หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556)

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556)"

Transcription

1 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

2 สารบ ญ สร ปข นตอนการพ จารณาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร 2 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา 2 3. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร 2 4. ร ปแบบของหล กส ตร 2 5. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 3 6. ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน 3 7. อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา 3 8. ช อ ตาแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 4 9. สถานท จ ดการเร ยนการสอน สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณา 4 ในการวางแผนหล กส ตร 11. ผลกระทบต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 7 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 8 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง 8 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา การดาเน นการหล กส ตร หล กส ตรและอาจารย ผ สอน องค ประกอบเก ยวก บประสบการณ ภาคสนาม ข อก าหนดเก ยวก บการทาโครงงานหร องานว จ ย 49 หน า

3 สารบ ญ (ต อ) หมวดท 4 ผลการเร ยนร และกลย ทธ การสอนและการประเม นผล 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน แผนท แสดงการกระจายความร บผ ดชอบมาตรฐานผลการเร ยนร ส รายว ชา 56 (Curriculum Mapping) หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 1. กฎระเบ ยบหร อหล กเกณฑ ในการให ระด บคะแนน (เกรด) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธ ของน กศ กษา เกณฑ การสาเร จการศ กษาตามหล กส ตร 59 หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย 1. การเตร ยมการสาหร บอาจารย ใหม การพ ฒนาความร และท กษะให แก คณาจารย 60 หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 1. การบร หารหล กส ตร การบร หารทร พยากรการเร ยนการสอน การบร หารคณาจารย การบร หารบ คลากรสน บสน นการเร ยนการสอน การสน บสน นและการให คาแนะนาน กศ กษา ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม และ/หร อความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ต วบ งช ผลการดาเน นงาน (Key Performance Indicators) 68 หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของหล กส ตร 1. การประเม นประส ทธ ผลของการสอน การประเม นหล กส ตรในภาพรวม การประเม นผลการดาเน นงานตามรายละเอ ยดหล กส ตร การทบทวนผลการประเม นและวางแผนปร บปร งหล กส ตร และแผนกลย ทธ การสอน 71 หน า

4 สารบ ญ (ต อ) เอกสารแนบ 1 ตารางเปร ยบเท ยบโครงสร างหล กส ตรระหว างเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) หล กส ตรเก า และหล กส ตรใหม เอกสารแนบ 2 ตารางเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดตามโครงสร างหล กส ตรเก า-หล กส ตรใหม เอกสารแนบ 3 สาระการปร บปร งหล กส ตร เอกสารแนบ 4 ประว ต และผลงานของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร เอกสารแนบ 5 คาส งมหาว ทยาล ยแม โจ ท 323/2555 เร อง แต งต งคณะกรรมการประจาหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 6 ประกาศมหาว ทยาล ยแม โจ เร อง แต งต งคณะกรรมการว พากษ หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 7 รายงานก จกรรมว พากษ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว เอกสารแนบ 8 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยแม โจ ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ เอกสารแนบ 9 ประกาศมหาว ทยาล ยแม โจ เร อง แนวปฏ บ ต ในการเผยแพร ผลงานว จ ยตามเง อนไข การสาเร จการศ กษาของน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ******************

5 สร ปข นตอนการเสนอหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยแม โจ เช ยงใหม *********************** การขอปร บปร ง หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ฉบ บ พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากท ประช ม ด งน 1. คณะกรรมการประจาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 4/2553 เม อว นท 8 ต ลาคม คณะกรรมการปร บปร งหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 3/2554 เม อว นท 6 ต ลาคม คณะกรรมการว พากษ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการ อ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 1/2554 เม อว นท 28 ต ลาคม คณะกรรมการประจาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว ในการประช มคร งท 1/2555 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ คณะกรรมการประจาคณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย สม ยสาม ญ ในการประช มคร งท 5/2555 เม อว นท 19 ม นาคม คณะกรรมการประจาบ ณฑ ตว ทยาล ย ในการประช มคร งท 1/2556 เม อว นท 2 มกราคม คณะกรรมการว ชาการ ในการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 20 ก มภาพ นธ คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยแม โจ ในการประช มคร งท 4/2556 เม อว นท 27 ก มภาพ นธ คณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย ในการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 17 ม นาคม 2556

6 มคอ. 2 2 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2556) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยแม โจ ว ทยาเขต/คณะ คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ภาษาอ งกฤษ : Master of Science Program in Administration and Management in Livestock Business 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ข อเต ม (ภาษาไทย) : ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ) ช อย อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ) ช อเต ม (ภาษาอ งกฤษ) : Master of Science (Administration and Management in Livestock Business) ช อย อ (ภาษาอ งกฤษ) : M.S. (Administration and Management in Livestock Business) 3. ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร - ไม ม 4. จานวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร แผน ก แบบ ก 1 จานวน 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 จานวน 36 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรปร ญญาโท 2 ป 5.2 ภาษาท ใช หล กส ตรจ ดการศ กษาเป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 5.3 การร บเข าศ กษา ร บท งน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างชาต

