ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล Digital Archives Management System

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล Digital Archives Management System"

Transcription

1 ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล Digital Archives Management System ปฏ ภาณ กอนคอน และ ท ศน ย เจร ญพร คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยบ รพา จ งหว ดชลบ ร บทค ดย อ เอกสารข อม ลทางประว ต ศาสตร ของประเทศไทยม เป น จ านวนมาก และหน วยงานท เก ยวข องหลายหน วยงานได ให ความส าค ญในการเก บรวมรวบโดยใช เคร องม อทาง เทคโนโลย สารสนเทศ สภากาชาดไทย เป นหน วยงานหน งท ผล กด นให เก ดการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร จ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลน โครงงานระบบสารสนเทศเพ อ การบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล ม จ ดประสงค ท จะ พ ฒนาระบบบ นท กข อม ลจดหมายเหต เพ อให สามารถส บค น และรายงานผลสถ ต ตามประเภทและการใช งานได ตาม แนวทางว ศวกรรมซอฟต แวร และม การน าเทคโนโลย เพ อ การอน ร กษ เข าไปช วยในการอน ร กษ ข อม ลให อย ในร ปแบบ ด จ ท ล โดยม ช ดก าก บเพ ออธ บายข อม ลหร อเมทาดาทาซ ง เป นมาตรฐาน คาสาค ญ: จดหมายเหต, ด จ ท ล, อน ร กษ ABSTRACT There are many important National archives and many organizations has attempt to collect and archive them using information technology. Thai Red Cross is one who realizes this importance and encouraging this development of digital national archives project. The project aims to develop national archive repository for collecting the archive of Thai Red Cross for information searching, retrieving, statistic report according on the types and usage. The project also provides the metadata for standard archiving. Keywords: Archives, Digital, Conserve 1. บทนา จดหมายเหต เด มหมายถ งการบ นท กเหต การณ ท เก ดข น ในว น เด อน ป น นๆ โดยเฉพาะเป นเหต การณ ท ผ บ นท กเห น ว าม ความส าค ญต อการจดบ นท ก จดหมายเหต ใน ภาษาอ งกฤษตรงก บคาว า Archives หมายถ ง หน วยงาน ของร ฐและเอกสารท เก บร กษาไว ในระยะแรกน นย งจ าก ด ความหมายอย ท เอกสารของหน วยงานหร อองค การของร ฐ แต ต อมาความหมายน นรวมไปถ งเอกสารท เก บร กษาและ รวบรวมโดยสถาบ นเอกชน หร อครอบคร วด วย และรวม ความหมายถ ง เอกสารจดหมายเหต สถานท เก บร กษา เอกสาร และสถาบ นหร อองค กรท เป นเจ าของเอกสารท ใช ปฏ บ ต งาน [1] จดหมายเหต ถ อได ว าเป นแหล งองค ความร และหล กฐาน ช นต นซ งม ค ณค า เป นหล กฐานทางประว ต ศาสตร อ นส าค ญ ซ งได ร บการบ นท ก และถ ายทอดเร องราว จากอด ตส ป จจ บ น ผ านเอกสาร หน งส อ ตาราเร ยน ระบบบร หารจ ดการเอกสาร จดหมายเหต ด จ ท ล งานจดหมายเหต ส วนใหญ อาจด าเน น ควบค ไปก บงานพ พ ธภ ณฑ ในแง ของการน าเสนอเร องราว จากเอกสารและว ตถ ทางประว ต ศาสตร เปร ยบเสม อนคล ง ป ญญาท ม ค าท งต อบ คคล หน วยงานและประเทศชาต ผ เป น เจ าของประว ต ศาสตร น นๆ งานจดหมายเหต ถ อได ว าเป น

