รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ และ แผนการบร หารความเส ยงประจาป งบประมาณ 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ แผนการบร หารความเส ยงประจาป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ และ แผนการบร หารประจาป งบประมาณ 2556 คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม ถ นายน พ.ศ. 2556

2 คานา รายงานการควบค มภายในประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได ร บการจ ดท าข นเพ อรวบรวมผลการต ดตาม การด าเน นการตาม แผนการปร บปร งการควบค มภายใน และการบร หาร รวมท งประเม นผลส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนการบร หารระด บหน วยงาน และระด บมหาว ทยาล ย โดยการว เคราะห ป จจ ยเส ยง กาหนดก จกรรมควบค ม รวมถ งวางแผนบร หาร เพ อการป องก นและลด ให อย ในระด บท ยอมร บได รายงานฉบ บน ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการบร หาร มทส. โดยม คณะท างาน กล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร เป นผ จ ดท า (ร าง) รายงานฯ และได ร บการน าเสนอต อสภามหาว ทยาล ยเพ อทราบ ใน การประช มคร งท 3/2556 เม อว นท 30 ม ถ นายน พ.ศ คณะกรรมการบร หาร มทส. หว งเป นอย างย งว า รายงานการควบค มภายในประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จะเป น ประโยชน ต อท กหน วยงานของมหาว ทยาล ยในการนาไปปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงานเพ อให เก ด ประส ทธ ผลส งข นในป งบประมาณต อไป (ศาสตราจารย ดร.ประสาท ส บค า) อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประธานคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ก

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข สารบ ญภาพ ค สารบ ญตาราง ค ภาคผนวก ง บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 ส วนท 1 บทนา ความเป นมา หล กการบ รณาการระบบควบค มภายในเข าก บระบบการบร หาร ระบบการบร หาร ตามค ม อการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 4 ส วนท 2 รายงานผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายในและ แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) โดยหน วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (SUT-RM 6) รายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (SUT-RM 7) 7 ส วนท 3 รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ส วนท 4 แผนการบร หารประจาป งบประมาณ พ.ศ ข

4 สารบ ญภาพ ภาพท 1 ความส มพ นธ ระหว างการควบค มภายในก บการบร หารในแต ละช วงเวลา 3 ภาพท 2 ร ปแบบกระบวนการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 4 หน า ค

5 สารบ ญตาราง ตารางท 1 จานวนแผน แยกตามระด บ และระด บความสาเร จ 6 ตารางท 2 ข อม ลผลการด าเน นการตามแผนบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3 แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ แยกตามประเภทของ 13 หน า

6 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ประกาศและคาส งท เก ยวข อง - คาส งสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 9/2552 ส ง ณ ว นท 5 ต ลาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลงาน - ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เร อง นโยบายการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประกาศ ณ ว นท 24 ก นยายน พ.ศ คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 554/2554 ส ง ณ ว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 555/2554 ส ง ณ ว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 928/2554 ส ง ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เพ มเต ม - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1105/2554 ส ง ณ ว นท 28 ก นยายน พ.ศ เร อง ให กรรมการในคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร และ คณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร พ นจากตาแหน ง - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1290/2554 ส ง ณ ว นท 28 ต ลาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานบร หารประจาหน วยงาน - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1310/2554 ส ง ณ ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ เร อง เปล ยนแปลงคณะทางานบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 49/2555 ส ง ณ ว นท 17 มกราคม พ.ศ เร อง เปล ยนแปลงประธานและแต งต งรองประธาน คณะทางานบร หารประจา สาน กว ชาเทคโนโลย การเกษตร ภาคผนวก ข รายงานสร ปผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย (SUT RM 6) ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก ค รายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย (SUT RM 7) ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก ง รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายใน แบบ ปอ.1 - รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน แบบ ปอ.2 จ

7 บทสร ปสำหร บผ บร หำร คณะกรรมการบร หาร มทส. ได จ ดท ารายงานการควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจาป งบประมาณ พ.ศ โดยม สาระสาค ญด งน 1. หน วยตรวจสอบภายในได จ ดทารายงานต ดตามผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค ม ภายในและแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยพบว า แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ยจานวน 13 แผน ม ผลการดาเน นการด งน ลำด บ ท แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 1 แผนลดการบร การร บช าระเง นสดนอกสถานท เป น F สกบ. 100 จานวนมาก เช น ร บเง นค าบ าร งการศ กษาน กศ กษา Admissions และงานพระราชทานปร ญญาบ ตร 2 แผนเพ มคะแนนเฉล ยสะสมต อป ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร O/IM สววศ. 100 ให ส งข น 3 แผนการเพ มพ นศ กยภาพการว จ ยของคณาจารย และพ ฒนา O/IM สวทส. 100 สาน กว ชาส องค กรแห งความเป นเล ศ 4 แผนโครงการประชาส มพ นธ หล กส ตร มทส. O/IM สปส แผนป องก นการไม ได ร บการร บรองสถาบ นจากสภาการพยาบาล IM สวพย แผนป องก นต อการต ดเช อโรคระบาดจากการ O สวพย. 90 ปฏ บ ต งานในคล น กของน กศ กษาพยาบาล 7 แผนลดจากการให บร การระบบสารสนเทศล าช า ICT สกบ แผนการจ ดทารายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษาและการ O สสว. 80 ประมวลผลข อม ลให เสร จตามกาหนดเวลา 9 แผนลดอ บ ต เหต จากการจราจรภายในมหาว ทยาล ย HS สกน./สอส แผนให ม ปร มาณการผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอน O ศนท. 40 เพ มข น 11 แผนการป องก นอ บ ต ภ ยจากการจ ดเก บสารเคม F/HS ศควท แผนการลดความเส ยหายของสารเคม ต วอย างงานหร อเซลล ท ใช F ศควท. 25 ในการเร ยนการสอนและงานว จ ย ในพ นท ช น 4 อาคารเฉล ม พระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ (F9) 13 แผนการรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยไม ครบถ วน ซ ง อาจถ กลดทอนความน าเช อถ อลงได ICT สบวพ มหาว ทยาล ยได รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ โดยอธ การบด ม หน งส อเร อง ขอส งรายงานและการต ดตาม ผลการปฏ บ ต ตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ลงว นท 27 ธ นวาคม พ.ศ ถ งผ อ านวยการตรวจ เง นแผ นด นภ ม ภาคท 4 พร อมรายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน ณ ว นท 30 ก นยายน พ.ศ ตามแบบ ปอ. 2 ท กาหนดโดย สตง. 1

