หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556)"

Transcription

1 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

2 สารบ ญ สร ปข นตอนการพ จารณาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 2 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา 2 3. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 2 4. ร ปแบบของหล กส ตร 2 5. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 3 6. ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน 3 7. อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา 3 8. ช อ ตาแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 4 9. สถานท จ ดการเร ยนการสอน สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณา 4 ในการวางแผนหล กส ตร 11. ผลกระทบต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 7 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 8 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 8 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการหล กส ตร หล กส ตรและอาจารย ผ สอน องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม ข อก าหนดเก ยวก บการทาโครงงานหร องานว จ ย 49 หน า

3 สารบ ญ (ต อ) หมวดท 4 ผลการเร ยนร และกลย ทธ การสอนและการประเม นผล 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร ส รายว ชา 56 (Curriculum Mapping) หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 1. กฎระเบ ยบหร อหล กเกณฑ ในการให ระด บคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษา เกณฑ การสาเร จการศ กษาตามหล กส ตร 59 หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย 1. การเตร ยมการสาหร บอาจารย ใหม การพ ฒนาความร และท กษะให แก คณาจารย 60 หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 1. การบร หารหล กส ตร การบร หารทร พยากรการเร ยนการสอน การบร หารคณาจารย การบร หารบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน การสน บสน นและการให คาแนะนาน กศ กษา ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และ/หร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ต วบ งช ผลการดาเน นงาน (Key Performance Indicators) 68 หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของหล กส ตร 1. การประเม นประส ทธ ผลของการสอน การประเม นหล กส ตรในภาพรวม การประเม นผลการดาเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร การทบทวนผลการประเม นและวางแผนปร บปร งหล กส ตร และแผนกลย ทธ การสอน 71 หน า

4 สารบ ญ (ต อ) เอกสารแนบ 1 ตารางเปร ยบเท ยบโครงสร างหล กส ตรระหว างเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) หล กส ตรเก า และหล กส ตรใหม เอกสารแนบ 2 ตารางเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดตามโครงสร างหล กส ตรเก า-หล กส ตรใหม เอกสารแนบ 3 สาระการปร บปร งหล กส ตร เอกสารแนบ 4 ประว ต และผลงานของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร เอกสารแนบ 5 คาส งมหาว ทยาล ยแม โจ ท 323/2555 เร อง แต งต งคณะกรรมการประจาหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาว ทยาล ยแม โจ เร อง แต งต งคณะกรรมการว พากษ หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 7 รายงานก จกรรมว พากษ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 8 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยแม โจ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ เอกสารแนบ 9 ประกาศมหาว ทยาล ยแม โจ เร อง แนวปฏ บ ต ในการเผยแพร ผลงานว จ ยตามเง อนไข การสาเร จการศ กษาของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ******************

5 สร ปข นตอนการเสนอหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ เช ยงใหม *********************** การขอปร บปร ง หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ฉบ บ พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากท ประช ม ด งน 1. คณะกรรมการประจาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 4/2553 เม อว นท 8 ต ลาคม คณะกรรมการปร บปร งหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 3/2554 เม อว นท 6 ต ลาคม คณะกรรมการว พากษ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการ อ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 1/2554 เม อว นท 28 ต ลาคม คณะกรรมการประจาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 1/2555 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ คณะกรรมการประจาคณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย สม ยสาม ญ ในการประช มคร งท 5/2555 เม อว นท 19 ม นาคม คณะกรรมการประจาบ ณฑ ตว ทยาล ย ในการประช มคร งท 1/2556 เม อว นท 2 มกราคม คณะกรรมการว ชาการ ในการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 20 ก มภาพ นธ คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยแม โจ ในการประช มคร งท 4/2556 เม อว นท 27 ก มภาพ นธ คณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย ในการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 17 ม นาคม 2556

6 มคอ. 2 2 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยแม โจ ว ทยาเขต/คณะ คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ภาษาอ งกฤษ : Master of Science Program in Administration and Management in Livestock Business 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ข อเต ม (ภาษาไทย) : ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ) ช อย อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ) ช อเต ม (ภาษาอ งกฤษ) : Master of Science (Administration and Management in Livestock Business) ช อย อ (ภาษาอ งกฤษ) : M.S. (Administration and Management in Livestock Business) 3. ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร - ไม ม 4. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร แผน ก แบบ ก 1 จานวน 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรปร ญญาโท 2 ป 5.2 ภาษาท ใช หล กส ตรจ ดการศ กษาเป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ร บท งน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างชาต

