บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร ยน โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2. บ นท กการประช ม ก าหนดไว ในว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ท งน การก าหนดว ส ยท ศน ของ 3. ค าส งแต งต งคณะท างานแผนปฏ บ ต โรงเร ยนได เป ดโอกาสให คณะคร ได ม ส วนร วมในการว เคราะห สภาพ การประจ าป ป จจ บ น ป ญหา และก าหนดท ศทางการด าเน นงานของโรงเร ยน และได 4. ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตาม ขอความเห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน ตรวจสอบ การใช งบประมาณ จากว ส ยท ศน ของโรงเร ยน ได ก าหนดพ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ 5. เคร องม อต ดตามผลการปฏ บ ต งาน และแนวทางการข บเคล อนกลย ทธ ก าหนดก จกรรม/โครงการท จะ 6. แบบรายงานต ดตามผล ด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน ซ งจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การ 7. บ นท กการประช มผ ปกครอง ประจ าป งบประมาณ เพ อให ผ ร บผ ดชอบแต ละส วนได ใช เป นแนวทาง น กเร ยน ในการด าเน นงานให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 8. บ นท กการประช มเก ยวก บป ญหา การด าเน นการตามนโยบายและแผนปฏ บ ต การประจ าป โรงเร ยน อ ปสรรคการท างาน ได ม การประช มช แจงให ผ ท ม ส วนเก ยวข องได ร บทราบ ได แก คณะคร 9. สร ปผลการปฏ บ ต งาน ตาม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน ผ ร บผ ดชอบก จกรรม โครงการในแนวปฏ บ ต งานประจ าป โครงการต าง ๆ เพ อให ร บทราบรายละเอ ยดและกรอบการด าเน นงาน โดยม การด าเน นงานตามก จกรรม/โครงการท ก าหนดไว ท กก จกรรม/ โครงการ ซ งการด าเน นงานได บ รณาการก จกรรม/โครงการเข าก บ ก จกรรมการเร ยนการสอนของน กเร ยนแต ละช น การต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบายโรงเร ยนได แต งต ง คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณเพ อเร งร ด ต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณให เป นไปไปด วยความโปร งใส ถ กต องตามระเบ ยบของทางราชการ และ เป นไปตามระยะเวลาท ก าหนดไว ท กก จกรรม/โครงการ ม การรายงาน ผลการด าเน นงานตามก จกรรม/โครงการ ให ผ บร หารโรงเร ยนร บทราบ และเก บไว เป นข อม ลในการด าเน นงานคร งต อไป

2 11 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) โรงเร ยนได น าผลการต ดตามการด าเน นงานตามก จกรรม/ 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ โครงการมาประกอบการพ ฒนางาน ม การช แจงให คณะคร 2. บ นท กการประช ม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานร บทราบ เพ อร วมก นหาสาเหต 3. ค าส งแต งต งคณะท างานแผนปฏ บ ต และป จจ ยท ส งผลกระทบต อการด าเน นงาน ร วมก นหาแนวทางแก ไข การประจ าป ป ญหา ได น าข อม ลท ได ข อสร ปไปพ ฒนางาน และรายงานผลให ผ ท ม 4. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบ ส วนเก ยวข องร บทราบ การใช งบประมาณ ผลการด าเน นงาน จากการก าหนดนโยบายท ช ดเจนโดยผ ม ส วน 5. เคร องม อต ดตามผลการปฏ บ ต งาน เก ยวข องร บทราบ และร วมวางแผน จ ดท าแผนปฏ บ ต การอย างเป น 6. แบบรายงานต ดตามผล ระบบ ม การต ดตาม ตรวจสอบการด าเน นงาน ม การปร บปร งงานอย าง 7. บ นท กการประช มผ ปกครอง ต อเน อง และรายงานผลให ผ ท ม ส วนเก ยวข องร บทราบ ท าให การ น กเร ยน ข บเคล อนนโยบายของโรงเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ท ม ส วน 8. บ นท กการประช มเก ยวก บป ญหา เก ยวข องม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งาน เน องจากม แผนงานท ช ดเจน อ ปสรรคการท างาน การด าเน นก จกรรม/โครงการบรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว ในกรณ 9. สร ปผลการปฏ บ ต งาน ตาม ท ม ป ญหาแต ละก จกรรม/โครงการ ได ร บการแก ไข ปร บปร งอย เสมอ โครงการในแนวปฏ บ ต งานประจ าป ส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ด ของโรงเร ยน