7 มคอ ความร วมม อก บมหาว ทยาล ยอ น เป นหล กส ตรเฉพาะของมหาว ทยาล ยท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ สาเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 6.1 หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ปร บปร งจากหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การบร หารจ ดการอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว พ.ศ กาหนดเป ดสอนภาคการศ กษา 1 ป การศ กษา คณะกรรมการประจ าบ ณฑ ตว ทยาล ยเห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อคณะกรรมการ- ว ชาการ ในการประช มคร งท 1/2556 ว นท 2 มกราคม คณะกรรมการว ชาการเห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อคณะกรรมการบร หาร- มหาว ทยาล ยฯ ในการประช มคร งท 2/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยฯ เห นชอบให น าเสนอหล กส ตรต อสภามหาว ทยาล ยฯ ในการประช มคร งท 4/2556 ว นท 27 ก มภาพ นธ สภามหาว ทยาล ยอน ม ต / เห นชอบหล กส ตร ในการประช ม คร งท 2/2556 ว นท 17 ม นาคม ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมในการเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ในป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบได หล งสาเร จการศ กษา อาจารย มหาว ทยาล ยต าง ๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน น กว จ ยในหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน น กว ชาการ/ผ เช ยวชาญ/ท ปร กษาในหน วยงานภาคร ฐและภาคเอกชน ประกอบอาช พอ สระ

8 มคอ ช อ ตาแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ประจาหล กส ตร/อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ท ตาแหน ง ทางว ชาการ ช อ-สก ล ค ณว ฒ สาขาว ชา สาเร จการศ กษาจาก ป พ.ศ. 1 รองศาสตราจารย นายญาณ น โอภาสพ ฒนก จ* Ph.D. วท.ม. วท.บ. Agriculture- Ruminant Nutrition การผล ตส ตว ส ตวศาสตร University of Sydney, Australia มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น รองศาสตราจารย นายส ท ศน ศ ร * Dr. Sc. agr. วท.ม. วท.บ. Animal Science การผล ตส ตว เกษตรศาสตร Kyushu Tokai University, Japan มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม รองศาสตราจารย นางสมปอง สรวมศ ร * Dr. Agr. วท.ม. วท.บ. Tierernaehrung การผล ตส ตว ส ตวบาล Bonn University, Federal Republic of Germany มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย นางว จ ตรา แดงปรก 5 รองศาสตราจารย นายจาเน ยร บ ญมาก หมายเหต * เป นอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ปร.ด. วท.ม. วท.บ. บธ.ม. ทษ.บ. 10. สถานท จ ดการเร ยนการสอน - คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย - คณะบร หารธ รก จ - คณะว ศวกรรมและอ ตสาหกรรมเกษตร ว ทยาศาสตร การอาหาร ว ทยาศาสตร การอาหาร อ ตสาหกรรม การเกษตร บร หารธ รก จ บร หารธ รก จ การเกษตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย การเกษตร แม โจ

9 มคอ สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จาเป นต องนามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ประเทศไทยได ม การพ ฒนาตามแนวค ดสม ยใหม มาหลายทศวรรษ โดยย ดภาคเกษตร เป นหล กในการพ ฒนาอย างต อเน อง แม ว าในช วง 20 ป ท ผ านมา ภาคอ ตสาหกรรมได เข ามาม บทบาท มากข นในการสร างรายได เข าประเทศ แต ภาคเกษตรย งม ความส าค ญท งในเช งเศรษฐก จและส งคม โดยเฉพาะในม ต ความม นคงทางอาหารและเป นฐานในการสร างม ลค า แม ว าประส ทธ ภาพของ ภาคเกษตรไม ได เพ มข นมากน ก โดยท ส ดส วนผล ตภ ณฑ มวลรวมภาคเกษตรต อผล ตภ ณฑ มวลรวม ภายในของประเทศลดลงจากร อยละ 10.1 ในป 2542 เป นร อยละ 8.9 ในป 2552 และม ม ลค าส งออก ส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ต อม ลค าส นค าส งออกท งหมดของประเทศ ลดลงจากร อยละ 19.8 ในป 2542 เหล อร อยละ 18.2 ในป 2552 ซ งม ลค าการส งออกส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ เพ มข นจาก 0.48 ล านล านบาท ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8 (ป 2540) เป น 1.09 ล านล านบาท ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 (ป 2553) ซ งส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ท ส าค ญได แก ยางธรรมชาต ข าว ก ง ปลา น าตาล ม นส าปะหล ง ผลไม และเน อไก โดยอ ตสาหกรรมการเกษตร ได ม การพ ฒนาระบบการตรวจสอบ ย อนกล บ (Traceability) ให เป นระบบอ เลคทรอน กส ม ระบบฐานข อม ลกลางการควบค มค ณภาพ ส นค าท ม มาตรฐานเด ยวก นและเช อมโยงระบบไปย งผ ประกอบการส งออก รวมท งผ ประกอบการอ นๆ ท อย ในห วงโซ อาหาร ทาให สามารถตรวจสอบย อนกล บในสายการผล ตได อย างรวดเร วและถ กต อง นอกจากน ประเทศไทยย งต องให ความส าค ญก บการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานส นค าเกษตรให เป นท ยอมร บของผ บร โภคท งในประเทศและต างประเทศ โดยด าเน นการ จ ดระบบควบค มและตรวจสอบร บรองค ณภาพส นค าเกษตรและอาหารในระด บไร นาจนถ งโต ะอาหาร (From Farm to table) ด วยการกาหนดมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหาร และเพ มประส ทธ ภาพการ ตรวจสอบและร บรองส นค า ได แก การร บรองฟาร มและโรงงานด วยระบบการจ ดการค ณภาพ (Quality Management System) รวมท งม การพ ฒนาห องปฏ บ ต การ ตลอดจนการสร างระบบ การตรวจสอบย อนกล บ (Traceability) ในส นค าพ ช ปศ ส ตว และประมง เพ อให เก ดการม งร กษา ค ณภาพ และยกระด บมาตรฐานการผล ตของเกษตรกรให ได ตามมาตรฐานสากล และม ค ณภาพ ปลอดภ ยต อผ บร โภค รวมท งปร บปร งระบบการผล ตให เป นม ตรก บส งแวดล อมตลอดห วงโซ อ ปทาน การผล ต ซ งจะสร างโอกาสทางการตลาดให ก บส นค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมอ กด วย ด งน นธ รก จปศ ส ตว จ งจ าเป นต องพ ฒนาการเช อมโยงด านการผล ต การแปรร ป และ การตลาดต งแต ต นน าถ งปลายน า รวมถ งสน บสน นและส งเสร มกล มส นค าท ม ศ กยภาพส ง เพ อเพ มม ลค า ให ก บส นค าและสร างโอกาสทางการตลาด นอกจากน ย งเป นการยกระด บส นค าให ม ค ณภาพและม ความ ปลอดภ ยตามมาตรฐานสากล

