บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร ยน โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2. บ นท กการประช ม ก าหนดไว ในว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ท งน การก าหนดว ส ยท ศน ของ 3. ค าส งแต งต งคณะท างานแผนปฏ บ ต โรงเร ยนได เป ดโอกาสให คณะคร ได ม ส วนร วมในการว เคราะห สภาพ การประจ าป ป จจ บ น ป ญหา และก าหนดท ศทางการด าเน นงานของโรงเร ยน และได 4. ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตาม ขอความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน ตรวจสอบ การใช งบประมาณ จากว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ได ก าหนดพ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ 5. เคร องม อต ดตามผลการปฏ บ ต งาน และแนวทางการข บเคล อนกลย ทธ ก าหนดก จกรรม/โครงการท จะ 6. แบบรายงานต ดตามผล ด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน ซ งจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การ 7. บ นท กการประช มผ ปกครอง ประจ าป งบประมาณ เพ อให ผ ร บผ ดชอบแต ละส วนได ใช เป นแนวทาง น กเร ยน ในการด าเน นงานให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 8. บ นท กการประช มเก ยวก บป ญหา การด าเน นการตามนโยบายและแผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยน อ ปสรรคการท างาน ได ม การประช มช แจงให ผ ท ม ส วนเก ยวข องได ร บทราบ ได แก คณะคร 9. สร ปผลการปฏ บ ต งาน ตาม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน ผ ร บผ ดชอบก จกรรม โครงการในแนวปฏ บ ต งานประจ าป โครงการต าง ๆ เพ อให ร บทราบรายละเอ ยดและกรอบการด าเน นงาน โดยม การด าเน นงานตามก จกรรม/โครงการท ก าหนดไว ท กก จกรรม/ โครงการ ซ งการด าเน นงานได บ รณาการก จกรรม/โครงการเข าก บ ก จกรรมการเร ยนการสอนของน กเร ยนแต ละช น การต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบายโรงเร ยนได แต งต ง คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณเพ อเร งร ด ต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณให เป นไปไปด วยความโปร งใส ถ กต องตามระเบ ยบของทางราชการ และ เป นไปตามระยะเวลาท ก าหนดไว ท กก จกรรม/โครงการ ม การรายงาน ผลการด าเน นงานตามก จกรรม/โครงการ ให ผ บร หารโรงเร ยนร บทราบ และเก บไว เป นข อม ลในการด าเน นงานคร งต อไป

2 11 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) โรงเร ยนได น าผลการต ดตามการด าเน นงานตามก จกรรม/ 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ โครงการมาประกอบการพ ฒนางาน ม การช แจงให คณะคร 2. บ นท กการประช ม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานร บทราบ เพ อร วมก นหาสาเหต 3. ค าส งแต งต งคณะท างานแผนปฏ บ ต และป จจ ยท ส งผลกระทบต อการด าเน นงาน ร วมก นหาแนวทางแก ไข การประจ าป ป ญหา ได น าข อม ลท ได ข อสร ปไปพ ฒนางาน และรายงานผลให ผ ท ม 4. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบ ส วนเก ยวข องร บทราบ การใช งบประมาณ ผลการด าเน นงาน จากการก าหนดนโยบายท ช ดเจนโดยผ ม ส วน 5. เคร องม อต ดตามผลการปฏ บ ต งาน เก ยวข องร บทราบ และร วมวางแผน จ ดท าแผนปฏ บ ต การอย างเป น 6. แบบรายงานต ดตามผล ระบบ ม การต ดตาม ตรวจสอบการด าเน นงาน ม การปร บปร งงานอย าง 7. บ นท กการประช มผ ปกครอง ต อเน อง และรายงานผลให ผ ท ม ส วนเก ยวข องร บทราบ ท าให การ น กเร ยน ข บเคล อนนโยบายของโรงเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ท ม ส วน 8. บ นท กการประช มเก ยวก บป ญหา เก ยวข องม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งาน เน องจากม แผนงานท ช ดเจน อ ปสรรคการท างาน การด าเน นก จกรรม/โครงการบรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว ในกรณ 9. สร ปผลการปฏ บ ต งาน ตาม ท ม ป ญหาแต ละก จกรรม/โครงการ ได ร บการแก ไข ปร บปร งอย เสมอ โครงการในแนวปฏ บ ต งานประจ าป ส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ด ของโรงเร ยน

