หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ว าด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต พ.ศ ได ประกาศ ใน ราชก จจาน เบกษา ฉบ บกฤษฎ กา เล มท 125 ตอนท 33 ก เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2551 โดยระบ เหต ผลในการ ประกาศใช โดยสร ปว า ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นป จจ ยส าค ญในการพ ฒนาและข บเคล อนเศรษฐก จส งคม ฐานความร และข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ แต ประเทศไทยย งขาดการพ ฒนาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพ และท นต อการเปล ยนแปลงท รวดเร ว และขาดบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ด งน น เพ อให ประชาชนคนไทยค ดอย างม ตรรกะ ม เหต ม ผล ม ภ ม ค มก นตนเอง ม การประย กต ใช ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ความร ความสามารถพ งพาตนเองได ตลอดจนม การ พ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาบ คลากรด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม องค ความร ใหม ในการแก ไขป ญหาด านการ ผล ตและบร การของประเทศ จ งจาเป นต องตราพระราชบ ญญ ต น พระราชบ ญญ ต ว าด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต พ.ศ ก าหนดให คณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต (กวทน.) จ ดทานโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ส งเสร มสน บสน นให หน วยงานของร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด าเน น ก จกรรมตามนโยบายและแผน และต ดตามประเม นผลการด าเน นงานของหน วยงานของร ฐให เน นไปตามนโยบายและ แผนด งกล าว สาน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต (สวทน.) ในฐานะ ฝ ายเลขาน การของ กวทน. ร วมก บหน วยงานท เก ยวข องได จ ดท านโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) ท เช อมโยงก บนโยบายร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต แผนย ทธศาสตร ระด บประเทศและระด บกระทรวงท เก ยวข อง ตลอดจนประเด นหล กท คาดว าจะม ผลกระทบ ต อการพ ฒนาประเทศใน 10 ป ข างหน า ได แก ส งคมและว ถ ช ว ต ส ขภาพ การกระจายความเจร ญ เศรษฐก จและ การค า ภ ม ร ฐศาสตร ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และภาวะโลกร อน พล งงานย งย น เกษตรอาหาร และการ เปล ยนแปลงด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม รวมท งผลการพ ฒนาประเทศท ผ านมา และข ดความสามารถ ในการแข งข นของประเทศไทยในเวท โลก นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) ม ง แก ไขป ญหาในการพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมของประเทศไทยในอด ตท ต อเน องถ งป จจ บ น และช น า แนวทางในการพ ฒนาประเทศด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม เพ อก าวไปส เศรษฐก จส งคมฐานความร ใน อนาคต ยกระด บข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ พ ฒนาบ คลากรด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม ปร มาณและค ณภาพเพ มข น ลดการพ งพาผล ตภ ณฑ อ ปกรณ และเทคโนโลย จากต างประเทศ ส งเสร มให ประชาชน ได ร บประโยชน จากการลงท นด านการว จ ยและพ ฒนา ได ร บการถ ายทอดเทคโนโลย ม ความรอบร และความสามารถ

