º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Size: px
Start display at page:

Download "º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô"

Transcription

1

2

3 º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô ã¹ªõçôμ»ãð ÓÇѹ ÃÇÁ Ö ªÕÇÔμ ÒÃ Ó Ò¹ áåð ÒûÃРͺ ØÃ Ô ¹Ñé¹ áç ÅŒÍÁä» ŒÇ ÇÒÁàÊÕè ÁÒ ÁÒ äá Ç Ò Ð໚¹ ÇÒÁàÊÕÂËÒ μ Í ØÃ Ô ÍѹÍÒ à Ô Ò àëμøàñâ¾ôºñμô ¹éÓ ÇÁ á¼ ¹ Ô¹äËÇ ËÃ Í à Ô àëμø Òó ÇÒÁäÁ Ê º ÃÇÁ Ö ÍغÑμÔàËμØ áåð ÇÒÁà çºä Œ ä Œ» Ç ÕèÂÒ ÐËÅÕ àåõèâ ŒÇÂàËμعÕé Øà ԻÃРѹÀÑÂ Ö Í Óà¹Ô Öé¹ÁÒྠèíẠÃѺ ÇÒÁàÊÕè àëå Ò¹Ñé¹ สว สด คร บค ณผ อ านท กท าน หน งส อ RICOH FAMILY ท ท าน ถ ออย ในม อน เป นฉบ บของเด อนก นยายน-ธ นวาคม 2554 เป น ส ญญาณบอกว าเหล อเวลาอ กไม ถ ง 4 เด อนก จะล วงเลยเข าส ป ใหม ก นอ กคราว ใครท เคยต งใจไว ว าในป 2554 น จะปร บปร งเปล ยนแปลง ต วเอง หร อสร างสรรค ส งด ๆ ให ก บต วเองหร อผ คนรอบข าง แต ย งไม เป นร ป เป นร างเส ยท ก อย าได ช กช าคร บ ลงม อทำก นต งแต เด ยวน เลย ก อนท เวลา ในช ว ตของค ณจะผ านพ นไปอ ก 1 ป สำหร บคนท ไม ร ว าจะเร มต นอย างไรด ลองพล กไปอ านคอล มน Relax ท นำเสนอแนวทางการเปล ยนแปลงตนเอง ในร ปแบบของ จ ตตป ญญา และอ กหน งเร องราวด ๆ ท นำเสนอผ านคอล มน Inspire เก ยวก บเป าหมายส งส ดทางด านการศ กษาในโลกย คใหม ท ม ได เพ ยง เพ อนำความร มาหาเล ยงช พ แต ย งม เป าหมายอ นๆ ท ม ความสำค ญไม แพ ก น เร องเด นในฉบ บน คอล มน Cover Story นำเสนอม มมองของ ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย ผ อย เบ องหล งการผล กด นให เก ดการนำเทคโนโลย สารสนเทศ ไปใช งานในธ รก จการประก นภ ย ด วยความท สภาพธ รก จในท กว นน ม การแข งข นก นอย างส ง รวมท งต องให บร การอย างรวดเร ว โซล ช น การบร หารจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ท ม ให เล อกใช งานใน หลายร ปแบบ น บเป นเฟ องหล กสำค ญในการข บเคล อนธ รก จ ท กประเภท รวมถ งเทคโนโลย Mobility ท จะกลายเป นอ กหน ง เทคโนโลย หล กท จะเปล ยนแปลงร ปแบบการทำงาน รวมถ ง เปล ยนแปลงกระบวนการทางธ รก จในอนาคตเม อ ระบบ 3G เป ดใช งานอย างสมบ รณ แบบในประเทศไทย ส วนในคอล มน Attitude นำเสนอบทบาทของ สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร ม การประกอบธ รก จประก นภ ย (คปภ.) ซ งม หน าท ส งเสร มธ รก จ ประก นภ ยให ดำเน นธ รก จได อย างม ประส ทธ ภาพเท ยบเท าสากล รวมท งกำก บให เก ดความเป นธรรมก บผ ทำประก น Movement... 4 CSR Innovation Cover Story Customer Focus Attitude Solution Tips & Service Inspire Catch the Trend Relax Family Relation System Integration อ บ ต เหต บนท องถนน เป นอ กหน งความเส ยงภ ยท ทำให ผ คนบาดเจ บและ ล มตายเป นจำนวนมากในแต ละป ด วยเหต น ผ ผล ตรถยนต หลายรายได ม การ ค ดค นเทคโนโลย ด ๆ ท ช วยป องก นการเก ดอ บ ต เหต หร อช วยบรรเทาความร นแรง จากการเก ดอ บ ต เหต ส วนจะม เทคโนโลย ใดบ างต ดตามอ านได ในคอล มน Innovation คร บ และย งม อ กหน งเทคโนโลย ท ถ งแม จะไม ใช ของใหม แต ได กล บมาเป นท น ยมอ กคร งในการใช เป นเคร องม อในการโฆษณาประชาส มพ นธ จะน าสนใจขนาดไหนเช ญพล กไปอ านได ในคอล มน Catch the Trend ส วนใน คอล มน Tips & Service แนะนำให ค ณร จ กก บเทคโนโลย ระบบหม กหม นเว ยน ในเคร องพ มพ ของ RICOH ท นอกจากจะทำให ตล บผงหม กพ มพ งานได นานข น แล ว ย งเป นการใช ทร พยากร (ผงหม ก) อย างค มค า ซ งเป นเร องท ท กภาคส วน ของส งคมควรให ความสำค ญ หลากหลายอ ปกรณ งานพ มพ ท น าสนใจย งคงมาพบก บค ณเช นเคย ในคอล มน Solution เร มด วยเคร องพ มพ ด จ ตอลส ร นใหม ล าส ด อย าง Pro C651EX/751EX และ 751 เคร องพ มพ ส ท ม กำล งผล ต ระด บ Production สำหร บโรงพ มพ ท ต องการร บงานในปร มาณ ไม มาก และล กค าต องการร บงานอย างรวดเร ว รวมท งเหมาะก บ งานพ มพ ท ม การแก แบบงานซ ำแล วซ ำเล าจนนาท ส ดท าย ต อก น ด วย MP 1800L2 เคร องม ลต ฟ งก ช นในราคาท ค ณสามารถจ ายได ท งย งสามารถปร บเปล ยนได ตามความต องการ เป นอ กหน งทางเล อก ท ค มค าสำหร บสำน กงานท ต องการย บรวมหลายอ ปกรณ สำน กงาน ให เหล อเพ ยงเคร องเด ยว สำหร บสำน กงานท ม ปร มาณงานพ มพ มาก เคร องพ มพ ร น SP 5200DN และ SP 5210DN รองร บงานพ มพ ได ถ ง 5,000 15,000 แผ นต อเด อน ด วยความเร วส งถ ง แผ นต อ นาท ม ระบบการพ มพ สองหน าอ ตโนม ต ใช งานง าย สามารถร กษา ความปลอดภ ยของงานพ มพ ประหย ดพล งงาน และม การร บประก น 3 ป จาก RICOH ป ดท ายด วยคอล มน System Integration ท นำเสนอหลากหลาย ระบบงานไอท ท ตอบสนองความต องการของธ รก จค ณ อาท Microsoft Productivity Platform ท เป นการนำหลากหลายผล ตภ ณฑ ของ Microsoft ท ประสานรวมก นกลายเป นโซล ช นท สามารถแก ป ญหา และเพ ม ประส ทธ ภาพการทำงานในสำน กงานย คใหม ในส วนของ Citrix ได นำ เสนอเทคโนโลย ท ตอบสนองความต องการใช งาน Virtual Computing ในองค กร พร อมท งเทคโนโลย HDX ท รองร บการใช งานทางด าน ม ลต ม เด ย 3D และในส วนของ Vmware น นได นำเสนอหลากหลาย เคร องม อท ช วยในการบร หารจ ดการระบบ Cloud Computing อย างม ประส ทธ ภาพ RICOH FAMILY ฉบ บน อ ดแน นไปด วยเน อหาสาระท เป นประโยชน สำหร บการดำเน นธ รก จ รวมถ งเร องราวท เป นประโยชน สำหร บการ ดำเน นช ว ตเหม อนเช นท กฉบ บท ผ านมา หว งว าคงจะถ กใจค ณผ อ าน ท กท านนะคร บ แล วพบก นอ กคร งในฉบ บต อนร บป ม งกร พ.ศ สว สด คร บ 3

4 ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ Best Printer Growth in 16 th MTP ค ณจ เล ยน ไฟรเอ ด ประธานบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด เป นต วแทน ร โก ประเทศไทย ในการร บรางว ล Best Printer Growth in 16th MTP จาก Mr. Kazunori Azuma, Corporate Executive Vice President ประจำ Ricoh Company, Ltd. และ Mr. Nobuaki Majima, Managing Director ประจำ Ricoh Asia Pacific Pte. Ltd. ในงาน Regional MD Meeting ณ ประเทศมาเลเซ ย 15 เมษายน , 27 เมษายน 2554 Å ÒÃ㪌 ÃÐ ÒÉ ŒÇÂÃкº ÒþÔÁ¾ÊÕà ÕÂÇ Ò ÃÔâ Œ ท มงาน Office Consulting จากร โก จ ดก จกรรม การลดการใช กระดาษด วยระบบการพ มพ ส เข ยวจากร โก เพ อลดปร มาณการใช กระดาษและลดค าใช จ ายด านงานเอกสารในองค กรให แก บร ษ ท ว ร ยะ ประก นภ ย จำก ด โดยรณรงค และส งเสร มให พน กงานของว ร ยะฯ สามารถใช งานเคร องม ลต ฟ งก ช นร โก ได อย างเต มประส ทธ ภาพ โดยค ณพ ชา จร สวราพรรณ ต วแทนบร ษ ท ว ร ยะ ประก นภ ย จำก ด ได กล าวเน นย ำถ งว ตถ ประสงค ของการ จ ดงานในคร งน ให ก บผ เข าร บการอบรม ซ งนอกจากการอบรมและออกบ ธเพ อให ความร ย งม การเล นเกม ตอบคำถามช งรางว ล และการจ ดคาราวานเด นประชาส มพ นธ เร องการประหย ดกระดาษ ณ สำน กงานใหญ และ สาขาล มพ น ซ งก จกรรมในคร งน เป นบร การพ เศษจากร โก ท มอบค นส ล กค าของเรา ÒûÃЪØÁÇÔªÒ ÒÃÊÁÒ Á à ¹Ô ÒÃá¾ Â เมษายน 2554 ร โก เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในการประช มว ชาการของสมาคมเทคน ค การแพทย ณ โรงแรมส น ย แกรนด จ.อ บลราชธาน โดยค ณประส ทธ พจนาร งฤกษ ผ จ ดการสาขาภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนล าง ได เป น ต วแทนบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ในการมอบของท ระล กให แก พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต 4

