รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ และ แผนการบร หารความเส ยงประจาป งบประมาณ 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ แผนการบร หารความเส ยงประจาป งบประมาณ 2556"

Transcription

1 รายงานการควบค มภายในประจาป งบประมาณ พ.ศ และ แผนการบร หารประจาป งบประมาณ 2556 คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม ถ นายน พ.ศ. 2556

2 คานา รายงานการควบค มภายในประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได ร บการจ ดท าข นเพ อรวบรวมผลการต ดตาม การด าเน นการตาม แผนการปร บปร งการควบค มภายใน และการบร หาร รวมท งประเม นผลส าเร จในการ ด าเน นการตามแผนการบร หารระด บหน วยงาน และระด บมหาว ทยาล ย โดยการว เคราะห ป จจ ยเส ยง กาหนดก จกรรมควบค ม รวมถ งวางแผนบร หาร เพ อการป องก นและลด ให อย ในระด บท ยอมร บได รายงานฉบ บน ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการบร หาร มทส. โดยม คณะท างาน กล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร เป นผ จ ดท า (ร าง) รายงานฯ และได ร บการน าเสนอต อสภามหาว ทยาล ยเพ อทราบ ใน การประช มคร งท 3/2556 เม อว นท 30 ม ถ นายน พ.ศ คณะกรรมการบร หาร มทส. หว งเป นอย างย งว า รายงานการควบค มภายในประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จะเป น ประโยชน ต อท กหน วยงานของมหาว ทยาล ยในการนาไปปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงานเพ อให เก ด ประส ทธ ผลส งข นในป งบประมาณต อไป (ศาสตราจารย ดร.ประสาท ส บค า) อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประธานคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ก

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข สารบ ญภาพ ค สารบ ญตาราง ค ภาคผนวก ง บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 ส วนท 1 บทนา ความเป นมา หล กการบ รณาการระบบควบค มภายในเข าก บระบบการบร หาร ระบบการบร หาร ตามค ม อการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 4 ส วนท 2 รายงานผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายในและ แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) โดยหน วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (SUT-RM 6) รายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ (SUT-RM 7) 7 ส วนท 3 รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ส วนท 4 แผนการบร หารประจาป งบประมาณ พ.ศ ข

4 สารบ ญภาพ ภาพท 1 ความส มพ นธ ระหว างการควบค มภายในก บการบร หารในแต ละช วงเวลา 3 ภาพท 2 ร ปแบบกระบวนการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 4 หน า ค

5 สารบ ญตาราง ตารางท 1 จานวนแผน แยกตามระด บ และระด บความสาเร จ 6 ตารางท 2 ข อม ลผลการด าเน นการตามแผนบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3 แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ แยกตามประเภทของ 13 หน า

6 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ประกาศและคาส งท เก ยวข อง - คาส งสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 9/2552 ส ง ณ ว นท 5 ต ลาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลงาน - ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เร อง นโยบายการบร หาร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประกาศ ณ ว นท 24 ก นยายน พ.ศ คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 554/2554 ส ง ณ ว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 555/2554 ส ง ณ ว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 928/2554 ส ง ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เพ มเต ม - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1105/2554 ส ง ณ ว นท 28 ก นยายน พ.ศ เร อง ให กรรมการในคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร และ คณะทางานกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร พ นจากตาแหน ง - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1290/2554 ส ง ณ ว นท 28 ต ลาคม พ.ศ เร อง แต งต งคณะทางานบร หารประจาหน วยงาน - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 1310/2554 ส ง ณ ว นท 4 พฤศจ กายน พ.ศ เร อง เปล ยนแปลงคณะทางานบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา - คาส งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท 49/2555 ส ง ณ ว นท 17 มกราคม พ.ศ เร อง เปล ยนแปลงประธานและแต งต งรองประธาน คณะทางานบร หารประจา สาน กว ชาเทคโนโลย การเกษตร ภาคผนวก ข รายงานสร ปผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย (SUT RM 6) ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก ค รายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย (SUT RM 7) ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก ง รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายใน แบบ ปอ.1 - รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน แบบ ปอ.2 จ

7 บทสร ปสำหร บผ บร หำร คณะกรรมการบร หาร มทส. ได จ ดท ารายงานการควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนการบร หาร ประจาป งบประมาณ พ.ศ โดยม สาระสาค ญด งน 1. หน วยตรวจสอบภายในได จ ดทารายงานต ดตามผลการดาเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค ม ภายในและแผนการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยพบว า แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ยจานวน 13 แผน ม ผลการดาเน นการด งน ลำด บ ท แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 1 แผนลดการบร การร บช าระเง นสดนอกสถานท เป น F สกบ. 100 จานวนมาก เช น ร บเง นค าบ าร งการศ กษาน กศ กษา Admissions และงานพระราชทานปร ญญาบ ตร 2 แผนเพ มคะแนนเฉล ยสะสมต อป ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร O/IM สววศ. 100 ให ส งข น 3 แผนการเพ มพ นศ กยภาพการว จ ยของคณาจารย และพ ฒนา O/IM สวทส. 100 สาน กว ชาส องค กรแห งความเป นเล ศ 4 แผนโครงการประชาส มพ นธ หล กส ตร มทส. O/IM สปส แผนป องก นการไม ได ร บการร บรองสถาบ นจากสภาการพยาบาล IM สวพย แผนป องก นต อการต ดเช อโรคระบาดจากการ O สวพย. 90 ปฏ บ ต งานในคล น กของน กศ กษาพยาบาล 7 แผนลดจากการให บร การระบบสารสนเทศล าช า ICT สกบ แผนการจ ดทารายงานผลการประก นค ณภาพการศ กษาและการ O สสว. 80 ประมวลผลข อม ลให เสร จตามกาหนดเวลา 9 แผนลดอ บ ต เหต จากการจราจรภายในมหาว ทยาล ย HS สกน./สอส แผนให ม ปร มาณการผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอน O ศนท. 40 เพ มข น 11 แผนการป องก นอ บ ต ภ ยจากการจ ดเก บสารเคม F/HS ศควท แผนการลดความเส ยหายของสารเคม ต วอย างงานหร อเซลล ท ใช F ศควท. 25 ในการเร ยนการสอนและงานว จ ย ในพ นท ช น 4 อาคารเฉล ม พระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ (F9) 13 แผนการรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยไม ครบถ วน ซ ง อาจถ กลดทอนความน าเช อถ อลงได ICT สบวพ มหาว ทยาล ยได รายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ โดยอธ การบด ม หน งส อเร อง ขอส งรายงานและการต ดตาม ผลการปฏ บ ต ตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ลงว นท 27 ธ นวาคม พ.ศ ถ งผ อ านวยการตรวจ เง นแผ นด นภ ม ภาคท 4 พร อมรายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน ณ ว นท 30 ก นยายน พ.ศ ตามแบบ ปอ. 2 ท กาหนดโดย สตง. 1