7 มคอ ความร วมม อก บมหาว ทยาล ยอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของมหาว ทยาล ยท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ สาเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 6.1 หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ปร บปร งจากหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว พ.ศ กาหนดเป ดสอนภาคการศ กษา 1 ป การศ กษา คณะกรรมการประจ าบ ณฑ ตว ทยาล ยเห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อคณะกรรมการ- ว ชาการ ในการประช มคร งท 1/2556 ว นท 2 มกราคม คณะกรรมการว ชาการเห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อคณะกรรมการบร หาร- มหาว ทยาล ยฯ ในการประช มคร งท 2/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยฯ เห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อสภามหาว ทยาล ยฯ ในการประช มคร งท 4/2556 ว นท 27 ก มภาพ นธ สภามหาว ทยาล ยอน ม ต / เห นชอบหล กส ตร ในการประช ม คร งท 2/2556 ว นท 17 ม นาคม ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมในการเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ในป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา อาจารย มหาว ทยาล ยต าง ๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน น กว จ ยในหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน น กว ชาการ/ผ เช ยวชาญ/ท ปร กษาในหน วยงานภาคร ฐและภาคเอกชน ประกอบอาช พอ สระ

8 มคอ ช อ ตาแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ประจาหล กส ตร/อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ท ตาแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา สาเร จการศ กษาจาก ป พ.ศ. 1 รองศาสตราจารย นายญาณ น โอภาสพ ฒนก จ* Ph.D. วท.ม. วท.บ. Agriculture- Ruminant Nutrition การผล ตส ตว ส ตวศาสตร University of Sydney, Australia มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น รองศาสตราจารย นายส ท ศน ศ ร * Dr. Sc. agr. วท.ม. วท.บ. Animal Science การผล ตส ตว เกษตรศาสตร Kyushu Tokai University, Japan มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย นางสมปอง สรวมศ ร * Dr. Agr. วท.ม. วท.บ. Tierernaehrung การผล ตส ตว ส ตวบาล Bonn University, Federal Republic of Germany มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย นางว จ ตรา แดงปรก 5 รองศาสตราจารย นายจาเน ยร บ ญมาก หมายเหต * เป นอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ปร.ด. วท.ม. วท.บ. บธ.ม. ทษ.บ. 10. สถานท จ ดการเร ยนการสอน - คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย - คณะบร หารธ รก จ - คณะว ศวกรรมและอ ตสาหกรรมเกษตร ว ทยาศาสตร การอาหาร ว ทยาศาสตร การอาหาร อ ตสาหกรรม การเกษตร บร หารธ รก จ บร หารธ รก จ การเกษตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย การเกษตร แม โจ

9 มคอ สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ประเทศไทยได ม การพ ฒนาตามแนวค ดสม ยใหม มาหลายทศวรรษ โดยย ดภาคเกษตร เป นหล กในการพ ฒนาอย างต อเน อง แม ว าในช วง 20 ป ท ผ านมา ภาคอ ตสาหกรรมได เข ามาม บทบาท มากข นในการสร างรายได เข าประเทศ แต ภาคเกษตรย งม ความส าค ญท งในเช งเศรษฐก จและส งคม โดยเฉพาะในม ต ความม นคงทางอาหารและเป นฐานในการสร างม ลค า แม ว าประส ทธ ภาพของ ภาคเกษตรไม ได เพ มข นมากน ก โดยท ส ดส วนผล ตภ ณฑ มวลรวมภาคเกษตรต อผล ตภ ณฑ มวลรวม ภายในของประเทศลดลงจากร อยละ 10.1 ในป 2542 เป นร อยละ 8.9 ในป 2552 และม ม ลค าส งออก ส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ต อม ลค าส นค าส งออกท งหมดของประเทศ ลดลงจากร อยละ 19.8 ในป 2542 เหล อร อยละ 18.2 ในป 2552 ซ งม ลค าการส งออกส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ เพ มข นจาก 0.48 ล านล านบาท ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8 (ป 2540) เป น 1.09 ล านล านบาท ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 (ป 2553) ซ งส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ท ส าค ญได แก ยางธรรมชาต ข าว ก ง ปลา น าตาล ม นส าปะหล ง ผลไม และเน อไก โดยอ ตสาหกรรมการเกษตร ได ม การพ ฒนาระบบการตรวจสอบ ย อนกล บ (Traceability) ให เป นระบบอ เลคทรอน กส ม ระบบฐานข อม ลกลางการควบค มค ณภาพ ส นค าท ม มาตรฐานเด ยวก นและเช อมโยงระบบไปย งผ ประกอบการส งออก รวมท งผ ประกอบการอ นๆ ท อย ในห วงโซ อาหาร ทาให สามารถตรวจสอบย อนกล บในสายการผล ตได อย างรวดเร วและถ กต อง นอกจากน ประเทศไทยย งต องให ความส าค ญก บการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานส นค าเกษตรให เป นท ยอมร บของผ บร โภคท งในประเทศและต างประเทศ โดยด าเน นการ จ ดระบบควบค มและตรวจสอบร บรองค ณภาพส นค าเกษตรและอาหารในระด บไร นาจนถ งโต ะอาหาร (From Farm to table) ด วยการกาหนดมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหาร และเพ มประส ทธ ภาพการ ตรวจสอบและร บรองส นค า ได แก การร บรองฟาร มและโรงงานด วยระบบการจ ดการค ณภาพ (Quality Management System) รวมท งม การพ ฒนาห องปฏ บ ต การ ตลอดจนการสร างระบบ การตรวจสอบย อนกล บ (Traceability) ในส นค าพ ช ปศ ส ตว และประมง เพ อให เก ดการม งร กษา ค ณภาพ และยกระด บมาตรฐานการผล ตของเกษตรกรให ได ตามมาตรฐานสากล และม ค ณภาพ ปลอดภ ยต อผ บร โภค รวมท งปร บปร งระบบการผล ตให เป นม ตรก บส งแวดล อมตลอดห วงโซ อ ปทาน การผล ต ซ งจะสร างโอกาสทางการตลาดให ก บส นค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมอ กด วย ด งน นธ รก จปศ ส ตว จ งจ าเป นต องพ ฒนาการเช อมโยงด านการผล ต การแปรร ป และ การตลาดต งแต ต นน าถ งปลายน า รวมถ งสน บสน นและส งเสร มกล มส นค าท ม ศ กยภาพส ง เพ อเพ มม ลค า ให ก บส นค าและสร างโอกาสทางการตลาด นอกจากน ย งเป นการยกระด บส นค าให ม ค ณภาพและม ความ ปลอดภ ยตามมาตรฐานสากล

