ก จกรรมท 4 โปรแกรมควบค มระยะไกล

Size: px
Start display at page:

Download "ก จกรรมท 4 โปรแกรมควบค มระยะไกล"

Transcription

1 ก จกรรมท 4 โปรแกรมควบค มระยะไกล ก จกรรมท 4 โปรแกรมควบค มระยะไกล จ ดประสงค เพ อให น กศ กษาสามารถเร ยนร การทางานของกลไกการควบค มระยะไกลท งแบบท เป น tool ของ MS window และสามารถใช เคร องม อต าง ๆ ท ม เป นโปรแกรมประย กต ในการควบค มระยะไกลเพ อให ก อเก ดประโยชน ห วข อปฏ บ ต การ 4.1. กลไกการทางานของการควบค มระยะไกลและพอร ตท เก ยวข อง 4.2. การอน ญาตการควบค มระยะไกลใน MS Window 4.3. การควบค มระยะไกลผ าน command line 4.4. Software ควบค มระยะไกลท น ยมในป จจ บ น 4.5. การควบค มระยะไกลผ าน Remote Administrator 4.6. การควบค มระยะไกลผ านโปรแกรม Team Viewer 4.7. การควบค มระยะไกลผ าน LogmeIN 4.1 กลไกการทางานของการควบค มระยะไกลและพอร ตท เก ยวข อง การควบค มระยะไกลเป น service ท ให บร การใน MS Window สาหร บการย นยอมให ม การเข าถ งระบบปฏ บ ต การ และถ ก ควบค มโดยผ เร ยกใช งาน โดยปกต การให บร การด งกล าวน จะม service ท ร บผ ดชอบค อ Remote Assistance และ Remote Desktop ทางานท port หมายเลข 3389 โดยปกต MS Window จะทาการป ดการให บร การน ไว เพ อป องก นการเข าถ งโดยผ ไม พ งประสงค ต าง ๆ สาหร บประโยชน ของการบร การน ค อเราสามารถควบค มคอมพ วเตอร จากระยะไกลได เพ อประโยชน ต าง ๆ ก นเช น ให ความช วยเหล อแก ผ ใช คอมพ วเตอร ปลายทาง หร อควบค มการทางานจากระยะทางไกลสาหร บ sever ต าง ๆ อ กท ง การให บร การน สาค ญก บระบบการให ความช วยเหล อของ IT ขององค กรต าง ๆ เป นต น

2 4.2 การอน ญาตการควบค มระยะไกลใน MS Window ปกต ในการควบค มระยะไกลจะม service ท ให บร การอย 2 แบบได แก Remote Assistance และ Remote Desktop โดยปกต หากเคร องปลายทางต องการให ม การควบค มจากระยะไกลจ าเป นต องเป ด service ด งกล าวก อนด งน อย าล มย นยอมการอน ญาตการควบค มระยะไกล

3 4.3 การตรวจควบค มระยะไกลผ าน Command Line คาส งท ใช งาน telnet ก จกรรม จงใช คาส ง telnet เพ อเข าส เคร องปลายทาง 4.4. Software ควบค มระยะไกลท น ยมในป จจ บ น ในป จจ บ น Remote Access ได ร บความน ยมอย างมากโดยเฉพาะในเร องของงานประเภท Helpdesk สาหร บโปรแกรมท ได ร บ ความน ยมส งในด านการควบค มระยะไกลม ด งน 1. Window Remote Desktop 2. Team Viewer 3. Tight VNC 4. LogMeIn 5. Symantec pcanywhere 6. Ultra VNC จากโปรแกรมท ง 6 น ม จ ดเด นต าง ๆ ก นด งน คร บ Window Remote Desktop เป นโปรแกรมท ม มาพร อมก บ MS Window ม การทางานเร ยบง ายไม ซ บซ อน Team Viewer ม จ ดเด นท ฟร และใช งานได ง าย สามารถควบค มได ในระยะภายในเคร อข ายเด ยวก น นอกเคร อข าย เคร อง server หร อท ใด ๆ ก ได เน องจากทางผ จ ดทาได ใช server ของ Team Viewer เป นศ นย กลาง ในการเช อมต อข อม ลและใช หมายเลข ID ท ทางซอฟท แวร จ ดสรรให ในการเช อมต อ ทาให สามารถ หล กเล ยงป ญหาการใช Private IP ไปได แต ท งน โปรแกรมด งกล าวย งม ข อ จ าก ดในเร องสภาวะ server ของผ ให บร การ

