ย ทธศาสตร ท 1 จ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บการลงท นในการสร างโรงงานแห งใหม 1. แผนการเง นและการลงท น - โครงการศ กษาความเป นไปได การขายโรงงานป จจ บ น ย

Size: px
Start display at page:

Download "ย ทธศาสตร ท 1 จ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บการลงท นในการสร างโรงงานแห งใหม 1. แผนการเง นและการลงท น - โครงการศ กษาความเป นไปได การขายโรงงานป จจ บ น ย"

Transcription

1 ย ทธศาสตร ท 1 จ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บการลงท นในการสร างโรงงานแห งใหม 1. แผนการเง นและการลงท น - โครงการศ กษาความเป นไปได การขายโรงงานป จจ บ น ย ทธศาสตร ท 2 สร างความม นคงต อเน องในการจ ดหาแอลกอฮอล ท ได ค ณภาพตามมาตรฐานสากล และราคาเป นธรรม 1. แผนการเพ มประส ทธ ภาพการผล ต - โครงการศ กษาทดลองการใช เอ นไซม เพ มประส ทธ ภาพในการหม ก ย ทธศาสตร ท 3 สร างความพ งพอใจในด านค ณภาพ บร การ และราคาท เป นธรรม 1. แผนการสร างระบบการบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management) - โครงการสร างระบบบร การท เป นเล ศ 2. แผนการจ าหน ายแอลกอฮอล ป โครงการจ าหน ายแอลกอฮอล 95 ด กร และ 96 ด กร ย ทธศาสตร ท 4 เป นองค กรท ด ต อส งคมและม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพท ด ต อส งคมช มชน 1. แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล - โครงการจ ดท าเส นทางพ ฒนาบ คลากร - โครงการพ ฒนาระบบสมรรถนะและระบบประเม นผลงาน - โครงการส มมนา อบรม และศ กษาด งาน 2. แผนงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม - โครงการปล กป าเพ อเพ มพ นท ส เข ยว - โครงการบ านพ กอาศ ยเพ อผ ยากไร 3. แผนงานด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน - โครงการแรงงานปลอดภ ยส ขภาพอนาม ยด 4. แผนปฏ บ ต การเตร ยมความพร อมร บและตอบสนองสถานการณ ฉ กเฉ นกรณ ภ ยพ บ ต ด านประสบอ ทกภ ย องค การส รา กรมสรรพสาม ต ป โครงการเตร ยมความพร อมร บและตอบสนองสถานการณ ฉ กเฉ นกรณ ภ ยพ บ ต ด านประสบอ ทกภ ย ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มด านการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) 1. แผนการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) ป โครงการความร วมม อระหว างองค การส ราฯ ก บบร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด ในการขนส งถ งบรรจ แอลกอฮอล

2 ย ทธศาสตร ท 1 จ ดเตร ยมแหล งเง นท นส าหร บการลงท นในการสร างโรงงานแห งใหม 1. แผนการเง นและการลงท น ช อโครงการ : โครงการศ กษาความเป นไปได การขายโรงงานป จจ บ น ระยะเวลาด าเน นงาน 1. ต งคณะท างานเพ อศ กษาแนวทาง ท กรมสรรพสาม ตด าเน นการขาย ส มปทานโรงงานส ราเม อป สร ปผลการศ กษาเพ อเสนอขอ ความเห นชอบในการด าเน นการ ต อคณะกรรมการบร หารก จการ องค การส ราฯ 3. น าเสนอผลการศ กษาเบ องต น ต อคณะอน กรรมการบร หารฯ 4. ด าเน นการปร บปร งโครงการ 5. เสนอขออน ม ต หล กการในการ ด าเน นการตามโครงการ

3 ย ทธศาสตร ท 2 สร างความม นคงต อเน องในการจ ดหาแอลกอฮอล ท ได ค ณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาเป นธรรม 1. แผนการเพ มประส ทธ ภาพการผล ต ช อโครงการ : โครงการศ กษาทดลองการใช เอ นไซม เพ มประส ทธ ภาพในการหม ก 1. ประช มช แจงรายละเอ ยด โครงการ 2. ต ดต อต วแทนบร ษ ทเพ อน าการ เสนอเอ นไซม พร อมให ข อม ล ประกอบ 3. ศ กษาข อม ล ว ธ การด าเน นงาน และความเป นไปได 4. ส ารวจความพร อม ได แก เคร องม ออ ปกรณ และบ คลากร 5 จ ดท าข นตอนการทดสอบ (Process) 6. เตร ยมน าหม กกากน าตาลและ ห วเช อย สต ทดสอบเอ นไซม ตาม ข นตอน (Process) ท วางไว 7. ต ดตามและประเม นผล

