HOT PRODUCTS. E-Blue Web TV Keyboard. Garmin GPS Watch. Scosche smartbox 2-in-1. Dice+

Size: px
Start display at page:

Download "HOT PRODUCTS. E-Blue Web TV Keyboard. Garmin GPS Watch. Scosche smartbox 2-in-1. Dice+"

Transcription

1

2

3

4 HOT PRODUCTS E-Blue Web TV Keyboard ด เหม อนท กว นน หลายคนเร มน ยมการท องอ นเทอร เน ต ผ านทางท ว หร ออ ปกรณ ท ต อเข าก บท ว มากย งข น แต ป ญหา ม นเก ดท ว าจะป อนข อความผ านทางร โมทน นม นเป นเร องยาก พอต ว แต ป ญหาน จะหมดไปด วย E-Blue Web TV Keyboard ค ย บอร ดขนาดกะท ดร ดท ช วยให การท องอ นเทอร เน ตบนท ว น นเป นไปได อย างราบร นและสบายกว าเด ม Garmin GPS Watch หากพ ดถ งอ ปกรณ อย าง GPS แล ว ช อของ Garmin ค อผ นำในโลกของอ ปกรณ ระบ ตำแหน งบนพ นโลก แต ถ าหากค ณอยากได อ ปกรณ สวมใส ประจำต วท สามารถ บอกตำแหน งว าอย ท ใดบนโลก Garmin ก ไม ทำให ค ณผ ดหว ง และนอกจากจะ สามารถบอกตำแหน งบนพ นโลกให ก บผ สวมใส แล ว Garmin GPS Watch ย งสามารถว ดอ ตราการเต นของห วใจ ทำให ร ต วด วยว าตอนน ค ณออกกำล งกาย หน กเก นไปหร อย ง Scosche smartbox 2-in-1 จะว าไปเด ยวน คงเห นม คนพกส งท เร ยกว า Powerbank เป นเร องปกต เพราะสมาร ทโฟนเด ยวน ส วนใหญ แล วจะม หน าจอท ใหญ และก นไฟมาก จากการเข าถ งอ นเทอร เน ตอย ตลอดเวลา และพฤต กรรมคนส วนใหญ ก ม กจะต องซ งค ข อม ลในม อถ อผ านทางคอมพ วเตอร อย แล ว Scosche smartbox 2-in-1 แนวค ดไม ม อะไรยาก เพราะม นค อการรวมเอา แบตเตอร พกพาและสายซ งค ข อม ลในต วเด ยวก น Dice+ ถ าพ ดถ งล กเต า หลายคนคงน กถ งแต การพน นอย างหน ง แต ความจร งแล ว ล กเต าน นเป นอ ปกรณ อย างหน งท ทำได หลายก จกรรม Dice+ ค ออ ปกรณ อย าง หน งท เช อมต อเข าก บอ ปกรณ ไร สายอย าง ipad ผ านทาง Bluetooth เพ อใช ก บ ก จกรรมต างๆ เช น การเล นเกม เอาเป นว าเป นอ กอ ปกรณ ขำๆ อ กต วท กำล ง บอกได ว าเด ยวน ท กอย างม นถ กเช อมเข าหาก นหมดแล ว 4 IT MAGAZINE

5 HOT PRODUCTS Adobe Ink & Slide ป ญหาหน งท เราย งไม ค อยเห นจ ตรกรช อด งท งหลายมาวาดร ปไว บนอ ปกรณ อย าง ipad มากน ก อาจจะเป นเพราะว าไม ม อ ปกรณ ท ช วยให วาดได อย าง ถน ดม อก เป นไปได แต ป ญหาน จะหมดไปเม อ Adobe Ink & Slide อ ปกรณ ใหม ล าส ดจากบร ษ ทผ เช ยวชาญด านภาพแบบด จ ตอลอย าง Adobe น น ออกมาเพ อใช งานร วมก บช ดโปรแกรมอ นเล องช ออย าง Creative Cloud ซ งท งสองต วน นก เหม อนก บปากกาก บยางลบด จ ตอล ซ งสามารถใช งานได บน ipad Cozy Room ป ญหาหน งเม อช ว ตค ณม ความเปล ยนแปลง ไม ว าจะเร มใช ช ว ตค แบบอย ด วยก น หร อช ว ตค ท เร มม เด กน อยต วเล กๆ ว งว นอย ในบ าน ก ค อความสงบส ข สำหร บบางคนอาจจะเล อก ว ธ การหาม มสงบในบ านหากบ านใหญ โตพอ หร อบางคนเล อก ออกไปหาท สงบนอกบ าน แต ส งท เรานำเสนอว นน ค อ Cozy Room จาก Kagu-Cozy พ นท เล กๆ ท จะช วยต ดค ณออกจาก ความว นวาย โดยภายในน นม ครบท งช นวางของจอมอน เตอร ลำโพงท จะเปล ยนให ในน นเป นพ นท เฉพาะของค ณ และ มาพร อมก บระบบไฟ LED ท ช วยปร บอารมณ ได ด วย Rugged All Weather Radio ถ าค ณเป นคนประเภท Off Road ชอบไปในท กท ท คนธรรมดาไม ชอบ ไปให เป อนโคลนเลอะด น ต องไม พลาดเป นเจ าของ Rugged All Weather Radio ว ทย ไซส ย กษ ท ค ณสามารถพาม นไปท ไหนก ได ไม ว าจะเป นชายทะเล หร อตามป าตามเขา โดยท เจ าต วว ทย น นสามารถ ทำงานด วยพล งไฟแบตเตอร ท สำค ญแน นอนม นเช อมต อเข าก บ สมาร ทโฟนท งหลายได ไม ใช ทางบล ท ธแต กล บเป นสายผ านทาง ช อง AUX 360Cam เช อว าเวลาท กคนได ไปเท ยวสถานท ส กแห งหน ง จะต องอยากได ร ป สถานท น นแบบ 360 องศา เราแก ป ญหาน ให ค ณได ด วย 360Cam อ ปกรณ เก บภาพแบบ 360 องศา ด วยเลนส แบบ Fish Eye 3 ต ว ท เก บภาพแล วเอาท งหมดมาผสานเข าหาก น เพ อให ได ภาพแบบ 360 องศา ทำให ค ณสามารถเก บท ง ภาพถ าย และว ด โอตามท ต องการ แถมในต วย งม หน วยความจำ ขนาด 64GB พร อม GPS สำหร บระบ ตำแหน งได อ กด วย IT MAGAZINE 5

6 IT NEWS สพฉ. เตร ยมเป ดต วแอพพล เคช น EMS 1669 เร ยกรถพยาบาล เม อเก ดเหต เจ บป วยฉ กเฉ น ช สามารถระบ พ ก ดตำแหน งได แม นยำเพ อการช วยเหล อ อย างท นท วงท พร อมเช ญชวนประชาชน ดาวน โหลดต ด โทรศ พท ไว เพราะค ณอาจเป นคนหน งท ได ช วยช ว ตผ ป วย ฉ กเฉ น ส งผลให อ ตราการรอดช ว ตของผ ป วยฉ กเฉ นม มาก ข นด วย ด งน น ด วยความสำค ญของการแจ งเหต ฉ กเฉ นด งกล าว สพฉ. จ งได ค ดค นและพ ฒนา แอพพล เคช นท ช วยให ประชาชนสามารถแจ งเหต ฉ กเฉ นได ง ายๆ เพ ยงปลายน วคล กผ านแอพพล เคช นท ช อว า EMS 1669 ซ งถ อเป นการเพ มโอกาสในการช วยช ว ตผ ป วยฉ กเฉ น นอกจากการใช บร การการแจ งเหต ผ านการโทรแจ งท สายด วน 1669 สำหร บแอพพล เคช น EMS 1669 น น พ ฒนาให ม การใช งานได ง ายมาก ค อหากพบเห นผ บาดเจ บหร อผ ป วยฉ กเฉ น เพ ยงแค กดเร ยกรถพยาบาล จากน นระบบจะให ผ แจ งเหต บ นท กประว ต ส วนต ว อาท ช อผ แจ ง เบอร ต ดต อกล บ และระบบแจ งพ ก ดท เก ดเหต ฉ กเฉ นไปย งสถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต อ ตโนม ต ซ งจะทำให ศ นย ส งการร พ ก ดจ ดเก ดเหต ได อย าง แม นยำเพ อส งท มก ช พออกปฏ บ ต การช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นได อย างท นท วงท นอกจากน ผ แจ งเหต ย งสามารถแนบไฟล ภาพเหต การณ เพ อแจ งสถานการณ เพ มเต มได ด วย รวมท งสามารถแจ งเหต เพ มเต มผ านการสนทนาก บศ นย ส งการได อ กด วย นพ.อน ชา เศรษฐเสถ ยร เลขาธ การสถาบ นการแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต กล าวว า สายด วน 1669 ถ อเป นสายด วนแห งช ว ต ท เป นห วใจสำค ญในการช วยเหล อ ผ ป วยฉ กเฉ นให รอดพ นจากการบาดเจ บหร อเส ยช ว ตโดยไม สมควร ซ งท ผ านมา อ ตราการแจ งเหต ผ านสายด วน 1669 ม สถ ต เพ มข นอย างต อเน อง และ นพ.อน ชา กล าวต อว า อยากแนะนำและขอเช ญชวนให ประชาชนท ใช สมาร ทโฟน ดาวน โหลดแอพพล เคช น EMS 1669 ต ดโทรศ พท ม อถ อ ของท านไว เพราะเราไม สามารถคาดการณ ได ว าอ บ ต เหต หร ออาการบาดเจ บ ฉ กเฉ นจะเก ดข นเม อใด ด งน นการม แอพพล เคช นด ๆ ต ดไว จ งถ อเป นประโยชน อย างย ง อย างไรก ตาม ในเบ องต น สพฉ. ได เป ดให ประชาชนดาวน โหลด แล วผ านระบบแอนดรอยด และกำล งดำเน นการพ ฒนาในส วนของระบบ ไอโอเอส เพ อให การแจ งเหต ฉ กเฉ นม ความครอบคล มมากย งข น ชาวอเมร ก นเม น บ หร -ช อกโกแลต-เซ กซ เพ อสมาร ทโฟน การสำรวจล าส ดตอกย ำว า อ ปกรณ ออนไลน พกพาง ายอย างสมาร ทโฟน กำล งทว อ ทธ พลในผ บร โภคท วโลกโดยเฉพาะชาวอเมร ก น โดยกล มต วอย าง จากแดนล งแซมเอ ยปากว าจะยอมเล กส บบ หร ไม ร บประทานช อกโกแลต หร อแม แต งดเพศส มพ นธ เพ อแลกก บการได ใช งานสมาร ทโฟน ผลสำรวจน มาจากงานว จ ยของธนาคารแห งอเมร กา หร อ Bank of America ซ งร วมม อก บบร ษ ทว จ ย Braun Research พบว า การได ตรวจความเคล อนไหว ในเคร อข ายส งคมออนไลน ท งเฟสบ ค (Facebook) อ นสตาแกรม (Instagram) ทว ตเตอร (Twitter) และพ นเทอร เรส (Pinterest) รวมถ งอ เมลบนสมาร ท โฟนน นเป นก จว ตรประจำว นท ผ บร โภคอเมร ก นมองว า ม ค ณค าและขาดไม ได ซ งความร ส กน ถ กต ความว า ชาวอเมร ก นกำล งส ญเส ยความเป นต วเองไปก บ สมาร ทโฟนมากข นอย างต อเน อง Bank of America พบว า ชาวอเมร ก นเก อบคร งหน งของกล มต วอย าง (47%) ระบ ว าไม สามารถขาดสมาร ทโฟนได นานกว า 1 ว น โดย 85% ระบ ว า ต องหย บ สมาร ทโฟนมาตรวจอ านข อม ลอย างน อย 2-3 คร งต อว น ขณะท 35% ยอมร บว า หย บสมาร ทโฟนมาตรวจด อย างสม ำเสมอตลอดว น ยอมท งเหล า หร อเคร องด มแอลกอฮอล ขณะท 34% ยอมบอกลาช อกโกแลต สำหร บเพศส มพ นธ กล มต วอย าง 13% ยอมงดเซ กซ เพ อให ได สมาร ทโฟน ค นมา รายงานระบ ว า หากจ ดลำด บความสำค ญในช ว ต ประจำว น จะพบว า ชาวอเมร ก นยกให สมาร ทโฟนม อ นด บความสำค ญมากท ส ด ส งกว าโทรท ศน หร อ กาแฟอย างช ดเจน และหากจ ดลำด บความสำค ญ เม อเท ยบก บส ขอนาม ยประจำว น กล มต วอย างระบ ว า โทรศ พท เคล อนท ม ความสำค ญไม แพ ส นค าระง บกล นกาย จ ดน ถ อว าย ง โชคด ท กล มต วอย างมองว า สมาร ทโฟนย งไม สำค ญเท าก บแปรงส ฟ น อย างไรก ตาม ผลสำรวจน สวนทางก บกล มว ยร นตอนปลายถ งว ยทำงาน (18-24 ป ) รายงานระบ ว า คนร นใหม อเมร ก นยกให โทรศ พท ม อถ อของ ต วเองม ความสำค ญอ นด บ 1 เหน อกว าระบบอ นเทอร เน ต ส นค าระง บ กล นกาย รวมถ งแปรงส ฟ นด วย ท น าสนใจค อ ชาวอเมร ก นย งมองว า โทรศ พท ม อถ อควรใช งานในเวลาท เหมาะสม โดย 38% ไม เห นด วยต อการใช โทรศ พท ขณะข บรถ ขณะท 7% มองว าการใช โทรศ พท ม อถ อขณะร บประทานอาหาร ถ อเป นก จกรรมท สร าง การต งคำถามก บกล มต วอย างผ ใหญ ชาวอเมร ก นมากกว า 1,000 คน ว าหาก สมาร ทโฟนถ กขโมยหร อส ญหายไป ผ ใช จะย นยอมหย ดก จกรรมท ค นเคย อย างการด มแอลกอฮอล หร อช อกโกแลตเพ อให ได สมาร ทโฟนกล บค นมา ความน ารำคาญมากท ส ด หร อไม คำตอบจากกล มต วอย างส วนใหญ ค อ ใช โดย 45% ของกล มต วอย าง ท มา : ผ จ ดการออนไลน 6 IT MAGAZINE