2 ด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ร เท าท นการเปล ยนแปลงท รวดเร ว ม ระบบภ ม ค มก นในต วท ด และสามารถ ใช ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมให เป นประโยชน ต อการดารงช ว ตของตนเอง คณะร ฐมนตร ได ให ความเห นชอบนโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) เม อว นท 17 เมษายน 2555 สวทน. จ งเห นควรสร างเคร อข ายการบร หารจ ดการ นโยบายด าน วทน. ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง เพ อสน บสน นการจ ดทาแผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ท งในระด บกระทรวงส วนกลางและส วนภ ม ภาค (น าร อง) แบบบ รณาการการท างาน โดยจ ดท า หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ใน ส วนกลางระด บกระทรวงและส วนภ ม ภาค (น าร อง) เพ อให ผ แทนหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาคการศ กษา ท ง ส วนกลางและส วนภ ม ภาค ม ความร ความเข าใจนโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) ไปส การปฏ บ ต แบบบ รณาการการทางานอย างเป นร ปธรรม และพ ฒนาก าล งพลในการ ข บเคล อนของประเทศ ให ม องค ความร ท ท นสม ยในองค ประกอบของระบบว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยเฉพาะในด านการพ ฒนางาน วทน. เพ อสน บสน นการสร างส งคมค ณภาพท ม ภ ม ค มก น การพ ฒนางาน วทน. เพ อสน บสน นการสร างเศรษฐก จให ม ค ณภาพ เสถ ยรภาพโดยม การเช อมโยงก บเศรษฐก จโลก และภ ม ภาค (Globalization and Regionalization) การพ ฒนางาน วทน. เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศ (Climate Change) การพ ฒนาและผล ตก าล งคนด าน วทน. เพ อรองร บการเปล ยนแปลง ประชากรศาสตร (Demographic Change) การพ ฒนาป จจ ยสน บสน นด านโครงสร างพ นฐาน วทน. เพ อสน บสน น การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ท ม ท กษะและหล กค ดในการว เคราะห และส งเคราะห อย าง ถ กต อง ม หล กเกณฑ และเสร มสร างความส มพ นธ ระหว างผ บร หารเพ อเป นเคร อข ายในการพ ฒนาอนาคตของ ประเทศชาต ต อไป 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อให บ คลากรในหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บนโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ในม ต ต างๆ ม การแลกเปล ยน องค ความร ว ส ยท ศน และประสบการณ ระหว างผ เข าร บการอบรมด วยก น และน าไปใช ประโยชน ในการ จ ดทาแผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ตลอดจนนโยบายและแผนของหน วยงานใน อนาคต 2.2 เพ อเสร มสร างท กษะในการว เคราะห สภาวะแวดล อมในป จจ บ นและอนาคต และเป ดโอกาสให บ คลากร ในหน วยงานท เก ยวข องได เร ยนร แนวทางในการข บเคล อนประเทศด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมจากการเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในประเทศและต างประเทศ 2.3 เพ อสร างเคร อข ายการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม สน บสน นการ ข บเคล อนการบ รณาการแผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ในส วนกลางและส วน ภ ม ภาค ให เป นร ปธรรม 2

