสอนด านต าง ๆ เช น การจ ดให ม เคร องม อการส อสารต าง ๆ เช น , webboard ส าหร บต งค าถาม หร อแลกเปล ยนแนวค ดระหว างผ เร ยนด วยก น หร อก บว ทยากร การจ ดให ม แบบทดสอบ หล งจากเร ยนจบ เพ อว ดผลการเร ยน รวมท งการจ ดให ม ระบบบ นท ก ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล การเร ยน โดยผ เร ยนท เร ยนจาก e-learning น ส วนใหญ แล วจะศ กษาเน อหาในล กษณะออนไลน ซ งหมายถ งจากเคร องท ม การเช อมต อก บระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร การน าเสนอเน อหาบทเร ยน e-learning ส าหร บ e-learning สามารถถ ายทอดเน อหาได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. ระด บเน นข อความออนไลน (Text Online) หมายถ ง เน อหาของ e-learning ในระด บน จะอย ในร ป ของข อความเป นหล ก e-learning ในล กษณะน จะเหม อนก บการสอนบนเว บ (WBI) ท เน นเน อหาท ข อความ ต วอ กษรเป นหล ก ซ งม ข อด ก ค อ การประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการผล ตเน อหาและการบร หาร จ ดการรายว ชา โดยผ สอนหร อผ เช ยวชาญ เน อหาสามารถผล ตได ด วยตนเอง

3 3 2. ระด บรายว ชาออนไลน เช งโต ตอบและประหย ด (Low Cost Interactive Online Course) หมายถ ง เน อหาของ e-learning ในระด บน จะอย ในร ปของต วอ กษร ภาพ เส ยง และว ด ท ศน ท ผล ตข นมาอย างง าย ๆ ประกอบการเร ยนการสอน e-learning ในระด บหน งและสองน ควรจะต องม การพ ฒนา CMS ท ด เพ อช วย ผ สอนหร อผ เช ยวชาญด านเน อหาในการสร างและปร บเน อหาให ท นสม ยได อย างสะดวกด วยตนเอง 3. ระด บรายว ชาออนไลน ค ณภาพส ง (High Quality Online Course) หมายถ ง เน อหาของ e- Learning ในระด บน จะอย ในร ปของม ลต ม เด ยท ม ล กษณะม ออาช พ กล าวค อ การผล ตต องใช ท มงานในการ ผล ตท ประกอบด วย ผ เช ยวชาญเน อหา (content experts) ผ เช ยวชาญการออกแบบการสอน (Instructional designers) และผ เช ยวชาญการผล ตม ลต ม เด ย (Multimedia experts) ซ งหมายรวมถ ง โปรแกรมเมอร (Programmer) น กออกแบบกราฟ ก (Graphic designers) และ/หร อ ผ เช ยวชาญในการผล ตแอน ช น (Animation experts) e-learning ในล กษณะน จะต องม การใช เคร องม อหร อโปรแกรมเฉพาะเพ มเต มส าหร บ ท งในการผล ตและเร ยกด เน อหาด วย ต วอย างโปรแกรมในการผล ต เช น Macromedia Flash โปรแกรม Flash Player และโปรแกรม Real Player Plus เป นต น ล กษณะส าค ญของ e-learning ล กษณะส าค ญของ e-learning ท ด ประกอบไปด วยล กษณะส าค ญ ด งน 1. Anywhere, Anytime หมายถ ง e -Learning ควรต องช วยขยายโอกาสในการเข าถ งเน อหาการ เร ยนร ของผ เร ยนได จร ง ในท น หมายรวมถ งการท ผ เร ยนสามารถเร ยกด เน อหาตามความสะดวกของผ เร ยน ยกต วอย าง เช น ในประเทศไทย ควรม การใช เทคโนโลย การน าเสนอเน อหาท สามารถเร ยกด ได ท งขณะท ออนไลน (เคร องม การต อเช อมก บเคร อข าย) และในขณะท ออฟไลน (เคร องไม ม การต อเช อมก บเคร อข าย) 2. Multimedia หมายถ ง e -Learning ควรต องม การน าเสนอเน อหาโดย ใช ประโยชน จากส อประสม เพ อช วยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผ เร ยนเพ อให เก ดความคงทนในการเร ยนร ได ด ข น 3. Non-linear หมายถ ง E-Learning ควรต องม การน าเสนอเน อหาในล กษณะท ไม เป นเช งเส นตรง กล าวค อ ผ เร ยน สามารถเข าถ งเน อหาตามความต องการโดย e -Learning จะต องจ ดหาการเช อมโยงท ย ดหย นแก ผ เร ยน 4. Interaction หมายถ ง e-learning ควรต องม การเป ดโอกาสให ผ เร ยนโต ตอบ (ม ปฏ ส มพ นธ ) ก บ เน อหาหร อก บผ อ นได กล าวค อ - e-learning ควรต องม การออกแบบก จกรรมซ งผ เร ยนสามารถโต ตอบก บเน อหา รวมท งม การ จ ดเตร ยมแบบฝ กห ด และแบบทดสอบให ผ เร ยนสามารถตรวจสอบความเข าใจด วยตนเองได - e -Learning ควรต องม การจ ดหาเคร องม อในการให ช องทางแก ผ เร ยนในการต ดต อส อสารเพ อ การปร กษา อภ ปราย ซ กถาม แสดงความค ดเห นก บผ สอน ว ทยากร ผ เช ยวชาญ หร อเพ อน ๆ

