การจ ดการเร ยนร แบบ e-learning ด วย Moodle-LMS

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการเร ยนร แบบ e-learning ด วย Moodle-LMS"

Transcription

1 ว ทธ ศ กด โภชน ก ล ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 21 ส งหาคม 2550 ส งคมเทคโนโลย สารสนเทศ IT (Information Technology) ได ม ว ว ฒนาการและการเปล ยนแปลง เก ดข นตามล าด บ ขณะน ก จะม ว ถ ของการพ ฒนาการเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและซ บซ อนมากกว า ย คใดๆท ผ านมา ซ งท งน ต องระดมสมอง สรรพก าล งท งมวลเพ อท จะให เก ดการพ ฒนาประเทศ เพ อ การเตร ยมความพร อมส าหร บการแข งข นในเวท โลก ประเทศไทยได เตร ยมความพร อมเข าส ศตวรรษท 21 แล ว โดยม การปร บเปล ยนเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย สารสนเทศท ม ผลต อภาคธ รก จการศ กษา ส งคม ซ งเน นการให ความสะดวกในด านการบร หารจ ดการ และให เก ดความคล องต วต อการด าเน นงานไปใน ท ศทางท สอดคล องก น จ งได วางนโยบาย e-thailand ข น เพ อเป ดประต ส การพ ฒนาประเทศ ท งน ได เน น นโยบายหล กทางด านส งคมเพ อลดช องว างทางส งคม เป ดเสร ทางการค าอ เล กทรอน กส นโยบายระหว าง ประเทศ ผล กด นโครงสร างพ นฐานสารสนเทศ หน งในนโยบายของ e-thailand ค อการส งเสร มพ ฒนา ส งคม ส งท ควรจะค าน งถ งก ค อ e-education เป นการให การศ กษาแก มน ษย ให ม ความร ความสามารถ ในด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อน ามาปร บใช ในท กส วนงานในวงการไอท ซ งม การน าหล กการ 2 ประเภท ใหญ ๆด งน ค อ 1. e-mis ด านการบร หารงาน เป นการน าไปใช ด านการบร หารงานและการจ ดการศ กษา เน นด าน การจ ดพ มพ เอกสาร ท าฐานข อม ล การประมวลผล เพ อจ ดท าสารสนเทศทางการศ กษา ส าหร บการ ประกอบการต ดส นใจของผ บร หารในท กระด บ 2. e-learning เป นการน าไอท ไปใช ในด านการส งเสร มประส ทธ ภาพด านการเร ยนการสอนใน หลากหลายร ปแบบ เช น การน าม ลต ม เด ยมาใช เป นส อการสอนของคร /อาจารย ให น กเร ยนเร ยนร ค นคว า ด วยตนเอง ด วยการเร ยนผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร อ นเทอร เน ต

2 2 ความหมายของ E-Learning ถนอมพร (ต นพ พ ฒน ) เลาหจร ลแสง (2545) ให ความหมายของ e-learning เป น2 ล กษณะ ด วยก น ได แก 1. ความหมายโดยท วไป ส าหร บความหมายโดยท วไป ค าว า E-Learning จะครอบคล มความหมายท กว างมาก กล าวค อ จะหมายถ ง การเร ยนในล กษณะใดก ได ซ งใช การถ ายทอดเน อหาผ านทางอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ไม ว าจะเป น คอมพ วเตอร เคร อข ายอ นเทอร เน ต อ นทราเน ต เอ กซทราเน ต หร อ ทางส ญญาณโทรท ศน หร อ ส ญญาณดาวเท ยม (Satellite) ก ได ซ งเน อหาสารสนเทศ อาจอย ในร ปแบบการเร ยนท เราค นเคยก นมา พอสมควร เช น คอมพ วเตอร ช วยสอน (Computer Assisted Instruction) การสอนบนเว บ (Web Based Instruction) การเร ยนออนไลน (On-line Learning) การเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยม หร ออาจอย ในล กษณะ ท ย งไม ค อยเป นท แพร หลายน ก เช น การเร ยนจาก ว ด ท ศน ตามอ ธยาศ ย (Video On-Damand) เป นต น 2.ความหมายเฉพาะเจาะจง ส วนความหมายเฉพาะเจาะจงน น คนส วนใหญ เม อกล าวถ ง e-learning ในป จจ บ นจะหมายเฉพาะ ถ ง การเร ยนเน อหาหร อสารสนเทศส าหร บการสอนหร อการอบรม ซ งใช น าเสนอด วยต วอ กษร ภาพน ง ผสมผสานก บการใช ภาพเคล อนไหวว ด ท ศน และเส ยง โดยอาศ ยเทคโนโลย ของเว บ (Web Technology) ในการถ ายทอดเน อหา รวมท งการใช เทคโนโลย ระบบการจ ดการคอร ส (Course Management System) ในการบร หารจ ดการงานสอนด านต าง ๆ เช น การจ ดให ม เคร องม อการส อสารต าง ๆ เช น , webboard ส าหร บต งค าถาม หร อแลกเปล ยนแนวค ดระหว างผ เร ยนด วยก น หร อก บว ทยากร การจ ดให ม แบบทดสอบ หล งจากเร ยนจบ เพ อว ดผลการเร ยน รวมท งการจ ดให ม ระบบบ นท ก ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล การเร ยน โดยผ เร ยนท เร ยนจาก e-learning น ส วนใหญ แล วจะศ กษาเน อหาในล กษณะออนไลน ซ งหมายถ งจากเคร องท ม การเช อมต อก บระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร การน าเสนอเน อหาบทเร ยน e-learning ส าหร บ e-learning สามารถถ ายทอดเน อหาได เป น 3 ล กษณะ ค อ 1. ระด บเน นข อความออนไลน (Text Online) หมายถ ง เน อหาของ e-learning ในระด บน จะอย ในร ป ของข อความเป นหล ก e-learning ในล กษณะน จะเหม อนก บการสอนบนเว บ (WBI) ท เน นเน อหาท ข อความ ต วอ กษรเป นหล ก ซ งม ข อด ก ค อ การประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการผล ตเน อหาและการบร หาร จ ดการรายว ชา โดยผ สอนหร อผ เช ยวชาญ เน อหาสามารถผล ตได ด วยตนเอง