3 3. พ นท ดาเน นการ สถานท พ นท ม ลน ธ ป ดทองหล งพระ ส บสานแนวพระราชดาร สถาบ นส งเสร มและพ ฒนาก จกรรมป ดทอง จ งหว ดน าน หล งพระส บสานพระราชดาร จ งหว ดน าน สร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ต างประเทศ ประเทศญ ป น ** หมายเหต : อาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม 4. ปร ชญาของโครงการ พ ฒนาบ คลากรในหน วยงานภาคร ฐและเอกชนท งในส วนกลาง ซ งเปร ยบเสม อนเป นก าล งพลในการ ข บเคล อนของประเทศ ให ม ท กษะในการค ดว เคราะห และม องค ความร เก ยวก บระบบว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม (วทน.) ของประเทศท ท นสม ย โดยเฉพาะในด านการพ ฒนางาน วทน. เพ อสน บสน นการสร างส งคม ค ณภาพท ม ภ ม ค มก น สร างเศรษฐก จให ม ค ณภาพ เสถ ยรภาพโดยม การเช อมโยงก บเศรษฐก จโลกและภ ม ภาค (Globalization and Regionalization) รองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ (Climate Change) พ ฒนาและ ผล ตก าล งคนด าน วทน. ให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงประชากรศาสตร (Demographic Change) พ ฒนา ป จจ ยสน บสน นด านโครงสร างพ นฐาน วทน. เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งเสร มสร าง ความส มพ นธ ระหว างผ บร หารเพ อเป นเคร อข ายในการพ ฒนาอนาคตของประเทศด วย วทน. ต อไป 5. หล กเกณฑ ในการพ จารณาผ เข าร บการฝ กอบรม 5.1 ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ครบถ วน ด งน ผ ท ส งก ดหน วยงานภาคร ฐ หน วยงานร ฐว สาหก จ หร อองค กรของร ฐ เป นผ ซ งปฏ บ ต หน าท ด านนโยบาย และแผน ด ารงต าแหน งประเภทบร หาร ประเภทอ านวยการ หร อประเภทว ชาการ ระด บ 9 หร อ เท ยบเท า ผ สม ครท ส งก ดองค กรเอกชน ต องเป นผ ท ด ารงต าแหน งผ บร หารขององค การธ รก จ ม ส ญชาต ไทย ประกอบธ รก จท ประสบความสาเร จ และม สถานภาพม นคง ม จรรยาบรรณในการประกอบก จการ และเป นผ ท ม ประสบการณ ในการท างานท เก ยวข องก บงานด านนโยบายและแผนขององค กร หร อเป นบ คคลท ทาประโยชน ให แก ส งคม และเป นท ยอมร บของส งคม ต องม อาย ไม ต ากว า 35 ป และไม เก น 55 ป (น บถ งว นร บสม คร) สาเร จการศ กษาช นปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป ได ร บความย นยอมให เข าร บการศ กษาตามสายการบ งค บบ ญชา จากห วหน าส วนราชการ หร อ หน วยงานระด บอธ บด หร อเท ยบเท าข นไป หร อผ บร หารระด บส งส ดขององค กร สามารถเข าร บการศ กษาได ตลอดหล กส ตร (ต องม เวลาศ กษาไม น อยกว าร อยละ 80 ของเวลา การศ กษาท คณะกรรมการบร หารหล กส ตรฯ ก าหนด จ งจะได ร บการพ จารณาว าส าเร จการ ฝ กอบรม) 3

4 5.2 ผ สม ครต องผ านการพ จารณาเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารหล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด าน ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ให เข าร วมร บการฝ กอบรม 6. ระยะเวลา ก จกรรม ระยะเวลา ร บสม คร บ ดน 14 ม นาคม 2557 ประกาศรายช อผ ผ านการค ดเล อกทาง 21 ม นาคม 2557 ระยะเวลาในการอบรม 22 เมษายน 5 ม ถ นายน 2557 หมายเหต : รายละเอ ยดอาจเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม ภายใต ด ลพ น จของคณะกรรมการบร หารหล กส ตรการบร หารจ ดการ นโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ก จกรรมภายใต หล กส ตร ก จกรรมภายใต หล กส ตร ย ดหล กการผสมผสานกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ประกอบด วย 7.1 การส มมนาและการม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น 7.2 การฝ กว เคราะห และส งเคราะห นโยบายและแผน 7.3 การศ กษาด งานนอกสถานท 7.4 การฟ งบรรยายและการเร ยนร ด วยตนเอง 7.5 การแลกเปล ยนเร ยนร จากประสบการณ 7.6 การเสร มสร างความส มพ นธ ระหว างผ เข าร บการอบรม 8. โครงสร างหล กส ตร 8.1 การว เคราะห สถานการณ และแนวทางการพ ฒนาประเทศ ด วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) 8.2 การกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างส งคมด ท ม ค ณภาพ 8.3 การกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างเศรษฐก จท ม เสถ ยรภาพ 8.4 การกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างความม นคงด านพล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 8.5 การกาหนดนโยบายเพ อการพ ฒนากาล งคนด าน วทน. 8.6 การกาหนดนโยบายเพ อการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและป จจ ยเอ อด าน วทน. 8.7 การจ ดทาและข บเคล อนแผนปฏ บ ต การ วทน. ของประเทศในระด บต างๆ และระด บอาเซ ยน 8.8 การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ในประเทศ 8.9 การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ในต างประเทศ 4