10 มคอ สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม ส งคมเม องม แนวโน มเปล ยนแปลงจากส งคมเคร อญาต ส ส งคมป จเจกมากข น ท าให ความส มพ นธ แบบเคร อญาต ท ม ความเอ อเฟ อเผ อแผ ช วยเหล อเก อก ลก นเร มหมดไป คนไทยเร มม พฤต กรรมเป นป จเจกหร อเป นส วนต วมากข นอย างช ดเจน เช น ม การก าหนดมาตรฐาน ค าน ยม การด าเน นช ว ต และความต องการท เป นส วนต วมากข น ว ถ ช ว ตม ล กษณะต างคนต างอย ขาดการ ปฏ ส มพ นธ และท าก จกรรมร วมก น ม การเพ มจ านวนแรงงานภาคเกษตรอพยพเข าส ช มชนเม องหร อ ท างานในภาคอ ตสาหกรรมมากข น ท าให ม การปร บเปล ยนการด าเน นช ว ตและว ฒนธรรมการบร โภค ตามสถานภาพช มชนเม อง เช น ไม ม เวลาเตร ยมอาหารในท อย อาศ ย จ งน ยมบร โภคอาหารพร อมปร ง หร ออาหารจานด วน (fast food) ในขณะเด ยวก นผ บร โภคท ม รายได ปานกลางและส งภายในประเทศ รวมท งในต างประเทศ ก ม ความต องการส นค าประเภทอาหารท ม ค ณภาพมาตรฐานและปลอดภ ย ส าหร บการบร โภค รวมท งเล อกซ อส นค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมด วย ด งน นธ รก จด านปศ ส ตว จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาและผล ตส นค าปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพและม ความปลอดภ ยให ได ตามมาตรฐานท กาหนด (GAP) และมาตรฐานสากล (ISO) เพ อสร างความเช อม นให แก ผ บร โภค 12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของ มหาว ทยาล ย 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร จากการท หน วยงานภาคร ฐและเอกชนจ าเป นต องพ ฒนาศ กยภาพการผล ตส นค า ปศ ส ตว ให สามารถแข งข นได สอดคล องตามความต องการและกลไกตลาด เสร มสร างความเข มแข ง ให ก บเกษตรกรในเร องเง นท น อาหารส ตว พ นธ ส ตว ความร และเทคโนโลย การจ ดการฟาร มและ การเล ยงส ตว เพ อให ม ความสามารถเพ มผลผล ต ลดต นท นและสร างม ลค าเพ ม รวมท งม พ ฒนาระบบ การตรวจสอบร บรองค ณภาพส นค าปศ ส ตว และกระบวนการผล ตให ม ค ณภาพปลอดภ ยต อผ บร โภค ด าเน นการควบค มป องก นและบ าบ ดโรคให ม ประส ทธ ภาพ และสน บสน นอ านวยความสะดวกในการ ด าเน นการขยายตลาดส นค าปศ ส ตว ท งภายในประเทศและต างประเทศ รวมท งส งเสร มการท าปศ ส ตว อ นทร ย ตามแนวเกษตรกรรมย งย น โดยต องม การกาหนดมาตรฐานความปลอดภ ยและการตรวจร บรอง ค ณภาพส นค าม การสน บสน น พร อมสร างแรงจ งใจเพ อให เกษตรกรผล ตส นค าปศ ส ตว ตามมาตรฐาน ท ก าหนดอาท การปฏ บ ต ทางการเกษตรท ด (GAP : Good Agricultural Practices) และการใช หล กเกณฑ ว ธ การท ด ในการผล ตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) รวมท งการผล ต ส นค าปศ ส ตว อ นทร ย โดยการถ ายทอดความร ความเข าใจเก ยวก บค ณภาพมาตรฐาน ลดภาระ ค าใช จ ายในการตรวจสอบร บรองเพ อขยายการผล ตส นค าเกษตรและอาหารท ม ค ณภาพมาตรฐาน ปลอดภ ย และสร างความเช อม นให แก ผ บร โภค รวมท งสามารถตรวจสอบย อนกล บได (Traceability) ซ งพบว าอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ภายในประเทศ ย งคงขาดแคลนบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในการ

11 มคอ. 2 7 บร หารจ ดการในเร องด งกล าวข างต น คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย จ งเป ดสอนหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยแม โจ ม พ นธก จหล ก 4 ด าน เพ อด าเน นงานให บรรล ว ส ยท ศน ท ว า เป นมหาว ทยาล ยช นนาท ม ความเป นเล ศทางการเกษตรในระด บนานาชาต โดยเฉพาะอย างย งพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย ซ งหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการ- ธ รก จปศ ส ตว ม ส วนร วมในการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ในเช งบ รณาการ ไม ว าจะเป นการผล ตส นค า- ปศ ส ตว การบร หารจ ดการและอ ตสาหกรรมอาหาร โดยค าน งถ งค ณภาพมาตรฐานของส นค า ความปลอดภ ยของอาหารต อผ บร โภค และระบบการผล ตท เป นม ตรต อส งแวดล อม 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น รายว ชาในกล มว ชาพ นฐานหร อว ชาท เก ยวข องก บหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว เช น กล มว ชาภาษาต างประเทศ คณะศ ลปศาสตร กล มว ชา ด านการบร หาร คณะบร หารธ รก จ และกล มว ชาในสาขาเทคโนโลย ทางอาหาร คณะว ศวกรรมและ อ ตสาหกรรมเกษตร 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ 1) ให ท กรายว ชา ม ผ ประสานงานรายว ชา เพ อท าหน าท ประสานงานก บอาจารย ประจ าหล กส ตร อาจารย ผ สอน น กศ กษา ในเร องท เก ยวก บรายละเอ ยดของรายว ชา การจ ดการเร ยน การสอน การว ดผลและประเม นผล 2) ม การประช มหาร อระหว างอาจารย ประจ าหล กส ตรและผ สอนในกล มว ชา/ รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนในคณะอ น ๆ เพ อให ได เน อหาความร และท กษะท ตรงตามความต องการ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร

12 มคอ. 2 8 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความสาค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา ผล ตน กว ชาการท ม ความร และท กษะด านบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ท ค าน งถ งความ ปลอดภ ยของผ บร โภค 1.2 ความสาค ญ ธ รก จปศ ส ตว ม ความจ าเป นท จะต องพ ฒนาความเช อมโยงต งแต ต นน าถ งปลายน าของการ ผล ตปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ แปรร ปจากส ตว โดยต องค าน งถ งค ณภาพมาตรฐานส นค าปศ ส ตว ตลอด ห วงโซ อ ปทานเพ อตอบสนองความต องการของผ บร โภคท งภายในประเทศและต างประเทศ นอกจากน ส นค าปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ ย งต องม ค ณภาพและความปลอดภ ยต อผ บร โภค โดยม การควบค ม ตรวจสอบค ณภาพส นค าปศ ส ตว ตลอดกระบวนการผล ตและแปรร ป ซ งอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ของ ประเทศไทยย งขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในด านการบร หารจ ดการเพ อรองร บการขยายต ว ของอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ท งการผล ตเพ อการบร โภคภายในประเทศ และเพ อการส งออกไปย ง ต างประเทศ 1.3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะในการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ด วยค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พ 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการว จ ยด านการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จการปศ ส ตว ม แผนพ ฒนาปร บปร งท ม รายละเอ ยดของแผนการพ ฒนาย ทธศาสตร และต วบ งช การพ ฒนาปร บปร ง โดยจะทาการปร บปร งหล กส ตรฯ ท ก 4 ป น บจากเป ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตร ด งน 2.1 แผนการพ ฒนา/ เปล ยนแปลง 2.2 กลย ทธ 2.3 หล กฐาน/ต วบ งช ด านพ ฒนาบ คลากร ด านการเร ยนการสอนและ บร การว ชาการ 1. จ ดหาอาจารย ท ม ค ณว ฒ ตรงสาขา เพ อทดแทนอาจารย ท เกษ ยณอาย ราชการ 1. วางแผนและจ ดหาอ ตรา ทดแทนบ คลากร ท เกษ ยณอาย ราชการ 2. จ ดจ างอาจารย พ เศษ 1. แผนอ ตรากาล งของคณะฯ 2. ส ญญาจ าง/คาส งแต งต ง