4 4 5. Immediate Response หมายถ ง e-learning ควรต องม การออกแบบให ม การทดสอบ การว ดผล และการประเม นผล ซ งให ผลป อนกล บโดยท นท แก ผ เร ยนไม ว าจะอย ในล กษณะของแบบทดสอบก อนเร ยน (Pre-test) หร อแบบทดสอบหล งเร ยน (Posttest) เป นต น ข อได เปร ยบของ e-learning 1. e-learning ช วยให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น เพราะการถ ายทอด เน อหาผ านทางม ลต ม เด ยสามารถท าให ผ เร ยนเก ดการ เร ยนร ได ด กว าการเร ยนจากส อข อความเพ ยงอย าง เด ยว หร อจากการสอน ภายในห องเร ยนของผ สอนซ งเน นการบรรยายในล กษณะ Chalk and Talk โดยเม อ เปร ยบเท ยมก บ e-learning ท ได ร บการออกแบบและผล ตมาอย างม ระบบจะช วยท าให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพมากกว าในเวลาท เร วกว า 2. e-learning ช วยท าให ผ สอนสามารถตรวจสอบความก าวหน าพฤต กรรมการเร ยนของผ เร ยนได อย างละเอ ยดและตลอดเวลา เน องจาก e-learning ม การจ ดหาเคร องม อ (Course Management Tool) ท สามารถท าให ผ สอนต ดตาม การเร ยนของผ เร ยนได 3. e-learning ช วยท าให ผ เร ยนสามารถควบค มการเร ยนเร ยนของตนเองได เน องจากการน าเอา เทคโนโลย Hypermedia มาประย กต ใช ซ งม ล กษณะการเช อมโยงข อม ลไม ว าจะเป นในร ปของข อความ ภาพน ง เส ยง กราฟ ก ว ด ท ศน ภาพเคล อนไหวท เก ยวเน องก นเข าไว ด วยก นในล กษณะท ไม เป นเช งเส น (Non-Linear) ท าให Hypermedia สามารถน าเสนอเน อหาในร ปแบบใยแมงม มได ด งน นผ เร ยนจ งสามารถ เข าถ งข อม ลใดก อนหร อหล งก ได โดยไม ต องเร ยงล าด บและเก ดความสะดวกในการเข าถ งของผ เร ยน อ กด วย 4. e-learning ช วยท าให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ตามจ งหวะของตน (Self-paced Learning) เน องจากการน าเสนอเน อหาในร ปแบบ Hypermedia เป ดโอกาสให ผ เร ยนสามารถควบค มการเร ยนร ของตน ในด านของล าด บการเร ยนได (Sequence) ตามพ นฐานความร ความถน ด และความสนใจของตน นอกจากน ผ เร ยนย งสามารถเล อกเร ยนเน อหา เฉพาะบางส วนท ต องการทบทวนได โดยไม ต องเร ยนในส วนท เข าใจ แล ว ซ งถ อว าผ เร ยนได ร บอ สระในการควบค มการเร ยนของตนเอง จ งท าให ผ เร ยนได เร ยนร ตามจ งหวะของ ตนเอง 5. e-learning ช วยท าให เก ดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บคร ผ สอน และก บเพ อน ๆ ได เน องจาก E-Learning ม เคร องม อต าง ๆ มากมาย เช น Chat Room, Web Board, เป นต น ท เอ อต อการโต ตอบ (Interaction) ท หลากหลาย นอกจากน นe-Learning ท ออกแบบมาเป นอย างด จะเอ อให เกอดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บเน อหาได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น การออกแบบเน อหาในล กษณะเกม หร อการจ าลอง เป นต น

5 5 6. e-learning ช วยส งเสร มให เก ดการเร ยนร ท กษะใหม ๆ รวมท งเน อหาท ม ความท นสม ย และ ตอบสนองต อเร องราวต าง ๆ ในป จจ บ นได อย างท นท เพราะการท เน อหาการเร ยนอย ในร ปของข อความ อ เล กทรอน กส (e-text) ซ งได แก ข อความ ซ งได ร บการจ ดเก บ ประมวลผล น าเสนอ และเผยแพร ทาง คอมพ วเตอร ท าให ม ข อได เปร ยบส ออ น ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย างย งในด านของความสามารถ ใน การปร บปร งเน อหาสารสนเทศให ท นสม ยได ตลอดเวลา การเข าถ งข อม ล ท ต องการด วยความสะดวก รวดเร ว และความคงทนของข อม ล 7. e-learning ท าให เก ดร ปแบบการเร ยนท สามารถจ ดการเร ยนการสอนให แก ผ เร ยนในวงกว าง มากข น เพราะผ เร ยนใช การเร ยนล กษณะ e-learning จะไม ม ข อจ าก ดในด านการเด นทางมาศ กษาในเวลาใด เวลาหน ง และสถานท ใดสถานท หน ง ด งน น e-learning จ งสามารถน าไปใช เพ อสน บสน นการเร ยนร ตลอด ช ว ต (Life Long Learning) ได และย งไปกว าน นย งสามารถน า e-learning ไปใช เพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนท ขาดโอกาสทางการศ กษา ในระด บอ ดมศ กษาได เป นอย างด 8. e-learning ท าให สามารถลดต นท นในการจ ดการศ กษาน น ๆ ได ในกรณ ท ม การจ ดการเร ยน การสอนส าหร บผ เร ยนท ม จ านวนมาก และเป ดกว างให สถาบ นอ น ๆ หร อบ คคลท วไปเข ามาใช e-learning ได ซ งจะพบว าเม อต นท นการผล ต e-learning เท าเด ม แต ปร มาณผ เร ยนม ปร มาณเพ มมากข น หร อขยายวง กว างการใช ออกไป ก เท าก บเป นการลดต นท นทางการศ กษาน นเอง ข อพ งระว ง การไม ท าความเข าใจอย างถ องแท ถ งความหมาย ว ธ การรวมไปถ งร ปแบบระด บการใช งาน และ เทคโนโลย ท เก ยวข องก บ e-learning และน าไปใช (Implement) ตามกระแสน ยมก อาจจะส งผลในทางลบ ต าง ๆ แทนท ข อได เปร ยบท งหมดท พ งกล าวมาด งน น 1. ผ สอนท น า e-learning ไปใช ในล กษณะของส อเสร ม โดยไม ม การ ปร บเปล ยนว ธ การสอนเลย กล าวค อ ผ สอนย งคงใช แต ว ธ การบรรยายในท กเน อหา และส งให ผ เร ยนไปทบทวนจาก e-learning หาก e-learning ไม ได ออกแบบให จ งใจผ เร ยนแล ว ผ เร ยนคงใช อย พ กเด ยวก เล กไปเพราะ ไม ม แรงจ งใจใด ๆ ในการใช e-learning ก จะกลายเป นการลงท นท ไม ค มค าแต อย างใด 2. ผ สอนจะต องเปล ยนบทบาทจากการเป นผ ให (Impart) เน อหาแก ผ เร ยน มาเป น (Facilitator) ผ ช วยเหล อและให ค าแนะน าต าง ๆแก ผ เร ยน พร อมไปก บการเป ดโอกาสให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ด วยตนเอง จาก e-learning ท งน หมายรวมถ ง การท ผ สอนควรม ความพร อมทางด านท กษะคอมพ วเตอร และร บผ ดชอบ ต อการสอนโดยไม ท งผ เร ยน 3. การลงท นในด านของ e-learning ต องครอบคล มถ งการจ ดการให ผ สอนและผ เร ยนสามารถ เข าถ งเน อหาและการต ดต อส อสารออนไลน ได สะดวก ส าหร บ E-Learning แล วผ สอนหร อผ เร ยนท ใช ร ปแบบการเร ยนในล กษณะน จะต องม ส งอ านวยความสะดวก (Facilities) ต าง ๆ ในการเร ยนท พร อมเพร ยง