5 8.1 การว เคราะห สถานการณ และแนวทางการพ ฒนาประเทศ ด วย วทน. ตามนโยบายและแผน วทน. แห งชาต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) กรอบแนวค ดของหล กส ตร การเร ยนร ว ว ฒนาการความเปล ยนแปลงของบร บทโลก ป ญหาและอ ปสรรคของการ พ ฒนาในระยะท ผ านมา บทบาทของ วทน. เพ อสน บสน นการพ ฒนา กลไกและเคร องม อ เพ อสน บสน นการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ วทน. ในระด บต างๆ และการส งเคราะห แนวทางท เหมาะสม พร อมกรณ ต วอย างในการว เคราะห และ ส งเคราะห สถานการณ ของประเทศไทย การบร หารจ ดการนโยบาย วทน. การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการท างาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการว เคราะห องค ประกอบของสถานการณ ในด านต างๆ และสามารถ จ ดทาแผนงานเพ อการบร หารจ ดการนโยบาย วทน. ได อย างม ระบบ ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.2 การกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างส งคมด ท ม ค ณภาพ กรอบแนวค ดของหล กส ตร การเร ยนร บร บทของส งคมท งภายในและต างประเทศ การเปล ยนแปลงส งคมเข าส ส งคมแห งการเร ยนร บทบาทของ วทน. ต อการพ ฒนาส งคม การแปลงปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส การบร หาร จ ดการประเทศ แนวค ดหล กการและการปฏ บ ต ว าด วยการกระจายอ านาจ การเตร ยมความพร อมส การเป นประชาคม อาเซ ยน และแนวทางในการกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างส งคมด ท ม ค ณภาพ การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการท างาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการว เคราะห องค ประกอบของสถานการณ ด านส งคมในด านต างๆ และ ส งเคราะห แนวโน มในอนาคตเพ อการบร หารจ ดการนโยบาย วทน. เพ อเสร มสร างส งคมด ท ม ค ณภาพได อย างม ระบบ ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.3 การกาหนดนโยบายเพ อการนา วทน. ไปใช ในการเสร มสร างเศรษฐก จท ม เสถ ยรภาพ กรอบแนวค ดของหล กส ตร การเร ยนร แนวโน มการเปล ยนแปลงของสภาพเศรษฐก จโลกและประเทศไทยในย ค ป จจ บ นและอนาคต ผลกระทบท เก ดจากการเปล ยนแปลงของโลกท ม ต อประเทศไทย วทน. บทบาทของ วทน. ในการ พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ และแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ อการน า วทน. ไปใช ในการเสร มสร างเศรษฐก จท ม เสถ ยรภาพ 5

6 การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการท างาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการว เคราะห องค ประกอบของสถานการณ ด านเศรษฐก จในด านต างๆ และส งเคราะห แนวโน มในอนาคตเพ อการบร หารจ ดการนโยบาย วทน. เพ อเสร มสร างเศรษฐก จท ม เสถ ยรภาพได อย าง ม ระบบ ต วช ว ด ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.4 การก าหนดนโยบายเพ อการน า วทน. ไปใช ในการเสร มสร างความม นคงด านพล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กรอบแนวค ดของหล กส ตร ผ เข าร วมอบรมได เร ยนร และตระหน กถ งสถานการณ ป ญหาและอ ปสรรคด านพล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในอด ตและป จจ บ น และแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคตของประเทศ บทบาท ภาค เคร อข ายองค การภาคร ฐ เอกชนและประชาชนก บการม ส วนร วมเพ อการแก ไขป ญหาและอ ปสรรคของประเทศ แนวทางการสร างความม นคงด านพล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของประเทศ และข บเคล อนนโยบาย และแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ไปส การปฏ บ ต การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการทางาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห ความหลากหลายของป ญหาและอ ปสรรคด านพล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในอด ตและแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต ต วช ว ด ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.5 การกาหนดนโยบายเพ อการพ ฒนากาล งคนด าน วทน. กรอบแนวค ดของหล กส ตร ผ เข าร วมอบรมได เร ยนร ท ศทางการพ ฒนาก าล งคนด าน วทน. ท ผ านมา และตระหน ก ถ งป ญหาและอ ปสรรคของการพ ฒนาในระยะท ผ านมา และแนวโน มการพ ฒนาในอนาคต บทบาทภาค เคร อข าย องค การภาคร ฐ เอกชนและประชาชนก บการม ส วนร วมเพ อการแก ไขป ญหาและอ ปสรรคของประเทศ การก าหนดท ศ ทางการพ ฒนาก าล งคนด าน วทน. ของประเทศ และข บเคล อนนโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ไปส การปฏ บ ต 6