13 มคอ แผนการพ ฒนา/ เปล ยนแปลง 2. ปร บปร งป จจ ยสน บสน น การเร ยนการสอน ด านหล กส ตร 1. บร หารหล กส ตรตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ด านน กศ กษา 1. พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาให ม ความพร อมส ความต องการ ของส งคม 2.2 กลย ทธ 2.3 หล กฐาน/ต วบ งช 1. ส งเสร มและสน บสน น การเร ยนการสอนให สอดคล องก บความต องการ ของน กศ กษาและผ สอน 1. ผลสารวจความต องการและ ความพ งพอใจของน กศ กษา โดยม ระด บความพ งพอใจ เฉล ยไม น อยกว า 3.51 จาก คะแนนเต ม ต ดตามควบค มให ม มาตรฐาน 1. รายงานการประช ม 2. รายงานผลการบร หาร หล กส ตร 1. จ ดการเร ยนการสอนให ม การสอดแทรกความร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและ ภาษาต างประเทศ 1. แบบ มคอ.3 รายละเอ ยด ของรายว ชา 2. แบบ มคอ.5 รายงานผล การดาเน นการของรายว ชา ด านผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. พ ฒนาการม ส วนร วมใน การเร ยนการสอน และ พ ฒนาหล กส ตร 1. ปร บปร งการเร ยนการสอนให สอดคล องก บความต องการ ผ ใช บ ณฑ ต 1. รายงานผลการสารวจระด บ ความพ งพอใจและความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ต

14 มคอ หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การศ กษาใช ระบบทว ภาค โดย 1 ป การศ กษาแบ งออกเป น 2 1 ภาคการศ กษาปกต ม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน ไม ม การจ ดการศ กษาในภาคฤด ร อน 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม การจ ดการศ กษาระบบอ นนอกเหน อจากระบบทว ภาค ภาคการศ กษาปกต 2. การดาเน นการหล กส ตร 2.1 ว น เวลาในการดาเน นการเร ยนการสอน ภาคการศ กษาท 1 ม ถ นายน - ก นยายน ภาคการศ กษาท 2 พฤศจ กายน - ก มภาพ นธ 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 1) เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยแม โจ ว าด วยการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา ตามระเบ ยบและประกาศอ น ๆ ของมหาว ทยาล ยท บ งค บใช ใน ขณะน น 2) เง อนไขในด านค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม ครเข าศ กษาเฉพาะสาขาว ชาการบร หาร- จ ดการธ รก จปศ ส ตว ม ด งน - ส าเร จปร ญญาตร ทางการเกษตร สาขาส ตวบาล สาขาส ตวศาสตร หร อเท ยบเท า หร อ - ส าเร จปร ญญาตร ทางว ทยาศาสตร หร อเกษตรศาสตร หร อสาขาอ น และม ประสบการณ ในการท างานทางด านการเกษตรหร อสาขาว ชา ท เก ยวข อง ซ งอาจต องเร ยนว ชาพ นฐานเพ มเต มตามท อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรกาหนด 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า 1) น กศ กษาม ความร ด านภาษาต างประเทศ ไม ถ งเกณฑ ท มหาว ทยาล ยฯ กาหนด 2) น กศ กษาม ท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อการศ กษาไม เพ ยงพอ

15 มคอ กลย ทธ ในการดาเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจาก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 1) น กศ กษาไม ผ านเกณฑ มาตรฐานการทดสอบความร ด านภาษาต างประเทศ ต อง ได ร บการพ ฒนาและเตร ยมความพร อม เพ อลงทะเบ ยนเร ยนและสอบผ านใน รายว ชา ตามเง อนไขของบ ณฑ ตศ กษา 2) น กศ กษาม ท กษะการใช คอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอ ต องได ร บการพ ฒนาและเตร ยม ความพร อมก อนส าเร จการศ กษา ตามความเห นชอบของอาจารย ประจ า หล กส ตร/อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ สาเร จการศ กษาในระยะ 5 ป 1) หล กส ตร แผน ก แบบ ก 1 จานวนน กศ กษา ป การศ กษา ช นป ท 1 ช นป ท รวม จานวนบ ณฑ ตท คาดว าจะสาเร จการศ กษา ) หล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 จานวนน กศ กษา ป การศ กษา ช นป ท 1 ช นป ท รวม จานวนบ ณฑ ตท คาดว าจะสาเร จการศ กษา