5 Movement سÊÃÒÇØ ÇѪþŠ(ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ä ÂÃÑ Ø³»ÃÐªÒ àëμãð ÙÅ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ/à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³ÇÕÃоѹ âμáõºøþ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇäÍ Õ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³ μø¾ã àíõèâáêðíò (ÃÑºá ¹) ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô - ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾à ÅÔ¹ÔÇÊ Ø³âª ªÑ ÊØÁ¹ ºÃÃ³Ò Ô Òüٌ¾ÔÁ¾â É³Ò áåð ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ سŠÒÀÒ ÔÇÐÊÔ Ë ËÑÇ˹ŒÒâμÐ ÒÇÊμÃÕ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ س͹ѹμà ª ¾ ɾѹ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ س¼Ò¹Ôμ ¾Ù¹ÈÔÃÔÇ È (ÃÑºá ¹) à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾á¹Ç˹ŒÒ سªÔ ªÑ ÃØ ÅÐâÀ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃàÁ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ºŒÒ¹àÁ Í Ø³»ÃÐÊÔ Ôì μñ¹ ¹ÒÀԹѹ ¼ÙŒ Ñ ÒÃá¼¹ â É³Ò ÔÊà¾ÅÂ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÒÇÊ Ø³ Ãà ªÑ ºØ¹»Ò¹ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ/à ŒÒ Í Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سÊǾ ã ªÒÞªÒμÃÕÃÑμ¹ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇäÍ Õ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾»ÃЪҪÒμÔ ØÃ Ô ¾ÄÉÀÒ Á 2554 ต วแทนร โก เด นสายเย ยมและขอบค ณส อส งพ มพ กว า 17 ราย ท ให การสน บสน นตลอดมา พร อมถ อโอกาสน เช ญพ ๆ ส อมวลชน เข าร วมเป นส กข พยานในการประกาศความเป นพ นธม ตร ทางธ รก จ ณ งานแถลงข าวความร วมม อระหว างบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ก บบร ษ ท ไฮเดลเบ ร ก (ประเทศไทย) จำก ด ท ม ข นในว นท 2 ม ถ นายนน Ø³Ê Ø³Ò»ÃÐÂÙÃÈØ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾»ÃЪҪÒμÔ ØÃ Ô Ø³ÇÔÁÅ μñ¹ ËÑÇ˹ŒÒ ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سàó٠ԳÔÁÒ¹ ¼ÙŒª Ǽٌ Ñ ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ÁμÔª¹ÃÒÂÇѹ سªØÁ ѹ ªÓ¹Ô»ÃÐÈÒʹ ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÒÇÊ Ø³¹ÔÃѹ à àâòçàò Webmaster Manager Online سÇÔºÙÅÂÃÑμ¹ àμªçø²ô¾ã Senior Reporter Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ Òà 360 í ÃÒÂÊÑ» ÒË Ø³ÊØÇѲ¹ Í ¹Ò ØÅ ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒà áåð º. ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ Òà 360 í ÃÒÂÊÑ» ÒË Ø³ÊÁÈÑ Ôì Óà Êع êÑ ¹Ñ ÒÇÍÒÇØâÊ ¹ÔμÂÊÒüٌ Ñ Òà 360 í سÊÁà ÕÂÃμÔ ºØÞÈÔÃÔ Associate Editor ¹ÔμÂÊÒà Positioning سÇÃÔÉ ÅÔéÁ Í ØÅ Director of Website Operation ASTV ¼ÙŒ Ñ Òà سÊØÇÔªÒ à¾õâãòé à ºÃÃ³Ò Ô ÒúÃÔËÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ ÒÃÃÒÂÇѹ سÀÔÞâÞ ÍÑÈÇÊѹμԪѠIT News Editor Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾¼ÙŒ Ñ ÒÃÃÒÂÇѹ سºØÈÃÔ¹ à μãõãð¾ ȾԪÔμ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Bangkok Post س ³ ÒÌ àåòëðçôäåâ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Post Today س¾Ã¾Ãμ ªÑÂÈÃÕºØÞàÃ Í ¼ÙŒª ǺÃÃ³Ò Ô ÒÃáÅÐ ºÃÃ³Ò Ô Òà ØÃ Ô - ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Post Today Á.Ã.Ç.ÍØɳÔÉÒ ÊØ ÊÇÑÊ Ôì ºÃÃ³Ò Ô Òà Outlook Section Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ Bangkok Post س ÅÄ Ñ ѹ ÃÀÙÁÔ Senior Vice President TV & Radio Broadcasting سàºÞ ÁҾà ÍÔ¹ ºÃÔºÙó Vice President - Advertising TV & Radio Broadcasting Post TV سÊÔ Ôà ª ÁÑÂÅÒÀ FVP - TV Marketing & Planning Marketing Department سÁÃ μ ¹Ö ÊØ à ÉÁ ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇäÍ Õ-Ê èíêòã Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÃØ à ¾ ØÃ Ô Ø³ÍÑ ÃÒ ¾ ÇØ²Ô ÃÃÁ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇ ÒÃμÅÒ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ à ÍÐ๪Ñè¹ Ø³¹ÇŠѹ à Ôμ¹Ò¾Ñ¹ (ÃÑºá ¹) ºÃÃ³Ò Ô Òà ÒÇàÈÃÉ Ô Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ÁªÑ ÅÖ Ø³áÇÇÇÂØÅÕ ÅØ ÁÌ͠ÃÍ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃâμÐ ÒÇàÈÃÉ Ô Nation Channel سä¾ÈÒÅ ÊÑ âçåõ ºÃÃ³Ò Ô ÒÃ Ë¹Ñ Ê Í¾ÔÁ¾ ๪ñè¹êǿ ÊÑ» ÒË 5

6 Movement äîà ÅàºÔà áåðãôâ Œ»ÃÐ ÒÈ ÅÂØ ÇÒÁà ÇÁÁ Í Ñ¹ã¹»ÃÐà Èä  ว นท 2 ม ถ นายน พ.ศ ณ โรงแรมแมนดาร น โอเร ยนเต ล กร งเทพฯ บร ษ ท ร โก และ ไฮเดลเบ ร ก ได ประกาศ แผนกลย ทธ ความร วมม อก นท วโลก โดยในเบ องต นท ง 2 บร ษ ทได ทำความตกลงเซ นส ญญาการจ ดจำหน ายผล ตภ ณฑ ทางการพ มพ ของร โก ส ญญาข อตกลงน ทำให ไฮเดลเบ ร กสามารถขายเคร องพ มพ ด จ ตอลส ร นใหม ล าส ดของร โก ร น Ricoh Pro TM C901 Graphic Arts Edition ซ งเป นเคร องพ มพ ด จ ตอลความเร วส งและใช โทนเนอร ร น Ricoh PxP TM ซ งด และเหมาะสมสำหร บการพ มพ ในอนาคต กลย ทธ ความร วมม อก นท วโลกคร งน ย งรวมถ งด าน การให บร การด วย ซ งจะเร มข นต งแต เด อนเมษายน 2554 เป นต นไป โดยการร วมม อก นคร งน ได เป ดต วเป นคร งแรก ของโลกท ประเทศอ งกฤษ เยอรมน และบางประเทศในเอเช ย รวมถ งประเทศไทยด วย โดย ไฮเดลเบ ร ก ม งเป าหมายไป ย งตลาดงานพ มพ อ นๆ ให ครบถ วนสมบ รณ ในงาน Drupa 2012 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด เป ดเผยว าการจ บม อเป นพ นธม ตรธ รก จก บบร ษ ท ไฮเดลเบ ร ก กราฟฟ คส (ประเทศไทย) จำก ด ในคร งน ถ อเป นการประสานความร วมม อทางธ รก จท ให ประโยชน และสร างม ลค าเพ มให แก ค ส ญญาท งสองฝ าย ซ งจะส งผลให เก ดประโยชน ส งส ดแก ล กค าของท งสองบร ษ ท ด วยแนวโน มระบบงานพ มพ แบบด จ ตอลท ได ร บความน ยม อย างส ง ซ งสามารถตอบสนองความต องการพ นฐานของล กค าท งด านค ณภาพ และสามารถรองร บจำนวนงานพ มพ ได ตามท ล กค าต องการ ไม ถ กบ งค บให ต องพ มพ ในจำนวนมากเหม อนอย างระบบโรงพ มพ ท วๆ ไป ซ งการร วมม อก น ระหว าง 2 บร ษ ทในคร งน ถ อเป นม ต ใหม ของธ รก จอ ตสาหกรรมการพ มพ (Production Printing) 2 ม ถ นายน 2554 โรงแรมแมนดาร น โอเร ยนเต ล กร งเทพฯ ÒÃ໚¹ Ù ŒÒ ѹ ÓãËŒÅÙ ŒÒä ŒÃѺ»ÃÐ⪹ Ò ÒüÊÁ¼ÊÒ¹ÊÔè Õè Õ ÕèÊǾ Í ÒþÔÁ¾ Ô ÔμÍÅ áåð ÒþÔÁ¾ÍÍ à«μà ŒÒäÇŒ ŒÇ ѹ 6