3 12 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 2 ว ชาการ (ต วช ว ดท 5 8) โรงเร ยนได จ ดท าโครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา 1. โครงการเสด จส บสานว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งม ก จกรรมด านว ชาการ ล านนาฯ ท ส งเสร มการเร ยนร บ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส การ 2. ค าส งแต งต งผ ร บผ ดชอบงานฯ จ ดการเร ยนการสอน โดยคณะคร และบ คลากรท กฝ ายม ส วนร วมในการ 3. บ นท กการประช ม จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการท ม ก จกรรมการเร ยนร ครอบคล ม 4. ค าส งแต งต งผ ปฏ บ ต งาน ท กระด บช น และท กสาระว ชา ม ก จกรรมให ผ เร ยนได ศ กษาค นคว า 5. เคร องม อการต ดตามประมวลผล และปฏ บ ต งานตามสภาพจร ง ค อ การท าป ยหม กช วภาพ การปล กพ ชผ ก 6. สร ปรายงานผล สวนคร ว การเพาะเห ด การเล ยงปลา การเล ยงหม ป า ซ งเป นการเร ยนร 7. บ นท กการประช ม งานพ นฐานการประกอบอาช พ ด านเกษตรครบวงจร เร ยนร การท าบ ญช 8. ผลงานน กเร ยน การเก บออมเง น น าความร ท ได จากการปฏ บ ต เช อมโยงส ท กษะการ เร ยนร การฟ ง การพ ด การอ าน การเข ยน การว เคราะห ร จ กการใช เหต ผลในการแก ป ญหาจากการท างาน ท กษะการใช กระบวนการกล ม ส งเสร มการกล าแสดงออก การแสดงความค ดเห น การยอมร บซ งก น และก น เคารพในการต ดส นใจ ซ งเป นกรอบแนวค ดของเศรษฐก จ พอเพ ยงในด านเง อนไข การต ดส นใจและการด าเน นก จกรรมต างๆ ให อย ในระด บพอเพ ยง ซ งต องอาศ ยท งความร และค ณธรรมเป นพ นฐาน จากผลการจ ดก จกรรมส งเสร มการบ รณาการปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน ท าให น กเร ยนม ผลงานบ รณาการ เศรษฐก จพอเพ ยง ม โครงงานท ส งเสร มท กษะการเร ยนร สาระว ชาต างๆ ถ อว าเป นผลส าเร จก บการจ ดก จกรรมด านว ชาการ ท ผ เร ยนเก ดการ พ ฒนาองค ความร ในด านเศรษฐก จพอเพ ยง ม ภ ม ค มก นท ด ในต ว พร อม ร บต อการเปล ยนแปลงในท กด าน

4 13 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) โรงเร ยนว ดเสด จได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อก าหนดเป าหมาย ภารก จ โครงการ ท จะด าเน นการในแต ละ งบประมาณ ป งบประมาณ / ป การศ กษา โดยก าหนดงบประมาณท จะใช ในแต ละส วน 2. ค าส งแต งต ง อย างช ดเจนงบประมาณท โรงเร ยนได ร บส วนใหญ จะเป นงบประมาณ 3. บ นท กกาประช ม อ ดหน นรายห วน กเร ยน ระด บก อนประถมศ กษา และระด บประถม 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป ศ กษา โรงเร ยนม การจ ดสรรงบประมาณเป น 4 ส วน ได แก งบประมาณ 1. งบประมาณด านบร หารจ ดการ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด โดยใช เป นค าสาธารณ ปโภค ค าว สด ส าน กงาน ค าจ างล กจ างประจ า ค าคร ภ ณฑ ประจ าส าน กงาน ค าปร บปร ง /ซ อมแซม อาคารเร ยน 2. งบด าเน นงานส อ สอน สอบ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด โดยใช เป นค าว สด การเร ยนการสอน การจ ดท าส อ การเร ยนการสอน ปร บปร งแหล งเร ยนร ค าว สด การสอบ ค าจ างคร ช วย สอน 3. งบประมาณด าเน นการตามกลย ทธ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด จ ดสรรไว เพ อด าเน นการตามกลย ทธ จ ดเน นท โรงเร ยนก าหนดไว และจะก าหนดเป นโครงการท จะปฏ บ ต ใน ป งบประมาณ 4. งบประมาณสน บสน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จ ดสรรไว 10 % ของงบประมาณท งหมด เป นงบประมาณท เตร ยมไว เพ อส ารอง จ าย สน บสน นด านต าง ๆ กรณ งบประมาณท ต งไว ไม เพ ยงพอ 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

5 14 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณได เน น 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป การม ส วนร วมของผ ท ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย ได แก คณะคร และ งบประมาณ บ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนได 2. ค าส งแต งต ง ด าเน นการโดยม การประช มเพ อปร กษาหาร อ วางแผนการบร หารจ ดการ 3. บ นท กกาประช ม งบประมาณของสถานศ กษาท สอดคล องก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จ 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป พอเพ ยง ม แผนการบร หารจ ดการงบประมาณ ม การจ ดสรรงบประมาณ งบประมาณ อย างเหมาะสม และเป นเหต เป นผล ส าหร บแต ละโครงการ/ก จกรรม 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ค าน งถ งการใช ประโยชน ของทร พยากรท ม อย อย างค มค า และผลท จะ 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช เก ดข นในระยะยาว การด าเน นการตามแผนงบประมาณของสถานศ กษา ได ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม การประช มช แจงการด าเน นการ บร หารจ ดการงบประมาณให คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรมต าง ๆ ได ร บทราบแนวทางว ธ การเบ กจ าย โดยเน นความรวดเร ว โปร งใส และ ตรวจสอบได การเบ กจ ายงบประมาณจะเป นไปตามกรอบท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนงบประมาณของ สถานศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โรงเร ยนได แต งต ง คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การท ก าหนดไว โดยได จ ดท าค ม อการต ดตามตรวจสอบเพ อให สามารถ ด าเน นการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน นความถ กต อง เหมาะสม และความซ อส ตย ส จร ต ในการใช งบประมาณตามแผนงบประมาณและม การรายงานผลการต ดตามผลการใช งบประมาณแก ผ ท เก ยวข อง เช น ช แจงต อคณะคร ในการประช มประจ าเด อน ช แจงต อคณะกรรมการ สถานศ กษา ข นพ นฐานของโรงเร ยน งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