3 3 2. ระด บรายว ชาออนไลน เช งโต ตอบและประหย ด (Low Cost Interactive Online Course) หมายถ ง เน อหาของ e-learning ในระด บน จะอย ในร ปของต วอ กษร ภาพ เส ยง และว ด ท ศน ท ผล ตข นมาอย างง าย ๆ ประกอบการเร ยนการสอน e-learning ในระด บหน งและสองน ควรจะต องม การพ ฒนา CMS ท ด เพ อช วย ผ สอนหร อผ เช ยวชาญด านเน อหาในการสร างและปร บเน อหาให ท นสม ยได อย างสะดวกด วยตนเอง 3. ระด บรายว ชาออนไลน ค ณภาพส ง (High Quality Online Course) หมายถ ง เน อหาของ e- Learning ในระด บน จะอย ในร ปของม ลต ม เด ยท ม ล กษณะม ออาช พ กล าวค อ การผล ตต องใช ท มงานในการ ผล ตท ประกอบด วย ผ เช ยวชาญเน อหา (content experts) ผ เช ยวชาญการออกแบบการสอน (Instructional designers) และผ เช ยวชาญการผล ตม ลต ม เด ย (Multimedia experts) ซ งหมายรวมถ ง โปรแกรมเมอร (Programmer) น กออกแบบกราฟ ก (Graphic designers) และ/หร อ ผ เช ยวชาญในการผล ตแอน ช น (Animation experts) e-learning ในล กษณะน จะต องม การใช เคร องม อหร อโปรแกรมเฉพาะเพ มเต มส าหร บ ท งในการผล ตและเร ยกด เน อหาด วย ต วอย างโปรแกรมในการผล ต เช น Macromedia Flash โปรแกรม Flash Player และโปรแกรม Real Player Plus เป นต น ล กษณะส าค ญของ e-learning ล กษณะส าค ญของ e-learning ท ด ประกอบไปด วยล กษณะส าค ญ ด งน 1. Anywhere, Anytime หมายถ ง e -Learning ควรต องช วยขยายโอกาสในการเข าถ งเน อหาการ เร ยนร ของผ เร ยนได จร ง ในท น หมายรวมถ งการท ผ เร ยนสามารถเร ยกด เน อหาตามความสะดวกของผ เร ยน ยกต วอย าง เช น ในประเทศไทย ควรม การใช เทคโนโลย การน าเสนอเน อหาท สามารถเร ยกด ได ท งขณะท ออนไลน (เคร องม การต อเช อมก บเคร อข าย) และในขณะท ออฟไลน (เคร องไม ม การต อเช อมก บเคร อข าย) 2. Multimedia หมายถ ง e -Learning ควรต องม การน าเสนอเน อหาโดย ใช ประโยชน จากส อประสม เพ อช วยในการประมวลผลสารสนเทศ ของผ เร ยนเพ อให เก ดความคงทนในการเร ยนร ได ด ข น 3. Non-linear หมายถ ง E-Learning ควรต องม การน าเสนอเน อหาในล กษณะท ไม เป นเช งเส นตรง กล าวค อ ผ เร ยน สามารถเข าถ งเน อหาตามความต องการโดย e -Learning จะต องจ ดหาการเช อมโยงท ย ดหย นแก ผ เร ยน 4. Interaction หมายถ ง e-learning ควรต องม การเป ดโอกาสให ผ เร ยนโต ตอบ (ม ปฏ ส มพ นธ ) ก บ เน อหาหร อก บผ อ นได กล าวค อ - e-learning ควรต องม การออกแบบก จกรรมซ งผ เร ยนสามารถโต ตอบก บเน อหา รวมท งม การ จ ดเตร ยมแบบฝ กห ด และแบบทดสอบให ผ เร ยนสามารถตรวจสอบความเข าใจด วยตนเองได - e -Learning ควรต องม การจ ดหาเคร องม อในการให ช องทางแก ผ เร ยนในการต ดต อส อสารเพ อ การปร กษา อภ ปราย ซ กถาม แสดงความค ดเห นก บผ สอน ว ทยากร ผ เช ยวชาญ หร อเพ อน ๆ

4 4 5. Immediate Response หมายถ ง e-learning ควรต องม การออกแบบให ม การทดสอบ การว ดผล และการประเม นผล ซ งให ผลป อนกล บโดยท นท แก ผ เร ยนไม ว าจะอย ในล กษณะของแบบทดสอบก อนเร ยน (Pre-test) หร อแบบทดสอบหล งเร ยน (Posttest) เป นต น ข อได เปร ยบของ e-learning 1. e-learning ช วยให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น เพราะการถ ายทอด เน อหาผ านทางม ลต ม เด ยสามารถท าให ผ เร ยนเก ดการ เร ยนร ได ด กว าการเร ยนจากส อข อความเพ ยงอย าง เด ยว หร อจากการสอน ภายในห องเร ยนของผ สอนซ งเน นการบรรยายในล กษณะ Chalk and Talk โดยเม อ เปร ยบเท ยมก บ e-learning ท ได ร บการออกแบบและผล ตมาอย างม ระบบจะช วยท าให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพมากกว าในเวลาท เร วกว า 2. e-learning ช วยท าให ผ สอนสามารถตรวจสอบความก าวหน าพฤต กรรมการเร ยนของผ เร ยนได อย างละเอ ยดและตลอดเวลา เน องจาก e-learning ม การจ ดหาเคร องม อ (Course Management Tool) ท สามารถท าให ผ สอนต ดตาม การเร ยนของผ เร ยนได 3. e-learning ช วยท าให ผ เร ยนสามารถควบค มการเร ยนเร ยนของตนเองได เน องจากการน าเอา เทคโนโลย Hypermedia มาประย กต ใช ซ งม ล กษณะการเช อมโยงข อม ลไม ว าจะเป นในร ปของข อความ ภาพน ง เส ยง กราฟ ก ว ด ท ศน ภาพเคล อนไหวท เก ยวเน องก นเข าไว ด วยก นในล กษณะท ไม เป นเช งเส น (Non-Linear) ท าให Hypermedia สามารถน าเสนอเน อหาในร ปแบบใยแมงม มได ด งน นผ เร ยนจ งสามารถ เข าถ งข อม ลใดก อนหร อหล งก ได โดยไม ต องเร ยงล าด บและเก ดความสะดวกในการเข าถ งของผ เร ยน อ กด วย 4. e-learning ช วยท าให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ตามจ งหวะของตน (Self-paced Learning) เน องจากการน าเสนอเน อหาในร ปแบบ Hypermedia เป ดโอกาสให ผ เร ยนสามารถควบค มการเร ยนร ของตน ในด านของล าด บการเร ยนได (Sequence) ตามพ นฐานความร ความถน ด และความสนใจของตน นอกจากน ผ เร ยนย งสามารถเล อกเร ยนเน อหา เฉพาะบางส วนท ต องการทบทวนได โดยไม ต องเร ยนในส วนท เข าใจ แล ว ซ งถ อว าผ เร ยนได ร บอ สระในการควบค มการเร ยนของตนเอง จ งท าให ผ เร ยนได เร ยนร ตามจ งหวะของ ตนเอง 5. e-learning ช วยท าให เก ดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บคร ผ สอน และก บเพ อน ๆ ได เน องจาก E-Learning ม เคร องม อต าง ๆ มากมาย เช น Chat Room, Web Board, เป นต น ท เอ อต อการโต ตอบ (Interaction) ท หลากหลาย นอกจากน นe-Learning ท ออกแบบมาเป นอย างด จะเอ อให เกอดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บเน อหาได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น การออกแบบเน อหาในล กษณะเกม หร อการจ าลอง เป นต น