7 Movement ºÃÔÉÑ Ñé 2 ÁØ ÁÑè¹ Õè Ð໚¹¼ÙŒ¹Óã¹ ÒÃÃѺ Ò¹¾ÔÁ¾ Ẻ Short run áåð Print on Demand â ÂãËŒ سÀÒ¾ Ò¹¾ÔÁ¾à Õºà Òâà ¾ÔÁ¾ «Öè ÊÔè àëå Ò¹Õé໚¹ Ǿ à ¹ Í ÒþÔÁ¾ Ẻ Ô ÔμÍÅ ขณะท ผล ตภ ณฑ ทางการพ มพ ในระบบด จ ตอลของ ร โก กำล งได ร บ ความน ยมมากในประเทศไทย รวมท งเป นท ยอมร บว าเหมาะสม และ ม ประส ทธ ภาพส ง สามารถทำงานร วมก บระบบงานพ มพ ในธ รก จ อ ตสาหกรรมการพ มพ ในป จจ บ นได เป นอย างด ไฮเดลเบ ร ก เอง ก ถ อเป นบร ษ ทย กษ ใหญ และเป นผ นำในเร องเคร องพ มพ ท ได ร บ ความเช อถ อเป นอย างด ในวงการส อส งพ มพ ประกอบก บม ฐานล กค า ท ม ความส มพ นธ ท ด ร วมก นเป นจำนวนมาก จ งถ อเป นโอกาสด ท จะได ใช ความแข งแกร งของท ง 2 บร ษ ทในการทำตลาดร วมก น ถ อเป น การจ บม อของผ นำด านเทคโนโลย งานพ มพ ระด บโลก ด วยการนำเสนอ เทคโนโลย การพ มพ ระบบด จ ตอลและออฟเซต เพ อยกระด บการใช งาน เช งพาณ ชย ท ม ความย ดหย นในงานพ มพ ส ง 7

8 Movement 20 พฤษภาคม 2554 Customer Satisfaction Awards 2010 เพ อขอบค ณล กค าท ส งไปรษณ ยบ ตรมาร วมสน กก บโครงการ Customer Satisfaction Awards ท จ ดต อเน องมาเป นป ท 6 โดยร วมลงคะแนนเส ยงเล อกพน กงานท สร างความ ประท บใจส งส ดในการบร การ จาก 5 กล มงานของบร ษ ทฯ ค ณบ ร นทร อร ญยะนาค ผ อำนวยการฝ ายธ รก จต างจ งหว ด จ งให เก ยรต เป นผ จ บรางว ลล กค าผ โชคด ท งส น 200 ราย ซ งนอกจากล กค าจะได ร บของรางว ลเล กๆ น อยๆ แล ว ทางร โก ย งได นำ เส ยงตอบร บเหล าน นมาพ ฒนาศ กยภาพการทำงาน ให ตอบสนองต อความต องการ ของล กค าได ด ย งๆ ข นไปด วย ÒûÃЪØÁÊÁÒ ÁÃÍ ¼ÙŒÍӹǠÒÃ Ê Ò¹ÈÖ ÉÒ Ñé¹¾ é¹ Ò¹áË»ÃÐà Èä  ม ถ นายน 2554 เพ อประชาส มพ นธ ผล ตภ ณฑ และโซล ช นการจ ดการงานเอกสาร ร โก จ งเข าร วมแสดงส นค า ในงานระหว างการประช มส มมนาว ชาการและประช มใหญ สาม ญประจำป 2553 เร องการ ยกระด บค ณภาพม ธยมศ กษาส มาตรฐานสากล ของสมาคมรองผ อำนวยการสถานศ กษาข น พ นฐานแห งประเทศไทย ณ โรงแรมล การ เด น พลาซ า จ.สงขลา 7-8 กรกฎาคม 2554 Ò¹ APC ÃÑé Õè 5 ในป น งาน Asian Publishing Convention 2011 หร อการประช ม ส งพ มพ อาเซ ยนประจำป 2011 คร งท 5 ซ งเป นการรวมต วของเหล า ผ ผล ตส อส งพ มพ หลายร อยบร ษ ท รวมถ งผ เช ยวชาญในอ ตสาหกรรม และส อมวลชนสาขาต างๆ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน จ ดข นท ประเทศไทย โดยม สมาคมน ตยสารแห งประเทศไทยเป นเจ าภาพ และร โก ได เข าร วม เป นสปอนเซอร ในงานคร งน ด วย ท งย งได ร วมแสดงผล ตภ ณฑ และ ส งต วแทนเข าร วมฟ งส มมนา ท แบ งตามความสนใจในห วข อท หลากหลาย เช น Print and Digital Channels, Long Tail Strategy Targeted Multimedia Platform, Print in Multimedia, Advertising Sales ณ โรงแรม แลนด มาร ค กร งเทพฯ Ò¹ WUNCA ÃÑé Õè กรกฎาคม 2554 ร โก ได เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในงานประช มเช งปฏ บ ต การ การดำเน นก จกรรม บนเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา คร งท 24 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ ส ราษฎร ธาน จ.ส ราษฎร ธาน ซ งถ อเป นเวท ให สถาบ นต างๆ ท เป นสมาช กบนเคร อข าย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ได แลกเปล ยนข อม ล ประสบการณ ในการด แลระบบ และบร หารจ ดการเคร อข ายท จะต องใช งานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยท ได ร บเก ยรต จากผอ.โสภณ บ ญล ำ รองคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน เข าเย ยมชมบ ธด วย 8

9 ÃÔâ ŒÍÍ ºÙ à ÇÁ Ò¹ ÊÑ» ÒË»ÃРѹÀÑ ÃÑé Õè ก นยายน 2554 Movement ผ านพ นก นไปอ กหน งงานด ๆ ท รวบรวมกล มบร ษ ทประก นภ ย เอาไว อย างค บค ง พร อมโปรโมช นการประก นช ว ต และ ประก นภ ยจากหลากหลายบร ษ ทให ประชาชนท สนใจในการ ทำประก นได เล อกใช บร การ ช วยปลดเปล องความเส ยง และ ความก งวลใจ เพ อให เก ดความ ส ขกาย ส ขใจ ซ งเป นคำขว ญ ของการจ ดงานส ปดาห ประก นภ ยในคร งท 3 น ท จ ดข น ณ อาคารชาเลนเจอร 2-3 เม องทองธาน จ.นนทบ ร 3 สาวพ ธ กร บรรยากาศของบ ธร โก ร โก ได ร วมออกบ ธในงานน ด วย บรรยากาศภายในบ ธร โก ตกแต ง ในสไตล สวนสวย รายล อมไปด วยหลากหลายอ ปกรณ การพ มพ พร อมโซล ช นไอท ท ตอบสนองความต องการของกล มธ รก จประก นภ ย ท งย งตอบสนองความต องการของกล มธ รก จท กประเภท โดยม การ แบ งกล มผล ตภ ณฑ ท นำเสนอในงานน ออกเป น 5 กล มใหญ ๆ ได แก BSD ท มานำเสนออ เมลเซ ร ฟเวอร ประส ทธ ภาพส ง, R-PASS การบร การด แลระบบคอมพ วเตอร ท เหมาะสำหร บธ รก จท ไม ม ฝ ายไอท ประจำบร ษ ท, ซอฟต แวร ท ช วยเพ มข ดความสามารถ ของเคร องม ลต ฟ งก ช น, Scanning Service Solution การบร การ เพ อม งส ความเป น Paperless Office และผล ตภ ณฑ ในกล ม อ ปกรณ การพ มพ ท งม ลต ฟ งก ช น พร นเตอร และเคร องพ มพ สำเนา ระบบด จ ตอล บรรยากาศภายในบ ธร โก ค กค กด วยพ ธ กร 3 สาว ท พาเด นชมส วนต างๆ ภายในบ ธร โก ตามต ดมาด วยเกมถามตอบ ช งรางว ลขนมป อปคอร น สร างความสน กสนานให ก บผ คนท แวะมา เย ยมชมบ ธของร โก ท งน ภายในบ ธย งอ ดแน นไปด วยท มงานท คอย ให คำปร กษาแก ผ ท สนใจในโซล ช นของร โก RICOH SP C232SF หน งในผล ตภ ณฑ เคร องพ มพ ท มาร วมงานในคร งน Volume 44 September-December em er em er