8 3. มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนบร หารระด บมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วยป จจ ยเส ยง 8 ประการ ด งน ลำด บ ป จจ ยเส ยง/สำเหต แห งควำมเส ยง ประเภทควำมเส ยง ท 1 กระแสไฟฟ าด บ กรณ เสาไฟฟ าล มจากเสาไฟฟ าเอนเอ ยง F 2 ความไม ปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการดาเน นคด F 3 งบประมาณท ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาล F 4 การเก ดกระแสไฟฟ าด บ จากสภาพสายไฟฟ าแรงส งเป นสายเปล อยท าให เก ดการ Fault O ก บระบบสายส ง 5 การไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ยโดยเฉพาะหน วยว สาหก จ O 6 ข อม ลสารสนเทศไม ครบถ วน ICT 7 จากการประมวลผลระบบสารสนเทศผ ดพลาด การบร หารการคล ง ICT 8 ความปลอดภ ยด านช ว ตและทร พย ส นของน กศ กษา HS หมำยเหต : ประเภท F = Financial and Asset Risks O = Operation Risks ICT = Information and Communication Technology Risks HS = Health and Safety Risks IM = Image and Reputation Risks 2

9 ส วนท 1 บทนำ 1.1 ควำมเป นมำ ในป พ.ศ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ได พ ฒนาหล กการก าก บด แลก จการท ด เพ อเป น ป จจ ยช ว ดความส าเร จของการบร หารงานหน วยงาน และสถาบ นอ ดมศ กษาของไทยได น าหล กการก าก บด แล ก จการท ด ด งกล าวมาใช ในองค กรเพ อส งเสร มให องค กรม ความโปร งใส พน กงานม ความซ อส ตย และม ความใส ใจในงาน ต อมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) ได ก าหนดค ม อ การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานตามค าร บรองประจ าป งบประมาณ เพ อเผยแพร ให แก สถาบ นอ ดมศ กษาใช เป น แนวทางในการด าเน นงานตามต วช ว ดในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าหร บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ม การจ ดท ารายงานการปร บปร งการควบค มภายในเป นคร งแรกในป งบประมาณ พ.ศ ซ งเป นการ ด าเน นการตามร ปแบบท คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นก าหนด ต อมาในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานร บรองค ณภาพมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ได เพ ม การบร หาร เป นต วบ งช ใหม ประกอบก บคณะผ บร หารมหาว ทยาล ยได ตระหน กถ งหล กการบร หารก จการท ด จ งได พ ฒนา ระบบการบร หารข น พร อมจ ดท าค ม อการบร หารของมหาว ทยาล ยซ งประกาศใช ในเด อน ม ถ นายน พ.ศ.2552 และม การด าเน นการตามค ม อด งกล าวต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ นอกจากน ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา มหาว ทยาล ย ระยะ 10 ป (พ.ศ ) และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) คณะกรรมการบร หารของมหาว ทยาล ยจ งได ทบทวนและปร บปร งค ม อการบร หารของ มหาว ทยาล ยโดยการจ ดทา ค ม อการบร หารของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ปร บปร งคร งท 1) ข นซ ง จ ดพ มพ ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บแผนด งกล าว รายงานการควบค มภายในและแผนการบร หารความ เส ยงฉบ บน ได ร บการจ ดท าข นเพ อแสดงการด าเน นการด านการควบค มภายในและการบร หารจ ดการด านความ เส ยงของมหาว ทยาล ยในป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) ตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ หล กกำรบ รณำกำรระบบควบค มภำยในเข ำก บระบบกำรบร หำรควำมเส ยง หล กการของระบบการควบค มภายในและระบบการบร หาร ม ว ตถ ประสงค ร วมก นค อ การให ความส าค ญก บการจ ดการอย างเป นระบบ ซ งแนวทางระบบการบร หารเน นการบร หาร เหต การณ ในอนาคต แต ระบบการควบค มภายในเป นเร องของการบร หารในการท างานตามกระบวนการ/ ระเบ ยบ/ค ม อการปฏ บ ต งานเป นเหต การณ ท เก ดข นในป จจ บ น ด งภำพท 1 3