7 การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการทางาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห ความหลากหลายของป ญหาและอ ปสรรคด านการ พ ฒนากาล งคนด าน วทน. ในอด ตและแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.6 การกาหนดนโยบายเพ อการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและป จจ ยเอ อด าน วทน. กรอบแนวค ดของหล กส ตร บทบาทของโครงสร างพ นฐานและป จจ ยเอ อด าน วทน. ท ส งผลต อการพ ฒนา ท งภายใน และต างประเทศ บทบาทของเคร อข ายองค การภาคร ฐ เอกชนและประชาชนก บการม ส วนร วมเพ อการแก ไขป ญหา และอ ปสรรคของประเทศ การก าหนดท ศทางการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและป จจ ยเอ อด าน วทน. ของประเทศ และ ข บเคล อนนโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ไปส การปฏ บ ต การเร ยนการสอน - การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการทางาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห ความหลากหลายของป ญหาและอ ปสรรคด านการ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานและป จจ ยเอ อในอด ตและแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 8.7 การจ ดทาและข บเคล อนแผนปฏ บ ต การ วทน. ของประเทศ ในระด บต างๆ กรอบแนวค ดของหล กส ตร แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการข บเคล อนหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ วทน. ของหน วยงานในระด บประเทศและระด บอาเซ ยนอย างม ประส ทธ ภาพด วยกลไกและ เคร องม อด าน วทน. กรณ ต วอย างการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของหน วยงานต างๆ ท ผ านมา การเร ยนการสอน การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการท างาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห จากกรณ ศ กษาจร งเช งปฏ บ ต เพ อสามารถประย กต ใช จากกรณ ศ กษาท ประสบความส าเร จ และเพ อเสร มสร างข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทยได อย างม ระบบ 7

8 ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ในประเทศ กรอบแนวค ดของหล กส ตร การพ ฒนาท กษะให ผ เข าอบรมม ความร ถ งการปฏ บ ต จร งจากหน วยงานร ฐ หน วยงาน เอกชนและช มชนในประเทศ ท ประสบความสาเร จในการกาหนดนโยบาย วทน. และในการน า วทน. ไปใช ได จร งท งใน เช งพาณ ชย และเช งส งคม การเร ยนการสอน การศ กษาด งานในหน วยงานและช มชนท ประสบความส าเร จในการน า วทน. ไปใช ได จร งท งใน เช งพาณ ชย และเช งส งคม โดยผ เข าร วมโครงการแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนก นอย างกว างขวางในสถานการณ จร ง ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห จากกรณ ศ กษาจร งเช งปฏ บ ต เพ อสามารถประย กต ใช จากกรณ ศ กษาท ประสบความส าเร จ และเพ อเสร มสร างข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทยได อย างม ระบบ ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บจากการฝ กอบรมในร ปแบบ โครงการ/แผนงาน/แผนปฏ บ ต การ ท ได ม การประย กต ใช วทน. ในการพ ฒนาแบบบ รณาการ 8.9 การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ในต างประเทศ กรอบแนวค ดของหล กส ตร ผ เข าร วมอบรมได เร ยนร จากผลการปฏ บ ต จร งจากหน วยงานร ฐ หน วยงานเอกชนและ ช มชนในประเทศ ท ประสบความส าเร จในการน า วทน. ไปเป นส วนเสร มในการก าหนดนโยบายพ ฒนาพ นท และสาม รถนานโยบายด งกล าวไปใช ในการพ ฒนาพ นท ได อย างม ประส ทธ ภาพ การเร ยนการสอน การร บฟ งการบรรยาย การถอดแบบเร ยนร จากการศ กษาด งานในหน วยงานท ประสบความสาเร จ จากการประย กต ใช วทน. ในการพ ฒนาพ นท /องค กรในต างประเทศ การแลกเปล ยนประสบการณ และองค ความร การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. อย างบ รณาการการทางาน ผลล พธ ผ เข าร วมโครงการม ความสามารถในการส งเคราะห จากกรณ ศ กษาจร งเช งปฏ บ ต เพ อสามารถประย กต ใช จากกรณ ศ กษาท ประสบความส าเร จ และเพ อเสร มสร างข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศไทยได อย างม ระบบ ต วช ว ด - ผ เข าร วมโครงการสามารถเร ยบเร ยง ประมวลผล และน าเสนอความค ดเห นท ได ร บในร ปแบบแผนปฏ บ ต 9. แนวทางการประเม นผลการฝ กอบรมของหล กส ตร 9.1 ส งผลงานการศ กษาอ สระ (งานเด ยว) ประเด นการจ ดทาแผนปฏ บ ต การด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ท สอดคล องก บภารก จขององค กรต นส งก ด จ านวน 1 ผลงาน และผลงานด งกล าวได ร บความ เห นชอบจากคณะกรรมการบร หารหล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

