(Knowledge Management 2013 สชป.10)

Size: px
Start display at page:

Download "(Knowledge Management 2013 สชป.10)"

Transcription

1 (Knowledge Management 2013 สชป.10) 1 โครงการ 1 องค ความร (KM) คบ. เข อนป าส กชลส ทธ ทา Web Site ไว ใช งาน ผอ. เองน นก ทาได บทนา เน องด วยในป จจ บ นส อสม ยใหม โดยผ านโครงข ายพ นฐานก ค อ Internet ท เราใช ก นแพร หลายอย ในป จจ บ นเข ามาม บทบาทสาค ญต อการทางานในหลายๆ ด านเช นการประชาส มพ นธ, การศ กษาค นคว าหาข อม ลต างๆ และอ นๆซ งท าให ในหลาย ภาคส วนของหน วยงานราชการต างๆ หร อแม กระท งส วนของภาคเอกชนเองก ตาม ได เล งเห นถ งความส าค ญตรงน ทางฝ าย ว ศวกรรม คบ.เข อนป าส กชลส ทธ จ งได ม แนวความค ดและจ ดทาเว บไซต ข นเองเพ อประโยชน แก ผ ท สนใจท วไปและต อหน วยงาน ท งในระด บโครงการฯ ระด บสาน กฯ หร อแม กระท งระด บกรมฯ โดยม ว ตถ ประสงค ท จ ดทาในหลายด านด วยก นด งน -เพ อเป นการประชาส มพ นธ นาเสนอข อม ลข าวสารต างๆภายในหน วยงาน,โครงการฯ ไปจนถ งระด บกรมฯ -เผยแพร ข อม ลท เป นประโยชน โดยผ านทางการดาวน โหลดจากทางเว บไซต ได โดยตรง -เพ อความสะดวกรวดเร วและช วยลดข นตอนการด าเน นงานในกระบวนการท างาน ซ งรวมไปถ งการลดค าใช จ าย ช วยประหย ดการใช อ ปกรณ สาน กงาน ท งน ส งผลโดยรวมให ภายในหน วยงานน นม ประส ทธ ภาพมากย งข น ข นตอนการจ ดทาเว บไซต (pasakrid.com)

