หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕"

Transcription

1 ๑. หล กการและเหต ผล หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕ (National Security Management for Senior Executives) ระหวางว นท ๓ พฤษภาคม ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๖ โลกปจจ บ นภายใตกระแสโลกาภ ว ตนสงผลใหภ ยค กคามท กระทบตอความม นคงแหงชาต ม ความหลากหลายและร นแรงเพ มข น ท งภ ยค กคามร ปแบบเกา (Traditional Threat) และภ ยค กคาม ร ปแบบใหม (Non-Traditional Threat) จ าเป:นอยางย งท หนวยงานดานการขาวและความม นคงจะตอง ปร บต วและเตร ยมพรอมเพ อร บม อก บภ ยค กคามเหลาน น ซ งผ บร หารของหนวยงานจะตองพ ฒนาม มมอง ตอภ ยค กคามความม นคงท เปล ยนแปลงไป และปร บเปล ยนว ธ ค ดและว ธ การบร หารจ ดการความม นคง แหงชาต โดยใชเคร องม อในการบร หารจ ดการท เหมาะสมก บล กษณะเฉพาะ และระด บความร นแรงของภ ย ค กคามด งกลาว นอกจากน ผ บร หารของหนวยงานจะตองเตร ยมความพรอมส าหร บการเขาส ประชาคม อาเซ ยน ในปD ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอยางย งความรวมม อก นในเสาหล กดานการเม องและความม นคง เพ อให บรรล เปHาหมายของการเป:นประชาคมท ม บรรท ดฐาน คาน ยมรวมก น ม ความเป:นเอกภาพ สงบส ข ม พลว ตร มองไปย งโลกภายนอก โดยเนนการแกปญหาความข ดแยงระหวางประเทศดวยว ธ ทางการท ต สรางความ รวมม อในการร บม อก บปญหาความม นคงร ปแบบใหม ตอตานการกอการราย การคามน ษย และอาชญากรรม ขามชาต ส าน กขาวกรองแหงชาต โดยสถาบ นการขาวกรอง ซ งม พ นธก จส าค ญประการหน งท จะตอง พ ฒนาและเสร มสรางสมรรถนะบ คลากรในประชาคมขาวกรองใหสอดคลองก บการปฏ บ ต งานใน สภาพการณปจจ บ นและตอบสนองความตองการข ดความสามารถดานก จการขาวกรองและการร กษา ความม นคงปลอดภ ยของประเทศ จ งไดก าหนดใหม การฝOกอบรม หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคง แหงชาต (บมช.) ร นท ๕ ในปD ๒๕๕๖ เพ อสนองตอบความจ าเป:นในการพ ฒนาศ กยภาพของผ บร หาร หนวยงานในประชาคมขาวกรองและหนวยงานท เก ยวของก บความม นคง ท งหนวยงานภาคร ฐและ ภาคเอกชนใหเป:นผ น าการเปล ยนแปลงท ม ว ส ยท ศน ม สมรรถนะและข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ ปญหาท กระทบตอความม นคงแหงชาต อยางเหมาะสม หล กส ตร บมช. ม เน อหาท ครอบคล มท งในดานการปร บเปล ยนกระบวนความค ดและดานการ พ ฒนาภาวะผ น าตามมาตรฐานหล กส ตรน กบร หารระด บส ง โดยม เน อหาอ นเป:นองคประกอบส าค ญท ม ล กษณะเฉพาะหล กส ตรน ไดแก การเสร มสรางและพ ฒนาม มมองเร องภ ยค กคามความม นคงแหงชาต และ การเสร มสรางและพ ฒนาท กษะการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต ประการส าค ญ หล กส ตร บมช.ย งม เปHาหมายเพ อสรางเคร อขายระด บผ บร หารในประชาคมขาวกรอง หนวยงานความม นคง และหนวยงานท เก ยวของ เพ อประโยชนในการบ รณาการการขาวดานความม นคง และสงเสร มใหเก ดการพ ฒนา ระบบงานขาวกรองของประเทศท เป:นมาตรฐานเด ยวก น เพ อเป:นเคร องม อส าค ญอยางหน งในการบร หาร จ ดการความม นคงแหงชาต จ งสรางโอกาสใหผ บร หารของหนวยขาวกรอง หนวยงานความม นคง รวมท ง หนวยงานท เก ยวของหลากหลายหนวยงานมาศ กษาเร ยนร รวมก น อ กท งในหล กส ตรจะม การส มมนา