7 IT NEWS สมาร ทโฟนไม พอ ก เก ลล ย ท ว -รถยนต -นาฬ กา ท งานประช มน กพ ฒนา Google I/O 2014 ซ งก เก ลม กำหนดจ ดข นช วง ม ถ นายน 2014 ท ผ านมา ก เก ลประกาศว า รถร นแรกท ใช ซอฟต แวร แอนดรอยด ออโต (Android Auto) จะสามารถโชว ต วในโชว ร มรถได ภายใน ป น ซอฟต แวร ด งกล าวสามารถอำนวยความสะดวกให ผ ข บรถสามารถเด นทาง ได รวดเร ว ผ านระบบนำทางท ทำงานได ด กว าเด ม ขณะเด ยวก น ก สามารถ เพล นก บเพลงโปรดท หลากหลายจากโลกออนไลน รวมถ งการส งข อความด วย เส ยงอย างปลอดภ ย อย างไรก ตาม ก เก ลให ข อม ลเพ ยงว า ม บร ษ ทรถยนต มากกว า 40 ค ายท เซ นส ญญาเข าสมาคมพ ฒนาซอฟต แวร Android Auto น แล ว โดยย งไม เป ดเผยว าค ายรถใดค อผ ท จะประเด มระบบ Android Auto เพ อจำหน ายในป น ในส วนของนาฬ กาอ จฉร ยะ หร อ Smartwatch ปรากฏว า ค ายผ ผล ตแดน ก มจ อย างซ มซ ง (Samsung) และแอลจ (LG) กลายเป น 2 ราย ท จะเร ม จำหน ายนาฬ กาออนไลน ระบบปฏ บ ต การใหม แอนดรอยด แวร (Android Wear) ในช วงเด อนกรกฎาคมน โดย Android Wear ค อ ระบบปฏ บ ต การ Android เวอร ช นใหม ท ออกแบบมาเพ ออ ปกรณ เช อมต ออ นเทอร เน ตสำหร บ สวมใส โดยเฉพาะ โลกต องบ นท กว า ป 2014 ค อป ท ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) ของก เก ลได แจ งเก ดในรถยนต โทรท ศน และนาฬ กา อย างเป นทางการ ผลจากความพยายามในการชนช างก บค ร กค แค นอย างแอปเป ล (Apple) ของ ก เก ล (Google) รวมถ งอ กหลายบร ษ ทท พยายามขยายตลาดเข าส อ ปกรณ เช อมต ออ นเทอร เน ตหลากร ปแบบ ว นน Android ระบบปฏ บ ต การท ก เก ลเป ดให ใช งานฟร น นถ กใช ในสมาร ทโฟน มากกว า 3 ใน 4 ของสมาร ทโฟนท วางจำหน ายในท องตลาดท วโลก แต ส งท เก ดข นค อ ก เก ลกำล งหาทางขยายตลาด Android ให ครอบคล มส นค า หลากหลายกล มมากข น ซ งเป นส นค าท สามารถพ ฒนาให ผ ใช สะดวกสบาย กว าเด มด วยความสามารถด านการค นหาข อม ลเร ยลไทม และข อม ลแผนท แน นอนว าโอกาสเหล าน ม อย ในส นค ากล มโทรท ศน รถยนต และนาฬ กาอ จฉร ยะ ท ง 3 ส นค าท ถ กมองว าจะเป นประต ด งผ ใช เข าส นานาบร การสร างรายได ของ ก เก ลมากข น งานน ก เก ล ย งโชว ต วระบบปฏ บ ต การสำหร บท ว แอนดรอยด ท ว (Android TV) หล กการออกแบบค อ การสร างจ ดต างท นอกจากการด งคอนเทนต ออนไลน ผ านระบบสตร มม งมาแสดงบนท ว ได ง ายข น ด วยการทำให ผ ชมสามารถค นหา คอนเทนต น าสนใจได สะดวกข นบนหน าตาอ นเทอร เฟซท เข าใจง าย การพ ฒนา โอเอสสำหร บท ว น เก ดข นหล งจากก เก ลพยายามเข าถ งตลาดห องน งเล นคร ง แรกด วย ก เก ล ท ว (Google TV) เม อ 4 ป ท แล ว แต ไม สามารถสร างกระแส ได ด เท าท ควร ไม เพ ยง 3 กล มส นค าน ก เก ล ย งไม ท งตลาดสมาร ทโฟนไปโดยระบ ว า ได เพ ม ความสามารถให ระบบ Android สำหร บสมาร ทโฟนเวอร ช นใหม ในช อ แอนดรอยด แอล (Android L) ขณะเด ยวก น ก แจ งเก ด ก เก ล ฟ ต แพลตฟอร ม (Google Fit Platform) แพลตฟอร มท ออกแบบมาสำหร บการ เก บข อม ลส ขภาพของผ ใช ซ งม ร ปแบบการทำงานเหม อนบร การจากแอปเป ล และซ มซ ง รวมถ งโครงการ แอนดรอยด ว น (Android One) ซ งม จ ดม งหมาย ในการสร างอ ปกรณ Android ราคาประหย ดเพ อจ งใจให ผ ใช ท วโลกห นมา ออนไลน ผ านโทรศ พท ให ได มากท ส ด ท มา : ผ จ ดการออนไลน เฟสบ คแอบทดลองอารมณ ผ ใช งาน วารสารว ชาการจากสถาบ นว ทยาศาสตร แห งขาต ของสหร ฐอเมร กา เผยแพร การทดลองของส อส งคมออนไลน เฟสบ ค ท ได ทดสอบอารมณ ผ ใช งานกว า 689,003 คน ด วยโพสต ในหน าไทม ไลน ของผ ใช งานเหล าน และเก บข อม ล การแสดงความเห น เช น เม อทางเว บลดจำนวนโพสต เร องแง บวกในไทม ไลน ผ ใช งานก จะลดโพสต เร องด านบวก และเพ มโพสต เร องในแง ลบแทน จากการ ทดลองจ งได ข อสร ปว าการแสดงอารมณ ของผ คนในเฟสบ คม ผลต ออารมณ ผ ใช งานคนอ น อย างไรก ตาม หล งจากม การเผยแพร รายงานน เฟสบ คถ ก โจมต ว าละเม ดความเป นส วนต วของผ ใช งาน แต ทางผ ทดลองของเฟสบ คโต ว า ผ ใช งานต องยอมร บเง อนไขน ขององค กรต งแต ก อนสร างบ ญช ผ ใช งานแล ว ท มา : M2F IT MAGAZINE 7

8 IT NEWS 5 ส ดยอดบร ษ ทบร การท องเท ยว อวกาศ เร มเก บต งค ได แล ว อวกาศ เป นท ๆ หลายๆ คนฝ นอยากไปส มผ ส ในอด ตม คนไม มากท ได ก าวข ามพรมแดนของมน ษยชาต ไปส ด นแดนท เร นล บและไม ม ส นส ดน แต อ กไม นานอวกาศจะเป นท สำหร บท กๆ คนท อยากจะทำฝ นให เป นจร ง บางบร ษ ทก ไม ได แพงมาก และน ค อ 5 ส ดยอดบร ษ ทท จะบร การท องเท ยว อวกาศในเร วว นน 1 Space X บร ษ ทต งอย ในแคล ฟอร เน ยน ก อต งโดยน กประด ษฐ Elon Musk โดยการพ ฒนาสร างจรวดท นำกล บมาใช ใหม ได และแคปซ ลอวกาศ โดย หว งว าส กว นจะนำมน ษย ออกไปต งอาณาน คมนอกโลก เป าหมายแรกค อ ดาวอ งคาร Space X เพ งประสบความสำเร จในการส งดาวเท ยมพาณ ชย ข นส วงโคจร และในอนาคตม แผนจะร วมม อก บ NASA ในการขนส งว สด เสบ ยง และคน ไปย งสถาน อวกาศนานาชาต หล งจากส นส ดย คของกระสวย อวกาศ โดยใช ยาน Dragon ท สามารถนำกล บมาบ นต อได ราคาต วท วร อวกาศ : 16 ล านบาท กำหนดการเร มท วร : ย งไม ม กำหนด 2 Virgin Galactic เป นบร ษ ทท ม โครงการเป นร ปเป นร างมากท ส ด เซอร Richard Branson อภ มหาเศรษฐ เจ าของสายการบ น Virgin Atlantic และค าย เพลง Virgin ประกาศว า กำหนดการท วร อวกาศเท ยวแรกใกล เข ามาแล ว ป จจ บ นม บ คคลท ร ำรวยจากท วโลกได จองท วร อวกาศแล วกว า 700 คน รวมถ ง ดาราและเซเลบ อย าง แบรด พ ตต และแองเจล นา โจล หร อเลด กาก า เป นต น ราคาต วท วร อวกาศ : 8 ล านบาท กำหนดการเร มท วร : ป XCOR Aerospace บร ษ ทท ต งอย ท ทะเลทรายโมฮาว น ม ความก าวหน าใกล เค ยงก บ Virgin Galactic ท เป นค แข งท ส ดแล ว โดยยานท ใช เป นพาหนะช อว า Lynx เป นยานบ นท วงโคจรระด บล างท ม ขนาดเท าเคร องบ นเจ ทส วนบ คคล โดยจะ ข นบ นจากร นเวย สนามบ นธรรมดาข นส ขอบอวกาศ และจะร อนกล บลงเป น ล กษณะร ปวงกลมส พ นโลก ยาน Lynx จะสามารถให บร การท วร อวกาศ ได ถ ง 2-3 เท ยวต อว น ราคาต วท วร อวกาศ : 3 ล านกว าบาท กำหนดการเร มท วร : ภายใน 2 ป 4 Armadillo Aerospace ก อต งโดย John Carmack ผ บ กเบ กเกม 3 rd Person Shooting อย าง Doom และ Wolfenstien ได ห นหล งให ก บธ รก จเกมและมาสนใจ ธ รก จการเด นทางในอวกาศ โดยเพ งประสบความสำเร จในการทดสอบจรวด ข บเคล อนไป โดยเป าหมายของการท วร อวกาศจะม ยานพาหนะท จะพา ผ โดยสารข น-ลงในแนวด ง ราคาต วท วร อวกาศ : 3.2 ล านกว าบาท กำหนดการเร มท วร : ย งไม ม กำหนด 5 Boeing ย กษ ใหญ ในวงการการบ น ท เคยม ความร วมม อก บ NASA ในการ พ ฒนาเคร องบ นและยานต างๆ และเคยร วมม อก บบร ษ ทท วร อวกาศของ ร สเซ ย Space Adventure (เป นบร ษ ทเอกชนท บร การเศรษฐ พ นล านท วร อวกาศไปก บจรวดร สเซ ย) Boeing ได เร มพ ฒนาสร างยานและได สร าง แบบจำลองของยาน U.S. space capsule ท จะนำน กท องเท ยวไปเท ยว สถาน อวกาศนานาชาต ราคาต วท วร อวกาศ : อาจถ ง 1,280 ล านบาท กำหนดการเร มท วร : ป 2015 ท มา : dvdgameonline.com สหร ฐฯ ทดสอบบอลล นท วร อวกาศ เตร ยมเป ดจร งป 59 เม อว นท 25 ม.ย. ท ผ านมา สำน กข าวต างประเทศรายงานว า บร ษ ท เว ลด ว ว เอนเตอร ไพร ซ ในสหร ฐ ได ทำการทดสอบปล อยบอลล นท ต ดต งแคปซ ล โดยสารลอยข นไปท ความส ง 30 ก โลเมตร เหน อพ นโลก โดยการทดสอบ เป นไปอย างราบร น และทางบร ษ ท เว ลด ว ว ได ประกาศว าจะเป ดให ผ สนใจ โดยสารแคปซ ลท ต ดอย ก บบอลล น เพ อข นไปชมท ศน ยภาพบนความส งท ใกล เค ยงก บการออกไปในอวกาศในป 2559 สำหร บแคปซ ลด งกล าวสามารถบรรท กผ โดยสารได 6 คน พร อมน กบ น 2 คน โดยบอลล นจะนำแคปซ ลข นไปท ความส ง 100,000 ฟ ต ซ งบนความส ง ระด บน ผ โดยสารจะสามารถเห นบรรยากาศในอวกาศและส วนโค งของโลก ได อย างช ดเจน แต ท งหมดย งคงได ร บอ ทธ พลจากแรงด งด ดของโลกตาม ปกต ท งน บร ษ ท เว ลด ว ว ได กำหนดค าบร การท วร อวกาศในอ ตราคนละ 2.4 ล านบาท โดยจะม เวลาในการชมท วท ศน ราว 2 ช วโมง ท มา : posttoday.com 8 IT MAGAZINE

9 IT NEWS ส ดเจ ง แก เหงา-เศร า-เซ ง ด วยงานว จ ย เมฆอ มคร ม-ฝนโปรยปราย ย งทำให ห วใจใครต อใครถ ก ความเหงา เข ามาเกาะก มได โดยง าย ถ าไม อยากเซ องซ มไปว นๆ น ค อว ธ สล ดความ เหงา-เศร า-เซ ง ท ม งานว จ ยรองร บว าได ผลจร ง!! NOSTRA พาข นสวรรค ก บแผนท งานบ ญ งานแห เท ยนพรรษา ท วประเทศ บร ษ ท โกลบเทค จำก ด ผ ให บร การแผนท ไทย NOSTRA Map ชวน ชาวไทยร วมทำบ ญส บสานประเพณ อ นด งามก บ Map Layer แผนท เด นทาง อ มบ ญใหม ล าส ด งานแห เท ยนพรรษา ท ป กหม ดตำแหน งสถานท จ ดงาน แห เท ยนพรรษาท วประเทศไทย และข อม ลสำค ญต างๆ เช น ไฮไลท สำค ญ ของงาน ช วงเวลาจ ดงาน เป นต น ใช งานได แล วว นน บนแอพแผนท NOSTRA Map Thailand ล อมคอก บ ลช อก ค กก ร น เกม ค กก ร น หร อ LINE COOKIE RUN เป นเกมออนไลน เล นผ าน สมาร ทโฟน หร อแท บเล ต ท เป นแอพพล เคช นท สามารถดาวน โหลดได ฟร แต การเล นในระด บเช ยวชาญจะต องใช เง นจร งเพ อซ อไอเอ มเพ อปร บเพ ม ความสามารถให เกมม ความสน กสนานมากข น จนถ งขณะน พบผ เป นเหย อเกมค กก ร น รวมท งเกมม อถ ออ นๆ อย างน อย 7 ราย รวมเป นยอดความเส ยหายกว า 1.4 ล านบาท เร มจากรายแรกท จ.ส พรรณบ ร ได ร บบ ลแจ งหน โทรศ พท ม อถ อ 203, บาท รายต อมา ท จ.พ จ ตร จำนวน 18, บาท จ.เพชรบ ร จำนวน 163, บาท จ.ตาก จำนวน 596, บาท จ.พ ษณ โลก จำนวน 238, บาท จ.อ ดรธาน 70, บาท และ จ.พ งงา จำนวนเง น 115, บาท และเช อว าย งม ล กค าอ กหลายรายประสบชะตากรรมเด ยวก น 1. กอดต กตาหม ช วยได กอดแล วเก ดสาร เซโรโตน น หล งออกมาให ร ส กอบอ น 2. อาบน ำอ น คลายเหงา ช วยลดอารมณ เช งลบ 3. ว งนานกว า 30 นาท /ว น และ 5 ว น/ส ปดาห บรรเทาอาการซ มเศร า 4. เล ยงน องหมา-น องแมว ค ใจ เหมาะก บผ หญ งท ต องอย ต วคนเด ยว 5. น งสมาธ ไม เปล าเปล ยว ถ าน งได ต อเน อง 8 ส ปดาห จะช วยลดความเหงา-ชะลอ ความแก 6. โทรหาแม คลายเคร ยด เส ยงปลายสายจากท าน ทำให ระด บฮอร โมนเคร ยดลดลง ท มา : ผ จ ดการออนไลน โดยภายหล งเก ดป ญหาข น บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส (AIS) บร ษ ทแม ของ บร ษ ท แอดวานซ ไวร เลส เน ตเว ร ก (AWN) ซ งเป นผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อท ผ เส ยหายโดนเร ยกเก บค าบร การด งกล าวน น ก ประกาศยกเว นค าส นค า และบร การบนแอพพล เคช นออนไลน ให แก ล กค าท กรายท ใช งานโดยร เท าไม ถ งการณ อ กด วย อ กท งย งระบ ด วยว าย งม ล กค าอ กหลายรายท โดนเร ยกเก บค าบร การจากบร การล กษณะเช นน ในขณะท หน วยงานท เก ยวข องอย างสำน กงานคณะกรรมการก จการกระจาย เส ยงก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) ก เร ยก ผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อท กราย เข าหาร อเพ อสอบถามสาเหต และ หาทางป องก นไม ให เก ดกรณ ด งกล าวข นอ กท นท โดยภายหล งจากการหาร อสำน กงาน กสทช.ได ขอความร วมม อให ผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อจำก ดวงเง นค าใช บร การไม เก น 1,000 บาทต อเด อน และให ม บร การข อความส น (SMS) ส งไปย งเลขหมายอ นท กำหนด ซ งกรณ น จะเป นประโยชน ในกรณ ท พ อแม ผ ปกครอง ซ อโทรศ พท ให ล ก ใช งาน เน องจากหากม การใช จ ายเก ดข นก จะม การส ง SMS ไปย งหมายเลข โทรศ พท ท แจ งไว ก บทางผ ให บร การโทรศ พท ม อถ อด วย ทำให พ อแม ผ ปกครองได ร บทราบข อม ลการใช งาน และเพ อเป นการป องก นการใช บร การอ นอาจเก ดจากความร เท าไม ถ งการณ ของเด ก และเยาวชนผ ใช บร การโทรศ พท ม อถ อด วย รวมไปถ งสำน กงาน กสทช. จะร บทำหล กเกณฑ เพ อกำก บด แลในเร องด งกล าวเสนอต อท ประช มคณะกรรมการก จการ โทรคมนาคม (กทค.) พ จารณาโดยเร ว ท มา : ผ จ ดการออนไลน IT MAGAZINE 9