10 Customer Focus ¹ÊÔè Õæ ÊÙ ÊÑ Á ส งหาคม 2554 ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ Ó» ÒûÃЪÁÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ Ó»» ÒÃÈÖ ÉÒ 2554 Í ÊÀÒ ÒÃÈÖ ÉÒ Ò ÍÅÔ áë»ãðà Èä  ÃÑé Õè 41 ร โก เข าร วมแสดงผล ตภ ณฑ ในการประช มส มมนาประจำป การศ กษา 2554 ของสภาการศ กษาคาทอล กแห งประเทศไทย คร งท 41 ในห วข อ การบ รณาการว ฒนาธรรม ความเช อและช ว ต ในบร บทของส งคมไทย ป จจ บ น ท จ ดข น ณ โรงแรมเอเช ยพ ทยา จ งหว ดชลบ ร ซ งในคร งน ได ร บเก ยรต จากพระส งฆราชหล ยส จำเน ยร ส นต ส ขน ร นดร ผ ต ดร บบ น ในพ ธ เป ด เข าเย ยมชมบ ธเหม อนเช นเคย Singha All Thailand Golf Tour ม นาคม 2554 ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ร วมเป นสปอนเซอร นำส นค าพร เม ยมร โก เพ อ จ ดจำหน าย ในงาน Singha All Thailand Golf Tour 2011 และนำรายได สมทบท น โครงการรวมใจ-สานฝ น (Give It Forward) ซ งเป นโครงการท น กก ฬาไทย ร วมก นรณรงค ให คนในส งคมตระหน กถ งความสำค ญในการช วยเหล อ และ พ ฒนาความเป นอย ของคนในช มชนระด บรากหญ า เพ อพ ฒนาช มชนตาม โครงการต างๆ ได แก ศ นย พ ฒนาเด กเล กและเยาวชน การอบรมและพ ฒนา กล มสตร ในหม บ าน การเกษตรสาธ ต โครงการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก จกรรมห วงใยส ขภาพ และก จกรรมก ฬาสาม คค ในช มชน ÒûÃЪØÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ÒûÃЪÁáÅÐÊÑÁÁ¹Ò ¼ÙŒÍӹǠÒÃâà àãõâ¹ã¹½ ¹ ส งหาคม 2554 ร โก เข าร วมจ ดแสดงส นค าในงานการประช มและส มมนาผ อำนวยการ โรงเร ยนในฝ น (Labschool Symposium 2011) เพ อประชาส มพ นธ ผล ตภ ณฑ ท งเคร องม ลต ฟ งก ช น พร นเตอร และเคร องทำสำเนาด จ ตอล รวมถ งซอฟต แวร อย าง Easy charger, ESA Transformer ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร ซ ต จอมเท ยน พ ทยา จ.ชลบ ร ซ งได ร บการตอบร บ เป นอย างด 10

11 CSR รางว ลชนะเล ศ ประเภทประชาชนท วไปชาย : ค ณสยามร ฐ ส ร ยเสร จากบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด รางว ลชนะเล ศ ประเภทประชาชนท วไปหญ ง : ค ณส ก ญญา วงศ ศ ร ขจร จากบร ษ ท ท สโก ไฟแนนเช ยลกร ป จำก ด (มหาชน) รางว ลชนะเล ศประเภทเยาวชน อาย ไม เก น 15 ป : ด.ช. หฤษฎ จ นทร ประเสร ฐ ล กหลานจากบร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด 5 พฤษภาคม 2554 Dusit Princess Ricoh Charity Run อ กหน งโครงการด ๆ เพ อส งคมท ทางร โก ร วมม อก บ โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร ในงานว งการก ศล ท จ ดข น โดยม เส นทางว งเร มต งแต โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร ท เร มปล อยต วน กว งกว า 400 ช ว ต เวลา 6.30 น. โดยเส นช ยอย บร เวณลานกว างหน าหอร ชมงคล ในสวนหลวง ร.9 รวมระยะทาง 5.5 กม. การว งส นส ดลง ท เวลาประมาณ 7.30 น. ซ งเหล าน กว งก เป นกล มผ บร หาร และพน กงานรวมถ งครอบคร วของชาวร โก โรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร และบร ษ ท ท สโก ไฟแนนเช ยลกร ป จำก ด (มหาชน) บรรยากาศเต มไปด วยความสน กสนาน และรอยย ม เม อการว งส นส ดลง ความสน กและพ ธ การบนเวท ก เร มข น ม การจ บฉลากและเล นเกม เพ อมอบรางว ลให ร วมล น ด วยก น แล วเวลาก เด นมาถ งช วงเวลาสำค ญ การมอบ ถ วยรางว ลให ก บน กว งท ชนะเล ศท ง 6 คน โดยม ค ณธาดา ส งห พล น ผ บร หารโรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร และค ณโกว ท ส วณ ชย Chief Financial Officer บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ให เก ยรต ในการมอบถ วยรางว ล ให แก ผ ชนะเล ศประเภทต างๆ และป ดท ายด วยการท ร โก และโรงแรมด ส ต ปร นเซส ศร นคร นทร จ บม อก น มอบเง นสมทบท นให โครงการ RICOH Eco School เพ อ ส งเสร มน กเร ยนในการอน ร กษ ส งแวดล อม เป นจำนวน 75,000 บาท และโครงการ Dusit Smiles for Operation Smlie เพ อค นรอยย มให น องผ ป วยปากแหว งเพดานโหว เป นจำนวน 75,000 บาท ÇùÒÃÕà ÅÔÁ áãååõè ÃÑé Õè พฤษภาคม 2554 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด สาขาภาคใต ตอนล าง ได ร วมสน บสน นและจ ดก จกรรมวรนาร เฉล ม แรลล คร งท 4 เส นทางสงขลา-สต ล ก บทางโรงเร ยนวรนาร เฉล ม เพ อเป นการ ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม โดยในโอกาสน ได ร บเก ยรต จากนายกองค การบร หารส วนจ งหว ดสงขลา นายอ ท ศ ช ช วย เป นประธานกล าวเป ดงาน ท งย งม คณะบ คคลจากท งภาคร ฐ เอกชน และประชาชนท วไปเข าร วมกว า 300 คน 11

12 CSR â à ÒÃ Ó Õྠèíá¼ ¹ Ô¹ ÃÇÁ¾ÅÑ Å ÁžÔÉ ÃÑ ÉÊÔè áç ÅŒÍÁä  ãμœã Á¾ÃкÒÃÁÕ 5 พฤษภาคม 2554 บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ในฐานะผ ผล ตและผ นำเข าผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ า และอ เล กทรอน กส นำโดยค ณพรช ย วรอ งก ร ผ อำนวยการ แผนก Marketing & Business Solutions ได ร วมลงนามในโครงการเร ยกค นผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส (WEEE Can Do Project) ซ งเป นหน งใน โครงการทำด เพ อแผ นด น รวมพล ง ลดมลพ ษ ร กษ ส งแวดล อมไทย ใต ร มพระบารม ท ทางกรมควบค มมลพ ษ (คพ.) จ ดข น ณ กรมควบค มมลพ ษ กร งเทพฯ โดยร โก ได เข าร วมประช ม เพ อกำหนดแนวทาง ในการดำเน นโครงการฯ และเป นผ สน บสน นข อม ลในการเก บผล ตภ ณฑ ของร โก กล บมา เพ อส งร ไซเค ล ท งย งเป นผ สน บสน นของรางว ลในการดำเน นโครงการฯ อ กด วย ÃÔâ Œ ã ãê ÒÂÍÒÊÒ พน กงานร โก พร อมใจก นเข าว ดทำบ ญ โดยเร มจากว ดปท มวนารามราชวรว หาร ตามด วยว ดเทพศ ร นทราวาสราชวรว หาร และว ดสระเกศราชวรมหาว หาร โดย ไม เพ ยงได ทำบ ญถวายส งฆทาน และฟ ง บรรยายธรรม ในห วข อ การหาความส ข ในการทำงาน และ ส ขในการดำรงช ว ต แต ย งได กวาดลานว ด พร อมท งเร ยนร ว ธ การทำสมาธ ด วย 20 ส งหาคม 2554 ÒÃͺÃÁ Eco School ร โก ย งคงเด นหน าก จกรรม Eco School - โรงเร ยนส งแวดล อม ศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ต อเน องเป นป ท 3 ซ งเป น โครงการท สน บสน นให โรงเร ยน และช มชนมองเห นความสำค ญ ในเร องส งแวดล อม สามารถ นำมาบ รณาการเข าส การศ กษา และสามารถปฏ บ ต ได จร ง ท งในร วโรงเร ยนและในช ว ตประจำว น ซ งได ม การจ ดอบรมให ความร แก โรงเร ยน 16 โรงเร ยน และต วแทนช มชนในเขตประเวศ ณ โรงเร ยน ว ดกระท มเส อปลา ด วยความร วมม อของ บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ก บสำน กงานเขตประเวศ และกรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม โดยม ค ณจ ตตวด อ นทสว สด รองประธานโครงการก จกรรมเพ อ ส งคมและส งแวดล อม เป นผ แทนจากร โก และในคร งน ย งได ร บเก ยรต จากค ณสมชาย ฉ ตรสก ลเพ ญ ท านผ อำนวยการเขตประเวศ มาเป นประธานในการเป ดการอบรมในคร งน ร วมด วยแขกผ ม เก ยรต อาท 9 กรกฎาคม รองผ อำนวยการสำน กงานเขตประเวศ ค ณประย ร ครองยศ 2. สมาช กสภากร งเทพมหานคร เขตประเวศ ค ณธนว ฒน เช ดช ก จก ล 3. ผ อำนวยการส วนส งแวดล อม กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ณสาว ตร ศร ส ข (ว ทยากร) 4. น กว ชาการเผยแพร ชำนาญการ กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ณน นทวรรณ เหล าฤทธ (ว ทยากร) 5. คร จากโรงเร ยนตล งช นว ทยา จ.ส พรรณบ ร ซ งเป นโรงเร ยนนำร อง และประสบผลสำเร จ ในโครงการ Eco School ของกรมส งเสร มค ณภาพ ส งแวดล อม คร เจษฎา เร องว เศษ (ว ทยากร) โดยบรรยากาศในการอบรมคร งน เต มไปด วยสาระประโยชน และความร ท ทางโรงเร ยนจะได นำไป ประย กต ใช ต อไป 12