4 ย ทธศาสตร ท 3 สร างความพ งพอใจด านค ณภาพ บร การ และราคาท เป นธรรม 1. แผนการสร างระบบการบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management) ช อโครงการ : โครงการสร างระบบบร การท เป นเล ศ 1. จ ดประช มผ ร วมโครงการ 2. พ ฒนาพน กงานให ม ความเข าใจ ก บระบบ CRM อย างต อเน อง 3. ประสานงานก บล กค าท ต องการ ให ย นใบอน ญาตฯ ต อสรรพสาม ต พ นท หร อกรมสรรพสาม ต 4. จ ดพน กงานให บร การแก ล กค า 5. ประสานงานก บสรรพสาม ตพ นท หร อกรมสรรพสาม ตเพ อให ข อม ล ท ช ดเจนต อล กค าเม อพบป ญหา ในความล าช าของการออกใบ อน ญาตฯ ท ล กค าไปย นเร องเอง 6. ลดข นตอนการจ ดซ อหร อ ระบบงานท เก ยวข อง 7. เผยแพร -ช กจ งล กค าให ใช การ ต ดต อส อสารการขายทางระบบ Internet

5 2. แผนการจ าหน ายแอลกอฮอล ช อโครงการ : โครงการจ าหน ายแอลกอฮอล 95 ด กร และ 96 ด กร 1. การกระต นการจ าหน ายรายเด อน โดยมอบหมายให แผนกจ าหน ายฯ และแผนกการตลาด ด แล-ต ดตาม กล มเป าหมายท เป นล กค ารายใหม และรายเก าท กเด อน เด อนละ 70 ราย 2. จ ดท ารายงานการต ดตามและ สร ปผลการจ าหน ายของล กค า กล มเป าหมาย 3. ปร บปร งกลย ทธ เพ อให เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด

6 ย ทธศาสตร ท 4 เป นองค กรท ด ต อส งคมและม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพท ด ต อส งคมช มชน 1. แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ช อโครงการ: โครงการจ ดท าเส นทางพ ฒนาบ คลากร 1. ด าเน นการจ ดจ างและท าส ญญา 2. ท ปร กษาฯ ด าเน นการจ ดท า แผนแม บท 3. น าเสนอคณะอน กรรมการบร หารฯ พ จารณาให ความเห นชอบ

7 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบสมรรถนะและระบบประเม นผลงาน 1. น าเสนอขออน ม ต แต งต ง คณะท างานโครงการพ ฒนาระบบฯ 2. ประช มคณะท างานฯ เพ อ ก าหนดแผนงาน 3. ประช มห วหน าหน วยงานเพ อ ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน เช อมโยงก บระบบสมรรถนะ เพ อใช เป นเกณฑ ในการพ จารณา เล อนข นเง นเด อน 4. น าเสนอเกณฑ เพ อขออน ม ต และประกาศใช 5. ก าหนดแผนงานท จะด าเน นการ พ ฒนาระบบสมรรถนะเพ อ ด าเน นการเป นแผนระยะยาว

8 ช อโครงการ : โครงการส มมนา อบรม และศ กษาด งาน 1. การอบรม/ส มมนา ฝ กงาน ด งานด านการบร หารทร พยากร บ คคลและระบบสมรรถนะ 2. อบรมกล มการอน ร กษ พล งงาน/ ส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ อาช วอนาม ย 3. อบรมด านการบร หารความเส ยง/ การสร างม ลค าเพ มเช งเศรษฐศาสตร / การควบค มภายใน 4. การจ ดส มมนาพน กงานประจ าป จ ดส งพน กงานไปอบรมภายนอก ตลอดป การจ ดอบรมของคณะกรรมการ บร หารก จการองค การส ราฯ

9 2. แผนงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ช อโครงการ : โครงการปล กป าเพ อเพ มพ นท ส เข ยว 1. ส ารวจและก าหนดพ นท เป าหมาย 2. รณรงค และเผยแพร โครงการฯ เพ อหาอาสาสม ครเข าร วม โครงการฯ 3. จ ดเตร ยมกล าไม ปล ก 4. ท าการปล กต นไม เพ มและบ าร ง ด แลร กษาต นไม ท ปล กไว แล วให เจร ญเต บโตและงอกงามต อไป 5. สร ปรายงานผล