10 G-NEWS กล มบร ษ ทซ ด จ และจ เอเบ ล ร วมแสดงความย นด ก บ หน งส อพ มพ เดล น วส ครบรอบ 50 เม อว นท 28 ม นาคม ท ผ านมา กล มบร ษ ท ซ ด จ และจ เอเบ ล ได ร วมแสดงความ ย นด ก นหน งส อพ มพ เดล น วส ในโอกาส ครบรอบ 50 ป หน งส อพ มพ เดล น วส โดย ได ร บเก ยรต จากค ณปรารถนา ฉายประเส รฐ ผ ส อข าวหน งส อพ มพ เดล น วส ให การ ต อนร บ พร อมร บของขว ญแสดงความ ย นด ณ สำน กงานใหญ หน งส อพ มพ เดล น วส จ เอเบ ลเป ดบ านต อนร บ ม.วล ยล กษณ เม อว นท 9 เมษายน ท ผ านมา บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ให การต อนร บคณะอาจารย และน กศ กษา มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ สำน กว ชาสารสนเทศศาสตร ว ศวกรรม ซอฟต แวร เข าเย ยมบร ษ ทฯ พร อมท งร บฟ งการบรรยาย จากค ณวช ราภรณ อ ครมณ ในห วข อ ร ปแบบ/ว ธ การ ทำงานของงาน Software และ ขอบเขตงานของ ตำแหน ง PG, Tester ท งน ได ร บเก ยรต จาก ค ณส มฤทธ ตรงตรานนท General Manager ให การ ต อนร บ ณ ห องทานตะว น ช น 25 อาคารป ญจธาน 3 บร ษ ทไอท ย กษ ใหญ ร วมโชว Solutions ในงาน Technology Update เม อเร วๆ น บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด และบร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด ร วมจ ดงานส มมนาให ก บ ล กค า ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) ภายใต ช องาน Technology Update โดยได ร บเก ยรต จาก ค ณท พวรรณ เดว ส Vice President สายเทคโนโลย ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) ข นกล าวเป ดงาน โดย งานส มมนาในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อต องการนำเสนอโซล ช นท น าสนใจ น นก ค อ Big Data Solution ซ งเป นการจ ดการข อม ลท เก ดข นเร ว ต อเน อง ม ขนาดใหญ และม โครงสร างท หลากหลาย เก นกว าท ระบบฐานข อม ล แบบเด มๆ จะเก บและนำมาประมวลผลได และอ กหน งโซล ช นท น าสนใจ ไม แพ ก น น นค อ Enterprise Management Solution จะเป นระบบ จ ดการระด บ Enterprise ท สามารถบร หารทร พยากรจำนวนมากได ครบ ท ง Technology Stack ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เป นเคร องม อท สน บสน น ในสถานการณ ฉ กเฉ น เช น System Error/Down ให ได ร บผลกระทบ น อยท ส ด ท งน ภายในงานย งม ก จกรรมท น าสนใจ เช น เกมส ใบ คำ เวท ทอง เกมจ บนม (โฟร โมส) หน เพ อช งรางว ลต างๆ มากมาย โดย บรรยากาศเต มไปด วยความสน กสนานและเป นก นเอง ณ IT Inspiration Corner ช น 8 ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) สำน กงาน พระราม 3 10 IT MAGAZINE

11 G-NEWS TCS จ ดการแข งข นฟ ตบอลกระช บม ตร EGA บร ษ ท เดอะ คอมม น เคช น โซล ช น จำก ด (TCS) ได จ ดการแข งข นฟ ตบอลกระช บม ตรให ก บ ล กค าสำน กงานร ฐบาลอ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) หร อ EGA โดยภายในงานได ร บเก ยรต จาก ดร.ศ กด เสกข นทด ผ อำนวยการ EGA และค ณกร ช เล ศวล ร ตน ผ จ ดการท วไป TCS ร วมกล าวเป ดงาน พร อมมอบดอกไม ให ก บน กก ฬาท กคน โดยก จกรรมน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ต องการเสร มสร างส ขภาพอนาม ยให แข งแรง พร อมก บสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างองค กร ท งน เกมส การแข งข นฟ ตบอลเต มไปด วยความต นเต น เร าใจ ในการแย งช งการทำประต ของ ท ง 2 ท ม และส ดท ายท มชนะเล ศ ได แก ท ม EGA รวมท ง รางว ล Man of The Match ได แก ดร.ศ กด เสกข นทด จาก EGA ท ามกลางบรรยากาศท อบอ นและเป นก นเอง เม อว นท 26 เมษายน 2557 ณ สนาม Soccer Land ถนนเกษตรนวม นทร TCS ผน ก สกอ. สร างความพร อมส ท ศทางใหม ICT ป 57 บร ษ ท เดอะ คอมม น เคช น โซล ช น จำก ด (TCS) ร วมก บ สำน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา และสำน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา จ ดงานส มมนาห วข อ แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศป 2557 สำหร บสถาบ นการ ศ กษา โดยภายในงานได ร บเก ยรต จาก ผศ. ว ชาญ เล ศว ภาตระก ล ผ อำนวยการ สำน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา ข นกล าวเป ดงาน พร อม ก นน ค ณกร ช เล ศวล ร ตน ผ จ ดการท วไป บร ษ ท เดอะ คอมม น เคช น โซล ช น จำก ด (TCS) ให เก ยรต มอบของท ระล กแก ว ทยากรท กท านท เข าร วมงานส มมนาในคร งน ท งน งานส มมนาด งกล าว ย งได ร บเก ยรต จากว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ในแวดวงเทคโนโลย เคร อข ายสารสนเทศ ได ร วมบรรยายและเสวนาเพ อช แนะแนวโน มและแลกเปล ยน ประสบการณ ความร ข อม ล ข าวสารความเคล อนไหวทางด านการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ผ สนใจเข าร วมส มมนาเป นจำนวนมาก ณ โรงแรมมารวย การ เด น เฟ ร ส ลอจ ก ด น Oracle Enterprise Manager 12c ร บกระแส Cloud บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมงานส มมนา Oracle Cloud Technology Forum นำเสนอ Oracle Enterprise Manager 12c เป นซอฟต แวร ท บร หาร จ ดการทร พยากรขององค กรให เป นไปตามแนวค ดของ Cloud Computing ม ความสามารถในการทำ Provisioning ผ านหน าจอเด ยวได ท ง Platform as a Service หร อ Database as a Service ต งแต เร มต น การจ ดเก บข อม ลการ ใช งานทร พยากรของเคร อง หร อ Chargeback การค ดคำนวณค าใช จ ายแยก ตามแต ละ Business Unit ไปจนถ งการ Maintenance ระบบ การ Tuning แบบ Real-Time ให ก บระบบท กำล งให บร การอย ให สามารถทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด รวมไปถ งการย บย ง และป องก นความส ญเส ย ด วยช อง ทางการแจ งเต อนเม อเก ดเหต การณ สำค ญท ส งผลกระทบต อระบบ ท งหมดน เป นเคร องม อเพ อให องค กรสามารถก าวไปส การบร หารจ ดการระบบด วยแนวค ด ท นสม ยได จร ง เม อว นท 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอ สเท ร น แกรนด สาทร เฟ ร ส ลอจ ก ผน ก ออราเค ล จ ด Enterprise Sales Workshop บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมก บ บร ษ ท ออราเค ล คอร ปอเรช น (ประเทศไทย) จำก ด จ ดก จกรรม Enterprise Sales Workshop ซ งเป นการรวบรวมผล ตภ ณฑ ของออราเค ลท ก Line of Business นำเสนอในส วนท เก ยวข องก บการขาย เพ มกลย ทธ และเทคน คการขาย ให แก Sales ว าแต ละผล ตภ ณฑ ควรจะเป ดการขายอย างไร ม ความ จำเป นอย างไรจ งต องเล อกผล ตภ ณฑ ของออราเค ล รวมไปถ งร จ ดเด น ของผล ตภ ณฑ แต ละต ว เพ อให ม ความร นำไปต อยอดให ก บการสร าง ท กษะการนำเสนอการขายท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน ย งม การ จ ดทำ Workshop ด วยการให ศ กษา Case study และทดลองเล อก ผล ตภ ณฑ หร อโซล ช นให เหมาะก บองค กรระด บ Enterprise ตามโจทย ท ได ร บ เป นการฝ กฝนท กษะให ก บกล ม Sales ให ม ความเช ยวชาญและ ชำนาญมากย งข น เม อว นท 16 พฤษภาคม ท ผ านมา ณ The Sukhothai Bangkok IT MAGAZINE 11

12 G-NEWS Mverge จ บม อ Microsoft นำ Microsoft Office 365 เตร ยมพร อมท กองค กร เด นหน าส อนาคต ว นอ งคารท 18 ม นาคม Phothalai Leisure Park บร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำก ด ร วมก บ Mverge (CDGM) จ ดสาธ ตการใช งาน Microsoft Office 365 จากผ เช ยวชาญท ให คำแนะนำ และเช ญล กค า องค กรช นนำร วมแชร ประสบการณ การใช งานจร ง เพ อให ท กองค กรได เตร ยมพร อมนำเทคโนโลย ด งกล าว เข าไปปร บใช ในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความโดดเด นท งในด านบร การออนไลน ท มอบ ความคล องต วให ผ ใช เข าถ ง Office ได จากท ใดก ได ผ านโปรแกรมเว บ บราวเซอร รวมถ งการให บร การด านอ เมลการแชร ปฎ ท นงานรวมท งค ณสมบ ต ในการสร างและแก ไขเอกสารผ านระบบออนไลน การสนทนาผ านข อความ IM การประช มผ านเว บ การสร างเว บไซต สำหร บธ รก จ และการสร างไซต สำหร บท มงานในองค กร ซ งค ณสมบ ต ท งหมดสามารถเข าถ งได จากท กท ผ าน อ ปกรณ แทบท กประเภท ซ งระบบน ถ กออกแบบมาเพ อการตอบโจทย ให ก บ ผ ใช และธ รก จขององค กรในว นน สามารถท จะปร บเปล ยน การทำงาน Office ของผ ใช ให ท นสม ยและใช งานท เก ดประโยชน ส งส ด Mverge ร วมก บ EMC สร างระบบ IT Infratructure องค กรแบบเหน อช น ว นอ งคารท 20 พฤษภาคม Floor, Rajadamri 1 Room, The St. Regis Bangkok Mverge (CDGM) จ ดส มมนาให ก บกล มล กค า G-ABLE (G-50) เพ อร วมส มผ สก บนว ตกรรมใหม จาก EMC ท ทำงานประสานก น อย างลงต วก บโซล ช นจาก Mverge (CDGM) เพ อให IT Infrastructure ท กองค กร เก ดความย ดหย นในการทำงานก บ โซล ช นด าน Data Protection ในโลกอนาคตควบค ไปก บความเป น ม ออาช พของท มงานบร การจาก Mverge (CDGM) ท พร อมให ความ ช วยเหล อท งก อนและหล งการขาย ด วยร ปแบบงานบร การท ครบวงจร รองร บและตอบสนองก บความต องการของล กค าได เป นอย างด Mverge โชว ความเป นท หน งในด าน Virtualize สร างระบบไอท แบบเหน อช น ว นพฤห สบด ท 13 ม นาคม VIE Hotel Mverge (CDGM) ร วมก บ VMware จ ดโชว โซล ช นด าน Virtualization แบบเต มร ปแบบ ด วยการนำ Business Critical Application ของ Oracle สร างความม นใจในการ ข บเคล อนระบบไอท องค กร ให เก ดการบร หารจ ดการท สะดวกง ายดายและปลอดภ ยบน ระบบ Cloud พร อมก บโชว การใช Desktop Virtualization ซ งเปร ยบเสม อนการม คอมพ วเตอร ส วนต วพกพาไปด วยท กท รองร บการทำงานในอนาคตได อย างลงต ว สร าง ความคล องต ว ราบร น และเพ มความเสถ ยรภาพของระบบงานท ด ข น ปร บระด บการ ทำงานส Cloud Computing ด วยการทำงานโดยอาศ ย Mobile Devices ต างๆ ประสานการทำงานร วมก บแอพพล เคช นใหม ๆ เช น Web Application, Software as a Services นำท กองค กรปร บการทำงานแบบ Any Time, Any Where รองร บความ ก าวหน าของการทำงานบนโลกด จ ตอลในอนาคตได อย างลงต ว รวมถ งสาธ ตการใช งาน จร งท งระบบ เพ อให สามารถส มผ สก บร ปแบบการทำงานจร งได อย างละเอ ยด 12 IT MAGAZINE

13 SOLUTIONS ว บ ลย ช ยจ ราภรณ Test Management Tool หลายท านท ม อาการปวดห ว ก บการบร หารจ ดการ Test Resource การเช อมความส มพ นธ ก นระหว าง Testcase และ Requirement ท ได ร บมาจากผ ใช งานระบบ และการจ ดการก บ Progress ของการ Test ว าม ความค บหน าไปถ งไหน แล วย งเร อง Defect ท เก ดข นอ กล ะ จะจ ดการอย างไร คำถามต างๆ เหล าน สามารถ ตอบท านได ด วย Test Management Tool Give me an introduce ในบทความน จะม คำเฉพาะเจาะจงค อนข างมาก จ งจะขอ อธ บายความหมายของแต ละคำเพ อให ท กท านเก ดความเข าใจ ท ด ย งข น Requirement เป นข อกำหนดความต องการ หร อค ณสมบ ต ของระบบท กำล ง จะถ กสร างข นมา โดยม ผ ร วมให ข อม ลหลากหลาย ท งผ ใช งาน ระบบ ล กค า System Engineer เป นต น Test Case เป นเง อนไขของการทดสอบ ท ต งอย บนพ นฐานของ Business Requirement ของระบบ เป น Case หร อเง อนไขต างๆ ท เราต องการจะทดสอบ Negative Case เป นการ Test เพ อด ว าถ าเก ด Defect หร อ Error แล วจะม ผลล พธ อย างไร Positive Case เป นการ Test เพ อตรวจสอบความ ถ กต อง (Validation/Verification) ของการทำงานของ ระบบ ว าไม ม Error เก ดข น หร อสามารถทำงานได ตรง ตาม Requirement ของผ ใช งาน ต วอย าง : Test Case ของการทำเพ มพน กงานใหม เข าในระบบ 1 รายการ กรณ เป นพน กงานประจำ จะต องผ านข นตอนอะไร ต งแต เร มต น จนกระท งส นส ดแล วถ าเป นการ Update ข อม ลพน กงาน ก จะเป นอ กหน ง Test Case Test Plan แผนการทดสอบระบบ ท จะประกอบด วยข อม ล ว ธ การทดสอบ เคร องม อท ใช ในการทำทดสอบ ระยะเวลาเร มต น และส นส ด ทร พยากรท จะถ กนำมาใช รวมถ งบทบาทหน าท ของแต ละคน และผ ใดร บผ ดชอบอะไรก นบ าง Test Coverage Matrix เป นเอกสารท จ ดทำข นเพ อให แน ใจว า ท กๆ Business Requirement ได ม Test Case ครบถ วน รวมถ งต ว Control อ นๆ เช น User Interface, Function หร อ Module ต างๆ ต วอย าง : Test Result Log เป นการบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผลการทดสอบว า Pass หร อ Fail, ว นท และเวลาทดสอบ, ผ ทดสอบ, รายละเอ ยดของความ ผ ดพลาด (Defect/Error) อาจจะม หน า Screen Shot ท เก ด Defect/Error ด วย IT MAGAZINE 13