10 ระด บ ระด บ ท ยอมร บได ก อนการควบค ม ภายใน การควบค ม ภายใน หลงเหล อ หล งการ ควบค มภายใน การควบค ม ภายใน แผนการบร หาร คงเหล อ ท ยอมร บได ท ม อย ตามปกต ภายหล ง การควบค มภายใน ท ยอมร บได ชน ดของ ภำพท 1 : ควำมส มพ นธ ระหว ำงกำรควบค มภำยในก บกำรบร หำรควำมเส ยงในแต ละช วงเวลำ ท มา : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) จาก ระบบการควบค มภายในและระบบการบร หารม ขอบเขตครอบคล มการด าเน นการท แตกต างก นด งน กำรควบค มภำยใน ใช ส าหร บการบร หารงานประจ า งานเอกสารเช งธ รการ ย ดต ดร ปแบบ กระบวนการ เป นเหต การณ ท เก ดข นตามภาวะปกต ของการทางานตามค ม อการปฏ บ ต งาน/กระบวนการในการ ปฏ บ ต งานทางการเง นและการด าเน นงาน หากผ ปฏ บ ต ไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบและข นตอนการปฏ บ ต งานย อม ก อให เก ดความผ ดพลาด ข อม ลสารสนเทศของระบบการควบค มภายในจะแสดงเป นเอกสารรายงานต วเลข ทางการเง น การบ ญช เน นเอกสารท เก ดจากระบบงาน ว ตถ ประสงค ด าเน นการระบบการควบค มภายใน ต องการร กษาและพ ฒนาระบบควบค มการทางานให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ กำรบร หำรควำมเส ยง หมายถ งกระบวนการท มหาว ทยาล ยจ ดให ม ข น เพ อบร หารจ ดการโอกาสของ เหต การณ ท จะเก ดข นและส งผลกระทบต อการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย เป นการประเม นท ก อให เก ดความเส ยหาย หร ออ นตรายในกระบวนการท างาน เพ อป องก นไม ให เก ดการส ญเส ยในอนาคต เม อ ค นพบท ยอมร บไม ได หน วยงานต องดาเน นการลด หร อถ ายโอน ซ งการด าเน นการจ ดการของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ด าเน นการตามค ม อการ บร หารท มหาว ทยาล ยก าหนดข นครอบคล มการทบทวนระบบการควบค มภายในท ม อย ให ม ความ เข มแข ง ม ประส ทธ ภาพ เพ อลดความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งาน โดยระบบการบร หารของ 4

11 มหาว ทยาล ยกาหนดให ม การประเม นเหต การณ ท อาจจะเก ดข น พ จารณาว ธ การจ ดการท เหมาะสม เพ อจาก ดให อย ในระด บท ยอมร บได 1.3 ระบบกำรบร หำรควำมเส ยง ตำมค ม อกำรบร หำรควำมเส ยงของมหำว ทยำล ยเทคโนโลย ส รนำร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได บ รณาการระบบการควบค มภายในเข าเป นส วนหน งของการบร หารความ เส ยง โดยในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยฯ ได จ ดท าค ม อการบร หารข นเพ อใช ในการ ด าเน นการบร หารให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และได ทบทวนและม การและปร บปร งค ม อการ บร หารของมหาว ทยาล ย ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะ 10 ป (พ.ศ ) และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดร ปแบบกระบวนการบร หารออกเป น 10 ข นตอน ด งน ข นท 1 การจ ดโครงสร างการบร หารของมหาว ทยาล ย ข นท 2 ข นท 3 ข นท 4 ข นท 5 ข นท 6 ข นท 7 ข นท 8 ข นท 10 การกาหนดกรอบการปฏ บ ต การระบ ป จจ ยเส ยง การระบ ค าโอกาสของ และค าผลกระทบ การประเม น การกาหนดระด บท ยอมร บได การระบ ว ธ การจ ดการท เหมาะสม การจ ดทาแผนการบร หาร การจ ดทารายงานผลการบร หาร ประจาป งบประมาณ และขอความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ข นท 9 การต ดตาม ประเม นผล แผนการ บร หาร ภำพท 2 : ร ปแบบกระบวนกำรบร หำรควำมเส ยง ของมหำว ทยำล ยเทคโนโลย ส รนำร ท มา : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร. (2554). ค ม อการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ปร บปร งคร งท 1). นครราชส มา: โคราชมาร เก ตต ง. 5

12 ในการด าเน นการรวบรวมข อม ล มหาว ทยาล ยฯ ได ใช แบบเอกสารตามท ก าหนดในค ม อการบร หารความ เส ยง (ฉบ บปร บปร ง) แต ย งคงสาระท ส าค ญตามเกณฑ ของส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น และต วบ งช ของ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) 6

13 ส วนท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรปร บปร งกำรควบค มภำยใน และแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ (1 ต ลำคม ก นยำยน 2555) โดย หน วยตรวจสอบภำยใน หน าท ของหน วยตรวจสอบภายในตามท กาหนดในค ม อการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ประกอบด วย 1) สอบทานการด าเน นการตามแผนการปร บปร งการควบค มภายใน และประเม นผล ความส าเร จในการด าเน นการตามแผนการบร หารของท กหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยและ 2) จ ดท ารายงานผลการสอบทานและการประเม นผลส าเร จ น าเสนอคณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ย และคณะทางานบร หารประจาหน วยงาน เพ อทราบ ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ หน วยตรวจสอบภายใน ได ต ดตามผลการด าเน นการตามแผนการ ปร บปร งการควบค มภายใน และแผนการบร หารโดยม ผลสร ป ด งน 2.1 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรปร บปร งกำรควบค มภำยใน ระด บหน วยงำน ประจำป งบประมำณ พ.ศ (SUT - RM 6) ตามท หน วยงานภายในมหาว ทยาล ย จานวน 32 หน วยงาน ได เสนอแผนการปร บปร งการควบค มภายใน ตามแบบเอกสาร SUT RM 2 จ านวน 192 แผน หน วยตรวจสอบภายในได จ ดท ารายงานแผนการปร บปร ง การควบค มภายใน ระด บหน วยงาน ตามแบบเอกสาร SUT RM 6 เพ อสอบทานการด าเน นการตามแผนการ ปร บปร งการควบค มภายในด งกล าว ผลการดาเน นการสร ปได ตามค าคะแนนระด บท ยอมร บได แต ละ ประเภท ค อระด บน อยถ งปานกลางม ค า ต งแต 1 6 และระด บส งหร อส งมาก ม ค าคะแนนระด บต งแต 6 ข นไป ด งน ตำรำงท 1 : จำนวนแผน แยกตำมระด บควำมเส ยง และระด บควำมส ำเร จ ระด บ จานวน แผน จานวน หน วยงาน จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ม ความสาเร จ จานวนแผนท ไม ม ความสาเร จ 100 % % < 80 % (39%)* 49 (33%)* 39 (26 %)* 3 (2%)* > (23%)* 10 (23%)* 21 (49 %)* 2 (5%)* *ร อยละของจานวนแผน 7