5 5 6. e-learning ช วยส งเสร มให เก ดการเร ยนร ท กษะใหม ๆ รวมท งเน อหาท ม ความท นสม ย และ ตอบสนองต อเร องราวต าง ๆ ในป จจ บ นได อย างท นท เพราะการท เน อหาการเร ยนอย ในร ปของข อความ อ เล กทรอน กส (e-text) ซ งได แก ข อความ ซ งได ร บการจ ดเก บ ประมวลผล น าเสนอ และเผยแพร ทาง คอมพ วเตอร ท าให ม ข อได เปร ยบส ออ น ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย างย งในด านของความสามารถ ใน การปร บปร งเน อหาสารสนเทศให ท นสม ยได ตลอดเวลา การเข าถ งข อม ล ท ต องการด วยความสะดวก รวดเร ว และความคงทนของข อม ล 7. e-learning ท าให เก ดร ปแบบการเร ยนท สามารถจ ดการเร ยนการสอนให แก ผ เร ยนในวงกว าง มากข น เพราะผ เร ยนใช การเร ยนล กษณะ e-learning จะไม ม ข อจ าก ดในด านการเด นทางมาศ กษาในเวลาใด เวลาหน ง และสถานท ใดสถานท หน ง ด งน น e-learning จ งสามารถน าไปใช เพ อสน บสน นการเร ยนร ตลอด ช ว ต (Life Long Learning) ได และย งไปกว าน นย งสามารถน า e-learning ไปใช เพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนท ขาดโอกาสทางการศ กษา ในระด บอ ดมศ กษาได เป นอย างด 8. e-learning ท าให สามารถลดต นท นในการจ ดการศ กษาน น ๆ ได ในกรณ ท ม การจ ดการเร ยน การสอนส าหร บผ เร ยนท ม จ านวนมาก และเป ดกว างให สถาบ นอ น ๆ หร อบ คคลท วไปเข ามาใช e-learning ได ซ งจะพบว าเม อต นท นการผล ต e-learning เท าเด ม แต ปร มาณผ เร ยนม ปร มาณเพ มมากข น หร อขยายวง กว างการใช ออกไป ก เท าก บเป นการลดต นท นทางการศ กษาน นเอง ข อพ งระว ง การไม ท าความเข าใจอย างถ องแท ถ งความหมาย ว ธ การรวมไปถ งร ปแบบระด บการใช งาน และ เทคโนโลย ท เก ยวข องก บ e-learning และน าไปใช (Implement) ตามกระแสน ยมก อาจจะส งผลในทางลบ ต าง ๆ แทนท ข อได เปร ยบท งหมดท พ งกล าวมาด งน น 1. ผ สอนท น า e-learning ไปใช ในล กษณะของส อเสร ม โดยไม ม การ ปร บเปล ยนว ธ การสอนเลย กล าวค อ ผ สอนย งคงใช แต ว ธ การบรรยายในท กเน อหา และส งให ผ เร ยนไปทบทวนจาก e-learning หาก e-learning ไม ได ออกแบบให จ งใจผ เร ยนแล ว ผ เร ยนคงใช อย พ กเด ยวก เล กไปเพราะ ไม ม แรงจ งใจใด ๆ ในการใช e-learning ก จะกลายเป นการลงท นท ไม ค มค าแต อย างใด 2. ผ สอนจะต องเปล ยนบทบาทจากการเป นผ ให (Impart) เน อหาแก ผ เร ยน มาเป น (Facilitator) ผ ช วยเหล อและให ค าแนะน าต าง ๆแก ผ เร ยน พร อมไปก บการเป ดโอกาสให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ด วยตนเอง จาก e-learning ท งน หมายรวมถ ง การท ผ สอนควรม ความพร อมทางด านท กษะคอมพ วเตอร และร บผ ดชอบ ต อการสอนโดยไม ท งผ เร ยน 3. การลงท นในด านของ e-learning ต องครอบคล มถ งการจ ดการให ผ สอนและผ เร ยนสามารถ เข าถ งเน อหาและการต ดต อส อสารออนไลน ได สะดวก ส าหร บ E-Learning แล วผ สอนหร อผ เร ยนท ใช ร ปแบบการเร ยนในล กษณะน จะต องม ส งอ านวยความสะดวก (Facilities) ต าง ๆ ในการเร ยนท พร อมเพร ยง

6 6 และม ประส ทธ ภาพ เช น ผ สอนและผ เร ยนสามารถต ดต อส อสารก บผ อ นได และสามารถเร ยกด เน อหา โดยเฉพาะอย างย ง ในล กษณะม ลต ม เด ยได อย างครบถ วนด วยความเร วพอสมควร เพราะหากปราศจากข อ ได เปร ยบในการต ดต อส อสารและการเข าถ งเน อหาได สะดวก รวมท งข อได เปร ยบส ออ น ๆ ในล กษณะใน การน าเสนอเน อหา เช น ม ลต ม เด ยแล วน นผ เร ยนและผ สอนก อาจไม เห นความจ าเป นใด ๆ ท ต องใช e-learning 4. การออกแบบ e-learning ท ไม เหมาะสมก บล กษณะของผ เร ยน เช น ผ เร ยนระด บอ ดมศ กษาใน บ านเรา ซ งส วนใหญ อย ในว ยร น e-learning จะต องได ร บการออกแบบตามหล กจ ตว ทยาการศ กษา กล าวค อ จะต องเน นให ม การออกแบบให ม ก จกรรมโต ตอบอย ตลอดเวลา ไม ว าจะเป นก บเน อหาเองห บ ผ เร ยนอ น ๆ หร อก บผ สอนก ตาม นอกจากน นแล วการออกแบบการน าเสนอเน อหาทางคอมพ วเตอร นอกจากจะต องเน นให เน อหาม ความถ กต องช ดเจนย งคงจะต องเน นให ม ความน าสนใจ สามารถด งด ดความ สนใจของผ เร ยนได ต วอย างเช น การออกแบบน าเสนอโดยใช ม ลต ม เด ย รวมท งการน าเสนอในล กษณะ Non-linear ซ งผ เร ยนสามารถเล อกท จะเร ยนเน อหาก อนหล งได ตามความต องการ องค ประกอบของ e-learning ในการออกแบบพ ฒนา e-learning ประกอบไปด วย 4 องค ประกอบหล ก ได แก 1. เน อหา (Content) เน อหาเป นองค ประกอบส าค ญท ส ดส าหร บ e-learning ค ณภาพของการเร ยน การสอนของ e-learningและการท ผ เร ยนจะบรรล ว ตถ ประสงค การเร ยนในล กษณะน หร อไม อย างไร ส งส าค ญท ส ดก ค อ เน อหาการเร ยนซ งผ สอนได จ ดหาให แก ผ เร ยนซ งผ เร ยนม หน าท ในการใช เวลาส วนใหญ ศ กษาเน อหาด วยตนเอง เพ อท าการปร บเปล ยน (Convert) เน อหาสารสนเทศท ผ สอนเตร ยมไว ให เก ดเป น ความร โดยผ านการค ดค นว เคราะห อย างม หล กการและเหต ผลด วยต วของผ เร ยนเอง ซ งองค ประกอบของ เน อหาท ส าค ญ ได แก 1.1 โฮมเพจหร อเว บเพจแรกของเว บไซต องค ประกอบแรกของเน อหา ซ งการออกแบบโฮมเพจให สวยงามและตามหล กการการออกแบบเว บเพจเพราะการออกแบบเว บเพจท ด เป นป จจ ยหน งท จะส งผลให ผ เร ยนม ความสนใจท จะกล บมาเร ยนมากข น นอกจากความสวยงามแล ว ในโฮมเพจย งคงต องประกอบ ไปด วยองค ประกอบท จ าเป นด งน - ค าประกาศ/ค าแนะน าการเร ยนทาง e-learning โดยรวม ในท น อาจย งไม ใช ค าประกาศหร อ ค าแนะน าการเร ยนท เฉพาะเจาะจง ส าหร บว ชาใด ๆ เพราะผ สอนจะสามารถไปก าหนดประกาศ หร อค าแนะน าท ส าค ญต าง ๆ ด วยตนเองไว ในส วนของรายว ชาท ตนร บผ ดชอบ ซ งผ เร ยนจะได อ าน ข อความหล งจากท ผ เร ยนเข าใช ระบบและเล อกท จะไปย งรายว ชาน น ๆ แล ว นอกจากน ในส วนน ย ง อาจเพ มข อความท กทายต อนร บผ เร ยนเข าส การเร ยนทาง e-learning ได