14 SOLUTIONS Why we need the Test Management Tool? Ability of the Test Management Tool โลกในป จจ บ น ม ความเก ยวข องก บ Business Model ท ซ บซ อน ม ความเส ยงต างๆ รวมถ งความไม แน นอนทางธ รก จ ม Innovation ใหม ท เก ดข นเร วกว าเด ม สม ยก อน ค อ ท ก 2-3 ป ว นน เหล อแค 2-3 เด อน ไล ต งแต Mainframe มา Client Server มาถ งย ค Internet และป จจ บ น ค อย คของ Mobile, Social, Big Data และ Cloud บร ษ ทต างๆ จ งต องหาว ธ หร อเคร องม อท จะมาช วยจ ดการ ลดความเส ยง เร งความเร วในการทำงานให ท นก บแต ละ Innovation และเพ มศ กยภาพทาง IT ในเร องการส อสาร ระหว างท มงาน การพ ฒนาระบบ การทดสอบ และการจ ดการ Defect ท เก ดข น What is the Test Management Tool? เป นเคร องม อท ช วยในเร องการทำทดสอบระบบ โดยม ความ สามารถต างๆ ด งน ใช ในการเก บข อม ลความต องการ ของระบบ (Requirement) เก บว ธ การทดสอบ (How to test it?) เก บเง อนไขของการทดสอบ (Test Case) เก บข อม ลการวางแผนก จกรรมการ ทดสอบ (Test Plan and Activity Task Plan) ทดแทนการ Run Test Script ด วย คน (By Manually) สามารถต งเวลา Execute หร อจะส ง การทำงานเป นแบบ Schedule Run ได รายงานผลการทดสอบ สถานะ หร อค ณภาพของระบบท ถ กทดสอบ (Test Result Log) นอกจากน ย งถ กใช เป นเคร องม อในการต ดตาม (Track/ Monitor) ว า Testcase ครบถ วนก บ Requirement หร อไม โดยสามารถตรวจสอบได จาก Test Coverage Matrix ประโยชน อ กอย างท ไม สามารถมองข ามได ค อ การทำ Defect Management เพ อใช ต ดตามข อบกพร องและ ง ายต อการส อสารก นระหว าง Test Team และ Develop Team Manage and define Requirement เป นท เก บ Requirement หล งผ านการค ยและ Sign Off ท กคนท เก ยวข องสามารถเข ามาด ได ตามส ทธ ท ได ร บในบาง บร ษ ทท เก บ Requirement ก นอย างกระจ ดกระจายใน ร ปแบบ MS Word หร อ MS Excel ก สามารถ Import เพ อ นำเข าไปเก บใน Tool ได Project Planning and Tracking วางแผนงานของท ง Project ว าจะทำอะไรบ าง ท งย ง Monitor และกำหนด Milestone เพ อ Track ต ดตามความค บหน า ของ Project ใช ได ท งบน PC, Mobile และ Tablet Version Control สามารถทำ Version Control ได ในส วน Requirement, Test และ Test Asset เพ อประโยชน ในการกระจายการทำงาน ภายใน Team (Distributed Team) เพ มความม นใจว า Asset ท เราทำเป น Version ล าส ด Baselining ควรทำ Baseline ท กคร ง หล งจากการ Sign Off Requirement ทำ Test Case Test Data เสร จ หร อทำ Test ผ านแล ว ประโยชน ของ Baseline เช น กรณ ทำผ ดแล วต องการย อน กล บมาย ง Baseline ก อนหน าน น ทำ Regression Test จากช ด Baseline ท ได ทำไว Test Scheduling and Execution จ ดการและควบค มการ Execute ของการทดสอบท งแบบ Manual และ Automate ต งเวลาล วงหน า เพ อ Execute งาน Automated Test และเก บผลล พธ ในร ปแบบท อ านง าย Defect Management ช วยในการค ยก บท มอ น เช น Tester สามารถส ง Defect ใน ร ปแบบ Excel, Screen Shot, Movie ท เก ดข นไปให Programmer ทำให ลดความเข าใจท คลาดเคล อน และสะดวก รวดเร ว เม อ Set เป น Defect Flow ว าเม อเก ด Defect แล วจะส งให ใครท เก ยวข องบ าง 14 IT MAGAZINE

15 SOLUTIONS List of Test Management Tool Product Creator License Automated unit tests Automated GUI tests Manual tests Defect management Launch date Gemini Countersoft proprietary No No Yes Yes 1/8/2010 HP Quality Center/HP ALM Hewlett-Packard (formerly Mercury Interactive) proprietary No Yes Yes Yes Unknown IBM Rational Quality Manager IBM (formerly Rational Software) proprietary Yes Yes Yes Yes 28/10/2008 TestLink TeamTest GNU General Public License No No Yes Yes 2004 TOSCA Testsuite TRICENTIS proprietary No Yes Yes Yes 1997 การจะเล อกใช Tool ของบร ษ ทใด ก ขอให คำน งถ งความสามารถ ของแต ละ Tool ราคาค า License ความสามารถท จะ Support เข าก บระบบงานท เราจะทำ Test ความง าย ความ สะดวกสะบายในการใช งาน ท ม Implementor ท จะเข ามา ทำงานให และประสบการณ ท เคยทำให บร ษ ทต างๆ (Reference Site) นอกจากน ควรด ท Gartner Magic Quadrant ว าใครเป น Leader ของ Test Management Tool ท งด าน Software Quality และ Requirement Management Key Benefits ก อให เก ดความร วมม อท ด ระหว าง Business Team และ IT Team จากการทำงานร วมก น ช วยในการบร หารจ ดการ Test Resource และการเช อม ความส มพ นธ ก นระหว าง Testcase ก บ Requirement ท ได ร บมาจากผ ใช งานระบบ เพ มความม นใจว า Test Asset ต างๆ ถ กนำมาใช เป น Version ล าส ด ช วยในการทำ Defect Management ช วยวางแผนการทำงานล วงหน า ต งเวลา Execute หร อ Run Test Script ได ช วยในการทำ Regression Testing ผมหว งว าบทความน จะช วยบร ษ ทหร อองค กร ให คลาย ข อสงส ยต างๆ ของ Test Management Tool และช วย ต ดส นใจ ในการค ดเล อก Tool ท เหมาะสม รวมถ งเพ มโอกาส ทางธ รก จ และก อให เก ด Innovation ในการทำงานของบร ษ ท ท นำ Tool น ไปใช คร บ ประโยชน ท จะได ร บจากการนำ Test Management Tool เข ามาช วยในองค กร เพ มความรวดเร ว ในการพ ฒนาระบบงาน ช วยในเร องการต ดตามความค บหน าของ Project สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) ขอขอบค ณแหล งข อม ล : https://www.hp.com/go/alm IT MAGAZINE 15

16 SOLUTIONS กาญจน สงวนพงษ VDI ก บประโยชน ทางธ รก จ ในท กว นน คงจะหาคนท ไม เคยได ย นเร องราวของเทคโนโลย เสม อน (Virtualization Technology) ก คงยาก เน องจากกำล งเป นเทคโนโลย ท มาแรงมากๆ และแน นอนว าจะเป นเทคโนโลย หล กในการใช งานระบบ IT Infrastructure ต อไปในอนาคต แต ว าส วนใหญ ท ได ย นอาจจะเป นในเร องของการใช งานในส วนของ Server Virtualization เป นหล ก แต ในบทความน ผมจะมาเล าถ งเทคโนโลย เสม อนอ กร ปแบบหน งซ งเป นด านของ ผ ใช (Client) ก นบ าง สอดคล องและกลมกล น หลายองค กรท กว นน ยอมให พน กงานนำเคร อง ของต วเองมาใช งานในบร ษ ท (BYOD) ซ งอาจจะเป นเคร อง Notebook หร อ Smart Device เป นต น ด งน นองค กรต องม เทคโนโลย ท จะให พน กงานสามารถทำงานท ไหนก ได ทำงานบน Device อะไรก ได ภายใต ระบบร กษาความปลอดภ ยตามมาตรฐานของแต ละองค กร ด วยเหต ผล ต างๆ เหล าน จ งทำให เทคโนโลย VDI เร มม บทบาทและความสำค ญ มากข น เพราะ VDI สามารถช วยให องค กรบรรล เป าประสงค ตามท ผม ได เกร นเอาไว ข างต นได คร บ ส งท เราจะพ ดถ งในบทความน ค อเร องของ VDI (Virtualization Desktop Infrastructure) ซ งเร มเป นท น ยมมากข นเร อยๆ ด วยเหต ผลต างๆ ก น แต โดยรวมค อเทคโนโลย น เก ดผลด ต อ ธ รก จของค ณในหลายๆ แง ม มคร บ ซ งในบทความน ผมจะไม ได เน น เร องของเทคน คเท าไรน ก แต ผมจะเน นในเร องของประโยชน ท ธ รก จจะ ได จากการใช งาน VDI ในแต ละแง ม ม ลองน กภาพด ง ายๆ นะคร บ ในองค กรหน งองค กร อาจจะม เจ าหน าท ด าน Helpdesk ไม ก คน ถ าเก ดป ญหาข นก บเคร อง Client ของ ผ ใช งานจะเก ดอะไรข น? ผมว าส วนมากก คงใช เวลาในการน งว เคราะห ว าสาเหต เก ดจากอะไร ลองปร บตรงน นแก ตรงน กว าจะแก ได ก ส กคร ง ช วโมง หร อถ าแก ไขไม ได ก คงต องล างเคร องลงใหม ซ งคราวน อาจจะ เป นว น เพราะไหนจะเร องไดรเวอร แอพล เคช นต างๆ แถมต องมา ก ค นข อม ลท แบ คอ พไว แล วถ าไม ได แบ คอ พล ะ งานน ย งเลย แล วถ า ม นเก ดพร อมก นส กสองสามเคร องน กภาพออกไหมคร บว าจะโกลาหล ก บหน วยงาน IT ขนาดไหน เราลองมาค ดในม มของธ รก จ ท กๆ ว นาท ท พน กงานไม สามารถทำงานได ถ อเป นการส ญเส ยรายได ใช ไหมคร บ ย งถ าเป นเคร อง Client ของผ ใช ท ทำงานเก ยวข องก บรายได เช น พน กงานขาย พน กงานร บคำส งซ อจากล กค า ผ บร หารท ต องใช เคร อง คอมพ วเตอร ในการว เคราะห ข อม ลเพ อการต ดส นใจและอน ม ต งาน เป นต น ในบางองค กร เพ ยงแค 5 นาท ของการท ทำงานไม ได อาจจะ ทำให ส ญเส ยรายได หล กล านได เลย น แค เร องของการใช งานไม ได ช วคราว นะคร บ ย งม เร องของความปลอดภ ย เร องการร วไหลของข อม ล และ อ กเร องท สำค ญไม น อยสำหร บ Modern Organization ค อ การ Balance ว ถ การใช ช ว ต (Lifestyle) ของพน กงานก บการใช ช ว ตในท ทำงาน ให แล ว VDI ค ออะไรล ะ?? เอาง ายๆ เลยคร บ VDI ก เหม อน Virtual Server แต แทนท จะร น Operating System ของ Virtual Machine ท เป นตระก ล Server ก ร น เป นตระก ล Client แทน แล วทำให ฝ งผ ใช สามารถเข าถ ง VM ของเค า ได จากหลากหลายอ ปกรณ ไม ว าจะเป น PC, Notebook, Smart Device เป นต น ท จร งแล วงานท กๆ อย างจะถ กประมวลผลและทำงานอย ใน ห อง Data Center แทน ส วนเคร องฝ ง Client จะทำการแสดงผล (Output) และร บข อม ล (Input) จากผ ใช งานเท าน น ทำให การด แล ร กษา Client ทำได ง ายข น การเพ ม/ลด/เปล ยน เคร อง Client ก ทำได ง ายและรวดเร วย งข นเช นเด ยวก น แล ว VDI ม ประโยชน อย างไร?? น ล ะคร บค อส งท เราจะค ยก นในบทความน เลย ม หลายๆ คนบอกว า VDI ก ด นะ แต ม นราคาก ไม ใช น อย จะค มเหรอ ค มไม ค มเราลองมาด ก นคร บ 1 VDI ลดการส ญเส ยโอกาสทางธ รก จ และช วยลดต นท นด าน Operation ลองน กภาพกล บไปย งป ญหาท ผมได กล าวไว ตอนต นบทความนะคร บ จะเห นว าแต ละป ญหาใช เวลาไม ได น อยเลยในการแก ไข และระหว างท 16 IT MAGAZINE