3 12 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 2 ว ชาการ (ต วช ว ดท 5 8) โรงเร ยนได จ ดท าโครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา 1. โครงการเสด จส บสานว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งม ก จกรรมด านว ชาการ ล านนาฯ ท ส งเสร มการเร ยนร บ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส การ 2. ค าส งแต งต งผ ร บผ ดชอบงานฯ จ ดการเร ยนการสอน โดยคณะคร และบ คลากรท กฝ ายม ส วนร วมในการ 3. บ นท กการประช ม จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการท ม ก จกรรมการเร ยนร ครอบคล ม 4. ค าส งแต งต งผ ปฏ บ ต งาน ท กระด บช น และท กสาระว ชา ม ก จกรรมให ผ เร ยนได ศ กษาค นคว า 5. เคร องม อการต ดตามประมวลผล และปฏ บ ต งานตามสภาพจร ง ค อ การท าป ยหม กช วภาพ การปล กพ ชผ ก 6. สร ปรายงานผล สวนคร ว การเพาะเห ด การเล ยงปลา การเล ยงหม ป า ซ งเป นการเร ยนร 7. บ นท กการประช ม งานพ นฐานการประกอบอาช พ ด านเกษตรครบวงจร เร ยนร การท าบ ญช 8. ผลงานน กเร ยน การเก บออมเง น น าความร ท ได จากการปฏ บ ต เช อมโยงส ท กษะการ เร ยนร การฟ ง การพ ด การอ าน การเข ยน การว เคราะห ร จ กการใช เหต ผลในการแก ป ญหาจากการท างาน ท กษะการใช กระบวนการกล ม ส งเสร มการกล าแสดงออก การแสดงความค ดเห น การยอมร บซ งก น และก น เคารพในการต ดส นใจ ซ งเป นกรอบแนวค ดของเศรษฐก จ พอเพ ยงในด านเง อนไข การต ดส นใจและการด าเน นก จกรรมต างๆ ให อย ในระด บพอเพ ยง ซ งต องอาศ ยท งความร และค ณธรรมเป นพ นฐาน จากผลการจ ดก จกรรมส งเสร มการบ รณาการปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน ท าให น กเร ยนม ผลงานบ รณาการ เศรษฐก จพอเพ ยง ม โครงงานท ส งเสร มท กษะการเร ยนร สาระว ชาต างๆ ถ อว าเป นผลส าเร จก บการจ ดก จกรรมด านว ชาการ ท ผ เร ยนเก ดการ พ ฒนาองค ความร ในด านเศรษฐก จพอเพ ยง ม ภ ม ค มก นท ด ในต ว พร อม ร บต อการเปล ยนแปลงในท กด าน

4 13 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) โรงเร ยนว ดเสด จได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อก าหนดเป าหมาย ภารก จ โครงการ ท จะด าเน นการในแต ละ งบประมาณ ป งบประมาณ / ป การศ กษา โดยก าหนดงบประมาณท จะใช ในแต ละส วน 2. ค าส งแต งต ง อย างช ดเจนงบประมาณท โรงเร ยนได ร บส วนใหญ จะเป นงบประมาณ 3. บ นท กกาประช ม อ ดหน นรายห วน กเร ยน ระด บก อนประถมศ กษา และระด บประถม 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป ศ กษา โรงเร ยนม การจ ดสรรงบประมาณเป น 4 ส วน ได แก งบประมาณ 1. งบประมาณด านบร หารจ ดการ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด โดยใช เป นค าสาธารณ ปโภค ค าว สด ส าน กงาน ค าจ างล กจ างประจ า ค าคร ภ ณฑ ประจ าส าน กงาน ค าปร บปร ง /ซ อมแซม อาคารเร ยน 2. งบด าเน นงานส อ สอน สอบ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด โดยใช เป นค าว สด การเร ยนการสอน การจ ดท าส อ การเร ยนการสอน ปร บปร งแหล งเร ยนร ค าว สด การสอบ ค าจ างคร ช วย สอน 3. งบประมาณด าเน นการตามกลย ทธ จ ดสรรไว 30 % ของ งบประมาณท งหมด จ ดสรรไว เพ อด าเน นการตามกลย ทธ จ ดเน นท โรงเร ยนก าหนดไว และจะก าหนดเป นโครงการท จะปฏ บ ต ใน ป งบประมาณ 4. งบประมาณสน บสน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จ ดสรรไว 10 % ของงบประมาณท งหมด เป นงบประมาณท เตร ยมไว เพ อส ารอง จ าย สน บสน นด านต าง ๆ กรณ งบประมาณท ต งไว ไม เพ ยงพอ 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

5 14 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณได เน น 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป การม ส วนร วมของผ ท ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย ได แก คณะคร และ งบประมาณ บ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนได 2. ค าส งแต งต ง ด าเน นการโดยม การประช มเพ อปร กษาหาร อ วางแผนการบร หารจ ดการ 3. บ นท กกาประช ม งบประมาณของสถานศ กษาท สอดคล องก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จ 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป พอเพ ยง ม แผนการบร หารจ ดการงบประมาณ ม การจ ดสรรงบประมาณ งบประมาณ อย างเหมาะสม และเป นเหต เป นผล ส าหร บแต ละโครงการ/ก จกรรม 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ค าน งถ งการใช ประโยชน ของทร พยากรท ม อย อย างค มค า และผลท จะ 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช เก ดข นในระยะยาว การด าเน นการตามแผนงบประมาณของสถานศ กษา ได ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม การประช มช แจงการด าเน นการ บร หารจ ดการงบประมาณให คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรมต าง ๆ ได ร บทราบแนวทางว ธ การเบ กจ าย โดยเน นความรวดเร ว โปร งใส และ ตรวจสอบได การเบ กจ ายงบประมาณจะเป นไปตามกรอบท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนงบประมาณของ สถานศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โรงเร ยนได แต งต ง คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การท ก าหนดไว โดยได จ ดท าค ม อการต ดตามตรวจสอบเพ อให สามารถ ด าเน นการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน นความถ กต อง เหมาะสม และความซ อส ตย ส จร ต ในการใช งบประมาณตามแผนงบประมาณและม การรายงานผลการต ดตามผลการใช งบประมาณแก ผ ท เก ยวข อง เช น ช แจงต อคณะคร ในการประช มประจ าเด อน ช แจงต อคณะกรรมการ สถานศ กษา ข นพ นฐานของโรงเร ยน งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