10 มคอ สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม ส งคมเม องม แนวโน มเปล ยนแปลงจากส งคมเคร อญาต ส ส งคมป จเจกมากข น ท าให ความส มพ นธ แบบเคร อญาต ท ม ความเอ อเฟ อเผ อแผ ช วยเหล อเก อก ลก นเร มหมดไป คนไทยเร มม พฤต กรรมเป นป จเจกหร อเป นส วนต วมากข นอย างช ดเจน เช น ม การก าหนดมาตรฐาน ค าน ยม การด าเน นช ว ต และความต องการท เป นส วนต วมากข น ว ถ ช ว ตม ล กษณะต างคนต างอย ขาดการ ปฏ ส มพ นธ และท าก จกรรมร วมก น ม การเพ มจ านวนแรงงานภาคเกษตรอพยพเข าส ช มชนเม องหร อ ท างานในภาคอ ตสาหกรรมมากข น ท าให ม การปร บเปล ยนการด าเน นช ว ตและว ฒนธรรมการบร โภค ตามสถานภาพช มชนเม อง เช น ไม ม เวลาเตร ยมอาหารในท อย อาศ ย จ งน ยมบร โภคอาหารพร อมปร ง หร ออาหารจานด วน (fast food) ในขณะเด ยวก นผ บร โภคท ม รายได ปานกลางและส งภายในประเทศ รวมท งในต างประเทศ ก ม ความต องการส นค าประเภทอาหารท ม ค ณภาพมาตรฐานและปลอดภ ย ส าหร บการบร โภค รวมท งเล อกซ อส นค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมด วย ด งน นธ รก จด านปศ ส ตว จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาและผล ตส นค าปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพและม ความปลอดภ ยให ได ตามมาตรฐานท กาหนด (GAP) และมาตรฐานสากล (ISO) เพ อสร างความเช อม นให แก ผ บร โภค 12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของ มหาว ทยาล ย 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร จากการท หน วยงานภาคร ฐและเอกชนจ าเป นต องพ ฒนาศ กยภาพการผล ตส นค า ปศ ส ตว ให สามารถแข งข นได สอดคล องตามความต องการและกลไกตลาด เสร มสร างความเข มแข ง ให ก บเกษตรกรในเร องเง นท น อาหารส ตว พ นธ ส ตว ความร และเทคโนโลย การจ ดการฟาร มและ การเล ยงส ตว เพ อให ม ความสามารถเพ มผลผล ต ลดต นท นและสร างม ลค าเพ ม รวมท งม พ ฒนาระบบ การตรวจสอบร บรองค ณภาพส นค าปศ ส ตว และกระบวนการผล ตให ม ค ณภาพปลอดภ ยต อผ บร โภค ด าเน นการควบค มป องก นและบ าบ ดโรคให ม ประส ทธ ภาพ และสน บสน นอ านวยความสะดวกในการ ด าเน นการขยายตลาดส นค าปศ ส ตว ท งภายในประเทศและต างประเทศ รวมท งส งเสร มการท าปศ ส ตว อ นทร ย ตามแนวเกษตรกรรมย งย น โดยต องม การกาหนดมาตรฐานความปลอดภ ยและการตรวจร บรอง ค ณภาพส นค าม การสน บสน น พร อมสร างแรงจ งใจเพ อให เกษตรกรผล ตส นค าปศ ส ตว ตามมาตรฐาน ท ก าหนดอาท การปฏ บ ต ทางการเกษตรท ด (GAP : Good Agricultural Practices) และการใช หล กเกณฑ ว ธ การท ด ในการผล ตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) รวมท งการผล ต ส นค าปศ ส ตว อ นทร ย โดยการถ ายทอดความร ความเข าใจเก ยวก บค ณภาพมาตรฐาน ลดภาระ ค าใช จ ายในการตรวจสอบร บรองเพ อขยายการผล ตส นค าเกษตรและอาหารท ม ค ณภาพมาตรฐาน ปลอดภ ย และสร างความเช อม นให แก ผ บร โภค รวมท งสามารถตรวจสอบย อนกล บได (Traceability) ซ งพบว าอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ภายในประเทศ ย งคงขาดแคลนบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในการ

11 มคอ. 2 7 บร หารจ ดการในเร องด งกล าวข างต น คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย จ งเป ดสอนหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยแม โจ ม พ นธก จหล ก 4 ด าน เพ อด าเน นงานให บรรล ว ส ยท ศน ท ว า เป นมหาว ทยาล ยช นนาท ม ความเป นเล ศทางการเกษตรในระด บนานาชาต โดยเฉพาะอย างย งพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย ซ งหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการ- ธ รก จปศ ส ตว ม ส วนร วมในการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ในเช งบ รณาการ ไม ว าจะเป นการผล ตส นค า- ปศ ส ตว การบร หารจ ดการและอ ตสาหกรรมอาหาร โดยค าน งถ งค ณภาพมาตรฐานของส นค า ความปลอดภ ยของอาหารต อผ บร โภค และระบบการผล ตท เป นม ตรต อส งแวดล อม 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น รายว ชาในกล มว ชาพ นฐานหร อว ชาท เก ยวข องก บหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว เช น กล มว ชาภาษาต างประเทศ คณะศ ลปศาสตร กล มว ชา ด านการบร หาร คณะบร หารธ รก จ และกล มว ชาในสาขาเทคโนโลย ทางอาหาร คณะว ศวกรรมและ อ ตสาหกรรมเกษตร 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ 1) ให ท กรายว ชา ม ผ ประสานงานรายว ชา เพ อท าหน าท ประสานงานก บอาจารย ประจ าหล กส ตร อาจารย ผ สอน น กศ กษา ในเร องท เก ยวก บรายละเอ ยดของรายว ชา การจ ดการเร ยน การสอน การว ดผลและประเม นผล 2) ม การประช มหาร อระหว างอาจารย ประจ าหล กส ตรและผ สอนในกล มว ชา/ รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนในคณะอ น ๆ เพ อให ได เน อหาความร และท กษะท ตรงตามความต องการ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร

12 มคอ. 2 8 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความสาค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญา ผล ตน กว ชาการท ม ความร และท กษะด านบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ท ค าน งถ งความ ปลอดภ ยของผ บร โภค 1.2 ความสาค ญ ธ รก จปศ ส ตว ม ความจ าเป นท จะต องพ ฒนาความเช อมโยงต งแต ต นน าถ งปลายน าของการ ผล ตปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ แปรร ปจากส ตว โดยต องค าน งถ งค ณภาพมาตรฐานส นค าปศ ส ตว ตลอด ห วงโซ อ ปทานเพ อตอบสนองความต องการของผ บร โภคท งภายในประเทศและต างประเทศ นอกจากน ส นค าปศ ส ตว และผล ตภ ณฑ ย งต องม ค ณภาพและความปลอดภ ยต อผ บร โภค โดยม การควบค ม ตรวจสอบค ณภาพส นค าปศ ส ตว ตลอดกระบวนการผล ตและแปรร ป ซ งอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ของ ประเทศไทยย งขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญในด านการบร หารจ ดการเพ อรองร บการขยายต ว ของอ ตสาหกรรมปศ ส ตว ท งการผล ตเพ อการบร โภคภายในประเทศ และเพ อการส งออกไปย ง ต างประเทศ 1.3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะในการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว ด วยค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พ 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการว จ ยด านการบร หารจ ดการธ รก จปศ ส ตว 2. แผนพ ฒนาปร บปร ง หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารจ ดการธ รก จการปศ ส ตว ม แผนพ ฒนาปร บปร งท ม รายละเอ ยดของแผนการพ ฒนาย ทธศาสตร และต วบ งช การพ ฒนาปร บปร ง โดยจะทาการปร บปร งหล กส ตรฯ ท ก 4 ป น บจากเป ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตร ด งน 2.1 แผนการพ ฒนา/ เปล ยนแปลง 2.2 กลย ทธ 2.3 หล กฐาน/ต วบ งช ด านพ ฒนาบ คลากร ด านการเร ยนการสอนและ บร การว ชาการ 1. จ ดหาอาจารย ท ม ค ณว ฒ ตรงสาขา เพ อทดแทนอาจารย ท เกษ ยณอาย ราชการ 1. วางแผนและจ ดหาอ ตรา ทดแทนบ คลากร ท เกษ ยณอาย ราชการ 2. จ ดจ างอาจารย พ เศษ 1. แผนอ ตรากาล งของคณะฯ 2. ส ญญาจ าง/คาส งแต งต ง