4 Tight VNC ม จ ดเด นท เป น open source และให บร การฟร สามารถให บร การท งระบบปฏ บ ต การ Window และ Linux LogMeIn ม จ ดเด นท ฟร และใช งานได ง าย สามารถทางานผ าน web browser ได สามารถควบค มได ในระยะ ภายในเคร อข ายเด ยวก น นอกเคร อข าย เคร อง server หร อท ใด ๆ ก ได เน องจากทางผ จ ดทาได ใช server ของ LogMeIn เป นศ นย กลางในการเช อมต อข อม ล ผ ใช งานต องทาการสม ครการใช บร การผ าน หน า web ของ LogMeIn และใช บร การการควบค มระยะไกลผ านต ว website ของ LogMeIn โปรแกรมด งกล าว ย งม ข อจาก ด ในเร องสภาวะ server ของผ ให บร การเช นก น Symantec pcanywhere เป นโปรแกรมของบร ษ ท Symantec ท ม ช อเส ยงด าน Antivirus ม ความสามารถ ค อนข างส งและไม ฟร Ultra VNC จ ดเด นท เป น open source และให บร การฟร คล ายก บ tight VNC

5 4.5 การควบค มระยะไกลผ าน Remote Administrator Remote Administrator เป นเคร องม อพ นฐานท ถ กต ดต งในระบบปฏ บ ต การ MS Window ต งแต ร น XP ข นไป ใช งานค อนข าง ง าย โดยปกต เราสามารถใช งานโปรแกรมน ได ในหมวด Accessory เราสามารถกรอกข อม ลหมายเลข IP (ท ง IP ภายในหร อ IP ท ใช งานจร งภายนอก) หร อสามารถกรอกช อ Domain เช น xxxx.net ก ได ท งน เคร องปลายทางท สามารถใช งานได จะต องย นยอมการถ กควบค มเส ยก อน(กาหนดแล วในห วข อข างต น) เม อทาการเช อมต อก บ Host ปลายทาง เม อเช อมต อได จะเก ดกล องสอบถามถ ง password ของ Administrator (ไม สามารถใช user-password ของ user ในระบบคนอ นได ) นอกจากน เม อค ณกด Option ค ณสามารถก าหนดเพ มเต มในส งต าง ๆ เหล าน ได

6 ในกรณ ท ม การเช อมต อด วยโปรแกรมน หาก Host ปลายทางทาการเล อกออกจากโหมด Administraor กล บส การทางานแบบ อ นการเช อมต อจะส นส ดท นท

7 4.6 ควบค มระยะไกลผ านโปรแกรม Team Viewer อ นด บแรกค ณจะต อง Download โปรแกรมจาก เม อค ณต ดต งโปรแกรมเร ยบร อยแล ว เม อเร มต นการทางานจะปรากฏหน าต างต อไปน หากโปรแกรมพร อมใช งาน(ทาการเช อมต อก บ server ของ Team viewer ได ) จะปรากฏไอคอนส เข ยว เราจะส งเกตเห นฝ งซ าย ของโปรแกรมค อหมายเลข session และ password ประจ าเคร อง ส งเกตเห นฝ งขวาม อของโปรแกรมค อหมายเลข session ของ Host ปลายทางท ต องการเช อมต อและร ปแบบโหมดของการ เช อมต อในร ปแบบ remote/presentation/file Transfer/VPN ในการเช อมต อเราจะต องทราบเลข session ของปลายทางเพ อเช อมต อหากการเช อมต อเก ดข นจะเก ดกล องร บข อม ลเพ อป อน รห สผ านซ งโปรแกรมกาหนดให ด งร ป