17 SOLUTIONS กำล งแก ไขหมายความว าตรงจ ดน นไม ได ก อให เก ด Productivity ใดๆ ข นมาเลย มองอ กม มค อ บร ษ ทเส ยโอกาสในการสร างรายได ในช วง เวลาน นท นท แต ในทางกล บก นคร บ ถ าเป น VDI การท VDI เป น Virtual System ทำให ท ม IT สามารถเตร ยม Standard Image เอาไว ก อนได ถ าม ป ญหาอะไรเก ดข นก บระบบท ทำงานอย ก แค เอา Standard Image ไปลงแทนระบบท ทำงานไม เก น 3-5 นาท หร อถ าหากเคร อง Client ท ใช เก ดป ญหา ก สามารถให พน กงานย ายไปใช เคร องอ นแล ว Login เข าระบบเพ อทำงานได ต อท นท โดยไม ต องรอเป นช วโมง น แค เร องการแก ป ญหานะคร บ แล วถ าเร อง Upgrade Software, การ Upgrade OS, Update Patches ซ งปกต อาจจะต องใช เวลา Roll-out เป นเด อนๆ กระทบก บพน กงานท งองค กร และถ าพลาดข นมาแล วต อง Roll-back น กด ส คร บว าจะต องใช เวลาใช เง นและความพยายามขนาด ไหนในการก ค น แต ถ าเป น VDI ท ม IT แค เตร ยม Image ต วใหม ให พร อม ถ งเวลาก เอาไปลง บอก User ร สตาร ท หร อ Login เข าระบบ ใหม ก สามารถใช OS ต วใหม ไปใช ท นท ถ า Deploy แล วพลาดต องการ Roll-back ก แค เอา Image เด มมาลง ร สตารท อ ก 1 คร ง ระบบก กล บ มาใช งานได เหม อนเด ม นอกจากจะเป นการเพ ม Availability ให ก บผ ใช แล ว องค กรย งสามารถเพ ม Productivity ให ก บท ม IT ได อ ก แทนท จะมา น งแก ไขป ญหาอย างเด ยว 2 VDI ช วยลดต นท นในการจ ดซ อเคร อง Client ได เน องจากการประมวลผลท กอย างของ VDI จะถ กทำใน Data Center ซ งหมายความว าเคร อง Client ท พน กงานใช แทบจะไม ต องประมวลผล อะไรเลย ทำให การจ ดซ อเคร อง Client สามารถย ดระยะออกไปได เพราะไม ม ความจำเป นท จะต องซ อเคร องใหม หร ออ พเกรดเคร องบ อยๆ หร อเราสามารถเปล ยนไปใช Client ประเภท Thin Client หร อ Zero Client ซ ง Cost จะถ กกว า PC, Notebook ปกต ได ทำให องค กรสามารถ ประหย ดงบประมาณในการจ ดซ อเคร อง Client ได มาก 3 VDI ช วยเพ มความปอดภ ยของข อม ลได ข อม ลท ใช ในระบบท งหมดจะถ กเก บไว ใน Data Center ด งน นถ า Policy ไม อน ญาตแทบจะเป นไปไม ได เลยท จะม การนำข อม ล ออกไปนอกบร ษ ทได รวมถ งข อม ลท อย ในห อง Data Center น นสามารถ ทำ Backup ได ด วย ทำให ถ งแม เคร องท พน กงานใช จะส ญหายแต ข อม ลการทำงานท งหมดจะย งอย และถ กเก บร กษาไว อย างด ใน Data Center และในกรณ ท ข อม ลผ ใช เก ดความเส ยหาย เราสามารถก ค น ข อม ลของผ ใช ได ตามมาตรฐานของระบบ Backup ของแต ละองค กร 4 VDI เพ อ BYOD BYOD (Bring Your Own Device) เก ดจากการท ป จจ บ นม ความต องการในการทำงานบนอ ปกรณ ท หลากหลายมากข น หลายๆ คนอยากใช อ ปกรณ ของต วเองทำงานแต ถ าทำแบบน นจร งๆ ก ม ข อ จำก ดหลายอย าง เช น ความเข าก นได ระหว าง Application ก บอ ปกรณ ลองน กภาพใช ipad ย งไงให ใช ได เหม อนก บคอมพ วเตอร ท ทำงาน ซ ง เม อก อนด เหม อนจะทำยากนะคร บ แต ถ าเราสามารถด งหน าจอของ คอมพ วเตอร ของเรามาได ล ะ แล วทำงานได ท กอย างท ก Application ด งน น VDI จ งเป นส งจำเป นถ าบร ษ ทต องการทำ BYOD เพราะ VDI ไม สนใจว าอ ปกรณ จะเป นอะไร หร อ Run OS อะไร ขอให แสดงผลได เป นพอก สามารถทำงานได แล ว รวมถ งถ าเราใช ร วมก บระบบ Remote Access ก จะทำให พน กงานสามารทำงานจากท ไหนก ได อ กด วย คราวน ข อจำก ดต างๆ ของการทำงานก จะลดลงอย างมาก 5 บร หารจ ดการง าย ด วย VDI เป น Virtual Technology ทำให เราสามารถแยก ช นของข อม ลของผ ใช ออกจากข อม ลของ OS ได อย างเด ดขาด ทำให การสำรองและก ค นข อม ลจากส วนกลางทำได ง าย องค กรอาจจะสร าง มาตรฐานของการใช งาน Client ให ใกล เค ยงก นทำให การปร บแต ง/ เปล ยนแปลง สามารถทำจากส วนกลางได ท นท และไม จำเป นต องใช คน เยอะข นก สามารถทำให บร การของฝ าย IT ด ข นอย างเห นผล 6 รองร บ Cloud Solution ในอนาคตเราอาจจะสามารถผนวก VDI ก บ Cloud เข าด วย ก น ถ าม ระบบ Automation ลองน กภาพม พน กงานใหม เข ามา ส งท HR จะให ค อ Username และ Password ของเจ าต ว พอ Login เข า ระบบ ระบบก จะทำการ Provisioning Image ตามกล มท พน กงานคน น นอย ทำการด ง Image ท เหมาะสมออกมาต ดต ง ต งค า Application ต างๆ โดยท ทางท ม IT ไม ต องมายกเคร อง ลง OS ลง Application ให ท กคร ง ท กอย างทำจบภายในไม เก น 10 นาท พน กงานอยากต ดต ง Application เพ มก สามารถเป ดเข า AppStore ของบร ษ ท เล อก Application ท ต องการ แล วต ดต งใช งานได ท นท ทำให ลดท งเวลา และกำล งคนลงไปได เยอะมาก 7 ช วยให Disaster Recovery Solution ทำงานได สมบ รณ ย งข น องค กรส วนใหญ พ ดถ ง Disaster Recovery (DR) เฉพาะระบบงานท อย บน Server ไม ว าจะเป น Active Directory Server, Exchange Server, Oracle Server, SQL Server, SAP Server เป นต น แต ไม ค อยม ใครพ จารณาถ งฝ ง Client ถ าในกรณ ท เก ด Disaster ข น องค กรม Solution ท จะช วยย ายระบบงานต างๆ ให ไปทำงานท DR Site แต ถ า ผ ใช งาน หร อ User ไม สามารถเข าถ งระบบงานเหล าน นได ก แทบจะ ไม ม ประโยชน อะไร ซ งเทคโนโลย VDI น จะเป นเทคโนโลย ท สามารถ ช วยให เราเต มเต มระบบ Disaster Recovery ให สมบ รณ ย งข น จะเห นว าการใช VDI น นสามารถสร างประโยชน ให ก บองค กรได ใน หลายม ต แต การท จะนำ VDI Solution มาใช งานให ได จร งน นต องการ ท มงานท ม ความเข าใจมาช วยท านในการวางแผน และต ดต ง เพ อให ได Solution ท ตรงตามก บความต องการทางธ รก จ ซ ง Mverge เป น ผ เช ยวชาญในด านของเทคโนโลย Virtualization ม ประสบการณ ในการ วางแผน, ออกแบบ, ต ดต ง และ Migration จากระบบงานในร ปแบบ เด มให ข นมาอย ในร ปแบบของ Virtualization ไม ว าจะเป น Server Virtualization, Storage Virtualization หร อ Desktop Virtualization โดยบร ษ ทฯ ม ท มงานท ม ประสบการณ สามารถให บร การได แบบ End-to-End ท งบร การในการออกแบบ, วางแผน, ต ดต ง และบร การ หล งการขาย โดยเราม กล มล กค าท งองค กรภาคร ฐ และเอกชน ท ให ความเช อม นในบร การของเราคร บ สนใจสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท บร ษ ท เอ มเว ร จ จำก ด ฝ ายการตลาด โทร +66(0) Ext IT MAGAZINE 17

18 SOLUTIONS สมน ก ช ยธนบ รณ Student Lifecycle Management (SAP SLcM) a component of SAP for Higher Education and Research ภาพท 1 SAP for HE&R and SAP SLcM ระบบการบร หารจ ดการงานน กศ กษา แบบครบวงจร จาก G-Magz ฉบ บท 38 ได พ ดถ งองค ประกอบทางระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ท เราสามารถนำเอาเทคโนโลย น นมาสน บสน น การพ ฒนาระบบ ปร บปร งหร อเปล ยนแปลงกระบวนการจ ดการ ภายในสถาบ นการศ กษาในท กระด บการศ กษา ท งส วนการบร หาร จ ดการงานน กเร ยน น กศ กษา และการจ ดการงานพ นฐานด านระบบ สารสนเทศหล กภายในสถาบ นการศ กษา (Core Business) และ การเช อมต อระบบสน บสน นอ นๆ ท เก ยวข องภายใต SAP for Higher Education and Research (SAP for HE&R) ฉบ บน เราจะลงไปในรายละเอ ยดทางด าน Teaching and Learning หน งในโซล ช นของ SAP for HE&R ทางด านการพ ฒนาระบบหล ก ท เก ยวข องก บการจ ดการโครงสร างการเร ยน การสอน การบร หาร จ ดการงานน กศ กษา และการให บร การก บบ คลากรต างๆ ภายใน สถาบ นการศ กษา ในภาคส วนระบบหล กน ท เป นโซล ช นภายใต SAP สำหร บรองร บ การพ ฒนาระบบการบร หารงานน กศ กษาแบบครบวงจร ตามท เคย กล าวถ งแล วน น เร ยกว า SAP Student Lifecycle Management (SAP SLcM) โดยโครงสร างและการทำงานของระบบท พ ฒนา ออกแบบมาให ครอบคล มตามกระบวนการ ฟ งก ช นการบร หารงาน และการให บร การก บกล มเจ าหน าท อาจารย และส วนท สำค ญ ซ งเป นศ นย กลางในการออกแบบ ได แก น กเร ยน น กศ กษา (Campus Management) ต งแต การเร มร บสม ครน กศ กษา จนกระท งสำเร จ การศ กษา และจ ดเก บเป นฐานข อม ลศ ษย เก า ท งย งครอบคล ม ไปถ งการจ ดการด านการเง นน กศ กษา (Student Accounting) ท ครอบคล มการจ ดการด านการเง น ท นการศ กษา ผ ให ท นการศ กษา 18 IT MAGAZINE

19 SOLUTIONS ภาพท 2 ภาพแสดงการเช อมต อกระบวนการทำงานระหว างหน วยงานในสถาบ นการศ กษา การก ย มเง นการศ กษา การชำระค าใช จ ายต างๆ ของน กเร ยน น กศ กษา ซ งเป นการออกแบบให ม ความส มพ นธ ก นของข อม ลใน ท กๆ กระบวนการของระบบงานแบบ End-to-End Process ภายใต SAP Enterprise Data Management และเป นแบบ Real Time Integration พร อมส วนเช อมต อท เตร ยมไว รองร บการ พ ฒนาระบบงานส วนเสร มท ม อย ข นใช ภายใต ผล ตภ ณฑ ซอฟต แวร SAP หร อเช อมต อก บระบบสน บสน นอ นในสถาบ นการศ กษา ระบบบร หารจ ดการงานน กศ กษาแบบครบวงจร (SAP Student Lifecycle Management) ตามท ได กล าวไว ข างต น เราย งสามารถ อธ บายแยกเป นองค ประกอบตามการบร หารงานตามกระบวนการ การทำงาน และกล มของโครงสร างหล กได ตามแผนภาพท 3 ส วนแรก การบร หารจ ดการทางด านโครงสร างทางการศ กษา และกล มข อม ลหล ก (Master Data and Structures) ท จำเป น สำหร บการพ ฒนา และการบร หารจ ดการระบบ SAP SLcM หากเรา มองตามโครงสร างของสถาบ นการศ กษาในการเตร ยมการเร ยน การสอน สามารถแยกองค ประกอบออกโดยสร ปได ด งน 1 Academic and Curriculum Management การกำหนด โครงสร างการเร ยนการสอนของสถาบ นการศ กษา การกำหนด โครงสร างของสาขา กรณ ท สถาบ นการศ กษาน นม หลายสาขา หร อหลายว ทยาเขต การจ ดการโครงสร างคณะว ชา การจ ดการ แผนการเร ยนการสอน หล กส ตร การจ ดการรายว ชาเร ยน ส วนของการกำหนดโครงสร างสถาบ น สาขา หร อว ทยาเขต โครงสร างหล กส ตร โครงสร างรายว ชาต างๆ เป นล กษณะการ ออกแบบเป น Object Oriented ร วมก บร ปแบบโครงสร าง แบบ Hierarchical Data Structure และกำหนดเง อนไข เฉพาะโครงสร างให อ างถ ง หร อแยกออกจากก นได รวมถ ง สามารถโยกย าย และแยกโครงสร างออกโดยไม ม ผลกระทบก บ โครงสร างหล ก 2 Academic Calendar การจ ดการและกำหนดควบค มปฏ ท น การศ กษา การกำหนดระยะเวลาป เทอม ช วงเวลาของ ก จกรรมต างๆ ตามแผนการศ กษา และนโยบายสถาบ นการ ศ กษา การออกแบบและการสร างเง อนไขในส วนน เป นแบบท เร ยกว า Time Independent แยกโครงสร างของระยะเวลา ของภาคการศ กษา หล กส ตร ก จกรรมต างๆ ออกจากก น โดยในแต ละส วนม การกำหนดระยะเวลาเร มต นและส นส ด ท เป น IT MAGAZINE 19

20 SOLUTIONS ภาพท 3 แผนภาพแสดงกล มการบร หารข อม ลหล ก และกระบวนการบร หารการศ กษาภายใต SAP SLcM อ สระต อก น สามารถเปล ยนแปลง แก ไข หร อยกเล กการใช งาน ในแต ละส วนท ต องการแบบไม ม ผลกระทบต อโครงสร างอ นๆ 3 Rules and Regulations การจ ดการข อกำหนดและกฎ ระเบ ยบต างๆ ท เก ยวข องของสถาบ นการศ กษาในการควบค ม โครงสร างหล กส ตร รายว ชาเร ยน ข อบ งค บการเร ยนการสอน ข อกำหนดกฎเกณฑ เฉพาะของหล กส ตร หร อรายว ชา รวมถ ง ข อกำหนดเฉพาะ และกฎเกณฑ ต างๆ ท เก ยวข องก บน กเร ยน น กศ กษา ในส วนน ข อกำหนดต างๆ เป นการเข ยนข อกำหนด เฉพาะส วน เช น ข อกำหนดพ นฐานของน กเร ยน น กศ กษา ในการ ร บสม ครเข าเร ยน การร บเข าเป นน กเร ยน น กศ กษาของสถาบ น การกำหนดเง อนไขของการเร ยนว ชาต อเน อง การกำหนด เง อนไขในการเท ยบโอนรายว ชา รายหล กส ตร การกำหนด เง อนไขการผ านการเร ยนรายว ชา รายหล กส ตร สาขาว ชาเร ยน การกำหนดเง อนไขการผ านช นป การกำหนดค าใช จ ายราย หล กส ตร รายว ชา เง อนไขการชำระค าใช จ าย จนถ งการ กำหนดเง อนไขการจบการศ กษา เป นต น 4 Course and Event การจ ดการด านตารางเร ยน ตารางสอน ตารางสอบ ตารางก จกรรมต างๆ ในส วนน ท สำค ญเป นการ บร หารจ ดการด านการจ ดเวลาของตารางการเร ยน การสอน และการสอบ ตามความส มพ นธ ของหล กส ตร สาขาว ชา ป องก นการเก ดการท บซ อนของเวลาให ก บเจ าหน าท อาจารย น กเร ยน น กศ กษา สามารถจ ดเป นแบบรายภาคการศ กษา รายป การศ กษา สำเนาเพ อใช ซ ำ หร อแจ งเต อนในกรณ ท เก ด การท บซ อนเวลา 5 Resource Planning การบร หารจ ดการเวลา และการใช งาน ทร พยากรตามจำนวนจร ง ไม ให เก ดการท บซ อนเวลา เช น จำนวนห องเร ยน จำนวนอาจารย ผ สอน ช วงเวลาการสอน อาจารย จำนวนกล มเร ยน ตามโครงสร างแผนการเร ยน แผนการสอน และหล กส ตรรายว ชาของสถาบ นท กำหนดไว ส วนท สอง การจ ดการตามกระบวนการบร หารงานน กศ กษา สามารถแยกออกเป น 3 ช วงของการบร หารจ ดการ ได แก 1 2 Begin of Study เป นช วงของการจ ดการตามกระบวนการร บ สม ครน กเร ยน น กศ กษา การค ดเล อก การเท ยบโอน การร บเข า เป นน กเร ยน น กศ กษาของสถาบ นการศ กษาตามข อกำหนด กฎเกณฑ ท กำหนดไว Study เป นช วงของการจ ดการบร หารด านงานข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ท งด านการเร ยน ด านการเง น ตามเง อนไขท ได กำหนดไว ครอบคล มการบร หารจ ดการลงทะเบ ยนเร ยนราย 20 IT MAGAZINE