13 มคอ แผนการพ ฒนา/ เปล ยนแปลง 2. ปร บปร งป จจ ยสน บสน น การเร ยนการสอน ด านหล กส ตร 1. บร หารหล กส ตรตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ด านน กศ กษา 1. พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาให ม ความพร อมส ความต องการ ของส งคม 2.2 กลย ทธ 2.3 หล กฐาน/ต วบ งช 1. ส งเสร มและสน บสน น การเร ยนการสอนให สอดคล องก บความต องการ ของน กศ กษาและผ สอน 1. ผลสารวจความต องการและ ความพ งพอใจของน กศ กษา โดยม ระด บความพ งพอใจ เฉล ยไม น อยกว า 3.51 จาก คะแนนเต ม ต ดตามควบค มให ม มาตรฐาน 1. รายงานการประช ม 2. รายงานผลการบร หาร หล กส ตร 1. จ ดการเร ยนการสอนให ม การสอดแทรกความร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและ ภาษาต างประเทศ 1. แบบ มคอ.3 รายละเอ ยด ของรายว ชา 2. แบบ มคอ.5 รายงานผล การดาเน นการของรายว ชา ด านผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. พ ฒนาการม ส วนร วมใน การเร ยนการสอน และ พ ฒนาหล กส ตร 1. ปร บปร งการเร ยนการสอนให สอดคล องก บความต องการ ผ ใช บ ณฑ ต 1. รายงานผลการสารวจระด บ ความพ งพอใจและความ ต องการของผ ใช บ ณฑ ต

14 มคอ หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบ การศ กษาใช ระบบทว ภาค โดย 1 ป การศ กษาแบ งออกเป น 2 1 ภาคการศ กษาปกต ม ระยะเวลาศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน ไม ม การจ ดการศ กษาในภาคฤด ร อน 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม การจ ดการศ กษาระบบอ นนอกเหน อจากระบบทว ภาค ภาคการศ กษาปกต 2. การดาเน นการหล กส ตร 2.1 ว น เวลาในการดาเน นการเร ยนการสอน ภาคการศ กษาท 1 ม ถ นายน - ก นยายน ภาคการศ กษาท 2 พฤศจ กายน - ก มภาพ นธ 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 1) เป นผ ม ค ณสมบ ต ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยแม โจ ว าด วยการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา ตามระเบ ยบและประกาศอ น ๆ ของมหาว ทยาล ยท บ งค บใช ใน ขณะน น 2) เง อนไขในด านค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม ครเข าศ กษาเฉพาะสาขาว ชาการบร หาร- จ ดการธ รก จปศ ส ตว ม ด งน - ส าเร จปร ญญาตร ทางการเกษตร สาขาส ตวบาล สาขาส ตวศาสตร หร อเท ยบเท า หร อ - ส าเร จปร ญญาตร ทางว ทยาศาสตร หร อเกษตรศาสตร หร อสาขาอ น และม ประสบการณ ในการท างานทางด านการเกษตรหร อสาขาว ชา ท เก ยวข อง ซ งอาจต องเร ยนว ชาพ นฐานเพ มเต มตามท อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรกาหนด 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า 1) น กศ กษาม ความร ด านภาษาต างประเทศ ไม ถ งเกณฑ ท มหาว ทยาล ยฯ กาหนด 2) น กศ กษาม ท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อการศ กษาไม เพ ยงพอ

15 มคอ กลย ทธ ในการดาเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจาก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 1) น กศ กษาไม ผ านเกณฑ มาตรฐานการทดสอบความร ด านภาษาต างประเทศ ต อง ได ร บการพ ฒนาและเตร ยมความพร อม เพ อลงทะเบ ยนเร ยนและสอบผ านใน รายว ชา ตามเง อนไขของบ ณฑ ตศ กษา 2) น กศ กษาม ท กษะการใช คอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอ ต องได ร บการพ ฒนาและเตร ยม ความพร อมก อนส าเร จการศ กษา ตามความเห นชอบของอาจารย ประจ า หล กส ตร/อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ สาเร จการศ กษาในระยะ 5 ป 1) หล กส ตร แผน ก แบบ ก 1 จานวนน กศ กษา ป การศ กษา ช นป ท 1 ช นป ท รวม จานวนบ ณฑ ตท คาดว าจะสาเร จการศ กษา ) หล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 จานวนน กศ กษา ป การศ กษา ช นป ท 1 ช นป ท รวม จานวนบ ณฑ ตท คาดว าจะสาเร จการศ กษา

16 มคอ งบประมาณตามแผน : ต อป งบประมาณส าหร บค าใช จ ายเป นเง นงบประมาณแผ นด น และงบประมาณเง นรายได ของมหาว ทยาล ยฯ (หล กส ตร) แหล งท นสน บสน น งบประมาณท คาดว าจะได ร บในป งบประมาณ งบประมาณแผ นด น 2,617,430 2,748,300 2,885,720 3,030,000 3,181, งบประมาณเง นรายได 91, , , , , งบประมาณแผ นด น (หน วย/บาท) หมวดรายจ าย 1. งบบ คลากร - อ ตราเด ม - อ ตราใหม 2. งบด าเน นงาน - ตอบแทน ใช สอยและว สด - ค าสาธารณ ปโภค 3. งบลงท น - คร ภ ณฑ - ส งก อสร าง 4. งบอ ดหน น - อ ดหน นโครงการว จ ย (สาน กว จ ย) ประมาณการค าใช จ ายในป งบประมาณ ,617, ,748, ,885, ,030, ,181, งบประมาณเง นรายได (หน วย/บาท) หมวดรายร บ ประมาณการรายร บในป งบประมาณ ตอบแทน ใช สอยและว สด 91, , , , ,500 รวม 91, , , , ,500