6 15 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) การน าผลการต ดตามมาพ ฒนาและปร บปร ง การบร หารจ ดการ งบประมาณตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยม การพ จารณา ร วมก น เพ อหาสาเหต และป จจ ย ท ส งผลกระทบท งทางบวกและทางลบ ต อการบร หารจ ดการงบประมาณ หาแนวทางแก ไข/ปร บปร ง/พ ฒนาให ด าเน นการบร หารจ ดการงบประมาณของสถานศ กษา ให ได ผลด ย งข น ด าเน นการปร บปร ง/พ ฒนา การบร หารจ ดการงบประมาณตามข อเสนอ รายงาน/แจ งให ผ เก ยวข องได ร บทราบ ผลการแก ไข/ปร บปร ง/พ ฒนา การ บร หารจ ดการงบประมาณ ตามท ได ด าเน นการ ผลจากการด าเน นงาน ท าให การจ ดสรรงบประมาณ เป นไปอย างท วถ ง ครอบคล มท กงาน และเพ ยงพอท ด าเน นการได อย าง ต อเน อง โดยเก ดผลประโยชน ส งส ดก บน กเร ยนท กคน การจ ดท า แผนการใช จ ายงบประมาณอย างช ดเจน ม การมอบหมายผ ท ร บผ ดชอบ และม การปฏ บ ต เป นประจ าสม าเสมอ ต อเน อง ท าให การใช จ ายเง น งบประมาณของโรงเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ผลประโยชน อย างค มค า การรายงานผลการใช งบประมาณท เป นระบบ ต อเน อง ท าให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายร บทราบถ งการใช จ ายงบประมาณแต ละประเภท สามารถวางแผนงานต าง ๆ ได สอดคล องก บงบประมาณท ม อย อ กท งท าให การใช จ ายงบประมาณเป นไปด วยความโปร งใส ตรวจสอบได และการใช จ ายงบประมาณเป นไปตามเป าหมายท ก าหนด 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2. ค าส งแต งต ง 3. บ นท กกาประช ม 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

7 16 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) การบร หารอาคารสถานท และจ ดการแหล งการเร ยนร ใน 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา สถานศ กษาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โรงเร ยนว ดเสด จได จ ด สถานท ของแต ละช น วางระบบการด แลร กษาอาคารสถานท โดยการประสานงานก บ 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น หน วยงานต นส งก ด เพ อการวางแผนขอจ ดต งงบประมาณ ม การ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท ประสานงานก บหน วยงานในท องถ น เช น องค การบร หารส วนต าบล 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร บ านเสด จ มหาว ทยาล ยราชมงคลล านนา ล าปาง คณะกรรมการ บ คคลภายนอก สถานศ กษา ผ ปกครอง ศ ษย เก า และช มชน ในท องถ น โดยขอร บ 5. เว บไซต โรงเร ยน การสน บสน นในเร องงบประมาณ ว สด อ ปกรณ แรงงาน และป จจ ย 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก อ น ๆ เพ อร วมพ ฒนาด านอาคาร สถานท ให เพ ยงพอ ม ความม นคง (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน แข งแรง สะอาดและปลอดภ ย เพ อสน บสน นการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ม การจ ดสร างร วและประต โดยรอบ ปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนประกอบอ น ๆ ห องน าห องส วม แหล ง เร ยนร ต างๆ ม การแต งต งเวรยามร กษาความปลอดภ ยสถานท ราชการ เป นประจ าท กเด อน พร อมบ นท กการอย เวรยามและตรวจเวรยามอย าง เป นป จจ บ น จ ดให น กเร ยนม ส วนร วมโดยแบ งหน าท ร บผ ดชอบเป นหม ส และตามระด บช นเร ยน ม ค าส งแต งต งคร และบ คลากรในโรงเร ยน แบ งหน าท ความร บผ ดชอบสถานท อาคาร แหล งเร ยนร ต าง ๆ อย าง ช ดเจน ประสานงานขอความร วมม อผ ปกครองน กเร ยนในเขตบร การ โดยแบ งกล มหม นเว ยนช วยพ ฒนาโรงเร ยน ซ งได ร บความร วมม อเป น อย างด ม การแต งต งคณะกรรมควบค มภายในเพ อตรวจความม นคง แข งแรง สภาพโดยท วไปของอาคาร สถานท ต างเป นประจ า เพ อจะได ปร บปร งให อย ในสภาพท ด สมบ รณ พร อมใช งานอย เสมอ โรงเร ยน ได จ ดท าแผนการซ อมบ าร งอาคารสถานท ส งปล กสร าง รวมถ ง อ ปกรณ ประกอบอาคารต าง ๆ โดยจ ดท าโครงการและจ ดต ง งบประมาณสน บสน นไว ในแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณของ โรงเร ยน เพ อจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องม อ ช ดเคร องม อซ อมงาน ช างต าง ๆ เช น งานไม งานป น งานไฟฟ า งานประปา งานป องก น อ คค ภ ย ถ งด บเพล ง ถ งทราย พล ว ฯลฯ รวมท งม การเตร ยมบ คลากร