8 3. มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนบร หารระด บมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วยป จจ ยเส ยง 8 ประการ ด งน ลำด บ ป จจ ยเส ยง/สำเหต แห งควำมเส ยง ประเภทควำมเส ยง ท 1 กระแสไฟฟ าด บ กรณ เสาไฟฟ าล มจากเสาไฟฟ าเอนเอ ยง F 2 ความไม ปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการดาเน นคด F 3 งบประมาณท ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาล F 4 การเก ดกระแสไฟฟ าด บ จากสภาพสายไฟฟ าแรงส งเป นสายเปล อยท าให เก ดการ Fault O ก บระบบสายส ง 5 การไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ยโดยเฉพาะหน วยว สาหก จ O 6 ข อม ลสารสนเทศไม ครบถ วน ICT 7 จากการประมวลผลระบบสารสนเทศผ ดพลาด การบร หารการคล ง ICT 8 ความปลอดภ ยด านช ว ตและทร พย ส นของน กศ กษา HS หมำยเหต : ประเภท F = Financial and Asset Risks O = Operation Risks ICT = Information and Communication Technology Risks HS = Health and Safety Risks IM = Image and Reputation Risks 2

9 ส วนท 1 บทนำ 1.1 ควำมเป นมำ ในป พ.ศ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ได พ ฒนาหล กการก าก บด แลก จการท ด เพ อเป น ป จจ ยช ว ดความส าเร จของการบร หารงานหน วยงาน และสถาบ นอ ดมศ กษาของไทยได น าหล กการก าก บด แล ก จการท ด ด งกล าวมาใช ในองค กรเพ อส งเสร มให องค กรม ความโปร งใส พน กงานม ความซ อส ตย และม ความใส ใจในงาน ต อมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) ได ก าหนดค ม อ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานตามค าร บรองประจ าป งบประมาณ เพ อเผยแพร ให แก สถาบ นอ ดมศ กษาใช เป น แนวทางในการด าเน นงานตามต วช ว ดในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าหร บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ม การจ ดท ารายงานการปร บปร งการควบค มภายในเป นคร งแรกในป งบประมาณ พ.ศ ซ งเป นการ ด าเน นการตามร ปแบบท คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นก าหนด ต อมาในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานร บรองค ณภาพมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ได เพ ม การบร หาร เป นต วบ งช ใหม ประกอบก บคณะผ บร หารมหาว ทยาล ยได ตระหน กถ งหล กการบร หารก จการท ด จ งได พ ฒนา ระบบการบร หารข น พร อมจ ดท าค ม อการบร หารของมหาว ทยาล ยซ งประกาศใช ในเด อน ม ถ นายน พ.ศ.2552 และม การด าเน นการตามค ม อด งกล าวต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ นอกจากน ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา มหาว ทยาล ย ระยะ 10 ป (พ.ศ ) และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) คณะกรรมการบร หารของมหาว ทยาล ยจ งได ทบทวนและปร บปร งค ม อการบร หารของ มหาว ทยาล ยโดยการจ ดทา ค ม อการบร หารของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ปร บปร งคร งท 1) ข นซ ง จ ดพ มพ ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บแผนด งกล าว รายงานการควบค มภายในและแผนการบร หารความ เส ยงฉบ บน ได ร บการจ ดท าข นเพ อแสดงการด าเน นการด านการควบค มภายในและการบร หารจ ดการด านความ เส ยงของมหาว ทยาล ยในป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) ตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หล กกำรบ รณำกำรระบบควบค มภำยในเข ำก บระบบกำรบร หำรควำมเส ยง หล กการของระบบการควบค มภายในและระบบการบร หาร ม ว ตถ ประสงค ร วมก นค อ การให ความส าค ญก บการจ ดการอย างเป นระบบ ซ งแนวทางระบบการบร หารเน นการบร หาร เหต การณ ในอนาคต แต ระบบการควบค มภายในเป นเร องของการบร หารในการท างานตามกระบวนการ/ ระเบ ยบ/ค ม อการปฏ บ ต งานเป นเหต การณ ท เก ดข นในป จจ บ น ด งภำพท 1 3