17 มคอ ระบบการศ กษา แบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชาและการลงทะเบ ยนเร ยนข ามมหาว ทยาล ย การเท ยบโอนหน วยก ต และการลงทะเบ ยนเร ยนเข ามหาว ทยาล ย ให เป นไปตาม ข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อประกาศของทบวงมหาว ทยาล ย เร องหล กเกณฑ การเท ยบโอนผลการ เร ยนระด บปร ญญา เข าส การศ กษาในระบบ พ.ศ และข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อประกาศ ของมหาว ทยาล ยแม โจ ท บ งค บใช อย ในขณะน น

18 มคอ หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร จานวนหน วยก ต แผน ก แบบ ก 1 จ ดท าว ทยาน พนธ จ านวน 36 หน วยก ต โดยก าหนดให เร ยนรายว ชาเพ มเต ม แต ไม น บหน วยก ต จ านวน 5 รายว ชา 7 หน วยก ต และต องสอบผ านการสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย แผน ก แบบ ก 2 จ ดท าว ทยาน พนธ จ านวน 12 หน วยก ต โดยก าหนดให เร ยนรายว ชาต าง ๆ ไม น อยกว า 24 หน วยก ต และเร ยนรายว ชาเพ มเต ม แต ไม น บหน วยก ต จานวน 5 รายว ชา 7 หน วยก ต และต องสอบผ านการสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย โครงสร างหล กส ตร (จ ดการศ กษาเป น 2 แบบ ค อ) แผน ก แบบ ก 1 ก. ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต ข. ว ชาท ไม น บหน วยก ต (7) หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต แผน ก แบบ ก 2 ก. ว ชาเอกบ งค บ 12 หน วยก ต ข. ว ชาเอกเล อก 12 หน วยก ต ค. ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต ง. ว ชาท ไม น บหน วยก ต (7) หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต ท งน ไม รวมหน วยก ตจากรายว ชาพ นฐานระด บพ นฐานสาหร บน กศ กษาท จาเป น ต องเร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐาน ซ งข นอย ก บด ลยพ น จของอาจารย ประจาหล กส ตร

19 มคอ รายว ชาในหล กส ตร หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) แผน ก แบบ ก 1 1) รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต 7 หน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว (3) (2-3-5) AS 524 Research Methodology for Livestock Business สศ 591 ส มมนา 1 (1) (0-2-1) AS 591 Seminar 1 สศ 592 ส มมนา 2 (1) ( 0-2-1) AS 592 Seminar 2 สศ 593 ส มมนา 3 (1) ( 0-2-1) AS 593 Seminar 3 สศ 594 ส มมนา 4 (1) ( 0-2-1) AS 594 Seminar 4 2) ว ทยาน พนธ 36 หน วยก ต สศ 691 ว ทยาน พนธ 1 6 (0-18-0) AS 691 Thesis 1 สศ 692 ว ทยาน พนธ 2 6 (0-18-0) AS 692 Thesis 2 สศ 693 ว ทยาน พนธ 3 12 (0-36-0) AS 693 Thesis 3 สศ 694 ว ทยาน พนธ 4 12 (0-36-0) AS 694 Thesis 4 หมายเหต : รายว ชาท ไม น บหน วยก ตสะสมในจานวนหน วยก ตข นต าของหล กส ตรได แก - การสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย - รายว ชาบ งค บก อนหร อเท ยบเท าท ไม ได เป นว ชาบ งค บ หร อว ชาเล อกตาม ความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร - รายว ชาท กาหนดให เร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐานเพ มเต มตามความเห นชอบ ของอาจารย ประจาหล กส ตร

20 มคอ หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) แผน ก แบบ ก 2 1) รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต 7 หน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว (3) (2-3-5) AS 524 Research Methodology for Livestock Business สศ 591 ส มมนา 1 (1) (0-2-1) AS 591 Seminar 1 สศ 592 ส มมนา 2 (1) (0-2-1) AS 592 Seminar 2 สศ 593 ส มมนา 3 (1) (0-2-1) AS 593 Seminar 3 สศ 594 ส มมนา 4 (1) (0-2-1) AS 594 Seminar 4 2) รายว ชาเอก 24 หน วยก ต ก. รายว ชาบ งค บ จานวน 12 หน วยก ต สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการฟาร ม 3 (2-3-5) AS 525 Accounting Information for Farm Management สศ 551 ระบบประก นค ณภาพด านการเกษตร 3 (2-3-5) AS 551 Agricultural Quality Assurance สศ 650 การบร หารการตลาดผล ตภ ณฑ เกษตร 3 (3-0-6) AS 650 Marketing Management for Agricultural Products บธ 510 การบร หารทร พยากรมน ษย 3 (3-0-6) BA 510 Human Resource Management ข. รายว ชาเอกเล อก จานวน 12 หน วยก ต โดยเล อกจากรายว ชาต าง ๆ ไม น อยกว า 12 หน วยก ต ท งน ให อย ใน ด ลยพ น จของคณะกรรมการท ปร กษา โดยเล อกจากรายว ชาด งต อไปน สศ 534 การจ ดการฟาร มเล ยงส ตว อย างย งย น 3 (2-3-5) AS 534 Sustainable in Animal Farm Management สศ 535 ภ ม ป ญญาท องถ นทางด านการผล ตส ตว 3 (3-0-6) AS 535 Local Wisdom in Animal Production