9 9.2 ส งผลงานกล ม ประเด นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม เพ อการ พ ฒนาประเทศ จ านวนกล มละ 1 ผลงาน และผลงานด งกล าวได ร บความเห นชอบจากคณะ กรรมการบร หารหล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ม เวลาศ กษาไม น อยกว าร อยละ 80 ของเวลาการศ กษาท คณะกรรมการบร หารหล กส ตรฯ กาหนด 10. กาหนดการฝ กอบรม ว นท เวลา ห วข อ ว ทยากร สถานท 9-10 เมษายน 2557 การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการจ ดทาแผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม แบบบ รณาการ 22 เมษายน 2557 พ ธ เป ดหล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ น. ลงทะเบ ยน และชมว ด ท ศน แนะนา สาน กงาน คณะกรรมการนโยบาย ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรมแห งชาต (สวทน.) น. กล าวราย งาน แ ล ะช แจง ดร.ญาดา ว ตถ ประสงค ของการอบรม ม กดาพ ท กษ น. กล าวต อนร บและเป ดการ ดร.พ เชฐ อบรม ด รงคเวโรจน น. ถ ายร ป น. ร บประทานอาหารว าง น. การบรรยายพ เศษ เร อง การ พ ฒนาท กษะในการว เคราะห สถานการณ และส งเคราะห แนวทางในการจ ดทา แผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม (วทน.) ของประเทศ น. ร วมร บประทานอาหาร กลางว น ดร.พ เชฐ ด รงคเวโรจน ณ โรงแรม เดอะ บล ม จ งหว ด นครราชส มา 9

10 ว นท เวลา ห วข อ ว ทยากร สถานท น. การกาหนดนโยบายเพ อการ นา วทน. ไปใช ในการ ศ.ดร.น กส ทธ ค ว ฒนาช ย เสร มสร างความม นคงด าน พล งงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 24 เมษายน น. ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม เพ อการพ ฒ นา อ ตสาหกรรมไทย น. ร บประทานอาหารกลางว น น. การกาหนดนโยบายเพ อการ นา วทน. ไปใช ในการ เสร มสร างเศรษฐก จท ม เสถ ยรภาพ 29 เมษายน น. การกาหนดนโยบายเพ อการ นา วทน. ไปใช ในการ เสร มสร างส งคมท ม เสถ ยรภาพ น. ร บประทานอาหารกลางว น น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. แบบบ รณาการ 1 พฤษภาคม น. หล กการพ ฒนาตามแนว พระราชดาร น. ร บประทานอาหารกลางว น 7-9 พฤษภาคม น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. แบบบ รณาการ ค ณกานต ตระก ลฮ นค ณ ค ณอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ ค ณม ช ย ว ระไวทยะ ท มงาน สวทน. ค ณการ ณย ศ ภก จว เลขการ ท มงาน สวทน. กร ง เทพฯ การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ณ ม ลน ธ ป ดทองหล งพระ ส บสานแนวพระราชดาร สถาบ นส งเสร มและพ ฒนาก จกรรมป ดทองหล งพระส บสาน พระราชดาร จ งหว ดน าน 13 พฤษภาคม น. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน และป จจ ยเอ อด าน ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม เพ อตอบโจทย ศ.ดร.ช ชนาถ เทพธรานนท 10