21 SOLUTIONS 3 หล กส ตร การคำนวณผลการเร ยน การประเม นผลการเร ยน การให คำแนะนำด านการเร ยนของน กเร ยน น กศ กษา การผ าน ช นป การเปล ยนแปลงหล กส ตรการเร ยน หร อการโยกย าย สาขาว ชาเร ยน End of Study การประเม นผลการจบการศ กษาของน กเร ยน น กศ กษา การปร บเปล ยนสถานะของน กเร ยน น กศ กษา และ การเก บฐานข อม ลศ ษย เก าท จบการศ กษาในแต ละป การศ กษา ส วนท สาม เป นส วนสน บสน นการว เคราะห และประเม นผลท ม อย ภายใต ระบบ SAP SLcM ท อำนวยความสะดวกในด านของ การประเม นด านข อม ลท วไป และข อม ลการเร ยนของน กเร ยน น กศ กษา (Student and Study Analysis) การกระจายงานสอน และภาระงานของอาจารย ผ สอน (Teaching Workload) สถานะ ทางการเง นของน กเร ยน น กศ กษา (Student Financial Analysis) การบร หารจ ดการท วไปบนระบบ SAP Student Lifecycle Management User Privilege and Authentication การจ ดการจ ดเก บ และบร หารข อม ลผ ใช งานระบบ รวมถ งส ทธ ในการเข าใช ระบบงาน การอ างอ งและการตรวจสอบส ทธ การใช งานท ก ระด บช นของผ ใช งาน โดยกล มท เก ยวข องหล ก ได แก ผ บร หาร น กเร ยน น กศ กษา เจ าหน าท หน วยงานต างๆ เช น งานว ชาการ งานทะเบ ยนน กศ กษา อาจารย เจ าหน าท คอมพ วเตอร User Role and Authorization จ ดการในเร องของความ ปลอดภ ยในการเข าถ งข อม ล กำหนดส ทธ ในการใช งานตาม ฟ งก ช น กำหนดเง อนไขย อยในการใช งานข อม ลท แตกต างก น ของผ ใช งานระบบ การกำหนดส ทธ ของระด บความสำค ญของ ข อม ลท เข าถ ง การกำหนดเง อนไขการใช งานข อม ล เช น สามารถเร ยกด ข อม ลได เท าน น การเพ มข อม ล การปร บแก ไข ข อม ลเฉพาะส วน การสร างรายงาน การเร ยกใช งานบาง ฟ งก ช นงานท แตกต างก นของกล มผ ใช งาน Reports การเร ยกใช เคร องม อการสร างรายงาน และแบบฟอร ม เฉพาะส วนตามความต องการของผ ใช งานระบบ (Operation Reports) ท ม อย ในระบบ SAP Smart Form Student Portal and Employee Self Service ส วนของ การบร หารจ ดการข อม ลเฉพาะรายบ คคล รวมถ งการตรวจสอบ สถานะการเร ยน การประเม นผลการเร ยน สำหร บน กเร ยน น กศ กษา อาจารย และเจ าหน าท ท เก ยวข องในร ปแบบของ Web Application System Interfaces การเช อมต อก บระบบภายในและ ภายนอก เช น ระบบ Active Directory LDAP ระบบ ระบบห องสม ด ระบบบ คลากร ระบบบ ญช การเง น การร บ-ส ง ข อม ลก บธนาคาร การเช อมต อก บระบบ กรอ. กยส. เป นต น Real Time Information Management เป นการจ ดการ ข อม ลด านต างๆ ท ง Academic Information และ Student Information พร อมการตรวจสอบ และเร ยกใช ข อม ลแบบ Real Time นอกจากฟ งก ช นการทำงาน และกระบวนการจ ดการท กล าวมา ข างต น ระบบ SAP สามารถรองร บภาษา (Multi Language) ได ท งหมด 26 ภาษา และย งประกอบด วย Standard Workflow ท ม ให สำหร บการพ ฒนา Workflow ในการทำงานภายใต SAP Module ต างๆ หร อการเช อมต อการทำงานระหว าง Module เช น Workflow สำหร บการร องขออ ทธรณ เกรด การร องขอลงทะเบ ยน รายว ชาเฉพาะกรณ เป นต น จากการออกแบบโครงสร างข อม ล ความส มพ นธ ของข อม ล ท เป น มาตรฐาน และการพ ฒนาระบบท คำน งถ งกระบวนการทำงานจร ง ในการบร หารงานน กศ กษาแบบครบวงจร (End-to-End Process) ของ SAP Student Lifecycle Management สามารถเอ อประโยชน ในการจ ดการงานด านต างๆ ท เก ยวข องก บการบร หารข อม ลโครงสร าง การเร ยน การสอน การบร หารงานข อม ลน กเร ยน น กศ กษา การจ ดการด านการเง นน กศ กษา การบร หารจ ดการทร พยากรพ นฐาน ในการเร ยน การสอน การบร หารจ ดการด านการบร หารหล กส ตร ภายในสถาบ นการศ กษา รวมถ งพ นฐานในการว เคราะห ประเม น ค ณภาพการเร ยน การสอน และเป นส วนหน งของข อม ลท สำค ญใน การนำไปว เคราะห ต ดส นใจร วมในการบร หารสถาบ นการศ กษา สำหร บผ บร หารได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความน าเช อถ อใน ระด บส งส ด สำหร บฉบ บถ ดไป เราจะมาพ ดถ งร ปแบบ และแนวทางการพ ฒนา ระบบสำหร บสถาบ นการศ กษาโดย SAP for HE&R ในภาพรวม ต ดตามต อในฉบ บหน าคร บ สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ บ สซ เนส จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE 21

22 TECH&TREND ณรงค ฤทธ มโนม ยพ บ ลย Big Data ก บ FIFA World Cup 2014 คงสงส ยก นว า Big Data ม บทบาทอะไรก บมหกรรมฟ ตบอลท ใหญ ท ส ดในโลก โดยเฉพาะป น จะม อะไร ให เห นได อย างช ดเจนย งข น ผมขอแบ งออกเป น 3 ตอน ได แก Big Data ก บเม องร โอ เดอ จาเนโร Big Data ก บการทำนายผล Big Data ก บการต ดส นการแข งข น (ซ งเป นตอนท ยาวท ส ด) Big Data ก บเม องร โอ เดอ จาเนโร ลองค ดถ งจำนวนน กท องเท ยว แฟนบอลท หล งไหลมาท บราซ ล จากท วโลกซ งม การประมาณการไว ประมาณ 6 แสนคน ย งไม รวมแฟนบอลชาวบราซ ลเอง คาดก นว าน กท องเท ยว แฟนบอล เหล าน น าจะม การพกพาอ ปกรณ พกพาต างๆ มาก นอย างครบคร น ไม ว าจะเป นสมาร ทโฟน แล ปท อป แท บเล ต ซ งอ ปกรณ เหล าน เป นแหล งสร างข อม ลกล มหน ง (human-generated data) เพ อ ท จะร บม อก บปรากฏการณ พร งพร ของอ ปกรณ เหล าน พาให ค ดถ ง โจทย เร อง Bring Your Own Device หร อ BYOD จำเป น ท ทางการบราซ ลต องปร บปร งระบบเคร อข าย โดยเฉพาะเคร อข าย ไร สาย ขณะท ระบบ Big Data กำล งทำงานท ศ นย กลางของเม องร โอ เดอ จาเนโร ในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลจากส อส งคม ออนไลน เซ นเซอร หร อภาพว ด โออย ตลอดเวลา เพ อท จะสอดส อง ด แลความเร ยบร อยของเม อง และประสานงานในการแก ไข ป ญหา ในด านต างๆ ไม ว าจะเป นบร การสาธารณ ปโภค และระบบ ขนส งมวลชน Big Data ก บการทำนายผล การใช บ กดาต าเพ อทำนายว าท มไหนจะม โอกาสได เป นแชมป ฟ ตบอลโลกในคร งน อย างบร ษ ท โกลด แมน แซคส ได ใช ข อม ล ในอด ตมาเพ อทายผลในแต ละแม ทช ไปจนถ งน ดช งชนะเล ศ บางบร ษ ทให ความสนใจไปท สถ ต ต างๆ ในแต ละแม ทช ได แก การเคล อนไหวของล กบอล และต วผ เล น ระยะทางท ผ เล นแต ละ คน หร อท งท มว งรวมก น พ นท ในการเล นส วนใหญ เป นต น 22 IT MAGAZINE

23 TECH &TREND Big Data ก บการต ดส นการแข งข น Big Data ย งม บทบาทในเกมการแข งข นด วยเช นก น เม อทาง FIFA ได ต ดส นใจใช Goal-Line Technology (GLT) ในฟ ตบอล โลกเป นคร งแรกในคร งน หล งจากได ทดสอบมาแล วการแข งข น FIFA Club World Cup 2012 และ FIFA Confederations Cup 2013 เทคโนโลย น ช วยตรวจสอบได ว าล กบอลได ผ านข าม เส นประต ไปหร อไม โดยการรวบรวมและประมวลข อม ลขนาด ใหญ แบบเร ยลไทม เม อตรวจสอบได ว าล กบอลได ผ านเส นประต ไปแล ว จะม การส งส ญญาณไปย งเคร องร บเพ อย นย นว าเป น ประต เทคโนโลย น ช วยให ผ ต ดส นสามารถทำงานได อย างถ กต อง โดยเฉพาะในสถานการณ ท เก ดข นอย างรวดเร ว และไม ช ดเจน ด งท เก ดในอด ตหลายคร ง ถ าย งจำก นได ในแมตช การแข งข นฟ ตบอลโลกป 2010 ท แอฟร กาใต ระหว างอ งกฤษและเยอรม น ท โคจรมาเจอก นในรอบ Knock-Out หล งจากท แฟรงค แลมพาร ด ได ย งประต ท มเยอรม นในนาท ท 38 แต กล บถ กปฏ เสธท จะให เป นประต ท งๆ ท ล กบอลได ข าม เส นประต ไปแล ว คงเป นอ กเหต การณ แฟนบอลชาวไทยท ฝ กใฝ อ งกฤษย งจำได ไม ล ม หร อถ าย อนกล บไปในน ดช งชนะเล ศฟ ตบอล โลกป 1966 ระหว างอ งกฤษก บเยอรม นเช นก น การต ดส นให อ งกฤษได ประต (แม ว าล กบอลไม ได ข ามเส นประต ) ม ส วนช วย นำพาให อ งกฤษได เป นแชมป โลกสม ยแรกและสม ยเด ยว หล งจากท เราได เห นการต ดส นผ ดพลาดแบบน มาหลายคร งอย างต อเน อง ท งในการแข งข นระด บโลกและในล กด งๆ อย างพร เม ยร ล ก มากว า 50 ป FIFA ได เร มค ดถ งการพ งพาเทคโนโลย ท จะช วยให การ ต ดส นในเร องละเอ ยดอ อนแบบน ม ความถ กต องและน าเช อถ อ มากข นหล งฟ ตบอลโลกป 2010 และว นท เร ยบเร ยงบทความน อ งกฤษก ม ท ท าว าจะตกรอบแบ งกล มในฟ ตบอลโลก 2014 เป นท เร ยบร อยแล วหล งจากแพ ท งอ ตาล และอ ร กว ย ซ งผมทำใจไว ล วงหน าแล ว ถ าด จากองค ประกอบของเทคโนโลย Goal-Line ก ม ความน า สนใจ เพราะม ส วนอย ในบร บททางด าน Big Data และ Internet of Things ซ งเป นเทรนท กำล งได ร บความสนใจท วโลก เทคโนโลย Goal-Line ประกอบด วยเทคโนโลย ต างๆ ท ทำงาน ร วมก นในการเฝ าต ดตามด เส นทางล กบอลน บต งแต ล กบอลเข า กรอบเขตโทษ และช วยย นย นว าล กบอลได ผ านเส นประต ไปหร อ ไม ในจ งหวะท ม การทำประต เก ดข น ซ งป จจ บ น FIFA ได ทำการ ออกใบร บรองให ก บผ ผล ตระบบท สน บสน นเทคโนโลย Goal-Line ไปแล วจำนวนหน ง แต กว าจะได ใบร บรอง ระบบเหล าน นก ต อง ผ านการทดสอบตามข นตอน ได แก การทำงานของระบบในสภาพ แวดล อมต างๆ ท งสนามแข งข นท ม การออกแบบแตกต างก น สภาพอากาศท หลากหลาย ความช น ระด บความม ด-สว าง และ อ กหลายป จจ ยในแต ละสนาม ระบบท ได ร บการพ ฒนาใช เทคโนโลย ท แตกต างก นบ าง โดยสามารถแบ งเทคโนโลย ท นำมาใช ได เป นสองกล มใหญ ค อ การว เคราะห ภาพถ ายจากกล องความเร วส ง และการใช เซ นเซอร อ เล กทรอน กส ร วมก บสนามแม เหล ก ผ ผล ตระบบ Goal-Line ท จะกล าวถ งในบทความน ค อ GoalControl ซ งชนะ ค แข งรายอ นๆ ในการเป นผ ให บร การด าน GLT อย างเป นทางการ ในฟ ตบอลโลกคร งน กล บเข าเร องต อนะคร บ ทาง FIFA ไม ได น งนอนใจในเร อง ด งกล าว ในมหกรรมฟ ตบอลโลก 2014 จ งได เห นการนำเทคโนโลย ท ช อว า Goal-Line มาใช เป นคร งแรกตามท ได เกร นไปแล ว ซ งเราได เห นเทคโนโลย Goal-Line ทำงานคร งแรกในรอบแบ ง กล ม ซ งเป นแมตช ระหว างฝร งเศสก บฮอนด ร ส ซ งเป นจ งหวะท ฝร งเศสได ประต ข นนำเป น 2-0 GoalControl เป นผ เช ยวชาญด านการว เคราะห ภาพถ ายแบบ เร ยลไทม ในวงการก ฬา จากประเทศเยอรม น GoalControl ใช ผล ตภ ณฑ สองต วในการทำงาน ได แก GoalControl-4D ซ ง เป นระบบหล กทางด าน GLT ท ใช กล องความเร วส งจำนวนท งหมด 14 ต วต อหน งสนามแข งข น แบ งกล องออกเป นสองช ดๆ ละ 7 ต ว สำหร บแต ละฝ งประต กล องท งหมดจะถ กต ดต งในม มส ง IT MAGAZINE 23