16 มคอ งบประมาณตามแผน : ต อป งบประมาณส าหร บค าใช จ ายเป นเง นงบประมาณแผ นด น และงบประมาณเง นรายได ของมหาว ทยาล ยฯ (หล กส ตร) แหล งท นสน บสน น งบประมาณท คาดว าจะได ร บในป งบประมาณ งบประมาณแผ นด น 2,617,430 2,748,300 2,885,720 3,030,000 3,181, งบประมาณเง นรายได 91, , , , , งบประมาณแผ นด น (หน วย/บาท) หมวดรายจ าย 1. งบบ คลากร - อ ตราเด ม - อ ตราใหม 2. งบด าเน นงาน - ตอบแทน ใช สอยและว สด - ค าสาธารณ ปโภค 3. งบลงท น - คร ภ ณฑ - ส งก อสร าง 4. งบอ ดหน น - อ ดหน นโครงการว จ ย (สาน กว จ ย) ประมาณการค าใช จ ายในป งบประมาณ ,617, ,748, ,885, ,030, ,181, งบประมาณเง นรายได (หน วย/บาท) หมวดรายร บ ประมาณการรายร บในป งบประมาณ ตอบแทน ใช สอยและว สด 91, , , , ,500 รวม 91, , , , ,500

17 มคอ ระบบการศ กษา แบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามมหาว ทยาล ย การเท ยบโอนหน วยก ต และการลงทะเบ ยนเร ยนเข ามหาว ทยาล ย ให เป นไปตาม ข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อประกาศของทบวงมหาว ทยาล ย เร องหล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการ เร ยนระด บปร ญญา เข าส การศ กษาในระบบ พ.ศ และข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อประกาศ ของมหาว ทยาล ยแม โจ ท บ งค บใช อย ในขณะน น

18 มคอ หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จานวนหน วยก ต แผน ก แบบ ก 1 จ ดท าว ทยาน พนธ จ านวน 36 หน วยก ต โดยก าหนดให เร ยนรายว ชาเพ มเต ม แต ไม น บหน วยก ต จ านวน 5 รายว ชา 7 หน วยก ต และต องสอบผ านการสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย แผน ก แบบ ก 2 จ ดท าว ทยาน พนธ จ านวน 12 หน วยก ต โดยก าหนดให เร ยนรายว ชาต าง ๆ ไม น อยกว า 24 หน วยก ต และเร ยนรายว ชาเพ มเต ม แต ไม น บหน วยก ต จานวน 5 รายว ชา 7 หน วยก ต และต องสอบผ านการสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย โครงสร างหล กส ตร (จ ดการศ กษาเป น 2 แบบ ค อ) แผน ก แบบ ก 1 ก. ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต ข. ว ชาท ไม น บหน วยก ต (7) หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 ก. ว ชาเอกบ งค บ 12 หน วยก ต ข. ว ชาเอกเล อก 12 หน วยก ต ค. ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต ง. ว ชาท ไม น บหน วยก ต (7) หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต ท งน ไม รวมหน วยก ตจากรายว ชาพ นฐานระด บพ นฐานสาหร บน กศ กษาท จาเป น ต องเร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐาน ซ งข นอย ก บด ลยพ น จของอาจารย ประจาหล กส ตร

19 มคอ รายว ชาในหล กส ตร หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) แผน ก แบบ ก 1 1) รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต 7 หน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว (3) (2-3-5) AS 524 Research Methodology for Livestock Business สศ 591 ส มมนา 1 (1) (0-2-1) AS 591 Seminar 1 สศ 592 ส มมนา 2 (1) ( 0-2-1) AS 592 Seminar 2 สศ 593 ส มมนา 3 (1) ( 0-2-1) AS 593 Seminar 3 สศ 594 ส มมนา 4 (1) ( 0-2-1) AS 594 Seminar 4 2) ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต สศ 691 ว ทยาน พนธ 1 6 (0-18-0) AS 691 Thesis 1 สศ 692 ว ทยาน พนธ 2 6 (0-18-0) AS 692 Thesis 2 สศ 693 ว ทยาน พนธ 3 12 (0-36-0) AS 693 Thesis 3 สศ 694 ว ทยาน พนธ 4 12 (0-36-0) AS 694 Thesis 4 หมายเหต : รายว ชาท ไม น บหน วยก ตสะสมในจานวนหน วยก ตข นต าของหล กส ตรได แก - การสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย - รายว ชาบ งค บก อนหร อเท ยบเท าท ไม ได เป นว ชาบ งค บ หร อว ชาเล อกตาม ความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร - รายว ชาท กาหนดให เร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐานเพ มเต มตามความเห นชอบ ของอาจารย ประจาหล กส ตร