2 - ๒ - เพ อเสร มสรางประสบการณใหก บน กบร หารในประเด นปญหาท กระทบตอความม นคงแหงชาต จากการไป ศ กษาด งานในพ นท ท ม ปญหาเก ยวก บความม นคงดานตางๆท งในประเทศและตางประเทศ ซ งนอกจากท า ใหผ บร หารท เขาร บการศ กษาไดเร ยนร สภาพปญหาท แทจร ง และไดฝOกภาคปฏ บ ต ดวยตนเองแลว ย งได ประโยชนในการกระช บความส มพ นธและสรางความสาม คค ท จะเก ดข น เพ อความรวมม อท ด ในอนาคต ภายหล ง จากส าเร จการศ กษาแลวกล บไปปฏ บ ต งานในแตละหนวยงาน ๒. ปร ชญาและแนวค ดของหล กส ตร ๒.๑ หล กส ตร บมช. เป:นหล กส ตรท สงเสร มการพ ฒนาผ บร หารของหนวยงานท เก ยวของก บ ความม นคงแหงชาต ใหม สมรรถนะเหมาะสมก บบทบาทหนาท ๔ ดาน ค อ ๑) ม ความรอบร ในการบร หาร จ ดการ ๒) ม ความสามารถบร หารงานอยางม ออาช พ ๓) ม การบร หารทร พยากรไดอยางม ประส ทธ ภาพ และ ๔) ม การบร หารแบบม งผลส มฤทธ ๒.๒ กอใหเก ดการเร ยนร ครบ ๕ ข นตอน ไดแก ข นท ๑ ร ข นท ๒ - เขาใจ ข นท ๓ น าไป ปฏ บ ต ข นท ๔ ด ดแปลงใหเหมาะสมก บองคกร และข นท ๕ ขยายผลและถายทอด ซ งท าใหเก ดการ เพ มพ นองคความร น าไปส การแลกเปล ยนแนวค ด ประสบการณในการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต ๒.๓ ชวยเสร มสรางและพ ฒนาผ บร หารของหนวยงานท เก ยวของก บความม นคงแหงชาต ให เป:นผ น าท ม ว ส ยท ศน (Visionary Leadership) ๒.๔ ท าใหผ เขาร บการอบรมเก ดการเปล ยนแปลงในม มมองและแนวค ด ท งในดานความร ประสบการณ และพฤต กรรมท เก ยวของก บความม นคงแหงชาต ๓. ว ตถ ประสงคF ๓.๑ เพ อสรางผ บร หารของหนวยงานท เก ยวของก บความม นคงแหงชาต ใหเป:นผ น าการ เปล ยนแปลงท ม ว ส ยท ศน ม สมรรถนะและข ดความสามารถส งในการบร หารจ ดการปญหาท กระทบตอความ ม นคงแหงชาต ไดอยางเหมาะสม พรอมท จะเป:นกลไกส าค ญในการข บเคล อนย ทธศาสตรเพ อความม นคง แหงชาต ใหเก ดผลในทางปฏ บ ต ๓.๒ เพ อสรางเคร อขายผ บร หารในประชาคมขาวกรอง หนวยงานความม นคง และ หนวยงานท เก ยวของ ท งหนวยงานภาคร ฐและภาคเอกชน เพ อประโยชนในการบ รณาการการขาว ดานความม นคง ใหสามารถปฏ บ ต งานรวมก นอยางเป:นเอกภาพ ๓.๓ เพ อสงเสร มการเป:นผ น าท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตส าน กเพ อผลประโยชนของชาต และประชาชน ใหก บผ บร หารของหนวยงานท เก ยวของก บความม นคงแหงชาต ๓.๔ เพ อสงเสร มใหผ บร หารภาคเอกชนม จ ตส าน ก ตระหน กถ งภ ยค กคามความม นคงของ ประเทศ และเขามาม บทบาท หร อม สวนรวม รวมท งเป:นเคร อขายเพ อความม นคงแหงชาต ก บหนวยงาน ภาคร ฐท เก ยวของก บการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต

3 ๔. กล มเปIาหมาย - ๓ - เจาหนาท จากหนวยงานในประชาคมขาวกรอง หนวยงานความม นคง และสวนราชการท เก ยวของ รวมท งองคการของร ฐ องคกรอ สระ ร ฐว สาหก จ องคการมหาชน และภาคธ รก จเอกชนท เก ยวของ ก บความม นคงแหงชาต ๕. ค ณสมบ ต ผ KเขKาร บการศ กษา ๕.๑ ขาราชการพลเร อนต าแหนงประเภทบร หารระด บตน หร ออ านวยการระด บส ง หร อ ว ชาการระด บเช ยวชาญ (เท ยบเทาระด บ ๙ เด ม) ๕.๒ ขาราชการทหารช นยศ พ.อ.(พ เศษ) และต ารวจช นยศ พ.ต.อ.(พ เศษ) ซ งส าเร จ การศ กษาจากโรงเร ยนเหลาท พ หร อโรงเร ยนนายรอยต ารวจ ๕.๓ พน กงานองคการของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อองคการมหาชน ท ม ต าแหนงเท ยบเทาขอ ๕.๑ ๕.๔ ผ เขาร บการศ กษาตามขอ ๕.๑-๕.๓ ควรเป:นผ ปฏ บ ต งานในสายงานหล กของ หนวยงาน และจะเป:นก าล งส าค ญของหนวยงานในอนาคต ๕.๕ น กธ รก จซ งเป:นเจาของก จการ หร อม ต าแหนงระด บผ บร หาร ม ส ญชาต ไทย อาย ไม ต ากวา ๔๕ ปD และไมเก น ๕๗ ปD ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเทาข นไป (ยกเวนปร ญญา ก ตต มศ กด ) ประกอบธ รก จท ประสบความส าเร จ ม สถานภาพม นคง ม จรรยาบรรณในการประกอบก จการ ไมเคยประพฤต เส ยหายท งดานธ รก จ ดานส งคม ดานกฎหมาย และย นด รวมม อก บภาคร ฐในการบร หาร จ ดการความม นคงแหงชาต ๕.๖ สามารถเขาร บการศ กษาไดอยางตอเน องตลอดหล กส ตรโดยไมต ดราชการจ าเป:น หร อไดร บ มอบหมายหนาท อ นใดในระหวางการศ กษา ๕.๗ ตองม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง สามารถอดทนตอความตรากตร าในการเด นทางไปศ กษา ด งาน ท งในประเทศและตางประเทศ ๕.๘ ไดร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารงานส าน กขาวกรองแหงชาต ใหเขาร บ การศ กษาในหล กส ตรน ๖. จ านวนผ KเขKาร บการศ กษา จ านวน ๔๐ คน ๗. โครงสรKางหล กส ตร หมวดว ชาท ๑ การพ ฒนาศ กยภาพการค ดและการบร หารจ ดการเช งกลย ทธ และการท างานเป:นท ม (๓๐ ชม.) หมวดว ชาท ๒ แนวค ดและม มมองตอภ ยค กคามความม นคงแหงชาต (๔๔ ชม.)