2 งานส าค ญท นานาประเทศต างตระหน กถ งความส าค ญ จ าเป นท จะต องจ ดให ม หน วยงานร บผ ดชอบในระด บต าง ๆ เพ อส งเสร มให ม การรวบรวม การเก บสงวนร กษา เพ อม ให องค ความร อ นทรงค ณค าส ญหายไป 2. ทฤษฎ และโครงงานท เก ยวข อง ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลได ร บการ พ ฒนาข นเพ อสน บสน นการท างานของหอจดหมายเหต ให สามารถแลกเปล ยนความร ได ง ายและรวดเร ว สามารถขยาย ขอบเขตการใช งานได ในวงกว าง ผ ใช สามารถเข าถ งข อม ลได อย างถ กต องและรวดเร ว และท กท ท กเวลา ซ งม ข อม ลท เก ยวข องด งน 2.1 ช ดคาอธ บายข อม ล หร อเมทาดาทา (Metadata) เมทาดาทา ค อ การอธ บายให ทราบรายละเอ ยดของ ข อม ล ซ งจะต องค ณสมบ ต 2 ประการ ค อ เป นข อม ลท ม โครงสร าง และ ต องอธ บายถ งทร พยากรสารสนเทศน นๆ [2] ความจาเป นท ต องม เมทาดาทา เก ดข นเน องจากสารสนเทศท สร างข นประกอบด วย องค ประกอบ 3 ล กษณะ ค อ 1. เน อหา (Content) ของงาน เก ยวก บช อเร อง ห วเร อง ต นฉบ บ (แหล งท มา) ภาษา เร องท เก ยวข อง และขอบเขต 2. บร บท (Context) ของสารสนเทศ เก ยวก บทร พย ส น ทางป ญญาของงาน เช น ผ เข ยน ผ สร างสรรค ผลงาน สาน กพ มพ ผ ม ส วนร วมในผลงาน และส ทธ ในงานน นๆ 3. โครงสร าง (Structure) ของข อม ลเก ยวก บ ว น เด อน ป ท สร างผลงาน ประเภทของเน อหา ร ปแบบการน าเสนอ ผลงาน และต วบ งช หร อต วระบ ถ งทร พยากร [2] ประเภทและหน าท ของเมทาดาทา การท าเมทาดาทา จะต องเข าใจถ งประเภทของเมทาดา ทาซ งจาแนกตามหน าท ได 3 ประการ ค อ 1. เมทาดาทาเช งการบร หาร (Administrative metadata) เป นการก าหนดเมทาดาทาเพ อใช ในการจ ดการ ทร พยากรสารสนเทศ ท งในระยะส น และระยะยาว เช น เป นเมทาดาทาของข อม ลเก ยวก บ การจ ดหาสารสนเทศน นๆ การสร าง การปร บปร งสารสนเทศ เป นเมทาดาทาเก ยวก บ การสงวนร กษาข อม ล เช น ข อม ลเก ยวก บการย ายสภาพ เป นต น 2. เ ม ทาดาทาเช งการพรรณนา ( Descriptive metadata) เป นเมทาดาทาท อธ บายเก ยวก บทร พยากร สารสนเทศน นๆ เช น การลงรายการ ช อเร อง ช อผ แต ง ห ว เร อง การจ ดหมวดหม 3. เมทาดาทาเช งโครงสร าง (Structure metadata) เป นเมทาดาทาท แสดงหร อน าสารสนเทศไปถ งผ ใช เช น เม ทาดาทาของข อม ลเก ยวก บอ ปกรณ หร อเคร องท ใช ในการ อ านภาพ ข อม ลการแปลงเป นด จ ท ล เป นต น [2] ความสาค ญของเมทาดาทา 1. เพ อการค นหาสารสนเทศ เมทาดาทาท ถ กก าหนดไว จะเป นต วช วยในการเข าสารสนเทศได 2. การจ ดการทร พยากรสารสนเทศอ เล กทรอน กส เว บ พอร ท ลท เช อมโยงไปย งสารสนเทศต างๆ จะได ประโยชน โดยเฉพาะถ าเว บเหล าน น ถ กสร างเป นแบบไดนาม กเว บจาก เมทาดาทาท เก บในฐานข อม ล โดยการใช โปรแกรมหร อ เคร องม อในการด งและการปร บร ปแบบใหม (Reformat) ได 3. การใช งานได หลากหลายระบบ (Interoperability) ด วยความแตกต างทางฮาร ดแวร ซอฟต แวร โครงสร างข อม ล และส วนต อประสาน การกาหนดใช เมทาดาทา โปรโตคอลท ใช ในการแบ งป นข อม ล และ Crosswalk ระหว างเมทาดาทา สามารถช วยให การส บค นข ามระบบหร อทาให ความแตกต าง ด งกล าวไม เป นอ ปสรรค 4. การบ งช ด จ ท ล เค าร างเมทาดาทาส วนใหญ ม องค ประกอบท เป นเลขมาตรฐาน เพ อเป นการบ งช เฉพาะถ ง ผลงานหร อสารสนเทศท เมทาดาทาน นอ างถ ง ท อย หร อ ต าแหน งของสารสนเทศด จ ท ลอาจถ กก าหนดด วยช อ แฟ มข อม ล ย อาร แอลหร อต วบ งช ถาวร การม องค ประกอบท