6 15 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 3 งบประมาณ (ต วช ว ดท 9 12) การน าผลการต ดตามมาพ ฒนาและปร บปร ง การบร หารจ ดการ งบประมาณตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยม การพ จารณา ร วมก น เพ อหาสาเหต และป จจ ย ท ส งผลกระทบท งทางบวกและทางลบ ต อการบร หารจ ดการงบประมาณ หาแนวทางแก ไข/ปร บปร ง/พ ฒนาให ด าเน นการบร หารจ ดการงบประมาณของสถานศ กษา ให ได ผลด ย งข น ด าเน นการปร บปร ง/พ ฒนา การบร หารจ ดการงบประมาณตามข อเสนอ รายงาน/แจ งให ผ เก ยวข องได ร บทราบ ผลการแก ไข/ปร บปร ง/พ ฒนา การ บร หารจ ดการงบประมาณ ตามท ได ด าเน นการ ผลจากการด าเน นงาน ท าให การจ ดสรรงบประมาณ เป นไปอย างท วถ ง ครอบคล มท กงาน และเพ ยงพอท ด าเน นการได อย าง ต อเน อง โดยเก ดผลประโยชน ส งส ดก บน กเร ยนท กคน การจ ดท า แผนการใช จ ายงบประมาณอย างช ดเจน ม การมอบหมายผ ท ร บผ ดชอบ และม การปฏ บ ต เป นประจ าสม าเสมอ ต อเน อง ท าให การใช จ ายเง น งบประมาณของโรงเร ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ผลประโยชน อย างค มค า การรายงานผลการใช งบประมาณท เป นระบบ ต อเน อง ท าให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายร บทราบถ งการใช จ ายงบประมาณแต ละประเภท สามารถวางแผนงานต าง ๆ ได สอดคล องก บงบประมาณท ม อย อ กท งท าให การใช จ ายงบประมาณเป นไปด วยความโปร งใส ตรวจสอบได และการใช จ ายงบประมาณเป นไปตามเป าหมายท ก าหนด 1. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2. ค าส งแต งต ง 3. บ นท กกาประช ม 4. แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 5. หล กฐานการจ ดซ อจ ดจ าง 6. ค าส งแต งต งต ดตามการใช งบประมาณ 7. แบบบ นท กต ดตามการใช งบประมาณ 8. บ นท กการประช มคณะกรรม สถานศ กษาฯ 9. บ นท กการประช มคร และ คณะกรรมการสถานศ กษาฯ

7 16 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) การบร หารอาคารสถานท และจ ดการแหล งการเร ยนร ใน 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา สถานศ กษาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โรงเร ยนว ดเสด จได จ ด สถานท ของแต ละช น วางระบบการด แลร กษาอาคารสถานท โดยการประสานงานก บ 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น หน วยงานต นส งก ด เพ อการวางแผนขอจ ดต งงบประมาณ ม การ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท ประสานงานก บหน วยงานในท องถ น เช น องค การบร หารส วนต าบล 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร บ านเสด จ มหาว ทยาล ยราชมงคลล านนา ล าปาง คณะกรรมการ บ คคลภายนอก สถานศ กษา ผ ปกครอง ศ ษย เก า และช มชน ในท องถ น โดยขอร บ 5. เว บไซต โรงเร ยน การสน บสน นในเร องงบประมาณ ว สด อ ปกรณ แรงงาน และป จจ ย 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก อ น ๆ เพ อร วมพ ฒนาด านอาคาร สถานท ให เพ ยงพอ ม ความม นคง (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน แข งแรง สะอาดและปลอดภ ย เพ อสน บสน นการจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ม การจ ดสร างร วและประต โดยรอบ ปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนประกอบอ น ๆ ห องน าห องส วม แหล ง เร ยนร ต างๆ ม การแต งต งเวรยามร กษาความปลอดภ ยสถานท ราชการ เป นประจ าท กเด อน พร อมบ นท กการอย เวรยามและตรวจเวรยามอย าง เป นป จจ บ น จ ดให น กเร ยนม ส วนร วมโดยแบ งหน าท ร บผ ดชอบเป นหม ส และตามระด บช นเร ยน ม ค าส งแต งต งคร และบ คลากรในโรงเร ยน แบ งหน าท ความร บผ ดชอบสถานท อาคาร แหล งเร ยนร ต าง ๆ อย าง ช ดเจน ประสานงานขอความร วมม อผ ปกครองน กเร ยนในเขตบร การ โดยแบ งกล มหม นเว ยนช วยพ ฒนาโรงเร ยน ซ งได ร บความร วมม อเป น อย างด ม การแต งต งคณะกรรมควบค มภายในเพ อตรวจความม นคง แข งแรง สภาพโดยท วไปของอาคาร สถานท ต างเป นประจ า เพ อจะได ปร บปร งให อย ในสภาพท ด สมบ รณ พร อมใช งานอย เสมอ โรงเร ยน ได จ ดท าแผนการซ อมบ าร งอาคารสถานท ส งปล กสร าง รวมถ ง อ ปกรณ ประกอบอาคารต าง ๆ โดยจ ดท าโครงการและจ ดต ง งบประมาณสน บสน นไว ในแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณของ โรงเร ยน เพ อจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ เคร องม อ ช ดเคร องม อซ อมงาน ช างต าง ๆ เช น งานไม งานป น งานไฟฟ า งานประปา งานป องก น อ คค ภ ย ถ งด บเพล ง ถ งทราย พล ว ฯลฯ รวมท งม การเตร ยมบ คลากร