7 7 - ระบบส าหร บใส ช อผ เร ยนและรห สล บส าหร บเข าใช ระบบ (Login) กล องส าหร บการใส ช อผ เร ยน และรห สล บน ควรวางไว ในส วนบนของหน าท เห นได ช ดเพ อให ง ายต อการเข าใช ระบบของผ เร ยน - รายละเอ ยดเก ยวก บโปรแกรมท จ าเป นส าหร บการเร ยกด เน อหาอย างสมบ รณ ซ งควรแจ งให ผ เร ยน ทราบล วงหน าเก ยวก บโปรแกรมต าง ๆ พร อมท งส งจ าเป นอ น ๆ เช น การปร บค ณสมบ ต หน าจอ เป นต น ท ผ ใช ต องท าในการเร ยกด เน อหาต าง ๆ ได - ช อหน วยงาน และว ธ การต ดต อก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ ควรม การแสดงช อผ ร บผ ดชอบ รวมท ง ว ธ การในการต ดต อกล บมาย งผ ร บผ ดชอบ ท งน เพ อให ผ เข ามาเร ยนหร อเย ยมชมสามารถท จะส ง ข อความ ค าต ชม รวมท งป อนกล บต าง ๆ ท อาจม ส งมาย งหน วยงานท ร บผ ดชอบได - ควรม การแสดงว นท และเวลาท ท าการปร บปร งแก ไขเว บไซต คร งล าส ด เพ อประโยชน ส าหร บ ผ เร ยนในการอ างอ ง - เคาน เตอร เพ อน บจ านวนผ เร ยนท เข ามาเร ยน ส วนน ผ สร างสามารถท จะเล อกใส ไว หร อไม ก ได แต ข อด ของการม เคาน เตอร นอกจากจะช วยผ ออกแบบในการน บจ านวนผ เข ามาในเว บไซต แล ว ย ง อาจช วยกระต นให ผ เร ยนร ส กอยากท จะกล บเข ามาเร ยนอ กหากม ผ เร ยนเข ามาร วมเร ยนการมาก ๆ 1.2 หน าแสดงรายช อรายว ชา หล งจากท ผ เร ยนได ม การเข าส ระบบแล ว ระบบจะแสดงช อรายว ชา ท งหมดท ผ เร ยนม ส ทธ เข าเร ยนในล กษณะ e-learning 1.3 เว บเพจแรกของรายว ชา ซ งม ส วนประกอบส าค ญด งน - ค าประกาศ / ค าแนะน าการเร ยนทาง e-learning เฉพาะรายว ชา หมายถ ง ค าประกาศหร อค าแนะน า การเร ยนท เฉพาะเจาะจงส าหร บว ชาใดว ชาหน ง นอกจากน ย งควรใส ข อความท กทายต อนร บผ เร ยน เข าส การเร ยนในรายว ชาด วย - รายช อผ สอน ควรม รายช อผ สอนและรายละเอ ยดรวมท งว ธ การต ดต อผ สอน เช น address ของผ สอนโฮมเพจส วนต วของผ เร ยน - ประมวลรายว ชา (Syllabus) หมายถ งส วนท แสดงภาพรวมของคอร ส แสดงส งเขปรายว ชาม ค าอธ บายส น ๆ เก ยวก บหน วยการเร ยน ว ธ การเร ยน ว ตถ ประสงค และเป าหมายของว ชา ส งท คาดหว งจากผ เร ยนในการเร ยน ก าหนดการส งงานท ได ร บมอบหมาย ว ธ หร อเกณฑ การประเม น การก าหนดก จกรรมหร องานให ผ เร ยนท าไม ว าจะเป นในล กษณะรายบ คคลหร อกล มย อย รวมท ง การก าหนดว นและเวลาการส งงาน - ห องเร ยน (Class)ได แก บทเร ยนหร อ คอร สแวร ซ งผ สอนได จ ดหาไว ส าหร บผ เร ยนน นเอง สามารถแบ งออกได ตามล กษณะของส อท ใช น าเสนอเน อหา ได แ ก เน อหาในล กษณะต วอ กษร (Text-based) เน อหาในล กษณะต วอ กษร ภาพ ว ด ท ศน หร อส อประสมอ น ๆ ท ผล ตข นมา อย างง าย ๆ (Low cost Interactive) และในล กษณะค ณภาพส ง (High quality) ซ งเน อหาจะม ล กษณะเป นม ลต ม เด ยท ได ร บการออกแบบและผล ตอย างม ระบบ

8 8 - เว บเพจสน บสน นการเร ยน (Resources) การจ ดเตร ยมแหล งความร อ น ๆ บนเว บท เหมาะสมในแต ละห วข อส าหร บผ เร ยนในการเข าไปศ กษา รวมท งข อม ลทางว ชาการอ น ๆ ท เหมาะสม เช น วารสารว ชาการ หน งส อพ มพ รายการว ทย โทรท ศน เป นต น นอกจากน ย งอาจม การเช อมโยงไปย ง ห องสม ด หร อ ฐานข อม ลงานว จ ยต าง ๆ - ความช วยเหล อ (Help) การเตร ยมการเพ อสน บสน น ส งเสร มและให ความช วยเหล อทางด านเทคน ค แก ผ เร ยน เช น การจ ดหาเคร องม อส บค น (Search) เพ อการค นหาข อม ลท ต องการ หร อจ ดการ แผนท ไซต (Site map) แก ผ เร ยนเพ อการเข าถ งข อม ลโดยสะดวก - รายว ชาอ น ๆ (Other Course) ในกรณ ท ผ เร ยนม การลงทะเบ ยนเร ยนในว ชาท ผ สอนจ ดเตร ยม เน อหาในล กษณะ E-Learning ไว มากกว า 1 รายว ชา ควรจ ดหาล งค เพ อกล บไปย งเมน ท ผ ใช สามารถเล อกไปเร ยนย งห องเร ยนอ น ๆ ได ท นท โดยไม จ าเป นต องออกจากระบบ (Logout) ก อน - เว บเพจค าถามค าตอบท พบบ อย (FAQs) หล งจากท ม การใช งานจร งได ส กระยะหน งแล ว ควรท จะ เก บรวบรวมค าถามหร อป ญหาท ผ ใช ระบบ ไม ว าจะเป นผ เร ยน ผ สอน ผ ช วยสอนก ตามพบใน ขณะท เร ยน (ค าถามเก ยวก บเน อหาการเร ยน) หร อในขณะท ใช งาน (ค าถามเก ยวก บเทคน ค) และ น ามารวบรวมเพ อน าเสนอในล กษณะของ FAQs ท งน เพ อประหย ดเวลาในการตอบค าถามซ า ๆ รวมท งสน บสน นให ผ ใช สามารถแก ป ญหาได ด วยตนเอง - ล งค ไปย งส วนของการจ ดการการสอนด านอ น ๆ (Management) ในส วนน ย งควรม การเช อมโยงไป ย งหน าของแบบทดสอบ แบบสอบถาม ผลการทดสอบรวมท งสถ ต ต าง ๆ ท อน ญาตให ผ ใช เข าด ได ซ งในส วนของการสอบถาม การประเม นผลและการค านวณสถ ต ต าง ๆ เป นส วนหน งของระบบ บร หารจ ดการรายว ชา (CMS) - การออกจากระบบ (Logout) ควรจะจ ดหาป มส าหร บผ เร ยนในการเล อกเพ ออกจากระบบ ท งน เพ อ ความปลอดภ ย (Security) ของผ เร ยน และป องก นผ ท ไม ม ส ทธ เข าใช แอบเข ามาใช ระบบด วย 2. ระบบบร หารจ ดการรายว ชา (Course Management System) เป นองค ประกอบท ส าค ญมากเช นก นส าหร บ e-learning ได แก ระบบบร หารจ ดการรายว ชา ซ งเป นเสม อนระบบท รวบรวมเคร องม อซ งออกแบบไว เพ อให ความสะดวกแก ผ ใช ในการจ ดการก บ การเร ยนการสอนออนไลน น นเอง ซ งผ ใช ในท น อาจแบ งได เป น 3 กล ม ได แก ผ สอน (Instructor) ผ เร ยน (Students) และผ บร หารเคร อข าย (Network administrator) ซ งเคร องม อและระด บของส ทธ ในการเข าใช ท จ ดหาไว ให ก จะม ความแตกต างก นไปตามแก การใช งานของแต ละกล ม ตามปรกต แล ว เคร องม อท ระบบ บร หารจ ดการรายว ชาต องจ ดหาไว ให ก บผ ใช ได แก พ นท และเคร องม อส าหร บการช วยผ เร ยนในการเตร ยม เน อหาบทเร ยน พ นท และเคร องม อส าหร บการท าแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจ ดการก บแฟ มข อม ล ต าง ๆ นอกจากน ระบบบร หารจ ดการรายว ชาท สมบ รณ จะจ ดหาเคร องม อในการต ดต อส อสารไว ส าหร บ ผ ใช ระบบไม ว าจะเป นในล กษณะของ , Web Board หร อChat บางระบบก ย งจ ดหาองค ประกอบ