21 มคอ หน วยก ต(บรรยาย-ปฏ บ ต -ศ กษาด วยตนเอง) สศ 552 การวางแผนและพ ฒนาธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 552 Planning and Development for Livestock Business สศ 553 การเป นผ ประกอบการแนวใหม ในธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 553 Entrepreneurs in Livestock Business สศ 564 ความปลอดภ ยในการบร โภคผล ตภ ณฑ ส ตว 3 (2-3-5) AS 564 Food Safety in Animal Product Consumption สศ 571 สารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5) AS 571 Information Technology in Agriculture สศ 595 การเร ยนร จากกรณ ศ กษา 3 (0-9-0) AS 595 Learning from Case Study สศ 651 การบร หารเช งกลย ทธ ธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) AS 651 Strategic Management for Livestock Business สศ 652 การจ ดการส งแวดล อมในอ ตสาหกรรมการผล ตส ตว 3 (2-3-5) AS 652 Environmental Management in Animal Production Industry สศ 654 การบร หารจ ดการโรงงานอาหารส ตว 3 (2-3-5) AS 654 Feed Mill Manufacturing Administration and Management สศ 657 การจ ดการโลจ สต กส และโซ อ ปทาน 3 (2-3-5) ในอ ตสาหกรรมเกษตร AS 657 Logistics and Supply Chain Management in Agricultural Industry สศ 690 จร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พ 3 (3-0-6) AS 690 Ethics and Code of Professional Conduct และ/หร อรายว ชาระด บปร ญญาโทของคณะฯ หร อ สาขาว ชาอ นท จะเป ดเพ มเต มภายหล ง ตามความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร

22 มคอ ) ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต สศ 691 ว ทยาน พนธ 1 6 (0-18-0) AS 691 Thesis 1 สศ 692 ว ทยาน พนธ 2 6 (0-18-0) AS 692 Thesis 2 หมายเหต : รายว ชาท ไม น บหน วยก ตสะสมในจานวนหน วยก ตข นต าของหล กส ตรได แก - การสอบเท ยบความร ภาษาต างประเทศตามเง อนไขของบ ณฑ ตว ทยาล ย - รายว ชาบ งค บก อนหร อเท ยบเท าท ไม ได เป นว ชาบ งค บ หร อว ชาเล อกตาม ความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร - รายว ชาท กาหนดให เร ยนเพ มเต มเพ อปร บพ นฐานเพ มเต มตามความเห นชอบ ของอาจารย ประจาหล กส ตร

23 มคอ แสดงแผนการศ กษา แผน ก แบบ ก 1 ป ท 1/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ (3) ปศ ส ตว สศ 591 ส มมนา 1 (1) สศ 691 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 1/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 592 ส มมนา 2 (1) สศ 692 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 593 ส มมนา 3 (1) สศ 693 ว ทยาน พนธ รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 594 ส มมนา 4 (1) สศ 694 ว ทยาน พนธ รวม หมายเหต : ( ) หมายถ ง รายว ชาท ไม น บหน วยก ตและม ระบบประเม นผลเป นระบบ S และ U

24 มคอ แผน ก แบบ ก 2 ป ท 1/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จ (3) ปศ ส ตว สศ 591 ส มมนา 1 (1) บธ 510 การบร หารทร พยากร มน ษย สศ 650 การบร หารการตลาด ผล ตภ ณฑ เกษตร... ว ชาเอกเล อก รวม ป ท 1/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 592 ส มมนา 2 (1) สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการ- ฟาร ม สศ 551 ระบบประก นค ณภาพ ด านการเกษตร... ว ชาเอกเล อก รวม

25 มคอ. 2 ป ท 2/ภาคการศ กษาท 1 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 593 ส มมนา 3 (1) สศ 691 ว ทยาน พนธ ว ชาเอกเล อก ว ชาเอกเล อก รวม ป ท 2/ภาคการศ กษาท 2 รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต ทฤษฎ ปฏ บ ต ศ กษาด วยตนเอง สศ 594 ส มมนา 4 (1) สศ 692 ว ทยาน พนธ รวม หมายเหต : ( ) หมายถ ง รายว ชาท ไม น บหน วยก ตและม ระบบประเม นผลเป นระบบ S และ U

26 มคอ คาอธ บายรายว ชา รายว ชาท กาหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ต สศ 524 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางธ รก จปศ ส ตว 3 (2-3-5) ว ชาบ งค บก อน : สศ 320 เทคน คการวางแผนทดลองและการว เคราะห ว จ ย ทางส ตว หร อ สศ 420 คอมพ วเตอร เพ อการปศ ส ตว หร อ ตามความเห นชอบของอาจารย ประจาหล กส ตร แนวค ดเก ยวก บการว จ ยเพ อธ รก จปศ ส ตว ข นตอนของการด าเน นการว จ ยเพ อ ธ รก จปศ ส ตว การออกแบบการว จ ย การประมวลผล การว เคราะห และแปลผลข อม ลจาก การว เคราะห การเข ยนรายงานและร ปแบบการนาเสนอผลงาน (บรรยาย 2 ช วโมง ปฏ บ ต 3 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 524 Research Methodology for Livestock Business 3 (2-3-5) Prerequisite : AS 320 Experimental Techniques and Analysis in Animal Research or AS 420 Computer for Livestock Production or as approved by program committee The concepts of livestock business research, experimental designs and steps in conducting livestock business research, appraisal, analysis and interpretation of research results, writing and presenting a research report (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) สศ 591 ส มมนา 1 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ศ กษา ค นคว า รวบรวมข อม ล และน าเสนอผลงานท เก ยวข องก บการธ รก จปศ ส ตว เทคน คการเข ยนรายงานทางว ทยาศาสตร การเตร ยมเสนอผลงานทางว ทยาศาสตร ในท ประช ม การใช โสตท ศน ปกรณ และคอมพ วเตอร ในการนาเสนอผลงาน (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห )

27 มคอ AS 591 Seminar 1 1 (0-2-1) Prerequisite : None Basic literature, intensive and comprehensive review, presentation of selected topics in livestock business, techniques in writing an academic report, preparation of a scientific research for conference presentation, uses of computer based audio visual equipment for research presentation (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 592 ส มมนา 2 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ศ กษา ค นคว า และน าเสนอในร ปแบบรายงานว จ ยเช งว เคราะห และว จารณ ประกอบข อม ลความก าวหน าทางเทคโนโลย ใหม ๆ ทางธ รก จปศ ส ตว ซ งสามารถว จารณ ตลอดจนอ างอ งถ งเหต และผล เพ อเสนอแนะแนวค ดอ นก อให เก ดประโยชน ท เก ยวข องก บการ ทาว ทยาน พนธ หร อป ญหาพ เศษบ ณฑ ตศ กษา (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 592 Seminar 2 1 (0-2-1) Prerequisite : None Study, collect information, review and discussion, present in the analytic research paper of selected topics and recent advances in livestock business, an unique opportunity for students in depth discussion of literature reviews, causes and results that can be used as a guiding tool towards writing and conducting a thesis or graduate special problem (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 593 ส มมนา 3 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม การน าเสนอและอภ ปรายห วข อท น าสนใจทางธ รก จปศ ส ตว เฉพาะทางท เก ยวข อง ก บว ทยาน พนธ (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห )

28 มคอ AS 593 Seminar 3 1 (0-2-1) Prerequisite : None Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of livestock business research related to master thesis (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) สศ 594 ส มมนา 4 1 (0-2-1) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม การนาเสนอและอภ ปรายห วข อท น าสนใจทางธ รก จปศ ส ตว เฉพาะทางท เก ยวข อง ก บว ทยาน พนธ (บรรยาย 0 ช วโมง ปฏ บ ต 2 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 1 ช วโมง/ส ปดาห ) AS 594 Seminar 4 1 (0-2-1) Prerequisite : None Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of livestock business research related to master thesis (Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) รายว ชาบ งค บ สศ 525 การใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อการบร หารจ ดการฟาร ม 3 (2-3-5) ว ชาบ งค บก อน : ไม ม ล กษณะและเทคน คในการน าข อม ลทางบ ญช ไปใช ในฐานะผ บร หาร เพ อบร หาร จ ดการฟาร ม การว เคราะห รายงานทางการเง น การแปลความหมายข อม ลทางบ ญช การบร หารต นท นและเง นท นหม นเว ยน ประเภทของบ ญช ฟาร ม การจ ดการท ารายงานฟาร ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศและโปรแกรมคอมพ วเตอร มาประย กต ใช ในการจ ดการและ รวบรวมข อม ล (บรรยาย 2 ช วโมง ปฏ บ ต 3 ช วโมง ศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมง/ส ปดาห )

หมวด 1. ข อม ลท #วไป

หมวด 1. ข อม ลท #วไป หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาบร หารการพ ฒนา หล กส ตร ปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช #อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. รห สและช #อหล กส ตร รห ส ภาษาไทย หมวด 1.

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา 1 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 255 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร /ภาคว ชาว

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต(ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : บร หารธ รก จบ ณฑ ต (ต อเน อง) สาขาว ชาการจ ดการท วไป ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Business Administration

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 1. ช อหล

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรใหม พ.ศ. 2550. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย : หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ช อภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Business Administration Program

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556

หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หมวด หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 6 หมวดท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต

หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2549 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ ทธศ กราช 2549 1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและการจ ดการการศ กษาอ สลาม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2551

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและการจ ดการการศ กษาอ สลาม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2551 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและการจ ดการการศ กษาอ สลาม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2551 1. ช อหล กส ตร ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและการจ ดการ การศ กษาอ สลาม Master of Education Program

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ( หล กส ตรใหม พ.ศ. 2552 )

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ( หล กส ตรใหม พ.ศ. 2552 ) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ( หล กส ตรใหม พ.ศ. 2552 ) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ภาษาอ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กล มงานย ทธศาสตร พ ฒนาค ณภาพ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน เช ยงใหม สถาบ นพระบรมราชชนก สาน กปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก คานา ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ. 2552 ----------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว

More information

รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554

รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554 รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554 ระหว างว นท 13-15 ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549 ค าน า รายงานสร

More information

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา หล กการและแนวค ดการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด เป นส วนหน งของสถาบ นอ ดมศ กษาท ต องม บทบาท ในการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 ม ถ นายน 2558 ~ ก ~

More information

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

More information