8 17 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) ช างท ม ความช านาญงาน เพ อช วยในการซ อมแซม บ าร งร กษา อาคาร 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา ส งปล กสร าง อ ปกรณ ประกอบอาคารให อย ในสภาพท ใช งานได ด สถานท ของแต ละช น แข งแรง ทนทาน และม ความปลอดภ ยอย ตลอดเวลา 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น นอกจากน ย งประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง เช นการ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท ไฟฟ าส วนภ ม ภาค เพ อให ตรวจสอบสภาพการใช งานเป นประจ าท กป 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร ส วนทางด านระบบประปา น าด ม น าใช ในโรงเร ยน จ ดให ม พน กงาน บ คคลภายนอก บร การของโรงเร ยน คอยควบค มการท างานของเคร องป มน า การจ าย 5. เว บไซต โรงเร ยน น าให เป นเวลาตามความเหมาะสม เพ อให ม อาย การใช งานท ค มค าและ 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก ประหย ดค าใช จ าย ท งน เพ อประโยชน ในการช วยสน บสน นให การจ ด (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอนของโรงเร ยน เป นไปได อย างราบร น ม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเร ยนร ได อย างม ความส ขและปลอดภ ย การประสานส มพ นธ ก บช มชนให ม ส วนร วมในการส งเสร ม การเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง ได ด าเน นการแต งต งคร ผ ร บผ ดชอบ ในการประสานส มพ นธ ก บช มชนเพ อให เข ามาม ส วนร วมในการ ส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง นอกจากน นโรงเร ยนได ม การประชาส มพ นธ เพ อส งเสร มความพอเพ ยงผ านการประช มผ ปกครอง น กเร ยน ผ บร หารโรงเร ยนได ช แจงผ านการประช มประจ าเด อนของ หม บ านต าง ๆ ในเขตบร การของโรงเร ยน ขอความร วมม อก บ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนในการร วมก น ด าเน นการส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยง โรงเร ยนได ด าเน นการขยายผลการให ความร การเป นอย อย างพอเพ ยงไปส ช มชน โดยผ านน กเร ยน ในการน าไปปฏ บ ต ท บ าน และค ณคร ได ออกตรวจ เย ยมบ านน กเร ยนตามก จกรรมระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน

9 18 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 4 บร หารท วไป (ต วช ว ดท 13 14) ผลการด าเน นงาน จากการด าเน นงานท าให อาคารสถานท ม 1. ค าส งแต งต ง, ค าส งการด แลร กษา ความม นคงแข งแรง ถ กส ขล กษณะ เหมาะสมก บการจ ดก จกรรมต าง ๆ สถานท ของแต ละช น ส งผลให การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเป นไปอย างราบร น ม 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร แต ละช น ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนเร ยนร อย างม ความส ข และปลอดภ ย คร และ 3. ภาพถ ายแหล งเร ยนร อาคารสถานท บ คลากรในโรงเร ยนท างานอย างม ความส ข ช มชนให ความเช อถ อ 4. ค าส งแต งต งท าเน ยบว ทยากร ศร ทธา นอกจากน โรงเร ยนอ านวยความสะดวกในเร องสถานท จ ด บ คคลภายนอก ก จกรรมงานต าง ๆ ท ช มชนและหน วยงานอ นมาขอใช สถานท จ ดงาน 5. เว บไซต โรงเร ยน ในโอกาสต าง ๆ จากการประสานส มพ นธ ก บช มชนให ม ส วนร วมใน 6. ภาพถ ายว ทยากรบ คคลภายนอก การส งเสร มการเร ยนร เพ อการอย อย างพอเพ ยงท าให โรงเร ยนและ (พระอาจารย ), ตารางการเร ยน ช มชนได ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อก น โรงเร ยนเป นศ นย กลางการเร ยนร ของ ช มชน เก ดการร วมม อก น และม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น เก ด ความสาม คค และร วมม อก นพ ฒนาโรงเร ยน ช มชนให เจร ญก าวหน า ช มชนเก ดความพ งพอใจในการด าเน นงานของโรงเร ยน

10 19 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 1 หน วยการ เร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 3) โรงเร ยนว ดเสด จได ด าเน นการให ท กระด บช น (ป.1 ป.6) ว เคราะห หล กส ตรในสาระการเร ยนร แต ละสาระท ร บผ ดชอบ สาระ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมเป นสาระหน งท คร ผ สอนได ด าเน นการด งกล าว โดยเฉพาะมาตรฐาน ส 3.1 ท ม เป าหมายให น กเร ยน เข าใจหล กการของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อการด ารงช ว ตอย างม ค ณภาพ โดยในแต ละช นม เน อหาสาระท เพ มท กษะความร ตามล าด บช น นอกจากการว เคราะห หล กส ตรแล ว คร ผ สอนแต ละระด บช นได จ ดท า โครงสร างรายว ชา และจ ดท าหน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง พร อมท งจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการก บสาระอ นให สอดคล องก น จากการด าเน นการตามต วช ว ดท 1 คร ผ สอนได ด าเน นการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนบ รณาการตามหน วยการเร ยนร ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ใช ส อการเร ยนการสอน เร ยนร นอกสถานท ตาม แหล งเร ยนร ของโรงเร ยน และในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน คร ผ สอนจะได ร บการน เทศ ต ดตามและประเม นผลจากผ บร หาร โรงเร ยน โดยจะม การบ นท กการน เทศ พร อมท งให ข อเสนอแนะใน การจ ดก จกรรมคร งต อไป โดยคร ผ สอนได น าข อเสนอแนะไปปร บปร ง และพ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนให ม ความเหมาะสมอย าง สม าเสมอ 1. โครงสร างรายว ชา 2. หน วยการเร ยนร ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง 3. แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ เร อง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 4. บ นท กการน เทศต ดตาม ประเม นผล 5. ภาพก จกรรมการเร ยนการสอนตาม แหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 6. การว จ ยในช นเร ยน 7. ภาพการศ กษาด งานโรงเร ยนว ดเสด จ 8. เก ยรต บ ตรรางว ลชมเชย โรงเร ยน รางว ลพระราชทานฯ 9. เก ยรต บ ตรรางว ลโรงเร ยนด เด น ฯ กระทรวงพล งงาน เอกสารแผ นพ บก จกรรมการเร ยน การสอน