9 9 พ เศษอ น ๆ เพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ ใช อ กมากมายเช น การจ ดให ผ ใช สามารถเข าด คะแนนการ ทดสอบ ด สถ ต การเข าใช งานในระบบ การอน ญาตให ผ สร างตารางเร ยนปฏ ท นการเร ยนเป นต น 3. โหมดการต ดต อส อสาร (Modes of Communication) องค ประกอบส าค ญ e-learning ท ขาดไม ได อ กประการหน ง ก ค อ การจ ดให ผ เร ยนสามารถ ต ดต อส อสารก บผ สอน ว ทยากร ผ เช ยวชาญอ น ๆ รวมท งผ เร ยนด วยก น ในล กษณะท หลากหลาย และ สะดวกต อผ ใช กล าวค อ ม เคร องม อท จ ดหาไว ให ผ เร ยนใช ได มากกว า 1 ร ปแบบ รวมท งเคร องม อน นจะต อง ม ความสะดวกใช (User-friendly) ด วย ซ งเคร องม อท e-learning ควรจ ดให ผ เร ยน ได แก - การประช มทางคอมพ วเตอร ค อต ดต อส อสารแบบต างเวลา (Asynchronous) เช น การแลกเปล ยน ข อความผ านทางกระดานข าวอ เล กทรอน กส หร อ ท ร จ กก นในช อของ Web Board เป นต น หร อในล กษณะ ของการต ดต อส อสารแบบเวลาเด ยวก น (Synchronous) เช น การสนทนาออนไลน หร อท ค นเคยก นด ในช อ ของ Chat หร อในบางระบบอาจจ ดให ม การถ ายทอดส ญญาณภาพและเส ยงสด (Live Broadcast) ผ านทาง เว บ เป นต น ในการน าไปใช ด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอน ผ สอนสามารถเป ดส มมนา ในห วข อเก ยวข อง ก บเน อหาในคอร ส ซ งอาจอย ในร ปของการบรรยายการส มภาษณ ผ เช ยวชาญการเป ดอภ ปราย ออนไลน เป นต น - ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) เป นองค ประกอบส าค ญเพ อให ผ เร ยนสามารถต ดต อส อสารก บ ผ สอน หร อผ เร ยนอ น ๆ ในล กษณะรายบ คคล การส งงานและผลป อนกล บให ผ เร ยน ผ สอนสามารถให ค าแนะน าปร กษาแก ผ เร ยนเป นรายบ คคล ท งน เพ อกระต นให ผ เร ยนเก ดความกระต อร อร นในการเข าร วม ก จกรรมการเร ยนอย างต อเน อง ท งน ผ สอนสามารถใช ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ในการให ความค ดเห นและ ผลป อนกล บท ท นต อเหต การณ 4. แบบฝ กห ด / แบบทดสอบ องค ประกอบส ดท ายของ e-learning แต ไม ได ม ความส าค ญน อยท ส ดแต อย างใด การจ ดให ผ เร ยน ได ม โอกาสในการโต ตอบก บเน อหาในร ปแบบของการท าแบบฝ กห ด และแบบทดสอบความร ซ งม รายละเอ ยด ด งน - การจ ดให ม แบบฝ กห ดส าหร บผ เร ยน เน อหาท น าเสนอจ าเป นต องม การจ ดหาแบบฝ กห ดส าหร บ ผ เร ยน เพ อตรวจสอบความเข าใจไว ด วยเสมอ ท งน เพราะ E-Learning เป นระบบการเร ยนการสอนซ งเน น การเร ยนร ด วยตนเองของผ เร ยนเป นส าค ญ ด งน นผ เร ยนจ งจ าเป นอย างย งท จะต องม แบบฝ กห ด เพ อการ ตรวจสอบว าตนเข าใจและรอบร ในเร องท ศ กษาด วยตนเองมาแล วเป นอย างด หร อไม อย างไร อ กท งการท า แบบฝ กห ดจะท าให ผ เร ยนทราบได ว าตนน นพร อมส าหร บการทดสอบ การประเม นผลแล วหร อไม - การจ ดให ม แบบทดสอบผ เร ยน แบบทดสอบสามารถอย ในร ปของแบบทดสอบก อนเร ยน ระหว าง เร ยน หร อหล งเร ยนก ได ส าหร บ e-learning แล ว ระบบบร หารจ ดการรายว ชาท าให ผ สอนสามารถ

10 10 สน บสน นการออกข อสอบของผ สอนได หลากหลายล กษณะ กล าวค อ ผ สอนสามารถออกแบบการ ประเม นผลในล กษณะของอ ตน ย ปรน ย ถ กผ ด การจ บค (ลากและวาง) การส งข อความให เพ อนช วยตรวจ การส งข อความให คร ผ สอนตรวจ ฯลฯ นอกจากน ย งท าให ผ สอนม ความสะดวกสบายในการจ ดการการ สอบเพราะผ สอนสามารถท จะจ ดท าข อสอบ ในล กษณะคล งข อสอบไว เพ อเล อกในการน ากล บมาใช หร อ ปร บปร งแก ไขใหม ได อย างง ายดาย นอกจากน ในการค านวณและต ดเกรด ระบบบร หารจ ดการรายว ชาของ e-learning ย งสามารถช วยให การประเม นผลผ เร ยนเป นไปได อย างสะดวก เน องจากระบบบร หารจ ดการ รายว ชาจะช วยท าให การค ดคะแนนผ เร ยน การต ดเกรดผ เร ยนเป นเร องง ายข น เพราะระบบจะอน ญาตให ผ สอนเล อกได ว าต องการท จะประเม นผลผ เร ยนในล กษณะใด เช น อ งกล ม หร อใช สถ ต ในการค ดค านวณ ในล กษณะใด เช น การใช ค าเฉล ยค า T-Score เป นต น นอกจากน ย งสามารถท จะแสดงผลในร ปของกราฟ ได อ กด วย ค าศ พท ท เก ยวข องก บว ว ฒนาการของ e-learning - CAI (Computer Assisted Instruction) คอมพ วเตอร ช วยสอน - CBT (Computer Based Training) คอมพ วเตอร ช วยในการอบรม - WBI (Web Based Instruction) เว บช วยสอน - WBT (Web Based Training) เว บช วยในการอบรม - CMS (Content Management System) ระบบบร หารจ ดการเน อหาบนเว บไซต - LMS (Learning Management System) ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน - LCMS (Learning Management System) CMS+LMS ระบบบร หารจ ดการจ ดการเน อหา และการเร ยนการสอนออนไลน - KMS (Knowledge Management System) ระบบบร หารจ ดการองค ความร ในองค กร