20 มคอ หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) แผน ก แบบ ก 2 1) รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต 7 หน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว (3) (2-3-5) AS 524 Research Methodology for Livestock Business สศ 591 ส มมนา 1 (1) (0-2-1) AS 591 Seminar 1 สศ 592 ส มมนา 2 (1) (0-2-1) AS 592 Seminar 2 สศ 593 ส มมนา 3 (1) (0-2-1) AS 593 Seminar 3 สศ 594 ส มมนา 4 (1) (0-2-1) AS 594 Seminar 4 2) รายว ชาเอก 24 หน วยก ต ก. รายว ชาบ งค บ จานวน 12 หน วยก ต สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการฟาร ม 3 (2-3-5) AS 525 Accounting Information for Farm Management สศ 551 ระบบประก นค ณภาพด านการเกษตร 3 (2-3-5) AS 551 Agricultural Quality Assurance สศ 650 การบร หารการตลาดผล ตภ ณฑ เกษตร 3 (3-0-6) AS 650 Marketing Management for Agricultural Products บธ 510 การบร หารทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) BA 510 Human Resource Management ข. รายว ชาเอกเล อก จานวน 12 หน วยก ต โดยเล อกจากรายว ชาต าง ๆ ไม น อยกว า 12 หน วยก ต ท งน ให อย ใน ด ลยพ น จของคณะกรรมการท ปร กษา โดยเล อกจากรายว ชาด งต อไปน สศ 534 การจ ดการฟาร มเล ยงส ตว อย างย งย น 3 (2-3-5) AS 534 Sustainable in Animal Farm Management สศ 535 ภ ม ป ญญาท องถ นทางด านการผล ตส ตว 3 (3-0-6) AS 535 Local Wisdom in Animal Production

21 มคอ หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) สศ 552 การวางแผนและพ ฒนาธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 552 Planning and Development for Livestock Business สศ 553 การเป นผ ประกอบการแนวใหม ในธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 553 Entrepreneurs in Livestock Business สศ 564 ความปลอดภ ยในการบร โภคผล ตภ ณฑ ส ตว 3 (2-3-5) AS 564 Food Safety in Animal Product Consumption สศ 571 สารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5) AS 571 Information Technology in Agriculture สศ 595 การเร ยนร จากกรณ ศ กษา 3 (0-9-0) AS 595 Learning from Case Study สศ 651 การบร หารเช งกลย ทธ ธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 651 Strategic Management for Livestock Business สศ 652 การจ ดการส งแวดล อมในอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว 3 (2-3-5) AS 652 Environmental Management in Animal Production Industry สศ 654 การบร หารจ ดการโรงงานอาหารส ตว 3 (2-3-5) AS 654 Feed Mill Manufacturing Administration and Management สศ 657 การจ ดการโลจ สต กส และโซ อ ปทาน 3 (2-3-5) ในอ ตสาหกรรมเกษตร AS 657 Logistics and Supply Chain Management in Agricultural Industry สศ 690 จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พ 3 (3-0-6) AS 690 Ethics and Code of Professional Conduct และ/หร อรายว ชาระด บปร ญญาโทของคณะฯ หร อ สาขาว ชาอ นท จะเป ดเพ มเต มภายหล ง ตามความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร

22 มคอ ) ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต สศ 691 ว ทยาน พนธ 1 6 (0-18-0) AS 691 Thesis 1 สศ 692 ว ทยาน พนธ 2 6 (0-18-0) AS 692 Thesis 2 หมายเหต : รายว ชาท ไม น บหน วยก ตสะสมในจานวนหน วยก ตข นต าของหล กส ตรได แก - การสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย - รายว ชาบ งค บก อนหร อเท ยบเท าท ไม ได เป นว ชาบ งค บ หร อว ชาเล อกตาม ความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร - รายว ชาท กาหนดให เร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐานเพ มเต มตามความเห นชอบ ของอาจารย ประจาหล กส ตร

23 มคอ แสดงแผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 1 ป ท 1/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ (3) ปศ ส ตว สศ 591 ส มมนา 1 (1) สศ 691 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 1/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 592 ส มมนา 2 (1) สศ 692 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 593 ส มมนา 3 (1) สศ 693 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 594 ส มมนา 4 (1) สศ 694 ว ทยาน พนธ รวม หมายเหต : ( ) หมายถ ง รายว ชาท ไม น บหน วยก ตและม ระบบประเม นผลเป นระบบ S และ U

24 มคอ แผน ก แบบ ก 2 ป ท 1/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ (3) ปศ ส ตว สศ 591 ส มมนา 1 (1) บธ 510 การบร หารทร พยากร มน ษย สศ 650 การบร หารการตลาด ผล ตภ ณฑ เกษตร... ว ชาเอกเล อก รวม ป ท 1/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 592 ส มมนา 2 (1) สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการ- ฟาร ม สศ 551 ระบบประก นค ณภาพ ด านการเกษตร... ว ชาเอกเล อก รวม