11 20 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 1 หน วยการ เร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 3) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน จากการด าเน นการก จกรรมการเร ยนการสอน หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ได ร บการน เทศ ต ดต ประเม นผลจากผ บร หารโรงเร ยน คร ผ สอนปฏ บ ต ตามข อเสนอแนะอย างสม าเสมอ ท าให ได ร บทราบถ งผลการจ ดก จกรรม คนใดควรได ร บการพ ฒนา ส งเสร ม หร อปร บปร งแก ไข และจากการว เคราะห ป ญหาด งกล าว คร ผ สอนได ด าเน นการซ อม ว จ ยในช นเร ยนเพ อให น กเร ยนเก ดการเร ยนร อย างเต มศ กยภาพ น กเร ยนม ความพ งพอใจในผลงานของตนเอง ผลการด าเน นการในองค ประกอบท 1 หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ในท กต วช ว ดท าให โรงเร ยน และใช หน วยการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท กระด บช น คร ผ สอนได ร บการน เทศ ต ดตามและประเม นผลจากผ บ รวมถ งการน าข อเสนอแนะ ผลการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนไปใช ในการว เคราะห ผ เร ยนน าไปส การว จ ยในช นเร ยน เพ เก ดการเร ยนร อย างเต มศ กยภาพ ท าให โรงเร ยนว ดเสด จได ร บการยอมร บในเร องของการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตาม เศรษฐก จพอเพ ยง ม สถานศ กษา หน วยงานอ น เข ามาศ กษาด งาน เช น โรงเร ยนบ านทรายม ล โรงเร ยนบ านไหล ห น ฯ ได ชมเชย โครงการค ดเล อกน กเร ยน น กศ กษา และสถานศ กษา เพ อร บรางว ลพระราชทาน ระด บประถมศ กษา ขนาดกลาง โรงเร ยนด เด น โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา จากกระทรวงพล งงาน ได ร บการค ดเล โรงเร ยนด ประจ าต าบล โรงเร ยนเคร อข ายในฝ น ปตท. นอกจากน โรงเร ยนย งเผยแพร ก จกรรม ท งในส วนของเอกสารแผ น เว บไซด ของโรงเร ยน เพ อให ผ ท สนใจได เข าชมก จกรรมต าง ๆของโรงเร ยน

12 21 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน (ต วช ว ดท 4 7) โรงเร ยนว ดเสด จได จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการตาม 1. แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงครบท กกล มสาระการเร ยนร และครบ เศรษฐก จพอเพ ยง ท กระด บช น ซ งระบ ไว ในต วช ว ดของแต ละแผนการจ ดการเร ยนร จ ด 2. หล กส ตรบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ท ตรงก บต วช ว ด 3. ภาพก จกรรมการเร ยนแหล งเร ยนร และม การว ดผลประเม นผลท กคร ง แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ 4. บ นท กการประช ม เศรษฐก จพอเพ ยงน น สามารถเผยแพร และเป นแบบอย างได ก บ 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน สถานศ กษาอ น การด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร บ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง คร ผ สอน บ รณาการเข าก บกล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล มสาระการเร ยนร โดย จ ดก จกรรมตรงก บมาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด เน อหาของแต ละ สาระว ชาท สอดคล องก น ด าเน นก จกรรมการเร ยนการสอน ใช ส อ ประกอบการสอน สอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรม ม การว ดผล ประเม นผลท หลากหลาย เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และเก ดท กษะ หลายด าน และม การบ นท กผลการสอนเพ อประเม นค ณภาพผ เร ยน ท กคร ง จากการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร บ รณาการ เศรษฐก จพอเพ ยงของแต ละระด บช นน น ผ เร ยนให ความสนใจ และม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท ก

13 22 ข นตอนท งการตอบค าถาม ก จกรรมกล ม การซ กถาม การรายงาน อภ ปรายการแสดงความค ดเห น ฯ คร ผ สอนสามารถจ ดท าก จกรรมการ เร ยนการสอนได โดยม การบ รณาการความร ท งเน อหาว ชา ว ธ การ แหล งเร ยนร อย างหลากหลาย ม ค ณล กษณะท ด ในการท างาน ม จ ตส าน กในการปฏ บ ต ตน บนพ นฐานของการด ารงตนในว ถ ช ว ตของ ความประหย ด ความพอประมาณ ท าให ผ เร ยนเก ดค ณภาพตามล กษณะ อ นพ งประสงค และเต มตามศ กยภาพของผ เร ยน ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน (ต วช ว ดท 4 7) ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 2 การบ รณาการหล กปร ชญา 1. แผนการจ ดการเร ยนร บ รณาการ ของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยนการสอน จากการจ ดการเร ยนการสอน เศรษฐก จพอเพ ยง ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ท าให น กเร ยนม ความร ในด าน 2. หล กส ตรบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง เน อหาว ชาต างๆ การฝ กความสามารถในการปฏ บ ต จร งในเร องของการ 3. ภาพก จกรรมการเร ยนแหล งเร ยนร ปล กพ ชผ กสวนคร ว การท าป ยช วภาพ การเล ยงปลา เล ยงหม เพาะ 4. บ นท กการประช ม เห ดนางฟ า ซ งเป นการฝ กพ นฐานอาช พครบวงจร ม การจ ดท าบ ญช 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน รายร บวางแผนรายจ ายสมด ลก บรายร บ การประหย ดอดออม ซ งเป น การปล กฝ ง การด าเน นช ว ตท สมด ล ม นคง ย งย น อ นเป นป จจ ยส าค ญ ในการด ารงอย ได อย างเข มแข งเป นอย างด