14 2.2 รำยงำนผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ (SUT RM 7) คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได อน ม ต แผนการบร หาร ตามท หน วยงานเสนอ เป นแผนการบร หารระด บหน วยงาน ตามแบบเอกสาร SUT RM 4 จ านวน 33 แผน จาก 32 หน วยงาน เป นแผนการบร หารระด บมหาว ทยาล ยจ านวน 13 แผน จาก 10 หน วยงาน โดยหน วยตรวจสอบภายในได จ ดทารายงานผลการดาเน นการตามแผนการบร หาร ระด บ มหาว ทยาล ย ตามแบบเอกสาร SUT RM 7 เพ อสอบทานการด าเน นการตามแผนด งกล าว และพบว าจาก แผนจานวน 13 แผนม การด าเน นการได ส าเร จร อยละ 100 จ านวน 5 แผน (ค ดเป นร อยละ 38) ด าเน นการได ส าเร จร อยละ จ านวน 4 แผน (ค ดเป นร อยละ 31) และด าเน นการได ส าเร จน อยกว าร อยละ 75 จานวน 4 แผน (ค ดเป นร อยละ 31) ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตำรำงท 2 ตำรำงท 2 : ผลกำรดำเน นกำรตำมแผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง 1 แผนลดควำมเส ยงกำรบร กำรร บชำระเง นสดนอกสถำนท เป นจำนวนมำก เช น ร บเง นค ำบำร งกำรศ กษำน กศ กษำ Admissions และงำนพระรำชทำนปร ญญำบ ตร ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) F สกบ. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน หน วยตรวจสอบภายใน ได สอบทานแผนลดการบร การร บชาระเง นสดนอกสถานท ของส วนการเง น และบ ญช แล ว พบว าส วนการเง นและบ ญช ได ดาเน นการ ด งน 1. ถ ายโอนการร บชาระเง นค าเช าช ดคร ย สาหร บงานพระราชทานปร ญญาบ ตรป การศ กษา 2554 โดยสมาคม เทคโนโลย ส รนาร เป นผ ดาเน นการ 2. การร บเง นบาร งการศ กษา น กศ กษา Admissions จะดาเน นการโดยผ านธนาคารในป การศ กษา แผนเพ มคะแนนเฉล ยสะสมต อป ของน กศ กษำระด บปร ญญำตร O/IM สววศ. 100 ให ส งข น ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 น กศ กษาปร ญญาตร ของสาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร ม คะแนนเฉล ยสะสมต อป เท าก บ 2.29 เพ มจากป การศ กษา 2553 จานวน แผนกำรเพ มพ นศ กยภำพกำรว จ ยของคณำจำรย และพ ฒนำ สำน กว ชำส องค กรแห งควำมเป นเล ศ O/IM สวทส. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ป การศ กษา 2554 คณาจารย ของสาน กว ชาเทคโนโลย ส งคม ได พ ฒนาศ กยภาพการว จ ย ด งม ผลงานด งน 1. ผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และนานาชาต จานวน 25 บทความ ค ดเป นส ดส วน 0.54 บทความ ต อคน (ซ งม จานวนเพ มข นเม อเปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2553) 2. ดารงตาแหน งทางว ชาการ ผศ. จานวน 7 คน รศ. จานวน 6 คน ค ดเป นร อยละ และ ตามลาด บ 8