10 ระด บ ระด บ ท ยอมร บได ก อนการควบค ม ภายใน การควบค ม ภายใน หลงเหล อ หล งการ ควบค มภายใน การควบค ม ภายใน แผนการบร หาร คงเหล อ ท ยอมร บได ท ม อย ตามปกต ภายหล ง การควบค มภายใน ท ยอมร บได ชน ดของ ภำพท 1 : ควำมส มพ นธ ระหว ำงกำรควบค มภำยในก บกำรบร หำรควำมเส ยงในแต ละช วงเวลำ ท มา : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) จาก ระบบการควบค มภายในและระบบการบร หารม ขอบเขตครอบคล มการด าเน นการท แตกต างก นด งน กำรควบค มภำยใน ใช ส าหร บการบร หารงานประจ า งานเอกสารเช งธ รการ ย ดต ดร ปแบบ กระบวนการ เป นเหต การณ ท เก ดข นตามภาวะปกต ของการทางานตามค ม อการปฏ บ ต งาน/กระบวนการในการ ปฏ บ ต งานทางการเง นและการด าเน นงาน หากผ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบและข นตอนการปฏ บ ต งานย อม ก อให เก ดความผ ดพลาด ข อม ลสารสนเทศของระบบการควบค มภายในจะแสดงเป นเอกสารรายงานต วเลข ทางการเง น การบ ญช เน นเอกสารท เก ดจากระบบงาน ว ตถ ประสงค ด าเน นการระบบการควบค มภายใน ต องการร กษาและพ ฒนาระบบควบค มการทางานให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ กำรบร หำรควำมเส ยง หมายถ งกระบวนการท มหาว ทยาล ยจ ดให ม ข น เพ อบร หารจ ดการโอกาสของ เหต การณ ท จะเก ดข นและส งผลกระทบต อการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย เป นการประเม นท ก อให เก ดความเส ยหาย หร ออ นตรายในกระบวนการท างาน เพ อป องก นไม ให เก ดการส ญเส ยในอนาคต เม อ ค นพบท ยอมร บไม ได หน วยงานต องดาเน นการลด หร อถ ายโอน ซ งการด าเน นการจ ดการของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ด าเน นการตามค ม อการ บร หารท มหาว ทยาล ยก าหนดข นครอบคล มการทบทวนระบบการควบค มภายในท ม อย ให ม ความ เข มแข ง ม ประส ทธ ภาพ เพ อลดความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งาน โดยระบบการบร หารของ 4

11 มหาว ทยาล ยกาหนดให ม การประเม นเหต การณ ท อาจจะเก ดข น พ จารณาว ธ การจ ดการท เหมาะสม เพ อจาก ดให อย ในระด บท ยอมร บได 1.3 ระบบกำรบร หำรควำมเส ยง ตำมค ม อกำรบร หำรควำมเส ยงของมหำว ทยำล ยเทคโนโลย ส รนำร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได บ รณาการระบบการควบค มภายในเข าเป นส วนหน งของการบร หารความ เส ยง โดยในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยฯ ได จ ดท าค ม อการบร หารข นเพ อใช ในการ ด าเน นการบร หารให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และได ทบทวนและม การและปร บปร งค ม อการ บร หารของมหาว ทยาล ย ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะ 10 ป (พ.ศ ) และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดร ปแบบกระบวนการบร หารออกเป น 10 ข นตอน ด งน ข นท 1 การจ ดโครงสร างการบร หารของมหาว ทยาล ย ข นท 2 ข นท 3 ข นท 4 ข นท 5 ข นท 6 ข นท 7 ข นท 8 ข นท 10 การกาหนดกรอบการปฏ บ ต การระบ ป จจ ยเส ยง การระบ ค าโอกาสของ และค าผลกระทบ การประเม น การกาหนดระด บท ยอมร บได การระบ ว ธ การจ ดการท เหมาะสม การจ ดทาแผนการบร หาร การจ ดทารายงานผลการบร หาร ประจาป งบประมาณ และขอความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ข นท 9 การต ดตาม ประเม นผล แผนการ บร หาร ภำพท 2 : ร ปแบบกระบวนกำรบร หำรควำมเส ยง ของมหำว ทยำล ยเทคโนโลย ส รนำร ท มา : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร. (2554). ค ม อการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ปร บปร งคร งท 1). นครราชส มา: โคราชมาร เก ตต ง. 5

12 ในการด าเน นการรวบรวมข อม ล มหาว ทยาล ยฯ ได ใช แบบเอกสารตามท ก าหนดในค ม อการบร หารความ เส ยง (ฉบ บปร บปร ง) แต ย งคงสาระท ส าค ญตามเกณฑ ของส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น และต วบ งช ของ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 6

13 ส วนท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรปร บปร งกำรควบค มภำยใน และแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ (1 ต ลำคม ก นยำยน 2555) โดย หน วยตรวจสอบภำยใน หน าท ของหน วยตรวจสอบภายในตามท กาหนดในค ม อการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประกอบด วย 1) สอบทานการด าเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และประเม นผล ความส าเร จในการด าเน นการตามแผนการบร หารของท กหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยและ 2) จ ดท ารายงานผลการสอบทานและการประเม นผลส าเร จ น าเสนอคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ย และคณะทางานบร หารประจาหน วยงาน เพ อทราบ ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ หน วยตรวจสอบภายใน ได ต ดตามผลการด าเน นการตามแผนการ ปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารโดยม ผลสร ป ด งน 2.1 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรปร บปร งกำรควบค มภำยใน ระด บหน วยงำน ประจำป งบประมำณ พ.ศ (SUT - RM 6) ตามท หน วยงานภายในมหาว ทยาล ย จานวน 32 หน วยงาน ได เสนอแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ตามแบบเอกสาร SUT RM 2 จ านวน 192 แผน หน วยตรวจสอบภายในได จ ดท ารายงานแผนการปร บปร ง การควบค มภายใน ระด บหน วยงาน ตามแบบเอกสาร SUT RM 6 เพ อสอบทานการด าเน นการตามแผนการ ปร บปร งการควบค มภายในด งกล าว ผลการดาเน นการสร ปได ตามค าคะแนนระด บท ยอมร บได แต ละ ประเภท ค อระด บน อยถ งปานกลางม ค า ต งแต 1 6 และระด บส งหร อส งมาก ม ค าคะแนนระด บต งแต 6 ข นไป ด งน ตำรำงท 1 : จำนวนแผน แยกตำมระด บควำมเส ยง และระด บควำมส ำเร จ ระด บ จานวน แผน จานวน หน วยงาน จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ไม ม ความสาเร จ 100 % % < 80 % (39%)* 49 (33%)* 39 (26 %)* 3 (2%)* > (23%)* 10 (23%)* 21 (49 %)* 2 (5%)* *ร อยละของจานวนแผน 7