3 ม ข อม ลต วน จะเป นต วช ไปย งสารสนเทศ เมทาดาทาสามารถ ถ กรวมไปก บการอธ บายต วข อม ลด วย 5. การเก บถาวรและการสงวนร กษา เมทาดาทาเป น ก ญแจสาค ญท ทาให แน ใจว า สารสนเทศจะถ กสามารถเข าใช หร อเข าถ งได อย างต อเน อง องค ประกอบของการจ ดเก บ ถาวรและสงวนร กษา จ งเป นส งจ าเป นเพ อต ดตามเส นทาง ของสารสนเทศ (แหล งท มา และประว ต การเปล ยนแปลง) เพ อด รายละเอ ยดของล กษณะทางกายภาพ และเพ อท จะ แข งข นหร อพยายามเล ยนแบบเทคโนโลย ในอนาคต [2] 3. ว ธ การดาเน นโครงงาน ในการจ ดท าโครงงาน ม การออกแบบและว เคราะห ระบบเพ อจ ดทาโครงงาน โดยออกแบบไว ด งห วข อต อไปน 3.1 แผนภาพย สเคส (Use Case Diagram) แผนภาพย สเคส ของระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล ประกอบด วย 3 Actors ค อ ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และผ ด แลระบบส งส ด [3] ผ ใช งาน ค อ ผ ใช งานท วไปของระบบ สามารถท จะเข าใช งานระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลได ด งน ค อ สามารถด เอกสารจดหมายเหต ด ประว ต ความเป นมา ค นหา เอกสารจดหมายเหต ด สถานท ต ดต อ แก ไขข อม ลผ ใช งาน และเพ มเอกสารจดหมาเหต ซ งการเพ มเอกสารจดหมาเหต จะรวมไปถ ง การลบเอกสารจดหมายเหต เพ มเอกสาร จดหมายเหต และอน ม ต เอกสาร ด งแสดงในแผนภาพย สเคส ร ปท 1 ร ปท 1 แผนภาพย สเคสผ ใช งาน ผ ด แลระบบ ค อ ผ ท ม หน าท ด แลจ ดการข อม ลท อย ใน ระบบ สามารถเข าใช งานในระบบได เพ มข นจากผ ใช งานท ผ ใช งานไม ม ส ทธ จ ดการได ค อ สามารถแก ไขประว ต ความ เป นมาจดหมายเหต และเพ มประเภทจดหมายเหต ซ งการ เพ มจดหมายเหต จะรวมไปถ ง การลบประเภทจดหมายเหต และแก ไขประเภทจดหมายเหต ด งแสดงในแผนภาพย สเคส ร ปท 2

4 ร ปท 2 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบ ผ ด แลระบบส งส ด ค อ ผ ท ม หน าท ด แลจ ดการข อม ลท อย ในระบบ สามารถเข าใช งานในระบบได เหม อนก บผ ด แล ระบบท กประการ แต ม หน าท ท เพ มข น ค อ สารมารถจ ดการ ส ทธ การเข าใช งานของผ ใช งาน และผ ด แลระบบได ด ง แผนภาพย สเคส ในร ปท 3 ร ปท 3 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบส งส ด 3.2 แผนภาพก จกรรม (Activity Diagram) แผนภาพก จกรรมแสดงแสดงข นตอนการท างานของ ระบบจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ล ประกอบไปด วย ข อม ล จดหมายเหต เอกสารจดหมายเหต ประเภทจดหมายเหต และข อม ลผ ใช งาน [4] ข อม ลจดหมายเหต เป นข อม ลพ นฐานของหอจดหมาย เหต ซ งจะใช แสดงถ งประว ต ความเป นมา และข อม ลต ดต อ ของหอจดหมายเหต ด งแสดงในแผนภาพก จกรรม ร ปท 4