15 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 3. อย ระหว างการพ จารณากาหนดตาแหน งทางว ชาการจานวน 4 คน (รศ. 1 คน/ ผศ. 3 คน) 4. ร บรางว ลด านการสอนและว จ ย ด งน 4.1 พน กงานด เด นสายว ชาการด านการสอน ประจาป การศ กษา 2554 จานวน 1 คน 4.2 ได ร บรางว ลชนะเล ศบทความว จ ย เร อง "การพ ฒนาโมเดลสมการโครงสร างการคงอย ของน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร " ในการประกวดผลงานว ชาการ ในการส มมนาเคร อข ายระบบ ทะเบ ยนน กศ กษา และประมวลผลการศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาท วประเทศ คร งท 6 ประจาป 2554 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ธ นวาคม 2554) 4.3 ได ร บรางว ลว ทยาน พนธ ระด บด จากสภาว จ ยแห งชาต ประจาป 2554 ว ทยาน พนธ ระด บด ษฎ บ ณฑ ต เร อง "การพ ฒนาเค าร างเมทาดาทาสาหร บการจ ดการเอกสารใบลานท อย ในร ปด จ ท ล" และได ร บประกาศน ยบ ตรเช ดช เก ยรต ค ณ และเง นรางว ล 50,000 บาท (ม นาคม 2555) 5. ในป การศ กษา 2555 สาน กว ชาฯ ม แผนการส งเสร มการพ ฒนาคณาจารย เช งร ก แบบม ส วนร วมระหว าง สาขาว ชาก บสาน กว ชาผ านแผนการพ ฒนารายบ คคล เพ อพ ฒนาผลการดาเน นงานให เป นร ปธรรมและ ต อเน อง 4 แผนโครงกำรประชำส มพ นธ หล กส ตร มทส. O/IM สปส. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน จากการต ดตามแผนโครงการประชาส มพ นธ หล กส ตร มทส. ส วนประชาส มพ นธ ได ดาเน นการ ด งน 1. ด าเน นการจ ดก จกรรมประชาส มพ นธ หล กส ตรส ญจรไปย งโรงเร ยนต าง ๆ ในเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนล าง โดย ร วมก บศ นย บร การการศ กษา และส าน กว ชาว ศวกรรมศาสตร จ ดต งหน วยประชาส มพ นธ เช งร ก เพ อการประชาส มพ นธ หล กส ตรเป นการเฉพาะ 2. จ ดน ทรรศการส ญจรตามโรงเร ยนต าง ๆ ในงานส ปดาห ว ชาการในจ งหว ดนครราชส มาและใกล เค ยง จ านวน 11 คร ง 3. ผล ตส อส งพ มพ อาท แผ นพ บและโปสเตอร ประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา เพ อ ช แจงทาความเข าใจก บน กเร ยนและผ ปกครอง ในช วงระยะเวลาร บสม ครน กศ กษาโควตา เด อนกรกฎาคม ถ งเด อนส งหาคม พ.ศ ผล ตส อว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน โดยการผล ตรายการ 8 รายการ ป อนสถาน ว ทย เพ อการศ กษา มทส. FM MHz รวมถ งคล นหล กในจ งหว ดนครราชส มา และใกล เค ยง 5. จ ดทาโครงการน กศ กษาอาสาประชาส มพ นธ หล กส ตร โดยสน บสน นงบประมาณ ส อประชาส มพ นธ ของท ระล ก ช ดน ทรรศการส าหร บน กศ กษาร นพ เพ อน าไปประชาส มพ นธ ให ก บร นน องท โรงเร ยน ในช วงป ด เทอม โดยในป งบประมาณ พ.ศ ม น กศ กษาอาสาประชาส มพ นธ หล กส ตรเข าร วมโครงการจ านวน 195 แห ง จ ดช ดน ทรรศการร วมประชาส มพ นธ จานวน 99 แห ง 6. จ ดก จกรรม Campus Tour และ Open House ในโอกาสต าง ๆ เช น ก จกรรมการส มภาษณ น กศ กษา ประเภทโควตา ก จกรรมการส มภาษณ น กศ กษาประเภท Admissions ก จกรรมเป ดบ านในงานน ทรรศการ ตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา การประช มคร แนะแนว 7. การเป นเจ าภาพจ ดงานน ทรรศการตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา "เล อกเส นทาง สร างอนาคต บนถนนสาย อ ดมศ กษา" ณ อาคารส รพ ฒน 2 ม สถาบ นอ ดมศ กษาเข าร วม 71 แห ง น กเร ยนร วมก จกรรม 14,000 คน นอกจากน ย งได เข าร วมจ ดน ทรรศการตลาดน ดหล กส ตรในภ ม ภาคต างๆ ท วประเทศ อาท ม.เช ยงใหม ม.ขอนแก น ม.เกษตรศาสตร ม.สงขลานคร นทร และ ม.อ บลราชธาน เป นต น 9

16 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) 5 แผนป องก นกำรไม ได ร บกำรร บรองสถำบ นจำกสภำกำรพยำบำล IM สวพย. 100 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ร บอาจารย ใหม ได ครบ 6 คน แบ งเป น อาจารย ปร ญญาเอก 4 คน ปร ญญาโท 2 คน และได ร บรองสถาบ นจากสภาการพยาบาลเป นป ท 4 ในป การศ กษา 2555 จะร บการประเม น สถาบ นตามเกณฑ สถาบ นเก าท ม น กศ กษาจบ ฉะน น ด านน จะหมดไป 6 แผนป องก นควำมเส ยงต อกำรต ดเช อโรคระบำดจำกกำร O สวพย. 90 ปฏ บ ต งำนในคล น คของน กศ กษำพยำบำล ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ในป การศ กษา 2554 น กศ กษาพยาบาลศาสตร ช นป ท 2 และ 3 ได ร บการฉ ดว คซ นป องก นไวร สต บอ กเสบบ และป องก นไข หว ดใหญ H1N1 ครบท กคน น กศ กษาได ร บอ บ ต เหต เข มท มน วม อ 3 คน ได ร บการตรวจตามข นตอน ไม พบการต ดเช อ 7 แผนลดควำมเส ยงจำกกำรให บร กำรระบบสำรสนเทศล ำช ำ ICT สกบ. 90 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน เน องจากระบบสารสนเทศบร หารการคล งท พ ฒนาย งไม ครบถ วนท กก จกรรม จ งต องม การบ นท กรายการท งระบบ เด มและท กาล งพ ฒนา ทาให เก ดความล าช าในการบ นท กบ ญช 8 แผนกำรจ ดทำรำยงำนผลกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำและ O สสว. 80 กำรประมวลผลข อม ล ให เสร จตำมกำหนดเวลำ ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ฝ ายว ชาการ งานประก นค ณภาพการศ กษา ได จ ดประช มช แจงทาความเข าใจก บหน วยงานเป นระยะๆ เพ อเน นย า ให ตรวจสอบข อม ลให ถ กต องและเป นป จจ บ น พร อมกาช บให ส งข อม ลตามกาหนดเวลา 9 แผนลดอ บ ต เหต จำกกำรจรำจรภำยในมหำว ทยำล ย HS สกน. / สอส. 75 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน งานบร การและสว สด การน กศ กษาได ด าเน นการจ ดก จกรรมให ความร แก น กศ กษาอย างต อเน อง รวมท งการจ ด บอร ดและจ ดทาโปสเตอร ให ความร เก ยวก บการข บข อย างปลอดภ ย ส งเสร มให น กศ กษาจ ดก จกรรมจ ตอาสา แม ว าจะม การจ ดก จกรรมให เป นไปตามแผนการบร หาร 10 แผนให ม ปร มำณกำรผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อกำรเร ยนกำรสอน O ศนท. 40 เพ มข น ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ได ม ปร มาณการผล ตส อคอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอนเพ มข น 11 แผนกำรป องก นอ บ ต ภ ยจำกกำรจ ดเก บสำรเคม F/HS ศควท. 25 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรการควบค มเบ องต น โดยด าเน นการจ ดเก บสารเคม แต ละ ประเภทแยกจากก น เพ อป องก นการทาปฏ ก ร ยาก น โดยของบประมาณดาเน นการในป งบประมาณ พ.ศ