14 2.2 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ (SUT RM 7) คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได อน ม ต แผนการบร หาร ตามท หน วยงานเสนอ เป นแผนการบร หารระด บหน วยงาน ตามแบบเอกสาร SUT RM 4 จ านวน 33 แผน จาก 32 หน วยงาน เป นแผนการบร หารระด บมหาว ทยาล ยจ านวน 13 แผน จาก 10 หน วยงาน โดยหน วยตรวจสอบภายในได จ ดทารายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บ มหาว ทยาล ย ตามแบบเอกสาร SUT RM 7 เพ อสอบทานการด าเน นการตามแผนด งกล าว และพบว าจาก แผนจานวน 13 แผนม การด าเน นการได ส าเร จร อยละ 100 จ านวน 5 แผน (ค ดเป นร อยละ 38) ด าเน นการได ส าเร จร อยละ จ านวน 4 แผน (ค ดเป นร อยละ 31) และด าเน นการได ส าเร จน อยกว าร อยละ 75 จานวน 4 แผน (ค ดเป นร อยละ 31) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตำรำงท 2 ตำรำงท 2 : ผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง 1 แผนลดควำมเส ยงกำรบร กำรร บชำระเง นสดนอกสถำนท เป นจำนวนมำก เช น ร บเง นค ำบำร งกำรศ กษำน กศ กษำ Admissions และงำนพระรำชทำนปร ญญำบ ตร ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) F สกบ. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน หน วยตรวจสอบภายใน ได สอบทานแผนลดการบร การร บชาระเง นสดนอกสถานท ของส วนการเง น และบ ญช แล ว พบว าส วนการเง นและบ ญช ได ดาเน นการ ด งน 1. ถ ายโอนการร บชาระเง นค าเช าช ดคร ย สาหร บงานพระราชทานปร ญญาบ ตรป การศ กษา 2554 โดยสมาคม เทคโนโลย ส รนาร เป นผ ดาเน นการ 2. การร บเง นบาร งการศ กษา น กศ กษา Admissions จะดาเน นการโดยผ านธนาคารในป การศ กษา แผนเพ มคะแนนเฉล ยสะสมต อป ของน กศ กษำระด บปร ญญำตร O/IM สววศ. 100 ให ส งข น ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 น กศ กษาปร ญญาตร ของสาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร ม คะแนนเฉล ยสะสมต อป เท าก บ 2.29 เพ มจากป การศ กษา 2553 จานวน แผนกำรเพ มพ นศ กยภำพกำรว จ ยของคณำจำรย และพ ฒนำ สำน กว ชำส องค กรแห งควำมเป นเล ศ O/IM สวทส. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ป การศ กษา 2554 คณาจารย ของสาน กว ชาเทคโนโลย ส งคม ได พ ฒนาศ กยภาพการว จ ย ด งม ผลงานด งน 1. ผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และนานาชาต จานวน 25 บทความ ค ดเป นส ดส วน 0.54 บทความ ต อคน (ซ งม จานวนเพ มข นเม อเปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2553) 2. ดารงตาแหน งทางว ชาการ ผศ. จานวน 7 คน รศ. จานวน 6 คน ค ดเป นร อยละ และ ตามลาด บ 8