2 1. หาจ ดประสงค ของการจ ดทาเว บเพ อกาหนดขอบเขตของการนาเสนอข อม ล -เพ อประชาส มพ นธ และนาเสนอข อม ลข าวสารท เก ยวข องก บงานในหน วยงานและองค กรแก ผ ท สนใจและหน วยงานท เก ยวข อง -เพ อเป นช องทางในการเผยแพร ข อม ลท เป นประโยชน โดยผ านการดาวน โหลดได โดยตรงจากทางเว บไซต 2.ทาการศ กษาค นคว าหาข อม ลและแนวทางประกอบการจ ดทาว าจะต องทาอย างไรได บ างถ งจะทาเว บไซต ได สาเร จ 3.ได ข อสร ปโดยได น าระบบ CMS : (Content Management System) ซ งเป นระบบท น ามาช วยในการสร างและ บร หารจ ดการ เว บไซต แบบส าเร จร ป โดยการใช งาน CMS น น ผ ใช งานแทบจะไม ต องม ความร ในด านการเข ยนโปรแกรม สามารถท จะสร างเว บไซต ได ซ งต วของ CMS เองจะม โปรแกรมท ใช งานอย ในต วมาให แล วและย งสามารถแทรกเพ มเต มเองได อ กมากมายเช น Web board และรวมถ งระบบการจ ดการอ นๆ ซ งเราสามารถเพ มเต มหร อลดตามไอเด ยและความต องการของ เราเท าท เราจะทาได (CMS) :เป นเสม อนโปรแกรม โปรแกรมหน งท ม ผ พ ฒนามาจากภาษาคอมพ วเตอร ท ใช ในเว บไซต เช น PHP, ASP, HTML หร อ JSP ซ งในป จ บ นน CMS ก ม ท งท ฟร และไม ฟร หลายเจ ามากมายด วยก นอย างเช น ท ร จ กก นด ก ค อ CMS ของ Joomla หร อ Mambo เป นต น 4.ได นา CMS ของ AtomyMaxsite (เป นฟร โปรแกรม) มาใช ดาเน นการในการจ ดทาเว บไซต ในส วนของฝ ายว ศวกรรม คบ. เข อนป าส กฯ ข นมาโดยม โปรแกรมท ต องใช ร วมด งน (เป นฟร โปรแกรมท งหมด) 4.1 โปรแกรม Apache โปรแกรมต วน ไว สาหร บเป นเว บเซ ร ฟเวอร (Apache HTTP Server) 4.2 โปรแกรม PHP โปรแกรมต วน ไว สาหร บเป นต วแปลภาษา PHP ท ใช ทาและแก ไขในเว บไซต 4.3 โปรแกรม My SQL โปรแกรมต วน ไว สาหร บเป นดาต าเบส เซ ร ฟเวอร ค อระบบจ ดการ ฐานข อม ลบนเซ ร ฟเวอร น นเองโดยใช ภาษา SQL ซ งโปรแกรมท งหมดท กล าวมาน เร ยกรวมก นว า (App Server) โดยจะต อง ต ดต งโปรแกรมท คอมพ วเตอร ของเราเพ อใช ทาการสร างเว บไซต และเอาไว บร หารจ ดการ เว บไซต ของเรา ท จะสร าง 5.เม อม องค ประกอบครบถ วนแล วก ทาการสร างและแก ไขปร บเปล ยนเว บไซต ให อย ในร ปแบบ ท เราต องการตามท เราได ค ดวางแผนจ ดทาไว โดยคาน งถ งจ ดประสงค ของการจ ดทาท ได กาหนดไว ก อนหน า ซ งม โปรแกรมหล กๆ ท เข ามาใช ช วยจ ดการ เพ มเต มด งน (โปรแกรมท ใช งานบางต วอาจไม เป นสากลเน องจากค นคว าหามาจ ดทาด วยต วเองแต สามารถใช งานได )

3 5.1 โปรแกรม Dreamweaver นามาจ ดทาเร องเว บเพจและTemplate ล งค ต างๆท ใช ปร บเปล ยนและ เพ มเต มในเว บไซต ต างๆท ใช ในเว บไซต 5.2 โปรแกรม PhotoShop CS นามาจ ดทางานท เก ยวก บร ปภาพและพวก Flash Image ในการนาเสนอบนเว บไซต 5.3 โปรแกรม Swish Max นามาจ ดทางานทางด านกราฟฟ กต างๆรวมถ ง Flash Video ท ใช 5.4 โปรแกรม Photo Scape นามาใช ในการแก ไข,ปร บปร งงานด าน File Image โดยตรง 5.5 โปรแกรม Camtasia Studio นามาใช ในการจ ดทาส อ Presentation ท ใช นาเสนอผล การทางานต างๆ ในร ปแบบว ด โอลงบนเว บไซต 5.6 โปรแกรม Format Factory นามาใช ในการแปลงและแก ไข File งานต างๆท ง ภาพ, เส ยงและว ด โอ