14 23 ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 3 ส อและแหล งเร ยนร เก ยวก บปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 8 10) โรงเร ยนได จ ดท าส อและแหล งเร ยนร ท เก ยวก บปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเร ยนร อย างหลากหลาย ม การ จ ดทะเบ ยนแหล งเร ยนร ในโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน การผล ต จ ดหาส อ การเร ยนร ในด านการใช และพ ฒนาก บผ เร ยน เช น แผ นพ บ การจ ดท า เว บไซต ของโรงเร ยนwww.watsadet.ac.th เผยแพร ส อให ก บผ ท สนใจ น าไปใช ประโยชน ท งในและนอกสถานศ กษา ด าเน นการสร างแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน เพ อให ผ เร ยนเก ด ท กษะความร โดยใช แนวหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น ามา ประย กต ใช ในการสร างแหล งเร ยนร ท เก ดจากการม ส วนร วมของ โรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน เช น แปลงผ กสวนคร ว บ อเล ยงปลา บ อ เล ยงกบ การท าขนมพ นเม อง การท าป ยน าหม กช วภาพ การเล ยงหม ป า เฮ อนภ ม ป ญญา เป นต น นอกจากน ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามแหล งเร ยนร แหล งต าง ๆ น น โรงเร ยนได เช ญภ ม ป ญญาท องถ น ว ทยากร บ คคลภายนอก มาท าการสอนเพ อให ผ เร ยนได ร เก ยวก บการด าเน นช ว ต โดยใช หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อาท เช น ค ณส พ ส ค าป งยศ สอนและสาธ ตการท าป ยน าหม กช วภาพ ค ณศร นวล ธรรมส ทธ สอน และสาธ ตการท าขนมพ นบ านภาคเหน อ ค ณบ วค า ค าต ยเคร อ สอน และสาธ ตการท าบายศร ส ขว ญ เป นต น 1. ส อการเร ยนร, ข อม ลว ทยากร บ คคลภายนอก 2. บ นท กการใช แหล งเร ยนร, ทะเบ ยน แหล งเร ยนร 3. แผ นพ บ, เว บไซต แหล งเร ยนร ใน โรงเร ยน 4. แหล งเร ยนร 5. บ นท กการใช แหล งเร ยนร 6. ภาพถ ายก จกรรมการใช แหล ง เร ยนร 7. รายงานโครงการ/ก จกรรม

15 24 ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 3 เป นไปตามโครงการเสด จ ส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ท าให โรงเร ยนม ส อและแหล งเร ยนร ท ใช ในการเร ยนการสอนท หลากหลาย โดยได น าภ ม ป ญญาท องถ น สภาพแวดล อมมาปร บเปล ยน โดยใช แหล งเร ยนร และเทคโนโลย ท าให น กเร ยนม ความร ม จ ตส าน กร หล กการ ความหมาย และการประย กต ใช หล กการของเศรษฐก จพอเพ ยง เข าก บพ นฐานช ว ตประจ าว น ท าให โรงเร ยนย งเป นศ นย กลางการเร ยนร ช มชนด านภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเผยแพร ให ก บประชาชนในท องถ น และ ประชาชนท วไปท สนใจ ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 4 การว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (ต วช ว ดท 11 14) โรงเร ยนว ดเสด จ ได จ ดการเร ยนการสอน โดยบ รณาการหล ก 1. เคร องม อว ดผลประเม นผลการเร ยนร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส การเร ยนการสอน โดยม แผนการจ ดการ 2. รายงานผลการจ ดก จกรรม เร ยนร บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง จ ดท าเคร องม อ ว ดและประเม นผลท 3. หล กฐานการเร ยนร ของน กเร ยน หลากหลาย เช น การเต มค า การเล อกตอบ การโยงเส นความส มพ นธ 4. ภาพถ ายก จกรรม ม การรายงานผลการประเม นต อผ บ งค บบ ญชา น าผลท ได ร บมาพ ฒนา 5. แฟ มสะสมผลงานน กเร ยน และปร บปร ง จนได ร บรางว ล ต างๆ เช น 5. บ นท กการเย ยมชมโรงเร ยน 1. รางว ล รองชนะเล ศ โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ประเภท 6. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน ประถมศ กษา ขนาดกลาง ประจ าป โรงเร ยน ด เด น ด านการประหย ดและอน ร กษ พล งงาน ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ภายใต โครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง จาก ส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ณ โรงแรมอ มร นทราก ล จ.พ ษณ โลก ในด านการจ ดแสดง / เผยแพร / แลกเปล ยนเร ยนร ผลงานของ น กเร ยน ท เก ดจากการน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เช น 1. ได จ ดน ทรรศการ ในงานศ ลปห ตถกรรมของน กเร ยน (ว น