8 นอกจากน เราย งสามารถก าหนดค ห ในการใช งานได โดยการกด Partner List ท ม มขวาล าง ก จะปรากฏส วนในการเพ มข อม ล เคร องท เช อมต อ

9 นอกจากน ย งสามารถปร บแต งเพ มเต มได ด งน

10 การควบค มผ าน Mobile หร อ Tablet ด วย Team Viewer ในระบบ ios จะม บร การในร ปแบบ ipad และ iphone สามารถดาวน โหลดโปรแกรมจาก App Store สาหร บในการควบค มเรา สามารถใช งานได ในล กษณะคล ายก นก บ Pc นอกจากน เราสามารถใช ได ในระบบ Android ด วยเช นก น

11 หน าจอสาหร บการ Log in ผ าน Mobile ชน ด Android ล กษณะการเคล อนไหวของน วม อท กระทาก บโปรแกรม

12 4.7 การควบค มระยะไกลผ าน LogmeIN LogmeIN เป นโปรแกรมท ม จ ดเด นจากโปรแกรมควบค มระยะไกลแบบอ น ๆ ค อทางานผ าน Web browser ได โดยท ไม จ าเป นต องต ดต งโปรแกรมท เคร องผ ใช งานควบค มใด ๆ (เพ ยงแค ต ดต ง Add-on เท าน น) ยกเว นท เราต องการให เคร องด งกล าว สามารถถ กควบค มได LogmeIN จ งเป นโปรแกรมท ม ความสะดวกในการใช งานค อนข างมากเพราะม เพ ยง Web browser และ การเช อมต อ Internet เท าน นก สามารถควบค มระยะไกลได ว ธ การใช งาน อ นด บแรกค ณต องเข าไปท web site ของ LogmeIN เพ อทาการลงทะเบ ยนขอใช บร การ ท งน ค ณสามารถสม ครสมาช กใน ระหว างการต ดต งโปรแกรมได เม อต ดต งเร ยบร อยแล ว การควบค มต าง ๆ จะทางานท Web browser เพ ยงอย างเด ยว เข าส Website เพ อ download โปรแกรมและสร าง Account ด วยการลงทะเบ ยนก บ LogmeIN เม อทาการลงทะเบ ยนเร ยบร อยแล วจะได username เป น ของเราเองและรห สผ านในการใช งาน นอกจากน จะได ร บ e- mail ท สามารถ Activate การใช งานได ท งน เม อค ณต ดต ง software LogmeIN client ใน Host ท ค ณต องการ ในท กคร งท ค ณ ต ดต งจะม การสอบถามข อม ลการลงทะเบ ยนท กคร ง(ในกรณ ท ค ณย งไม ได ลงทะเบ ยน ค ณสามารถลงทะเบ ยนในข นตอนน ได )

13 เม อต ดต งโปรแกรมเร ยบร อยแล วจากปรากฏหน าต างโปรแกรมด งน

14 หากค ณไม ทราบข นตอนว าทาอย างไรต อไปสามารถเล อก Try remote access.. (ไม สามารถควบค มได จากหน าจอน ) ค ณสามารถป ดการเข าใช งานจากหน าจอ overview <Turn off>

15 ค ณสามารถปร บแต ข อม ลเพ มเต มได ใน option <preference> ปร บแต งเพ มเต มได หลายอย าง

16 ข นตอนการควบค มระยะไกล เข าส หน าจอเพ อเข าส ระบบ เม อ Log In จะปรากฏจ านวนเคร องท ลงทะเบ ยนด วย Account ของเรา(กรณ น ผมลงทะเบ ยนไว 2 เคร องคร บ)