4 5.7 โปรแกรม Microsoft Office 2010 เป นต วโปรแกรมซ งม ฟ เจอร ใหม ๆ โดยนามา ประย กต ใช งานในด าน เร องงานเอกสารต างๆ ท จะนาลงบนเว บ และ Image 5.8 โปรแกรม Adobe Acrobat pro 10 นามาใช ในการบร หารจ ดการงานเอกสารท เป น File (.pdf) 5.9 โปรแกรม File Zilla นามาใช ในการ (FTP Server) ค อ การอ พโหลดข อม ลท จ ดทาเว บ จากเคร องคอมเราท งหมด เช น ภาพ,เส ยง,ว ด โอ, และไฟล เอกสารต างๆส งไปย งเซ ร ฟเวอร และย งสามารถดาวน โหลดไฟล ต างๆ จากเซ ร ฟเวอร ลงมาย งเคร องคอมของเราก ได ส วน (FTP) น น ช อเต มค อ (File Transfer Protocal) ค อการแลกเปล ยนข อม ล การดาวน โหลดหร อย ายไฟล ต างๆในระบบอ นเตอร เน ตมาย งเคร องคอมพ วเตอร เราหร อเร ยกได ง ายๆว าเป นเคร องม อท Web Master ใช ในการ อ พไฟล ข น Host (โฮส) น นเอง 5.10 โปรแกรม Adobe LiveCycle เป นโปรแกรมท ใช สาหร บด ไซน ออกแบบฟอร ม อ เล กทรอน กส เพ อสร างระบบในการกรอกข อม ลในเว บ ซ งสามารถสร างแบบฟอร มในร ปแบบของไฟล PDF, XML และอ นๆ (อย ในข นตอนท ทางเว บกาล งพ ฒนาระบบเพ มเต ม) 6.หล งจากจ ดทาโครงสร างใหม ของเว บเป นท เร ยบร อยแล วก ถ งข นตอนของการ เช าพ นท เว บไซต (Web Hosting) ซ งม ผ ให บร การอย หลายๆ เจ าด วยก น โดยท เราจะต องจด (โดเมนเนม) ก อน ซ งก ค อ ช อเว บไซต ของเราน นเอง

5 (ตย. ซ งโดยท วไปแล วการจดโดเมนเนม (Domain Name) และการเช า Hosting น น ส วนมากจะเล อก ท ให เป น ท เด ยวก นเพราะเม อผ านกระบวนการตรวจสอบช อโดเมนเนมแล วเราก จะสามารถ ใช งานเว บไซต ได ท นท และง ายต อ การ Set ระบบและต งค าต างๆ บน Server 7.ตรวจสอบข อผ ดพลาดต างๆ เช น การแสดงผล, ไฟล ข อม ล, ไฟล ดาวน โหลดและล งค ต างๆ ท เก ดข นบนเว บไซต พร อม แก ไขปร บปร งให สามารถใช งานได อย างสมบร ณ ป ญหา แนวทางการแก ไข และข อเสนอแนะหล กๆท พบในการจ ดทาเว บ

6 1.ป ญหาในการท เราอ พโหลด File หร อ Folder งานท งหมดท เราจ ดทาเว บเข าไปต ดต งบน Host น น เม อทาการร น File ท งหมดใน Server เพ อให แสดงผลในหน าเว บเพจแล วพบป ญหาค อ ส วนองค ประกอบต างๆ บนหน าเว บแสดงผลไม สมบ รณ หร อ อาจข นเป น(ภาษาต การแก ไขทาได โดย - ต ดต อก บทาง Hosting ท เราเช าพ นท ทาส ญญาไว เพ อตรวจสอบข อผ ดพลาดว าม ส วนใดท เก ยวข องก บทาง Host บ าง หร อไม เพ อจะได หาทางดาเน นการแก ไขต อไป - ให เข าไปตรวจเช ค (Collation) ค อ รห สอ กขระ ซ งอย ในระบบฐานข อม ล (phpmyadmin) บน Server ท เราต ดต ง โดยจะต องเข าไปปร บเปล ยน Collation ในฐานข อม ล ด งต วอย างจากเว บ(pasakrid) ว ธ การเปล ยน (Collation) ในฐานข อม ล (phpmyadmin) Collation ค อ รห สอ กขระ กล มของกฎเกณฑ ท ใช ในการเปร ยบเท ยบอ กขระต างๆ ในกล มอ กขระหน งๆ หลายๆ คนท ใช phpmyadmin แล วม ป ญหาเร องการแสดงผลหร อภาษาท เป นภาษาต างดาว เก ดจาก Collation ท ไม ได เป น utf8 และ tis620 เพ อท จะแสดงผลภาษาไทยได อย างถ กต อง โดยม ข นตอนการเปล ยน Collation ด งน 1.1ข นแรกให เข ามาในหน าโปรแกรม phpmyadmin ของWeb Serverเรา แล วให คล กท แท บเมน Database 1.2เล อกฐานข อม ล Database ท เราต องการเปล ยน Collation ในท น จะเล อกฐานข อม ลช อ pasakrid...