13 á¹ç⹜áãëá æ Õè Ð ÓãËŒ سäÁ μ ÂØ ÁÍ àëç¹ ÑȹÇÔÊÑ ÂÒÁ èó ¹ã¹ÃÐÂÐä Å ŒÇ Thermal-Imaging Camera แม จะม การกวดข นว น ยจราจรแต ก ย งพบว ายอดผ เส ยช ว ต จากอ บ ต เหต บนท องถนนย งคงม อย เป นจำนวนมาก ในแต ละป ซ งก ม ความพยายามจากทางฝ งผ ผล ตรถยนต หลายรายท ได ค ดค นหลากหลายเทคโนโลย ท ช วยให ค ณปลอดภ ยจากอ บ ต เหต หร อแม กระท งสามารถป องก นอ บ ต เหต ไม ให เก ดข น เราขอนำเสนอ 5 ต วอย าง เทคโนโลย ท ห วงใยการข บข ของค ณ เทคโนโลย ྠèí ÇÒÁปลอดภ ยº¹ ŒÍ ¹¹ 01 ระบบ Cruise Control อ จฉร ยะ เด มท น นระบบ Cruise Control ถ กสร างข นมาเพ อ ร กษาระด บความเร วรถยนต ให คงท ตลอดระยะทาง แต ระบบ Cruise Control ร ปแบบใหม น นม ความสามารถมากกว า ด วยการต ดต งอ ปกรณ เซ นเซอร ร วมก บเทคโนโลย เรดาร ทำให ม นสามารถร กษาระยะห างท ปลอดภ ยจากรถยนต ค นหน า ด วยการควบค มค นเร งและเบรก และในกรณ ท ม รถยนต ข บปาดหน า หร อเซ นเซอร ตรวจจ บได ว าม ความเส ยงท จะเก ด อ บ ต เหต ระบบ Cruise Control อ จฉร ยะ จะทำการเบรก พร อมท งรวบกระช บเข มข ดน รภ ยโดยอ ตโนม ต และเม อ สถานการณ กล บส สภาวะปกต ระบบ Cruise Control จะนำ รถยนต เข าส ระด บความเร วคงท อ กคร ง โดยการควบค ม ท งหมดน เก ดโดยท ค ณไม ต องส งงานใดๆ ท งส น ซ งระบบน ถ กบรรจ อย ในรถยนต ย ห อ Mercedes-Benz และ Maybach 02 àá èíà» ä àåõéâç ³Ð ÕèÁÕà ËÃ Í Ñ ÃÂҹ¹μÍÂÙ ÃÐÂÐã ÅŒã¹àŹ ŒÒ à Õ à â¹âåâõãðçñ ÀÑ Ǿ ºÍ Ð Ó ÒÃàμ ͹ ŒÇÂä оÃÔºã ÅŒ Ѻ ÃÐ ÁÍ ŒÒ เทคโนโลย ระว งภ ยให จ ดบอด การท คนข บเหล ยวมองเลนข างเค ยงเพ อการต ดส นใจ เปล ยนเลน หร อเพ อการต ดส นใจเล ยวรถยนต เข าซอย น นม ประเด นในเร องจ ดบอดหร อจ ดอ บของการมองเห น จนอาจ ทำให เก ดเหต การณ ปาดหน ารถยนต ค นอ นโดยไม ต งใจ หร อ เบ ยดเข าก บรถยนต หร อจ กรยานยนต ท ว งอย ในเลนข างเค ยง จ งได ม การค ดค นเทคโนโลย ท จะอ ดช องโหว ความเส ยงน ม นจะทำงานเม อค ณเป ดไฟเล ยวโดยการตรวจด รถยนต หร อ จ กรยานยนต ท อย ระยะใกล ในเลนข างเค ยง ถ าตรวจพบม นจะ ส งส ญญาณเต อนคนข บ โดยอาจส งส ญญาณไฟกะพร บบน กระจกมองข าง, อาจจะเป นการเต อนโดยการส นพวงมาล ย หร อ เต อนโดยการส งส ญญาณเส ยง เทคโนโลย มองเห นส งก ดขวางระยะไกล ในความม ด การข บรถยนต ตอนกลางค นถ อเป นเร องเส ยงอ นตราย โดยเฉพาะ อย างย งการข บไปบนถนนท เสาไฟส องทางชำร ด ทำให ท ศนว ส ย การข บข ถ กจำก ดอย เพ ยงระยะไม ก เมตรด วยดวงไฟหน ารถยนต เท าน น ซ งม เทคโนโลย หลายร ปแบบท สามารถหย บมาใช เพ อทำให ผ ข บมองเห นส งก ดขวางท อย ในความม ด โดยใช เทคโนโลย กล อง อ นฟราเรด หร อกล องจ บความร อน (Thermal-Imaging Camera) ทำให คนข บสามารถมองเห นว ส ยท ศน ได ในระยะไกลถ ง 300 เมตร ผ านหน าจอบนแผงคอนโซลรถยนต เทคโนโลย ล ำย คเพ อช วยเหล อผ ประสบอ บ ต เหต ผ ผล ตรถยนต แต ละย ห อเล อกใช ว ธ การหร อเทคโนโลย ท แตกต างก นไป ในการให ความช วยเหล อผ ประสบอ บ ต เหต ทางรถยนต เช น Daimler Chrysler ม ระบบท เร ยกว า EARS (Enhanced Accident Response System) ท เม อเก ด อ บ ต เหต ถ งลมน รภ ยจะทำงาน ไฟในห องโดยสารจะส องสว างเองโดยอ ตโนม ต ประต ถ กปลดล อก พร อมก บต ดการจ ายน ำม นให เคร องยนต ในขณะท ระบบ OnStar ของ รถยนต GM และ BMW จะม การส งส ญญาณแจ งเหต โดยอ ตโนม ต ไปย งศ นย ร บม อ อ บ ต เหต ทางรถยนต พร อมก บส งข อม ลท เป นประโยชน ไปย งเจ าหน าท ก ภ ย ทำให สามารถเข าช วยเหล อได อย างท นท วงท และในป จจ บ นโทรศ พท ม อถ อหลายร นม ระบบระบ พ ก ด GPS ในต ว จ งม ความ เป นไปได ท บร ษ ทผ ให ประก นภ ยทางรถยนต รวมท งโรงพยาบาล หร อหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการให ความช วยเหล อผ ประสบภ ยทางรถยนต จะพ ฒนา แอพพล เคช นบนโทรศ พท ม อถ อข นมา เพ อช วยให ผ ประสบภ ยทางรถยนต สามารถ แจ งเหต ได อย างง ายดาย อาจจะกดป มเพ ยงไม ก คร ง พ ก ด GPS ของสถานท เก ดเหต ก ถ กส งตรงถ งหน วยท ม หน าท ให ความช วยเหล อ ทำให สามารถส งความช วยเหล อ ทางการแพทย ไปย งจ ดเก ดเหต ได ท นเวลา ไม หลงไปสถานท อ น เพราะในบางสถานท เช น บนถนนสายชนบทอาจไม ม จ ดส งเกตทำให ผ แจ งเหต ไม ร ว าตนอย ณ สถานท ใด หร อผ ประสบเหต อาจไม อย ในสภาพท พร อมจะแจ งเหต หร อสนทนาโทรศ พท ได เป น เวลานาน การทำให ข นตอนแจ งเหต ง ายและกระช บ จ งน าจะเป นว ธ การด ท จะช วย ช ว ตผ ประสบเหต ได 05 แท บเล ตพ ซ ก บพน กงานเคลมประก น ภาพช นตาท เราม กจะเห นก นเม อเก ดเหต รถยนต เฉ ยวชนก นบนท องถนนค อ พน กงานเคลมประก นถ อกล องด จ ตอลหน งต วเพ อเก บภาพรถยนต ท เก ดเหต พร อม แฟ มเอกสารท ต องนำมาให ผ ทำประก นภ ยได เซ นในสถานท เก ดเหต ซ งส งเหล าน จะเปล ยนไปเม อได ม การนำเคร องแท บเล ตพ ซ (อย างเช นเคร อง ipad หร อ Samsung Galaxy Tab) มาใช ก บงานของพน กงานเคลมประก นภ ยรถยนต ด วยเคร องแท บเล ตพ ซ ท ม กล องด จ ตอลต ดต งอย ในต วเคร อง พร อมความสามารถในการเช อมต อเคร อข าย โทรศ พท ม อถ อ ทำให สามารถถ ายภาพรถยนต ท เก ดเหต แล วส งไปภาพไปย งศ นย กลาง ของบร ษ ทประก นภ ยได ท นท ท งย งสามารถเร ยกด ข อม ลของผ ทำประก นภ ยจาก ฐานข อม ลของบร ษ ทผ านหน าจอเคร องแท บเล ตพ ซ ได ท นท และย งสามารถเซ นเอกสาร ผ านหน าจอเคร องแท บเล ตพ ซ ได โดยตรง ทำให ไม ต องใช เอกสารจำนวนมากใน การเคลมประก นภ ยรถยนต อ กต อไป เทคโนโลย เพ อความปลอดภ ยบนท องถนนหลากหลายร ปแบบท บร ษ ทผ ผล ตรถยนต ได สร างสรรค ข นมาน น ถ งแม จะด เย ยมเพ ยงไหน แต ก ม โอกาสท เทคโนโลย จะทำงานผ ดพลาด ด งน น ส งท สำค ญและม ค ณค ามากท ส ดในการ ข บข อย างปลอดภ ย ค อความม สต และการม ความร บผ ดชอบต อผ ร วมทาง เช อว าถ าม สองอย างน ประกอบก น ก ยากคร บท จะเก ดอ บ ต เหต ใดๆ ข นก บค ณ September-December