8 17 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) ช างท ม ความช านาญงาน เพ อช วยในการซ อมแซม บ าร งร กษา อาคาร 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา ส งปล กสร าง อ ปกรณ ประกอบอาคารให อย ในสภาพท ใช งานได ด สถานท ของแต ละช น แข งแรง ทนทาน และม ความปลอดภ ยอย ตลอดเวลา 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น นอกจากน ย งประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง เช นการ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท ไฟฟ าส วนภ ม ภาค เพ อให ตรวจสอบสภาพการใช งานเป นประจ าท กป 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร ส วนทางด านระบบประปา น าด ม น าใช ในโรงเร ยน จ ดให ม พน กงาน บ คคลภายนอก บร การของโรงเร ยน คอยควบค มการท างานของเคร องป มน า การจ าย 5. เว บไซต โรงเร ยน น าให เป นเวลาตามความเหมาะสม เพ อให ม อาย การใช งานท ค มค าและ 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก ประหย ดค าใช จ าย ท งน เพ อประโยชน ในการช วยสน บสน นให การจ ด (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอนของโรงเร ยน เป นไปได อย างราบร น ม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเร ยนร ได อย างม ความส ขและปลอดภ ย การประสานส มพ นธ ก บช มชนให ม ส วนร วมในการส งเสร ม การเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง ได ด าเน นการแต งต งคร ผ ร บผ ดชอบ ในการประสานส มพ นธ ก บช มชนเพ อให เข ามาม ส วนร วมในการ ส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง นอกจากน นโรงเร ยนได ม การประชาส มพ นธ เพ อส งเสร มความพอเพ ยงผ านการประช มผ ปกครอง น กเร ยน ผ บร หารโรงเร ยนได ช แจงผ านการประช มประจ าเด อนของ หม บ านต าง ๆ ในเขตบร การของโรงเร ยน ขอความร วมม อก บ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนในการร วมก น ด าเน นการส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง โรงเร ยนได ด าเน นการขยายผลการให ความร การเป นอย อย างพอเพ ยงไปส ช มชน โดยผ านน กเร ยน ในการน าไปปฏ บ ต ท บ าน และค ณคร ได ออกตรวจ เย ยมบ านน กเร ยนตามก จกรรมระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน

9 18 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) ผลการด าเน นงาน จากการด าเน นงานท าให อาคารสถานท ม 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา ความม นคงแข งแรง ถ กส ขล กษณะ เหมาะสมก บการจ ดก จกรรมต าง ๆ สถานท ของแต ละช น ส งผลให การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเป นไปอย างราบร น ม 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเร ยนร อย างม ความส ข และปลอดภ ย คร และ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท บ คลากรในโรงเร ยนท างานอย างม ความส ข ช มชนให ความเช อถ อ 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร ศร ทธา นอกจากน โรงเร ยนอ านวยความสะดวกในเร องสถานท จ ด บ คคลภายนอก ก จกรรมงานต าง ๆ ท ช มชนและหน วยงานอ นมาขอใช สถานท จ ดงาน 5. เว บไซต โรงเร ยน ในโอกาสต าง ๆ จากการประสานส มพ นธ ก บช มชนให ม ส วนร วมใน 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก การส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยงท าให โรงเร ยนและ (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน ช มชนได ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อก น โรงเร ยนเป นศ นย กลางการเร ยนร ของ ช มชน เก ดการร วมม อก น และม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น เก ด ความสาม คค และร วมม อก นพ ฒนาโรงเร ยน ช มชนให เจร ญก าวหน า ช มชนเก ดความพ งพอใจในการด าเน นงานของโรงเร ยน

10 19 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 1 หน วยการ เร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 3) โรงเร ยนว ดเสด จได ด าเน นการให ท กระด บช น (ป.1 ป.6) ว เคราะห หล กส ตรในสาระการเร ยนร แต ละสาระท ร บผ ดชอบ สาระ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมเป นสาระหน งท คร ผ สอนได ด าเน นการด งกล าว โดยเฉพาะมาตรฐาน ส 3.1 ท ม เป าหมายให น กเร ยน เข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อการด ารงช ว ตอย างม ค ณภาพ โดยในแต ละช นม เน อหาสาระท เพ มท กษะความร ตามล าด บช น นอกจากการว เคราะห หล กส ตรแล ว คร ผ สอนแต ละระด บช นได จ ดท า โครงสร างรายว ชา และจ ดท าหน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง พร อมท งจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการก บสาระอ นให สอดคล องก น จากการด าเน นการตามต วช ว ดท 1 คร ผ สอนได ด าเน นการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนบ รณาการตามหน วยการเร ยนร ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ใช ส อการเร ยนการสอน เร ยนร นอกสถานท ตาม แหล งเร ยนร ของโรงเร ยน และในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน คร ผ สอนจะได ร บการน เทศ ต ดตามและประเม นผลจากผ บร หาร โรงเร ยน โดยจะม การบ นท กการน เทศ พร อมท งให ข อเสนอแนะใน การจ ดก จกรรมคร งต อไป โดยคร ผ สอนได น าข อเสนอแนะไปปร บปร ง และพ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนให ม ความเหมาะสมอย าง สม าเสมอ 1. โครงสร างรายว ชา 2. หน วยการเร ยนร ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 3. แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ เร อง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 4. บ นท กการน เทศต ดตาม ประเม นผล 5. ภาพก จกรรมการเร ยนการสอนตาม แหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 6. การว จ ยในช นเร ยน 7. ภาพการศ กษาด งานโรงเร ยนว ดเสด จ 8. เก ยรต บ ตรรางว ลชมเชย โรงเร ยน รางว ลพระราชทานฯ 9. เก ยรต บ ตรรางว ลโรงเร ยนด เด น ฯ กระทรวงพล งงาน เอกสารแผ นพ บก จกรรมการเร ยน การสอน