10 ช อโครงการ : โครงการบ านพ กอาศ ยเพ อผ ยากไร ป งบประมาณ 2555 ( ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555 ) 1. ก จกรรมและก าหนดพ นท เป าหมาย 2. รณรงค และเผยแพร โครงการฯ 3. ค ดเล อกบ คคลเป าหมาย 4. ออกแบบบ านพ กอาศ ย 5. ด าเน นการสร างหร อปร บปร ง ซ อมแซมบ านพ กอาศ ยให ก บ ผ ยากไร 6. สร ปรายงานผล

11 3. แผนงานด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน ช อโครงการ : โครงการแรงงานปลอดภ ยส ขภาพอนาม ยด ระยะเวลาด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพน กงาน 1. ฝ กอบรมการด บเพล งข นพ นฐานและ การปฐมพยาบาล 2. ฝ กอบรมความปลอดภ ยข นพ นฐาน ก บพน กงาน 3. ฝ กอบรมการบร หารความปลอดภ ย โครงการควบค มตรวจสอบและร บปร ง 4. ส ารวจความปลอดภ ยโดยขณะ กรรมการความปลอดภ ย 5. ก าหนดกฎระเบ ยบมาตรฐานเพ อ ความปลอดภ ย 6. ปร บปร งเสนอแนะเคร องหมาย ความปลอดภ ยและสภาพแวดล อมใน การท างาน (แสง เส ยง ความร อน และ สารเคม ) โครงการส งเสร มก จกรรมด านความ ปลอดภ ยสภาพแวดล อมในการท างาน 7. เสนอแนะแนวทางปร บปร งระบบ ความปลอดภ ยของเคร องจ กร 8. เสนอแนะแนวทางปร บปร งระบบ ร กษาความปลอดภ ย 9. ด งานความปลอดภ ยนอกสถานท โครงการป องก นระง บอ คค ภ ย 10.ปร บปร งแผนฉ กเฉ นประจ าป การซ อมแผนฉ กเฉ น 12.สร างความพร อมของระบบการ ป องก นอ คค ภ ย (น าด บเพล ง ส ญญาณ เต อนภ ย ไฟฉ กเฉ น ถ งด บเพล ง อ ปกรณ อ น ๆ ท งใน และนอกอาคาร) 13.สร ปผลการด าเน นงาน

12 4. แผนปฏ บ ต การเตร ยมความพร อมร บและตอบสนองสถานการณ ฉ กเฉ นกรณ ภ ยพ บ ต ด านประสบอ ทกภ ย องค การส รา กรมสรรพสาม ต ป ช อโครงการ : โครงการเตร ยมความพร อมร บและตอบสนองสถานการณ ฉ กเฉ นกรณ ภ ยพ บ ต ด านประสบอ ทกภ ย ระยะเวลาด าเน นงาน ก อนเก ดเหต 1. ส งการให ท กหน วยงานในองค การส ราฯ เตร ยมความพร อมเฝ าระว งlถานการณ อ ทกภ ยในพ นท พร อมต งศ นย อ านวยการ เฉพาะก จ ป องก นและแก ไขป ญหาอ ทกภ ย - ท กหน วยงานตรวจสอบเคร องม ออ ปกรณ และจ ดเตร ยมก าล งส ารองให ม เพ ยงพอ พร อมสน บสน นระบบบร การ - ท กหน วยงานเตร ยมขนย ายเอกสาร ส าค ญและเคร องจ กรต าง ๆ ภายในโรงงาน พร อมก าล งพลท สน บสน นให ม ความพร อม ในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง - ห วหน าฝ ายบร หารตรวจสอบระบบ ส อสาร ยานพาหนะฯ เอกสารท ส าค ญ พร อมยาเวชภ ณฑ และท มสน บสน น - ห วหน าฝ ายโรงงานตรวจสอบเคร องจ กร ต าง ๆ ภายในโรงงานท อย ต ากว าระด บน า พร อมท มช างเพ อด าเน นการขนย ายไว ในท ปลอดภ ย และจ ดต งท มสน บสน น - ห วหน าแผนก/ห วหน างานร วมประช ม คณะกรรมการศ นย อ านวยการเฉพาะก จ ป องก นและแก ไขป ญหาอ ทกภ ย วาตภ ย และด นถล มเพ อทราบสถานการณ และแนว ทางการประสานงานป องก น และแก ไข ป ญหาอ ทกภ ย - ส ารวจพ นท ภายในหน วยงานร บผ ดชอบท ม ความเส ยงได แก แผนกกล นฯ แผนกหม อ น า แผนกไฟฟ าแผนกประปา แผนกซ อม บ าร ง แผนกปร งแต งและบรรจ - ให ม การต ดตามสถานการณ รอบบร เวณ องค การส ราฯ แม น าบางปะกง และร บเร อง ส อต าง ๆ ในการเสนอเหต การณ อ ทกภ ย