5 ร ปท 4 แผนภาพก จกรรมข อม ลจดหมายเหต เอกสารจดหมายเหต เป นส วนท ส าค ญท ส ด ใช ในการ จ ดการเอกสารจดหายเหต ท งหมดท ม อย ในระบบ สามารถท จะท าการอน ม ต ให เอกสารแสดงหร อไม แสดงได ในส วนน ด ง แสดงในแผนภาพก จกรรม ร ปท 5 ร ปท 5 แผนภาพก จกรรมเอกสารจดหมายเหต ประเภทจดหมายเหต เป นส วนท ใช แบ งเอกสารจดหมาย เหต ออกเป นหมวดหม ต างๆ ตามท ผ ใช งานกรอกข อม ล ประเภทลงไป สามารถท จะจาแนกข อม ลให เร ยกด ได ง าย ด ง แสดงในแผนภาพก จกรรม ร ปท 6

6 ร ปท 6 แผนภาพก จกรรมประเภทจดหมายเหต ข อม ลผ ใช งานเป นส วนท ใช จ ดการข อม ลของผ ใช งาน สามารถเปล ยนรห สผ านท ใช ในการเข าส ระบบ และสามารถ จ ดการส ทธ ของผ ใช ได ด งแสดงในแผนภาพก จกรรม ร ปท 7 ร ปท 7 แผนภาพก จกรรมข อม ล 4. ผลการดาเน นโครงงาน ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลท พ ฒนาข นม ขอบเขตของการท างาน 4 ส วน ได แก ข อม ลจดหมายเหต เอกสารจดหมายเหต ประเภทจดหมายเหต และข อม ล ผ ใช งาน และแบ ง Actors ได 3 Actors ได แก ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และผ ด และรบส งส ด Actors ท กคนสามารถเข า ด เอกสารได ในหน าแรก ด งแสดงในร ปท 8

7 เมน ข อม ลจดหมายเหต ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และผ ด แล ระบบส งส ด สามารถเข าใช งานได ด งแสดงในร ปท 9 เมน เอกสารจดหมายเหต ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และ ผ ด แลระบบส งส ด สามารถเข าใช งานได ด งแสดงในร ปท 10 เมน ประเภทจดหมายเหต ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และ ผ ด แลระบบส งส ด สามารถเข าใช งานได ด งแสดงในร ปท 11 เมน ข อม ลผ ใช งาน ผ ใช งาน ผ ด แลระบบ และผ ด แล ระบบส งส ด สามารถเข าใช งานได ด งแสดงในร ปท 12 ร ปท 10 หน าจอเอกสารจดหมายเหต ร ปท 11 หน าจอประเภทจดหมายเหต ร ปท 8 หน าจอแรกของระบบ ร ปท 12 หน าจอข อม ลผ ใช งาน ร ปท 9 หน าจอข อม ลจดหมายเหต 5. สร ป ระบบบร หารจ ดการเอกสารจดหมายเหต ด จ ท ลเป นการ น าเทคโนโลย เพ อการอน ร กษ เข ามาช วยในการคงสภาพ ข อม ลให อย ในร ปแบบด จ ท ล แม ว าเอกสารต นฉบ บจะเก ด การเส อมสภาพ ชาร ดเส ยหายด วยป จจ ยต างๆ อาท ความช น เวลา แสง ส ตว แมลง และการร เท าไม ถ งการณ ของมน ษย ก ตาม นอกจากน ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลย ง ช วยให เข าถ งองค ความร ด งกล าวได ง าย โดยไม ก อให เก ด ความเส ยหายแก ต นฉบ บ และช วยส งเสร มให เก ดการใช หร อ เข าถ งข อม ลในวงกว างอ กด วย