6 6 และม ประส ทธ ภาพ เช น ผ สอนและผ เร ยนสามารถต ดต อส อสารก บผ อ นได และสามารถเร ยกด เน อหา โดยเฉพาะอย างย ง ในล กษณะม ลต ม เด ยได อย างครบถ วนด วยความเร วพอสมควร เพราะหากปราศจากข อ ได เปร ยบในการต ดต อส อสารและการเข าถ งเน อหาได สะดวก รวมท งข อได เปร ยบส ออ น ๆ ในล กษณะใน การน าเสนอเน อหา เช น ม ลต ม เด ยแล วน นผ เร ยนและผ สอนก อาจไม เห นความจ าเป นใด ๆ ท ต องใช e-learning 4. การออกแบบ e-learning ท ไม เหมาะสมก บล กษณะของผ เร ยน เช น ผ เร ยนระด บอ ดมศ กษาใน บ านเรา ซ งส วนใหญ อย ในว ยร น e-learning จะต องได ร บการออกแบบตามหล กจ ตว ทยาการศ กษา กล าวค อ จะต องเน นให ม การออกแบบให ม ก จกรรมโต ตอบอย ตลอดเวลา ไม ว าจะเป นก บเน อหาเองห บ ผ เร ยนอ น ๆ หร อก บผ สอนก ตาม นอกจากน นแล วการออกแบบการน าเสนอเน อหาทางคอมพ วเตอร นอกจากจะต องเน นให เน อหาม ความถ กต องช ดเจนย งคงจะต องเน นให ม ความน าสนใจ สามารถด งด ดความ สนใจของผ เร ยนได ต วอย างเช น การออกแบบน าเสนอโดยใช ม ลต ม เด ย รวมท งการน าเสนอในล กษณะ Non-linear ซ งผ เร ยนสามารถเล อกท จะเร ยนเน อหาก อนหล งได ตามความต องการ องค ประกอบของ e-learning ในการออกแบบพ ฒนา e-learning ประกอบไปด วย 4 องค ประกอบหล ก ได แก 1. เน อหา (Content) เน อหาเป นองค ประกอบส าค ญท ส ดส าหร บ e-learning ค ณภาพของการเร ยน การสอนของ e-learningและการท ผ เร ยนจะบรรล ว ตถ ประสงค การเร ยนในล กษณะน หร อไม อย างไร ส งส าค ญท ส ดก ค อ เน อหาการเร ยนซ งผ สอนได จ ดหาให แก ผ เร ยนซ งผ เร ยนม หน าท ในการใช เวลาส วนใหญ ศ กษาเน อหาด วยตนเอง เพ อท าการปร บเปล ยน (Convert) เน อหาสารสนเทศท ผ สอนเตร ยมไว ให เก ดเป น ความร โดยผ านการค ดค นว เคราะห อย างม หล กการและเหต ผลด วยต วของผ เร ยนเอง ซ งองค ประกอบของ เน อหาท ส าค ญ ได แก 1.1 โฮมเพจหร อเว บเพจแรกของเว บไซต องค ประกอบแรกของเน อหา ซ งการออกแบบโฮมเพจให สวยงามและตามหล กการการออกแบบเว บเพจเพราะการออกแบบเว บเพจท ด เป นป จจ ยหน งท จะส งผลให ผ เร ยนม ความสนใจท จะกล บมาเร ยนมากข น นอกจากความสวยงามแล ว ในโฮมเพจย งคงต องประกอบ ไปด วยองค ประกอบท จ าเป นด งน - ค าประกาศ/ค าแนะน าการเร ยนทาง e-learning โดยรวม ในท น อาจย งไม ใช ค าประกาศหร อ ค าแนะน าการเร ยนท เฉพาะเจาะจง ส าหร บว ชาใด ๆ เพราะผ สอนจะสามารถไปก าหนดประกาศ หร อค าแนะน าท ส าค ญต าง ๆ ด วยตนเองไว ในส วนของรายว ชาท ตนร บผ ดชอบ ซ งผ เร ยนจะได อ าน ข อความหล งจากท ผ เร ยนเข าใช ระบบและเล อกท จะไปย งรายว ชาน น ๆ แล ว นอกจากน ในส วนน ย ง อาจเพ มข อความท กทายต อนร บผ เร ยนเข าส การเร ยนทาง e-learning ได