17 ลำด บ แผนกำรบร หำรควำมเส ยง 12 แผนกำรลดควำมเส ยหำยของสำรเคม ต วอย ำงงำนหร อเซลล ท ใช ในกำรเร ยนกำรสอนและงำนว จ ย ในพ นท ช น 4 อำคำร เฉล มพระเก ยรต 72 พรรษำ บรมรำช น นำถ (F9) ประเภท ควำมเส ยง หน วยงำน ผ ร บผ ดชอบ ผลกำรดำเน นกำร (% ควำมสำเร จ) F ศควท. 25 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรการควบค มภายในเบ องต น ในการเตร ยมเคล อนย ายสารเคม หร อต วอย างท จ าเป นเพ อน าไปฝากเก บท ท ม ต เก บ ต แช ในการร กษาอ ณหภ ม โดยของบประมาณด าเน นการใน ป งบประมาณ พ.ศ แผนกำรรวบรวมข อม ลสำรสนเทศด ำนงำนว จ ยไม ครบถ วน ซ งอำจถ กลดทอนควำมน ำเช อถ อลงได ICT สบวพ. 10 ผลการต ดตามของหน วยตรวจสอบภายใน ม ค าส ง มทส. ท 488/2555 ลงว นท 30 พฤษภาคม 2555 เร อง แต งต งคณะท างานเฉพาะก จเพ อพ ฒนาระบบ สารสนเทศด านการว จ ย ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ซ งได ก าก บด แลการรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยให ครบถ วนมากข น ข อส งเกต ป จจ ยเส ยงข อ 13 ม ผลสาเร จเพ ยงร อยละ 10 ซ งเป นระบบฐานข อม ลการว จ ยของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ค างการด าเน นการมาต งแต ป งบประมาณ พ.ศ ซ งเห นควรให ด าเน นการให แล ว เสร จโดยเร วต อไป หมำยเหต หน วยงานผ ร บผ ดชอบ สกบ. = ส วนการเง นและบ ญช สววศ. = สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร สวทส. = สาน กว ชาเทคโนโลย ส งคม สปส. = ส วนประชาส มพ นธ สวพย. = สาน กว ชาพยาบาลศาสตร สสว. = ส วนส งเสร มว ชาการ สกน. = ส วนก จการน กศ กษา สอส. = ส วนอาคารสถานท ศนท. = ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สบวพ. = สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ศควท. = ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11

18 ส วนท 3 รำยงำนกำรควบค มภำยในตำมระเบ ยบคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ นด น ว ำด วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบค มภำยใน พ.ศ ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ก าหนดให หน วยร บตรวจอ นรวมถ งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ด าเน นการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของตนเอง และจ ดท าหน งส อร บรองการจ ดวางระบบการควบค มภายในต อคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (คตง.) อย างน อยป ละ 1 คร ง ภายในเด อนธ นวาคมของท กป ประกอบก บส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น (สตง.) ได ส งหน งส อแนวทาง : การจ ดวางระบบการควบค มภายในและการประเม นผลการควบค มภายใน โดย ปร บลดแบบฟอร มและร ปแบบการจ ดท ารายงานตามระเบ ยบฯ ก บท งม ข อแนะน าว า หน วยร บตรวจท ม การ ประเม นผลการควบค มภายในและร ปแบบการประเม นของตนเองใช อย แล ว ให ประเม นผลการควบค มภายใน ตามท ปฏ บ ต อย และจ ดทาหน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายในส ง คตง. เพ ยงฉบ บเด ยว ด งน นใน ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยฯ จ งได ด าเน นการรายงานการควบค มภายในตามเอกสารของ สตง. ด งน 1. หน งส อร บรองการประเม นผลการควบค มภายใน (แบบ ปอ.1) 2. รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการควบค มภายใน (แบบ ปอ.2) ท ง 5 องค ประกอบ ด งน 1) สภาพแวดล อมของการควบค ม (Control environment) 2) การประเม น (Risk assessment) 3) ก จกรรมการควบค ม (Control activities) 4) ข อม ลสารสนเทศและการส อสาร (Information and communication) 5) การต ดตามตรวจสอบ (Monitoring) รายละเอ ยดด งภำคผนวก ง ซ งมหาว ทยาล ยฯ ได ม การดาเน นการครบตามองค ประกอบการควบค ม ภายใน ตามท คตง. กาหนดไว 12