14 سªÙªÑ ǪÔúÃûÃÐ Ò¹ªÁÃÁäÍ Õ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑ ข บเคล อนธ รก จประก นภ ย ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ บ นสภาพแวดล อมทางด านการค าและบร การได ม การปร บเปล ยนไปอย างมากและรวดเร ว เพ อรองร บการเป ดเสร ซ งจะก อให เก ดการเช อมโยงทางเศรษฐก จระหว างประเทศต างๆ มากข น ธ รก จ ประก นภ ยเป นธ รก จบร การสาขาการเง นท ไม อาจหล กเล ยงกระแสผล กด นการเป ดเสร ได เน องจาก ประเทศไทยได ร วมลงนามในข อตกลงท วไปว าด วยการค าบร การ (General Agreement on Trade in Services : GATS) รอบอ ร กว ย และการเจรจาการค าบร การ รอบว นท 25 ก มภาพ นธ 2543 เม อการเป ดเสร เป นส งท ไม อาจ หล กเล ยงได จ งม ความจำเป นท จะต องเตร ยมความพร อม และพ ฒนาศ กยภาพเพ อให พร อมท จะแข งข น เม อม การเป ดเสร ประก นภ ยในประเทศไทย โดยเฉพาะเร องการประก นภ ย เน องจากเป นเคร องม อในการบร หาร ความเส ยงภ ยว ธ หน ง โดยจะโอนความเส ยงภ ยของผ ทำประก นภ ย ไปส บร ษ ทประก นภ ย และเม อเก ดความเส ยหายข น บร ษ ทประก นภ ย จะชดใช ค าส นไหมทดแทนตามท ได ร บความค มครองในกรมธรรม ประก นภ ยให แก ผ ทำประก นภ ย โดยท ผ ทำประก นภ ยจะต องเส ย เบ ยประก นภ ยให แก บร ษ ทประก นภ ยตามท ได ตกลงก นไว ซ งจะ เห นว าในด านของบร ษ ทประก นภ ยน น นอกเหน อจากการให ความ ค มครองท เป นธรรมแล ว การให บร การอย างรวดเร ว ก ถ อเป นส งท ม ความสำค ญท จะทำให ประชาชนม ความม นใจในธ รก จประก นภ ย และในป จจ บ นน จะเห นว าบร ษ ทประก นภ ยให ความสำค ญก บการ นำเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาเพ มประส ทธ ภาพในการทำงาน ในองค กรมากย งข น ธ รก จการประก นภ ย เป นเคร องม อในการบร หาร ความเส ยงภ ยว ธ หน ง โดยจะโอนความเส ยงภ ย ของผ ทำประก นภ ยไปส บร ษ ทประก นภ ย ขณะเด ยวก น ความก าวหน าทางด านเทคโนโลย ก ปร บเปล ยนไปอย างรวดเร ว ท งในด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร รวมไปถ งทางด านโครงข าย โดยเฉพาะในประเทศไทยท เทคโนโลย ด านน จะม การปร บเปล ยน เพ อให ท นก บโลก ในย คด จ ตอลท ได เข ามาเป นส วนหน งของการดำเน นช ว ตประจำว น ท งย งรวมถ งการดำเน นงานทางธ รก จของ ท กองค กรอย างหล กเล ยงไม ได 14

15 Cover Story سªÙªÑ ǪÔúÃûÃÐ Ò¹ªÁÃÁäÍ Õ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑÂ,»ÃÐ Ò¹ ³Ð ÃÃÁ ÒþѲ¹Ò ØÃ Ô áåð»ãðªòêñá¾ñ¹ Í ÊÁÒ Á»ÃРѹÇÔ¹ÒÈÀÑ áåð Executive Vice President ºÃÔÉÑ»ÃРѹ ØŒÁÀÑÂ Ó Ñ (ÁËÒª¹) 15

16 Cover Story ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย ได กล าวถ ง ความเป นมาของชมรมไอท ของสมาคมประก นน นาศภ ยเอาไว ว า เก ดจากการรวม ต วของกล มผ บร หารงานไอท ของบร ษ ทประก นภ ย โดยเร มจากการน ดก นร วม ร บประทานอาหาร และพบปะแลกเปล ยนความร ความค ดเห นด านไอท รวมถ ง ป ญหาท พบในการปฏ บ ต งาน และเม อประมาณป พ.ศ ได จ ดต งเป นชมรม ภายใต คณะอน กรรมการส งเสร มการประก นภ ย ของสมาคมประก นว นาศภ ย ซ ง ท กบร ษ ทประก นภ ยจะม เจ าหน าท หน งท านเข าร วมเป นสมาช กสาม ญของชมรม การรวมก นของชาวไอท ประก นภ ยน นม ว ตถ ประสงค หล กๆ เพ อส งเสร มและสน บสน น ให เก ดส มพ นธภาพอ นด ระหว างบร ษ ทสมาช ก รวมท งได ม โอกาสแลกเปล ยนเผยแพร ความร รวมท งประสบการณ และความค ดเห นระหว างสมาช กและก บบ คคลภายนอก นอกจากน ทางชมรมจะเป นศ นย กลางในรวบรวมและเผยแพร ความร เทคน ค และ กลย ทธ ใหม ๆ ท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ รวมไปถ งการจ ดส มมนาให ก บ สมาช ก โซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสาร อ เล กทรอน กส น น ม ประโยชน อย างมาก ในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทประก นภ ย เน องจาก การดำเน นงานของธ รก จประก นภ ยน นม ความจำเป น ต องเก ยวข องก บงานเอกสารจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาท ผ านมากว า 10 ป ทางชมรมได ดำเน นก จกรรม ต างๆ ตามว ตถ ประสงค ของชมรมฯ สำหร บก จกรรมสำค ญในช วง ปลายป 2554 น ทางชมรมจะได ม การจ ดงาน Insurance IT Forum คร งท 9 ในช วงว นท ต.ค ณ โรงแรมด ส ตธาน พ ทยา โดยจะเป นการส มมนาเพ อให ความร แก กล มบร ษ ทประก นภ ย เก ยวก บแนวทางการบร หารงานไอท รวมถ งแนวโน มของเทคโนโลย ใหม ๆ ท เหมาะสำหร บการนำมาใช ในธ รก จประก นภ ย ในป น ทาง ชมรมเห นว าแนวโน มในการพ ฒนาทางด านเคร อข ายการส อสาร จะเร มม การเปล ยนแปลงท จะให การต ดต อส อสารในร ปของด จ ตอล ม ความรวดเร วมากย งข น โดยเฉพาะเทคโนโลย 3G ซ งจะทำให เก ดการเปล ยนว ธ การทำงานไปอย างมากมาย ร บม อก บการแข งข นด วยเทคโนโลย ไอท ท ด จากการแข งข นก นเป นอย างส งในธ รก จประก นภ ย ทำให จำเป น เหล อเก นท ท กบร ษ ทต องแสวงหากลย ทธ หร อเคร องม ออ นทรง ประส ทธ ภาพ เพ อใช ในการช วงช งความได เปร ยบเหน อบร ษ ท ค แข ง ซ งเคร องม อท บร ษ ทประก นภ ยท งหลายต างเห นตรงก นว า ควรหย บมาใช งานค อ เทคโนโลย ไอท หร อเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท สามารถนำมาประย กต ใช งานได ในหลายร ปแบบ سªÙªÑ ǪÔúÃà ã¹èù¹âãñºá Œ ÍغμÔàËμØ Ò Ã Â¹μ Í ºÃÔÉÑ»ÃРѹ ØŒÁÀÑ «Öè ÁÕà ŒÒ˹ŒÒ Õè»ÃÐ Ó ÒÃÃÑºá Œ àëμøíâù μåí 24 ªÑèÇâÁ ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก นว นาศภ ย กล าวว าโซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสารอ เล กทรอน กส น น ม ประโยชน อย างมากในการดำเน นธ รก จของบร ษ ทประก นภ ย เน องจากการดำเน นงานของธ รก จประก นภ ยน นม ความจำเป น ต องเก ยวข องก บงานเอกสารจำนวนมาก ท งเอกสารท เป นฐานข อม ล ของล กค าท ม จำนวนเพ มข นในแต ละว น เอกสารงานเคลมประก น รวมท งเอกสารทางด านอ นๆ ท เก ยวข องก บงานประก นภ ยก ม จำนวน เพ มข นเร อยๆ ทำให หลายบร ษ ทต องเป ดพ นท ขนาดใหญ เพ อใช ในการเก บเอกสารในร ปแบบของแผ นกระดาษ ซ งการบร หารจ ดการ งานเอกสารกระดาษน นม ป ญหามากมาย อาท ต องเส ยเวลามาก ในการค นหาเอกสารท ต องการ ทำให การให บร การล กค าเก ด ความล าช า ในประมาณป พ.ศ ม บร ษ ทประก นภ ยบางบร ษ ทได ศ กษาและเร มม การนำโซล ช นการบร หารจ ดการงานเอกสาร อ เล กทรอน กส มาใช งานก บธ รก จประก นภ ยในประเทศไทย โดยการนำเอกสารในร ปกระดาษท ม อย เด มเป นจำนวนมาก มาเข าเคร องสแกนเนอร เพ อแปลงให อย ในร ปแบบไฟล เอกสาร หร อไฟล ภาพ แล วจ ดเก บอย ในร ปแบบท เป นระเบ ยบ สามารถ เร ยกใช งานเอกสารผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ได ท งน เอกสาร ท จ ดทำข นมาใหม ท ใช ในองค กรโดยส วนใหญ จะไม ทำในร ปแบบ ของเอกสารท เป นกระดาษ แต จ ดทำในร ปแบบของแบบฟอร ม เอกสารอ เล กทรอน กส ส วนเอกสารท อย ในร ปกระดาษจะถ ก จ ดเก บเฉพาะตามท กฎหมายกำหนด ในการจ ดการเอกสารน น นอกจากเอกสารท ถ กสร างข นภายในองค กรแล ว ย งม เอกสารท มาจากภายนอกองค กร จากค ค าต างๆ ท ทำธ รกรรมก บบร ษ ท บางค ค าท พร อมท จะทำงานในร ปอ เล กทรอน กส ก จะพร อมท จะ จ ดส งเอกสารท ใช ในการทำงานมาให ในร ปของเอกสารอ เล กทรอน กส 16