7 7 - ระบบส าหร บใส ช อผ เร ยนและรห สล บส าหร บเข าใช ระบบ (Login) กล องส าหร บการใส ช อผ เร ยน และรห สล บน ควรวางไว ในส วนบนของหน าท เห นได ช ดเพ อให ง ายต อการเข าใช ระบบของผ เร ยน - รายละเอ ยดเก ยวก บโปรแกรมท จ าเป นส าหร บการเร ยกด เน อหาอย างสมบ รณ ซ งควรแจ งให ผ เร ยน ทราบล วงหน าเก ยวก บโปรแกรมต าง ๆ พร อมท งส งจ าเป นอ น ๆ เช น การปร บค ณสมบ ต หน าจอ เป นต น ท ผ ใช ต องท าในการเร ยกด เน อหาต าง ๆ ได - ช อหน วยงาน และว ธ การต ดต อก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ ควรม การแสดงช อผ ร บผ ดชอบ รวมท ง ว ธ การในการต ดต อกล บมาย งผ ร บผ ดชอบ ท งน เพ อให ผ เข ามาเร ยนหร อเย ยมชมสามารถท จะส ง ข อความ ค าต ชม รวมท งป อนกล บต าง ๆ ท อาจม ส งมาย งหน วยงานท ร บผ ดชอบได - ควรม การแสดงว นท และเวลาท ท าการปร บปร งแก ไขเว บไซต คร งล าส ด เพ อประโยชน ส าหร บ ผ เร ยนในการอ างอ ง - เคาน เตอร เพ อน บจ านวนผ เร ยนท เข ามาเร ยน ส วนน ผ สร างสามารถท จะเล อกใส ไว หร อไม ก ได แต ข อด ของการม เคาน เตอร นอกจากจะช วยผ ออกแบบในการน บจ านวนผ เข ามาในเว บไซต แล ว ย ง อาจช วยกระต นให ผ เร ยนร ส กอยากท จะกล บเข ามาเร ยนอ กหากม ผ เร ยนเข ามาร วมเร ยนการมาก ๆ 1.2 หน าแสดงรายช อรายว ชา หล งจากท ผ เร ยนได ม การเข าส ระบบแล ว ระบบจะแสดงช อรายว ชา ท งหมดท ผ เร ยนม ส ทธ เข าเร ยนในล กษณะ e-learning 1.3 เว บเพจแรกของรายว ชา ซ งม ส วนประกอบส าค ญด งน - ค าประกาศ / ค าแนะน าการเร ยนทาง e-learning เฉพาะรายว ชา หมายถ ง ค าประกาศหร อค าแนะน า การเร ยนท เฉพาะเจาะจงส าหร บว ชาใดว ชาหน ง นอกจากน ย งควรใส ข อความท กทายต อนร บผ เร ยน เข าส การเร ยนในรายว ชาด วย - รายช อผ สอน ควรม รายช อผ สอนและรายละเอ ยดรวมท งว ธ การต ดต อผ สอน เช น address ของผ สอนโฮมเพจส วนต วของผ เร ยน - ประมวลรายว ชา (Syllabus) หมายถ งส วนท แสดงภาพรวมของคอร ส แสดงส งเขปรายว ชาม ค าอธ บายส น ๆ เก ยวก บหน วยการเร ยน ว ธ การเร ยน ว ตถ ประสงค และเป าหมายของว ชา ส งท คาดหว งจากผ เร ยนในการเร ยน ก าหนดการส งงานท ได ร บมอบหมาย ว ธ หร อเกณฑ การประเม น การก าหนดก จกรรมหร องานให ผ เร ยนท าไม ว าจะเป นในล กษณะรายบ คคลหร อกล มย อย รวมท ง การก าหนดว นและเวลาการส งงาน - ห องเร ยน (Class)ได แก บทเร ยนหร อ คอร สแวร ซ งผ สอนได จ ดหาไว ส าหร บผ เร ยนน นเอง สามารถแบ งออกได ตามล กษณะของส อท ใช น าเสนอเน อหา ได แ ก เน อหาในล กษณะต วอ กษร (Text-based) เน อหาในล กษณะต วอ กษร ภาพ ว ด ท ศน หร อส อประสมอ น ๆ ท ผล ตข นมา อย างง าย ๆ (Low cost Interactive) และในล กษณะค ณภาพส ง (High quality) ซ งเน อหาจะม ล กษณะเป นม ลต ม เด ยท ได ร บการออกแบบและผล ตอย างม ระบบ