16 25 ว ชาการสร างชาต ) เศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ณ โรงเร ยนปงสน ก ระหว างว นท ก นยายน ได จ ดน ทรรศการน าเสนอผลงานโครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ของส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงาน ทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ณ โรงแรมเซ นทรา ดวงตะว น จ งหว ดเช ยงใหม ด านท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน องค ประกอบท 4 การว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง (ต วช ว ดท 11 14) 3.ได จ ดน ทรรศการน าเสนอผลงานโครงการ เสด จส บสาน ว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ตาม โครงการสร างจ ตส าน กการใช พล งงานส าหร บเยาวชนในสถานศ กษา ของส าน กงานถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลย กรมพ ฒนาพล งงาน ทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ระหว างว นท 8 9 ม นาคม 2553 ณ โรงแรมอ มร นทราก ล จ.พ ษณ โลก 4.ได จ ดน ทรรศการในงาน ประเพณ งานบ ญเด อนห า ณ ว ดพระ ธาต เสด จ 5. โรงเร ยนประถมศ กษาจาก จ งหว ดชลบ ร 3 โรงเร ยน ศ กษา ด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 6.โรงเร ยน บ านทรายม ล สพป.ล าปาง เขต 1 ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 7.โรงเร ยน บ านไหล ห น สพป.ล าปาง เขต 2 ศ กษาด งาน ณ โรงเร ยนว ดเสด จ 8.เว บไซด โรงเร ยนว ดเสด จ 1. เคร องม อว ดผลประเม นผลการเร ยนร 2.ใ ช ว ธ ก า ร ว ด ผ ล ป ร ะ เ ม น ผ ล หลากหลาย 3. รายงานผลการจ ดก จกรรม 4. ช นงาน/ภาพถ าย/แฟ มสะสมผลงาน 5. บ นท กการเย ยมชมโรงเร ยน 6. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน

17 26 ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 1 การแนะแนวและระบบด แลช วยเหล อผ เร ยน (ต วช ว ดท 1 5) โรงเร ยนได จ ดท าโครงการแนะแนว และระบบด แลช วยเหล อ ผ เร ยน โดยได ด าเน นการศ กษา และรวบรวมข อม ลพ นฐานของ น กเร ยนเป นรายบ คคล การค ดกรองน กเร ยนตามแบบ SDQ การเย ยม บ านน กเร ยน ก จกรรมโฮมร ม ประช มผ ปกครองน กเร ยน ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล การศ กษาน กเร ยนเป นรายกรณ การบ นท กการ ช วยเหล อน กเร ยน การให ค าปร กษาเบ องต น โรงเร ยนได แต งต งผ ร บผ ดชอบโครงการแนะแนวและระบบ ด แลช วยเหล อน กเร ยน โดยม จ ดเน น 3 ประการ ค อ การป องก นป ญหา การแก ป ญหาและการส งเสร มพ ฒนาการท กด าน โดยได ด าเน น การศ กษาและรวบรวมข อม ลพ นฐานของน กเร ยนเป นรายบ คคล การค ด กรองน กเร ยนตามแบบ SDQ การเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมประช มผ ปกครองช นเร ยน ว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล การศ กษาน กเร ยนเนรายกรณ การบ นท กการช วยเหล อน กเร ยน การให ค าปร กษาเบ องต น การสอนซ อมเสร ม และการส งเสร มเพ อพ ฒนา น กเร ยนท กด าน โดนสร างความร ความเข าใจ ให ก บบ คลากรใน โรงเร ยนก าหนดแนวปฏ บ ต ก จกรรมเพ อให บรรล เป าหมาย ม การน เทศ ต ดตามและประเม นผล เพ อพ ฒนางานอย างต อเน อง และจ ดท าข อม ล 1. โครงการระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน 2. บ นท กก จกรรมโฮมร ม 3. แฟ มข อม ลระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน 4. บ นท กการเย ยมบ าน 5. บ นท กการได ร บท น 6. บ นท กการให ค าปร กษาน กเร ยน (แบบบ นท กพฤต กรรมน กเร ยน) 7.ว จ ยในช นเร ยน 8. แบบบ นท กการซ อมเสร ม 9. แบบบ นท กการส งเสร มก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน 10. แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยน 11. แบบประเม นผล 12. สร ปผลก จกรรม 13. ค าส งแต งต งผ ร บผ ดชอบระบบด แล

18 27 สารสนเทศเก ยวก บก จกรรมการด าเน นงาน โดยใช ข อม ลน กเร ยน รายบ คคล เพ อบรารและต ดตามผลน กเร ยนท กคนและท กระด บช น ช วยเหล อน กเร ยน 14. บ นท กการซ อมเสร ม ผลการด าเน นงาน การจ ดก จกรรมแนะแนวอย างหลากหลาย และคลอบคล ม ท าให ทราบข อม ลน กเร ยนทางด านร างกาย อารมณ ส งคมและพฤต กรรมด านต างๆ น กเร ยนท กคนได ร บการต ดตามให ความช วยเหล อแนะน าแก ไขพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ให เปล ยนแปลง ในทางท ด ส วนน กเร ยนท ม ความพร อมก ได ร บการส งเสร มพ ฒนาใน ด านต างๆ เต มตามศ กยภาพ ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 2 ก จกรรมน กเร ยน (ต วช ว ดท 6 11) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จ ม โครงการ เสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อ จร ยธรรม และสร างส าน กจ ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น ามาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให น กเร ยน โดยบ รณาการให น กเร ยนได เร ยนร เข าท กกล มสาระการเร ยนร เพ อปล กฝ งให น กเร ยนเข าใจ และสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว แนวหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน ค อ การจ ดต งก จกรรมช มน มดนตร ไทย ช มน มนาฎศ ลป ช มน มก ฬ ประโยชน ม การศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเร ยนร ว ฒนธรรมท องถ นของตนเอง ให เก ดความภาคภ ม ใจ ม จ ตส าน กท จะพ ตน ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โดยม โครงการว ส าค ญทางพ ทธศาสนา ก จกรรมล กเส อ เพ อฝ กให น ก เร ยน น าใจ เส ยสละ และร จ กแบ งป น ก จกรรมออมทร พย เพ อส งเสร มให น กเร ยนม น ส ยร กการออม สร างแรงจ งใจและเจตค ก จกรรมปล กพ ชผ กสวนคร ว เพาะเห ด เล ยงปลา และเล ยงหม ป า เพ อน กว ถ ช ว ต ความเป นอย ท เร ยบง าย ร จ กพ งตนเอง ผลจากการด าเน นงานก จกรรมน กเร ยน ท าให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามค ณล กษณะอ นพ งประสงค สาม ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ในด านความรอบร ความพอเพ ยง ความม เหต ม ผล ตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เปล ยนแปลงตลอดไป