17 Cover Story ส วนค ค าท ย งไม พร อมท จะทำงานในระบบอ เล กทรอน กส ก จะย ง ส งมาเป นกระดาษ ซ งในร ปแบบน ทางบร ษ ทก จะต องดำเน นการ สแกนเอกสารให มาอย ในร ปของอ เล กทรอน กส บางค ค าก ย งน ยมส งเอกสารมาให ทางแฟกซ ซ งการจ ดการเอกสารใน ร ปแบบน สามารถทำได โดยการนำเอกสารท พ มพ จากเคร องแฟกซ มาสแกนเข าระบบอ กท หร อจะให ระบบงานแฟกซ ด จ ตอล ของ RICOH ท ม ความสามารถในการจ ดเก บแฟกซ ขาเข าในร ปแบบ ของไฟล คอมพ วเตอร และในกรณ ฉ กเฉ นท ระบบเคร อข ายไม สามารถ ใช งานได ก ย งสามารถจ ดพ มพ เอกสารท อย ในเคร องแฟกซ ออกมาเป นกระดาษเหม อนเคร องแฟกซ ท วไปได ซ งระบบการบร หารจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ช วยปร บปร ง กระบวนการทำงานของธ รก จประก นภ ยให ด ข นในหลายๆ เร อง อย าง Workflow การหม นเว ยนเอกสารท สามารถจ ดส งเอกสารไป ย งผ ม อำนาจเซ นอน ม ต เอกสารได โดยไม ม ป ญหาเอกสารส ญหาย ระหว างกระบวนการขออน ม ต อ กท งย งสามารถทำให พน กงาน หลายคนเร ยกด เอกสารช ดเด ยวก นภายในเวลาเด ยวก นได ต างจากเอกสารแผ นกระดาษท เม อม ใครหย บไปด แล ว พน กงาน คนอ นก ไม สามารถด ได ซ งทำให กระบวนการทำงานรวดเร วข น อย างมาก ท งย งสามารถจำก ดส ทธ การเข าถ งเอกสารด วยรห ส ผ าน ซ งค ณช ช ย กล าวว า บร ษ ทประก นภ ยในประเทศ ย งม ความ ต องการใช งานโซล ช นบร หารจ ดการงานเอกสารในหลายร ปแบบ ค ณช ช ย กล าวว า อ กหน งอ ปกรณ ท เป นฟ นเฟ องหล กในการ ข บเคล อนความสำเร จของ บร ษ ท ประก นค มภ ย ค อเคร อง ม ลต ฟ งก ช นของ RICOH ท ถ กเล อกใช เน องด วยค ณสมบ ต ใน เร อง Price Performance หร อประส ทธ ภาพต อราคาท โดดเด น ท งย งม ความสามารถในการพ มพ ลงบนท งสองด านของแผ นกระดาษ โดยอ ตโนม ต (Automatic Duplex Printing) ทำให สามารถนำ เอกสารมาเข าเล มหน งส อได อย างง ายดาย และย งช วยให ประหย ด กระดาษลงได กว าคร ง อ กท งความเร วการพ มพ ย งเหมาะสมสำหร บ การใช งานในสำน กงาน เก ยวก บการคาดการณ แนวโน มเทคโนโลย ไอท ท จะเข ามาม บทบาทก บธ รก จประก นภ ยในอนาคต ค ณช ช ยได ให น ำหน กก บ เทคโนโลย Mobility เม อมองในม มความพร อมด านเทคโนโลย ท งด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร รวมไปถ งระบบเคร อข ายท ในป จจ บ น ม ความสามารถส งข นจากในอด ตมาก และเทคโนโลย 3G ท จะ สามารถใช ได ในเร วๆ น ได เป ดโอกาสให พน กงานในธ รก จประก นภ ย สามารถใช อ ปกรณ พกพาในการทำงาน ไม ว าจะเป นเคร อง โน ตบ ก, เคร องแท บเล ตพ ซ รวมท งเคร องสมาร ตโฟน ทำให พน กงานสามารถทำงานได จากในท กสถานท เสม อนว าเขาได น งทำงานอย ในสำน กงาน หร อเคล อนย ายไปทำงานตามสาขา ต างๆ ของบร ษ ทได อย างอ สระ ท งย งม ประโยชน สำหร บพน กงาน ท กฝ ายงานท งด านการตลาด, บ ญช /การเง น รวมไปถ งฝ ายส นไหม ท ต องออกไปทำงาน ณ สถานท เก ดอ บ ต เหต ด วย ซ งข อจำก ด ของการใช เทคโนโลย Mobile Computing จะอย ท ระบบเคร อข าย ท ม ประส ทธ ภาพ สำหร บประเทศไทยน น เคร อข ายการส อสาร ข อม ลในร ปแบบ 3G ย งไม ครอบคล มท วท กพ นท ทำให ย งไม เก ด การใช งานอย างเต มร ปแบบในช วงเวลาน อย างไรก ด คาดว าภายใน ส นป น ระบบ 3G จะเก ดข นอย างเต มร ปแบบในประเทศไทย ค ณช ช ย วช รบรรจง ประธานชมรมไอท ของสมาคมประก น ว นาศภ ย กล าวท งท าย ºÃÃÂÒ ÒÈã¹ËŒÍ Èٹ ÅÒ ÒûÃÐÊÒ¹ Ò¹ «Öè Ó˹ŒÒ Õè»ÃÐÊÒ¹ Ò¹ Ñºà ŒÒ˹ŒÒ Õèà ÅÁ»ÃРѹÍغÑμÔàËμØ Ò Ã Â¹μ ÕèÍÂÙ ³ Ê Ò¹ Õèà Ô ÍغÑμÔàËμغ¹ ŒÍ ¹¹ 17

18 ËÅÒ Ô ÃÃÁ CSR ÃЪѺ ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ 4 ÁÔ Ø¹Ò¹ 2554 Japanese Corporate Golf Day ÃÑé Õè 8 เพ อกระช บความส มพ นธ ก บกล มล กค าญ ป น ร โก จ งจ ดก จกรรม Ricoh Exclusive Japanese Golf Day 2011 ณ ธนา ซ ต กอล ฟ แอนด สปอร ต คล บ จ.สม ทรปราการ โดยหล งลงทะเบ ยน ม ก จกรรม One Putt One Bonus ช งรางว ลเล กๆ น อยๆ ก อนร วมร บประทาน อาหารกลางว น จากน นเร มออกรอบโชว วงสว ง ตามด วยการร วมร บประทาน อาหารเย น พร อมชมการแสดงบนเวท ประกอบด วยรำไทย และจ กรยานผาดโผน ท ท งสน กและต นเต น และป ดท ายด วยการมอบรางว ล ท ง Flight A, B และ C และท สำค ญม การจ บรางว ล เพ อมอบของท ระล กให ล กค าได ร วมสน กตลอด รายการ 18

19 Customer Focus 21 Ã Ò Á 2554 Exclusive Symphonic Night by RICOH บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด นำโดย มร.จ เล ยน ไฟรเอ ด ประธานกรรมการบร หาร จ ดงานเล ยงขอบค ณล กค าท เป นค ค า ของบร ษ ทด วยด เสมอมา ภายใต ช องาน Exclusive Symphonic Night by RICOH ณ Water Library ร านอาหารโมเด ร น สไตล ฝร งเศสกลางจามจ ร สแควร ซ ง นอกเหน อบรรยากาศร านท สวยงามและ อาหารเล ศรสแล ว ในงานน ย งม วง Vie Trio น กดนตร คลาสส กฝ ม อระด บประเทศ จากจ เอ มเอ มแกรมม มาร วมสร างส ส น บรรเลงเพลงข บกล อม ซ งได ร บการตอบร บ ท ด จากล กค าเป นอ นมาก 19