11 20 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 1 หน วยการ เร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 3) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน จากการด าเน นการก จกรรมการเร ยนการสอน หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ได ร บการน เทศ ต ดต ประเม นผลจากผ บร หารโรงเร ยน คร ผ สอนปฏ บ ต ตามข อเสนอแนะอย างสม าเสมอ ท าให ได ร บทราบถ งผลการจ ดก จกรรม คนใดควรได ร บการพ ฒนา ส งเสร ม หร อปร บปร งแก ไข และจากการว เคราะห ป ญหาด งกล าว คร ผ สอนได ด าเน นการซ อม ว จ ยในช นเร ยนเพ อให น กเร ยนเก ดการเร ยนร อย างเต มศ กยภาพ น กเร ยนม ความพ งพอใจในผลงานของตนเอง ผลการด าเน นการในองค ประกอบท 1 หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ในท กต วช ว ดท าให โรงเร ยน และใช หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท กระด บช น คร ผ สอนได ร บการน เทศ ต ดตามและประเม นผลจากผ บ รวมถ งการน าข อเสนอแนะ ผลการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนไปใช ในการว เคราะห ผ เร ยนน าไปส การว จ ยในช นเร ยน เพ เก ดการเร ยนร อย างเต มศ กยภาพ ท าให โรงเร ยนว ดเสด จได ร บการยอมร บในเร องของการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตาม เศรษฐก จพอเพ ยง ม สถานศ กษา หน วยงานอ น เข ามาศ กษาด งาน เช น โรงเร ยนบ านทรายม ล โรงเร ยนบ านไหล ห น ฯ ได ชมเชย โครงการค ดเล อกน กเร ยน น กศ กษา และสถานศ กษา เพ อร บรางว ลพระราชทาน ระด บประถมศ กษา ขนาดกลาง โรงเร ยนด เด น โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา จากกระทรวงพล งงาน ได ร บการค ดเล โรงเร ยนด ประจ าต าบล โรงเร ยนเคร อข ายในฝ น ปตท. นอกจากน โรงเร ยนย งเผยแพร ก จกรรม ท งในส วนของเอกสารแผ น เว บไซด ของโรงเร ยน เพ อให ผ ท สนใจได เข าชมก จกรรมต าง ๆของโรงเร ยน

12 21 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน (ต วช ว ดท 4 7) โรงเร ยนว ดเสด จได จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการตาม 1. แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงครบท กกล มสาระการเร ยนร และครบ เศรษฐก จพอเพ ยง ท กระด บช น ซ งระบ ไว ในต วช ว ดของแต ละแผนการจ ดการเร ยนร จ ด 2. หล กส ตรบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ท ตรงก บต วช ว ด 3. ภาพก จกรรมการเร ยนแหล งเร ยนร และม การว ดผลประเม นผลท กคร ง แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ 4. บ นท กการประช ม เศรษฐก จพอเพ ยงน น สามารถเผยแพร และเป นแบบอย างได ก บ 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน สถานศ กษาอ น การด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร บ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง คร ผ สอน บ รณาการเข าก บกล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล มสาระการเร ยนร โดย จ ดก จกรรมตรงก บมาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด เน อหาของแต ละ สาระว ชาท สอดคล องก น ด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอน ใช ส อ ประกอบการสอน สอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรม ม การว ดผล ประเม นผลท หลากหลาย เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และเก ดท กษะ หลายด าน และม การบ นท กผลการสอนเพ อประเม นค ณภาพผ เร ยน ท กคร ง จากการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร บ รณาการ เศรษฐก จพอเพ ยงของแต ละระด บช นน น ผ เร ยนให ความสนใจ และม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท ก

13 22 ข นตอนท งการตอบค าถาม ก จกรรมกล ม การซ กถาม การรายงาน อภ ปรายการแสดงความค ดเห น ฯ คร ผ สอนสามารถจ ดท าก จกรรมการ เร ยนการสอนได โดยม การบ รณาการความร ท งเน อหาว ชา ว ธ การ แหล งเร ยนร อย างหลากหลาย ม ค ณล กษณะท ด ในการท างาน ม จ ตส าน กในการปฏ บ ต ตน บนพ นฐานของการด ารงตนในว ถ ช ว ตของ ความประหย ด ความพอประมาณ ท าให ผ เร ยนเก ดค ณภาพตามล กษณะ อ นพ งประสงค และเต มตามศ กยภาพของผ เร ยน ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน (ต วช ว ดท 4 7) ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญา 1. แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ ของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน จากการจ ดการเร ยนการสอน เศรษฐก จพอเพ ยง ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ท าให น กเร ยนม ความร ในด าน 2. หล กส ตรบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง เน อหาว ชาต างๆ การฝ กความสามารถในการปฏ บ ต จร งในเร องของการ 3. ภาพก จกรรมการเร ยนแหล งเร ยนร ปล กพ ชผ กสวนคร ว การท าป ยช วภาพ การเล ยงปลา เล ยงหม เพาะ 4. บ นท กการประช ม เห ดนางฟ า ซ งเป นการฝ กพ นฐานอาช พครบวงจร ม การจ ดท าบ ญช 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน รายร บวางแผนรายจ ายสมด ลก บรายร บ การประหย ดอดออม ซ งเป น การปล กฝ ง การด าเน นช ว ตท สมด ล ม นคง ย งย น อ นเป นป จจ ยส าค ญ ในการด ารงอย ได อย างเข มแข งเป นอย างด