7 1.3จากน นคล กท แท บเมน Operations ด านบน 1.4ในส วนของ Collation สามารถเปล ยนได เลย หากจะต องการให รองร บภาษาไทยได จะต องใช เป น utf8 และ

8 tis620 เล อกเสร จแล วคล ก Go 2.ป ญหาการต ดต ง template, module, component และPlug-inต างๆ ไม สามารถแสดงผลได หร อ(ฟ องerror) ซ ง สาเหต เก ดจาก File, Folder หร อDirectory ไม ได อน ญาตให แก ไข, ให เข ยนท บ หร อสร างใหม เพราะฉน นในการอ พโหลด File, Folder หร อDirectory ข น Host น นจ งจาเป นจะต องมา Set ค าPermission เพ อให อ พโหลดไฟล ต างๆ ข นไปเข ยนท บ ได น นเอง และเม อทาการอ พโหลดหร อแก ไขเว บเสร จแล ว ก ควรเปล ยนกล บไปเป นค าตามเด มเพ อความปลอดภ ย (ความหมายของค า Permission) 777 ค อ ท กกล มสามารถเข าถ งแฟ มข อม ลได เต มท โดยกล มท ว าน ค อ 1.Owner : เป นเจ าของไฟล 2.Group : เป น กล มผ ใช เด ยวก บเจ าของไฟล 3.Other : ผ ใช งานท วไปท เข าผ านหน าเว บไซต ปกต ของเราน นเอง 755 ค อ Fileหร อFolderน นๆ เจ าของสามารถทาได ท กอย าง แต ผ ท ใช ท อย ในประเภท Group และ Other สามารถแค อ าน และRun Fileน ได เท าน น 644 ค อ การทาให File หร อ Folderน นๆ ถ กอ านได อย างเด ยวเข าไปแก ไขไม ได ซ งสามารถทาได 2 ว ธ การด ง ต วอย างต อไปน ว ธ ท 1 การ Set permission ผ าน Control Panel DirectAdmin

9 1. คล กเข าท File Manager แล วเล อก Folder Public_html เพ อเล อก Folder ข างใน 2. คล กเล อก Folder ท ต องการ Set ต วอย างเล อกเป น Webboard ด านล างใส 777 แล วกดต กเล อก Recursive เพ อให Set File และ Folder ข างในด วย ถ าไม กดต กเล อก ระบบจะ Set แค Folder Webboard จากน น กดป ม Set Permission 3. ตรวจสอบ Folder ท เล อกเป ดส ทธ ข างในจะเห นว าเป น 777

10 ว ธ ท 2 การ Permission ผ าน Program FTP เช น File Zilla 1. เข ามาท Program Ftp Filezilla แล ว Connect ด วย User Name และ Password ของเราท ได กาหนดไว 2. จากน นก เล อกFileหร อFolderท ต องการเพ อใส ค า Permission เล อกให ม ส ทธ เข ยนหร ออ าน หร อแก ไขได ให ใส เป น Set ท Recurse ให เข ยน File และ Folder ภายใน Folder ท เราเล อกด วย จากน น กด OK

11 เทคน คการทาเว บด วยตนเอง เร มต น ประ มหาร อ ต องการ WebSite ไม รอทบทวน กาหนดขอบเขตฯ เน อหา จด Domain Name เ า Hosting ต องการจ ดทา โดยตนเอง ไม จ างผ านาญฯ ต องการล กษณะ WebSite เฉพาะทาง ท ม ร ปแบบเป นเอกล กษณ ไม เคร องม อสาเร จ น การจ ดทา ลงม อทาข น หม ต องปร บแก ไม จบกระบวนการ

12 โครงการสงน าและบาร งร กษาเข อนป าส ก ลส ทธ

โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.)

โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) - 1 - โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) หน วยงาน กรมบ ญช กลาง ช อโครงการ สร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) หน วยงานท ร บผ ดชอบ

More information

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมร จ กก บ CMS (Content Management System) ระบบการจ ดการเน อหาข อม ล (Content Management System : CMS) ค อระบบท พ ฒนา ค ดค น ข นมาเพ อจ ดการทร พยากรในการพ ฒนา(Development)

More information

Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว1. 1563 แจ งล ขส ทธ เลขท 088249 22 ต ลาคม พ.ศ. 2547 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5 เป นระบบท พ ฒนาข นในร ปแบบ Web Application ท ประกอบไปด วยส อ ม ลต ม เด ย ห องสม ดอ เล กทรอน กส และเน อหาสาระความร ต าง ๆ รวบรวมไว เพ อให คร และ น กเร ยนใช อย างสะดวกในร ปแบบเคร อข ายภายในองค กร (Intranet)

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

รายละเอ ยดการเข ยนข อเสนอโครงการฉบ บเต ม จ ดส งข อเสนอโครงการฉบ บเต มได ท ศ นย ประสานงานภ ม ภาคของโครงการในภ ม ภาคท ส งก ด ภายในว นท 29 ส งหาคม 2551

รายละเอ ยดการเข ยนข อเสนอโครงการฉบ บเต ม จ ดส งข อเสนอโครงการฉบ บเต มได ท ศ นย ประสานงานภ ม ภาคของโครงการในภ ม ภาคท ส งก ด ภายในว นท 29 ส งหาคม 2551 รายละเอ ยดการเข ยนข อเสนอโครงการฉบ บเต ม จ ดส งข อเสนอโครงการฉบ บเต มได ท ศ นย ประสานงานภ ม ภาคของโครงการในภ ม ภาคท ส งก ด ภายในว นท 29 ส งหาคม 2551 1. ปก ตามต วอย าง ซ งระบ รายละเอ ยดต างๆ ภายใน 1 หน

More information

การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla

การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla 1 การสร างเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla จ มล า (Joomla) เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (Content Management System: CMS) ท ช วยให การพ ฒนาเว บไซต เป นเร องง าย และรวดเร ว โดยไม จ าเป นต องม ความร เร องภาษา HTML,

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR)

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) ระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ งร บ-พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ฉบ บ ปร บปร ง ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) เอกสารประกอบการใช งานระบบจ ดซ อ/จ ดจ าง ส าหร บ ผ ปฏ บ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ

หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ ห วข อเร อง 1. ค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ 2. ความหมาย องค ประกอบ ล กษณะโครงสร าง ประโยชน และการท างานของเว บเพจ 3. หล กการออกแบบเว บไซต 4. การใช ส บนเว บเพจ 5.

More information

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ เค าโครงเร องของผลงาน ผลงานหร อผลส าเร จของงานท ผ านมา (เร องท ๑) ของ นายประจ กษ เพ ญเล ยง ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ประกอบการแต งต งให ด ารงต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ช านาญการ กล มงานบร

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาค นคว าแบบอ สระเร อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ส าหร บการเสนอ ห วข อ-การขอสอบว ทยาน พนธ หร อการค นคว าแบบอ สระ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ผ ศ กษาพบว

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง 1. ความหมายของอ นเทอร เน ต 2. โปรแกรมเว บเบราวเซอร ท น ยมใช ในป จจ บ

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล

การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเองน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

เร อง การพ ฒนาเว บไซต ศ กษา (www.sueksa.go.th) สาหร บระบบ e-office สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

เร อง การพ ฒนาเว บไซต ศ กษา (www.sueksa.go.th) สาหร บระบบ e-office สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ เอกสารผลงานลาด บท 1 เอกสารผลงาน เพ อเข าร บการประเม นผลงานในการแต งต งให ดารงตาแหน ง ประเภทว ชาการ ต าแหน งน กว ชาการศ กษา ระด บชานาญการพ เศษ ตาแหน งเลขท 2062 สาน กงานศ กษาธ การภาค 4 สาน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Google Drive ค ออะไร??? Google Drive เป นบร การจาก Google ท

More information