19 ส วนท 4 แผนบร หำรควำมเส ยงประจำป งบประมำณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได จ ดท าแผนการบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยได แต งต งคณะท างานบร หาร ประจ าหน วยงาน ท งระด บศ นย สถาบ น ส าน กว ชา และส วนงาน รวมจ านวน 34 หน วยงาน และก าหนดให หน วยงานด งกล าวว เคราะห ป จจ ยเส ยงของหน วยงานและน าเสนอ แผนการบร หารของหน วยงานต อคณะกรรมการกล นกรองรายงานแผนการปร บปร งการควบค ม ภายในและแผนการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ซ งท าหน าท กล นกรองและสร ปแผนการ บร หารระด บมหาว ทยาล ย น าเสนอต อคณะกรรมการบร หาร มทส. ซ งแผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ยท ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารจ กได ร บการน าเสนอ ต อสภามหาว ทยาล ยเพ อทราบต อไป แผนกำรบร หำรควำมเส ยงระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ แผนการบร หาร ระด บมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท คณะกรรมการ บร หาร มทส. ให ความเห นชอบ ประกอบด วย 8 ป จจ ยเส ยง ได แก ป จจ ยด านการเง นและ ทร พย ส น 3 ป จจ ย ป จจ ยด านปฏ บ ต งาน 2 ป จจ ย ป จจ ยด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 2 ป จจ ย ป จจ ยด านส ขภาพและความปลอดภ ย 1 ป จจ ย ด งรายละเอ ยดปรากฏใน ตำรำงท 3 13

20 14 ตำรำงท 3 : แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ระด บมหำว ทยำล ย ประจำป งบประมำณ พ.ศ แยกตำมประเภทของควำมเส ยง SUT-RM5 ลำด บท ป จจ ยเส ยง / สำเหต แห งควำมเส ยง ประเภท ควำมเส ยง ก จกรรมควบค ม ควำมเส ยงด ำนกำรเง นและทร พย ส น (Financial and Asset Risks ; F) 1 กระแสไฟฟ าด บ เน องจากเสาไฟฟ าเอ ยง แล วล ม F ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ตและ ต ดต งสต บตอหม อ จานวน 80 ต น 2 ความไม ปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการดาเน นคด จากการเด นทาง 3 งบประมาณดาเน นการท ได ร บการ สน บสน นจากร ฐบาลลดลงอย างต อเน อง ควำมเส ยงด ำนกำรปฏ บ ต งำน (Operation Risks ; O) 1 การเก ดกระแสไฟฟ าด บ จากสภาพสาย ไฟฟ าแรงส งเป นสายเปล อยทาให เก ดการ Fault ก บระบบสายส ง F F 1. เสนอให มหาว ทยาล ยก าหนด จานวนเง นข นต าท จะไม ดาเน นคด 2. ด าเน นการฟ องร องโดยกระจาย ตามพ นท เพ อให ผ ผ ดส ญญารายอ น ท ย งไม ถ กฟ องทราบ และเก ดความ เกรงกล วในการนาเง นมาชดใช ม มาตรการการใช งบประมาณ อย างประหย ด O เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจากสาย เปล อยเป นสายห มฉนวนภายใน ฟาร มมหาว ทยาล ย จ านวน 6,000 เมตร หน วยงำน ว ธ จ ดกำร ควำมเส ยง แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ สอส. การลด ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ต และต ดต งเสาสต บและเสา ตอม อ สสน. การลด ลดจากการ ด าเน นคด และบ งค บคด ด แล ความปลอดภ ยของผ ดาเน นคด และคณะกรรมการสอบสวน สผ. การลด จ ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห ครอบคล มท กภารก จอย าง เหมาะสมและก อให เก ดการ ประหย ดท ช ดเจนโดยการน า ระบบ 3R และ PART มา ประย กต ใช สอส. การลด เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจาก สายเปล อยเป นสายห มฉนวน ภายในฟาร มมหาว ทยาล ย จานวน 6,000 เมตร สอส. สสน. สผ. สอส.

21 15 ป จจ ยเส ยง / ลำด บท สำเหต แห งควำมเส ยง 2 การไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของ มหาว ทยาล ยเน องจากความไม เข าใจใน กฏระเบ ยบและความเคร งคร ดในการ ปฏ บ ต ตาม โดยเฉพาะหน วยว สาหก จ ประเภท ก จกรรมควบค ม ควำมเส ยง O 1. ให ความร แก บ คลากรเก ยวก บ กฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ได แก ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการพ สด ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการเง นและ ทร พย ส นของมหาว ทยาล ย 2. ฝ ายบร หารควบค มด แลการ จ ดซ อจ ดจ างและการตรวจร บพ สด ให เป นไปตามระเบ ยบพ สด ของ มหาว ทยาล ยอย างเคร งคร ด 3. ฝ ายบร หารจ ดอบรมให ความร เก ยวก บการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ แก ผ บร หารใหม ของหน วยงาน หน วยงำน ว ธ จ ดกำร แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายบร หาร การลด 1. ให ความร แก บ คลากร ฝ ายบร หาร เก ยวก บกฎระเบ ยบของ มหาว ทยาล ย ได แก ระเบ ยบ ม ท ส. ว า ด ว ย ก า ร พ ส ด ระเบ ยบ มทส. ว าด วยการเง น และทร พย ส นของมหาว ทยาล ย 2. ควบค มด แลการจ ดซ อจ ด จ างและการตรวจร บพ สด ให เป นไปตามระเบ ยบพ สด ของ มหาว ทยาล ยอย างเคร งคร ด ควำมเส ยงด ำนระบบเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร (Information and Communication Technology Risks ; ICT) 1 ข อม ลสารสนเทศด านงานว จ ยของ มหาว ทยาล ยไม ครบถ วน ICT สถาบ นว จ ยและพ ฒนา และ สถานส งเสร มและพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อการจ ดการ (MIS) ร วมก บพ ฒนาระบบฐานข อม ล งานว จ ย ซ งสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได จ ดท า TOR และ ความต องการ ระบบฐานข อม ลว จ ยท เป นระบบป ด ม ล กษณะเป น Web service เข าใช ระบบ โดยการ login และม การบ นท ก ประว ต การใช งานของผ ใช แต ละคน สบวพ. 1. ป องก น 2. ถ ายโอนความ เส ยง พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อ การจ ดการ (MIS) ร วมก บ สบวพ. พ ฒนาระบบฐานข อม ล งานว จ ย ศค. MIS สบวพ.