8 6. ก ตต กรรมประกาศ ระบบบร หารจ ดการจดหมายเหต ด จ ท ลพ ฒนาต อยอดมา จากการปฏ บ ต งานในรายว ชาสหก จศ กษา ขอขอบค ณค ณว ช ช รา บ รณส งห ผ ช วยว จ ย กล มต าแหน งงานว จ ยและพ ฒนา ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ท ให คาแนะนาและคาปร กษาในการทดสอบใช งานระบบจร ง 7. เอกสารอ างอ ง [1] สาน กหอจดหมายเหต แห งชาต. (2015). Metadata เม ทาดาทา. ส บค นเม อ 18 ม นาคม 2015, จาก nat.go.th/nat/index.php/ แบบสอบถาม/item/ร จ ก-จดหมายเหต -2.html [2] สวทช. (2015). Metadata เมทาดาทา. ส บค นเม อ 18 ม นาคม 2015, จาก [3] ศ ภช ย อาไพศร. (2014). Use Case Diagram. ส บค น เม อ 18 ม นาคม 2015, จาก https://sites.google.com/site/itentertainer/usecase-diagram/saylaksn-khwam-samphanth [4] เพ ญนภา ซ นเฮม. (2014). Activity Diagram. ส บค น เม อ 18 ม นาคม 2015, จาก

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ในสภาพการณ ป จจ บ นสารน เทศม ความส าค ญมากย งข น ท าให ม การผล ตสารน เทศ ออกมาในร ปแบบต างๆ มากมาย สารน เทศท เพ มมากข นเหล าน ท าให ผ ใช สารน เทศไม สามารถ ควบค มหร

More information

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา 1 บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา ในการทางานย คเทคโนโลย ท ท นสม ย โดยม ว ว ฒนาการของระบบการผล ตเอกสารเร มจากการใช เคร

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด งานพ สด งานพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อ/ จ ดจ าง เพ อให ได มาซ งว สด คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง รวมท งการแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน ายและการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน และ คร ภ ณฑ

More information

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4)

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) งานจดหมายเหต มหาว ทยาล ย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

ค ม อ การจ ดทานโยบายและแนวปฏ บ ต ในการค มครองข อม ลส วนบ คคล ของหน วยงานของร ฐ

ค ม อ การจ ดทานโยบายและแนวปฏ บ ต ในการค มครองข อม ลส วนบ คคล ของหน วยงานของร ฐ ค ม อ การจ ดทานโยบายและแนวปฏ บ ต ในการค มครองข อม ลส วนบ คคล ของหน วยงานของร ฐ สาน กงานคณะกรรมการธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส สาน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค ม อ การจ ดทานโยบายและแนวปฏ บ

More information

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ 1. ความหมายของจดหมายเหต ความร ท วไปเก ยวก บจดหมายเหต จดหมายเหต ตามพจนาน กรมไทยฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525 ได ก าหนดความหมายว า หน งส อบอกข าวท เป นไป รายงานหร อบ นท กเหต การณ ต างๆ ท เก ดข น และเอกสารท

More information

๑ มคอ.๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ส าน กว ชาศ กษาท วไป

๑ มคอ.๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ส าน กว ชาศ กษาท วไป ๑ มคอ.๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ส าน กว ชาศ กษาท วไป หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา GED4003 ก บช ว ต ๒. จ านวนหน วยก ต ๓(๒-๒-๕)

More information

เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน

เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร องช ย จร งศ รว ฒน น กว เคราะห นโยบายและแผนเช ยวชาญ ผ เช ยวชาญประจาสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น เอกสารประกอบการอบรม ข าราชการและพน กงาน สายสน บสน นในมหาว ทยาล

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น คำน ำ งานสารบรรณภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส --------------------------------------------- เน องด วยกฎหมายว าด วยธ

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย แบบสอบถามเพ อการว จ ย ประส ทธ ภาพการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย (Efficiency of knowledge management in Rajabhat University in Thailand)... คาช แจง 1. แบบสอบถามฉบ บ น ม ว ตถ ประสงค เพ อนาผลท

More information

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย ดร.ส รศ กด ราษ งานว จ ย พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คเลย ป จจ บ นโลกได ก าวส ย คของการส อสารแบบไร

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1. ข อม ลท วไป ข อม ล เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1.1 ผ ย นค าขอ (1) เป นน ต บ คคล (2) เป นน ต บ คคลท ม ก จกรรมอ นนอกเหน อจากก จกรรม ทดสอบ/สอบเท ยบ (3) เป นหน วยงานของร ฐ (4) เป นร ฐว สาหก จ (5) เป นสถาบ

More information