24 TECH &TREND เพ อถ ายภาพล กบอลบร เวณกรอบเขตโทษและประต ท งสองด าน กล องท งหมดจะต อเช อมก บระบบคอมพ วเตอร ท ม ความสามารถ ส งในการประมวลผลภาพถ ายผ านสายไฟเบอร ออฟต ก ระบบฯ จะทำการต ดว ตถ ต างๆ ในภาพออกหมดจนเหล อแต ล กบอล และหาพ ก ดแบบสามม ต ของล กบอลน น เม อล กบอลผ านเส น ประต เข าไป ระบบจะส งส ญญาณไปย งนาฬ กาของผ ต ดส น ภายในเวลาไม ถ งว นาท ภาพถ ายท งหมดท มาจากกล องแต ละ ต ว (ด วยอ ตรา 500 เฟรมต อว นาท ต อกล องหน งต ว) จะถ ก จ ดเก บไว เพ อไว ด ย อนหล งได ทำให ต องม ระบบจ ดเก บข อม ล ขนาดใหญ ท ต องรองร บข อม ลมหาศาลท เก ดข นในอ ตรา 4.5 GB ต อว นาท ส วนอ กผล ตภ ณฑ หน ง ได แก GoalControl-Replay เป นระบบแสดงภาพจำลองในแบบเร ยลไทม 3 ม ต จากเหต การณ จร งได ท นท ถ าผ ต ดส นต องการท จะตรวจสอบให แน ใจ ก สามารถ ด ได จากระบบภาพด งกล าวได ระบบภาพน ย งสามารถนำไป ฉายบนจอภาพ LED ขนาดใหญ ในสนามก ฬาเพ อให แฟนๆ ท งในและนอกสนามได ร บชมก นด วย ซ งแฟนบอลท ชมการ ถ ายทอดก คงม โอกาสได เห นก นไปแล ว ก อนท ระบบของ GoalControl จะสามารถให บร การได จะ ต องผ านข นตอนส ดท ายท เร ยกว า Final Installation Test (FIT) ก อนโดย FIFA ได มอบหมายให บร ษ ท Labosport ซ งเป นผ เช ยวชาญด านการทดสอบเทคโนโลย ในวงการก ฬา มากว า 20 ป จากประเทศอ งกฤษ เป นผ ร บผ ดชอบในการทดสอบ ข นส ดท าย นอกจาก GoalControl แล วย งม ระบบ Hawk-Eye ของบร ษ ท โซน ท ผล ตระบบ Goal-Line โดยใช การว เคราะห ภาพถ าย เช นก น และได ถ กนำไปใช ในก ฬาคร กเก ตต งแต ป 2001 และ เทนน สในป 2005 โดย Hawk-Eye เป นผ ให บร การในการ แข งข นเทนน สแกรนด แสลม 3 ใน 4 รายการ ได แก ย เอส โอเพ น ออสเตรเล ยนโอเพ น และว มเบ ลด น สำหร บก ฬาฟ ตบอล Hawk-Eye ทำงานคล าย GoalControl ค อการใช กล อง ความเร วส งเพ อใช เฝ าด ตำแหน งของล กบอล โดยใช กล อง 7 ต วต อหน งฝ งประต Hawk-Eye เคยให บร การ Goal-Line แล วในรายการ FIFA Club World Cup 2012 ท ประเทศ ญ ป น และได เร มให บร การในล กค พ และพร เม ยร ล กของอ งกฤษ ฤด กาล อ กด วย ส วนผ ผล ตอ กกล มท ใช เทคโนโลย สนามแม เหล กและเซ นเซอร นำมาโดย Cairos GLT System ท ได ร วมก บทางอาด ดาส (Adidas) ได สร างระบบโดยใช สนามแม เหล กในการเฝ าต ดตาม ล กบอล ประกอบด วยเซ นเซอร ฝ งอย ภายในล กบอล และสนาม แม เหล กท เก ดจากขดลวดบางๆ ภายใต พ นท บร เวณกรอบ เขตโทษ ระบบคอมพ วเตอร จะสามารถต ดตามล กบอลท ม เซ นเซอร ในบร เวณด งกล าว และแจ งเต อนเม อล กบอลข าม เส นประต ไป แม ว าท มโปรดของใครหลายคนอย าง สเปน อ งกฤษ จะตกรอบ ไปก อนเวลาอ นควร แม ว าเราจะได เห นข อผ ดพลาดของผ ต ดส น ร มเส นอย หลายน ด ซ งข ดตาข ดใจอย พอสมควร เพราะม นม ผลต อชะตากรรมของแต ละท มไม มากก น อย แต เราก ได เห น การใช เทคโนโลย ช นส งอย าง Goal-Line Technology หร อ GLT ในการแข งข น ระบบสามารถประมวลผลแบบเร ยลไทม ได อย างรวดเร ว และไม ได ทำให อรรถรสในการชมการแข งข น ฟ ตบอลลดลงไป และหว งว าต อไปเราคงจะได เห นเทคโนโลย การประมวลผลในล กษณะน ม บทบาทในการสน บสน นการต ดส น มากข น ผมขอฝากระบบท จะช วยหร อมาทำงานแทนผ ต ดส น ร มเส นท งสองฝ งไว ด วยคร บ ซ งถ าทำได จะช วยให ขจ ดข อ ก งขาในการต ดส นใหญ ๆ ได เก อบหมด เหล อไว บางเร องท จำเป นต องพ งว จารณญาณของผ ต ดส น 24 IT MAGAZINE

25 BIZ&CONSULT ป ยะ ต งส ทธ ช ย Head of Software Reserch Android L ในงาน Google I/O 2014 ซ งจ ดข นท ซานฟรานซ สโก สหร ฐอเมร กา ในช วงปลายเด อนม ถ นายน ท ผ านมา Google ได ประกาศความสามารถต างๆ ของระบบปฏ บ ต การ Android เวอร ช นใหม ซ งม ช อ เร ยกช วคราวว า Android L ซ งจะออกร นสมบ รณ ในช วงปลายป น ในช วงน ย งเป นร น สำหร บน กพ ฒนา เพ อให ผ ผล ตอ ปกรณ และน กพ ฒนาได ดาวน โหลดไปทดลองใช ก อน สำหร บ Android L น น ม ความสามารถและการพ ฒนาในด านต างๆ จำนวนมากเพ อให เป นระบบปฏ บ ต การท เหมาะสำหร บอ ปกรณ พกพาร ปแบบต างๆ ให มากท ส ด ความสามารถใหม ๆ ของ Android L สร ปเป นห วข อ ต างๆ ได ด งน 1. 1 User Experience ประกอบด วย Material Design, Notification, Authentication, Redesigned Recent, App Indexing 2. 2 Performance ประกอบด วย Runtime, Graphic, Battery Life 3. 3 Security ประกอบด วย Malware Protection, Security Patches via Play Services, Factory Reset Protection, Universal Data Control 4. 4 Connected, Everything Contextually Aware, Voice Enabled, Seamless, Mobile First Material Design Material Design เป นห วใจของการออกแบบใน Android L โดยทาง Google ต องการแก ไขป ญหาเร องขนาดหน าจอของอ ปกรณ ท ใช ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด ท ม ความหลากหลายแตกต างก น มากมาย ท งในด านของขนาดและจำนวนพ กเซล ขนาดของหน าจอ ท แตกต างหลากหลายน เป นเร องน าปวดห วสำหร บน กพ ฒนา แถมย งเป นเป าโจมต ของค แข งอ กด วย ป ญหาของขนาดหน าจอท แตกต างก นน นก ค อ เม อน กพ ฒนาออกแบบโปรแกรมให ทำงานบน อ ปกรณ ท ม หน าจอเล ก เช น โทรศ พท ท ม อ ตราส วนหน าจอ 16:9 ซ งโปรแกรมแสดงผลได เป นอย างด และสวยงาม แต เม อนำโปรแกรม น ไปทำงานบนอ ปกรณ ท ม ขนาดหน าจอท แตกต างออกไป เช น แท บเล ตขนาด 9.7 น ว ท ม อ ตราส วนหน าจอ 4:3 โปรแกรมจะ แสดงผลได ไม เต มพ นของหน าจอ และเลย เอาท ต างๆ ด ไม สวยงาม ทำให เก ดประสบการณ ท ไม ด ต อผ ใช งาน เพ อแก ป ญหาน น กพ ฒนา ต องออกแบบหน าจอเอาไว หลายขนาด หลายส ดส วน ชน ดท ต อง แยกประเภทของอ ปกรณ ไปเลย กล าวค อ สำหร บโทรศ พท โปรแกรม หน ง และสำหร บแท บเล ตอ กโปรแกรมหน ง ทำให เส ยเวลาและ ทร พยากรต างๆ ในการพ ฒนา เพ อแก ป ญหาน Google จ งได พ ฒนา องค ประกอบของ User Interface แบบใหม ท เร ยกว า Material Design เพ อทำให น กพ ฒนาสามารถพ ฒนาโปรแกรมสำหร บอ ปกรณ ขนาดต างๆ ได โดยไม ต องแยกเวอร ช นของโปรแกรม หล กการของ Material Design ค อ Google ต องการพ ฒนาระบบ พ นฐานท สามารถสร างประสบการณ แบบเด ยวก นให เก ดผ ใช งาน ไม ว าโปรแกรมน นจะทำงานอย บนอ ปกรณ ท ม ขนาดแตกต างก น อย างไร เช น โทรศ พท แท บเล ต หร อ นาฬ กา พ นฐานของ Material Design ประกอบไปด วย พ นผ วท วางซ อนท บก นเป นช นๆ โดยระบบจะทำการไล แสงเงา ให เองโดยอ ตโนม ต พ นผ วสามารถ ย ด หด ปร บขนาดได ตามสภาพแวดล อมท แสดงผล IT MAGAZINE 25

26 BIZ& CONSULT ส ส น ต วอ กษร จะถ กใช เพ อส อถ งการสร างความสนใจ และ การกระทำต างๆ ของพ นผ ว การใช ส ต ดก น เพ อแสดงถ งความ แตกต าง หร อต องการให สนใจ การใช ส โทนเด ยวก น เพ อ แสดงถ งความเหม อนหร อต องการลดระด บความสำค ญ แอน เมช นสำหร บท กๆ องค ประกอบในหน าจอ ท สามารถตอบ สนองการส มผ สของผ ใช งาน สร างความร ส กให เหม อนเป น ว สด ท ม ความน มนวลไม แข งกระด าง Notification การแจ งเต อนใน Android L ม การปร บปร งเพ มเต มค อ ม การแจ งเต อน ได ในขณะท ระบบอย ในหน า Lock Screen เพ อสามารถด ข อความ แจ งเต อนได ท นท บนหน า Lock Screen โดยไม ต องปลดล อก ม การจ ดลำด บของการแจ งเต อน การรวม Notification หลายๆ อ นแสดงเป นอ นเด ยว Authentication ผ ใช งานโทรศ พท ส วนมากม กจะล อกเคร องด วยการใส รห ส PIN ซ ง เป นเหต ผลในด านความปลอดภ ยของข อม ลท อย บนเคร อง ซ งเม อ จะใช เคร องแต ละคร งหากเคร องอย ในขณะ Lock Screen ผ ใช งาน ต องกรอกรห ส PIN ก อนจ งจะเข าส ระบบได ซ งเป นการสร างความ ปลอดภ ยในกรณ ท เราวางเคร องท งไว และไม ต องการให ผ อ นเข ามา แอบด ข อม ลในโทรศ พท ของเรา ขณะเด ยวก นการปลดล อกหน าจอ ด วยการใส รห สน ก ทำให เส ยเวลาในแต ละว นไปมากเช นก น Android L จ งนำเสนอว ธ การปลดล อกแบบใหม เร ยกว า Personal Unlocking โดยให ผ ใช งานกำหนดเองได ว าเม ออย ในสถานท ใดแล วไม จำเป น ต องใส รห ส PIN เช น อย ใกล Bluetooth ของห ฟ ง หร ออย ใกล ก บ นาฬ กา Android Ware ท สวมอย บนข อม อของผ ใช Performance Android L จะใช Runtime ต วใหม ท ม ช อว า ART แทนท Runtime ต วเด มท ม ช อว า Dalvik ซ งใช มาต งแต Android เวอร ช นแรก ART ม ความสามารถในการทำงานท รวดเร วมากข น ทำงานได ท ง ในร ปแบบ JIT (Just in Time), AOT (Ahead of Time) และ Interpreted นอกจากน Android L ย งปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน แบตเตอร ให ด ข น ด วย Project Volta ซ งจากการทดสอบโดย ผ ทดลองใช หลายๆ ท านได ให การย นย นว า แบตเตอร ใช ได นานข น ถ ง 2 ช วโมง หร อประมาณ 30% Security การปร บปร งด านความปลอดภ ยน น Google ได ทำการตรวจสอบ แอพพล เคช นต างๆ ท อย บน Google Play เพ อหา Malware อย างละเอ ยด เพ อป องก นไม ให ม การแพร Malware ออกไป และ ได ม การปร บปร งอ ดช องโหว ด านความปลอดภ ยของระบบผ านการ อ พเดท Google Play Service ท กๆ 6 ส ปดาห ระบบความปลอดภ ย ท เพ มเต มข นมาสำหร บผ ใช องค กรค อความสามารถในการแยก ข อม ลจากแอพพล เคช นส วนต วและข อม ลจากแอพพล เคช นของ องค กรออกจากก น และแสดงเคร องหมายให เห นบนไอคอนของ แอพพล เคช นว าเป นของส วนต วหร อองค กร ซ งองค กรสามารถ ส งลบข อม ลบนอ ปกรณ ของพน กงานได ท นท ท ต องการ โดยไม ไป กระทบข อม ลส วนต วของพน กงานแต อย างใด Connected ในป จจ บ นผ ใช งานจะม อ ปกรณ มากกว าหน งอย างเสมอ เช น ม โทรศ พท และม แท บเล ต การสร างประสบการณ ท ด ในการใช งาน ให การทำงานข ามอ ปกรณ เป นไปอย างไร รอยต อ (seamless) จะ สร างร ปแบบในการใช ช ว ตท สะดวกสบายมากข น เช น เม อเราเป ด ส ตรทำอาหารบนแท บเล ต แล วเก ดความสนใจอยากทำอาหารน น เราวางแท บเล ตไว บนโต ะ เตร ยมอาหารจ ดการส วนผสมต างๆ เร ยบร อยแล ว จากน นนำส วนผสมต างๆ มาท เตาเพ อเร มประกอบ อาหาร เราไม ได เอาแท บเล ตมาด วย แต เราพกโทรศ พท ต ดต วอย เราสามารถหย บโทรศ พท ข นมาด ส ตรและข นตอนการทำอาหาร ต อเน องจากในแท บเล ตได ท นท นอกจากน ภายในงานย งม การประกาศถ งผล ตภ ณฑ ใหม เช น Android One Smartphone, Android Auto, Android Wear, Android TV, Cloud Platform และอ นๆ อ กมากมาย ซ งผมจะนำ มาเสนอในโอกาสต อไปคร บ 26 IT MAGAZINE

27 THE IDEA Your! Next Smart Things เด อนม ถ นายนท ผ านมา เป นเด อนแห งการเร ยนร สำหร บน กพ ฒนาจร งๆ เพราะเม อตอนต นเด อนม งาน Apple WWDC 2014 (World Wide Developer Conferrence) ท ม การเป ดต ว ios 8 และ OS X Yosimite ตามมาด วยงาน Google I/O 2014 ในช วงปลายเด อนท เป ดต ว Android ต วใหม โค ดเนม L พร อมก บกองท พ ห นยนต อ กมากมาย เร ยกว าตามอ านตามด ว ด โอก นตาแฉะเลยท เด ยว (น ย งไม น บฟ ตบอลโลก 2014 นะเน ยะ ^_^) ถ าส งเกตด จากงานพ ฒนาของท ง 2 ค าย ก จะเห นว าตอนน สมรภ ม เทคโนโลย เร มย ายจากอ ปกรณ พกพามาส ส งท อย รอบต วเรามากข น พ นท ท ท งสองค ายต างพยายามเข ามา ย ดครองก นก ค อ รถยนต บ าน และอ ปกรณ สำหร บสวมใส อ จฉร ยะ หร อ Wearable Computer สำหร บผ อ านท ไม ได ต ดตามงานท ง 2 งาน ผมขอเล าให ฟ งคร าวๆ นะคร บว าแต ละค ายม อะไรก นบ าง รถยนต - ท ง Apple และ Google ต างก พยายามพ ฒนา Platform สำหร บเช อมต อโทรศ พท ของตนเองก บรถยนต ร นใหม ๆ ฝ ง Apple ม ระบบท เร ยกว า CarPlay ส วน Google ค อ Android Auto แนวทางของท งสองค ายน นเหม อนก นก ค อ ม Monitor และ Software บนรถยนต ท ใช เช อมต อก บ Smart Phone เพ อส งงานโดยท คนข บสามารถส งจากทางป มบน พวงมาล ยหร อ Pannel ของรถได เลย สามารถส งงานด วยเส ยง ถ าเป น Apple ก ผ าน Siri ส วน Google ก ผ าน Google Now ซ งบนจอ Monitor ในรถสามารถแสดงแผนท นำทางได แสดง SMS และสายท เร ยกเข าได รวมท งส งร บสาย วางสาย ได ด วย เป นต น ซ งค ายรถยนต หลายรายตอบร บแล ว รวมท งม อ กหลายรายท ประกาศว าจะทำท ง 2 Platform เราคงจะได เห น ก นในช วงปลายป 2014 น ส วนรถยนต ท ว งเองได โดยไม ต อง ข บของ Google น นย งไม ม การพ ดถ งในงานน IT MAGAZINE 27