14 23 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 3 ส อและแหล งเร ยนร เก ยวก บปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 8 10) โรงเร ยนได จ ดท าส อและแหล งเร ยนร ท เก ยวก บปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเร ยนร อย างหลากหลาย ม การ จ ดทะเบ ยนแหล งเร ยนร ในโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน การผล ต จ ดหาส อ การเร ยนร ในด านการใช และพ ฒนาก บผ เร ยน เช น แผ นพ บ การจ ดท า เว บไซต ของโรงเร ยน เผยแพร ส อให ก บผ ท สนใจ น าไปใช ประโยชน ท งในและนอกสถานศ กษา ด าเน นการสร างแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน เพ อให ผ เร ยนเก ด ท กษะความร โดยใช แนวหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น ามา ประย กต ใช ในการสร างแหล งเร ยนร ท เก ดจากการม ส วนร วมของ โรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน เช น แปลงผ กสวนคร ว บ อเล ยงปลา บ อ เล ยงกบ การท าขนมพ นเม อง การท าป ยน าหม กช วภาพ การเล ยงหม ป า เฮ อนภ ม ป ญญา เป นต น นอกจากน ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแหล งเร ยนร แหล งต าง ๆ น น โรงเร ยนได เช ญภ ม ป ญญาท องถ น ว ทยากร บ คคลภายนอก มาท าการสอนเพ อให ผ เร ยนได ร เก ยวก บการด าเน นช ว ต โดยใช หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อาท เช น ค ณส พ ส ค าป งยศ สอนและสาธ ตการท าป ยน าหม กช วภาพ ค ณศร นวล ธรรมส ทธ สอน และสาธ ตการท าขนมพ นบ านภาคเหน อ ค ณบ วค า ค าต ยเคร อ สอน และสาธ ตการท าบายศร ส ขว ญ เป นต น 1. ส อการเร ยนร, ข อม ลว ทยากร บ คคลภายนอก 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร, ทะเบ ยน แหล งเร ยนร 3. แผ นพ บ, เว บไซต แหล งเร ยนร ใน โรงเร ยน 4. แหล งเร ยนร 5. บ นท กการใช แหล งเร ยนร 6. ภาพถ ายก จกรรมการใช แหล ง เร ยนร 7. รายงานโครงการ/ก จกรรม

15 24 ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 3 เป นไปตามโครงการเสด จ ส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ท าให โรงเร ยนม ส อและแหล งเร ยนร ท ใช ในการเร ยนการสอนท หลากหลาย โดยได น าภ ม ป ญญาท องถ น สภาพแวดล อมมาปร บเปล ยน โดยใช แหล งเร ยนร และเทคโนโลย ท าให น กเร ยนม ความร ม จ ตส าน กร หล กการ ความหมาย และการประย กต ใช หล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เข าก บพ นฐานช ว ตประจ าว น ท าให โรงเร ยนย งเป นศ นย กลางการเร ยนร ช มชนด านภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเผยแพร ให ก บประชาชนในท องถ น และ ประชาชนท วไปท สนใจ ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 4 การว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (ต วช ว ดท 11 14) โรงเร ยนว ดเสด จ ได จ ดการเร ยนการสอน โดยบ รณาการหล ก 1. เคร องม อว ดผลประเม นผลการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส การเร ยนการสอน โดยม แผนการจ ดการ 2. รายงานผลการจ ดก จกรรม เร ยนร บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง จ ดท าเคร องม อ ว ดและประเม นผลท 3. หล กฐานการเร ยนร ของน กเร ยน หลากหลาย เช น การเต มค า การเล อกตอบ การโยงเส นความส มพ นธ 4. ภาพถ ายก จกรรม ม การรายงานผลการประเม นต อผ บ งค บบ ญชา น าผลท ได ร บมาพ ฒนา 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน และปร บปร ง จนได ร บรางว ล ต างๆ เช น 5. บ นท กการเย ยมชมโรงเร ยน 1. รางว ล รองชนะเล ศ โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ประเภท 6. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน ประถมศ กษา ขนาดกลาง ประจ าป โรงเร ยน ด เด น ด านการประหย ดและอน ร กษ พล งงาน ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ภายใต โครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง จาก ส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ณ โรงแรมอ มร นทราก ล จ.พ ษณ โลก ในด านการจ ดแสดง / เผยแพร / แลกเปล ยนเร ยนร ผลงานของ น กเร ยน ท เก ดจากการน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เช น 1. ได จ ดน ทรรศการ ในงานศ ลปห ตถกรรมของน กเร ยน (ว น