20 س ѹ ÃÒ ºÙÃ³Ä É àå Ò Ô Òà ³Ð ÃÃÁ ÒÃ Ó ÑºáÅÐÊ àêãôá ÒûÃРͺ Øà ԻÃРѹÀÑ (»À.) Ê àêãôáãëœà Ô ÇÒÁÁÑè¹ Ñº ØÃ Ô áåðªõçôμ ÍÀÒÃ Ô Í»À. ธ รก จประก นภ ยน บเป นกลไกหล กสำค ญอย างหน งท ช วยสร างให เก ดความม นคง และความม นใจในการ ดำเน นช ว ต รวมท งการดำเน นธ รก จ และเพ อให ธ รก จประก นภ ยได ดำเน นงานไปในแนวทางท เหมาะสม และ ดำเน นงานไปได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได ม การจ ดต งหน วยงานหน งข นมาเพ อการกำก บด แล ซ งหน วยงานน ม ช อว า สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย น นเอง สำน กงานคณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย (คปภ.) จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต คณะกรรมการกำก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย พ.ศ เม อว นท 1 ก นยายน 2550 โดย คปภ. ม หน าท ให การกำก บ ส งเสร ม และพ ฒนาการประกอบธ รก จประก นภ ย และค มครองส ทธ ประโยชน ของประชาชนด านการประก นภ ย เพ อให ธ รก จประก นภ ยม เสถ ยรภาพ ม ความเข มแข ง และม ข ดความสามารถพร อมร บความท าทายในอนาคต 20 แผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ค ณจ นทรา บ รณฤกษ เลขาธ การคณะกรรมการกำก บและส งเสร ม การประกอบธ รก จประก นภ ย ได กล าวว า สำน กงาน คปภ. ได ร เร ม ให ม การจ ดทำแผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) เพ อกำหนดท ศทางการพ ฒนาธ รก จประก นภ ยให ม เสถ ยรภาพ ม ความเข มแข ง เป นมาตรฐานสากล และเตร ยมความพร อม ต อการเป ดเสร ธ รก จประก นภ ยในอนาคต โดยม งเน นการสร าง ความเช อม นและตระหน กถ งความสำค ญของการประก นภ ยให ก บ ประชาชน ซ งแผนพ ฒนาการประก นภ ย ฉบ บท 2 ได กำหนด แนวทางการดำเน นการไว 4 มาตรการสำค ญด งน มาตรการท 1 : การเสร มสร างความเช อม น ตระหน กถ งความ สำค ญของการประก นภ ยและการเข าถ งระบบประก นภ ย ของประชาชนท กระด บ ม งเน นให ประชาชนตระหน กและเข าใจ ถ งประโยชน ของการประก นภ ย สามารถเล อกใช การประก นภ ย เป นเคร องม อบร หารความเส ยงได อย างเหมาะสม ผ านการส งเสร ม พ ฒนาผล ตภ ณฑ ประก นภ ย ให ม ร ปแบบหลากหลายสอดคล อง ก บความต องการของประชาชนท กระด บ มาตรการท 2 : การเสร มสร างเสถ ยรภาพของระบบประก นภ ย การเสร มสร างเสถ ยรภาพของธ รก จประก นภ ย เพ อให บร ษ ท ประก นภ ยม ความม นคงทางการเง น ม ข ดความสามารถพร อม แข งข น พร อมร บความท าทายในอนาคต ธ รก จประก นภ ย น บเป นกลไกหล กสำค ญอย างหน ง ท ช วยสร างให เก ดความม นคงและความม นใจ ในการดำเน นช ว ต รวมท งการดำเน นธ รก จ มาตรการท 3 : การเพ มมาตรฐานการให บร การ และ การค มครองส ทธ ประโยชน ของประชาชนด านการประก นภ ย เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หาร จ ดการเก ยวก บการชดใช ค าส นไหมทดแทนของประชาชนให ได ร บความเป นธรรม และ ยกระด บกระบวนการระง บข อพ พาทด วยความรวดเร ว มาตรการท 4 : การส งเสร มโครงสร างพ นฐานด านการ ประก นภ ย โดยสน บสน นการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ท จำเป น สำหร บระบบประก นภ ย ไม ว าจะเป นการส งเสร มศ กยภาพด าน บ คลากรประก นภ ย ระบบฐานข อม ลท จำเป น กฎหมายว าด วย การประก นภ ย และการจ ดต งศ นย กลางพ ฒนาความร ด าน การประก นภ ยให ก บบ คลากรประก นภ ย แผนสำน กงาน คปภ. (Corporate Plan) พ.ศ สำน กงาน คปภ. ได จ ดทำแผนสำน กงาน คปภ. (Corporate Plan) ระยะเวลา 5 ป ระหว างป พ.ศ เพ อรองร บการ ดำเน นการตามแผนพ ฒนาประก นภ ย ฉบ บท 2 (พ.ศ ) ด งน มาตรการหล กตามแผนสำน กงาน คปภ. พ.ศ Pillar I : เสร มสร างความเช อม นและการเข าถ งระบบ ประก นภ ย เสร มสร างความร ด านการประก นภ ยให ก บประชาชน และพ ฒนาร ปแบบของกรมธรรม ประก นภ ย ให สอดคล องก บความ ต องการของประชาชนในแต ละกล ม และช องทางการจำหน าย ท เข าถ งประชาชนได ง าย โดยเฉพาะการพ ฒนากรมธรรม ประก นภ ย รายย อย (ไมโครอ นช วร นส ) เพ อเป นการสน บสน นให ประชาชน ผ ม รายได น อยหร อปานกลางได เข าถ งระบบการประก นภ ย เป นการช วยแบ งเบาภาระทางการเง นของผ เอาประก นภ ย

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด

ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการดำเน

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๖๕ ป ของการครองราชย พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วทรงสนพระราชหฤท ย ในการศ กษาของพสกน กรเป นอย างย ง ทรงม พระราชปณ ธานท จะให การ ศ กษาแก ประชาชนอย างท วถ งและ ม

More information

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน : บรรณาธ การ : พรรณท พย เพชรมาก เร ยบเร ยง : เสาวล กษณ สมส ข : ณ ฏฐพล จ ระสก ลไทย พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2550 จำนวนพ มพ : 1,500 เล ม ประสานการผล ต : จ รวรรณ ช ชำนาญ ผล ตโดย : สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

รายงานฉบ บอ นๆ ก อนหน าน

รายงานฉบ บอ นๆ ก อนหน าน บร ษ ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย ได จ ดพ มพ รายงานส งแวดล อมข นคร งแรกใน ป 2545 ถ งแม ในป ท ผ านๆ มาจะม ข อม ลเก ยวก บประเด นด านส งแวดล อมและส งคมอย ในรายงาน แล วก ตาม ในป น ช อรายงานของเราได ถ กเปล ยนเพ

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร กร งเทพฯ มหานครแห งความน าอย อย างย งย น

แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร กร งเทพฯ มหานครแห งความน าอย อย างย งย น แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร กร งเทพฯ มหานครแห งความน าอย อย างย งย น แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ระยะ ป (พ.ศ. 55-56) กร งเทพฯ มหานครแห งความน าอย อย างย งย น คำนำ ในช วงระยะเวลากว า 0 ป ท ผ านมา กร งเทพมหานครได ม

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

คณะทำงาน. Law Enforcement :

คณะทำงาน. Law Enforcement : คำนำ อ ตราการเส ยช ว ตของประชาชนจากอ บ ต เหต จราจรในประเทศไทยม ส งมากต ดอ นด บต นๆของโลกประมาณ 10 ป แต กำล งลดลงด วยความร วมม อของภาค หลายหน วยงาน ท กว นน อ บ ต เหต จราจรฆ าคนไทยตายมากกว า อาชญากรรม 4-5

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม *

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ** รศ.ดร. โสภาร ตน จาร สมบ ต บทค ดย อ น บต งแต การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ. 2535 ท ประกาศให ม เขตควบค มมลพ ษ เพ อจ

More information

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ 80 ล านดวงใจ ร วมก น ทำด เพ อพ อ ตลอด 80 ว น ทำด ทำได เด ยวน เร มง ายๆ ได ท กว น และตลอดไป ค ม อแนวทางทำด

More information

การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย

การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย IUCN หร อ องค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต ไอ ย ซ เอ น (IUCN, the International Union for Conservation

More information

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน พ มพ คร งท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ.2555 ท ปร กษา นพ.อำพล จ นดาว ฒนะ กองบรรณาธ การ อรพรรณ ศร ส ขว ฒนา น ต ธร ธนธ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน คำนำ ในสภาวะป จจ บ น ปร มาณการใช พล งงานของประเทศม ความต องการใช พล งงานส งข นท ก ๆ ป น บเป นภาระหน กต อฐานะการเง น การลงท นของประเทศท ต องจ ดหาพล งงานให เพ ยงพอและเหมาะสมตามความต องการของประเทศ นอกจาก

More information

Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ

Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ Áҵà ҹÈٹ à ç àåç áë ªÒµÔ : Ù Á Í Òà Óà¹Ô¹ Ò¹µÒÁÁҵà ҹ ÊÓ¹Ñ Ò¹Ê àêãôáêçñê ÔÀÒ¾áÅÐ¾Ô Ñ É à ç àâò窹 ¼ÙŒ ŒÍÂâÍ ÒÊ áåð¼ùœêù ÍÒÂØ (Ê.) ÃÐ ÃÇ ÒþѲ¹ÒÊÑ ÁáÅÐ ÇÒÁÁÑè¹ Í Á¹ØÉ (¾Á.) มาตรฐานศ นย เด กเล กแห งชาต

More information

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร คำนำ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กรในป จจ

More information

ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว

ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว งและโอกาส พ นธก จ องค กรช วยเหล อเด กแห งประเทศสว เดนต อส เพ

More information

â Ã ÒÃ ÇÒÁÁÑè¹ ÈÖ ÉÒ (Security Studies Project)

â à Òà ÇÒÁÁÑè¹ ÈÖ ÉÒ (Security Studies Project) â à Òà ÇÒÁÁÑè¹ ÈÖ ÉÒ (Security Studies Project) â à Òà ÇÒÁÁÑè¹ ÈÖ ÉÒàÃÔèÁ Öé¹ Ò ÇÒÁÁØ»ÃÐÊ Õè Ð ÅÍ Ñ µñé Ôé á Œ ŒÒ¹ ÇÒÁÁÑè¹ (Security Think Tank) Öé¹ã¹ÊÑ Áä  ŒÇ ÇÒÁµÃÐË¹Ñ Ç Ò ÊÀÒÇÐ áç ÅŒÍÁ ŒÒ¹ ÇÒÁÁÑè¹

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา 2007 สารบ ญ จ ตว ญญาณแห งลอร อ ล คำน ยม โดย เซอร ล นด เซย โอเวน โจนส และ ชอง พอล เอกอน คำน ยม โดย คณะกรรมการการจ ดการ ว ธ การใช จรรยาบรรณฉบ บน การเคารพซ งก

More information

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND โครงข ายข อม ลเหน อระด บ เช อมโยงอ นเทอร เน ตความเร วส งท ด ท ส ดด วยเทคโนโลย Wireline และ Wireless เป นถนนโทรคมนาคมเช อมโยงท กพ นท ส งตรงการส อสารท มากกว าและด กว

More information