11 11 LMS ค ออะไร LMS เป นค าท ย อมาจาก Learning Management System หร อระบบการจ ดการเร ยนร เป นซอฟต แวร ท ท าหน าท บร หารจ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ จะประกอบด วยเคร องม ออ านวยความสะดวกให แก ผ สอน ผ เร ยน ผ ด แลระบบ โดยท ผ สอนน าเน อหาและส อการสอนข นเว บไซต รายว ชาตามท ได ขอให ระบบ จ ดไว ให ได โดยสะดวก ผ เร ยนเข าถ งเน อหา ก จกรรมต าง ๆ ได โดยผ านเว บ ผ สอนและผ เร ยนต ดต อ ส อสารได ผ านทางเคร องม อการส อสารท ระบบจ ดไว ให เช น ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ห องสนทนา กระดาน ถาม - ตอบ เป นต น นอกจากน นแล วย งม องค ประกอบท ส าค ญ ค อ การเก บบ นท กข อม ล ก จกรรมการเร ยน ของผ เร ยนไว บนระบบเพ อผ สอนสามารถน าไปว เคราะห ต ดตามและประเม นผลการเร ยนการสอนใน รายว ชาน นอย างม ประส ทธ ภาพ องค ประกอบ LMS LMS ประกอบด วย 5 ส วนด งน 1. ระบบจ ดการหล กส ตร (Course Management) กล มผ ใช งานแบ งเป น 3 ระด บค อ ผ เร ยน ผ สอน และผ บร หารระบบ โดยสามารถเข าส ระบบจากท ไหน เวลาใดก ได โดยผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต ระบบ สามารถรองร บจ านวน user และ จ านวนบทเร ยนได ไม จ าก ด โดยข นอย ก บ hardware/software ท ใช และ ระบบสามารถรองร บการใช งานภาษาไทยอย างเต มร ปแบบ

12 12 2. ระบบการสร างบทเร ยน (Content Management) ระบบประกอบด วยเคร องม อในการช วยสร าง Content ระบบสามารถใช งานได ด ท งก บบทเร ยนในร ป Text - based และบทเร ยนใน ร ปแบบ Streaming Media 3. ระบบการทดสอบและประเม นผล (Test and Evaluation System) ม ระบบคล งข อสอบ โดยเป น ระบบการส มข อสอบสามารถจ บเวลาการท าข อสอบและการตรวจข อสอบอ ตโนม ต พร อมเฉลย รายงาน สถ ต คะแนน และสถ ต การเข าเร ยนของน กเร ยน 4. ระบบส งเสร มการเร ยน (Course Tools) ประกอบด วยเคร องม อต างๆ ท ใช ส อสารระหว าง ผ เร ยน - ผ สอน และ ผ เร ยน - ผ เร ยน ได แก Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก บ History ของข อม ลเหล าน ได 5. ระบบจ ดการข อม ล (Data Management System) ประกอบด วยระบบจ ดการไฟล และโฟลเดอร ผ สอนม เน อท เก บข อม ลบทเร ยนเป นของตนเอง โดยได เน อท ตามท Admin ก าหนดให โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS ในป จจ บ นม ให เล อกอย 2 ล กษณะค อ 1. ซอฟต แวร ฟร (Open Source LMS) ท ม ล ขส ทธ แบบ GPL เช น - Moodle (www.moodle.org) - ATutor (www.atutor.ca) - Claroline (www.claroline.net) - LearnSquare (www.learnsquare.com) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยท มงาน NECTEC - VClass (www.vclass.net) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยศ นย Distributed Education Center สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเซ ย (AIT) - Sakai (www.sakaiproject.org) - ILIAS (http://www.ilias.de) 2. ซอฟต แวร ท บร ษ ทเอกชนพ ฒนาเพ อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) เช น - Blackboard Learning System - WebCT (www.webct.com) - IBM Lotus Learning Management System - Education Sphere (www.educationsphere.com) - Dell Learning System (DLS) > - De-Learn (www.de-learn.com) - i2 LMS (www.progress-info.co.th)

13 13 ผ ใช งานในระบบ LMS ส าหร บผ ใช งานในระบบ LMS น นสามารถท จะแบ งได เป น 3 กล ม ค อ 1. กล มผ บร หารระบบ (Administrator) ท าหน าท ในการต ดต งระบบ LMS การก าหนดค าเร มต นของ ระบบ การส ารองฐานข อม ล การก าหนดส ทธ การเป นผ สอน 2. กล มอาจารย หร อผ สร างเน อหาการเร ยน (Instructor / Teacher) ท าหน าท ในการเพ มเน อหา บทเร ยนต างๆ เข าระบบ อาท ข อม ลรายว ชา ใบเน อหา เอกสารประกอบการสอน การประเม นผ เร ยนโดยใช ข อสอบ ปรน ย อ ตน ย การให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบค าถาม และสนทนาก บน กเร ยน 3. กล มผ เร ยน(Student/Guest) หมายถ งน กเร ยน น กศ กษา ท สม ครเข าเร ยนตามห วข อต าง ๆ รวมท ง การท าแบบฝ กห ด ตามท ได ร บมอบหมายจากผ สอน โดยอาจารย สามารถท าการแบ งกล มผ เร ยนได และ สามารถต งรห สผ านในการเข าเร ยนแต ละว ชาได Moodle ค ออะไร Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ช ดของ Server- Side Script ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร เพ อใช เตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และเผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อ คร สอนพ เศษ ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลง ของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ส าหร บผ ด แล ระบบ(Admin) ท จะน าโปรแกรมไปต ดต ง ต องม Web Server ท บร การ php และ mysql