11 ว นท เวลา ห วข อ ว ทยากร สถานท ความต องการของประเทศ น. ร บประทานอาหารกลางว น น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. ท มงาน สวทน. แบบบ รณาการ 15 พฤษภาคม น. การพ ฒนาท กษะในการ กาหนดนโยบายเพ อการนา ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม ไปใช ในการพ ฒนา น. ร บประทานอาหารกลางว น น. ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบ รณาการ ย ทธศาสตร ชาต ด วยแนวค ด ห วงโซ อ ปทาน 20 พฤษภาคม น. การพ ฒนากาล งคนด าน ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม เพ อตอบโจทย ความต องการของประเทศ พฤษภาคม น. ร บประทานอาหารกลางว น น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. แบบบ รณาการ ดร. พรช ย ร จ ประภา ดร.ว ทยา ส หฤทดารง รศ.ดร.ค ณหญ ง ส มณฑา พรหมบ ญ และ ดร.ส มพ นธ ศ ลปนาฏ ดร.ส ชาต อ ดมโสภก จ การศ กษาด งานเพ อการสร างเคร อข ายและการถอดแบบเร ยนร ณ ประเทศญ ป น 3 ม ถ นายน น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. แบบบ รณาการ น. ร บประทานอาหารกลางว น น. จ ดทาแผนปฏ บ ต การ วทน. แบบบ รณาการ ท มงาน สวทน. ท มงาน สวทน. 11

12 5 ม ถ นายน 2557 อภ ปรายบทสร ปจากการฝ กอบรม และพ ธ ป ดหล กส ตร น. นาเสนอและอภ ปราย แผนปฏ บ ต การ วทน น. ร บประทานอาหารกลางว น น. นาเสนอและอภ ปราย แผนปฏ บ ต การ วทน. (ต อ) น. พ ธ ป ดหล กส ตร หมายเหต : 1) ผ จ ดทาหล กส ตรจ ดเตร ยมอาหารว างให ผ เข าร วมอบรมร บประทานหน าห องจ ดอบรม 2) อาจม การเปล ยนแปลงกาหนดการฝ กอบรม โดยคณะกรรมการบร หารหล กส ตรฯ จะแจ งให ทราบล วงหน า 12

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 หล กการและเหต ผล ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ม จ านวน 6 แห ง กระจายอย ท กภ ม ภาคของประเทศ ซ งม ล กษณะป ญหาท แตกต างก น ศ นย

More information

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.)

หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) หล กส ตรการบร หารการร กษาความสงบเร ยบร อยของส งคมภาคร ฐร วมเอกชน (บรอ.) (ได ร บความเห นชอบจาก อ.ก.ตร.บร หารทร พยากรบ คคล ในการประช มคร ง ๒/๒๕๕๗ เม อว นท ๑๗ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) ************************** ข

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน

ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ คาอธ บายต วบ งช : มหาว ทยาล ยม พ นธก จหล ก ค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมในการดาเน นพ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม (ก) คำนำ พระราชบ ญญ ต

More information

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต การประช มกล มท 4 การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต ดร. ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประช มประจ าป 2553 ของ สศช. ว นศ กร ท 6 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย การแสดงส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คานา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ได ด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information