16 25 ว ชาการสร างชาต ) เศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ณ โรงเร ยนปงสน ก ระหว างว นท ก นยายน ได จ ดน ทรรศการน าเสนอผลงานโครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ของส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงาน ทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ณ โรงแรมเซ นทรา ดวงตะว น จ งหว ดเช ยงใหม ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 4 การว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (ต วช ว ดท 11 14) 3.ได จ ดน ทรรศการน าเสนอผลงานโครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ของส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงาน ทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ระหว างว นท 8 9 ม นาคม 2553 ณ โรงแรมอ มร นทราก ล จ.พ ษณ โลก 4.ได จ ดน ทรรศการในงาน ประเพณ งานบ ญเด อนห า ณ ว ดพระ ธาต เสด จ 5. โรงเร ยนประถมศ กษาจาก จ งหว ดชลบ ร 3 โรงเร ยน ศ กษา ด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 6.โรงเร ยน บ านทรายม ล สพป.ล าปาง เขต 1 ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 7.โรงเร ยน บ านไหล ห น สพป.ล าปาง เขต 2 ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 8.เว บไซด โรงเร ยนว ดเสด จ 1. เคร องม อว ดผลประเม นผลการเร ยนร 2.ใ ช ว ธ ก า ร ว ด ผ ล ป ร ะ เ ม น ผ ล หลากหลาย 3. รายงานผลการจ ดก จกรรม 4. ช นงาน/ภาพถ าย/แฟ มสะสมผลงาน 5. บ นท กการเย ยมชมโรงเร ยน 6. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน

17 26 ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 1 การแนะแนวและระบบด แลช วยเหล อผ เร ยน (ต วช ว ดท 1 5) โรงเร ยนได จ ดท าโครงการแนะแนว และระบบด แลช วยเหล อ ผ เร ยน โดยได ด าเน นการศ กษา และรวบรวมข อม ลพ นฐานของ น กเร ยนเป นรายบ คคล การค ดกรองน กเร ยนตามแบบ SDQ การเย ยม บ านน กเร ยน ก จกรรมโฮมร ม ประช มผ ปกครองน กเร ยน ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล การศ กษาน กเร ยนเป นรายกรณ การบ นท กการ ช วยเหล อน กเร ยน การให ค าปร กษาเบ องต น โรงเร ยนได แต งต งผ ร บผ ดชอบโครงการแนะแนวและระบบ ด แลช วยเหล อน กเร ยน โดยม จ ดเน น 3 ประการ ค อ การป องก นป ญหา การแก ป ญหาและการส งเสร มพ ฒนาการท กด าน โดยได ด าเน น การศ กษาและรวบรวมข อม ลพ นฐานของน กเร ยนเป นรายบ คคล การค ด กรองน กเร ยนตามแบบ SDQ การเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมประช มผ ปกครองช นเร ยน ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล การศ กษาน กเร ยนเนรายกรณ การบ นท กการช วยเหล อน กเร ยน การให ค าปร กษาเบ องต น การสอนซ อมเสร ม และการส งเสร มเพ อพ ฒนา น กเร ยนท กด าน โดนสร างความร ความเข าใจ ให ก บบ คลากรใน โรงเร ยนก าหนดแนวปฏ บ ต ก จกรรมเพ อให บรรล เป าหมาย ม การน เทศ ต ดตามและประเม นผล เพ อพ ฒนางานอย างต อเน อง และจ ดท าข อม ล 1. โครงการระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน 2. บ นท กก จกรรมโฮมร ม 3. แฟ มข อม ลระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน 4. บ นท กการเย ยมบ าน 5. บ นท กการได ร บท น 6. บ นท กการให ค าปร กษาน กเร ยน (แบบบ นท กพฤต กรรมน กเร ยน) 7.ว จ ยในช นเร ยน 8. แบบบ นท กการซ อมเสร ม 9. แบบบ นท กการส งเสร มก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน 10. แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยน 11. แบบประเม นผล 12. สร ปผลก จกรรม 13. ค าส งแต งต งผ ร บผ ดชอบระบบด แล

18 27 สารสนเทศเก ยวก บก จกรรมการด าเน นงาน โดยใช ข อม ลน กเร ยน รายบ คคล เพ อบรารและต ดตามผลน กเร ยนท กคนและท กระด บช น ช วยเหล อน กเร ยน 14. บ นท กการซ อมเสร ม ผลการด าเน นงาน การจ ดก จกรรมแนะแนวอย างหลากหลาย และคลอบคล ม ท าให ทราบข อม ลน กเร ยนทางด านร างกาย อารมณ ส งคมและพฤต กรรมด านต างๆ น กเร ยนท กคนได ร บการต ดตามให ความช วยเหล อแนะน าแก ไขพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ให เปล ยนแปลง ในทางท ด ส วนน กเร ยนท ม ความพร อมก ได ร บการส งเสร มพ ฒนาใน ด านต างๆ เต มตามศ กยภาพ ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 2 ก จกรรมน กเร ยน (ต วช ว ดท 6 11) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จ ม โครงการ เสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อ จร ยธรรม และสร างส าน กจ ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น ามาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให น กเร ยน โดยบ รณาการให น กเร ยนได เร ยนร เข าท กกล มสาระการเร ยนร เพ อปล กฝ งให น กเร ยนเข าใจ และสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว แนวหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน ค อ การจ ดต งก จกรรมช มน มดนตร ไทย ช มน มนาฎศ ลป ช มน มก ฬ ประโยชน ม การศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเร ยนร ว ฒนธรรมท องถ นของตนเอง ให เก ดความภาคภ ม ใจ ม จ ตส าน กท จะพ ตน ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โดยม โครงการว ส าค ญทางพ ทธศาสนา ก จกรรมล กเส อ เพ อฝ กให น ก เร ยน น าใจ เส ยสละ และร จ กแบ งป น ก จกรรมออมทร พย เพ อส งเสร มให น กเร ยนม น ส ยร กการออม สร างแรงจ งใจและเจตค ก จกรรมปล กพ ชผ กสวนคร ว เพาะเห ด เล ยงปลา และเล ยงหม ป า เพ อน กว ถ ช ว ต ความเป นอย ท เร ยบง าย ร จ กพ งตนเอง ผลจากการด าเน นงานก จกรรมน กเร ยน ท าให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามค ณล กษณะอ นพ งประสงค สาม ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ในด านความรอบร ความพอเพ ยง ความม เหต ม ผล ตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เปล ยนแปลงตลอดไป