28 THE IDEA Wearable Computer - ผ ผล ต Hardware หลายรายเร มวาง จำหน ายอ ปกรณ สวมใส อ จฉร ยะให เห นก นแล ว ส วนใหญ จะเน น ไปท นาฬ กาท ม Sensor ตรวจจ บการเคล อนไหวและแปลงเป น ข อม ลเช งส ขภาพ เช น ตรวจว ดการเด น ว ง ค ณภาพการนอน อ ตราการเต นของห วใจและความด นโลห ต ทางฝ ง Apple ออก App ช อ Health และ SDK ช อ Health Kit (จะมาก บ ios 8) เพ อรวบรวมข อม ลจากอ ปกรณ ต างๆ แล วแสดงเป นข อม ล ส ขภาพส วนบ คคลใน App และเพ มเร องการแจ งเต อนด วย เช น เวลาการทานยา และการแสดงข อม ลเป นกราฟ ส วนทาง ฝ ง Google ก ม SDK เช นก น ช อ Google Fit Platform และ ม ระบบปฏ บ ต การต วใหม สำหร บ SmartWatch ช อ Android Ware ม Feature การแสดงข อความแจ งเต อนบนหน าป ด โดยไม ต องพ ฒนาเพ มเพ อให ผ ผล ต Hardware สามารถนำไป สร าง Device ของตนเองออกวางขายและทำงานก บ Android ต วอ นๆ ได บ าน หร อ Smart Home - Apple ออก Home Kit ท เป น API กลางสำหร บควบค มอ ปกรณ ในบ าน โดยน กพ ฒนาสามารถ กำหนด ID ให ก บ บ าน ห อง และ Accessory แต ละช นได จากน นก เป ด API ให ผ ผล ตพ ฒนา App และ Hardware เพ อ ไปควบค มอ ปกรณ อ กท ผ ใช สามารถส งงานผ าน Siri ได ด วย น นค อ Apple จะวาง Platform ให ios เป นศ นย กลางการ เช อมต ออ ปกรณ เหล าน น ส วนทาง Google น นย งไม ม อะไรท ออกมาเพ อเป น API กลางๆ แต จะย ดครองห องน งเล นแบบท Microsoft พยายามทำมากกว า ในงานม Chromecast ท ม การ Update Software เพ มเต ม สามารถส งงานผ าน Android Phone โดยท ไม จำเป นต องเช อมต อก นภายใต Network เด ยวก นอ กต อไป และ Android TV ท ออกมาเพ อกำหนด แนวทางของ Smart TV เพราะท ผ านมาม ผ ผล ต Hardware หลายรายท ออก Smart TV หล ง Android มา แต ก ทำไปใน แนวทางของตนเอง จากน ไปแนวทางก จะไปในทางเด ยวก น และการทำงานก จะประสานก บ Android Phone ได ด ข น ไอเด ยสำหร บน กพ ฒนา ผมขอหย บเฉพาะเร อง Smart Home มาค ดเล นๆ ก แล วก น แนวค ด เร อง Smart Home หร อ Home Automation ไม ใช เร องใหม แต หลายคร งท Smart Home กลายเป นการพยายามใช Smart Phone ไปควบค มอ ปกรณ แทนร โมทคอนโทรลมากกว าท จะพ ฒนา ให บ านม นฉลาดจร งๆ จะด กว าไหมถ าเราสามารถพ ฒนาระบบท บ าน ของเราสามารถบอกส ขภาพของต วบ านเอง รวมถ งบอกสถานะของ เคร องใช ไฟฟ าต างๆ ได โดยท เราไม ต องเป ดด เป นระยะ ต วอย างเช น ย คน เราต องใส ใจก บสภาพแวดล อมและการประหย ดพล งงาน จะด ไหมถ าระบบ Smart Home บอกเราได ว าเราควรตามช าง มาทำความสะอาดเคร องปร บอากาศได แล ว เพราะตอนน เคร องเร มก นไฟมากข นแต ทำความเย นได ช าลง พร อมแสดง Graph อ ตราการก นไฟย อนหล งให ด ผ าน Smart Phone ระบบท สามารถร บร ได ว าหลอดไฟดวงไหนเป ดหร อป ดอย เพ อเก บประว ต การใช งาน และสามารถแจ งเต อนผ ใช ได ว า หลอดไฟฟ าจ ดไหนในบ านท ใกล หมดอาย แล ว พร อมก บหาราคา หลอดไฟและแสดง Promotion ของห างใกล บ านและท ทำงาน ท กำล งม Promotion อย หร อจะต อยอดให ส งซ อผ าน Online เลยก ไม เลว ระบบ Smart Home ท เร ยนร ได ว าช วงไหนท เราออกไปทำงาน ช วงไหนเวลาไหนท เรากล บบ าน และเข านอนตอนไหน เพ อจะ ได ป ดไฟ ป ดเคร องใช ไฟฟ าบางต ว หร อส งเคร องคอมพ วเตอร ให Shutdown ในกรณ ท เราล มป ดม นและ Boot เคร องรอ เม อเราใกล ถ งบ านแล ว ส วนใครท ร กการปล กต นไม ในสวน ระบบก ควรจะให เราต งค า ได ว าเราปล กต นอะไร อ ตราการรดน ำควรเป นอย างไรตามอาย ของต นไม ควรรดน ำตอนก โมง ถ าฝนตกก ไม ต องรดน ำ เป นต น สำหร บผ ท ร กเส ยงเพลง เม อเป ดเพลง ระบบจะร ว าเราเด นไป อย ในตำแหน งไหนของบ าน ก จะเป ดลำโพงท ตำแหน งน นและ ป ดเพลงในจ ดท เราไม ได อย รวมท งป ดเพลงให เองเม อเราเป ด ด ท ว และกล บมาเล นเพลงต อเม อป ดท ว ไป สำหร บน กพ ฒนาแล วส งเหล าน ไม ใช เร องท อย ในน ยายว ทยาศาสตร ว นน เราสามารถทำเร องเหล าน ได จร ง (แต บางเร องอาจจะม ต นท นท ส งจนคนท วไปเอ อมไม ถ ง) แค ต องม ความร เร องอ ปกรณ ไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส บวกก บการเข ยนโปรแกรม จากน นก เอาท กอย างมา ประกอบก น ซ งแนวค ดของ Smart Home สม ยก อนน นไม ม เร อง ของ Smart Mobile และ Internet เข ามาเก ยวข อง เราอาจจะค ด ไม ออกว าแล วเราจะร บร สถานะต างๆ ของบ านได อย างไร แต เม อม เร อง Mobile App และท กอย างกำล งจะเช อมต อก บ Internet ได แค ม ต วควบค มท สามารถต อ Network และ Internet ได การท จะ ให Smart Home รายงานสถานะต างๆ ก ไม ใช เร องยาก น จ งเป นโอกาสท จะได ศ กษาและสร างอะไรใหม ๆ เพ ออำนวยความ สะดวกให ก บผ ใช และเป นการสร างโอกาสทางธ รก จ แล วค ณล ะ ค ณค ดว าจะเอาส งท ได จากบทความน ไปทำอะไรด ^_^ 28 IT MAGAZINE

29 หมอล Innovation in World Cup 2014 ตอนเข ยนบทความน อ งกฤษ และสเปน แชมป เก า ตกรอบไปแล ว จร งๆ ฟ ตบอลโลกเท ยวน เป นอะไรท ส ดยอด มากๆ ต งแต เร องพล กล อค ไปจนเร องท ม การนำเอา Technology ต างๆ มาใช ว นน เราจะมาแนะนำส ก 2 Technology ท อาจไม ใช เร อง IT ท งหมด แต เป นอะไรท ผมเห นว าม นเจ ง ใช เทคโนโลย โกลไลน เป นคร งแรก ประต ป ญหามากมายท เก ดข นในศ กฟ ตบอลโลกต งแต อด ตท ผ านมา ซ งช เป นช ตายผลการแข งข นอาจหมดไป ด วยเทคโนโลย โกลไลน ท จะถ กนำมาใช เป นคร งแรกในศ กเว ลด ค พคร งน ระบบจะใช กล อง 14 ต ว (7 ต ว สำหร บแต ละฟากประต ) ได ต ดต ง อย ภายใต หล งคาของสนาม โดยท กว นาท กล อง 14 ต ว จะผล ต 500 เฟรม (2 ก กะไบต ข อม ล) ส งไปย งเคร องคอมพ วเตอร 15 เคร อง ผ านทางสายเคเบ ลใยแก วนำแสง คอมพ วเตอร ซ งต ดต งซอฟต แวร พ เศษ สร างภาพ 3 ม ต ของตำแหน งล กท อย รอบๆ เป าหมาย และ ส งส ญญาณเม อล กบอลข ามเส นประต ไปท นาฬ กาข อม อของ ผ ต ดส นภายในสองว นาท แต ในท ส ดการต ดส นใจว าเป าหมายท ได ร บคะแนนย งคงอย ก บ ผ ต ดส น เทคโนโลย จะทำหน าท เป นผ ช วยเหล อเจ าหน าท เท าน น จร งระบบน ก คล ายก บระบบ Hawk Eye ท เอาไปใช ในวงการเทนน ส ซ งประสบความสำเร จและเป นท ยอมร บแล ว ใช สเปรย ในการย งฟร ค ก ท ามกลางเทคโนโลย ท ท นสม ย ซ งถ กนำมาใช ก บศ กฟ ตบอลโลก 2014 ท บราซ ลเป นคร งแรก เราจะย งได เห นผ ต ดส นใช สเปรย ชน ด พ เศษฉ ดพ นบนสนาม เพ อกำหนดระยะการย งฟร ค กของผ เล น อ กด วย ซ งปกต ผ ต ดส นจะใช การส งให ผ เล นย นต งกำแพงห าง 10 หลา จากจ ดฟร ค กตามกต กา แต น กเตะก ม กจะม ล กต กต กไม ทำตาม ทำให การฉ ดสเปรย ลงบนพ นสนามจะช วยกำหนดระยะได ช ดเจนข น ซ งหล งจากฉ ดไปแล ว ไม เก น 1 นาท รอยสเปรย ก จะ จางหายไปเอง น กเตะท เคยทำย กย ก ตอน Free Kick เท ยวน ไม ม ข ออ าง ล ำเส น ออกมาโดนท นท เอาไปหน งเหล อง ว าแต ว า ทำอ งกฤษผมตกรอบ นะเน ย จร งๆ แล ว สเปรย น ไม ได ใหม ในบราซ ล ม การใช งานก น แล วในฟ ตบอลชายหาด แต ถ อว าเป นคร งแรกท ใช ในฟ ตบอลโลก เอ า พอหอมปากหอมคอ จะไปด บอลต อ เป าหมายถ ดไป อาร เจนต นา IT MAGAZINE 29

HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV

HOT PRODUCTS. MYO Armband. Smartphone Camera Remote. BearTek Gloves. Seiki Retro HD TV HOT PRODUCTS MYO Armband แฟนๆ หน งไซไฟคงเคยฝ นถ งอ ปกรณ สำหร บการควบค มแบบ ท เห นในหน งก นไม มากก น อย MYO Armband ค อหน งใน ผลพวงของความค ดน น เพราะม นก ค ออ กร ปแบบหน งของ ร โมทคอนโทรลท อาศ ยการเคล อนไหวของกล

More information

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน ECO-NOVATION กล มบร ษ ทจ เอเบ ลส งเสร มบรรยากาศและว ฒนธรรมองค กร ให เป นองค กร ต วอย าง ท สน บสน นเร อง GREEN IT โดยม งเน นเทคโนโลย ท ประหย ด พล งงานและเป นม ตรก บส งแวดล อม การสร างจ ตส ำน กการร กษา ส

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด

SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด น ตยสาร IT ราย 3 เด อน ฉบ บท 40 ต ลาคม - ธ นวาคม 2557 Volume 40 October - December 2014 SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE + มาตรฐาน CSA-STAR Cloud Security + JBOSS + Policy Online Solution

More information

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม สารบ ญ หน า ภาค 1 : Hello Digital 1 Hello Digital 1

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา 2007 สารบ ญ จ ตว ญญาณแห งลอร อ ล คำน ยม โดย เซอร ล นด เซย โอเวน โจนส และ ชอง พอล เอกอน คำน ยม โดย คณะกรรมการการจ ดการ ว ธ การใช จรรยาบรรณฉบ บน การเคารพซ งก

More information

เร องในเล ม เท ยวตร ง 11 เคล ดล บข บรถ 13

เร องในเล ม เท ยวตร ง 11 เคล ดล บข บรถ 13 เร องในเล ม ลงพ นท ค ดเล อก KM Family Day ก จกรรมแห งการเร ยนร เม อว นท 19 กรกฎาคม 2556 ท ผ านมา นางอำ ภา ร งป ต รองผ ว าการร กษาการผ ว าการ การเคหะแห งชาต เป นประธาน ในพ ธ เป ดก จกรรม KM Family Day เพ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง ๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง (อธ บาย ความเป นมา ป ญหา และความสาค ญท นามาส การร เร มก จกรรม/โครงการ เพ อการแก ป ญหา โดยเข ยน ประเด นท เป นห วใจสาค ญแนวโน ม และเง อนไขของสถานการณ

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน : บรรณาธ การ : พรรณท พย เพชรมาก เร ยบเร ยง : เสาวล กษณ สมส ข : ณ ฏฐพล จ ระสก ลไทย พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2550 จำนวนพ มพ : 1,500 เล ม ประสานการผล ต : จ รวรรณ ช ชำนาญ ผล ตโดย : สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป

บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป 2553 สารบ ญ รายงานประจำป 2553 บร ษ ท ล อกซเล ย จำก ด (มหาชน) 2 ประว ต ความเป นมา การเปล ยนแปลง และพ ฒนาการท สำค ญ 4 ว ส ยท ศน ภารก จ 5 สารจากประธาน 6 ก จกรรมป

More information

การเร ยนร ด จ ท ลเทคโนโลย

การเร ยนร ด จ ท ลเทคโนโลย การเร ยนร ด จ ท ลเทคโนโลย โรงเร ยนมาตรฐานสากล Digital Literacy World-Class Standard School สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ การเร ยนร ด จ ท ลเทคโนโลย

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

การจ ดทำย ทธศาสตร พ ฒนาท องถ น: จากแนวค ดส การปฏ บ ต

การจ ดทำย ทธศาสตร พ ฒนาท องถ น: จากแนวค ดส การปฏ บ ต การจ ดทำย ทธศาสตร พ ฒนาท องถ น: จากแนวค ดส การปฏ บ ต โดย ดร.ไพบ ลย โพธ ส วรรณ จ ดพ มพ โดย ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า พฤศจ กายน 2555 การจ ดทำย ทธศาสตร พ ฒนาท องถ น: ดร.ไพบ ลย โพธ ส วรรณ

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ น กศ กษา

ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ น กศ กษา ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส กรณ ศ กษา กล มปฏ บ ต การเด นรถ 1 เขตการเด นรถท 2 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ Electronic Document Management System Case Study: Bus Operation Division 1 Zone 2 จ ฑามาศ ศร คร ฑ

More information

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน พ มพ คร งท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ.2555 ท ปร กษา นพ.อำพล จ นดาว ฒนะ กองบรรณาธ การ อรพรรณ ศร ส ขว ฒนา น ต ธร ธนธ

More information

การศ กษาป ญหาและเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านเอกสารประกอบการ เด นพ ธ การส งออกส นค า กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC จาก ด

การศ กษาป ญหาและเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านเอกสารประกอบการ เด นพ ธ การส งออกส นค า กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC จาก ด การศ กษาป ญหาและเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านเอกสารประกอบการ เด นพ ธ การส งออกส นค า กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC จาก ด ธ ญญาล กษณ บ ญเอนก การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ

More information

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ส าน กนายกร ฐมนตร 371.334 ส691ห ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต หลากหลายว ธ การใช ICT เพ อการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ : สถาบ น เทคโนโลย

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร i แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร ii ข อม ลทางบรรณาน กรมของส ำน กหอสม ดแห งชาต สถาบ นนโยบายศ

More information

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด การศ กษาความตระหน กร ต อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนบ านหนองน าข น ท เร ยนด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย เร อง ท กษะการใช อ นเทอร เน ต สารน พนธ

More information

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ 80 ล านดวงใจ ร วมก น ทำด เพ อพ อ ตลอด 80 ว น ทำด ทำได เด ยวน เร มง ายๆ ได ท กว น และตลอดไป ค ม อแนวทางทำด

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information