13 ขณะเก ดเหต 2. จ ดต งศ นย บ ญชาการในองค การส ราฯ เพ อบ ญชาการเหต การณ และต ดต อ ประสานงานก บ หน วยงานท เก ยวข องได ตลอด 24 ช.ม. - ฝ ายโรงงานจ ดเตร ยมเคร องม ออ ปกรณ อ ตราก าล งสน บสน นและเจ าหน าท อ น ๆ พร อมร วมปฏ บ ต งานได อย างท นเหต การณ - ฝ ายบร หารจ ดเตร ยมเอกสารท ส าค ญให อย ในท ปลอดภ ยพร อมตรวจเช คการส งการ เพ อต ดต อหน วยงานภายนอก ในกรณ ต อง ขอความช วยเหล อพร อมจ ดท มสน บสน น และบร การ หล งเก ดเหต 3. ส งการให ท กหน วยงานท ได ร บผลกระทบ และเก ดความเส ยหายรายงานตามข นตอน และแจ งให หน วยงานท ร บผ ดชอบทราบ - ท าการส ารวจความเส ยหายท เก ดข นใน บร เวณองค การส ราฯ ท งหมด เพ อรวบรวม เสนอขอร บการสน บสน นงบประมาณจาก ส วนกลาง - ตรวจเย ยมหน วยงานต าง ๆ ด แล และจ ด อ ตราก าล งเข าไปหม นเว ยนช วยเหล อ เพ อ เพ มขว ญก าล งใจก บเจ าหน าท ท กหน วยงาน - สร ปสถานการณ และป ดศ นย บ ญชาการ เหต การณ อ ทกภ ยท เก ดข น

14 ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มด านการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) แผนการใช ทร พยากรและความร วมม อระหว างก นของร ฐว สาหก จ (Synergy) ช อโครงการ : โครงการความร วมม อระหว างองค การส ราฯ ก บบร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด ในการขนส งถ งบรรจ แอลกอฮอล 1. ประช มหาร อความต องการและ ก าหนดแนวทางการให บร การ 2. ประช มสร ปก าหนดราคาร บซ อ ถ ง ค าขนส ง ค าบร หารจ ดการ ก าหนดศ นย ในการร บถ งจาก ท วประเทศ ก บบร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด 3. การตรวจเย ยมโรงพยาบาลร ฐ กล มเป าหมายท ม ปร มาณการ ใช ถ งจ านวนมาก เก บข อม ล ประกอบการพ จารณาสาเหต ท ไม เข าร วมโครงการ 4. ท าข อตกลงการร บบร การก บ บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด 5. ท าจดหมายช แจงการให บร การ และราคาร บซ อถ งค นแก โรงพยาบาลเป าหมาย 6. จ ดท าผ งการด าเน นการและมอบ ให หน วยงานภายในท เก ยวข อง 7 สร ปประเม นผลการด าเน นงาน เพ อต ดตามความค บหน า และ แก ป ญหา 8. ศ กษาความเป นไปได ร วมก น ระหว างองค การส ราฯ ก บบร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด ในการให บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด เป น จ ดให บร การจ าหน ายแอลกอฮอล ให แก องค การส ราฯ

15

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555

แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555 แผนพ ฒนาด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน ขององค การอ ตสาหกรรมป าไม (สาน กงานกลาง) ป 2553-2555 สารบ ญ ห วข อ หน า 1. หล กการและเหต ผล 1 2. ว ตถ ประสงค 2 3. เป าหมาย 2 4. ว ส ยท ศน 3

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555

ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 1 ค ม อปฏ บ ต งาน กองก จการน ส ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2555 ค าน า สารบ ญ (๑) หน า บทท 1 ข อม ลท วไป 1 - ช อหน วยงาน 1 - ท ต ง 1 - ประว ต ความเป นมา 1 - ปร ชญา ว

More information

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559

แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 แผนแม บท ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร พ.ศ. 2555-2559 หล กการและเหต ผล ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร ม จ านวน 6 แห ง กระจายอย ท กภ ม ภาคของประเทศ ซ งม ล กษณะป ญหาท แตกต างก น ศ นย

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 หล กสาค ญในการเล

More information

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมราชท ณฑ สารบ ญ หน า คานา 3 โครงการท ได ร บการค ดเล อกเพ อจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา 1 ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 การดาเน นการจ ดการศ กษา งานการบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 องค การบร หารส วนต าบลยางน ากล ดใต อ าเภอหนองหญ าปล อง จ งหว ดเพชรบ ร ค าน า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบล ยางน

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information