15 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 3. อย ระหว างการพ จารณากาหนดตาแหน งทางว ชาการจานวน 4 คน (รศ. 1 คน/ ผศ. 3 คน) 4. ร บรางว ลด านการสอนและว จ ย ด งน 4.1 พน กงานด เด นสายว ชาการด านการสอน ประจาป การศ กษา 2554 จานวน 1 คน 4.2 ได ร บรางว ลชนะเล ศบทความว จ ย เร อง "การพ ฒนาโมเดลสมการโครงสร างการคงอย ของน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร " ในการประกวดผลงานว ชาการ ในการส มมนาเคร อข ายระบบ ทะเบ ยนน กศ กษา และประมวลผลการศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาท วประเทศ คร งท 6 ประจาป 2554 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ธ นวาคม 2554) 4.3 ได ร บรางว ลว ทยาน พนธ ระด บด จากสภาว จ ยแห งชาต ประจาป 2554 ว ทยาน พนธ ระด บด ษฎ บ ณฑ ต เร อง "การพ ฒนาเค าร างเมทาดาทาสาหร บการจ ดการเอกสารใบลานท อย ในร ปด จ ท ล" และได ร บประกาศน ยบ ตรเช ดช เก ยรต ค ณ และเง นรางว ล 50,000 บาท (ม นาคม 2555) 5. ในป การศ กษา 2555 สาน กว ชาฯ ม แผนการส งเสร มการพ ฒนาคณาจารย เช งร ก แบบม ส วนร วมระหว าง สาขาว ชาก บสาน กว ชาผ านแผนการพ ฒนารายบ คคล เพ อพ ฒนาผลการดาเน นงานให เป นร ปธรรมและ ต อเน อง 4 แผนโครงกำรประชำส มพ นธ หล กส ตร มทส. O/IM สปส. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน จากการต ดตามแผนโครงการประชาส มพ นธ หล กส ตร มทส. ส วนประชาส มพ นธ ได ดาเน นการ ด งน 1. ด าเน นการจ ดก จกรรมประชาส มพ นธ หล กส ตรส ญจรไปย งโรงเร ยนต าง ๆ ในเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง โดย ร วมก บศ นย บร การการศ กษา และส าน กว ชาว ศวกรรมศาสตร จ ดต งหน วยประชาส มพ นธ เช งร ก เพ อการประชาส มพ นธ หล กส ตรเป นการเฉพาะ 2. จ ดน ทรรศการส ญจรตามโรงเร ยนต าง ๆ ในงานส ปดาห ว ชาการในจ งหว ดนครราชส มาและใกล เค ยง จ านวน 11 คร ง 3. ผล ตส อส งพ มพ อาท แผ นพ บและโปสเตอร ประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา เพ อ ช แจงทาความเข าใจก บน กเร ยนและผ ปกครอง ในช วงระยะเวลาร บสม ครน กศ กษาโควตา เด อนกรกฎาคม ถ งเด อนส งหาคม พ.ศ ผล ตส อว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน โดยการผล ตรายการ 8 รายการ ป อนสถาน ว ทย เพ อการศ กษา มทส. FM MHz รวมถ งคล นหล กในจ งหว ดนครราชส มา และใกล เค ยง 5. จ ดทาโครงการน กศ กษาอาสาประชาส มพ นธ หล กส ตร โดยสน บสน นงบประมาณ ส อประชาส มพ นธ ของท ระล ก ช ดน ทรรศการส าหร บน กศ กษาร นพ เพ อน าไปประชาส มพ นธ ให ก บร นน องท โรงเร ยน ในช วงป ด เทอม โดยในป งบประมาณ พ.ศ ม น กศ กษาอาสาประชาส มพ นธ หล กส ตรเข าร วมโครงการจ านวน 195 แห ง จ ดช ดน ทรรศการร วมประชาส มพ นธ จานวน 99 แห ง 6. จ ดก จกรรม Campus Tour และ Open House ในโอกาสต าง ๆ เช น ก จกรรมการส มภาษณ น กศ กษา ประเภทโควตา ก จกรรมการส มภาษณ น กศ กษาประเภท Admissions ก จกรรมเป ดบ านในงานน ทรรศการ ตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา การประช มคร แนะแนว 7. การเป นเจ าภาพจ ดงานน ทรรศการตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา "เล อกเส นทาง สร างอนาคต บนถนนสาย อ ดมศ กษา" ณ อาคารส รพ ฒน 2 ม สถาบ นอ ดมศ กษาเข าร วม 71 แห ง น กเร ยนร วมก จกรรม 14,000 คน นอกจากน ย งได เข าร วมจ ดน ทรรศการตลาดน ดหล กส ตรในภ ม ภาคต างๆ ท วประเทศ อาท ม.เช ยงใหม ม.ขอนแก น ม.เกษตรศาสตร ม.สงขลานคร นทร และ ม.อ บลราชธาน เป นต น 9

16 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 5 แผนป องก นกำรไม ได ร บกำรร บรองสถำบ นจำกสภำกำรพยำบำล IM สวพย. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ร บอาจารย ใหม ได ครบ 6 คน แบ งเป น อาจารย ปร ญญาเอก 4 คน ปร ญญาโท 2 คน และได ร บรองสถาบ นจากสภาการพยาบาลเป นป ท 4 ในป การศ กษา 2555 จะร บการประเม น สถาบ นตามเกณฑ สถาบ นเก าท ม น กศ กษาจบ ฉะน น ด านน จะหมดไป 6 แผนป องก นควำมเส ยงต อกำรต ดเช อโรคระบำดจำกกำร O สวพย. 90 ปฏ บ ต งำนในคล น คของน กศ กษำพยำบำล ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 น กศ กษาพยาบาลศาสตร ช นป ท 2 และ 3 ได ร บการฉ ดว คซ นป องก นไวร สต บอ กเสบบ และป องก นไข หว ดใหญ H1N1 ครบท กคน น กศ กษาได ร บอ บ ต เหต เข มท มน วม อ 3 คน ได ร บการตรวจตามข นตอน ไม พบการต ดเช อ 7 แผนลดควำมเส ยงจำกกำรให บร กำรระบบสำรสนเทศล ำช ำ ICT สกบ. 90 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน เน องจากระบบสารสนเทศบร หารการคล งท พ ฒนาย งไม ครบถ วนท กก จกรรม จ งต องม การบ นท กรายการท งระบบ เด มและท กาล งพ ฒนา ทาให เก ดความล าช าในการบ นท กบ ญช 8 แผนกำรจ ดทำรำยงำนผลกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำและ O สสว. 80 กำรประมวลผลข อม ล ให เสร จตำมกำหนดเวลำ ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ฝ ายว ชาการ งานประก นค ณภาพการศ กษา ได จ ดประช มช แจงทาความเข าใจก บหน วยงานเป นระยะๆ เพ อเน นย า ให ตรวจสอบข อม ลให ถ กต องและเป นป จจ บ น พร อมกาช บให ส งข อม ลตามกาหนดเวลา 9 แผนลดอ บ ต เหต จำกกำรจรำจรภำยในมหำว ทยำล ย HS สกน. / สอส. 75 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน งานบร การและสว สด การน กศ กษาได ด าเน นการจ ดก จกรรมให ความร แก น กศ กษาอย างต อเน อง รวมท งการจ ด บอร ดและจ ดทาโปสเตอร ให ความร เก ยวก บการข บข อย างปลอดภ ย ส งเสร มให น กศ กษาจ ดก จกรรมจ ตอาสา แม ว าจะม การจ ดก จกรรมให เป นไปตามแผนการบร หาร 10 แผนให ม ปร มำณกำรผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อกำรเร ยนกำรสอน O ศนท. 40 เพ มข น ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ได ม ปร มาณการผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอนเพ มข น 11 แผนกำรป องก นอ บ ต ภ ยจำกกำรจ ดเก บสำรเคม F/HS ศควท. 25 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรการควบค มเบ องต น โดยด าเน นการจ ดเก บสารเคม แต ละ ประเภทแยกจากก น เพ อป องก นการทาปฏ ก ร ยาก น โดยของบประมาณดาเน นการในป งบประมาณ พ.ศ