22 16 ป จจ ยเส ยง / ลำด บท สำเหต แห งควำมเส ยง 2 จากการประมวลผลระบบ สารสนเทศผ ดพลาดในการบร หารการ คล ง ประเภท ควำมเส ยง ก จกรรมควบค ม ICT มอบหมายเจ าหน าท พ ฒนาระบบใน การแก ไขข อผ ดพลาด หน วยงำน ว ธ จ ดกำร แผนกำรบร หำรควำมเส ยง ควำมเส ยง ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ สกบ. ป องก น ท ม MIS เ ร งด า เ น นกา ร MIS พ ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห ม ค ว า ม สกบ. ครบถ วนสมบ รณ ควำมเส ยงด ำนส ขภำพและควำมปลอดภ ย (Health and safety risks ; HS) 1 ความปลอดภ ยด านช ว ตและทร พย ส น ของน กศ กษาจากการข บข รถยนต และ HS 1. จ ดอบรมว น ยจราจรและรณรงค ในการสวมหมวกก นน อก มอเตอร ไซด 2. แจกแผ นพ บรณรงค ให ความร ป องก นการเก ดอ บ ต เหต สกน. ป องก น 1. จ ดบรรยายพ เศษ เร อง การข บข ท ปลอดภ ย 2. จ ดอบรมให ความร แก น กศ กษาท ปฏ บ ต ผ ดกฏจราจร และการใช รถใช ถนนอย าง ปลอดภ ย ต อเน องตลอดป 3. ม ระบบด แลความปลอดภ ย ด วยระบบกล องวงจรป ด สกน.

23 ภาคผนวก ก ประกาศและคาส งท เก ยวข อง

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 ภาคผนวก ข รายงานสร ปผลการต ดตามแผนปร บปร งการควบค ม ภายใน ระด บมหาว ทยาล ย (SUT-RM 6) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

43 รายงานสร ปผลการต ดตามแผนปร บปร งการควบค มภายใน ระด บมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดย หน วยตรวจสอบภายใน SUT-RM 6 ป จจ ยเส ยง/ สาเหต ของ ก จกรรมควบค ม ด านการเง นและทร พย ส น (Financial and asset risks; F) 1. ทร พย ส นเก ดการส ญหาย ของ - ให พน กงานตรวจสอบ การใช ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การ กล มอาคารเคร องม อ ท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต ในว นและเวลาท า การ - รปภ.ประจ าอาคารฯ จ ดให ม การลงช อ บ นท กการเข าใช อาคารฯ และเพ มความถ การ เด นตรวจพ นท ร บผ ดชอบ หน วยงาน ระด บ ท เหล ออย ระด บ ผลการต ดตาม ศควท. 8 - พน กงานได ตรวจสอบการใช ห องปฏ บ ต การท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต ในว นและเวลาท าการ - ให งานปร บปร งฯส ารวจออกแบบ ห องปฏ บ ต การท ไม ม ระบบประต อ ตโนม ต เพ อของบประมาณ ด าเน นการ - รปภ.ประจ าอาคารฯ จ ดให ม การ ลงช อบ นท กการเข าใช อาคารฯนอก เวลาราชการ และเพ มความถ การ เด นตรวจพ นท ร บผ ดชอบรวมถ งการ ประสานงานให สายตรวจเข มงวดใน การตรวจเวร ความเห นของ นตภ. - ต ดตามก จกรรมควบค ม 1 / 7

44 ป จจ ยเส ยง/ สาเหต ของ ก จกรรมควบค ม หน วยงาน ระด บ ท เหล ออย ระด บ ผลการต ดตาม ความเห นของ นตภ. ด านปฏ บ ต งาน (Operational risks; O) 1. การเก ดไฟฟ าด บ 1.1 เก ดการ Fault ก บระบบสายส ง ภายในฟาร มมหาว ทยาล ย เน องจากสาย ไฟฟ าแรงส งท ใช เป นสายเปล อย -เปล ยนสายไฟฟ าแรงส งจากสายเปล อยเป น สายห มฉนวนภายในฟาร มมหาว ทยาล ย จ านวน 6,000 เมตร สอส. 8 H - ม การต ดแต งต นไม เพ อป องก นการ เก ดการ Fault - ต ดตามการด าเน นการ ป งบประมาณ พ.ศ การเก ดอ นตรายและความเส ยหาย จากเสาไฟฟ าเอนเอ ยง -ปร บเสาให ตรง เทคอนกร ตและต ดต ง สต บ ตอหม อ จ านวน 80 ต น สอส. 8 H - ด าเน นการแล วบางส วนใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยจะ ด าเน นการต อในป งบประมาณพ.ศ การเส อมสภาพของล กถ วยและ สายไฟฟ าเป นสายเปล อย ท าให ล กถ วยเก ด Oxide และช าร ดแตกร าวขณะท ได ร บ ความช น -เปล ยนล กถ วย Line Post ในส วนท เส อมสภาพ 8 H -ด าเน นการแล ว 30 % และจะ ด าเน นการต อในป งบประมาณ พ.ศ การบ าร งร กษาและซ อมแซมระบบ ไฟฟ าแรงส ง -ต ดต งสว ตช ต ดตอนแต ละวงจรให ส นลง เพ อ สะดวกในการบ าร งร กษา และสามารถถ าย โหลดได กรณ ท จ าเป นจ านวน 16 ช ด 8 H - จะด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ / 7

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information