25 มคอ. 2 ป ท 2/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 593 ส มมนา 3 (1) สศ 691 ว ทยาน พนธ ว ชาเอกเล อก ว ชาเอกเล อก รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 594 ส มมนา 4 (1) สศ 692 ว ทยาน พนธ รวม หมายเหต : ( ) หมายถ ง รายว ชาท ไม น บหน วยก ตและม ระบบประเม นผลเป นระบบ S และ U

26 มคอ คาอธ บายรายว ชา รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) ว ชาบ งค บก อน : สศ 320 เทคน คการวางแผนทดลองและการว เคราะห ว จ ย ทางส ตว หร อ สศ 420 คอมพ วเตอร เพ อการปศ ส ตว หร อ ตามความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร แนวค ดเก ยวก บการว จ ยเพ อธ รก จปศ ส ตว ข นตอนของการด าเน นการว จ ยเพ อ ธ รก จปศ ส ตว การออกแบบการว จ ย การประมวลผล การว เคราะห และแปลผลข อม ลจาก การว เคราะห การเข ยนรายงานและร ปแบบการนาเสนอผลงาน (บรรยาย 2 ช วโมง ปฏ บ ต 3 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 524 Research Methodology for Livestock Business 3 (2-3-5) Prerequisite : AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal Research or AS 420 Computer for Livestock Production or as approved by program committee The concepts of livestock business research, experimental designs and steps in conducting livestock business research, appraisal, analysis and interpretation of research results, writing and presenting a research report (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) สศ 591 ส มมนา 1 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ศ กษา ค นคว า รวบรวมข อม ล และน าเสนอผลงานท เก ยวข องก บการธ รก จปศ ส ตว เทคน คการเข ยนรายงานทางว ทยาศาสตร การเตร ยมเสนอผลงานทางว ทยาศาสตร ในท ประช ม การใช โสตท ศน ปกรณ และคอมพ วเตอร ในการนาเสนอผลงาน (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห )

27 มคอ AS 591 Seminar 1 1 (0-2-1) Prerequisite : None Basic literature, intensive and comprehensive review, presentation of selected topics in livestock business, techniques in writing an academic report, preparation of a scientific research for conference presentation, uses of computer based audio visual equipment for research presentation (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 592 ส มมนา 2 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ศ กษา ค นคว า และน าเสนอในร ปแบบรายงานว จ ยเช งว เคราะห และว จารณ ประกอบข อม ลความก าวหน าทางเทคโนโลย ใหม ๆ ทางธ รก จปศ ส ตว ซ งสามารถว จารณ ตลอดจนอ างอ งถ งเหต และผล เพ อเสนอแนะแนวค ดอ นก อให เก ดประโยชน ท เก ยวข องก บการ ทาว ทยาน พนธ หร อป ญหาพ เศษบ ณฑ ตศ กษา (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 592 Seminar 2 1 (0-2-1) Prerequisite : None Study, collect information, review and discussion, present in the analytic research paper of selected topics and recent advances in livestock business, an unique opportunity for students in depth discussion of literature reviews, causes and results that can be used as a guiding tool towards writing and conducting a thesis or graduate special problem (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 593 ส มมนา 3 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม การน าเสนอและอภ ปรายห วข อท น าสนใจทางธ รก จปศ ส ตว เฉพาะทางท เก ยวข อง ก บว ทยาน พนธ (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห )

28 มคอ AS 593 Seminar 3 1 (0-2-1) Prerequisite : None Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of livestock business research related to master thesis (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 594 ส มมนา 4 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม การนาเสนอและอภ ปรายห วข อท น าสนใจทางธ รก จปศ ส ตว เฉพาะทางท เก ยวข อง ก บว ทยาน พนธ (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 594 Seminar 4 1 (0-2-1) Prerequisite : None Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of livestock business research related to master thesis (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) รายว ชาบ งค บ สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการฟาร ม 3 (2-3-5) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ล กษณะและเทคน คในการน าข อม ลทางบ ญช ไปใช ในฐานะผ บร หาร เพ อบร หาร จ ดการฟาร ม การว เคราะห รายงานทางการเง น การแปลความหมายข อม ลทางบ ญช การบร หารต นท นและเง นท นหม นเว ยน ประเภทของบ ญช ฟาร ม การจ ดการท ารายงานฟาร ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศและโปรแกรมคอมพ วเตอร มาประย กต ใช ในการจ ดการและ รวบรวมข อม ล (บรรยาย 2 ช วโมง ปฏ บ ต 3 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมง/ส ปดาห )

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information