17 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง 12 แผนกำรลดควำมเส ยหำยของสำรเคม ต วอย ำงงำนหร อเซลล ท ใช ในกำรเร ยนกำรสอนและงำนว จ ย ในพ นท ช น 4 อำคำร เฉล มพระเก ยรต 72 พรรษำ บรมรำช น นำถ (F9) ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) F ศควท. 25 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรการควบค มภายในเบ องต น ในการเตร ยมเคล อนย ายสารเคม หร อต วอย างท จ าเป นเพ อน าไปฝากเก บท ท ม ต เก บ ต แช ในการร กษาอ ณหภ ม โดยของบประมาณด าเน นการใน ป งบประมาณ พ.ศ แผนกำรรวบรวมข อม ลสำรสนเทศด ำนงำนว จ ยไม ครบถ วน ซ งอำจถ กลดทอนควำมน ำเช อถ อลงได ICT สบวพ. 10 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ม ค าส ง มทส. ท 488/2555 ลงว นท 30 พฤษภาคม 2555 เร อง แต งต งคณะท างานเฉพาะก จเพ อพ ฒนาระบบ สารสนเทศด านการว จ ย ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ซ งได ก าก บด แลการรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยให ครบถ วนมากข น ข อส งเกต ป จจ ยเส ยงข อ 13 ม ผลสาเร จเพ ยงร อยละ 10 ซ งเป นระบบฐานข อม ลการว จ ยของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ค างการด าเน นการมาต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ซ งเห นควรให ด าเน นการให แล ว เสร จโดยเร วต อไป หมำยเหต หน วยงานผ ร บผ ดชอบ สกบ. = ส วนการเง นและบ ญช สววศ. = สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร สวทส. = สาน กว ชาเทคโนโลย ส งคม สปส. = ส วนประชาส มพ นธ สวพย. = สาน กว ชาพยาบาลศาสตร สสว. = ส วนส งเสร มว ชาการ สกน. = ส วนก จการน กศ กษา สอส. = ส วนอาคารสถานท ศนท. = ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สบวพ. = สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ศควท. = ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11

18 ส วนท 3 รำยงำนกำรควบค มภำยในตำมระเบ ยบคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ นด น ว ำด วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบค มภำยใน พ.ศ ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ก าหนดให หน วยร บตรวจอ นรวมถ งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ด าเน นการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของตนเอง และจ ดท าหน งส อร บรองการจ ดวางระบบการควบค มภายในต อคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (คตง.) อย างน อยป ละ 1 คร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ประกอบก บส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น (สตง.) ได ส งหน งส อแนวทาง : การจ ดวางระบบการควบค มภายในและการประเม นผลการควบค มภายใน โดย ปร บลดแบบฟอร มและร ปแบบการจ ดท ารายงานตามระเบ ยบฯ ก บท งม ข อแนะน าว า หน วยร บตรวจท ม การ ประเม นผลการควบค มภายในและร ปแบบการประเม นของตนเองใช อย แล ว ให ประเม นผลการควบค มภายใน ตามท ปฏ บ ต อย และจ ดทาหน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายในส ง คตง. เพ ยงฉบ บเด ยว ด งน นใน ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยฯ จ งได ด าเน นการรายงานการควบค มภายในตามเอกสารของ สตง. ด งน 1. หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายใน (แบบ ปอ.1) 2. รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน (แบบ ปอ.2) ท ง 5 องค ประกอบ ด งน 1) สภาพแวดล อมของการควบค ม (Control environment) 2) การประเม น (Risk assessment) 3) ก จกรรมการควบค ม (Control activities) 4) ข อม ลสารสนเทศและการส อสาร (Information and communication) 5) การต ดตามตรวจสอบ (Monitoring) รายละเอ ยดด งภำคผนวก ง ซ งมหาว ทยาล ยฯ ได ม การดาเน นการครบตามองค ประกอบการควบค ม ภายใน ตามท คตง. กาหนดไว 12

19 ส วนท 4 แผนบร หำรควำมเส ยงประจำป งบประมำณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได จ ดท าแผนการบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยได แต งต งคณะท างานบร หาร ประจ าหน วยงาน ท งระด บศ นย สถาบ น ส าน กว ชา และส วนงาน รวมจ านวน 34 หน วยงาน และก าหนดให หน วยงานด งกล าวว เคราะห ป จจ ยเส ยงของหน วยงานและน าเสนอ แผนการบร หารของหน วยงานต อคณะกรรมการกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค ม ภายในและแผนการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ซ งท าหน าท กล นกรองและสร ปแผนการ บร หารระด บมหาว ทยาล ย น าเสนอต อคณะกรรมการบร หาร มทส. ซ งแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ยท ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารจ กได ร บการน าเสนอ ต อสภามหาว ทยาล ยเพ อทราบต อไป แผนกำรบร หำรควำมเส ยงระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท คณะกรรมการ บร หาร มทส. ให ความเห นชอบ ประกอบด วย 8 ป จจ ยเส ยง ได แก ป จจ ยด านการเง นและ ทร พย ส น 3 ป จจ ย ป จจ ยด านปฏ บ ต งาน 2 ป จจ ย ป จจ ยด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 2 ป จจ ย ป จจ ยด านส ขภาพและความปลอดภ ย 1 ป จจ ย ด งรายละเอ ยดปรากฏใน ตำรำงท 3 13