8 8 - เว บเพจสน บสน นการเร ยน (Resources) การจ ดเตร ยมแหล งความร อ น ๆ บนเว บท เหมาะสมในแต ละห วข อส าหร บผ เร ยนในการเข าไปศ กษา รวมท งข อม ลทางว ชาการอ น ๆ ท เหมาะสม เช น วารสารว ชาการ หน งส อพ มพ รายการว ทย โทรท ศน เป นต น นอกจากน ย งอาจม การเช อมโยงไปย ง ห องสม ด หร อ ฐานข อม ลงานว จ ยต าง ๆ - ความช วยเหล อ (Help) การเตร ยมการเพ อสน บสน น ส งเสร มและให ความช วยเหล อทางด านเทคน ค แก ผ เร ยน เช น การจ ดหาเคร องม อส บค น (Search) เพ อการค นหาข อม ลท ต องการ หร อจ ดการ แผนท ไซต (Site map) แก ผ เร ยนเพ อการเข าถ งข อม ลโดยสะดวก - รายว ชาอ น ๆ (Other Course) ในกรณ ท ผ เร ยนม การลงทะเบ ยนเร ยนในว ชาท ผ สอนจ ดเตร ยม เน อหาในล กษณะ E-Learning ไว มากกว า 1 รายว ชา ควรจ ดหาล งค เพ อกล บไปย งเมน ท ผ ใช สามารถเล อกไปเร ยนย งห องเร ยนอ น ๆ ได ท นท โดยไม จ าเป นต องออกจากระบบ (Logout) ก อน - เว บเพจค าถามค าตอบท พบบ อย (FAQs) หล งจากท ม การใช งานจร งได ส กระยะหน งแล ว ควรท จะ เก บรวบรวมค าถามหร อป ญหาท ผ ใช ระบบ ไม ว าจะเป นผ เร ยน ผ สอน ผ ช วยสอนก ตามพบใน ขณะท เร ยน (ค าถามเก ยวก บเน อหาการเร ยน) หร อในขณะท ใช งาน (ค าถามเก ยวก บเทคน ค) และ น ามารวบรวมเพ อน าเสนอในล กษณะของ FAQs ท งน เพ อประหย ดเวลาในการตอบค าถามซ า ๆ รวมท งสน บสน นให ผ ใช สามารถแก ป ญหาได ด วยตนเอง - ล งค ไปย งส วนของการจ ดการการสอนด านอ น ๆ (Management) ในส วนน ย งควรม การเช อมโยงไป ย งหน าของแบบทดสอบ แบบสอบถาม ผลการทดสอบรวมท งสถ ต ต าง ๆ ท อน ญาตให ผ ใช เข าด ได ซ งในส วนของการสอบถาม การประเม นผลและการค านวณสถ ต ต าง ๆ เป นส วนหน งของระบบ บร หารจ ดการรายว ชา (CMS) - การออกจากระบบ (Logout) ควรจะจ ดหาป มส าหร บผ เร ยนในการเล อกเพ ออกจากระบบ ท งน เพ อ ความปลอดภ ย (Security) ของผ เร ยน และป องก นผ ท ไม ม ส ทธ เข าใช แอบเข ามาใช ระบบด วย 2. ระบบบร หารจ ดการรายว ชา (Course Management System) เป นองค ประกอบท ส าค ญมากเช นก นส าหร บ e-learning ได แก ระบบบร หารจ ดการรายว ชา ซ งเป นเสม อนระบบท รวบรวมเคร องม อซ งออกแบบไว เพ อให ความสะดวกแก ผ ใช ในการจ ดการก บ การเร ยนการสอนออนไลน น นเอง ซ งผ ใช ในท น อาจแบ งได เป น 3 กล ม ได แก ผ สอน (Instructor) ผ เร ยน (Students) และผ บร หารเคร อข าย (Network administrator) ซ งเคร องม อและระด บของส ทธ ในการเข าใช ท จ ดหาไว ให ก จะม ความแตกต างก นไปตามแก การใช งานของแต ละกล ม ตามปรกต แล ว เคร องม อท ระบบ บร หารจ ดการรายว ชาต องจ ดหาไว ให ก บผ ใช ได แก พ นท และเคร องม อส าหร บการช วยผ เร ยนในการเตร ยม เน อหาบทเร ยน พ นท และเคร องม อส าหร บการท าแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจ ดการก บแฟ มข อม ล ต าง ๆ นอกจากน ระบบบร หารจ ดการรายว ชาท สมบ รณ จะจ ดหาเคร องม อในการต ดต อส อสารไว ส าหร บ ผ ใช ระบบไม ว าจะเป นในล กษณะของ , Web Board หร อChat บางระบบก ย งจ ดหาองค ประกอบ

9 9 พ เศษอ น ๆ เพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ ใช อ กมากมายเช น การจ ดให ผ ใช สามารถเข าด คะแนนการ ทดสอบ ด สถ ต การเข าใช งานในระบบ การอน ญาตให ผ สร างตารางเร ยนปฏ ท นการเร ยนเป นต น 3. โหมดการต ดต อส อสาร (Modes of Communication) องค ประกอบส าค ญ e-learning ท ขาดไม ได อ กประการหน ง ก ค อ การจ ดให ผ เร ยนสามารถ ต ดต อส อสารก บผ สอน ว ทยากร ผ เช ยวชาญอ น ๆ รวมท งผ เร ยนด วยก น ในล กษณะท หลากหลาย และ สะดวกต อผ ใช กล าวค อ ม เคร องม อท จ ดหาไว ให ผ เร ยนใช ได มากกว า 1 ร ปแบบ รวมท งเคร องม อน นจะต อง ม ความสะดวกใช (User-friendly) ด วย ซ งเคร องม อท e-learning ควรจ ดให ผ เร ยน ได แก - การประช มทางคอมพ วเตอร ค อต ดต อส อสารแบบต างเวลา (Asynchronous) เช น การแลกเปล ยน ข อความผ านทางกระดานข าวอ เล กทรอน กส หร อ ท ร จ กก นในช อของ Web Board เป นต น หร อในล กษณะ ของการต ดต อส อสารแบบเวลาเด ยวก น (Synchronous) เช น การสนทนาออนไลน หร อท ค นเคยก นด ในช อ ของ Chat หร อในบางระบบอาจจ ดให ม การถ ายทอดส ญญาณภาพและเส ยงสด (Live Broadcast) ผ านทาง เว บ เป นต น ในการน าไปใช ด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอน ผ สอนสามารถเป ดส มมนา ในห วข อเก ยวข อง ก บเน อหาในคอร ส ซ งอาจอย ในร ปของการบรรยายการส มภาษณ ผ เช ยวชาญการเป ดอภ ปราย ออนไลน เป นต น - ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) เป นองค ประกอบส าค ญเพ อให ผ เร ยนสามารถต ดต อส อสารก บ ผ สอน หร อผ เร ยนอ น ๆ ในล กษณะรายบ คคล การส งงานและผลป อนกล บให ผ เร ยน ผ สอนสามารถให ค าแนะน าปร กษาแก ผ เร ยนเป นรายบ คคล ท งน เพ อกระต นให ผ เร ยนเก ดความกระต อร อร นในการเข าร วม ก จกรรมการเร ยนอย างต อเน อง ท งน ผ สอนสามารถใช ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ในการให ความค ดเห นและ ผลป อนกล บท ท นต อเหต การณ 4. แบบฝ กห ด / แบบทดสอบ องค ประกอบส ดท ายของ e-learning แต ไม ได ม ความส าค ญน อยท ส ดแต อย างใด การจ ดให ผ เร ยน ได ม โอกาสในการโต ตอบก บเน อหาในร ปแบบของการท าแบบฝ กห ด และแบบทดสอบความร ซ งม รายละเอ ยด ด งน - การจ ดให ม แบบฝ กห ดส าหร บผ เร ยน เน อหาท น าเสนอจ าเป นต องม การจ ดหาแบบฝ กห ดส าหร บ ผ เร ยน เพ อตรวจสอบความเข าใจไว ด วยเสมอ ท งน เพราะ E-Learning เป นระบบการเร ยนการสอนซ งเน น การเร ยนร ด วยตนเองของผ เร ยนเป นส าค ญ ด งน นผ เร ยนจ งจ าเป นอย างย งท จะต องม แบบฝ กห ด เพ อการ ตรวจสอบว าตนเข าใจและรอบร ในเร องท ศ กษาด วยตนเองมาแล วเป นอย างด หร อไม อย างไร อ กท งการท า แบบฝ กห ดจะท าให ผ เร ยนทราบได ว าตนน นพร อมส าหร บการทดสอบ การประเม นผลแล วหร อไม - การจ ดให ม แบบทดสอบผ เร ยน แบบทดสอบสามารถอย ในร ปของแบบทดสอบก อนเร ยน ระหว าง เร ยน หร อหล งเร ยนก ได ส าหร บ e-learning แล ว ระบบบร หารจ ดการรายว ชาท าให ผ สอนสามารถ