14 14 ความสามารถของ moodle - เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries ) - สามารถเป นได ท ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System) - สามารถ สร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น - ม ระบบต ดต อส อสารระหว างน กเร ยน เพ อนร วมช น และผ สอน เช น chat หร อ webboard เป นต น - ม ระบบแบบทดสอบ ร บการบ าน และก จกรรม ท รองร บระบบให คะแนนท หลากหลาย ให ส งงาน ให ท าแบบฝ กห ด ตรวจให คะแนนแล ว export ไป excel - ส ารองข อม ลเป น.zip แฟ มเด ยว ในอนาคตสามารถน าไปก ค นลงไปในเคร องใดก ได - ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน และใจกว าง ส งเสร มเร องน เพราะ อาจารย ได ท าหน าท น กศ กษาได เร ยนร และสถาบ นได ช อเส ยง - อาจารย เตร ยมสอนเพ ยงคร งเด ยว แต น กเร ยนเข ามาเร ยนก รอบก ได จบไปเข าแล วกล บมาอ าน ทบทวนก ได ปร ชญาการสร าง Moodle การเร ยนร แบบสร างองค ความร ด วยตนเอง(Constructivism) - คนเราน นจะม การสร างความร ใหม เสมอหากม สภาวะแวดล อมเอ ออ านวย การเร ยนร แบบเด มท มา จากการ ฟ ง เห น ล วนเป นการเร ยนร ทางเด ยวน นค อเราเป นผ ร บสารและเก บเอาไว จ งม การเร ยกผ ท ม ความจ าด ว า พจนาน กรมเด นได หากแต เราจะเร ยนร ได มากกว าหากเป นการถ ายทอดจาก สมองส สมองน นค อม การแลกเปล ยนท ศนะและเร ยนร จากประสบการณ ของผ อ น การเร ยนร แบบค ดเอง สร างเอง (Constructionvism) - การเร ยนร แบบค ดเองสร างเองค อการเร ยนร ด วยการลงม อท าไม ว าจะเป นการพ ด การโพสต แสดง ความค ดเห นบนกระดานเสวนา - ต วอย างเช น ปกต อ านหน งส อพอวางหน งส อก จะล ม แต ถ าได อธ บายให คนอ นฟ งจะท าให จ า ได มากข น การเร ยนร แบบสร างองค ความร ในส งคม (Social Constructivism)

15 15 การเร ยนร ร วมก นเป นหม คณะโดยอาศ ยหล กการว าความส าเร จของหม คณะค อความส าเร จของตน - ท กคนสามารถเป นคร และน กเร ยนได ในเวลาเด ยวก น - เร ยนร ด วยการสร างส งใดส งหน งให ผ อ นเห น - เร ยนร ด วยการส งเกตการณ การกระท าของเพ อนร วมช นเร ยน - เช อมโยงความร ใหม ก บบร บทส วนบ คคลของผ เร ยน (เร ยกว า transformative knowledge and constructivism) - ม ความสามารถในการปร บเปล ยนและปร บแต งได เน องจากท กคนในห องเร ยนออนไลน ม ส วน ร วมในการสร างห องเร ยน การเช อมโยงและการแยกส วน (Connected and Separated Knowing) - ผ ท ม พฤต กรรมแบบเช อมโยงภายในกล มจะเป นผ ท ช วยกระต นให เก ดการเร ยนร นอกจากจะท าให คนในกล มม ความสน ทสนมก นมากข นแล วย งช วยให แต ละคนได สะท อนความค ดของตน บทบาทของ Moodle Moodle ไม ใช เคร องม อท น ามาทดแทนบทเร ยนในห องเร ยน แต เป นเคร องม อท น ามาช วยเสร ม การเร ยนในห องเร ยน ผ สอนต องวางแผนการสอน ออกแบบการสอนส าหร บรายว ชาอย างเหมาะสม ม การโต ตอบก บผ เร ยนอย างสม าเสมอเพ อให เก ดการเร ยนร ร วมก น ข อม ลโดยสร ป 1. การใช moodle ควรม อะไรบ าง (Requirement) - ม Web Browser เช น Internet explorer ในการต ดต อก บ moodle ท งโดยอาจารย และน กศ กษา - ม Web Server ท ให บร การ php และ mysql - ม ผ ต ดต ง ผ ด แล และบ าร งร กษา ควรท าโดยน กคอมพ วเตอร ท ม ประสบการณ เก ยวก บการเข ยน เว บ เพราะการต ดต งไม ง ายเลย - ม คร น กเร ยน และผ บร หาร ท ยอมร บในเทคโนโลย ด งน น moodle ไม เหมาะก บเด กอน บาล หร อคร ท ไม ม ไฟ - ม การเช อมต อเป นเคร อข าย เช น อ นเทอร เน ต อ นทราเน ต หร อเคร อข ายท องถ น (LAN) - จ านวนเว บไซต ท ใช Moodle (How popular)

16 16 2. ผ เก ยวข องก บ Moodle (Who are them?) - ผ ด แล (Admin) : ต ดต งระบบ บ าร งร กษา ก าหนดค าเร มต น และก าหนดส ทธ การเป นผ สอน - ผ สอน (Teacher) : เพ มแหล งข อม ล เพ มก จกรรม ให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบ ค าถาม และต ดต อส อสาร - ผ เร ยน (Student) : เข าศ กษาแหล งข อม ล และท าก จกรรม ตามแผนการสอน - ผ เย ยมชม (Guest) : เข าเร ยนได เฉพาะว ชาท อน ญาต และจ าก ดส ทธ ในการท าก จกรรม 3. แหล งข อม ล หร อก จกรรม (Resource and Activities) - SCORM (แหล งข อม ล ท รวม Content จากภายนอก ท เป นมาตรฐาน) - Wiki (สาราน กรม ท ยอมให ผ เร ยนเข ามาแก ไข) - อภ ธานศ พท (Glossary : รวมค าศ พท จ ดหมวดหม สามารถส บค นได ) - ห องสนทนา (Chat : ห องท สามารถน ดเวลาสนทนาระหว างคร และน กเร ยน) - กระดานเสวนา (Forum : กระดานให คร และน กเร ยนเข ามาฝากความค ดเห น) - การบ าน (Assignment : ท น กเร ยนพ มพ งานแล วน ามา upload ส งคร ) - ห องปฏ บ ต การ (Workshop : ท น กเร ยนท างาน แล วส ง ซ งประเม นได หลายแบบ) - ป ายประกาศ (Label : แสดงข อความ เพ อประกาศให ทราบ) - แบบทดสอบ (Quiz : สร างคล งข อสอบ แล วเล อกมาให ท าบางส วน ระบบสามารถอ ตโนม ต ) - โพลล (Poll : แสดงความค ดเห นตามต วเล อก) - แหล งข อม ล (Resources : text, html, upload, weblink, webpage, program) 4. ก จกรรมของผ สอน (Teacher Activities) - สม ครสมาช กด วยตนเอง และรอผ ด แล อน ม ต ให เป นผ สอน หร อผ สร างคอร ส - ผ สอนสร างคอร ส และก าหนดล กษณะของคอร สด วยตนเอง - เพ ม เอกสาร บทเร ยน และล าด บเหต การณ ตามความเหมาะสม - ประกาศข าวสาร หร อน ดสนทนา ก บน กเร ยนผ านอ นเทอร เน ต - สามารถส ารองข อม ลในว ชา เก บเป นแฟ มเพ ยงแฟ มเด ยวได - สามารถก ค นข อม ลท เคยส ารองไว หร อน าไปใช ในเคร องอ น - สามารถดาวน โหลดคะแนนน กเร ยนท ถ กบ นท กจากการท าก จกรรม ไปใช ใน Excel - ก าหนดกล มน กเร ยน เพ อสะดวกในการจ ดการน กเร ยนจ านวนมาก

17 17 - ส งยกเล กการเป นสมาช กในว ชา ของน กเร ยนท ม ความประพฤต ไม เหมาะสม หร อเข าผ ดว ชา - ตรวจสอบก จกรรมของน กเร ยนแต ละคน เช น ความถ ในการอ านแต ละบท หร อคะแนนในการ สอบแต ละบท - เพ มรายการน ดหมาย หร อก จกรรม แสดงด วยปฏ ท น - สร างเน อหาใน SCORM หร อสร างข อสอบแบบ GIFT แล วน าเข าได 5. ก จกรรมของผ เร ยน (Student Activities) - สม ครสมาช กด วยต วน กเร ยนเอง - รออน ม ต การเป นสมาช ก และสม ครเข าเร ยนแต ละว ชาด วยตนเอง (บางระบบ สามารถสม คร และเข าเร ยนได ท นท ) - อ านเอกสาร หร อบทเร ยน ท ผ สอนก าหนดให เข าไปศ กษาตามช วงเวลาท เหมาะสม - ฝากค าถาม หร อข อค ดเห น หร อน ดสนทนาระหว างเพ อน ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต - ท าก จกรรมตามท ได ร บมอบหมาย เช น ท าแบบฝ กห ด หร อส งการบ าน - แก ไขข อม ลส วนต วของตนเองได - อ านประว ต ของคร เพ อนน กเร ยนในช น หร อในกล ม แหล งข อม ล (15 ส งหาคม 2550) =1538