20 14 ตำรำงท 3 : แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ แยกตำมประเภทของควำมเส ยง SUT-RM5 ลำด บท ป จจ ยเส ยง / สำเหต แห งควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง ก จกรรมควบค ม ควำมเส ยงด ำนกำรเง นและทร พย ส น (Financial and Asset Risks ; F) 1 กระแสไฟฟ าด บ เน องจากเสาไฟฟ าเอ ยง แล วล ม F ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ตและ ต ดต งสต บตอหม อ จานวน 80 ต น 2 ความไม ปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการดาเน นคด จากการเด นทาง 3 งบประมาณดาเน นการท ได ร บการ สน บสน นจากร ฐบาลลดลงอย างต อเน อง ควำมเส ยงด ำนกำรปฏ บ ต งำน (Operation Risks ; O) 1 การเก ดกระแสไฟฟ าด บ จากสภาพสาย ไฟฟ าแรงส งเป นสายเปล อยทาให เก ดการ Fault ก บระบบสายส ง F F 1. เสนอให มหาว ทยาล ยก าหนด จานวนเง นข นต าท จะไม ดาเน นคด 2. ด าเน นการฟ องร องโดยกระจาย ตามพ นท เพ อให ผ ผ ดส ญญารายอ น ท ย งไม ถ กฟ องทราบ และเก ดความ เกรงกล วในการนาเง นมาชดใช ม มาตรการการใช งบประมาณ อย างประหย ด O เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจากสาย เปล อยเป นสายห มฉนวนภายใน ฟาร มมหาว ทยาล ย จ านวน 6,000 เมตร หน วยงำน ว ธ จ ดกำร ควำมเส ยง แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ สอส. การลด ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ต และต ดต งเสาสต บและเสา ตอม อ สสน. การลด ลดจากการ ด าเน นคด และบ งค บคด ด แล ความปลอดภ ยของผ ดาเน นคด และคณะกรรมการสอบสวน สผ. การลด จ ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห ครอบคล มท กภารก จอย าง เหมาะสมและก อให เก ดการ ประหย ดท ช ดเจนโดยการน า ระบบ 3R และ PART มา ประย กต ใช สอส. การลด เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจาก สายเปล อยเป นสายห มฉนวน ภายในฟาร มมหาว ทยาล ย จานวน 6,000 เมตร สอส. สสน. สผ. สอส.

21 15 ป จจ ยเส ยง / ลำด บท สำเหต แห งควำมเส ยง 2 การไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของ มหาว ทยาล ยเน องจากความไม เข าใจใน กฏระเบ ยบและความเคร งคร ดในการ ปฏ บ ต ตาม โดยเฉพาะหน วยว สาหก จ ประเภท ก จกรรมควบค ม ควำมเส ยง O 1. ให ความร แก บ คลากรเก ยวก บ กฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ได แก ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการพ สด ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการเง นและ ทร พย ส นของมหาว ทยาล ย 2. ฝ ายบร หารควบค มด แลการ จ ดซ อจ ดจ างและการตรวจร บพ สด ให เป นไปตามระเบ ยบพ สด ของ มหาว ทยาล ยอย างเคร งคร ด 3. ฝ ายบร หารจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ แก ผ บร หารใหม ของหน วยงาน หน วยงำน ว ธ จ ดกำร แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หาร การลด 1. ให ความร แก บ คลากร ฝ ายบร หาร เก ยวก บกฎระเบ ยบของ มหาว ทยาล ย ได แก ระเบ ยบ ม ท ส. ว า ด ว ย ก า ร พ ส ด ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการเง น และทร พย ส นของมหาว ทยาล ย 2. ควบค มด แลการจ ดซ อจ ด จ างและการตรวจร บพ สด ให เป นไปตามระเบ ยบพ สด ของ มหาว ทยาล ยอย างเคร งคร ด ควำมเส ยงด ำนระบบเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร (Information and Communication Technology Risks ; ICT) 1 ข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยของ มหาว ทยาล ยไม ครบถ วน ICT สถาบ นว จ ยและพ ฒนา และ สถานส งเสร มและพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ร วมก บพ ฒนาระบบฐานข อม ล งานว จ ย ซ งสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได จ ดท า TOR และ ความต องการ ระบบฐานข อม ลว จ ยท เป นระบบป ด ม ล กษณะเป น Web service เข าใช ระบบ โดยการ login และม การบ นท ก ประว ต การใช งานของผ ใช แต ละคน สบวพ. 1. ป องก น 2. ถ ายโอนความ เส ยง พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อ การจ ดการ (MIS) ร วมก บ สบวพ. พ ฒนาระบบฐานข อม ล งานว จ ย ศค. MIS สบวพ.

22 16 ป จจ ยเส ยง / ลำด บท สำเหต แห งควำมเส ยง 2 จากการประมวลผลระบบ สารสนเทศผ ดพลาดในการบร หารการ คล ง ประเภท ควำมเส ยง ก จกรรมควบค ม ICT มอบหมายเจ าหน าท พ ฒนาระบบใน การแก ไขข อผ ดพลาด หน วยงำน ว ธ จ ดกำร แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ สกบ. ป องก น ท ม MIS เ ร งด า เ น นกา ร MIS พ ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห ม ค ว า ม สกบ. ครบถ วนสมบ รณ ควำมเส ยงด ำนส ขภำพและควำมปลอดภ ย (Health and safety risks ; HS) 1 ความปลอดภ ยด านช ว ตและทร พย ส น ของน กศ กษาจากการข บข รถยนต และ HS 1. จ ดอบรมว น ยจราจรและรณรงค ในการสวมหมวกก นน อก มอเตอร ไซด 2. แจกแผ นพ บรณรงค ให ความร ป องก นการเก ดอ บ ต เหต สกน. ป องก น 1. จ ดบรรยายพ เศษ เร อง การข บข ท ปลอดภ ย 2. จ ดอบรมให ความร แก น กศ กษาท ปฏ บ ต ผ ดกฏจราจร และการใช รถใช ถนนอย าง ปลอดภ ย ต อเน องตลอดป 3. ม ระบบด แลความปลอดภ ย ด วยระบบกล องวงจรป ด สกน.