10 10 สน บสน นการออกข อสอบของผ สอนได หลากหลายล กษณะ กล าวค อ ผ สอนสามารถออกแบบการ ประเม นผลในล กษณะของอ ตน ย ปรน ย ถ กผ ด การจ บค (ลากและวาง) การส งข อความให เพ อนช วยตรวจ การส งข อความให คร ผ สอนตรวจ ฯลฯ นอกจากน ย งท าให ผ สอนม ความสะดวกสบายในการจ ดการการ สอบเพราะผ สอนสามารถท จะจ ดท าข อสอบ ในล กษณะคล งข อสอบไว เพ อเล อกในการน ากล บมาใช หร อ ปร บปร งแก ไขใหม ได อย างง ายดาย นอกจากน ในการค านวณและต ดเกรด ระบบบร หารจ ดการรายว ชาของ e-learning ย งสามารถช วยให การประเม นผลผ เร ยนเป นไปได อย างสะดวก เน องจากระบบบร หารจ ดการ รายว ชาจะช วยท าให การค ดคะแนนผ เร ยน การต ดเกรดผ เร ยนเป นเร องง ายข น เพราะระบบจะอน ญาตให ผ สอนเล อกได ว าต องการท จะประเม นผลผ เร ยนในล กษณะใด เช น อ งกล ม หร อใช สถ ต ในการค ดค านวณ ในล กษณะใด เช น การใช ค าเฉล ยค า T-Score เป นต น นอกจากน ย งสามารถท จะแสดงผลในร ปของกราฟ ได อ กด วย ค าศ พท ท เก ยวข องก บว ว ฒนาการของ e-learning - CAI (Computer Assisted Instruction) คอมพ วเตอร ช วยสอน - CBT (Computer Based Training) คอมพ วเตอร ช วยในการอบรม - WBI (Web Based Instruction) เว บช วยสอน - WBT (Web Based Training) เว บช วยในการอบรม - CMS (Content Management System) ระบบบร หารจ ดการเน อหาบนเว บไซต - LMS (Learning Management System) ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน - LCMS (Learning Management System) CMS+LMS ระบบบร หารจ ดการจ ดการเน อหา และการเร ยนการสอนออนไลน - KMS (Knowledge Management System) ระบบบร หารจ ดการองค ความร ในองค กร

11 11 LMS ค ออะไร LMS เป นค าท ย อมาจาก Learning Management System หร อระบบการจ ดการเร ยนร เป นซอฟต แวร ท ท าหน าท บร หารจ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ จะประกอบด วยเคร องม ออ านวยความสะดวกให แก ผ สอน ผ เร ยน ผ ด แลระบบ โดยท ผ สอนน าเน อหาและส อการสอนข นเว บไซต รายว ชาตามท ได ขอให ระบบ จ ดไว ให ได โดยสะดวก ผ เร ยนเข าถ งเน อหา ก จกรรมต าง ๆ ได โดยผ านเว บ ผ สอนและผ เร ยนต ดต อ ส อสารได ผ านทางเคร องม อการส อสารท ระบบจ ดไว ให เช น ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ห องสนทนา กระดาน ถาม - ตอบ เป นต น นอกจากน นแล วย งม องค ประกอบท ส าค ญ ค อ การเก บบ นท กข อม ล ก จกรรมการเร ยน ของผ เร ยนไว บนระบบเพ อผ สอนสามารถน าไปว เคราะห ต ดตามและประเม นผลการเร ยนการสอนใน รายว ชาน นอย างม ประส ทธ ภาพ องค ประกอบ LMS LMS ประกอบด วย 5 ส วนด งน 1. ระบบจ ดการหล กส ตร (Course Management) กล มผ ใช งานแบ งเป น 3 ระด บค อ ผ เร ยน ผ สอน และผ บร หารระบบ โดยสามารถเข าส ระบบจากท ไหน เวลาใดก ได โดยผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต ระบบ สามารถรองร บจ านวน user และ จ านวนบทเร ยนได ไม จ าก ด โดยข นอย ก บ hardware/software ท ใช และ ระบบสามารถรองร บการใช งานภาษาไทยอย างเต มร ปแบบ

12 12 2. ระบบการสร างบทเร ยน (Content Management) ระบบประกอบด วยเคร องม อในการช วยสร าง Content ระบบสามารถใช งานได ด ท งก บบทเร ยนในร ป Text - based และบทเร ยนใน ร ปแบบ Streaming Media 3. ระบบการทดสอบและประเม นผล (Test and Evaluation System) ม ระบบคล งข อสอบ โดยเป น ระบบการส มข อสอบสามารถจ บเวลาการท าข อสอบและการตรวจข อสอบอ ตโนม ต พร อมเฉลย รายงาน สถ ต คะแนน และสถ ต การเข าเร ยนของน กเร ยน 4. ระบบส งเสร มการเร ยน (Course Tools) ประกอบด วยเคร องม อต างๆ ท ใช ส อสารระหว าง ผ เร ยน - ผ สอน และ ผ เร ยน - ผ เร ยน ได แก Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก บ History ของข อม ลเหล าน ได 5. ระบบจ ดการข อม ล (Data Management System) ประกอบด วยระบบจ ดการไฟล และโฟลเดอร ผ สอนม เน อท เก บข อม ลบทเร ยนเป นของตนเอง โดยได เน อท ตามท Admin ก าหนดให โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS ในป จจ บ นม ให เล อกอย 2 ล กษณะค อ 1. ซอฟต แวร ฟร (Open Source LMS) ท ม ล ขส ทธ แบบ GPL เช น - Moodle ( - ATutor ( - Claroline ( - LearnSquare ( เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยท มงาน NECTEC - VClass ( เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยศ นย Distributed Education Center สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเซ ย (AIT) - Sakai ( - ILIAS ( 2. ซอฟต แวร ท บร ษ ทเอกชนพ ฒนาเพ อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) เช น - Blackboard Learning System - WebCT ( - IBM Lotus Learning Management System - Education Sphere ( - Dell Learning System (DLS) > - De-Learn ( - i2 LMS (