ระบบบร หารการเร ยนการสอน LMS (Learning Management System)

ระบบบร หารการเร ยนการสอน LMS (Learning Management System) ระบบบร หารการเร ยนการสอน LMS (Learning Management System) ฮาม ดะห มะด เยาะ เร ยบเร ยง บทค ดย อ ระบบบร หารการเร ยนการสอน หร อ LMS (Learning Management System) เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความสะดวกในการจ

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System)

หน วยท 1. ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) ค ม อคร ผ สอน การใช งาน KBR LMS (Kruboonrean Learning Management System) หน วยท 1 ประโยชน ของ e-learning KBR LMS 1. สะดวกในการแก ไขเน อหา การเร ยนการสอนผ านระบบ e-learning ผ สอนสามารถการแก ไขเน อหาให ท

More information

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ผ านเว บว ชาภาษาไทย เร องการสร างคา สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ส ธ ร นาทร ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย และส อสารการศ

More information

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน ในการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน จะต องค าน งถ งทฤษฎ หล กการ หร องานว จ ยเก ยวก บการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน (เอกสารหร องานว จ ยบาง เล มเร

More information

แนะน า moodle. LMS: Learning Management System หร อ CMS: Course Management System

แนะน า moodle. LMS: Learning Management System หร อ CMS: Course Management System แนะน า moodle ป จจ บ นเทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร วโดยเฉพาะอย างย งการเช อมต อเคร อง คอมพ วเตอร ก บเคร อข ายอ นเทอร เน ตซ งเป นระบบท เช อมโยงคอมพ วเตอร ให เป นเคร อข ายขนาดใหญ

More information

ระบบบร หารจ ดการเร ยนการสอนออนไลน เอกสารประกอบการน าเสนอ. 1 Learning Management System: LMS http://learning-th.com

ระบบบร หารจ ดการเร ยนการสอนออนไลน เอกสารประกอบการน าเสนอ. 1 Learning Management System: LMS http://learning-th.com เอกสารประกอบการน าเสนอ 1 Learning Management System: LMS http://learning-th.com Learning Management System: LMS เป นระบบการจ ดการเร ยนการสอนท ม หน าท บร หาร จ ดการข อม ลของผ เร ยน ผ สอน โครงสร างเน อหา

More information

เรณ กา อาน บ Renuka Arnub

เรณ กา อาน บ Renuka Arnub การจ ดการส อการเร ยนการสอนผ านระบบอ นเทอร เน ตโดยใช เคร องม อ CMS: กรณ ศ กษาสาน กงานประสานงานโครงการส อการเร ยนการสอน Management e-learning System by CMS Case study: Office E-learning Project เรณ กา อาน

More information

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร?

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

More information

นว ตกรรมการศ กษาและเทคโนโลย ทางการศ กษา ท มา http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11 &action=view ความหมายของนว ตกรรม

นว ตกรรมการศ กษาและเทคโนโลย ทางการศ กษา ท มา http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11 &action=view ความหมายของนว ตกรรม นว ตกรรมการศ กษาและเทคโนโลย ทางการศ กษา ท มา http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11 &action=view ความหมายของนว ตกรรม นว ตกรรม หมายถ งความค ด การปฏ บ ต หร อส งประด ษฐ ใหม

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยเร อง ผลของการเร ยนด วยบทเร ยนแบบผสมผสานท พ ฒนาตามแนวค ดการ เร ยนร แบบร วมม อท ม ต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ในจ งหว

More information

นว ตกรรมเทคโนโลย การศ กษาก บการจ ดการเร ยนการสอน

นว ตกรรมเทคโนโลย การศ กษาก บการจ ดการเร ยนการสอน ว ทธ ศ กด โภชน ก ล อาจารย ประจาภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร การก าวเข าส ย คส งคมสารสนเทศได สร างความเปล ยนแปลงในว ถ ช ว ต ความเป นอย ว ฒนธรรม รวมท งเทคโนโลย สารสนเทศได

More information

บทท 11 นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ประเภทเทคโนโลย ส อประสม

บทท 11 นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ประเภทเทคโนโลย ส อประสม บทท 11 นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ประเภทเทคโนโลย ส อประสม บทน จะกล าวถ งนว ตกรรมการจ ดการเร ยนการสอนประเภทเทคโนโลย ส อประสม ท งน เพราะป จจ บ นเทคโนโลย และการส อสาร (Information and Communication Technology

More information

บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา

บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา การศ กษาเร มเปล ยนแปลงไปอ นเน องมาจากอ ทธ พลของสภาพแวดล อมของเทคโนโลย สารสนเทศ ซ ง อาศ ยส อท ท นสม ยโดยเฉพาะเทคโนโลย ทางด านโทรคมนาคมและการส อสาร เคร องคอมพ วเตอร ส

More information

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด For Teacher Learning Management System (Moodle) ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให ก บผ ท ใช งานระบบการจ ดการเร ยน การสอนออนไลน ผ าน Moodle ของมหาว ทยาล

More information

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ส าน กนายกร ฐมนตร 371.334 ส691ห ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต หลากหลายว ธ การใช ICT เพ อการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ : สถาบ น เทคโนโลย

More information

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เป นโปรแกรมช วยสร างห องเร ยน อ

More information

ม เด ล (Moodle) ค ออะไร. ความสามารถของ moodle โดยสร ป. 1. เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries 2549-07-

ม เด ล (Moodle) ค ออะไร. ความสามารถของ moodle โดยสร ป. 1. เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries 2549-07- ม เด ล (Moodle) ค ออะไร โปรแกรมม ดเด ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ค อ โปรแกรมฝ งเคร องบร การ (Server-Side Script) ทาหน าท ให บร การระบบอ เล นน ง ทา ให ผ ด แลระบบสามารถเป

More information

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด การศ กษาความตระหน กร ต อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนบ านหนองน าข น ท เร ยนด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย เร อง ท กษะการใช อ นเทอร เน ต สารน พนธ

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 8 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาการออกแบบเว บเพจของโรงเร ยนในโครงการเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อโรงเร ยน ไทย ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นด งต อไปน 1. ความหมายและความเป

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการดาเน นโครงการ จ ดทาเว บไซต E-Learning ในรายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร (Word Processing Software Usage)น ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007

บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 บทเร ยนออนไลน ว ชาการใช โปรแกรมฐานข อม ล Microsoft Access 2007 นางสาวอรอ มา บ ญช นางสาวเพ ญประภา อ สาพรม นางสาวอาร ยา มหาน ช ต โครงการเล มน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเองน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ

More information

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง การใช ส อการสอน เช งม ลต ม เด ย เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กศ กษารายว ชา LSC303/LSM211 การจ ดการขนส ง สาขาว ชาการจ ดการ โลจ สต กส และโซ อ ปทาน คณะบร หารธ

More information