23 ภาคผนวก ก ประกาศและคาส งท เก ยวข อง

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 ภาคผนวก ข รายงานสร ปผลการต ดตามแผนปร บปร งการควบค ม ภายใน ระด บมหาว ทยาล ย (SUT-RM 6) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

43 รายงานสร ปผลการต ดตามแผนปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดย หน วยตรวจสอบภายใน SUT-RM 6 ป จจ ยเส ยง/ สาเหต ของ ก จกรรมควบค ม ด านการเง นและทร พย ส น (Financial and asset risks; F) 1. ทร พย ส นเก ดการส ญหาย ของ - ให พน กงานตรวจสอบ การใช ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การ กล มอาคารเคร องม อ ท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต ในว นและเวลาท า การ - รปภ.ประจ าอาคารฯ จ ดให ม การลงช อ บ นท กการเข าใช อาคารฯ และเพ มความถ การ เด นตรวจพ นท ร บผ ดชอบ หน วยงาน ระด บ ท เหล ออย ระด บ ผลการต ดตาม ศควท. 8 - พน กงานได ตรวจสอบการใช ห องปฏ บ ต การท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต ในว นและเวลาท าการ - ให งานปร บปร งฯส ารวจออกแบบ ห องปฏ บ ต การท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต เพ อของบประมาณ ด าเน นการ - รปภ.ประจ าอาคารฯ จ ดให ม การ ลงช อบ นท กการเข าใช อาคารฯนอก เวลาราชการ และเพ มความถ การ เด นตรวจพ นท ร บผ ดชอบรวมถ งการ ประสานงานให สายตรวจเข มงวดใน การตรวจเวร ความเห นของ นตภ. - ต ดตามก จกรรมควบค ม 1 / 7

44 ป จจ ยเส ยง/ สาเหต ของ ก จกรรมควบค ม หน วยงาน ระด บ ท เหล ออย ระด บ ผลการต ดตาม ความเห นของ นตภ. ด านปฏ บ ต งาน (Operational risks; O) 1. การเก ดไฟฟ าด บ 1.1 เก ดการ Fault ก บระบบสายส ง ภายในฟาร มมหาว ทยาล ย เน องจากสาย ไฟฟ าแรงส งท ใช เป นสายเปล อย -เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจากสายเปล อยเป น สายห มฉนวนภายในฟาร มมหาว ทยาล ย จ านวน 6,000 เมตร สอส. 8 H - ม การต ดแต งต นไม เพ อป องก นการ เก ดการ Fault - ต ดตามการด าเน นการ ป งบประมาณ พ.ศ การเก ดอ นตรายและความเส ยหาย จากเสาไฟฟ าเอนเอ ยง -ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ตและต ดต ง สต บ ตอหม อ จ านวน 80 ต น สอส. 8 H - ด าเน นการแล วบางส วนใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยจะ ด าเน นการต อในป งบประมาณพ.ศ การเส อมสภาพของล กถ วยและ สายไฟฟ าเป นสายเปล อย ท าให ล กถ วยเก ด Oxide และช าร ดแตกร าวขณะท ได ร บ ความช น -เปล ยนล กถ วย Line Post ในส วนท เส อมสภาพ 8 H -ด าเน นการแล ว 30 % และจะ ด าเน นการต อในป งบประมาณ พ.ศ การบ าร งร กษาและซ อมแซมระบบ ไฟฟ าแรงส ง -ต ดต งสว ตช ต ดตอนแต ละวงจรให ส นลง เพ อ สะดวกในการบ าร งร กษา และสามารถถ าย โหลดได กรณ ท จ าเป นจ านวน 16 ช ด 8 H - จะด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ / 7

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ

กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ กำรอบรมหล กส ตร QA อำสำ ป 3 7-8 พฤษภำคม 2556 ห องประช มส ร ค ณำกร 3 สำน กงำนประเม นและประก นค ณภำพ ต วช ว ดในการตรวจประเม น ระด บมหำว ทยำล ยและคณะ ใช ท กต วช ว ดของ สกอ. (23 ต วช ว ด) ระด บภำคว ชำและหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา (http://www.gen-ed.ssru.ac.th) [1] คานา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 งานนโยบายและแผน ส าน กงานคณบด คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค าน า แผนบร หารความเส ยง ของคณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

รายงานการประเม นตนเอง

รายงานการประเม นตนเอง รายงานการประเม นตนเอง Self Assessment Report ประจำป กำรศ กษำ 2554 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยส นตพล สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ก บทท 1 ข อม ลท วไปของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560

แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 6-2560 1 แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554

รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554 รายงานสร ปการส มมนา แผนปฏ บ ต ราชการคณะว ทยาศาสตร พ.ศ. 2550 2554 ระหว างว นท 13-15 ต ลาคม 2549 ณ อ นเตอร ร สอร ท อ าเภอหนองแสง จ งหว ดอ ดรธาน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พฤศจ กายน 2549 ค าน า รายงานสร

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information