4 - ๔ - หมวดว ชาท ๓ ภ ยค กคามความม นคงแหงชาต ในดานตาง ๆ (๓๕ ซม.) หมวดว ชาท ๔ เคร องม อในการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (๒๗ ชม.) หมวดว ชาท ๕ ว ธ การบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต และการก าหนด นโยบายความม นคงแหงชาต (๑๕ ชม.) หมวดว ชาท ๖ สถานการณท ม ผลกระทบตอความม นคงของประเทศไทย สวนท ๑ สถานการณความม นคงภายในประเทศ (๑๒ ชม.) สวนท ๒ สถานการณความม นคงระหวางประเทศ (๑๔ ชม.) หมวดว ชาท ๗ การประย กตทฤษฎ ไปส ภาคปฏ บ ต /การเสร มสรางประสบการณ สวนท ๑ การส มมนา ระดมสมอง และการแลกเปล ยนเร ยนร (๒๑ ชม.) สวนท ๒ การศ กษาด งานในหนวยงาน หร อพ นท ท อาจสงผลกระทบ ตอความม นคงท งในประเทศและตางประเทศ (๙๙ ชม.) ๘. ระยะเวลาและสถานท ศ กษา ๘.๑ ระยะเวลาการศ กษา ระหวางว นท ๓ พฤษภาคม ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๖ รวม ๒๐ ส ปดาห ๘.๒ จ านวนช วโมงการศ กษา ช วโมงการศ กษาท งหมด จ านวน ๓๑๒ ช วโมง (๑) ช วโมงการศ กษาตามหล กส ตร จ านวน ๒๙๗ ช วโมง (๒) พ ธ เปfด พ ธ ปfด เวลาฝgายอ านวยการ จ านวน ๑๕ ช วโมง ๘.๓ สถานท ศ กษา (๑) หมวดว ชาท ๑ อบรมท ศ นยฝOกอบรมประชานาถ อ.มวกเหล ก จ.สระบ ร เวลา ๕ ว น (ระหวางว นท ๑๔ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖) (๒) หมวดว ชาท ๒-๗ (สวนท ๑) อบรมท หองประช ม สขช.๓ ท กว นพฤห สบด - ว นศ กร เต มว น เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. (๓) หมวดว ชาท ๗ (สวนท ๒) (๓.๑) เด นทางไปศ กษาด งานในเขต กทม. ๒ คร ง (๓.๒) เด นทางไปศ กษาด งานในภ ม ภาค ๒ คร ง (๓.๓) เด นทางไปศ กษาด งานตางประเทศ ๑ คร ง

5 ๙. หล กเกณฑFการส าเร จการศ กษา - ๕-๙.๑ ผ เขาร บการศ กษาจะตองม เวลาการศ กษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจ านวนช วโมง การศ กษาท งหมดของหล กส ตร (จ านวนช วโมงการศ กษาท งหมด ๓๑๒ ช วโมง ขาดไดไมเก น ๖๒ ช วโมง) ผ ท ขาดการศ กษาเก นก าหนด อาจถ กพ จารณาสงต วกล บตนส งก ดกอนส นส ดการศ กษา ๙.๒ ผลงานการศ กษา (๑) รายงานกล มผลการส มมนาการศ กษาด งานในภ ม ภาค (๒) รายงานกล มผลการส มมนาการศ กษาด งานในตางประเทศ (๓) รายงานกล มสร ปภ ยค กคามความม นคงแหงชาต ปD ๒๕๕๖ ๙.๓ การประพฤต ปฏ บ ต ตนระหวางเขาร บการศ กษา โดยประเม นจากค ณล กษณะ ๕ ประการ ไดแก (๑) การตรงตอเวลา (๒) ความต งใจในการศ กษา (๓) ม มน ษยส มพ นธท ด (๔) การม สวนรวมในก จกรรมทางว ชาการ (๕) การม สวนรวมในก จกรรมเพ อเสร มสรางความส มพ นธ ๑๐. ว ฒ บ ตรและเข มว ทยฐานะ ผ เขาร บการศ กษาซ งส าเร จการศ กษาตามหล กเกณฑท ส าน กขาวกรองแหงชาต ก าหนดจะไดร บ ๑) ประกาศน ยบ ตร และ ๒) เข มว ทยฐานะการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.)

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1.

หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1. หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1. หล กการและเหต ผล ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง หร อ

More information

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.)

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) (ได ร บความเห นชอบจาก อ.ก.ตร.บร หารทร พยากรบ คคล ในการประช มคร ง ๒/๒๕๕๗ เม อว นท ๑๗ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) ************************** ข

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๑ รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๑. โครงการสงบ คลากรฝ2กอบรม เพ อพ ฒนาข ดสมรรถนะ ส าน กงาน ปปง.

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

More information

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร

More information

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย

More information

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช สารบ ญ หน า สาน กบร หารงานกลาง 1 ส วนการคล ง 1 ส วนประชาส มพ นธ และเผยแพร 4 ส วนฝ กอบรม 7 สาน กป องก น ปราบปราม

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗)

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information