19 28

20 29 ด านท 3 ด านการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน องค ประกอบท 3 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน (ต วช ว ดท 12 15) การดาเน นงาน/ผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จ ม โครงการ เสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ความส าค ญของการอน ร กษ ส งแวดล อม การอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมล านนา ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาข บเคล แหล งเร ยนร โรงเร ยนม โครงการ พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม น กเร ยนจากการด าเน นงานตามโครงการและก จกรรม ม การต ดต มาพ ฒนาปร บปร งด าเน นก จกรรมในโครงการ ผลจากการด าเน นงาน ท าให น กเร ยนได ร วมก จกรรมในการร วมก นด แลร กษาสภาพส งแวดล อมของโรงเร ยน น ก ในการร กษาส งแวดล อมในโรงเร ยน น กเร ยนเห นความส าค ญของศ ลปว ฒนธรรมล านนาและร วมก นอน ร กษ น กเร ยนม ว น

21 30 ซ อส ตย ส จร ตม ความกต ญ กตเวท ม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ ม การประหย ดใช ทร พยากรอย างค มค า ปฏ บ ต ตนเป อาสาเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน ม ความเข าใจในขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ นได ส บสานประเพณ ท องถ นให คง

22 31 ด านท 4 ด านพ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา องค ประกอบท 1 การพ ฒนาบ คลากรตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ต วช ว ดท 1 4) โรงเร ยนจ ดท าโครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา ร กษา ส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความร ความเข าใจให บ คลากรในโรงเร ยนได ตระหน กในค ณค าของปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง สามารถถ ายทอดความร ความเข าใจ เป นแบบอย างท ด แก น กเร ยน โดยม โครงการสน บสน นค อ โครงการพ ฒนาบ คลากรของ สถานศ กษา และโรงเร ยนเป นต นแบบด านเศรษฐก จพอเพ ยง ม ก จกรรม ศ กษาด งานแหล งเร ยนร เพ อส งเสร มการประย กต ใช ปร ชญาของ 1. โครงการเสด จส บสานฯ 2. บ นท กมาตรการประหย ดพล งงาน ป ค าส งแต งต งมอบหมายงาน 4. โครงการพ ฒนาบ คลากรฯ 5. แผนปฏ บ ต การประจ าป ฯ 6. ค าส งแต งต งด แลแหล งเร ยนร

23 32 เศรษฐก จพอเพ ยงในการด าเน นช ว ตและการจ ดการเร ยนร ในการเร ยน การสอน สน บสน นให บ คลากรแสวงหาความร จากหน งส อ เว ปไซต ส งเสร มการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง รวมถ งก จกรรมการส งเสร มการ ด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โดยม ก จกรรมส งเสร ม การออมของคร ในโรงเร ยน ก จกรรมบ นท กคร ด ก จกรรมการแต งกาย พ นเม องว นศ กร ก จกรรมสวนคร วส ร วบ าน ผลจากการด าเน นงาน ท าให บ คลากรม ความร ความเข าใจ สามารถน าความร ไปถ ายทอด ปล กฝ งให น กเร ยนเห นค ณค าของว ถ ช ว ตในหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป นแบบอย างท ด ในการ ด าเน นช ว ตท พอเพ ยง ร จ กการพ งตนเอง อดทน ประหย ด และอดออม (ต บต าง ๆ) 7. หน งส อเช ญว ทยากรบ คคลภายนอก มาให ความร (คร /น กเร ยน) 8. บ นท กการประช มคร 9. ค าส งแต งต งคร ร บผ ดชอบแหล ง เร ยนร 10. เก ยรต บ ตรการอบรมฯ 11. ทะเบ ยนแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน 12. กองท นสว สด การคร 13. โครงการงดเหล าเข าพรรษา ป ร ปภาพการแต งกายพ นเม อง ด านท 4 ด านพ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา องค ประกอบท 2 การต ดตามและขยายผล (ต วช ว ดท 5 7) จากการด าเน นงาน โครงการเสด จส บสานว ฒนธรรมล านนา 1. รายงานโครงการเสด จส บสานฯ ร กษาส งแวดล อม น อมน าเศรษฐก จพอเพ ยง ซ งเป นเป าหมายหล กท จะ 2. ผลการประเม นโรงเร ยนพระราชทาน น าเอาศ ลปว ฒนธรรมในท องถ น มาประย กต ใช ในการจ ดสร างและ ป จ ดท าส งแวดล อมในโรงเร ยนให เป นส อและแหล งเร ยนร โดยเน นใน 3. บ นท กการประช มรายงานเศรษฐก จ เร องของเศรษฐก จพอเพ ยง การจ ดสภาพภ ม ท ศน ท เอ อต อการเร ยนร ม พอเพ ยง บรรยากาศท เหมาะสม ในการปฏ บ ต งานม โครงการส งเสร มพ ฒนา 4. สร ปผลโครงการเสด จส บสานฯ บ คคลการ ให เป นแบบอย างท ด แก น กเร ยน ช มชน ในด านการใฝ ร 5. รายงานการประช มว ชาการเร อง

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ บทน า ความเป นมาและความส าค ญ การจ ดการศ กษาอาช พในป จจ บ นม ความส าค ญมาก เพราะจะเป นการพ ฒนาประชากรของประเทศ ให ม ความร ความสามารถและท กษะในการประกอบอาช พของบ คคล และกล มบ คคล เป นการแก ป ญหาการ ว างงานและส

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information