19 28

20 29 ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 3 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน (ต วช ว ดท 12 15) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จ ม โครงการ เสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ความส าค ญของการอน ร กษ ส งแวดล อม การอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมล านนา ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาข บเคล แหล งเร ยนร โรงเร ยนม โครงการ พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม น กเร ยนจากการด าเน นงานตามโครงการและก จกรรม ม การต ดต มาพ ฒนาปร บปร งด าเน นก จกรรมในโครงการ ผลจากการด าเน นงาน ท าให น กเร ยนได ร วมก จกรรมในการร วมก นด แลร กษาสภาพส งแวดล อมของโรงเร ยน น ก ในการร กษาส งแวดล อมในโรงเร ยน น กเร ยนเห นความส าค ญของศ ลปว ฒนธรรมล านนาและร วมก นอน ร กษ น กเร ยนม ว น

21 30 ซ อส ตย ส จร ตม ความกต ญ กตเวท ม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม การประหย ดใช ทร พยากรอย างค มค า ปฏ บ ต ตนเป อาสาเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน ม ความเข าใจในขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ นได ส บสานประเพณ ท องถ นให คง

22 31 ด านท 4 ด านพ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา องค ประกอบท 1 การพ ฒนาบ คลากรตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 4) โรงเร ยนจ ดท าโครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษา ส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความร ความเข าใจให บ คลากรในโรงเร ยนได ตระหน กในค ณค าของปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง สามารถถ ายทอดความร ความเข าใจ เป นแบบอย างท ด แก น กเร ยน โดยม โครงการสน บสน นค อ โครงการพ ฒนาบ คลากรของ สถานศ กษา และโรงเร ยนเป นต นแบบด านเศรษฐก จพอเพ ยง ม ก จกรรม ศ กษาด งานแหล งเร ยนร เพ อส งเสร มการประย กต ใช ปร ชญาของ 1. โครงการเสด จส บสานฯ 2. บ นท กมาตรการประหย ดพล งงาน ป ค าส งแต งต งมอบหมายงาน 4. โครงการพ ฒนาบ คลากรฯ 5. แผนปฏ บ ต การประจ าป ฯ 6. ค าส งแต งต งด แลแหล งเร ยนร

23 32 เศรษฐก จพอเพ ยงในการด าเน นช ว ตและการจ ดการเร ยนร ในการเร ยน การสอน สน บสน นให บ คลากรแสวงหาความร จากหน งส อ เว ปไซต ส งเสร มการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง รวมถ งก จกรรมการส งเสร มการ ด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โดยม ก จกรรมส งเสร ม การออมของคร ในโรงเร ยน ก จกรรมบ นท กคร ด ก จกรรมการแต งกาย พ นเม องว นศ กร ก จกรรมสวนคร วส ร วบ าน ผลจากการด าเน นงาน ท าให บ คลากรม ความร ความเข าใจ สามารถน าความร ไปถ ายทอด ปล กฝ งให น กเร ยนเห นค ณค าของว ถ ช ว ตในหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป นแบบอย างท ด ในการ ด าเน นช ว ตท พอเพ ยง ร จ กการพ งตนเอง อดทน ประหย ด และอดออม (ต บต าง ๆ) 7. หน งส อเช ญว ทยากรบ คคลภายนอก มาให ความร (คร /น กเร ยน) 8. บ นท กการประช มคร 9. ค าส งแต งต งคร ร บผ ดชอบแหล ง เร ยนร 10. เก ยรต บ ตรการอบรมฯ 11. ทะเบ ยนแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 12. กองท นสว สด การคร 13. โครงการงดเหล าเข าพรรษา ป ร ปภาพการแต งกายพ นเม อง ด านท 4 ด านพ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา องค ประกอบท 2 การต ดตามและขยายผล (ต วช ว ดท 5 7) จากการด าเน นงาน โครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา 1. รายงานโครงการเสด จส บสานฯ ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งเป นเป าหมายหล กท จะ 2. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน น าเอาศ ลปว ฒนธรรมในท องถ น มาประย กต ใช ในการจ ดสร างและ ป จ ดท าส งแวดล อมในโรงเร ยนให เป นส อและแหล งเร ยนร โดยเน นใน 3. บ นท กการประช มรายงานเศรษฐก จ เร องของเศรษฐก จพอเพ ยง การจ ดสภาพภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร ม พอเพ ยง บรรยากาศท เหมาะสม ในการปฏ บ ต งานม โครงการส งเสร มพ ฒนา 4. สร ปผลโครงการเสด จส บสานฯ บ คคลการ ให เป นแบบอย างท ด แก น กเร ยน ช มชน ในด านการใฝ ร 5. รายงานการประช มว ชาการเร อง

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information