17 เม อเล อกควบค มเคร องจะปรากฏหน าจอน ข นมา ในคร งแรก ๆ ของการใช งานจะต องม การต ดต ง Add-on ซ งในบางกรณ จะ ผ านในส วน Active X หร อบางกรณ จะข นหน าต างให ต ดต ง ในกรณ ท เร มเก ดการเช อมต อจะม ภาพข นด งร ป ในข นตอนน จะม การกรอกข อม ล Username / Password ของระบบปฏ บ ต การของเคร องปลายทาง (ไม จ าเป นต องเป น Administrator)

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ

ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ ค ม อการใช งานในส วนของทะเบ ยนเคร องม อ จ ดท าโดยบร ษ ท เอส.พ.คอมเน ต จ าก ด 48/133 ซอยรามค าแหง 102 สะพานส ง, กทม.10240 Tel: 0-2373-1739 Fax: 0-2729-3927 Internet Email: spcomnet@yahoo.com website: www.medicalsoftwareonline.net

More information

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010 เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร Microsoft Outlook Thai Version 2010 เป นซอฟท แวร ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1 ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘

ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘ ค ม อการใช งาน ระบบประช มทางไกลออนไลน ( GIN Conference ) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กนโยบายและแผน สาน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง โทรศ พท ๐-๒๑๔๑-๘๖๗๘ 2 ว ธ การต ดต งอ ปกรณ อ ปกรณ กล อง ร โมทคอนโทล ต วฐานลาโพง

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 1 ความเป นมาของระบบ ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 ในป จจ บ นน สาน กงานจานวนมากได นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช อย างแพร หลาย เพ อให

More information

ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส

ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส ภาคผนวก 1 ค าแนะน าการใช งาน Website ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ การให บร การผ ต ดเช อ/ ผ ป วยเอดส 1. ท านจะสามารถเข าส บร การ Web Report ได อย างไร?... 2 2. ท านจะได อะไรจากเว บไซด น?... 3 3. ท านจะสามารถด

More information

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ป จจ บ นหน วยงานต างๆ ไม ว าจะเป นหน วยงานเอกชน องค กรงานภาคร ฐ หร อองค กร ร ฐว สาหก จ ต างม งเน นในเร องการด าเน นงานภายในองค กรให ม

More information

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช...

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช... www.jrkowa.com สารบ ญ 2 เน อหา หนา 1.ความต องการของระบบ... 5 1.1ความต องการ Hardware... 5 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 2.1. การต ดต ง.netframework 1.1... 6 2.2 การต ดต งโปรแกรม HIP

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com

ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ThaiBulkSMS.com powered by 1Moby Co., Ltd. สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 2 ว ธ การเข าส ระบบ. 3 เมน หล ก... 4 การส งข อความ การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต การส งข อความจากไฟล...

More information

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายสารสนเทศ ป 2545-2553 ก าหนดโครงการ E-Government ภายใต โครงการ หล ก E-Thailand ซ งก าหนดให หน วยงานภาคร ฐท กหน วยงานใช

More information

ฝ ายทร พยากรการเร ยนร ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา

ฝ ายทร พยากรการเร ยนร ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา จ ดท าโดย : นางสาวเสาวน ย จ ยฤทธ ฝ ายทร พยากรการเร ยนร ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา 1 ค ม อการใช งาน SCOPIA Desktop: Web Conference SCOPIA Desktop : ค ออะไร โปรแกรม SCOPIA Desktop

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

ค ม อการใช งานระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การอ เล กทรอน กส (e-service)

ค ม อการใช งานระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การอ เล กทรอน กส (e-service) สารบ ญ ภาพรวมของระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การ e service 2 ระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานก บแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 5 การบ นท กข อม ลทะเบ ยนสถานประกอบก จการในส วนของ Back office 6 การขอความเห

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

More information