13 13 ผ ใช งานในระบบ LMS ส าหร บผ ใช งานในระบบ LMS น นสามารถท จะแบ งได เป น 3 กล ม ค อ 1. กล มผ บร หารระบบ (Administrator) ท าหน าท ในการต ดต งระบบ LMS การก าหนดค าเร มต นของ ระบบ การส ารองฐานข อม ล การก าหนดส ทธ การเป นผ สอน 2. กล มอาจารย หร อผ สร างเน อหาการเร ยน (Instructor / Teacher) ท าหน าท ในการเพ มเน อหา บทเร ยนต างๆ เข าระบบ อาท ข อม ลรายว ชา ใบเน อหา เอกสารประกอบการสอน การประเม นผ เร ยนโดยใช ข อสอบ ปรน ย อ ตน ย การให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบค าถาม และสนทนาก บน กเร ยน 3. กล มผ เร ยน(Student/Guest) หมายถ งน กเร ยน น กศ กษา ท สม ครเข าเร ยนตามห วข อต าง ๆ รวมท ง การท าแบบฝ กห ด ตามท ได ร บมอบหมายจากผ สอน โดยอาจารย สามารถท าการแบ งกล มผ เร ยนได และ สามารถต งรห สผ านในการเข าเร ยนแต ละว ชาได Moodle ค ออะไร Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ช ดของ Server- Side Script ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร เพ อใช เตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และเผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อ คร สอนพ เศษ ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลง ของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ส าหร บผ ด แล ระบบ(Admin) ท จะน าโปรแกรมไปต ดต ง ต องม Web Server ท บร การ php และ mysql

14 14 ความสามารถของ moodle - เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries ) - สามารถเป นได ท ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System) - สามารถ สร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น - ม ระบบต ดต อส อสารระหว างน กเร ยน เพ อนร วมช น และผ สอน เช น chat หร อ webboard เป นต น - ม ระบบแบบทดสอบ ร บการบ าน และก จกรรม ท รองร บระบบให คะแนนท หลากหลาย ให ส งงาน ให ท าแบบฝ กห ด ตรวจให คะแนนแล ว export ไป excel - ส ารองข อม ลเป น.zip แฟ มเด ยว ในอนาคตสามารถน าไปก ค นลงไปในเคร องใดก ได - ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน และใจกว าง ส งเสร มเร องน เพราะ อาจารย ได ท าหน าท น กศ กษาได เร ยนร และสถาบ นได ช อเส ยง - อาจารย เตร ยมสอนเพ ยงคร งเด ยว แต น กเร ยนเข ามาเร ยนก รอบก ได จบไปเข าแล วกล บมาอ าน ทบทวนก ได ปร ชญาการสร าง Moodle การเร ยนร แบบสร างองค ความร ด วยตนเอง(Constructivism) - คนเราน นจะม การสร างความร ใหม เสมอหากม สภาวะแวดล อมเอ ออ านวย การเร ยนร แบบเด มท มา จากการ ฟ ง เห น ล วนเป นการเร ยนร ทางเด ยวน นค อเราเป นผ ร บสารและเก บเอาไว จ งม การเร ยกผ ท ม ความจ าด ว า พจนาน กรมเด นได หากแต เราจะเร ยนร ได มากกว าหากเป นการถ ายทอดจาก สมองส สมองน นค อม การแลกเปล ยนท ศนะและเร ยนร จากประสบการณ ของผ อ น การเร ยนร แบบค ดเอง สร างเอง (Constructionvism) - การเร ยนร แบบค ดเองสร างเองค อการเร ยนร ด วยการลงม อท าไม ว าจะเป นการพ ด การโพสต แสดง ความค ดเห นบนกระดานเสวนา - ต วอย างเช น ปกต อ านหน งส อพอวางหน งส อก จะล ม แต ถ าได อธ บายให คนอ นฟ งจะท าให จ า ได มากข น การเร ยนร แบบสร างองค ความร ในส งคม (Social Constructivism)

15 15 การเร ยนร ร วมก นเป นหม คณะโดยอาศ ยหล กการว าความส าเร จของหม คณะค อความส าเร จของตน - ท กคนสามารถเป นคร และน กเร ยนได ในเวลาเด ยวก น - เร ยนร ด วยการสร างส งใดส งหน งให ผ อ นเห น - เร ยนร ด วยการส งเกตการณ การกระท าของเพ อนร วมช นเร ยน - เช อมโยงความร ใหม ก บบร บทส วนบ คคลของผ เร ยน (เร ยกว า transformative knowledge and constructivism) - ม ความสามารถในการปร บเปล ยนและปร บแต งได เน องจากท กคนในห องเร ยนออนไลน ม ส วน ร วมในการสร างห องเร ยน การเช อมโยงและการแยกส วน (Connected and Separated Knowing) - ผ ท ม พฤต กรรมแบบเช อมโยงภายในกล มจะเป นผ ท ช วยกระต นให เก ดการเร ยนร นอกจากจะท าให คนในกล มม ความสน ทสนมก นมากข นแล วย งช วยให แต ละคนได สะท อนความค ดของตน บทบาทของ Moodle Moodle ไม ใช เคร องม อท น ามาทดแทนบทเร ยนในห องเร ยน แต เป นเคร องม อท น ามาช วยเสร ม การเร ยนในห องเร ยน ผ สอนต องวางแผนการสอน ออกแบบการสอนส าหร บรายว ชาอย างเหมาะสม ม การโต ตอบก บผ เร ยนอย างสม าเสมอเพ อให เก ดการเร ยนร ร วมก น ข อม ลโดยสร ป 1. การใช moodle ควรม อะไรบ าง (Requirement) - ม Web Browser เช น Internet explorer ในการต ดต อก บ moodle ท งโดยอาจารย และน กศ กษา - ม Web Server ท ให บร การ php และ mysql - ม ผ ต ดต ง ผ ด แล และบ าร งร กษา ควรท าโดยน กคอมพ วเตอร ท ม ประสบการณ เก ยวก บการเข ยน เว บ เพราะการต ดต งไม ง ายเลย - ม คร น กเร ยน และผ บร หาร ท ยอมร บในเทคโนโลย ด งน น moodle ไม เหมาะก บเด กอน บาล หร อคร ท ไม ม ไฟ - ม การเช อมต อเป นเคร อข าย เช น อ นเทอร เน ต อ นทราเน ต หร อเคร อข ายท องถ น (LAN) - จ านวนเว บไซต ท ใช Moodle (How popular)

16 16 2. ผ เก ยวข องก บ Moodle (Who are them?) - ผ ด แล (Admin) : ต ดต งระบบ บ าร งร กษา ก าหนดค าเร มต น และก าหนดส ทธ การเป นผ สอน - ผ สอน (Teacher) : เพ มแหล งข อม ล เพ มก จกรรม ให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบ ค าถาม และต ดต อส อสาร - ผ เร ยน (Student) : เข าศ กษาแหล งข อม ล และท าก จกรรม ตามแผนการสอน - ผ เย ยมชม (Guest) : เข าเร ยนได เฉพาะว ชาท อน ญาต และจ าก ดส ทธ ในการท าก จกรรม 3. แหล งข อม ล หร อก จกรรม (Resource and Activities) - SCORM (แหล งข อม ล ท รวม Content จากภายนอก ท เป นมาตรฐาน) - Wiki (สาราน กรม ท ยอมให ผ เร ยนเข ามาแก ไข) - อภ ธานศ พท (Glossary : รวมค าศ พท จ ดหมวดหม สามารถส บค นได ) - ห องสนทนา (Chat : ห องท สามารถน ดเวลาสนทนาระหว างคร และน กเร ยน) - กระดานเสวนา (Forum : กระดานให คร และน กเร ยนเข ามาฝากความค ดเห น) - การบ าน (Assignment : ท น กเร ยนพ มพ งานแล วน ามา upload ส งคร ) - ห องปฏ บ ต การ (Workshop : ท น กเร ยนท างาน แล วส ง ซ งประเม นได หลายแบบ) - ป ายประกาศ (Label : แสดงข อความ เพ อประกาศให ทราบ) - แบบทดสอบ (Quiz : สร างคล งข อสอบ แล วเล อกมาให ท าบางส วน ระบบสามารถอ ตโนม ต ) - โพลล (Poll : แสดงความค ดเห นตามต วเล อก) - แหล งข อม ล (Resources : text, html, upload, weblink, webpage, program) 4. ก จกรรมของผ สอน (Teacher Activities) - สม ครสมาช กด วยตนเอง และรอผ ด แล อน ม ต ให เป นผ สอน หร อผ สร างคอร ส - ผ สอนสร างคอร ส และก าหนดล กษณะของคอร สด วยตนเอง - เพ ม เอกสาร บทเร ยน และล าด บเหต การณ ตามความเหมาะสม - ประกาศข าวสาร หร อน ดสนทนา ก บน กเร ยนผ านอ นเทอร เน ต - สามารถส ารองข อม ลในว ชา เก บเป นแฟ มเพ ยงแฟ มเด ยวได - สามารถก ค นข อม ลท เคยส ารองไว หร อน าไปใช ในเคร องอ น - สามารถดาวน โหลดคะแนนน กเร ยนท ถ กบ นท กจากการท าก จกรรม ไปใช ใน Excel - ก าหนดกล มน กเร ยน เพ อสะดวกในการจ ดการน กเร ยนจ านวนมาก

17 17 - ส งยกเล กการเป นสมาช กในว ชา ของน กเร ยนท ม ความประพฤต ไม เหมาะสม หร อเข าผ ดว ชา - ตรวจสอบก จกรรมของน กเร ยนแต ละคน เช น ความถ ในการอ านแต ละบท หร อคะแนนในการ สอบแต ละบท - เพ มรายการน ดหมาย หร อก จกรรม แสดงด วยปฏ ท น - สร างเน อหาใน SCORM หร อสร างข อสอบแบบ GIFT แล วน าเข าได 5. ก จกรรมของผ เร ยน (Student Activities) - สม ครสมาช กด วยต วน กเร ยนเอง - รออน ม ต การเป นสมาช ก และสม ครเข าเร ยนแต ละว ชาด วยตนเอง (บางระบบ สามารถสม คร และเข าเร ยนได ท นท ) - อ านเอกสาร หร อบทเร ยน ท ผ สอนก าหนดให เข าไปศ กษาตามช วงเวลาท เหมาะสม - ฝากค าถาม หร อข อค ดเห น หร อน ดสนทนาระหว างเพ อน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต - ท าก จกรรมตามท ได ร บมอบหมาย เช น ท าแบบฝ กห ด หร อส งการบ าน - แก ไขข อม ลส วนต วของตนเองได - อ านประว ต ของคร เพ อนน กเร ยนในช น หร อในกล ม แหล งข อม ล (15 ส งหาคม 2550) =1538

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คร วรพจน ธราวรรณ. โครงการอบรม e-learning

คร วรพจน ธราวรรณ. โครงการอบรม e-learning โครงการอบรม e-learning โครงการอบรม e-learning ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม Computer Literacy ม ความร พ นฐานคอมพ วเตอร Internet Literacy ม ความร ความเข าใจและสามารถใช งาน อ นเทอร เน ตได ผ เข าอบรมจะต องม อ เมลไม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information